Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~ikinci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~ikinci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal"

Transkript

1 Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ye baüimsiz clenetim raporu

2 SMMM AS Fax: E ~yir Guney Eski Buyukdere Ba~imsizCad. Denetim ye Tel: ey.com Olin Maslak No:27 Ticaret Sicil No: Building a better Maslak, Sariyer working world istanbul - Turkey Akbank T.A.~. Koruma Amaçl! ~emsiye Fonu na BaOli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Fon Kurulu na AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmiçikinci Alt Fonu 19 Kaslm 2014 clonemine ait finansal tablolarla ilgili baölmslz denetçi raporu Akbank T.A.~. Koruma Amaçll ~emsiye Fonu na BaOll B Tipi %1 00 Anapara Koruma Arnaçll nun ( Eon ) 19 Kaslm 2014 tarihi itibariyle hazlrlanan ye ekte yer alan finansal durum tablosunu, ayni tarihte sona eren ylla alt kar veya zarar ye di~er kapsamli gelir tablosunu, toplam de~er/net varilk de~eri de~içim tablosunu, nakit akl~ tablosunu ye onemli muhasebe politikalarlnin Ozeti vs di~er açlklaylcl dipnotlarlnl denetiemi~ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ilgili Olarak Kuruounun SorumluIu~u Kurucu bu finansal tablolarln, Türkiye Muhasebe Standartlarina uygun olarak hazlrlanmaslndan, gerçe~e uygun olarak sunumundan ye hata veya hile kaynakli onemli yanli~lik içermeyen finansal tablolarln hazlrlanmaslnl sa~lamak 1cm gerekli gorulen Ic kontrollerden sorumludur. Ba~Imslz Denetim Kurulu~unun SorumluIu~u Sorumlulu~umuz, yaptl~lmlz ba~lmslz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakklnda gorüç vermektir. Yaptl~lmlz ba~lmslz denetim, Kamu GOzetimi, Muhasebe ye Denetim Standartlarl Kurumu taraflndan yayimlanan Turkiye Denetim Standartlarinln bir parçasi olan Ba~lmslz Denetim Standartlarlna uygun olarak yqrutulmu~tqr. Bu standartlar, etik ilkelere uygunluk sa~lanmaslnl ye ba~lmslz denetimin, fmnansal tablolarln Onemli yanil~llk içerip içermedi~ine dair makul güvence elde etmek Ozere planlanarak yurutulniesi gerekmektedir. Ba~lmslz denetimimiz, finansal tablolardaki tutar ye açlklamalar hakklnda denetim kaniti elde etmek amaclyladenetim prosedurlerinin uygulanmaslnl içerir. Bu prosedurlermn seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynakil onemli yanll~iik riskierinin de~erlendirilmesi de dahil, ba~lmslz denetçinin mesleki muhakemesine dayanlr.ba~lmslz denetçi risk de~erlendirmelerini yaparken, ~artiara uygun denetim prosedurlermni tasarlamak amaclyla, i~letmenin fmnansal tablolarinln hazlrlanmasl ye gerçe~e uygun sunumuyla ilgili iç kontrölu de~erlendirir, ancak bu de~eriendirme, i~letmenin Ic kontrolqnun etkinli~mne ili~kin bir görü~ verme amaci ta~lmaz. Ba~cmsiz denetim bir bqtun olarak fmnansal tablolarln sunumunun de~erlendirilrnesinin yarn sira, Eon yänetimi taraflndan kullanlian muhasebe politikalarlnin uygunlu~unun ye yaplian muhasebe tahminlerinin makul olup oimadl~lnln de~erlendiriimesmni de içerir. Ba~lmslz denetim sirasinda temin etti~imiz ba~lmsiz denetim kanitlarinin, göru~ümüzün olu~turulmaslna yeterli ye uygun bir dayanak olu~turdu~una inanlyoruz. A member~rm ofernst&young Grobal Limited

3 EY Building a better working world GOru~ GorQ~umuze gore, iii~ikteki tinansal tablolar, Akbank T.A.ç. Koruma Amaçli çemslye Fonu na Ba~ll s Tipi % 100 Anapara Korunia Amaçli nun 19 Kaslm 2014 tarihi itibariyle tinansal durumunu, ayni tarihte sona eren yila alt finansal performansini ye nakit aki~larini TMS vs Sermaye Piyasasi Kurulu nca belirlenen esaslar (bkz. dipnot 2) cerçevesinde do~ru ye dqrust bir biçimde yansltmaktadlr. Di~er husus Fon un yatirim donemi 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle sona ermi~ olup, katilma payi sahiplerine 19 Kasim 2014 tarihinde odeme yapilmak sureti ile Fon sonlandirilmi~tir. lli~ikteki finansal tablolar ise Fon un 19 Kasim 2014 tarihi itibarlyle tasfiye Onoesi tinansal durumunu yansitmaktadir. Guney Ba~imsiz A member firm Limited Mali MU~avirlik Anonim çirketi Sorumlu Ortak Istanbul, 16 Aralik 2014 A member firm of Ernst & Young Global Limited (2)

4 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 1 Ocak - 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ye açiklayici dipnotlar Içindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili baoimsiz denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu 3 Kar veya zarar ye difler kapsamli gelir tablosu 4 Toplam De~er/Net Varlik De~eri De~i~im Tablosu 5 Nakit aki~ tablosu 6 Finansal tablolara ili~kin açiklayici dipnotlar 6-26

5 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na BaOIi B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Baöimsiz I3enetimden Geçmi~ 19 Kasim 2014 Tarihli finansal durum tablosu (Turn tutarlar, TUrk Lirasi ( TV ) olarak gösterilmi~tir.) Oipnot 19 Kasim 31 Aralik referanslari Varlikiar Nakit Va Nakit Berizerled Taminata Verilen Nakit ye Nakit Benzerleri - - Tars Repo Alacakiari - - Takas Alacakiari - - Di~er Alacakiar - - Finansal Varliklar Teminata Verilen Finansal Varlikiar - - Di~er Varlikiar - - Toplam Varlikiar (A) Yükümlulükler Repo Borçlari - - Takes Borçlari - - Krediler. - Finansal YükümlülOkler - Di~er Borçlar 5 (9.482) (15.480) lliflhli Taraflara Borçlar - - Topiam VUkUmlUlUkier (Toplam De~eri/Net Varlik Deöeri Haric) (B) (9.482) (15.480) Toplam De~eri/NetVarIik De~eri (A-B) Takip eden dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz bir parçasidir. (3)

6 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma AmaçIi BaUimsiz Denetimden Geçmi~ 19 Kasim 2014 TarihliToplam DeUerI Net Varlik DeUeri De~i~im Tablosu (TUrn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gösterilrni~tir.) locak locak Dipnot 19 Kasim 31 Aralik referarislari KAR VEYA ZARAR KISMI Faiz GelirIeri Temett(i Gelirieri - - Finansal Varlik ye YOkOmlulUkiere Iliflin Gerçekie~mi~ Kar/Zarar Finansal Varlik ye YUk~mIUIUkiere IIi~kin Gerçekleçmemi~ Kar/Zarar Net Yabanci Para cevrim Farki Gelirleri - - Esas Faaliyetierden Di~erGeIirIer Esas Faaiiyet Gelirleri Yonetim Ucretleri ( ) (59.133) Perlormans Ucretleri - - Saklama Ucretleri (905) (291) MKK Ucretleri - - Denetim Ucretleri (2.502) (989) Dani~rnanIik Ucretleri - - Kurul Ucretleri (1.428) (611) Komisyon ye Di~er I~Iem Ucretieri 7 (426) (330) Esas Faaliyetlerderi Di~er Giderler 7 (8.729) (646) Esas Faaiiyet Giderleri ( ) (62.000) Esas Faaiiyet Kar/Zarari Finansman Giderleri - - Net Dönem Kari/Zarari (A) DIOER KAPSAMLI GELIR KISMI - - Kar veya Zararda Yeniden Siniflandinlmayacaklar - - Kar veya Zararda Yeniden Siniflandiniacakiar - - DiUer Kapsamli Gelir (B) - - TOPLAM DEGERDEINET VARLIK DEGERINDE ART1$/AZALI$ (A-i-B) Takip eden dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz bir parçasidir. (4)

7 Akbank ta.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli BaUimsiz Denetimden Geçmi~ 19 Kasim 2014 TarihliToplam Deöerl Net Varlik DeUeri De~i~im Tablosu (Turn tutarlar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmi~tir.) Dipnot 19 Kasim 31 Aralik referansiari Toplam De~eri/Net Varlik Deöeri (Donem Ba~i) Toplam De~erinde/Net Varirk De~erinde Arti~/AzaIiç Katilma Payi lhraç Tutari ( ) - - Katilma Payi lade Tutari (-) ( ) ( ) Toplam De~eriINet Varlik De~eri (Donem Sonu) Takip eden dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz bir parçascdir. (5)

8 Akbank T.A.~. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Baöimsiz Denetinden Geçmi~ 1 Ocak 19 Kasim 2014 Dönemine alt Nakit Aki~ Tabiosu (TOm tutariar, TOrk Lirasi ( TL ) oiarak gösteriimi~tir.) Dipnot 19 Kasim 31 Aralik referansiari A. lçletme Faaiiyetierinden Nakit Akisiari Net Dönem KarilZarari Net Dönem KarilZarari Mutabakati lie ligili DQzeitmeier ( ) De~er Duç0kiO~0/lptah ile hgliii ijuzeitmeler Kar~iIikiar ile ilgih DOzeitmeler Faiz Geiirieri ye Giderieri lie 11gW Duzeitmeier Gerçekie~memi~ Yabanci Para Qevirim Farkiari ile ilgili DOzeitmeier Gerçe~e Uygun De~er Kayiplari/Kazançlari ile ligili Düzeitmeler Kar/Zarar Mutabakati lie 11gW Di~er DOzeitmeler ( ) I~ietme Sermayesinde Gerçekle~en De~içimler Alacakiardaki Arti~/Azah~ia ligili Duzeltrneier Sorgiardaki Artiç/Azaliçla HgiB ULizeitnieler (5.997) ( ) i~ietme Sermayesinde Gergekie~en Di~er Arti~/AzaIi~Ia ilgili Duzeltmeier Faaliyetierden Elde Edilen Nakit Akiçlari (6.806) (2.994) Ahnan TemettO - Ahnan Faiz 10 (6.806) (2.994) Faiz Odemeieri Di~er Nakit Giri~Ieri/Qiki~Iari B. Finansman Faaliyetierinden Nakit Akiçlari ( ) ( ) Katilma Payt ihraçiarindan Elde Edlien Nakit Katiima Payi ladeleri cm Odenen Nakit ( ) ( ) KrediOdemeIeri Faiz Odemeleri Ahnan Krediier - Difler Nakit Giri~ieri/Qiki~iari. - Finansman Faahyetierden Net Nakit Aki~iari. - Yabanci Para cevrim Farkiarinin Etkisinden Once Nakit ye Nakit Benzerierindeki Net Arti~/Azah~ (A+B) C. Yabanci Para çevrim Farkiarinin Nakit ye Nakit Benzerieri tizerindeki Etkisi Nakit ye Nakit Benzerlerinde Net Arti~/AzaIi~ (A+B C) D. DSnem Ba i Nakit ye Nakit Benzerleri Dönem Sonu Nakit ye Nakit Benzerieri (A+B+C+D) (6)

9 AkbankT.A.~. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap donemine alt Finansal tablolara iliflin açiklayici dipnotlar (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gösteriimi~tir.) 1. Fon hakkinda genel bilgiler Akbank T.A.~. tarafindan 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu nun 37~ ye 38. maddelerine dayanilarak 26 Mayis 2009 tarihinde Istanbul ill Ticaret Sicili Memurlu~u na sicil numarasi altinda kaydedilerek 2 Haziran 2009 tarih ye 7323 sayili Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilen ye Fonun içtuzuk ye izahname hukumlerine gore yonetilmek üzere halktan katilma belgeleri kar~ili~inda toplanacak paralarla katilma belgesi sahipleri hesabina riskin da~itiimasi ye inançli mülkiyet esaslarina gore Sermaye Piyasasi araçlari, ters repo ye Kurulca uygun gorulen di~er finansal varliklardan olu~an portfoyü i~ietmek amaciyla Sermaye Piyasasi Kurulunun 21 Mayis 2009 tarih ye B.02.1.SPK sayili izni ile kuruimu~tur. Fonun Kurucusu, YOnetici si ye Saklayici Kurum u ile ilgili bilgiler a~a~idaki gibidir: Kurucu: Akbank T.A.~. Sabanci Center Levent Istanbul YOnetici: Ak PortfOy YOnetimi A.S. Sabanci Center Levent Istanbul Saklayici Kurum: Istanbul Takas ye Saklama Bankasi A.~. Abide-i [-lurriyet Caddesi MecidiyekOy Sokak No: 286 Si~li, Istanbul Fon un yönetim stratejisi %100 anapara koruma amacina yonelik olarak, alt fon portfoyunun yakia~ik %92 si ile Borsa-Istanbul Repo-Ters Repo Pazarinda ters repo sozie~mesine, Takasbank para piyasasina ya da fonun yatirim donemine uygun olmasi durumunda deviet tahvili ve/veya hazine bonosuna yatirim yapilmaktadir. Getiri hedefine yonelik olarak se; portfoyun yakia~ik %8i ile, Borsa Istanbul 30 Endeksinin pozitif yükseli~ine i~tirak orani ölçusünde katilim sa~layan opsiyon sozleçmesine yatirim yapilmaktadir. (7)

10 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Baöh B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara ili~kin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar Sunuma ili~kin temel esaslar Uygulanan muhasebe standartlari SPK, 28 ~ubal 1990 tarihli Resmi Gazete de yayimlanan, Xl16 nurnarali tebh~i ye bu tebli~e de~i~iklik getiren 19 Aralik 1996 ye 27 Ocak 1998 tarihli tebli~ler ile Menkul Kiymetler Yatirim Faniari tarafindan 1 Ocak 1990 tarihinden baçlayarak dozenienecek mali tabla ye raparlarin hazirlanip sunulmasina iii~kin like ye kurallari beiirlemi~ti. 30 Aralik 2013 tarihli ye (Mukerrer) sayili Pesmi Gazete de yayimlanan Yatirim Fonlarinin Finansal Raporlama Esaslarina lli~kin TebC~i (li-i 4.2) (Tebii~) ile 19 Kasim 2014 tarihinde yüruriu~e girmek üzere yatirim fonlarinin finansal tabiolarinin hazirlanmasinda Turkiye Muhasebe/Finansai Raporlama Standartiarinin (TMS) esas alinmasi hokum altina alinmi~ ye finansai rapor tanimi yapilarak, bu kapsama finansal tabiolar, sorumiuluk beyanlari ye partfoy raparlari ahnmi~tir. Fiyat raporlari ye portfoy da~ilim raporlarindan oiu~an portfoy raporiari, fan portföylerinde yer alan varliklarin deoerlenmesine ye de~eriemeler sanucunda hesaplanan fon portfoy ye toplam de~erierine ili~kin bilgileri içeren raporiar oiarak duzenlenmi~tir. Ayrica SPK sozkonusu finansal tablalara iliçkin aiarak labia ye dipnot farmatlarini yayimiami~tir. TMS nin ilk defa uygulanmasina ye raparlama formatiarinda yapilan de~i~ikliklere baoli alarak yatirim fanu nun geçmi~ donem finansai tablalari 1 Ocak 2012 den itibaren yeniden dqzenlenmiflr. Yeniden duzenlemenin Fon un finansal durumu, finansai performansi ye nakit aki~lari uzerindeki etkileri bu fan Ozerinde etkisi bulunmamaktadir. TMS ye tiygunluk Beyani Fan, finansal tablalarini Sermaye Piyasasi Kurulu (SPK) tarafindan 30 Aralik 2013 tarihh ye (Mukerrer) sayiii IResmi Gazete de yayimlanan Yatirim Foniarinin Finansai Raporiama Esasiarina lli~kin Tebli~i ( ) yayimlanan Yatirim Fanlarinin Finansal Raporlama Esaslarina Ili~kin Tebli~ine uygun alarak haziriamaktadir. Finansal tabiolar, gerçe~e uygun de~erleri ile yansitiian finansal varlikiar, haricinde maiiyet esasi baz alinaraktl alarak hazirlanmi~tir. 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle finansal tabiaiar yayimlanmak Ozere 15 Aralik 2014 tarihinde Kurucu Yonetim Kurulu tarafindan anaylanmi~tir. Muhasebe politikalarinda deüi~iklikler ye hatalar Yeni bir TMS/TFRSnin ilk kez uygulanmasindan kaynaklanan muhasebe palitikasi de~i~iklikleri, soz konusu TMS/TFRS nin ~ayet varsa, geçi~ hukumlerine uygun oiarak geriye veya iieriye donük olarak uygulanmaktadir. I-ierhangi bir geçi~ hukmonun yer almadioi de~ikhkler, muhasebe politikasinda iste~e baoli yapilan onemii de~i~ikiikier veya tespit edilen muhasebe hatalari geriye donuk alarak uygulanmakta ye önceki donem finansal tabloiari yeniden düzenlenmektedir. 30 Aralik 2013 tarih ye Mükerrer sayih Resmi Gazetede yayimlanan Il-i 4.2 sayili Yatinm Faniarinin Finansal Rapariama Esaslanna Ili~kin Tebh~i ( Tebh~i) uyarinca, yatirim faniari, 19 Kasim 2014 tarihh finansai tabialarindan itibaren Turkiye Muhasebe/Finansal Raparlama Standardlarini (TMS/TFRS) uyguiayacaktir hukmq getiriimi~tir. Yayinlanan tebli~ lie birikte yatirim foniarinin finansal raporlama farmati ye de~erieme iikeieri de~i~tiriimi~tir ye finansal tabialar 1 Ocak 2012 den itibaren yeniden duzenienmi~tir. Fon, TFF1S 1 uyarinca, ilk TMS)TFRS raporiama doneminin sonu alan 19 Kasim 2014 tarlhi itibariyle yqrurlukte oian TFRS ierin tamamini, 1 Ocak 2012 TMS/ TFRS açiii~ finansal durum tablosunda ye kar~ilaflrmali alarak sunulan di~er turn donemierde tutarh oiarak uyguiami~tir. (8)

11 Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~li B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara ili~kin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gösteriimi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) Yeni ye duzeitilmi~ standartlar ye yorumlar 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle sona eren hesap donemine ait finansal tablolarin hazirlanmasinda esas alinan muhasebe politikalari a~a~ida Ozetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ye deoi~tiriimi~ TARS standartlari ye TFRYK yorumlari di~inda önceki yilda kullanilanlar ile tutarli olarak uygulanmi~tir. Bu standartlarin ye yorumlarin Fon un mali durumu ye performansi uzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açiklanmi~tir. A~a~ida belirtilen 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli clan yeni standart, de~i~iklik ye yorumlardan Fon un mali durumu ye performansi uzerinde bir etkisi olmami~tir. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlik ye Borçlarin Netle~tirilmesi (De~i~iklik) TFRS Yorum 21 Vergi ye Vergi Benzeri YukumlulUkler TMS 36 Varliklarda De~er Dü~OkIu~Q - Finansal olmayan varliklar 1cm geri kazanilabilir de~er açiklamalari (De~i~iklik) TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebele~tirme ye Olçme Türev Urunlermn devri ye riskten korunma muhasebesinin devamlilioi (De~i~iklik) TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (De~i~iklik) A~a~ida belirtilen 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standardin Fonun mali durumu ye performansi etkisi ilgili dipnotlarda açiklanmi~tir. TFRS 13 Gerçe~e Uygun De~erin Olçumu Yeni standart gerçe~e uygun de~erin TARS kapsaminda nasil alçulece~ini açiklamakla beraber, gerçe~e uygun de~erin ne zaman kullanilabilece~i velveya kullanilmasi gerekti~i konusunda bir de~i~ikiik getirmemektedir. Turn gerçe~e uygun de~er alçomleri 1cm rehber niteli~indedir. Yen! standart ayrica, gerçe~e uygun de~er Olçumleri ile ilgili ek açiklarna yükumlulukleri getirmektedir. Yeni açiklarnalarin sadece TFRS 13 Un uygulamaya ba~landi~i dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Yayinlanan ama yürürlü~e girmemi~ ye erken uygulamaya konulmayan standartlar TARS 9 Fmnansal Araçlar Siniflandirma ye Açiklama TMS 19 Tanimlanmi~ Fayda Planlari: çali~an Katkilari (De~iklik) TMS 16 ye TMS 38 Kabul edilebilir Amortisman ye Itfa Yontemlerinin Açikli~a Kavu~turulmasi (TMS 16 ye TMS 38 deki De~i~iklikler) TMSITFRS Ierde Yillik iyiie~tirmeier KOK, Eylul 2014 de Donemine lli~kin Yillik lyile~tirmeler ve Daneminetli~kin Yillik Iyile~tirmeler lie ilgili olarak a~a~idaki standart de~i~ikliklerini yayinlanmi~tir. De~i~iklikler 1 Ternmuz2Ol4 den itibaren ba~layan yillik hesap donemleri için geçerlidir. Yillik iyile~tirmeler Dönemi TFIRS 2 Hisse Bazli Odemeler: TFRS 3 l~letme Birle~meleri TFRS 8 Faaliyet Bolumleri TMS 16 Maddi Duran Varliklarve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varliklar TMS 24 lli~kili Taraf Açiklamalari (9)

12 Akbank T.A.?. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap donemine ait Finansal tablolara ili~kin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gosteriimi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliçkin esaslar (devami) YilIik iyile~tirmeler Dönemi TFRS 3 l~ietme BirIe~meIeri TARS 13 Gerçe~e Uygun De~erOIçUmu KararGerekçeleri TMS 40 Yatirim Amaçli Gayrimenkuller Uluslararasi Muhasebe Standartlari Kurumu (UMSK) tarafindan yayinianmi~ fakat KGK tarafindan yayinlanmami~ yeni ye düzeltiimi~ standartlar ye yorumlar A~a~ida listelenen yeni standartlar, yorumlar ye mevout UFRS standartlarindaki de~i~iklikler UMSK tarafindan yayinlanmi~ fakat can raporlama donemi için henuz yurqnlu~e girmemi~tir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ye de~iklikler henuz KGK tarafindan TFRS ye uyanlanmami~tin/yayinlanmami~tir ye bu sebeple TFIRS nin bin parçasini olu~turmazlar. Fon finansal tablolarinda ye dipnotlarda gerekli deoi~ikiikieni bu standart ye yorumlar TFRS de yqruriu~e girdikten sonra yapacaktir. YilIik iyiie~tirmeler Dönemi UFRS 13 Gerçe~e Uygun De~er Qlçumü YiIIik IyiIe~tirmeIer Donemi UFAS 11 M0~terek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (De~i~ikIikler) UFRS 15- Mü~terilerIe Yapilan Sözle~melerden Do~an Hasilat UMS 16 Maddi Duran Vanlikiar ye UMS 41 Tanimsal Faaliyetler: Ta~iyici Bitkiler (De~ikIikIer) UFRS 9 Finansal Araçlar Nihai Standart (2014) UMS 27 Bireysel Mali Tablolarda Ozkaynak Yöntemi UMS 27 de De~i~iklik YiIlik iyile~tirmeier Dönemi UFRS love UMS 28: Yatirimci l~letmenin l~tirak veya I~ OrtakIi~ina Yapti~i Varlik Sati~lani veya Katkilari De~i~iklikler UFRS 5 Sati~ Amaçli Elde Tutulan Duran Vanliklar ye Durdurulan Faaliyetler elden çikarma yöntemlerinde de~i~iklik UFRS 7 Finansal Araçlar: Açiklamalar hizmet sozle~meleri; de~i~iklikierin UFRS 7 ye ara dunem özet finansal tablolara uyguianabilirli~i UMS 19 çaii~aniara Sa~lanan Faydalar iskonto oranina ili~kin bolgesel pazar sorunu UMS 34 Ara Donem Finansal flaporlama bilginin ara donem finansal raporda ba~ka bir bolumde açiklanmasi (10)

13 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na BaUli B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine alt Finansal tablolara iliflin açiklayici dipnotlar (devami) (TUrn tutariar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiçtir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) KGK tarafinclan yayinlanan ilke kararlari Yukarida belirtilenlere ek oiarak KOK TQrkiye Muhasebe Standartlarirun Uygulanmasina yonelik a~a~idaki like kararlarini yayimlami~tir. Finansai tabio Ornekieri ye kullanim rehber? yayinlanma tarihi itibariyle geçerlihk kazanmi~tir ancak dioer kararlar 31 Arahk 2012 tarihinden sonra ba~layan yiflik raporiama donemlerinde geçerh olmak Uzere uygulanmi~tir Finansal Tablo Ornekieri ye Kullanim Rehberi Ortak Kontrole Tabi I~ietme Birie~meierinin Muhasebeie~tirilmesi Intifa Senetlerinin Muhasebele~tiriimesi Kar~ilikli I~tirak Yatirimiarinin Muhasebeie~tirilmesi Muhasebe tahminlerindeki de~i~iklikier Muhasebe tahminlerindeki de~i~iklikler, yainizca bir daneme ili~kin se, de~i~ikii~in yapiidi~i carl donemde, geiecek dönemlere ili~kin ise, hem deoi~ikli~in yapildi~i donemde hem de gelecek donemde, ileriye yänehk olarak, net dönem karl veya zararinin belirienmesinde dikkate alinacak ~ekilde finansal tabloiara yansitihr. 1 Ocak 19 Kasim 2014 hesap doneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir de~i~ikhk yapdmami~tir. Onemli muhasebe pobtikalarinin özeti Finansai tablolarin hazirlanmasinda izienen onemli muhasebe politikalari a~a~ida özetienmi~tir. Finansal araçlar Finansal bir variik veya borç ilk muhasebele~tiriimesi sirasinda gerçe~e uygun de~erinden olçulur. Gerçe~e uygun de~er farki kâr veya zarara yansitiimayan finansal varlik veya finansal borçiarin ilk muhasebele~tirilmesi sirasinda, ilgili finansal varli~in edinimi veya finansal borcun yuklenimi iie doorudan ili~kilendirilebilen i~iem maliyetleri de soz konusu gerçe~e uygun deoere have edilir. Finansai varlik ye borçlarin normal yoldan aiim ye satimiari i~lem tarihi esasina gore muhasebeie~tirhimektedir. Fon finansai varlik ye borçiarini TMS 39 uyarinca a~a~idaki kategoriierde siniflandirmaktadir. Gerçe~e uygun de~er farki kar veya zarara yansitilan finansal varhk ye finansal borçiar Bu kategoride ahm-satim amaçh finansal varhkiar yer aimaktadir. Ahm-satim amaçh finansal varhkiar esas itibarhyle, yakin bir tarihte satilmak veya geri satin aknmak amaciyia edinhien veya ilk muhasebeie~tirme sirasinda, biriikte yonetilen ye son zamaniarda kisa donemde kâr etme konusunda belirgin bir e~wimi buiunduou yonunde dehi bulunan behrh finansal araçiardan olu~an bir portfoyun parçasi oian varlikiardir. Bu kategoride hisse senetieri gibi ozkayna~a dayah kiymetier, kamu ye özei borçianma senetieri yer aimaktadir. Ahm-satim amaçh finansal varlikiar kayda ahnmaiarini izieyen donemierde gerçe~e uygun de~erleri uzerinden de~erlenir. Alim-satim amaçii menkul kiymetierin gerçe~e uygun de~erindeki deoi~ikhk sonucu ortaya çikan gerçekie~memi~ kar/zarar, kar veya zarar ye dioer kapsamh gehr tabiosunda Finansai varlik ye yukumiuiukiere ih~kin gerçekie~memi~ kar/zarar da yansitihr. Ahm-satim amaçii finansal varlikiardan eide ediien faiz ye kupon tahshiatiari iie sati~ yoiuyia gerçekie~en kar/zarar, kar veya zarar ye difler kapsamh gehr tabiosunda Faiz Gehrieri ye Finansai varhk ye yukumiuiukiere iii~kin gerçekie~mi~ kar/zarar a dahfl ediimi~tir. (11)

14 Akbank T.A.~. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara ili~kin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gosteriimi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iii~kin esaslar (devami) ilk muhasebele~tirme sirasinda, i~ietme tarafindan, gerçe~e uygun de~er farki kâr veya zarara yansitilan olarak siniflanan finansal varlikiar aiim satim amaçlr olmayan özkayna~a dayali kiymetler ye borçlanma araçiarini içermektedir. Sazkonusu finansal varhklar, Fon un izahnamesinde belirtiidi~i üzere Fon un risk yonetim veya yatirim stratejisi çerçevesinde gerçe~e uygun de~er esas ahnarak yonetilen ye performanslari buns gore de~eriendirilen bir portfoyun parçasi clan varliklar olmalari nedeniyie ilk kayda alimlarindan gerçe~e uygun de~er farki kar veya zarara yansitilan olarak siniflanan varlikiardir (yonetim kuruluna ye icra kurulu ba~kanina veya her kimse bu raporiamanin yapiidi~i), ilgili grup hakkinda bu esasa gore bilgi sunulmaktadir. Kredi ye alacaklar Sabit veya behrlenebwir nitehkte ademelere sahip oian ye aktif bir piyasada i~iem gormeyen, turev olmayan finansai varlikiardir. Bankalardaki mevduat, nakit teminatlari, ters repo alacakian, takas alacaklari ye difler alacakiar ton tarafindan bu kategoride siniflandirilan finansai varlikiardir. Kredi ye aiacaklar ilk kayda ahmlarindan sonra etkin faiz yontemiyie hesaplanan itfa edilmi~ mahyet ile de~erlenirler. Difler finansal borçlar: Bu kategoride alim-satim amaçli olarak siniflanmayan turn finansal borçiar yer aimaktadir. Eon repo borçiari, takas borçlari, krediler ye finansal yukumlülükler lie di~er ticari borçlarini bu kategoriye dahfl etmektedir. Di~er tinansal yukümlulukler ilk kayda alimdan sonra etkin taiz yontemi ile hesaplanan itfa edilmiç maliyetleri ile yansitiimaktadir. Gerçe~e Uygun De~er Qlçumu: Gerçe~e uygun de~er, piyasa katilimcilari arasinda ölçum tarihinde oia~an bir i~lemde, bir varli~in sati~indan elde edilecek veya bir borcun devrinde Odenecek fiyattir. Finansai varlik ye yukumluluklerin gerçe~e uygun de~eri behrienmesinde a~a~ida belirtilen de~erleme esas ye yontemieri kullanilmi~tir: 1) De~erieme gununde aktif bir piyasada i~lem goren menkul kiymetler çiki~ fiyatini yansitti~i için bekleyen kapani~ seansi fiyatlari veya kapani~ seansinda tiyati oiu~mayalan cm bir onceki seansin a~irhkii ortaiama fiyati ile difler çiki~ fiyatlari He 2) Borsada i~iem gormeyen finansal varlik ye yukumlukler lie turev finansal araçlar indirgenmi~ nakit akim yontemi, ozde~ veya kar~iia~tirilabilir araçlara ili~kin piyasa i~lemleri sonucu oiu~an fiyatlar, opsiyon fiyatlama modelieri ye piyasa katihmciiari tarafindan ço~unlukla kullanilan ye goziemlenebilir girdileri azami kullanan difler yontemier Fmnansal varliklarda de~er dq~uklu~u Gerçe~e uygun de~er farki kar veya zarara yansitilan finansai varliklar di~indaki finansal varhk veya finansal varhk gruplari, her bilanço tarihinde de~er du~uklü~une u~radiklarina ili~kin gostergelerin bulunup bulunmadi~ina dair de~erlendirmeye tabi tutuiur. Einansal varh~in ilk muhasebele~tirilrnesinden sonra bir veya birden fazia olayin meydana gelmesi ye soz konusu olayin ilgili finansal varlik veya varlik grubunun guveniiir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akimlari uzerindeki oiumsuz etkisi sonucunda iigili fmnansal varli~in de~er du~uklü~une u~radi~ina iii~kin tarafsiz bir gostergenin bulunmasi dururnunda de~er du~oklqou zarari oiu~ur. itfa ediimi~ de~ermnden gasteriien finansal varliklar 1cm de~er d(4uklu~ü tutari geiecekte beklenen tahmini nakit akimlarinin finansai variioin etkin faiz orani Ozerinden iskonto edilerek hesapianan bugunku de~eri ile defter de~eri arasindaki farktir. (12)

15 AkbankT.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tabiolara iii~kin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gosteriirni~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iii~kin esasiar (devami) Yabanci para çevrimi: Fon un geçerli ye tinansal tablolarin sunumunda kullanilan para birimi TLdir. Yabanci para içiemler, i~iem tarihierinde geçerli olan doviz kurlari uzerinden TL ye çevriimi~tir. Yabanci paraya dayali parasal varlik ye yukumiulukler, biianço tarihinde geçerli alan döviz kurlari kullanilarak; yabanci para cinsinden olan ye maliyet de~eri ile olçulen parasal olmayan kalemler ilk i~iem tarihindeki kurlardan; yabanci para cinsinden clan ye gerçe~e uygun de~erieri ile olçulen parasal almayan kalemler ise gerçe~e uygun de~erin tespit edildi~i tarihte geçerli alan kurlardan TL ye çevrilmi~tir. çevrimler sonucu olu~an kur farkiari Kar veya zarar ye di~er kapsamli gelir tablosunda yansitilmi~tir. Finansal araçlarin netle~tirilmesi: Finansal varlik ye yukumiulükler, netle~tirmeye yönelik yasal bir hakka ye yaptirirn gücüne sahip olunmasi ye söz kanusu varlik ye yükümlulukleri net bazda tahsil etme/ödeme veya e~ zamanli sonuçlandirma niyetinin olmasi durumunda bilançoda netie~tirilerek gosteriimektedir. Sati~ ye geri ali~ ania~malari ye menkul de~erierin odunç verilmesi i~lemleri: Tekrar geri alimlarini ängören anla~maiar çerçevesinde satiimi~ clan menkul kiymetler ( Repo ), finansal durum tablosunda Teminata verilen finansal varlikiar altinda ton portfoyunde tutulu~ amaçlarina gore Gerçe~e uygun de~er farki kâr/zarara yansitilan portfoylerde siniflandirilmakta ye ait oidu~u portfoyun esaslarina gore de~eriemeye tabi tutuimaktadir. Repo sozie~mesi kar~ilioi elde edilen fonlar pasifte Repo borçlari hesabinda muhasebele~tiriimekte ye ilgili repo anlaçmalari lie belirienen satim ye geri aiim fiyatiari arasindaki farkin doneme isabet eden kismi 1cm etkin faiz orani yontemine gore gider reeskontu hesaplanmaktadir. Repo i~lemierinden sa~lanan fonlar kar~ilioinda Odenen faizier kar veya zarar ye di~er kapsamli gelir tabiosunda faiz gelirleri kalemi altinda muhasebeie~tiriimektedir. Geri satim taahhudu lie ahnmi~ menkul kiymet ( Ters repo ) i~iemieri finansal durum tablosunda Ters repo alacakiari kalemi aitinda muhasebeie~tiriimektedir. Ters repo ania~malari ile belirlenen aiim ye geri satim fiyatlari arasindaki farkin doneme isabet eden kismi 1cm Etkmn faiz (iç verim) orani yontemi ne gore faiz gehr reeskontu hesaplanmakta ye kar veya zarar ye dl~er kapsamli gelir tablosunda faiz gebrieri kalemi altinda muhasebeie~tiriimektedir. Fon un OdOnce konu edilmi~ menkul de~eri bulunmamaktadir. Takas alacakiari /borçlari Takas borçlari raporlama tarihi itibariyle normal yoldan aiim i~lemlerinde satin alma sozle~mesi yapilmi~ ancak teslim aiinmami~ menkul kiymet alimlarina ili~kin alan borçlardir. Takas alacakian normal yoldan sati~ i~iemlerinde sati~ sözleçmesi yapilmi~ ancak teslim edilmemi~ menkul kiymet sati~larina ihi~kin alan alacakiardir. Takas alacak ye borçlari iffa edilmi~ maliyetleri ile yansitilmaktadir. Verilen Teminatlar: Fan tarafindan nakit ye nakit benzeri olarak verilen teminatlar (marjin teminatlari) tmnansal durum tablosunda ayri olarak gosteriimekte ye nakit ye nakit benzerierine dahn edilmemektedir. Nakit ye nakit benzerieri di~inda yeriien teminatlar (marjin temmnatlari) ise teminata yerilen nakit ye nakit benzerleri olarak siniflanmaktadir. 19 Kasim 2014 tarihi itibariyie yeriien teminat buiunmamaktadir. (13)

16 Akbank T.A.$. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na BaöII B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine alt Finansal tablolara ili~kin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutariar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gösterilrni~tir.) 2. Finansal táblolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) Gelir/giderin taninmasi Menkul kiymet sati~ kar/zarari Fon portfoyunde bulunan menkul kiymetlerin, aiim ye satimi, Fan paylarinin aiim ye satimi, Fonun gehr ye giderieri ile Fonun difler i~iemieri yapildikiari gun itibariyie (i~iem tarihi) muhasebele~tirilir. Fondan satilan bir menkul kiymet sati~ gunü deoeri (ah~ bedek ye sati~ gününe kadar oiu~an de~er arti~ veya azah~iari toplami) Uzerinden ilgili varhk hesabiria alacak kaydediiir. Sati~ günü de~eri, ortaiama bir de~er oiup;iigiii varhk hesabinin borç bakiyesinin, jig NI menkul kiymetin birim sayisina boiunmesi suretiyie hesapianir. Sati~ tutari ile sati~ günü de~eri arasinda bir fark oiu~tuou takdirde bu fark Menkul kiymet sati~ kariari hesabina veya Menkul kiymet sati~ zararlari hesabina kaydolunur. Satilan menkul kiymete ih~kin ~Fon paylari de~er arti~/azali~ hesabinin bakiyesinin ortalamasina gore satilan kisma isabet eden tutar ise, bu hesaptan çikaniarak Gercekie?en de~er arti~iari/azali~iari hesaplarina aktarihr. Bu hesapiar ilgili donemdeki dioer kapsamii gehr tabiosunda netie~tiriierek Finansal Varlik ye YOkumiuiUkiere lh~kin Gerçekie~mi~ Kar/Zarar hesabinda, Menkui kiymet ahm satimina alt aracihk komisyoniari da ahm ye satim bedehnden ayri oiarak Komisyon Giderieri hesabinda izienir. Ocret ye komisyon gel irleri ye giderieri Ucret ye komisyoniar genei oiarak tahsfl edildikieri veya ödendikieri tarihte gelir tabiosuna yansitdmaktadir. Bununia biriikte, fon yonetim Ocreti ye denetim ücreti tahakkuk esasina gore muhasebeie~tiriimektedir. Faiz gelir ye gideri Faiz gelir ye giderieri iigiii donemdeki kar veya zarar ye di~er kapsamli gehr tabiosunda tahakkuk esasina gore muhasebeie~tiriimektedir. Faiz geiiri sabit veya de~ken getiriii yatirim araçiarinin kuponiarindan saoianan gebrieri ye iskontolu deviet tahyinerinin iç iskonto esasina gore de~erienmeierini kapsar. Temettu geliri Temettü gehrieri iigili temettüyu alma hakki oiu~tu~u tarihte finansal tabiolara yansitiimaktadir. Giderler Turn giderier tahakkuk esasina gore rnuhasebeie~tiriimektedir. Vergi 193 Sayiii Geiir Vergisi Kanunu nun Geçici 67. maddesinde 7 Temmuz 2006 tarihinde 5527 sayili yasa ile yapilan de~i~ikiik ye bu de~i~ikiik çerçevesinde yayinianan 23 Temmuz 2006 tarih ye sayih Resmi Gazete de yayinlanan karar ile Sermaye Piyasasi Kanunu na gore kuruian menkul kiymetier yatirim foniari (borsa yatirirn foniari lie konut finansman foniari ye varlik finansman foniari dahil) lie menkui kiymetier yatirim ortahkiarinin portfoy i~ietmecik~i kazançiari uzerinden yapilacak tevkifat orani 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren %0 oiarak de~tiriimi~tir. Katilma paylari Katiima paylari pay sahipierinin opsiyonuna ba~h oiarak paraya çevriiebiiir olup, finansal yukqmiuiqk olarak de~eriendiriimektedir. Katiima payiari Fon un net varhk de~eri uzerinden goniok olarak berrienen flyatiardan pay sahipieri tarafindan alinip satiiabihr. Katiima payinin fiyati fon net varhk/ topiam de~erinin, de~erieme gununde tedavuide alan pay sayisina bolunerek behrienmektedir. (14)

17 AkbankT.A.~. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap donemine alt Finansal tablolara ili~kin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gosterilmiflr.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iiiç.kin esaslar (devami) Fiyatlama Raporuna iliflin Portföy De~erleme Esaslari De~erleme her i~günq itibailyle yapilir. Porttoydeki menkul kiymetierin de~erlemesinde, a~a~ida belirtilen esaslar kullanilir: (a) (b) PortfOye alinan varlikiar aiim fiyatiariyia kayda geçirilir. Yabanci para cinsinden varliklarin aiim flyati satin alma gunqndeki yabanci para cinsinden de~erinin TCMB döviz sati~ kuru ile çarpilmasi suretiyle bulunur. Ali~ tarihinden ba~lamak üzere portfoydeki varhkiardan; (i) (ii) (Di) (iv) (v) (vi) (vn) (vhi) (ix) Borsada i~lem görenier de~erieme gunqnde borsada oiu~an en son seans a~irlikli ortalama fiyat veya oranlarla de~erienir. çu kadar ki, kapani~ seansi uygulamasi bulunan piyasalarda i~lem gören varlikiarin de~eriemesinde kapani~seansinda olu~an fiyatiar, kapani~ seansinda fiyatin oiu~mamasi durumunda ise borsada olu~an en son seans a~irhkliortaiama fiyatiar kulianilir. Borsada içlem garmekle birlikte de~erieme gununde borsada aiim satima konu olmayan payiar son i~lem tarihindeki borsa fiyatiyia; borçlanma araçiari, ters repo ye repolar son içiem gqnundeki iç verim orani ile de~erienir. Eon katilma paylari, deoerieme günü itibariyla en son açiklanan fiyatlari esas ahnarak de~erienir. Vadeli mevduat, bile~ik faiz orani kunanilarak tahakkuk eden faizin anaparaya ekienmesi suretiyle de~erlenir.. Yabanci para cinsinden olanlar, TCMB tarafindan ilgili yabanci para için belirlenen doviz aii~ kuru lie de~erienir. Turev araçiar nedeniyie teminat olarak verilen varliklar da portfoy de~eri tablosunda gosterilir. Bu varhklar teminatin torü dikkate ahnarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde de~erienir. Borsa di~i repo-ters repo sozle~meleri, plyasa fiyatini en do~ru yansitacak çekiide güvenilir ye do~ruianabiiir bir yontemle deoerlenir. (i) ila (vu) noiu alt bentlerde belirlilenler di~inda kaianlar, KGK tarafindan yayimlanan TMS/TFRS dikkate alinarak de~erienir. De~erleme esaslari, yazili karara ba~lanir. (vu) ye (vifl) nolu alt bentierde yer alan yöntemlere iii~kin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafindan alinir. (c) Endeks fonlarin portfoyierinde yer alan varhkiardan; baz alinan endeks kapsaminda bulunan varhklar endeksin hesaplanmasinda kullanilan esaslar, di~er varlikiar se (b) bendinde belirtilen esasiar çerçevesinde de~erienir. Fonun di~er varlik ye yukumiuiqkleri, KGK tarafindan yayimlanan TMS/TFRS dikkate ahnarak de~erienir. Su kadar ki, fonun yabanci para cinsinden yokumlulukieri TCMB tarafindan ilgih yabanci para 1cm behrienen doviz sati~ kuru ile çarpilmasi suretlyle de~erienir. Sir payin ali~ ye sati~ de~eri, Eon topiam de~erinmn dola~imdaki pay sayisina bolunmesi lie bulunur. (15)

18 AkbankT.A.$. Karuma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap donemine ait Finansal tablolara iliçkin açiklayici dipnotiar (devami) (Turn tutarlar, Turk Lirasi ( TL ) olarak gösteriimi~tir.) 2. Finansal tabioiarin sunumuna iii~kin esaslar (devami) ÔnemIi muhasebe deueriendirme, tahmin ye varsayimiari Finansal tablolarin hazirlanmasi, bilango tarihi itibarryla raporlanan aktif ye pasiflerin ya da açikianan ~arta ba~ii varlik ye yukumiuiukierin tutarlarini ye ilgili donem içerisinde oiu~tu~u raporlanan gelir ye giderierin tutariarini etkileyen tahmin ye varsayirniarin yapilmasini gerektirir. Bu tahmin ye varsayimiar yönetirnin en iyi kanaat ye biigiierine dayanmakia biriikte, gerçek sonuçlar bu tahmin ye varsayimiardan farkiiiik gosterebiiir. Ayrica belirtilmesi gereken Onemli muhasebe de~eriendirme, tahmin ye varsayirniar ilgili notiarda açikianmaktadir. 3. Bölümiere gore raporiama Fan, Fon un yatirim stratejisine uygun olarak çe~itii menkul kiymetlere ye türevlere yatirim yapmak amaclyla tek faaliyet bolurnu olarak yapiianmi~tir. Fonun turn faaliyetieri birbiriyle Uii~kih ye birbirlerine ba~imiidir. Dolayisiyla turn Onemli faaliyet kararlari Fon u tek bir boiüm olarak deoerlendirmek suretiyle ahnmaktadir. Tek taahyet boiumune iii~kin bilgiler Fonun bir butun olarak sunulan finansal labia bilgilerine e~ittir. 4. Nakit ye Nakit Benzerleri Eon lie difler iii~kwi tarafiar arasindaki nakit ye nakit benzerlerine ih~kin i~iemierin detayiari aça~ida açikianmi~tir. Nakit ye nakit benzerieri 19 Kasim Aralik 2013 Bankalar Borsa Para Piyasasi (*) 19 Kasim 2014 tarihi itibariyie bankalar hesabinda sinitianan TL iii~kiii tarafirniz oian Akbank T.A.S. de vadesiz hesapta buiunmaktadir. (31 Arahk TL). Bankalar arasi Faiz orani Vade Para Plyasasi 8,75% 19 Kasim ,70% 19 Kasim (16)

19 Akbank T.A.5. Koruma Amacli $emsiye Fonu na Ba~li B Tipi % 100 Anapara Koruma Amacli 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine alt Finansal tablolara iliflin açiklayici dipnotlar (devami) (Turn tutarlar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gosterilmi~tir.) 5. Di~er alacaklar ye borçlar Fon un 19 Kasim 2014 tarihi itibariyle diner alacakiari bulunrnamaktadir (31 Aralik 2013 Yoktur). Bilançoda gosterilen Diner borçlar kaleminin detaylari a~a~ida açikianmi~tir: Di~er borclar 19 Kasim Aralik 2013 Odenecek Fon Yonetim Cicreti (6.188) (13.739) Denetim Ucreti (1.746) (989) Lisans Gideri (756) - Odenecek Vergi ye SSDF (580) (752) Sakiama Komisyon Gideri (45) - BMV Odemesi (167) - (9.482) (15.480) lii~kili taraflara borçlar fon yonetirn Ocreti tahakkukundan olu~maktadir. Fon un serrnaye piyasasi araclarindan oiu~an menkul kiymetler portfoyq Ak PortfOy Yonetirni AS. tarafindan yonetilmektedir. Fon, Ak Portfoy Yonetimi A.$. ye yonetimi ye temsili için tahsis etti~i donanirn, personel ye sail turn hizmetlerin kar~ili~i olarak yillik azami % 215 ile asgari % 1 arasinda bir oran olacaktir. Kurucu hiçbir ko~ulda belirlenen bu azarni ye asgari oranlarinin di~ina çikrnayacaktir. YilIik sabitlenen yonetim Ucreti cram, yil içerisindeki gun sayisina bolunerek fonun gunluk yonetim Ucreti orani hesaplanir. Her pay fiyati aciklanan gun 1cm yenetirn Ucreti olarak [ilk gun fiyati x pay fiyati açiklama gunu olu~an pay adedi x bir Onceki pay açiklama tarihmnden itibaren geçen gun sayisi x gunluk yonetim ucreu orani] formulu sonucu bulunan tutar pay fiyati açiklama gunlerinde tahakkuk ettirilir ye kar~ilifli ayrilrni~ alt fon yonetim ucreti her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya Odenir. SOz konusu ucret kurucu ye yonetici arasinda payia~tirilabiiir. (17)

20 Akbank T.A4. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçii 19 Kasim 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal tablolara iliflin açiklayici dipnotiar (devami) (Turn tutarlar, TUrk Lirasi ( TL ) olarak gosteriimi~tir.) 6. Finansal Yatirimlar 19 Kasim 2014 ye 31 Aralik 2013 tarihieri itibariyie finansal varlikiar içerisinde taçinan aiim satim amaçli rnenkul kiymetlere iii~kin bilgiler: Gerçe~e uygun de9er farkiari karlzarara yansitilan finansal variiklar Faiz Orani Maliyet Makul DeOeri 19 Kasim 2014 Kayitli De~eri Deviet Tahvili 9.8% Dönem sonu Gerçe~e uygun de~er farkiari kar/zarara yansitilan finansai varliklar Faiz Orani Maliyet Makul De~eri 31 Aralik 2013 Kayitli De~eri Deviet Tahvili 9.8% Dönem sonu Niteliklerine gore giderler Fon un kar veya zarar ye difler kapsamli gefr tablosunda giderler nitehklerine gore sunulmu~ olup, esas faahyetlerden difler giderler detayi a~a~idaki gibidir: 19 Kasim Aralik 2013 Lisaris Giderleri (3.617) - han Giderleri (2.420) - SMMM Giderleri (1.370) (500) Vergi, Resim ye Harçlar (739) (146) Noter Tasdik ye Ucreti (583) Toplam (8.729) (646) Komisyon ye diuer i~lem Ucretleri detayi; 19 Kasim Aralik 2013 BPP Komisyonu (413) (212) SGMK (13) TahvN Borsa Payi - (118) Toplam (426) (330) (18)

Akbank T.A.?. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~li B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal

Akbank T.A.?. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~li B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal Akbank T.A.?. Koruma Amaçli $emsiye Fonu na Ba~li B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~be~inci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ye baoimsiz clenetim raporu SMMM A5 Fax: +902122308291

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1 GELİR TABLOSU... 2 FON

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon )

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU) (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU)

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1 GELİR TABLOSU... 2 FON

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU 10 EYLÜL 2012-17 TEMMUZ 2013 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 17 TEMMUZ 2013 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu )

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU (5. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU (5. ALT FON) 19 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu 1 Ocak 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve inceleme raporu Ara Dönem Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Fon

Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Fon Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı 1 Ocak - 30 Ocak 2017 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (1. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (1. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KISA VADELİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU)

TACİRLER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU) (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

Varlıklar toplamı 9,930,654 9,168,841

Varlıklar toplamı 9,930,654 9,168,841 31 ARALIK 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇO Varlıklar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Hazır değerler 10,380 5,210 A, Kasa - - B, Bankalar 10,380 5,210 C, Diğer hazır değerler - - II- Menkul kıymetler 9,920,274

Detaylı

Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Fon

Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Fon Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı 24 Ağustos - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ULUSLARARASI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ULUSLARARASI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SAYFA SAYFA FİNANSAL DURUM

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ÖNCEKİ UNVANIYLA ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ÖNCEKİ UNVANIYLA ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A. (ÖNCEKİ UNVANIYLA ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu 1-2

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal

Detaylı

Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu

Detaylı

13 ARALIK 2010-13 ARALIK 2011 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

13 ARALIK 2010-13 ARALIK 2011 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI SEKİZİNCİ ALT FONU 13 ARALIK 2010-13 ARALIK 2011 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa no BİLANÇO...

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR

Detaylı

Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

Tekstil Menkul Değerler Anonim Şirketi. A Tipi Değişken Yatırım Fonu. 1 Ocak - Aralık 2014 hesap dönemine ait

Tekstil Menkul Değerler Anonim Şirketi. A Tipi Değişken Yatırım Fonu. 1 Ocak - Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak A Tipi Değişken Yatırım Fonu 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait Tekstil Menkul Değerler Anonim Şirketi flnansal tablolarta ilgili bağımsız denetçi raporu

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fonu

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fonu Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı