OSB EML'nin. imzalarý atýldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSB EML'nin. imzalarý atýldý"

Transkript

1 "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya geldik. TOBB olarak Çorum'a 24 derslikli Endüstri Meslek Lisesi yapacaðýz" dedi.bu yatýrýmýn Çorum'a yapýlmasýnda Vali Baþköy, Belediye Baþkaný Külcü ve oda ve borsa baþkanlarýnýn önemli desteklerini gördüklerini ifade eden Hisarcýklýoðlu, Çorum'un kendileri için önemli bir il olduðunu söyledi. SAYFA 11 DE TEK GAZETESÝ ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI OSB EML'nin 40 KURUÞ Kandiliniz Mübaret olsun Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Çorum'da AK Partili olmayan belediye kalmayacak imzalarý atýldý AK Parti Ýl Kadýnlarý Kollarý Yönetimi göreve geldikleri 22 Ocak 2012'de yapýlan kongrenin birinci yýldönümü nedeniyle etkinlik düzenlediler. AK Parti il binasýnda yapýlan etkinliðe AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ve partili kadýnlar katýldý. SAYFA 9 DA Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulacak olan 24 derslikli Endüstri Meslek Lisesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nde imza töreni düzenlendi. TOBB tarafýndan yaptýrýlacak olan Endüstri Meslek Lisesi'nin imza törenine Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin, Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Güney, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný A. Kadir Þahiner, Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, Alaca TSO Baþkaný Günser Þirin ile çok sayýda davetli katýldý. SAYFA 11 DE Kýþla yerine yapýlacak Kampüs raporu hazýr Belediyeler ''En Temiz Þehir" ve "En Temiz Sanayi Tesisi" için yarýþacak Aþaðý Sanayide hýrsýzlýk Aþaðý Sanayi'de sýk sýk meydana gelen hýrsýzlýk olaylarý esnafý canýndan bezdirdi. Aþaðý Sanayi 17. Sokak'ta faaliyet gösteren iþyerlerinin önündeki araç parçalarýný çalan hýrsýz ya da hýrsýzlar, esnafýn büyük tepkisini çekti. SAYFA 2 DE AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bir bölümü Askeri Kýþla arazisine yapýlmasý düþünülen Güney Kampüsü ile ilgili raporu ilgili kurumlara iletilmek üzere Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'dan teslim aldý. Ahmet Sami Ceylan, Rektör Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek yeni hizmet binasýna taþýnmalarýndan dolayý da hayýrlý olsun dileklerini iletti. Çalýk YEDAÞ'ýn aile içi enerji açýlýmý baþlýyor SAYFA 13 TE SAYFA 5 TE Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyit Ahmet Sancak, ülke genelinde ''Türkiye'nin En Temiz Þehri" ve "Türkiye'nin En Temiz Sanayi Tesisi" yarýþmasý düzenlendiðini açýkladý. Dünyanýn karþý karþýya olduðu çevresel sorunlarýn çözümünde toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düþtüðünü dile getiren Sancak, "Çevresel kaynaklarýn korunmasý, kirliliðin önlenmesi ve çocuklarýmýza daha temiz, bir dünya býrakmak için tüm vatandaþlarýmýzýn çevreyi koruma bilincine sahip olmasý büyük önem taþýmakladýr. SAYFA 12 DE MEB, düzenlemeleri sendikalarla birlikte yapacak Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve Toplu Görüþmeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, sendikalarý ile Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda imzalanan Kurum Ýdari Kurulu Ekim 2012 Çalýþma Raporu'nda, "Milli Eðitim Bakanlýðý Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin... SAYFA 7 DE Avcýlýk Belgesi olmadan avlanmak yasak SAYFA 4 TE TSO'dan emektarlara plaket Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, 2 Þubat Cumartesi günü yapýlacak seçimler öncesi plaket töreni ve yemek düzenledi. Önceki akþam mevcut meclis üyelerinin ve yönetim kurulunun son kez katýldýðý aylýk olaðan meclis toplantýsýnýn ardýndan Anitta Otel'de bir yemek düzenlendi. SAYFA 12 DE

2 2 2 AJANDA Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Ýmsâk :5:06 Güneþ :6:51 Ýþrak :7:44 Öðle :12:03 Ýkindi :14:37 Akþam :16:54 Yatsý :18: Ay, 31 Gün, 4. Hafta Hatýrlatma; Damga vergisi, Aylýk Muhtasar ve 3 aylýk Muhtasar ile KDV vergileri ödenecek Günün Þiiri SEVGÝLERDE Eleman Ýlaný Deneyimli Askerliðini Yapmýþ Muhasebe Elemaný alýnacaktýr Ýletiþim Tel : Aþaðý Sanayide hýrsýzlýk Sevgileri yarýnlara býraktýnýz Çekingen, tutuk, saygýlý. Bütün yakýnlarýnýz Sizi yanlýþ tanýdý. Bitmeyen iþler yüzünden (Siz böyle olsun istemezdiniz) Bir bakýþ bile yeterken anlatmaya her þeyi Kalbinizi dolduran duygular Kalbinizde kaldý. Siz geniþ zamanlar umuyordunuz Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yýllarýn telâþlarda bu kadar çabuk Geçeceði aklýnýza gelmezdi. Gizli bahçenizde Açan çiçekler vardý, Gecelerde ve yalnýz. Vermeye az buldunuz Yahut vaktiniz olmadý. Lider Matbaacýlýk A.Þ Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Tel: Fax: Altýkardeþ Tic. Dijital Baský Merkezi Sektöründe Lider Gazi Cad. Azapahmet Sk. No: 49/A Çorum Aþaðý Sanayi'de sýk sýk meydana gelen hýrsýzlýk olaylarý esnafý canýndan bezdirdi. Aþaðý Sanayi 17. Sokak'ta faaliyet gösteren iþyerlerinin önündeki araç parçalarýný çalan hýrsýz ya da hýrsýzlar, esnafýn büyük tepkisini çekti. Sabah saatlerinde iþyerine gelen esnaflar iþyerlerinin önündeki malzemelerin çalýndýðýný görünce durumu polise bildirdi. Emniyet görevlilerinin yaptýðý incelemenin ardýndan açýklamada bulunan Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Bilal Çetin, hýrsýzlýk olaylarýnýn sýk sýk yaþandýðýný ifade ederek, hýrsýzlýðý Çorum'da göçebe olarak yaþayan ve at arabasýyla gezen þahýslarýn yaptýðýný bildiklerini söyledi. Bu kiþilerin genellikle bayan olduðunu ve ayak izlerinden de bayan olduklarýný kanýtladýklarýný kaydeden Çetin, Emniyet Müdürlüðü'nden Aþaðý Sanayi'deki önlemleri artýrmasý talebinde bulundu. Aþaðý Sanayi esnafýnýn kaderine terk edilmemesi gerektiðinin altýný çizen Çetin, çalýnan malzemelerin biran önce bulunmasýný ve suçlularýn cezalandýrýlmasýný istedi. Behçet NECATÝGÝL HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,757 1,767 EUR 2,337 2,352 STERLiN 2,775 2,82 JPY YENi 0,0194 0,0197 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET CAD. 13 YAÞAM ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO: 23/A TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN MEVLÝD KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ Bahattin - Mahmut - Ömer Altýkardeþ Yýl: 8 Sayý: 2381 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Basýn: 55

4 4 Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Kerman Mobilya ÝSTÝKBAL ve DECO BAYÝ KÜLTÜR SÝTESÝ YANI Tel: Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim. Sancaktar Ýþ Merkezi Zemin Kat No: 1 Çorum Tel: Kadir SOL ÝLKADIM BASIMEVÝ 'Engelliler için ulaþýlabilirlik' toplantýsý yapýldý HYP, Osmancýk Ýlçe Teþkilatý'ný kurdu Halkýn Yükseliþi Partisi (HYP) Osmancýk Ýlçe Teþkilatý'ný kurdu. HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak'ýn verdiði bilgiye göre Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðý'na Erdal Soðancý getirildi. Erdal Soðancý Baþkanlýðý'ndaki Osmancýk Ýlçe Teþkilatýþu isimlerde oluþtu: "FerayeBilgener, Selami Sümbül, Gülþen Güzelaydýn, Aziz Coþkun, Yýlmaz Diler, Kemal Topuz, Sezai Sarý, Hatice Coþkun, Özkan Okutan, Muzaffer Karcý, Hakký Gökyar, Ýsmail Topuz, Arif Kuytak, Mehmet Çürük, Afife Soðancý, Elif Ceylan ve Sinan Coþkun." HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, ilçelerde teþkilatlanmaya ara vermeden devam ettiklerini belirterek, vatandaþlarýn Halkýn Yükseliþi Partisi'ne büyük ilgi gösterdiðini, bu ilgiden de oldukça memnun kaldýklarýný söyledi. Halkýn artýk deðiþim istediðini ifade eden Karabacak, "Bizim en büyük arzumuz ve amacýmýz insanlarýmýzýn mutlu olmasý, huzur içerisinde olmasý, özgür ve demokratik bir ülkede yaþamasýný saðlamaktýr.amacýmýz hakkýn deðerini halkýn deðeri ile buluþturmaktýr. Biz Hakk'ýn deðerini halkýn deðeri ile buluþturmak için 'Bismillah' diyerek, bütün arkadaþlarýmýzla yoðun bir çalýþma içerisindeyiz. Bizim yaptýðýmýz çalýþmalar, inançlara saygýlý, laikliði savunan, cumhuriyetin deðerlerine önem veren büyük bir demokratik uzlaþmayý saðlayan, iktidardan anahtarý teslim alacak olan bir yapýnýn oluþmasýný saðlamaktýr" dedi. Özürlülerin toplumsal hayata katýlabilmeleri için ulaþýlabilirliðin saðlanmasý ile ilgili bilgilendirme ve deðerlendirme toplantýsý Valilik toplantý salonunda yapýldý. Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu'nun baþkanlýk ettiði toplantýya tüm kamu kurum ve kuruluþlarý, kaymakamlýklar ve ilgili STK temsilcileri katýldý. Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu konuþmasýnda, konunun önemini vurguladýktan sonra yapýlacak çalýþmalarýn yasal yükümlülüðün yanýnda bir insanlýk görevi olduðunu belirtti. Daha önce Ýmar Kanunu olmasýna karþýn 2005 yýlýnda çýkan Özürlüler Kanun ile yerel yönetimlere ve bütün kamu kurumlarýna çok ciddi sorumluluk getirildiðini, umuma açýk hizmet veren her türlü yapýlar, açýk alanlar, binalar ve toplu ulaþým araçlarýnýn 2005 yýlýndan itibaren sekiz yýl içinde özürlülerin ulaþabilirliðine uygun duruma getirilmesi gerektiðini kaydeden Topoðlu, bu süre Temmuz 2013'te dolacaðýný ulaþýlabilirlikte gerekli çalýþmalarý yapmayan yerel yönetimlerin, temmuz ayýndan sonra engellilerle yasal olarak karþý karþýya gelebileceklerini söyledi. Sait Topoðlu'nun açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer hazýrlanan "Ulaþýlabilirlik" sunumu yaptý. Daha sonra toplantýda kamu kurumlarý il müdürleri, Çorum Belediyesi ve Ýlçe Kaymakamlýklarý tarafýndan yapýlan çalýþmalar deðerlendirildi. Çaðrý'dan "Kur'an Yazýsýnýn Geliþim Süreci" konferansý Çaðrý Eðitim Vakfý her hafta düzenlediði konferanslara devam ediyor. Konferanslarýn bu hafta ki konusu ise "Kur'an Yazýsýnýn Geliþim Süreci" olacak. Bugün saat 19.00'da Turgut Özal Ýþ Merkezi konferans salonunda yapýlacak olan programa konuþmacý olarak ise Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ katýlacak. Avcýlýk Belgesi olmadan avlanmak yasak Çorum Orman ve Su Ýþleri Ýl Müdürü Mahmut Temel, Avcýlýk belgesi olmadan avlanma yapýlamayacaðýný belirtti sayýlý kara avcýlýðý kanunu ile ruhsat sisteminin deðiþtirildiðini ifade eden Mahmut Temel, "Tüfek sahipleri öncelikle Emniyet ve Jandarmada tüfeklerini kayýt yaptýrarak "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" almak zorundadýrlar. Daha sonra bu tüfekleri ile av yapmak istiyorlar ise Müdürlüðümüz ve Halk Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile düzenlenen avcý eðitim kursunu tamamlayýp "Avcýlýk Belgesi " almak zorundadýr. Avcýlýk belgesi olmadan avlanma yapýlamaz. Domuz avý için de bu durum aynen geçerlidir. Ancak tarlasýnda mahsulünü korumak isteyen köylülerimiz için Merkez Av Komisyonu'nun 16. Maddesi "Bað ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak Durumunda Olanlarýn Avlanma Amacý Dýþýnda Silahlarýný Taþýma ve Köpek Bulundurma Esaslarý" çerçevesinde tarlalarý veya bahçeleri ekili iken, yanlarýnda sadece tek kurþun bulundurarak avcýlýk belgesi almalarýna gerek kalmadan mahsullerini bekleyebilirler. Yaban domuzlarý mahsullerine zarar verirse tüfekleri ile onlarý ürkütüp kaçýrýrlar, gerekirse de vurabilirler. Avlaklarda yaban domuzu avlamak isteyen veya sürek avý yapmak isteyen avcýlarýmýz mutlaka Müdürlüðümüz ve Halk Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile düzenlenen avcý eðitim kursunu tamamlayýp "Avcýlýk Belgesi " almak zorundadýr" dedi. Saatçi'den Mevlit Kandili açýklamasý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Peygamber efendimizin (sav) doðum gecesi olan Mevlit Kandili nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Kutlu doðumun insanlýðýn kurtuluþu için gönderilen en büyük nimetlerin baþýnda olduðunu açýklayan Saatçi, "Kur'an ve bütün ahlaki erdemleri þahsýnda toplayan Hz. Peygamber, tüm insanlýða bir kurtuluþ ve diriliþ çaðrýsý yapmýþtýr. Ýþte Mevlid Kandili ve diðer mübarek gün ve geceler, bu çaðrýyý gönlümüzde, zihnimizde ve hayatýmýzda diri ve canlý tutmak adýna fýrsat günleridir. Sevgili Peygamberimizin hayatý bizlere yaþanabilir 'en güzel örnek' olarak takdim edilmiþtir. Hz. Peygamberi örnek almak, ancak O'nun insanlýðýn huzur ve mutluluðu için yaptýðý daveti hayatýmýza yansýtmakla ve güzel ahlakýný bir bilinç ve hayat tarzý olarak davranýþlarýmýzýn mihveri yapmakla mümkündür. Ýnsanlýðýn her zaman ve mekânda Hz. Peygamber'in teblið ettiði ilâhî mesaja ve bu mesajýn hayata geçirilmiþ þekli olan onun sünnetine ihtiyacý vardýr. O'nu örnek almak, Kuran'a uymaktýr" dedi.saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Sevgili Peygamberimizin dünyayý þereflendirmesinin yýldönümü olan Mevlid kandilinin bütün insanlýða rahmet ve huzur getirmesini, O'nu ve insanlýða getirdiði en büyük hediye olan Kur'an-ý yakýndan tanýmamýza ve çaðrýsý etrafýnda birleþmemize vesile olmasýný Yüce Mevlâ'dan niyaz eder, Memur Sen camiasýnýn, vatandaþlarýmýzýn, soydaþlarýmýzýn ve bütün Ýslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ederim."

