ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ..."

Transkript

1 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý HELE DURUN, DAHA BÝTMEDÝ 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BAÞTAKÝLER YEYÝNCE, ALTTAKÝLERÝN DE ÝÞTAHI AÇILIYOR..! Erdoðan Baybars ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... Ali Osman KALKMASIN TABÝÝ Dolgun Dalgýçoðlu "GANDIR ÇOCUÐU DA TAKSÝM ÝSDESÝN" Mehmet Levent LONDRA'DA BÝR AKÞAM... Elvan Levent Mustafa Tokay 'Talimat' ile ilgili belge konusunda þok geliþmeler... Gazetemiz 'Afrika'nýn ýsrarlý yayýnlarý sonucu harekete geçen polis, sabahýn 3'ünde üst düzey iki yetkiliyi yataklarýndan kaldýrarak gözaltýna aldý... Bu da Emir Emirkaný yerli balyoz 'Afrika' büyük bir gazetecilik baþarýsýna daha imza attý... Yetkililerin tüm duyarsýzlýðýna karþýn belgenin perde gerisini aydýnlatarak ortaya çýkardý... Kamu Hizmeti Komisyonu'nun iki üyesi Mustafa Tokay ile Emir Hüseyin Emirkaný tutuklandý... Polis dünkü mahkemede "Suçlarýný itiraf ettiler" dedi... Ýki zanlý gazetemize 'sahte belge' vererek tedavüle sürme suçlarýndan yargýlanýyor... Mahkeme zanlýlar için 3 gün tutukluluk emri verdi... Ayný zamanda Komisyon'da Sýnav Müdürü olan Emirkaný'nýn dün evinde yapýlan aramada, son öðretmen sýnavýndaki sorularýn da ele geçirildiði belirtiliyor... Polise teþekkür eden Ýrsen Küçük "Bürokratlarýn tutuklanmalarýndan hayrete düþtüm ve derin üzüntü duydum" dedi... 3 ve 8. sayfalarda Artemis iþkence davasý "Paran varsa kefil, paran yoksa þahit ol" Kaya Artemis Otel'de Mehmet Bal'a yapýlan iþkenceyle ilgili davaya Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edilecek... Ancak savcýlarýn maðdura karþý tavrý hayret uyandýrýyor... Daha önce bu davada savcýlýk yapan Cevat Rýza maðdurun tanýklarýndan Erkan Cihangir'e "Paran varsa kefil, yoksa þahit ol" diyerek suçlamada bulundu... Davanýn þu anki savcýsý Mustafa Ýldeniz ise duruþmalarýn basýna yansýmasýndan rahatsýz... Savcý, yargýlanan 8 kiþiden, aralarýnda asýl suçlu konumundaki Casino Müdürü Hakan Atýcý'yý da ayýrarak '4 günah keçisi' ile davayý kapatmaya mý çalýþýyor? 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Baþka çare yok KTÖS okullarda 'çadýr sýnýf' eylemi baþlatýyor sayfada

2 BANKA GÜVENLÝK GÖREVLÝSÝ ÇEK SAHTELEDÝ Lefkoþa'da faaliyet gösteren Ýktisat Bankasý'nda güvenlik görevlisi olarak çalýþan Ö.S'nin (E-23) posta torbasý içerisinde bulunan Vedia Öztuð adýna keþide çek defterini çaldýktan sonra 5 ayrý çek yapraðý üzerine toplamda 21 bin 800 TL meblað yazarak tedavüle sürdüðü ve sahtekarlýkla para temin ettiði tespit edildi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, zanlý tutuklanýrken, olayla ilgili soruþturma da devam ediyor.. UYUÞTURUCU MADDE TADARRUFU Lefkoþa'da önceki gün N.S. (E- 22) ve Ü.M. (E-22)'nin birlikte kaldýklarý ikametgahta polis tarafýndan yapýlan aramada, yaklaþýk 5 gram aðýrlýðýnda sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ile içerisinde tütün ile karýþýk Sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan bir adet elle sarýlmýþ sigara bulunarak emare altýna alýndý. KANUNSUZ 1372 AV TÜFEÐÝ FÝÞEÐÝ TASARRUFU Önceki gün Lefkoþa'da, Ý.S.(E- 50)'nin ikametgahýnda polis tarafýndan yapýlan aramada yetkili makamdan izinsiz 1372 adet muhtelif markalarda av tüfeði fiþeði bulunarak emare olarak alýndý. MÜÞTERÝDEN TAHSÝL ETTÝÐÝ PARAYLA ORTADAN KAYBOLDU Lefkoþa'da Sarýoðullarý Ltd. isimli iþyerinde pazarlamacý olarak çalýþan B.S. (E.41) müþteriden tahsil ettiði 2 bin 400 TL nakit parayý þirket muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirdi. Söz konusu kiþinin arandýðý, soruþturmanýn da sürdüðü kaydedildi. LAPTA'DA DARP Lapta'da önceki gün meydana gelen olayda, Silver Rocks restoran bölgesi deniz sahilinde O.D. (E-21) tartýþtýðý Rifat Canbolat'ý yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi bir þekilde darp ederek üç kaburga kemiðinin kýrýlmasýna neden oldu. PARK KAVGASI DARP VE HASARLA BÝTTÝ Lefkoþa'da önceki gün Zeytin Sokak'ta, A.B. (E-32), evinin önüne arabasýný park ettiði gerekçesiyle Mustafa Akmergiz'i darp ettikten sonra JH 169 plakalý aracýn camýna kasten ve kanunsuz olarak zarar verdi. SINIR KAPISINDAN GÜMRÜKSÜZ PARFÜM SOKTULAR Önceki gün Güzelyurt'ta, GKRY bölgesinde sakin A.K.(E-24), E.N. (E-29) ve A.S.'nin (E-43) kullanýmlarýnda bulunan araçta polis tarafýndan yapýlan kontrolde, Metehan Kara Giriþ Kapýsý'ndan giriþ yaparken 111 adet çeþitli markalarda parfümleri gümrük memuruna ibraz etmeden KKTC'ye gizlice soktuklarý tespit edildi. BEYÝN KANAMASI GEÇÝRDÝ KAZA YAPTI Önceki gün Girne- Lefkoþa dað yolunun 10'uncu kilometrelerinde meydana gelen kazada, Faik Tuna (E-40) yönetimindeki HJ 499 plakalý araç, Girne istikametine doðru seyrederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yoldan çýkarak kayalýklara çarptý. Faik Tuna'nýn, sevk edildiði Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde çekilen "MR"da kaza öncesi beyin kanamasý geçirdiði tespit edildi. Tuna, hastanede kontrol altýnda tutuluyor. Trafik ceza paralarýný cebe indirdi (Evrim Kamalý) - Girne'de 2006 yýlýndan beri görev yaptýðý trafik tahkikat þubesi ceza tahsilat bölümünde görevli polis memuru Erdal Önder, tahsil ettiði trafik ceza paralarýný zimmetine geçirdiði iddiasýyla tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesi Yargýcý Þerife Katip Kýr huzuruna çýkarýldý. Mahkemede iddia makamý adýna savcý Mustafa Atakara da hazýr bulundu. Duruþmada gönüllü ifade veren polis memuru, zanlý Erdal Önder'in 2006 yýlýnda trafik tahkikat þubesi ceza tahsilat bölümünde çalýþmaya baþladýðýný vurguladý. Zanlýnýn 2011 yýlýndan baþlayarak 25 Eylül 2012 tarihinde kadar görevli olduðu süre içerisinde tahsil ettiði ceza KTÖS okullarda "Çadýr Sýnýf" eylemi baþlatýyor SINIFLARIN ÖÐRENCÝLERE YETERSÝZ KALDIÐINI BELÝRTEN KTÖS, ÝLK OLARAK ÇATALKÖY ÝLKOKULU'NDA ÇADIR SINIF UYGULAMASI BAÞLATACAÐINI AÇIKLADI Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) "öðrencilerin öðrenim göreceði sýnýflarýn yetersiz olduðu gerekçesiyle" okullarda "çadýr sýnýf" eylemi baþlatacaðýný açýkladý. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil yaptýðý yazýlý açýklamada, "Nüfus yýðýlmasý nedeniyle çocuklarý koyacak sýnýfý olmayan birçok okulumuzdan bir tanesi olan Çatalköy Ýlkokulu'ndan baþlamak üzere çocuklarýmýzýn eðitimi için Afrika coðrafyasý þartlarýnda 'çadýr sýnýf' uygulamasýna baþlayacaðýmýzý tüm kamuoyu ile paylaþýrýz" dedi. Elcil, eðitim yýlýnýn ikinci haftasýna girilmesine raðmen öðretmen ve okul altyapýsý sýkýntýlarýnýn devam ettiðini kaydetti. "Sorunlarý erteleyerek yaratýlan çýkmaz, tam bir kaosa dönüþmüþtür" diyen Elcil, ülkeye çalýþmaya gelenlerin çocuklarýný koyacak sýnýf bulunmadýðýný, bu nedenle okul yöneticileri ve öðretmenlerin velilerle karþý karþýya kaldýðýný, güvenlik koþullarý ve inþaatlar nedeniyle bu yýl, Kýbrýs Türk tarihinde ilk kez açýlmayan okullar bulunduðunu belirtti. Öðretmen sýnavlarýnýn da geç yapýldýðýný ve bunun sonucunda da okullarýn makbuzlarýnýn karþýlýðý olan 950 bin TL'lik geliri zimmetine geçirmek suçundan methaldar olduðunu belirterek zanlýnýn makbuzlarý vergi dairesine yatýrmýþ gibi gösterip söz konusu suçu iþlediðini ifade etti. Polis memuru tahkikatýn yeni baþladýðýný, trafik þubesinde ortaya çýkan yolsuzluk olayý ile ilgili geniþ çaplý araþtýrma yaptýklarýný, alýnmasý gereken ifadeler ve bulunmasý gereken emareler olduðunu belirterek zanlýnýn ilk etapta 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Yargýç Þerife Katip Kýr tahkikatýn salimen yürütülebilmesi için zanlýnýn 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. öðretmensiz kaldýðýný savunan Elcil, UBP Kurultayý hesaplarý nedeniyle hademe olarak iþe alýnanlarýn Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðýnda sekreter olarak görevlendirilerek okullarýn hademesiz býrakýldýðýný savundu. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý HELE DURUN, DAHA BÝTMEDÝ Diyelim gazetecisiniz... Ve bir gün tanýmadýðýnýz bir kimseden bir belge gönderildi size... Birisi bu zarfý kapýyý açan arkadaþýnýza verdi ve çekip gitti... Mektubu size ilettiler... Zarfý açtýnýz... Bir belge çýktý içinden... Önemli bir belge... Altýnda da baþbakanýn imzasý var... Belge fotokopi... Ama içinde yazýlanlar ortalýðý sarsacak cinsten... Bir barut fýçýsý gibi adeta... Ne yaparsýnýz? Yayýnlar mýsýnýz, yayýnlamaz mýsýnýz? "Bunlar doðru olamaz, bu belge sahte" diyerek çöpe mi atarsýnýz? Yoksa sahteyse bile, bu sahtekarlýðý ortaya çýkarmak için baþka bir yol mu seçersiniz? Sahtekarlýk yapan birileri varsa, bu sahtekarlýða sizi ortak etmek isteyenlerin kim olduðunu merak etmez misiniz? Ben ikinci yolu seçtim iþte... Olayý aydýnlatmaya karar verdim. Bunun da en iyi yöntemi, o belgeyi halkla paylaþmaktý önce... Ama sahte olup olmadýðýndan kuþku duyduðum için, onu imzasýz olarak yayýnladým gazetede ilk gün... Hakkýný vererek ancak... Baþ sayfanýn tümünü ona ayýrdým... Ama ne yazýk toplumda þok etkisi yapacaðýný zannettiðim bu belgeye kimseden tepki gelmedi. Herkes çok önemsiz bir þeymiþ gibi davranmayý tercih etti. (Oysa bugün tüm gazetelerin manþetleri, köþe yazýlarý vesaire hep bununla ilgili olacak... Üç günlük derin uykudan sonra bugün þaþkýnlýkla uyanacaklar.) Tepkisizlik moralimi bozmadý... Yayýna ikinci gün de devam ettim... Sahtekarlýksa sahtekarlýk, gerçekse gerçek... Mutlaka ortaya çýkmalýydý... Ýrsen Küçük'e sorduk: -Sen mi yazdýn bu talimatý? Yine bir yanýt alamadýk... Yine ilgilenen ve bu olayýn peþine düþen hiç kimse olmadý... Sonuçta, yani üçüncü gün belgeyi Ýrsen Küçük'ün imzasýyla yayýnlamaya karar verdik... Ve iþte o zaman kýyamet koptu... Ýrsen Bey, -Bu belge sahtedir, dedi... Savcýlýða baþvurdu... Polisi harekete geçirdi... Yerinden oynamaz gibi görünen taþlar paldýr küldür dökülmeye baþladý... Ve nihayet üç gündür derin uykularda olanlar için þok... Ýki kiþi tutuklandý... Kim? Üst düzey iki bürokrat... Kamu Hizmeti Komisyonu'nun iki üyesi... Ne zaman tutuklanmýþlar? Gecenin geceyarýsý... Sabaha karþý... Türkiye'deki gibi týpký... Yataklarýndan kaldýrýlarak karakola götürülmüþler... Dün mahkemeye çýkarýldýlar... Hincahýnç dolu bir duruþma salonunda... Tahkikat subayý, -Suçlarýný itiraf ettiler, dedi... Üç gün tutukluluk emri verildi. Merak ettim... Hangi suçlarýný itiraf ettiler... Belgeyi hazýrladýklarýný mý, gazeteye servis ettiklerini mi, yoksa her ikisini birden mi? Polis Basýn Subayý'na sordum. -Hepsini kabul ettiler, dedi... Ancak soruþturma devam ettiði için daha fazla bilgi veremedi... Olay ciddi... Hem de çok ciddi... Bunu yapan yalnýz iki kiþi mi? Arkasýnda baþka kimse yok mu? 'Afrika' büyük bir gazetecilik baþarýsýna imza attý... Ne olursa olsun, bütün riskleri göze alarak bu belgenin sahte mi, gerçek mi olduðunun ortaya çýkmasýný saðladý... Ama Hüseyin Ekmekçi gibi, bu mesleði fýrýncýlýk zannedenler gazetemizin bu baþarýsýný da hazmedemedi... 'Sosyal medya' denilen kaçak güreþ sahasýnda içini döktü, ardýndan diðer CTP yavrucuklarý kuyruða girdi... Derde bak... Þener Levent- Eroðlu iþbirliði belgelenmiþ!.. Elinin körü! Ulan, senin Kamu Hizmeti Komisyonu'n gibi bir kurum berhava oldu... Polis sahtekarlarý enseledi... Üç günlük derin uykularýndan uyandýrdýk seni... Teþekkür etmesini bilmezsen bile günaydýn demesini öðren bari...

3 AFRÝKA dan mektup... SAVCILAR MAÐDURDAN YANA DEÐÝL MÝ? Gazetemizin mercek altýna aldýðý son derece ciddi bir dava bu... 1,5 yýlý aþkýn bir zamandan beri sürüyor... Ve ne yazýk henüz kayda deðer bir ilerleme yok... Umarýz bundan sonraki aþamada olur... Sanýklarýn Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki yargýlanmasýna bugün baþlanýyor... Mehmet Bal'a Kaya Artemis Otel'de iþkence etmekle suçlanan (ciddi darp) sekiz sanýk bu davada yargýlanýyor... Ve aralarýnda, halen otelde Casino Müdürü olarak görevine devam etmekte olan Hakan Atýcý da bulunuyor... Hakan Atýcý iþin baþý aslýnda... "Çelik puro makasýný getirin, parmaklarýný keseyim" diye emreden de o... O sýralarda otelin personelinden olan Mehmet Bal kan-revan içinde býrakýlýncaya dek otelde dövüldü... Önce bir araba bagajýnýn içinde kaçýrýldý, otele götürüldü, bir sandalyeye baðlanarak feci þekilde iþkenceye uðradý... Ölümle tehdit edildi... Mehmet Bal bunlarý hem GKK Komutaný'na anlattý, hem polise... O sýralarda Ýskele Polis Amiri þimdiki KKTC Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim idi... Sanýklardan Berat isimli þahsýn iþkence sýrasýnda, "Ben PKK'lýyým, çok asker kellesi kestim" diye övündüðünü herhalde o da bilir. Bilir misiniz, bu þahýs þimdi de burada vatandaþ olmaya çalýþýyor... * Ne var ki bu davada maðdurun tarafýnda olmasý gereken savcýlarýn tutumu hayret uyandýrýyor... Daha önce bu davada savcýlýk yapmýþ olan Cevat Rýza, maðdurun en önemli tanýklarýndan Erkan Cihangir'e öyle bir suçlamada bulunuyor ki, þaþýrýp kalmamak mümkün mü? "Paran varsa kefil ol, paran yoksa þahit ol" diyor... Ne biçim bir laf bu? Bir savcýdan duyup duyacaðýmýz bu mu? Ne oluyoruz yahu... Böyle bir davada maðdurun þahitliðini yapmaya cesaret etmiþ olan bir tanýða bir savcý böyle mi davranýr? * Davanýn þu anki savcýsý Mustafa Ýldeniz ise duruþmalarýn basýna yansýmasýndan çok rahatsýz... "Afrika" gazetesi neden bu olayýn üstüne bu kadar gidiyor, diye merak ediyor. Neden gitmesin ki kardeþ? Biz Mehmet Bal gibi maðdur insanlara kalkan olmak için çýkarmadýk mý bu gazeteyi? Güçlü ezenlere karþý güçsüz ezilenlerin yanýnda durmadýk mý hep? Bunlarý yazmayýp da ne yazacaðýz bu gazetede? Bunlarý da yazmazsak bu gazete ne iþe yarar? Bir savcý olarak sizin göreviniz de bu olmalý deðil mi? Ama bakýn siz karþý tarafýn avukatý ile görüþerek baþka hesaplar yapýyorsunuz... '4 kelle'yle bu iþ biter mi? Hem de o 4 kelle arasýnda asýl suçlu Hakan Atýcý hiç yoksa... * Ortaya çýkan ve þahitlik yapma talebi olan tanýklara zorluk çýkarmak deðil, teþekkür etmek gerekir... Siz öyle mi yapýyorsunuz? Hele Ýskele karakolundaki polis Halil Erkurt... Öyle mi yapýyor? Kim koruyacak biçare maðdurlarý bu durumda? Polis ve mahkeme de korumazsa? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Gazetemizin ýsrarlý yayýný sonuç verdi Tutuklamalar þok yarattý ESKÝ MÜSTEÞARLARDAN KAMU HÝZMETÝ KOMÝSYONU ÜYESÝ MUSTAFA TOKAY ÝLE KAMU HÝZMETÝ KOMÝSYONU SINAV MÜDÜRÜ EMÝR HÜSEYÝN EMÝRKANI TUTUKLANDI ÝKÝ ZANLIYA "SAHTE BELGE VEREREK TEDAVÜLE SÜRME" SUÇLAMASI GETÝRÝLDÝ Gazetemiz Afrika'da 21 Eylül'de yayýnlanan ve Baþbakan Ýrsen Küçük imzalý sahte belge olayýyla ilgili olarak eski müsteþarlardan Kamu Hizmeti Komisyonu Üyesi Mustafa Tanju Tokay ile Kamu Hizmeti Komisyonu Sýnav Müdürü Emir Hüseyin Emirkaný tutuklandý. Yapýlan polis soruþturmasý sonucu tutuklanan Mustafa Tanju Tokay ile Emir Hüseyin Emirkaný, dün sabah Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýsý Hale Ahmetraþit'in huzuruna çýkarýldý. Hukukçular yanýnda basýnýn da büyük ilgi gösterdiði duruþmada mahkeme salonunda oturacak yer kalmamasý nedeniyle bir çok basýn mensubu dýþarýda kaldý. Ýddia makamý adýna mahkemede hazýr bulunan Savcý Emine Taþkýn, Tokay ile Emirkaný'nýn, 21 Eylül tarihinde Afrika Gazetesi'nde yayýmlanan sahte belgeyi vererek tedavüle sürme suçlarýndan zanlý olarak tutuklandýklarýný söyledi. Zanlýlarýn gönüllü ifadelerinde suçlarýný kabul Fotoðraflar: Evrim Kamalý ettiklerini ifade eden Taþkýn, olayla ilgili incelenecek bir çok emare olduðunu, ayrýca aranacak 3 yer bulunduðunu söyleyerek zanlýlar hakkýnda 3'er gün tutukluluk emri talep etti. Zanlý avukatlarý gönüllü ifade verdiklerine iliþkin iddiaya itiraz ederken, tutukluluk süresine itirazda bulunmadýlar. Mahkeme Yargýcý Hale Ahmetraþit de savcýnýn talebi doðrultusunda Tokay ve Emirkaný'nýn poliste 3 gün daha tutuklu kalmasýna emir verdi. Mahkeme sonrasý karakola götürülen Mustafa Tanju Tokay'ýn oldukça rahat olduðu ve tebessüm ettiði gözlemlendi. Baþbakan Ýrsen Küçük pazartesi günü, kendisine ait olduðu iddia edilen sahte bir talimata iliþkin yayýnlar yapýlmasý üzerine yasal iþlem baþlattýðýný Meclis konuþmasýnýn ardýndan yazýlý açýklamayla da duyurmuþ ve "Bahse konu sahte evrakla ilgili olarak gerekli soruþturmanýn baþlatýlmasý için konu bugün Savcýlýða aktarýlmýþtýr" demiþti. existence Elvan Levent LONDRA'DA BÝR AKÞAM... Çok eski bir tanýdýða rastladým birkaç gün önce Londra'nýn yaðmurlu bir akþamýnda. Ben kafenin birinden çýkarken, o da içeriye giriyordu. Üniversiteden mezun olduðumuzdan bu yana hiç görmemiþtik birbirimizi. Hesapladýk, tam 14 yýl... O çekip Londra'ya gitmiþti, ben de Moskova'ya... Ben geri dönmüþtüm sonradan adaya ama o, hiç dönmemiþti. Gidiþ o gidiþti onunkisi... Tatile bile gitmedin mi, diye sorduðumda, kaþlarýný kararlýlýkla kaldýrýp "Hiç", dedi, "Kýbrýs'la aramdaki köprüleri yaktým"... Uzakta, sisli bir denizin ortasýnda, terkedilmiþ küçük bir çocuk gibi görünmüþtü gözüme o anda Kýbrýs. Eskiden Sovyetler'de rejim karþýtý olduðu düþünülen kiþiler ya kurþuna dizilir, ya da Sibirya'ya sürgüne gönderilirlerdi. Giden, kolay kolay dönmezdi oralardan, dönen de kolay kolay geri gitmezdi bir daha... Kýbrýs Sibirya deðildi elbette. Sibirya'nýn tam tersiydi hatta. Kýbrýs'a gelenler sürgüne deðil, sefa sürmeye gelirlerdi. Sürgünü ise içinde yaþayanlar çekerdi. Yine de sordum elbette bu temelli gidiþin nedenini... Kamu sýnavlarýna girmiþ üniversiteden mezun olunca, hakkýný yemiþler... Özel bir iþ yerinde çalýþmýþ bir süre. Orada da hakkýyla kazandýðý parasýný birkaç ay boyunca ödemediklerinde býrakmýþ iþi... Bir yýl boyunca iþsiz oturduktan sonra, bavulunu toplayýp çekip gitmiþ memleketten. Kaç kez dinlemiþtik ayný hikayeyi, kaç Kýbrýslý geçmiþti bu ayný yoldan... Kaç kuþak azalmýþtýk... Ve iþte... Gidiþ o gidiþti onunkisi de... Bu yaðmurlu Londra akþamýnda olmasa, yüzyýl da yaþasak karþýlaþmayacaktýk Kýbrýs'ta... Ýþ bulmuþ, çalýþmýþ, biraz para biriktirip, bankadan da aldýðý borç parayla küçük bir iþ kurmuþtu kendine... Evlenmiþ, çocuklarý olmuþtu... Halâ borç ödüyordu ama pek de þikayetçi deðildi halinden. "Kýbrýs'ta kalsam daha iyisi olmazdý", diyordu. "Býrak daha iyisini, bu kadarý bile olmazdý. Burada yoktan var ettim neyim varsa, orada elimizde olanlarý da yitiriyoruz günden güne oysa"... Bütün Avrupa'yý dolaþmýþ, uzak egzotik adalara tatillere gitmiþ, yeryüzünde Kýbrýs diye bir ada olduðunu hafýzasýndan silmiþti... Uzakta, sisli bir denizin ortasýnda, terkedilmiþ küçük bir çocuk gibi görünüyordu gözüme Kýbrýs. Londra'da durmak bilmeyen bir yaðmur yaðýyordu. Sinemalarda Anna Karenina'nýn yeni bir Hollywood uyarlamasý girmiþti gösterime. Londra'da Anna Karenina'yý izlemek, Shakespeare'in Türkçe tercümesini okumaya benziyordu neresinden baksanýz. Ama, pek de büyük olmayan konforlu sinema salonu tamamen boþ sayýlmazdý yine de. Klasik Rus edebiyatý meraðýndan olmasa da, Amerikan sinemasýnýn tanýdýk yüzlerini dramatik bir aþk hikayesinde görmek için mi toplanmýþtý bu kalabalýk? Yalan deðil, filmin teatralliði beni daha ilk baþýndan hayal kýrýklýðýna uðratmýþtý. Sinemadaki teatrallik izleyiciyi hikayenin gerçekliðinden uzaklaþtýrýyor, dramatizmi öldürüyordu. Ama muhtemelen batýlý izleyiciye klasik Rus edebiyatýndan bir uyarlamayý izletmenin baþka bir yolunu bulamamýþlardý. Yine de Tolstoy'un "Gerçekçi olmaktan baþka çarem yoktu", dediði romanýn sonundaki genç kadýnýn tüyler ürpertici ölümü, Amerikan versiyonunda bile trajik olmaktan kurtulamamýþtý. Kendi ülkesindeki sürgünden kaçanlarýn sýðýnaðý olan Londra'da, bir Anna Karenina hikayesi koskoca ekranda... Yalan deðil, insanýn gözleri yaþarýyordu doðrusu...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Her gün kendi canýna kýyarken insanýmýz Paylaþamýyormuþ onlar Lefkoþa'yý Yerin dibine batsýn o lânet kurultayýnýz Kurdunuz toplumun sýrtýna skaloþayý Kalay DÜZENDEN BESLENENLER, KREDÝLENENLER, KIYAKLANANLAR Aylardýr bir UBP Kurultayý'dýr gidiyor. Bahislerin konusu "UBP Kurultayý'nda kim kazanacak?" sorusu. "To be or not to be"ye dönüþtürdüler neredeyse. Oysa "to be" çoktan gitti, "not to be" kaldý geriye. Memleketin "Sað"ý kurultay vesilesiyle birbirini yerken, memleketin sözde "solcular"ý da internetlerde dedikodu yapýyor. Ýþleri güçleri "Afrika"yý Derviþ Eroðlu'nun yanýnda göstermek. Yüksek makamlara yaslanan da, gebe kalan da, oralardan patlayýncaya kadar beslenen de, kredilenen, kýyaklanan da kendileridir oysa Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... Vay anasýný sayýn seyirciler... Ne günlerden geçiyoruz... Bir yanda akýla sýðmayan iþler, diðer yanda ondan beter yalanlar dolanlar... Polis ifade verdik... Mektubu kim aldý? Kim getirdi? Kim açtý? Saat kaçta geldi? Adý neydi? Bize mektup getiren veya yazý yazan kiþi büyük oranda adýný gizli tutar... "Aman adýmý yazmayýn sakýn" der... Asla yazmayýz, söylemeyiz... Muhbirlik yapmayýz yani... Ama bu baþka iþ... Hem kamu hizmeti yapan bizi kandýrmaya yönelikti, ve doðruysa eðer sahtekarlýk da vardý... Polis bölgedeki tüm kameralarý kontrol etmiþ... Komþunun kamerasýndan motosikletle gelen þahsýn kullandýðý aracýn plakasýný tespit etmiþ... Sonra mý? Þahsý tutuklamýþ... O da mektubu kendisine verenlerin isimlerini aktarmýþ polise... Sýra onlarýn tutuklanmalarýna gelmiþ ve gecenin bir vaktinde tutuklanmýþlar... Ertesi gün çýkarýldýklarý mahkemede de haklarýnda üçer gün tutukluluk kararý alýnmýþ. Durum þimdilik bu... Bu yazýyý siz okurken belki þartlar deðiþmiþ, araþtýrmalar daha ileri safhaya ulaþmýþ olabilir... Bu bir gazetecilik olayýdýr... Mektubun verildikten sonra yayýnlanma þekli buna örnektir. Bu örnekten faydalanmasý gerekenler, karalama kampanyasýna baþladýlar bile... "Þener Levent ile Eroðlu arasýndaki iliþki böylelikle tespit edilmiþ"... Vay anasýný, ne zeka! Bu CTP'li çocuklar inanýlmaz... Aðýzlarýyla kuþ tutarlar alimallah! Ne tüfek ister, ne de kuþ lastiði... Kekliði havada kaparlar! Aðýzlarýný açmalarý yeter... Hele de böylesi olaylardaki koku alma kabiliyetlerine diyecek yok... Çok mühim... Biz bu olayýn ortaya çýkarýlmasý için çaðrý bile yaptýk... Ama iðdiþ edilmiþ gözleri bunlarý görmüyor... Tek doðru kendilerine ekþi aðacýnýn altýnda söylenenler... Denktaþ'la kýyaslarsak, ona yetiþmeye az kaldýðýný söyleyebiliriz... Ýyi yetiþtiriliyor çocuklar! Denktaþ kendi kendimizi bombaladýðýmýzý ilan etmedi mi? Bizi Rum casusu olarak suçlamadý mý? CTP ise bizim askerin ajaný olduðumuzu Hristofyas'a söylemedi mi? Denktaþ öldü, yerini CTP'nin çocuklarý aldý... Hazýmsýz bir gençlik... Eleþtiriye tahammülleri olmayan bir jenerasyon... Ýþin tuhafý bunlar solcu da... Mantýkdýþý düþüncelerle yoðrulmuþ, bunlarý nasýl karalarým telaþýnda bir partinin gençleri... Hoþ babalarý, amcalarý da ayný... Baþka iþin gücün yoksa bunlarla uðraþ... Eroðlu kim bre? Ya da Yorgancýoðlu... Bu memlekette Ankara'nýn kucaðýnda oturup da politika yapmak iþbirlikçiliktir... Meclisteki tüm partiler de kimse kusura bakmasýn ama iþbirlikçi partilerdir... Mizanseni tamamlarlar sadece... Aþklarýmý, sevdalarýmý yazacaktým, CTP'li çocuklarýn sadece kendilerine söyleneni yerine getirme emirerliðinden köþemi bugün heba etmek zorunda kaldým... HASTANEDE ARTIK SAFRA YOLU KANSERÝ AMELÝYATI DA YAPILMAYA BAÞLANDI Saðlýk Bakanlýðý, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde bugüne kadar yapýlamayan "safra yolu kanseri" ameliyatýnýn artýk yapýlmaya baþlandýðýný bildirdi. Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla yapýlan açýklamada, týkanma sarýlýðý nedeniyle Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesine baþvuran 71 yaþýndaki hastaya ana safra yolu tümörü tanýsý konulduðu vurgulanarak, gerekli Ara bölgede "barýþ ve uzlaþma konferansý" BM Kalkýnma Programý (UNDP) ve USAID (ABD Uluslararasý Kalkýnma Ajansý) tarafýndan finanse edilen "Sürdürülebilir Bir Gelecek Ýçin Araþtýrma ve Diyalog, Kýbrýs 2015 Ýnisiyatifi" tarafýndan "Barýþ ve Uzlaþma Konferansý" düzenlendi. "Uzlaþma yolunda elde edilen ilerlemenin ölçüleceði yeni bir yöntem konusunda öncülük ettiðini ve kaydedilen ilerlemenin, Sosyal Baðlýlýk ve Uzlaþma Endeksi ile ölçüleceðini" kaydeden Ýnisiyatif tarafýndan organize edilen konferans ara bölgede yer alan Dayanýþma Evi'nde saat 16:00'da baþladý. Açýlýþ konuþmalarý Kýbrýs 2015 Araþtýrma Direktörü Erol Kaymak, ABD Kýbrýs Büyükelçisi John M. Koening, Interpeace Genel Direktör Yardýmcýsý Bernardo Arevalo de Leon, UNDP-ACT Program Sorumlusu Christopher Louise tarafýndan yapýlan konferansta, endeksin geliþtirilmesi için dünyanýn çeþitli yerlerinden ve yerel uzmanlarýn uuþmazlýklarýn çözümü konusundaki deneyimleri aktaracak. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan baþlayan konferans kapanýþ oturumuyla beraber 3 oturum halinde gerçekleþtirilecek ve saat 20:30'da sona erecek. KOENÝNG ABD'nin Kýbrýs Büyükelçisi John M. Koening, konuþmasýnda, yýllarý hazýrlýklarý takiben Genel Cerrahi Servisi'nde Op. Dr. Turgut Küçük ve Op. Dr. Varol Esatoðlu tarafýndan safra yolu kanseri ameliyatýnýn baþarýlý bir þekilde yapýldýðý belirtildi. Açýklamada, KKTC'de bir ilk olan bu operasyondan sonra, daha önce yurt dýþýna sevk edilen bu tip majör cerrahi giriþimi gerektiren hastalarýn artýk Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde tedavi olacaklarýnýn altý çizildi. arasýnda da Kýbrýs'ta görev yaptýðýný hatýrlattý ve tekrar adada görev yapacaðýný öðrenince uzlaþma konusunda yapýlan çalýþmalarý gözden geçirdiðini ve yol kat edildiðini gördüðünü söyledi. Uzlaþmanýn ve iki toplumu uzlaþtýrmanýn zor olduðunu, buna katký saðlayacak kiþilerin taraflarý cesaretlendirme becerisine sahip olmasý gerektiðini dile getiren Koening, sivil toplum ile sivil toplum örgütlerinin uzlaþma konusunda çeþitli yollar bularak faydalý çalýþmaklar yapabileceðini kaydetti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "GANDIR ÇOCUÐU DA TAKSÝM ÝSDESÝN" Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun kaç gündür Türkiye'de... "Kýbrýs Türk halkýnýn eseri" dediði yeni ekonomik programý görüþmeye gitti... Ekonomik program oldu kaldý! Ne demiþti giderken? "Ýstifam geçerlidir." (!) Yani istifa yazýsýný geri çekmiþ deðil. Þu anda da Türkiye'de ekonomik programý müstafi Ekonomi Bakaný olarak görüþüyor! Dandik devletin dandik iþlerine akýl sýr erdirmek kolay mý?! Bu arada, Sunat bey, "Kýbrýs Türk halkýnýn eseri" olduðunu iddia ettiði ekonomik programý Beþir efendiye iyi anlatamamýþ olacak ki, Baþbakan Ýrsen Küçük de çaðrýldý huzura! Adýný da AKP Kongresine katýlmak koydular. Katýlamaz mý? Ne münasebet... Katýlýr tabii. Beþir bey, ekonomik programa son þeklini verdikten sonra, Küçük'ün eline tut edip "Hade bakalým marþ marþ!" diyebilir! Sonra da AKP Kongresi'ndeki yerini alýr Ýrsen bey! Erdoðan'la ve diðer AKP aðýr toplarýyla bol bol fotoðraflar çektirir. Ve "Kýbrýs Türk halkýnýn eseri" denilen, ancak býrakýn halký, kendi bakanlarýnýn bile içeriðinden hiç haberdar olmadýklarý ekonomik programý koltuðunun altýna alarak, muzaffer bir kumandan edasýyla KKTC'ye avdet eder! Yeni ekonomik program, tamamen Kýbrýs Türk toplumunun eseriymiþ! Program hazýrlanýrken, çeþitli ekonomi uzmanlarýndan görüþ alýnmýþ. Ancak hepsi o kadar. Bu görüþlerin programda yer alýp almadýðý, aldýysa nasýl yer aldýðý ve Ankara tarafýndan ne kadar kabul gördüðü konusunda en küçük bir bilgileri olmadýðýný söylüyor bu ekonomi uzmanlarýmýzdan biri! Bu konuda ekonomistlerimizin beyan ettikleri görüþleri bilmiyorum. Ama "Bize sormadan tuvalete bile gidemezsiniz, þeyinizi bile kaldýramazsýnýz" diyenlerin, bu görüþlere itibar etmeyeceklerini söylemek için kâhin olmaya gerek yok! Bugüne kadar hep Ankara'da hazýrlanan ve kayýtsýz þartsýz bize dayatýlan ekonomik paketler, Kýbrýslýtürk toplumunun yaþam düzeyini Türkiye'nin de altýna çekmeyi hedefledi ve bu hedefe de yüzde yüz oranýnda ulaþýldý! Kýbrýslýtürk halký, her geçen gün daha da yoksullaþtýrýlýyor! Eskiden, burada koþullarýn daha iyi olduðunu düþünerek Türkiye'den gelenlerin þimdi "Türkiye daha iyi" diyerek geri döndükleri söyleniyor! Bu da KKTC'deki yaþam düzeyinin Türkiye'nin de altýna çekildiðini açýkça ortaya koyuyor. Yeni ekonomik paketin gündemde olduðu, bu paketi görüþmek üzere Baþbakan Ýrsen Küçük'ün Türkiye'ye çaðrýldýðý bu günlerde bunlar aklýma geldi. Pakete son þeklini Ankara verecek olduktan sonra, bunun Kýbrýs Türk halkýnýn eseri olduðunu söylemenin, bu halký enayi yerine koymaktan baþka birþey olmadýðýný düþünüyorum. Kýbrýslýtürk halk aðzýnda bunun meþhur bir adý vardýr. "Gandýr çocuðu da taksim isdesin!"

5 5 27 Eylül 2012 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Þarkýcýlarýmýz türkücülerimiz çal çal söyler; doktorlarýmýz, profesörlerimiz çal çal yazar! Baþtakiler yeyince, alttakilerin de iþtahý açýlýyor..! MÝÞ-MIÞLAR * Kaþif ve Küçük, Lefkoþa'yý paylaþamýyormuþ. - Kurt olan yerde her zaman zorluk yaþanýr. * Planlama ve Ýnþaat Dairesi'nin düzenlediði en iyi proje Denktaþ'ýn Anýt Projesi olmuþ. - Baþka da yok ki zaten! * Ali Rýza Usluer "Ben 5 milyon yemiþim ve Baþbakaný bunun için destekliyormuþum. Asla böyle bir þey yoktur. Tarih böyle bir þey yazmaz" demiþ. - Yedi veya yemedi Benim bir iddiam yok. Ben bir düzeltme yapmak istiyorum sadece. Tarih, 15 milyonun altýndakileri yazmaz Ali Rýza'cýðým! * Akansoy "UBP'nin parmaðýnýn arkasýna saklanacak hali kalmadý" demiþ. - Niye saklansýn ki Köyü köpeksiz buldu, deðneksiz geziyor.. Hani karþýsýnda korkacaðý ya da çekineceði muhalefet mi var? * Üniversitelerimizdeki birçok dr. ve prof. Baþkalarýnýn yazýlarýný çalýp altýna imza atýyormuþ. - Çok ayýp! Kötü örnek oluyorlar Hocalar yaptýkça, öðrenciler niçin yapmasýn.. * Ercan'ýn satýþý ekonomiye ciddi katký saðlayacakmýþ. - Hadi caným siz de Belki 13. maaþlarý öder, biraz da fýndýk fýstýk parasý çýkar * Mehmet Özkardaþ "Saðlýkta var olan engelleri Bakan Hasipoðlu ile birlikte aþacaðýz ve Kaþif'in kaldýðý yerden devam edeceðiz" demiþ. - Ne güzel Ne güzel Maþallah böyle kadir kýymet bilir sendikacýlarýmýz da varmýþ. Kaldýklarý yerden devam edeceklermiþ. Son hatýrladýðým ameliyatta ölen hasta! * AB iki yüzlü davranýyormuþ. * Ve Kýbrýs Türküne de sürekli olarak soðuk yüzünü gösteriyor. N'oldu arkadaþlar Niye geri çekildiniz Maraþ'ýn açýlmasý için neden ýsrarcý olmuyorsunuz Yoksa siz de mi usandýnýz? Girne'de bir vergi memuru, 258 bin lirayý cebe attýðý için tutuklanmýþ. Evraklarda tahrifat yapmýþ, malý götürmüþ. Ýlk defa yaþanmýyor bu olaylar Hiç mi ders çýkarýlmýyor. Hiç mi önlem alýnmýyor.. Pes yahu! Nasýl bir daire, nasýl bir bakanlýk, nasýl bir hükümet Ve nasýl bir devlet bu böyle? 258 bin TL.. Vergi memuru insaflý çýktý. Esas malý götüren, Trafik Þubesinde görevli polis memuru. Tam götürmüþ. Hatta daha fazla.. Vatandaþýn ödediði trafik cezalarýný cebe indirmiþ. Akýl alýr gibi deðil. Benim almýyor mesela! Yani hiç mi denetlenmiyor bu adamlar. Aldýklarýnýn verdiklerinin hiç mi hesabý sorulmuyor.? Evet, adam gibi denetlenmiyor, adam gibi sorulmuyor. Neden mi? Ben size söyleyim. Çünkü balýk baþtan kokar Çünkü imam osurursa, cemaat sýçar.. Üstündeki yiyor da, altýndaki kör mü? Onlar da yiyor iþte. Baþka sebep biliyorsanýz söyleyin, kabulümdür. CTP'NÝN YENÝ TAKTÝÐÝ..! Aaaaa.. Bir de duyduk ki, CTP'nin MYK'sý topluca istifa etmiþ. Bekliyor muydunuz? Ben hiç beklemiyordum!. UBP kazanýnýn devrilmesini beklerken, CTP kazaný delindi. Nasýl oldu anlayamadý kimse. CTP kaynaðýndan beslenen o kadar gazeteci varken, hiçbirinin hiçbir hýrýltý duymamasý çok tuhaf. Gerçi onlar kýrýlan kolu, doktora götürmektense yen içinde kendiliðinden tedavi olmasýný tercih ederler ama bu da biraz aþýrý BÖYLE BÝR ANDI gitti. Ýstifa gerekçeleri açýklanmadý. Gerekçeleri yok ki. Amaçlarý, böyle bir haberle UBP'yi gündemden indirip, CTP'nin öne çýkmasý. Köþede unutulup gidiyor çünkü! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KALKMASIN TABÝÝ (Ýstanbul)- "Tanýtacaðýz", dedi gitti Kiminle gitti? Ekip kaç kiþilikti, hangi güzergâhý takip ettiler? Dönüþleri ne þekilde olacak? Dönerken kaç yerde konaklayacaklar? Konaklayacaklarsa tarihi yerleri gezip alýþveriþ yapacaklar mý? Bu þekilde dýþ ülkelere yapýlan her sefer tedirgin eder beni Merakla izlerim gidiþleri. Amaç ne, ne elde edecekler sorusuna cevap ararým. Fakiriz diyorlar, komþu ülkeye avuç açýyorlar Avuç açmanýn bedeli yine o komþu ülkeye biat etmektir. Yalvaracaksýn. Ýsteyeceksin. Sürüneceksin. Tam gitti gidecek durumuna gelince de sulayacaklar seni. Canlanacaksýn ve yine þükür edeceksin. Yine avuç açýp lütfen diyeceksin Sonrasý malum bir roundabout gibi dönüp duracaksýn. Kiþiler deðiþecek ama eylem hep ayný kalacak. Derviþ Eroðlu mesela New York'a gitti Görüþmeler yaptý Hatta daha önce hiç konuþmadýðý baþbakanlarla görüþtü KKTC'yi anlattý, bilmedikleri Kýbrýs konusunda onlarý bilgilendirdi Ambargolarýn kalkmasý için de yardýma muhtaç o ülkelerden yardým istedi Zaman zaman o tür ekiplere eþlik eden birine, "Gerçekten ambargolarýn kalkmasýný istiyor musun?" diye sormuþtum. O da, "Fena mý olur" demiþti Ama neden iyi olduðunu anlatmakta zorlanmýþtý Çünkü Kýbrýs Bütünü ile Kýbrýslýlara ait bir ülke. Yarýmdý, tamdý Güneydekiler tüm Kýbrýs adýna iþ yapýyorlardý, iþgal etmiþlerdi koltuklarý Kuzeydekilerin ise hiçbir þekilde söz haklarý yoktu Öyle veya böyle Gerçekler var oldukça sahteliklere yol görünecek Ve bir gün akan su, yolunu bulup ilerleyecek. Ancak Engeller zamaný uzatabilir Mesela o engellere örneklerden biri de ambargolarýn kalkmasýdýr Anlamadý önce, sordu, "Ambargolar kalkarsa durumumuz iyileþecek nasýl engel olabilir ki?" Ýzah ettim Nüfusumuz kaç? -300 binlerde Kýbrýs adasýnda hakký olan kaç kiþi var bu 300 bin arasýnda -? -En fazla 100 bin. Yani ambargolarýn kalkmasý halinde faydalanacaklarýn çoðunluðu bu ülkede yasadýþý yaþayanlar, yani Trabzonlular, Hataylýlar v.s. Kýsaca þimdilerde ekonomik durum kötüleþtikçe kendilerini kurtarmak için ülkelerine kaçanlar Ambargolar kalkarsa onlar gitmekten vazgeçecekler bizler de taksime giden bu süreçte derin uykulara yeniden dalýp gideceðiz. Yazý uzayabilir Ýyisi mi gerisini bir ressamýn elinden çýkmýþ iki çizgiye bakarak resmin tamamýný görür gibi siz tamamlayýn Derviþ Ne kadar para harcadýklarýnýn hesabýný kendisinin de bilmediði bir geziye gitti Kýbrýs'ý bilmeyenleri ikna edip ambargolarýn kalkmasý için yardým istedi Oysaki ambargolarýn kalkmasý için o kadar yol gideceðine dönüp bize sorsaydý Alacaðý cevabý duyunca sanýrým gitmekten vazgeçer fakir halkýn parasýný gereksiz yere çarçur etmezdi Ambargolar kalksýn mý? ERCAN ÝHALESÝ Ýhale bugün saat 10.00'da açýlacak Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, Ercan Devlet Havalimaný'nýn ihalesiyle ilgili tüm çalýþmalarýn tamamlandýðýný, ihalenin bugün saat 10.00'da Merkezi Ýhale Komisyonu'nda açýlacaðýný kaydetti. Bakan Saner, Trafik Aksiyon Toplantýsý'nda ihaleyle ilgili soruya verdiði yanýtta dün Maliye Bakaný Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkaný ve teknik heyetle bir toplantý gerçekleþtirdiklerini, gerekli tedbirlerin alýndýðýný söyledi.. DENKTAÞ'TAN ÖRGÜTLERE ÇAÐRI: Ercan ihalesini durdurun Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, tüm sivil toplum örgütlerini hükümetin Ercan giriþimini durdurmasý için ses vermeye davet ederek, DP'nin maddi ve manevi kayýplarýn hesabýnýn sorulmasý kararýnýn arkasýnda olduðunu yineledi. Denktaþ yaptýðý yazýlý açýklamada, Ercan ihalesinin teklif verme süresinin dolduðu bugünün arifesinde hükümetin basýn toplantýsý düzenleyerek, "yine yalan" söylediðini savundu. Serdar Denktaþ, Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn bu yatýrýmlarýn teþvik Bakan Saner, "Bu konudaki çalýþmalar tamamlanmýþtýr. KKTC'de Ýlk kez açýk artýrma usulü ile yapýlacak bir ihaledir. Yarýn ilgili firmalarýn tekliflerini çýkarmasý ve ondan sonra da canlý yayýnla bunun tüm KKTC'ye duyurulmasýný beklemekteyim" dedi. Ýhalenin arzu ettikleri þekilde sonuçlanmasý dileðinde bulunan Saner, " KKTC'ye yaraþýr ve yakýþýr havalimanýný ülkemize kazandýrýrýz diye düþünüyorum" dedi. Yorgancýoðlu: Ýhalenin içeriði halkýn gözünden kaçýrýlýyor CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, Ercan Havaalaný ihalesi konusunda Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner'e tepki göstererek, ihalenin içeriðini halkýn gözünden kaçýrmakla suçladý. Yorgancýoðlu yaptýðý yazýlý açýklamada, Özelleþtirme Yasasý konusunda Anayasa Mahkemesi'nde dava açmalarýna karþýn Ercan'ýn özelleþtirilmesine yönelik ihaleye çýkýlmasýný eleþtirdi. "Dün açýklamalarda bulunan ilgili Bakan Ersan Saner'e göre bu ihale televizyonlar önünde gerçekleþtirileceði için þeffaf kapsamýnda olmadýðýný söyleyerek, "hem halký, hem de büyük bir ihtimal ile bu yatýrým esnasýnda taþeronluk yapacaðý hayaline kapýlan bir takým müteahhidi" yanýlttýðýný ileri sürdü. Ýhaleyi kazanacak olan kuruluþun yatýrým ve vergi teþviklerinden yararlanacaðýný, bunun anlamýnýn ise binanýn inþaat aþamasýnda dahi, iç kaynaklarýn kullanýlmasý ihtiyacýný hissetmeyeceði olduðunu söyleyen Serdar Denktaþ, büyük ihalenin ne inþaat aþamasýnda, ne de iþletme safhasýnda Kýbrýs Türk insanýna fayda saðlamayacaðý görüþünü dile getirdi. El-Sen: Ercan Havaalaný'nýn özelleþtirilmesi kabul edilemez El-Sen, hükümetin Ercan Havaalaný'nýn özelleþtirilmesiyle ilgili olarak ihale açmasýnýn "halkýn geleceðinin ve iradesinin 25 yýl süreyle ipotek altýna alýnmasý" anlamýna geldiðini ve bunun kabul edilemez olduðunu öne sürdü. El-Sen Yönetim Kurulu Baþkaný Çaðlayan Cesurer tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, El-Sen'in özelleþtirmeye karþý çýktýðý vurgulandý, El-Sen'in özelleþtirmeye karþý verdiði mücadele hatýrlatýldý ve "Hükümetin hukuka saygýsý tükenmiþtir. Anayasaya aykýrý Eroðlu Ban'a doðal gaz aramalarý ile ilgili yeni bir plan sunacak Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'a Kýbrýs'ýn etrafýnda doðal gaz aramalarý ile ilgili yeni bir plan sunacaðýný açýkladý. Derviþ Eroðlu, BM Genel Kurul çerçevesine temaslarda bulunmak için gittiði New York'ta Reuters haber ajansý muhabiriyle KKTC Temsilciliðinde yaptýðý mülakatta, 29 Eylül Cumartesi günü Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri ile gerçekleþtireceði görüþme ile ilgili olarak, "Genel Sekretere gaz aramalarý ve hidrokarbon kaynaklarýnýn kullanýlmasý konusunda yeni bir plan, bir öneri sunmayý planlýyorum" dedi. Eroðlu, sunmayý planladýðý sayýlacak. Oysa Sayýn Saner'in halkýn gözünden kaçýrmak istediði þey, ihalenin gizlenen içeriðinin þaibeli ve zararlarla dolu olduðudur" iddiasýnda bulunan Yorgancýoðlu, halka verilen bilgilerin acemice ve bilimsel akýldan yoksun hazýrlandýðýný savundu. Yorgancýoðlu ihale þartnamesinde, projeye iliþkin gelir-gider projeksiyonlarý yapýlmadýðýný, bu yüzden devletin kazancý ya da kayýplarýnýn belirlenemeyeceðini, uzmanlarýn iþin sonunda devletin birçok nedenle zarara uðrayacaðýna kesin gözüyle baktýðý görüþünü dile getirdi. olduðunu bile bile kararname çýkartmakta, emeklilerin vergilendirilmesine gidebilmekte, bu kararý bozulunca ise emekliden kestiði vergileri iade etmemektedir" iddiasýnda bulundu. Açýklamada, hükümetin anayasaya aykýrý olabilecek uygulamalarý sürdürdüðü ileri sürüldü ve "Yargýnýn kararýný beklemeden adým atanlar, yarýn sadece kamuoyuna ve halkýmýza deðil; yargýnýn kendisine de hesap vermek zorunda kalabileceklerdir" ifadelerine yer verildi. önerinin detaylarý hakkýnda bilgi vermedi. Eroðlu, Sýnýrüstü'nde sondaj çalýþmalarý yürüten Türkiye Petroller Anonim Ortaklýðý'nýn 5-6 ay içerisinde de denizde sondaj çalýþmalarýna baþlamasýný beklediðini belirtti. Eroðlu'nun mülakatta Kýbrýs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas'ý hidrokarbon aramaya baþlamalarý durumunda KKTC'nin de kendi aramalarýný baþlatacaðý konusunda uyardýðýný anýmsattýðý belirtilen haberde, Eroðlu'nun Ban'a gaz aramalarý ile ilgili plan götürmesinin arakasýndaki niyetin müzakereleri duraðan halden çýkarmak olduðu kaydedildi. GÜNLÜK TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET ÖZGÜRLÜÐÜ UGANDA'NIN GERÝSÝNDE Freedom House'un Freedom of the Net 2012 raporu yayýnlandý. Türkiye, Kenya ve Uganda'nýn gerisinde kalýrken Azerbaycan ve Rusya'nýn önünde yer aldý. Puanlandýrma sisteminde eriþim engellemeleri, içeriðe getirilen sýnýrlar ve kullanýcý haklarýnýn ihlali konularý deðerlendiriliyor. Bu kýstaslara göre her ülkeye arasýnda puan veriliyor. Derecelendirmede düþük puan alan ülkeler özgür, yüksek puan alanlar ise özgür deðil olarak nitelendiriliyor. Türkiye, araþtýrmada yer alan 47 ülke arasýnda 26'ýncý sýrada yer alýyor. 46 puanla Tunus ile ayný sýrada yer alan Türkiye "kýsmen özgür" kategorisinde bulunuyor. Rapora göre Ýnternet konusunda en özgür ülke olan Estonya'yý sýrasýyla ABD, Almanya, Avustralya ve Macaristan takip ediyor. Araþtýrmada Ýnternet'e en büyük kýsýtlamalarý getiren ülke ise Ýran. Türkiye'den daha özgür olarak gösterilen ülkeler arasýnda Uganda, Kenya, Libya ve Kýrgýzistan gibi ülkeler de var. TEÞEKKÜR 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? CTP MYK'SI CTP Merkez Yönetim Kurulu meðer istifa etmemiþ, parti meclisi tarafýndan görevden alýnmýþ... Öyleyse durum daha da ilginç... CTP tarihinde böyle bir þey görülmedi... ERCAN Ercan ihalesi bugün açýlýyor. Ala una, ala tre... Saaaatttým! 1963'E DÖNDÜK KTÖS, okullardaki sýnýflar yetersiz olduðu için 'çadýr sýnýf' eylemi baþlatýyor. Hani da geriye dönüþ yok derdiniz... Ýþte yeniden 1963'e döndük! EKMEKÇÝ 'Sahte belge' yi ortaya çýkaran gazetemize karþý CTP çevreleri harekete geçiverdi hemen... Bu kez 'Afrika'ya karþý harekatýn baþýný Hüseyin Ekmekçi çekiyor... Ancak yalnýz ekmek deðil, çörek de isteriz! Týrnak... "Hükümetteki Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayý var malum. Namý yedi cihana, yedi düvele hatta saðýr sultana ulaþmýþ. Sanki KKTC'de var olan her þey terse dönecek. Ortaçað bitip de, Yeni Çað baþlayacak. Yani o derece önemli." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Önemli olan siyaset üretebilmektir. Bugün ana muhalefet partisi hala nasýl bir zeminde muhalefet yapacaðýný netleþtiremiyorsa, hala geçmiþ tartýþmalarýn bir köþede bekleyen rövanþý ile çekiþiyorsa, saðlýklý siyaset üretmesi mümkün deðildir. Ve bu sadece MYK deðiþtirmekle de elde edilebilecek bir siyaset deðildir." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Baþbakan 'sahtekarlýk var' dediðine göre, Baþsavcýlýk da polis de bu soruþturmaya öncelik vermeli ve bir an önce gerçeði ortaya çýkartmalýdýr. Yürütecekleri bu soruþturma, diðer bütün iþlerinden daha önceliklidir. Böyle bir sahtekarlýða tevessül edenler varsa, derhal teþhir edilmesi elzemdir." Mehmet MOREKET (Havadis) Günün Kahramaný TOKAY- EMÝRKAN Geçtiðimiz hafta elimize ulaþan ve Ýrsen Küçük'ün imzasýný taþýyan bir belge ile ilgili ýsrarlý yayýnlarýmýz sonucu yapýlan polis soruþturmasýnda Mustafa Tanju Tokay ile Emir Hüseyin Emirkan tutuklandý... Toplumumuzda ender rastlanan bir durum bu... Üst düzey bürokratlarýn tutuklanmasý... Ýkisi de Kamu Hizmeti Komisyonu üyesi... Hatta biri Komisyon'da sýnav sorumlusu... Bu Komisyon toplumun en çok güvenmesi gereken kurumlarýndan biri... Ancak eðer durum buysa ve sayýn üyeler böyle bir sahtekarlýk yapabiliyorlarsa, baþka konularda da hayda hayda yapabilirler demek... Tutuklamalardan sonra Komisyon'a güven tamamen sýfýrlandý...

7 27 Eylül 2012 Perþembe 7 Doðrudan Selma Bolayýr TAYLAND DAN BAKINCA (6) GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Karanlýk bir perdedir sanki gece... Ve karanlýkta çekilmiþ bir fotoðraf karesinde yalnýzca, rengârenk bir ýþýk cümbüþü görürsünüz... Kar da; doðanýn üstünü kapatarak, sonsuzluk hissi uyandýran beyaz bir örtü... Alýþan göz, etrafta, hep atýlan çöpler, kuruyan otlar arar... Kýbrýs'taki gibi.. Bangkok'tan Kaççanaburi'ye giden yollarda aradýðýmýzý göremedik.. Varsa bile; yerden fýþkýran cangýlýn yeþili, tüm ayýplarý örterek, karýn yaptýðýný yapmýþtý... Gözün görebildiði yere kadar yeþil.. Gidiþ geliþ yollarýnýn ortasýndaki bariyerler, yol kenarlarý... Her yer çiçek, her yer aðaçlarla kaplýydý.. Yol üzerindeki bir mezarlýkta durduk. Ýkinci Dünya Savaþý'nda ölen askerlerin mezarlýðýydý... Ýngiliz, Avustralyalý, Hollandalý Amerikalý askerlerin. Ülkelerinden binlerce mil uzakta ne iþleri vardý?... Kim ve neden onlarý bu diyarlara ölmek için yollamýþtý? Savaþlarda; silah tüccarlarýndan baþka kazanan taraf olmadýðý artýk açýk deðil midir? Kýbrýs'lýlar ne zaman akýllanacak ve anlayacaklar? Birbirine düþman olmanýn ve düþman kalmanýn Kýbrýs'ýn yerlilerinden baþka herkese yaradýðýný... Kwai Nehri üzerindeki köprü ikinci uðrak yeriydi. Yani, o ýslýklarla çalýnan melodisi ile bir çok dalda Oscar ödülü alan ünlü filmdeki Kwai Köprüsü... Ýkinci Dünya Savaþý'nda,Burma'yý iþgal eden Japonlar... Burma Bangkok arasýndaki iki bin millik deniz yolunu kýsaltýp üç yüz elli mile düþürmek için yapmýþlar köprüyü ve tren yolunu. Asyalýlardan bazýlarý, para kazanmak için çalýþmýþlar.. Ama çoðu savaþ esirleri, çok kötü þartlarda ve zorla çalýþtýrýlmýþ.. Uygunsuz doða koþullarý, salgýn hastalýklar ve açlýk yüzünden çok insan ölmüþ... Yetmiþ bin ölü ama bu sayýnýn þüpheli olduðu da vurgulanýyor. Her bir metresi için binlerce insan ölmüþ... Onun için adýna "ölüm demiryolu" deniyor... Köprüye yakýn bir yerde sergileniyor o devirden kalma fotoðraflar ve bazý aletler. Bir Nazi kampýndan farksýz... Filmdeki Ýngiliz general askerlere eziyet yapýlmamasý karþýlýðý, esirler arasýndaki mühendis ve teknik personel yardýmýyla Japonlardan daha iyi bir köprü yapabileceðini kanýtlamak istiyor.. Ve baþarýyor da... Ama Japonlarýn demiryolu ile silah taþýmasýný önlemek isteyen komandolar tarafýndan köprü havaya uçuruluyor.. Ayný taraftan olan insanlarýn yaþadýklarý dramatik bir çeliþkiyi yansýtan güzel bir filmdi... Köprünün iki ayaðý 1945'te yýkýlýyor. Türk-Sen, SEK yetkilileriyle görüþtü GÜNEYDE ÇALIÞAN KIBRISLI TÜRKLERÝN SORUNLARI ELE ALINDI Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (TÜRK-SEN), Güney Kýbrýs'ta faaliyet gösteren Kýbrýs Ýþçileri Konfederasyonu (SEK) yetkilileriyle görüþtü. Görüþmede, öncelikli olarak Güney'de çalýþan Kýbrýslý Türk iþçilerin sorunlarý ve Güney'deki sosyal sigortalar idaresinden maaþ alan Kýbrýslý Türklerin karþýlaþtýklarý güçlükler ele alýndý. Türk-Sen'den verilen bilgiye göre, SEK'in Larnaka'daki bölge merkez binasýnda yer alan görüþmede, Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan "Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Eðitim Projesi" Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Kanser Hastalarýna Yardým Derneði iþbirliðiyle organize edilen, "Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Eðitim Projesi"nin yeni eðitim döneminde de devam edeceði bildirildi. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre "Kanser Konusunda Farkýndalýk" eðitim çalýþmalarýna 4 Ekim gününden itibaren baþlanacak. Bu kapsamda ilkokul öðrencilerine görsel sunumlar eþliðinde kanser hastalýðý anlatýlarak, hastalýðýn ne olduðu, nasýl meydana geldiði, ne tür risk faktörlerinin hastalýðý oluþturduðu, belirtileri ve hastalýktan nasýl korunabileceði konularý Býçaklý baþkanlýðýndaki TÜRK-SEN heyeti, SEK Genel Sekreteri Nicos Moiseos baþkanlýðýndaki SEK heyetiyle bir araya geldi. Görüþmede, baþta, "Kýbrýs'ýn güneyinde çalýþan Kýbrýslý Türk iþçilerin sorunlarý, güneydeki sosyal sigortalar idaresinden maaþ alan Kýbrýslý Türklerin karþýlaþtýklarý güçlükler" olmak üzere, "Kýbrýs'ýn her iki tarafýnda da emekçilere dayatýlan Neo-Liberal politikalara karþý ortak mücadele yöntemleri geliþtirme konularý" ele alýndý. interaktif bir programla anlatýlacak. Köy kadýn kurslarýna katýlan kadýnlara yönelik "Meme ve Rahim Aðzý Kanseri" konularýndaki sürekli eðitim ve farkýndalýk bilinçlendirme çalýþmalarýna ise 28 Eylül Cuma gününden itibaren baþlanacak. Bu kapsamda kadýnlara meme kanseri, erken tanýnýn önemi ve meme kanserinin erken tanýsýnda ilk ve önemli bir adým olan kendi kendine meme taramalarý konusunda bilgiler verilecek. Kendi kendine meme taramasýndaki uygulamalar özel maket üzerinden aktarýlmaya çalýþýlacak. Eðitim çalýþmalarý, Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar ve ekibi tarafýndan verilecek. Kaççanaburi, yaðmur ormanlarýnýn içinde bir yer... River Kwai Village Hotel'de kaldýk.. Kaldýðýmýz odaya girince çarpýldým... Gördüðüm manzara çok etkileyiciydi.. Odanýn önünden nehir akýyordu.. Tam karþýmda, yakýn mesafede hem de... Sanki nefti yeþilin deðiþen tonlarýndan oluþan bir duvar vardý Aðaçlar, balýk istifi gibi sanki, üst üste, yan yana sýralanmýþlardý... Aradan sýyrýlan bazý dallar sanki rüzgarda ahenkle salýnýr gibiydiler. Uzun bir zaman durduðum yerden ayrýlamadým.. Ancak, alýþýk olmadýðýmýz çamurlu gibi akan o nehre baktýðým zaman fark ettim ki.. Karþýmda duran; nehirden yükselen ve üstü tamamen aðaçlarla kaplý bir kayalýktý.. Kayalýk ve aðaçlýk... Tanýdýk olmayan kuþ sesleri vardý... Belki de yýlanlar, þempanzeler ve tanýmadýðýmýz ne çok yabani hayvan da.. Bir kaç saat sonra balkon duvarýnda dolanan yaklaþýk bir arþýn uzunluðunda, kertenkele mi, yavru timsah mý olduðunu anlayamadýðým bir yaratýk vardý... Hemen kapýyý çektim. Ben ondan korkmuþtum, bu kesindi.. Onun da benden korktuðu telaþýndan belliydi.. Ama bir daha balkona çýkamadým.. Nehirde de timsah var mýdýr diye hep arandým.. Yine hýz yapan sandallarla nehir turu yapýldý.. Her karýþý,çiçek saksýlarý ile donatýlmýþ Þiþirilmiþ lastikler üzerine kurulan bambudan evler.. Konaklamak için, Avrupalý turistlerden ziyade... Çantasý sýrtýnda dolaþan seyyahlarýn ilgisini çekiyor.. Moon Village de Kaççanaburiye yakýn bir yerde Tayland'ýn ilk yerlilerinin kurduðu yaðmur ormanlarýnda aðaçlar arasýnda bir köy.. Kazýklar üzerine kurulmuþ tahtadan ilkel evler.. Sanýrsýnýz ki kurulduðu zamandan beri oradadýr. Ama deðil... Hep yaðmur yaðdýðý için çürüyen tavanlarýný iki senede bir yeniliyorlarmýþ.. Bir de açýk hava okullarý var.. Evlerin dizili olduðu yol boyunca turistik eþya satýyorlar.. Bunlar arasýnda tic aðacýndan yaptýklarý el oymalarý.. Masklar, gemiler ve saksýlar var... Açýk havada yediðimiz öðle yemeðinde ansýzýn kendimizi nehrin üzerinde seyrederken bulduk.. Fark etmeden oturtulduðumuz sal bir sandal tarafýndan çekiliyordu.. Rehberimizin hazýrladýðý çok güzel bir sürprizdi... Cennet varsa þayet; bu dünyadadýr bilene.. Bakan ve görmesini bileni de afyonlamak kolay deðildir cennetteki hurilerle.. Yolculuk boyunca sordum kendime... Ýnsanlar; dünyanýn bir ucuna gitmek için yol teperler de.. Hangi kafadýr acaba, "na to kafa" doðduklarý yerlere gitmelerini engelleyen? ALO AFRÝKA HATTI ÝYÝLÝK HUZUR OPERASYONUNA ÇARPAR... Ýsmi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz telefonla gazetemizi arayarak geçen haftaki huzur operasyonuna eleþtirilerde bulundu. "Ben gazetelerde yayýnlanan fuhuþ operasyonu ile ilgili konuþmak istiyorum. Ben þoför falan deðilim ama köyden Lefkoþa'ya veya Maðusa'ya giderken çok sýk da olmasa bayanlarý arabama alýp götürürüm. Kendilerine þimdiye dek kimlik kartlarý var mýdýr, yok mudur diye sormadým. Eðer o akþam ben de yolda olmuþ olsaydým ve yol kenarýnda otostopçuluk yapan bir bayana rastlasaydým alýrdým. O durumda ne olurdu? Beni de o bayanla tutuklayýp içeri atarlardý. Ondan sonra da ayýkla pirincin taþýný... Kimseye anlatamazsýn. Bu nasýl bir huzur operasyonudur ki bizde bile huzur býrakmadý. Þimdi kimseyi arabamýza almak istemeyiz. Ben þahsen buna karar verdim. El kol hareketi yapanlara da benim iþaretimi göstereceðim. Kimseyi de arabama almam... Ýyilik miyilik yok artýk... Ýyilik yaparsak huzur operasyonuna çarparýz... Benden söylemesi. Herkese de bunu söyler dururum. O Kýbrýslýlar gitti artýk. Son kalýntýlarý da bitiriyorlar... Eksik olsun 1974 sonrasý..." ÝNSANLIK SUÇU ÝÞLEMEYELÝM... Gazetemize telefon açan ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzýn eleþtirisi de mülteciler hakkýnda mahkemenin verdiði kararla ilgili... "Afrika gazetesinde okudum. Mahkeme mülteci tacirlerine ceza vermiþ... Güzel bir karar. Ancak mültecilere yapýlan iþlemler insanca deðil. Ben bir vatandaþ olarak bunu böyle diyorum. Mülteciler baþka bir ülkedeki sorunlardan canlarýný kurtarmak için kaçýp baþka bir ülkeye sýðýnanlardýr. Sýðýnma talebinde bulunduklarý anda onlara gerekli insanca yaþam þartlarý hazýrlanmalý ve yerine getirilmelidir. Mültecileri cezaevine koymak insanlýk suçu iþlemektir. Ýnsanlar canlarýný kurtarmak için kendilerine para karþýlýðý yardým etmeye çalýþanlarýn vicdanýna býrakýrlar kendilerini... Bir müddet önce onlarca mültecinin denizde sandalýn alabora olmasý sonucu öldüklerini unuttuk mu? Canlarýný kurtarmak için herþeyi göze alýyor bu insanlar. Bir de biz onlarý içeri atarsak vay halimize, vay adaletimize... Bu konuda yiyecek daha çok fýrýn ekmek lazým bize..." BÝZÝM DUVAR GÖZÜNDEKÝ "MÝT"Ý GÖRMEZ, BAÞKASININ GÖZÜNDE "BÝT" ARAR Bizim Mandra Son günlerde mandrada hýrsýzlýk olaylarýnda ciddi bir artýþ gözlemlenmesi, halkýn can, mal ve namus güvenliðinin giderek nasýl erozyona uðratýldýðýný bir kez daha gözler önüne serer. Çifte çifte peki ve sürgülere, güvenlik kameralarýna, demir kafeslerle örülen kapý ve pencerelere raðmen, halkýn yine de huzur ve güvenlik içinde olmadýðý belirtilirken, sokaktaki adam "Bu toplum bu günleri görmek için mi elli yýldýr mücadele ediyor?" diye kendi kendine söylenir.

8 8 27 Eylül 2012 Perþembe Tarantula Ulaþ BARIÞ 37 yaþýnda... Hayatýnýn baharýnda, 2 tane de çocuk... Hani böyle 'kapýdan girmez', 'aslan gibi' dedikleri insanlar vardýr ya. Ýþte böyle bir insandý Özgür Plaka. Özgür caným sizde, hani geçen gün Ýskele- Topçuköy arasýnda bir Efkalifto agacýnda asýlý bulunan çocuk. Hani þu bankalara borcu olan ve onun getirdiði sorunlar yumaðýnda ailesel problemler de yaþayan Özgür. Hani þu son 3-4 gündür memleketin en çok satan gazetelerine haber konusu olan ama yarýn, göz açýp kapayýncaya kadar sürede unutulup gidecek olan çocuk. Bundan bir yýl sonra, annesi, yani benim halam olan insanýn 'ah oðlum' diye aðalayacaðý ama ben de dahil, diðer tüm akraba ve dostlarýnýn aklýna arada sýrada gelecek olan Özgür. Aynen, cenazesinden dönerken, bizim araba da bulunan komþumuzun söylediði; "Aðlarsa anam aðlar, gerisi yalan aðlar" atasözünde olduðu gibi. Ben onu dedemizin köyü Trabeza'da eþþeklerin üzerinde, bir yarýþ tutturarak Alagadiye gidiþimizle hatýrlayacaðým. Ben onu, babamýn dükkanýndan beraberce yemiþ yürütürken, ve orda babamýn yanýnda çalýþan büyük abisi Özer'in dayaðýndan kaçarken hatýrlayacaðým. Ben onu Göçmenköy'de, evlerinin karþýsýndaki yarý bitmiþ inþaatýn 2.katýndan aþaðýdaki kum yýðýnlarýna atlarken hatýrlayacaðým. Çocukluk iþte, bir sürü delilik... Ama birgün gelecek de onu "Ah Özgür, ah" diye iç geçirerek anacaðýmý hiç ama hiç düþünemezdim. Hele onun böyle bir yola baþvurarak aramýzdan ayrýlacaðýný aklýmýn ucuna bile getiremezdim. Ama oldu bir kere iþte, ateþ de düþtüðü yeri yakar. Peki, Özgür'ü kim bu yola itti? Nasýl olur da onun gibi, deli dolu, hayatý seven, anlattýklarý ile herkesi kahkahaya boðan bir insan, canýna kýyabilir? Bügün gazetelerde çarþaf çarþaf yazýlar var, uzman görüþleri var, politikacýlarýn açýklamalarý var. Hatta ben bu yazýyý yazarken, bir muhalefet liderine bu olay ile ilgili sorular soruluyor televizyonda. Týpký bu yýl 24 Mayýs'ta, Boltaþlý da sakin Bayram Týrmýk'ýn canýna kýymasýndan sonra yaþananlar gibi. Týpký, yine bu yýl, 22Þubat tarihinde, Girne'de canýna kýyan Aysun Aytaç gibi. Toplan 14 insanýmýzý kaybettik bu yýl. Sadece bu yýl ve daha yýl da bitmedi... ÖZGÜR VE GERÝDE BIRAKTIKLARI Ne oldu? Hepsi unutuldu. Özgür'ün de unutulacaðý gerçeði, elbette bir yakýný olarak, benim içimi daha da bir yakýyor ama, diðer kaybettiðimiz tüm insanlarýn yakýnlarýnýn da benimle ayni duygularý paylaþtýðýna eminim. O da bir çoðumuz gibi babadan kalan mirasla deðil, elleri ile, kazýya kazýya, sýfýrdan bir iþ kurdu, evine ekmek götürdü. Ailesi varlýklý deðildi ama buna inat, diðer 5 kardeþi de, aynen onun gibi, týrnaklarý ile kaza kaza sýfýrdan iyi bir yerlere geldiler. Kimisi Ýngiltere'de, kimisi de burda... Özgür, hepimizin yaptýðý hatalarý yaptý. Özgür de hepimiz gibi, araba aldý, ev aldý, iþ kurdu ve bunlarý da yaparken bankalardan krediler aldý. Baba parasýna deðil, kendi bilek gücüne inanarak yaptý bunlarý. Hepimiz gibi onun da daðýttýðý zamanlar oldu, o da zaman zaman yedi içti, pervasýzca yaþadý. Onun da, hepimizin yaptýðý gibi 'arkam yere gelmez artýk' türünden yansýlmalarý oldu. Ama, hayat ne kadar acýmasýz ise, iþ hayatý ondan çok daha acýmasýzdýr. Özgür, iþleri çok yolunda giden birisi idi ama hayatýn çýkýþlarý olduðu gibi, iniþleri de vardýr. Bazý iniþler vardýr, kabus gibi upuzun olur, bazý iniþler vardýr, yere kurþun gibi çarpar daðýlýrsýnýz. Özgür, yere kurþun gibi yapýþmadý ama, yakasýna yapýþan kabus onun sonunu hazýrladý. Yavaþca, sinsice, kafasýnda plan yaptý, aklýný çeldi. Elinden her türlü iþ gelen bir çocuk olarak, Özgür yeðenim, elbette, borçlarýný çalýþýp ödeyecek güce sahipti ama, içinde yaþadýðýmýz bu karamsar sistem onun hayatýný, psikolojisini paramparça etti. O borcuna sadýk olmaya çalýþan, ekmeðini dürüstce, alýn teri ile kazanma yolunda olan, hepimizin bildiði, tanýdýðý Kýbrýslý çocuklardan birisi idi iþte. Besleme olmayan, iþbirlikci olmayan, baba parasý yeyip, dereboyunda caka satmayan türden bir çocuk. Bu satýrlarý yazmak bana elbette çok acý veriyor. Bu sistem altýnda, bu bankalarýn hegemonyasý altýnda, bu düzen altýnda; Güçlünün daha güçlü olduðu, Adalet hak ve hukukun, hep güçlülerden yana olduðu bu küçük ülkede, Özgür maalesef son olmayacaktýr. Özgür gibi acý çeken, Özgür gibi borç altýnda ezilen, Özgür gibi 'evini alacaðýz' þeklinde banka telefonu alan çok insanýmýz vardýr. (Ki, özellikle bu TC bankalarý, adamý sinirden yataða düþürecek kadar çok telefon eden, mesaj atýp taciz eden bankalardýr) Özgür gibi para bulmak için eþe dosta baþvuran, onurunu ayaklar altýna alan neçe yiðit çocuklar vardýr bu ülkede. Aynen onun annesi gibi, "aman oðluma birþey olmasýn" diye, 3 kuruþcuk emekli maaþýný sonunda kadar feda eden, bütün birikimini hiç düþünmeden veren analar vadýr, babalar vardýr bu diyarda. Aynen onun kardeþleri gibi, elinden geldiðince yardým etmeye çalýþan ablalar, abiler ve küçük kardeþler vardýr bu lanet olasýca diyarda. Hiçbiri yetmez iþte. En sonunda 'ah keþke daha çok yardým edebilseydim' diye feryat edilir ama, bu onlarýn da suçu deðildir, asla da olamaz. Bu, içinde yaþadýðýmýz, bu ceberrut, bu yaðma, bu çarpýk düzenin sonucudur. Bu 'etle týrnak gibiyiz' diye ötenlerin, aksýra týksýra yeyip içenlerin, hak yeyicilerin, iþbirlikcilerin, menfaat uðruna herþeyi yapabileceklerin suçudur. Bu bizi, 1974'ten de çok önce, bir büyük mandýraya kapatýp, sahte bir hayal uðruna dünyadan koparanlarýn suçdur. Bu 'benden deðilsen öl' diyen ve bügüne kadar bu ülkede olmayan, zahiri iktidara gelmiþ herkesin suçdur. Bu düzen, bu yaðma, bu verga, adýna ne derseniz deyin artýk, bitmediði sürece, Özgür gibi daha nice aslanlarý, onun gibi ekmeðini aslanýn aðzýnda arayanlarý, zamansýz kara topraða gömeceðimiz kesindir. Bunu bir dilek veya temenni gibi almayýn sakýn. Bunu hayatýmýzýn acý bir gerçeði olarak algýlayýn ve öyle deðerlendirin... "SAHTE BELGE" DAVASI... Ýrsen Küçük polise teþekkür etti "BÜROKRATLARIN TUTUKLANMALARINDAN VE YARGIYA HAVALE EDÝLMELERÝNDEN HAYRETE DÜÞTÜM, DERÝN ÜZÜNTÜ DUYDUM" "ÝRSEN KÜÇÜK ADINI YIPRATMAK VE DÝÐER ADAYA AVANTAJ SAÐLAMAK ÝÇÝN GÖZLERÝNÝ KARARTANLAR YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMEKTEN KAÇAMAYACAKLAR " Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný Baþbakan Ýrsen Küçük, "parti kurultayýna dönük çirkin iddialara, senaryolara ve sahte evraklara dayalý kampanyalarla ilgili" bazý bürokratlarýn tutuklanmalarýndan ve yargýya havale edilmelerinden hayrete düþtüðünü, derin üzüntü duyduðunu belirtti. Küçük, "Ýrsen Küçük adýný yýpratmak ve diðer adaya avantaj saðlamak yolunda gözlerini karartanlarýn, hayali evraklar üretip bunu servis edenlerin ve siyasi çalýþmalarýný evrak sahteciliðine kadar vardýranlarýn yargý önünde hesap vermekten kaçamayacaklarýna olan inancým tamdýr" ifadesini de kullandý. Basýnda yer alan ve kendi imzasýný taþýyan belgelerin sahte olduðu gerekçesiyle baþlatýlan soruþturmada 2 bürokratýn tutuklanmasýný yazýlý açýklamayla deðerlendiren Baþbakan Küçük, "UBP kurultayýna dönük çirkin iddialara, senaryolara, hatta sahte evraklara dayalý adeta soðuk savaþ dönemi yöntemleriyle kampanyalarýn sürdürüldüðüne" iliþkin açýklamasýna atýf yaptý. Ayný açýklamada, "amacý ne olursa olsun bu tür hareketlere tevessül edilmesinin ülkede siyasi yaþamý ve demokrasiyi yaralarken; dýþ dünyada KKTC adýna olumsuzluklar yaratacaðýna" da dikkat çektiðini yineleyen Küçük, konuyla ilgili olarak bazý bürokratlarýn tutuklanmalarý ve yargýya havale edilmeleri haberleri karþýsýnda hayrete düþtüðünü, derin üzüntü duyduðunu ifade etti. Fotoðraf: Evrim kamalý Küçük, þunlarý kaydetti: "Bahse konu sahte evrakla ilgili olarak gerekli soruþturmayý ve kovuþturmayý çok kýsa bir sürede baþarýyla sonuçlandýran Polis Genel Müdürlüðümüze alenen teþekkürlerimi sunarým. Saðduyulu halkýmýzýn böylesi siyasi ayak oyunlarýna gelmeyeceðine olan inancýmý belirtir, bir kez daha vurgulamak isterim ki zafer yolu doðru, temeli saðlam, mayasý gerçek, inancý tam olanýndýr. Halkýmdan aldýðým güç ve destekle anlým açýk, baþým dik olarak çalýþmalarýma tüm hýzýyla ve kararlýlýkla devam edeceðim." GÖNENDERE'DE YANGIN...100'Ü AÞKIN ZEYTÝN AÐACI YANDI Önceki gün Gönendere Barajý civarýnda, henüz tespit edilemeyen nedenle çýkan yangýnda, Þaziye Daðaþan'a ait arazi içerisinde bulunan 100 zeytin aðacý kýsmen, 5 zeytin aðacý ile 50 metre uzunluðundaki sulama lastiði tamamen yandý. HAVA AÇIK AZ BULUTLU KKTC'de hava bugünden itibaren bir hafta boyunca genelde açýk az bulutlu olacak. Meteoroloji Dairesi'nin bugünden baþlayýp 3 Ekim'e kadarki dönemi kapsayan raporuna göre, KKTC periyot süresince alçak basýnç sistemi ile genellikle sýcak hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. En yüksek hava sýcaklýðý iç kesimlerde 33-35, sahillerde ise 29-31derece dolaylarýnda seyredecek. MECLÝS BUGÜN TOPLANACAK Meclis Genel Kurulu bugün, denetim göreviyle toplanacak. Yaz tatilinin ardýndan pazartesi çalýþmalarýna baþlayan Genel Kurul'un, saat 10.00'da baþlamasý beklenen bugünkü birleþiminde, gündem dýþý konuþmalara yer verilecek. ÇAYIROVA'DA KANUNSUZ AVLANMA Çayýrova'da, M.Ö.'nün (E-64) ökse kullanmak suretiyle kanunsuz olarak pulya kuþu avladýðý sýrada suçüstü tespit edildi. Söz konusu kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. KALKINMA BANKASI'NIN GENEL KURULU KKTC Kalkýnma Bankasý'nýn 2009, 2010 ve 2011 faaliyet yýllarýna iliþkin genel kurul toplantýsý bugün yapýlacak. Saat 10.00'da Kalkýnma Bankasý Konferans Salonu'nda toplanacak genel kurulun gündeminde, sermayenin 65 milyon TL'den 95 milyon TL'ye artýrýlmasý ile Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi de bulunuyor. BEÞÝR ATALAY GELDÝ Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Yýlý Açýlýþ Töreni'ne katýlmak üzere, dün akþam tarifeli uçakla saat 24.00'de Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. TC Lefkoþa Büyükelçiliði'nden yapýlan açýklamaya göre, Atalay, bugün Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde yapýlacak olan Akademik Yýlý Ýlk Dersi ve Açýlýþ Töreni'ne katýlacak, ardýndan Cumhuriyet Meclisi Baþkaný ve Cumhurbaþkaný Vekili Hasan Bozer ile Baþbakan Ýrsen Küçük'ü ziyaret ederek ayný günün akþamý KKTC'den ayrýlacak. GÝAD, SOSYAL MEDYADA "ÜÇ MAYMUN" KAMPANYASI BAÞLATTI Kuzey Kýbrýs Genç Ýþ Adamlarý Derneði (GÝAD), "ülkenin içine düþtüðü kötü durumu" ve "bu duruma kayýtsýz kalarak kurultaya kilitlenen yöneticileri" protesto ederek "farkýndalýk" yaratmak amacýyla sosyal medyada kampanya baþlattý. Kampanyayý yazýlý açýklamayla duyuran GÝAD, Facebook ve Twitter gibi sosyal medyada aktif olan herkesi, "görmeyen-duymayankonuþmayaný" simgeleyen 3 maymunlar fotoðrafýný kapak ve maymun fotoðrafýný profil yapýp kampanyaya destek olmaya çaðýrdý. YYK'DAN RADYO MAYIS'A UYARI Yayýn Yüksek Kurulu (YYK), yayýmladýðý bir programda yasa ihlali yaptýðýný belirttiði Radyo Mayýs'ýn yazýlý olarak uyarýlmasýna karar verdi. YYK Baþkanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, Radyo Mayýs'ýn 31 Aðustos tarihinde yayýnlanan "Yasemin Sokaðý" isimli programýnda yer alan ifadelerin, deðiþtirilmiþ þekliyle "Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýnlarý Yasasý"nýn 5(11) (özel amaç ve çýkarlara hizmet edici ve haksýz rekabete yol açýcý yayýn yapmak) maddesini ihlal ettiði saptandý. Açýklamada, YYK'nýn 20 Eylül tarihli toplantýsýnda, "Radyo Mayýs"ýn yazýlý olarak uyarýlmasýna oybirliðiyle karar verdiði kaydedildi.

9 9 27 Eylül 2012 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV VÝCDANIN SESÝ BÝR ANTÝ KAHRAMAN Hiçbir dizi daha baþlamadan sosyal medyada bu denli konuþulmamýþtý. Genelde diziler ilk baþladýklarý gün ya da yeni sezon açýlýþý yapýnca konuþuluyor ama Behzat Ç. tam bir istisna, sosyal medyada da gösterdi kendini. Dizinin kitlesi daha baþlamadan günlerce, haftalarca yeni sezon hakkýnda yazmaya baþladý. Ve bence tam da Behzat Ç. bomba gibi baþladý, siz bakmayýn hani bomba gibi baþlayacaktý diyenlere. Daha ne olsun Erdal Beþikçioðlu'nun tek kiþilik dev kadro oyunculuðu, performasýna hayranlýk sözcüðü az kalýr. Beþikçioðlu sen nasýl müthiþ oyuncusun nasýl nasýl... Savcý Esra karakterinin ölmesi sizde de artýk hiçbir þey düzelmez, adalet yok hissi yaratmadý mý? Behzat Ç. o hissi tekrardan uyandýracak, hoþ geldin Behzat Ç. Çaðnur ÖZTÜRK (T24) TARÝH 25 AÐUSTOS 2011 Kaya Artemis Otel'de iþkenceye maruz kalan ve parmaklarý çelik puro makasý ile kesilmek istenen Mehmet Bal, aradýðý adaleti henüz bulamadý, ama iþkenceciler krallar gibi... Gözden kaçmayanlar... BU SEFER ALLAH'IN ÝZNÝYLE UBP Kurultayý neyin kimin kavgasýdýr? Batan geminin son mallarýný kimin paylaþacaðýnýn kavgasýdýr. Baþka? AKP Hükümeti ile kimin nasýl seviþeceðinin, rantý kimin kiminle nasýl götüreceðinin kavgasýdýr. Velhasýl, senelerdir yapýlan kurultaylar neyin kavgasý idiyse, bu da onun kavgasýdýr. Bir farkla: Ankara'daki Hükümet bu sefer sadece Türk milliyetçisi deðil, Ýslamcýdýr da Bu sefer AKP Hükümeti "yürü ya kulum" diyecek ama herþey Allah'ýn emri peygamberin kavliyle olacak DÝPNOT Cenevre'de yayýmlanan La Tribune de Geneve gazetesi Ýsviçre'de, 25 kantonda yapýlan referandumda sigara yasaðýna karþý çýkanlarýn oraný yüzde 70 olduðunu duyurdu. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Genel Sekretere gaz aramalarý konusunda yeni bir plan, bir öneri sunmayý planlýyorum" Derviþ EROÐLU (3.Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... ÇALMA ÖZGÜRLÜÐÜ Ýntihal intihar sayýlýr baþka yerlerde. Bir baþkasýnýn yazdýðýný çalýp kendisi yazmýþ gibi yayýnlayan ve deþifre olanlar öyle kolay kolay kendilerine yer bulamazlar ciddi üniversitelerde. Bu hýrsýzlýða tenezzül edenler öyle bir çizdirirler ki karizmalarýný, bir daha hiçbir unvan onlarý düzeltemez. Ömür boyu taþýrlar bunu sicillerinde. Dünyanýn en özgür ülkelerinden birinde yaþýyoruz. Ne mutlu bize. Baþkalarýnýn malýný, mülkünü, parasýný, hayatýný çalanlarýn baþ tacý edildiði yerde, baþkalarýnýn yazdýklarýný çalanlarýn itibarý sarsýlýr mý hiç? KKTC'NÝN EN BÜYÜK SORUNU, DÜNYAYA KÜÇÜK BAKMAKTIR "Bence dünyanýn esas sorunu yürüyebilmek ama büyüyememektir" Sunat ATUN (Ekonomi ve Enerji Bakaný) "Ýddianameyi okumadýnýz. Duruþmalara gitmediniz. Yine de fikir yürütüyorsunuz. Anladým!" Ýddianameyi okumadýnýz. Ýddianamenin eklerini okumadýnýz. Ses kayýtlarýný dinlemediniz. CD'leri incelemediniz. Duruþmalara gitmediniz. Savunmalarý dinlemediniz. Savunmanýn sunduðu lehte delilleri görmediniz. Emniyetin word dosyalarýnda adý geçen kurumlarla yaptýðý ve 6 ay boyunca adli emanette saklanan belgelerde ne olduðunu bilmiyorsunuz. Yine de Balyoz davasý hakkýnda fikir yürütüyorsunuz. Hakkýnýzdýr, anladým. Plan semineri ses kaydýnýn iç tehditle ilgili bölümünü dinlediniz ve bu sizin için bir darbe planlandýðýný gösteren yeterli delildir. KARÝKATÜR / Anladým. Plan seminerinin niçin iddianamenin merkezinde olmadýðýný, niçin o seminere katýlan 50 kiþinin sanýk olduðunu, diðer katýlýmcýlarýn neye göre sanýk olmadýðýný, geri kalan 280 civarýnda kiþinin neye göre dahil edildiðini çözemediniz ama mahkemenin gerekçeli kararýný okuyunca bileceksiniz. Anladým. Ýddianamede yer almasa da Çetin Doðan'ýn içinden geçen niyeti, Özden Örnek'in ne gibi günlükler yazdýðýný, Ýbrahim Fýrtýna'nýn nasýl biri olduðunu biliyorsunuz. Bu 28 Þubat davasý olmasa da, askerlerin o dönemde ne tavýrlar takýndýðýný kulaklarýnýzla duydunuz. Anladým. Serhan Gazioðlu Darbeciliðin Cumhuriyet geleneklerinden sayýldýðýný ve bunun Balyoz gibi bir planýn gerçek olduðuna inanmak için yeter delil sayýlabileceðini düþünüyorsunuz. Anladým. Küçük hukuksuzluklar, adil yargýlama yapýlmadýðýna dair emareler olduðunu kabul ediyorsunuz ama yani o kadar da olacak diyorsunuz.( ) Ordu harcamalarýný denetleyecek biçimde Sayýþtay kanununda gerekli düzenlemenin yapýlmamasýný, ordunun hala hesap verebilir pozisyonda olmadýðýný, Roboski katliamýnýn sorumlularýnýn 10 aydýr ortaya çýkmamasýný, darbelere hukuki kýlýf hazýrlayan iç hizmet kanununda hala deðiþiklik yapýlmamasýný bir kenara býraktýnýz. Balyoz davasýnýn 20, 18, 16 yýl gibi cezalarla sonuçlanmasýnýn gerçek ordumuza kavuþmamýza yarayacaðýna, askeri vesayetin kalkýp demokrasinin geldiðinin kanýtý saydýnýz. Ben söylediklerinizin tamamýný anladým. Fakat bir tek soruya cevap vermenizi istiyorum. Bir türlü izah edilemeyen bir bölüm var Balyoz davasýnda. 330 kiþinin tutuklanmasýna sebep olan dijital word belgelerindeki bilgiler niçin meþum Plan Semineri'nin ve darbenin planlandýðý Mart 2003 tarihinden çok sonrasýný, örneðin 2009'u gösteriyor? Türkiye ve Amerika'dan bilgisayar mühendislerinin bu CD'lerin sonradan hazýrlandýðýný, güncelleme yapýlamayacaðýný belirten raporlarý size ne diyor? Tamam bu askerler 20 yýl, 18 yýl yatsýn çünkü zaten niyetleri belli. Bu niyetler ve bu kiþiler piyasadan çekilince bize demokrasi gelsin. Tamam da Bana þunun cevabýný verin: Bu CD'leri kim, ne zaman hazýrlamýþtýr? Eðer böyle birtakým CD, flashdisk, word dokümaný hazýrlayýcýlarý varsa ve bunlarýn sahte olduðunu bilimsel açýdan kanýtlamanýza raðmen hapislerde çürümeniz engellenemiyorsa, kendinizi güvende hissediyor musunuz? Hadi bu askerlerden kurtulduk. Þimdi demokratik hukuk devletinde yaþýyor musunuz? Bana bunun cevabýný verin (Bu yazý EZGÝ BAÞARAN'ýn "Radikal"de yayýmlanan " Bana Balyoz'u anlatanlar bir soruya cevap versin" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 27 Eylül 2012 Perþembe Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir ÝLK ÖNCE ALTINDAKÝ KÝRLÝ BEZÝ TEMÝZLE ARKADAÞIM! 12 Kasým 1996 tarihinde isim vermeden telefonla arayan bir þahýs Soner Yalçýn a, M. Ali Yaprak ýn kaçýrýlmasý ile ilgili ilginç mi ilginç bilgiler verdi: Mehmet Ali Yaprak dünyanýn en büyük coptagon üreticisidir. Coptagonu Kýbrýs ta üretiyor. Ortaðý Kýbrýs ýn iki numaralý devlet adamý D.E.... (REÝS - GLADÝO NUN TÜRK TETÝKÇÝSÝ - SONER YALÇIN VE DOÐAN YURDAKUL UN KÝTABINDAN) Kim bu iki numaralý devlet adamý D.E.? Bu iddialarýn doðru olup olmadýðýný kim araþtýrmýþ, hangi hükümet üstüne gitmiþ? Kitabýn ilk baskýsý 1997 yýlýnda basýlýyor. 20. baskýsý 2003'te, 50. baskýsý ise 2011'de basýlýyor ve bizim bu olanlardan haberimiz mi yok? Baþ harfleri verilen kiþinin kim olduðu belli fakat 20. baskýsýnda hükümete gelen ve süresi boyunca 29 kez daha baskýya giren bu kitaptaki iddialarý araþtýrmýyorlar... Bilmiyorlar mýydý sizce? Yýllarca bu iddialarda bulunanlar bu insanlar deðil miydi, neden bu olaylarý ortaya çýkarmadýlar? Kendi dönemlerinde herþeye göz yumanlar ve onlarýn velihatlarý bugün Afrika Gazetesi ni birilerinin adamý olmak ile suçluyor... Komik duruma düþüyorsunuz arkadaþ komik... Ha bu ne ki, yetmez mi diyorsunuz. okumaya vaktimiz yok bizi bilgilendirin, çünkü biz büyüklerimizin dediðini yapar çaldýklarýný savunuruz mu diyorsunuz? Peki size biraz yardýmcý olalým bakalým... Meral Çatlý anlatýyor: Magosa yolu üzerindeki 1520 yýllýk Aziz Barnabas Kilisesi (ayný zamanda müze olarak kullanýlýyordu) 4 mart 1996 gecesi kimliði bilinmeyen bir gurup tarafýndan soyuldu. Soyguna katýlanlarýn KKTC nin istihbarat örgütü Sivil Savunma Teþkilat ýndan olduðu söyleniyordu. Kýbrýs ýn MÝT i ile Abdullah Çatlý nýn yakýn iliþkisi olduðu iddia ediliyordu. Bu olayý araþtýran Kýbrýs ýn Uður Mumcu su lakaplý gazeteci Kutlu Adalý, 7 Temmuz 1996 akþamý Lefkoþa da evinin kapýsýnýn önünde vurularak öldürüldü. Cinayeti, TÝT (Türk Ýntikam Tugayý) üstlendi ve cinayet faili meçhul olarak kaldý. Ama Adalý yý vuran kurþunlarýn Uzi marka silahtan çýktýðý kesinleþti. Kýbrýs polisinin kayýtlarýna göre, Abdullah Çatlý ailesiyle yaptýðý tatilden iki ay sonra, yavruvatana bu kez de, Gonca Us la gelmiþti. 5 Temmuz tarihinde giriþ yapan Çatlý, sekiz gün kaldýktan sonra Kýbrýs tan ayrýlmýþtý. Kutlu Adalý nýn öldürüldüðü tarihte Kýbrýs ta bulunan Abdullah Çatlý nýn, cinayet ile bir ilgisi var mýydý?(reýs - GLADÝO NUN TÜRK TETÝKÇÝSÝ - SONER YALÇIN VE DOÐAN YURDAKUL UN KÝTABINDAN) Siz gençsiniz, devrimcisiniz... Neden dönüp büyüklerinize sormuyorsunuz, güç bizdeydi, yetki bizdeydi, peki neden bu utancý temizlemediniz diye? Býrakýn kim kimin adamý, kim kiminle iliþki içinde de bu sorulara cevap veriniz. Sen hükümete geldiðinde bu olaylarýn üstüne gidip çözmez isen ne farkýn var diðerlerinden? Konuþturmayýn arkadaþým bizi, býrakýn susalým da baþýnýz aðrýmasýn... Afrika Gazetesi ni savunmak bana düþmez, Þener Levent gereken cevabý verir zaten. Bence ortada cevap verecek bir durum da yok ama yoldaþlarýn yoldaþlarýna attýðý çamur beni üzüyor. Ben gazetede yazmak için baþvurduðumda Þener Levent bana bu gazetede biri üzülür ya da desteðini çeker diye çekinerek yazmana gerek yok. Kalem senin, köþe senin diledðin gibi yaz evlat demiþti... Nasýl Yeni Düzen in Güneþ Gazetesi nden bir farký varsa Afrika Gazetesi nin de tüm gazetelerden büyük bir farký vardýr. CTP yönetimi partiye zarar verecek bu tür söylemleri söyleyenlere dur demeli (halktan bahsetmiyorum, onlar okurdur ve þikayetleri deðerlendirilmeli). BU ÝNSANLAR OLDUÐU ÝÇÝN CTP VAR DEÐÝL, CTP OLDUÐU ÝÇÝN BU ÝNSANLAR VAR VE KONUÞABÝLÝYORLAR... Kafanýzý kaldýrýn ve dönüp arkaya bakýn, Kutlu Adalý kemikleri sýzlayarak sizlere bakýyor... KTEMB yönetim kurulu Kýb-Tek'i ziyaret etti Aziz Limasollu baþkanlýðýndaki Kýbrýs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliði (KTEMB) heyetinin, Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb- Tek) Yönetim Kurulu Baþkaný Asým Karaderi'ye bir ziyaret gerçekleþtirdiði belirtildi. KTEMB'den yapýlan açýklamaya göre heyette Aziz Limasollu yanýnda, Asbaþkan Hüseyin Hallaçoðlu, Sayman Mehmet Nasiboðlu, Eðitim Sorumlusu Ahmet Çatankaya, Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Ersoy Olkanlý ve Birlik Ýdare Amiri Osman Asilzade yer aldý. Birlik Baþkaný Limasollu toplantýda, DENKTAÞ: UBP, DEVLET KAYNAKLARINI KURULTAY ÝÇÝN HOVARDACA HARCIYOR Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ve beraberindeki bir heyet, Aðýllar köyünü ziyaret ederek vatandaþla sohbet edip, sýkýntýlarýný dinledi. DP basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, ziyareti sýrasýnda konuþan Serdar Denktaþ, "Ülkede ekonomik kriz giderek aðýrlaþýrken, iktidar partisinin gündeminde sadece kurultay hesaplaþmasý var" ifadelerini kullandý. UBP'nin 21 Ekim'de gerçekleþecek olaðan kurultayý öncesinde hükümet kaynaklarýnýn parti içi hesaplaþmada 'koz ve tehdit' olarak KANSER HASTALARI YARARINA 12 SAAT BOYUNCA MÜZÝK ÞOV Kanser Hastalarýna Yardým Derneði yararýna Girne Ramadan Cemil Meydaný'nda 'Fiddlathon' etkinliði gerçekleþtirilecek. 29 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de baþlayacak etkinlikte 12 saat boyunca aralýksýz müzik þov yapýlacak. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nden verilen bilgiye göre, Peter Martin, 12 saat hiç ara vermeden müzisyen ve dansçýlarýn desteðiyle "Fiddle" çalýþmasý yapacak. 3 ayrý müzik grubunun yer alacaðý etkinlik, festival havasýnda geçecek ve yiyecek, içecek stantlarý yanýnda çocuklara yönelik eðlenceli oyunlar da yer alacak. KTEMB'ye üye firmalarýn Kýb-Tek kontrolünde her türlü Alçak Gerilim (AG) ve Orta Gerilim (O.G) iþleri ile bina iç tesisat iþlerini yapmakta olduðunu hatýrlattý ve sistem içerisinde yaþanan idari ve teknik sorunlarýn hem iþverenleri hem de KTEMB üyeleri ile Kýb-Tek'i olumsuz etkilediðini belirtti. Yaklaþýk bir saat süren toplantýda elektrik tesisat kurallarýnýn bir kitapçýk haline getirilerek ülke genelinde tesisat kontrollerinin belirli kurallar çerçevesinde yapýlmasý ve Birlik üyelerine yönelik eðitim faaliyetleri düzenlenmesi gibi çeþitli konularda çözüm önerilerinin ele alýndýðý kaydedildi. kullanýldýðýný savunan Denktaþ, "yandaþlara istihdam, kredi, terfi, tayin, arsa ve akla gelebilecek daha yýðýnla imkanlar saðlandýðýný" iddia etti. Aðýllar köylülerinin kýrsal kesim arsasý daðýtýmýyla ilgili þikayetleri üzerine "Anayasa'ya göre her yurttaþ konut hakkýna sahiptir" diyen Serdar Denktaþ, hükümetin vatandaþýn sorunlarýný görmezden gelerek, partizanlýk, adak kayýrmacýlýk ve tehditle bu ülkenin kalkýnmasýnýn mümkün olmadýðýný söyledi. Peter Martin etkinliðinden elde edilmesi beklenen 20 bin TL'lik gelirin tümü Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne baðýþlanacak. Açýklamada, etkinliðe sponsor olarak baðýþ yapmak isteyenlerin baðýþ kutularýnýn bulunduðu Bafidis Bar (Girne), Best Seller Book Store (Karakum), The Lodge (Lapta), Cafe Britain (Alsancak) ve Kamares Restaurant (Karaoðlanoðlu) ile Tumbas Bar (Esentepe)'de baðýþ yapabilecekleri duyuruldu. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne ayrýca adresinden de online baðýþ yapýlabiliyor. GÜNEYDEN... KIZARTMA YAÐLARI ÝÇÝN ÝHALE Rum Savunma Bakanlýðý'nýn, Milli Muhafýz Ordusu'na(RMMO), ait kýþlalarda günlük bazda ortaya çýkan büyük miktarlardaki kýzartma yaðlarýnýn, biyogaz üretiminde kullanýlmak üzere, toplanmasý ve deðerlendirilmesi amacýyla ihaleye çýkmaya hazýrlandýðý belirtildi. Politis gazetesi edindiði bilgilere dayanarak ihalenin, kýzartma yaðlarýnýn teslim alýnmasý ve iþlenmesiyle ilgili olduðunu yazdý. SAHTE KÝMLÝK, EHLÝYET VE BAÞKA BELGELER DÜZENLEYEN ÇETE ÇÖKERTÝLDÝ Rum Polisinin sahte "Kýbrýs Cumhuriyeti" kimlik, sürüþ ehliyeti ve baþka belgeler düzenleyen bir çeteyi çökerttiði belirtildi. Politis gazetesi "Çete Daðýtýldý" baþlýðýyla verdiði haberinde, Polisin, olayla ilgili üç kiþiyi tutuklayarak mahkemeye çýkardýðýný yazdý. Tutuklananlardan birinin sahte "Kýbrýs Cumhuriyeti" kimlik ve sürüþ ehliyeti ticareti yapan çeteye dahil olduðunu kabul ettiðini aktaran gazete, tutuklularýn ev ve arabalarýnda yapýlan aramada, sahte kimlik ve pasaportlar, sahte belgeleri hazýrlamakta kullanýldýðý düþünülen bilgisayar, kimlik için kullanýlan boþ kartlar ve bir miktar paraya el konuldu. Mahkemede anlatýlanlara göre çetenin yaptýðý yasadýþý iþlerden bahseden gazete, çetenin, bin 500 Euro karþýlýðýnda sahte "Kýbrýs Cumhuriyeti" pasaportu ve sürüþ ehliyeti düzenlediðini kaydetti. Habere göre olayla ilgili soruþturma devam ediyor. YÜKSEK ÖÐRETÝMDE BOÞLUKLAR VE KUSURLAR Avrupa Yüksek Öðretim Kurumlarý Birliðine (EURASHE) göre, Avrupa Kalite Güvence Sistemi'nde öngörülen normlar ve talimatlar Güney Kýbrýs'taki bazý yüksek öðretim dalýnda eðitim veren üniversiteler ve yüksek okullar tarafýndan uygulanmýyor. Simerini gazetesi "Yüksek Öðretimde Boþluklar ve Kusurlar... Avrupa Talimatlarý Kýbrýs Üniversitelerinde Uygulanmýyor" baþlýklarýyla verdiði haberinde, bin 200'den fazla devlet ve özel üniversiteyi temsil eden EURASHE'nin Baþkaný ve Güney Kýbrýs'taki Avrupa Üniversitesi Rektörü Andreas Orfanidis'in, Güney Kýbrýs'ýn yüksek öðretiminde boþluklar ve kusurlarý bulunduðunu söylediðini aktardý. Örnek olarak, bazý üniversiteler ve yüksek okullarýn, Avrupa Kalite Güvence Sistemi'nde öngörüldüðü gibi çeþitli bölümlerin iç deðerlendirmelerini yapmadýðýný söyleyen Orfanidis, bunun sonucu yýðýnla sorunlarla karþý karþýya kalýndýðýndan söz etti. Güney Kýbrýs'ta yapýlmasý gerekenlerden söz eden Orfanidis, Avrupa talimatlarýna uymayan üniversite ve yüksek okullarýn, güvenirliklerini ve öðrencilerini kaybettiðini belirtti. Haberde ayrýca Güney Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkanlýðý çerçevesinde EUROSHE'nin, "Kýbrýs Üniversitesi" ve "Kýbrýs Açýk Üniversitesi" ile birlikte Eylül tarihlerinde uluslararasý seminer düzenleyeceði aktarýldý. ARIKLI GÜNDEMDEN DÜÞMÜYOR Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli'nin, Kýrgýzistan Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Isayev Asein Kuseinovich ile görüþerek, Rum Yönetimi'nin, 1996'da Derinya'daki olaylarda ölen Tasos Ýsak'ýn "katil zanlýsý olduðu" iddiasýyla hakkýnda uluslararasý tutuklama emri çýkardýðý, geçtiðimiz haftalarda Kýrgýzistan'da tutuklanan, ardýndan serbest býrakýlan Erhan Arýklý konusunu gündeme getirdiði bildirildi. Haravgi gazetesi Markulli'nin Kuseinovich ile New York'ta görüþtüðünü yazdý. Habere göre görüþmede Arýklý konusunu gündeme getiren ve Rum Yönetimi'ne iade edilmesi talebini yineleyen Markulli, Güney Kýbrýs'ýn; Kýrgýzistan'ýn Rum makamlarýyla iþbirliði yapmasýný ve (Arýklý'nýn) iade edilmesiyle ilgili tüm yasal süreçler tamamlanana kadar ülkeden ayrýlmasýna izin vermemesini beklediðini ifade etti.

11 27 Eylül 2012 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. The Guardian: "Türk ordusu dibe vurdu" Ýngiliz The Guardian gazetesi, Balyoz davasýnda "Erdoðan'a karþý darbe yaptýklarý gerekçesiyle" yüzlerce subayýn hapse atýlmasýnýn, Türkiye'ye otoriter rejimin geri geldiði yolunda endiþelere neden olduðunu yazdý. Haberde, "Türk ordusu dibe vurdu" denildi. Gazetenin Simon Tisdal imzalý yorumunda, yüzlerce subayýn darbe giriþiminde bulunmak suçundan hapse atýlmasý, "onlarca yýldýr ülke üzerinde gölge kontrol uygulayan Türk ordusunun dibe vurmasý" diye tanýmlandý. Yazýda, Balyoz davasý sonucunun yeni bir endiþeye neden olduðu, "2002 yýlýndan beri iktidarda olan ve þimdi de gözünü baþkanlýk sistemine diken Erdoðan, otoriter ve bir zamanlar generallerin olduðu gibi buyurgan bir lider oluyor" ifadesine yer veriliyor. Yazýda " AKP ile Atatürk'ün laiklik mirasýnýn gururlu muhafýzlarý olan askerler arasýndaki gerginlik zaman zaman vahim boyutlara ulaþtý. Generallerin Erdoðan'dan kurtulmak isteyebileceklerini anlamak zor deðil" deniliyor. "BÝRAND ENDÝÞELÝ" Gazeteci Mehmet Ali Birand'ýn kararlarla ilgili endiþe duyduðunun da ifade edildiði yazý þöyle devam ediyor: "Farklý bir açýdan bakýldýðýnda Balyoz, Sovyetler Birliði ve soðuk savaþ sýrasýnda doðu Avrupa'daki uydu ülkelerde görülen göstermelik davalar gibi saldýrganca adaletsiz bir dava olarak da görülebilir." The Guardian yazarý Simon Tisdal, belki de Balyoz davasýný anlamanýn en doðru yolunun bu davayý ne adalet, ne de bir demokrasi ayýbý olarak görmeyip, özünde siyasi bir dava olarak kabul edilmesi olduðunu ileri sürüyor. Yazý þöyle devam etmiþ: "Erdoðan iktidardaki on yýl boyunca gittikçe kendinden emin ve hatta bazýlarýna göre kibirli biri olmuþ ve bundan sonra neler olacaðýna dair birçok spekülasyon var. AKP tarafýnda geçirilen yeni yasaya göre Türkler 2014 yýlýnda ilk kez doðrudan seçilen bir cumhurbaþkanýna çok yakýnlar. Þu andaki cumhurbaþkaný Abdullah Gül uzun zamandan beri Erdoðan'ýn iþ arkadaþý ve koltuðunu da ona borçlu yasasýyla Gül'ün tekrar aday olmasý engellendi ama baþbakan istifa etmeden aday olabilecek. Birçok Türk, Erdoðan'ýn Putin tarzýnda koltuklarý deðiþ tokuþ yapacaðýndan þüphe ediyor. Erdoðan geçen hafta yayýmlanan bir röportajýnda aday olmaya istekli olduðunu açýk bir þekilde gösterdi." (cnnturk.com) Hristofyas: Kýymetlim Talat "BAN SEÇÝMLERDEN SONRA ÇÖZÜM ÇABALARINI YÝNELEYECEÐÝNÝ TAAHHÜT ETTÝ" "TALAT ÝLE ÝÞGALE SON VERÝLMESÝ, ADA'DA BARIÞ VE GÜVENLÝK ÞARTLARI YARATILMASI VE KIBRISLILARIN ÇIKARINA BÝR ÇÖZÜM VÝZYONUNU PAYLAÞTIK" Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, BM'nin 67'nci Genel Kurul toplantýsýnda dün akþam yaptýðý konuþmada 2'nci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile vardýklarý görüþ birliklerini öne çýkardý, tek yanlý olarak "münhasýr ekonomik bölge" ilan ederek parselledikleri deniz bölgesindeki hidrokarbon aramalarýna Türkiye'nin tepki göstermesini þikâyet etti. Hristofyas'ýn BM Genel Kurulu'nda dün gece yaptýðý konuþmanýn önceki yýllarda yaptýklarýndan çok da farklý olmadýðýný, bu sefer 2'nci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat için olumlu, Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu için olumsuz ifadeler eklediðini belirten Politis haberini "Hristofyas... Kýymetlim Talat..." baþlýðýyla aktardý. Gazete Hristofyas'ýn týpký geçen yýl olduðu gibi bu yýl da konuþmasýnýn önemli bölümünü sözde "Kýbrýs münhasýr ekonomik bölgesi"ne ve Türkiye'nin sözde "tehditkâr davranýþlarýna" ayýrdýðýný ve BM Genel Kurulu'na bu son hitabýnda; Kýbrýs sorununa bunca yýl ilgi gösterdiði ve zaman ayýrdýðý için Genel Sekreter Ban Ki Moon'a teþekkür ettiðini yazdý. Habere göre konuþmasýnda Kýbrýs sorununun, bazý þartlar altýnda çözülebileceði görüþünü ortaya koyan Hristofyas, 2008 itibarýyla yürütülen müzakerelere deðinirken, Kýbrýs Türk tarafýnýn Güney Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkanlýðý'ný devralmasý nedeniyle müzakereleri kesintiye uðrattýðýný savunarak Kýbrýs Türk liderliðine "diyaloða geri dön" çaðrýsý yaptý. Gazete Kýbrýs'ýn "yeniden birleþtirilmesi" vizyonuna iþaret ederek, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun aksine 2'nci Cumhurbaþkaný Talat'ýn bu vizyona sahip olduðunu öne süren Hristofyas'ýn sözlerini þöyle aktardý: "Baþkan Hristofyas 'Talat döneminde iþgale son vemek için, bütün Kýbrýslýlarýn çýkarýna bir çözüm bulunmasý vizyonu paylaþýlýyordu' dedi ve hemen ardýndan Eroðlu'nu; 2010'dan itibaren müzakerelerin kaldýðý noktadan devam edeceði müþterek taahhüdünü ihlal etmek, bütün görüþ birliklerinden de caymakla suçladý. TALAT 1-Talat'ý Eroðlu'ndan ayýrdý, Talat'ý bir dereceye kadar yapýcý, Eroðlu'nu tamamen retçi gösterdi. Talat'la müzakere prosedürünün iki bölgeli iki toplumlu, tek ve bir egemenliði, vatandaþlýðý ve uluslararasý temsiliyeti olan federasyon zemininde baþlamasý konusunda anlaþtýklarýný söyledi. Hemen ardýndan da 'Talat'ýn baþkanlýðýnda, Kýbrýs Türk tarafýyla iþgale son verilmesi, Ada'da sürekli barýþ ve güvenlik þartlarý yaratýlmasý maksadýyla bütün Kýbrýslýlarýn çýkarýna olacak bir çözüm vizyonunu paylaþtýk. O zamanlar, iþgalin yarattýðý zorluklara karþýn, bir dizi önemli görüþ birliðine vardýk' dedi. Ardýndan da Eroðlu'nu, görevi 2010'da devraldýðýnda bütün görüþ birliklerinden caymakla, dahasý Türk tarafýný Avrupa Birliði Konseyi Dönem Baþkanlýðý'nýn devralýnmasýna tepki olarak müzakereleri terk etmekle suçladý. 2- Kýbrýs Türk liderliðini diyaloða geri dönmeye ve 'yeniden birleþmiþ ve barýþ içerisinde bir Kýbrýs vizyonunu paylaþmaya' çaðýrdý. 3- Türkiye'yi askerî gücünü Kýbrýs'ýn etrafýna çýkararak 'gambot diplomasisi' benimsemekle suçladý. Münhasýr ekonomik bölgesinde hidrokarbon varlýðý için araþtýrma faaliyetlerini ileri götürdüðünde Kýbrýs'a karþý tehditler savurduðunu söyledi. 'Türkiye sanki bölge haritasýnda Kýbrýs yokmuþ gibi davranýyor' dedi." Times'a konuþan Downer'ýn görevinden alýnmasý isteniyor Baðýmsýz baþkan adaylarýndan Yorgos Lillikas Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn BM Genel Sekreteri'nden, Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'ý derhal deðiþtirmesini istemesi gerektiði görüþünü savundu. Politis "Lillikas, Anastasiadis ve Malas'a Meydan Okudu... Downer'ýn Hemen Gitmesini Ýstiyorum, Ya Siz?" baþlýklý haberinde Downer'ýn Times gazetesine Doðu Akdeniz'de bulunan doðalgazýn müzakere edilebileceðini düþündüðü için Güney Kýbrýs'ýn egemenlik haklarýný doðrudan reddettiði açýklamasýndan sonra Lillikas'ýn; seçimlerdeki rakipleri Nikos Anastasiadis ve Stavros Malas'ý Downer konusunda kendisiyle birlikte hareket etmeye çaðýrdýðýný yazdý. Gazeteye göre seçilmesi halinde Downer'ýn deðiþtirilmesini talep edeceðini söyleyen Lillikas, Rumlarý, Downer'ýn deðiþtirilmesini yalnýz kendisinin istiyor olmasýný düþünmeye çaðýrdý. Gazete Lillikas'ýn Rum siyasi liderliðini, özellikle de DÝKO Baþkaný Marios Karoyan'ý eleþtirme fýrsatýný da kaçýrmadýðýna iþaret etti. Habere göre Lillikas Downer'ýn daha önce Rum medyasýna sýzdýrýlan "malum belgelerinde bazý parti liderlerinin Downer'a, müzakerelerdeki tezlerini partileri içerisinde savunacaklarý ve bu tezleri partilerinin seçmenlerine de dayatacaklarýný taahhüt ettiklerinin anlaþýldýðýný" söyledi ve kinayeli bir ifadeyle "þu anda da taahhütlerini yerine getirmekte olduklarý anlaþýlýyor" dedi. Financial Times: "Türkiye Suriye'den beter!" Financial Times, Türkiye'nin "Kürtler ile olan ihtilafýnýn ülkenin karþý karþýya bulunduðu meydan okumalara eklendiðini" belirten haber analizinde "Ýþler, yýllardýr o kadar kötü olmamýþtý" deðerlendirmesini yaptý. "Türkiye'nin Kürtler ile ihtilafý meydan okumalara eklendi" görüþünü baþlýða çýkarttýðý haber analizinde "uzun zamandan beri umulan yakýnlaþmanýn gerçekleþmediðini" de belirtti. Haberde, binlerce askerin Bölge'de konuþlandýrýldýðýna, Baþbakan Erdoðan'ýn 500 PKK'linin öldürüldüðünü söylediðine, ordunun da beþ ayda 88 askeri kaybettiðini açýkladýðýna dikkat çekilirken, "1999'da Abdullah Öcalan'ýn yakalanmasýndan bu yana þiddet hiçbir zaman o kadar büyük olmamýþtý" deðerlendirmesi yapýldý. Ýngiliz gazetesi, "KCK" adý altýnda yürütülen soykýrým operasyonlarýna da dikkat çekerek, 8 bin kiþinin tutuklandýðýný belirterek, "Birdenbire meydana gelen bu deðiþimin nedenleri, Suriye'deki kaosun çok ötesinde" dedi. Geçen yýl seçimi "kolayca" yeniden kazandýktan sonra Erdoðan'ýn yeni bir anayasa sözünü verdiðini, "Kürt haklarý için seleflerinin hepsinden daha fazlasýný yapan Erdoðan'ýn PKK ile gizli müzakerelerini de baþlattýðýný" kaydeden gazete, buna karþýn PKK ile görüþmelerin seçimden bu yana kesildiðini, hükümetin PKK'yi yeniden þiddete yönelmekle suçlarken baþkalarýnýn da 2014'te cumhurbaþkanlýðýna hazýrlanan Erdoðan'ýn giderek artan milliyetçi tutumundan söz ettiklerini kaydetti. Haberde, bu baðlamla Erdoðan'ýn MHP ile iþbirliðini arttýrdýðý, Meclis'in açýlýþýndan sonra ilk adýmlarýndan birinin bazý BDP'li vekillerin dokunulmazlýklarýný kaldýrmak olacaðý spekülasyonlarýnýn yoðunlaþtýðý vurgulanýrken, 1994'te de benzer geliþmelerin yaþandýðýna dikkat çekildi. Emlak fiyatlarýnda yüzde 30'luk düþüþ Güney Kýbrýs'taki emlak piyasasýnýn akýbetindeki belirsizliðin sürdüðü ve fiyatlarda büyük oranda düþüþ kaydedildiði bildirildi. Politis gazetesi, emlak fiyatlarýnýn, 2008 yýlýndan bu yana yüzde 30 oranýnda azaldýðýný, bu yýlýn Haziran-Temmuz-Aðustos aylarýnda da, geçtiðimiz yýlýn Haziran-Temmuz-Aðustos aylarýna göre yüzde 5,9 oranýnda düþüþ kaydedildiðini yazdý. Haberde, Troyka'nýn, borç almak için bankalara ipotek ettirilen 50 bin ev olacaðý deðerlendirmesinde bulunduðu ve bu deðerlendirmenin, piyasada daha fazla çalkantýya sebep olduðu belirtildi. KERAVNOS: "ÝNSANLARI SOKAÐA ATAMAYIZ" Öte yandan Simerini gazetesi de, Hellenic Bank Müdürü Makis Keravnos'un, Troyka'nýn bu deðerlendirmesi üzerine, konuyla ilgili birtakým öneriler bulunduðunu ve bunlarý deðerlendireceklerini kaydederek, "insanlarý bir gecede sokaða atamayacaklarýný" söylediðini yazdý. Haberde, Keravnos'un, ekonominin bu hale gelme sebebinin "bugüne kadar hep eldekinden çok daha fazla harcanmasý" olduðunu söylediði belirtildi. BANKA DENETÝMLERÝ "PÝMCO" ADLI ÞÝRKETE VERÝLDÝ Simerini gazetesi de, Güney Kýbrýs'taki bankalarýn denetlenmesi için "Pimco" adlý þirkete yetki verildiðini yazdý. Gazete, ilgili kararýn dün, Rum Meclisi Ekonomi Komitesi'nde alýndýðýný ve þirket yetkililerinin, önümüzdeki günler içerisinde gelerek denetimlerine baþlayacaðýný kaydetti. STANDART&POOR'S GÜNEYDE Alithia gazetesi de, uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþlarýndan "Standart&Poor's"un (S&P) Güney Kýbrýs'ta olduðunu bildirdi. Haberde, S&P'un dün, Rum Merkez Bankasý yetkilileriyle görüþtüðü ve bugün de, Maliye Bakaný Vasos Þarlis ile görüþeceði belirtildi.

12 12 Günün Manisi Bahçaya egdim pazý Gel artýk yapma nazý Senin anan razýysa Benimki dünden razý KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Merhamet Arthur Schopenhauer DERGAH YAYINLARI 27 Eylül 2012 Perþembe TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Utanma yoksullarda, pervasýzlýk zenginlerde bulunur." Hesiodes belki haziran'da mavi benekli çocuksun ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor bir þilep sýzýyor ýssýz gözlerinden belki yeþilköy'de uçaða biniyorsun bütün ýslanmýþsýn tüylerin ürperiyor belki körsün kýrýlmýþsýn telâþ içindesin kötü rüzgar saçlarýný götürüyor Attila Ýlhan "Ben sana mecburum" adlý þiirinden -DenemeGülsade Soykök CENNET MEYVESÝ Kadýnlar aðaçtaki elma gibidir. En iyileri, en üst dallarda bulunur. Erkeklerin çoðu düþüp incinmekten korktuklarý için üst dallara uzanmak istemezler. Onun yerine yere düþmüþ çürükleri toplarlar. Çünkü, onlarý elde etmek daha kolaydýr. Yukarýdaki elmalar ise, kendilerinde ararlar suçu ve sorarlar kendilerine Nerede hata yapýyorum? diye. Aslýnda gerçekten hatasýz ve muhteþemdirler. Bütün olay; erkeðin cesaretini ve yüreðini toparlayýp o üst dallara ulaþmasýdýr. Yýllar boyu Hz. Adem le Havva anamýzýn, cennetten kovulmasýnýn nedeni olarak yasak meyve kýrmýzý elmayý gösteren masallar dinledik. Oysa ki ben, cennetteki demokrasi buysa, dünyadakinden ne bekleyeceðimizin yanýtýný, daha çok uzun yýllar boyunca arayacaktým. Anlatýlanlara tekrar dönecek olursak, cennette her türlü meyve servisi meþruyken, kýrmýzý elmayý neden aðaçta býraktýklarýna kimse mantýklý bir açýklýk getiremiyor. Sarý ve yeþil elma, kýrmýzýsýna göre kategori dýþý kaldýðý için mi masum? Havva anamýzýn, ayartýcý olarak neden yalnýz baþýna cennetten kapý dýþarý edilmeyip de Hz. Adem i de arkasýndan sürüklemesine göz yumuldu?.. Çaðlar öncesinden günümüze üç aþaðý beþ yukarý birþey deðiþmedi sayýlýr. Kadýnlar, ayartýcý þeytanla eþ tutuldu. Anlaþýlmaz olduðumuza dair bir dolu bilimsel tezler hazýrlanýp dünyanýn her noktacýðýna servis edildi. Eþitlik haklarýný alabilmek için ettikleri mücadelelere dudak büküldü. Engel çýkartmak için akla hayale gelmedik alicengiz oyunlarý kapalý giþe oynatýldý. En üst dallarda bulunanlar da en alta yerçekimine yenik düþerek dökülen çürük elmalarýn kaderi, acayip benzerlikler gösterdi. Kadir kýymet bilmez ellerde, ender güzellikteki elmalardan komposto yapýlýp sofralara konuldu. Yetmezmiþ gibi kavanoz yüzeylerine minik ve bir o kadar da okunaksýz yazýlarla uyarý notlarý düþüldü. Eþþeðin hoþaftan anlamadýðýný, önüne gelen bilmezden geldi. Sessiz-sakin ve de günümüzde olduðunca çirkefleþmemiþ dünyada, Havva anamýzýn neler hissettiðini hiç öðrenemesek de bizim anamýzdan emdiðimiz gazlý sütler, fitil fitil burnumuzdan getirildi. Bu sancýlý süreç sonrasýnda Orta Asya dan kopup getirilmemizin kanýtý, çekik elâ gözlerimizden yakýcý yaþlar geldi. Yaðmur sonrasý gibi parlak, dingin, sorgucu ve düþ gezgini olmasý bundandýr matkap nazarlarýmýzýn. Bu saatten sonra ne kovulanýn cennet kapýsý ne de hormonlanmamýþ doyumsuz elmanýn davasý güdülür!.. Sadece elmalý pay yenir!.. TUFAD kültür gezisi Ankara notlarý TUFAD gençleri Ankara'yý gezdiler ( Mustafa ERKAN)- Gümüþhane Kültür-Sanat Kulübü tarafýndan Gümüþhane'ye davet edilen TUFAD (Turizm ve Folklor Araþtýrmalarý Derneði) ekibi, 'Gümüþhane Uluslararasý 19. Pestil - Kuþburnu Kültür Sanat Festivali ve Turizm Þenlikleri'ne katýlmak üzere gittiði Gümüþhane'nin program bitiminden sonra saat civarýnda Ankara'ya gitmek üzere yola çýktý. 14 saat süren uzun yolculuktan sonra sabah saat gibi Ankara'ya varýldý. Ankara'da ilk durak Anýtkabir oldu. Giriþte güvenlik iþlemleri yapýldýktan sonra Anýtkabir'i görmek için Hürriyet Kulesi yanýna kadar gelen otobüsten inildi. Orda 30 kiþilik grubu gezdirecek olan rehberle birlikte Anýtkabir gezisi baþlandý. Ziyaretçilerin Atatürk huzuruna varmak için katettikleri 262 metre uzunluðundaki aslan heykellerinin, çift çift sýralanmýþ yolun sonunda Anýtkabir ihtiþamlý görünümüyle karþýmýza çýktý. Ortasýnda Atatürk'ün "Hakimiyet kayýtsýz þartsýz milletindir" sözü yazýlý 42 basamaklý merdivenlerden geçildi. Mozole cephesinde, solda Atatürk'ün Türk gençliðine hitabesi, saðda ise Cumhuriyet'in kuruluþunun 10. yýldönümünde söylediði Onuncu Yýl Nutku'nun bulunduðu yerden geçerek Atatürk'ün mozolesine ulaþýldý. TUFAD'lý 30 kiþilik grup, inkilaplarýn önderi ve ilk Türkiye Cumhurbaþkaný huzurunda saygý ile eðilip þikayetlerini dile getirdiler. "Türkiye Cumhuriyeti ve biz Kýbrýslýlarýn deðerlerine verilen zarar ortadýr. Kültür-Sanat faaliyetlerine her gün darbe vurarak sizin deðerlerinize müdahale edilmeye çalýþýlýyor. Halk kýsýrlaþtýrýlarak, ses çýkarmaz, tepki vermez hale getirilmeye çalýþýlýyor. Tarikat ve partizan tutumlar yüzünden kurumlar ve devlet dairelerimiz çalýþmaz duruma gelip deðerlerimiz parselleniyor. Buna seyirci kalan Devlet Tiyatrolarý yeni sezona 1 Kasým'da çocuk oyunu ile baþlýyor n ÝLK KEZ LEFKOÞA AKM'DE SAHNELENECEK "AYININ FENDÝ ACIYI YENDÝ" OYUNU ÜLKE GENELÝNDE TURNEYE ÇIKARAK ARALIK SONUNA KADAR YAKLAÞIK 10 BÝN ÝLKOKUL ÖÐRENCÝSÝNE ÜCRETSÝZ GÖSTERÝLECEK Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý Sezonuna, 1 Kasým Perþembe günü, Muharrem Buhara'nýn yazdýðý Özlem Özkaram'ýn yönettiði "Ayýnýn Fendi Acýyý Yendi" çocuk oyunuyla baþlayacak. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, geleneði bozmayarak yeni Tiyatro Sezonu'nu çocuk oyunuyla açacak olan Devlet Tiyatrolarý'nýn oyunu, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Ýlköðretim Dairesi ile varýlan mutabakat sonucu yaklaþýk 10 bin ilkokul öðrencisine ücretsiz gösterilecek. Dostluk, sevgi ve dayanýþmanýn bütün zorluklarý yendiði konusunu ele alan "Ayýnýn Fendi Avcýyý Yendi" oyunu ilk olarak 1 Kasým Perþembe günü Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de sahnelenecek. Oyun daha sonra ülke genelinde tura çýkacak ve aralýk ayý sonuna kader sahnelenecek. Muharrem Buhara'nýn yazdýðý Özlem Özkaram'ýn yönettiði "Ayýnýn Fendi Avcýyý Yendi" oyununda Nergül Tuncay, Cevahir Caþgir, Zehra Evliya, Hüseyin Çakýrlý ile Tuygun Töre rol alýyor. Sahne ve Turne Amirliðini Yýlsay Özbudak'ýn yaptýðý oyunun müzikleri Ersin Kaþif, dekor Mehmet Isýrgan, Hayali Okuyucu, ýþýk Mustafa Kral, efekt Yalçýn Arýcý, kostüm Gülsen Dünki, afiþ-broþür Ekman Zaifoðlu, Suflörlüðü Meriç Daðcan yaptýðý oyunun ulaþýmýný Ertaç Zurnacý planlýyor. Oyunla ilgili olarak hazýrlanacak çocuk gazetesi de seyircileri ücretsiz olarak daðýtýlacak. hükümet veya hükümetleri, gençlerin maðdur býrakýlmamalarý adýna huzurunuzda önlem almaya davet ediyoruz" açýklamasý ile þikayetlerini 'Ata' huzurunda dile getirdiler. Daha sonra grup mozole ve Anýtkabir önünde hatýra fotoðrafý çekip Anýttepe'deki diðer bloklarý da gezdikten sonra ayrýldýlar. 10. ULUSLARARASI KUZEY KIBRIS MÜZÝK FESTÝVALÝ DEVAM EDÝYOR Kuzey Kýbrýs Müzik Derneði'nin organizasyonunda, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý iþbirliði, Cumhurbaþkanlýðý, TC Lefkoþa Büyükelçiliði ve sponsor kuruluþlarýn katkýlarýyla gerçekleþtirilen 10. Uluslararasý Kuzey Kýbrýs Müzik Festivali, Rus Piyanist Alexander Mekaev' in piyano resitali ile devam ediyor. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, Alexander Mekaev bu akþam Bellapais Manastýrý' nda vereceði piyano resitalinde Mozart La Minör Sonatý, Beethoven Ayýþýðý Sonatý, Chopin Barcarolla, Liszt Ýspanyol Rapsodisi, Lieberstraum ve Ýl Spozalizio eserlerini yorumlayacak. Saat 20.30'da baþlayan konserlere giriþ ücreti 30 TL. Biletler Deniz Plazalar, Dome Hotel, Bellapais Giriþ, Kybele ve konser giriþinden temin edilebiliniyor. Festival 5 Ekim' de de Girne Oda Korosu Konseri ile devam edecek.

13 27 Eylül 2012 Perþembe 15 MARJÝN Su DÜÞBÜYÜTEN BARAKA Aktivisti Enternasyonalizm ile baðýmsýzlýk kavramlarýný yan yana getirip kullanmak, ilk baþta biraz tuhaf gelebilir. Ne de olsa baðýmsýzlýk kavramý, gerek ortaya çýktýðý tarihsel dönem gerekse ima ettiði ilk anlam -baðýmsýz bir ulus olarak toplumun örgütlenmesi- baðlamýnda burjuva karakterde bir sözcük ve taleptir. Enternasyonalizm kavramý ise iþçi sýnýfýnýn ve halklarýn kurtuluþunun, devrimci sosyalist mücadelenin nihayetinde, ulusal baðlamda deðil evrensel ölçekte saðlanabileceðini ima eden devrimci, Marksist bir deðerdir. O halde, tarihsel olarak biri burjuva gelenekten, diðeri ise Marksist gelenekten türeyen iki deðeri yan yana getirip kullanarak tutarsýzlýða düþmüþ olmaz mýyýz? Hayýr, olmayýz! Kavramlar, durduklarý yerde, salt kavram olduklarýndan dolayý deðer veya anlam taþýmazlar. Kavramlar, toplumsal mücadele öznelerinin kullanýmýna, toplumsal mücadelelerin tarihsel seyrine baðlý olarak geçirdikleri evrime ve bizzat hayatýn çeliþkili devingenliðine baðlý olarak deðiþebilir, geliþebilir ve dönüþebilirler. Burada önemli olan herhangi bir kavramýn iþaret ettiði talebi ve mücadele stratejisini benimserken hangi zeminde durduðumuzdur. Örneðin; yine burjuva atalarýnýn zamanýndan doðma fakat Marksistlerin de savunduðu "eþitlik" deðeri... Fransýz Devrimi ile birlikte toplumsal tarihin sayfalarýna yerleþen "eþitlik", burjuva literatüre "herkesin eþit olduðu, herkesin eþit ölçüde fýrsatlardan yararlanabileceði ve bunun karþýsýnda herhangi bir engellin bulunmadýðý" þeklinde iþler. Fakat buradaki "herkes"ten kasýt, tam anlamýyla bir herkes olduðu için, ezen ile ezileni, sermaye sahibi ile sömürüleni ayýrt etmez. Kýsacasý burjuva düzen, bir yandan eþitlik üzerinden propagandasýný yaparken, diðer yandan eþitsizlikleri üretmeye devam eder. Eeþitliði bir talep olarak savunan Marksistler ise, gerçek bir eþitliðin ancak eþitsizlikleri yaratan koþullarýn ortadan kaldýrýlmasýyla saðlanabileceðini söyler. Baðýmsýzlýk ve enternasyonalizm meselesine geri dönecek olursak... Ulusal sorunun yaþandýðý her coðrafyada, baðýmsýzlýk meselesi de devrimci toplumsal muhalefetin talebi haline gelir. Kýbrýs'ta ulusal sorunu yaratan ana aktörler, adayý stratejik bir sömürgeye dönüþtürmüþtir. Ayný aktörler, Kýbrýs halklarýnýn, özellikle de Kýbrýslý Türk halkýnýn siyasi ve kurucu bir özne olmasýný da engellemiþtir. Ýþte tam bu noktada hem ulusal sorunun aþýlmasý hem de Kýbrýs halklarýnýn kendilerini siyasi ve kurucu bir özne olarak yeniden tanýmlayýp yaratmalarý, ancak Türkiye'nin taþeron iþgaline ve kolektif emperyalizmin ada üzerindeki egemenliðine karþý baðýmsýzlýk mücadelesi verilerek gerçekleþebilir. Buradaki kýstas ise baðýmsýzlýðýn nasýl yaratýlacaðýdýr... Baðýmsýzlýðýmýzý engelleyenlerden talep edilerek mi; tam tersine onu engelleyenlere karþý mücadele içerisinde yaratabileceðimizin farkýnda olarak, bizzat mücadelenin özneleri olarak mý? Kuþkusuz ikincisi... Fakat bunu hangi baðlam üzerinden þekillendirdiðimiz de önemlidir... Dar, küçük burjuva ve ulusalcý bir algýnýn þekillendirdiði bir baðýmsýzlýk mý; yoksa can suyunu sosyalist- Marksist gelenekten alan, enternasyonalist bir baðlamda þekillenen bir baðýmsýzlýk mý? Tabii ki ikincisi... Marx ve Engels Komünist Manifesto'da, sýnýf mücadelesinin iki temel sacayaðýna vurgu yapar: "Ýþçi sýnýfýnýn vataný yoktur" ve "Ýþçi sýnýfý, ilkin kendini ulusal sýnýf düzeyine getirmek, kendini ulus yapmak durumundadýr" Burada Marx ve Engels, iþçi sýnýfýnýn ve ezilenlerin kurtuluþunun ulusal ölçekte deðil dünya ölçeðinde saðlanabileceðini söyler, çýkarlarýnýn evrensel düzlemdeki iþçi sýnýfýnýn çýkarlarý ile ayný olduðunu ima eder. Diðer yandan ise sözcüðün burjuva ve ulusalcý anlamýyla deðil ama tam da bir önceki gayenin gerçekleþmesinin ön koþulu olarak, iþçi sýnýfý kendisini ve iktidarýný ulusal ölçekte kurmalýdýr. Bu, ulusal alana sýkýþýp kalmasý anlamýnda ulusalcý deðil, tam tersine baðýmsýz, devrimci bir özne olarak iþçi sýnýfýnýn ve ezilen halklarýn evrensel düzeydeki kurtuluþunun bir öznesi haline gelmesi anlamýnda, enternasyonalist bir baðlamda gerçekleþmelidir. Ulusun, en basitinden, çatýsý altýnda toplananlarýn ortak bir gaye çevresinde örgütlenmesi olduðunu akýldan çýkarmazsak; bu ortak gaye, ulusun devamýný saðlamaya yönelik, içe kapanýk bir gaye de olabilir; tam aksi yönde, ulusun aþýlmasýna dair sosyalist ve enternasyonalist bir gaye de olabilir... Enternasyonalizm (yani mücadelelerin Baðýmsýzlýk ve Enternasyonalizm coðrafya gözetmeksizin birbirleriyle sadece dayanýþmasý deðil, ayný zamanda da aktif bir þekilde birbirinin içinde rol almasý, mücadelelerin ulus aþýrý kader birlikteliði), devrimci sosyalist mücadeleye içkin bir þeydir. Kýbrýs'daki baðýmsýzlýk mücedelesinin, ayný dünyanýn diðer coðrafyalarýndaki devrimci mücadeleler gibi enternasyonalist olmak ya da olmamak gibi bir tercihi olmaz. Enternasyonalist olmak zorundadýr. Bu, sadece öznel anlamda Kýbrýs halklarýnýn kurtuluþunun çevre ülkelerdeki halklarýn kurtuluþu ile iç içe geçtiði gerçeðinden kaynaklanmaz. Ayný zamanda nesnel anlamda Kýbrýs halklarýnýn kurtuluþu, ulusal baðlama sýðamayacaðý içindir de... ENTEGRE KARASÝNEK MÜCADELESÝ- Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði'nde karasinekle entegre mücadelede uygulanan yeni yöntemler konusunda seminer düzenlendi. Belediyeler Birliði'nden verilen bilgiye göre, Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði'nin 2012 yýlý "Haþere ile Mücadele Programý" çerçevesinde yapýlan seminere belediyelerin saðlýk birimi temsilcileri katýldý.

14 27 Eylül 2012 Perþembe EKÝM AYINDA ORGANÝK ÜRETÝM SERTÝFÝKASYON KURSU DÜZENLENECEK Uluslararasý Organik Sertifikasyon Kuruluþu (ICEA) yetkilileri Ekim ayýnda organik üretim üzerine kurs verecek. Organik Yaþam ve Tarým Derneði'nden (ORYAT) yapýlan açýklamaya göre, Avrupa Birliði tarafýndan desteklenen Bitkisel Üretim Projesi ekibi ile ORYAT iþbirliðinde düzenlenecek olan kurs ile Ekim tarihlerinde iki kez yapýlacak. 19 Ekim'de Yeþilýrmak'ta alan gezisi düzenlenecek. Kurslarda, organik üretimle ilgili temel bilgiler ve yöntemler anlatýlacak. Her kurs 30 katýlýmcý ile sýnýrlý olacak. Ýlgililer, ORYAT veya Bitkisel Üretim Projesi tel arayarak kayýt yaptýrabilecek. Kayýt belgeleri 4-7 Ekim'de Fuar Alanýnda yer alacak ORYAT veya Bitkisel Üretim Projesi stantlarýndan da temin edilebilecek. KÝRALIK BAHÇELÝ EV 3+1, Gelibolu bölgesi 5. Sok. No:1 * KÝRALIK APARTMAN DAÝRESÝ 240 metrekare, süper, 4 odalý, klimalý, eþyasýz * KÝRALIK DÜKKANLAR 150 metrekare, Gelibolu bölgesi, 3. Sok. No:5 (Doktor bitiþiði) TEREKE ÝLANI Tereke Ýstida: 99/12 GÝRNE Kaza Mahkemesinde. Tereke Tenfiz Salahiyeti Merhum Girne Koruçam'lý Katina Katþolýdis n/d Katina Koumettou Yorghi meselesi hakkýnda Malumunuz olsun ki; iþbu ilanýn neþri tarihinden itibaren (8) günün hitamýnda, 28 Mayýs, 2009 tarihinde vefat eden Katina Katþolýdis n/d Katina Koumettou Yorghi terekesi'nin Tereke Ýdare Memuru tayini için Girne Kaza Mahkemesi Mukayyitliðine müracaat yapýlacaktýr. Petros Katþoludis KKTC kimlik kartý no: (Tereke Ýdare Memuru) DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... Scolari'nin gözü yeþil sahada Ülkesi Brezilya'yý 2002'de dünya þampiyonu yapan Luiz Felipe Scolari, 2013'te teknik direktörlüðe döneceði sinyalini verdi. Scolari, kulüp mü yoksa ulusal takým mý olacaðý ayrýntýsýndan bahsetmese de, ''Seneye teknik direktörlüðe döneceðimi umuyorum'' diye konuþtu. Scolari, daha önce de 2014 Dünya Kupasý'na katýlacak bir takýmý çalýþtýrmak istediðini söylemiþti. 63 yaþýndaki Scolari, 2003 ile 2008 yýllarý arasýnda çalýþtýrdýðý Portekiz Milli Takýmý'ný 2004 Avrupa Futbol Þampiyonasý finaline taþýmýþtý. Scolari'nin, 2010 yýlýnda 2 yýllýk anlaþmaya vardýðý Brezilya'nýn Palmeiras kulübündeki görevine, ligde aldýðý baþarýsýz sonuçlar nedeniyle Eylül'ün ortasýnda son verilmiþti. Brezilya Birinci Ligi'nde 8 kez þampiyon olan Palmeiras, 20 takýmýn yarýþtýðý ligin bitimine 12 hafta kala, lider Fluminense'nin 33 puan gerisinde 18. sýrada (düþme potasýnda) bulunuyor. Scolari'nin demeci, Brezilya Spor Bakanlýðý'nýn kendisini, gençlere deneyimlerini aktarmak ve Dünya Kupasý'nýn tanýtýmýný yapmak amacýyla danýþmanlýk görevine getirmesinin ardýndan vermesi manidar karþýlanýyor. Yalan testi yeþil sahada Lokomotiv Plovdiv'de alýnan sürpriz yenilgi Bulgar kulübünün yönetimini harekete geçirdi. Þike ihtimalinden korkan kulüp yönetimi, teknik direktör dahil tüm oyuncularý yalan testinden geçirecek. Bulgaristan Ligi'nin köklü kulüplerinden Lokomotiv Plovdiv'de yönetim, ilk yenilgisini lig sonuncusu Botev Vratsa karþýsýnda alan takýmý sýradýþý bir testten geçirmeye hazýrlanýyor. Ligde ilk ve tek þampiyonluðunu 2004 yýlýnda elde eden kýrmýzý-siyahlý ekibin yönetimi, oyuncularýn þikeye karýþýp karýþmadýðýný öðrenmek için tüm ekibi yalan testinden geçirecek. Bulgar basýnýna açýklamalarda bulunan Lokomotiv'in baþkaný Veselin Mareshki, bu yenilgiyi garip bulduðunu dile getirdi. Sporda en çok önem verdiði unsurun fair-play olduðunu vurgulayan kulüp baþkaný, teknik direktör de dahil olmak üzere istisnasýz herkesin yalan testine gireceðini ifade etti. Bulgaristan Futbol Federasyonu, geçtiðimiz günlerde yaptýðý açýklamada; þike þüphesi nedeniyle ligdeki 4 maçla ilgili bir soruþturma baþlatýldýðýný duyurmuþtu. SATILIK ARABA 2008 model Toyota Hýlux. Full Stg SATILIK ARAÇ 1971 model 1300 volkswagen marka araç satýlýktýr. Tel: Platini'den destek geldi UEFA Baþkaný Michel Platini, Katar'ýn ev sahipliði yapacaðý 2022 Dünya Kupasý'nýn kavurucu sýcaklar nedeniyle kupa tarihinde ilk kez kýþ aylarýnda oynanmasýna destek verdi Dünya Kupasý'na Katar ev sahipliði yapacak. Turnuvanýn baþlamasýna 10 yýl gibi uzun bir süre var. Ancak Katar'daki kavurucu çöl sýcaklarý, yetkilileri þimdiden düþündürüyor. Katarlý yetkililer, statlarýn dev klimalarla soðutulacaðýný söylüyor. Yine de hava sýcaklýðýnýn zaman zaman 50 dereceyi geçtiði bir ortamda dünya kupasý organize etmek hiç de kolay görünmüyor. Bu yüzden bazýlarý dünya kupasýnýn tarihinde ilk kez kýþ aylarýnda oynanmasý gerektiðini savunuyor. Bu da Avrupa'nýn önemli liglerinde 1 aylýk bir devre arasý tatili anlamýna geliyor. Premier Lig'te ise devre arasý tatili dahi bulunmuyor. Dünya kupasýnýn kýþ aylarýnda oynanmasý fikrine destek veren son isim UEFA Baþkaný Michel Platini oldu. Katar'da yazýn dünya kupasý oynanmasýnýn büyük sorunlar yaratacaðýný düþünen Platini, tüm yetkilileri biraraya gelip konuyu çözüme kavuþturmaya çaðýrdý. Önlerinde 10 yýl gibi uzun bir zaman olduðunu hatýrlatan Platini, bu süre içinde gerekli ayarlamalarýn rahatlýkla yapýlabileceðini savundu. UEFA baþkaný ev sahiplerinin belirlendiði oylamada, 2018 Dünya Kupasý için Rusya, 2022 Dünya Kupasý içinse Katar için oy kullanmýþtý. oyuncunun talipleri de þimdiden hazýr... Real Madrid ve Paris Saint Germain, Ashley Cole konusundaki geliþmeleri yakýndan takip ediyor. Geçmiþte Cole ile Chelsea'de çalýþan Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti, Cole'u takýmlarýnda görmek istiyor. Ancelotti daha önce cole'u dünyanýn en iyi sol bek oyuncusu olarak göstermiþti. Chelsea Menajeri Roberto Di Matteo ise görüþmelerin henüz baþýnda olduklarýný vurguladý ve Cole'u takýmda tutacak bir formül bulunacaðýna inandýðýný dile getirdi. Cole ile yollar ayrýlýyor mu? Chelsea ile yýldýz sol beki Ashley Cole'un yollarý ayrýlýyor mu? Cole'un kulübünün 1 yýllýk sözleþme uzatma teklifini reddetmesi ayrýlýk haberlerini beraberinde getirdi. Chelsea ile Ashley Cole arasýnda ayrýlýk rüzgarlarý esiyor. 30 yaþýný aþmýþ oyuncularýna uzun soluklu sözleþme önermeyen Chelsea yönetimi, Cole için de istisna yapmadý. Ancak 31 yaþýnda olmasýna karþýn hala formunun zirvesinde görünen Cole kulübünün 1 yýllýk sözleþme uzatma teklifini reddetti. Cole'un kontratý ara transfer döneminde baþka bir kulübe imza atýp; sezon sonunda Chelsea'den ayrýlmasýna olanak tanýyor. SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þiltesiyle birlikte, mikrodalga fýrýn, 3 gözlü derin dondurucu, halý. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk K.Kaymaklý'da 3+1 full yeni eþyalý daire 350 Stg. Yenikent'te kat yeni eþyalý daire. Yeniþehir'de 2+1 yeni eþyalý daire. Kermiya'da 3+1 eþyalý eþyasýz daireler. Satýlýk Gönyeli'de kat 140 metrekare Türk malý daire. K.Kaymaklý'da bahçeli garajlý full extralý villa. Yenikent'te 2 evlek 200 ayakkare Türk malý arsa. Hamitköy'de kat sýfýr Türk malý daire MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Kaymaklý Dumlupýnar da Türk malý müstakil sýfýr villa. 120 stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg

15 Yamaçcýlarýmýz Kazakistan'da yarýþacak Yamaçparaþüt milli takýmý Kazakistan'da yapýlacak Açýk Hedef Yamaçparaþüt þampiyonasýna katýlmak için Kazakistan'a gidiyor. Uluslararasý þampiyonaya KKTC'nin yanýnda Kazakistan, Rusya, Çin, Azerbeycan ve Türkiye takýmlarý da katýlacak. Cemal Direkci, Umut Akçýl, Mustafa Saymaz ve Görkem Bulunç 'tan oluþan KKTC Yamaçparaþüt Milli Takýmý bugün adadan ayrýlacak. Futbolumuzun iki unutulmaz ismi Hasan Kurt ve Süleyman Ant ýn yeni sezon için görüþlerini aldýk... Kaliteli futbol bekliyoruz Kýbrýs Türk futboluna uzun yýllar futbolculuk, yöneticilik ve teknik adam olarak görev yapmýþ Küçük Kaymaklý ve Çetinkaya camialarýnýn yakýndan tanýdýklarý iki deðerli isim Hasan Kurt ve Süleyman Ant yarýn baþlayacak olan futbol sezonu öncesi görüþlerini Spor Servisimize paylaþtýlar Ýki deðerli spor adamýnýn ortak bakýþ açýsýnda ülke futboluna her geçen yýl daha çok paralar harcandýðýný bu sebeple futbol kalitesinin de daha iyi bir seviyeye gelmesi gerektiðini belirttiler. Hasan Kurt ve Süleyman Ant bu sezon futbolun daha kaliteli olmasý gerektiðini söylediler (Necati Özsoy) Futbolda sezonun baþlamasýna bir gün kala spor camiasýnýn iki deðerli ismi Hasan Kurt ve Süleyman Ant'ýn görüþlerini aldýk. Küçük Kaymaklý'da uzun yýllar futbol oynayan ve yöneticilik yapan Hasan Kurt ve Çetinkaya'da uzun yýllar futbol oynayan teknik sorumluluk görevi yapan Süleyman Ant Afrika Spor Servisi aracýlýðý ile yeni sezon öncesi futbola mesaj gönderdiler. Süleyman Ant "Bu sezon daha kaliteli bir lig olacaðýný umut ediyorum. Tam profesyonel olmasak bile yabancý futbolcularýn gelmesi kaliteyi artýrmýþtýr. Çetinkaya'da yýllarca hizmet etmiþ bir kiþi olarak sarý-kýrmýzýlý forma giyen herkesin bunu bilmesi gerekir ki Çetinkaya'da hedef her zaman þampiyonluktur. Yeni sezonda Çetinkaya'nýn yine þampiyonlukta en büyük aday olduðunu düþünüyorum. Küçük Kaymaklý'yý da Çetinkaya'ya rakip görüyorum. Enver Sedat gibi tecrübeli ve otoriter bir teknik direktörün Küçük Kaymaklý'ya gelmesi Onlar için bir avantaj. Tamamen yeni sistem, bol paslý bir futbol düþüncesini takýma yansýtýrsa baþarýlý olacaklarýndan eminim. Þimdiki futbolcular þunu bilsinler ki gelinen zamanda çok þanslý bir durumdadýrlar. Gerek tesis konusunda gerekse teknoloji gereði futbolu çok iyi takip edebilirler. Hergün Avrupa'dan futbol ve futbolun yeniliklerini ekranlardan takip etme imkanlarý var. Dolayýsý ile kendilerini geniþletip kalitelerini artýrmalýdýrlar. Ben yeni sezonda tüm takýmlara baþarýlar diliyorum". Hasan Kurt "Ülkemizde Küçük Kaymaklý tesisleri ve alt yapýsý ile en kaliteli kulüp. Çok iyi transferler Dairelerde "A Grubu"nda dengeler deðiþti Devlet Daireleri Arasý Halý Saha Futbol Turnuvasý'nda "A" Grubu 5.hafta maçlarý oynandý. Ekonomi Bakanlýðý ve Telefon Dairesi zirvede yoluna devam ederken Araç Kayýt Dairesi haftanýn sürprizini yaptý ve hesaplarý karýþtýrdý Eski futbolculardan Hasan Kurt ve Süleyman Ant'ýn yeni sezon öncesi görüþlerini aldýk. Fotoðrafta bu iki deðerli isim görüþlerini Necati Özsoy'a aktarýrken görülüyorlar.. yapýp ekonomik olarak sýkýntýsý olmayan Küçük Kaymaklý'nýn yeni sezonda baþarýlý olacaðýna inanýyorum. Bugün ülkemizde FIFA normlarýna en yakýn takým Küçük Kaymaklý. Son olarak kazandýrýlan tesislere kulübe gelir kaynaklarýný artýrmýþlardýr. Kendi içlerinden çýkan antrenör Serhat'ýn teknik heyette yer almasý da takým için büyük bir avantaj. Ali Duvarcý'dan sonra 2 kaleci transferi yapýldý ancak bu sýkýntýnýn devam edeceðini düþünüyorum. Küçük kaymaklý taraftarlarý ile her zaman diðer takýmlardan üstün durumdadýr. Ülke þartlarýnýn üzerinde bir taraftar kitlesine sahiptir. Dolayýsý ile yeni sezonda bunun avantajýný yine kullanacaklardýr. Yeni sezonda Kaymaklý ile Çetinkaya ve Yenicami'nin þampiyonluk yarýþý içinde olacaklarýný düþünüyorum. Gençlik Gücü'yü de sürpriz takým olarak gösterebilirim. Tüm takýmlara baþarýlar diliyorum". Þampiyon atýcý Mert Kofalý "Rekorlarý kýrmaya devam edeceðim "Hedefim olimpiyatlarda yarýþmak" Türkiye ve Finlandiya'da katýldýðý uluslararasý gençler trap yarýþmalarýnda þampiyon olan baþarýlý atýcý Mert Kofalý'nýn hedefi olimpiyat oyunlarýnda yarýþabilmek. Bu yýl içerisinde katýldýðý tüm yarýþlarda aldýðý baþarýlý sonuçlarla tüm dikkatleri üzerine çeken Gönyeli Avcýlýk Atýcýlýk kulübü sporcusu Mert Kofalý hedeflerini büyüttü. KKTC Gençler Trap rekorunun sahibi genç atýcýnýn öncelikli hedefi ülkemizde trap dalýndaki rekorlarýn tümünü kýrmak. Mert Kofalý bu sezon oldukça iyi bir form yakaladýðýný ve katýldýðý tüm yarýþlarda baþarýlý sonuçlar elde ettiðini söyledi ve "Ben kendime güveniyorum, eðer gerekli maddi desteði bulabilirsem önce Avrupa'daki yarýþlarda daha sonra ise olimpiyatlarda baþarýlý olacaðýma inanýyorum" dedi. Genç atýcý antrenörü Hüseyin Zorba nezaretinde haftada 3 gün çalýþtýðýný ve son derece disiplinli bir yaþamý olduðunu sözlerine ekledi. Kofalý, ailesinin kendisine her türlü sýkýntýya katlanarak maddi ve manevi büyük destek verdiðini, dolayýsý ile onlara çok teþekkür ettiðini belirtti. Mert Kofalý ayrýca antrenörü Hüseyin Zorba, Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli ve Gönyeli Avcýlýk Atýcýlýk Kulübüne de destekleri için teþekkür etti. Devlet Daireleri arasý halý saha futbol turnuvasýnda 5.haftaya girildi. Bu yýl ikincisi gerçekleþtirilen ve geçen yýl olduðu gibi yine Tiga Otomotiv'in katkýlarý ile süren Devlet Daireleri arasý halý saha futbol turnuvasýnda "A" Grubunda 5.maçlar geride kaldý ve Ekonomi Bakanlýðý ile Telefon Dairesi 13'er puanla zirvede yoluna devam ediyor. "A" Grubu 5.maçlarýnda Ekonomi Bakanlýðý Merkezi Cezaevi'ni 6-1, Telefon Dairesi de Meclis takýmýný 14-2 yenerken, iki takýmýn gruptaki karþýlaþmalarýnýn berabere bitmesi nedeniyle liderin kim olacaðý gol averajý ile belirlenecek. Ýki takýmýn 6.hafta karþýlaþmalarý da hayli zorlu olacak. Grupta gecenin açýlýþ maçýnda sürpriz sonuç alýndý. Geçen yýlýn yarý finalisti Devlet Hastanesi gruba iyi baþlayamayan Araç Kayýt Dairesi'ne maðlup oldu. Karþýlaþmaya az adamla baþlamak zorunda olmasýna raðmen güçlü rakibi karþýsýnda öne geçen Araç Kayýt Dairesi, maçtan 7-5 galip ayrýldý. Tarým Dairesi'nin de Dýþiþleri Bakanlýðý'ný 8-2 yenmesi ile puanýný 9'a yükseltmesi gruptaki çeyrek finale çýkma yarýþýný bir o kadar daha kýzýþtýrdý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA... 3 Rum polisinin tutuklanmasýndan sonra güneyde sýkýntý yaþayan turizmcilerimiz ve taksicilerimiz Eroðlu'ndan destek istediler. Biz demedik mi, akýlsýz baþýn cezasýný hep akýllýlar çeker? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Haspolat'ta 200 dönüm, 76 evlek olan arazi külliye için bir Ýslam vakfýna kiralandý. 30 yýllýðýna 100 TL'ye. Ýlk inþa edilecek olan ilahiyat koleji ve 3 bin kiþilik cami! Takdir-i ilahi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MADALYONUN. Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn

MADALYONUN. Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn Baþbakanýn maaþý ile müdürün maaþýný kýyaslamak marifet mi Tayyip Bey? Kýyaslayabilirsen bir asgari ücretlinin maaþýný kýyasla baþbakanýn maaþý ile! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Temmuz 2010 Cumartesi

Detaylı