2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT"

Transkript

1 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2

3 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

4 Kristal, hayata de er katmakt r...

5 içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON YAPISI 23 KR STAL KOLA YI TANIYALIM 24 HUKUK YAPISI 25 TES SLERLE LG L GENEL B LG LER 26 MKB filem GÖREN H SSE SENETLER F YAT SEYR ( ) 27 F NANSAL GÖSTERGELER 28 MAMUL SATIfi M KTARLARI VE TUTARLARI 29 KURUMSAL YÖNET M UYUM RAPORU BA IMSIZ DENETÇ RAPORU 45 Ç KONTROL S STEM NE L fik N BA IMSIZ DENETÇ RAPORU 47 FAAL YET RAPORU ONAYI 48 KAR DA ITIMI HAKKINDA TEKL F 49 DENETÇ RAPORU 51 B LANÇO 53 GEL R TABLOSU 55 ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU 56 NAK T AKIM TABLOSU 57 B LANÇO VE GEL R TABLOSU D P NOTLARI 104 ÜST DÜZEY YÖNET C LER VE GÖREVLER 105 BELGELER M Z

6 04

7 genel müdürden mesaj Sayg de er Hissedarlar m z, fl Ortaklar m z ve Çal flanlar m z, 2009 y l, tüm dünya ekonomilerinde farkl tedbirlerin al nmas na neden olan son ekonomik durum çerçevesinde; kurumlar n verimli çal flmas gerekti ini, sektörlerinde yenilikçi, verimli çal flma, teknolojiye yat r m ve müflteriye katma de er sa layan ürünlerle mevcut durumlar n koruyup gelifltirebileceklerini bir kez daha hat rlatt. fiirket olarak karl l m z n artt r lmas ve verimlili in yönetimi konusunda yapt m z çal flmalar n yan nda, müflteri memnuniyetini artt rmak için de do rudan müflterilerimize ulaflt m z kanallar yayg nlaflt r yoruz y l ndaki öngörümüz, g da sektörünün krizden yine di er sektörlere nazaran daha az etkilenece i yönünde gerçekleflmifltir. fiirket olarak krizin etkilerini daha da azaltabilmek için olanca gücümüzle çal fl yoruz. Tedarikçilerimizle anlaflmak suretiyle vadelerin art r lmas, kritik ve acil pozisyonlar d fl nda personel al mlar n n durdurulmas, acil olmayan art de er üretmesi zaman alacak yat r m harcamalar n n gözden geçirilmesi ve her zaman oldu u gibi tüm harcamalar m zdaki tasarruf tedbirlerinin art r lmas bafll ca çal flma alanlar m z oldu. Müflteriye odaklanma prensibimiz do rultusunda tüketicilerimizin ihtiyaç ve tercihlerine göre gelifltirdi imiz ve gelifltirece imiz yeni ürünler, grup içindeki entegre yap m z, ileri teknolojimiz, güçlü da t m a m z ve tedarikçilerimizle güvene dayal iliflkilerimiz sayesinde krizin etkilerini asgari düzeyde tuttu umuzu ve hatta bu sinerjiyle olumlu yönde etkilendi imizi düflünüyorum. Hedefimiz, markam z n gücüne güç katarak, organizasyonumuzu yal n ve daha verimli ifller hale getirmek, da t m a m z kuvvetlendirerek ürünlerimizi daha genifl küresel tüketici kitlelerine ulaflt r p kazançl bir flekilde kapatmakt r. Dünyadan ve Türkiye den olumlu sinyaller al nmaya bafllamas yla birlikte sürekli yeni ürünler ekledi imiz portföyümüz ve sahip oldu umuz markalar m zla 2010 y l içinde bulundu umuz sektörde aktif bir rol almay amaçlamaktay z y l hem Türkiye hem de tüm dünya için krizin etkilerinin derinden hissedildi i bir y l oldu. Birçok finansal kuruluflun iflas süreci yaflad bir döneme hep birlikte flahid olduk. Merkez bankalar n n uygulad gevflek para politikalar, ço u yerde meyvelerini verdi ve birçok ülkede finansal piyasalar belini do rultmaya bafllad. Türkiye özellikle büyüme anlam nda zorluklar yaflasa da di er ülkelere göre küresel krizden en az etkilenen ülkeler aras nda yer ald. Bu anlamda 2010 y l, Türkiye ve dünya ekonomisi için büyük umutlar vaat ediyor. Türkiye'deki finansal sistemin di er ülkelere nazaran göreceli sa laml krizin ekonomimiz üzerinde yapt olumsuzluklar s n rlayan en önemli olgulardan bir tanesi olmufltur. Finansal sistemin bu derece likit ve sa lam yap da olmas n n gerek reel sektörü destekleme anlam nda gerekse ekonominin ifllemesine katk da bulunmas anlam nda önemi çok büyüktür. Y l n son döneminde, geliflmifl ülkelerin finansal piyasalar nda bafllay p dünya ekonomilerini sarsan h zl gerilemenin yerini l ml bir toparlanmaya b rakt n, bulundu umuz dönemde, finansal sisteme ve ekonomiye dair aç klanan veriler iyileflme sürecinin bafllad na iflaret ederken, küresel büyüme h z na iliflkin tahminler de, k smen yaflanan sorunlara ra men, daha pozitif görüfllerle an lmaya bafllam flt r. Bu rüzgâr n etkisi ile Türkiye de reel ekonomide ivmesini yükselten ülkeler aras nda yerini alm flt r. Bu düzelme, büyük ölçüde vergi teflviklerinin iç talep üzerindeki uyar c etkisi ile özel tüketimin öne çekilmesi sonucu gerçekleflmifltir. Ayr ca sürdürülen faiz indirimlerinin etkisi ve küresel risk alg lamalar ndaki iyileflmenin deste i ile kredi piyasas nda olumlu geliflmeler olmufltur. Küreselleflen dünyadaki rekabet, co rafi s n rlar n d fl nda kal yor. Her geçen gün baflar n z devam ettirebilmek için rekabet avantajlar n z koruyacak teknolojiye sahip ve hakim olmak gerekmektedir. Bu gücün verdi i avantajla tesislerimizin kapasitesini art rarak dünya krizine ra men 2009 y l içerisinde yat r mlara ihtiyaçlar çerçevesinde devam edilmifltir. Bu aflamada flirket olarak sadece üreten de il teknolojisini gelifltiren, müflterilerinin hizmetine sunan, pazar trendlerini, üretim alan ndaki dünya geliflmelerini takip ederek, iç pazarda geliflen müflteri ve tüketici arz taleplerini ön planana ç kararak üretim kapasitemizle öncü ve tercih edilir olmak temel felsefemizdir y l n n olumlu geliflmelerin gerçekleflti i bir y l olmas n, fiirketimizin baflar s ndaki katk lar için çal flanlar m za, hissedarlar m za, ifl ortaklar m za, tedarikçilerimize, müflterilerimize ve eme i geçen herkese teflekkürlerimi sunar m. Sayg lar mla, Aziz ERDO AN Genel Müdür 05

8 06

9 yönetim kurulu üyeleri HAYRETT N ATMACA : Yönetim Kurulu Baflkan fiirketi temsil ve ilzama müstakil ve münferiden yetkili MAHMUT ERDO AN : Yönetim Kurulu Baflkan Vekili fiirketi temsil ve ilzama müstakil ve münferiden yetkili EMRE ETE : Yönetim Kurulu Baflkan Vekili fiirketi temsil ve ilzama müstakil ve münferiden yetkili ( tarihinde lk Genel Kurula Kadar seçilmifltir.) SIDDIK DURDU : Yönetim Kurulu Üyesi Mali fllerden Sorumlu Murahhas Aza fiirketi temsil ve ilzama müstakil ve münferiden yetkili ADEM ATMACA : Yönetim Kurulu Üyesi fiirketi temsil ve ilzama müstakil ve münferiden yetkili NURETT N fieker : Yönetim Kurulu Üyesi DENET M KURULU ÖNDER NURANEL : Kurumsal Yönetim Komitesi Baflkan OSMAN KÖKÇE : Denetimden Sorumlu Komite Baflkan Yönetim Kurulu Üyelerinden ( Hayrettin Atmaca, Mahmut Erdo an, S dd k Durdu, Adem Atmaca, Önder Nuranel, Osman Kökçe ve Nurettin fieker) tarihinde yap lan ola an genel kurulda üç y l için yönetime seçilmifltir tarihinde Sn Mahmut Erdo an n istifas nedeniyle yerine Sn.Emre Ete görev yapm flt r tarihihde Hayrettin Atmaca, Emre Ete ve Adem Atmaca Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istiafa etmifl olup lk Genel Kurula Kadar Sn. Mahmut Erdo an, Aziz Erdo an ve Abdullah Tural atanm flt r. DENETC ÜM T KÜNAR : tarihinde üç y l için seçilmifltir. 07

10 08

11 yönetim kurulu raporu Say n De erli Ortaklar m z; fiirketimizin 14'ncü Hesap Dönemi olan 2009 y l Ola an Genel Kurulumuza hofl geldiniz. fiirketimizin 2009 y l faaliyetlerini de erlendirmek, Yönetim Kurulu, Denetici Raporu ile birlikte Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:XI, No:29 Tebli ine göre haz rlanan konsolide bilanço ve gelir tablosunu, Kar/Zarar Hesaplar ile vergi yasalar na göre düzenlenen Bilanço ve Gelir tablosunu inceleme ve tasdikinize sunarken, Ola an Genel Kurulumuza fleref veren siz sayg de er ortaklar m z ile vekillerini sayg yla selamlar z. Kristal Kola ve Meflrubat San.Tic.A.fi. nin tarihi itibariyle düzenlenmifl olan mali tablo ve dip notlar ile 2009 y l y ll k faaliyet raporu taraf m zca incelenmifltir. Faaliyet raporunda yer alan mali tablo ve dip notlar n n flirketin finansal durumunu tam ve mevzuata uygun olarak yans tmakta oldu unu beyan eder, bilgilerinize sunar z. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyumuna iliflkin detaylar faaliyet raporu ekinde yer almaktad r y l na iliflkin, ba ms z denetim firmam zca haz rlanan iç kontrol anket formu marifetiyle, iç denetim elaman m z n ve denetçi taraf ndan flirketin iç kontrol sistemi analiz edilmifl ve buna iliflkin denetim firmas ndan görüfl istenmifltir. ç kontrol anket formu göz önünde bulundurularak iç kontrol sisteminde asgari tedbirlerin al nd ve iç kontrol sisteminin sa l kl iflledi ini beyan ederiz y l finans piyasalar n n yaflam fl oldu u yo un kriz sebebiyle, sektördeki yo un rekabete ra men, dinamik ve nitelikli kadrosunun alm fl oldu u ekonomik ve rekabet gücünü art r c kararlarla kendini gelifltirmeye, h zl ve kararl bir flekilde teknolojik geliflmeleri takip ederek, flirket ihtiyaçlar do rultusunda yenilikleri ve kararl yat r mlar ile flirketimiz sektöründeki yerini sa lamlaflt rm flt r. Ülkemiz ekonomisindeki negatif geliflme ile birlikte flirketimizin sürdürdü ü marka ve çeflit bilinirli i, teknolojik yap s n güçlendirme, arz talep dengesini sa lamak için kapasite kullan m fabrikalar n ihtiyaçlar do rultusunda revize etmeyi sürdürmüfltür. Müflterilerimizin ve tüketicilerimizin talepleri nezdinde yeni yat r mlar m za devam ettik. Sapanca su tesislerimize yat r m teflvik belgesi kapsam nda 0.5 lt ve 1.5 lt pet flifle fliflirme, dolum, flrinkleme, paletleme, etiketleme v.b ekipmanlar n n al m n gerçeklefltirerek 2009 y l içerisinde tesislerimizde ihtiyaçlar do rultusunda acil olan yat r mlar ivedilikle yap lm flt r. fiirketimiz, 2009 y l nda yenilikçi anlay fl ve teknolojik üstünlü ü ile flirket ihtiyaçlar do rultusunda pazara ve tesislere yönelik gerekli olan yat r mlar zaman nda eksiksiz olarak hiçbir fedakarl ktan kaç nmadan yapmaya devam edecektir y l çal flmalar m zda müflteri iliflkilerini derinlefltirmek ve stratejik ürünlerde pazar pay m z art rmak önceli iyle hareket edece iz. Güçlü iliflkileri, sa lam altyap, kurumsal de erleri ve rekabetçi üstünlükleriyle flirketimiz, önümüzdeki dönemde de olumsuzu olumluya çevirerek hissedarlar na de er kazand rma gayretindedir. Bu kapsamda üretim tesislerimiz ve sahip oldu umuz deneyim, uzmanl k, ekip ruhu ve özveri anlay fl yla bunu baflaraca m za yürekten inan yoruz. fiirketimizin bu çal flmalar ile 2010 y l nda daha güçlü, karl olaca na ve performans n n artaca na inan yoruz. Sayg lar m zla, 09

12 10 Kristal, paha biçilmez mutluluktur...

13 01 Ocak - 31 Aral k 2009 Dönemi Faaliyet Raporu fiirket Ünvan : Kristal Kola ve Meflrubat San.Tic. A.fi. Rapor Dönemi : Dönem çinde Yönetim ve Denetim Kurullar nda Görev Alan Üyeler Ad Soyad Görevi Bafllang ç Bitifl Hayrettin Atmaca Emre Ete S dd k Durdu Adem Atmaca Önder Nuranel Osman Kökçe Nurettin fieker Yönetim Kurulu Bflk Yönetim Kurulu Bflk. Yrd Mali fllerden Sorumlu Murahhas Aza Üye Üye Üye Üye Not : tarihinde Yönetim Kurulu flu flekilde de iflmifltir. Ad Soyad Görevi Bafllang ç Bitifl Mahmut Erdo an Aziz Erdo an S dd k Durdu Abdullah Tural Önder Nuranel Osman Kökçe Nurettin fieker Yönetim Kurulu Bflk Yönetim Kurulu Bflk.Vek. ve Genel Müd Mali fllerden Sorumlu Murahhas Aza Üye Üye Üye Üye Denetim Komitesi: Osman Kökçe : Denetimden Sorumlu Komite Bflk Adem Atmaca : Üye Not : tarihinde Denetim Komitesi flu flekilde de iflmifltir. Osman Kökçe : Denetimden Sorumlu Komite Bflk Abdullah Tural : Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Önder Nuranel : Kurumsal Yönetim Komitesi Bflk Nurettin fieker : Üye Denetçiler : Ümit Künar Görev süresi : Hayrettin Atmaca / Yönetim Kurulu Baflkan ( tarihinde istifa etmifltir) 1956 A r -Hamur do umlu olan Hayrettin Atmaca. lk, Orta ve Lise ö renimini A r da tamamlad y llar aras nda A r da beyaz eflya ifli ile ifltigal etti.1988 y l ndan sonra stanbul a gelerek ilk önceleri ka t ifli ile ticari hayat na devam etti. Bir y l sonra ka t iflini b rakarak elektronik ürünler ithalat ve sat fl ile ifltigal etti. Elektronik ürünler ithalat ile bafllad sektöre 1995 y l ndan itibaren ithalat n yan s ra imalat ifline de bafllad. De iflik flirketlerde ortakl ve yönetim kurulu baflkan olarak görev yapm flt r. ngilizce bilmektedir. Hayrettin Atmaca n n yerine tarihi itibariyle ilk Genel Kurula Kadar say n Mahmut Erdo an atanm flt r. Emre Ete / Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ( tarihinde istifa etmifltir) 11

14 01 Ocak - 31 Aral k 2009 Dönemi Faaliyet Raporu Emre Ete, Y l nda Van da Do du. Bir yafl nda ailesi Van dan stanbul a göç etti. lk,orta Ve Lise Ö renimini stanbul da yapt.2000 Y l nda Amerika Oh o Eyaleti Cleveland flehrine giderek burada dil e itimi ald. Daha sonra ayn flehirde Cleveland State Universitesine girerek hem flletme Lisans E itimi hem de Mba ( flletme Yüksek Lisans) E itimini tamamlad. Amer ka da okurken ayr ca Gayrimenkul Ticareti le u raflt Y l nda Türkiye ye döndükten sonra ifl hayat na It sektöründe yönetici olarak görev yapt. De iflik flirketlerde yönetici olarak görev ald. Sosyal faaliyetlerde bulunmay görev bilen, özenle uygulayan ve paylafld kça da mutlu olan bir yap ya sahiptir. Evli ve bir çocuk sahibi olan Ete, ingilizce bilmektedir. Emre Ete n n yerine tarihi itibariyle ilk Genel Kurula kadar say n Aziz Erdo an atanm flt r. S dd k Durdu / Mali ifllerden Sorumlu Murahhas Aza 1967 y l Görele/Giresun do umlu olan S dd k Durdu, Meslek Yüksek Okulundan sonra Anadolu Üniversitesi flletme Bölümü e itimine devam etmektedir. Çal flma hayat nda tekstil, sa l k, pazarlama ve yay n kurulufllar nda de iflik dönemlerde muhasebe müdür yard mc l, muhasebe müdürü görevlerinde bulunmufl ayn zamanda yönetici olarak görev yapm flt r. ngilizce ve Arapça e itimi görmüfl olup 2003 y l ndan bu yana Mali fllerden Sorumlu Murahhas Aza olarak bu görevi yürütmektedir. Önder Nuranel / Yön.Kur.Üyesi-Kurumsal Yön.Kom.Bflk 1946 Gönen/Bal kesir do umlu olan Önder Nuranel, stanbul Üniversitesi Eczac l k Fakültesi mezunudur. Gönende eczac l k iflletmesi ile ifltigal etmifl olup çeflitli sivil örgüt ve resmi kurulufllar nda baflkanl k ve yönetim kurulu üyeli i yapm flt r. Frans zca bilmektedir. Adem Atmaca/Yön.Kur.Üyesi ( tarihinde istifa etmifltir.) 1981 A r do umlu olan Adem Atmaca Maliye mezunudur. Elektronik sektörünün çeflitli kademelerinde müdürlük ve yöneticilik yapm flt r. ngilizce bilmektedir.adem Atmaca n n yerine tarihi itibariyle ilk Genel Kurula Kadar say n Abdullah Tural atanm flt r. Osman Kökçe / Yön.Kur.Üyesi - Denetimden Sor.Kom.Bflk 1952 Samsun do umlu olan Osman Kökçe meslek yüksek okulu mezunu olup, çeflitli sektörlerde imalat ve matbaac l k ifllerinde teknik müdürlük ve yöneticilik görevlerinde bulunmufltur. Nurettin fieker / Yön.Kur.Üyesi 1956 Samsun do umlu olan Nurettin fieker, inflaat meslek yüksek okulu mezunu olup, bu sektörde teknik müdürlük, yöneticilik görevlerinde bulunmufltur. Ümit Künar / Denetçi 1975 y l nda Tekirda da do an Ümit Künar, flletme fakültesi mezunudur. Ayr ca, S.M. Mali Müflavirlik ruhsat na sahip olup, çeflitli kurumlarda muhasebeci, yönetici ve yönetim kurulu üyeli i görevlerinde bulunmufltur. Evli ve bir çocuk sahibi olan Ümit Künar, ingilizce bilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki S n r Yönetim Kurulu Baflkan,Yönetim Kurulu Üyeleri SPK, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve fiirket Ana Sözleflmesi nde belirtilen yetkilere haizdir. Denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklar ile Denetçili e iliflkin di er konularda SPK,Türk Ticaret Kanunu ve flirket Ana Sözleflmesi nde belirtilen ilgili hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Denetçi tarihli Ola an Genel Kurulunca 3 y l için seçilmifllerdir.yönetim Kurulundan Hayrettin Atmaca, Emre Ete, S dd k Durdu, Adem Atmaca ve genel müdür Aziz Erdo an flirketi temsil ve ilzama müstakil ve münferiden yetkili k l nm fl olup tarihinden itibaren istifa nedeniyle ayr lan Hayrettin Atmaca, Adem Atmaca ve Emre Ete nin yerine ilk genel kurula kadar flirketi temsil ve ilzama yetkili olarak Mahmut Erdo an, Aziz Erdo an, S dd k Durdu ve Abdullah Tural müstakil ve münferiden yetkili k l nm flt r. B) Sektördeki geliflmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler: 2009 y l içerisinde meflrubat sektörü, kapasite kullan m, üretim ve sat fl miktar aç s ndan oniki ayl k dönemde k sm bir düflme göstermifltir. Önümüzdeki dönemlerde oluflan talepler neticesinde yeni içeceklerin gazs z olarak piyasaya sunulmas yla pazarda bir hareketlili in olaca bununda sat fllara olumlu yans ma yapmas beklenmekteyken, yurtiçi ve yurtd fl siyasi geliflmeler, oluflan global finansal krizin yurtiçi ve yurt d fl piyasalar olumsuz etkilemesi ve halen devam etmesi performans n son dönemde yavafllamas na etki etmifltir. Piyasalar tedirginli ini henüz tam manas yla giderememifltir. Son dönemlerde döviz kurlar ndaki dalgalanmalar piyasada olumsuz etki meydana getirmifltir. Ekonomik ve siyasi istikrar n devam etmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde ve y llarda makroekonomik göstergelerdeki geliflmeler meflrubat sektöründe de talep art fl n n oluflmas na ve gayri safi milli has la paralelinde büyümesi beklenmektedir. Ancak, devreye al nacak yeni üretim projeleriyle birlikte arz-talep dengesinin olumlu yönde etkilenmesi 12

15 01 Ocak - 31 Aral k 2009 Dönemi Faaliyet Raporu söz konusudur. fiirketimiz müflteri memnuniyeti için kalitesini her zaman ön planda tutmaktad r. Tüketiciye ve sat fl noktalar na yönelik ürünlerin yan nda dönemsellik itibariyle promosyon ve iskontolu ürünlerle birlikte radyo ve televizyonlara reklamlarla desteklenmektedir. Kristal Kola taraf ndan üretilen ürünlerin sat fl Atmaca G da Üretim ve Tic.A.fi. ve ile Kristal G da Da ve Paz.San. ve Tic.A.fi.taraf ndan tüm Türkiye de bölge Müdürleri nezaretinde ve bayilerimiz arac l yla gerçekleflmektedir. Ürün portföyünde; Kristal, Chat, Rival,Tombik,Redline ve Bwin Markalar ile meflrubat, su, maden suyu ve meyve sular nda üretimi yapmaktad r. Ayr ca büyük ve ulusal marketlere kendi markalar nda da üretim yap lmaktad r. Yat r mlar m z: Sapanca üretim hatt projesi tamamlanm flt r. Bu tesislerde 5 lt pet dolum ve üretim hatt ile 0,5 lt ve 1.5 lt üretim hatlar üretime al nm flt r. Bahsi geçen üretim hatt için 2,6 milyon USD yat r m harcamas yap lm flt r. Ayr ca modernizasyon, çevre ve maliyet azalt c yat r mlara devam edilmifltir. Çevre bilinci ve sorumlulu u ile yat r mlar n ara vermeden sürdüren flirketimiz, önceki dönemde piyasaya sürmüfl oldu u ürünlerin geri dönüflümünün yap lmas için çevkonun ruhsat vermifl oldu u firmalara geri dönüflüm iflleminin yap lmas için çal flmalar yapmakta ve geri dönüflüm ifllemlerini bu firmalar her y l düzenli olarak yapt rmaktad r. Ayr ca tesisler sigortal olup kamera sistemi ile kontrol edilmektedir. Marka bilinirli ine yönelik yeni markalar tescil ettirilmekte kademeli olarak kullan lmas hedeflenmektedir. fiirketimizin Kar Da t m Politikas : fiirketin Kar Da t m Politikas ; ola an genel kurulda ortaklar n bilgisine sunulmufltur. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik flartlara, gündemdeki projelere ve fonlar n durumuna göre flirket Yönetim Kurulu taraf ndan her y l gözden geçirilerek kamuya özel durum aç klama fleklinde, flirket faaliyet raporunda yer verilmektedir. C) flletmenin finansman kaynaklar ve risk yönetim politikalar, flletmenin finansman ihtiyaçlar flirketin ihtiyaçlar na paralel olarak K sa ve orta-uzun vadeli ihracat döviz ve eflit taksitli TL kredileriyle ve kendi öz kaynaklar ndan karfl lanmaktad r. fiirketimizin karfl karfl ya kalabilece i muhtemel bütün risklerin tan mlanmas ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluflturmaktad r. fiirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskleri s n fland rm fl olup gerekli önlemler al nm flt r. Her türlü mali risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk iliflkisi, kur riski ve flirketin mali durumunu do rudan etkileyebilecek olan risk faktörlerini, do al risk; yang n, deprem gibi afetlerle ilgi performans m z etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için minimize etmek do rultusunda sigortalamakta, herhangi bir ola an üstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kayb na u ramamas için günlük ve ayl k olarak üçer adet yedekleme sistemi düzenli olarak yap lmaktad r. D) flletmenin geliflimi hakk nda yap lan öngörüler, Tesislere yap lan ek yat r m ile fabrikalar n üretim kapasitesi iki kat na ç kar lm fl olup maliyeti azalt c insan gücüne de il teknoloji esas na dayal bir üretim yap lmas hedeflenmifltir.toplumun yaflam kalitesinin bir parças olan flirket ürünleri tüm s n rlar n ötesinde sürdürülebilir bir flekilde büyürken; ekonomiye ve paydafllar m za sa lad m z ve sa layaca m z de erlerle, toplumsal, çevresel, yasal ve etik sorumlulu umuzla, kaliteli ve güvenli ürünlerimiz ve hizmetlerimizle sektörün lideri, yol göstericisi ve en sayg n kuruluflu olmay sürdürece iz. Tesislerimizde ihtiyaçlar do rultusunda yeni teknolojik geliflmeler takip edilmektedir. Pazar n ve tüketicinin ihtiyaç analizi yap larak yeni ürün ve yeni markal üretimler yap lmaktad r. E) Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu, SPK n n tarih ve 48/1588 say l toplant karar gere ince, MKB de ifllem gören flirketlerin, Faaliyet Raporlar nda ve nternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim lkeleri ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlar na yer vermeleri uygun görülmüfl ve bu çerçevede, 2005 y l Genel Kurul undan itibaren, fiirketimizce haz rlanan 2004, , 2007 ve 2008 dönemlerine ait Kurumsal Yönetim lkeleri Beyan ve Uyum Raporlar, flirket internet adresi (www.kristalkola.com.tr)ve Faaliyet Raporlar m z(türkçe- ngilizce) içinde yay mlanm flt r y l faaliyet raporu haz rlanm fl olup web sitemizde yay nlanm flt r. fiirketimiz; pay sahiplerinin haklar, kamunun ayd nlat lmas ve fleffafl n sa lanmas ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve ifllemlerde, Kurumsal Yönetim lkeleri ne uygun çal flmalar n hayata geçirilmesini ve bunu paydafllar yla beraber gerçeklefltirmeyi hedefler. Bu do rultuda, tüm paydafllar n eflitli i, bilgilendirme sorumlulu u ve kurumsal yönetim prensiplerine ba l olarak, söz konusu lkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi fiirketimizin temel amaçlar aras nda yer almaktad r. fiirketimizce sürdürülen çal flmalar bu lkelerin sorumlulu u çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir. Pay sahipleri ile ilgili gelen istek, bilgi ve talepler an nda birim taraf ndan cevapland r lmaktad r. F) Yap lan araflt rma ve gelifltirme faaliyetleri: 13

16 01 Ocak - 31 Aral k 2009 Dönemi Faaliyet Raporu Baflta kalite, ar-ge ve e itim Müdürlü ü çal flanlar olmak üzere di er flirket çal flanlar ve araflt rma flirketleri iflbirli i ile; e itim, müflteri hizmetleri, yeni ürün gelifltirme, fuar ve broflür haz rl klar, AR-GE çal flmalar konusunda yap lan araflt rmalara destek verilmesi ve ulusal/uluslararas bilimsel yay n (bildiri) çal flmalar gibi konularda faaliyetlerini sürdürmektedir. Yeni ürün gelifltirme ve mevcut ürünleri iyilefltirme kapsam ndaki çal flmalar devam etmektedir. Yeni hammadde kaynaklar araflt rmas yap lmas ve kullan labilirli ine onay verilmesi, tesislere sat n al nan hammaddelerin kalite kontrollerinin yap lmas, üretimde kullan l p kullan lamayaca na onay verilmesi, kaliteden ve standartlardan taviz vermeden haz rlanmas, ve müflteri istek ve ihtiyaçlar do rultusunda özel ürünler haz rlanmas, günlük üretilen ürünlerden standarda uygun ürün numunesi al narak gerekli g da laboratuarlar na tetkikleri yapt r lmaktad r. Tesislerde yap lan gerek kendi üretimlerimiz ve gerekse pr vatelabel ürünler ilgili kurulufllar taraf nda kalite kontrolleri kendileri taraf ndan yapt r lmaktad r. Yap lan bu kontrollerde memnuniyet vericici telefon ve ler al nmaktad r. G) Dönem içinde esas sözleflmede yap lan de ifliklikler ve nedenleri: Tarihleri içerisinde fiirket Esas Sözleflmesinde de ifliklik yap lmam flt r. H) Varsa, ç kar lm fl bulunan sermaye piyasas araçlar n n niteli i ve tutar : Yoktur. I) flletmenin faaliyet gösterdi i sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakk nda bilgi, fiirketimiz, sektörünün sayg n bir kurulufl olarak kuruluflundan bu güne kadar, kendini topluma ve paydafllar na sa lad de erleri ço altmak ve büyümesini kademeli olarak sürdürülebilir k lmak ile yükümlü görmektedir. fiirketimiz sürdürülebilir büyüme prensibi ve kararl ifl hedefleri ile, faaliyetlerini en iyi flekilde planlayarak yürütmektedir. Gerek ifl uygulamalar nda, gerekse sosyal sorumluluk çal flmalar nda tüm sosyal paydafllar yla fleffaf, aç k ve sürekli bir iletiflim içinde bulunan flirketimiz, faaliyetlerine de er katan teknolojik proje ve yat r mlarla, itibarl bir kurum haline gelmektedir. fiirket'in toplumsal fayda sa lama konusundaki kararl l na gösterdi i alanlar aras nda, faaliyet gösterdi i bölgeleri desteklemesi, fabrikalar ve tesisleriyle kalk nd rmaya ve istihdama katk da bulunmas, spor, e itim ve kültür gibi alanlarda kamu yarar na projelere destek vermektedir. Sektörde, rekabetçi gücü, finansal performans ve hammadde kullan m na, çevreye sayg s, sosyal sorumluluk konusunda yap lan çal flmalar, insan kaynaklar alan nda ilerici uygulamalar ile sürekli pekifltirmektedir. Ayr ca sanayi yat r mlar ile, istihdam, üretim ve ihracat ile ekonomiye de er katarak; sanayi ve ticari faaliyetlerinden elde etti i kaynaklar, sosyal sorumluluk çerçevesinde kültür, sanat, e itim, ve spor alanlar nda de er sa lamak için kullanmaktad r. fiirketin hammadde kullan m ndan çevre koruma konusundaki hassasiyetine, ifl güvenli inden çal flma e itimine kadar ifl yap fl biçiminden ifl ak fl na kadar yüksek standartlar uygulamaktad r. At k yönetim konusunda ilgili lisansl firmalarla iflbirli i yaparak piyasaya sürmüfl oldu u ambalajlar n geri dönüflüm ifllemlerini yapt rmaktad r. ) Yat r mlardaki geliflmeler, teflviklerden yararlanma durumu, yararlan lm flsa ne ölçüde Gerçeklefltirildi i: Sapanca fabrikas nda 2007 y l nda bafllay p 2009 y l sonuna kadar devam eden modernizasyon üretim hatt projesi kapsam nda bir adet Teflvik Belgemiz bulunmaktad r. Bu belge kapsam nda yap lan yat r mlarla tesisin kapasitesi iki kat na ç km flt r. Belge dahilinde yurtiçinden belge süresi içerisinde tesisin ihtiyaçlar çerçevesinde ekipmanlar al nmaktad r. Sözü geçen teflvik belgeleri ile thal edilen makine ve teçhizat ile ilgili gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas ndan yararlan lmaktad r. J) Üretim ve Üretim Kapasitelerimiz Fabrika ve tesislerimizin kapasiteleri afla daki tabloda özetlenmifltir. Tesis Kapasiteleri (Lt) Meflrubat Kaynak Suyu Do al Maden Suyu Bal kesir K r kkale Sapanca Edremit

17 01 Ocak - 31 Aral k 2009 Dönemi Faaliyet Raporu K) Sat fllar m z Aral k 2009 Yurt içi ve yurt d fl sat fl cirolar m zda azal fl olmufltur. Bu azal fl, Yurt içi ve Yurt d fl pazar koflullar ile krizin etkilerinin halan devam etmesi, dövizdeki dalgalanmalar, politik ve siyasi atmosferdeki geliflmelerden kaynaklanmaktad r. L) Finansal Rasyolar: Likidite Oranlar Cari Oran Asit Test Oran Stoklar/Cari Aktif flletme Sermayesi Dönen Varl klar/kvy Kaynak 6.24 (Dönen Varl klar-stoklar)/kvy Kaynak 5.79 Stoklar/Dönen Varl klar 0.07 Dönen Varl klar(nakit ve Hb hariç)-kvy Borç (Krediler hariç) 30,979,557 Mali Bünye Oranlar Finansal Kald raç Duran Varl klar/özkaynak Finansal Borçlar/Özkaynak Net Finansal Pozisyon (KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif 0.13 Duran Varl klar/özkaynak 0.27 Finansal Borçlar/Özkaynak 0.06 Net Varl klar (özkaynaklar)-finansal Borçlar 33,865,974 Karl l k Oranlar Aktif Devir H z Brüt Kar Marj Aktif Verimlili i Faaliyet Kar /Sat fl Has lat Hisse Bafl na Net Kazanç Nakit Varl klar Finansal Borçlar Net Sat fllar/aktif Toplam 0.61 Brüt Sat fl Kar /Net Sat fllar 0.14 Net Kar/Aktif Toplam 0.01 Faaliyet Kar /Net Sat fllar Dönem Net Kar /A rl kl k rt. Hisse Sen. Say s Nakit ve Benzeri Varl klar 688,401 K sa + Uzun Vadeli Finansal Borçlar 2,288,494 Net Finansal Pozisyon Ticari Alacaklar Di er Alacaklar Stoklar Ticari Borçlar Di er Borçlar K sa + Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 25,720,547 K sa + Uzun Vadeli Di er Alacaklar 107,682 2,547,466 K sa + Uzun Vadeli Ticari Borçlar 3,041,639 K sa + Uzun Vadeli Di er Borçlar 118 fiirketimiz, piyasa flartlar na ba l olarak iflletme sermayesini güçlendirici, maliyet yap s n sürekli iyilefltirici, dövize endeksli nakit girifl ve ç k fllar n dengeleyici, güçlü finansman kabiliyetini destekleyici, flirket prosedürlerine uygun hedging amacl faaliyetlerine devam etmektedir. 15

18 16 Kristal, hep do al kalmakt r...

19 01 Ocak - 31 Aral k 2009 Dönemi Faaliyet Raporu N) Üst yönetimde y l içinde yap lan de ifliklikler ve halen görev bafl nda bulunanlar n ad, soyad ve mesleki tecrübeleri: Ad Soyad Aziz Erdo an Mümin Can smail Ço al Abdullah Can Mustafa Demircio lu Mehmet K l ç Mümin Can Ali Demircio lu Görev Ünvan Genel Müdür Bal kesir Fabrika ve Kalite Yön.Müdürü Sapanca Fabrika Müdürü Edremit Fabrika Müdürü K r kkale Fabrika Müdürü Üretim Müdürü Sat n Alma ve kmal Müdürü Planlama ve Lojistik Müdürü D fl Ticaret Müdürü dari fller Müdürü Reklam Ve Halkla ilifl.müdürü fiirketimiz tüm yöneticileri görevlerinin icap ettirdi i yüksek tahsil ve ifl tecrübesine sahiptirler tarihi itibariyle istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine ilk Genel Kurula Kadar görev yapmak üzere atanm fl olan Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Erdo an/yönetim Kurulu Baflkan 1958 Bal kesir do umlu olan Mahmut Erdo an, lk, Orta ve Lise tahsilini Bal kesir de tamamlad. Meslek Yüksek Okulu mezunu olup 1977 y l nda Devlet Tohum Üretim Çiftli inde ifl hayat na bafllad.1979 y l nda halka aç k flirketlerde Yönetim Kurulu Üyeli i ve genel müdür,de iflik flirketlerde murahhas azal üyeliklerinde bulunmufltur y l n da hlas Holding A.fi.bünyesinde Kristal Kola n n kuruculu unu yapm flt r. Balsa A.fi.de genel müdür ve murahhas azal,1993 y l nda S la Otomotiv sahibi olarak Motorlu Araç bayili ini,1996 y l nda hlas Holding A.fi.de Su ve G da Grup Baflkanl n, Kristal Kola Ve Mefl.San.Tic.A.fi.de Yönetim Kurulu Baflkanl ve Genel müdürlük, Kristal G da Da.Paz.A.fi.de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapm flt r. Frans zca bilmektedir. Aziz Erdo an / Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdür 1968 Bal kesir do umlu olan Aziz Erdo an, lk,orta ve Lise tahsilini Bal kesir de tamamlad. Meslek Yüksek Okulu mezunu olup halka aç k flirketlerde Yönetim Kurulu Üyeli i ve genel müdür, de iflik flirketlerde yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmufltur y l nda hlas Holding A.fi. bünyesinde Kristal Kola n n kuruluflunda aktif olarak görev yapm flt r. Balsa A.fi. de genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeli inde,kristal Kola Ve Mefl.San.Tic.A.fi. de Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel müdürlük, Kristal G da Da.Paz.A.fi. de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapm flt r. Frans zca bilmektedir. Abdullah Tural /Yön.Kur.Üyesi 1956 y l nda K rklareli nde do an Abdullah Tural, stanbul Vefa Lisesi ni bitirdikten sonra, 1982 y l nda stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi nden mezun oldu y llar aras nda Çal flma Bakanl fl ve flçi Bulma Kurumu stanbul fiube Müdürlü ü nde çal flt y llar nda askerlik görevini tamamlayan Tural, y llar aras nda serbest ticaret yapt y l ndan itibaren de hlas Holding A.fi. nin de iflik birimlerinde yönetici olarak görevler üstlendi. Halen hlas Ev Aletleri Yönetim Kurulu Baflkanl görevini sürdürmekte olan Tural, evli, 3 çocuk babas olup, ngilizce bilmektedir. Ayr ca hlas Pazarlama A.fi., Bisan Bisiklet Moped Otomotiv San.Tic A.fi ve Bisiklet Pazarlama San.ve Tic.A.fi lerinde Yönetim Kurulu Baflkan Vekili, hlas Madencilik A.fi. ve Armutlu Tatil ve Turizm flletmeleri A.fi. lerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Mir ç ve D fl Ticaret Maden San.Ltd.fiti nde fiirket Müdürü olarak görev yapmaktad r. O) Personel ve iflçi hareketleri, toplu sözleflme uygulamalar, personel ve iflçiye sa lanan hak ve menfaatler: 31 Aral k 2009 ortalama personel say s konsolide 66 kiflidir. Çal flan personelin ücret ve sosyal haklar flirketin mevcut ve potansiyel mali ve 17

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı