DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)"

Transkript

1 DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DOaiRU OLARAK YANSITII &NI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN DUNYA MENKUL DEdERLER A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUK! DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECE&aINI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGIERIN DOMULUdUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (1) / / tarihii Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu haric olmak Uzere Sermaye Plyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kurulu;Zarin Kamuyu Aydinlatma Esasianna III;kin Teblloinin 5 inci maddesinin ikinci fikrasmm (a) bendi uyannca / / tarihinde DUnya Menkul De7erler A.$. tarafindan duzenlenmi;tir. 30/09/2010 tarihii Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu da doiduruimak suretlyle Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi lann Kamuyu Aydmlatma Esaslanna tli;kin Tebli inin 5 Ind maddesinin ikinci fikrasinin (b) Araa Kurulu$ bendi uyannca 04/10/ 2010 tarihinde Dunya Menkul De erler A.5. tarafindan duzenlenmigtir / Sh. 1 Taahhut

2 ICINDEKILER 1 TAAHHUTNAME TICI BILGILER Tablo I Me ez Disi Orgatlere (Subs Irtibat BOrosu Acente ) Iliskin Bilgiler Tablo II/a Yatki Belaelerine Iliskin Bilailer Tablo II b _ Borsa Uvelik Tarihi ve IMKB ' de Faali % GCStenlen Pazar/Pivasalara Iliskin BilOiler Tab10 III Ortakhk Yapisi _ TablO N/ a Ytfnetim Kurulu Uveleri ve Genel MOdur Yetkisme Sahip Sahislar TabloIV/b Sermave PrvWsi Faalivetleri Ile I19ili Imza Teblo V_. Kurucusu ve/veva YtlneticOlunan Yahram Fonu/Fonlara HUKUM DURUMAL_LISIaN _BILGILER..._- ve --..._ B._._ DOnva Menkul DetSerler A S ve Donva Menkul DeBerler A S'nin Ortaklan YCneO cileri ITablo VI/a. jcalisanlan Hakkinda SPK IMKB ve TSPAKB Tarafmdan Son Iki Yd Zarfinda Uvaulanan Idari Para C lan 7 Tablo VI/b. Donva Menkul Dederler A S'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uvaulanan DiQer Disiplin Cezalan Tablo VII C- Ozsermavenin % 5'ini Asan Davalara liskin Bilpi er Sermave Pivasasi Kurulu Tarafmdan Donva Menkul DeBerler A.$. ve Donva Menkul DeOerler Alevhme Son Iki Yd Zarfmda Acdan Ceza rain Ortaklara Voneticileri ve Cahsanlan Davalara Tablo IX 30/06 /2010 Tarihli Mali Tablolara Iliskin BaMmsuz Denetci orosu Tablo X Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan A na esap rup Tablo XI ' 30/06 / 2010 Tarihli Sermave YeterliliOi Tablolarina Iliskin BaOimsiz Denetci GtlrUsQ Tablo XII idonva Menkul Dederler A.S.'nin 30/ 06 /2010 Tarihli Sermave Yeterltlidi Tablolan Temel YOkOmI0 10k1eri Karsismdaki Durumu Dun a Menkul Dederler A $'nin Temel Sermave Yeterlilo Verilemmn TebliO He Onabr01en Tabi XIII YOkOmlolOkler Karsismdaki Durumunun DeBerlendirilmesi N A S'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINEILISKI DUnva Menkul Deaerler D. IOLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIGI DIGER HUSUSLAR I BEYAN VEIMZA / Sh.2 Icindekiler

3 A. IAPLLIL L DSLUSU.Lf 1. 1Areci Kurumun Ticaret Unvam DONYA MENKUL DEdERLER A.$ Kurulu;Tarihl Ticaret Siciline Tescil Edildioi Yer ISTANBUL SICIL MEMURLU U!Ticaret SidiNo / I NOBETHANE CAD.KARGILI SOK.NO.S SIRKECI 3. MerkezAdresi EMINONOISTANBUL 4. Ilet i; im Bilgded Telefon No Faks No Cajn Merkezi 5. nternet Adresi 6 E poste Adresi Kayith Olunan Vergi Dairesi ; MARMARA KURUMLAR / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 S. Merkez Dip Orgiitlere ($ube, Irtibat Biirosu, Acente) Ilifi in Bilgiler: Tabia I -Merkez D^ I O iitiere IIi kin Bil iler Faaliyete Ba;Iamastna Merkez Dr r Or gut Adr j IIi;kin Izin 7arihi r Adres Mudur/Sorumlunun 1 Telefon Faks Adi ve Soyadi, Numarasi Numaras Tabloya Ili n A Jama: / Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Istanbul Menkul Klymetler Borsasinda (IMKB) Faaliyet GSsterilen Pazar/ Plyasalar : TABLO II/a Yetki eewerine III n Bil Iler Sahi Olunan Yedd Bel elerl Verili Tarlhl Alim Satima Aracdik Yetki Belgesl Sermaye Piyasasi Araglammn Kredili Alim, ASi26a Sate; ve OdunS Alma ve Verme I;lemleri Belgesi 21/03/2001 ARKIKRD-197 Tablo II/b - Borsa Uyelik Tarihl ve IMKB'de Faali 4 GSsterilen Pazar/Piyasalara Iliykin Bilyller eorsa llyesi olunmasma Ili;kin IMKB Ydnetim Kurulu'nun Karar Tarihi 05/06/1991 Flllen Faal^et GSsterilen Pazar ve Piyasalar Hisse Senetier PPiyasasi Tahvll ve Bono Piyasasi Kesin Ahm Satim Pazan / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Ortaklik, YSnetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasi Faaliyetleri Ile ilgili Olarak imza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo III - Ortaklik Ya isi Orta in Ticamt nvan Ads Soad! Pater Tutan^TLZ._... Oran %Z ERDEM YIRLI W % KERIM YIRLI ,35000%_ TOLGA YIRLI Oc5. d. SAM GATTENIO ,..,,_ 0,50000%,. _. T11OBA C^AYIRLI _ _ To lam % Tabli;kin Ayiklama: Tablo III/ a - Araci Kurum Sermayesinin Do*rudan veya Dolayli Olarak %10'undan Fazlasina Sahip Olan Tiizel Kill Ortaklarin Ortakiik Yapisi 1. Tilzel Kiel Oita m Ticaret nvam : Oita m Ticamt Unvam/Adi So adi Pa Tutan L Oran jo) Toplam 0% 2. Tiizel K.iyiOrta in 1can:t Unvam : Orta ni Tipret Unvam/Adi So ad! Toplam 3. TSzel Kltl O. _ Ticaret Unvam : Ortahm Ticaret Unvam/Adi Soyadi / Sh.6 Ortaklik Yapisi

7 Tablo IV /R - Yonetim Kurulu U eleri ve Genel MUdUr Ad, ve So adigorevi TOLGA CAYIRLI Yonetim Kurulu Ba. ERIM K C..ȦYI ^ RLI.._... ^_.....Yonetim Kurul esi ERDEM YIRLIYbnetam Kurulu esi Tabloya Ill;kin Aciklama Yonetim Kurulu Uyelerlnin Atanmasma listdn Genel Kurul Kaman Tesdi Tarihi TTSG *)_Ilan Tarihi i TTSG Sayisl , ^_ Tablo IV/b - Sermaye Piyasasi Faaliyetieri Ile Ilgili Imza Yetkisine Sahi hislar Adi veadi a Gorevi TOLGA t;ayirli _ IYONETIM KURULU KANI, GENEL MUDUR KERIM YIRLI, YONETIM KURULU UYES _ FRDEM CAYIRLI WO EET M KURULU UYESI AHMET AKTA GENEL MUOUK TNU. Tablo a IIi n m iklama: Irma SirkUlerinin Tescil ve lam mza SlrkUlerinin Tescll Tarihi TTSG^*) lan Tarihi TTSG Sayisi 05 nc (*) TTSG: TUrkiye Ticaret Sidli Gazetesi / Sh.7 Yonetim Yapisi - Imza Yetkisi

8 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu / Fonlarina Ili;kin Bilgiler: Tahin V - Kurucusu ve/veva Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlan Ya>anm Fonunun Unvam Fon Kurucusunun Unvam } Fon Toneaasimn unvam / Sh.8 Yatirim Fonlan

9 B. HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, IMKB ve Turkiye Sermaye Piyasasi Araci Kurulu;Ian Birli i (TSPAKB ) Tarafindan Dunya Menkul De*erler A.4.'ne ve DOnya Menkul De*erler A.$.'nin Ortakian, YSneticileri ve syali;anlarina Uygulanan Idari Para Cezalan lie IMKB ve TSPAKB Tarafindan Dunya Menkul Deoerler A.'ne Uygulanan Dioer Disiplin Cezalari Tablo VI/ a - DOnya Menkul De erier A.$. ve Dunya Menkul De erler A.$.'nin Ortaklan, YSnetidleri ve cali;anlan Hakkinda SPK, IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son lid YiI Zarfinda Uygulanan Mad Para Cezalan reye ve Idan Para Cezasl Uygulanmasina Ili;kin Karar darl Para Cezasi Son Duruma Ili;kin Uygulayan Kurum Uygulanan Gersek/Tiizel KidTarihi II Tutan (TL) Tablo VI/b - DOnya Menkul De erier A.$.'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Di er Disiplin Cezalan - 11 Disiplin si ygu anmasina I-SPK N n e Itiraz Konusu Ili n Karar TAM! Edilip Edilmedi i ' Nihai Karar / Sh.9 Hukuki Durum (1)

10 2. Dunya Menkul De7erler A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili ;kin Bilgiler Tablo VII - Cad Ozsermayenin %5'ini Aran Davalara ili$lcin Bilgiler 1 Dunya Menkul De*erler A.$'nin Davadald Durumu Dava Konusu (De eri lie bvhkte) (Davah/Davaa) DavaAgdma Tanhi TDavada Gelinen Son Ate. amamn Ozetlenmesi Tabloya Ili;kin Agd(lam 3. Son Iki YII Zarfmda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Dunya Menkul De7erler A.$. ve Dunya Menkul De erler A.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve C,ali;anlan Aleyhine ASilan Ceza Davalari Tablo VIII - Sennaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Diinya Menkul De erler A.$. ve Dunya Menkul Deij'erler A.$'nin Ortakian, Yoneticileri ve C,ah;anian Aleyhine Son iki Yd Zarfinda Agdan Ceza Davalan Hakkmda Suc Duvurusunda { Davada Gelinen Son Hakkmda Sug Duyurusunda Bulunulan Gergek/Tdzel Ki;min 1 1 mwmanm Bulunulan Gergek/ Tuzel IGj Area Kurumla Olan ili;lasi Sug Duyurusuna Konu Fill Kurui Karar Tarihi Ozetlenmesi / Sh.10 Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILI$KiN BILGILER 1. Ba jlmslz Denetgi GarUlleri ve Bilango ve Gelir Tablosuna III;kin Ana Hesap Gruplan /06 /2010 Tarihil Mall Tablolara Ili; kln BaQrmsiz Denetgl GirOg" Tablo IX - / / Tarihli Mall Tablolara tlhjkin Ba*Imsiz Denetgl Gord$U Baonnsiz me nu en Mali a ann Hangi Teblioe/Tebli lere Gore Hazlrlandl I _ SPKSeri XI No.29 ea imslz Denetlmi Yapan Kurulu;un Ticaret Omam. ;TORKMEN _BAdIMSIZ DENETtM VE YEMINLI MALI MUPAVtRLIK A. Dik" Mi Mena Denet4l GS DOnya kul Delieder A.$'nIn nln 30 Haziran 2010 tadhi itlbadyle haadarwn ve eke yer elan Dllanpeunu, aymadha sons eren doreme ait kapsamh gellr tdrlosunu, oz sermaye delllgim tabklsunu ve nakit alum tablosunu, IMemb muhasebe politlkalammm Ozetlnl ve dipnodanm denetlemi; bulunuyona. $Irket yo etlmi finamal tablolann Uluslararasi Finansal Raporama Stardaitanna gore haadanmas ye dorost bir gekllde sunumundan sorumludur. Bu sommluluk, nnansal tablolann hate ve/veya hale ye usulsiizlukten kaynaklanan Onemll yanhilliklar Isermeyecek biglmde hazrrlanardk, gerp* doroa bir; alike yarwtmasni saplamak amanyla gerekd Ig kontrol se[emirdn tasarlanmasm, uygulamnavni ve devam et rllmeslnl, ko5ullann gerektlrdlol muhasebe tahminlerlnin yapilmasm ve uygun muhasebe politlkalannm seglmesim isemektedir. Sonanluluoumuz, yapti lim bapimsiz denetlme dayanarak bu nnansal tablolar hakkinda gor05 blldimektlr. BaOimsiz denetlmimiz, Semwye Plyasasi Kurulunca yayimlaren baoimvz denetlm sardardanna uygun olrak gersndertldlml r. Bu standartlar, etlk ilkelere uyulmasim ve bayimsrz deretlmin, finansal tabiolann grgepi dooru ve dor( t bir bigimde yanstlp yansitmadipi konu undo makul bir govenceyl sapwnak Uzere planlanarak yorotolmesinl gerektimektedb. BaOimsz denetlmlmiz, firansal tablolardaki tuarlr ve dipnotlar lie ilglli bafjimsz denetlm kanib toplamak amaciyla, ba*rmsz de etlm teknikkdnin kullandmasm ISemiektedlr. Bagmsz denetim temkledrdn sepmi, finarsal abloann hata ve/veya hie ve usulsozlukten kaynaklamp kaynakanmadi*i huwsu do damm olmak there Onemli yanlalik Igedp krmedlome dair risk delierlendimwsini de kapsayaok 5eki de, mesleki kana 8mbe gore yapilmi$br. Bu risk deliederdirmesirde, $Irketln IS kontrol sistemi goz Ononde bulundurulmusbfr. Mcak, amaamlz Is kw W Ssteminin etklmioi ha durda gor0$ vemek dell, bajimsz denetim akmlckmni kogulara uygun Barak tasadanak amaayla, $ irket yonetlmi arafindan haadanan unreal tablolar Ile k kontrol slsteml arasndakl ll*$i ortaya koymakbr. Belmsu denetlmimiz, aynca $Irket yoretlml tarafindan benlmsenen muhasebe polltlkaan lie yapdan Onrnll muhasebe ahrmnlednin ve nnarzsal abblann bir boton oarak sunumunun uygumeunun delieder dldlmeslnl Isemektedir. Bai}imsz denetim srasnda Amin etlt4lmiz ba imsz denetim kanitlannin, gor0;om0zun olu;turulmasna yetedi ve uygun bir dayanak olu$turdu}una IrenryoNZ. GOrU dmuze gore, I051kteki Onansal tablolar, DOnya Menkul Deader A.$'nin 30 Hazirdn 2010 WIN Itlbarryle gersek finanaal durumunu, aym aritte sona eren doneme aft nnansal pedormansm ve rekit akimlanni, ulusaaras finansal rapodama standadlan Serse+esinde dopnt ve dorost blr bitimde yansdmaktadir. Istanbul, 02 AOusas 2010 TURKMEN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MO$AVIRLIK A$. NEDIM TURKMEN Sorumlu Ortak /06 /2010 TarihIl Bllango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Tablo X'da yer alan bilango ve gelir tablosu verileri SPK Seri : XI, No : 29 hukumlerine gore duzenlenen mall tablolar esas alinmak suretiyle hazlrlanmi tir. Tablo X - 30/06/ 2010 TarihIl Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ma Hesap Gruplan Ba Imsa penetlmden Ba*Imslz Denetimden Gegmio Ma Hesap Grubu Adi Gegrn^ Tutan MI I Tutan 1. DONEN VARLIKLAR ^ II DURANVARLIKIM...,_, III AKTIF TOPLLAMI IV. KISA VADE BOR LAR V. UZUN VADELI BORCLAR ^ m VLSERMAYE _.. _ _. 7,,......_... VII. PASIF TOPLAMI ! VIII. NEM KAKI : IX. NET NEM KARL ZARARI. Tabloya Illgkln Ayrklama: / Sh.11 ^netim agimsiz Deve Mali Tablo

12 2. Temel YUkUmIUlUkler Itibarl Ile 30/06 / 2010 Tarihli Sermaye Yeterlili*i Tablolan /06/2010 Tarihli Sermaye Yeterllli*I Tablolanna tlifidn BaQrmsrz Denetsi G6r0BU Tablo XI - 30/06/2010 Tarihli Sermaye YeterliliQI Tablolanna II>Ildn Ba*rmsiz Denetp G6rUy0 Ba imsiz Denetlml Yawn Kuruluprn Tipret Onvanr'TORKMEN BA IMSIZDENErtM VE YEMINLt MALI MO, y K A.$t ^msrz Denet^ G6r^U --- _ DUnya MenkulDeCerler A.$'nin 30 Haziran 2010 tanhi itibenyle Sermaye Poyasas^ KuruIununmSal : V, No:34 saydi "Araa Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterlilitjine Ili;kin Esaslar Tebligi" uyannca hazirlanan tablolanni denetlemi$ bulunuyoruz. SOz konusu tablolardan DOnya Menkul De}erier A.S. yonetlmi sonrmlu olup, bizim sorumlulujumuz, yapb imiz ba*imsiz deneume dayanarak bu tablolar hakkinda goro; blidirmektlr. Bajimsiz denetlmimlz, Sermaye Plyasasi Kurulunca yayimlanan bajimsiz denetlm standartlanna uygun olarak gercekle;brllmi;tir. Bu standartlar, etlk ilkelere uyulmasini ve bajimsiz denedmin, soz konusu tablonun Onemli bir yanlglrk igemredi*l konusunda makul bir guvenceyi sa jlamak Uzere planlanarak yurutolmesinl gerekbrmektedir. Ba jrmsiz denebmimlz, soz konusu tablolardaki tutar ve a9ldamalar hakkrnda yeterli ve uygun ba}rmsiz denetlm tekrdklerinin uygulanmasinr, aynca Iietme yonetlmi tarahndan benimsenen muhasebe polltkalan Ile yapilan Onemli muhasebe tahminlerinin ve bu tablolann sunumunun uygunlu}unun de*erlendinimesini isermektedir. Bu kapsamda, ba}imsiz denebmimizin g6r0$0muze yeterll ve uygun bir dayanak oiu;turdu juna inamyoruz. GOr0 imuze gore, DOnya Menkul Deaerler A.$'nin 30 Haziran 2010 tarihi Itlbarlyle Sermaye Piyasasi Kurulunun Seri: V, No:34 sayrk "Aran Kurumlann Sennayelerine ve Sermaye Yeterlill ine III$dn Esaslar Tebll l" uyannca hazirlanan tablolan, soz konusu duzenleme Ile uluslararasi Unansal raporlama standartian Sergeveslnde gergol dojru ve durust bir bigmde yansitmaktadir. Istanbul,02 ABustos 2010 TURKMEN BA&MSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MO$AVIRLIK A.$. NEDIM TURKMEN Sorumlu Ortak Ba;denetcI Tabloya tli;kin Agiklama: 2.2. DUnya Menkul De$erler A.$.'nln 30/06/2010 Tarihli Sennaye Yeterlill Ol Tablolan Temel YUkOmIUlOkleri Karpsrndald Durumu SERMAYE YETERLILIOt TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECEtt ce$1tlt RISKLERt SERt:V, NO:34 SAYILI `ARACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YErERLtLIOINE tlt$ktn ESASLAR TEBLtdt' OLcOTLERt I;ERCEVESINDE VE BELLI VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SER14AYE YETERLILtt`t UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RtSKtNI TESPIT VE TAKtP ETMEKTE KULIANDI61 ARACLARDAN SADECE BIRISIN! TE$KIL ETMEKTEDIR. TABLODAKI VERILERIN BELL! SIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNWK ARZ ETMESI ARACL KURUM FAALIYETLERININ RISK tcermedio! ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. SOZ KONUSU VERILERIN BELL! BIR TARINTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ErMEMESt ISE ARACI KURUMUN MALI DURUMUNDA SADECE TEBLIG OLcOTLERI CERc,EVESINDE BIR SIHHATSIZLIK OLDUaU ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo XII - DOnya Menkul De*erler Karpsindald Durumu (z) A.$.'nln 30/06/2010 Tarihli Sennaye Yeterllll Ol Tablolan Temel YUkUmIUlUkleri Tutan (TL) ya da Omni (%) Mevzuata UyOunluk A. Sera Yeterllll i Tabani F&lasi i Uyyundur B. arlozsenna ^^FazWsi/Aatii(TL) _._._._._.._._..._ Uypundur C. Genel_Borpanma Slnm (%) 1,10% Uygundur D. Ukidite YUkumI010 0 Oram E. 6aWm- is Serra Fazlasr r ' Uygundur / Sh.12 Sermaye Yeterliligi Tablosu (1)

13 (2) Sermaye yeterllliql tablolan temel yukomiuiuiderine III;kin detayli aqklamalar "Area Kurumlar Tarafindan DUzenlenecek Kamuyu Aydrnlatma Fonnu "nun "Sermaye Yeterlilili Tablolan Temel YOkOmlOlOlderine fli;ldn Agiklamalar" bblumonde yer aimaktadir. (3) 30/06/2010 tarihl Idban lie $lrkedmizin whip oidu*u yetld beigelerlne kar!bk gelen cart asgai tlzsermaye tutan TL'dlr / Sh.12 Sermaye Yeterliligi Tablosu (1)

14 Tablo XIII - DUnya Menkul De^erler A.$.'nln Temel Sermaye Yeterlillbi VerUerinin Tebll* lie Brulen YUkom:UiUklar Kargrsrndakl Durumunun DQerlendirllmesi.. A. Arad Kurumun Temel Sennaye Yetedilitjl Verilednin TamamerUIrj%nen Tebllij le OngMIen '.. YUkumlulpklere_Tamamen(Krnnen llygun OI"mOlmad!t)i:._..,_...,...._-. -B.Tebli le On ulen YUkumlOluklere AyIun I A nbldar Olu;mu. m T utanmln a. da (Irani Illb Hangi YukamlUlU a Ayk.nl m OrWVa- ^ v? I Hang. YUkumlUlrlife Aygnlrri Ortaya Qkbij. Tutan (TL) ya da Oran. (%) 82) A*01WAYlunl.klann Ort3ya,9kmasmdaki_ Neden/Nedenler. C,^AyWn ik/aylunhklann Glderilmesi,Igin Alman Ted-bider: Tabloya fli ldn Apklama: SERNAYEYETE TABLOLARITEMEL M L KLE NE NAcIKLAMALAR Aaljida yer alan agidamalar Araa Kurumlar Tarafindan DUzenlenecek Kamuyu Aydmlatma Formunun C 2.2. Bolumunde yer alan Tablo )II'deki sennaye yeterlili l sonuslannin daha hi anlaplabllmesini teminen veriimektedlr. 1) Sermaye Yeterilli*l Tabani : Sed:V, No:34 sayih Mao Kurumlann Sermayelerine ve Sennaye Yetedili*ine Ilt;kin Esaslar TebIKji uyannca semraye yeterlilit}i tabani, Ozsermayeden duran vadrklar ve ill;kili Mtl ve kurumlardan oian alacaldann indirllmesi suretlyle bulunan tutan Wade eder. Aynt Tebli*ln 8 Ind maddest uyannca araci kurumlann sermaye yetediii*i tabanlan; sahip olduklan yetid belgeledne tekabol eden asgari ozsennayelerl, risk kar$d.*r toplamt ve de jerleme gunanden Onceki son Us ayda olt4an faallyet giderlerl kalemlerlnin herhangl birinden az olamaz. 2) Asgarl Ozsennaye: Ozsennaye, Sed:V, No:34 sayd. Tebli uyannca, odenmi; semraye, emisyon primi, yeniden dejerleme defer art; fonu, yasal yedelder, statu yedekleri, ozel yedekler, ola } anqsta yedekler, di er yededer ve net donem kan/zaran kalemieri toplamindan gecmi $ ydlar zarannin du ilmesi suretiyle hesaplanan tutan Made eder. Asgarl I IU* U, araa kurumlann sahip olduidan yetki belgelerine gore sahip olmak zorunda olduldan Ozsermayenin ozsennaye yukum asgad tutanm ifade eder. Anilan tutar Seri:V, No:34 sayrb Teblioln 7 Ind maddest uyannca her yd Kurul tarefirdan t ozsermaye tutanm a^an lusmrm Made eder. belidenir. Asgari ozsennaye fazws. Ise, araa kurumun ozsermayesinln asgar 3) Genet Borslanma Srnrn : Sed:V, No:34 sayil. Tebli} ln 9 uncu maddesi uyannca, araa kurumlann bilarrsoda yer alan tam k.sa ve uzun vadeli borslan toplami, semraye yeteri1110i tabaniannin 15 kabm a;amaz. 4) Ukldite YUkUmIUlg*U: Seri:V, No:34 sayrb Teblt}ln 10 uncu maddest uyannca, arao kurumlar en az krsa vadeli borslan kadar danen vad.k bulundurmak zorunda olup, Iikldite Orant danen vadrklann lose vadeil borslara bolunmesi surebyie elde edilir. Andan oran 1'den kfisuk oiamaz. l. Teblit}ln 7 nd madded uyannca arao kurumlann asgad ozsertnaye 5) Asgarl Odenmlf Sennaye : Seri:V, No:34 sayr tutannin en az %251 kadar odenmis veya gkanlmre sermayeye sahip olmalan zorunlulu junu (fade eder. 04, / Sh.13 Sermaye Yetertiligi Tablosu (2)

15 D. Di nya Menkul De*erler A.$.'NIN HUKUKi VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDItI DIdER HUSUSLAR / Sh.14 Ek Aciklamalar

16 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILiNDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GERFcEdE UYGUN OLDUIUNU VE FORMUN $ IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOaRU OLARAK YANSITT1tINI BEYAN EDERIZ. Yetkili Imzalar DOnya Menkul De*erler A.$. Yonetim Kurulu Uyesl DOnya Menkul De*erler A.$. Genel MOdOrO Adi Soyadi Gorevi Adi Soyadi Keri m ( ayirh jtolga Cayirli Gorevi jyonetim Kurulu Ba;kam Genel iyonetim Kurulu Uyesi.., _.,. --l MOdur Irma JMENKUL DrDEG A Irma u v1enkul LERA Unvan YOnetim Kuru u Uyesi Unvan }Yonetim Kurulu Baskam Adres Nobethane Cad.Kargdi Sok.No. 5 Sirkeci Istanbul Adres Nbbethane Cad.Kargih Sok.No.S Sirkeci Istanbul / Sh.15 Beyan ve lmza

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 )

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDi BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TIC.A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) AKTIF YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA AKTIF YATIRIM BANKASI A S FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.4. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) zc JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio - Istanbul TUrkiye $ubesi'nin 09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) 3PMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus,

Detaylı

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TIC.A., 4. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DE(ERLER A.$ YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DSERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) X TRADE BROKERS MENKUL DEOERLER FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI

ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARSHI itibari ILE

Detaylı

TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CAMI$ MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SARDIS MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FiNANS MENKUL DEaERLER A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURIQYE HALK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CM MENKUL DEGERLER A.S. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE INFO YATIRIM

Detaylı

REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) REFERANS MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KATILIM BANKASI AS. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE KATILIM

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK SANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN FLAN TARIHf ITIBARI ILE

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.$.

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI AS. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI itibari ILE PASHA

Detaylı

02.06.2016 / Sh.1 Taahhut

02.06.2016 / Sh.1 Taahhut YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 31/03/2016 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER. A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

$EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

$EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI 1TIBARI ILE $EKERBANK T.A.$.'NIN

Detaylı

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI

ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU

Detaylı

EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) 5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHi ITIBARI ILE $EKERBANK T.A.$.'NIN

Detaylı

30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) SOCIETE GENERALE (SA) PARIS, MERKEZI FRANSA,ISTANBUL TURKIYE MERKEZ $UBESI'NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) SOCIETE GENERALE (SA) PARIS, MERKEZI FRANSA,

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORFISTANBUL MERKEZ $UBESI YUNETIM KURULU

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.$.'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ALTERNATIFBANK A.$.'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) 'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ATIBARI ile 'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ile SINIRLI

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN I LAN TARIHI

Detaylı

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ltibari ILE

Detaylı

BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI

BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI 1 RACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BGC PARTNERS MENKUL DEaERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK

Detaylı

ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BURGAN YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BURGAN YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BURGAN YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

TAKSIM YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI

TAKSIM YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI TAKSIM YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TAKSIM YATIRIM A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI MBARI ILE TAKSIM

Detaylı

RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ttibari ILE RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE

Detaylı

PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI

PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) PRIM MENKUL DEGERLER A..$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI I

Detaylı

$EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

$EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) $EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) $EKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) CITIBANK A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) CITIBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE CITIBANK A.$.'N!N SERMAYE

Detaylı

TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TATS YATIRIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHi ITIBARI ALE TAIB

Detaylı

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

TICARET MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31.12.2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TICARET MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31.12.2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TICARET MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31.12.2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TICARET MENKUL DEOERLER A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 31 / 12 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 31 / 12 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 31 / 12 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 30.06.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN!LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) ARAP TURK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI!LE ARAP

Detaylı

YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI

YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.!. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SANKO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SANKO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) SOCIETE GENERALE (SA) PARIS, MERKEZI FRANSA, ISTANBUL, TORKIYE MERKEZ $UBESI'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) SOCIETE GENERALE (SA) PARIS, MERKEZI FRANSA,

Detaylı

HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) HEDEF MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARiHi

Detaylı

KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

TURK EKONOMI BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURK EKONOMI BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 31/03/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 31/03/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 31/03/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

FINANSBANK A.5.'NIN 30/09/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

FINANSBANK A.5.'NIN 30/09/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) FINANSBANK A.5.'NIN 30/09/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) FINANSBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI LE FINANSBANK A.$.'NIN

Detaylı

TURKLAND BANK A.$.'NiN

TURKLAND BANK A.$.'NiN TURKLAND BANK A.$.'NiN 20/04/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKLAND BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE TURKLAND BANK

Detaylı

RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE

Detaylı

ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE ANADOLUBANK A.$.'NIN

Detaylı

30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$.'NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ELAN TARIHI ITIBARI ILE $EKERBANK T.A.$.'NIN

Detaylı

A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA TURKIYE is BANKASI FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE TURKIYE

A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA TURKIYE is BANKASI FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE TURKIYE N TURKIYE i$ BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA TURKIYE is BANKASI FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

TURKISH BANK A.$.' NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

TURKISH BANK A.$.' NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) TURKISH BANK A.$.' NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) TURKISH BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN FLAN TARIHI ITIBARI tle TURKISH BANK

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NiN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

KARE YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NiN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) KARE YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NiN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) KARE YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ING BANK A.$. YUNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ITIBARI ALE ING BANK A.!$.'NIN

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı