Beta-Talasemi Taşıyıcılarında Beta-Globin Gen Mutasyon Tipi ve Hematolojik Fenotip Arasındaki İlişki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beta-Talasemi Taşıyıcılarında Beta-Globin Gen Mutasyon Tipi ve Hematolojik Fenotip Arasındaki İlişki"

Transkript

1 Beta-Talasemi Taşıyıcılarında Beta-Globin Gen Mutasyon Tipi ve Hematolojik Fenotip Arasındaki İlişki Sevilay ÖNEY *, Zeynep ÖZTÜRK **, Alphan KÜPESİZ ***, İbrahim KESER ****, M. Akif YEŞİLİPEK ***** Beta-Talasemi Taşıyıcılarında Beta-Globin Gen Mutasyon Tipi ve Hematolojik Fenotip Arasındaki İlişki Amaç: BBu çalışma beta-talasemi taşıyıcılarında belirlenen mutasyon tipinin hematolojik parametreler üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Talasemi Tanı, Tedavi ve Araştırma Ünitesi tarafından takip edilen, taşıyıcılıkları HPLC ile belirlenen, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Genetik Laboratuvarında RDBH ve DNA dizi analizi ile mutasyonları tanımlanan 4 heterozigot talasemi taşıyıcısı (36 erkek ve 4 kadın) araştırmaya alındı. Sonuçlar: Çalışılan 4 bireyin mutasyon tipleri IVS I-110 (G A), IVS II-45 (C G), IVS I-1 (G A), Cod.39 (C T), IVS I-6 (T C), IVS II-1 (G A), Cod 5 (-CT), Cod (-AA) ve Cod 44 (-C) olarak belirlendi. Olguların 45 inde b + mutasyonu (IVS I 110, IVS I 6, IVS II 45) ve 39 unda ise b 0 mutasyonu (IVS I 1, Cod 39, Cod 44, Cod 5, IVS II 1) saptandı. b + grubunda hematokrit değeri daha yüksek bulundu (p=0,042). Hb F ve değerlerinin ise b 0 grubunda daha yüksek olduğu görüldü (sırası ile p=0.044 ve p=0.001). IVS I-6 mutasyonu taşıyan bireylerde hem Hb F hem de düzeylerinin, diğer mutasyon tiplerine göre istatistiksel olarak farklı olduğu bulundu. Sonuç olarak, beta-globin gen mutasyonlarını heterozigot taşıyan bireylerde, Hb A2 ve Hb F düzeyleri bireyin mutasyon tipine göre değişmektedir. Literatürde % 0-14 arasında bildirilen Hb F düzeyi bizim çalışmamızda % 0-.9 olarak bulunmuştur. Sonuçta beta-talasemi taşıyıcılığında genotipin hematolojik fenotip üzerine etkili olduğu, daha fazla olgunun çalışılması ile toplumumuza yönelik elde edilecek verilerin klinik bakımdan önemli olduğu düşüncesindeyiz. Anahtar kelimeler: Beta-talasemi taşıyıcılığı, beta-globin geni, mutasyon, genotip, fenotip The Relationship Between Mutation Type of Beta-Globin Gene and Hematological Phenotype in Beta-Thalassemia Carriers Aim: This study was conducted to determine the effect of the mutation type at beta-globin gene on the hematological parameters in beta-thalassemia carriers. Materials and Methods: Eighty four patients (36 males and 4 females) were included to our study. All of patients were diagnosed for betathalassemia carrier by HPLC and beta-globin gene mutations using RDBH and DNA sequencing in the Thalassemia Unit and Medical Genetics, Faculty of Medicine, Akdeniz University. Results: The mutation types of beta-globin gene were IVS I-110 (G A), IVS II-45 (C G), IVS I-1 (G A), Cod.39 (C T), IVS I-6 (T C), IVS II-1 (G A), Cod 5 (-CT), Cod (-AA) and Cod 44 (-C) in the patients investigated. Of patients 45 have had the b + mutions (IVS I 110, IVS I 6, IVS II 45) and 39 had the b 0 mutations (IVS I 1, Cod 39, Cod 44, Cod 5, IVS II 1). Hematocrit level was found to be increased in b + group (p=0,042). Hb F and Hb A2 were found to be higher in b 0 group than b + group (p=0.044 and p=0.001, respectively). Hb F and levels were statistically different in IVS I-6 heterozygous than other mutation types. In conclusion, Hb F and levels vary in patients who have the heterozygous carrier for betaglobin gene mutation according to mutation type. Hb F level was lower (0-.9 %) in our study than reported (0-14 %) in the literature. As a results, we suggest that genotype for beta-globin gene mutation effects the hematological phenotype, further studies should be planned to obtain the more data for clinical using and our population. Key words: Beta-thalassemia carrier, beta-globin gene, mutation, genotype, phenotype * Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Öğr. Gör. ** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Talasemi Tanı, Tedavi ve Araştırma Ünitesi, Biolog *** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Talasemi Tanı, Tedavi ve Araştırma Ünitesi,Yrd. Doç. Dr. **** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Doç. Dr. ***** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Talasemi Tanı, Tedavi ve Araştırma Ünitesi, Prof. Dr. 23

2 GİRİŞ Talasemi, bir ya da daha fazla globin zincir (α, β, γ, δβ, γδβ, δ ve εγδβ) sentezinin azalması ile karakterize hemoglobin bozukluğudur. Beta-talasemi, beta-globin genindeki mutasyonlar nedeni ile beta-globin sentezinin azalması (β + ) veya hiç sentezlenmemesi (β 0 ) sonucunda oluşur. Heterozigot β-talasemide, tek bir β-talasemi aleli (β + ya da β 0 ) kalıtılmaktadır. Beta-talasemide, homozigot olgular transfüzyon bağımlılığı gerektiren ağır bir anemi, heterezigotlar ise hafif anemi hipokromik mikrositik kırmızı küre, HbA 2 ve Hb F düzeyinin değişken olarak yükselmesi ile karakterizedir. Heterozigot bireylerdeki artışı genellikle % 3,5-5,5 arasında seyrederken, nadir olarak görülen % 6,5 un üzerindeki yüksek düzeyine ise β promotor bölgesindeki regulatör elementlerin delesyonu neden olur. Heterozigot bireylerin hematolojik fenotipleri çok çeşitlilik gösterebilir; bazı heterozigotların kan tabloları tipik heterozigot talasemi olmasına rağmen leri normal olabilmektedir (1). Bu bireylerin çoğunluğu β talasemi ile birlikte kalıtılması sonucunda oluşur. Sessiz betatalasemilerde ise β-globin üretiminde çok az bir eksiklik vardır ve bu nedenle heterozigot bireyler belirgin hematolojik fenotip göstermezler (2,3). Bu olguların OEH (Ortalama Eritrosit Hacmi), OEHb (Ortalama Eritrosit Hemoglobini), HbA 2 ve HbF değerleri normal olduğu için rutin tarama yöntemleriyle belirlenemezler. Dominant olarak kalıtılan β talasemi mutasyonlarını taşıyan heterozigot bireyler ise taşıdığı bu mutasyonun öncü kırmızı kürelerde inklüzyon cisimciklerini oluşturabilecek ürünlere yol açmasından dolayı hastalık fenotipi oluşabilir ve genellikle orta şiddette anemi, splenomegali ve talasemik kan tablosu ile talasemi intermedia fenotipi gösterirler (4,5). Talasemiler dünyada en yaygın olarak görülen tek gen hastalığıdır. Seksen milyonunu beta talasemi taşıyıcılarının oluşturduğu yaklaşık 20 milyon talasemi taşıyıcısı bulunmaktadır. Beta globin geni, 11. kromozomun kısa kolu üzerinde bulunur ve üç ekzon ile iki intron bölgesinden oluşur. Genel olarak iki tür β talasemi tipi vardır; β 0 ve β +. Nadiren bu iki alelden daha hafif seyreden bir form da β ++ olarak gösterilir ve β zincir üretiminde minimal eksikliğe yol açar. β talasemi taşıyıcıları β 0 veya β + olsun klinik olarak asemptomatiktir. Hipokromik mikrositik kırmızı küreler ile karakterize hafif bir anemi, de ve değişken düzeylerde Hb F de artış söz konusu olabilir. Ancak daha önce de açıklandığı gibi heterozigotlar çok çeşitli olabilir; tamamen fenotipik olarak sessiz olabildikleri gibi ağır anemi ile seyreden tipleri de vardır. Bu olgularda mutasyon tipine bağlı olarak hematolojik parametrelerde, Hb A 2 ve Hb F düzeylerinde değişiklikler gözlenebilmektedir. Yapılan çalışmalarda β 0 talasemi tipine sahip bireylerin OEH değerlerinin β + tipine sahip olanlardan daha düşük seyrettiği gösterilmiştir (6). Skarmoutsou ve ark. () ise retikulosit, ve Hb F seviyelerini β 0 talasemi heterozigotlarında daha yüksek bulmuşlardır. Türkiye genelinde yapılan çalışmalar, nüfusumuzun ortalama % 2,1 nin β talasemi taşıyıcısı olduğunu ve bu oranın bazı bölgelerde % 10 u bulduğunu ortaya koymuştur (-10). Bugüne kadar moleküler düzeyde yapılan çalışmalar ile dünyada beta-talasemiye neden olan 200 den fazla mutasyon belirlenmiştir. Bunlardan 40 farklı mutasyon tipi Türkiye de rapor edilmiştir. Ülkemizde en sık rastlanılan β-talasemi mutasyonları; IVS I 110 (% 40), IVS I 6 (%.14), IVS I 1 (%.14) ve IVS II 45 (% 4.2) dir (11,12). Bu çalışmamızda amaç heterozigot bireylerde Türk populasyonundaki yaygın mutasyon tipleri ile hematolojik parametrelerin değişkenliğini karşılaştırmaktır. 24

3 GEREÇ ve YÖNTEM Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Talasemi Tanı, Tedavi ve Araştırma Ünitesi tarafından takip edilen, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Genetik Laboratuvarında mutasyonları tanımlanan yaşları 3 yaş ile 42 yaş arasında değişen 4 heterozigot talasemi taşıyıcısı incelemeye alındı. Olguların 36 sı erkek, 4 i kadındı. Taşıyıcı bireylerin kanları K3-EDTA lı tüpe alındı ve eritrosit indeks parametreleri otomatik kan sayım cihazı ( Beckman Coulter LH 50) ile belirlendi. Hemoglobin A 2 ve Hb F düzeyleri β-thalassemia Short Programı kullanılarak (Bio-Rad Variant) yüksek basınçlı sıvı kromotografisi (HPLC) yöntemi ile belirlendi. Beta-Talasemi mutasyonları ise bölgemizdeki yaygın 22 mutasyonu gösteren RDBH (Reverse Dot-Blot Hybridization) (ViennaLab, Beta-Globin StripAssay), ARMS (Allele refractory mutation system), REA (Restriction Enzyme Analyse) ve gerektiğinde DNA Dizi Analizleri ile belirlendi (13,14). Elde edilen sonuçlara iki grup arasındaki farkın anlamlılığını ortaya koymak için Ki-kare ve t-testleri uygulandı. BULGULAR Beta globin gen mutasyonu için heterozigot olan bu 4 bireyin mutasyon tipleri IVS I-110 (G A), IVS II-45 (C G), IVS I-1 (G A), Cod.39 (C T), IVS I-6 (T C) IVS II-1 (G A), Cod 5 (-CT), Cod (-AA), Cod 44 (-C) olarak bulundu. Bu mutasyon tiplerinin hastalara göre dağılımları Tablo 1 de gösterilmektedir. DNA dizi analizi ve diğer yöntemler kullanılarak b-globin geninin mutasyon tipleri belirlenmiştir. 45 örnekte b + mutasyonu (IVS I 110, IVS I 6, IVS II 45) ve 39 örnekte b 0 mutasyonu (IVS I 1, Cod 39, Cod 44, Cod 5, IVS II 1) saptanmıştır. Tablo 2 de heterozigot talasemi olguların mutasyon tipleri ve ve Hb F yi içeren hematolojik bulguları gösterilmektedir. Eritrosit göstergelerinin (Hb, KK, OEH, OEHB) istatistiksel analizi b + ve b 0 talasemi mutasyonlarını içeren grup değerleri arasında belirgin farklılıklar göstermemiştir. Ancak hematokrit değerleri b + grubunda daha yüksek olarak bulunmuştur (p=0,042). Hb F ve değerlerine baktığımızda ise iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmektedir. Hb F ve değerlerinin her ikisi de b 0 grubunda daha yüksek olarak bulunmuştur (sırası ile p=0.044 ve p=0.001). IVS I-6 mutasyonunu b ++ olarak Tablo 1. Olguların mutasyon tip ve yüzdelik dağılımları. Mutasyon Mekanizma Sayı % IVS I.110 (G A) Cod 39 (C T) IVS II.45 (C G) IVS I.6 (T C) IVS I.1 (G A) Cod 5 (-CT) Cod (-AA) Cod 44 (-C) IVS II.1 (G A) Çerçeve kayması Çerçeve kayması Çerçeve kayması

4 Tablo 2. Seksen dört heterozigot talasemi bireyin mutasyon tipleri ve hematolojik parametrelerinin ortanca değerleri. Mutasyon Tipi n Hb (g/dl) Htc KK (milyon/mm 3 ) Ret OEH (fl) OEHB (pg/hücre) OEHBK (g/dl) RDW HbA2 HbF β + IVS IVS 2-45 IVS 1-6 β 0 Cod.39 IVS 1-1 Cod 5 Cod. Cod.44 IVS II (.-14.6) 10. ( ) 11.6 (-13.4) ( ) ( ( ) ( ) 10.4 ( ) ( ) ( ) ( ) 3.40 ( ) 32.0 ( ) ( ) 33.4 ( ) ( ) 33.1 ( ) ( ) 5.4 (4.1-) 5.65 ( ) 5.25 ( ) 6.0 ( ) 5.61 ( ) ( ) 4.60 ( ( ) 5.30 ( ) 1.63 ( ) 1.2 ( ) 1.3 (0.5-2) 1.0 ( ) 2.5 ( ) (1-1.65) 1.0 ( ) 1.95 ( ) ( ) (55.4-4) (62-3.1) 60.0 ( ) (5.-0.2) 59.5 (56.4-9) ( ) 63.5 ( ) (50-63.) 19. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 19.2 (1.-32.) 19.0 ( ) 20.4 ( ) ( ) 31.9 ( ) 32.0 ( ) ( ) ( ) ( ) 32.2 ( ) 31.0 ( ) 33. ( ) ( ) 15. ( ) 16. ( ) 1.1 ( ) 15.5 ( ) 15.9 ( ) 15. (14.-1) 1.5 ( ) 15.4 ( ) 16.1 (.-1.6) 5 (3-6.41) 4.60 ( ) 3.90 (2.-4.6) 5.00 ( ) 5.60 (4.2-.1) 5.6 (4-6) 5.0 (4.1-6.) 5.55 (4.9-5.) 5.0 (4.3-.1) 0.4 (0-3.) 2.00 (1.2-2.) 0.60 (0.5-0) 3.00 (1.-.9) 1.0 (0.5-1.) 0. (0-2.1) 3.50 (1.5-.9) 3.15 (0-.4) OEH: Ortalama eritrosit hacmi, OEHb: Ortalama eritrosit hemoglobini, OEHBK: Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu; KK: Kırmızı küre; RDW: Kırmızı küre dağılım genişliği. ele aldığımızda ise bu olguların değerleri b + ve b 0 gruplarından daha düşük olarak bulunmuştur (p=0,001 ve p=0,001). Hb F açısından ise IVS I-6 grubunun Hb F değeri her iki gruptakinden daha düşük olmasına rağmen istatistiksel olarak b 0 grubu ile farklı bulunmuş ancak b + ile farklı bulunmamıştır (sırası ile p=0,029 ve p=0,05). Mutasyon tiplerini IVS I-6 mutasyonu taşıyan olgular ile yönünden tek olarak karşılaştırdığımızda ise değerleri Cod 44 mutasyonunu taşıyan olgular hariç (p=0,06) diğer mutasyonları taşıyan olgulardan istatistiksel olarak farklıdır (IVS 1-110, p=0,001; IVS II-45, p=0,011; Cod, p= 0.00; IVS I-1, p=0,009; IVS II-1, p=0,030; Cod 39, p=0.001; Cod 5, p=0,009) ve ortalama Hb A 2 değeri 3. ile en küçük değeri almıştır. TARTIŞMA Heterozigot beta talasemili olguların mutasyonları ile hematolojik parametreleri arasındaki ilişki konusunda yayınlanan çalışmalarda değişik sonuçlar bildirilmiştir. Bu mutasyonlar b polipeptid zincirlerini değişken düzeylerde düşürerek heterezigot beta talasemilerde hematolojik fenotipin, homozigot beta talasemilerde ise klinik fenotipin şiddetini oluşturur (15,16). Hafif mutasyonların daha iyi klinik seyir gösterdiği bildirilmiştir (15,1). Kırmızı küre sayısı talasemi minörlü olgularda genellikle yüksektir. Mikrositozu olan anemik bir kişide 5 milyon/mm 3 üzerinde KK sayısının b-talasemi minor için uyarıcı olduğu kabul edilmektedir (1,19). Olgularımızda KK sayılarının x10 12 /L arasında ve ortalama 5.46x10 12 /L bulunması bu bilgileri desteklemektedir. Yüksek sayıda olmalarına karşın KK ler küçük ve Hb içeriği düşüktür. İki olgu dışında (1 olgu Cod 39, 1 olgu Cod 5) olgularımızın tümünde OEH ve OEHb değerleri normalin altında bulunmuştur. Ortalama OEH 63.3 fl ( fl), OEHb ise pg ( pg) olarak bulunmuş olması her iki parametrenin toplum taramalarında güvenilir bir yardımcı kriter olduğunu göstermektedir. Bir diğer parametre olan retikülosit sayısının Hb düzeyi ile korelasyon gösterdiği öne sürülmüştür (20). Ancak çalışmamızda böyle bir ilişki kurulamamıştır. Demir eksikliği ile talasemi mi- 26

5 norun ayrımında RDW nin %16 nın üzerinde olmasının demir eksikliği lehine olduğunu ileri süren yazılar olmasına rağmen olgularımızın 35 inde (% 41) RDW bu değerin üzerinde, ortalama % (, 34,1) bulundu (21). RDW değerindeki bu oran demir eksikliğine de bağlı olabilir. Ancak olgularımız demir eksikliği yönünden değerlendirilmedi. Hb elektroforezinde nin yüksek olması talasemi minör için esas tanısal özelliktir. Çalışmamızda iki olgu dışında tüm değerleri normalden yüksek bulunmuştur. Olgularımızın Hb A2 düzeyleri % 2. ile %.1 arasında ortalama % 4.96 idi. düzeyi ile mutasyon tipi arasında ilişki olabileceği bildirilmiştir (). Bizim çalışmamızda da ağır mutasyon tipine sahip olguların değerleri daha yüksek olarak bulunmuştur (Tablo 2). Heterozigot bireylerdeki artışının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte birkaç faktör ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir; a zincirlerin normalde b zincirleri ile d lara göre daha kolay bağlandığını ancak b eksikliğinde büyük bir olasılıkla a zincirlerinin d zincirleri ile bağlanma olasılığının artacağı ve bundan dolayı artışı gözlenebileceği şeklinde yorumlanmıştır (22). Ortamdaki b zincir miktarı azaldıkça diğer bir ifade ile talasemi formu ağırlaştıkça serbest kalan a zincirleri daha fazla sayıda d ile birleşecek ve böylece düzeyi de ağır mutasyon tiplerinde daha da yüksek olacaktır. Bunun gibi birçok varsayımın öne atılması d -globin zincir üretim regulasyonunun b talasemideki karmaşıklığını göstermektedir. İki olguda olduğu gibi Hb A2 düzeyi normal olabileceği de akılda tutulmalıdır. Heterozigot talasemi olgularında Hb A2 gibi Hb F düzeyleri de mutasyon tiplerine göre farklılık göstermektedir. Çalışmamızda Hb F değerleri b 0 grubunda daha yüksek olarak bulunmuştur (p=0.044). Literatürde % 0-14 arasında bildirilmiş olan Hb F düzeyleri olgularımızda % 0-,9 arasında ortalama % 2,64 bulunmuştur. Önceki çalışmalarla (23,24) benzer olarak olgularımızın yarısı normal değerlerde diğer yarısı ise hafif yükseklikte Hb F değerlerine sahip olarak bulunmuştur. Macaulay (24) çok az olgunun %4-15 arasında bir değerde Hb F düzeyi içerdiğini bunların ise b talasemi ile birlikte HPFH (hereditary persistence of fetal hemoglobin) genine de sahip olmasından dolayı olduğunu ileri sürmüştür. Çalışmamızda 6 olgumuzda Hb F % 4 ün üzerinde bulunmuştur. Olgularımız HPFH açısından araştırılmamıştır. Bu yükseklik HPFH ye de bağlı olabilir. Nitekim b 0 ve b + mutasyon tipine sahip iki talassemi taşıcısı bireyde Hb F değerleri sıra ile 24.2 ve 26.2 olarak bulunmuş ve bu olgular HPFH olarak düşünülmüş ve çalışmaya alınmamıştır. Ancak altı Hb F yüksekliğinin altısının da b 0 mutasyon tipini taşıyan olgularda görülmesi b 0 olgularında Hb F in mutasyon tipi ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Beta talasemi heterozigotlarında Hb F in mutasyon tipleri ile ilişkili olduğunu bildiren bazı çalışmalar da yayınlanmıştır (25,26). Hb F in etnik kökenlere göre de farklılık gösterebildiği unutulmamalıdır. Sonuç olarak gerek önceki çalışmalar gerekse bizim çalışmamızdaki veriler değerlendirildiğinde beta talasemi taşıyıcılarında genotipin fenotip üzerindeki etkisinin kaçınılmaz olduğu düşünülebilir. Ancak konu ile ilgili çok merkezli geniş çalışma grupları ile yapılacak araştırmalara gereksinim vardır. KAYNAKLAR 1. Oner R, Birben E, Acar C et al. Molecular analysis of Turkish beta-thalassemia heterozygotes with normal levels. Hemoglobin 2000; 24(3): Moi P, Faà V, Marini MG et al. A novel silent beta-thalassemia mutation in the distal ACCC box affects the binding and responsiveness to EKLF. Br J Haematol 2004; 126: Maragoudaki E, Kanavakis E, Trager-Synodinos J et al. Molecular, haematological and clinical studies of the -101 C->T substitution in the β-globin gene promoter in 25 β-thalassaemia intermedia patients and 45 heterozygotes. Br J Haematol. 1999; 10: Thein SL. Is it dominantly inherited beta thalassaemia or just a beta-chain variant that is highly unstable? Br J Haematol 1999; 10(1):

6 5. Thein SL. Structural variants with a beta-thalassemia phenotype. In: Steinberg MH, Forget BG, Higgs DR, Nagel RL, eds. Disorders of Hemoglobin: Genetics, Pathophysiology, and Clinical Management. Cambridge,UK: Cambridge University Press, Cambridge, UK; 2001; Rund D, Filon D, Strauss N, Rachmilewitz EA, Oppenheim A. Mean corpuscular volume of heterozygotes for beta-thalassemia correlates with the severity of mutations. Blood 1992; 9: Skarmoutsou C, Papassotiriou I, Traeger- Synodinos J et al. Erythroid bone marrow activity and red cell hemoglobinization in iron sufficient beta-thalassemia heterozygotes as reflected by soluble transferrin receptor and reticulocyte hemoglobin in content. Correlation with genotypes and Hb A(2) levels. 2003; : Cavdar AO, Arcasoy A. The incidence of ß-thalassemia and abnormal hemoglobins in Turkey. Acta Hematol 191; 45(5): Oner R, Altay C, Gurgey A, Aksoy M et al. Beta-thalassemia in Turkey. Hemoglobin 1990; 14(1): Aulehla-Scholz C, Basaran S, Agaoglu L et al. Molecular basis of beta-thalassemia in Turkey: Detection of rare mutations by direct sequencing. Hum Genet 1990; 4: Akar N, Cavdar AO, Dessi E, Loi A, Pirastu M, Cao A. Beta thalassaemia mutations in the Turkish population. J Med Genet 19; 24(6): Tadmouri GO, Başak AN. β-thalassemia in Turkey; A review of the clinical epidemiological molecular and evolutionary aspects, Hemoglobin 2001; 25(2): Newton CR, Graham A, Heptinstall LE, Powell SJ, Summers C, Kalsheker N et al. Analysis of any point mutations in DNA. The amplification refactory mutation system (ARMS). Nucleic Acid Res 199; 1: Sanger F, Coulson AR. A rapid method for determining sequences in DNA by primed synthesis with DNA polymerase. J Mol Biol 195; 94: Rosatelli C, Leoni GB, Tuveri T et al. Heterozygous beta-thalassemia: relationship between the hematological phenotype and the type of beta-thalassemia mutation. Am J Hematol 1993; 42(4): Cao A, Galanello R, Rosatelli MC. Genotype-phenotype correlations in beta-thalassemias. Blood Rev 1994; (1): Vrettou C, Kanavakis E, Traeger-Synodinos J et al. Molecular studies of beta-thalassemia heterozygotes with raised Hb F levels. Hemoglobin 2000; 24(3): Schrier, Stanley L. 5 Hematology, IV Hemoglobinopathies and Hemolytic Anemias, ACP Medicine Online, Dale DC, Federman DD, Eds. WebMD Inc. New York, Beyan C, Kaptan K, Ifran A. Predictive value of discrimination indices in differential diagnosis of iron deficiency anemia and beta-thalassemia trait. Eur J Haematol 200; (6): Mazza U, Saglio G, Cappio FC, Camaschella C, Neretto G, Gallo E. Clinical and haematological data in 254 Cases of β-thalassemia trait in Italy. Br J Haematol 196; 33(1): Demir A, Yarali N, Fisgin T, Duru F, Kara A. Most reliable indices in differentiation between thalassemia trait and iron deficiency anemia. Pediatr Int 2002; 44: Huisman THJ, Carver MFH, Baysal E. A Syllabus of Thalassemia Mutations. 199; p 309. published by The Sickle Cell Anemia Foundation in Augusta, GA, USA. 23. Pootrakul, P, Wasi P, Na-Nakorn S. Hematological data, n 312 cases of β-thalassemia trait in Thailand. Br J Haematol 193; 24: Knox-Macaulay HH, Weatheral DJ, Clegg JB, Pemprey ME. Thalassemia in the British. Br Med J 193; 3(52): Lemsaddek W, Picanço I, Seuanes F et al. Spectrum of beta thalassemia mutations and HbF levels in the heterozygous Moroccan population. Am J Hematol. 2003; 3(3): Kutlar A, Kutlar F, Gu LG, Mayson SM and Huisman TH. Fetal hemoglobin in normal adults and β-thalassemia heterozygotes. Hum Genet 1990; 4(1):

Antalya İlindeki Beta-Talasemi Gen Mutasyonları, Tek Merkez Sonuçları

Antalya İlindeki Beta-Talasemi Gen Mutasyonları, Tek Merkez Sonuçları Antalya İlindeki Beta-Talasemi Gen Mutasyonları, Tek Merkez Sonuçları Ayşegül UĞUR KURTOĞLU, Volkan KARAKUŞ, Özgür ERKAL, Erdal KURTOĞLU Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Kliniği,Genetik

Detaylı

Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı

Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı Dr. Çağatay Kundak DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU 1949 yılında Orak Hücre Anemisi olan hastalarda elektroforetik olarak farklı bir hemoglobin tipi tanımlanmıştır.

Detaylı

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE GENOTİP-FENOTİP İLİŞKİSİ

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE GENOTİP-FENOTİP İLİŞKİSİ TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE GENOTİP-FENOTİP İLİŞKİSİ Dr. Erol BAYSAL FRCP (London) Consultant Molecular Geneticist Head of Molecular Genetics Unit Senior Lecturer Dubai

Detaylı

HEMOGLOB NOPAT LERDE SORUNLU VAKALARIN ANAL Z

HEMOGLOB NOPAT LERDE SORUNLU VAKALARIN ANAL Z 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool 93 HEMOGLOB NOPAT LERDE SORUNLU VAKALARIN ANAL Z Ahmet Genç, Filiz Zeren, Mehmet Akif Çürük Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Detaylı

The investigation of distribution of hereditary alpha-thalassemia mutations in Isparta reservoir

The investigation of distribution of hereditary alpha-thalassemia mutations in Isparta reservoir Original Article / Özgün Araştırma The investigation of distribution of hereditary alpha-thalassemia mutations in Isparta reservoir Isparta ve Çevresinde Alfa-Talasemi Kalıtsal Mutasyonlarının Dağılımının

Detaylı

Hemoglobin G-Coushatta ile b (IVSI-110) veya S Bileşik Heterozigot Riskli Fetus İçin Prenatal Genetik Danışmanlık

Hemoglobin G-Coushatta ile b (IVSI-110) veya S Bileşik Heterozigot Riskli Fetus İçin Prenatal Genetik Danışmanlık Hemoglobin G-Coushatta ile b (IVSI-110) veya S Bileşik Heterozigot Riskli Fetus İçin Prenatal Genetik Danışmanlık Haluk AKIN *, Aslıhan YILMAZ EKMEKÇİ **, Asude ALPMAN DURMAZ **, Burak DURMAZ ***, Hüseyin

Detaylı

β - TALASEMİ DE MOLEKÜLER TANI VE YÖNTEMLERİ

β - TALASEMİ DE MOLEKÜLER TANI VE YÖNTEMLERİ TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul basak@boun.edu.tr β - TALASEMİ DE MOLEKÜLER TANI VE YÖNTEMLERİ Prof. Dr. A.Nazlı BAŞAK GİRİŞ Son onbeş

Detaylı

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD β-talaseminin MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD BETA TALASEMİ HEMOGLOBİNOPATİLER Otozomal resesif (globin gen ailesi) Özellikle Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi,

Detaylı

ÇUKUROVA DA HEMOGLOBİNOPATİLERİN MOLEKÜLER TANISI

ÇUKUROVA DA HEMOGLOBİNOPATİLERİN MOLEKÜLER TANISI ÇUKUROVA DA HEMOGLOBİNOPATİLERİN MOLEKÜLER TANISI Ahmet GENÇ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi ahmetgenc_@hotmail.com Bu tez çalışması, Çukurova Üniversitesi

Detaylı

HEMOGLOBİNOPATİLER GENETİK HETEROJENİTE MOLEKÜLER TANI. Prof. Dr. Mehmet Akif ÇÜRÜK Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

HEMOGLOBİNOPATİLER GENETİK HETEROJENİTE MOLEKÜLER TANI. Prof. Dr. Mehmet Akif ÇÜRÜK Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı HEMOGLOBİNOPATİLER GENETİK HETEROJENİTE MOLEKÜLER TANI Prof. Dr. Mehmet Akif ÇÜRÜK Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Hemoglobin A Molekülü A Molekülü ve S taşıyıcılığı A

Detaylı

ÖZET SUMMARY BETA TALASEMİ MUTASYON TİPLERİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ MOLECULAR GENETIC ANALYSES OF BETA-THALASSEMIA PATIENTS

ÖZET SUMMARY BETA TALASEMİ MUTASYON TİPLERİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ MOLECULAR GENETIC ANALYSES OF BETA-THALASSEMIA PATIENTS Ege Tıp Dergisi 39 (3): 153-157, 2000 BETA TALASEMİ MUTASYON TİPLERİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ MOLECULAR GENETIC ANALYSES OF BETA-THALASSEMIA PATIENTS Berna YILMAZ 1 Zuhal BALIM 1. Ferda ÖZKINAY 2 Cumhur GÜNDÜZ

Detaylı

e-posta: zkarakas@istanbul.edu.tr akupesiz@akdeniz.edu.tr Anahtar Sözcükler taşıyıcı, Hb H hastalığı, Hb Barts, Hidrops fetalis

e-posta: zkarakas@istanbul.edu.tr akupesiz@akdeniz.edu.tr Anahtar Sözcükler taşıyıcı, Hb H hastalığı, Hb Barts, Hidrops fetalis TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2014: 4 1 Dr. Dr. O. Zeynep Alphan Karakaş Küpesiz Akdeniz Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Çocuk Tıp Sağlığı Fakültesi, ve Hastalıkları Anabilim Çocuk

Detaylı

Hemoglobinopatilerde Tanı Yönetimi Genetik Testler

Hemoglobinopatilerde Tanı Yönetimi Genetik Testler 1 2 3 4 5 6 7 8 Hemoglobinopatilerde Tanı Yönetimi Genetik Testler Doç.Dr.Hüseyin Onay Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD 16. Kromozom üzerinde α globin gen bölgesi 11. Kromozom üzerinde β

Detaylı

Hemoglobin Elektroforezi. Doç. Dr. Şule Ünal Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi

Hemoglobin Elektroforezi. Doç. Dr. Şule Ünal Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi Hemoglobin Elektroforezi Doç. Dr. Şule Ünal Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi GLOBIN BOZUKLUKLARI 1 Yetersiz normal Hb sentezi (Niceliksel hemoglobinopatiler) >>TALASEMİLER 2 Anormal

Detaylı

TALASEM MERKEZLER NDE TANIYA YÖNEL K KULLANILAN YÖNTEMLER

TALASEM MERKEZLER NDE TANIYA YÖNEL K KULLANILAN YÖNTEMLER 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool TALASEM MERKEZLER NDE TANIYA YÖNEL K KULLANILAN YÖNTEMLER Prof. Dr. Ye im Aydınok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik

Detaylı

NONDELESYONEL ALFA TALASEMİLER

NONDELESYONEL ALFA TALASEMİLER Augusta GA, USA NONDELESYONEL ALFA TALASEMİLER Prof. Dr. Mehmet Akif ÇÜRÜK Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Kırmızı kan hücreleri Hemoglobin Molekülü Beta talasemi taşıyıcılığı

Detaylı

Dr. Zeynep Karakaş Dr. Ferda Özkınay. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

Dr. Zeynep Karakaş Dr. Ferda Özkınay. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2014: 4 1 Dr. Zeynep Karakaş Dr. Ferda Özkınay İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ege Çocuk Üniversitesi Hematoloji Tıp Onkoloji Fakültesi, Bilim Tıbbi Dalı, Genetik

Detaylı

Talasemi ve Orak Hücreli Anemide Hematolojik Tanı. Dr. Zümrüt Uysal

Talasemi ve Orak Hücreli Anemide Hematolojik Tanı. Dr. Zümrüt Uysal Talasemi ve Orak Hücreli Anemide Hematolojik Tanı Dr. Zümrüt Uysal 19 Kasım 2011 Anemik Çocuğa Yaklaşım Öykü Fizik muayene Laboratuar LABORATUVAR 1.Tam Kan Sayımı Hb,Hkt, KK, OEV, OEH, OEHK, BK, Trombosit

Detaylı

TARAMA PROGRAMLARI VE YÖNTEMLERİ

TARAMA PROGRAMLARI VE YÖNTEMLERİ TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TARAMA PROGRAMLARI VE YÖNTEMLERİ 1-Prof. Dr. Bahattin Tunç 2-Uz.Dr.İsmail Hakkı Timur 1-Sağlık Bakanlığı Dışkapı Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi, Ankara

Detaylı

β-talasemiler Prof.Dr. Abdullah ARPACI 7-9 KASIM KAHRAMAN MARAŞ

β-talasemiler Prof.Dr. Abdullah ARPACI 7-9 KASIM KAHRAMAN MARAŞ β-talasemiler Prof.Dr. Abdullah ARPACI 7-9 KASIM KAHRAMAN MARAŞ İÇERİK HEMOGLOBİN YAPISI β-talasemi GENEL BİLGİ MOLEKÜLER YAPISI KLİNİK SINFLANDIRMA LABORATUVAR ÖNLEM HPLC Hücre 2DNA nın İşlevi Nedir?

Detaylı

Dr. Zeynep Karakaş. İstanbul Üniversitesi Dr. Ülker İstanbul Koçak Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Dr. Zeynep Karakaş. İstanbul Üniversitesi Dr. Ülker İstanbul Koçak Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2014: 4 1 Dr. Zeynep Karakaş İstanbul Üniversitesi Dr. Ülker İstanbul Koçak Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye Gazi Üniversitesi Tıp e-posta:

Detaylı

Dr. Yurdanur Kılınç. Anahtar Sözcükler. Anormal Hemoglobin, Hemoglobinopati, Talasemi, Tarihçe, Türkiye

Dr. Yurdanur Kılınç. Anahtar Sözcükler. Anormal Hemoglobin, Hemoglobinopati, Talasemi, Tarihçe, Türkiye TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2014: 4 1 Dr. Yurdanur Kılınç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye e-posta: kyurdnur@cu.edu.tr

Detaylı

Dr. Canan Vergin. Anahtar Sözcükler. Epidemiyoloji, Hemoglobinopati, Talasemi DÜNYADA HEMOGLOBİNOPATİLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ

Dr. Canan Vergin. Anahtar Sözcükler. Epidemiyoloji, Hemoglobinopati, Talasemi DÜNYADA HEMOGLOBİNOPATİLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2014: 4 1 Dr. Canan Vergin Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji Kliniği, İzmir, Türkiye e-posta: cvergin@gmail.com Anahtar

Detaylı

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında HPLC Yöntemi ile Saptanan Anormal Hemoglobin Varyantları

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında HPLC Yöntemi ile Saptanan Anormal Hemoglobin Varyantları doi:.5222/otd.26.65 Araştırma Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında HPLC Yöntemi ile Saptanan Anormal Hemoglobin Varyantları Okan Dikker*, Müberra Vardar*, Rıza Sandıkçı*,

Detaylı

Hipokrom Mikrositer Anemide Demir Eksikliği Anemisi ve Talasemi Taşıyıcılığı Oranları

Hipokrom Mikrositer Anemide Demir Eksikliği Anemisi ve Talasemi Taşıyıcılığı Oranları Hipokrom Mikrositer Anemide Demir Eksikliği Anemisi ve Talasemi Taşıyıcılığı Oranları Fatma OĞUZ *, Tuğçe AKSU UZUNHAN **, Fatih Köksal BİNNETOĞLU ***, Hayriye ERTEM VEHİD **** Hipokrom Mikrositer Anemide

Detaylı

Burdur da ilköğretim 8. sınıflarda β - talasemi taşıyıcılık sıklığı

Burdur da ilköğretim 8. sınıflarda β - talasemi taşıyıcılık sıklığı Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1827 Burdur da ilköğretim 8. sınıflarda β - talasemi taşıyıcılık sıklığı Prevalence of β thalassemia trait among the 8th grade primary

Detaylı

TÜRKİYE DE HEMOGLOBİN VARYANTLARI VE TALASEMİ MUTASYONLARI BİLGİ SİSTEMİ *

TÜRKİYE DE HEMOGLOBİN VARYANTLARI VE TALASEMİ MUTASYONLARI BİLGİ SİSTEMİ * TÜRKİYE DE HEMOGLOBİN VARYANTLARI VE TALASEMİ MUTASYONLARI BİLGİ SİSTEMİ * An Information System on Hemoglobin Variants and Thalassemia Mutations in Turkey Volkan Vural TAŞ Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Evlilik öncesi hemoglobinopati taraması: Kadirli, Türkiye beta-talasemi açısından riskli bir bölge mi?

Evlilik öncesi hemoglobinopati taraması: Kadirli, Türkiye beta-talasemi açısından riskli bir bölge mi? Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2014; 39(3):357 361 doi: 10.5505/tjb.2014.90217 Araştırma Makalesi [Research Article] Yayın tarihi 12 Kasım 2014 TurkJBiochem.com

Detaylı

Dr. Zeynep Karakaş. Anahtar Sözcükler. Alfa talasemi, Genetik, Klinik, Anahtar Sessiz alfa Sözcükler talasemi taşıyıcı, Ağır alfa talasemi

Dr. Zeynep Karakaş. Anahtar Sözcükler. Alfa talasemi, Genetik, Klinik, Anahtar Sessiz alfa Sözcükler talasemi taşıyıcı, Ağır alfa talasemi TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2014: 4 1 Dr. Zeynep Karakaş İstanbul Üniversitesi Dr. Şule İstanbul ÜnalTıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın Dominant / resesif tanımları Otozomal ve gonozomal kalıtım nedir? İnkomplet dominant/ kodominant ne ifade eder? Pedigri nedir, Neden yapılır?

Detaylı

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması Araş.Gör. Yener KURMAN İSTANBUL

Detaylı

IV. FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

IV. FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ IV. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ Dr. Tunç FIŞGIN ve THD Hemofili Bilimsel Alt

Detaylı

Çocuklardaki demir eksikliðinin tespitinde serum demiri ve eritrosit çinko protoporfirin/hem oranýnýn yeri

Çocuklardaki demir eksikliðinin tespitinde serum demiri ve eritrosit çinko protoporfirin/hem oranýnýn yeri Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 24-29 Orijinal Makale Çocuklardaki demir eksikliðinin tespitinde serum demiri ve eritrosit çinko protoporfirin/hem oranýnýn yeri Arif Bahar 1, Ferhan Karademir

Detaylı

Dr. Ferdane Kutlar. Medical College of Georgia/Georgia Regents University, Department of Medicine, GA, USA e-posta: fkutlar@gru.edu.

Dr. Ferdane Kutlar. Medical College of Georgia/Georgia Regents University, Department of Medicine, GA, USA e-posta: fkutlar@gru.edu. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2014: 4 1 Dr. Ferdane Kutlar Medical College of Georgia/Georgia Regents University, Department of Medicine, GA, USA e-posta: fkutlar@gru.edu Anahtar Sözcükler Hemoglobin, Hemoglobinopati,

Detaylı

TALASEMİ İNTERMEDİA. Prof. Dr. Fatma Gümrük

TALASEMİ İNTERMEDİA. Prof. Dr. Fatma Gümrük TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D., Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Ankara fgumruk@hacettepe.edu.tr TALASEMİ İNTERMEDİA Prof.

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

Dr. Zeynep Karakaş. Anahtar Sözcükler

Dr. Zeynep Karakaş. Anahtar Sözcükler TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2014: 4 1 Dr. Zeynep Karakaş İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye e-posta:

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TALASEMİ VE ANORMAL HEMOGLOBİNLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TALASEMİ VE ANORMAL HEMOGLOBİNLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TALASEMİ VE ANORMAL HEMOGLOBİNLER Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta Pediatrik Hematoloji B.D. Talasemi Federasyonu Genel Başkanı

Detaylı

Uşak İlinde Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı

Uşak İlinde Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı Beta Talasemi Minör ve Demir Eksikliği Türk Klinik Biyokimya Derg 2015; 13(3): 95-100 Araştırma Uşak İlinde Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı The frequency of Iron Deficiency

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Dr. Duran Canatan. Anahtar Sözcükler. Epidemiyoloji, Hemoglobinopati, Talasemi, Türkiye TÜRKİYE DE HEMOGLOBİNOPATİLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ

Dr. Duran Canatan. Anahtar Sözcükler. Epidemiyoloji, Hemoglobinopati, Talasemi, Türkiye TÜRKİYE DE HEMOGLOBİNOPATİLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2014: 4 1 Dr. Duran Canatan Ulusal Hemoglobinopati Konseyi ve Talasemi Federasyonu Kurucu Başkanı Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı - Hemoglobinopati Tanı Merkezi Başkanı e-posta:

Detaylı

Prof Dr Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Prof Dr Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Prof Dr Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Kistik Fibrozis Otozomal resesif geçiş gösteren genetik bir hastalık 7q kromozomdaki Fibrosis Transmembrane

Detaylı

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 HEREDİTER SFEROSİTOZ V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ Herediter sferositoz (HS);

Detaylı

Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması

Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ BĐYOTEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması Biyolog S. Duygu SANLIDĐLEK Danışman Öğretim Üyesi

Detaylı

K İŞİSEL BİLGİLER. : ahmetgenc_@hotmail.com & agenc@adiyaman.edu.tr

K İŞİSEL BİLGİLER. : ahmetgenc_@hotmail.com & agenc@adiyaman.edu.tr K İŞİSEL BİLGİLER Ad Soyadı : Ahmet GENÇ Doğum Yeri/Tarihi : Hatay / 10.12.1979 Adres : Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Altınşehir, 02040 ADIYAMAN T : 04162233800/1671 Fax : (0 416) 223 2071

Detaylı

Talasemi Konusunda Verilen Eğitimlerin Talasemi Taşıyıcılarının Bilgi Düzeyi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Talasemi Konusunda Verilen Eğitimlerin Talasemi Taşıyıcılarının Bilgi Düzeyi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Ankara Med J, 015, 15():18-190 DOI: 10.17098/amj.11897 Talasemi Konusunda Verilen Eğitimlerin Talasemi Taşıyıcılarının Bilgi Düzeyi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Determination of the Effect of Thalassemia

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

Ülkemizde Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi, Ege ve Marmara bölgelerinde talasemi taşıyıcılığı sık olarak görülmektedir

Ülkemizde Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi, Ege ve Marmara bölgelerinde talasemi taşıyıcılığı sık olarak görülmektedir ÖNSÖZ Bilindiği üzere Anayasamız ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu ülkenin sağlık şartlarının düzeltilmesi, sağlığa zarar veren tüm unsurlarla mücadele edilmesi ve gelecek neslin sağlıklı yetiştirilmesi hususunda

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

TALASEM DE PRENATAL TANIDA KAR ILA ILAN GÜÇLÜKLER VE PRENATAL TANI YÖNTEMLER NDE GEL MELER

TALASEM DE PRENATAL TANIDA KAR ILA ILAN GÜÇLÜKLER VE PRENATAL TANI YÖNTEMLER NDE GEL MELER 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool TALASEM DE PRENATAL TANIDA KAR ILA ILAN GÜÇLÜKLER VE PRENATAL TANI YÖNTEMLER NDE GEL MELER Hacettepe University Department of

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

İnsan Hemoglobin (Hb) Varyantları

İnsan Hemoglobin (Hb) Varyantları KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2)2005 13 KSU. Journal of Science and Engineering 8(2)2005 İnsan Hemoglobin (Hb) Varyantları Lale DÖNBAK Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

GENETİK HASTALIKLARDA TOPLUM TARAMALARI

GENETİK HASTALIKLARDA TOPLUM TARAMALARI GENETİK HASTALIKLARDA TOPLUM TARAMALARI Bir genetik hastalığa neden olan veya bir genetik hastalığa yatkınlığa neden olan belirli genleri taşıyan kişilerin tespit edilmesi için yapılan toplum temelli çalışmalardır.

Detaylı

ANORMAL HEMOGLOB NLER

ANORMAL HEMOGLOB NLER 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool ANORMAL HEMOGLOB NLER Doç. Dr. Canan Vergin Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları E itim Ara tırma Hastanesi, ZM R e-mail: cvergin@gmail.com

Detaylı

HEMOGLOBİNOPATİ KONTROL PROGRAMI

HEMOGLOBİNOPATİ KONTROL PROGRAMI TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER T.C. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü HEMOGLOBİNOPATİ KONTROL PROGRAMI Toplumların geleceği o toplumu oluşturan bireylerin nitelikleri ile doğrudan ilişkilidir. Toplumu

Detaylı

This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders)

This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders) This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders) Genetik (genetic) hastalıklara bir veya daha fazla hatalı gen

Detaylı

TALASEMİ TRANSFÜZYONUNDA PRENSİPLER

TALASEMİ TRANSFÜZYONUNDA PRENSİPLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta Pediatrik Hematoloji B.D. Talasemi Federasyonu Genel Başkanı dcanatan@superonline.com TALASEMİ TRANSFÜZYONUNDA PRENSİPLER

Detaylı

HAFTA II Mendel Genetiği

HAFTA II Mendel Genetiği GENETĐK 111-503 HAFTA II Mendel Genetiği Doç. Dr. Hilâl Özdağ 1865 Gregor Mendel kalıtım kurallarının temellerini attı. http://www.dnaftb.org/dnaftb/1/concept/ 1 Seçilen Özellikler Hartl DL, Jones EW,

Detaylı

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX ACID Hb-10 Katalog No:

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX ACID Hb-10 Katalog No: helena www.helena-biosciences.com BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX ACID Hb-10 Katalog No: 100700 KULLANIM AMACI SAS-MX Hb-10 kit agaroz jel elekroforez ile insan hemoglobinlerini ayırmayı

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

Kullanım Talimatları. SAS-3 Alkaline-Hb Katalog No:

Kullanım Talimatları. SAS-3 Alkaline-Hb Katalog No: Kullanım Talimatları SAS-3 Alkaline-Hb Katalog No: 300900 KULLANIM AMACI SAS-3 Alkalin Hb kit agaroz jel elekroforez ile insan hemoglobinlerini ayırmak için tasarlanmıştır. Baş fonksiyonlara sahip bir

Detaylı

Kahramanmaraş Talasemi. Sempozyumu I

Kahramanmaraş Talasemi. Sempozyumu I Kahramanmaraş Talasemi Sempozyumu I 7-9 Nisan 2016 Kahramanmaraş Talasemi Sempozyumu I 7-9 Nisan 2016 Ramada Otel, Kahramanmaraş BİLİMSEL PROGRAM Saat 7 Nisan 2016, Perşembe 09:00 16:00 KURS 16:30-18:00

Detaylı

Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun

Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun Talasemi takip ve tedavisi daha çok transfüzyon ve şelasyona yoğunlaşmıştır. Talasemilerde hemoliz,

Detaylı

Son onbeş yılda, talasemi ve anormal

Son onbeş yılda, talasemi ve anormal Talasemi Moleküler Genetiği Dr. A. Nazlı BAŞAK Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul Son onbeş yılda, talasemi ve anormal hemoglobinlerin genetik tanısına yönelik çok çeşitli

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı: 2, (88-93)

Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı: 2, (88-93) Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı: 2, (88-93) Demir Eksikliği Anemisi ve Kronik Hastalık Anemisinin Ayırıcı Tanısında Eritrosit İndeksleri, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Serum Ferritin Düzeylerinin

Detaylı

Beta Talasemi Tanı ve Tedavi Klavuzu

Beta Talasemi Tanı ve Tedavi Klavuzu Beta Talasemi Tanı ve Tedavi Klavuzu Talasemiler, otozomal resesif geçiş gösteren, hemoglobin (Hb) zincirlerinden birinin veya birkaçının hasarlı sentezi sonucu gelişen hipokrom mikrositer anemi ile karakterize

Detaylı

Aytemiz Gürgey* *Bilim Akademisi Üyesi e-posta: aytemizgurgey@yahoo.com. Anahtar Sözcükler. Anormal hemoglobinler, Hemoglobinopati, Talasemi

Aytemiz Gürgey* *Bilim Akademisi Üyesi e-posta: aytemizgurgey@yahoo.com. Anahtar Sözcükler. Anormal hemoglobinler, Hemoglobinopati, Talasemi TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2014: 4 1 Aytemiz Gürgey* *Bilim Akademisi Üyesi e-posta: aytemizgurgey@yahoo.com Anahtar Sözcükler Anormal hemoglobinler, Hemoglobinopati, Talasemi ANORMAL HEMOGLOBİNLER

Detaylı

TALASEMI: AKDENIZ ANEMISI ORAK HÜCRELİ ANEMİ

TALASEMI: AKDENIZ ANEMISI ORAK HÜCRELİ ANEMİ TALASEMI: AKDENIZ ANEMISI ORAK HÜCRELİ ANEMİ HAZIRLAYANLAR PROF.DR. DURAN CANATAN PROF. DR.YESIM AYDINOK PROF.DR. ZEYNEP KARAKAS DOC. DR. ILGEN SASMAZ KAN YAŞAM IRMAĞIDIR Kan, vücudun organ ve dokularını

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın X kromozomu üzerindeki genler için; Erkekler X e bağlı karakterler için hemizigottur Dişiler iki X kromozomuna sahip oldukları için mutant

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ NON RADYOGRAFİK AKSİYEL SPONDİLOARTRİT İLE ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARININ KLİNİK, RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Gen Arama Yordamı ve Nörolojik Hastalıklarla İlgili Gen Keşfi Çalışmalarına Türkiye den Örnekler

Gen Arama Yordamı ve Nörolojik Hastalıklarla İlgili Gen Keşfi Çalışmalarına Türkiye den Örnekler Gen Arama Yordamı ve Nörolojik Hastalıklarla İlgili Gen Keşfi Çalışmalarına Türkiye den Örnekler Doç. Dr. Sibel Aylin Uğur İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü-Genetik 13. Ulusal Sinirbilim

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Tıbbi Genetik Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Baran GENCER Oğuz GÜÇLÜ Erkam KÖMÜRCÜ Staj Eğitim Sorumlusu: Genel

Detaylı

Perifer hastanelerinde talasemi tanısı ve izlemi. Dr. Şule Ünal Antakya Devlet Hastanesi

Perifer hastanelerinde talasemi tanısı ve izlemi. Dr. Şule Ünal Antakya Devlet Hastanesi Perifer hastanelerinde talasemi tanısı ve izlemi Dr. Şule Ünal Antakya Devlet Hastanesi DÜNYADA (WHO) Taşıyıcılık oranı..% 5.1 Taşıyıcı sayısı > 266 000 000 Her yıl doğan yeni taşıyıcı sayısı.1 000 000

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD.

OLGU SUNUMU. Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD. OLGU SUNUMU Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD. OLGU 1 A.C., erkek hasta 16 yaşında ve Talasemi İntermedia tanısı ile izleniyor, İlk kez 8 yaşında eritrosit suspansiyonu

Detaylı

TALASEMİ HASTALARINDA DEMİR YÜKÜ İLE KARDİYOVASKÜLER FONKSİYONLARIN EKOKARDİYOGRAFİK İNDEKSLERLE KORELASYON ÇALIŞMASI

TALASEMİ HASTALARINDA DEMİR YÜKÜ İLE KARDİYOVASKÜLER FONKSİYONLARIN EKOKARDİYOGRAFİK İNDEKSLERLE KORELASYON ÇALIŞMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİYE ANABİLİM DALI TALASEMİ HASTALARINDA DEMİR YÜKÜ İLE KARDİYOVASKÜLER FONKSİYONLARIN EKOKARDİYOGRAFİK İNDEKSLERLE KORELASYON ÇALIŞMASI Dr. Gamze AKKUŞ UZMANLIK

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS)

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) Herhangi iki bireyin DNA dizisi %99.9 aynıdır. %0.1 = ~3x10 6 nükleotid farklılığı sağlar. Genetik materyalde varyasyon : Polimorfizm

Detaylı

Diyarbakır yöresi Ailevi Akdeniz Ateşli çocuklarda MEFV gen mutasyon sıklıkları Common MEFV gene mutations in children with FMF in Diyarbakır, Turkey

Diyarbakır yöresi Ailevi Akdeniz Ateşli çocuklarda MEFV gen mutasyon sıklıkları Common MEFV gene mutations in children with FMF in Diyarbakır, Turkey Dicle Tıp Dergisi, 2009 Cilt: 36, Sayı: 2, (80-84) ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Diyarbakır yöresi Ailevi Akdeniz Ateşli çocuklarda MEFV gen mutasyon sıklıkları Common MEFV gene mutations in children

Detaylı

Talasemi taramasında Agilent 1100 (Chromsystems) ve Tosoh HLC-723 G8 HPLC sistemlerinin karşılaşılaştırılması

Talasemi taramasında Agilent 1100 (Chromsystems) ve Tosoh HLC-723 G8 HPLC sistemlerinin karşılaşılaştırılması Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2014; 39(4):544 548 doi: 10.5505/tjb.2014.80774 Teknik Rapor [Technical Report] Yayın tarihi 5 Aralık 2014 TurkJBiochem.com [Published

Detaylı

Anne ve baba akrabaysa çocukta genetik (genetic) sorun olma olasılığı artar mı?

Anne ve baba akrabaysa çocukta genetik (genetic) sorun olma olasılığı artar mı? This information (16) on Marrying a Relative is in Turkish Akraba evliliği (İngilizce si Marrying a relative) Anne ve baba akrabaysa çocukta genetik (genetic) sorun olma olasılığı artar mı? Bu sorunun

Detaylı

DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU MOLEKÜLER TANI MERKEZİ İSTANBUL

DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU MOLEKÜLER TANI MERKEZİ İSTANBUL DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU MOLEKÜLER TANI MERKEZİ İSTANBUL PRENATAL VE POSTNATAL MOLEKÜLER TANI TESTLERİ Dr.Belgin Eroğlu Kesim *1800 lerde Mendel ile başlayan serüven, *1900 lerde kalıtım biriminin gen

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri İvesi Koyunlarında mikrosatellite lokuslarında polimorfizmin tespiti Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri İvesi Koyunlarında mikrosatellite lokuslarında polimorfizmin tespiti Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştı T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU İvesi Koyunlarında Mikrosatellite Lokuslarında Polimorfizmin Tespiti Proje Yürütücüsü: Profesör Doktor Ayhan ELİÇİN Proje Numarası: 20050711087

Detaylı

VIII. BÖLÜM BETA TALASEMİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

VIII. BÖLÜM BETA TALASEMİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 BETA TALASEMİ VIII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BETA TALASEMİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BETA TALASEMİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ Talasemiler, otozomal resesif geçiş gösteren,

Detaylı

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF)

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF) AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF) MOLEKÜLER YAKLAŞIMLAR DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ Otozomal resesif kalıtım Akdeniz ve Ortadoğu kökenli populasyonlarda

Detaylı

Anemili Çocuk Prof. Dr. Yeşim Aydınok

Anemili Çocuk Prof. Dr. Yeşim Aydınok Anemili Çocuk Prof. Dr. Yeşim Aydınok yesim.aydinok@ege.edu.tr Anemi nedir? 1) Solukluk, halsizlik, çabuk yorulma 2) 1+ kan hemoglobinde (Hb) azalma 3) Kan Hb düzeyinde azalma 4) Kan Hb düzeyi azalması

Detaylı

This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis)

This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis) This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis) Kistik Fibroz nedir? Kistik Fibroz (Cystic Fibrosis, CF), kalıtsal bir genetik (genetic) hastalıktır.

Detaylı

TALASEMİ MAJORLU HASTALARDA KARDİYOLOJİK FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TALASEMİ MAJORLU HASTALARDA KARDİYOLOJİK FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TALASEMİ MAJORLU HASTALARDA KARDİYOLOJİK FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ DR. YAVUZ DELİBAŞ (UZMANLIK

Detaylı

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-1 Acid Hb-12 Katalog No:

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-1 Acid Hb-12 Katalog No: helena www.helena-biosciences.com BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-1 Acid Hb-12 Katalog No: 201000 KULLANIM AMACI SAS-1 Asit Hb-12 kit agaroz jel elekroforez ile insan hemoglobinlerini ayırmak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ERGÜL BERBER 2. Doğum tarihi : 23.02.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisansüstü Moleküler Biyoloji

Detaylı

Servisler. Real-Time PCR Kitleri Reverse-Line Blot Kitleri

Servisler. Real-Time PCR Kitleri Reverse-Line Blot Kitleri Kasım 2007 İontek Tarihçesi Ara. 1996 - Kuruluş May. 1997 - Türkiye de ilk oligonükleotid sentezi Şub. 1999 - DNA dizileme ve kapiler elektroforez ile STR analizi hizmeti Şub. 2002 - Araştırma amaçlı Real-time

Detaylı

G6PD B: En sık görülen normal varyanttır. Beyaz ırk, Asya ve siyah ırkın büyük bir kısmında görülür (sınıf-iv).

G6PD B: En sık görülen normal varyanttır. Beyaz ırk, Asya ve siyah ırkın büyük bir kısmında görülür (sınıf-iv). Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Tanı ve Tedavi Kılavuzu Eritrositlerin normal yaşamlarını devam ettirebilmek için enerjiye gereksinimleri vardır. Eritrositlerde mitokondri bulunmadığından,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

DEGETAM a Yönlendirilen Hastalardaki MEFV Geni Mutasyonlarının Dağılımı

DEGETAM a Yönlendirilen Hastalardaki MEFV Geni Mutasyonlarının Dağılımı 53 Araştırma DEGETAM a Yönlendirilen Hastalardaki MEFV Geni Mutasyonlarının Dağılımı THE DISTRIBUTION OF MEFV GENE MUTATIONS IN THE REFERRALS TO DEGETAM Ayfer ÜLGENALP Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Sağlığı

Detaylı

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ İLE BETA TALASEMİ MİNÖRÜN AYIRICI TANISINDA ERİTROSİT İNDEKSLERİNİN ROLÜ

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ İLE BETA TALASEMİ MİNÖRÜN AYIRICI TANISINDA ERİTROSİT İNDEKSLERİNİN ROLÜ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ İLE BETA TALASEMİ MİNÖRÜN AYIRICI TANISINDA ERİTROSİT İNDEKSLERİNİN ROLÜ UZMANLIK TEZİ DR. İKBAL YILMAZ

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

1. EKSİK BASKINLIK 2. EŞ BASKINLIK 3. ÇOK ALLELLİLİK 4. KONTROL ÇAPRAZLAMASI

1. EKSİK BASKINLIK 2. EŞ BASKINLIK 3. ÇOK ALLELLİLİK 4. KONTROL ÇAPRAZLAMASI 1. EKSİK BASKINLIK 2. EŞ BASKINLIK 3. ÇOK ALLELLİLİK 4. KONTROL ÇAPRAZLAMASI Eksik baskınlık (ekivalentlik): Bazı karakterlerde allel genler, birbirine tam baskınlık göstermezler. Bireyler, bu karakterler

Detaylı