OSB EML'nin. imzalarý atýldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSB EML'nin. imzalarý atýldý"

Transkript

1 "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya geldik. TOBB olarak Çorum'a 24 derslikli Endüstri Meslek Lisesi yapacaðýz" dedi.bu yatýrýmýn Çorum'a yapýlmasýnda Vali Baþköy, Belediye Baþkaný Külcü ve oda ve borsa baþkanlarýnýn önemli desteklerini gördüklerini ifade eden Hisarcýklýoðlu, Çorum'un kendileri için önemli bir il olduðunu söyledi. SAYFA 11 DE TEK GAZETESÝ ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI OSB EML'nin 40 KURUÞ Kandiliniz Mübaret olsun Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Çorum'da AK Partili olmayan belediye kalmayacak imzalarý atýldý AK Parti Ýl Kadýnlarý Kollarý Yönetimi göreve geldikleri 22 Ocak 2012'de yapýlan kongrenin birinci yýldönümü nedeniyle etkinlik düzenlediler. AK Parti il binasýnda yapýlan etkinliðe AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ve partili kadýnlar katýldý. SAYFA 9 DA Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulacak olan 24 derslikli Endüstri Meslek Lisesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nde imza töreni düzenlendi. TOBB tarafýndan yaptýrýlacak olan Endüstri Meslek Lisesi'nin imza törenine Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin, Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Güney, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný A. Kadir Þahiner, Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, Alaca TSO Baþkaný Günser Þirin ile çok sayýda davetli katýldý. SAYFA 11 DE Kýþla yerine yapýlacak Kampüs raporu hazýr Belediyeler ''En Temiz Þehir" ve "En Temiz Sanayi Tesisi" için yarýþacak Aþaðý Sanayide hýrsýzlýk Aþaðý Sanayi'de sýk sýk meydana gelen hýrsýzlýk olaylarý esnafý canýndan bezdirdi. Aþaðý Sanayi 17. Sokak'ta faaliyet gösteren iþyerlerinin önündeki araç parçalarýný çalan hýrsýz ya da hýrsýzlar, esnafýn büyük tepkisini çekti. SAYFA 2 DE AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bir bölümü Askeri Kýþla arazisine yapýlmasý düþünülen Güney Kampüsü ile ilgili raporu ilgili kurumlara iletilmek üzere Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'dan teslim aldý. Ahmet Sami Ceylan, Rektör Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek yeni hizmet binasýna taþýnmalarýndan dolayý da hayýrlý olsun dileklerini iletti. Çalýk YEDAÞ'ýn aile içi enerji açýlýmý baþlýyor SAYFA 13 TE SAYFA 5 TE Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyit Ahmet Sancak, ülke genelinde ''Türkiye'nin En Temiz Þehri" ve "Türkiye'nin En Temiz Sanayi Tesisi" yarýþmasý düzenlendiðini açýkladý. Dünyanýn karþý karþýya olduðu çevresel sorunlarýn çözümünde toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düþtüðünü dile getiren Sancak, "Çevresel kaynaklarýn korunmasý, kirliliðin önlenmesi ve çocuklarýmýza daha temiz, bir dünya býrakmak için tüm vatandaþlarýmýzýn çevreyi koruma bilincine sahip olmasý büyük önem taþýmakladýr. SAYFA 12 DE MEB, düzenlemeleri sendikalarla birlikte yapacak Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve Toplu Görüþmeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, sendikalarý ile Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda imzalanan Kurum Ýdari Kurulu Ekim 2012 Çalýþma Raporu'nda, "Milli Eðitim Bakanlýðý Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin... SAYFA 7 DE Avcýlýk Belgesi olmadan avlanmak yasak SAYFA 4 TE TSO'dan emektarlara plaket Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, 2 Þubat Cumartesi günü yapýlacak seçimler öncesi plaket töreni ve yemek düzenledi. Önceki akþam mevcut meclis üyelerinin ve yönetim kurulunun son kez katýldýðý aylýk olaðan meclis toplantýsýnýn ardýndan Anitta Otel'de bir yemek düzenlendi. SAYFA 12 DE

2 2 2 AJANDA Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Ýmsâk :5:06 Güneþ :6:51 Ýþrak :7:44 Öðle :12:03 Ýkindi :14:37 Akþam :16:54 Yatsý :18: Ay, 31 Gün, 4. Hafta Hatýrlatma; Damga vergisi, Aylýk Muhtasar ve 3 aylýk Muhtasar ile KDV vergileri ödenecek Günün Þiiri SEVGÝLERDE Eleman Ýlaný Deneyimli Askerliðini Yapmýþ Muhasebe Elemaný alýnacaktýr Ýletiþim Tel : Aþaðý Sanayide hýrsýzlýk Sevgileri yarýnlara býraktýnýz Çekingen, tutuk, saygýlý. Bütün yakýnlarýnýz Sizi yanlýþ tanýdý. Bitmeyen iþler yüzünden (Siz böyle olsun istemezdiniz) Bir bakýþ bile yeterken anlatmaya her þeyi Kalbinizi dolduran duygular Kalbinizde kaldý. Siz geniþ zamanlar umuyordunuz Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yýllarýn telâþlarda bu kadar çabuk Geçeceði aklýnýza gelmezdi. Gizli bahçenizde Açan çiçekler vardý, Gecelerde ve yalnýz. Vermeye az buldunuz Yahut vaktiniz olmadý. Lider Matbaacýlýk A.Þ Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Tel: Fax: Altýkardeþ Tic. Dijital Baský Merkezi Sektöründe Lider Gazi Cad. Azapahmet Sk. No: 49/A Çorum Aþaðý Sanayi'de sýk sýk meydana gelen hýrsýzlýk olaylarý esnafý canýndan bezdirdi. Aþaðý Sanayi 17. Sokak'ta faaliyet gösteren iþyerlerinin önündeki araç parçalarýný çalan hýrsýz ya da hýrsýzlar, esnafýn büyük tepkisini çekti. Sabah saatlerinde iþyerine gelen esnaflar iþyerlerinin önündeki malzemelerin çalýndýðýný görünce durumu polise bildirdi. Emniyet görevlilerinin yaptýðý incelemenin ardýndan açýklamada bulunan Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Bilal Çetin, hýrsýzlýk olaylarýnýn sýk sýk yaþandýðýný ifade ederek, hýrsýzlýðý Çorum'da göçebe olarak yaþayan ve at arabasýyla gezen þahýslarýn yaptýðýný bildiklerini söyledi. Bu kiþilerin genellikle bayan olduðunu ve ayak izlerinden de bayan olduklarýný kanýtladýklarýný kaydeden Çetin, Emniyet Müdürlüðü'nden Aþaðý Sanayi'deki önlemleri artýrmasý talebinde bulundu. Aþaðý Sanayi esnafýnýn kaderine terk edilmemesi gerektiðinin altýný çizen Çetin, çalýnan malzemelerin biran önce bulunmasýný ve suçlularýn cezalandýrýlmasýný istedi. Behçet NECATÝGÝL HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,757 1,767 EUR 2,337 2,352 STERLiN 2,775 2,82 JPY YENi 0,0194 0,0197 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET CAD. 13 YAÞAM ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO: 23/A TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN MEVLÝD KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ Bahattin - Mahmut - Ömer Altýkardeþ Yýl: 8 Sayý: 2381 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Basýn: 55

4 4 Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Kerman Mobilya ÝSTÝKBAL ve DECO BAYÝ KÜLTÜR SÝTESÝ YANI Tel: Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim. Sancaktar Ýþ Merkezi Zemin Kat No: 1 Çorum Tel: Kadir SOL ÝLKADIM BASIMEVÝ 'Engelliler için ulaþýlabilirlik' toplantýsý yapýldý HYP, Osmancýk Ýlçe Teþkilatý'ný kurdu Halkýn Yükseliþi Partisi (HYP) Osmancýk Ýlçe Teþkilatý'ný kurdu. HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak'ýn verdiði bilgiye göre Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðý'na Erdal Soðancý getirildi. Erdal Soðancý Baþkanlýðý'ndaki Osmancýk Ýlçe Teþkilatýþu isimlerde oluþtu: "FerayeBilgener, Selami Sümbül, Gülþen Güzelaydýn, Aziz Coþkun, Yýlmaz Diler, Kemal Topuz, Sezai Sarý, Hatice Coþkun, Özkan Okutan, Muzaffer Karcý, Hakký Gökyar, Ýsmail Topuz, Arif Kuytak, Mehmet Çürük, Afife Soðancý, Elif Ceylan ve Sinan Coþkun." HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, ilçelerde teþkilatlanmaya ara vermeden devam ettiklerini belirterek, vatandaþlarýn Halkýn Yükseliþi Partisi'ne büyük ilgi gösterdiðini, bu ilgiden de oldukça memnun kaldýklarýný söyledi. Halkýn artýk deðiþim istediðini ifade eden Karabacak, "Bizim en büyük arzumuz ve amacýmýz insanlarýmýzýn mutlu olmasý, huzur içerisinde olmasý, özgür ve demokratik bir ülkede yaþamasýný saðlamaktýr.amacýmýz hakkýn deðerini halkýn deðeri ile buluþturmaktýr. Biz Hakk'ýn deðerini halkýn deðeri ile buluþturmak için 'Bismillah' diyerek, bütün arkadaþlarýmýzla yoðun bir çalýþma içerisindeyiz. Bizim yaptýðýmýz çalýþmalar, inançlara saygýlý, laikliði savunan, cumhuriyetin deðerlerine önem veren büyük bir demokratik uzlaþmayý saðlayan, iktidardan anahtarý teslim alacak olan bir yapýnýn oluþmasýný saðlamaktýr" dedi. Özürlülerin toplumsal hayata katýlabilmeleri için ulaþýlabilirliðin saðlanmasý ile ilgili bilgilendirme ve deðerlendirme toplantýsý Valilik toplantý salonunda yapýldý. Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu'nun baþkanlýk ettiði toplantýya tüm kamu kurum ve kuruluþlarý, kaymakamlýklar ve ilgili STK temsilcileri katýldý. Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu konuþmasýnda, konunun önemini vurguladýktan sonra yapýlacak çalýþmalarýn yasal yükümlülüðün yanýnda bir insanlýk görevi olduðunu belirtti. Daha önce Ýmar Kanunu olmasýna karþýn 2005 yýlýnda çýkan Özürlüler Kanun ile yerel yönetimlere ve bütün kamu kurumlarýna çok ciddi sorumluluk getirildiðini, umuma açýk hizmet veren her türlü yapýlar, açýk alanlar, binalar ve toplu ulaþým araçlarýnýn 2005 yýlýndan itibaren sekiz yýl içinde özürlülerin ulaþabilirliðine uygun duruma getirilmesi gerektiðini kaydeden Topoðlu, bu süre Temmuz 2013'te dolacaðýný ulaþýlabilirlikte gerekli çalýþmalarý yapmayan yerel yönetimlerin, temmuz ayýndan sonra engellilerle yasal olarak karþý karþýya gelebileceklerini söyledi. Sait Topoðlu'nun açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer hazýrlanan "Ulaþýlabilirlik" sunumu yaptý. Daha sonra toplantýda kamu kurumlarý il müdürleri, Çorum Belediyesi ve Ýlçe Kaymakamlýklarý tarafýndan yapýlan çalýþmalar deðerlendirildi. Çaðrý'dan "Kur'an Yazýsýnýn Geliþim Süreci" konferansý Çaðrý Eðitim Vakfý her hafta düzenlediði konferanslara devam ediyor. Konferanslarýn bu hafta ki konusu ise "Kur'an Yazýsýnýn Geliþim Süreci" olacak. Bugün saat 19.00'da Turgut Özal Ýþ Merkezi konferans salonunda yapýlacak olan programa konuþmacý olarak ise Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ katýlacak. Avcýlýk Belgesi olmadan avlanmak yasak Çorum Orman ve Su Ýþleri Ýl Müdürü Mahmut Temel, Avcýlýk belgesi olmadan avlanma yapýlamayacaðýný belirtti sayýlý kara avcýlýðý kanunu ile ruhsat sisteminin deðiþtirildiðini ifade eden Mahmut Temel, "Tüfek sahipleri öncelikle Emniyet ve Jandarmada tüfeklerini kayýt yaptýrarak "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" almak zorundadýrlar. Daha sonra bu tüfekleri ile av yapmak istiyorlar ise Müdürlüðümüz ve Halk Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile düzenlenen avcý eðitim kursunu tamamlayýp "Avcýlýk Belgesi " almak zorundadýr. Avcýlýk belgesi olmadan avlanma yapýlamaz. Domuz avý için de bu durum aynen geçerlidir. Ancak tarlasýnda mahsulünü korumak isteyen köylülerimiz için Merkez Av Komisyonu'nun 16. Maddesi "Bað ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak Durumunda Olanlarýn Avlanma Amacý Dýþýnda Silahlarýný Taþýma ve Köpek Bulundurma Esaslarý" çerçevesinde tarlalarý veya bahçeleri ekili iken, yanlarýnda sadece tek kurþun bulundurarak avcýlýk belgesi almalarýna gerek kalmadan mahsullerini bekleyebilirler. Yaban domuzlarý mahsullerine zarar verirse tüfekleri ile onlarý ürkütüp kaçýrýrlar, gerekirse de vurabilirler. Avlaklarda yaban domuzu avlamak isteyen veya sürek avý yapmak isteyen avcýlarýmýz mutlaka Müdürlüðümüz ve Halk Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile düzenlenen avcý eðitim kursunu tamamlayýp "Avcýlýk Belgesi " almak zorundadýr" dedi. Saatçi'den Mevlit Kandili açýklamasý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Peygamber efendimizin (sav) doðum gecesi olan Mevlit Kandili nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Kutlu doðumun insanlýðýn kurtuluþu için gönderilen en büyük nimetlerin baþýnda olduðunu açýklayan Saatçi, "Kur'an ve bütün ahlaki erdemleri þahsýnda toplayan Hz. Peygamber, tüm insanlýða bir kurtuluþ ve diriliþ çaðrýsý yapmýþtýr. Ýþte Mevlid Kandili ve diðer mübarek gün ve geceler, bu çaðrýyý gönlümüzde, zihnimizde ve hayatýmýzda diri ve canlý tutmak adýna fýrsat günleridir. Sevgili Peygamberimizin hayatý bizlere yaþanabilir 'en güzel örnek' olarak takdim edilmiþtir. Hz. Peygamberi örnek almak, ancak O'nun insanlýðýn huzur ve mutluluðu için yaptýðý daveti hayatýmýza yansýtmakla ve güzel ahlakýný bir bilinç ve hayat tarzý olarak davranýþlarýmýzýn mihveri yapmakla mümkündür. Ýnsanlýðýn her zaman ve mekânda Hz. Peygamber'in teblið ettiði ilâhî mesaja ve bu mesajýn hayata geçirilmiþ þekli olan onun sünnetine ihtiyacý vardýr. O'nu örnek almak, Kuran'a uymaktýr" dedi.saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Sevgili Peygamberimizin dünyayý þereflendirmesinin yýldönümü olan Mevlid kandilinin bütün insanlýða rahmet ve huzur getirmesini, O'nu ve insanlýða getirdiði en büyük hediye olan Kur'an-ý yakýndan tanýmamýza ve çaðrýsý etrafýnda birleþmemize vesile olmasýný Yüce Mevlâ'dan niyaz eder, Memur Sen camiasýnýn, vatandaþlarýmýzýn, soydaþlarýmýzýn ve bütün Ýslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ederim."

5 5 Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Eðridere çarþýsý no: 17 Çorum/Turkiye Tel: (0.364) Fax: (0.364) web: - VOLSWAGEN YETKÝLÝ SATICI AHLATCI Ankara yolu 7. km no:203 Çorum Tel: AHLATCI BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR Kýþla yerine yapýlacak Kampüs raporu hazýr Mutluluk, saðlýk ve esenlik getirmesi dileðiyle, tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bir bölümü Askeri Kýþla arazisine yapýlmasý düþünülen Güney Kampüsü ile ilgili raporu ilgili kurumlara iletilmek üzere Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'dan teslim aldý. Ahmet Sami Ceylan, Rektör Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek yeni hizmet binasýna taþýnmalarýndan dolayý da hayýrlý olsun dileklerini iletti. Rektör Alkan'ýn "Çorum için önemli bir deðer" olduðunu dile getiren Ceylan, "Kendisini her aradýðýmýzda mutlaka üniversite ile ilgili bir iþin takipçisi olduðunu görüyorum. Kendisine yoðun çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Çorum'un adeta kanayan yarasý haline gelen kampüs yeri konusunda Rektörümüz geldiðinden beri yoðun bir çalýþma içinde. Kuzey Kampüsü ile ilgili sorunlar çözüldü. Þimdi sýrada Güney Kampüsü var. Burada ise önümüz de çözülmesi gereken en büyük sorun Askeri Kýþladýr. Sorunun çözümü için Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'dan yardým istedik. O da bizi kýrmadý ve gerekli iþlemlerin yapýlmasý için talimatlarýný verdi. Bizde hemen istiþare yaparak çalýþmalara baþladýk" dedi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise göreve geldiðinde kamuoyunda 'üniversite eþittir kampüs' þeklinde bir algý olduðunu ve bu algýyý deðiþtirmek için büyük çaba harcadýklarýný dile getirerek, "Þimdi öðrenci sayýmýz 11 bine bölüm sayýmýz ise 120'ye çýktý. Týp Fakültesinde üç ayda 14 açýk kalp ameliyatý, 300'e yakýn anjiyo yapýldý. Kampüs de mutlaka olacak. Binalar yapýldýðý zaman içinde evrensel deðerlerde üretilmelidir. Çorum çok güzel þeyleri yapacak kapasitedir" ifadelerini kullandý. 'Kent Üniversitesi' kavramýna inanan bir insan olduðunu dile getiren Rektör Alkan, "Üniversitenin kentten kopartýlmasýna sýcak bakmadým. Üniversiteler de kentlerle iç içe olmalý ve birlikte büyümeliler. Mevut çalýþmalarý tamamladýðýmýz zaman bin öðrenciye yetecek alt yapýmýz olacak. Biz þimdi gecikmiþliðin bedelini ödüyoruz. Ama yinede kýsa zamanda iyi geliþmeler olacak" diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmalarýn ardýndan Rektör Alkan Güney Kampüsü ile ilgili hazýrladýklarý raporu Ahmet Sami Ceylan'a verdi. Mevlid Kandilini kutlarýz.

6 HAER TEK 6 "Dini ve milli günlerimizi kutlamýþ olmak için deðil, özümseyerek idrak etmeliyiz" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Mevlit Kandili nedeniyle yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Alemlere rahmet olarak dünyaya gelen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doðduðu gece olan bu mübarek geceyi idrak etmenin mutluluðu içerisindeyiz. Her daim yeni bir heyecan ve coþku içinde idrak ettiðimiz kandillerimizin milletimiz ve tüm Müslümanlar için müstesna günler olduðu muhakkaktýr. Dini ve milli günler dostluðumuzu, kardeþliðimizi ve sevgimizi en sýcak þekilde hissettiðimiz günlerdir" dedi. "Medeniyet anlayýþýmýzýn ruhunu veren "yaratýlaný severiz yaratandan ötürü", evrensel, çerçevenin ve sonsuz sevginin yanýnda, "kendisi için istediðini baþkasý içinde istemeyen bizden deðildir" prensibi ile de insanýn hayat anlayýþýný ihtirastan, bencillikten, kin ve nefretten, zulümden, þiddetten, ayrýmcýlýktan arýndýrmýþ, hayatýn gayesinin, yaratýlýþýn kutlu bir mana ile yüklü olduðu, her þeyin kutlu manasýna döndürüldüðü bir gecedeyiz" diyen Ceylan, "Evrensel barýþ kültürünün gerçek anlamýyla yaþatýlmasý için Peygamberimizin yaþayarak sunduðu ahlak modelini, örnek aile hayatýný, O'nun kin, nefret ve intikamý sevgi ve müsamahaya dönüþtüren rahmet ve barýþ yüklü mesajýný çaðýn söyleþi ve sunuþ teknikleri ile insanlýða tanýtmayý öncelikli sorumluluklarýmýzdan biri olarak görmeliyiz. Millî ve Manevi deðerlerimize sahip çýkarak bunlarý gelecek nesillere aktarmalýyýz. Dünyamýza baktýðýmýzda, yaþanan olaylara çok dikkat ederek birlik ve beraberlik içinde olmalýyýz. Bizler kendi dini ve milli günlerimizi kutlamýþ olmak için deðil, özümseyerek idrak etmeliyiz.bu duygu ve düþüncelerle hemþehrilerimizin, ülke halkýmýzýn ve bütün Ýslam dünyasýnýn Mevlid Kandilini tebrik ediyor, insanlýða barýþ ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandý. Esnaftan Baþkan Yazýcý'ya altyapý teþekkürü Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turu yaparak esnafýn ve vatandaþlarýn taleplerini dinlerken yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vermeye devam ediyor. Gerçekleþtirilen esnaf turlarý ile talepleri dinlerken çalýþmalar hakkýnda bilgiler sunduklarýný ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Hem halkýmýzýn hem esnafýmýzýn her zaman yanýnda ve arasýndayýz" dedi.osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek talepleri dinlemeye devam ediyor. Esnafý dükkanlarýnda ziyaret eden ve hayýrlý kazançlar dileyen Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla da sohbet etti. Esnafýn taleplerini dinleyen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Esnafýn önemli bir hizmet sunduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiklerini ve esnaf ve vatandaþlarýn taleplerini, yapýlmasýný istenilen çalýþmalarý dinlediklerini kaydetti.ziyaretlerde Baþkan Yazýcý'dan yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan esnaf, çalýþmalarý devam eden alt yapý yatýrýmýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Osmancýk'ýn köklü bir sorununa neþter vurulduðunun altýný çizen esnaf, yapýlan hizmetin önemli bir sorunu çözüme kavuþturacaðýna dikkat çekerek Baþkan Yazýcý'ya teþekkür etti. "Saðlýk çalýþanlarýnýn maðduriyetlerine son verilmeli" Tüm Saðlýk Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, döner sermayeler nedeniyle saðlýk çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn yaklaþýk 3'te 1'inin emekliliðe yansýmadýðýný belirtti. Hastanelerde döner sermayelerin geç ve eksik yatýrýlmasýnýn yaný sýra ek ödemelerin, saðlýk çalýþanlarýnýn emekli maaþlarýna da yansýmadýðýna dikkat çeken Erözgün, "Örneðin, 4/1 derecedeki ebe ve hemþirenin net maaþý 1467 TL iken, ek ödemeyle bu rakam yaklaþýk 2270 TL oluyor. Ancak emekliliðe, maaþýn 3'te 1'ine denk gelen ek ödemeler yansýmýyor. Diðer memurlarda olduðu gibi, saðlýk çalýþanlarýn da döner sermayeleri emekliliðe yansýtýlmalý, çalýþanlar emeklilikte maðdur edilmemelidir" dedi. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in "Saðlýk çalýþanlarýnýn döner sermayeleri tamamen emekliliðine yansýtýrsak, bu aktüeryal dengede çok ciddi problemler yaratýr. Daha önce bu yönde bir adým attýk, bir düzenleme yaptýk ama tamamýný yansýtmamýzýn imkâný olmadýðý kanýsýndayým" sözlerini hatýrlatan Erözgün açýklamasýný þöyle tamamladý:"maliye Bakaný Mehmet Þimþek'e sesleniyoruz; hakkýmýzý istiyoruz. Yurdun her köþesinde fedakârca görevlerini yerine getiren, hayat kurtaran saðlýk çalýþanlarýnýn diðer memurlardan farklý muamele görmeleri adaletsiz bir yaklaþýmdýr. Saðlýk çalýþanlarý artýk emekliliðe endiþeyle deðil, umutla bakmalýdýr. Yoksulluk sýnýrýnýn altýnda, açlýk sýnýrýna yakýn bir ücretle hayatýný devam ettirme mücadelesi veren kamu kesimi olan saðlýk çalýþanlarý, emekli olduklarýnda da gelirlerinin yüzde 50'den fazlasýný kaybetmektedirler. Zaman kaybetmeden gerekli adýmlar atýlarak, çalýþanlarýnýn maðduriyetine bir an önce son verilmelidir." TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN MEVLÝD KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ CEVHER PASTANELERÝ Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Ömer-Mustafa UZUN

7 7 YILPEN PLASTÝK Sadýk Yýldýrým Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Adres: OSB 8. Cad. D:6 Çorum TEL: Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mevlid Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz Tüm Ýslam Aleminin ve Oda Üyelerimizin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlar, Ülkemize ve Milletimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Recep Kayýkçý MEB, düzenlemeleri sendikalarla birlikte yapacak Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve Toplu Görüþmeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, sendikalarý ile Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda imzalanan Kurum Ýdari Kurulu Ekim 2012 Çalýþma Raporu'nda, "Milli Eðitim Bakanlýðý Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði, Öðretmenlerin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði, Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Yönetmeliði ile genel idare hizmetleri sýnýfý, teknik hizmetler sýnýfý ve yardýmcý hizmetler sýnýfý çalýþanlarý için yönetmelik çalýþmalarýnýn baþta yetkili sendika olmak üzere sendikalarýn görüþlerinin alýnmak suretiyle tamamlanmasýnýn saðlanmasý" yönünde karar alýndýðýný belirtti.tekin Çýnar, çözüme kavuþturulmasý kararlaþtýrýlarak imza altýna alýnan mutabakat metninde yer alan diðer konularý þöyle sýraladý: "Öðretmenlere il dýþý isteðe baðlý olarak karþýlýklý yer deðiþtirme (becayiþ) hakký verilmelidir. Özür durumu nedeniyle talepleri olmamasýna raðmen zorunlu olarak karþýlýklý yer deðiþtirmeye tabi tutulan öðretmenlere haklarýndaki atama iþleminin iptalini isteme hakký verilmelidir. Ýl içi özür durumuna baðlý yer deðiþikliði talebinde bulunup atamalarý yapýlmayan öðretmenlerin maðduriyetlerinin giderilmesi için ihtiyaç oluþmasý halinde özür durumuna baðlý yer deðiþikliði atamalarý yapýlmalýdýr. Bakanlýðýn yeniden yapýlandýrýlmasý hakkýndaki 652 sayýlý KHK gereði görevde yükselme ve unvan deðiþikliðine iliþkin mevzuat düzenleme çalýþmalarýnýn sonuçlandýrýlmasý sonrasýnda görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavlarý yapýlmalýdýr. Eðitim fakültelerinde yüksek öðrenimlerini görmekte olan öðrencilerden Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý yaygýn ve örgün eðitim kurumlarýnda stajýný yapmakta olanlar, staj yerlerinde ve staj süreleri boyunca baþta Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetine Dair Yönetmelik olmak üzere Öðretmen Adaylarýnýn Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Eðitim Öðretim Kurumlarýnda Yapacaklarý Öðretmenlik Uygulamasýna Ýliþkin Yönergenin atýfta bulunduðu, eðitimlerinin ve çalýþmalarýnýn ifasýna engel mahiyetteki diðer hükümlere tabi tutulmamalýdýrlar. Ekim 2009 tarihli Kurum Ýdari Kurulu'nda alýnan "Kariyer basamaklarýnda yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiði hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacýyla ilgili mevzuatýnda gerekli deðiþikliklerin yapýlarak sýnav açýlmasýna yönelik çalýþmalarýn baþlatýlarak en kýsa zamanda sonuçlandýrýlmasý" kararý yürürlüðe konulmalý; bu amaçla kariyer basamaklarýna iliþkin hukuki düzenleme bir an önce yürürlüðe konularak sýnav takvimi açýklanmalýdýr." MEVLÝD KANDÝLÝ 12 Rebiulevvel 571, Müslümanlarýn hatta insanlýðýn en kutlu günü sabaha karþý dünyanýn en büyük ve en mesut hadisesi meydana gelmiþtir. Baþýmýzýn tacý Hz. Muhammed (S.AV.) dünyayý þereflendirmiþtir. Þu bir hakikattir ki Peygamber Efendimiz (S.A.V.) in insanlýða yaptýklarý hizmetler pek büyük ve eþsizdir. O, Peygamber olarak gönderildiði miladi yedinci asýrda dünyanýn her tarafý zulümler, karanlýklar ve sapýklýklar içindeydi. O zamanýn Arabistan'ýnda, Doðu Roma'sýnda Ýran'ýnda insan ya vahþi, zalim, merhametsiz ve kaba bir varlýktý. Daðdan getirdiði odun parçasýný yontarak tanrý edinen, kendi eliyle yoðurup þekil verdiði helvayý put yaptýktan sonra acýkýnca çekip yiyen bir insan kalabalýðýna Hz. Muhammed (S.A.V) peygamber olarak gönderilmiþti. Hz. Peygamber (S.A.V.) kýz evladýný, topraða diri diri gömen, bundan üzüntü ve utanç yerine neþe ve gurur duyan bir kitleden öyle bir millet meydana getirdi ki fertleri merhamet ve nezaketin canlý örneði oldular. Hz. Muhammed (S.A.V.)deve çobanlarýndan insanlýðýn efendilerini, ordularýn kumandanlarýný, medeniyetlerin mucitlerini ortaya çýkardý. Türkler Müslüman olmadan önce kan döken, adam öldüren ve yaðmacýlýktan gurur duyan, bununla þöhret yapan insanlardý. Fakat Müslümanlýðý kabul ettikten sonra dünyanýn efendisi, cihan saadetinin bekçisi oldular. Resulullah'ýn yirmi üç yýl içinde meydana getirdiði ve daðlarý yerinden oynatmak, denizleri kurutmak kadar harikulade olan muazzam inkýlâplara cihan tarihinde bir daha rastlamak mümkün deðildi. Hz. Muhammed (S.A.V.) bu baþarýlarý, elbette Allah'ýn yardýmýyla fakat büyük meþakkatler, aþýlmaz güçlükler mukabilinde elde etmiþtir. O, Kur'an-ý Kerim'de belirtildiði gibi, " Mü'minlerin sýkýntýya uðramalarýndan çok üzülen, mü'minlere çok düþkün, onlarý esirgeyen" (1) bir þahsiyetti. Ýslama davet ettiði kimseler Müslüman olmayacaklar diye üzüntüsünden nerede ise kendisini mahvedecekti.(2) Hulasa, Hz. Peygamber Efendimiz bütün ömrünü insanlarý Allah' a davetle geçirmiþ bunun için sevinmiþ, bunun için üzülmüþ, bunun için harbe girmiþ ve nihayet bunun için Allah'a yalvarmýþtýr. Müslümanlarla Mekke müþrikleri arasýnda meydana gelen büyük Bedir Muharebesinde, iki ordu karþý karþýya geldiði zaman Rasul-i Ekrem kendinden geçmiþ bir halde ellerini göðe kaldýrmýþ: "Ya Rabbi, bugün va'dini yerine getir" diye yalvarmýþtýr. O kadar kendinden geçmiþtir ki ihramý (atkýsý) omuzundan düþtüðü halde farkýna varamamýþ, secdeye kapanarak:" Ya Rabbi! Þu birkaç can da bugün telef olursa ta kýyamet gününe kadar sana kulluk eden bulunmaz!" demiþti.(3) Rasululah Efendimizin (S.A.V.) bu türlü davranýþlarý, fedakârlýklarý karþýsýnda kendimizi hesaba çekerek olursak acaba hangi neticeye varýrýz? Biz sýrasý gelince onun ümmeti olduðumuzu söyleriz, ama maalesef bu, çoðu zaman boþ bir iddiadan ileriye geçmiyor. Ýnsanýn, bilhassa çocuk ve gençlerin iyi bir modele ihtiyacý vardýr. Onlara örnek olabilecekleri örnek þahsiyetler gösterilip tanýtýlmazsa, kötüleri taklit ederek bu boþluðu doldurmaya çalýþýrlar. Su damlalarý zaman içinde mermeri bile oyabildiðine göre, yaþýmýz ne olursa olsun, her birimiz çevremizin etkisi altýnda kaldýðýmýzý unutmamalýyýz. Olumsuz etkilerin izlerini silmek için de zaman zaman kendimizi manevi takviyelerle güçlendirmeye çalýþmalýyýz. Bu arada örnek kiþilerin hayatýný okuyup öðrenmek de, maneviyatýmýza çeki düzen vermemizi saðlayacaktýr. Yüce Allah Peygamberimizi (S.A.V.) bize örnek göstermiþ ve onu model almamýzý emretmiþtir. Þu halde bize düþen görev, onu yakýndan tanýmak, ahlakýný ve hayat tarzýný öðrenmektir. Ýrlanda'lý ünlü yazar George Bernard Shaw (Ö.1950)' un ifadeleri þöyledir: "Ben Muhammed'in dinini olaðan üstü canlýlýðýndan dolayý hep takdir etmiþimdir. Ýslam, varlýðýn deðiþen yönlerine uyarlanabilir yeteneðe sahip tek dindir. Böylece Ýslam her çaða hitap etmektedir. Benim tahminime göre, Muhammed'in inancý bugün Avrupa'da kabul edilmeye baþlandýðý gibi gelecekte de kabul edilecektir. Benim kanaatime göre ona insanlýðýn kurtarýcýsý demek gerekir. Günümüz dünyasý onun gibi birisinin hâkimiyeti altýna girse, çok ihtiyaç duyulan barýþ ve mutluluk getirecek þekilde, sorunlarý onun çözeceðine inanýyorum. Gelecek yüzyýlda Avrupa, sorunlarýnýn çözümünü bu inanç içinde görmeye gidebilir." (4) Ey Rasül-i Kibriya, ey âlemlerin yüzü suyu hürmetine yaratýldýðý Hatemül Enbiya! Sen, insanlýða bir þahit bir müjdeleyici ve uyarýcý, Allah'a O'nun izniyle bir davetçi ve nur saçan bir meþ'ale olarak gönderildin! Sen bütün âlemlere rahmet olarak gönderildin. Sen, insanlýða bir þahit, bir müjdeleyici ve uyarýcý, Allah'a O'nun izniyle bir davetçi ve nur saçan bir meþ'ale olarak gönderildin.! Sen bütün alemlere rahmet olarak gönderildin.! Sen çok üstün bir ahlaka, sonsuz bir merhamete ve saðlam bir karaktere sahipsin! Sen dünyada ve ahirette insanlýðýn kurtarýcýsýsýn! Sen bize kendi nefislerimizden daha evlâ ve yakýnsýn! Bizi dünyada da, ahirette de kendi halimize, kendi duygusuzluðumuzla, kendi amellerimizle baþ baþa býrakma. Ey insanlýðýn Þefaatçisi! Bu vesileyle mübarek Mevlid Kandilinizi tebrik ediyor, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (S.A.V.)Efendimizin dünyayý þereflendirmesinin yuvalarýmýza ve insanlýða huzur ve barýþ getirmesini Cenab-ý Allah tar temenni ve niyaz ediyorum. 1-Et-Tevbe El-Kehf.6 3-Asr-ý Saadet,c. 1 s Siret Ansiklopedisi c.1 s. 143 Mehmet AÞIK *Çorum Müftüsü

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı