Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~ikinci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~ikinci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal"

Transkript

1 Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ye baüimsiz clenetim raporu

2 SMMM AS Fax: E ~yir Guney Eski Buyukdere Ba~imsizCad. Denetim ye Tel: ey.com Olin Maslak No:27 Ticaret Sicil No: Building a better Maslak, Sariyer working world istanbul - Turkey Akbank T.A.~. Koruma Amaçl! ~emsiye Fonu na BaOli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Fon Kurulu na AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmiçikinci Alt Fonu 19 Kaslm 2014 clonemine ait finansal tablolarla ilgili baölmslz denetçi raporu Akbank T.A.~. Koruma Amaçll ~emsiye Fonu na BaOll B Tipi %1 00 Anapara Koruma Arnaçll nun ( Eon ) 19 Kaslm 2014 tarihi itibariyle hazlrlanan ye ekte yer alan finansal durum tablosunu, ayni tarihte sona eren ylla alt kar veya zarar ye di~er kapsamli gelir tablosunu, toplam de~er/net varilk de~eri de~içim tablosunu, nakit akl~ tablosunu ye onemli muhasebe politikalarlnin Ozeti vs di~er açlklaylcl dipnotlarlnl denetiemi~ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ilgili Olarak Kuruounun SorumluIu~u Kurucu bu finansal tablolarln, Türkiye Muhasebe Standartlarina uygun olarak hazlrlanmaslndan, gerçe~e uygun olarak sunumundan ye hata veya hile kaynakli onemli yanli~lik içermeyen finansal tablolarln hazlrlanmaslnl sa~lamak 1cm gerekli gorulen Ic kontrollerden sorumludur. Ba~Imslz Denetim Kurulu~unun SorumluIu~u Sorumlulu~umuz, yaptl~lmlz ba~lmslz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakklnda gorüç vermektir. Yaptl~lmlz ba~lmslz denetim, Kamu GOzetimi, Muhasebe ye Denetim Standartlarl Kurumu taraflndan yayimlanan Turkiye Denetim Standartlarinln bir parçasi olan Ba~lmslz Denetim Standartlarlna uygun olarak yqrutulmu~tqr. Bu standartlar, etik ilkelere uygunluk sa~lanmaslnl ye ba~lmslz denetimin, fmnansal tablolarln Onemli yanil~llk içerip içermedi~ine dair makul güvence elde etmek Ozere planlanarak yurutulniesi gerekmektedir. Ba~lmslz denetimimiz, finansal tablolardaki tutar ye açlklamalar hakklnda denetim kaniti elde etmek amaclyladenetim prosedurlerinin uygulanmaslnl içerir. Bu prosedurlermn seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynakil onemli yanll~iik riskierinin de~erlendirilmesi de dahil, ba~lmslz denetçinin mesleki muhakemesine dayanlr.ba~lmslz denetçi risk de~erlendirmelerini yaparken, ~artiara uygun denetim prosedurlermni tasarlamak amaclyla, i~letmenin fmnansal tablolarinln hazlrlanmasl ye gerçe~e uygun sunumuyla ilgili iç kontrölu de~erlendirir, ancak bu de~eriendirme, i~letmenin Ic kontrolqnun etkinli~mne ili~kin bir görü~ verme amaci ta~lmaz. Ba~cmsiz denetim bir bqtun olarak fmnansal tablolarln sunumunun de~erlendirilrnesinin yarn sira, Eon yänetimi taraflndan kullanlian muhasebe politikalarlnin uygunlu~unun ye yaplian muhasebe tahminlerinin makul olup oimadl~lnln de~erlendiriimesmni de içerir. Ba~lmslz denetim sirasinda temin etti~imiz ba~lmsiz denetim kanitlarinin, göru~ümüzün olu~turulmaslna yeterli ye uygun bir dayanak olu~turdu~una inanlyoruz. A member~rm ofernst&young Grobal Limited

3 EY Building a better working world GOru~ GorQ~umuze gore, iii~ikteki tinansal tablolar, Akbank T.A.ç. Koruma Amaçli çemslye Fonu na Ba~ll s Tipi % 100 Anapara Korunia Amaçli nun 19 Kaslm 2014 tarihi itibariyle tinansal durumunu, ayni tarihte sona eren yila alt finansal performansini ye nakit aki~larini TMS vs Sermaye Piyasasi Kurulu nca belirlenen esaslar (bkz. dipnot 2) cerçevesinde do~ru ye dqrust bir biçimde yansltmaktadlr. Di~er husus Fon un yatirim donemi 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle sona ermi~ olup, katilma payi sahiplerine 19 Kasim 2014 tarihinde odeme yapilmak sureti ile Fon sonlandirilmi~tir. lli~ikteki finansal tablolar ise Fon un 19 Kasim 2014 tarihi itibarlyle tasfiye Onoesi tinansal durumunu yansitmaktadir. Guney Ba~imsiz A member firm Limited Mali MU~avirlik Anonim çirketi Sorumlu Ortak Istanbul, 16 Aralik 2014 A member firm of Ernst & Young Global Limited (2)

4 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 1 Ocak - 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ye açiklayici dipnotlar Içindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili baoimsiz denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu 3 Kar veya zarar ye difler kapsamli gelir tablosu 4 Toplam De~er/Net Varlik De~eri De~i~im Tablosu 5 Nakit aki~ tablosu 6 Finansal tablolara ili~kin açiklayici dipnotlar 6-26

5 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na BaOIi B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Baöimsiz I3enetimden Geçmi~ 19 Kasim 2014 Tarihli finansal durum tablosu (Turn tutarlar, TUrk Lirasi ( TV ) olarak gösterilmi~tir.) Oipnot 19 Kasim 31 Aralik referanslari Varlikiar Nakit Va Nakit Berizerled Taminata Verilen Nakit ye Nakit Benzerleri - - Tars Repo Alacakiari - - Takas Alacakiari - - Di~er Alacakiar - - Finansal Varliklar Teminata Verilen Finansal Varlikiar - - Di~er Varlikiar - - Toplam Varlikiar (A) Yükümlulükler Repo Borçlari - - Takes Borçlari - - Krediler. - Finansal YükümlülOkler - Di~er Borçlar 5 (9.482) (15.480) lliflhli Taraflara Borçlar - - Topiam VUkUmlUlUkier (Toplam De~eri/Net Varlik Deöeri Haric) (B) (9.482) (15.480) Toplam De~eri/NetVarIik De~eri (A-B) Takip eden dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz bir parçasidir. (3)

6 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma AmaçIi BaUimsiz Denetimden Geçmi~ 19 Kasim 2014 TarihliToplam DeUerI Net Varlik DeUeri De~i~im Tablosu (TUrn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gösterilrni~tir.) locak locak Dipnot 19 Kasim 31 Aralik referarislari KAR VEYA ZARAR KISMI Faiz GelirIeri Temett(i Gelirieri - - Finansal Varlik ye YOkOmlulUkiere Iliflin Gerçekie~mi~ Kar/Zarar Finansal Varlik ye YUk~mIUIUkiere IIi~kin Gerçekleçmemi~ Kar/Zarar Net Yabanci Para cevrim Farki Gelirleri - - Esas Faaliyetierden Di~erGeIirIer Esas Faaiiyet Gelirleri Yonetim Ucretleri ( ) (59.133) Perlormans Ucretleri - - Saklama Ucretleri (905) (291) MKK Ucretleri - - Denetim Ucretleri (2.502) (989) Dani~rnanIik Ucretleri - - Kurul Ucretleri (1.428) (611) Komisyon ye Di~er I~Iem Ucretieri 7 (426) (330) Esas Faaliyetlerderi Di~er Giderler 7 (8.729) (646) Esas Faaiiyet Giderleri ( ) (62.000) Esas Faaiiyet Kar/Zarari Finansman Giderleri - - Net Dönem Kari/Zarari (A) DIOER KAPSAMLI GELIR KISMI - - Kar veya Zararda Yeniden Siniflandinlmayacaklar - - Kar veya Zararda Yeniden Siniflandiniacakiar - - DiUer Kapsamli Gelir (B) - - TOPLAM DEGERDEINET VARLIK DEGERINDE ART1$/AZALI$ (A-i-B) Takip eden dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz bir parçasidir. (4)

7 Akbank ta.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli BaUimsiz Denetimden Geçmi~ 19 Kasim 2014 TarihliToplam Deöerl Net Varlik DeUeri De~i~im Tablosu (Turn tutarlar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmi~tir.) Dipnot 19 Kasim 31 Aralik referansiari Toplam De~eri/Net Varlik Deöeri (Donem Ba~i) Toplam De~erinde/Net Varirk De~erinde Arti~/AzaIiç Katilma Payi lhraç Tutari ( ) - - Katilma Payi lade Tutari (-) ( ) ( ) Toplam De~eriINet Varlik De~eri (Donem Sonu) Takip eden dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz bir parçascdir. (5)

8 Akbank T.A.~. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Baöimsiz Denetinden Geçmi~ 1 Ocak 19 Kasim 2014 Dönemine alt Nakit Aki~ Tabiosu (TOm tutariar, TOrk Lirasi ( TL ) oiarak gösteriimi~tir.) Dipnot 19 Kasim 31 Aralik referansiari A. lçletme Faaiiyetierinden Nakit Akisiari Net Dönem KarilZarari Net Dönem KarilZarari Mutabakati lie ligili DQzeitmeier ( ) De~er Duç0kiO~0/lptah ile hgliii ijuzeitmeler Kar~iIikiar ile ilgih DOzeitmeler Faiz Geiirieri ye Giderieri lie 11gW Duzeitmeier Gerçekie~memi~ Yabanci Para Qevirim Farkiari ile ilgili DOzeitmeier Gerçe~e Uygun De~er Kayiplari/Kazançlari ile ligili Düzeitmeler Kar/Zarar Mutabakati lie 11gW Di~er DOzeitmeler ( ) I~ietme Sermayesinde Gerçekle~en De~içimler Alacakiardaki Arti~/Azah~ia ligili Duzeltrneier Sorgiardaki Artiç/Azaliçla HgiB ULizeitnieler (5.997) ( ) i~ietme Sermayesinde Gergekie~en Di~er Arti~/AzaIi~Ia ilgili Duzeltmeier Faaliyetierden Elde Edilen Nakit Akiçlari (6.806) (2.994) Ahnan TemettO - Ahnan Faiz 10 (6.806) (2.994) Faiz Odemeieri Di~er Nakit Giri~Ieri/Qiki~Iari B. Finansman Faaliyetierinden Nakit Akiçlari ( ) ( ) Katilma Payt ihraçiarindan Elde Edlien Nakit Katiima Payi ladeleri cm Odenen Nakit ( ) ( ) KrediOdemeIeri Faiz Odemeleri Ahnan Krediier - Difler Nakit Giri~ieri/Qiki~iari. - Finansman Faahyetierden Net Nakit Aki~iari. - Yabanci Para cevrim Farkiarinin Etkisinden Once Nakit ye Nakit Benzerierindeki Net Arti~/Azah~ (A+B) C. Yabanci Para çevrim Farkiarinin Nakit ye Nakit Benzerieri tizerindeki Etkisi Nakit ye Nakit Benzerlerinde Net Arti~/AzaIi~ (A+B C) D. DSnem Ba i Nakit ye Nakit Benzerleri Dönem Sonu Nakit ye Nakit Benzerieri (A+B+C+D) (6)

9 AkbankT.A.~. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap donemine alt Finansal tablolara iliflin açiklayici dipnotlar (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gösteriimi~tir.) 1. Fon hakkinda genel bilgiler Akbank T.A.~. tarafindan 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu nun 37~ ye 38. maddelerine dayanilarak 26 Mayis 2009 tarihinde Istanbul ill Ticaret Sicili Memurlu~u na sicil numarasi altinda kaydedilerek 2 Haziran 2009 tarih ye 7323 sayili Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilen ye Fonun içtuzuk ye izahname hukumlerine gore yonetilmek üzere halktan katilma belgeleri kar~ili~inda toplanacak paralarla katilma belgesi sahipleri hesabina riskin da~itiimasi ye inançli mülkiyet esaslarina gore Sermaye Piyasasi araçlari, ters repo ye Kurulca uygun gorulen di~er finansal varliklardan olu~an portfoyü i~ietmek amaciyla Sermaye Piyasasi Kurulunun 21 Mayis 2009 tarih ye B.02.1.SPK sayili izni ile kuruimu~tur. Fonun Kurucusu, YOnetici si ye Saklayici Kurum u ile ilgili bilgiler a~a~idaki gibidir: Kurucu: Akbank T.A.~. Sabanci Center Levent Istanbul YOnetici: Ak PortfOy YOnetimi A.S. Sabanci Center Levent Istanbul Saklayici Kurum: Istanbul Takas ye Saklama Bankasi A.~. Abide-i [-lurriyet Caddesi MecidiyekOy Sokak No: 286 Si~li, Istanbul Fon un yönetim stratejisi %100 anapara koruma amacina yonelik olarak, alt fon portfoyunun yakia~ik %92 si ile Borsa-Istanbul Repo-Ters Repo Pazarinda ters repo sozie~mesine, Takasbank para piyasasina ya da fonun yatirim donemine uygun olmasi durumunda deviet tahvili ve/veya hazine bonosuna yatirim yapilmaktadir. Getiri hedefine yonelik olarak se; portfoyun yakia~ik %8i ile, Borsa Istanbul 30 Endeksinin pozitif yükseli~ine i~tirak orani ölçusünde katilim sa~layan opsiyon sozleçmesine yatirim yapilmaktadir. (7)

10 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Baöh B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara ili~kin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar Sunuma ili~kin temel esaslar Uygulanan muhasebe standartlari SPK, 28 ~ubal 1990 tarihli Resmi Gazete de yayimlanan, Xl16 nurnarali tebh~i ye bu tebli~e de~i~iklik getiren 19 Aralik 1996 ye 27 Ocak 1998 tarihli tebli~ler ile Menkul Kiymetler Yatirim Faniari tarafindan 1 Ocak 1990 tarihinden baçlayarak dozenienecek mali tabla ye raparlarin hazirlanip sunulmasina iii~kin like ye kurallari beiirlemi~ti. 30 Aralik 2013 tarihli ye (Mukerrer) sayili Pesmi Gazete de yayimlanan Yatirim Fonlarinin Finansal Raporlama Esaslarina lli~kin TebC~i (li-i 4.2) (Tebii~) ile 19 Kasim 2014 tarihinde yüruriu~e girmek üzere yatirim fonlarinin finansal tabiolarinin hazirlanmasinda Turkiye Muhasebe/Finansai Raporlama Standartiarinin (TMS) esas alinmasi hokum altina alinmi~ ye finansai rapor tanimi yapilarak, bu kapsama finansal tabiolar, sorumiuluk beyanlari ye partfoy raparlari ahnmi~tir. Fiyat raporlari ye portfoy da~ilim raporlarindan oiu~an portfoy raporiari, fan portföylerinde yer alan varliklarin deoerlenmesine ye de~eriemeler sanucunda hesaplanan fon portfoy ye toplam de~erierine ili~kin bilgileri içeren raporiar oiarak duzenlenmi~tir. Ayrica SPK sozkonusu finansal tablalara iliçkin aiarak labia ye dipnot farmatlarini yayimiami~tir. TMS nin ilk defa uygulanmasina ye raparlama formatiarinda yapilan de~i~ikliklere baoli alarak yatirim fanu nun geçmi~ donem finansai tablalari 1 Ocak 2012 den itibaren yeniden dqzenlenmiflr. Yeniden duzenlemenin Fon un finansal durumu, finansai performansi ye nakit aki~lari uzerindeki etkileri bu fan Ozerinde etkisi bulunmamaktadir. TMS ye tiygunluk Beyani Fan, finansal tablalarini Sermaye Piyasasi Kurulu (SPK) tarafindan 30 Aralik 2013 tarihh ye (Mukerrer) sayiii IResmi Gazete de yayimlanan Yatirim Foniarinin Finansai Raporiama Esasiarina lli~kin Tebli~i ( ) yayimlanan Yatirim Fanlarinin Finansal Raporlama Esaslarina Ili~kin Tebli~ine uygun alarak haziriamaktadir. Finansal tabiolar, gerçe~e uygun de~erleri ile yansitiian finansal varlikiar, haricinde maiiyet esasi baz alinaraktl alarak hazirlanmi~tir. 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle finansal tabiaiar yayimlanmak Ozere 15 Aralik 2014 tarihinde Kurucu Yonetim Kurulu tarafindan anaylanmi~tir. Muhasebe politikalarinda deüi~iklikler ye hatalar Yeni bir TMS/TFRSnin ilk kez uygulanmasindan kaynaklanan muhasebe palitikasi de~i~iklikleri, soz konusu TMS/TFRS nin ~ayet varsa, geçi~ hukumlerine uygun oiarak geriye veya iieriye donük olarak uygulanmaktadir. I-ierhangi bir geçi~ hukmonun yer almadioi de~ikhkler, muhasebe politikasinda iste~e baoli yapilan onemii de~i~ikiikier veya tespit edilen muhasebe hatalari geriye donuk alarak uygulanmakta ye önceki donem finansal tabloiari yeniden düzenlenmektedir. 30 Aralik 2013 tarih ye Mükerrer sayih Resmi Gazetede yayimlanan Il-i 4.2 sayili Yatinm Faniarinin Finansal Rapariama Esaslanna Ili~kin Tebh~i ( Tebh~i) uyarinca, yatirim faniari, 19 Kasim 2014 tarihh finansai tabialarindan itibaren Turkiye Muhasebe/Finansal Raparlama Standardlarini (TMS/TFRS) uyguiayacaktir hukmq getiriimi~tir. Yayinlanan tebli~ lie birikte yatirim foniarinin finansal raporlama farmati ye de~erieme iikeieri de~i~tiriimi~tir ye finansal tabialar 1 Ocak 2012 den itibaren yeniden duzenienmi~tir. Fon, TFF1S 1 uyarinca, ilk TMS)TFRS raporiama doneminin sonu alan 19 Kasim 2014 tarlhi itibariyle yqrurlukte oian TFRS ierin tamamini, 1 Ocak 2012 TMS/ TFRS açiii~ finansal durum tablosunda ye kar~ilaflrmali alarak sunulan di~er turn donemierde tutarh oiarak uyguiami~tir. (8)

11 Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~li B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara ili~kin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gösteriimi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) Yeni ye duzeitilmi~ standartlar ye yorumlar 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle sona eren hesap donemine ait finansal tablolarin hazirlanmasinda esas alinan muhasebe politikalari a~a~ida Ozetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ye deoi~tiriimi~ TARS standartlari ye TFRYK yorumlari di~inda önceki yilda kullanilanlar ile tutarli olarak uygulanmi~tir. Bu standartlarin ye yorumlarin Fon un mali durumu ye performansi uzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açiklanmi~tir. A~a~ida belirtilen 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli clan yeni standart, de~i~iklik ye yorumlardan Fon un mali durumu ye performansi uzerinde bir etkisi olmami~tir. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlik ye Borçlarin Netle~tirilmesi (De~i~iklik) TFRS Yorum 21 Vergi ye Vergi Benzeri YukumlulUkler TMS 36 Varliklarda De~er Dü~OkIu~Q - Finansal olmayan varliklar 1cm geri kazanilabilir de~er açiklamalari (De~i~iklik) TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebele~tirme ye Olçme Türev Urunlermn devri ye riskten korunma muhasebesinin devamlilioi (De~i~iklik) TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (De~i~iklik) A~a~ida belirtilen 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standardin Fonun mali durumu ye performansi etkisi ilgili dipnotlarda açiklanmi~tir. TFRS 13 Gerçe~e Uygun De~erin Olçumu Yeni standart gerçe~e uygun de~erin TARS kapsaminda nasil alçulece~ini açiklamakla beraber, gerçe~e uygun de~erin ne zaman kullanilabilece~i velveya kullanilmasi gerekti~i konusunda bir de~i~ikiik getirmemektedir. Turn gerçe~e uygun de~er alçomleri 1cm rehber niteli~indedir. Yen! standart ayrica, gerçe~e uygun de~er Olçumleri ile ilgili ek açiklarna yükumlulukleri getirmektedir. Yeni açiklarnalarin sadece TFRS 13 Un uygulamaya ba~landi~i dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Yayinlanan ama yürürlü~e girmemi~ ye erken uygulamaya konulmayan standartlar TARS 9 Fmnansal Araçlar Siniflandirma ye Açiklama TMS 19 Tanimlanmi~ Fayda Planlari: çali~an Katkilari (De~iklik) TMS 16 ye TMS 38 Kabul edilebilir Amortisman ye Itfa Yontemlerinin Açikli~a Kavu~turulmasi (TMS 16 ye TMS 38 deki De~i~iklikler) TMSITFRS Ierde Yillik iyiie~tirmeier KOK, Eylul 2014 de Donemine lli~kin Yillik lyile~tirmeler ve Daneminetli~kin Yillik Iyile~tirmeler lie ilgili olarak a~a~idaki standart de~i~ikliklerini yayinlanmi~tir. De~i~iklikler 1 Ternmuz2Ol4 den itibaren ba~layan yillik hesap donemleri için geçerlidir. Yillik iyile~tirmeler Dönemi TFIRS 2 Hisse Bazli Odemeler: TFRS 3 l~letme Birle~meleri TFRS 8 Faaliyet Bolumleri TMS 16 Maddi Duran Varliklarve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varliklar TMS 24 lli~kili Taraf Açiklamalari (9)

12 Akbank T.A.?. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap donemine ait Finansal tablolara ili~kin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gosteriimi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliçkin esaslar (devami) YilIik iyile~tirmeler Dönemi TFRS 3 l~ietme BirIe~meIeri TARS 13 Gerçe~e Uygun De~erOIçUmu KararGerekçeleri TMS 40 Yatirim Amaçli Gayrimenkuller Uluslararasi Muhasebe Standartlari Kurumu (UMSK) tarafindan yayinianmi~ fakat KGK tarafindan yayinlanmami~ yeni ye düzeltiimi~ standartlar ye yorumlar A~a~ida listelenen yeni standartlar, yorumlar ye mevout UFRS standartlarindaki de~i~iklikler UMSK tarafindan yayinlanmi~ fakat can raporlama donemi için henuz yurqnlu~e girmemi~tir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ye de~iklikler henuz KGK tarafindan TFRS ye uyanlanmami~tin/yayinlanmami~tir ye bu sebeple TFIRS nin bin parçasini olu~turmazlar. Fon finansal tablolarinda ye dipnotlarda gerekli deoi~ikiikieni bu standart ye yorumlar TFRS de yqruriu~e girdikten sonra yapacaktir. YilIik iyiie~tirmeler Dönemi UFRS 13 Gerçe~e Uygun De~er Qlçumü YiIIik IyiIe~tirmeIer Donemi UFAS 11 M0~terek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (De~i~ikIikler) UFRS 15- Mü~terilerIe Yapilan Sözle~melerden Do~an Hasilat UMS 16 Maddi Duran Vanlikiar ye UMS 41 Tanimsal Faaliyetler: Ta~iyici Bitkiler (De~ikIikIer) UFRS 9 Finansal Araçlar Nihai Standart (2014) UMS 27 Bireysel Mali Tablolarda Ozkaynak Yöntemi UMS 27 de De~i~iklik YiIlik iyile~tirmeier Dönemi UFRS love UMS 28: Yatirimci l~letmenin l~tirak veya I~ OrtakIi~ina Yapti~i Varlik Sati~lani veya Katkilari De~i~iklikler UFRS 5 Sati~ Amaçli Elde Tutulan Duran Vanliklar ye Durdurulan Faaliyetler elden çikarma yöntemlerinde de~i~iklik UFRS 7 Finansal Araçlar: Açiklamalar hizmet sozle~meleri; de~i~iklikierin UFRS 7 ye ara dunem özet finansal tablolara uyguianabilirli~i UMS 19 çaii~aniara Sa~lanan Faydalar iskonto oranina ili~kin bolgesel pazar sorunu UMS 34 Ara Donem Finansal flaporlama bilginin ara donem finansal raporda ba~ka bir bolumde açiklanmasi (10)

13 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine alt Finansal tablolara iliflin açiklayici dipnotlar (devami) (TUrn tutariar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiçtir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) KGK tarafinclan yayinlanan ilke kararlari Yukarida belirtilenlere ek oiarak KOK TQrkiye Muhasebe Standartlarirun Uygulanmasina yonelik a~a~idaki like kararlarini yayimlami~tir. Finansai tabio Ornekieri ye kullanim rehber? yayinlanma tarihi itibariyle geçerlihk kazanmi~tir ancak dioer kararlar 31 Arahk 2012 tarihinden sonra ba~layan yiflik raporiama donemlerinde geçerh olmak Uzere uygulanmi~tir Finansal Tablo Ornekieri ye Kullanim Rehberi Ortak Kontrole Tabi I~ietme Birie~meierinin Muhasebeie~tirilmesi Intifa Senetlerinin Muhasebele~tiriimesi Kar~ilikli I~tirak Yatirimiarinin Muhasebeie~tirilmesi Muhasebe tahminlerindeki de~i~iklikier Muhasebe tahminlerindeki de~i~iklikler, yainizca bir daneme ili~kin se, de~i~ikii~in yapiidi~i carl donemde, geiecek dönemlere ili~kin ise, hem deoi~ikli~in yapildi~i donemde hem de gelecek donemde, ileriye yänehk olarak, net dönem karl veya zararinin belirienmesinde dikkate alinacak ~ekilde finansal tabloiara yansitihr. 1 Ocak 19 Kasim 2014 hesap doneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir de~i~ikhk yapdmami~tir. Onemli muhasebe pobtikalarinin özeti Finansai tablolarin hazirlanmasinda izienen onemli muhasebe politikalari a~a~ida özetienmi~tir. Finansal araçlar Finansal bir variik veya borç ilk muhasebele~tiriimesi sirasinda gerçe~e uygun de~erinden olçulur. Gerçe~e uygun de~er farki kâr veya zarara yansitiimayan finansal varlik veya finansal borçiarin ilk muhasebele~tirilmesi sirasinda, ilgili finansal varli~in edinimi veya finansal borcun yuklenimi iie doorudan ili~kilendirilebilen i~iem maliyetleri de soz konusu gerçe~e uygun deoere have edilir. Finansai varlik ye borçlarin normal yoldan aiim ye satimiari i~lem tarihi esasina gore muhasebeie~tirhimektedir. Fon finansai varlik ye borçiarini TMS 39 uyarinca a~a~idaki kategoriierde siniflandirmaktadir. Gerçe~e uygun de~er farki kar veya zarara yansitilan finansal varhk ye finansal borçiar Bu kategoride ahm-satim amaçh finansal varhkiar yer aimaktadir. Ahm-satim amaçh finansal varhkiar esas itibarhyle, yakin bir tarihte satilmak veya geri satin aknmak amaciyia edinhien veya ilk muhasebeie~tirme sirasinda, biriikte yonetilen ye son zamaniarda kisa donemde kâr etme konusunda belirgin bir e~wimi buiunduou yonunde dehi bulunan behrh finansal araçiardan olu~an bir portfoyun parçasi oian varlikiardir. Bu kategoride hisse senetieri gibi ozkayna~a dayah kiymetier, kamu ye özei borçianma senetieri yer aimaktadir. Ahm-satim amaçh finansal varlikiar kayda ahnmaiarini izieyen donemierde gerçe~e uygun de~erleri uzerinden de~erlenir. Alim-satim amaçii menkul kiymetierin gerçe~e uygun de~erindeki deoi~ikhk sonucu ortaya çikan gerçekie~memi~ kar/zarar, kar veya zarar ye dioer kapsamh gehr tabiosunda Finansai varlik ye yukumiuiukiere ih~kin gerçekie~memi~ kar/zarar da yansitihr. Ahm-satim amaçii finansal varlikiardan eide ediien faiz ye kupon tahshiatiari iie sati~ yoiuyia gerçekie~en kar/zarar, kar veya zarar ye difler kapsamh gehr tabiosunda Faiz Gehrieri ye Finansai varhk ye yukumiuiukiere iii~kin gerçekie~mi~ kar/zarar a dahfl ediimi~tir. (11)

14 Akbank T.A.~. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara ili~kin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gosteriimi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iii~kin esaslar (devami) ilk muhasebele~tirme sirasinda, i~ietme tarafindan, gerçe~e uygun de~er farki kâr veya zarara yansitilan olarak siniflanan finansal varlikiar aiim satim amaçlr olmayan özkayna~a dayali kiymetler ye borçlanma araçiarini içermektedir. Sazkonusu finansal varhklar, Fon un izahnamesinde belirtiidi~i üzere Fon un risk yonetim veya yatirim stratejisi çerçevesinde gerçe~e uygun de~er esas ahnarak yonetilen ye performanslari buns gore de~eriendirilen bir portfoyun parçasi clan varliklar olmalari nedeniyie ilk kayda alimlarindan gerçe~e uygun de~er farki kar veya zarara yansitilan olarak siniflanan varlikiardir (yonetim kuruluna ye icra kurulu ba~kanina veya her kimse bu raporiamanin yapiidi~i), ilgili grup hakkinda bu esasa gore bilgi sunulmaktadir. Kredi ye alacaklar Sabit veya behrlenebwir nitehkte ademelere sahip oian ye aktif bir piyasada i~iem gormeyen, turev olmayan finansai varlikiardir. Bankalardaki mevduat, nakit teminatlari, ters repo alacakian, takas alacaklari ye difler alacakiar ton tarafindan bu kategoride siniflandirilan finansai varlikiardir. Kredi ye aiacaklar ilk kayda ahmlarindan sonra etkin faiz yontemiyie hesaplanan itfa edilmi~ mahyet ile de~erlenirler. Difler finansal borçlar: Bu kategoride alim-satim amaçli olarak siniflanmayan turn finansal borçiar yer aimaktadir. Eon repo borçiari, takas borçlari, krediler ye finansal yukumlülükler lie di~er ticari borçlarini bu kategoriye dahfl etmektedir. Di~er tinansal yukümlulukler ilk kayda alimdan sonra etkin taiz yontemi ile hesaplanan itfa edilmiç maliyetleri ile yansitiimaktadir. Gerçe~e Uygun De~er Qlçumu: Gerçe~e uygun de~er, piyasa katilimcilari arasinda ölçum tarihinde oia~an bir i~lemde, bir varli~in sati~indan elde edilecek veya bir borcun devrinde Odenecek fiyattir. Finansai varlik ye yukumluluklerin gerçe~e uygun de~eri behrienmesinde a~a~ida belirtilen de~erleme esas ye yontemieri kullanilmi~tir: 1) De~erieme gununde aktif bir piyasada i~lem goren menkul kiymetler çiki~ fiyatini yansitti~i için bekleyen kapani~ seansi fiyatlari veya kapani~ seansinda tiyati oiu~mayalan cm bir onceki seansin a~irhkii ortaiama fiyati ile difler çiki~ fiyatlari He 2) Borsada i~iem gormeyen finansal varlik ye yukumlukler lie turev finansal araçlar indirgenmi~ nakit akim yontemi, ozde~ veya kar~iia~tirilabilir araçlara ili~kin piyasa i~lemleri sonucu oiu~an fiyatlar, opsiyon fiyatlama modelieri ye piyasa katihmciiari tarafindan ço~unlukla kullanilan ye goziemlenebilir girdileri azami kullanan difler yontemier Fmnansal varliklarda de~er dq~uklu~u Gerçe~e uygun de~er farki kar veya zarara yansitilan finansai varliklar di~indaki finansal varhk veya finansal varhk gruplari, her bilanço tarihinde de~er du~uklü~une u~radiklarina ili~kin gostergelerin bulunup bulunmadi~ina dair de~erlendirmeye tabi tutuiur. Einansal varh~in ilk muhasebele~tirilrnesinden sonra bir veya birden fazia olayin meydana gelmesi ye soz konusu olayin ilgili finansal varlik veya varlik grubunun guveniiir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akimlari uzerindeki oiumsuz etkisi sonucunda iigili fmnansal varli~in de~er du~uklü~une u~radi~ina iii~kin tarafsiz bir gostergenin bulunmasi dururnunda de~er du~oklqou zarari oiu~ur. itfa ediimi~ de~ermnden gasteriien finansal varliklar 1cm de~er d(4uklu~ü tutari geiecekte beklenen tahmini nakit akimlarinin finansai variioin etkin faiz orani Ozerinden iskonto edilerek hesapianan bugunku de~eri ile defter de~eri arasindaki farktir. (12)

15 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tabiolara iii~kin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gosteriirni~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iii~kin esasiar (devami) Yabanci para çevrimi: Fon un geçerli ye tinansal tablolarin sunumunda kullanilan para birimi TLdir. Yabanci para içiemler, i~iem tarihierinde geçerli olan doviz kurlari uzerinden TL ye çevriimi~tir. Yabanci paraya dayali parasal varlik ye yukumiulukler, biianço tarihinde geçerli alan döviz kurlari kullanilarak; yabanci para cinsinden olan ye maliyet de~eri ile olçulen parasal olmayan kalemler ilk i~iem tarihindeki kurlardan; yabanci para cinsinden clan ye gerçe~e uygun de~erieri ile olçulen parasal almayan kalemler ise gerçe~e uygun de~erin tespit edildi~i tarihte geçerli alan kurlardan TL ye çevrilmi~tir. çevrimler sonucu olu~an kur farkiari Kar veya zarar ye di~er kapsamli gelir tablosunda yansitilmi~tir. Finansal araçlarin netle~tirilmesi: Finansal varlik ye yukumiulükler, netle~tirmeye yönelik yasal bir hakka ye yaptirirn gücüne sahip olunmasi ye söz kanusu varlik ye yükümlulukleri net bazda tahsil etme/ödeme veya e~ zamanli sonuçlandirma niyetinin olmasi durumunda bilançoda netie~tirilerek gosteriimektedir. Sati~ ye geri ali~ ania~malari ye menkul de~erierin odunç verilmesi i~lemleri: Tekrar geri alimlarini ängören anla~maiar çerçevesinde satiimi~ clan menkul kiymetler ( Repo ), finansal durum tablosunda Teminata verilen finansal varlikiar altinda ton portfoyunde tutulu~ amaçlarina gore Gerçe~e uygun de~er farki kâr/zarara yansitilan portfoylerde siniflandirilmakta ye ait oidu~u portfoyun esaslarina gore de~eriemeye tabi tutuimaktadir. Repo sozie~mesi kar~ilioi elde edilen fonlar pasifte Repo borçlari hesabinda muhasebele~tiriimekte ye ilgili repo anlaçmalari lie belirienen satim ye geri aiim fiyatiari arasindaki farkin doneme isabet eden kismi 1cm etkin faiz orani yontemine gore gider reeskontu hesaplanmaktadir. Repo i~lemierinden sa~lanan fonlar kar~ilioinda Odenen faizier kar veya zarar ye di~er kapsamli gelir tabiosunda faiz gelirleri kalemi altinda muhasebeie~tiriimektedir. Geri satim taahhudu lie ahnmi~ menkul kiymet ( Ters repo ) i~iemieri finansal durum tablosunda Ters repo alacakiari kalemi aitinda muhasebeie~tiriimektedir. Ters repo ania~malari ile belirlenen aiim ye geri satim fiyatlari arasindaki farkin doneme isabet eden kismi 1cm Etkmn faiz (iç verim) orani yontemi ne gore faiz gehr reeskontu hesaplanmakta ye kar veya zarar ye dl~er kapsamli gelir tablosunda faiz gebrieri kalemi altinda muhasebeie~tiriimektedir. Fon un OdOnce konu edilmi~ menkul de~eri bulunmamaktadir. Takas alacakiari /borçlari Takas borçlari raporlama tarihi itibariyle normal yoldan aiim i~lemlerinde satin alma sozle~mesi yapilmi~ ancak teslim aiinmami~ menkul kiymet alimlarina ili~kin alan borçlardir. Takas alacakian normal yoldan sati~ i~iemlerinde sati~ sözleçmesi yapilmi~ ancak teslim edilmemi~ menkul kiymet sati~larina ihi~kin alan alacakiardir. Takas alacak ye borçlari iffa edilmi~ maliyetleri ile yansitilmaktadir. Verilen Teminatlar: Fan tarafindan nakit ye nakit benzeri olarak verilen teminatlar (marjin teminatlari) tmnansal durum tablosunda ayri olarak gosteriimekte ye nakit ye nakit benzerierine dahn edilmemektedir. Nakit ye nakit benzerieri di~inda yeriien teminatlar (marjin temmnatlari) ise teminata yerilen nakit ye nakit benzerleri olarak siniflanmaktadir. 19 Kasim 2014 tarihi itibariyie yeriien teminat buiunmamaktadir. (13)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 1 Ocak- 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansaı tabıolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar içindekiler Sayfa Finansal lablolarla

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net

İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net varlık değeri değişim tablosu Finansal tablolara ilişkin

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMİNLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İstanbul, Mart 2015 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan Finans Portföy Yönetimi A.Ş. içindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu 12 Finansal durum

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

NOT 1 - İRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.. ( irket ) 20.01.2006 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. irket, Sermaye Piyasası Kurulu nun Menkul Kıymet

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAR VEYA (ZARAR) VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ara hesap dönemine ait denetlenmemiş özet finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı