VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

2 ġirketimizin, 2008 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkelerine uygun olarak hazırlanmıģ, mali tabloları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. YÖNETĠM KURULU ve DENETĠM KURULU Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları aģağıda gösterilmiģtirģ ( tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı nca belirlenmiģtir.) YÖNETĠM KURULU Görev Süresi Adı ve Soyadı Görevi BaĢlangıç BitiĢ Ahmet Nazif Zorlu Yönetim Kurulu BaĢkanı Mayıs-2009 Prof.Dr.Ekrem Pakdemirli Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Mayıs-2009 Mehmet Emre Zorlu Yönetim Kurulu Üyesi Mayıs-2009 Dr.Recep Yılmaz Argüden Yönetim Kurulu Üyesi Mayıs-2009 Ömer Yüngül Yönetim Kurulu Üyesi - Ġcra Kurulu BaĢkanı Mayıs-2009 Enis Turan Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi Mayıs-2009 Mehmet Cem Bodur Yönetim Kurulu Üyesi Mayıs-2009 Ahmet Nazif Zorlu Yönetim Kurulu BaĢkanı ( Denizli) Kariyerine tekstil sektöründe aile Ģirketinde baģladıģ Ġlk Ģirketi olan Korteks'i 1976 yılında kurdu. Ġzleyen yıllarda tekstil sektöründe yeni yatırımlara imza atan Ahmet Nazif Zorlu, 1990 yılında Zorlu Holding'i kurdu yılında Vestel markasını satın alan Ahmet Nazif Zorlu, halen farklı sektörlerde hizmet veren 29 Ģirketin Yönetim Kurulu BaĢkanlığını veya Üyeliğini sürdürmektedir. Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı ( Ġzmir) Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli yılları arasında UlaĢtırma, yılları arasında Maliye Bakanlığı görevlerini yürütmüģ, 1991 yılında BaĢbakan Yardımcılığı görevini üstlenmiģtir. Bilkent, BaĢkent ve Ege Üniversitelerinde öğretim görevlisi olan Pakdemirli, Dokuz Eylül Üniversitesi nde Rektör Yardımcısı, BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı'nda MüsteĢarlık görevlerinde bulunmuģtur. Bugüne kadar 100'den fazla makalesi ve 10 kitabı yayınlanmıģtır. Mehmet Emre Zorlu Yönetim Kurulu Üyesi ( Ġstanbul) Mehmet Emre Zorlu, 2006 yılında Koç Ünversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliğini bitirmiģ daha sonra yıllarında Ġngiltere de Essex Üniversitesi Yenilik ve Teknology Yöneticilik Master programına katılmıģtır. Mehmet Emre Zorlu 2009 yılı itibari ile Vestel ġirketler grubunda çalıģmaya baģlamıģtır. Dr. Recep Yılmaz Argüden Yönetim Kurulu Üyesi ( EskiĢehir) Dr. Recep Yılmaz Argüden Ar-Ge DanıĢmanlık'ın Yönetim Kurulu BaĢkanlığı nı yürütmektedir. Deneyimleri özel sektörden, kamu sektörüne ve uluslararası kuruluģlara; sivil toplum örgütlerinden, akademik hayata kadar geniģ bir yelpazeyi kapsamaktadır yılları arasında ÖzelleĢtirme Programının sorumluluğunu yürütmüģtür. Ekonomi konusunda BaĢbakan BaĢdanıĢmanlığı yapmıģtır. Halen, Rothschild yatırım bankasının Türkiye DanıĢmanlığı görevinin yanı sıra yurt içinde ve dıģında çeģitli kuruluģların yönetim kurullarında da görev alan Dr. Argüden, deneyimlerini Boğaziçi Üniversitesi'nde ve Koç Üniversitesi MBA programında strateji dersi vererek ve çeģitli gazete ve dergilerdeki köģe yazılarıyla ve kitaplarıyla paylaģmaktadır. YaĢam kalitesini yükseltme konusundaki çalıģmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından Geleceğin 100 Global Lideri arasına seçilmiģtir. 2

3 Ömer Yüngül Yönetim Kurulu Üyesi ve Ġcra Kurulu BaĢkanı ( Ġzmir) 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nü bitirdi yılında Zorlu Grubu'na Beyaz EĢyadan Sorumlu Ġcra Kurulu BaĢkanı olarak katıldı. 3 Ocak 2000'de tüm Grubun üretiminden sorumlu Ġcra Kurulu Üyeliğine getirilen Ömer Yüngül halen Vestel Grubu Ġcra Kurulu BaĢkanı olarak görev yapmaktadır. Enis Turan Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi ve ( Mersin) 1976 yılında ĠTÜ Makine Mühendisliği Bölümü nü bitirmiģtir yılında Ġngiltere'de Brunel Üniversitesi'nde Üretim Yönetimi master programını tamamlamıģtır. Türkiye'de farklı firmalarda görev yaptıktan sonra 1988 yılında Vestel DıĢ Ticaret'te Murahhas Üye olarak göreve baģlamıģtır yılından beri Vestel Ġcra Kurulu Üyeliğini de yürütmektedir. Mehmet Cem Bodur Yönetim Kurulu Üyesi (1961 Ġstanbul) 1982 yılında Ġstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü nü bitirmiģtir yılları arasında bankacılık sektöründe görev yapan Bodur, 1996 yılında Mali ĠĢlerden Sorumlu BaĢkan olarak Zorlu Grubu na katılmıģtır. Bodur, 2000 yılından beri Yönetim Kurulu Üyesidir. DENETĠM KURULU Görev Süresi Adı ve Soyadı Görevi BaĢlangıç BitiĢ ġerif Arı Denetçi Mayıs-2009 Ahmet Günaydın Hızarcı Denetçi Mayıs-2009 DENETĠM KOMĠTESĠ VE KURUMSAL YÖNETĠM VE ATAMA KOMĠTESĠ Vestel Elektronik A.ġ. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalıģmak üzere Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ve Denetim Komitesini kurmuģtur. Komite üyeleri birden fazla komitede görev yapmamaktadır. Denetim Komitesi: Sermaye Piyasası Kurulu nun seri X No:19 Madde 3 tebliği uyarınca tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuģtur. Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir Ģekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıģtır. Komite en az iki üyeden oluģmaktadır. Komitenin bağımsızlığının sağlanmasını teminen komite baģkanlığı görevinin bağımsız üyeler arasından seçilmesine karar verilmiģtir. omite BaĢkanının bağımsızlığının yanı sıra seçiminde de belli niteliklere sahip olmasına dikkat edilmiģtir. Komite BaĢkanının daha önce benzer bir görevde bulunmuģ, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikime sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmektedir. ġirket esas sözleģmesinde de bu hususlara yer verilmiģtir. Denetim Komitesi BaĢkanı Prof.Dr.Ekrem Pakdemirli dir ve bağımsız üyeler arasından seçilmiģtir. Diğer üye Cem Bodur dur ve icrada yer almayan üyeler arasında yer almaktadır. 3

4 Denetim Komitesinin yılda en az 4 defa - her çeyrekte bir kez olmak üzere toplanmasına iliģkin esas sözleģmede düzenleme yapılmıģtır. Komitenin kararlarının ve toplantı tutanaklarının tutulmasından yönetim sekreteryası sorumludur. Komitenin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiģ çalıģma esasları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleģtirmektedir. Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi: Vestel Elektronik A.ġ tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri Tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesini kurmuģtur. Komite, ġirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek ve Ģirkete iliģkin atamalarda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak üzere kurulmuģtur. Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkanı Yılmaz Argüden dir ve bağımsız üyeler arasından seçilmiģtir. Diğer üye ġule Zorlu dur ve icrada yer almayan üyeler arasında yer almaktadır. Komite üyelerinin niteliklerinin Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan Yönetim Kurulu üye niteliklerine uymasına özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesinin yılda 3 kez toplanması esastır. Komite ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiģ çalıģma esasları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleģtirmektedir. ġġrketġn ORTAKLIK YAPISI ORTAKLAR ORTAKLIK ORANLARI HĠSSE TUTARI HĠSSE ADEDĠ Collar Holding B.V. Hollanda % 51, , ĠMKB de Kote Edilen % 48, , TOPLAM % , SEKTÖRDEKĠ GELĠġMELER 2008 yılının son çeyreğinde baģlayan ve halen devam etmekte olan finansal piyasalardaki küresel kriz olumsuz etkilerini ülkemizde de göstermiģ, Ģirketimizin ana faaliyet konusu olan TV segmentinde, iç piyasada adet bazında adet bazın satıģlar geçen yıla göre da %17 oranında gerilemiģtir. Türkiye TV sektörünün baģlıca ihracat pazarı olan Avrupa da CRT TV den LCD TV ye kayıģ trendi 2008 yılında da hızlı olarak devam etmiģtir. Bu kapsamda sektör TV ihracatı CRT TV satıģlarındaki azalıģ paralelinde bu dönemde adet bazında %30 oranında azalmıģtır. Aynı dönemde LCD TV ihracatı %15 oranında artmıģtır. Global bazda yaģanan finansal krizin etkileri beyaz eģya sektörüne de yansımıģ ve bu paralelde 2008 yılında toplam satıģlarımızın yaklaģık %53 ünü gerçekleģtirdiğimiz Avrupa Pazarı nda beyaz eģya satıģları bir önceki yıla göre adet bazında %4.4 oranında düģüģ göstermiģtir. Özellikle konut piyasasında yaģanan krizin oldukça derin hissedildiği Ġngiltere ve Ġspanya da beyaz eģya satıģları bir önceki yıla göre sırasıyla %7.9 ve %14.6 oranında azalmıģtır. Krizin olumsuz etkisinin en fazla yaģandığı son çeyrekte de Avrupa Pazarı nda beyaz eģya satıģları %10 oranında daralma kaydetmiģtir. Global piyasalarda yaģanan bu derin krizin yansıması olarak 2007 yılında yaģanan %5 lik daralmanın ardından iç piyasada beyaz eģya satıģları 4 ana ürün (buzdolabı, çamaģır makinesi, fırın, bulaģık makinesi) bazında bir önceki yılın aynı seviyesinde kalarak 5,166,768 adet olarak gerçekleģmiģtir. Ürün bazında rakamlara bakıldığında doymuģluk oranı yüksek olan buzdolabında satıģlar aynı seviyede kalırken, çamaģır makinesi satıģları %5 oranında azalmıģtır. Bu dönemde fırın iç satıģları geçen yılın aynı dönemine göre %5 oranında azalırken, bulaģık makinesi iç satıģları %13 oranında artmıģtır. Vestel in 2008 yılı sektör iç satıģlarından aldığı pay %12,9 civarında gerçekleģmiģtir. 4

5 BaĢlıca ihracat pazarı olan Avrupa da beyaz eģya satıģlarında yaģanan daralmaya rağmen, sektör ihracatı 4 ana ürün (buzdolabı, çamaģır makinesi, fırın, bulaģık makinesi) bazında 2008 yılında geçen yılın aynı dönemine göre %0,72 oranında artarak 11,519,403 adet olarak gerçekleģmiģtir. Ġhracat tarafında sektör büyüme ortalamasını yukarıya taģıyan segmentler sırasıyla %41 ve %19 büyüme oranlarıyla fırın ve bulaģık makinesi olmuģtur. Bu dönemde Vestel in sektör ihracatından aldığı pay %28,9 civarında olmuģtur. KAPASĠTE VE ÜRETĠM ġirket 597 bin m2 si Manisa Organize Sanayi Bölgesi nde ve 85 bin m2 si Rusya-Alexandrov da olmak üzere toplam 682 bin m2 kapalı üretim alanına sahiptir. ġirketin Manisa daki üretim tesislerinde CRT ve LCD televizyon, buzdolabı, çamaģır makinesi, klima, piģirici cihazlar, bulaģık makinesi ve dijital ürünler üretilmektedir yılı net satışlarımız USD olarak gerçekleşmiş olup bu tutarın USD si ihracat tutarıdır. Toplam satışların %66 sı Avrupa ülkelerine, %26 sı yurtiçine, %8 i diğer ülkelere yapılmıştır. YATIRIMLAR dönemi için toplam yatırım tutarı 109 milyon USD dir. Dağılımı aģağıdaki gibidir: Yatırımlar USD Vestel Elektronik Vestel Dijital Vestel Beyaz EĢya Rusya Toplam YAPILAN ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME FAALĠYETLERĠ Vestel Elektronik Grubu nda toplam 500 ün üzerinde Ar-Ge personeli görev yapmaktadır. Vestel müģteri bazlı çalıģan farklı Ar-Ge lokasyonları ile çok sayıda projeyi aynı anda yürütebilme becerisine ve yatkinliğine sahiptir. Projeler; elektronik ve mekanik projeler olmak üzere 2 ana kategoride değerlendirilir ve yürütülür. Bilimsel yaklaģımları, yeni metotları ürünlere dönüģtürebilmek adına bir çok üniversitenin yetkin kadroları ile projelerde birlikte çalıģmakta, yeni patentlerin oluģumu sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra yurt içi ve yurt dıģı laboratuvarlardan ve üniversitelerden test ve analiz hizmeti alınmaktadır. Vestel Elektronik in Ar-Ge faaliyetleri 2008 yılında Manisa da Merkez, High-End ve Dijital merkezleri,cabot Ġzmir, Ġstanbul da Vestek,Bristol-Ġngiltere de Cabot UK tarafından yürütülmüģtür. Ar-Ge faaliyetlerinin ana odağını sayısallaģtırma, yüksek çözünürlük, taģınabilir ve kolay bağlanabilir ürün teknolojileri oluģturmuģtur. 5

6 Manisa Merkez ve Hihg-End CRT ve LCD televizyonlarda mekanik ve elektronik tasarım faaliyetleri ġirket in Manisa daki Merkez ve High-End Ar-Ge merkezlerinde yürütülmüģtür. 300 kiģilik Ar-Ge ekibinin proje yönetimi stratejileri doğrultusunda sürdürülen faaliyetler 2008 yılında da baģarılı sonuçlar verecektir.merkezin faaliyetleri; ürün geliģtirme safhasında endüstriyel tasarım, mekanik tasarım, donanım tasarım, yazılım tasarım, test ve doğrulama, patent ve proje destek gruplarından oluģan proje takımları tarafından gerçekleģtirilmektedir. Ar-Ge faaliyetleri standart CRT ürünlerde verimliliği artırmanın yanı sıra, mevcut ürünlere yeni özellikler eklemeyi hedeflemiģtir. CRT donanım tasarımı projeleri, üretimdeki tüm mevcut modellerin ve Ģaselerin Safety 2007 (EN60065-yeni versiyon) uyumlaģtırmasının yanı sıra, pazarlama maliyet rekabetini hedefleyen yeni tasarımlara da yönelmiģtir yılından itibaren ürünlere iki ayrı güvenlik standardının ekleneceği öngörülmektedir. Bu nedenle 2007 yılında Vestel ürünlerinde tüm güvenlik gereklerinin uygulanmasına baģlanmıģtır. LCD ürünlere yeni teknolojileri uygulayarak ve verimlilik ve müģteri odağını artırarak ürün yelpazesini geniģletmek amaçlanmıģtır. Entegre dijital TV, HD hazır ve mevcut ürünlere tam kapsamlı yüksek çözünürlük çözümleri öncelikli konular olmuģtur. IPTV ve TV-DVD ler gibi yeni kombi projelerin yanı sıra, TFT TV hattında yeni görüntü performansı iyileģtirme projeleri de baģlatılmıģtır. ÇalıĢmalar sonucunda çok sayıda yeni mekanik ve elektronik ürün geliģtirilmiģtir. Vestel henüz ülkemizde deneme sürecinde olan karasal sayısal yayıncılığa uygun bir televizyon yelpazesini sunmaya hazır hale gelmiģtir ve bu alanda Avrupa nın en önde gelen kurumudur. FĠNANSAL RASYOLAR ġirketin 2008 yılı finansal tabloları, denetim raporları, özel durum açıklamaları ve faaliyet raporlarına ĠMKB de yayınlanmıģ olup, web sitesinden ulaģılabilmektedir. Karlılık ve finansal durumumuzu iliģkin oranlarımız aģağıda yer almaktadır. Oranlar-Karlılık USD Net Satışlar İhracat/Satışlar 74% Faaliyet Karı Brüt Kar Marjı 19% VAFÖK Net Dönem Karı Toplam Aktifler Özkaynaklar Net Borç Net Borç/Özkaynaklar 43% VAFÖK Marjı 9% ÜST YÖNETĠM tarihi itibariyle ġirketimiz Ġcra Kurulu kadrosu ve görevleri aģağıda verilmiģtir. Adı ve Soyadı Ömer Yüngül Enis Turan Erdoğan Cengiz Ultav Görevi Ġcra Kurulu BaĢkanı 6

7 Ġhsaner Alkım Levent Hatay Özer Ekmekçiler Cem Köksal Ġzzet Güvenir Necmi KavuĢturan [1] Ömer Yüngül Ġcra Kurulu BaĢkanı ( Ġzmir) 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nü bitirdi yılında Zorlu Grubu'na Beyaz EĢyadan Sorumlu Ġcra Kurulu BaĢkanı olarak katıldı. 3 Ocak 2000'de tüm Grubun üretiminden sorumlu Ġcra Kurulu Üyeliğine getirilen Ömer Yüngül halen Vestel Grubu Ġcra Kurulu BaĢkanı olarak görev Yapmaktadır. [2] Enis Turan Erdoğan ( Mersin) 1976 yılında ĠTÜ Makine Mühendisliği Bölümü nü bitirmiģtir yılında Ġngiltere'de Brunel Üniversitesi'nde Üretim Yönetimi master programını tamamlamıģtır. Türkiye'de farklı firmalarda görev yaptıktan sonra 1988 yılında Vestel DıĢ Ticaret'te Murahhas Üye olarak göreve baģlamıģtır yılından beri Vestel Ġcra Kurulu Üyeliğini yürütmekte olup global ticaret ve OEM satıģından sorumludur. [3] Cengiz Ultav ( EskiĢehir) Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Elektronik Mühendisliği alanında lisans ve master eğitimini tamamladı. Kariyerine Uluslararası Philips Enstitüsü nde baģlayan Ultav, Türkiye'de ve yurt dıģında çeģitli elektronik firmalarının BT ve Ar- Ge bölümlerinde görev aldı yılında Vestel'e Teknolojiden Sorumlu BaĢkan olarak katılan Ultav, halen Stratejik Planlama ve Teknolojiden Sorumlu ĠcraKurulu Üyesidir. [4] Ġhsaner Alkım ( Kırcaali) 1977 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Bölümü nü bitirdi. HaberleĢme ve elektronik sektörlerindeki görevlerinin ardından 1988 yılında Vestel ailesine katılan Alkım, yılları içinde verdiği ara haricinde Vestel bünyesinde Ar-Ge ile ilgili çeģitli görevlerde bulundu yılında yeniden Vestel'e katılan Alkım, Elektronik Ar-Ge'den Sorumlu olarak görev yapmaktadır. [5] Levent Hatay ( Oklahoma) 1984 yılında Dallas Southern Methodist Üniversitesi'nde Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Mühendislik Yönetimi alanında master ve Süreçler AraĢtırması konusunda doktora eğitimi aldı. Aygaz ve Altınyıldız'daki görevlerinin ardından 1999 yılında Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama'ya Genel Müdür olarak katıldı. 2005'ten beri pazarlama-satıģ ve markalaģmadan sorumlu olarak görev yapmaktadır. [6]Özer Ekmekçiler ( Ġzmir) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü nü bitirdi. Farklı sektörlerde üst düzey görevler aldıktan sonra 2000 yılında Vestelkom A.ġ 'de Genel Müdür görevine getirildi yılından beri Vestel Elektronik, Vestelkom, Vestel Dijital ve Vestel Rusya'dan Sorumlu olarak görev yapmaktadır. [7]Cem Köksal ( Ankara) 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nü bitiren Köksal, 1990 yılında Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı ve 2001 yılları arasında bankacılık sektöründe görev yaptı yılında DenizBank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve baģlayan Köksal, 2002 yılında Vestel'e Finanstan Sorumlu BaĢkan olarak katıldı. Halen Finanstan Sorumlu olarak görev yapmaktadır. 7

8 [8]Ġzzet Güvenir ( Ġzmir) 1980 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü nü bitirdi. Beyaz eģya sektöründe farklı görevlerde bulunduktan sonra 1998 yılında Klima Fabrika Müdürü olarak Vestel ailesine katıldı yılında Vestel Beyaz EĢya'da Genel Müdürlük görevine atanan Güvenir, 2005 yılından beri Beyaz EĢyadan Sorumlu Ġcra Kurulu Üyeliği yapmaktadır. [9] Necmi KavuĢturan ( Gaziantep) 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. Bankacılık sektöründe çeģitli görevlerde bulundu yılında DenizBank Yönetim Hizmetleri Grubu'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak iģe baģladı yılında Zorlu Holding insan Kanyakları Departmanına Koordinatör olarak atandı yılından beri Vestel Grubu'nun Ġnsan Kaynaklarından Sorumlu ĠcraKurulu Üyeliğini yürütmektedir. ġġrketġn TEMETTÜ POLĠTĠKASI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu nun tarihinde Ģirket merkezinde yaptığı toplantıda alınan karar doğrultusunda, ġirket Yönetim Kurulu nda belirlenen temettü politikası doğrultusunda 2007 yılı kârı dahil olmak üzere hissedarlara net dağıtılabilir kârın asgari %25'i kadar nakit veya hisse senedi Ģeklinde temettü olarak dağıtılması kararlaģtırılmıģtır. Ulusal ve global ekonomik Ģartlar ve ġirket in büyüme planına bağlı olarak dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul toplantında önerilecektir. KURUMSAL YÖNETĠM UYUM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER KURUMSAL YÖNETĠM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHĠPLERĠ 2- Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 4- Genel Kurul Bilgileri 5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları 6- Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı 7- Payların Devri BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ġeffaflik 8- ġirket Bilgilendirme Politikası 9- Özel Durum Açıklamaları 10- ġirket Ġnternet Sitesi ve Ġçeriği 11- Gerçek KiĢi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması 12- Ġçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan KiĢilerin Kamuya Duyurulması BÖLÜM III- MENFAAT SAHĠPLERĠ 13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 15- Ġnsan Kaynakları Politikası 16- MüĢteri ve Tedarikçiler ile ĠliĢkiler Hakkında Bilgiler 17- Sosyal Sorumluluk 8

9 BÖLÜM IV- YÖNETĠM KURULU 18- Yönetim Kurulu nun Yapısı, OluĢumu ve Bağımsız Üyeler 19- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 20- ġirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri 21- Risk Yönetim ve Ġç Kontrol Mekanizması 22- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları 23- Yönetim Kurulu Üyelerinin Faaliyet Esasları 24- ġirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 25- Etik Kurallar 26- Yönetim Kurulunda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 27- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI Vestel Elektronik A.ġ. de 2004 yılı sonlarında baģlatılan Kurumsal Yönetim çalıģmaları paralelinde Ģirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları ilkeler doğrultusunda iģletilmeye baģlandı. Bu konudaki uygulamaların bağımsız bir gözle incelenerek kamuya açıklanmasını sağlamak için lider uluslararası derecelendirme kuruģlarından biri olan ISS Corporate Services Inc. (ISS) ten son üç yıldır derecelendirme alınmaktadır yılının ilk aylarında gerçekleģen monitoring çalıģması paralelinde ISS Corporate Services Inc. (ISS) Ģirketimizin 10 üzerinden 8.5 (% 82.57) olan kurumsal yönetim derecelendirme notunu tekrar gözden geçirmiģ ve notu değiģmeyerek 8.5 (% 83,38) olarak açıklamıģtır. Aldığımız bu yüksek not Vestel Grubu nun kurumsal yönetim konusuna verdiği önemi ve bu alanda daha da ileriye gitme çabalarını bir kez daha teyit etmektedir. Kurumsal Yönetim tarafında diğer olumlu bir geliģme de ġirketimizin 2008 yılında Thomson Extel Surveys tarafından gerçekleģtirilen Yatırımcı ĠliĢkileri Uygulamaları anketinde Türkiye deki halka açık ġirketler arasında ilk sırada yer almasıdır yılında Vestel Elektronik A.ġ. bünyesinde Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyumu daha da geliģtirmek üzere yapılan çalıģmalar aģağıda kısaca yer almaktadır. Vestel ġirketler Grubu Bilgilendirme Politikası revize edilerek, yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Bloomberg ve Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamalarının sadece Yönetim Kurulu BaĢkanı, Ġcra Kurulu BaĢkanı ve Üyeleri tarafından yapılması Ģeklinde güncellendi. Yeni Bilgilendirme Politikası 28 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleģen Genel Kurul Toplantısı nda yatırımcıların bilgisine sunulurken, ġirketin Yatırımcı ĠliĢkileri web sitesinde de yayınlandı. 30 Aralık 2008 tarihli Kurumsal Yönetim Komite toplantısında Ģirketin Ġçerden Öğrenenlerin Ticareti Yönetmeliği nin revize edilmesi konusunda çalıģmaların baģlatılması kararı alındı. Vestel Grubu ġirketleri Ġç Kontrol Sistemi nin güçlendirilmesine yönelik olarak 2008 yılında Ġç Denetim Birimi risk bazlı denetim yaklaģımı uygulaması baģlatıp tüm Ġç Denetim Birimi çalıģanları bu konuda eğitime tabi tutulmuģtur. Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması esnasında ġirket yapısı ile uyuģmayan ve faaliyetleri engelleyebileceği düģünülen bazı ilkelere yer verilmemiģtir. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aģağıda özetlenmiģtir: Birikimli oy uygulaması: ġirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemektedir. Ancak, Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler vasıtasıyla birikimli oy yönteminin sağlayacağı temsil yerine getirilmektedir. ġirket esas sözleģmesinde özel denetçi atanması talebinin bireysel hak olarak düzenlenmesi: Özel denetçi atanması talebine iliģkin hak Türk Ticaret Kanunu Madde 356 ile düzenlenmiģtir. Bu düzenleme hissedarlara mevzuat dolayısıyla tanınmıģ olduğu ve Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde de tercihan uygulanacak ilkeler arasında yer aldığı için ayrıca esas sözleģme ile düzenlenmemiģtir. ġirket esas sözleģmesinde bölünme ve hisse değiģimi, önemli tutardaki maddi/ maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağıģ ve yardımda bulunulması ile üçüncü kiģiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesi gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurulda alınacağına iliģkin düzenleme yapılmamıģtır. Bunun nedeni, ġirketin içinde bulunduğu sektör gereği sık sık alım satım yapması veya 9

10 kiralamasıdır. GerçekleĢtirilecek her bir iģlem için Genel Kurul toplantısı gerçekleģtirmenin mümkün olamayacağı düģünülerek bu maddenin esas sözleģmeye eklenmesinden kaçınılmıģtır. ĠĢlemlerin hızlılığının sağlanması ve fırsatların kaçırılmasının önlenmesi için bu husus gerçekleģtirilememektedir. Vestel, gerçekleģtirmiģ olduğu bu çalıģmalar ve Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne uyum konusundaki kararlılığı ile büyük küçük tüm hissedarlarına, tüm menfaat sahiplerine karģı sorumluluğunun bilincinde olduğunu göstermektedir. Vestel Elektronik in Kurumsal Yönetim Ġlkeleri nin Ģirket bünyesinde benimsenmesinin Ģirkete sağladığı olumlu katkıların bilincinde olarak tüm çalıģanları ve üst yönetim kademesindeki yöneticileri ile birlikte Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyumu daha da geliģtirmeyi bir hedef haline getirmiģtir. BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ Vestel Elektronik 30 Mayıs 2005 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, yatırımcıları ile olan iliģkilerinin sağlıklı olarak izlenmesi, Yönetim Kurulu ile yatırımcılar arasındaki iletiģimin ve kamuya açıklanan bilgilerde tek sesliliğin sağlanması amacıyla Kurumsal Finansman ve Yatırımcı ile ĠliĢkiler Birimini oluģturmuģtur. ġirketin Kurumsal yönetim ilkelerine uyumunda önemli bir yer alan birimin 2005 yılı baģlarında kurulan Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak çalıģması sağlanmıģ, bu husus ġirket esas sözleģmesinde de açıkça yer almıģtır. Kurumsal Finansman ve Yatırımcı ile ĠliĢkiler Birimi Direktörü olarak Figen Çevik görev yapmaktadır. Kurumsal Finansman ve Yatırımcı ile ĠliĢkiler Birimi ile irtibat Ģirket web sitesinden gerçekleģtirilebileceği gibi irtibat telefonları olan ile de iletiģim kurulabilir. Kurumsal Finansman ve Yatırımcı ile ĠliĢkiler Birimine ait direkt telefon ile sürekli eriģim mümkün kılınmıģtır yılı içerisinde birimin yürüttüğü baģlıca faaliyetler aģağıda yer almaktadır: HSBC Londra Yatırımcı Konferansı ING Antalya Yatırımcı Konferansı UBS Ġstanbul Yatırımcı Konferansı Bunları dıģında yaklaģık 30 adet birebir görüģme Dönem içerisinde birime yolu ile yaklaģık 60 soru ve telefon ile yaklaģık 60 soru gelmiģtir. Birime yöneltilen tüm sorular sözel ve/veya yazılı olarak, bilgilendirme politikası dâhilinde ve ticari sır kapsamına girmemek kaydı ile titizlikle cevaplanmıģtır. 3- PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI Vestel Kurumsal Finansman ve Yatırımcı ile ĠliĢkiler Birimi, 2008 yılı içerisinde gelen bilgi talebini bilgilendirme politikası dâhilinde ayrıntılı olarak yanıtlamıģtır. Birime gelen bilgi taleplerinin %40'u faaliyet ve finansal performans konularına iliģkin, %60'ı ise yatırımlar, hisse hareketleri, genel kurul bilgileri vs. gibi konularına iliģkin olmuģtur. Pay sahipliği hakları arasında önemli bir yer tutan bilgi edinme hakkının kolayca uygulanması için ġirket web sitesi 2008 yılında geliģtirilmeye devam edilmiģ ve yerli ve yabancı yatırımcılara en fazla bilginin en kısa zaman içerisinde eģzamanlı, doğru, hızlı, tam ve anlaģılabilir Ģekilde aktarılabilmesini sağlanmıģtır. ġirket esas sözleģmesinde özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiģtir. Bu hak TTK Madde 356 ile sermayenin %10 una sahip olan azınlık hissedarlar için düzenlenmiģ olduğu için ayrıca düzenleme yapma gereği duyulmamıģtır. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıģtır. 4- GENEL KURUL BİLGİLERİ Vestel Elektronik 2007 yılına ait Genel Kurul toplantısı 28 Mayıs 2008 tarihinde saat 09.30'da Zorlu Plaza Avcılar, Ġstanbul adresinde gerçekleģtirilmiģtir. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleģmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Ģekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin tarih ve 7056 sayılı nüshasında ve tarihli Milliyet Gazetesi ile tarihli Dünya Gazetesinde ve ayrıca Ģirketin adresinde ilân edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren pay sahiplerine (Ģirketin tüm hisse senetleri hamiline yazılıdır) taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıģtır. Genel Kurula katılımın kolaylaģtırılması amacıyla Türkiye'nin yüksek tirajlı iki gazetesine ilan verilmiģ ve ġirket web sitesinden, ilan dahil olmak üzere, Genel Kurula iliģkin her türlü bilgiye ulaģılması sağlanmıģtır. 10

11 Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dıģında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıģtır. ġirketin toplam ,96 YTL'lık sermayesine tekabül eden adet hisseden ,44 YTL'lık sermayeye karģılık adet hissenin asaleten ve YTL'lık sermayeye karģılık adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edilmiģ olup, Genel Kurul %55,00 katılım oranı ile toplanmıģtır. Genel Kurul öncesinde yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, esas sözleģme Ģirket merkezinde ve holding merkezinde pay sahipleri için hazır bulundurulmuģtur. Ayrıca, bu bilgilerin tamamı ġirketin web sitesinde Genel Kurul Ġlanı ve gündem maddeleri ile birlikte yayınlanmıģtır. Genel Kurulda pay sahiplerine soru sorma hakkı tanınmıģtır. Pay sahiplerinden gelen tüm sorulara ayrıntılı olarak cevap verilmiģtir. Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından herhangi bir öneri verilmemiģtir. ġirket esas sözleģmesine bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı/alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurulda alınacağına iliģkin düzenleme yapılmamıģtır. Bunun nedeni, ġirketin içinde bulunduğu sektör gereği sık sık alım satım yapması veya kiralamasıdır. GerçekleĢtirilecek her bir iģlem için Genel Kurul toplantısı gerçekleģtirmenin mümkün olamayacağı düģünülerek bu maddenin esas sözleģmeye eklenmesinden kaçınılmıģtır. ĠĢlemlerin hızlılığının sağlanması ve fırsatların kaçırılmasının önlenmesi için bu husus gerçekleģtirilememektedir. Genel Kurul tutanakları Ģirket merkezinde ve Holding Merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Web sitesinde yapılan yeni düzenlemelerle Genel kurullara yönelik her türlü ilan, belge ve dokümanın da pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaya baģlanmıģtır. 5- OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI Vestel Elektronik A.ġ. hisselerinin tamamı eģit haklar ihtiva etmektedir. Oy hakkında ve kâr payı hakkında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Bu husus ġirket esas sözleģmesinde de yer almaktadır. ġirketin iģtiraklerinin Vestel Elektronik A.ġ.'de payı bulunmamaktadır. Bu nedenle karģılıklı iģtirak iliģkisi ve bu iliģkinin genel kurulda oylamaya yansıması gibi bir durum oluģmamıģtır. Azınlık paylar Yönetim Kurulu'na seçilmiģ olan iki bağımsız üye tarafından yönetimde temsil edilmektedir. Yönetim Kurulu nda yer alan bağımsız üyeler görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine sahip kiģiler olmaları dolayısıyla azınlıklar dahil tüm hissedarların haklarını Yönetim Kurulu nda eģit ölçüde korumakta ve temsil etmektedirler. ġirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemektedir. Ancak, Yönetim Kurulu nda yer alan bağımsız üyeler vasıtasıyla birikimli oy yönteminin sağlayacağı temsil yerine getirilmektedir. 6- KÂR DAĞITIM POLİTİKASI VE KÂR DAĞITIM ZAMANI ġirket kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. ġirketin her bir hissesi eģit oranda kâr payı hakkına sahiptir. ġirketin Genel Kurul toplantı gündeminde (Madde 8) 2007 yılı kârına iliģkin öneri katılımcılara açıklanmıģ ve Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edilmiģtir. ġirket 2007 yılı faaliyetlerinden doğan kârın geçmiģ yıllar zararına mahsup edilmesi sonucu dağıtılacak kar kalmadığı için kâr dağıtımı gerçekleģtirmemiģtir. ġirket 19 Mart 2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı nda belirlenen kâr dağıtım politikası doğrultusunda 2006 yılı kârı dahil olmak üzere hissedarlara net dağıtılabilir kârın asgari %25'i kadar nakit veya hisse senedi Ģeklinde temettü olarak dağıtılmasını kararlaģtırmıģtır. Ulusal ve Global ekonomik Ģartlar ve Ģirketin büyüme planına bağlı olarak dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında önerilecektir. Bu politikanın uygulanmasına aynen devam edileceği 28 Mayıs 2008 tarihinde yapılan 2007 yılı genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuģtur. 7- PAYLARIN DEVRİ ġirket esas sözleģmesinde pay devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Esas sözleģme Madde 6'nın son bendinde pay devrinin serbest olduğuna iliģkin bir hüküm yer almaktadır. BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8- ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Vestel Elektronik A.ġ. Bilgilendirme Politikası 2005 yılında SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri çerçevesinde oluģturulmuģtur ve 2004 yılı Olağan Genel Kurulunda Faaliyet raporuna ek olarak dağıtılarak yatırımcıların 11

12 bilgisine sunulmuģtur. Söz konusu politika 2008 yılında revize edilerek Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıģtır. Revize edilen Bilgilendirme Politikası 28 Mayıs 2008 tarihinde yapılan 2007 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin ve katılımcıların bilgisine sunulmuģtur. Bilgilendirme politikası ayrıca web sitesi yolu ile de kamuya açıklamıģtır. ġirket bilgilendirme politikası özetle; - kamuya yapılan açıklamaların açık, eģzamanlı ve doğru olarak yapılması, - kamuya açıklanacak bilgileri içeriği, - bilgilerin hangi sıklıkla ve hangi yollardan açıklanacağı, - Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin basınla olan iliģkileri, - yatırımcıların, hissedarların ve diğer menfaat sahiplerinin etkin olarak bilgilendirmesi, - ġirket içi bilgilendirme yöntemler, - kamunun bilgilendirilmesine yönelik toplantılar, - Genel Kurul da görüģülecek hususlar, - geleceğe yönelik olarak açıklanacak bilgilerin açıklanma esasları, içermektedir. Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluģturulmuģ ve onaylanmıģtır. Bilgilendirme Politikasının gözden geçirilmesinden, etkinliğinden ve geliģtirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme politikasının gözetiminden ve takibinden Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi Direktörü sorumludur. 9- ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2008 yılı içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca toplam 29 adet özel durum açıklaması yapılmıģtır. Sadece 2 adet açıklamaya yönelik olarak ĠMKB den ek açıklama yapılmasına iliģkin bir talep gelmiģ, gerekli açıklama ivedilikle yapılmıģtır. Yurt dıģındaki Borsalara yapılan tüm özel durum açıklamaları eģzamanlı olarak yurt içinde de açıklanmıģtır. Aynı Ģekilde ĠMKB ve SPK'ya yapılan özel durum açıklamaları da eģzamanlı olarak ilgili borsalara bildirilmiģtir. Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapılmıģ, bu nedenle herhangi bir yaptırım sözkonusu olmamıģtır. Özel durumların açıklanmasından sorumlu birim Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi'dir. 10- ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ Vestel Elektronik 2008 yılında internet sitesini Kurumsal Yönetim Ġlkeleri doğrultusunda geliģtirmeye devam etmiģtir. SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri II. Bölüm Madde 'te yer alan tüm bilgilere internet sitesinde yer verilmiģ ayrıca bu bölümde yer almayan ancak Kurumsal Yönetim Ġlkeleri açısından önemli olan bilgilendirmelere de internet sitesinde yer verilmiģtir. Vestel elektronik sitesi olup, sürekli olarak güncellenmektedir. 11- GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI ġirketin gerçek kiģi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır ġirketin ortaklık tablosu aģağıdaki gibidir. ORTAKLAR SERMAYE HĠSSESĠ (%) NOMĠNAL HĠSSE DEĞERĠ (YTL) Collar Holding B.V. 51, ,594 Halka Açık 48, ,446 TOPLAM 100, ,040 ġirketin ana ortağı Collar Holding BV nin %100 ü Ahmet Nazif Zorlu ya aittir. 12- İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI Ġçeriden öğrenebilecek durumda olan kiģilere iliģkin olarak her sene uyum raporunda bilgi verilmektedir. Vestel, Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan içerden öğrenenlerin ticareti konusundaki düzenlemelere tamamen uymakta ve düzenlemelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla gerekli önlemleri almaktadır. Bu amaçla Vestel Elektronik 2005 yılı baģlarında içeriden öğrenenlerin ticaretine iliģkin olarak ġirket içi bir düzenleme yapmıģ ve Ġçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası nı oluģturmuģtur. Bu politika Ģirket web sitesi aracılığı ile de kamuya duyurulmuģtur. Ġçeriden öğrenebilecek durumda olan kiģilerin listesi aģağıda yer almaktadır: 12

13 Ahmet Nazif Zorlu Yönetim Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Emre Zorlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yılmaz Argüden Yönetim Kurulu Üyesi M. Cem Bodur Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yüngül Yönetim Kurulu Üyesi - Ġcra Kurulu BaĢkanı Enis Turan Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi - ġerif Arı Denetçi Ahmet Günaydın Hızarcı Denetçi Cem Köksal Cengiz Ultav Levent Hatay Ġzzet Güvenir Ġhsaner Alkım Necmi KavuĢturan Özer Ekmekçiler Sertaç Beller Genel Müdür (Vestel Elektronik) Alp Dayı Mali ĠĢler Genel Müdür Yardımcısı Hamdiye Yalçın Muhasebe Müdürü Cem Kadırgan Mali ĠĢler Koordinatörü Deniz Gökçeler Mali ĠĢler Uzmanı ġeref Hamarat Planlama ve Lojistik G.M.Y. Mehmet Salih Keskiner Üretim G.M.Y. Ender Yüksel Satın alma G.M.Y. RaĢit Çiloğlan Bütçe Müdürü Metin Salt Ar-Ge G.M.Y. (Vestek) Timur Tuncel Genel Müdür (Vestel Pazarlama) Cemal Eren Ataman G.M.Y. (Vestel Pazarlama) Ergün Güler G.M.Y. (Vestel Pazarlama) Fatma Filiz Künüralp G.M.Y. (Vestel Pazarlama) Serdar Anıl G.M.Y. (Vestel Pazarlama) Fahriye Buket Kafalı G.M.Y. (Vestel Pazarlama) Zafer KüçükateĢ G.M.Y (Vestel Pazarlama) Gökhan Yıldırımlar Muhasebe Müdürü (Vestel Pazarlama) Ahmet Süha Erol Genel Müdür (Vestel DıĢ Ticaret) Seda Kaya G.M.Y. (Vestel DıĢ Ticaret) Ömer Hakan Kutlu G.M.Y. (Vestel DıĢ Ticaret) Akın Barbaros Birsen G.M.Y. (Vestel DıĢ Ticaret) Yılmaz Özkan Muhasebe Müdürü (Vestel DıĢ Ticaret) Figen Çevik Kurumsal Finansman ve Yatırımcı ĠliĢkileri Direktörü BaĢak Dalga Kurumsal Finansman ve Yatırımcı ĠliĢkileri Uzmanı Halil Turan Teknoloji GeliĢtirme ve End. Tas. Müdürü Hamza Cihan SARI Bilgi Teknolojileri Direktörü Ġsmail CĠN ĠĢ GeliĢtirme ve Proje Müdürü CoĢkun Özkan Ġç Denetimden Sorumlu Müdür Emre Halit Grant Thornton Bağımsız DıĢ Denetim Gül ġahin Grant Thornton Bağımsız DıĢ Denetim Cengiz Avcı Grant Thornton Bağımsız DıĢ Denetim Sezen Mercanoğlu Grant Thornton Bağımsız DıĢ Denetim Necdet BeĢir Arılar Bağımsız DıĢ Denetim A.ġ. BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ 13- MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ Menfaat sahipleri ġirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde sürekli olarak bilgilendirilmektedir. ÇalıĢanlar ile yöneticiler arasında periyodik toplantılar düzenlenerek çalıģanların ġirket hakkında etkin olarak bilgilendirilmeleri sağlanmıģtır. Çift taraflı bilgi akıģına önem verilmiģ, üstten alta doğru bilgi akıģının yanı sıra 13

14 alttan üste bilgi akıģının gerçekleģtirilmesi sağlanmıģtır. ġirket içerisinde çalıģanlar ile yöneticilerin bilgi paylaģımının artırılması için açık kapı sistemi uygulanmaktadır. Ayrıca çalıģanlar, ġirket içerisinde kullanılan internet sistemi vasıtasıyla sürekli olarak bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. MüĢteri ve tedarikçilere yönelik olarak periyodik toplantılar düzenlenmekte, ġirkete iliģkin kendilerini ilgilendiren hususlarda tüm müģteri ve tedarikçiler bilgilendirilmektedir. ġirket müģteri memnuniyetini ölçmek üzere bayilerle belli aralıklarla toplantılar düzenlenmekte ve gerek görülmesi halinde bire bir veya toplu olarak ek toplantılara da yer verilmektedir. 14- MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI Menfaat sahipleri yönetimde yer almamaktadır. Ancak, Yönetim Kurulu toplantılarına belli aralıklarla ilk ağızdan görüģ bildirmek amacıyla çalıģanların katılması hususuna önem verilmektedir. Diğer menfaat sahiplerinin yönetimde yer almasına iliģkin bir model geliģtirilmemiģtir. Ancak Yönetim Kurulu nda yer alan bağımsız üyeler ġirketin ve hissedarların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesine olanak sağlamaktadır. 15- İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI ġirketin yazılı olarak oluģturulmuģ, iģe alım, terfi, iģten çıkartma, tazminat sistemi, eğitim, kariyer planlama ve çalıģanların performans ölçümlerini içeren bir insan kaynakları politikası bulunmaktadır. Bu politikanın yürütülmesi ve geliģtirilmesi ile sorumlu birim Ġnsan Kaynakları Birimi dir. ÇalıĢanların; özlük hakları, terfileri, kariyer planlamaları, eğitimler ve disiplin uygulamaları bu birim tarafından takip edilmekte ve oluģturulmuģ performans kriterleri doğrultusunda çalıģanlar belli aralıklarla (yılda en az bir kez olmak üzere) değerlendirilmektedir. ÇalıĢanların verimliliğinin artırılması amacıyla belli aralıklarla eğitim programları düzenlenmekte veya çalıģanların düzenlenmiģ olan programlara katılmaları sağlanmaktadır. ÇalıĢanlarla iliģkileri düzenlemek amacıyla görevlendirilmiģ bir Yönetim Kurulu üyesi bulunmamakla beraber çalıģanlara iliģkin Yönetim Kurulunca alınması gereken kararlarda çalıģanları temsilen görevlendirilmiģ kiģilerin Yönetim Kurulu na konuya iliģkin bilgi vermek amacıyla katılması sağlanmaktadır. ÇalıĢanlara eğitim, kariyer oluģturma, terfi ve diğer konularda herhangi bir (etnik, dil, din, ırk, cinsiyet vs.) ayrım olmaksızın eģit davranılmaktadır. ÇalıĢanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir Ģikayet gelmemiģtir. ÇalıĢanlar arasında ayrımcılığa neden olabilecek uygulamalara karģı gerekli önlemler alınmıģ, çalıģanlar hiçbir ayrım gözetilmeksizin eģit tutulmuģtur. Ayrıca, çalıģanların memnuniyetini ölçmek amacıyla Ġnsan Kaynakları Birimi tarafından anketler yapılmaktadır. 16- MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satıģına yönelik olarak müģteri ve tedarikçiler ile periyodik olarak toplantılar yapılmaktadır. Ayrıca müģteri iletiģim merkezi ile müģteri sorunları takip edilmekte ve vakit geçirmeksizin hızlı çözümlere gidilmektedir. Help desk olarak faaliyet gösteren bu bölümde müģterilerin sorunlarına çözüm aranmakta, çözülemeyen her tür sorun ġirket yetkililerine aktarılarak çözüme kavuģturulmaktadır. MüĢteri ve tedarikçilerin memnuniyetinin sağlanması için kalite kontrolüne maksimum derecede önem verilmekte ve bu amaçla sıkı kontroller gerçekleģtirilmektedir. ISO 9000 sistemi ISO sisteminde olduğu gibi gönüllülük esasına dayanmakta Toplam Kalite Yönetimi sürecine geçiģte önemli rol oynamakta ve bir basamak teģkil etmektedir. Vestel için Toplam Kalite Yönetimi yaģam kalitesini artıran önemli bir unsurdur. MüĢteri memnuniyet derecesi belli aralıklarla ölçülmekte, sorunların veya memnuniyetsizliğin oluģtuğu noktalarda düzenlemeler yapılması sağlanmaktadır. Vestel, TS-EN ISO 9001 Standardı ile; müģteri taleplerinin ve pazarın araģtırması ile baģlayan ve tasarım, üretim ve satıģ sonrası servise kadar uzanan tüm ilgili süreç ve alt süreçleri disipline eden bir yönetim sistemi uygulayarak müģteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemiģtir. Dünya pazarları ile rekabet edebilen bir kuruluģ olan Vestel, standartlarını da belgeleyerek, çalıģanı, müģterisi, bayisi ve tedarikçisi ile dünya liginin iyi bir oyuncusu olmak için günden güne çabasını artırmaktadır. 17- SOSYAL SORUMLULUK Vestel Elektronik A.ġ., sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde gerek Zorlu Holding bünyesinde yapılan eğitim, spor ve kültür alanlarındaki hizmetlere katkı sağlayarak gerekse Ģirket olarak doğrudan sosyal çalıģmalarda bulunmaktadır. Vestel Elektronik A.ġ. nin de üyesi olduğu Zorlu Grubu 2007 yılında BirleĢmiĢ Milletler Küresel Ġlkeler SözleĢmesi ni imzalayarak kuruluģundan bu yana benimsediği ilkeleri ve değerlerini küresel sosyal sorumluluk boyutuna taģımada güçlü bir adım atmıģtır. 14

15 Vestel Elektronik A.ġ., Tüketici Elektronik Sektöründe Dünya Ģirketi olma hedefi sorumluluğundan hareketle bünyesindeki tüm operasyonlarında, üretim hatlarında ve ürünlerinde çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütmektedir. Faaliyet, ürün ve hizmetlerimizden etkilenen çalıģanların, müģterilerin ve çevre halkının sağlığını ve güvenliğini gözetmeyi, gelecek nesiller adına çevreyi ve doğal hayatı korumayı kendine görev saymaktadır. Bu önemi 1998 yılında TSE'den TS-EN-ISO Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasını alarak belgelemiģtir. Çevresel açıdan sürekli geliģmeyi, kirlenmenin önlenmesini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacağını, benimsemiģ olduğu çevre politikası ıģığında; - Yeni ürün proje ve operasyon değerlendirmesinde çevre faktörünün dikkate alınması, - Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması ve daha az kirletici özelliği bulunan maddelerin araģtırılması, - Atıkların azaltımı, tekrar kullanımı, geri dönüģümü ve geri kazanımı için çalıģmalar yapılması, - Verimlilik artıģı ve yeni teknoloji kullanımını teģvik ile enerji, su ve doğal kaynakların tasarrufunun sağlanması, - Uygun olduğu yerde geri dönüģümlü ambalaj malzemesinin kullanılması, - Çevre bilincinin oluģturulması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi konularında çalıģmalar yapmayı ve bu yolda yeterli ve yerinde kaynak tahsis etmeyi taahhüt etmektedir. Vestel, çevre politikası ile çalıģanların ve müģterilerin yaģam kalitesini koruyucu ve arttırıcı bir yaklaģımı kendisine hedef almıģtır. Çevresel zararlara iliģkin ġirket hakkında açılmıģ bir dava olmamıģtır. BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU 18- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER GÖREV ÜYELĠK EĞĠTĠM DAHA ÖNCE ÜYE GÖREVĠ YAġI SÜRESĠ SINIFLANDIRMASI DURUMU GÖREV YAPTIĞI YER Ahmet Nazif Zorlu BaĢkan 64 1 yıl Ġcrada Yer Almayan Üye Ġlkokul - Ekrem Pakdemirli BaĢkan Yardımcısı 69 1 yıl Bağımsız Üye Üniversite -Meclis Üyesi ve Bakanlık -BaĢbakan Yard. -Bilkent, BaĢkent ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliği -Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yard. Emre Zorlu Yön. KuruluÜyesi 24 1yıl Ġcrada yer almayan üye Üniversite -Grup Ģirketlerinde dönüģümlü olarak görev alma Ömer Yüngül Yön. Kurulu Üyesi 53 1yıl Ġcrada yer alan üye Üniversite -Vestel Beyaz EĢya (Genel Müdür) Enis Turan Erdoğan Yön. Kurulu Üyesi 53 1yıl Ġcrada yer alan üye Üniversite -Ekinciler Holding Recep Yılmaz Argüden Yön. Kurulu Üyesi 50 1yıl Bağımsız Üye Üniversite -BaĢbakan BaĢdanıĢmanı -Erdemir Yönetim Kurulu BaĢkanlığı M. Cem Bodur Yön. Kurulu Üyesi 47 1yıl Ġcrada Yer Almayan Üye Üniversite - Ekinciler Holding (Finans Koordinatörü) Yönetim Kurulu nda yer alan 7 üyeden 5'i icrada yer almayan üye niteliğine, 2'si ise icrada yer alan üye niteliğine sahiptir. Yönetim Kurulu baģkanı ve icra baģkanı farklı kiģilerdir. Yönetim Kurulu baģkanı Ahmet Nazif Zorlu, ġirket icra baģkanı ise Ömer Yüngül'dür. Yönetim Kurulu üyelerinden Ekrem Pakdemirli ve Yılmaz Argüden SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Bağımsızlık Kriterlerine uygun olarak bağımsızlık niteliğine sahiptir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum olmamıģtır. Yönetim Kurulu üyelerinin ġirket dıģı baģka görev veya görevler almasına iliģkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiģtir. 19- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ ġirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri 3.1.1, 3.1.2, ve maddelerinde yer alan niteliklerle örtüģmektedir. 15

16 2004 yılı Olağan Genel Kurulunda yapılan esas sözleģme değiģikliği ile Yönetim Kurulu üyelerinin sahip olması gereken asgari unsurlar ġirket esas sözleģmesine (Madde 12) eklenmiģtir. Yönetim Kurulu üyelerinin bugüne dek eğitim veya uyum programı almaya yönelik bir ihtiyaçları olmamıģtır. Ancak gerek duyulması halinde eğitim ve uyum programları Kurumsal Yönetim Komitesince uygulanması sağlanacaktır. 20- ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ Vestel Grubu nun misyon, vizyon, amaç ve değerleri web sayfası yolu ile kamuya açıklanmıģtır. Misyon: Teknolojik ürünlerle dünyayı fethetmek Vizyon: Sektörümüzde dünyanın en güçlü üretim ve teknoloji grubu olmak Yönetim Kurulu, yöneticiler tarafından oluģturulan stratejik hedefleri onaylamaktadır. ġirketin stratejik hedeflerine yönelik fikirler Yönetim Kurulu veya yöneticiler tarafından oluģturulabilir. Yönetim Kurulu oluģturduğu hedeflere iliģkin mutlaka yöneticilerin fikrine danıģır. Yöneticiler tarafından oluģturulan hedefler ise öncelikle yönetim kademesinde tartıģıldıktan sonra Yönetim Kurulu na sunulur ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Stratejik hedeflere iliģkin yapılan toplantılara yöneticiler de davet edilebilir. Onaylanan hedeflere yönelik çalıģma en kısa zaman içerisinde baģlatılır. Hedeflere ulaģılma derecesi mali tablo dönemlerinde ve yıl sonunda faaliyetler itibariyle sonuçlar izlenerek ölçülür. Yönetim Kurulu ġirketin hedeflerine ulaģma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiģ performansını gözden geçirmek amacıyla yılda birkaç kez değerlendirme toplantısı gerçekleģtirmektedir. Bu değerlendirme toplantılarında Yönetim Kurulu nun hedeflerine ulaģma derecesi, faaliyetlerin etkinliği, geçmiģ performansı ve Ģirket stratejileri tartıģılmaktadır. Ayrıca, Vestel iģ değerlendirme direktörü her ay icra kuruluna performans raporu vermektedir. 21- RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI Vestel Yönetim Kurulu mevcut ve potansiyel riskleri ölçmek ve bunları çözümlemek amacıyla ġirket bünyesinde risk yönetim mekanizması oluģturmuģtur. Bu mekanizma ġirketin toplamda ve her birim bazında alabileceği azami riski belirlemek, bu riskleri ölçmek ve bunlara iliģkin gerekli önlemleri almak üzere oluģturulmuģ kontrol mekanizmalarını içermektedir. Vestel Elektronik A.ġ. Yönetim Kurulu ġirketin risklerini etkilerini en aza indirgeyecek bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının oluģturulması ve bunun sağlıklı olarak iģlemesini sağlamakla sorumludur. ġirketin iç kontrol sistemi finansal, operasyonel ve uygunluk kontrolünün tamamını içermekte olup, belli aralıklarla riskin ölçümünü ve hangi seviyede olduğunu ölçümlemektedir. Bu mekanizmanın etkinliği belli aralıklarla gözden geçirilmesi sağlanmakta ve etkinliğin düģüģüne neden olabilecek aksamalar en kısa zamanda düzeltilmektedir. Ayrıca, Vestel, faaliyetlerini yürütürken etkin bir operasyon programı olan SAP sistemini kullanmaktadır 22- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklarına Ģirket esas sözleģmesinde ve ġirketin web sitesinde yer verilmiģtir. 23- YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI Yönetim Kurulu toplantı gündemleri Yönetim Kurulu baģkanı ve üyeler tarafından belirlenir. Gündemin belirlenmesi aģamasında yöneticilerden gelen taleplere önem verilir. Yönetim Kurulu toplantıları esas sözleģme Madde 16'da da belirtildiği üzere yılda en az 12 kez gerçekleģtirilir. Yönetim Kurulu yıl içerisinde toplam 12 kez toplanmıģtır. Toplantılara katılım oranı %90 olmuģtur. Toplantılara katılımı artırmak amacıyla esas sözleģmeye üst üste üç toplantıya özürsüz olarak iģtirak etmeyen Yönetim Kurulu Üyesi de istifa etmiģ sayılır. ibaresi eklenmiģtir. Toplantılara iliģkin çağrı posta, faks ve yolu ile yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri çerçevesinde ġirket bünyesinde Yönetim Kurulu na bağlı olarak oluģturulan sekretarya toplantı tarihinden en az bir hafta (yedi gün) önce Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme iliģkin dokümanları kendilerine ulaģtırmak yolu ile bilgilendirmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında oluģan farklı görüģ açıklanan konulara iliģkin makul ve ayrıntılı karģı oy gerekçelerinin zapta geçirilmesi karara bağlanmıģtır. Ancak, henüz böyle bir durum oluģmamıģtır. Yönetim Kurulu 16

17 Sekretaryası vasıtasıyla tutulan Yönetim Kurulu tutanaklarında üyelerin sormuģ oldukları sorular ve bunlara verilen cevaplar zapta geçirilmektedir SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri IV. Bölüm 'üncü maddesinde yer alan Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından onaylanacak maddeler için üyelerin fiilen katılımı sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu baģkanın ve üyelerinin, olumlu veya olumsuz veto hakkı veya ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Tüm üyeler ve baģkan eģit oy hakkına sahiptir. 24- ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI Vestel Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 334 ve 335. maddesi gereği Ģirketle herhangi bir iģlem yapmaları veya rekabet etmelerine iliģkin gündem maddesi her sene Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinin Ģirketle herhangi bir iģlem yapmaları veya rekabet etmeleri söz konusu olmamıģtır. Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Ģirketle muamele yapma ve rekabet yasağına iliģkin herhangi bir durum meydana gelmesi halinde bundan dolayı olabilecek çıkar çatıģmaları kamuya açıklanacaktır. 25- ETİK KURALLAR Vestel etik kuralları yazılı olarak hazırlanmıģ ve bilgilendirme politikası çerçevesinde web sitesi yolu ile kamuya açıklanmıģtır. Yönetim Kurulu, Ģirket ve çalıģanları için oluģturulmuģ olan etik kuralların uygulanmasına azami ölçüde özen gösterilmektedir. 26- YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI Vestel Elektronik A.ġ.Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Ġlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu na bağlı olarak çalıģmak üzere Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ve Denetim Komitesini kurmuģtur. Denetim Komitesi Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri X, no: 19 Madde 3 tebliği uyarınca tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuģtur ve Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir Ģekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uygun olarak yapılandırılmıģtır. Komite en az iki üyeden oluģmaktadır. Komitenin bağımsızlığının sağlanmasını teminen komite baģkanlığı görevinin bağımsız üyeler arasından seçilmesine karar verilmiģtir. Komite baģkanının bağımsızlığının yanı sıra seçiminde de belli niteliklere sahip olmasına dikkat edilmiģtir. Komite baģkanının daha önce benzer bir görevde bulunmuģ, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikime sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmektedir. ġirket esas sözleģmesinde de bu hususlara yer verilmiģtir. (Madde 35 ve 36) Denetim Komitesi baģkanı Ekrem Pakdemirli'dir ve bağımsız üyeler arasından seçilmiģtir. Diğer üye Cem Bodur'dur ve icrada yer almayan üyeler arasında yer almaktadır. Denetim Komitesinin yılda en az 4 defa -her çeyrekte bir kez olmak üzere toplanması esas sözleģme ile düzenlenmiģtir. Komitesinin kararlarının ve toplantı tutanaklarının tutulmasından yönetim sekretaryası sorumludur. Komitenin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiģ çalıģma esasları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleģtirmektedir. Kurumsal Yönetim Ve Atama Komitesi Vestel Elektronik A.ġ., tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesini kurmuģtur. Komite, ġirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek ve Ģirkete iliģkin atamalarda Yönetim Kurulu na önerilerde bulunmak üzere kurulmuģtur. Kurumsal Yönetim Komitesi baģkanı Yılmaz Argüden dir ve bağımsız üyeler arasından seçilmiģtir. Diğer üye Emre Zorlu dur ve icrada yer almayan üyeler arasında yer almaktadır. Komite üyelerinin niteliklerinin Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan Yönetim Kurulu üye niteliklerine uymasına özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesinin yılda en az 3 kez toplanması esastır. 17

18 Komitenin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiģ çalıģma esasları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleģtirmektedir yılında Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin gerçekleģtirmiģ olduğu faaliyetler aģağıdadır: ġirket bünyesinde kurumsal Yönetim ilkelerinin yerleģtirilmesi çalıģmaları, Yönetim Kurulu yapısına ve etkinliğine iliģkin öneriler getirilmesi, Komitelerin yapısı, çalıģma tarzının değerlendirilmesi ve önerilerde bulunulması, Yatırımcı ĠliĢkileri Biriminin yapılandırılması ve koordinasyonu. 27- YÖNETİM KURULU NA SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere verilecek olan huzur hakkı her sene Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Vestel Yönetim Kurulu Üyelerine sektör emsallerine uygun olarak 2008 yılı Haziran ayı itibariyle toplam 60,000 YTL. ödeme yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Denetçileri ise yıllık olarak 2,580 YTL ücret almaktadır. ġirket herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiģ veya kredi kullandırmamıģtır. DÖNEM ĠÇĠNDE ESAS SÖZLEġMEDE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER VE NEDENLERĠ Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli özel durum açıklamasında yer alan, Ģirket esas sözleģmesinde yapmıģ olduğu değiģiklikle ilgili açıklama aģağıdadır: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi Yönetim Kurulu Sn.Ahmet Nazif Zorlu baģkanlığında Ģirket merkezinde toplanmıģ, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aģağıdaki kararlar alınmıģtır. 1-) Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 877 sayılı izniyle kayıtlı sermaye sistemine geçen ġirketimizin kayıtlı sermaye tavanının YTL den YTL ye çıkartılmasına ve ana sözleģmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin değiģtirilmesine, 2-) ġirket esas sözleģmesinin kayıtlı sermaye sistemine ve kanuna uyumlu olmasını teminen meydana gelecek değiģiklikleri içeren tadil metinlerinin hazırlanmasına, 3-) Yasal prosedürün tamamlanabilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan izin alınmasına, 4-) Gerekli izinler alındıktan sonra esas sözleģmesinin 6.maddesinde değiģiklik yapılmasına iliģkin tadil tasarısının Genel Kurul un onayına sunulmasına, 5-) Genel Kurul un onayını müteakip Yönetim Kurulumuza verilen yetkiler çerçevesinde diğer kanun formalitelerinin tamamlanmasına, Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiģtir. 18

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2008 yılı 9 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ġirketimizin, 2009 yılı ilk 3 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ

Detaylı

VESTEL BEYAZ EġYA SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

VESTEL BEYAZ EġYA SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2012 yılı üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkelerine

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2009 yılı ilk 9 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2009 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2010 yılı ilk yarı faaliyetlerine iliģkin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2011 yılı faaliyetlerine iliģkin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkelerine

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (2006)

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (2006) VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (2006) İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1- PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 1.3. Genel

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĐK SAN. VE TĐC. A.Ş. 01 OCAK 30 HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĐK SAN. VE TĐC. A.Ş. 01 OCAK 30 HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU 01 OCAK 30 HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Şirketimizin, 2009 yılı ilk yarı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış, Genel Kabul Görmüş

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2008 yılı 3 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış, Genel Kabul Görmüş

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2010 yılı ilk dokuz aylık faaliyetlerine ilişkin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış, Genel Kabul Görmüş Muhasebe

Detaylı

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, KURUMSAL UYUM RAPORU ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uymayı ve geliģen koģullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 döneminde "Kurumsal Yönetim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Tacirler Yatırım Holding A.ġ. yönetimi ve ortakları, Ģirketin faaliyetleri sırasında, az gider, en düģük risk, en yüksek

Detaylı

SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Ortaklık Yapısı 2-Yönetim ve Denetleme Kurulu 3-2009/3 Dönem Faaliyetleri a)üretimler b)satıģlar c)yapılan

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2011 yılı dokuz aylık faaliyetlerine ilişkin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış, Genel Kabul Görmüş Muhasebe

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2009 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış, Genel Kabul Görmüş Muhasebe

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI Vestel Beyaz Eşya A.Ş. de 2005 yılında başlatılan Kurumsal Yönetim çalışmaları paralelinde şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014)

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014) TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01.2011/31.03.2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Son Durum Ġtibariyle Ortaklık Yapısı 2-Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Denetçilerimiz 3-2011/1 Dönem

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2010 yılı ilk çeyreğine ilişkin faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış, Genel

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı Global Yatırım

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013)

TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013) TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 30.06.2013 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2012 yılı il üç aylık faaliyetlerine iliģkin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-30 EYLÜL 2010 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-30 EYLÜL 2010 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-30 EYLÜL 2010 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Ortaklık Yapısı 2-Yönetim ve Denetleme Kurulu 3-2010/3 Dönem Faaliyetleri a)üretimler b)satıģlar c)yapılan

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU FFK FON FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER 1- ġġrket TANITIMI 2- LEASĠNG

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETĐM UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETĐM UYUM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER KURUMSAL YÖNETĐM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHĐPLERĐ 2- Pay Sahipleri ile Đlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 4- Genel Kurul Bilgileri

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bagfas Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Şirket) 01.01.2009-31.12.2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 04.07.2003

Detaylı

Yatırımlar Milyon USD TV ve Elektronik Cihazlar 13,44 Beyaz Eşya 7,35 Toplam 20,79

Yatırımlar Milyon USD TV ve Elektronik Cihazlar 13,44 Beyaz Eşya 7,35 Toplam 20,79 01 OCAK 31 MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2011 yılı ilk çeyrek dönemine ait faaliyetlerine ilişkin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış, Genel Kabul Görmüş

Detaylı

SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Ortaklık Yapısı 2-Yönetim ve Denetleme Kurulu 3-2010/1 Dönem Faaliyetleri a)üretimler b)satıģlar c)yapılan

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 YILLIK FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 31.12.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ: Şirketimizin

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayın Ortaklarımız, 2012 yılı üç aylık faaliyetlerimizle ilgili bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI. No : 1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. I- GİRİŞ

Detaylı

SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Ortaklık Yapısı 2-Yönetim ve Denetleme Kurulu 3-2009/1 Dönem Faaliyetleri a)üretimler b)satıģlar c)yapılan

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayın Ortaklarımız, 2011 yılı üç aylık faaliyetlerimizle ilgili bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI. No : 1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. I- GİRİŞ

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 4- Genel Kurul Bilgileri

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı sayfa 1 Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli toplantısında, ġirketimiz Pay Sahipleri nin TTK nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aģağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU http://kurumsal.dogangazetecilik.com 17 Ağustos 2012 ĠÇĠNDEKĠLER A. Doğan Gazetecilik A.ġ. Hakkında...4-5 B. 1 Ocak-30 Haziran

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ( )

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ( ) TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 30.09.2013) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 30.09.2013 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır. 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) 01 Nisan 2011 31 Mart 2012 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 30.06.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ:

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Dönemi FAALİYET RAPORU

Dönemi FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU GÖZDE FĠNANSAL HİZMETLER A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER 1- ġġrket TANITIMI 2- FAALĠYET

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak-31 Mart 2008 ĠÇĠNDEKĠLER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ DoğuĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. bilgilendirme politikasını Ģirket üst yönetimi oluģturur ve Ģirket bilgilendirme politikasından üst yönetim sorumludur. ġirketimiz,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TĐC. A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TĐC. A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU Şirketimizin, 2009 yılı 9 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış, Genel Kabul Görmüş

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2008 yılı 12 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış, Genel Kabul Görmüş

Detaylı

UYUM RAPORU aģağıda bilgilerinize sunulmuģ olup, ayrıca ġirketimiz internet adresinden (www.otokar.com.tr) ulaģılarak incelenebilir.

UYUM RAPORU aģağıda bilgilerinize sunulmuģ olup, ayrıca ġirketimiz internet adresinden (www.otokar.com.tr) ulaģılarak incelenebilir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Ģirketimiz tarafından benimsenmiģ olup, bir çoğu halen uygulanmaktadır.

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 01/01/2009 31/12/2009 faaliyet döneminde SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymuştur. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A. Doğan Yayın Holding A.Ş. Hakkında...4 B. 01.01-30.09.2008 Döneminde Önemli Gelişmeler...8 C.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI Vestel Beyaz Eşya A.Ş. de 2005 yılında başlatılan Kurumsal Yönetim çalışmaları paralelinde şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01.2012/30.06.2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Son Durum Ġtibariyle Ortaklık Yapısı 2-Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Denetçilerimiz 3-2012/2 Dönem

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A. Ş. 1 OCAK MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A. Ş. 1 OCAK MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A. Ş. 1 OCAK 2012 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MERKEZ : Esentepe Mahallesi, Anadolu Caddesi No:7 Kartal, 34870 Ġstanbul Tel : (216) 389 58 84 (pbx) Faks : (216)

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ YILI ĠLK ALTI AYLIK ÇALIġMA RAPORU

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ YILI ĠLK ALTI AYLIK ÇALIġMA RAPORU ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 2011 YILI ĠLK ALTI AYLIK ÇALIġMA RAPORU I. GĠRĠġ Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2011-30 Haziran 2011 çalışma dönemini kapsamaktadır Ortaklığın Unvanı Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Sayfa No:1 ĠSTANBUL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Faaliyet Raporu Ġçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.ġ.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.ġ. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU ġirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Genel Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş,

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No: 1 ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa No 1- Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri Ve Görev Süreleri. 2 2- Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar Ve Ortaklık Yapısı 2 3- Son 5 Yılda Dağıtılan Temettüler

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleģmede değiģiklik yapılmıģsa bunun nedenleri ve yapılan değiģikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleģmede değiģiklik yapılmıģsa bunun nedenleri ve yapılan değiģikliklerin neler olduğu: GÜLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMĠ SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMAYA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ NE (II-14.1) ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I GĠRĠġ 1. Raporun

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01.2009/31.12.2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU Mustafa LAÇĠN Genel Müdür Değerli Ortaklarımız; 1994 yılında aspiratör üretimi ile baģlayan yolculuğumuza 2009

Detaylı