2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT"

Transkript

1 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2

3 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

4 Kristal, hayata de er katmakt r...

5 içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON YAPISI 23 KR STAL KOLA YI TANIYALIM 24 HUKUK YAPISI 25 TES SLERLE LG L GENEL B LG LER 26 MKB filem GÖREN H SSE SENETLER F YAT SEYR ( ) 27 F NANSAL GÖSTERGELER 28 MAMUL SATIfi M KTARLARI VE TUTARLARI 29 KURUMSAL YÖNET M UYUM RAPORU BA IMSIZ DENETÇ RAPORU 45 Ç KONTROL S STEM NE L fik N BA IMSIZ DENETÇ RAPORU 47 FAAL YET RAPORU ONAYI 48 KAR DA ITIMI HAKKINDA TEKL F 49 DENETÇ RAPORU 51 B LANÇO 53 GEL R TABLOSU 55 ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU 56 NAK T AKIM TABLOSU 57 B LANÇO VE GEL R TABLOSU D P NOTLARI 104 ÜST DÜZEY YÖNET C LER VE GÖREVLER 105 BELGELER M Z

6 04

7 genel müdürden mesaj Sayg de er Hissedarlar m z, fl Ortaklar m z ve Çal flanlar m z, 2009 y l, tüm dünya ekonomilerinde farkl tedbirlerin al nmas na neden olan son ekonomik durum çerçevesinde; kurumlar n verimli çal flmas gerekti ini, sektörlerinde yenilikçi, verimli çal flma, teknolojiye yat r m ve müflteriye katma de er sa layan ürünlerle mevcut durumlar n koruyup gelifltirebileceklerini bir kez daha hat rlatt. fiirket olarak karl l m z n artt r lmas ve verimlili in yönetimi konusunda yapt m z çal flmalar n yan nda, müflteri memnuniyetini artt rmak için de do rudan müflterilerimize ulaflt m z kanallar yayg nlaflt r yoruz y l ndaki öngörümüz, g da sektörünün krizden yine di er sektörlere nazaran daha az etkilenece i yönünde gerçekleflmifltir. fiirket olarak krizin etkilerini daha da azaltabilmek için olanca gücümüzle çal fl yoruz. Tedarikçilerimizle anlaflmak suretiyle vadelerin art r lmas, kritik ve acil pozisyonlar d fl nda personel al mlar n n durdurulmas, acil olmayan art de er üretmesi zaman alacak yat r m harcamalar n n gözden geçirilmesi ve her zaman oldu u gibi tüm harcamalar m zdaki tasarruf tedbirlerinin art r lmas bafll ca çal flma alanlar m z oldu. Müflteriye odaklanma prensibimiz do rultusunda tüketicilerimizin ihtiyaç ve tercihlerine göre gelifltirdi imiz ve gelifltirece imiz yeni ürünler, grup içindeki entegre yap m z, ileri teknolojimiz, güçlü da t m a m z ve tedarikçilerimizle güvene dayal iliflkilerimiz sayesinde krizin etkilerini asgari düzeyde tuttu umuzu ve hatta bu sinerjiyle olumlu yönde etkilendi imizi düflünüyorum. Hedefimiz, markam z n gücüne güç katarak, organizasyonumuzu yal n ve daha verimli ifller hale getirmek, da t m a m z kuvvetlendirerek ürünlerimizi daha genifl küresel tüketici kitlelerine ulaflt r p kazançl bir flekilde kapatmakt r. Dünyadan ve Türkiye den olumlu sinyaller al nmaya bafllamas yla birlikte sürekli yeni ürünler ekledi imiz portföyümüz ve sahip oldu umuz markalar m zla 2010 y l içinde bulundu umuz sektörde aktif bir rol almay amaçlamaktay z y l hem Türkiye hem de tüm dünya için krizin etkilerinin derinden hissedildi i bir y l oldu. Birçok finansal kuruluflun iflas süreci yaflad bir döneme hep birlikte flahid olduk. Merkez bankalar n n uygulad gevflek para politikalar, ço u yerde meyvelerini verdi ve birçok ülkede finansal piyasalar belini do rultmaya bafllad. Türkiye özellikle büyüme anlam nda zorluklar yaflasa da di er ülkelere göre küresel krizden en az etkilenen ülkeler aras nda yer ald. Bu anlamda 2010 y l, Türkiye ve dünya ekonomisi için büyük umutlar vaat ediyor. Türkiye'deki finansal sistemin di er ülkelere nazaran göreceli sa laml krizin ekonomimiz üzerinde yapt olumsuzluklar s n rlayan en önemli olgulardan bir tanesi olmufltur. Finansal sistemin bu derece likit ve sa lam yap da olmas n n gerek reel sektörü destekleme anlam nda gerekse ekonominin ifllemesine katk da bulunmas anlam nda önemi çok büyüktür. Y l n son döneminde, geliflmifl ülkelerin finansal piyasalar nda bafllay p dünya ekonomilerini sarsan h zl gerilemenin yerini l ml bir toparlanmaya b rakt n, bulundu umuz dönemde, finansal sisteme ve ekonomiye dair aç klanan veriler iyileflme sürecinin bafllad na iflaret ederken, küresel büyüme h z na iliflkin tahminler de, k smen yaflanan sorunlara ra men, daha pozitif görüfllerle an lmaya bafllam flt r. Bu rüzgâr n etkisi ile Türkiye de reel ekonomide ivmesini yükselten ülkeler aras nda yerini alm flt r. Bu düzelme, büyük ölçüde vergi teflviklerinin iç talep üzerindeki uyar c etkisi ile özel tüketimin öne çekilmesi sonucu gerçekleflmifltir. Ayr ca sürdürülen faiz indirimlerinin etkisi ve küresel risk alg lamalar ndaki iyileflmenin deste i ile kredi piyasas nda olumlu geliflmeler olmufltur. Küreselleflen dünyadaki rekabet, co rafi s n rlar n d fl nda kal yor. Her geçen gün baflar n z devam ettirebilmek için rekabet avantajlar n z koruyacak teknolojiye sahip ve hakim olmak gerekmektedir. Bu gücün verdi i avantajla tesislerimizin kapasitesini art rarak dünya krizine ra men 2009 y l içerisinde yat r mlara ihtiyaçlar çerçevesinde devam edilmifltir. Bu aflamada flirket olarak sadece üreten de il teknolojisini gelifltiren, müflterilerinin hizmetine sunan, pazar trendlerini, üretim alan ndaki dünya geliflmelerini takip ederek, iç pazarda geliflen müflteri ve tüketici arz taleplerini ön planana ç kararak üretim kapasitemizle öncü ve tercih edilir olmak temel felsefemizdir y l n n olumlu geliflmelerin gerçekleflti i bir y l olmas n, fiirketimizin baflar s ndaki katk lar için çal flanlar m za, hissedarlar m za, ifl ortaklar m za, tedarikçilerimize, müflterilerimize ve eme i geçen herkese teflekkürlerimi sunar m. Sayg lar mla, Aziz ERDO AN Genel Müdür 05

8 06

9 yönetim kurulu üyeleri HAYRETT N ATMACA : Yönetim Kurulu Baflkan fiirketi temsil ve ilzama müstakil ve münferiden yetkili MAHMUT ERDO AN : Yönetim Kurulu Baflkan Vekili fiirketi temsil ve ilzama müstakil ve münferiden yetkili EMRE ETE : Yönetim Kurulu Baflkan Vekili fiirketi temsil ve ilzama müstakil ve münferiden yetkili ( tarihinde lk Genel Kurula Kadar seçilmifltir.) SIDDIK DURDU : Yönetim Kurulu Üyesi Mali fllerden Sorumlu Murahhas Aza fiirketi temsil ve ilzama müstakil ve münferiden yetkili ADEM ATMACA : Yönetim Kurulu Üyesi fiirketi temsil ve ilzama müstakil ve münferiden yetkili NURETT N fieker : Yönetim Kurulu Üyesi DENET M KURULU ÖNDER NURANEL : Kurumsal Yönetim Komitesi Baflkan OSMAN KÖKÇE : Denetimden Sorumlu Komite Baflkan Yönetim Kurulu Üyelerinden ( Hayrettin Atmaca, Mahmut Erdo an, S dd k Durdu, Adem Atmaca, Önder Nuranel, Osman Kökçe ve Nurettin fieker) tarihinde yap lan ola an genel kurulda üç y l için yönetime seçilmifltir tarihinde Sn Mahmut Erdo an n istifas nedeniyle yerine Sn.Emre Ete görev yapm flt r tarihihde Hayrettin Atmaca, Emre Ete ve Adem Atmaca Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istiafa etmifl olup lk Genel Kurula Kadar Sn. Mahmut Erdo an, Aziz Erdo an ve Abdullah Tural atanm flt r. DENETC ÜM T KÜNAR : tarihinde üç y l için seçilmifltir. 07

10 08

11 yönetim kurulu raporu Say n De erli Ortaklar m z; fiirketimizin 14'ncü Hesap Dönemi olan 2009 y l Ola an Genel Kurulumuza hofl geldiniz. fiirketimizin 2009 y l faaliyetlerini de erlendirmek, Yönetim Kurulu, Denetici Raporu ile birlikte Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:XI, No:29 Tebli ine göre haz rlanan konsolide bilanço ve gelir tablosunu, Kar/Zarar Hesaplar ile vergi yasalar na göre düzenlenen Bilanço ve Gelir tablosunu inceleme ve tasdikinize sunarken, Ola an Genel Kurulumuza fleref veren siz sayg de er ortaklar m z ile vekillerini sayg yla selamlar z. Kristal Kola ve Meflrubat San.Tic.A.fi. nin tarihi itibariyle düzenlenmifl olan mali tablo ve dip notlar ile 2009 y l y ll k faaliyet raporu taraf m zca incelenmifltir. Faaliyet raporunda yer alan mali tablo ve dip notlar n n flirketin finansal durumunu tam ve mevzuata uygun olarak yans tmakta oldu unu beyan eder, bilgilerinize sunar z. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyumuna iliflkin detaylar faaliyet raporu ekinde yer almaktad r y l na iliflkin, ba ms z denetim firmam zca haz rlanan iç kontrol anket formu marifetiyle, iç denetim elaman m z n ve denetçi taraf ndan flirketin iç kontrol sistemi analiz edilmifl ve buna iliflkin denetim firmas ndan görüfl istenmifltir. ç kontrol anket formu göz önünde bulundurularak iç kontrol sisteminde asgari tedbirlerin al nd ve iç kontrol sisteminin sa l kl iflledi ini beyan ederiz y l finans piyasalar n n yaflam fl oldu u yo un kriz sebebiyle, sektördeki yo un rekabete ra men, dinamik ve nitelikli kadrosunun alm fl oldu u ekonomik ve rekabet gücünü art r c kararlarla kendini gelifltirmeye, h zl ve kararl bir flekilde teknolojik geliflmeleri takip ederek, flirket ihtiyaçlar do rultusunda yenilikleri ve kararl yat r mlar ile flirketimiz sektöründeki yerini sa lamlaflt rm flt r. Ülkemiz ekonomisindeki negatif geliflme ile birlikte flirketimizin sürdürdü ü marka ve çeflit bilinirli i, teknolojik yap s n güçlendirme, arz talep dengesini sa lamak için kapasite kullan m fabrikalar n ihtiyaçlar do rultusunda revize etmeyi sürdürmüfltür. Müflterilerimizin ve tüketicilerimizin talepleri nezdinde yeni yat r mlar m za devam ettik. Sapanca su tesislerimize yat r m teflvik belgesi kapsam nda 0.5 lt ve 1.5 lt pet flifle fliflirme, dolum, flrinkleme, paletleme, etiketleme v.b ekipmanlar n n al m n gerçeklefltirerek 2009 y l içerisinde tesislerimizde ihtiyaçlar do rultusunda acil olan yat r mlar ivedilikle yap lm flt r. fiirketimiz, 2009 y l nda yenilikçi anlay fl ve teknolojik üstünlü ü ile flirket ihtiyaçlar do rultusunda pazara ve tesislere yönelik gerekli olan yat r mlar zaman nda eksiksiz olarak hiçbir fedakarl ktan kaç nmadan yapmaya devam edecektir y l çal flmalar m zda müflteri iliflkilerini derinlefltirmek ve stratejik ürünlerde pazar pay m z art rmak önceli iyle hareket edece iz. Güçlü iliflkileri, sa lam altyap, kurumsal de erleri ve rekabetçi üstünlükleriyle flirketimiz, önümüzdeki dönemde de olumsuzu olumluya çevirerek hissedarlar na de er kazand rma gayretindedir. Bu kapsamda üretim tesislerimiz ve sahip oldu umuz deneyim, uzmanl k, ekip ruhu ve özveri anlay fl yla bunu baflaraca m za yürekten inan yoruz. fiirketimizin bu çal flmalar ile 2010 y l nda daha güçlü, karl olaca na ve performans n n artaca na inan yoruz. Sayg lar m zla, 09

12 10 Kristal, paha biçilmez mutluluktur...

13 01 Ocak - 31 Aral k 2009 Dönemi Faaliyet Raporu fiirket Ünvan : Kristal Kola ve Meflrubat San.Tic. A.fi. Rapor Dönemi : Dönem çinde Yönetim ve Denetim Kurullar nda Görev Alan Üyeler Ad Soyad Görevi Bafllang ç Bitifl Hayrettin Atmaca Emre Ete S dd k Durdu Adem Atmaca Önder Nuranel Osman Kökçe Nurettin fieker Yönetim Kurulu Bflk Yönetim Kurulu Bflk. Yrd Mali fllerden Sorumlu Murahhas Aza Üye Üye Üye Üye Not : tarihinde Yönetim Kurulu flu flekilde de iflmifltir. Ad Soyad Görevi Bafllang ç Bitifl Mahmut Erdo an Aziz Erdo an S dd k Durdu Abdullah Tural Önder Nuranel Osman Kökçe Nurettin fieker Yönetim Kurulu Bflk Yönetim Kurulu Bflk.Vek. ve Genel Müd Mali fllerden Sorumlu Murahhas Aza Üye Üye Üye Üye Denetim Komitesi: Osman Kökçe : Denetimden Sorumlu Komite Bflk Adem Atmaca : Üye Not : tarihinde Denetim Komitesi flu flekilde de iflmifltir. Osman Kökçe : Denetimden Sorumlu Komite Bflk Abdullah Tural : Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Önder Nuranel : Kurumsal Yönetim Komitesi Bflk Nurettin fieker : Üye Denetçiler : Ümit Künar Görev süresi : Hayrettin Atmaca / Yönetim Kurulu Baflkan ( tarihinde istifa etmifltir) 1956 A r -Hamur do umlu olan Hayrettin Atmaca. lk, Orta ve Lise ö renimini A r da tamamlad y llar aras nda A r da beyaz eflya ifli ile ifltigal etti.1988 y l ndan sonra stanbul a gelerek ilk önceleri ka t ifli ile ticari hayat na devam etti. Bir y l sonra ka t iflini b rakarak elektronik ürünler ithalat ve sat fl ile ifltigal etti. Elektronik ürünler ithalat ile bafllad sektöre 1995 y l ndan itibaren ithalat n yan s ra imalat ifline de bafllad. De iflik flirketlerde ortakl ve yönetim kurulu baflkan olarak görev yapm flt r. ngilizce bilmektedir. Hayrettin Atmaca n n yerine tarihi itibariyle ilk Genel Kurula Kadar say n Mahmut Erdo an atanm flt r. Emre Ete / Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ( tarihinde istifa etmifltir) 11

14 01 Ocak - 31 Aral k 2009 Dönemi Faaliyet Raporu Emre Ete, Y l nda Van da Do du. Bir yafl nda ailesi Van dan stanbul a göç etti. lk,orta Ve Lise Ö renimini stanbul da yapt.2000 Y l nda Amerika Oh o Eyaleti Cleveland flehrine giderek burada dil e itimi ald. Daha sonra ayn flehirde Cleveland State Universitesine girerek hem flletme Lisans E itimi hem de Mba ( flletme Yüksek Lisans) E itimini tamamlad. Amer ka da okurken ayr ca Gayrimenkul Ticareti le u raflt Y l nda Türkiye ye döndükten sonra ifl hayat na It sektöründe yönetici olarak görev yapt. De iflik flirketlerde yönetici olarak görev ald. Sosyal faaliyetlerde bulunmay görev bilen, özenle uygulayan ve paylafld kça da mutlu olan bir yap ya sahiptir. Evli ve bir çocuk sahibi olan Ete, ingilizce bilmektedir. Emre Ete n n yerine tarihi itibariyle ilk Genel Kurula kadar say n Aziz Erdo an atanm flt r. S dd k Durdu / Mali ifllerden Sorumlu Murahhas Aza 1967 y l Görele/Giresun do umlu olan S dd k Durdu, Meslek Yüksek Okulundan sonra Anadolu Üniversitesi flletme Bölümü e itimine devam etmektedir. Çal flma hayat nda tekstil, sa l k, pazarlama ve yay n kurulufllar nda de iflik dönemlerde muhasebe müdür yard mc l, muhasebe müdürü görevlerinde bulunmufl ayn zamanda yönetici olarak görev yapm flt r. ngilizce ve Arapça e itimi görmüfl olup 2003 y l ndan bu yana Mali fllerden Sorumlu Murahhas Aza olarak bu görevi yürütmektedir. Önder Nuranel / Yön.Kur.Üyesi-Kurumsal Yön.Kom.Bflk 1946 Gönen/Bal kesir do umlu olan Önder Nuranel, stanbul Üniversitesi Eczac l k Fakültesi mezunudur. Gönende eczac l k iflletmesi ile ifltigal etmifl olup çeflitli sivil örgüt ve resmi kurulufllar nda baflkanl k ve yönetim kurulu üyeli i yapm flt r. Frans zca bilmektedir. Adem Atmaca/Yön.Kur.Üyesi ( tarihinde istifa etmifltir.) 1981 A r do umlu olan Adem Atmaca Maliye mezunudur. Elektronik sektörünün çeflitli kademelerinde müdürlük ve yöneticilik yapm flt r. ngilizce bilmektedir.adem Atmaca n n yerine tarihi itibariyle ilk Genel Kurula Kadar say n Abdullah Tural atanm flt r. Osman Kökçe / Yön.Kur.Üyesi - Denetimden Sor.Kom.Bflk 1952 Samsun do umlu olan Osman Kökçe meslek yüksek okulu mezunu olup, çeflitli sektörlerde imalat ve matbaac l k ifllerinde teknik müdürlük ve yöneticilik görevlerinde bulunmufltur. Nurettin fieker / Yön.Kur.Üyesi 1956 Samsun do umlu olan Nurettin fieker, inflaat meslek yüksek okulu mezunu olup, bu sektörde teknik müdürlük, yöneticilik görevlerinde bulunmufltur. Ümit Künar / Denetçi 1975 y l nda Tekirda da do an Ümit Künar, flletme fakültesi mezunudur. Ayr ca, S.M. Mali Müflavirlik ruhsat na sahip olup, çeflitli kurumlarda muhasebeci, yönetici ve yönetim kurulu üyeli i görevlerinde bulunmufltur. Evli ve bir çocuk sahibi olan Ümit Künar, ingilizce bilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki S n r Yönetim Kurulu Baflkan,Yönetim Kurulu Üyeleri SPK, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve fiirket Ana Sözleflmesi nde belirtilen yetkilere haizdir. Denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklar ile Denetçili e iliflkin di er konularda SPK,Türk Ticaret Kanunu ve flirket Ana Sözleflmesi nde belirtilen ilgili hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Denetçi tarihli Ola an Genel Kurulunca 3 y l için seçilmifllerdir.yönetim Kurulundan Hayrettin Atmaca, Emre Ete, S dd k Durdu, Adem Atmaca ve genel müdür Aziz Erdo an flirketi temsil ve ilzama müstakil ve münferiden yetkili k l nm fl olup tarihinden itibaren istifa nedeniyle ayr lan Hayrettin Atmaca, Adem Atmaca ve Emre Ete nin yerine ilk genel kurula kadar flirketi temsil ve ilzama yetkili olarak Mahmut Erdo an, Aziz Erdo an, S dd k Durdu ve Abdullah Tural müstakil ve münferiden yetkili k l nm flt r. B) Sektördeki geliflmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler: 2009 y l içerisinde meflrubat sektörü, kapasite kullan m, üretim ve sat fl miktar aç s ndan oniki ayl k dönemde k sm bir düflme göstermifltir. Önümüzdeki dönemlerde oluflan talepler neticesinde yeni içeceklerin gazs z olarak piyasaya sunulmas yla pazarda bir hareketlili in olaca bununda sat fllara olumlu yans ma yapmas beklenmekteyken, yurtiçi ve yurtd fl siyasi geliflmeler, oluflan global finansal krizin yurtiçi ve yurt d fl piyasalar olumsuz etkilemesi ve halen devam etmesi performans n son dönemde yavafllamas na etki etmifltir. Piyasalar tedirginli ini henüz tam manas yla giderememifltir. Son dönemlerde döviz kurlar ndaki dalgalanmalar piyasada olumsuz etki meydana getirmifltir. Ekonomik ve siyasi istikrar n devam etmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde ve y llarda makroekonomik göstergelerdeki geliflmeler meflrubat sektöründe de talep art fl n n oluflmas na ve gayri safi milli has la paralelinde büyümesi beklenmektedir. Ancak, devreye al nacak yeni üretim projeleriyle birlikte arz-talep dengesinin olumlu yönde etkilenmesi 12

15 01 Ocak - 31 Aral k 2009 Dönemi Faaliyet Raporu söz konusudur. fiirketimiz müflteri memnuniyeti için kalitesini her zaman ön planda tutmaktad r. Tüketiciye ve sat fl noktalar na yönelik ürünlerin yan nda dönemsellik itibariyle promosyon ve iskontolu ürünlerle birlikte radyo ve televizyonlara reklamlarla desteklenmektedir. Kristal Kola taraf ndan üretilen ürünlerin sat fl Atmaca G da Üretim ve Tic.A.fi. ve ile Kristal G da Da ve Paz.San. ve Tic.A.fi.taraf ndan tüm Türkiye de bölge Müdürleri nezaretinde ve bayilerimiz arac l yla gerçekleflmektedir. Ürün portföyünde; Kristal, Chat, Rival,Tombik,Redline ve Bwin Markalar ile meflrubat, su, maden suyu ve meyve sular nda üretimi yapmaktad r. Ayr ca büyük ve ulusal marketlere kendi markalar nda da üretim yap lmaktad r. Yat r mlar m z: Sapanca üretim hatt projesi tamamlanm flt r. Bu tesislerde 5 lt pet dolum ve üretim hatt ile 0,5 lt ve 1.5 lt üretim hatlar üretime al nm flt r. Bahsi geçen üretim hatt için 2,6 milyon USD yat r m harcamas yap lm flt r. Ayr ca modernizasyon, çevre ve maliyet azalt c yat r mlara devam edilmifltir. Çevre bilinci ve sorumlulu u ile yat r mlar n ara vermeden sürdüren flirketimiz, önceki dönemde piyasaya sürmüfl oldu u ürünlerin geri dönüflümünün yap lmas için çevkonun ruhsat vermifl oldu u firmalara geri dönüflüm iflleminin yap lmas için çal flmalar yapmakta ve geri dönüflüm ifllemlerini bu firmalar her y l düzenli olarak yapt rmaktad r. Ayr ca tesisler sigortal olup kamera sistemi ile kontrol edilmektedir. Marka bilinirli ine yönelik yeni markalar tescil ettirilmekte kademeli olarak kullan lmas hedeflenmektedir. fiirketimizin Kar Da t m Politikas : fiirketin Kar Da t m Politikas ; ola an genel kurulda ortaklar n bilgisine sunulmufltur. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik flartlara, gündemdeki projelere ve fonlar n durumuna göre flirket Yönetim Kurulu taraf ndan her y l gözden geçirilerek kamuya özel durum aç klama fleklinde, flirket faaliyet raporunda yer verilmektedir. C) flletmenin finansman kaynaklar ve risk yönetim politikalar, flletmenin finansman ihtiyaçlar flirketin ihtiyaçlar na paralel olarak K sa ve orta-uzun vadeli ihracat döviz ve eflit taksitli TL kredileriyle ve kendi öz kaynaklar ndan karfl lanmaktad r. fiirketimizin karfl karfl ya kalabilece i muhtemel bütün risklerin tan mlanmas ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluflturmaktad r. fiirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskleri s n fland rm fl olup gerekli önlemler al nm flt r. Her türlü mali risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk iliflkisi, kur riski ve flirketin mali durumunu do rudan etkileyebilecek olan risk faktörlerini, do al risk; yang n, deprem gibi afetlerle ilgi performans m z etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için minimize etmek do rultusunda sigortalamakta, herhangi bir ola an üstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kayb na u ramamas için günlük ve ayl k olarak üçer adet yedekleme sistemi düzenli olarak yap lmaktad r. D) flletmenin geliflimi hakk nda yap lan öngörüler, Tesislere yap lan ek yat r m ile fabrikalar n üretim kapasitesi iki kat na ç kar lm fl olup maliyeti azalt c insan gücüne de il teknoloji esas na dayal bir üretim yap lmas hedeflenmifltir.toplumun yaflam kalitesinin bir parças olan flirket ürünleri tüm s n rlar n ötesinde sürdürülebilir bir flekilde büyürken; ekonomiye ve paydafllar m za sa lad m z ve sa layaca m z de erlerle, toplumsal, çevresel, yasal ve etik sorumlulu umuzla, kaliteli ve güvenli ürünlerimiz ve hizmetlerimizle sektörün lideri, yol göstericisi ve en sayg n kuruluflu olmay sürdürece iz. Tesislerimizde ihtiyaçlar do rultusunda yeni teknolojik geliflmeler takip edilmektedir. Pazar n ve tüketicinin ihtiyaç analizi yap larak yeni ürün ve yeni markal üretimler yap lmaktad r. E) Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu, SPK n n tarih ve 48/1588 say l toplant karar gere ince, MKB de ifllem gören flirketlerin, Faaliyet Raporlar nda ve nternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim lkeleri ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlar na yer vermeleri uygun görülmüfl ve bu çerçevede, 2005 y l Genel Kurul undan itibaren, fiirketimizce haz rlanan 2004, , 2007 ve 2008 dönemlerine ait Kurumsal Yönetim lkeleri Beyan ve Uyum Raporlar, flirket internet adresi (www.kristalkola.com.tr)ve Faaliyet Raporlar m z(türkçe- ngilizce) içinde yay mlanm flt r y l faaliyet raporu haz rlanm fl olup web sitemizde yay nlanm flt r. fiirketimiz; pay sahiplerinin haklar, kamunun ayd nlat lmas ve fleffafl n sa lanmas ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve ifllemlerde, Kurumsal Yönetim lkeleri ne uygun çal flmalar n hayata geçirilmesini ve bunu paydafllar yla beraber gerçeklefltirmeyi hedefler. Bu do rultuda, tüm paydafllar n eflitli i, bilgilendirme sorumlulu u ve kurumsal yönetim prensiplerine ba l olarak, söz konusu lkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi fiirketimizin temel amaçlar aras nda yer almaktad r. fiirketimizce sürdürülen çal flmalar bu lkelerin sorumlulu u çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir. Pay sahipleri ile ilgili gelen istek, bilgi ve talepler an nda birim taraf ndan cevapland r lmaktad r. F) Yap lan araflt rma ve gelifltirme faaliyetleri: 13

16 01 Ocak - 31 Aral k 2009 Dönemi Faaliyet Raporu Baflta kalite, ar-ge ve e itim Müdürlü ü çal flanlar olmak üzere di er flirket çal flanlar ve araflt rma flirketleri iflbirli i ile; e itim, müflteri hizmetleri, yeni ürün gelifltirme, fuar ve broflür haz rl klar, AR-GE çal flmalar konusunda yap lan araflt rmalara destek verilmesi ve ulusal/uluslararas bilimsel yay n (bildiri) çal flmalar gibi konularda faaliyetlerini sürdürmektedir. Yeni ürün gelifltirme ve mevcut ürünleri iyilefltirme kapsam ndaki çal flmalar devam etmektedir. Yeni hammadde kaynaklar araflt rmas yap lmas ve kullan labilirli ine onay verilmesi, tesislere sat n al nan hammaddelerin kalite kontrollerinin yap lmas, üretimde kullan l p kullan lamayaca na onay verilmesi, kaliteden ve standartlardan taviz vermeden haz rlanmas, ve müflteri istek ve ihtiyaçlar do rultusunda özel ürünler haz rlanmas, günlük üretilen ürünlerden standarda uygun ürün numunesi al narak gerekli g da laboratuarlar na tetkikleri yapt r lmaktad r. Tesislerde yap lan gerek kendi üretimlerimiz ve gerekse pr vatelabel ürünler ilgili kurulufllar taraf nda kalite kontrolleri kendileri taraf ndan yapt r lmaktad r. Yap lan bu kontrollerde memnuniyet vericici telefon ve ler al nmaktad r. G) Dönem içinde esas sözleflmede yap lan de ifliklikler ve nedenleri: Tarihleri içerisinde fiirket Esas Sözleflmesinde de ifliklik yap lmam flt r. H) Varsa, ç kar lm fl bulunan sermaye piyasas araçlar n n niteli i ve tutar : Yoktur. I) flletmenin faaliyet gösterdi i sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakk nda bilgi, fiirketimiz, sektörünün sayg n bir kurulufl olarak kuruluflundan bu güne kadar, kendini topluma ve paydafllar na sa lad de erleri ço altmak ve büyümesini kademeli olarak sürdürülebilir k lmak ile yükümlü görmektedir. fiirketimiz sürdürülebilir büyüme prensibi ve kararl ifl hedefleri ile, faaliyetlerini en iyi flekilde planlayarak yürütmektedir. Gerek ifl uygulamalar nda, gerekse sosyal sorumluluk çal flmalar nda tüm sosyal paydafllar yla fleffaf, aç k ve sürekli bir iletiflim içinde bulunan flirketimiz, faaliyetlerine de er katan teknolojik proje ve yat r mlarla, itibarl bir kurum haline gelmektedir. fiirket'in toplumsal fayda sa lama konusundaki kararl l na gösterdi i alanlar aras nda, faaliyet gösterdi i bölgeleri desteklemesi, fabrikalar ve tesisleriyle kalk nd rmaya ve istihdama katk da bulunmas, spor, e itim ve kültür gibi alanlarda kamu yarar na projelere destek vermektedir. Sektörde, rekabetçi gücü, finansal performans ve hammadde kullan m na, çevreye sayg s, sosyal sorumluluk konusunda yap lan çal flmalar, insan kaynaklar alan nda ilerici uygulamalar ile sürekli pekifltirmektedir. Ayr ca sanayi yat r mlar ile, istihdam, üretim ve ihracat ile ekonomiye de er katarak; sanayi ve ticari faaliyetlerinden elde etti i kaynaklar, sosyal sorumluluk çerçevesinde kültür, sanat, e itim, ve spor alanlar nda de er sa lamak için kullanmaktad r. fiirketin hammadde kullan m ndan çevre koruma konusundaki hassasiyetine, ifl güvenli inden çal flma e itimine kadar ifl yap fl biçiminden ifl ak fl na kadar yüksek standartlar uygulamaktad r. At k yönetim konusunda ilgili lisansl firmalarla iflbirli i yaparak piyasaya sürmüfl oldu u ambalajlar n geri dönüflüm ifllemlerini yapt rmaktad r. ) Yat r mlardaki geliflmeler, teflviklerden yararlanma durumu, yararlan lm flsa ne ölçüde Gerçeklefltirildi i: Sapanca fabrikas nda 2007 y l nda bafllay p 2009 y l sonuna kadar devam eden modernizasyon üretim hatt projesi kapsam nda bir adet Teflvik Belgemiz bulunmaktad r. Bu belge kapsam nda yap lan yat r mlarla tesisin kapasitesi iki kat na ç km flt r. Belge dahilinde yurtiçinden belge süresi içerisinde tesisin ihtiyaçlar çerçevesinde ekipmanlar al nmaktad r. Sözü geçen teflvik belgeleri ile thal edilen makine ve teçhizat ile ilgili gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas ndan yararlan lmaktad r. J) Üretim ve Üretim Kapasitelerimiz Fabrika ve tesislerimizin kapasiteleri afla daki tabloda özetlenmifltir. Tesis Kapasiteleri (Lt) Meflrubat Kaynak Suyu Do al Maden Suyu Bal kesir K r kkale Sapanca Edremit

17 01 Ocak - 31 Aral k 2009 Dönemi Faaliyet Raporu K) Sat fllar m z Aral k 2009 Yurt içi ve yurt d fl sat fl cirolar m zda azal fl olmufltur. Bu azal fl, Yurt içi ve Yurt d fl pazar koflullar ile krizin etkilerinin halan devam etmesi, dövizdeki dalgalanmalar, politik ve siyasi atmosferdeki geliflmelerden kaynaklanmaktad r. L) Finansal Rasyolar: Likidite Oranlar Cari Oran Asit Test Oran Stoklar/Cari Aktif flletme Sermayesi Dönen Varl klar/kvy Kaynak 6.24 (Dönen Varl klar-stoklar)/kvy Kaynak 5.79 Stoklar/Dönen Varl klar 0.07 Dönen Varl klar(nakit ve Hb hariç)-kvy Borç (Krediler hariç) 30,979,557 Mali Bünye Oranlar Finansal Kald raç Duran Varl klar/özkaynak Finansal Borçlar/Özkaynak Net Finansal Pozisyon (KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif 0.13 Duran Varl klar/özkaynak 0.27 Finansal Borçlar/Özkaynak 0.06 Net Varl klar (özkaynaklar)-finansal Borçlar 33,865,974 Karl l k Oranlar Aktif Devir H z Brüt Kar Marj Aktif Verimlili i Faaliyet Kar /Sat fl Has lat Hisse Bafl na Net Kazanç Nakit Varl klar Finansal Borçlar Net Sat fllar/aktif Toplam 0.61 Brüt Sat fl Kar /Net Sat fllar 0.14 Net Kar/Aktif Toplam 0.01 Faaliyet Kar /Net Sat fllar Dönem Net Kar /A rl kl k rt. Hisse Sen. Say s Nakit ve Benzeri Varl klar 688,401 K sa + Uzun Vadeli Finansal Borçlar 2,288,494 Net Finansal Pozisyon Ticari Alacaklar Di er Alacaklar Stoklar Ticari Borçlar Di er Borçlar K sa + Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 25,720,547 K sa + Uzun Vadeli Di er Alacaklar 107,682 2,547,466 K sa + Uzun Vadeli Ticari Borçlar 3,041,639 K sa + Uzun Vadeli Di er Borçlar 118 fiirketimiz, piyasa flartlar na ba l olarak iflletme sermayesini güçlendirici, maliyet yap s n sürekli iyilefltirici, dövize endeksli nakit girifl ve ç k fllar n dengeleyici, güçlü finansman kabiliyetini destekleyici, flirket prosedürlerine uygun hedging amacl faaliyetlerine devam etmektedir. 15

18 16 Kristal, hep do al kalmakt r...

19 01 Ocak - 31 Aral k 2009 Dönemi Faaliyet Raporu N) Üst yönetimde y l içinde yap lan de ifliklikler ve halen görev bafl nda bulunanlar n ad, soyad ve mesleki tecrübeleri: Ad Soyad Aziz Erdo an Mümin Can smail Ço al Abdullah Can Mustafa Demircio lu Mehmet K l ç Mümin Can Ali Demircio lu Görev Ünvan Genel Müdür Bal kesir Fabrika ve Kalite Yön.Müdürü Sapanca Fabrika Müdürü Edremit Fabrika Müdürü K r kkale Fabrika Müdürü Üretim Müdürü Sat n Alma ve kmal Müdürü Planlama ve Lojistik Müdürü D fl Ticaret Müdürü dari fller Müdürü Reklam Ve Halkla ilifl.müdürü fiirketimiz tüm yöneticileri görevlerinin icap ettirdi i yüksek tahsil ve ifl tecrübesine sahiptirler tarihi itibariyle istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine ilk Genel Kurula Kadar görev yapmak üzere atanm fl olan Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Erdo an/yönetim Kurulu Baflkan 1958 Bal kesir do umlu olan Mahmut Erdo an, lk, Orta ve Lise tahsilini Bal kesir de tamamlad. Meslek Yüksek Okulu mezunu olup 1977 y l nda Devlet Tohum Üretim Çiftli inde ifl hayat na bafllad.1979 y l nda halka aç k flirketlerde Yönetim Kurulu Üyeli i ve genel müdür,de iflik flirketlerde murahhas azal üyeliklerinde bulunmufltur y l n da hlas Holding A.fi.bünyesinde Kristal Kola n n kuruculu unu yapm flt r. Balsa A.fi.de genel müdür ve murahhas azal,1993 y l nda S la Otomotiv sahibi olarak Motorlu Araç bayili ini,1996 y l nda hlas Holding A.fi.de Su ve G da Grup Baflkanl n, Kristal Kola Ve Mefl.San.Tic.A.fi.de Yönetim Kurulu Baflkanl ve Genel müdürlük, Kristal G da Da.Paz.A.fi.de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapm flt r. Frans zca bilmektedir. Aziz Erdo an / Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdür 1968 Bal kesir do umlu olan Aziz Erdo an, lk,orta ve Lise tahsilini Bal kesir de tamamlad. Meslek Yüksek Okulu mezunu olup halka aç k flirketlerde Yönetim Kurulu Üyeli i ve genel müdür, de iflik flirketlerde yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmufltur y l nda hlas Holding A.fi. bünyesinde Kristal Kola n n kuruluflunda aktif olarak görev yapm flt r. Balsa A.fi. de genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeli inde,kristal Kola Ve Mefl.San.Tic.A.fi. de Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel müdürlük, Kristal G da Da.Paz.A.fi. de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapm flt r. Frans zca bilmektedir. Abdullah Tural /Yön.Kur.Üyesi 1956 y l nda K rklareli nde do an Abdullah Tural, stanbul Vefa Lisesi ni bitirdikten sonra, 1982 y l nda stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi nden mezun oldu y llar aras nda Çal flma Bakanl fl ve flçi Bulma Kurumu stanbul fiube Müdürlü ü nde çal flt y llar nda askerlik görevini tamamlayan Tural, y llar aras nda serbest ticaret yapt y l ndan itibaren de hlas Holding A.fi. nin de iflik birimlerinde yönetici olarak görevler üstlendi. Halen hlas Ev Aletleri Yönetim Kurulu Baflkanl görevini sürdürmekte olan Tural, evli, 3 çocuk babas olup, ngilizce bilmektedir. Ayr ca hlas Pazarlama A.fi., Bisan Bisiklet Moped Otomotiv San.Tic A.fi ve Bisiklet Pazarlama San.ve Tic.A.fi lerinde Yönetim Kurulu Baflkan Vekili, hlas Madencilik A.fi. ve Armutlu Tatil ve Turizm flletmeleri A.fi. lerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Mir ç ve D fl Ticaret Maden San.Ltd.fiti nde fiirket Müdürü olarak görev yapmaktad r. O) Personel ve iflçi hareketleri, toplu sözleflme uygulamalar, personel ve iflçiye sa lanan hak ve menfaatler: 31 Aral k 2009 ortalama personel say s konsolide 66 kiflidir. Çal flan personelin ücret ve sosyal haklar flirketin mevcut ve potansiyel mali ve 17

20 01 Ocak - 31 Aral k 2009 Dönemi Faaliyet Raporu finansal durumu dikkate al narak sektör ortalamalar ve y ll k enflasyon dikkate al narak belirlenmektedir. fiirketimizin ba l oldu u herhangi bir iflveren sendikas yoktur. Ö) Y l içinde yap lan ba fllar hakk nda bilgiler: 2009 y l oniki ayl k dönemde herhangi bir yard m ve ba fl yap lmam flt r. P) Merkez d fl örgütlerinin olup olmad hakk nda bilgi Merkez d fl ndaki ifl yerlerimizin adresi afla da sunulmufltur. Faaliyet Yerleri Fabrika : Bal kesir Bursa Yolu 20.KM Yeniköy Mevkii BALIKES R Fabrika : Samsun Asfalt 4.KM KIRIKKALE Fabrika : K rkp nar Köyü zmit Asfalt Üstü P.K.4 SAPANCA/SAKARYA Fabrika : Avc lar Köyü Alt noluk/edrem T/BALIKES R Vergi Dairesi : Vergi No : (266) (318) (264) (266) Büyük Mükellefler Not: fiirketin 01 Mart 2009 tarihinden itibaren Marmara Kurumlar olan vergi dairesi Büyük Mükellefler olarak de iflmifltir. fiirketin merkez adresi tarihi itibariyle: hlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/ STANBUL olarak de iflmifl olup adres de iflikli i özel durum aç klamas yle kamuya duyurulmufl ve web sitesinde yay nlanm flt r. fiirketin ortakl k yap s () Ortaklar Hissesi (TL) Oran % Hayrettin ATMACA KR STAL GIDA DA.PAZ.A.fi. HALKA AÇIK KISIM TOPLAM , , , , tarihi itibariyle flirketin ortakl k yap s de iflmifl ve bu de ifliklik özel durum aç klamas yle birlikte flirket web sitesinde duyurulmufltur. Yeni Ortakl k Yap s : fiirketin ortakl k yap s ( ) Ortaklar Hissesi (TL) Oran % HLAS PAZARLAMA A.fi. KR STAL GIDA DA.PAZ.A.fi. HALKA AÇIK KISIM TOPLAM , , , ,00 fiirketimizin fltirak ve Ba l Ortakl klar tarihi itibariyle, Genel Merkezi stanbul da yer alan, TL sermayeli Atmaca G da Üretimi ve Tic. A.fi. ne ifltiraki bulunan flirketimizin ifltirak tutar TL olup, ifltirak oran m z %70 dir. 18

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Faaliyet Raporu Annual Report

Faaliyet Raporu Annual Report 27 Faaliyet Raporu Annual Report Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 7 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 7 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe büyümesini, tasar m ve geliflmesini

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU . SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 ĠÇĠNDEKĠLER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel GeliĢmeler 4. SatıĢlar 5. Yatırımlar

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No: 1 ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa No 1- Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri Ve Görev Süreleri.. 2 2- Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar Ve Ortaklık Yapısı. 2 3- Son 5 Yılda Dağıtılan Temettüler

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1) Genel Bilgiler: Anadolu Cam Yenişehir Sanayi Anonim Şirketi, 2005 yılında Anadolu Cam Sanayi Anonim Şirketi, T.Şişe ve Cam Fabrikaları

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A.. 1 Ocak - 30 Haziran 2010 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com

HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A.. 1 Ocak - 30 Haziran 2010 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com 1 Ocak - 30 Haziran 2010 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com 27 A ustos 2010 çindekiler A. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A.. Hakk nda Bilgi...2 1. Faaliyet Konusu, Organizasyon

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin, 2011 yılı üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında

Detaylı

Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic.A.Ş. 01 Ocak 30 Haziran 2011 Dönemi Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic.A.Ş. 01 Ocak 30 Haziran 2011 Dönemi Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic.A.Ş. 01 Ocak 30 Haziran 2011 Dönemi Faaliyet Raporu Şirket Ünvanı : Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic. A.Ş. Rapor Dönemi : 01.01.2011-30.06.2011 Dönem İçinde Yönetim ve

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

H SSE SENETLER MKB DE filem

H SSE SENETLER MKB DE filem mali ÇÖZÜM 217 H SSE SENETLER MKB DE filem GÖREN filetmelerde KAR PAYI DA ITIM POL T KASI Dr. Adem ANBAR Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü, Muhasebe - Finansman Anabilim

Detaylı