İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK"

Transkript

1 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:95 ARALIK/DECEMBER 2010 ISSN İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 2011 İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK 2011 WILL BE A YEAR OF CAUTIOUS GROWTH Havacılık sektörü zirveye uçuyor Aviation industry s flight to the top İstanbul uluslararası film pazarı olacak Istanbul will become an international movie market AB süreci Türkiye nin yatırım cazibesini artırdı The eu accession process has increased the investment attractiveness of Turkey

2 BA KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Umutlar ve f rsatlar Hopes and opportunities Türkiye ekonomisi 2010 y l n yüzde 7 ye yak n bir büyüme sürprizi ile kapatacak. Hem bütçedeki performans, hem de kamu maliyesinde 2010 y l nda bizleri sevindiren geli meler oldu y l n n ilk yar s nda yüzde 11 artan GSYH, sadece resesyonun bitti ini i aret etmedi, ayn zamanda krizden güçlü bir ekilde ç k ld n n da göstergesi oldu. Türkiye 2010 y l n n ikinci yar s n s f r büyümeyle kapatsa bile, y l n tamam n 2008 y l GSYH de erlerini a an bir milli has layla kapatm olacak. Bir süre önce hükümet taraf ndan aç klanan, vergi ve prim borçlar n n yeniden yap land r lmas ku kusuz özel sektöre nefes ald racak. Temennimiz; gerek ülkemiz gerek dünyadaki ekonomik ko ullar n, vergisini zaman nda ödeyen mükelleflerimizi te vik edici düzenlemelere de elveri li hale gelmesidir. Ayr ca, hükümetin aç klad Orta Vadeli Program da bütçe disiplininden taviz vermeyece ini vurgulamas, yeni y lda yap lacak olan milletvekili genel seçimine ra men, makro ekonomik istikrar n korunmas da oldukça memnuniyet vericidir un riskli alanlar ise enflasyondaki dalgalanma ve cari aç ktaki art oldu. Üretim maliyetlerinin dünya ile rekabet edilebilir seviyede olmas, ihracatta döviz kurlar n n seviyesi yeni y lda da gündemde olacak. Ba ta Avrupa olmak üzere dünya ekonomisindeki e ilimleri de yak ndan izlemek durumunda olaca z. Atalar m z, Da ne kadar yüce olsa da yol onun üstünden a ar derler. Dünya ekonomisinin risklerle geçirdi i 2010 da ekonomimizin performans bize umut veriyor. Üretim, ihracat ve istihdam aç s ndan yeni y lda bizleri umutland ran en önemli unsur ise son anayasa referandumu ile Ekonomik ve Sosyal Konsey in hayat m za girmesidir. Önümüzdeki f rsat ve riskleri bu platformda elbirli i ile de erlendirdi imiz zaman, eminim ki her zorluk bizim için daha iyiye s çrama ta olacakt r. Bu duygularla sizlere mutlu ve bereketli bir y l diliyorum. The Turkish economy is to close 2010 with a surprising growth of almost 7 percent. Both the budget performance and the developments regarding the public finances were mostly welcomed in The 11 percent rise in GDP in the first half of the year not only indicated the end of the recession but also the fact that the recovery from the crisis was strong. Even if Turkey were to have a zero percent growth in the second half of the year, it would end the year with GDP figures exceeding that of The restructuring plan for outstanding tax and social security premium obligations, just recently announced by the government, will surely provide the private sector a breathing space. We are looking forward to further improvements to the economic conditions in both Turkey and the world, so as to be more accommodating for encouraging taxpayers who pay their taxes on time. Furthermore, the government's emphasis on no-compromise regarding the budgetary discipline in the Medium-Term Program, and the preservation of macroeconomic stability despite the general elections for the parliament to take place next year are assuring signs. The risky areas in 2010 were the fluctuations in inflation and the increase in current deficit. World-competitive production costs as well as the exchange rates regarding the exports will be the priority items of the new year's agenda. We will have to watch closely the global economic trends, especially the developments in Western Europe. However high the mountain, the other side runs down is a saying to remember at times like this. The performance of our economy in 2010, a year full of risks for the global economy, is a source of hope. The most important development concerning production, exports and employment is the formation of the Economic and Social Council through the latest constitutional referendum. Within this framework, the opportunities and risks to come will surely be a stepping stone for the better, provided that we work together. I wish you a happy and prosperous new year. DR. MURAT YALÇINTA İ TOVİ ZYON ARALIK/DECEMBER

3 Ç NDEK L stanbul Ticaret Odas Ad na mtiyaz Sahibi Owner on Behalf of the stanbul Chamber of Commerce Dr. Murat Yalç nta SAYI/NUMBER 95 ARALIK/DECEMBER Genel Yay n Koordinatörü ve Sorumlu Yaz leri Müdürü Puplications Coordinator and Editor-in-Chief Dr. Cengiz Ersun TO Yay nlar Koordinatörü ICOC Puplications Coordinator smail en Yay n Kurulu Publishing Committee Dr. Cengiz Ersun Selçuk Tayfun Ok Kenan Öztekin Dr. Ahmet Naci Helvac efik Memi Zeliha Aslan Tamer Çerçi Do an Erdo an Genel Yay n Yönetmeni Executive Editor Zeliha Aslan Haber Koordinatörü News Coordinator Tamer Çerçi Haber Merkezi Press Department Reporters Dilek Ülker, Soyhan Alpaslan, lker Ba öz, Canan Bilgin, Nuran Çapk n, Yahya Gül, Dil ah Keflio lu, Nalan Söylemez, Fedai Y ld r m m Adres / Address STANBUL T CARET ODASI STANBUL CHAMBER OF COMMERCE, Re adiye Cad. Eminönü- stanbul / Turkey Telefon numaralar / Telephone numbers (44 lines) Bas n Yay n ubesi / Press Department Tel: Fax: Internet: Tasar m / Design Taze Ajans Bask / Publishing Alt noluk Yay n ve Sanayi A.. Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n Yay n Tarihi: Bu dergi içeri indeki tüm yaz ve resimler, kaynak gösterilmeksizin ve izin al nmaks z n kullan lamaz. Tüm yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. The contents of this magazine may be repoduced by mentioning the source all responsibility of the views expressed and pictures published in this Review belong to the authors of the articles 14 4 Almanya da mü teri bulma yollar anlat ld Ways of finding customers in Germany TO yay nlar Kitap Fuar nda okuyucuyla bulu tu ICOC publications met the readers at the Book Fair Japonya n n 16 dev firmas TO da Türk firmalar yla bulu tu 16 giant companies from Japan came together with Turkish companies at ICOC Hong Kong dan fuarlara kat l m ça r s Call for participation in fairs from Hong Kong Slovak ve Türk firmalar aras nda teknolojik i köprüsü Technological business bridge between Slovakian and Turkish companies 73 Türk irketi Pri tine deyd deydi 73 Turkish companies were in Pristine TO, 35 milyar dolara aç lan kap y aralad ICOC has opened the gate leading to 35 billion dollars KAPAK-COVER 2011 ihtiyatl büyüme y l olacak 2011 will be a year of cautious growth KAPAK-COVER Turizmde 2010 hedefleri tutuyor targets are to be met in tourism EKONOM DÜNYA-WORLD ECONOMY Almanya n n n n sert tavr, boomerang etkisi yaratabilir The tough attitude of Germany may create boomerang effect EKONOM TÜRK YE-TURKISH TURKISH ECONOMY Türkiye 2011 için olas riskleri iyi hesaplamal Turkey must calculate carefully the possible risks for 2011 ANAL Z-ANALYSISANALYSIS Nefes nefese ikinci dalga haz rl klar Turkey must calculate carefully the possible risks for 2011

4 ER-CONTENTS TURİZM-TOURISM Turizmciler kruvaziyere çıkmalı The tourism sector must catch up with cruise ship tourism HİBE REHBERİ-GRANT GUIDELINES Kalkınma Ajansları ndan 56 milyon liralık hibe 56 million Turksih Liras grant from development agencies AB AJANDASI-EU AGENDA AB süreci Türkiye nin yatırım cazibesini artırdı The EU accession process has increased the investment attractiveness of Turkey AVRUPALI TÜRKLER-EURO TURKS Türkler kitap okumaz tezini çürüten bir başarı A success story that negates the theory Turks don t read HABER-NEWS 680 milyar dolarlık helal pazar The halal market reaching 680 billion dollars SAĞLIK-HEALTH Tüketici bakteriye karşı atağa geçti The consumer is counterattacking the bacteria ULAŞIM-TRANSPORT Havacılık sektörü zirveye uçuyor Aviation industry s flight to the top SEKTÖR-INDUSTRY İstanbul uluslararası film pazarı olacak Istanbul will become an international movie market İSTANBUL-ISTANBUL Bir tık ile 2 bin özel mekan gezilecek Visit 2 thousand special places with a single click BAŞARI ÖYKÜSÜ A SUCCESS STORY Yazma nın yazgısını değiştirdi Changed the fate of printed fabric ASIRLIK ÇINARLAR AGE-OLD VETERANS Sinan Ece: İç piyasanın kısır döngüsüne girmeyin Sinan Ece: Do not fall into the vicious cycle of domestic market KAYBOLAN MESLEKLER DIMINISHING PROFESSIONS Bakırcıların ardından onlar da yitip gitti: Bakır işlemecileri Withering away in the track of coppersmiths copper engravers SEKTÖREL AÇIKOTURUM SECTORAL OPEN FORUM Hizmet ihraç etmek istiyorlar Willing to export services VERGİ-TAX Kamu alacaklarının ödenmesine kolaylık sağlanıyor Facility afforded for payment of public claims KİTAPLIK-BOOKSHELF EKONOMİK VERİLER ECONOMIC INDICATORS ADRESLER-ADDRESSES İ TOVİ ZYON ARALIK/DECEMBER

5 TO DAN HABERLER ALMANYA DA MÜŞTERİ BULMA YOLLARI ANLATILDI WAYS OF FINDING CUSTOMERS IN GERMANY NEWS FROM ICOC Almanya ya etkili pazarlama yapmak ve bu ülkede yeni mü teri bulmak isteyen stanbul Ticaret Odas ( TO) üyeleri, KOSGEB E le tirme Merkezleri tan t m toplant s nda bir araya geldi. Toplant da KOSGEB Almanya E le tirme Merkezi (TURA) Genel Müdürü F rat O uztürk, KOB lere etkili yurt d pazarlama ve yeni mü teri bulmakta neler yap lmas gerekti i konusunda KOSGEB in Almanya da yürüttü ü çal malar aktard. O uztürk, Türkiye nin ihracat yapt ülkelerin kültürel farkl l klar n da örneklerle anlatt ilk oturumda uluslararas pazarlama, pazar ara t rmas türleri, rakipler, ba ar l olman n yollar, bu ara t rmalar yapan özel veya kamu kurulu lar gibi konularda bilgi verdi. SIAL International Food Trade Members of Istanbul Chamber of Commerce (ICOC), who want to perform more effective marketing in Germany and to find new customers in this country, came together at the promotional meeting of KOSGEB Twinning Centres. At the meeting, F rat O uztürk, the General Director of KOSGEB Germany Twinning Centre (TURA), talked about the works KOSGEB has been carrying out in Germany in order for the SMEs to perform effective marketing abroad and to find new customers. In the first session of the meeting, O uztürk explained with examples the cultural differences of the countries Turkey has been exporting to and provided information regarding topics such as international marketing, market research types, competitors, ways of becoming successful, and private and public sector agencies carrying out these kinds of research. İTO YAYINLARI KİTAP FUARI NDA OKUYUCUYLA BULUŞTU ICOC PUBLICATIONS MET THE READERS AT THE BOOK FAIR stanbul Kitap Fuar, 37 ülkeden yay nc firmalar n kat l m yla 29. kez kap lar n ziyaretçilere açt. Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi nde 7 Kas m a kadar devam eden fuarda, yerli ve yabanc 550 yay nevi kat l mc olarak yer ald. spanya n n onur konu u oldu u fuar, Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay ile spanya Kültür Bakan Angeles González- Sinde Reig birlikte açt. Fuara Türkiye nin yan s ra spanya, Fransa, talya, Almanya, Küba, ABD, Finlandiya, Hollanda, Yunanistan, Hindistan, ngiltere, Romanya ve ran dan 550 yay nevi ve sivil toplum kurulu u kat ld. Fuar boyunca yakla k 300 etkinlik gerçekle tirilirken, ziyaretçiler de kitaplar n yazarlar na imzalatma imkan buldu. stanbul Ticaret Odas ( TO) da her y l oldu u gibi bu y l da yay nlar yla kitap fuar n n kat l mc lar aras ndayd. TO, ücretli ve ücretsiz yay nlar n 3 üncü holde 36 metrekarelik standda sergiledi. TO nun haz rlad 36 standart ve 23 adet prestij yay n ücretli olarak sat a sunulurken, Avrupa Birli i nden Türkiye ekonomisine, yurt d hedef pazar ara t rmalar ndan ekonomik ve bölgesel kalk nma etütlerine kadar 12 farkl ara t rma kitab da ücretsiz olarak ziyaretçilerin be enisine sunuldu. stanbul Ticaret Gazetesi ile TOV ZYON dergisi de fuarda ücretsiz olarak ziyaretçilere da t ld. Istanbul Book Fair has opened its doors to the visitors for the 29th time with the participation of publishing companies from 37 companies. 550 domestic and foreign publishers took part at the fair held at the Beylikdüzü TUYAP Fair and Convention Centre until November 7th. The fair, where Spain was the guest of honour, was inaugurated jointly by Culture and Tourism Minister Ertu rul Günay and Spain s Culture Minister Angeles González-Sinde Reig. 550 publishing houses and NGOs from Turkey, Spain, France, Italy, Germany, Cuba, the US, Finland, the Netherlands, Greece, India, the UK, Romania and Iran took part at the fair. During the fair, where around 300 events were held, visitors had the opportunity to get their books signed by their authors. As in the previous years, this year also Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) was among the fair s participants. ICOC exhibited its paid and free of charge publications at the 36 sqm booth space in Hall No 3. While 36 standard and 23 prestigious publications prepared by ICOC were put on sale, 12 different research books regarding topics ranging from the European Union to the Turkish Economy, from international target market research to economic and regional development surveys were offered to the liking of the visitors. Istanbul Commerce Newspaper and ITOVIZYON magazine were also given away free of charge to the visitors at the fair. -4- İ TOVİ ZYON ARALIK/DECEMBER 2010

6 JAPONYA NIN 16 DEV FİRMASI İTO DA TÜRK FİRMALARIYLA BULUŞTU 16 GIANT COMPANIES FROM JAPAN CAME TOGETHER WITH TURKISH COMPANIES AT ICOC STANBUL Ticaret Odas ( TO) ve Japon D Ticaret Te kilat (JETRO) i birli inde düzenlenen Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimlili i Sempozyumu kapsam nda Japonya n n en büyük sermayeli 16 firmas, 100 Türk firmas ile ikili görü meler gerçekle tirdi. Türk ve Japon firmalar n kar l kl sunumlar yapt sempozyumda, 20 Japon firmas çal malar n ve ürünlerini tan tt. 16 büyük Japon irketinin TO da olmas n n iki ülke aras ndaki ekonomik ticari ili kilere önemli bir ivme kazand raca na dikkat çeken Japonya stanbul Ba konsolosu Katsuyoshi Hayashi konu mas nda, Türkiye ve Japonya n n birbirine yak nla mas için baz f rsatlar gerekiyor. kili i görü melerini de bu f rsatlar sunmas aç s ndan önemsiyoruz. Hükümetimizin ve özel sektörün Türk taraflarla olan ili kiler ba lam nda ciddi çabalar oldu ve 2012 de bu çabalar m z n meyvelerini toplamaya ba layaca z dedi. Bilateral meetings between 16 companies with the biggest capital in Japan and 100 Turkish companies were held within the scope of the Renewable Energy and Energy Efficiency Symposium, organised by Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) and the Japan External Trade Organisation (JETRO). 20 Japanese companies promoted their works and products at the symposium where Turkish and Japanese companies delivered presentations. In his speech, Japan s Consul General to Istanbul Katsuyoshi Hayashi, pointing out that the presence of Japan s top 16 companies at ICOC will give economic relations between the two countries a significant impetus, said: There is a need for some opportunities in order for Turkey and Japan to get closer to each other. We pay importance to bilateral business meetings as they are providing these opportunities. There were significant efforts by our government and the private sector with respect to relations with the Turkish counterparts. In 2011 and 2012, we will begin to get the results of these efforts." İ TOVİ ZYON ARALIK/DECEMBER

7 TO DAN HABERLER NEWS FROM ICOC SLOVAK VE TÜRK FİRMALARI ARASINDA TEKNOLOJİK İŞ KÖPRÜSÜ TECHNOLOGICAL BUSINESS BRIDGE BETWEEN SLOVAKIAN AND TURKISH COMPANIES Slovak ve Türk firmalar aras ndaki i birli i f rsatlar n n yolunu açmak amac yla stanbul Ticaret Odas nda Türkiye Slovakya novasyon ve Teknoloji Forumu düzenlendi. Toplant n n aç l konu mas n yapan TO Yönetim Kurulu Üyesi srail Kuralay, Ar-Ge ye ayr lan kaynaklar n art bak m ndan Türkiye de olumlu geli meler ya and n söyledi. statistiki verilere göre Slovakya, eski Do u Blo u ülkeleri aras nda en iyi durumda olan. Ekonomik göstergeler durumun gelecekte daha da iyi olaca na i aret etmekte diyen Kuralay öyle devam etti: Slovakya n n ilgili konularda büyük bir potansiyelinin oldu unun bilincinde olan Odam z, Türk ve Slovak firmalar birbirine ba lamak ad na bu etkinli in son derece faydal olaca n dü ünüyor. Slovakya n n küçük, Türkiye nin ise büyük bir ülke oldu unu söyleyen Slovakya Ba konsolosu Dr. Jozef Šesták, Bilgiye dayal ekonomiyi uygulama becerisine sahibiz. Bu forumun amac, teknolojik aç dan e it olan Slovakya ve Türk firmalar n bir araya getirmek. Bilim, sanayi ve i dünyas aras nda i birli i kurmak dedi. Turkey Slovakia Innovation and Technology Forum was held at Istanbul Chamber of Commerce with the aim to pave way for the cooperation opportunities between Slovakian and Turkish companies. In his opening speech at the meeting, ICOC Board Director srail Kuralay said that there were significant developments in Turkey with respect to increasing the resources allocated to R&D. Kuralay said: According to statistical data, Slovakia is in the best condition among the countries of the former Eastern Bloc. Economic indicators suggest that the situation will improve even further in the future, and added further: Aware of the fact that Slovakia has a big potential in relevant areas, our Chamber believes that this event will be of great benefit in terms of tying Turkish and Slovakian companies to each other. Dr Jozef Šesták, the Consul General of Slovakia, stating that Slovakia is small country and Turkey is a big one, said: We have the skills to implement the knowledge-based economy. The aim of this forum is to bring together Slovakian and Turkish companies that are equal in terms of technology and to establish cooperation between scientific, industrial and business world. HONG KONG DAN FUARLARA KATILIM ÇAĞRISI CALL FOR PARTICIPATION IN FAIRS FROM HONG KONG Hong Kong Ticaret Geli tirme Merkezi nden (HKTDC) bir heyet stanbul Ticaret Odas n ziyaret etti. TO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sungurlu taraf ndan kar lanan heyetle kar l kl i birli i konular ele al nd. Toplant da ayr ca Hong Kong fuarlar na Türk firmalar n n kat l m n n te viki ve milli kat l m konular da de erlendirildi. Sungurlu, TO nun ticari görü melere verdi i önemi belirterek, bu konuda da gerekli çal malar n yap lmas nda fayda oldu unu söyledi. HKTDC Ba kan Jack Ho da, Türkiye yi ziyaret etmekten duyduklar memnuniyeti dile getirerek, Dü ük vergi politikas, serbest ve adil piyasa düzeni, rekabet ko ullar, etkin yap da in a edilmi mali ve yasal mevzuat, geli mi altyap, modern ula m ve haberle me olanaklar Hong Kong un ekonomik alanda gösterdi i ba ar n n temel unsurlar ndan baz lar d r. Ayr ca Hong Kong son derece liberal bir d ticaret mevzuat na sahip. Uluslararas ba ms z kurulu lar taraf ndan yap lan de erlendirmelere göre de Hong Kong, dünyan n en serbest ekonomilerinden biri diye konu tu. A delegation from Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) visited Istanbul Chamber of Commerce. Mutual cooperation matters were discussed at the meeting with the delegation hosted by ICOC Board Director Murat Sungurlu. Supporting Turkish companies' participation as well as national participation in fairs in Hong Kong was also discussed at the meeting. Sungurlu, pointing out the importance ICOC has been paying to commercial meetings, stated that carrying out the necessary works regarding this topic will also be of benefit. Expressing their delight of visiting Turkey, HKTDC Chairman Jack Ho said: Low tax policy, free and just market system, competition conditions, efficiently constructed financial and legal legislation, advanced infrastructure, modern transportation and communication opportunities are some of the basic qualities that made Hong Kong successful in the economic area. In addition, Hong Kong has extremely liberal foreign trade legislation. Also according to the assessment by international independent rating agencies, Hong Kong is one of the freest economies in the world. -6- İ TOVİ ZYON ARALIK/DECEMBER 2010

8 REKLAM

9 TO DAN HABERLER Nalan Söylemez NEWS FROM ICOC Kosova iş dünyas Türk yat r mc larla buluştu Business world in Kosovo came together with Turkish investors 73 TÜRK ŞİRKETİ 73 TURKISH COMPANIES PRİŞTİNE DEYDİ WERE IN PRISTINE stanbul Ticaret Odas 73 Türk firmas n Kosoval i adamlar ile Pri tine de bulu turdu Kas m tarihleri aras nda bu y l birincisi düzenlenen Kosova Türk Ürünleri Sergisi, Kosoval lardan yo un ilgi gördü. Güney Do u Avrupa ülkeleri aras nda y ld zlar parlamaya ba layan Kosoval i adamlar Türk yat r mc larla i birli i yap lmas na çok s cak bak yor. T he Istanbul Chamber of Commerce brought together 73 Turkish companies with Kosovar businessmen in Pristine. The Kosovo Made in Turkey Exhibition, held for the first time this year on November 9-12, attracted huge interest of Kosovar people. Kosovar businessmen, the rising stars among the South Eastern European countries, look very positively to cooperating with Turkish investors. stanbul Ticaret Odas ( TO), Türk özel sektörüne yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Balkanlar dan Orta Do u ya, Afrika dan Amerika ya kadar dünyan n dört bir yan ndaki fuarlara özel sektör temsilcileri ile kat lan TO, bu kez de Kosova 1. Türk Ürünleri Sergisi yle yeni bir pazar n daha kap s n aralad. Kosova 1. Türk Ürünleri Sergisi, 9-12 Kas m 2010 tarihleri aras nda Pri tine de gerçekle tirildi. Kosova Geçici Hükümeti Çevre ve Alan Planlama Bakan Mahir Ya c lar n da kat ld aç l ta, TO Heyeti ve Türkiye nin Pri tine Büyükelçisi Metin Hüsrev Ünler de yer ald. Dört gün boyunca saatleri aras nda aç k kalan Türk Ürünleri Sergisi nde; otomotivden mobilyaya, hediyelik e yadan kimyasal ürünlere, kozmetik ürünlerden plastik e yaya ve g da ürünlerine kadar hemen her sektörden 73 firma stant açt. Her gün Türk folkloründen örneklerin sunuldu u sergide, ayn zamanda Türk yemek kültüründen lezzetler de ziyaretçilere tatt r ld. GÜNEYDO U AVRUPA YA ÖZEL ÖNEM TO, bu sergi ile Güney Do u Avrupa ülkeleri aras nda y ld zlar parlamaya ba layan Kosoval irketlerin Türk karde leri ile kavu mas n amaçl yor. Sergi yeniden yap lanma sürecindeki Kosova n n ekonomik aç l m için de önem ta yor. Sergi sadece iki ülke aras ndaki ekonomik ve ticari ili kilerin geli mesini de il, ayn zamanda sosyal ve kültürel ili kilerin art r lmas n da hedefliyor. Türk ürünleri sergilerinde ortak tarihi ve kültürel ba lar n kuvvetli bulundu u ülkeleri tercih eden TO, Güney Do u Avrupa ya özel önem veriyor lardan bu yana uluslararas platformlarda çe itli organizasyonlar düzenleyen TO, 1999 dan beri de çe itli ülkelerde Türk Ürünleri Sergisi gerçekle tiriyor. TO, daha önce Kosova ya kom u olan Bosna Hersek ve Arnavutluk ta da 4 kez Türk Ürünleri Sergileri düzenledi. SA LIK ALANINDA YATIRIM ÇOK TO Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Yenel in ba kanl k etti i TO Heyeti nde, TO Genel Sekreteri Dr. Cengiz Ersun ve TO Melis Üyeleri yer ald. TO Heyeti temaslar çerçevesinde Pri tine Türkiye Büyükelçi i, Kosova Ticaret Odas, Kosova Türkiye Ticaret Odas, Kosova adamlar ve Esnaflar Derne i ile bir araya geldi. -8- İ TOVİ ZYON ARALIK/DECEMBER 2010

10 TO Heyeti gerçekle tirdi i ziyaretlerle Kosova n n mevcut ekonomik ve politik durumuna ili kin görü al veri inde bulundu. Görü melerde Kosova n n daha çok t p, telekomünikasyon ve sa l k alanlar nda yat r mlara ihtiyac oldu una i aret edildi. Son bir y ld r Türk firmalar n n burada önemli i ler gerçekle tirdi ine de dikkat çekildi. Türk i adamlar, özellikle sa l k alan nda önemli yat r mlar yap yor. Küçük ve orta ölçekli Türk firmas say s da h zla art yor. Ayr ca Kosova daki tek kalp hastanesi de bir Türk firmas taraf ndan kurulmu olup her gün hayat kurtar yor. Kosova da faaliyet gösteren Türk yat r mc lar, ülkedeki en önemli altyap projelerinin de temellerini at yor. Pri tine havaalan bunun en güzel örneklerinden birisi. Öte yandan önemli altyap ihalelerinde de Türk firmalar en güçlü adaylar. Genç ve dinamik nüfusuyla yat r mc lar için önemli f rsatlar sunan Kosova da özellikle Türk yat r mc larla i birli i yap lmas na çok s cak bak l yor. Bu ba lamda Kosova I. Türk Ürünleri sergisinin ticari ba lar h zland rmak ad na etkili oldu una da dikkat çekiliyor. Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) continues to open new horizons for the Turkish private sector. Having participated together with private sector representatives at fairs across the world from the Balkans to the Middle East, from Africa to America, ICOC has this time opened the gate for yet another new market with the Kosovo 1st Made in Turkey Exhibition. The 1st Kosovo Made in Turkey Exhibition took place on November 9-12, 2010, in Pristine. The ICOC Delegation and Turkey's Ambassador of Pristine Metin Hüsrev Ünler were present at the inauguration ceremony attended also by the Mahir Ya c lar, the Minister of Environment and Spatial Planning of the Kosovo Transitional Government. 73 Turkish companies representing almost all sectors from automotive to furniture, from gifts to chemicals, from cosmetics to plastic products opened booths at the Made in Turkey Exhibition, which was opened for visit between 10:00-18:00 hours and lasted four days. At the exhibition, where examples of Turkish folklore were presented every day, visitors also had the opportunity to taste samples from Turkish cuisine. SPECIAL ATTENTION TO SOUTH EASTERN EUROPE With this exhibition ICOC aimed at bringing together Kosovar companies, which are becoming the rising stars among South Eastern European companies, with their Turkish brothers. The exhibition is also important for the economic drive in Kosovo which is in the process of restructuring. The exhibition targets not only the development of the economic and commercial relations between the two countries but also to boost social and cultural ties. ICOC, which is organising the Made in Turkey exhibitions in countries with strong common historical and cultural ties, is paying special attention to South Eastern Europe. Having organised various international events ever since the 1960s, ICOC has been organising the Made in Turkey Exhibition in various countries since ICOC had previously organised the Made in Turkey Exhibition once in the neighbouring Bosnia and Herzegovina and four times in Albania. MANY INVESTMENTS IN THE AREA OF HEALTHCARE Headed by ICOC Board Director Muhammet Yenel, the ICOC delegation was comprised of ICOC Secretary General Dr. Cengiz Ersun and ICOC Assembly Members. The Turkish Embassy in Pristine, Kosovo Chamber of Commerce, Kosovo-Turkey Chamber of Commerce and Kosovo Association of Businessmen and Tradesmen came together within the scope of the visit of the ICOC Delegation. During the visits the ICOC Delegation exchanged information regarding the current economic and political situation in Kosovo. At the meetings it was stated that investments are needed mostly in the areas of medicine, telecommunications and healthcare. It was also pointed out that Turkish companies carried out important works here in the last year. Turkish businessmen are investing significantly in the area of healthcare. The number of Turkish small and medium enterprises is rising quickly. In addition, the only heart hospital in Kosovo was established by a Turkish company and saves lives every day. Turkish investors operating in Kosovo are laying the foundations of the most important infrastructural works in the country. Pristine airport is one of the best examples to this end. On the other hand, Turkish companies are the strongest contenders in the important infrastructural tenders. Cooperating with Turkish investors is looked upon very favourably in Kosovo which is presenting significant opportunities with its young and dynamic population. In this regard, it is being pointed out that the 1st Kosovo Made in Turkey Exhibition was influential on accelerating commercial ties. İ TOVİ ZYON ARALIK/DECEMBER

11 İ TO DAN HABERLER Soyhan Alpaslan NEWS FROM ICOC İTO, 35 MİLYAR DOLARA AÇILAN KAPIYI ARALADI ICOC HAS OPENED THE GATE LEADING TO 35 BILLION DOLLARS Uluslararası gıda piyasasının en büyük fuarı SIAL e Türkiye nin milli katılımını düzenleyen İTO, bu kez Ortadoğu ve Körfez ülkelerine açılmak için SIAL Middle East 2010 a Türk firmalarını götürdü. Firmalarımız 35 milyar dolarlık gıda hacminin yüzde 90 ını ithal eden Ortadoğu ve Körfez ülkelerine açılan kapı Birleşik Arap Emirlikleri nde gerçekleştirilen fuardan işbirliği anlaşmaları ile ayrıldı. Organising the national participation to SIAL, the world's largest exhibition of the international food market, ICOC has this time round taken Turkish companies to SIAL Middle East 2010 in order to penetrate the countries of the Middle East and the Gulf. Our companies left the United Arab Emirates, the gate to the countries of the Middle East and the Gulf which import 90 percent of their 35 billion dollar food volume, with cooperation agreements. İstanbul Ticaret Odası (İTO), 35 milyar dolarlık gıda hacminin yüzde 90 ını ithal eden Ortadoğu ve körfez ülkelerine açılan kapı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) nin başkenti Abu Dabi de düzenlenen SİAL Middle East 2010 a Türkiye nin milli katılımını gerçekleştirdi. İlk kez düzenlenen SIAL Middle East in de SIAL Fransa gibi sürekli olması planlanıyor li yıllardan başlayarak Fransa da her iki yılda bir gerçekleştirilen SIAL Fuarı na da Türkiye nin milli katılımını İTO organize ediyor. İTO, bu fuarla; gıda ihtiyacının neredeyse tümünü ithalatla karşılayan Birleşik Arap Emirlikleri ve bölge ülkelerine Türkiye nin gıda sektörünü tanıttı. 6 AYLIK GIDA STOĞU YAPACAKLAR Abu Dabi de düzenlenen SIAL Middle East 2010 Fuarı Türk firmaları için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü; ortak din, benzer kültür, tarihi bağlar Türkiye yi Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde avantajlı kılıyor. Türkiye nin Abu Dabi Büyükelçisi Vural Altay da bu etkilerle Türkiye ye ve Türk ürünlerine sıcak bakan BAE ne, bölge ülkelerine özel önem vermemiz gerektiğine dikkat çekiyor. Abu Dabi çok önemli bir pazar ve bölgenin merkez üssü. Bölgenin de en önemli önceliklerinin başında gıda güvenliği geliyor. Kişi başına düşen milli geliri ile dünyanın sayılı zengin ülkeleri arasında bulunan BAE nin 6 aylık gıda Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) has organised the Turkish national participation at the SIAL Middle East 2010, held in the capital Abu Dhabi of the United Arab Emirates, the gate to the countries of the Middle East and the Gulf which import 90 percent of their 35 billiondollar food volume. Similarly to SIAL France, SIAL Middle East, which was organised for the first time, is being planned to be made permanent. ICOC is organising the Turkish national participation at SIAL Exhibition which has been held in France biannually since 1980s. By participating in this exhibition, ICOC promoted the food sector of Turkey to the United Arab Emirates and the countries in the region which meet their demand for food almost exclusively with imports. 6-MONTH STOCKPILE TO BE MADE The SIAL Middle East 2010 Exhibition, held in Abu Dhabi, carries special importance for Turkish companies. That is because common religion, similar culture and historical ties put Turkey in advantageous position in the countries of the Middle East and the Gulf. Turkey's Ambassador to Abu Dhabi Vural Altay, too, is pointing out that we need to pay special attention to UAE and the countries in the region which look favourably to Turkey and the products made in Turkey. Abu Dhabi is a very important market and a prime centre in the region. And food safety is leading the most important -10- İ TOVİ ZYON ARALIK/DECEMBER 2010