5 5 Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Eðridere çarþýsý no: 17 Çorum/Turkiye Tel: (0.364) Fax: (0.364) web: - VOLSWAGEN YETKÝLÝ SATICI AHLATCI Ankara yolu 7. km no:203 Çorum Tel: AHLATCI BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR Kýþla yerine yapýlacak Kampüs raporu hazýr Mutluluk, saðlýk ve esenlik getirmesi dileðiyle, tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bir bölümü Askeri Kýþla arazisine yapýlmasý düþünülen Güney Kampüsü ile ilgili raporu ilgili kurumlara iletilmek üzere Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'dan teslim aldý. Ahmet Sami Ceylan, Rektör Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek yeni hizmet binasýna taþýnmalarýndan dolayý da hayýrlý olsun dileklerini iletti. Rektör Alkan'ýn "Çorum için önemli bir deðer" olduðunu dile getiren Ceylan, "Kendisini her aradýðýmýzda mutlaka üniversite ile ilgili bir iþin takipçisi olduðunu görüyorum. Kendisine yoðun çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Çorum'un adeta kanayan yarasý haline gelen kampüs yeri konusunda Rektörümüz geldiðinden beri yoðun bir çalýþma içinde. Kuzey Kampüsü ile ilgili sorunlar çözüldü. Þimdi sýrada Güney Kampüsü var. Burada ise önümüz de çözülmesi gereken en büyük sorun Askeri Kýþladýr. Sorunun çözümü için Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'dan yardým istedik. O da bizi kýrmadý ve gerekli iþlemlerin yapýlmasý için talimatlarýný verdi. Bizde hemen istiþare yaparak çalýþmalara baþladýk" dedi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise göreve geldiðinde kamuoyunda 'üniversite eþittir kampüs' þeklinde bir algý olduðunu ve bu algýyý deðiþtirmek için büyük çaba harcadýklarýný dile getirerek, "Þimdi öðrenci sayýmýz 11 bine bölüm sayýmýz ise 120'ye çýktý. Týp Fakültesinde üç ayda 14 açýk kalp ameliyatý, 300'e yakýn anjiyo yapýldý. Kampüs de mutlaka olacak. Binalar yapýldýðý zaman içinde evrensel deðerlerde üretilmelidir. Çorum çok güzel þeyleri yapacak kapasitedir" ifadelerini kullandý. 'Kent Üniversitesi' kavramýna inanan bir insan olduðunu dile getiren Rektör Alkan, "Üniversitenin kentten kopartýlmasýna sýcak bakmadým. Üniversiteler de kentlerle iç içe olmalý ve birlikte büyümeliler. Mevut çalýþmalarý tamamladýðýmýz zaman bin öðrenciye yetecek alt yapýmýz olacak. Biz þimdi gecikmiþliðin bedelini ödüyoruz. Ama yinede kýsa zamanda iyi geliþmeler olacak" diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmalarýn ardýndan Rektör Alkan Güney Kampüsü ile ilgili hazýrladýklarý raporu Ahmet Sami Ceylan'a verdi. Mevlid Kandilini kutlarýz.

6 HAER TEK 6 "Dini ve milli günlerimizi kutlamýþ olmak için deðil, özümseyerek idrak etmeliyiz" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Mevlit Kandili nedeniyle yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Alemlere rahmet olarak dünyaya gelen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doðduðu gece olan bu mübarek geceyi idrak etmenin mutluluðu içerisindeyiz. Her daim yeni bir heyecan ve coþku içinde idrak ettiðimiz kandillerimizin milletimiz ve tüm Müslümanlar için müstesna günler olduðu muhakkaktýr. Dini ve milli günler dostluðumuzu, kardeþliðimizi ve sevgimizi en sýcak þekilde hissettiðimiz günlerdir" dedi. "Medeniyet anlayýþýmýzýn ruhunu veren "yaratýlaný severiz yaratandan ötürü", evrensel, çerçevenin ve sonsuz sevginin yanýnda, "kendisi için istediðini baþkasý içinde istemeyen bizden deðildir" prensibi ile de insanýn hayat anlayýþýný ihtirastan, bencillikten, kin ve nefretten, zulümden, þiddetten, ayrýmcýlýktan arýndýrmýþ, hayatýn gayesinin, yaratýlýþýn kutlu bir mana ile yüklü olduðu, her þeyin kutlu manasýna döndürüldüðü bir gecedeyiz" diyen Ceylan, "Evrensel barýþ kültürünün gerçek anlamýyla yaþatýlmasý için Peygamberimizin yaþayarak sunduðu ahlak modelini, örnek aile hayatýný, O'nun kin, nefret ve intikamý sevgi ve müsamahaya dönüþtüren rahmet ve barýþ yüklü mesajýný çaðýn söyleþi ve sunuþ teknikleri ile insanlýða tanýtmayý öncelikli sorumluluklarýmýzdan biri olarak görmeliyiz. Millî ve Manevi deðerlerimize sahip çýkarak bunlarý gelecek nesillere aktarmalýyýz. Dünyamýza baktýðýmýzda, yaþanan olaylara çok dikkat ederek birlik ve beraberlik içinde olmalýyýz. Bizler kendi dini ve milli günlerimizi kutlamýþ olmak için deðil, özümseyerek idrak etmeliyiz.bu duygu ve düþüncelerle hemþehrilerimizin, ülke halkýmýzýn ve bütün Ýslam dünyasýnýn Mevlid Kandilini tebrik ediyor, insanlýða barýþ ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandý. Esnaftan Baþkan Yazýcý'ya altyapý teþekkürü Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turu yaparak esnafýn ve vatandaþlarýn taleplerini dinlerken yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vermeye devam ediyor. Gerçekleþtirilen esnaf turlarý ile talepleri dinlerken çalýþmalar hakkýnda bilgiler sunduklarýný ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Hem halkýmýzýn hem esnafýmýzýn her zaman yanýnda ve arasýndayýz" dedi.osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek talepleri dinlemeye devam ediyor. Esnafý dükkanlarýnda ziyaret eden ve hayýrlý kazançlar dileyen Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla da sohbet etti. Esnafýn taleplerini dinleyen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Esnafýn önemli bir hizmet sunduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiklerini ve esnaf ve vatandaþlarýn taleplerini, yapýlmasýný istenilen çalýþmalarý dinlediklerini kaydetti.ziyaretlerde Baþkan Yazýcý'dan yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan esnaf, çalýþmalarý devam eden alt yapý yatýrýmýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Osmancýk'ýn köklü bir sorununa neþter vurulduðunun altýný çizen esnaf, yapýlan hizmetin önemli bir sorunu çözüme kavuþturacaðýna dikkat çekerek Baþkan Yazýcý'ya teþekkür etti. "Saðlýk çalýþanlarýnýn maðduriyetlerine son verilmeli" Tüm Saðlýk Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, döner sermayeler nedeniyle saðlýk çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn yaklaþýk 3'te 1'inin emekliliðe yansýmadýðýný belirtti. Hastanelerde döner sermayelerin geç ve eksik yatýrýlmasýnýn yaný sýra ek ödemelerin, saðlýk çalýþanlarýnýn emekli maaþlarýna da yansýmadýðýna dikkat çeken Erözgün, "Örneðin, 4/1 derecedeki ebe ve hemþirenin net maaþý 1467 TL iken, ek ödemeyle bu rakam yaklaþýk 2270 TL oluyor. Ancak emekliliðe, maaþýn 3'te 1'ine denk gelen ek ödemeler yansýmýyor. Diðer memurlarda olduðu gibi, saðlýk çalýþanlarýn da döner sermayeleri emekliliðe yansýtýlmalý, çalýþanlar emeklilikte maðdur edilmemelidir" dedi. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in "Saðlýk çalýþanlarýnýn döner sermayeleri tamamen emekliliðine yansýtýrsak, bu aktüeryal dengede çok ciddi problemler yaratýr. Daha önce bu yönde bir adým attýk, bir düzenleme yaptýk ama tamamýný yansýtmamýzýn imkâný olmadýðý kanýsýndayým" sözlerini hatýrlatan Erözgün açýklamasýný þöyle tamamladý:"maliye Bakaný Mehmet Þimþek'e sesleniyoruz; hakkýmýzý istiyoruz. Yurdun her köþesinde fedakârca görevlerini yerine getiren, hayat kurtaran saðlýk çalýþanlarýnýn diðer memurlardan farklý muamele görmeleri adaletsiz bir yaklaþýmdýr. Saðlýk çalýþanlarý artýk emekliliðe endiþeyle deðil, umutla bakmalýdýr. Yoksulluk sýnýrýnýn altýnda, açlýk sýnýrýna yakýn bir ücretle hayatýný devam ettirme mücadelesi veren kamu kesimi olan saðlýk çalýþanlarý, emekli olduklarýnda da gelirlerinin yüzde 50'den fazlasýný kaybetmektedirler. Zaman kaybetmeden gerekli adýmlar atýlarak, çalýþanlarýnýn maðduriyetine bir an önce son verilmelidir." TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN MEVLÝD KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ CEVHER PASTANELERÝ Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Ömer-Mustafa UZUN

7 7 YILPEN PLASTÝK Sadýk Yýldýrým Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Adres: OSB 8. Cad. D:6 Çorum TEL: Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz Tüm Ýslam Aleminin ve Oda Üyelerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar, Ülkemize ve Milletimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Recep Kayýkçý MEB, düzenlemeleri sendikalarla birlikte yapacak Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve Toplu Görüþmeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, sendikalarý ile Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda imzalanan Kurum Ýdari Kurulu Ekim 2012 Çalýþma Raporu'nda, "Milli Eðitim Bakanlýðý Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði, Öðretmenlerin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði, Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Yönetmeliði ile genel idare hizmetleri sýnýfý, teknik hizmetler sýnýfý ve yardýmcý hizmetler sýnýfý çalýþanlarý için yönetmelik çalýþmalarýnýn baþta yetkili sendika olmak üzere sendikalarýn görüþlerinin alýnmak suretiyle tamamlanmasýnýn saðlanmasý" yönünde karar alýndýðýný belirtti.tekin Çýnar, çözüme kavuþturulmasý kararlaþtýrýlarak imza altýna alýnan mutabakat metninde yer alan diðer konularý þöyle sýraladý: "Öðretmenlere il dýþý isteðe baðlý olarak karþýlýklý yer deðiþtirme (becayiþ) hakký verilmelidir. Özür durumu nedeniyle talepleri olmamasýna raðmen zorunlu olarak karþýlýklý yer deðiþtirmeye tabi tutulan öðretmenlere haklarýndaki atama iþleminin iptalini isteme hakký verilmelidir. Ýl içi özür durumuna baðlý yer deðiþikliði talebinde bulunup atamalarý yapýlmayan öðretmenlerin maðduriyetlerinin giderilmesi için ihtiyaç oluþmasý halinde özür durumuna baðlý yer deðiþikliði atamalarý yapýlmalýdýr. Bakanlýðýn yeniden yapýlandýrýlmasý hakkýndaki 652 sayýlý KHK gereði görevde yükselme ve unvan deðiþikliðine iliþkin mevzuat düzenleme çalýþmalarýnýn sonuçlandýrýlmasý sonrasýnda görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavlarý yapýlmalýdýr. Eðitim fakültelerinde yüksek öðrenimlerini görmekte olan öðrencilerden Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý yaygýn ve örgün eðitim kurumlarýnda stajýný yapmakta olanlar, staj yerlerinde ve staj süreleri boyunca baþta Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetine Dair Yönetmelik olmak üzere Öðretmen Adaylarýnýn Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Eðitim Öðretim Kurumlarýnda Yapacaklarý Öðretmenlik Uygulamasýna Ýliþkin Yönergenin atýfta bulunduðu, eðitimlerinin ve çalýþmalarýnýn ifasýna engel mahiyetteki diðer hükümlere tabi tutulmamalýdýrlar. Ekim 2009 tarihli Kurum Ýdari Kurulu'nda alýnan "Kariyer basamaklarýnda yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiði hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacýyla ilgili mevzuatýnda gerekli deðiþikliklerin yapýlarak sýnav açýlmasýna yönelik çalýþmalarýn baþlatýlarak en kýsa zamanda sonuçlandýrýlmasý" kararý yürürlüðe konulmalý; bu amaçla kariyer basamaklarýna iliþkin hukuki düzenleme bir an önce yürürlüðe konularak sýnav takvimi açýklanmalýdýr." MEVLÝD KANDÝLÝ 12 Rebiulevvel 571, Müslümanlarýn hatta insanlýðýn en kutlu günü sabaha karþý dünyanýn en büyük ve en mesut hadisesi meydana gelmiþtir. Baþýmýzýn tacý Hz. Muhammed (S.AV.) dünyayý þereflendirmiþtir. Þu bir hakikattir ki Peygamber Efendimiz (S.A.V.) in insanlýða yaptýklarý hizmetler pek büyük ve eþsizdir. O, Peygamber olarak gönderildiði miladi yedinci asýrda dünyanýn her tarafý zulümler, karanlýklar ve sapýklýklar içindeydi. O zamanýn Arabistan'ýnda, Doðu Roma'sýnda Ýran'ýnda insan ya vahþi, zalim, merhametsiz ve kaba bir varlýktý. Daðdan getirdiði odun parçasýný yontarak tanrý edinen, kendi eliyle yoðurup þekil verdiði helvayý put yaptýktan sonra acýkýnca çekip yiyen bir insan kalabalýðýna Hz. Muhammed (S.A.V) peygamber olarak gönderilmiþti. Hz. Peygamber (S.A.V.) kýz evladýný, topraða diri diri gömen, bundan üzüntü ve utanç yerine neþe ve gurur duyan bir kitleden öyle bir millet meydana getirdi ki fertleri merhamet ve nezaketin canlý örneði oldular. Hz. Muhammed (S.A.V.)deve çobanlarýndan insanlýðýn efendilerini, ordularýn kumandanlarýný, medeniyetlerin mucitlerini ortaya çýkardý. Türkler Müslüman olmadan önce kan döken, adam öldüren ve yaðmacýlýktan gurur duyan, bununla þöhret yapan insanlardý. Fakat Müslümanlýðý kabul ettikten sonra dünyanýn efendisi, cihan saadetinin bekçisi oldular. Resulullah'ýn yirmi üç yýl içinde meydana getirdiði ve daðlarý yerinden oynatmak, denizleri kurutmak kadar harikulade olan muazzam inkýlâplara cihan tarihinde bir daha rastlamak mümkün deðildi. Hz. Muhammed (S.A.V.) bu baþarýlarý, elbette Allah'ýn yardýmýyla fakat büyük meþakkatler, aþýlmaz güçlükler mukabilinde elde etmiþtir. O, Kur'an-ý Kerim'de belirtildiði gibi, " Mü'minlerin sýkýntýya uðramalarýndan çok üzülen, mü'minlere çok düþkün, onlarý esirgeyen" (1) bir þahsiyetti. Ýslama davet ettiði kimseler Müslüman olmayacaklar diye üzüntüsünden nerede ise kendisini mahvedecekti.(2) Hulasa, Hz. Peygamber Efendimiz bütün ömrünü insanlarý Allah' a davetle geçirmiþ bunun için sevinmiþ, bunun için üzülmüþ, bunun için harbe girmiþ ve nihayet bunun için Allah'a yalvarmýþtýr. Müslümanlarla Mekke müþrikleri arasýnda meydana gelen büyük Bedir Muharebesinde, iki ordu karþý karþýya geldiði zaman Rasul-i Ekrem kendinden geçmiþ bir halde ellerini göðe kaldýrmýþ: "Ya Rabbi, bugün va'dini yerine getir" diye yalvarmýþtýr. O kadar kendinden geçmiþtir ki ihramý (atkýsý) omuzundan düþtüðü halde farkýna varamamýþ, secdeye kapanarak:" Ya Rabbi! Þu birkaç can da bugün telef olursa ta kýyamet gününe kadar sana kulluk eden bulunmaz!" demiþti.(3) Rasululah Efendimizin (S.A.V.) bu türlü davranýþlarý, fedakârlýklarý karþýsýnda kendimizi hesaba çekerek olursak acaba hangi neticeye varýrýz? Biz sýrasý gelince onun ümmeti olduðumuzu söyleriz, ama maalesef bu, çoðu zaman boþ bir iddiadan ileriye geçmiyor. Ýnsanýn, bilhassa çocuk ve gençlerin iyi bir modele ihtiyacý vardýr. Onlara örnek olabilecekleri örnek þahsiyetler gösterilip tanýtýlmazsa, kötüleri taklit ederek bu boþluðu doldurmaya çalýþýrlar. Su damlalarý zaman içinde mermeri bile oyabildiðine göre, yaþýmýz ne olursa olsun, her birimiz çevremizin etkisi altýnda kaldýðýmýzý unutmamalýyýz. Olumsuz etkilerin izlerini silmek için de zaman zaman kendimizi manevi takviyelerle güçlendirmeye çalýþmalýyýz. Bu arada örnek kiþilerin hayatýný okuyup öðrenmek de, maneviyatýmýza çeki düzen vermemizi saðlayacaktýr. Yüce Allah Peygamberimizi (S.A.V.) bize örnek göstermiþ ve onu model almamýzý emretmiþtir. Þu halde bize düþen görev, onu yakýndan tanýmak, ahlakýný ve hayat tarzýný öðrenmektir. Ýrlanda'lý ünlü yazar George Bernard Shaw (Ö.1950)' un ifadeleri þöyledir: "Ben Muhammed'in dinini olaðan üstü canlýlýðýndan dolayý hep takdir etmiþimdir. Ýslam, varlýðýn deðiþen yönlerine uyarlanabilir yeteneðe sahip tek dindir. Böylece Ýslam her çaða hitap etmektedir. Benim tahminime göre, Muhammed'in inancý bugün Avrupa'da kabul edilmeye baþlandýðý gibi gelecekte de kabul edilecektir. Benim kanaatime göre ona insanlýðýn kurtarýcýsý demek gerekir. Günümüz dünyasý onun gibi birisinin hâkimiyeti altýna girse, çok ihtiyaç duyulan barýþ ve mutluluk getirecek þekilde, sorunlarý onun çözeceðine inanýyorum. Gelecek yüzyýlda Avrupa, sorunlarýnýn çözümünü bu inanç içinde görmeye gidebilir." (4) Ey Rasül-i Kibriya, ey âlemlerin yüzü suyu hürmetine yaratýldýðý Hatemül Enbiya! Sen, insanlýða bir þahit bir müjdeleyici ve uyarýcý, Allah'a O'nun izniyle bir davetçi ve nur saçan bir meþ'ale olarak gönderildin! Sen bütün âlemlere rahmet olarak gönderildin. Sen, insanlýða bir þahit, bir müjdeleyici ve uyarýcý, Allah'a O'nun izniyle bir davetçi ve nur saçan bir meþ'ale olarak gönderildin.! Sen bütün alemlere rahmet olarak gönderildin.! Sen çok üstün bir ahlaka, sonsuz bir merhamete ve saðlam bir karaktere sahipsin! Sen dünyada ve ahirette insanlýðýn kurtarýcýsýsýn! Sen bize kendi nefislerimizden daha evlâ ve yakýnsýn! Bizi dünyada da, ahirette de kendi halimize, kendi duygusuzluðumuzla, kendi amellerimizle baþ baþa býrakma. Ey insanlýðýn Þefaatçisi! Bu vesileyle mübarek Mevlid Kandilinizi tebrik ediyor, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (S.A.V.)Efendimizin dünyayý þereflendirmesinin yuvalarýmýza ve insanlýða huzur ve barýþ getirmesini Cenab-ý Allah tar temenni ve niyaz ediyorum. 1-Et-Tevbe El-Kehf.6 3-Asr-ý Saadet,c. 1 s Siret Ansiklopedisi c.1 s. 143 Mehmet AÞIK *Çorum Müftüsü

8 YAÞAM 8 Bakanlýktan Kelime Avý Bir gün deli hastanesinde doktorlar hastalarý taburcu etmek için karar alýrlar ve hastalarý toplarlar doktorun biri duvara kapý resmi çizer ve hastalar o odaya götürülür. Hastalar içeriye girdikten sonra hemen kapýya koþarlar. Hepsý kapýyý açmaya calýþýrlar, delilerden biride onlarý izleyerek kahkaha atar doktorlar bunun iyileþtiðini zaneder ve yanýna gidip deliye sorarlar: - Sen niye kapýyý açmýyorsun? deli cevap verir: - Çünkü kapýnýn anahtarý bende. balýk' açýklamasý 18:45 Pis Yedili stanbul un varoþ mahallelerinden birindeki yoksul öðrencilerin okuduðu devlet lisesi, çýkan yangýn sonucu kül olur. Milli Eðitim deki idealist danýþman Filiz Haným, öðrencileri týklým týkýþ diðer ilçe liselerine yerleþtirir ama yedi öðrenciye gidecekleri bir okul bulamaz. Tek seçenek, ilçe sýnýrlarý içindeki zenginlerin ve yüksek bürokratlarýn çocuklarýnýn okuduðu Özel Giriþim Koleji gibi gözükmektedir. Filiz Haným bu yedi öðrenci için okulun kapýsýný çaldýðýnda terslenir. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, ''11 çeþit balýkta aðýr metal kalýntýsý'' iddiasýna iliþkin ''Söz konusu haberlere konu edilen numunelerin ne zaman, nasýl ve hangi koþullarda alýndýðý ve analizin yetkinliði onaylý bir laboratuvarda yapýlýp yapýlmadýðý belli olmadýðý gibi olumsuz olduðu iddia edilen 11 adet numune ile ülke geneli için bir deðerlendirme yapýlmasý bilimsellikten uzaktýr'' açýklamasýnda bulundu. Bakanlýktan yapýlan açýklamada, son günlerde bazý basýn yayýn organlarýnda ''11 çeþit balýkta aðýr metal kalýntýsý bulunduðuna'' dair haberler yer aldýðý belirtildi. Söz konusu iddialarýn kamuoyunda yanlýþ anlaþýlma ve endiþelere neden olacaðý için açýklama yapýlmasýna ihtiyaç duyulduðu ifade edilen açýklamada, Bakanlýðýn su ürünleriyle ilgili yetiþtiricilik ve avcýlýk alanlarýnda izleme ile piyasa denetimi, ithalat ve ihracat kontrollerine iliþkin çalýþmalar yürüttüðü aktarýldý. Bakanlýkça avcýlýk yoluyla elde edilen balýk ve diðer su ürünlerinde tüm karaya çýkýþ noktalarýnda av sezonu içinde iki defa, su ürünleri yetiþtiricilik çiftliklerinde ise yýl boyunca düzenli olarak kalýntý izleme programýna göre aðýr metal analizleri yapýldýðý bildirilen açýklamada, bugüne kadar Türkiye genelinde avcýlýk yoluyla elde edilen su ürünlerinde ve balýk yetiþtirme çiftliklerinden alýnan numunelerde, ilgili mevzuat doðrultusunda yapýlan analizlerde herhangi bir olumsuzluða rastlanýlmadýðý kaydedildi. Su ürünleri avcýlýðýnda insan saðlýðý açýsýndan herhangi bir olumsuzluk bulunan sahalarda avcýlýðýn yasaklandýðý, yetiþtiricilikte ise o çiftlikte hasada izin verilmediði bildirilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: ''Bilimsel olarak deniz kirliliðinden dolayýsýyla denizde yakalanan balýklarýn insan saðlýðý için risk oluþturduðundan bahsedilebilmesi için belirlenen istasyonlarda uzun süre, sürekli ölçüm ve numune alýmý yoluyla izleme çalýþmalarýnýn yürütülmesi gerekmektedir. Ayrýca, alýnan numunelerin geçerli olabilmesi için resmi kontrol görevlilerince numune alma kurallarýna uygun olarak alýnmasý ve bu konuda yetkinlikleri onaylanmýþ laboratuvarlarda analizlerinin yapýlmasý gerekmektedir. Söz konusu haberlere konu edilen numunelerin ne zaman, nasýl ve hangi koþullarda alýndýðý ve analizin yetkinliði onaylý bir laboratuvarda yapýlýp yapýlmadýðý belli olmadýðý gibi, olumsuz olduðu iddia edilen 11 adet numune ile ülke geneli için bir deðerlendirme yapýlmasý bilimsellikten uzaktýr. Bakanlýðýmýzca tüm gýda maddelerinde olduðu gibi su ürünleri izleme çalýþmalarý da bundan sonra ayný þekilde yürütülecek olup, olumsuz bir sonuç alýnmasý durumunda kamuoyuyla paylaþýlacaktýr.'' Kuzey ve Güney, pusuladaki iki farklý yön gibi, karakterleri ve hayalleriyle de farklý iki kardeþtir. Birbirlerine olan baðlýlýklarý dýþýnda tek ortak noktalarýysa, babalarý Sami nin iþlettiði simit fýrýnýna sýðamayacak kadar büyük hayallerinin olmasýdýr. Ancak iki kardeþin hayallerinin gerçeðe dönüþebilmesi için kaderlerini de deðiþtirmeleri gerekecektir. Yaþam 20:00 Kuzey Güney 19:00 Mevlid Kandili Özel Mevlid Kandili Özel programýnda Türkiye nin dört bir yanýndan gelen mevlidhanlar, hafýzlar, kâriler Fatih Camii nde bir araya geliyor. Açýlýþ konuþmasýný emekli Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Necmettin Nursaçan ýn yaptýðý programa ünlü mevlidhanlardan; Ahmet Kayacý, Ahmet Yedekçi ve Necdet Ergün katýlýyor. Kariler Numan Duygu, Âdem Kemaneci ve Ali Tel in Kuran-ý Kerim tilavetiyle Mevlit Kandili nin ruhu ekranlara taþýnýyor. Mevlid Kandili özel yayýnýnda gecenin duasýný Diyanet Ýþleri Emekli Baþkan Yardýmcýsý Necmettin Nursaçan, ara duasýný ise Esat Þahin yapýyor. Sa'd bin Ebi Vakkas Cennetle müjdelenen on sahabiden biridir.ýslam'ý ilk kabul edenlerdendir. Ebu Bekir vasýtasýyla Müslüman oldu. Müslüman oluþuna sebep olan olayý þu þekilde anlatýr:müslüman olmadan önce rüyamda kendimi hiçbir þeyi göremediðim karanlýk bir yerde gördüm. Bu arada ay doðdu ve ben onun aydýnlýðýna tabi oldum. Benden önce bu aya kimlerin uymuþ olduðuna bakýyordum. Onlar, Zeyd bin Harise, Ali bin Ebu Talib ve Ebu Bekir'di. Onlara ne kadar zamandan beri burada olduklarýný sorduðumda, onlar da "Bir saat kadardýr" dediler. Araþtýrdýðýmda öðrendim ki, Resulullah gizlice Ýslam'a davette bulunmaktadýr. Ona Ecyad tepesi taraflarýnda rastladým. Ýkindi namazýný kýlýyordu. Orada islâmý kabul ettim. Benden önce bu kimselerden baþkasý iman etmemiþti.sa'd bin Ebi Vakkas, Müþrikler'in tahrik ve alaylarýna dayanamadýðý bir gün eline geçirdiði bir kemik parçasýyla içlerinden birini yaraladý. Bu sebeple Ýslam uðruna ilk kan akýtan kiþi olarak anýlýr.615 yýlýnda Habeþistan'a yapýlan hicrete katýldý. Daha sonra 622 yýlýndaki hicrete katýlarak Mekke'den Medine'ye göç etti.muhammed tarafýndan bir çok seriyye'de ordu kumandaný olarak görevlendirildi. Bedir Savaþý'na katýldý. Bu savaþta düþman ordusunun komutanlarýndan Said bin el-as'ý öldürerek Zülkife isimli kýlýcýný Muhammed'e getirdi. Uhud Savaþý'nda Ýslam Ordusu iki ateþ arasýnda kalýnca Muhammed'i korumak için kalan bir kaç kiþiden biriydi. Sa'd bin Ebi Vakkas bunlarýn dýþýnda Hendek, Hayber, Mekke'nin Fethi ve diðer gazvelere katýldý.muhammed'in ölümünden sonra Ebu Bekir'e biad etti. Ömer'in halifeliði sýrasýnda devlet idaresinde görev aldý. Ýslam Ordusu'nun kumandanlýðýna getirildi. Kadisiye Savaþý'nda Sasaniler'i yenip Ýran'ý fetheden ordunun baþkumandanýydý. Ordunun çeþitli ihtiyaçlarý sebebiyle Kufe þehrini kurdurdu.devlet idaresinde çeþitli görevler aldýktan sonra Medine'ye yerleþti. Ýlerleyen yýllarda Müslümanlar arasýnda baþgösteren ayrýlýklara ve mücadelelere karýþmamaya çalýþtý MENEMEN Malzemeler 2 Adet Domates 6 Sivribiber 2 Çorba Kaþýðý Tereyaðý 1/2 Kahve Fincaný Süt 5 Adet Yumurta Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi 2 büyük domatesin Hareketi asla eylemle karýþtýrmayýn. Ernest Hemingway kabuklarýný soyup küçük küpler halinde doðrayýn. 6 sivri biberin çekirdeklerini çýkarýp ince halkalar halinde kesin. 2 çorba kaþýðý tereyaðýný tavada eritip biberleri kavunrun. Domatesleri ilave edip 5-6 dakika kadar piþirdikten sonra yarým kahve fincaný sütü ekleyin. 5 yumurtayý teker teker bu karýþýma ilave edin. Krema hali alýncaya kadar hýzla kanþtýrýn. Tuz ve karabiber ekleyip 7-8 dakika daha piþirin. Maydanozla süsleyip servis yapýn. d11.20 Ýstanbul un Altýnlarý Çocuklar Duymasýn Yahþi Cazibe Aþaðý Yukarý Yemiþlililer ATV Ana Haber 20:00Karadayý 22:30 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Mevlid Kandil Özel Yaþam Program Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Pis Yedili Acemi Cadý Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Akasya Duraðý Arka Sokaklar Ana Haber Bülteni 20:00 Kuzey Güney 23:15 Kanýt Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir 14.1 Banker Bilo Dizi Klip Ölmek Ýçin Güzel Bir Gün Zengin Kýz Fakir Oðlan 23:00 Azap Yolu Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Ekip 1 21:50 Küçük Kýymaet 23:45 Yabancý Sinema

9 9 HOCAM OTOGAZ SIRALI LPG SÝSTEMLERÝ ÝBRAHÝM ÇALIÞKAN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizinve Müþterilerimizin Mevlid Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz AÞAÐI SANAYÝ KIÞLA KARÞISI NO:3 ÇORUM TEL: CEP: Çorum'da AK Partili olmayan belediye kalmayacak AK Parti Ýl Kadýnlarý Kollarý Yönetimi göreve geldikleri 22 Ocak 2012'de yapýlan kongrenin birinci yýldönümü nedeniyle etkinlik düzenlediler. AK Parti il binasýnda yapýlan etkinliðe AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ve partili kadýnlar katýldý. Program ilk olarak Erhan Akar konuþtu. Kadýn Kollarýna yaptýklarý çalýþmalarda sürekli destek olduklarýný ve destek olmaya da devam edeceklerini dile getiren Akar, "Seçimlere daha güçlü bir kadroyla hazýrýz" dedi. Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ise AK Parti iktidarýnýn halkýn iktidarý olduðunun altýný çizerek, "Biz halkýn taleplerinin duygularýnýn karþýlýðýný bulduðu bir iktidarýz. Tabiki kadýn kollarýnýn önemini çok büyük. Fedakarca çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da yaptýðý konuþmada Ýl Kadýn Kollarý yönetiminin 22 Ocak 2012 tarihinde yapýlan kongrede göreve geldiðini ifade ederek, "Aradan bir yýl geçti ve bu sürede güzel çalýþmalara imza attýlar. Bundan dolayý teþekkür ediyorum. Ýl Kadýn Kollarý üzerlerine düþen görevi en iyi þekilde yerine getirdi" þeklinde kaydetti Mart ayýnda yapýlacak olan Mahalli Ýdareler seçimlerine yönelik hazýrlýklarýn devam ettiðini dile getiren Ceylan, "Bu seçimlerde 14 belediyenin tamamýný alacaðýz. AK Partili belediye ile buluþmayan ilçe kalmayacak" ifadelerini kullandý. Ceylan 9-10 Þubat tarihlerin AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kollarýnýn bölge toplantýsýnýn Çorum'da yapýlacaðýný açýkladý. Ceylan ayrýca 25 Ocak Cuma günü Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'in Çorum'a geleceðini ve karne daðýtým törenine katýlacaðýný da dile getirdi. Siyaset akademisinin mart ayýnda baþlayacaðýný açýklayan Ceylan, akademiye konuþmacý olarak ise Anayasa eski Raportörü ve AK Parti MKYK Üyesi Doç Dr. Osman Can'ýn da katýlacaðýný söyledi. Muhalefet partilerinin yaptýklarý eleþtirilere de tepki gösteren Ceylan, "Bize "Çorum hiçbir þey yapýlmadý" þeklinde eleþtiride bulunanlarýn gözleri görmüyor mu kulaklarý duymuyor mý? Yapýlan yatýrýmlarý görmüyorlar mý? Yollarý görmüyorlar mý? Biz hizmetlerimizi býkmadan usanmadan anlatacaðýz. Seçimlerde yüzde 60'ýn altýna düþmeyeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý.ak Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ise konuþmasýnda bir yýlda yaptýklarý hizmetler hakkýnda bilgi verdi. Etkinlik daha sonra basýna kapalý olarak devam etti. Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Celal Onay Zekeriya YURTTAÞ ÖKSÜZOÐLU Orman Ürünleri Erdal Öksüz Tahta, Taban-Parke Laminant Parke, Pergule, Ahþap Merdiven Adres: Ulukavak Çiftlik Cad. No: 12 ÇORUM Tel : Gsm: Tüm islam Aleminin Mevlid Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. ÖKSÜZOÐLU Ýnþaat Taahhüt Hüseyin Öksüz Adres: Üçtutlar Mah. Osmancýk Cad. No: 20 ÇORUM Tel : Faks: Gsm:

10 10 "HEMÞERÝLERÝMÝZÝN MEVLÝD KANDÝLÝNÝ EN KALBÝ DUYGULARIMLA KUTLAR, BAYRAMIN MÝLLETÝMÝZ VE TÜM ÝNSANLIK ÝÇÝN HAYIRLARA VERSÝLE OLMASINI ALLAH'TAN DÝLERÝM." DR. CAHÝT BAÐCI ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ÞAMLIOÐLU TOYOTA PLAZA Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz ANKARA YOLU 5. KM TEL: PBX. 18. HAT FAX: MODLÝFE Aydýnlatma ve Iþýk Sistemi Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Eþref Hoca Cad.No: 30/16 Tel: Fax: Ömer Kadife Baro Baþkaný Özyýlmaz'dan avukatlara baskýna tepki! Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz, DHKP-C terör örgütüne yönelik 7 ilde yapýlan operasyonda bazý avukatlarýn bürolarýnýn polis tarafýndan kapýlarýnýn kýrýlarak aranmasýna tepki gösterdi. Devam eden bir hazýrlýk soruþturmasý ile ilgili Ýstanbul Barosu'na kayýtlý bir kýsým avukatýn bürosunun rýzalarý dýþýnda ve yasa dýþý yöntemle kapýsý kýrýlarak arandýðýný ve bürolarýndaki evrak ile belgelerin incelendiðini dile belirten Özyýlmaz, "Hiçbir kiþinin veya kurumun suç iþleme ayrýcalýðýnýn olmadýðý açýktýr. Ancak hukuk devletinde tüm kiþi ve kurumlarýn uyacaklarý hukuk normlarý mevcuttur. Avukatlýk Kanunu 58. madde de açýkça belirtildiði üzere "avukat yazýhaneleri ve konutlarý ancak mahkeme kararý ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcýsý denetiminde ve baro temsilcisinin katýlýmý ile aranabilir" hükmü yer almaktadýr. Yapýlan soruþturma ile ilgili olduðu iddiasýyla kanuna aykýrý olarak yapýlan bu arama ve inceleme tamamen suç teþkil etmekte olup benzer eylemlerin bir daha gerçekleþmeyeceðini umuyoruz" dedi. "Ýþ Güvenliði" konferansýna ilgi yüksek Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü ile Özel Ýzlem Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi tarafýndan "Türkiye'de Ýþ Saðlýðý ve Güveliði ve Yeni Yasanýn getirdikleri" konulu konferans düzenlendi. TSO meclis salonunda yapýlan konferansa konuþmacý olarak Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Necmi Ýlhan, Ýþ Güvenliði Uzmaný Özgür Kartal ve Uzm Dr. Vahit Demiran katýldý. Ýlginin yüksek olduðu konferans da iþ güvenliði ile ilgili yasal düzenleme hakkýnda bilgi verdiler.konferans sonunda ise TSO Baþkaný Vekili Yakup Karaca, Doç. Dr. Mustafa Necmi Ýlhan'a teþekkür plaketi verdi. Uslu'dan Kandil mesajý Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Mevlit Kandili" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. "Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya geliþinin yýldönümü olan Mevlid Kandilini bir kez daha idrak ediyoruz" diyerek açýklamasýna baþlayan Salim Uslu, "Bütün Ýslam âlemi her yýl yeni bir heyecanla Peygamberimize duyulan eþsiz ve derin sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktarmak düþüncesiyle, efendimizin dünyaya geliþini Mevlid Kandili olarak kutluyoruz. Bu mübarek gece vesilesiyle Mevlid Kandilinin tüm insanlýða sevgi, barýþ ve huzur getirmesini diliyor, Çorumlu hemþerilerimizin, vatandaþlarýmýzýn ve Ýslâm âleminin Mevlid Kandilini kutluyorum" dedi.

11 11 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimin ve Partililerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dilerim Ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan DÜZELTME ÝLANI T.C.ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ Plan Proje Yatýrým ve inþaat Müdürlüðü Çorum Ýli Ýlk ve Orta Okullar Temizlik Hizmel alýmý ihale edileceði ilan edilmiþtir. Ancak 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 26. maddesine göre aþaðýdaki hususlarda düzeltme ilaný yayýmlanmasýna karar verilmiþtir. Tekliflerin hazýrlanmasý ve sunulmasýnda düzeltilen maddelerin esas alýnmasý gerekmektedir. Ýhale kayýt numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 167 ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik posta adresi : Ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap görülebileceði internet adresi 2-Düzeltmeye konu ilanýn yayýmlandýðý a) Kamu Ýhale Bülteninin tarih ve sayýsý b) Gazetenin adý ve tarihi (yayýmlanmýþ ise) :TEK GAZETESÝ Düzeltilen madde : 3. madde : b) Tarih ve saati: Saati: olarak düzeltilmiþtir. Basýn :58 Resmi ilanlar de OSB EML'nin imzalarý atýldý Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulacak olan 24 derslikli Endüstri Meslek Lisesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nde imza töreni düzenlendi. TOBB tarafýndan yaptýrýlacak olan Endüstri Meslek Lisesi'nin imza törenine Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin, Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Güney, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný A. Kadir Þahiner, Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, Alaca TSO Baþkaný Günser Þirin ile çok sayýda davetli katýldý. Ýmza töreninde ilk konuþmasý yapan TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Çorum'a Endüstri Meslek Lisesi yapmak için bir araya geldiklerini söyledi. Türkiye'nin en büyük sorununun iþsizlik deðil mesleksizlik olduðunu belirten Hisarcýklýoðlu, " Ben bunu her ortamda üstüne basa basa söylüyorum. Ne iþ yaparsýn sorunun cevabý, "her iþi yaparým" olduðu sürece kaliteli üretim yapamayýz. Ýnsanýmýzý yücelttiðimiz ölçüde ülkemizin deðerini artýrabiliriz" dedi. Vali Sabri Baþköy ise, Organize Sanayi Bölgesi'ne en kýsa zamanda çok güzel bir Endüstri Meslek Lisesi'nin kazandýrýlacaðýný vurgulayarak, "Bu eðitim kurumumuz sanayicilerimizle, iþ adamlarýmýzla iç içe olacak. Bu sayede kalifiye iþçi konusundaki açýklýk Endüstri Meslek Lisesi sayesinde kapanmýþ olacak" þeklinde konuþtu. Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý da yaptýðý konuþmada bilginin önemine dikkat çekti. Bilgi ve donanýmýn sanayi için çok önemli olduðunu kaydeden Yazýcý, bu konuda özel sektörün üzerine düþeni yaptýðýný bildirdi. Yazýcý, "Müteþebbislerimizin katkýlarý ile buralarda biriken paralar eðitim müessesesi yapýlarak tekrar kamuya aktarýlýyor" diyerek, Çorum OSB'ye Endüstri Meslek Lisesi kazandýrýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne inþa edilecek 24 derslikli Endüstri Meslek Lisesinin protokolü imzalandý. "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya geldik. TOBB olarak Çorum'a 24 derslikli Endüstri Meslek Lisesi yapacaðýz" dedi. Bu yatýrýmýn Çorum'a yapýlmasýnda Vali Baþköy, Belediye Baþkaný Külcü ve oda ve borsa baþkanlarýnýn önemli desteklerini gördüklerini ifade eden Hisarcýklýoðlu, Çorum'un kendileri için önemli bir il olduðunu söyledi. Çorum'un Anadolu sanayisinin baþkentlerinden birisi olduðunu kaydeden Hisarcýklýoðlu, "Nüfusuna oranla sanayisi en geliþmiþ illerimizden bir tanesi. Geniþ bir üretim yelpazesine sahip. Un, yem, tuðla, çimento, þeker, pek çok alanda üretim yapma becerisine sahip bir ilimiz. Geniþ bir yelpaze de üretim yapma becerisine sahip olmak gerçekten büyük bir zenginlik" ifadelerini kullandý. Yeni teþvik sistemine göre Çorum'un 4. bölgede iken, 3 saatlik mesafede yer aldýðý ayný alanda pek çok tesise sahip Ankara'nýn 1. Bölgede bulunduðunu söyleyen Hisarcýklýoðlu, þu anda Çorum'da yatýrým yapmanýn Ankara'da yatýrým yapmaktan daha karlý hale geldiðini belirtti. Çorumlu sanayicinin yeni ortamda bu durumu avantaja çevirmek için mutlaka yapmasý gerekenlerin olduðunu vurgulayan Hisarcýklýoðlu, konuþmasýna þu þekilde devam etti: "Geleneksel sektörleri koruyarak daha nitelikli üretim yapmanýn yolu mutlaka bulunmalý. Bu arayýþ Çorum için ortaya konmalý diye düþünüyorum. Biz þimdi buraya Endüstri Meslek Lisesi yapýyoruz. Neden? Çünkü ülkemizin en büyük sorunu iþsizlik deðil mesleksizliktir. Ben bunu her ortamda üstüne basa basa söylüyorum. Ne iþ yaparsýn sorunun cevabý, "her iþi yaparým" olduðu sürece kaliteli üretim yapamayýz. Ýnsanýmýzý yücelttiðimiz ölçüde ülkemizin deðerini artýrabiliriz. En büyük yatýrým eðitime yapýlan yatýrýmdýr. Bir ülkenin hayallerinin, hedeflerinin, gerçeklerinin sýnýrýný eðitimli insanlarý belirler. 10'lar kulübünün anahtarý, kaliteli eðitim, kaliteli insan, kaliteli üretimden geçiyor. Çünkü yüksek teknoloji üretmek için, yüksek eðitime sahip olmak zorundayýz. Ýþte bunun için duraksamadan eðitim yatýrýmlarýný yapmak zorundayýz. Ýþte biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði olarak bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Bu zihniyet çerçevesinde illerimizin mevcut potansiyellerine göre; orada yaþayan insanlarýn beþeri altyapýsýný güçlendirmek istiyoruz. -EMEÐÝ GEÇENLERE TEÞEKKÜR- Bu çalýþmamýzda yalnýz deðildik elbette. Projemize deðerli katkýlarda bulunan Sayýn Valimize huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum. Belediye baþkanýmýza teþekkür ediyorum. Bu hayýrlý iþe öncülük ettikleri için Çorum'da iþ alemi için müthiþ çabalar gösteren Oda ve Borsa baþkanlarýma özellikle tekrar teþekkür ediyorum. Meccanen Çorum'un zenginleþmesi için çalýþýyorlar. 24 derslikli Endüstri Meslek Lisesi'nin Çorum'a faydalý olmasýný diliyor, sizleri saygýyla selamlýyorum." YEDAÞ, KSS'de elektrik kesintisi yapacak Çalýk YEDAÞ bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Küçük Sanayi Sitesinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada, 24 Ocak Perþembe günü Küçük Sanayi Sitesinde çalýþma yapýlacaðý ifade edilerek, saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek kesintiden etkilenecek yerler þöyle: KSS. 6. ve 15. Cadde bir kýsmý, KSS Sokaklar.

12 12 Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz TSO'dan emektarlara plaket Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, 2 Þubat Cumartesi günü yapýlacak seçimler öncesi plaket töreni ve yemek düzenledi. Önceki akþam mevcut meclis üyelerinin ve yönetim kurulunun son kez katýldýðý aylýk olaðan meclis toplantýsýnýn ardýndan Anitta Otel'de bir yemek düzenlendi. Saat 19.30'da baþlayan yemek sýrasýnda eski meclis baþkanlarý, yönetim kurulu baþkanlarý, genel sekreterler ve 40 yýllýk üyelere plaket verildi. TSO'nun tüm meclis üyesi ve yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu yemeðe ve ödül törenine katýlým oldukça geniþti. -HUZUR HAKLARI ÖÐRENCÝLE RE BURS OLARAK VERÝLDÝ- Yemeðin açýlýþ konuþmasýný yapan TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, 2 Þubat'ta yapýlacak olan odanýn organ seçimleri öncesi son meclis toplantýsýný yaptýklarýný hatýrlatarak, "Siz deðerli meclis ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte 4 yýlda hem odamýz, hem de ilimiz için çalýþmalar yaptýk. Organlarýmýzda görev alarak odamýzýn ve ilimizin geliþimine katký saðlayan üyelerimize bir kez daha teþekkür ediyorum" dedi. Karadaþ, geçmiþ dönemlerde de odada meclis baþkanlýðý ve yönetim kurulu baþkanlýðý görevlerinde bulunarak emeklerini esirgemeyen tüm baþkanlara da teþekkür ederek, "Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nda geçmiþten bugüne kadar bir gelenek haline gelen, toplantý huzur haklarýnýn organ üyelerimiz tarafýndan alýnmayarak, burs verilen öðrencilere saðladýðý katkýlar hepimizin malumudur. Son 4 yýl içerisinde düzenlenen meclis toplantýlarý ve yönetim kurulu toplantýlarýndan oluþan yaklaþýk 210 bin TL huzur hakký, ihtiyaç sahibi öðrencilerimizin burslarýna önemli katkýlar saðlamýþtýr. Bu nedenle sizlere, geleceðimizin teminatý olduðuna inandýðýmýz öðrencilerimize, bu deðerli desteklerinden dolayý müteþekkir olduðumu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandý. -EMEKTARLARA TEÞEKKÜR- TSO meclis üyeleri, meslek komite baþkanlarý, disiplin kurulu üyeleri ile birlikte eski yönetim kurulu baþkanlarý, meclis baþkanlarý, genel sekreterler ve odada 40. yýlýný dolduran üyeler onuruna düzenlenen yemek sýrasýnda, odanýn tüm emektarlarýna birer plaket verildi yýllarý arasýnda oda genel sekreterliði yapan Cihat Ecdaroðlu'na, yýllarý arasýnda yönetim kurulu baþkanlýðý yapan Vahit Benderli'ye, yýllara arasýnda ve döneminde oda meclis baþkanlýðý yapan Ümit Uzel'e (2 plaket), yýllara arasýnda oda meclis baþkanlýðý yapan Ertuðrul Soyocak'a, yýllara arasýnda oda meclis baþkanlýðý yapan Taner Sabuncu'ya, yýllarý arasýnda oda meclis baþkanlýðý yapan Mehmet Özdoðan'a birer plaket verildi. Ayrýca, odaya kayýtlý 40 yýllýk üyeler; Kuddusi Diker, Nejat Salur, Mahmut Nedim Tümer, Ýsmail Kantekin, Ali Köstekci, Yaþar Unculu ve Ümit Uzel'e plaket verildi. Plaketler, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Oda Genel Sekreteri Murat Zeybel tarafýndan takdim edildi. Bu arada, yýllarý arasýnda oda genel sekreterliði yapan Namýk Çoban, yýllarý arasýnda oda yönetim kurulu baþkanlýðý yapan Kenan Malatyalý, yýllarý arasýnda oda meclis baþkanlýðý yapan Semih Yalçýn toplantýya katýlamadý. Geçtiðimiz günlerde vefat eden yýllarý arasýnda oda meclis baþkanlýðý yapan Mustafa Pepe'ye düzenlenen plaket ise yakýnlarýna verilecek. Belediyeler ''En Temiz Þehir" ve "En Temiz Sanayi Tesisi" için yarýþacak Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyit Ahmet Sancak, ülke genelinde ''Türkiye'nin En Temiz Þehri" ve "Türkiye'nin En Temiz Sanayi Tesisi" yarýþmasý düzenlendiðini açýkladý. Dünyanýn karþý karþýya olduðu çevresel sorunlarýn çözümünde toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düþtüðünü dile getiren Sancak, "Çevresel kaynaklarýn korunmasý, kirliliðin önlenmesi ve çocuklarýmýza daha temiz, bir dünya býrakmak için tüm vatandaþlarýmýzýn çevreyi koruma bilincine sahip olmasý büyük önem taþýmakladýr. Ýnsanlarýn yaþam alanlarýnýn korunmasý, geliþtirilmesi ve güzelleþtirilmesi ile çevreye dost üretim süreçlerinin kullanýlmasý, doðal kaynaklarýn korunmasý konularýnda baþta belediyelerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluþlar ile sanayi kuruluþlarýna çok önemli görevler düþmekte olup, bu kapsamda baþarýlý çalýþmalar yürüten belediye baþkanlarý ve sanayi tesislerinin çalýþmalarýný ortaya çýkarmak ve desteklemek amacýyla ülke genelinde ''Türkiye'nin En Temiz Þehri" ve "Türkiye'nin En Temiz Sanayi Tesisi" yarýþmasý düzenlenmektedir. Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü'nün internet adresinde yayýmlanan yarýþma usul ve esaslarý çerçevesinde, baþvurular Ýl Müdürlüðümüz nezdinde kabul edilmektedir. Yarýþmaya katýlacak olan þehirler (Ýl, Ýlçe Belediye Baþkanlýklarý) en geç tarihine, Sanayi Tesisleri ise en geç tarihine kadar internet sitemizde yayýmlanan yarýþma usul ve esaslarýna uygun olarak hazýrlayacaklarý dosyalar ile Ýl Müdürlüðümüze baþvuru yapabileceklerdir. Çevreyi koruma ve geliþtirme amacýyla yapýlan çalýþmalarýn Ýlimizin her alanda geliþmesine çok önemli katkýlar saðlayacaðý aþikardýr" dedi.

13 13 Belediye'den kadýnlara özel tiyatro gösterisi Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi kadýnlara özel sinema ve tiyatro günleri düzenliyor. Çorum'daki tüm bayanlara yönelik gerçekleþtirilecek olan sinema ve tiyatro gösteriminin ilki 19 Ocak Cumartesi günü Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Ýstanbul Efendisi adlý tiyatro oyununu izleyen Çorumlu bayanlarýn çoðu ilk kez tiyatro ile buluþtu. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez, Çorumlu bayanlara yönelik sinema ve tiyatro gösterilerinin ilerleyen günlerde de devam edeceðini belirterek bu imkândan faydalanmak isteyen bayanlarýn mahalle muhtarlýklarýna kayýt yaptýrabileceklerini söyledi. KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN Mevlit Kandili etkinlileri nerelerde yapýlacak? Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk düzenlediði basýn toplantýsýnda Mevlit Kandili hakkýnda açýklama yaptý. Müftü Aþýk, Mevlit Kandili olan bu akþam çok sayýda camide Müftülük ve sivil toplum örgütlerinin program düzenleyeceðini söyledi. Müftü Aþýk etkinlik yapýlacak camileri ise þöyle sýraladý: "Turgut Özal Ýþ Merkezi Cami, Emre Cami, Kamile Ahmet Akdað Huzur Evi, Atýl Üzelgün Huzurevi, Abdibey Cami, Ulu Cami, Buhara Cami, ÝHL Cami, Tevhit Cami, Hz. Ömer Cami, Seydim Beldesi Cami, Konaklý Beldesi Cami, Büyük Düvenci Cami, Güney Köyü Cami, Beytepe Cami." Enerji kayýplarýný önlemek için Avrupa standartlarýnda teknik donanýma sahip olan Çalýk YEDAÞ, evde enerji verimliliði içinde düðmeye bastý. Çalýk YEDAÞ, verimlilik kültürünü yaygýnlaþtýrmak için 'hanýmlara' eðitim startýný verdi.çalýk YEDAÞ, enerji verimliliði konusunda eðittiði gönüllü çalýþanlarý aracýlýðýyla, verimlilik kültürünü her eve, her aileye, her ev kadýnýna, her çocuða taþýma rüyasýný gerçekleþtirmek için düzenlediði "Verimli Enerji Kullanýmý" eðitimlerine baþlýyor. Genel Müdür Türkoðlu, "Enerji verimliliðindeki rüyamýzý 'Enerji Haným' ile hayata geçiriyoruz" dedi. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinin elektrik daðýtýmýný görevini üstlenen Çalýk YEDAÞ, enerji kayýplarýný önlemek için Avrupa standartlarýnda þebekeyi uzaktan izleyip, arýzalara uzaktan müdahale etmek üzere SCADA/DMS ( Data Ýzleme, Kaydetme ve Þebeke Yönetimi) projesini hayata geçirirken, enerji verimliliðini yaygýnlaþtýrmak için bununla da yetinmiyor. Bayanlara yönelik düzenlediði 'Enerjimizi Verimli Kullanalým' konulu eðitimlerine baþlayacak olan Çalýk YEDAÞ, sorumluluk alanýndaki 5 ilde girmedik mahalle, Çalýk YEDAÞ'ýn aile içi enerji açýlýmý baþlýyor çalmadýk kapý býrakmayacak. 'Mesken tipi elektrik tüketiminde' verimli enerji kullanýmýný bilinçlendirmeyi ve farkýndalýk yaratmayý amaçlayan þirket, 5 ilde belirlenen gün ve yerlerde eðitim toplantýlarý düzenleyerek, tüm ev hanýmlarýna ulaþmayý planlýyor. Enerjinin evlerde verimli kullanýmýndan saðlanacak her birim kazancý üretime dönüþtürmeyi en büyük hayali olarak belirleyen Çalýk YEDAÞ, eðittiði gönüllü çalýþanlarý aracýlýðýyla, verimlilik kültürünü her eve, her aileye, her ev kadýnýna, her çocuða taþýmayý hedefliyor. -GÖNÜLLÜ ÇALIÞANLAR ANLATACAK- Çalýk YEDAÞ'ýn"Enerjimiz Verimli Kullanalým" projesi, 'Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz' temasýyla hazýrladýðý, ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere ele alýnan 14 kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden birini oluþturuyor. "Verimli Enerji Kullanýmý Kazandýrýr! Hepimize!" ve "Sizin Kazancýnýz, Türkiye'nin Kazancý" sloganýyla bölge halkýnda farkýndalýk yaratmayý amaçlayan Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Bölgemizde aðýrlýklý olarak mesken tipi elektrik tüketiminin verimli kullanýmý ve buradan elde edilen artý deðerin üretime kaydýrýlmasý bir Çalýk YEDAÞ rüyasýdýr. Bu rüyayý gerçekleþtirmekte kararlý ve inançlýyýz. Gönüllü çalýþanlarýmýzý enerji verimliliði ve elektriðin yaygýn kullanýmý konularýnda eðitmeyi ve eðittiðimiz çalýþanlarýmýzýn özellikle sizler ve ev kadýnlarý aracýlýðýyla verimlilik kavramýný özellikle tüm bölgeye yaygýnlaþtýrýp yerleþtirmesini hedefliyoruz. Aslýnda bu projemiz bizim ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere ele aldýðýmýz 14 kurumsal sosyal sorumluluk projemizden birisi olup, dönemine ait planlamasý kapsamýnda yürütülen bir çalýþmadýr. Bugünlerde kamuoyunun gündemine gelen Enerji ile Aile Bakanlýðý'nýn ortaklaþa koordinatörlüðünde yürütülen 'Enerji Haným Projesi'nde amaçlandýðý gibi, bir toplumun refahýnda kadýnlarýmýza çok büyük görevler düþtüðüne inanýyoruz" dedi. Genel Müdür Türkoðlu, "Dünyada enerji üretim kaynaklarý sýnýrlý çeþitlikle olup, yeni bir enerji kaynaðý ise tasarruftur. Buradan aslýnda bir kaynak üretmiþ oluyoruz. Bu nedenle 5 ilimizde eðittiðimiz gönüllü çalýþanlarýmýzla beraber enerjimizin verimli kullanýmý konusunda bayanlara yönelik eðitimlerimize baþlýyoruz. Bölge halkýnda özellikle bayanlarýmýzýn sayesinde verimli enerji kullanma bilincini yaygýnlaþtýrmýþ olacaðýz ve farkýndalýk yaratacaðýz. Bölgemizdeki tüm bayanlarýmýzý bu toplantýlara bekliyoruz" dedi. -OCAK AYINDAKÝ EÐÝTÝM TARÝHLERÝ BELÝRLENDÝ- Eþ zamanlý olarak Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüklerinin konferans salonlarýnda düzenlenecek olan "Verimli Enerji Kullanýmý" Ocak ayý Eðitim takviminde ise Çorum'da 29 Ocak 2013 Salý ve 31 Ocak 2013 Perþembe günlerinde eðitimler verilecek.

14 TEK 14 Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Üyelerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz S.S. TRAKTÖRCÜLER TOPLU ÝÞYERÝ YAPI KOOP. ADINA BAÞKAN MUHARREM KIRIÞ Alaca'da masa tenisi heyecaný Alaca Belediyesi, bir sportif faaliyete daha imza atarak Alacalýlarý masa tenisi turnuvasýyla buluþturdu. Alaca Belediyespor Kulübü tarafýndan organize edilen masa tenisi turnuvasý ilk gün oynanan maçlarla baþladý. Birbirinden güzel ve çekiþmeli maçlara sahne olan turnuvanýn ilk gününde favorilerin maçlarýný kazanýrken heyecan ikinci gün maçlarý ile devam edecek. Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksek Okulu'nda oynanan turnuva maçlarýna büyük bir ilginin olduðu da göze çarptý. Ayný anda üç maçýn oynandýðý masa tenisi turnuvasý 21 sayý üzerinden ve iki set alan oyuncunun maçý kazanmasý kuralýna göre oynanýyor. 28 sporcunun 7 grupta mücadele ettiði masa tenisi turnuvasýnda grubunu ilk iki sýrada tamamlayan sporcular bir üst turda mücadele etme hakký kazanacak. Turnuvanýn açýlýþ maçýnda Alaca Emniyet Müdürü Taner Azem Arslan ile Muhasebeci ve Belediyespor Kulübü Spor Amirliði görevini yürüten Muhammet Yüksel karþýlaþtý. Çekiþmeli geçen maçýn ardýndan karþýlaþmayý Taner Azem Arslan 2-0 kazanarak avantaj yakaladý. Açýlýþ maçýndan önce kýsa bir konuþma yapan Belediyespor Kulüp Baþkaný Süleyman Eryýlmaz, spor yapmanýn yaný sýra turnuvanýn asýl amacýnýn ilçemizde kurumlar ve kiþiler arasý kaynaþma ortamýnýn oluþturulmasý olduðunu vurgulayarak, turnuvaya katýlanlara teþekkür ederek baþarýlýr diledi. Eryýlmaz, masa tenisi turnuvasý maçlarýný izlemek isteyenleri de Meslek Yüksek Okuluna davet etti. Deðerli Hemþehrilerimin ve Aziz Milletimizin, Mevlid Kandilini Kutlar, Hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak'tan Niyaz Ederim Anadolu Efes Basketbol Topu Kumbarasýnda 5 Bin 264 Top Birikti! 20 okula basketbol topu verildi Laçin Belediye Baþkaný Erdal ALTUNTAÞ Anadolu Efes Spor Kulübü'nün geçtiðimiz sezon hayata geçirdiði 'Basketbol Topu Kumbarasý' projesi kapsamýnda kumbarada 5 bin 264 top birikti. Anadolu Efes bu toplarý Türkiye'nin çeþitli illerindeki ihtiyacý olan okullara daðýtmaya baþladý. 200 top ise Çorum ilindeki 20 okula teslim edildi. Geçtiðimiz sezon 35. yýlý dolayýsýyla 'Basketbol Topu Kumbarasý' projesini hayata geçiren Anadolu Efes Spor Kulübü, sezon boyunca kumbarada biriken 5 bin 264 topu daðýtmaya baþladý. Herkes Ýçin Spor Federasyonu'nun desteðiyle hayata geçirdiði ve 'Basketbol Topu Kumbarasý' adýný verdiði yeni projeyle kulüp, 35. yýlýnda Beko Basketbol Ligi, THY Avrupa Ligi ve Türkiye Kupasý maçlarýnda attýðý toplam basket sayýsý kadar basketbol topunu, sezon sonunda Türkiye'nin çeþitli illerindeki okullara hediye edeceðini açýklamýþtý. Sezon boyunca biriken 5 bin 264 top Türkiye'nin farklý bölgelerinde ihtiyaç sahibi okullara daðýtýlmak üzere yola çýktý. Yurtiçi ve yurtdýþýnda baþarýlar elde ederek basketbol sporunu yediden yetmiþe herkese sevdirmek, yurtdýþýnda baþarýlar kazanarak, Türkiye'nin popülaritesini uluslararasý arenada artýrmak ve yetenekli basketbolcular yetiþtirmek misyonuyla hareket eden Anadolu Efes Spor Kulübü, 35. yýla özel olarak baþlattýðý bu projeyi sezonunda da devam ettiriyor ve mümkün olduðunca çok okula basketbol topu götürmeyi hedefliyor. Anadolu Efes taraftarlarý da Efes Fan Store'dan satýn aldýklarý forma anahtarlýklarla bu projeye destek olabiliyorlar.

15 TEK 15 Yýldýzlarda þampiyon Ýhtisas A Yýldýz Kýzlar Voleybol Ýl Birinciliði dün sona erdi Yýldýz Kýzlarda Þampiyon 23 Nisan Yýldýz Kýzlar Voleybol Ýl Birinciliði'ndedün oynanan final maçýyla birlikte turnuva sona ererken, çekiþmeli geçen maçýn sonunda 23 Nisan Ýlkokulu þampiyon oldu. Yarý finalin ardýndan dün üçüncülük-dördüncülük ve final maçlarý oynanýrken, Atatürk Spor Salonu'nda ilk olarak üçüncülük-dördüncülük maçýnda Koyunbaba Ýlkokulu ile Türkiyem Ýlkokulu karþý karþýya geldi. Koyunbaba Ýlkokulu 25-18, ve 15-12'lik setlerle rakibini yenerek turnuvayý üçüncü olarak tamamlarken, hemen ardýndan da final maçýnda 23 Nisan Ýlkokulu ile Akþemseddin Ýlkokulu karþý karþýya geldi. Bir hayli çekiþmeli geçen maçta ilk seti Nisan Ýlkokulu alýrken, Akþemseddin Ýlkokulu ise ikinci seti alarak durumu 1-1'e getirdi. Final setinde ise iyi olan taraf 23 Nisan Ýlkokulu olurken, son seti alarak Yýldýz Kýzlar Voleybol Ýl Birinciliði'ni þampiyon olarak tamamladý. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen ödül töreninde turnuvayý dördüncü tamamlayan Türkiyem Ýlkokulu'nun kupa ve madalyalarýný Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü, üçüncü Koyunbaba Ýlkokulu'nun kupa ve madalyalarýný ise Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi. Final maçýný kaybederek turnuvayý ikinci sýrada tamamlayan Akþemseddin Ýlkokulu'nun kupa ve madalyalarýný Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, þampiyon 23 Nisan Ýlkokulu'nun kupa ve madalyalarýný ise Garnizon Komutaný Hakan Saraç verdi. Yýldýz Erkekler Basketbol Ýl Birinciliði geçtiðimiz gün oynanan maçlarla tamamlanýrken Basketbol Ýhtisas A takýmý þampiyonluða uzanan taraf oldu. Final müsabakasýnda Ýl Özel Ýdare A takýmý ile karþýlaþan Basketbol Ýhtisas A takýmý karþýlaþmada baþtan sona üstün bir oyun sergiledi ve karþýlaþmada üstünlükle ayrýldý. Karþýlaþmanýn ilk periyodunda üstünlük saðlayan Basketbol Ýhtisas A ikinci periyotta ise üstünlüðü 20-14'lük bir üstünlük saðladý. Ýlk yarý Basketbol Ýhtisas A takýmýnýn 35-26'lýk üstünlüðü ile sonuçlandý. 3.periyotta27-13 üstünlük saðlamayý baþaran Basketbol Ýhtisas A son seti de 24-9 gibi oldukça farklý sonuçla kazanarak karþýlaþmadan 86-48'lik skorla þampiyonluða uzanan taraf oldu. Ýl Özel Ýdare A Yýldýz Erkekler Ýl Birinciliði'ni ikinci olarak tamamlarken, Basketbol Ýhtisas B üçüncü, Ýl Özel Ýdare B ise turnuvayý dördüncü olarak tamamladý. Basketbol Ýhtisas A takýmý mart tarihleri arasýnda Yozgat'ta yapýlacak olan Bölge Þampiyonasý'nda Çorum'u temsil edecek. Karþýlaþma sonrasýnda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý verildi. Birinci olan Basketbol Ýhtisas A takýmýnýnkupasýný Ýl Özel Ýdare Kulüp Baþkaný Veli Singerverirken, ikinci olan Ýl Özel Ýdare A takýmý kupasýný Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen verdi. Üçüncü olan Basketbol Ýhtisas B takýmýnakupasýný 12 DABO antrenörü Ýbrahim Coþkun verirken, dördüncü olan Ýl Özel Ýdare B takýmý kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Sportif Eðitim Uzmaný Mustafa Çýplak verdi. BASKETBOL ÝHTÝSAS B: 59 ÝL ÖZEL ÝDARE B: 31 HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun-Furkan Alagöz BASKETBOL ÝHTÝSASB: Özgür, Çaðatay, Mücahid, Alperen, Barýþ, Kubilay, Akýn, Serkan, Furkan, Deniz ÝL ÖZEL ÝDARE B: Þevket, Ahmet, Emre, Mustafa, Emre Turgut, Þamil, Arda, Ziya PERÝYOTLAR: 23-5, 8-9, 10-8, 18-9 BASKETBOL ÝHTÝSAS A: 86 ÝL ÖZEL ÝDARE A: 48 HAKEMLER: Haluk Yakýn-Hakan Kaya BASKETBOL ÝHTÝSAS A: Buðra, Yakup, Gökhan, Ataberk, Sami, Anýl, Alperen, Alp, Okay, Yaðýz, Burak, Muhammet ÝL ÖZEL ÝDARE A: Onur, Yiðit, Emrehan, Berkay, Elvan, Yusuf, Ataberk, Emre PERÝYOTLAR: 15-12, 20-14, 27-13, 24-9 Güreþte madalyalar sahiplerini buldu Çalýk YEDAÞ Futbol Ligi heyecaný, þampiyonlarýn katýlýmýyla yeni adýyla baþlýyor. Maçlar deplasmanlý lig statüsünde oynanacak Çalýk YEDAÞ Þampiyonlar Ligi Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde düzenlenen Çalýk YEDAÞ Futbol Ligi'nin ardýndan sýra geldi Þampiyonlar Ligi'ne. 10 takýmýn katýlacaðý Çalýk YEDAÞ Þampiyonlar Ligi, deplasmanlý olarak her ilde oynanacak. Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde ekip ruhunu oluþturmak, saðlýklý çalýþanlar ve kaliteli yaþama katký vermek amacýyla Çalýk YEDAÞ Genel Müdürlüðü'nün düzenlediði Çalýk YEDAÞ Futbol Ligi'nde futbol heyecaný iller arasýnda oynanacak Þampiyonlar Ligi ile kaldýðý yerden devam edecek. Samsun, Amasya, Ordu, Sinop ve Çorum illerinde muhteþem bir görsel þölene ve futbol heyecanýna sahne olan Çalýk YEDAÞ Futbol Ligi'nin 2. aþamasý olan Þampiyonlar Ligi, 27 Þubat 2013 Pazar günü Çorum'da baþlayacak. ÇALIK YEDAÞ ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ'NE KATILACAK TAKIMLAR BELLÝ OLDU Çalýk YEDAÞ Þampiyonlar Ligi'ne Ýl þampiyonlarýyla birlikte en çok takým olarak katýlýmýn saðlandýðý Samsun'dan 4 takým, Çorum ve Sinop'tan 2 takým, Ordu ve Amasya'dan da 1'er takýmýn katýlýmýyla gerçekleþecek.çalýk YEDAÞ Þampiyonlar Ligi'nde Samsun'dan Karel Tesis, Yýldýz Kesme, Çarþamba Zeki-Ýþ ve Yüksek Gerilim takýmlarý, Sinop'tan Sinop Ýl Koordinatörlüðü ve Boyabat Ýþletme Þefliði takýmlarý, Çorum'dan Körfezimspor ve Hattutaþspor takýmlarý, Ordu'dan Çalýk Orduspor ve Amasya'dan da Körfezimgücü takýmlarý yer alacak. 5'er takýmdan A Grubu ve B Grubu þeklinde oluþan Çalýk YEDAÞ Þampiyonlar Ligi, 5 ilde de deplasmanlý olarak her hafta Pazar günü oynanacak. Þampiyonlar Ligi maçlarý, Çorum'da baþlayacak, Amasya, Ordu, Sinop ve Samsun'da devam edecek. Final maçlarý ise Samsun'da oynanacak. Turnuva sonunda gol krallýðý, altýn eldiven ve þampiyon olan takýmlara kupa ve çeþitli hediyeler verilecek. ÇALIK YEDAÞ FUTBOL LÝGÝÇALIÞANLARIN ORTAK NOKTASI Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Þirket içi dayanýþma oluþmasýna katký saðlamak, kurum içi iletiþim ve çalýþanlarýn motivasyonunu desteklemek, sporun oluþturacaðý duygu paylaþýmý ve rekabet ortamýyla birlikte, saðlýklý ve kaliteli yaþam için spor yapmayý teþvik etmek amacýyla yola çýktýðýmýz Çalýk YEDAÞ Futbol Ligi oldukça büyük ilgi gördü ve 5 ilin þirket çalýþanlarýyla tüm paydaþlarýmýz, bu turnuva sayesinde tanýþmýþ, kaynaþmýþoldu" dedi.türkoðlu, sürdürülebilir ve paylaþýmcý bir yapýda hareket ettiklerini söyleyerek, " 5 ilimizde de düzenlediðimiz Çalýk YEDAÞ Futbol Ligi de bu anlamda paydaþlarýmýzýn kaynaþmasý, birlikteliðin, dostluðun göstergesi olmuþtur. Türkiye'de elektrik daðýtým liderliði rolünü üstlendiðimiz gibi, 'Enerjimizi Sizden Alýyoruz' sloganýyla çýktýðýmýz bu turnuva da, sektörde olduðumuz gibi, sahada da mükemmel ve dinamik olduðumuzu göstermiþ bulunuyoruz. Çok çekiþmeli, centilmenliðin ön planda olduðu birbirinden güzel maçlar izledik ve tüm illerde þampiyon olan takýmlara kupayý sahibine teslim ettik. Turnuvaya katýlan tüm takýmlara teþekkür ediyorum" dedi. Çalýk YEDAÞ Futbol Ligi'nin ardýndan Þampiyonlar Ligi'ne baþlayacak olmanýn heyecaný içerisinde olduklarýný belirten Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Daha bitmedi. Futbol þöleni kaldýðý yerden devam ediyor. Þimdi þampiyonlar kozlarýný paylaþacak. Hepimizi keyifli maçlar bekliyor" diye konuþtu. Çalýk YEDAÞ Þampiyonlar liginde A Grubu: Yýldýz Kesme,Çarþamba Zeki & Ýþ (Samsun), Körfezimspor (Çorum), Sinop Ýl Koordinatörlüðü (Sinop), Çalýk Orduspor (Ordu) takýmlarý yer alýrken, B Grubunda ise Karel Tesis, Yüksek Gerilim (Samsun), Hattuþaspor (Çorum), Boyabat Ýþletme Þefliði (Sinop) ve Amasya Körfezimgücü (Amasya) takýmlarý yer aldý. Ýlk hafta maçlarý 27 Ocak'ta Çorum'da oynanacak. Yarý final-final maçlarý(gruplarda ilk 2 sýrayý alan toplam 4 takým) da Samsun'da oynanacaktýr Eðitim ve Öðretim Yýlý Okullararasý Yaþ Güreþ Ýl Birinciliði dün Serbest stil müsabakalarýyla sona erdi. Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi'nde yapýlan müsabakalarda 9 okuldan 35 sporcu mindere çýktý. 9 sýklette yapýlan müsabakalar sonunda, takým sýralamasýnda Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi birinci olurken, Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi ikinci, Dodurga ÇPL üçüncü, Cumhuriyet Lisesi ise dördüncü oldu. Dereceye giren takýmlara kupa, sporculara ise madalya verildi. Yapýlan müsabakalar sonunda dereceye giren isimler þöyle; Kg. 1. Ahmet Kula (Çamlýca METEM) 50 Kg. :1. Bilal Sezer (Cumhuriyet Lisesi), 2. Bekir Erturan (Çorum ÝHL), 3. Hakan Yalçýn (Sungurlu EML) 55. Kg: 1. Gurbet Yalçýn (Cumhuriyet Lisesi), 2. A.Müslim Hin (Spor Lisesi), 3. Yavuz Canbolat (Sungurlu Lisesi), 3. Barýþ Gasýr (ÝHL) 60 Kg.: 1. Selim Kozan (Atatürk Lisesi), 2. Ömer Akbýyýk (Spor Lisesi), 3. Emre Tatlýsu (Dodurga ÇPL), 3. Emre Genç (ÝHL) 66 Kg: 1.Bünyamin Çeker (Spor Lisesi), 2. Sefa Þakar (Sungurlu EML), 3. Fatih Hallý (Dodurga ÇPL), 3. Seyit Beyaz (Cumhuriyet Lisesi) 74 Kg: 1. Hüseyin Yaman (Spor Lisesi), 2. Y.Selim Atik (Sungurlu EML), 3. Yakup Tunç (Alaca ÝHL), 3. Ahmet Yetiþgen (Çamlýca METEM) 84. Kg: 1 Samet Bolat (Spor Lisesi), 2.Y.Emre Börekçi (Dodurga ÇPL), 3. Kývanç Parlar (Oðuzlar Lisesi), 3. Oðuzhan Kocaosmanoðlu (Sungurlu Lisesi) 96 Kg: 1. Burak Önal (Cumhuriyet Lisesi), 2. Abdulkadir Ateþ (Spor Lisesi), 3. Halil Fenercioðlu (Sungurlu EML), 3. Yaþar Eliaçýk (Çamlýca ME- TEM) Kg: 1. Seyit Ýnceyýlmaz (Alaca ÞNTL), 2. Ali Manici (Sungurlu Lisesi), 3. Ýsmail kabakçý (Dodurga ÇPL), 3. MerdanYazþin (Sungurlu EML)

16 Herkes Altýnordu'ya çalýþtý Spot Toto 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarýda üst üste baþarýlý sonuçlar alarak damgasýný vuran Altýnordu, ikinci yarýya da zaferle baþladý. Deplasmanda Çorum Belediyespor'u 1-0 geriden gelip 2-1 maðlup eden Altýnordu, zirve yarýþýndaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle haftanýn en karlý takýmý oldu. Lider Darýca Gençlerbirliði, Kahramanmaraþ Bld, Gümüþhane, SancaktepeBelediyespor ve Erzurum BÞB'nin puan kaybettiði ilk haftada Altýnordu, lider ile arasýndaki farký 1 puana indirdi. En yakýn takipçisi Kahramanmaraþ Belediyespor'la arasýndaki farký da 4 puana çýkardý. Ali Köse'nin avukatýndan yönetime sert cevap! Ali Köse Çorumspor'un eski futbolcularýndan Ali Köse'nin avukatý Ferhat Aladað transferin açýlmasý sürecinde kýrmýzý siyahlý yönetiminin yaptýðý basýn açýklamasý ile basýný yanýlttýðýný ve davasýný takip ettiði futbolcu Ali Köse hakkýnda doðru bilgiler vermeyerek kamuoyu önünde Ali Köse'yi zor durumda býraktýðýný söyledi. ALÝ KÖSE SEZON BAÞINDA 40 BÝN LÝRA ÝSTEDÝ Kýrmýzý siyahlý yönetim tarafýndan geçici transfer izninin alýnmamasýnýn sorumlusu gibi gösterilen Ali Köse'nin avukatý Ferhat Aladað gazetemizi arayarak yaptýðý açýklamada,çorumspor yönetimi ile sezon baþýnda görüþme yaptýklarýný ve Ali Köse'nin bu görüþmede 40 bin lira istediðini ancak bu paranýn verilmesi halinde geçici transfer izni vereceðini söylediðini belirtti. Avukat Aladað, iddia edildiði gibi transfere izin verip son anda vazgeçmediklerini, aksine böyle bir söz verme olaylarýnýn olmadýðýný kesin bir dille ifade ederek bunu yakýn zamanda belgelerle ispatlayacaklarýný ve yasal süreç baþlatacaklarýný dile getirdi. Avukat Aladað, Ali Köse'nin Çorumspor ile son anlaþmasýnda indirimi kabul ederek anlaþma saðladýðýný oynadýðý sezonda alacaklarýný zamanýnda alamamasýna raðmen alacaklarý için federasyona en son baþvuran futbolcu olduðunun da bilinmesini istedi. Aladað, sezon baþýnda yapýlan görüþmenin dýþýnda Ali Köse'nin transfer izninden haberinin olmadýðýný kulüp yetkililerinin görüþme yaptýklarý bir baþka avukatýn kýrmýzý siyahlý yönetime Ali Köse'nin izin verdiðini söylemesi ile geliþen bir sürecin olduðunu söyledi. Sezon baþýnda yapýlan görüþmenin ardýndan yönetim ile en son görüþmelerinin 15 Ocak'ta olduðunu ifade eden Aladað, bu görüþmedekýrmýzý siyahlý yönetime izin vermediklerini belirtiklerini sonrabir daha aranmadýklarýný ve Ali Köse'nin de son anda transfer izni vermekten vazgeçmesi gibi bir olayýn olmadýðýnýn altýný çizdi. Avukat Aladað, ayrýca Ali Köse'nin iddia edildiði gibi futbolcularý arayarak transfer izni verin demediðini de kesin bir dille ifade etti. GÖZTEPE'YE TEBLÝGATI ALÝ KÖSE ÇEKTÝRMEDÝ Görüþmede önemli bir konuya da açýklýk getirmek istediðini dile getirenavukat Ferhat Aladað, yönetim tarafýndan açýklandýðý gibi Ali Köse'nin Göztepe Kulübü'ne Tuncay Kýlýç'tan gelecek para için tebligat göndermediðini bunun yasal olarak mümkün olmadýðýný ancak bu tebligatýn kulüp üzerinde icra kanalý ile alacaðý bulunan baþka futbolcular adýna kendisinin yaptýðýný kaydetti. Bu durumun Göztepe ile yapýlacak bir görüþme ile öðrenileceðini kaydetti. ALADAÐ, ONLARA AKILI BEN VERDÝM Avukat Ferhat Aladað telefonla yaptýðý açýklamalarýnýn sonunda sezon baþýnda Çorumspor'un küme düþmemesi adýna futbolculardan 1 aylýk geçici izin alýnarak transferin açýlabileceði yönünde yolu kendisinin kýrmýzý Ferhat Aladað siyahlý yöneticilere teklif ettiðini söyledi. Bu görüþme sýrasýnda da Ali Köse'nin 40 bin lira ile bir aylýk izin vereceðini 90 bin lira karþýlýðýn da ise yaklaþýk 150 bin lira alacaðýndan vazgeçeceði teklifini sunduklarýný da sözlerine ekledi. SUÇU FUTBOLCULARA ATARAK KURTULMAK ÝSTEDÝLER Avukat Aladað bir baþka iddia da bulunarak, kýrmýzý siyahlý yönetim sezon baþýndan itibaren Ali Köse'nin 40 lira verilmesi karþýlýðýnda transfer izni vereceðini bilmelerine raðmentransferi açamayýnca tüm suçu Ali Köse, Aydýn Tuna ve Murat Aydoðdu üzerine yýkmaya çalýþtýðýný iddia etti. Avukat, son günlerde Çorum yerel gazetelerinde çýkan haberlerden büyük üzüntü duyduklarýný ifade ederek en çok Ali Köse'ninde bu haberlerden dolayý büyük üzüntü yaþadýðýný ve kýrmýzý siyahlý taraftar gözünde hain gibi gösterilmesinden rahatsýz olduðunu belirterek açýklamalarýna son verdi. Tekirova hazýrlýklarý start aldý Çorumspor, Pazar günü kendi sahasýnda oynayacaðý Tekirovaspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek antrenmanla baþladý. Teknik heyet Tümer Uzun ve Elvan Milaðidaresinde yapýlan antrenmanasað ayak menüsküsünden ameliyat olmak için Kayseri'ye giden Samet Sur katýlmadý. Dr. Turhan Kýlýççýoðlu Stadý'nda yapýlan antrenman düz koþularýn ardýndan kale arkasýnda yapýlan 5'e 2 ve teknik taktik aðýrlýklý çalýþmayla sona erdi. Kýrmýzý-Siyahlýlar, Tekirovaspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün de sabah ve öðleden sonra yapacaðý çift antrenmanla devam edecek. SAMET SUR, KAYSERÝ'DE AMELÝYAT OLACAK Çorumspor'un genç futbolcularýndan Samet Sur, bugün Kayseri'de ameliyat olacak. Kulüp masörü Bahadýr Býyýklý ile birlikte dün Kayseri'ye giden Samet Sur'un bugün Avrupa Hastanesi'nde Op. Dr. Mustafa Altunel tarafýndan sað ayak menüsküsünden ameliyat edilecek. Dün çekilen MR sonrasý ameliyat olmasýna karar verilen Samet Sur'un ameliyatýnýn bugün öðleden önce gerçekleþeceði öðrenildi. Samet Sur Belediyespor, Darýca'ya hazýrlanýyor Çorum Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Darýca Gençlerbirliði maçýnýn hazýrlýklarýna dün de tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað nezaretinde Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenmana hasta olan Oðuzhan Yalçýn katýlmazken, diðer futbolcular hazýr bulundu. Isýnma hareketleriyle baþlayan antrenman çabukluk ve kuvvet çalýþmasýnýn ardýndan yapýlan taktiksel defansif ve dar alanda pas çalýþmasýyla sona erdi. Çorum Belediyespor, Darýca Gençlerbirliði maçýnýn hazýrlýklarýna bugünde yapacaðý antrenmanla devam edecek. Anapal ve Kabalak Antalya'da Kaleci antrenörlerihabip Anapal ve Nurettin Kabalak, önceki gün baþlayan lisans yenileme kursu için Antalya'ya gittiler. Antalya Kremlin Otel'de gerçekleþtirilecek olan güncelleme kursu Perþembe günü sona erecek. Güncelleme eðitimiyle birlikte lisanslama sistemi düzenlenecek ve UEFA'nýn kaleci eðitimi konusunda tavsiye ettiði modern antrenman metotlarý her lig seviyesinde görev yapan kaleci antrenörleri ile paylaþýlacak. TFF kaleci antrenörleri, 4 gün sürecek bu eðitimlere katýlarak her lig seviyesinde çalýþmaya devam edebilecek. Güncelleme eðitimine katýlmayan antrenörlere ise, 30 Haziran 2013 itibari ile çalýþma izni verilmeyecek. Kurtaran: Adalet için adil olmalýyýz Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Sefer Kurtaran, insanlarýn elinde sevgi ve kardeþlik bayraðý olmadýðý sürece sporun herkesi uçuruma götüreceðini söyledi. Son haftalarda Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan aleyhine yapýlan tezahüratlarýn anlamsýz olduðuna dikkat çeken Kurtaran, konuyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi: "Bizler her zaman yanlýþa yanlýþ demek zorundayýz. Her güzelliðin yanýnda, her yanlýþýn karþýsýnda duruþ sergilemek erdemli insanlarýn harcýdýr. Bu sene yapýlan Birinci Amatör Küme müsabakalarýnda misafirperverliðin en güzellerinden birini gösteren Alaca Belediyesporyetkililerine teþekkür ediyorum. Bu hareket hepimizin spor adýna sonuç belgesidir. Hepimizin arzusu kardeþliktir. Kardeþlik duygularýna önem vermesi ilçesine gelen her kulübe sonuç ne olursa olsun yemek ikram etmesi Alaca bel spor baþkaný ve yönetim kurulu üyelerine teþekkürü bütün spor camiasý adýna borç bilirim. Bu örnekliði sergileyen kulübümüze ve kardeþlerimize maçlarýn bitiminde gerekli teþekkür belgesi verilecektir. Hakemlerimiz konusunda kulüplerimizin þikayetleri vardýr. Bunlar bilinmelidir ki hakem komitesi yetkili kiþileriyle zaman zaman görüþülmektedir. Gereken durumlar tertip kurulunda ilgili arkadaþýmýza aktarýlmaktadýr. Onlarýnda gereken güzellikleri sergilemek için çalýþtýklarýna inanýyoruz. Her sporsever bilir ki her kurumun yetkileri ve yetkilileri vardýr. Diðer bir kurum baþka bir kuruma ancak saygý ve sevgi ile yaklaþabilir. Bu nedenle karþýlýklý anlayýþ ile daha ileriye gitmek için çalýþmalar yapýyoruz. Geçen hafta ve bu hafta Futbol il temsilcimiz Engin Ayan hakkýnda yapýlan bana göre anlamsýz ve gerekçesiz tezahüratlarýn arka planýný öðrenince kiþisel bir olay olduðunu konunun saha komseri olayý olduðunu anlayýnca biraz rahatladým. Bu olayýn Bayat spor baþkan ve yönetimini ilgilendirmediðini biliyorum. Kendilerine Bayat için çalýþmalarýndan dolayý da teþekkür ediyorum. Beraber mesai harcadýðýmýz görev açýsý bakýmýndan etkili ve dikkatli görev yapan arkadaþýmýza yapýlan yanlýþý asla savunamayýz. Kurullarda görev yapan arkadaþlarýn görevleri bellidir. Ve bunlarý da birilerinin yapmalarý gerekir. Daha iyi yapacaðýna inanan insanlar zaten aday olurlar Spor taban alt birlikteliðinde görev yapan arkadaþlarýmýzýn yanlýþlarý kasýtlarý varsa bunlar dilekçe metodu ve karþýlýklý görüþme ile çözümlenir. Bazý kesim üç beþ kiþi de olsa gereksiz yaklaþýmlar hepimize zarar verir Bilmeden kendimizi yok etmemeliyiz. Sadece il temsilcisi ASKF baþkaný deðil herkes görevini asgari güzellikte ve azami dikkatle yapmalýdýr. Saha komserlerini tayin etmek görevlendirmek il temsilcisine aittir. Böyle konularý baþkalarýnýn takip etmesi bizimde iþlerimize baþkalarýnýn karýþmasý anlamýna gelir. Ýnsanlar sporcu olunca da erdem kurallarýna daha çok riayet etmelidir. Bir gemide beraberce gidiyoruz. Birimizin kaybý hepimize zarar verir. Bir elimizde sevgi ve kardeþlik bayraðý olmadýðý müddetçe spor bizi uçuruma götürür"

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı