ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA)"

Transkript

1 ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) Ayfle BATIREL 1, Serap GENÇER 1, Serdar ÖZER 1 AKUT FAZ YANITI Akut faz yan t (AFY) doku hasar, enfeksiyon ve travmaya karfl konakç n n bir dizi inflamatuar yan t d r ve atefle neden olan pirojenik sitokinler arac l yla meydana gelmektedir 1. Görevi patojenleri izole ve nötralize etmek, doku hasar n minimuma indirerek baflka patojen giriflini engellemek, onar m bafllatmak ve böylece konakç homeostatik mekanizmalar n n h zl bir biçimde normal fizyolojik fonksiyonu kazanmas n sa lamakt r 2. AFY, k sa dönemde bir survi mekanizmas olmas na ra men, kronik inflamasyonda uzun süreli devam olumsuz klinik sonuçlar do urabilir 3. Bakteriyel, daha az oranda viral enfeksiyonlar, travma, malign neoplasmlar, yan klar, doku infarktlar, immunolojik ve inflamatuar olaylar, yo un egzersiz ve do um AFY na neden olan uyar lard r 1. Gizli enfeksiyonu ya da romatoid artrit, Crohn hastal, otoimmun hastal klar gibi kronik hastal olanlarda da akut faz de iflikliklerine rastlanabilir. Akut faz de ifliklikleri sessiz hastal k veya baz kanserlerin (renal hücreli karsinom ve Hodgkin hastal gibi) belirtisi de olabilir. Hastal n lokalize veya jeneralize do as ndan ba ms z olarak, AFY genel bir konakç reaksiyonudur 3. AKUT FAZ REAKTANLARI Akut inflamatuar uyar ya karfl oluflan sistemik yan tlardan en yo un araflt r lanlardan biri karaci erin akut faz proteinlerinin sentezindeki de iflikliktir 4. AFY, baz akut faz proteinlerinin sentezinde art fla, baz akut faz proteinlerinlerinin sentezinde ise azal fla neden olur (Tablo I). Sentezi artanlara Pozitif akut faz reaktan (AFR), azalanlara ise Negatif AFR denir. Gerçek akut faz reaktanlar : Serum amiloid A proteini (SAA) C-reaktif protein (CRP) Akut faz proteinleri (AFP) içinde CRP ve SAA, yükseklikleri hastal k göstergesi oldu undan, klinik aç dan en önemlileridir. Yüksek CRP ve SAA düzeyi atefl ve nötrofili yoklu unda bile gizli infeksiyon veya malignitenin göstergesi olabilir. Bu proteinler yap sal olarak benzerdir. CRP özellikle hepatik akut faz protein yan t n n belirtisi olarak yararl d r ve ço u klinik laboratuvarda kolayl kla ölçülebilir 3. 1 Dr. Lütfi K rdar Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Klini i Akut faz proteinlerinin ço u inflamasyon ve doku onar m n modüle eder. CRP nin temel görevi patojen mikroorganizmalarda fosfokolinin, hasarl veya nekrotik konakç hücrelerinde de fosfolipidlerin ba lanmas d r. Bu ba lanmayla CRP, kompleman sistemi aktive edip, fagosit adherans n sa layarak patojenik mikroplar n veya nekrotik hücrelerin konakç dan uzaklaflt r lmas ifllemini bafllat r. Bu aktivite, CRP nin uyard inflamatuar sitokinlerin ve monositler taraf ndan doku faktörlerinin üretimiyle daha da potansiyelize olur. Yine de CRP nin kesin fonksiyonu henüz belirsizdir; çünkü baz in vivo çal flmalarda antiinflamatuar özellikleri oldu u gösterilmifltir 4. Tablo 1. Pozitif ve negatif akut faz proteinleri CRP* SAA* Haptoglobin a 1 Asit glikoprotein a 1 Proteaz inhibitörü Fibrinojen Seruloplazmin Kompleman (C3&C4) C1 Esteraz inhibitörü C 4b Ba layan protein Albumin Transferrin Pozitif akut faz proteinleri a 2 Makroglobulin Ferritin Fosfolipaz A 2 Plazminojen aktivatör inhibitörü 1 Fibronektin Hemopeksin Pankreatik sekretuar tripsin inhibitörü Inter-a proteaz inhibitörü Mannoz ba layan protein Lipopolisakkarit ba layan protein Negatif akut faz proteinleri Transtretin a 2 -HS glikoprotein *CRP: C-reaktif protein, SAA: Serum amiloid A proteini Di er bir major akut faz proteini olan SAA n n fagositik hücrelerin ve lenfositlerin adhezyon ve kemotaksisini artt rd bildirilmifltir 5. Ayr ca, makrofajlar n üzerinde SAA n n özgül ba lanma bölgeleri oldu una dair kan tlar vard r. SAA dan zengin HDL ler inflamasyon bölgesinde kolesterolün makrofajlara transferini sa larlar 6. SAA, arter duvarlar nda, LDL lerin oksidasyonunu da artt rmaktad r 7. AFY özgül olmamas na ra men, tan sal yöntemlerin bir parças olarak kullan labilir. AFP lerinin ölçümü, inflamatuar olan ve olmayan olaylar veya yüksek ya da düflük AFY ile seyreden klinik durumlar ay rt etmede yararl olabilir. nflamasyonun yay l m hastal n seyrinin ve tedaviye yan t n izlenmesinde önemlidir. AFP anl k hastal k aktivitesini gösteren de iflkenler olarak tan mlanm flt r. Hastal n seyrini izlemede seri ölçümler yararl d r. Ayr ca prognozu belirlemede kullan labilir

2 C-REAKT F PROTE N (CRP) Pnömokoklar n C polisakkaridi ile etkileflti inden bu ad alm flt r ve tan mlanan ilk akut faz proteinidir. CRP düzeyi, dolayl gösterge olan eritrosit sedimentasyon h z (ESH) ndan farkl olarak AFY n n dolays z göstergesidir. CRP ölçümü, eritrositlerin flekli ve say s ndan, immünoglobülin düzeylerinden veya renal fonksiyondan etkilenmez. Fibrinojenle k yasland nda, CRP nin kinetik profili h zl, dinamik aral da genifltir. Normal koflullarda sa l kl bireylerde serum veya plazmada CRP çok düflük konsantrasyonlarda (genelde 100 mg/ml den küçük) bulunur. mmunkompetan hastalarda inflamatuar reaksiyonun ya da doku hasar n n bafllamas ndan 4-6 saat sonra CRP düzeyi yükselmeye bafllar, saat içinde zirve de erleri bazal de erlerinin kat na ç kar, yar ömrü yaklafl k 19 saattir 1. mmunokompetan hastalarda, serum CRP konsantrasyonlar n n inflamasyonun ciddiyetini yans tt na inan l r. Son araflt rmalar, CRP nin nötrofil yüzeylerine ba lan p bunlar n endotelyal hücrelere adhezyonunu önleyerek inflamatuar bölgede lökosit birikmesini azaltt n göstermifltir 9. ESH maksimum 150 mm ye kadar ölçülebilirken, CRP çok daha yüksek de erlerde do ru olarak ölçülebilir. CRP, ESH veya lökosit say s na göre akut inflamatuar olaylar n daha duyarl ve güvenilir bir göstergesidir. Serum/plazma CRP düzeyleri ESH ndan daha h zl yükselir ve hastal k sonras nda ESH normale dönmeden günler önce CRP düzeyleri h zla düflerek referans aral na ulafl r 4. Yirmi ile 70 yafllar aras ndaki sa l kl insanlar üzerinde yap lan bir çal flmada ölçülen CRP nin normal de erleri 5.5 mg/lt yi geçmemifltir. Çok say da araflt rmaya ra men, CRP nin in vivo biyolojik fonksiyonu ve önemi hala tam olarak anlafl lamam flt r. n vitro deneylerin sonuçlar na dayanarak, CRP nin konak savunmas nda ve doku onar m nda rolü oldu u sonucuna var labilir. CRP Ca +2 ba ml olarak çeflitli ligandlara ba lanabilir. Bunlardan en önemlisi, bakterilerin, mantarlar n ve parazitlerin hücre duvar nda bulunan C-polisakkaritlerinin parças olan fosforilkolindir ki bu ayn zamanda insan hücre duvar ndaki fosfolipidlerin de bileflenidir. Ek olarak histonlara ve U1 küçük ribonükleoproteine de ba lanabilir. Ba lanma sonras nda, CRP-ligand kompleksi presipitasyon ve klasik yoldan kompleman aktivasyonu gibi bir dizi reaksiyona neden olabilir. Birikmifl CRP, LDL ve VLDL ye ba lan r. CRP monosit ve nötrofillere de ba lan r. Ayr ca süperoksit üretimini, nötrofil kemotaksisini, platalet-activating factor (PAF) arac l kl trombosit agregasyonunu inhibe etti i gösterilmifltir 1. CRP de erleri hastan n yafl ve immunolojik durumundan ba ms z olarak de iflmektedir. CRP nin serum ve plazma düzeyleri infeksiyöz ve infeksiyöz olmayan inflamatuar olaylarda (romatoid artrit, kardiyovasküler hastal k, periferal vasküler hastal k) özgül olmayarak yükselirken inflamatuar hastal klar n tümünde yükselmeyebilir. Örne in skleroderma, ülseratif kolit ve SLE de CRP normal s n rlardad r. Bakteriyel enfeksiyonlar n akut evresinde CRP düzeyleri orta derece ya da fazla miktarda yükselirken, viral enfeksiyonlarda normal ya da hafif artm fl olarak saptanm flt r 10. mmunkompetan çocuklar ve lösemili çocuklarda bakteriyemi s ras ndaki CRP düzeylerindeki art fllar benzerdir 11. Çal flmalar lösemili hastalarda CRP düzeylerindeki 100 mg/lt nin üzerindeki art fllar n, nötropenik bile olsalar, virüs d fl enfeksiyonlar n güçlü bir göstergesi oldu unu göstermifltir 12. Nötropenik enfeksiyonun ilk 24 saati içinde CRP düzeylerinin h zla yükseldi i ile iliflkili çeflitli çal flmalara karfl n 11, febril nötropenide CRP nin klinik de eri sorgulanmaktad r. CRP düzeyindeki art fllar özgül de ildir ve hastan n klini i ile birlikte yorumlanmal d r. SERUM AM LO D A (SAA) PROTE N Günümüze dek tan mlanm fl olan en duyarl AFP dir. HDL ye apoprotein olarak ba lanan bir AFP dir. Molekül a rl kda dur 13. SAA ailesi, akut faz SAA lar (A-SAA) ve yap sal SAA lar (C-SAA) olmak üzere 2 farkl grup apolipoproteinlerden oluflur. A-SAA lar inflamasyon s ras nda in vivo konsantrasyonlar ~1000 kat artan major AFR d r. AFY s ras nda C-SAA lar minimum etkilenir. Karaci er A-SAA ve C-SAA lar n primer sentez bölgesi olmas na karfl n, ekstrahepatik üretim de bildirilmifltir. Çeflitli sitokinler, öncelikle interlökin-1 (IL-1) ve (IL-6) ile tümör nekroz faktörü (TNF), SAA sentezinin bafllat lmas nda rol oynar 14. A-SAA n n inflamasyon s ras nda konak savunmas ndaki as l rolü tan mlanamam fl olmas na karfl n, klinik önemi olan birçok fonksiyonu belirlenmifltir. Bunlar ya metabolizmas ve transportu, ekstraselüler matriksi parçalayan enzimlerin uyar lmas, inflamatuar hücrelerin inflamasyon bölgesine kemotaksisinin sa lanmas d r. A-SAA birçok kronik inflamatuar hastal n patogenezinde de rol oynamaktad r. Amiloidozda depolanan amiloid A proteinin prekürsürüdür. Ayr ca ateroskleroz ve romatoid artritin patogenezinde de yer al r. Yafllar 20 ile 70 aras nda de iflen kiflilerdeki ortalama konsantrasyonu 2.5 mg/lt nin alt ndad r ve %95 üst güvenlik s n r 15 mg/lt dir. Artan yaflla birlikte de ifliklik saptanmam flt r. Baflka bir çal flmada 50 sa l kl insandan ardarda 3 kez al nan örneklerde ortalama bazal SAA 0.7 mg/lt, %95 üst s n r ise 2.6 mg/lt bulunmufltur. SAA düzeyleri, infeksiyöz ve inflamatuar hastal klar n tan s nda ve izleminde kullan lmaktad r. Duyarl l nedeniyle bu amaçla kullan m yayg nlaflmal d r. Potansiyel olarak hayat tehdit edici fizyolojik olaylarda A-SAA n n indüksiyonu, AFY nda koruyucu bir rolü oldu unu düflündürmektedir

3 A-SAA n n bildirilen 2 immunolojik fonksiyonu mevcuttur. Birincisi, A-SAA, doku hasar sonras ndaki onar mda önemli olan kollagenaz, stromelisin, matriks metalloproteinazlar 2 ve 3 gibi enzimleri indükler 14. Uzun süreli A-SAA ve bir sonuç olarak bu enzimlerin üretimi romatid artrit gibi dejeneratif hastal klarda rol oynayabilir. kincisi, in vitro çal flmalar A-SAA n n, monositler, PNL ler, mast hücreleri ve T lenfositler gibi immun hücreler için kemoatraktan olarak rol oynad n kan tlam flt r. ki çal flmada A-SAA n n proinflamatuar sitokinleri indükledi i bildirilmifltir 15,16. Bu da A-SAA n n sitokin-benzeri özellikleri oldu unu desteklemektedir. A-SAA n n T hücre-makrofaj etkileflimini ve yard mc T hücresi fonksiyonunu etkileyerek antijenlere karfl in vitro immun yan t bask lad bildirilmifltir. A-SAA, lenfositlerin güçlü bir inhibitörüdür. A-SAA n n farelerdeki IL-1 ve TNF ye ba l atefli inhibe etmesi gözlemine dayanarak SAA ve immunoregulatör sitokinler aras nda geri besleme iliflkisi oldu u iddia edilmifltir 17. SAA, trombosit agregasyonunu da inhibe eder. Böylece SAA, AFY s ras ndaki pro-inflamatuar olaylar downregüle eder. A-SAA nötrofillere ba lanarak, oksidatif yanma yan t n inhibe eder ve böylece inflamasyon s ras ndaki oksidatif doku hasar n önlemeye yard mc olur. Fakat bu etki konsantrasyon ba ml d r 18. A-SAA, lokal konsantrasyonlara göre farkl etkilere neden olur. Bu AF proteinine özgü anti-inflamatuar etkiler sistemik de il, selektif ve özgül olabilir. Enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz inflamasyona yan t olarak SAA konsantrasyonlar 6-8 saat içinde normal de erlerinin 1000 kat na ç kabilmektedir. Yar ömrü k sa ve bazal de erleri çok düflük oldu undan minör hastal k de iflikliklerine duyarl d r 14. SAA düzeyinin yüksekli i altta yatan inflamatuar reaksiyonun yayg nl na ba l d r. Bakteriyel ve viral infeksiyonlar SAA sentezinde dramatik art fla neden olurlar. Enfeksiyon geriledi inde SAA konsantrasyonunda h zl bir düflüfl gözlenir SAA düzeyi ölçümleri inflamatuar olaylar n aktivite ve yayg nl n belirlemek, inflamatuar ve noninflamatuar hastal klar n ay r m n yapmak ve bu hastal klar n seyrini izlemek, tedavi giriflimlerinin baflar s n de erlendirmek ve inflamatuar hastal klar n prognozunu belirlemek amac yla kullan labilir. Yenido an ve çocuklarda CRP ve SAA yafla ba ml de iflim göstermektedir. Yenido anlar n %50 sinden fazlas nda SAA düzeyleri CRP ye eflit ya da daha fazlad r. Çocuklarda CRP, SAA dan daha yüksek düzeydedir. SAA n n neonatal enfeksiyonlar n tan ve tedavisinde de önemli bir yer arzetti i düflünülmektedir 22. Febril nötropenik çocuklarda sitokin ve akut faz reaktan düzeyleri incelendi inde, CRP ve SAA n n birlikte yükseldi i fakat hiçbirinin febril epizodlar n kategorilerini ay rt etmede kesinlik arzetmedi i görülmüfltür. Bakteriyeminin erken tespitinde SAA, CRP den daha duyarl bulunmufltur. Gerçek bakteriyemisi olan grupta hiç normal SAA düzeyi saptanamazken, %32 oran nda normal CRP düzeyi saptanmas ; bu hasta grubunda enfeksiyon göstergesi olarak SAA n n daha duyarl bir parametre oldu unu göstermifltir 23. Lösemi, lenfoma veya solid tümörlü çocuklarda bazal CRP de erinin 40 mg/lt nin alt nda oldu u gösterilmifltir. Ne kemoterapi ne de tek bafl na malignite CRP de erini 40 mg/lt nin üzerine ç karmam flt r 24. Nötropenik hastalarda seri CRP ölçümlerinin klinik de eri araflt r lm fl ve febril nötropenik ataklar n tedavisine yan t n izlenmesinde CRP nin yararl bir parametre oldu u belirtilmifltir 25. Klinik olarak kan tlanm fl enfeksiyon olan veya olmayan, bakteriyemik seyreden veya seyretmeyen febril ataklar aras nda CRP düzeylerinde istatistiksel olarak anlaml bir fark gösterilememifl; ayr ca CRP düzeyinde art flla 3 gün içinde febril atak geliflece i öngörülememifltir. Baflka bir deyiflle, seri CRP ölçümleri 3 gün içinde enfeksiyon geliflece inin göstergesi olarak veya enfeksiyon tipini ay rdetmede yararl bulunmam flt r 26. SAA viral enfeksiyonlarda ve renal allograft rejeksiyonunda, CRP den daha yararl bulunmufltur 27. Çeflitli akut viral infeksiyonlarda (Influenza, Rhinovirus, K zam k, Rubella, CMV, VZV ve HIV) artm fl SAA düzeyleri bildirilmifltir 28. nfluenza A enfeksiyonu geçiren yafll larda, özellikle de hospitalizasyon gerektirenlerde, CRP ve SAA düzeyleri oldukça yüksek bulunmufltur 29. Klinik olarak ay r c tan n n zor oldu u ve viral izolasyonun mümkün olmad akut viral enfeksiyonlarda yararl bir inflamatuar gösterge olmufltur 30. SAA, CRP ye göre daha erken ve daha h zl yükselir. Enfeksiyonun geriledi i veya antimikrobiyal tedavinin etkili oldu u, SAA düzeylerindeki h zl düflüflle anlafl labilir 20,21,28. Çeflitli infeksiyonlarda CRP ve SAA n n enfeksiyon göstergesi olarak de erinin incelendi i çal flmalarda, enfeksiyonlar n akut evresinde yükseldikleri, konvalesan evrede azald klar ve birbirleriyle net bir pozitif korelasyon gösterdikleri ortaya konmufltur. SAA konsantrasyonlar n n CRP düzeylerinden 5-11 kat daha fazla oldu u ve viral enfeksiyonlar n akut faz nda %98 oran nda belirgin yükseldi i gözlenmifltir. Üstelik bakteriyel enfeksiyon göstergesi olarak da SAA n n karaci er taraf ndan üretilen en duyarl akut faz reaktan oldu u ve CRP den daha h zl kayboldu u da gözlenmifltir 19,28. Yafll hastalarda prognostik belirteç olarak CRP ve SAA n n araflt r ld bir çal flmada, CRP ve SAA yükselmelerinin 222

4 birbiriyle korele bir flekilde ciddi hastal k ve kötü prognoz göstergesi oldu u belirtilmifltir. Bafllang ç SAA düzeyinin CRP düzeyine oran enfeksiyonu olan olgularda 2.2, sadece inflamasyonu olan olgularda 1.6 bulunmufltur 31. Menenjitli hastalar n serum ve beyin-omurilik s v s nda (BOS) CRP ve SAA düzeyleri incelendi inde, BOS taki CRP düzeyleri bakteriyel menenjitlerde virallere oranla daha yüksektir. Fakat menenjit d fl bakteriyel enfeksiyonlarda da BOS da CRP yükselmektedir. Bakteriyel, viral ya da mikotik menenjitlerin tümünde SAA düzeyleri yüksek bulunmufltur 32. Akut diyareyle birlikte sistemik enfeksiyonu olan çocuklarda ortalama CRP ve SAA düzeyleri sistemik enfeksiyonu olmayanlara oranla daha yüksek bulunmufltur 33. Akci er hasar (destrüksiyonu) olan postprimer pulmoner tüberkülozda CRP ve SAA düzeyleri çok yüksek bulunmufltur. Bunun sekonder bakteriyel enfeksiyonlarla iliflkili olabilece i düflünülmüfltür. Tedavi bafllanmas ndan k sa süre sonra CRP ve SAA düzeyleri h zla düflmüfltür 34. Enfeksiyonu olan kontrolsüz diyabetik hastalarda CRP ve SAA düzeyleri normalin kat na yükselmektedir. Diyabet kontrol alt na al nd nda, enfeksiyonun gerilemesiyle birlikte CRP ve SAA düzeyleri giderek azalmaktad r 35. Üriner sistem enfeksiyonu olan hastalarda da antimikrobiyal tedavi izlemi için CRP ve SAA en güvenilir parametrelerdir 20. Febril nötropenik hastalarda çeflitli risk faktörlerini inceledi imiz bir çal flmam zda, febril ata n ilk 48 saati içersindeki CRP de erlerinin enfeksiyonu göstermede anlaml (p=0.001), fakat mortaliteyi öngörmede anlams z (p=0.595) oldu u belirlenmiflti 36. Bu sonuçtan yola ç karak, febril nötropenik hastalarda ard fl k günlerdeki CRP ve SAA düzeylerini inceledi imiz bir baflka çal flmam zda, febril ata n ilk gününde SAA düzeylerinde daha fazla art fl olmas na ra men literatürle uyumlu olarak SAA ile CRP aras nda net bir korelasyon oldu u saptand. Bafllang ç SAA ve CRP düzeyleri infeksiyon ve mortaliteyi prediktif etmede anlaml bulunmad. Ancak tüm olgularda seyir s ras nda anlaml bir düflüfl kaydedilmesinde tespit edemedi imiz muhtemel enfeksiyonlar n rolü olabilece i düflünüldü. Bafllang ç ve son gün de erleri karfl laflt r ld nda, SAA n n CRP den daha hassas oldu u görüldü 37. CRP ile yap lan çal flmalar hem pratik hem de düflük maliyetli olmas sebebiyle birçok merkezde rutin izlem parametresi olarak kabul görmüfltür. Enfeksiyonun en iyi bilinen ve en yayg n kullan lan göstergesi CRP olmas na ra men, baz durumlarda infeksiyonun erken tan s nda CRP tek bafl na yetersiz kalmaktad r. Semptomlar ço unlukla CRP yükselmesinden önce oluflur. Bu nedenle birçok çal flmada çeflitli hastal klar n tan s ve izleminde SAA n n önemi vurgulanm flt r. CRP düzeyi, bakteriyel enfeksiyonlarda hassas bir inflamasyon göstergesi olarak kullan lmakta fakat akut viral enfeksiyonlarda, bakteriyel olanlara oranla minimal yükselme göstermektedir. SAA, CRP den daha erken ve daha fazla yükselir ve CRP den farkl olarak, hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlarda ayn yükselme trendini izler. CRP ve SAA, inflamatuar aktiviteyi de erlendirmede en hassas göstergelerdir ve bu iki parametrenin paralel kullan m enfeksiyonlar n tan s nda akut faz proteinlerinin duyarl l n art rabilir. KAYNAKLAR 1. Kushner I, Rzewnicki DL. The acute phase response. In: Mackowiak PA (ed). Fever, Basic Mechanisms and Management. 2 nd ed, Philadelphia, Lipincott-Raven, 1997: Baumann H, Gauildie J. The acute phase response. Immunol Today 1994; 15: Dinarello CA. The acute phase response. In: Bennett JC, Plum F (eds). Cecil Textbook of Medicine. 20 th ed, Philadelphia, WB Saunders, 1996: Gabay C, Kushner I. Acute-phase proteins and other systemic responses to inflamation. N Engl J Med 1999; 340: Xu L, Badolato R, Murphy WJ, et al. A novel biologic function of serum amyloid A induction of T lymphocyte migration and adhesion. J Immunol 1995; 155: Kisilevsky R, Subrahmanyan L. Serum amyloid A changes high dencity lipoprotein s cellular affinity. Lab Invest 1992; 66: Berliner JA, Navab M, Fogelman AM, et al. Atherosclerosis: Basic mechanisms oxidation, inflammation and genetics. Circulation 1995; 91: Van Leeuwen MA, Van Rijswijk MH. Acute phase proteins in the monitoring of imflammatory disorders. Bailliere s Clinical Rheumatology. 1994; 8-3: Zouki C, Beauchamp M, Baron C, Filep JG. Prevention of in vitro neutrophil adhesion to endothelial cells through shedding of L-selectin by C-reactive protein and peptides derived from C-reactive protein. J Clin Invest 1997; 100: Sasaki K, Fujita I, Hamasaki Y, Miyazaki S. Differentiating between bacterial and viral infection by measuring both C- reactive protein and 2'-5'-oligoadenylate synthetase as inflammatory markers. J Infect Chemother 2002; 8: Peltola H, Jaakkola M. C-reactive protein in the early detection of bacteremic versus viral infections in immunocompetent and compromised children. J Pediatr 1988; 113: Rose PE, Johnson SA, Meakin M, Mackie PH, Stuart J. Serial Study of C-reactive protein during infection in leukemia. J Clin Pathol 1981; 34: Marhaug G, Dowton SB. Serum amyloid A: An acute-phase apolipoprotein and precursor of AA amyloid. Bailliere s Clinical Rheumatology 1994; 8: Uhlar CM, Whitehead AS. Serum amyloid A, the major vertebrate acute-phase reactant. Eur J Biochem 1999; 265: Patel H, Fellowes R, Coade S, Woo P. Human serum amyloid A has cytokine-like properties. Scand J Immunol 1998; 48: Pregiado PL, Cahalon L, Hershkowitz R, et al. Serum amyloid A complexed with extracellular matrix induces the secretion of tumor necrosis factor-a by human T-lymphocytes. Lett Peptide Sci 1998; 5: Shainkin KR, Berlyne G, Zimlichman S, Sorin HR, Nyska M, Danon A. Acute phase protein, serum amyloid A, inhibits IL- 1 and TNF-induced fever and hypothalamic PGE2 in mice. Scand J Immunol 1991; 34:

5 18. Gatt ME, Urieli SS, Preciado PL, et al. Effect of serum amyloid A on selected in vitro functions of isolated human neutrophils. J Lab Clin Med 1998; 132: Nakayama T, Sonoda S, Urano T, et al. Monitoring both serum amyloid protein A and C-reactive protein as inflammatory markers in infectious diseases. Clin Chem 1993; 39: Casl MT, Sablejar MM, Kovacevic S, et al. Clinical relevance of serum amyloid A protein monitoring in urinary tract infections. Ann Clin Biochem 1993; 32: Marhaug G, Permin H, Husby G. Amyloid-related serum protein (SAA) as an indicator of lung infection in cystic fibrosis. Acta Paediatr Scand 1983; 72: Bruun CF, Sanchez JC, Hochstrasser DF, Marhaug G, Husby G. A two-dimensional electrophoretic study of serum amyloid A and C-reactive protein in infants and children. Electrophoresis 1998; 19: Riikonen P, Saarinen UM, Teppo AM, Metsarinne K, Fyhrquist F, Jalanko H. Cytokine and acute-phase reactant levels in serum of children with cancer admitted for fever and neutropenia. J Infect Dis 1992; 166: Santolaya ME, Cofre J, Beresi V. C-reactive protein: a valuable aid for the management of febrile children with cancer and neutropenia. Clin Infect Dis 1994; 18: Manian FA. Aprospective study of daily measurement of C- reactive protein in serum of adults with neutropenia. Clin Infect Dis 1995; 21: Yonemori K, Kanda Y, Yamamoto R, et al. Clinical value of serial measurement of serum C-reactive protein level in neutropenic patients. Leuk Lymphoma 2001; 41: Yamada T. Serum amyloid A (SAA): A concise review of biology, assay methods and clinical usefulness. Clin Chem Lab Med 1999; 37: Miwata H, Yamada T, Okada M, et al. Serum amyloid A protein in acute viral infections. Arch Dis Childhood 1993; 68: Falsey AR, Walsh EE, Francis CW, et al. Response of C- reactive protein and serum amyloid A to influenza A infection in older adults. J Infect Dis 2001; 183: Schultz DR, Arnold PI. Properties of four acute phase proteins: C-reactive protein, serum amyloid A protein, a1-acid glycoprotein and fibrinogen. Semin Arthritis Rheum 1990; 20: Hogarth MB, Gallimore R, Savage P, et al. Acute phase proteins, C-reactive protein and serum amyloid A protein, as prognostic markers in the elderly inpatient. Age Ageing 1997; 26: Shimetani N, Ichikawa K, Shibuya M, et al. Quantitative levels of serum amyloid A protein and other proteins in cerebrospinal fluid and serum of patients with meningitis. Rinsho Byori 1998; 46: Darling JC, Filteau SM, Kitundu JA, Kingamkono RR, Msengi AE, Tomkins AM. Acute phase proteins as markers of systemic illness in acute diarrhoea. Acta Paediatr 1999; 88: De Beer FC, Nel AE, Gie RP, Donald PR, Strachan AF. Serum amyloid A protein and C-reactive protein levels in pulmonary tuberculosis: relationship to amyloidosis. Thorax 1984; 39: Van Eeden SF, Strachan AF, Hough SF. Circulating acute phase reactive proteins as indicators of infection in poorly controlled diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract 1988; 5: Gençer S, Salepçi T, Özer S. Evaluation of infectious etiology and prognostic risk factors of febrile episodes in neutropenic cancer patients. J Infect 2003; 47: Bat rel A, Gençer S, Özer S. Febril nötropenik hastalarda serum amiloid A (SAA) ve C-reaktif protein (CRP) in infeksiyon ve mortalite göstergesi olarak incelenmesi. 5. Febril Nötropeni Simpozyumu, Antalya, fiubat Poster No: P

Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı

Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı ISSN: 1308-0679 DERLEME Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı H. İbrahim GÖKCE 1 Kadir BOZUKLUHAN 2 http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 19-35 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Hacer DEN Z ARISU* Emin TÜRKÖZ Oya BALA ÖZET Amaç: Bu çal flman

Detaylı

SIĞIRLARDA AKUT FAZ PROTEİNLERİ VE KLİNİK KULLANIM ALANLARI* Clinical Use of Acute Phase Proteins in Cattle. Alparslan COŞKUN 1, İsmail ŞEN 2

SIĞIRLARDA AKUT FAZ PROTEİNLERİ VE KLİNİK KULLANIM ALANLARI* Clinical Use of Acute Phase Proteins in Cattle. Alparslan COŞKUN 1, İsmail ŞEN 2 Sığırlarda akut faz proteinleri ve klinik kullanım alanları DERLEME (Review Article) SIĞIRLARDA AKUT FAZ PROTEİNLERİ VE KLİNİK KULLANIM ALANLARI* Clinical Use of Acute Phase Proteins in Cattle Alparslan

Detaylı

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar 66 Derleme / Review Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar Relationship Between Dizziness and Anxiety: New Clinical Syndromes Elif ONUR, Tunç ALKIN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler

Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 31-38 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.08.031 Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler An

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 141-146 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri

Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2005; 4 (2): 112-116 Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri Serum adenosine deaminase levels and lymphocyte

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

EVDE YAfiAYAN 65 YAfi VE ÜZER B REYLER N GÜNLÜK YAfiAM AKT V TELER NDEK BA IMLILIK DURUMU LE EV KAZALARI ARASINDAK L fik N N NCELENMES *

EVDE YAfiAYAN 65 YAfi VE ÜZER B REYLER N GÜNLÜK YAfiAM AKT V TELER NDEK BA IMLILIK DURUMU LE EV KAZALARI ARASINDAK L fik N N NCELENMES * Turkish Journal of Geriatrics 2006; 9 (2): 85-93 ARAfiTIRMA EVDE YAfiAYAN 65 YAfi VE ÜZER B REYLER N GÜNLÜK YAfiAM AKT V TELER NDEK BA IMLILIK DURUMU LE EV KAZALARI ARASINDAK L fik N N NCELENMES * Muazzez

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt r lmas

T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt r lmas TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(3):142-153 E T M ARAfiTIRMASI T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt

Detaylı

NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI

NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI Yrd.Doç.Dr.Alpaslan ALP Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AB Dal, ANKARA Tüberküloz kontrolünde anahtar faktörler

Detaylı

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Olgu Sunumlar /Case reports lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Dr. Özcan Uzun, Dr. Nihat Zincir, Dr.

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli?

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Perinatoloji Dergisi 2011;19(3):123-129 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20110193005 doi:10.2399/prn.11.0193005 Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Güler Üstün 1, Merlinda Alufl

Detaylı

Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi*

Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi* KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 88-93 Gelifl Tarihi/Received: 05/10/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 01/12/2009 Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve

Detaylı

GÜVERC N TEMAS ÖYKÜSÜ OLAN B R BRONfi OL T S OBL TERANS ORGAN ZE PNÖMON (BOOP) OLGUSU

GÜVERC N TEMAS ÖYKÜSÜ OLAN B R BRONfi OL T S OBL TERANS ORGAN ZE PNÖMON (BOOP) OLGUSU Solunum 2002 Cilt: 4 Say : 4 Sayfa: 479-483 GÜVERC N TEMAS ÖYKÜSÜ OLAN B R BRONfi OL T S OBL TERANS ORGAN ZE PNÖMON (BOOP) OLGUSU Zeynep TOPU*, Ayd n Ç LEDA *, Özlem URAL GÜRKAN*, Gökhan ÇEL K*, Serpil

Detaylı

Burcu Çakaloz, Aynur Pekcanlar Akay, Ece Böber

Burcu Çakaloz, Aynur Pekcanlar Akay, Ece Böber Araflt rmalar/researches Dikkat eksikli i hiperaktivite bozuklu u ve efllik eden karfl t olma karfl gelme bozuklu u olan prepubertal erkek çocuklarda plazma kortizol düzeylerinin de erlendirilmesi Dikkat

Detaylı

ÇOCUKLARDA Ö REN LM fi ÇARES ZL K ÜZER NE B R GÖZDEN GEÇ RME

ÇOCUKLARDA Ö REN LM fi ÇARES ZL K ÜZER NE B R GÖZDEN GEÇ RME ÇOCUKLARDA Ö REN LM fi ÇARES ZL K ÜZER NE B R GÖZDEN GEÇ RME Birim Günay KILIÇ*, Nursen ORAL** ÖZET Amaç: Ö renilmifl çaresizlik kuram na göre davran fl ile sonucu aras nda ba lant olmad n n ö renilmesine

Detaylı