Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin),

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin),"

Transkript

1 DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2006; 37:78-83 Klinik ilaç araflt rmalar Alper B. skit 1,2 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2 T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurul Üyesi Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin), insanlara ilk kez verilmeden önce, deney hayvanlarında preklinik araştırma dönemlerinden geçmesi zorunludur. Kullanılabilme potansiyeli gösteren, preklinik çalışmaları başarıyla tamamlanan ilacın insanlar üzerinde denenmesi, amaç ve kapsamları birbirinden farklı dört evrede gerçekleştirilmektedir. Bu evreler ilaç denemesinin dönemleri (fazları) olarak adlandırılır. İlk bakışta bu çalışma dönemleri birbirinden tamamen ayrı basamaklar gibi görünmekle beraber, genellikle iç içe geçmiş, aynı anda birden fazla dönemin yürütülebileceği çalışmalardır. Faz çalışmalarının başlamasıyla ruhsat başvurusu arasında geçen süre 2-10 yıl, tüm faz çalışmalarının tamamlanması yaklaşık yıl sürmektedir [1]. KL N K LAÇ ARAfiTIRMALARINDA FAZLAR Faz 1 (klinik farmakolojik çalışmalar) Genellikle sağlıklı gönüllülerde (tercihan erkek), kişide, güvenlilik ve toksisite yönünden uygun doz aralığının saptanması amaçlanır. Yaklaşık 9-18 ay sürede özel hastane birimlerinde gerçekleştirilir. Faz 1 çalışmalar bazı durumlarda hasta gönüllüler üzerinde de yapılabilir. Bu duruma örnek olarak toksisitesi yüksek olan kanser ilaçlarıyla yapılan çalışmalar gösterilebilir. İlacın tek dozu ile insanda ortaya çıkan etkileri belirlenirken, ilaç dozunun aşamalı olarak artırılması sırasında farklı dozlarda toksisitenin izlenmesi söz konusudur (kademeli doz artışı). Bu fazın ana amacı güvenilirlik araştırmasıdır [2]. Faz 1 çalışmaların diğer amaçları: 1. Doz sınırlayıcı istenmeyen etkilerin ve toksisitenin belirlenmesi (dose limiting toxicity), 2. Tolere edilebilen en yüksek dozun belirlenmesi (maximum tolerated dose), 3. İnsanlarda etki mekanizmasının, yapı-aktivite ilişkisinin incelenmesi, 4. İlacın insandaki farmakokinetik profilinin gösterilmesi: Emilim, dağılım, metabolizma ve itrah düzeyinde inceleme Biyoyararlanım çalışmaları 5. Faz 2 çalışmalar için hastalara verilecek farmasötik şeklin ve güvenli doz (en iyi doz) aralığının tanımlanmasıdır. 78 H ACETTEPE T IP D ERG S

2 Klinik ilaç araflt rmalar Faz 2 (Faz 1 de sağlıklı gönüllülerde saptanan erken terapötik çalışmalar) Faz 2 çalışmalar, /300 arası hasta gönüllüde, Faz 1 de sağlıklı gönüllülerde saptanan tolere edilebilir dozla yapılır. Homojen hasta grubu üzerinde birüç yıl (ortalama iki yıl) devam eden nispeten kısa süreli çalışmalardır. Genellikle açık ama çok katı protokoller yakın izlem ile yürütülür [3]. Faz 2 çalışmalarda mutlaka klinik veya tıbbi farmakolog olmalıdır. Bazen Faz 2 çalışmalardaki ön sonuçlarla, özellikle onkoloji çalışmalarında, Faz 3 talebi olmaktadır. Ana amaç etkinlik ve güvenilirlik tir. Faz 2 çalışmaların diğer amaçları hedef hasta grubunda ilacın: 1. Terapötik endikasyondaki etkinliğini, 2. Etkili optimal dozu (terapötik doz aralığı), 3. Yan etki profilini, 4. Güvenliliğini anlamaktır. Bu amaçlar için yapılan çalışmalar genellikle erken Faz 2 çalışmalar ya da Faz 2a olarak adlandırılır ve tek kollu olarak planlanır. Bu çalışmalar Faz 3 çalışmalarının fizibilitesini ortaya koymak amacıyla kontrollü, randomize ve çift-kör çalışmaya dönüşürse Faz 2b (geç Faz 2) adını alır. Faz 3 (yaygın terapötik çalışmalar) Faz 3 çalışmalar, hasta gönüllüde üçdört yıl süren, genellikle çok merkezli, çok uluslu, randomize, çift-kör nitelikteki çalışmalardır. Resmi kuruluşa yeni ilaç başvurusu yapılana kadar ürünün klinik etkinliğinin ve yan etkilerinin daha geniş bir hasta popülasyonunda değerlendirilmesi söz konusudur. Ana amaç: etkinliğin kanıtlanması ve yan etkilerin monitörizasyonu dur. Etkililik ve güvenlilik bakımından tedavi amacıyla kullanılan diğer ilaçlarla kıyaslama da Faz 3 çalışmalarda yapılabilir [4]. Faz 3 çalışmalarda yeterli veriler elde edildikten sonra ürünün ilaç olarak kullanılabilmesi için onay alınması gerekir. Her ülkenin klinik araştırmaları onaylayacak kendi resmi makamları vardır. Türkiye de yeni araştırma ilacı ile ilgili klinik çalışma ve ruhsat onayları T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Avrupa Birliği nde European Medicines Evaluation Agency (EMEA) ye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nde Food and Drug Administration (FDA) a, New Drug Application (NDA) başvurusu yapılması gerekir. Onay süresi yaklaşık yıldır. ABD de FDA tarafından özellikle yeni onkoloji ilaçları ve mevsimsel çalışmalar için Fast Track (hızlı geçiş) hızlı onay işlemi uygulanabilmektedir. Resmi kuruluşa yeni ilaç başvurusundan sonraki ve onaydan önceki aşama da, ilacın terapötik etkinliğinin, yan tesirleri ve yarar/zarar oranı gibi güvenlilikle ilgili parametrelerinin saptanması ve etkililik ve güvenlilik bakımından diğer ilaçlarla kıyaslanması için araştırmalar devam edebilir. Bu çalışmalara Faz 3b denir. Faz 4 (pazarlama sonrası çalışmalar) Ruhsat almış bir ilaç ile yapılan geniş amaçlı pazarlama sonrası izlem çalışmalarıdır. İlacı kullanmakta olan geniş hasta toplulukları söz konusudur. Bu çalışmaların ana amacı uzun süreli güvenilirlik verilerinin toplanmasıdır. Faz 4 çalışmaların diğer amaçları: 1. İlacın kullanımının ekonomik boyutlarının ince lenmesi, 2. İlacın maliyet-yarar-risk oranlarının analiz edil mesi, 3. İlaçla ilgili cevaplanmamış soruların cevaplan ması, 4. Faz 3 te başlamış olup tamamlanmamış olan ça lışmaların tamamlanması, 5. Yeni ilacın etkinliğinin daha geniş hasta grupla rında gösterilmesi, 6. Ender rastlanan ciddi advers olayların ve ilaç et kileşimlerinin belirlenmesi, 7. Yeni tedavi endikasyonları için ipuçları sağlan masıdır. Genel ifade ile, ruhsat aldıktan sonra bir ilaç ile yapılan bütün çalışmalar Faz 4 çalışması kapsamına girer [4,5]. Birbiri ile örtüşen veya ilişkili olan çeşitli Faz 4 çalışma türleri vardır: 1. Farmakoepidemiyolojik çalışmalar, 2. Farmakovijilans çalışmaları, 3. Pazarlama sonrası izlem çalışmaları (postmarke ting surveillance studies). TÜRK YE DE Z N GEREKT REN LAÇ ARAfiTIRMALARI İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Madde 6, 10, 15 e göre: 1. Faz 1, 2 ve 3 çalışmaları için Yerel Etik Kurul ona yını takiben Merkezi Etik Kurul onayı alma zorunluluğu vardır. 2. Ruhsatlı ilaçların kabul edilen endikasyonları üzerinde emniyeti, doz farklılıkları ve yan etkileri gibi konuları araştıran çalışmalar... olarak tanımlanan Faz 4 çalışmalarının yapılabilmesi için sadece Yerel Etik Kurul onayı yeterlidir [6]. KL N K LAÇ ARAfiTIRMALARINDA ULUSAL ve ULUSLARARASI MEVZUAT Ülkemizde uluslararası standartlara uygun klinik araştırmalar yapmanın yasal temelleri 29 Ocak 1993 Cilt 37 Say

3 skit tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik ile oluşturulmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından 1995 yılı sonunda İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu ve beraberinde de İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu uygulamaya konulmuştur. Bu yönetmelik ve kılavuzlar ile araştırmalarda yer alacak olan araştırıcıların ve gönüllülerin yasal hakları güvence altına alınmıştır. Şüphesiz ki, tüm sağlık personeli insanlığın iyiliği için çabalamaktadır. Ancak önemli olan, bu çabanın gösterilme şeklidir. Klinik araştırmalardaki dört temel unsurun (araştırmacı, gönüllü/denek, destekleyici, denetleyici) yetki ve yasal sorumlulukları İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik te ve İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu nda açıkça belirlenmiştir [7,8]. İnsan üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar için uluslararası standartlara ihtiyaç vardır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilmiş olan Helsinki Deklarasyonu uluslararası standartlara rehber olabilecek niteliktedir. Dünya Tıp Birliği tarafından hazırlanan, insan denekler üzerinde tıbbi araştırma yapan hekimlere ve bu araştırmalara katılan diğer kişilere rehberlik etmek amacıyla etik ilkeleri biraraya getiren Helsinki Deklarasyonu insan deneklerle ilgili tıbbi araştırmalar, belirlenebilen insan materyalleri veya verileri üzerinde yapılan araştırmaları içerir. Helsinki Deklarasyonu üç ana başlıktan ve toplam 32 maddeden oluşmuştur. İlerleyen yıllarda bildirgeye ekler ve düzeltmeler yapılmıştır (1975, 1983, 1989, 1996, 2000, 2002 ve 2004). Araştırmaların, bağımsız bir etik kurul tarafından incelenmesi, yapıldığı ülkenin yasalarına uygun olması, bilimsel ilkelere uygunluğu ve işinin ehli kişiler tarafından yapılması, katılan öznelerin izni ve rızasının yazılı olarak bir tanık huzurunda alınması, insanların yaşamını, sağlığını, onurunu ve özel yaşamın gizliliğini koruması ile araştırma bulgularını yayımlarken yazarlar ve yayınevi yetkilisinin yükümlülükleri hususlarında genel olarak kavramlar bu bildirgede belirtilmiştir [9]. KL N K LAÇ ARAfiTIRMALARINDA TEMEL KAVRAMLAR 1. Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu (aydınlatılmış onam) Ülkemizde form için her iki isimde kullanılmaktadır. Bu formun klinik araştırmaya iştirak edecek gönüllü (veya kanuni temsilcisi) tarafından imzası Bilgilendirme ile alınan rıza (bilgilendirilmiş olur) anlamına gelir. Bu formun imzalanması hastanın kendisine uygulanacak tanı ve tedavi yöntemlerinin kapsamını, yararlarını, olası istenmeyen sonuçlarını (risklerini); söz konusu yönteme seçenek oluşturabilecek öteki yöntemleri ve onların yapısal, sonuçsal özelliklerini bilerek tamamen serbest irade ile, özgür biçimde bu uygulamaları kabul etmesidir. Bu form gönüllünün (veya duruma göre kanuni temsilcisinin) imzasının bulunduğu yazılı, tarihli belge veya gönüllü yazılı belge veremeyecek durumda ise, en az bir tanığın huzurunda tanığın imzası ile gönüllünün sözlü olurunu gösterir özelliktedir [10-12]. Onam formunun bir örneği gönüllüye mutlaka verilmelidir. Formun genel özellikleri: 1. Onam istenen çalışmanın bir araştırma olduğu açıkça belirtilmeli, amaç, yöntem, metodoloji ve uygulamalar tarif edilmelidir. 2. Araştırma süresi, araştırmaya katılan kişi sayısı ve araştırma süresince bağlantı kurulabilecek kişilerin adres ve telefonları formda olmalıdır. 3. Gönüllülere yapılacak ödemeler, karşılanacak masraflar ve bir zarar oluşması durumunda başvurulacak tazmin düzeneği belirtilmelidir. 4. Gönüllünün araştırmaya katılmasının isteğine bağlılığı, istediği anda ayrılabileceği, bunun bir yaptırıma yol açmayacağı mutlaka anlatılmış olmalıdır. 5. Klinik araştırmalar için onam yazılı olmalıdır. Onam formu denek, araştırmacı, tanıklar ve onamı alan kişi tarafından imzalanmalıdır. 6. Formda yazılar okunabilir, anlaşılabilir olmalıdır. Uzun metinlerde ek olarak mutlaka sözlü bilgilendirme de yapılmalıdır. 7. Araştırmada gizlilik kuralları belirtilmelidir. 2. Advers olay bildirimleri Advers olay, bir ürünün uygulandığı hastada veya klinik araştırmaya iştirak eden gönüllüde görülen ve uygulanan tedavi ile sebepsel ilişkisi olan veya olmayan tüm istenmeyen tıbbi olayları ifade eder. Klinik araştırmalar ile veya rutin kullanımda tespit edilen advers olay bildirimi farklılık gösterir. Klinik araştırmalardan gelen advers etkiler T.C. Sağlık Bakanlığı, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü, Klinik Araştırmalar Şube Müdürlüğü ne Yerel Etik Kurullar aracılığıyla bildirilmelidir. Tıbbi ürünlerin rutin kullanımı esnasında uygulama farklıdır. Bir hastada bir veya daha fazla tıbbi ürünün kullanımı ile ortaya çıkan şüpheli advers etkinin sağlık mesleği mensubu tarafından, firmaya ve Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜ- FAM) ne Advers Etki Bildirim Formu doldurularak veya formun bulunmaması halinde yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sağlık mesleği mensupları, ürün kullanımı ile ortaya çıkan ve ürüne bağlı olabileceği düşünülen ciddi ve beklenmeyen advers etkileri, doğrudan veya görev yaptıkları sağlık kuruluşlarındaki farmakovijilans irtibat noktası aracılığı ile onbeş gün içinde TÜ- FAM a bildirirler [10]. 80 H ACETTEPE T IP D ERG S

4 Klinik ilaç araflt rmalar 3. Gönüllülere/hastaya ödeme Hastalara ödeme yapılması ise birçok ülkede etik bulunmamaktadır. Yalnızca hastaların yol ücretleri ve yemek ücretlerini karşılamak mümkündür [8]. İyi Klinik Uygulamalar Klavuzu, Madde. 5: Klinik araştırmaya ait sigorta ve teminat telafisi dışında, gönüllülerin klinik araştırmaya iştiraki veya araştırmaya devamının sağlanması için destekleyici tarafından herhangi ikna edici bir teşvikte veya mali teklifte bulunulamaz. Ancak gönüllülerin araştırmaya iştiraki nedeniyle ortaya çıkan masraflar araştırma bütçesinde belirtilerek karşılanır. Sağlıklı gönüllülerle yapılan kinetik ve biyoeşdeğerlik çalışmalarında ücret ödenmesi sözkonusu olur ise, bunun protokolde belirtilmesi gerekir. 4. Sigorta Eğer ilgili ülkenin yasal düzenlemelerine göre gerekli ise, destekleyici sigorta sağlamalıdır veya araştırıcının/kurumun uğrayabileceği zararları karşılamayı hukuki ve finansal olarak teminat altına almalıdır. Genellikle uluslararası firma destekli çalışmalarda uluslararası sigorta şirketleri kullanılır. Ülkemizde de klinik araştırmalar sigortası yapan firmalar mevcut olmakla beraber bunların sayısı sınırlıdır [10]. 5. Araştırıcıya ödeme Klinik ilaç araştırmalarında üniversite çalışanı araştırıcılara aşağıdaki yasalar (YÖK Kanunu, No: 2547 ve Döner Sermaye Hakkında Kanun, No: 209) doğrultusunda ödeme yapılmaktadır:... Madde 36 Devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri özel kanunlarla belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler. Kısmi statüde çalışan öğretim üyeleri tazminat, yan ödeme, herhangi bir ek ücret ve döner sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek alamazlar.... Madde 37 Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı birimlerden istenecek, bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler ile üniversitede ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve bunlarla ilgili tahliller ve araştırmalar üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere yapılabilir; bu hususta alınacak ücretler, ilgili yükseköğretim kurumunun veya buna bağlı birimin döner sermayesine gelir kaydedilir. Cilt 37 Say Döner Sermaye Hakkında Kanun, No: 209, Madde 5 Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden; o birimde görevli yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personele bunların bir yılda alacakları aylık, yan ödeme ve her türlü tazminat tutarının %80 ini, diğer personele ise %100 ünü aşmamak üzere ek ödeme yapılabilir. 6. Farklı popülasyonlarda araştırma Yaşlılar, azınlıklar, çocuklar, mental yetersizlikli kişiler, mahkumlar, travmatize ve komadaki hastalar, son dönem hastalık durumundakiler gibi bazı farklı popülasyonlarda bilimsel araştırma dizaynı normal popülasyondakinden farklılıklar gösterir. Bunlar bilimsel araştırma sırasında zarar görme olasılığı daha yüksek olan popülasyonlardır. Özel popülasyonlarda bilimsel araştırma dizaynında esas olarak şunlar değerlendirilir [12]: 1. Hayvanlarda yapılan çalışmaların yeterli düzeye gelip gelmediği, 2. Araştırmanın normal popülasyonda yapılmış olma durumu ve özel popülasyonda yapmanın getireceği ek yararlar, 3. Minimal risk: Araştırma sırasında öngörülen zararın veya rahatsızlığın normal rutin inceleme koşullarında karşılaşılabilecek zarar veya rahatsızlık olasılığından yüksek olmamalıdır. 7. Yoklama (audit) Yoklamalar sistemin çalışma yeteneğini gösteren birçok klinik araştırmada kalite güvencesinin önemli bir parçasıdır. Denetim ile yoklama karıştırılmamalıdır. Denetim düzenleyici kurum/sağlık otoritesi tarafından yapılan resmi inceleme olarak tanımlanmaktadır. Denetimde olduğu gibi yoklamada da temel özellikleri ön hazırlık, başlangıç toplantısı, doküman incelenmesi, görüşmeler, gözlemler, kapanış toplantısı ve bir rapor oluşturulmasıdır. Faaliyet önerilerine yönelik muhtemel talepleri içerir [13]. KL N K LAÇ ARAfiTIRMALARINDA DENET M Bilindiği gibi, ilaç araştırmalarında sağlıklı veri elde etmenin olmazsa olmaz koşullarından biri denetimdir. Denetim, monitör aracılığıyla ya da bağımsız profesyonellerden hizmet satın alınarak gerçekleştirilecek bir iç denetim olabileceği gibi, sırasında sağlık otoritesinin yaptırımla sonuçlanabilecek denetimi de olabilir. Güvenilir ve kaliteli bir denetim görüşüne ulaşmak için, denetim, gerekli eğitim ve yeteneğe sahip kişi veya kişilerce, bağımsız bir düşünce mantığı içinde, tarafsız ve dürüst olarak yapılmalıdır. Temelde denetim esnasında sorgulanan ve kontrol edilen dokuz önemli aşama söz konusudur [14]: 81

5 skit 1. Genel işleyiş, mevzuat hakkında bilgi, 2. Merkezin faaliyetleri, 3. Ekip ve ekipdeki her bireyin çalışmadaki rolü, 4. Çalışma dosyalarının saklandığı arşiv, 5. Gönüllülerin muayene edildiği yer, 6. Gönüllü olur formu imzalanan yer, 7. Çalışmaya özel buzdolabı ve alınan numunelerin saklandığı yer, 8. İlaç saklama yeri, 9. Laboratuvar. 1. Denetime katılım Denetimde en önemli unsur tüm işlemlerin belgelerle kanıtlanmasıdır. Çalışmaya katılan tüm araştırmacılar denetim süresi boyunca merkezde hazır bulunmalı ve sorulan sorular ile yapılan toplantılara aktif olarak katılmalıdır. Denetçi sponsor merkez yetkililerini (veya sözleşmeli araştırma kuruluşu- CRO yetkilisi) ve monitörüde çağırabilir. 2. Araştırıcının bilgilendirmesi Denetçi denetime başlamadan önce, araştırma ekibi ile bir toplantı yapılır ve gönüllülerin nasıl bulunduğu, bilgilendirilmiş gönüllü olur formlarının nerede ve nasıl imzalandığı, araştırmaya başlamadan önce sponsorla yapılan toplantılarda protokolde karşılaşılan sorunlar üzerinde tartışılıp tartışılmadığı, araştırma öncesi bilgilendirme toplantılarına katılımların olup olmadığı, daha önce benzer bir denetim geçirip geçirmedikleri araştırıcı (lar)nın ilaç otoritesi ile bağlantılı başka çalışmalara katılıp katılmadıkları hakkında bilgi edinir. 3. Protokole uygunluk Çalışmaya katılan gönüllülerin, çalışmaya dahil edilme edilmeme kriterleri ile ilgili protokolde belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Çalışmanın protokolünde yer alan akış şemasında belirtilen ve her hafta yapılması gerekenler tek tek kontrol edilir. Çalışma protokolünde belirtilen laboratuvar tetkiklerine ait tüm kaynak dokümanların bulunması gerekmektedir. Çalışmaya alınan hastalara ait, gerekliyse hamilelik testlerinin 24 saat öncesinden yapılıp yapılmadığı ve kaynak dokümanın olup olmadığı ile hamile formunun imzalatılıp imzalatılmadığı kontrol edilir. 4. Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu Bilgilendirilmiş gönüllü olur formlarının imzalandıkları tarihleri ile çalışmanın onay aldığı tarihin karşılaştırılması, tanık ve hekimin gönüllülerden önce mi sonra mı formu imzaladığı, gönüllü olur formuna aktarılması 82 gereken protokol değişikliklerinin aktarılıp aktarılmadığı ve gönüllülerin imzalama tarihleri kontrol edilir. 5. Kayıtlar Monitör ziyaret notları, tarihleri ve saptanan eksikliklerin listesi ile çalışmaya katılan monitörlerin listesi kontrol edilir. Çalışma süresince yapılan tüm telefon görüşmelerinin ve yazışmalarının kaydedilmesi gerekmektedir. Hasta takip formlarının özenle, kaynak dokümanlara uygun olarak ve eksiksiz olarak doldurulması, karalamaların yer almaması, yapılan düzeltmelerin üzeri çizilerek ve tarihinde belirtildiği bir parafla yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. 6. Advers Olaylar Çalışma sırasında görülen advers olayların zamanında bildirilip bildirilmediği, saptanan advers olayın çalışmanın dışlama kriterlerinde yer alıp almadığı ve advers olay sonrası başka bir ilaç tedavisi yapılıp yapılmadığı sorgulanır. 7. İlaçlar Çalışmada kullanılan ilaçların nerede saklandığı, dolabı kimin açabildiği, ilaçları dolaptan kimin çıkardığı, hastaya kimin verdiği ve geri getirilen ilaçları kimin teslim aldığı detaylı olarak sorgulanır. İlaç sayımına ait dokümanlar kontrol edilir. 8. Uluslararası denetimler Klinik İlaç Araştırmaları Hakkındaki Yönetmelik gereğince ülkemizde yürütülen uluslararası ilaç araştırmaları ile ilgili olarak, kimi zaman vaka sayısının fazla olması kimi zaman ise güvenilir ve kaliteli bir araştırmanın yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere uluslararası denetimler gerçekleştirilmektedir. FDA denetimleri özellikle Türkiye de sıklıkla görülen hastalıklarda kullanılabilecek ilaçların geliştirme aşamalarında gerçekleşmektedir. Bu denetimlerde Sağlık ve İnsan Servisi Bölümüne ait Form FDA 483(4/03) kullanır. Bu formda, Denetim tarihi, sayısı; raporun düzenleyen kişi adı/adresi/kurum adı; denetimin tipi; denetimi yapanın adı/imza/tarih yer almaktadır. Formda, bunun sonuç raporu olmadığı, sadece araştırıcıya verilen ön bilgilendirme olduğu ve 15 gün içinde itiraz hakkı olduğu belirtilmektedir. FDA nın denetim sonuçları üç şekilde sınıflandırılmaktadır: Sınıflandırma kodları: 1. NAI: No Action Indicated Denetim sırasında uygunsuz hiçbir koşul veya uygulama yoktur. H ACETTEPE T IP D ERG S

6 Klinik ilaç araflt rmalar 2. VAI: Action Indicated Uygunsuz koşullar var ama sorunlar düzenleyici hareketleri doğrulayıcı yönde değildir. Herhangi bir düzeltme, araştırıcının gönüllülük ilkesine bırakılmıştır. 3. OAI: Official Action Indicated Uygunsuz koşullar var. FDA tarafından düzenleyici ve/veya idari önlemler gösterilir. Eksiklik kodları: 00: Hiçbiri 01: Kayıtların geçerliliği ile ilgili sorunlar 02: Gönüllü olur formunu sağlamakta başarısızlık 03: Gönüllü olur formunda uyumsuzluk 04: İlaç sayımında uyumsuzluk 05: Protokole uyumsuzluk 06: Kayıtlarda uyumsuzluk ve yalnışlık 07: Onaylanmayan kararlı tedavi 08: Gönüllülere yapılan ödemelerde uyumsuzluk 09: Araştırma ilacının sunulmasından önce ilacın onaysız kullanımı 10: Otoritenin delegasyonunda uygunsuzluk 11: Araştırma ilacının ticari amaçlı veya uygunsuz kullanımı 12: 1572 de belirtilen ilave araştırıcıların listesinde hata 13: Araştırma ilacını hastaların eş zamanlı olarak alması 14: Eğer gerekiyorsa IRB dokümanlarının temini ve onayındaki hatalar (IRB: Institutional Review Board) 15: Değişikliklerin IRB ye bildirilmesindeki ve gerekli raporlamaları bildirmedeki hatalar 16: Advers reaksiyonları raporlamadaki hatalar 17: Yalnış bilgilerin sunulması 18: Diğer 9. Denetimlerin kontrolü Denetim kriterlerinin hangi ölçüde yerine getirildiğinin belirlenmesi için bunların değerlendirildiği sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş yoklamalar (audit) yapılabilir. SONUÇ İlaç araştırmaları yüksek maliyet, zaman ve emek gerektiren çalışmalardır. İlaç firmaları yeni ilaç geliştirmeye yönelik ARGE çalışmalarına toplam cirolarının yaklaşık %10-20 sini ayırmaktadır. Yeni ilaç geliştirilmesi için destekleyicinin (firmaların) bu sorumluluğunu en iyi şekilde, etik prensiplere uygun olarak yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır [15]. Ülkemizde klinik ilaç araştırmaları için ayrılan bütçe, son yıllarda önemli artış göstermekle beraber, ilaç pazarının boyutuna göre henüz çok düşük düzeylerdedir. Klinik ilaç araştırmalarının hastaya, hasta yakınlarına, hekimlere, hastanelere, kurumlara ve topluma potansiyel yararları söz konusudur. Klinik ilaç araştırmaları ile hastalara alternatif tedavi fırsatları tıbbi hizmetin kalitesi artırılarak sunulmuş olur. Özellikle Faz 3 klinik çalışmalarda, rutin tıbbi seçeneklerini tüketmiş hastaya yeni bir iyileşme seçeneği, bu seçeneğin sponsorluğu da üstlenilerek sağlanır. Araştırmaya konu olan ilacın etkililik ve güvenliliği bakımından hasta son derece titizlikle izlenir. Bu izlem ayrıntılı mevzuatla zorunlu kılınmıştır. İlaç araştırmaları esnasında edinilen öğrenme, rutin uygulamalara da yansır ve bu şekilde genel tıbbi hizmetin kalitesi doğal olarak artar. Teşekkür Doç. Dr. Alper B. İskit, Türkiye Bilimler Akademisi Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA- GEBİP) tarafından desteklenmektedir (EA-TÜBA-GE- BİP/ ). Kaynaklar 1. Spilker B. Drug development and approval processes. In: Speight M (ed). Avery s Drug Treatment. 4 th ed. Speight M. & Holford NHG, İskit AB. Klinik ilaç araştırma dönemleri. İyi Klinik Uygulamalar Dergisi 2006; 13: Ayhan İH. Etik değerlendirme. Prospekt 2000; 4: Emre-Aydıngöz S. klinik çalışma dönemleri. İyi Klinik Uygulamalar Dergisi 2003; 6: Akan H. Etik kurullar. İyi Klinik Uygulamalar Dergisi 2001; 1: Kayaalp SO. Klinik farmakolojinin esasları. 3. Baskı. Ankara: Hacettepe-TAŞ, 2005: tarihli İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, Sayılı Resmi Gazete tarihli İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı sayılı genelge eki. 9. Güç MO. İnsan deneklerde ilaç araştırmaları. Hacettepe Tıp Dergisi 1997; 28: Merkezi Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemleri, Esasları (SOP). T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Yayını. 11. Tuncer M. Etik kurullar. İyi Klinik Uygulamalar Dergisi 2005; 11: ICH Guideline for Good clinical practice: ICH Secreteriat. IFPMA. Geneva. 13. Spilker B. Guide to clinical trials. 1 st ed. New York: Raven Press, İlbars H, Dağıstanlı S. Klinik ilaç araştırmalarında denetim. İyi Klinik Uygulamalar Dergisi 2005; 12: İlbars H, Yazgan S, Dağıstanlı S. Türkiye de klinik ilaç araştırmaları. İyi Klinik Uygulamalar Dergisi 2003;7:3-12. Cilt 37 Say

Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler

Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler Prof. Dr. Yağız ÜRESİN Dr. Belen TERLEMEZ İTF Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Ekim 2014 KLİNİK ÇALIŞMA DÖNEMLERİ

Detaylı

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç 1. Amaç Bu kılavuz, gözlemsel ilaç çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için asgari şartları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 2. Tanım Gözlemsel ilaç çalışmaları, ilaçların Türkiye

Detaylı

PEDİATRİK POPÜLASYONDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIMLARA İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ

PEDİATRİK POPÜLASYONDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIMLARA İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Bu kılavuzda doğumdan, yasal sorumluluğun doğduğu erişkinlik dönemine kadar çocuklarla yapılan klinik araştırmaların çeşitli etik boyutlarına ilişkin öneriler yer almaktadır. Bu öneriler klinik

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? Evet, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Türk Ceza Kanunu 90. maddesi ve ilgili yönetmelik gereğince izin alınması

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE BİYOYARARLANIM- BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI ETİK KURULLARININ STANDART ÇALIŞMA YÖNTEMİ ESASLARI 06.08.2014

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE BİYOYARARLANIM- BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI ETİK KURULLARININ STANDART ÇALIŞMA YÖNTEMİ ESASLARI 06.08.2014 1. AMAÇ Etik kurul un amacı, araştırmanın bilimsel yönü ve toplumun endişelerini göz önünde bulundurarak, klinik araştırmalarda yer alan gönüllülerin haklarını, güvenliğini ve esenliğini korumaktır. Etik

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi. İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeleri 1

Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi. İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeleri 1 Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeleri 1 Haziran 1964 te Helsinki de yapılan 18. DTB Genel Kurulunda kabul edilmiş ve daha sonra

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı