DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)"

Transkript

1 DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DOaiRU OLARAK YANSITII &NI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN DUNYA MENKUL DEdERLER A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUK! DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECE&aINI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGIERIN DOMULUdUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (1) / / tarihii Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu haric olmak Uzere Sermaye Plyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kurulu;Zarin Kamuyu Aydinlatma Esasianna III;kin Teblloinin 5 inci maddesinin ikinci fikrasmm (a) bendi uyannca / / tarihinde DUnya Menkul De7erler A.$. tarafindan duzenlenmi;tir. 30/09/2010 tarihii Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu da doiduruimak suretlyle Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi lann Kamuyu Aydmlatma Esaslanna tli;kin Tebli inin 5 Ind maddesinin ikinci fikrasinin (b) Araa Kurulu$ bendi uyannca 04/10/ 2010 tarihinde Dunya Menkul De erler A.5. tarafindan duzenlenmigtir / Sh. 1 Taahhut

2 ICINDEKILER 1 TAAHHUTNAME TICI BILGILER Tablo I Me ez Disi Orgatlere (Subs Irtibat BOrosu Acente ) Iliskin Bilgiler Tablo II/a Yatki Belaelerine Iliskin Bilailer Tablo II b _ Borsa Uvelik Tarihi ve IMKB ' de Faali % GCStenlen Pazar/Pivasalara Iliskin BilOiler Tab10 III Ortakhk Yapisi _ TablO N/ a Ytfnetim Kurulu Uveleri ve Genel MOdur Yetkisme Sahip Sahislar TabloIV/b Sermave PrvWsi Faalivetleri Ile I19ili Imza Teblo V_. Kurucusu ve/veva YtlneticOlunan Yahram Fonu/Fonlara HUKUM DURUMAL_LISIaN _BILGILER..._- ve --..._ B._._ DOnva Menkul DetSerler A S ve Donva Menkul DeBerler A S'nin Ortaklan YCneO cileri ITablo VI/a. jcalisanlan Hakkinda SPK IMKB ve TSPAKB Tarafmdan Son Iki Yd Zarfinda Uvaulanan Idari Para C lan 7 Tablo VI/b. Donva Menkul Dederler A S'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uvaulanan DiQer Disiplin Cezalan Tablo VII C- Ozsermavenin % 5'ini Asan Davalara liskin Bilpi er Sermave Pivasasi Kurulu Tarafmdan Donva Menkul DeBerler A.$. ve Donva Menkul DeOerler Alevhme Son Iki Yd Zarfmda Acdan Ceza rain Ortaklara Voneticileri ve Cahsanlan Davalara Tablo IX 30/06 /2010 Tarihli Mali Tablolara Iliskin BaMmsuz Denetci orosu Tablo X Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan A na esap rup Tablo XI ' 30/06 / 2010 Tarihli Sermave YeterliliOi Tablolarina Iliskin BaOimsiz Denetci GtlrUsQ Tablo XII idonva Menkul Dederler A.S.'nin 30/ 06 /2010 Tarihli Sermave Yeterltlidi Tablolan Temel YOkOmI0 10k1eri Karsismdaki Durumu Dun a Menkul Dederler A $'nin Temel Sermave Yeterlilo Verilemmn TebliO He Onabr01en Tabi XIII YOkOmlolOkler Karsismdaki Durumunun DeBerlendirilmesi N A S'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINEILISKI DUnva Menkul Deaerler D. IOLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIGI DIGER HUSUSLAR I BEYAN VEIMZA / Sh.2 Icindekiler

3 A. IAPLLIL L DSLUSU.Lf 1. 1Areci Kurumun Ticaret Unvam DONYA MENKUL DEdERLER A.$ Kurulu;Tarihl Ticaret Siciline Tescil Edildioi Yer ISTANBUL SICIL MEMURLU U!Ticaret SidiNo / I NOBETHANE CAD.KARGILI SOK.NO.S SIRKECI 3. MerkezAdresi EMINONOISTANBUL 4. Ilet i; im Bilgded Telefon No Faks No Cajn Merkezi 5. nternet Adresi 6 E poste Adresi Kayith Olunan Vergi Dairesi ; MARMARA KURUMLAR / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 S. Merkez Dip Orgiitlere ($ube, Irtibat Biirosu, Acente) Ilifi in Bilgiler: Tabia I -Merkez D^ I O iitiere IIi kin Bil iler Faaliyete Ba;Iamastna Merkez Dr r Or gut Adr j IIi;kin Izin 7arihi r Adres Mudur/Sorumlunun 1 Telefon Faks Adi ve Soyadi, Numarasi Numaras Tabloya Ili n A Jama: / Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Istanbul Menkul Klymetler Borsasinda (IMKB) Faaliyet GSsterilen Pazar/ Plyasalar : TABLO II/a Yetki eewerine III n Bil Iler Sahi Olunan Yedd Bel elerl Verili Tarlhl Alim Satima Aracdik Yetki Belgesl Sermaye Piyasasi Araglammn Kredili Alim, ASi26a Sate; ve OdunS Alma ve Verme I;lemleri Belgesi 21/03/2001 ARKIKRD-197 Tablo II/b - Borsa Uyelik Tarihl ve IMKB'de Faali 4 GSsterilen Pazar/Piyasalara Iliykin Bilyller eorsa llyesi olunmasma Ili;kin IMKB Ydnetim Kurulu'nun Karar Tarihi 05/06/1991 Flllen Faal^et GSsterilen Pazar ve Piyasalar Hisse Senetier PPiyasasi Tahvll ve Bono Piyasasi Kesin Ahm Satim Pazan / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Ortaklik, YSnetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasi Faaliyetleri Ile ilgili Olarak imza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo III - Ortaklik Ya isi Orta in Ticamt nvan Ads Soad! Pater Tutan^TLZ._... Oran %Z ERDEM YIRLI W % KERIM YIRLI ,35000%_ TOLGA YIRLI Oc5. d. SAM GATTENIO ,..,,_ 0,50000%,. _. T11OBA C^AYIRLI _ _ To lam % Tabli;kin Ayiklama: Tablo III/ a - Araci Kurum Sermayesinin Do*rudan veya Dolayli Olarak %10'undan Fazlasina Sahip Olan Tiizel Kill Ortaklarin Ortakiik Yapisi 1. Tilzel Kiel Oita m Ticaret nvam : Oita m Ticamt Unvam/Adi So adi Pa Tutan L Oran jo) Toplam 0% 2. Tiizel K.iyiOrta in 1can:t Unvam : Orta ni Tipret Unvam/Adi So ad! Toplam 3. TSzel Kltl O. _ Ticaret Unvam : Ortahm Ticaret Unvam/Adi Soyadi / Sh.6 Ortaklik Yapisi

7 Tablo IV /R - Yonetim Kurulu U eleri ve Genel MUdUr Ad, ve So adigorevi TOLGA CAYIRLI Yonetim Kurulu Ba. ERIM K C..ȦYI ^ RLI.._... ^_.....Yonetim Kurul esi ERDEM YIRLIYbnetam Kurulu esi Tabloya Ill;kin Aciklama Yonetim Kurulu Uyelerlnin Atanmasma listdn Genel Kurul Kaman Tesdi Tarihi TTSG *)_Ilan Tarihi i TTSG Sayisl , ^_ Tablo IV/b - Sermaye Piyasasi Faaliyetieri Ile Ilgili Imza Yetkisine Sahi hislar Adi veadi a Gorevi TOLGA t;ayirli _ IYONETIM KURULU KANI, GENEL MUDUR KERIM YIRLI, YONETIM KURULU UYES _ FRDEM CAYIRLI WO EET M KURULU UYESI AHMET AKTA GENEL MUOUK TNU. Tablo a IIi n m iklama: Irma SirkUlerinin Tescil ve lam mza SlrkUlerinin Tescll Tarihi TTSG^*) lan Tarihi TTSG Sayisi 05 nc (*) TTSG: TUrkiye Ticaret Sidli Gazetesi / Sh.7 Yonetim Yapisi - Imza Yetkisi

8 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu / Fonlarina Ili;kin Bilgiler: Tahin V - Kurucusu ve/veva Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlan Ya>anm Fonunun Unvam Fon Kurucusunun Unvam } Fon Toneaasimn unvam / Sh.8 Yatirim Fonlan

9 B. HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, IMKB ve Turkiye Sermaye Piyasasi Araci Kurulu;Ian Birli i (TSPAKB ) Tarafindan Dunya Menkul De*erler A.4.'ne ve DOnya Menkul De*erler A.$.'nin Ortakian, YSneticileri ve syali;anlarina Uygulanan Idari Para Cezalan lie IMKB ve TSPAKB Tarafindan Dunya Menkul Deoerler A.'ne Uygulanan Dioer Disiplin Cezalari Tablo VI/ a - DOnya Menkul De erier A.$. ve Dunya Menkul De erler A.$.'nin Ortaklan, YSnetidleri ve cali;anlan Hakkinda SPK, IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son lid YiI Zarfinda Uygulanan Mad Para Cezalan reye ve Idan Para Cezasl Uygulanmasina Ili;kin Karar darl Para Cezasi Son Duruma Ili;kin Uygulayan Kurum Uygulanan Gersek/Tiizel KidTarihi II Tutan (TL) Tablo VI/b - DOnya Menkul De erier A.$.'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Di er Disiplin Cezalan - 11 Disiplin si ygu anmasina I-SPK N n e Itiraz Konusu Ili n Karar TAM! Edilip Edilmedi i ' Nihai Karar / Sh.9 Hukuki Durum (1)

10 2. Dunya Menkul De7erler A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili ;kin Bilgiler Tablo VII - Cad Ozsermayenin %5'ini Aran Davalara ili$lcin Bilgiler 1 Dunya Menkul De*erler A.$'nin Davadald Durumu Dava Konusu (De eri lie bvhkte) (Davah/Davaa) DavaAgdma Tanhi TDavada Gelinen Son Ate. amamn Ozetlenmesi Tabloya Ili;kin Agd(lam 3. Son Iki YII Zarfmda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Dunya Menkul De7erler A.$. ve Dunya Menkul De erler A.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve C,ali;anlan Aleyhine ASilan Ceza Davalari Tablo VIII - Sennaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Diinya Menkul De erler A.$. ve Dunya Menkul Deij'erler A.$'nin Ortakian, Yoneticileri ve C,ah;anian Aleyhine Son iki Yd Zarfinda Agdan Ceza Davalan Hakkmda Suc Duvurusunda { Davada Gelinen Son Hakkmda Sug Duyurusunda Bulunulan Gergek/Tdzel Ki;min 1 1 mwmanm Bulunulan Gergek/ Tuzel IGj Area Kurumla Olan ili;lasi Sug Duyurusuna Konu Fill Kurui Karar Tarihi Ozetlenmesi / Sh.10 Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILI$KiN BILGILER 1. Ba jlmslz Denetgi GarUlleri ve Bilango ve Gelir Tablosuna III;kin Ana Hesap Gruplan /06 /2010 Tarihil Mall Tablolara Ili; kln BaQrmsiz Denetgl GirOg" Tablo IX - / / Tarihli Mall Tablolara tlhjkin Ba*Imsiz Denetgl Gord$U Baonnsiz me nu en Mali a ann Hangi Teblioe/Tebli lere Gore Hazlrlandl I _ SPKSeri XI No.29 ea imslz Denetlmi Yapan Kurulu;un Ticaret Omam. ;TORKMEN _BAdIMSIZ DENETtM VE YEMINLI MALI MUPAVtRLIK A. Dik" Mi Mena Denet4l GS DOnya kul Delieder A.$'nIn nln 30 Haziran 2010 tadhi itlbadyle haadarwn ve eke yer elan Dllanpeunu, aymadha sons eren doreme ait kapsamh gellr tdrlosunu, oz sermaye delllgim tabklsunu ve nakit alum tablosunu, IMemb muhasebe politlkalammm Ozetlnl ve dipnodanm denetlemi; bulunuyona. $Irket yo etlmi finamal tablolann Uluslararasi Finansal Raporama Stardaitanna gore haadanmas ye dorost bir gekllde sunumundan sorumludur. Bu sommluluk, nnansal tablolann hate ve/veya hale ye usulsiizlukten kaynaklanan Onemll yanhilliklar Isermeyecek biglmde hazrrlanardk, gerp* doroa bir; alike yarwtmasni saplamak amanyla gerekd Ig kontrol se[emirdn tasarlanmasm, uygulamnavni ve devam et rllmeslnl, ko5ullann gerektlrdlol muhasebe tahminlerlnin yapilmasm ve uygun muhasebe politlkalannm seglmesim isemektedir. Sonanluluoumuz, yapti lim bapimsiz denetlme dayanarak bu nnansal tablolar hakkinda gor05 blldimektlr. BaOimsiz denetlmimiz, Semwye Plyasasi Kurulunca yayimlaren baoimvz denetlm sardardanna uygun olrak gersndertldlml r. Bu standartlar, etlk ilkelere uyulmasim ve bayimsrz deretlmin, finansal tabiolann grgepi dooru ve dor( t bir bigimde yanstlp yansitmadipi konu undo makul bir govenceyl sapwnak Uzere planlanarak yorotolmesinl gerektimektedb. BaOimsz denetlmlmiz, firansal tablolardaki tuarlr ve dipnotlar lie ilglli bafjimsz denetlm kanib toplamak amaciyla, ba*rmsz de etlm teknikkdnin kullandmasm ISemiektedlr. Bagmsz denetim temkledrdn sepmi, finarsal abloann hata ve/veya hie ve usulsozlukten kaynaklamp kaynakanmadi*i huwsu do damm olmak there Onemli yanlalik Igedp krmedlome dair risk delierlendimwsini de kapsayaok 5eki de, mesleki kana 8mbe gore yapilmi$br. Bu risk deliederdirmesirde, $Irketln IS kontrol sistemi goz Ononde bulundurulmusbfr. Mcak, amaamlz Is kw W Ssteminin etklmioi ha durda gor0$ vemek dell, bajimsz denetim akmlckmni kogulara uygun Barak tasadanak amaayla, $ irket yonetlmi arafindan haadanan unreal tablolar Ile k kontrol slsteml arasndakl ll*$i ortaya koymakbr. Belmsu denetlmimiz, aynca $Irket yoretlml tarafindan benlmsenen muhasebe polltlkaan lie yapdan Onrnll muhasebe ahrmnlednin ve nnarzsal abblann bir boton oarak sunumunun uygumeunun delieder dldlmeslnl Isemektedir. Bai}imsz denetim srasnda Amin etlt4lmiz ba imsz denetim kanitlannin, gor0;om0zun olu;turulmasna yetedi ve uygun bir dayanak olu$turdu}una IrenryoNZ. GOrU dmuze gore, I051kteki Onansal tablolar, DOnya Menkul Deader A.$'nin 30 Hazirdn 2010 WIN Itlbarryle gersek finanaal durumunu, aym aritte sona eren doneme aft nnansal pedormansm ve rekit akimlanni, ulusaaras finansal rapodama standadlan Serse+esinde dopnt ve dorost blr bitimde yansdmaktadir. Istanbul, 02 AOusas 2010 TURKMEN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MO$AVIRLIK A$. NEDIM TURKMEN Sorumlu Ortak /06 /2010 TarihIl Bllango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Tablo X'da yer alan bilango ve gelir tablosu verileri SPK Seri : XI, No : 29 hukumlerine gore duzenlenen mall tablolar esas alinmak suretiyle hazlrlanmi tir. Tablo X - 30/06/ 2010 TarihIl Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ma Hesap Gruplan Ba Imsa penetlmden Ba*Imslz Denetimden Gegmio Ma Hesap Grubu Adi Gegrn^ Tutan MI I Tutan 1. DONEN VARLIKLAR ^ II DURANVARLIKIM...,_, III AKTIF TOPLLAMI IV. KISA VADE BOR LAR V. UZUN VADELI BORCLAR ^ m VLSERMAYE _.. _ _. 7,,......_... VII. PASIF TOPLAMI ! VIII. NEM KAKI : IX. NET NEM KARL ZARARI. Tabloya Illgkln Ayrklama: / Sh.11 ^netim agimsiz Deve Mali Tablo

12 2. Temel YUkUmIUlUkler Itibarl Ile 30/06 / 2010 Tarihli Sermaye Yeterlili*i Tablolan /06/2010 Tarihli Sermaye Yeterllli*I Tablolanna tlifidn BaQrmsrz Denetsi G6r0BU Tablo XI - 30/06/2010 Tarihli Sermaye YeterliliQI Tablolanna II>Ildn Ba*rmsiz Denetp G6rUy0 Ba imsiz Denetlml Yawn Kuruluprn Tipret Onvanr'TORKMEN BA IMSIZDENErtM VE YEMINLt MALI MO, y K A.$t ^msrz Denet^ G6r^U --- _ DUnya MenkulDeCerler A.$'nin 30 Haziran 2010 tanhi itibenyle Sermaye Poyasas^ KuruIununmSal : V, No:34 saydi "Araa Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterlilitjine Ili;kin Esaslar Tebligi" uyannca hazirlanan tablolanni denetlemi$ bulunuyoruz. SOz konusu tablolardan DOnya Menkul De}erier A.S. yonetlmi sonrmlu olup, bizim sorumlulujumuz, yapb imiz ba*imsiz deneume dayanarak bu tablolar hakkinda goro; blidirmektlr. Bajimsiz denetlmimlz, Sermaye Plyasasi Kurulunca yayimlanan bajimsiz denetlm standartlanna uygun olarak gercekle;brllmi;tir. Bu standartlar, etlk ilkelere uyulmasini ve bajimsiz denedmin, soz konusu tablonun Onemli bir yanlglrk igemredi*l konusunda makul bir guvenceyi sa jlamak Uzere planlanarak yurutolmesinl gerekbrmektedir. Ba jrmsiz denebmimlz, soz konusu tablolardaki tutar ve a9ldamalar hakkrnda yeterli ve uygun ba}rmsiz denetlm tekrdklerinin uygulanmasinr, aynca Iietme yonetlmi tarahndan benimsenen muhasebe polltkalan Ile yapilan Onemli muhasebe tahminlerinin ve bu tablolann sunumunun uygunlu}unun de*erlendinimesini isermektedir. Bu kapsamda, ba}imsiz denebmimizin g6r0$0muze yeterll ve uygun bir dayanak oiu;turdu juna inamyoruz. GOr0 imuze gore, DOnya Menkul Deaerler A.$'nin 30 Haziran 2010 tarihi Itlbarlyle Sermaye Piyasasi Kurulunun Seri: V, No:34 sayrk "Aran Kurumlann Sennayelerine ve Sermaye Yeterlill ine III$dn Esaslar Tebll l" uyannca hazirlanan tablolan, soz konusu duzenleme Ile uluslararasi Unansal raporlama standartian Sergeveslnde gergol dojru ve durust bir bigmde yansitmaktadir. Istanbul,02 ABustos 2010 TURKMEN BA&MSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MO$AVIRLIK A.$. NEDIM TURKMEN Sorumlu Ortak Ba;denetcI Tabloya tli;kin Agiklama: 2.2. DUnya Menkul De$erler A.$.'nln 30/06/2010 Tarihli Sennaye Yeterlill Ol Tablolan Temel YUkOmIUlOkleri Karpsrndald Durumu SERMAYE YETERLILIOt TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECEtt ce$1tlt RISKLERt SERt:V, NO:34 SAYILI `ARACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YErERLtLIOINE tlt$ktn ESASLAR TEBLtdt' OLcOTLERt I;ERCEVESINDE VE BELLI VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SER14AYE YETERLILtt`t UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RtSKtNI TESPIT VE TAKtP ETMEKTE KULIANDI61 ARACLARDAN SADECE BIRISIN! TE$KIL ETMEKTEDIR. TABLODAKI VERILERIN BELL! SIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNWK ARZ ETMESI ARACL KURUM FAALIYETLERININ RISK tcermedio! ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. SOZ KONUSU VERILERIN BELL! BIR TARINTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ErMEMESt ISE ARACI KURUMUN MALI DURUMUNDA SADECE TEBLIG OLcOTLERI CERc,EVESINDE BIR SIHHATSIZLIK OLDUaU ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo XII - DOnya Menkul De*erler Karpsindald Durumu (z) A.$.'nln 30/06/2010 Tarihli Sennaye Yeterllll Ol Tablolan Temel YUkUmIUlUkleri Tutan (TL) ya da Omni (%) Mevzuata UyOunluk A. Sera Yeterllll i Tabani F&lasi i Uyyundur B. arlozsenna ^^FazWsi/Aatii(TL) _._._._._.._._..._ Uypundur C. Genel_Borpanma Slnm (%) 1,10% Uygundur D. Ukidite YUkumI010 0 Oram E. 6aWm- is Serra Fazlasr r ' Uygundur / Sh.12 Sermaye Yeterliligi Tablosu (1)

13 (2) Sermaye yeterllliql tablolan temel yukomiuiuiderine III;kin detayli aqklamalar "Area Kurumlar Tarafindan DUzenlenecek Kamuyu Aydrnlatma Fonnu "nun "Sermaye Yeterlilili Tablolan Temel YOkOmlOlOlderine fli;ldn Agiklamalar" bblumonde yer aimaktadir. (3) 30/06/2010 tarihl Idban lie $lrkedmizin whip oidu*u yetld beigelerlne kar!bk gelen cart asgai tlzsermaye tutan TL'dlr / Sh.12 Sermaye Yeterliligi Tablosu (1)

14 Tablo XIII - DUnya Menkul De^erler A.$.'nln Temel Sermaye Yeterlillbi VerUerinin Tebll* lie Brulen YUkom:UiUklar Kargrsrndakl Durumunun DQerlendirllmesi.. A. Arad Kurumun Temel Sennaye Yetedilitjl Verilednin TamamerUIrj%nen Tebllij le OngMIen '.. YUkumlulpklere_Tamamen(Krnnen llygun OI"mOlmad!t)i:._..,_...,...._-. -B.Tebli le On ulen YUkumlOluklere AyIun I A nbldar Olu;mu. m T utanmln a. da (Irani Illb Hangi YukamlUlU a Ayk.nl m OrWVa- ^ v? I Hang. YUkumlUlrlife Aygnlrri Ortaya Qkbij. Tutan (TL) ya da Oran. (%) 82) A*01WAYlunl.klann Ort3ya,9kmasmdaki_ Neden/Nedenler. C,^AyWn ik/aylunhklann Glderilmesi,Igin Alman Ted-bider: Tabloya fli ldn Apklama: SERNAYEYETE TABLOLARITEMEL M L KLE NE NAcIKLAMALAR Aaljida yer alan agidamalar Araa Kurumlar Tarafindan DUzenlenecek Kamuyu Aydmlatma Formunun C 2.2. Bolumunde yer alan Tablo )II'deki sennaye yeterlili l sonuslannin daha hi anlaplabllmesini teminen veriimektedlr. 1) Sermaye Yeterilli*l Tabani : Sed:V, No:34 sayih Mao Kurumlann Sermayelerine ve Sennaye Yetedili*ine Ilt;kin Esaslar TebIKji uyannca semraye yeterlilit}i tabani, Ozsermayeden duran vadrklar ve ill;kili Mtl ve kurumlardan oian alacaldann indirllmesi suretlyle bulunan tutan Wade eder. Aynt Tebli*ln 8 Ind maddest uyannca araci kurumlann sermaye yetediii*i tabanlan; sahip olduklan yetid belgeledne tekabol eden asgari ozsennayelerl, risk kar$d.*r toplamt ve de jerleme gunanden Onceki son Us ayda olt4an faallyet giderlerl kalemlerlnin herhangl birinden az olamaz. 2) Asgarl Ozsennaye: Ozsennaye, Sed:V, No:34 sayd. Tebli uyannca, odenmi; semraye, emisyon primi, yeniden dejerleme defer art; fonu, yasal yedelder, statu yedekleri, ozel yedekler, ola } anqsta yedekler, di er yededer ve net donem kan/zaran kalemieri toplamindan gecmi $ ydlar zarannin du ilmesi suretiyle hesaplanan tutan Made eder. Asgarl I IU* U, araa kurumlann sahip olduidan yetki belgelerine gore sahip olmak zorunda olduldan Ozsermayenin ozsennaye yukum asgad tutanm ifade eder. Anilan tutar Seri:V, No:34 sayrb Teblioln 7 Ind maddest uyannca her yd Kurul tarefirdan t ozsermaye tutanm a^an lusmrm Made eder. belidenir. Asgari ozsennaye fazws. Ise, araa kurumun ozsermayesinln asgar 3) Genet Borslanma Srnrn : Sed:V, No:34 sayil. Tebli} ln 9 uncu maddesi uyannca, araa kurumlann bilarrsoda yer alan tam k.sa ve uzun vadeli borslan toplami, semraye yeteri1110i tabaniannin 15 kabm a;amaz. 4) Ukldite YUkUmIUlg*U: Seri:V, No:34 sayrb Teblt}ln 10 uncu maddest uyannca, arao kurumlar en az krsa vadeli borslan kadar danen vad.k bulundurmak zorunda olup, Iikldite Orant danen vadrklann lose vadeil borslara bolunmesi surebyie elde edilir. Andan oran 1'den kfisuk oiamaz. l. Teblit}ln 7 nd madded uyannca arao kurumlann asgad ozsertnaye 5) Asgarl Odenmlf Sennaye : Seri:V, No:34 sayr tutannin en az %251 kadar odenmis veya gkanlmre sermayeye sahip olmalan zorunlulu junu (fade eder. 04, / Sh.13 Sermaye Yetertiligi Tablosu (2)

15 D. Di nya Menkul De*erler A.$.'NIN HUKUKi VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDItI DIdER HUSUSLAR / Sh.14 Ek Aciklamalar

16 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILiNDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GERFcEdE UYGUN OLDUIUNU VE FORMUN $ IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOaRU OLARAK YANSITT1tINI BEYAN EDERIZ. Yetkili Imzalar DOnya Menkul De*erler A.$. Yonetim Kurulu Uyesl DOnya Menkul De*erler A.$. Genel MOdOrO Adi Soyadi Gorevi Adi Soyadi Keri m ( ayirh jtolga Cayirli Gorevi jyonetim Kurulu Ba;kam Genel iyonetim Kurulu Uyesi.., _.,. --l MOdur Irma JMENKUL DrDEG A Irma u v1enkul LERA Unvan YOnetim Kuru u Uyesi Unvan }Yonetim Kurulu Baskam Adres Nobethane Cad.Kargdi Sok.No. 5 Sirkeci Istanbul Adres Nbbethane Cad.Kargih Sok.No.S Sirkeci Istanbul / Sh.15 Beyan ve lmza

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN DUYURUDUR. BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 9/1/2006 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 12 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE KASAMLI

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan ve Devrolan şirketler bundan sonra birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan ve Devrolan şirketler bundan sonra birlikte Taraflar olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 304844 sicil numarası ile kayıtlı ve Meşrutiyet Cad. Turkcell Plaza No.71 Tepebaşı adresinde yerleşik Turkcell İletişim Hizmetleri

Detaylı

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Hizmeti A Tipi Değişken Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI

Detaylı

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. T.C.Ziraat Bankası A.Ş.tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine dayanılarak ve

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı