ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mayýs 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4902 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mayýs 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4902 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Toplumsal eþitliði kuramadýðýmýz için cinsiyet eþitliði komitesi kurmaya karar verildi. Kýbrýs'taki mesele Türk-Rum meselesi mi, yoksa kadýn-erkek meselesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mayýs 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4902 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ORTADOÐU'NUN ÞANSLI ÇOCUÐU 2. sayfada Birleþik federal bir Kýbrýs hedefi yönünde yeni adýmlar... Liderlerden 5 maddelik açýlým paketi... Ýskele'de silahlý saldýrý... Bu neyin hesaplaþmasý? Cumali Ulusu Elidemir'in evine 7 el ateþ edildi... Polis, tetikçi Serhat Sonar'ýn evinde 9 mm çapýnda tabanca ile canlý mermi buldu sayfada Bir hissa daha Ýlk etapta Lefke Aplýç ve Derinya kapýlarý açýlýyor... Elektrik ve telefon þebekeleri birleþtiriliyor... Cinsiyet eþitliði konusunda bir komite oluþturuluyor... Liderlerin önümüzdeki aylarda yapacaklarý dört görüþme tarihi de belirlendi... Görüþmeler 17 ve 29 Haziran ile 10 ve 17 Temmuz olarak saptandý... Mustafa Akýncý görüþmeden sonra yaptýðý açýklamada "Dünkü noktada deðiliz, ancak yürünecek daha çok yol var" dedi... Cep telefonlarý ile ilgili konuda Akýncý, "Bu iþi hallettik deme noktasýnda deðiliz" diye konuþtu ve komitelere bu yönde çalýþma için görev verildiðini söyledi... Dünkü görüþmede, Kültür Komitesi'ne atananlarýn listeleri de karþýlýklý olarak takdim edildi... 8 ve 12. sayfalarda Sibel Siber'in savcýlýða þikayeti üzerine 21 öðretmene ceza davasý Davalar öðretmenlere dün polis tarafýndan teblið edildi KTÖS ve KTOEÖS dün yaptýklarý eylemle davalarý protesto ettiler 3 ve 4. sayfalarda Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Çalýþma hayatýmýz Özgün Kutalmýþ KÖRLER VE SAÐIRLAR ÜLKESÝ Ülker Fahri HAKSIZ MIDIR? Ali Osman ATIN ÖLÜMÜ ARPADAN OLUYOR Erdoðan Baybars GARANTÖRLÜK Mehmet Levent E-KÝMLÝK DÖNEMÝ Akýncý, Siber, Yorgancýoðlu, Eroðlu ve Talat ilk alanlar oldu 6. sayfada

2 Þener LEVENT AFRÝKA dan mektup... Açý KKTC MECLÝSÝ SÝBEL HANIMIN HANESÝ... Sibel Siber söylemiþti cumhurbaþkanlýðý seçim kampanyasýnda erkekçe dikleneceðim diye CTP-BG nin adayý Hanýmefendi yanlýþ hesaplar yüzünden ve seçim kampanyasýný sürdüren reklamcýlarýn komplosu sonucunda seçilemedi Evet ama yine de sözünün arkasýnda durdu Cumhurbaþkaný olarak deðilse bile, ne yapsýn, Meclis Baþkaný olarak erkekçe diklendi Dikleneceði yeri þaþýrdý gerçi ama olsun, diklenmek diklenmektir Kime karþý diklendiðinin önemi yoktur Sibel haným, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý ve Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý nýn mecliste yaptýðý eylemden þikayetçi olunca savcýlýk dava açtý Dava Haneye tecavüz/mülke tecavüz davasý Hane Diyanellos un sigara fabrikasý deðil, KKTC Meclisi KKTC Meclisi Sibel hanýmýn hanesi, Sibel hanýmýn mülkü Tecavüz edenlerse öðretmenler O hanede kýsa bir süre önce, bu ülkede terör estirmeye fýrsat arayan ve günlerdir de Maðusa Mahkemesi önünde ve üniversitelerde gerçekten de terör estiren ülkücüleri kabul etmiþ, onlarýn elinden çiçek almýþ, objektiflere gülümseyerek bakmýþtý Hatta sicillerinde azgýn, provokatif, saldýrgan ve kanlý eylemler dýþýnda hiçbirþey bulunmayan ülkü ocaklarý ný sivil toplum örgütü olarak kabul ettiðini de beyan etmiþti Ülkü Ocaklarý na, dilinden düþürmediði uzlaþý kültürü kapsamýnda yaklaþan Sibel hanýmýn, öðretmenlerin barýþçýl eylemine ayný hoþgörüyü göstermemesini biz deðerlendiririz deðerlendirmesine de, bunu asýl yapmasý gerekenler baþka Bir zahmet CTP-BG nin kadýn milletvekilleri yapýversinler bir deðerlendirme de, havamýzý bulalým bari Emek midir en yüce deðer, yemek midir? Emek yüce bir deðer midir, yoksa cüce bir deðer midir? Görmüyorlar mý, CTP-BG nin 1 tanecik hanýmefendisi Sibel Siber eþit iþe eþit ücret talep edenlerin karþýsýnda baskýcý rejimin 1 numaralý savunucusu olarak dimdik duruyor Büyük bir fýrsatý kaçýrmýþ olduk aslýnda Sibel hanýmý seçmemekle Cumhurbaþkaný seçilseydi Anastasiadis in karþýsýna, tam da hayran olduðu Padiþah ýn arzu ettiði gibi Demir Lady olarak dikilecekti Keþke seçilseydi de Rumlara karþý diklenseydi KTÖS Göç Yasasý diyor, Kýbrýslý Türkleri fakirleþtirme projesi diyor, emek sömürüsü diyor Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde sadece kadýn olduðu için oy isteyen Sibel hanýmýn umurunda mý bunlar O mensubu olduðu sýnýfýn çýkarlarýný korumakla mükelleftir Hayýf cinsiyete takýlýp sýnýflarý yok sayanlara ORTADOÐU'NUN ÞANSLI ÇOCUÐU Ýskele'de Cumali Ulusu Elidemir'in evine 7 el ateþ edildi... Bu neyin hesaplaþmasý? Gamze BAYKUR - Ýskele Bahçeler bölgesinde dün sabaha karþý saat 02:30 raddelerinde silah sesleri yankýlandý. Ýskele Bahçeler bölgesinde Þahin Sokakta ikamet eden Cumali Ulusu Elidemir'in evine dün sabaha karþý 9 mm çapýnda 7 el ateþ edildi. Evine 6 kurþun, evinin önünde park halinde bulunan JM 001 plakalý aracýna ise 1 kurþun isabet eden Elidemir, silahlý saldýrýnýn hemen ardýndan Ýskele Polis Müdürlüðü'ne giderek þikayette bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis 7 adet boþ kovan bulurken, kurþunlarýn 9 mm çapýndaki bir tabancadan çýktýðýný tespit etti. 1'i azmettirici olmak üzere 4 kiþi tutuklandý... Elde edilen bilgilere göre, geniþ çaplý soruþturma baþlatan polis çevredeki kamera kayýtlarýný da incelemeye aldý. Cumali Ulusu Elidemir'in evini kurþun yaðmuruna tutan Serhat Sonar ve suç ortaklarý olduðu tespit edilen Ahmet Tepeci ile Hasan Baþkan ve tetikçi Serhat Sonar'ý azmettirdiði tespit edilen Osman Hordan tutuklandý. Polis, tetikçi Serhat Sonar'ýn evinde yaptýðý aramada ise olayda kullanýlan 1 adet 9 mm çapýnda tabanca ile 5 adet 9 mm çapýnda canlý mermi buldu. Bugün mahkemeye çýkarýlacaklar... Cumali Ulusu Elidemir'in evini kurþunlayan tetikçi Serhat Sonar ile suç ortaklarý Hasan Baþkan ve Ahmet Tepeci ile azmettirici Osman Hordan bugün "Kanunsuz tabanca tasarrufu", "Kanunsuz tabanca taþýma", "Kanunsuz patlayýcý madde tasarrufu", "Kanunsuz patlayýcý madde taþýma", "Kanunsuz tabanca kullanma", "Þiddet tehditi", "Kasti hasar" ve "Meskun mahalde ateþ açma" suçlamalarýyla Ýskele Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlacak. Zanlý Ahmet Tepeci Maðusa Kaza Mahkemesi'ne de çýkarýlacak... Öte yandan zanlý Ahmet Tepeci dün saat 11:30 raddelerinde Maðusa'da kullanýmýnda bulunan araç ile aralarýnda alacak verecek meselesi bulunan Hakan Çiðdem'in üzerine öldürmek kasti ile sürüp Hakan Çiðdem'e çarptý. Hakan Çiðdem'in þikayeti üzerine tutuklanan Ahmet Tepeci "Katle teþebbüs" suçlamasýyla bugün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne de çýkarýlacak. Çiziktir di Çiziktirdi Þöyle bir bakýn çevrenize... Ýster Eleftheria'dan... Ýster Sarayönü'nden... Trodoslara, ya da Kantara'nýn tepesine çýkýp bakýn isterseniz... Ortadoðu'ya... Bölgedeki en mutlu ve en iyimser insanlar biz deðil miyiz? Ýsrail ve Filistin'e bakýn... Kuþatmadaki Gazze'ye... Kaynayan Tunus'a ve Mýsýr'a bakýn... Libya'ya... Irak'a... Ve de kelle kesicilerin eline geçen Suriye'ye... Türkiye'ye bakýn Türkiye'ye... Diktatörün keskin kýlýcýndan kendini kurtarmak için nasýl çýrpýnýyor... Tüm bunlara bir göz attýktan sonra, dönüp bir de kendinize bakýn... Deniz kenarlarý, daðlardaki piknik alanlarý, þehirlerdeki cafe, bar ve restoranlar, köylerdeki kleftiko fýrýnlarý... Cývýl cývýl her yer... Ve siz ne kadar umutlu, ne kadar iyimsersiniz deðil mi? Hele de son günlerde... Çözüm olacak... Barýþ gelecek... Federasyon kurulacak... Bütün zamanlar içinde belki de ilk kez bu kadar umutlu ve iyimsersiniz... Ortadoðu'yu cehenneme çevirenler... Irak ve Suriye halklarýný kelleleri kesilmek üzere cihatçýlara teslim edenler... Huzurlu Libya'ya artýk bir tek huzurlu gün yaþatmayanlar... Size kýyamamýþlar iþte... Siz Kýbrýslýsýnýz çünkü... Sevgili kullarý Tanrýnýn... Elbette size de çok kötülük yaptýlar... Bu güzelim adada da çok kan döktüler... Yurdunuzu kavun gibi ikiye böldüler... Topraklarýnýzý yaðmaladýlar... Ama þimdi piþman oldular ya... Ona bakýn... Sizi barýþtýracaklar, bir federasyon armaðan edecekler size... Suriyeliye, Iraklýya, Libyalýya acýmazlar belki, ama sizi severler... Kaç arabulucu gönderdiler size bugüne kadar, kaç masa kurdular... Müzakere masasý... Ara bölgede... Da ara dayaðý yemediler hiçbir zaman... Hala bir çözüm bulamadýysanýz kabahat sizde... Onlar ellerinden geleni yaptýlar... Hele Alvaro De Soto hiç unutulmaz... Turuncu gömlek ve turuncu kalemle kazýndý hatýralarýmýza... Peru'nun çýlgýn evladý... Kimbilir þimdi nerde ne yapýyor... Somalili ve Libyalý göçmenler minnacýk teknelerde can veriyor, köpekbalýklarýna yem oluyor... Irak ve Suriye'de cihatçýlar kelle kesiyor, kadýnlarý köle pazarlarýnda yüz dolara satýyor... Gazze kan aðlýyor hala... Geleceðe umutla bakan kimse kalmadý Ortadoðu'da bizden baþka... Bir masa daha kurdular iþte bize... Kahve ve zivaniyadan sonra... Her zamanki gibi, bu son tren diyorlar... Tango iki kiþilik diyorlar... Yýl sonuna kadar tamam diyorlar... Diyorlar da diyorlar... Ama bu kez gerçekten tamam deðil mi? Güney de battý, kuzey de battý çünkü... Ýkimizin de batmasý çözüm ve barýþ için çok iþe yarýyor... Ýki çýplak olsa olsa bir hamama yakýþýr... Madem hazineyi de bulduk deniz altýnda korkmayýn... Hizaya gelirler kuzu kuzu... Yoksa koklatmayýz ha... Saddam gibi kolay lokma deðiliz biz... Fiþi taktýk mý iþi bitiririz... Sabýrlý olun biraz... Bunca yýl beklediniz, biraz daha bekleyin... Merak etmeyin, Ortadoðu'nun kara dumanlarý sarmaz bizi... Oturun talvarýn altýna... Çekin kafayý... Çevremizi ateþe verenler versin... Kim ne hali varsa görsün... Koenig'in dediklerini unutmayýn... Bizi seven yýlan bin yaþasýn...

3 ALAÞYA' DAN NOTLAR Canan Sümer UNUTULMAYA MAHKÛM BÝR FANTEZÝ KTÖS, Lefkoþa Polis Müdürülüðü, Milli Eðitim Bakanlýðý ve meclis önünde eylem yaptý 21 öðretmen "haneye tecavüzden" dava edildi n Elcil: Hakkýmýzý aramak için meclis'e yasal olarak girdik, haneye tecavüzcü olduk. Haklýyýz, hakkýmýzý kazanacaðýz Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Lefkoþa Polis Müdürlüðü, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Meclis önünde eylem yaparak, "Göç Yasasý eylemleri" sýrasýnda 2 Nisan'da milletvekillerine yasa deðiþikliði önerilerini sunmak üzere Meclis salonuna giren 7'si KTÖS, geri kalanlarý KTOEÖS üyesi toplam 21 öðretmene açýlan "haneye tecavüz" davalarýný protesto etti. KTÖS üyesi 2011 yýlý sonrasý iþe giren öðretmenlerin katýldýðý eylemde, "Eþit Ýþe Eþit Ücret" ile "Baskýcý Anlayýþa Hayýr" pankartlarý açýlýrken, öðretmenler ile KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'e açýlan davada "þikayetçi" olarak görülen Meclis Baþkaný Sibel Siber de protesto edildi. "KÝMLÝKLERÝMÝZÝ ÝBRAZ EDEREK ÝÇERÝYE GÝRDÝK" KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, eylemlerde yaptýðý konuþmalarda, KTÖS olarak "Göç Yasasý" diye nitelendirdikleri "Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk Maaþ Ücret ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý'na" karþý yaptýklarý eylemler kapsamýnda 2 Nisan tarihindeki Meclis oturumuna da katýldýklarýný ve buraya girerken yasal olarak kimlik kartlarýný ibraz ederek içeriye girdiklerini anlattý. Elcil, oradaki eylemin ardýndan Meclis Baþkaný Sibel Siber'in þikayeti üzerine 21 öðretmene dava açýldýðýný ve bu davalarýn bugün poliste kendilerine verildiðini ifade ederek, Meclis'i, Meclis Baþkaný'ný ve mensubu olduðu CTP-BG'yi eleþtirdi. Öðretmenlere "haneye tecavüz" suçlamasý getirildiðini, ancak bu davanýn açýlmasý için Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin geçmesinin beklendiðini savunan Elcil, "Ankara'nýn uþaklarýna taviz vermeyeceðiz, halkýn iktidarýný saðlamak için yürüttüðümüz kavgayý sonuna kadar vereceðiz" dedi. Elcil, eylemler sýrasýnda Meclis'e haklarýný aramak için yasal olarak girdiklerini ancak "haneye tecavüzcü" olduklarýný ifade ederek, toplumun haklarýný aramak için her türlü yasal eylemi yapacaklarýný ve bildikleri yoldan geri dönmeyeceklerini, haklý olduklarýný ve haklarýný kazanacaklarýný kaydetti. EÐÝTÝM BAKANI'NI ÝSTÝFAYA ÇAÐIRDI Þener Elcil, Milli Eðitim Bakanlýðý önünde ise Milli Eðitim Bakaný'ný istifaya çaðýrarak, bakanýn "eðitimden anlamadýðýný, eðitime ve öðretmene sahip çýkmadýðýný" öne sürdü. Lefkoþa Polis Müdürlüðü önünde yapýlan eylemde basýn açýklamasýný KTÖS üyesi öðretmenlerden Onur Emir Bütüner, Meclis önündeki eylemde ise Hazal Eren okudu. "GÖÇ YASASI KIBRISLI TÜRKLERÝ FAKÝRLEÞTÝRME PROJESÝDÝR" Lefkoþa Polis Müdürlüðü önünde sendika açýklamasýný okuyan KTÖS üyesi Onur Emir Bütüner, "Göç Yasasý" diye tabir ettikleri yasanýn; "Kýbrýslý Türkleri fakirleþtirme projesi" olduðunu ileri sürerek, öðretmenler olarak toplum adýna bu "fakirleþtirme projesini" kabul etmeyeceklerini söyledi. Bütüner, yasanýn yarattýðý sosyal, ekonomik ve demokratik eþitsizlikleri ortadan kaldýrmak için emek ve enerjilerini ortaya koymaya devam edeceklerini belirtti. Yasa geçirilirken Anayasa Mahkemesi'nin "eþitlik" ilkesi sulandýrýlarak, taraflý karar aldýðýný ileri süren Bütüner, adalete de güvenlerinin kalmadýðýný söyledi ve Meclis'te bulunan ve bu yasaya taraf olan siyasileri eleþtirdi. Bütüner, þöyle devam etti: "2 Nisan günü vekillere Meclis içinde daðýtmýþ olduðumuz materyallerin barýþçýl bir davranýþla gerçekleþmesine raðmen bunu 'haneye tecavüz' olarak algýlayan siyasetçilerin koltuk korkularýný anlayabiliyoruz. Yasaya karþý direnenlerin vermiþ olduðu onurlu mücadelenin, polis aracýlýðýyla dava dosyalayarak ortadan kaldýrýlamayacaðýný hâlâ öðrenememiþ olmalarý ise bir talihsizliktir." Cumhuriyet Meclisi önünde sendikanýn açýklamasýný okuyan KTÖS üyesi Hazal Eren de, barýþçýl eylemlerle "Göç Yasasý"na karþý mücadelelerine devam ettiklerini belirterek, söz konusu yasanýn; "Ankara tarafýndan Kýbrýslý Türklerin fakirleþtirilmesi ve göç ettirilmesi için iþbirlikçi siyasilere armaðan edildiðini" iddia etti. Eren, 2009'dan bu yana iktidarda olan partileri eleþtirerek, Anayasa Mahkemesi'nin de "eþitlik" ilkesini ihlal ederek, ülkede ayrýcalýklý bir sýnýf yaratýlmasýna ortak olduðunu savundu. "2 BÝN 400 KÝÞÝ OLUMSUZ ETKÝLENDÝ" Yasanýn geçtiði 2011'den günümüze 2 bin 400 kiþinin iþe girdiðini ve bu yasadan aileleri ile birlikte olumsuz etkilendiðini kaydeden Eren, yasanýn varlýðýndan dolayý ülkedeki ucuz emek sömürüsü ile güvencesiz, sendikasýz iþçi çalýþtýrma kotasýnýn aþýldýðýný öne sürdü. Þu andaki hükümetin muhalefetteyken yasayla ilgili verdiði sözlerinin akýllarda olduðunu ifade eden Eren, þöyle devam etti: "Yasaya karþý verdiðimiz mücadelede birçok kez polis þiddeti ile karþý karþýya kaldýk. Mücadele arkadaþlarýmýza birçok defa davalar okunmuþ, yargýlanmýþlardýr. 2 Nisan Perþembe günü de barýþçýl bir hak arama eyleminde Meclisi ziyaret ederek, vekillere göç yasasý deðiþiklik yasa taslaðý önerilerimizi vermiþtik. Bu barýþçýl ziyaret sonrasýnda 7 tane üyemize 'mülke tecavüzden' dava açýlmasý demokrasi anlayýþýndan uzak, hakkýný arayanlara karþý bir yýldýrma politikasýdýr. Bu politikalara karþý yýlmadýk, yýlmayacaðýz... Yaþadýðýmýz topraðýn dünya üzerinde bir adresi yok. Kayýp bir þarkýnýn eksik notalarý gibiyiz. Evrensel deðerlerden ne denli uzak olduðumuzun farkýna bile varamýyoruz çoðu zamanlar. Lafta hepimizin þikâyetçi olduðu bu düzenin, ufacýk da olsa deðiþme olasýlýðý karþýsýnda gerildikçe geriliyoruz. Geçmiþin ve günün saplantý ve realitelerinden arýnmýþ bir gelecek tahayyül etmekte bile zorlanýyoruz. Korkuyoruz Ýnsanýn insaný, devletlerin devletleri, güçlünün güçsüzü ezmediði köleleþtirmediði bir düzenden korkuyoruz adeta. Demokratikleþme adýna atýlacak bir küçük adýmda bile ipe sapa gelmez tartýþmalar yapýyoruz. Öyle bir noktaya geliniyor ki neyi tartýþtýðýmýz deðil de nasýl tartýþtýðýmýz oluyor konu Ýþittiðini göremeyen, gördüðünü dinlemeyen, dinlediðini sezip anlayamayan bir yapýya sahip birçoðumuz Kendi sesimizin ardýnca sürüklenirken, nice farklý güzellikteki sesin çaðýltýsýna saðýrýz adeta. Bizim gibi olmayan, bizden deðildir mantýðý taþýyanlar hiç de az deðilmiþ hani. Gerçi bu tiplerin çok olmalarýndan ziyade, bu güruhta etken konumdaki kariyer sahiplerinin varlýklarý talihsiz bir önem arz etmekte... Hepimiz benzer okullarda benzer bir eðitimden geçiyoruz. Hepimize ulusumuzu, devletimizi, bayraðýmýzý sevmemiz öðretiliyor. Marþlarda ve saygý duruþlarýnda gülen çocuklar cezalandýrýlýyor. Standart dýþý davranýþlara asla taviz yok. Her þey kuralýna uygun olmalý. Hepimizin iyi birer heteroseksüel Türk genci olarak yetiþmesi için ne fedakârlýklar yapýlýyor! Meydan okuma ve nutuk atmanýn bir yaþam biçimi olduðu bir toplumda bireyin iç barýþýný tesis etmesi de oldukça güçtür. Üzerimizdeki tüm baský, kural ve öðretilerden silkinip sadece insan kalabilmek dünyaya yapacaðýmýz en büyük iyilik olsa gerek Bence zihin ve kalpteki boþluðu, hiçbir ideoloji ve yasa ile dolduramayýz. Profesör John Forbes Nash farklý kiþiliði, parlak fikirleriyle tanýnan bir matematikçi... Onu önemli kýlan bir diðer farklýlýðý da uzun yýllardýr þizofren olmasý. 21 yaþýnda hazýrladýðý doktora tezi "Oyun Teorisi" ile oluþturduðu denge kuramý, modern ekonominin temel taþý haline geldi. Bu çalýþmasý, uzun yýllar sonra ona bir Nobel ödülü kazandýrdý. Nash, üniversite yýllarýnda derslere girmeyi zaman kaybý olarak görüyordu. Okulun onun yeteneklerini körelteceðine inanýyordu. Haksýz da olmadýðýný, genç yaþýna raðmen dünyanýn önde gelen matematikçileri arasýna girerek kanýtladý yýlýnda baþ gösteren hastalýðý, giderek arttý ve tam otuz yýl þizofreninin pençesinden kurtulamadý. 30 yýl gerçek dýþý bir dünyada yaþayýp bir gün aniden uyandý. Tam anlamýyla iyileþmedi ama hastalýðý ile birlikte yaþamayý öðrendi. Bu sýra dýþý insan birkaç gün önce geçirdiði bir trafik kazasýnda hayatýný kaybetti 1984'teki Nobel ödül töreninde; "Mantýklý nedenler sadece aþkýn gizemli denklemlerinde bulunur. Varlýk nedenim ve bütün sorularýmýn cevabý sensin" diye seslendiði karýsý Alisiha da onunla birlikte bu kazada öldü. "A Beateful Mind" adlý "Oskarlý" filmde Russel Crowe'nin canlandýrdýðý John Nash izleyicinin yüreðinde bir sýcaklýk yarattý. Bu sýcaklýðý toplumumuzda yaþayan farklý bireylere ve karþý cinse karþý da gerçek anlamda gösterebilmeliyiz. Hayata dokunurken sýcacýk ve insanca bir iz býrakabilmek için Toplumsal sorunlarýn olgunluk ve saðduyu içerisinde ele alýnýp farklý görüþlerin halkla paylaþýlmasý, sýradan bir vatandaþ olarak benim olduðu gibi eminim birçoðumuzun da arzusu. Emin olduðum diðer bir þey ise; "Memleketin bütün erkekleri birleþin!", nidalarý unutulmaya mahkûm bir fantezi Týpký, "Karý senin babandýr!" lâfý gibi

4 A KAY A L A ÝFÝL DÝR Rumlara yedirmezmiþ bizi R.T. Erdoðan Kendileri dururken sýra gelir mi Ruma? Öyle bir aðzý var ki konuþuyor durmadan Biz yeriz dercesine yedirmezlermiþ Ruma Kalay OLDU MU YA SÝBEL HANIM? Bir bu eksikti... Bu memlekette savcýlýðýn yapacak baþka iþi yok anlaþýlan... Bir de öðretmenlere ceza davasý açýldý þimdi öðretmene birden... Neden? Meclise girip eylem yapmýþlar... KTÖS ve KTOEÖS... Ne eylemi? Okusunlar diye milletvekillerine göç yasasý deðiþiklik tasarýsýný daðýtmýþlar... Bütün mesele bu iþte... Ama en önemlisi ne? Meclis Baþkaný Sibel Siber'in þikayeti üzerine açmýþ savcýlýk davayý... Oldu mu ya Sibel Haným? Yakýþýr mý? Böyle masum bir hareket için þikayetçi olunur mu? Meclis hepimizin meclisi deðil mi? Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent GARANTÖRLÜK HAKSIZ MIDIR? Geçen günkü gazeteler Rumlarýn Koenig'e tepkilerini yazýyordu. Koenig "Kýbrýs iþgal ve istila altýnda deðildir" demiþ. Zevkten dört köþe Türk basýný... Onlarýn bugüne kadar yazdýklarýný çizdiklerini bir kere de Koenig dile getirdi ya... "Ya ya ya, þa þaþa, Koenig çok yaþa"! Rumlar bu tepkilerinde haksýzdýrlar! Bu adada yaþayanlarýn baþýna gelenlerin hala daha Anglo Amerikanlarýn iþi olduðunu bilmiyorlar mý? Ortada fol yok yumurta yokken, Amerika Kýbrýs'taki durumu beðenmediðini ve kalýcý bir çözüm istediðini neden söyledi... NATO Genel Sekreteri Luns neden müttefiklerle bu konuyu görüþtü... Türk ordusunun eline verilen harita Amerikan haritasý deðil miydi? Biraz çizgiyi aþmýþ, o kadar... Zaten çözüm denilen de bu aþýlan yerlerin iadesi deðil midir? Amerika'nýn "kalýcý çözümü"nün taksim olduðunu anlamayan Kýbrýslý aptaldýr... Galiba da çoðunluk böyle... Aptal olmasak yýllarca süren bir kan davasý güder miydik? Büyük devletlerin, hele dünyayý elinde oynatan devletlerin hesaplarý bugünden yarýna deðildir. Uzun vadeli hesaplarý vardýr onlarýn... Kýbrýs için de uzun vadeli hesaplar yaptýlar. Ortadoðu'ya uzanan yolda batmayan uçak gemisi... Yanýnda doðalgazla dolu bir Akdeniz... Belki daha yakýnlarda petrol... Kimbilir... Susuz yazlarda üzerinde yaþayanlar kuraklýktan kýrýlsa da hiç önemi yoktur. Yazlarý yaðýþlý olsa da önemli deðildir Yahudi'nin hesaplarýnda... Üzerinde yaþayanlarý birbirine kýrdýracak bir planý vardýr mutlaka 'lerde belki de 1930'lardaki plebisitle baþlayan bir sürecin yeni bir aþamasýydý 1974 yýlýndaki askeri harekat... Amerika'nýn kalýcý çözüm için önce masayý temizlettiði... Ardýndan da kana, gözyaþýna boðduðu adada istediðine kavuþtu... Federal, konfederal, hepsi de maskaralýktýr. Yoktur birþey... Amerika'nýn istediði kadardýr herþey... TC Dýþiþleri, Davutoðlu veya Erdoðan konuþmuþ... Buradakileri saymýyorum bile... Hepsi de hava civa... Yukarýda da yazdýðým gibi çözüm fazladan alýnan birkaç yerin iadesidir... O kadar... Koenig Türklerden duymamýþ iþgal ve istila sözünü... Nasýl duysun ki... Söyleyenlerin yanýna hiç yaklaþmamýþ... Ýþgalci Türklerle, iþgalin olanaklarýndan nemalananlarla konuþmuþ o... Ama Koenig haklýdýr... Kýbrýs'ta iþgal ve istila var demiþ olsa Amerika'nýn suçunu itiraf etmiþ olacak... Geçmiþten bugüne Amerika'nýn donuna kadar yardým yaptýðý Türk ordusuna verdiði emirle gerçekleþtirmedi mi askeri harekatlarý... Türk ordusunun elindeki haritalarý o çizmedi mi? Bu durumda hiç iþgal var der mi adam? KTOEÖS'ten meclis ve Maliye Bakanlýðý önünde eylem Göç yasasý kalkana kadar mücadele Kýbrýs Türk Orta Eðitim öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Cumhuriyet Meclisi ve Maliye Bakanlýðý önünde dün eylem yaptý. Eylemde Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ-Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý'nýn yürürlükten kaldýrýlmasý istendi; "Göç Yasasý eylemleri" sýrasýnda 2 Nisan'da milletvekillerine yasa deðiþikliði önerilerini sunmak üzere Meclis salonuna giren 7'si KTÖS, geri kalanlarý KTOEÖS üyesi toplam 21 öðretmene açýlan "haneye tecavüz" davalarý protesto edildi ve 2011 yýlý ve sonrasý istihdam edilen öðretmenlere hazýrlýk ödeneði ödenmesi için Maliye Bakanlýðý'na dilekçe sunuldu. Eylemde öðretmenler "Göç yasasýný kaldýrmandýnýz, haklarýmýzý çaldýnýz, davayý bize açtýnýz, bizi yýldýramayacaksýnýz" yazýlý pankart taþýdý. KTOEÖS Lokalinde buluþan öðretmenler önce Meclis'e yürüdü. GÖKÇEBEL KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel Meclis önündeki eylemde yaptýðý konuþmada "Öðretmenlerin bir þeye inanmasýnýn önemini bizi yönetenler kavramadý" dedi. "Ortada bir yasa dýþýlýk ve ciddi bir hukuksuzluk olduðunu" söyleyen Gökçebel, "Bir kýsým öðretmenimizin haklarýnýn gasp edilmesini kabul etmeyeceðimizi, hakkýmýz olaný almak için sonuna kadar mücadele edeceðimizi söyledik. Bize inanmak istemiyorlar" dedi. "Haksýzlýða dur demek yerine bize dava okuyorlar" diyen Gökçebel, "Bu meclis kimindir? Bu meclisin millet meclisi olduðu tabelasýnda yazýyor" diye konuþtu. Meclis'e yasal þekilde girdikleri halde kendilerine dava açýldýðýný kaydeden Gökçebel, "Adaletsizliði öðretmeni dava konusu yaparak çözemezsiniz" diye konuþtu. Gökçebel konuþmasýnýn sonunda, milletvekili Zorlu Töre için bir paket puro getirdiklerini de söyledi. SENDÝKA AÇIKLAMASI Gökçebel'in ardýndan Özge Dilek Sergen isimli KTÖS üyesi öðretmen, sendikanýn basýn açýklamasýný okudu. Açýklamada, "asgari ücreti artýrmanýzýn gerektiðini, özel sektördekilere mutlaka toplu sözleþme ve sendika hakký verilmesi gerektiðini, her çalýþanýn iþ, maaþ, gelecek garantisine sahip olmasý gerektiðini savunuyor ve bunun için de mücadele ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ-Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý'nýn acilen yürürlükten kaldýrýlmasý talep edilen açýklamada, 2011 ve sonrasýnda iþe alýnan öðretmenlere hazýrlýk ödeneðinin de ödenmesi gereði üzerinde duruldu. Açýklamada, "halkýn olmasý gereken meclise girdik, size ivediliði alýnmýþ yasayý sunduk diye suç iþlediðimizi kabul etmiyoruz. Sorunlarý çözmeyerek bizi suçlu ilan ederek kurtulma yolu doðru bir yol deðildir. Mücadelemizden geri durmayacaðýz" denildi. MALÝYEYE DÝLEKÇE Eylemciler daha sonra Maliye Bakanlýðý önüne yürüdü. Gökçebel burada yaptýðý açýklamada 2011 ve sonrasýnda iþe alýnan öðretmenlerin hazýrlýk ödeneðinin "gasp edildiðini" kaydetti. Daha sonra öðretmenler bu hazýrlýk ödeneðini talep ettikleri dilekçeleri Maliye Bakanlýðý'nda ilgili birime teslim etti. Ne diyor padiþah hazretleri? "Garantörlük hakkýmýzdan vazgeçmeyiz. Kýbrýs'ta AB'nin garantörlüðünü kabul etmek kesinlikle mümkün deðil. Çünkü AB bir defa kendi üzerine düþen görevi yerine getirmedi ki. Onun biz adaletine nasýl güveneceðiz?" (!) Rum tarafý ise, garanti sisteminin iflâs ettiðini ve tasfiye edilmesi gerektiðini söylüyor, ki bu Erdoðan'ýn görüþünden çok daha gerçekçi ve çok daha akýlcýdýr. Çok daha gerçekçidir çünkü 1960'tan sonra Kýbrýs'ýn, Kýbrýslýlarýn ve Kýbrýs Cumhuriyeti Devletinin baþýna ne gelmiþse hep üç garantör Türkiye, Ýngiltere ve Yunanistan tarafýndan gelmiþtir. Bugün hâlâ temizleyemediðimiz pisliði üzerimize onlar döküyor. Çektiðimiz, çekmekte olduðumuz ve çekeceðimiz bütün belâlarý baþýmýza onlar sardýlar. Garanti anlaþmasýnýn kendilerine verdiði hak ve yetkileri en kötü þekilde kullanarak, 1960 Kýbrýs Cumhuriyetinin altýný oyarak onlar dinamitlediler! 21 Aralýk 1963'ü onlar tezgâhladýlar! Kýbrýs Cumhuriyeti'ne karþý darbeyi kim düzenledi? Garantör Yunanistan'ýn faþist cuntasý! Bu darbeyi bahane ederek Kýbrýs'a askeri müdahalede bulunup adanýn kuzey yarýsýný kim iþgal etti? Garantör Türkiye! Kýbrýslýrumlarý silâh zoruyla evlerinden yerlerinden kim kovdu? Garantör Türkiye! Kovduðu Rumlarýn malýný mülkünü Türkiye'den getirip yerleþtirdiði nüfusa kim daðýttý? Garantör Türkiye! Bir tek asker çekmeden, bir karýþ toprak vermeden, bütün uluslararasý dengeleri deðiþtirmekle övünen kim? Garantör Türkiye! Bütün dünyanýn tanýdýðý Kýbrýs Cumhuriyeti'ni tanýmayan, yok sayan kim? Garantör Türkiye! Ve nihayet bütün bu rezilliklere, bu hukukdýþý oldubittilere sadece seyirci kalan, adanýn Türkiye tarafýndan silâh zoruyla, binlerce insanýn caný pahasýna karpuz gibi ikiye bölünmesine ve kuzeyde Türkiye'ye tabi korsan bir devlet kurulmasýna hiç sesini çýkarmayan ve bu nedenle adayý kana bulayan savaþ ve insanlýk suçuna ortak olan kim? Garantör Ýngiltere! Velhasýl baþýmýza ne geldiyse bu garantörlerden geldi. Gökten þahaný indirseniz, hiç kimse bunun aksine beni inandýramaz. Þimdi Rum tarafý, garanti sisteminin iflâs ettiðini ve kesinlikle tasfiye edilmesini istiyorsa... Yerden göðe kadar haklýdýr. Akýl ve mantýðýn yolu da budur. Þimdi baþa dönüp gelelim Erdoðan'ýn garantörlükle ilgili olarak döktürdüðü incilere... Kýbrýs'ta AB'nin garantörlüðünü kabul etmeleri kesinlikle mümkün deðilmiþ. Çünkü AB, bir defa kendi üzerine düþen görevi yerine getirmemiþ. Kendileri onun adaletine nasýl güvenecekmiþ? Her þeyden önce, gelinen aþamada þu gerçeðin kesin þekilde ortaya konmasý gerekir. Taraflarýn kabul edeceði adil bir çözüme ulaþýlmasý halinde, 40 yýldýr yaþanan garantörlük faciasýndan sonra, Kýbrýs'ýn hiçbir garantöre ihtiyacý olmayacaktýr, olmamasý gerekir. Akýl ve mantýðýn yolu budur. "AB'nin garantörlüðüne ve adaletine biz nasýl güveneceðiz?" diye soruyor Erdoðan! Çok basit... Olmamasý gerekir... Ama ille de bir garantörlük olacaksa 'ta senin garantörlük ve adaletine nasýl güvenilmiþ ve bu güven, yarattýðýn bu iþgal ve istilâ trajedisine yol açmýþsa... Sen de AB'nin garantörlük ve adaletine öyle güveneceksin... Korkma, sizin ördüðünüzden daha kötü bir belâ gelmez bu adanýn baþýna...

5 5 29 Mayýs 2015 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ülke güllük gülistanlýk... Yeter ki sterlin ve dolarýn olsun... ATIN ÖLÜMÜ ARPADAN OLUYOR MÝÞ-MIÞLAR * Akansoy, Kýbrýs Türkünün hýzlý bir barýþa hazýr olmadýðýný söylemiþ. - Doðru söylemiþ Yavaþ yavaþ Karnýmýz tok, sýrtýmýz pek. Ýki ayaðýmýzý bir pabuca sokamayýz. * Milletvekili transferi yasaklanacakmýþ. - Bence yanlýþ yapýlýyor Yasaklamak çözüm deðil.. Býrakýn onlarýn cezasýný halk versin Vermiyorsa size ne? * Evlendikten sonra soyadlarýný deðiþtiren kadýnlar sorun yaþýyormuþ. - Eyvahhhhh! Ýster misiniz bunca boþanmanýn gizli nedeni bu olsun! * Saðlýk Bakaný, sendikalarda "Nasýl grev yaparým" diye didinen bir davranýþ olmasýndan yakýnmýþ. - Þikayet etmeye hiç hakký yok Her Allahýn günü grev yapmaya yetecek kadar sýkýntýlarý var saðlýk çalýþanlarýnýn.. Çözüm yok çünkü. * Anastasiadis "Gençler daha az vatanda yaþamaya layýk deðil" demiþ. - Eeee N'apacayýk Denizi mi dolduracayýk? * EDEK, taraflar arasýnda aslýnda var olmayan sahte diyalog ve sahte umutlar olduðunu iddia etmiþ. - Anastasiadis bir iki açýklama daha yaparsa sahtelik ortaya çýkacak zaten O mayýn haritasý vermesini de unutmadýk daha, bunu da bilsin. *Rumlara kaçak tahýl satýlýyormuþ. - Ellemeyin Býrakýn satsýnlar, para kazansýnlar Bu yýl ürün fazla Hepimize yetecek kadar arpa var. *+ Londra'da 56 yaþýnda hamile kalan kadýna, hediye yaðýyormuþ. - Yanlýþ adres! Bu olayda esas kutlanmasý gereken, baba adayý olmalý... Bu günlerde kimseye "ne düþünüyorsun?" diye sormasanýz iyi edersiniz. Facebook sormaktan býktýrdý.! Geçenlerde bir grup kadýn "GDO'ya Hayýr" etkinliði düzenledi. Saðlýklý olsunlar, var olsunlar Zararlarýný, risklerini, tehlikelerini, olumsuzluklarýný anlattýlar GDO'nun. (Geri Durun Onlardan) Kime? Bize Biz ne yaptýk? Koyun koyun dinledik, bir kulaðýmýzdan girdi, diðerinden çýktý Aha sabah kahvaltýsý için kestiðim domates meydanda! Sanki sanat eseri. Normal koþullarda bu domatesin bu þekilde olmasý mümkün deðil. Belli ki bir bok yemiþler! Bunu hepimiz biliyoruz Ama hala yiyoruz önümüze koyduklarýný.. Ah ah Az kafasýz deðiliz Bir de döner, Akkuyu'ya laf ederiz. Sanki çiçek bahçesiyiz.. Ne yapalým biz böyleyiz Bulunmaz bizim gibi keriz Hem ölür, hem yeriz. TEMSÝLCÝLÝÐÝN HABERÝ YOKSA Hey Allahým, biz ne zaman adam olacaðýz? Hiç umudum yok, hiç. Turizm Bakanlýðýmýz, Almanya'da düzenlenen Road Show Fuarý'na katýlmýþ Ancak bu katýlýmdan, Almanya Fahri Temsilciliðimizin haberi olmamýþ. Þimdi ne demeli.? Nasýl bir yorum getirmeli? BÖYLE BÝR ANDI Bence yorum gerekmiyor. Yorumu içinde. Temsilciliðin bile haberi olmamýþsa kimin haberi olmuþtur acaba? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Uygulanmakta olan yýllarýný kapsayan Ekonomik Protokol üzerine çok yazdýk, çok konuþtuk. Ve... Uygulanmakta olan Protokol un birçok maddesinin, bu ülkenin içinde bulunduðu siyasi koþullar ve buna baðlý olarak yaþanmakta olan ekonomik istikrarsýzlýk nedeniyle hayatýn gerçekleri ile uyum içinde olmadýðýný anlatmaya çalýþtýk. Anlayan, dinleyen oldu mu, bilemiyoruz tabii. Maliye Bakaný ve Tc Büyükelçisi nin zaman zaman yaptýklarý açýklamalara bakýldýðýnda, bütçe açýðý azalmakta olduðuna göre, Protokol, bütçeyi denkleþtirme amacýna hizmet etmiþ olabilir. Ancak; Bütçenin denkleþmesi neyin pahasýna gerçekleþiyor diye sormak gerekiyor. Bize göre... Bütçeyi denkleþtirmenin bedeli, halka çok aðýr ödetilmektedir. Üstelik... Biraz daha ileri gider ve KKTC Hükümetlerinin; Ekonomik Protokola ilave olarak; Kýbrýs ýn Kuzey i normal bir ülkeymiþ de dünya ve Türkiye ekonomileri ile eþit koþullar da yarýþýyormuþ mantýðý ile... AB üyesi olmadan, tek taraflý olarak, AB deðerleri olan Serbest Piyasa Ekonomisi ve Serbest Rekabet iddialarý ile fasýlalarla uygulamaya koymakta olduklarý KÖRLER VE SAÐIRLAR ÜLKESÝ AB ye Uyumlaþtýrma Yasa larý ile ülke ekonomisini, Avrupa ve Türkiye ekonomileri ile rekabet edemez hale düþürdüklerini; Tanýnmamýþ ve dünyadan kopuk olarak ekonomik yaþam savaþý veren KKTC nin yerel sanayisini, bankalarýný, sigortalarýný, turizmini, esnafýný, çiftçisini, hayvancýsýný ve bilumum sektörlerini, üretimden koparmakta olduklarýný ve ülke ekonomisini yabancý sermayeye teslim etmekte olduklarýný yazmak zorundayým. Neden mi? Devletin resmi rakamlarýna göre vatandaþýn geldiði durumu bakar mýsýnýz? KKTC Merkez Bankasý verilerine göre, 2015 yýlý ilk üç ayý sonunda; Bankalarýn vatandaþa (þirket ve kiþi) kullandýrdýðý kredi 11 milyar 246 milyon TL kredinin, 7 milyar 905 milyonluk þirketlere verilirken, geriye kalan 3 milyar 341 milyonun 710 milyonu konut kredisi, 158 milyonu otomobil kredisi ve 2 milyar 108 milyonu çeþitli ferdi krediler ve 365 milyon TL de kredi kartý borcu olmak üzere borçlandýrýlmýþ. Unutmadan... Tahsili gecikmiþ, daha açýk ifade ile geri ödenmesi tehlikeye düþmüþ ve mahkemelik olmuþ toplam milyon TL borcun, milyonluk kýsmý bireysel krediler. Ayrýca, vatandaþlarýn kredi kartlarýna da 366 milyon TL borcu birikmiþ. Burada biraz duralým ve diðer alanlara bakalým. Ýþsizlik oraný ne durumdaymýþ? 2014 yýlý sonu itibarýyle; Çalýþma Dairesi ve Ýþ Bulma E-KÝMLÝK UYGULAMASI BAÞLIYOR AKINCI, SÝBER, YORGANCIOÐLU, EROÐLU VE TALAT E-KÝMLÝKLERÝNÝ ÝÇÝÞLERÝ BAKANI TEBERRÜKEN ULUÇAY'IN ELÝNDEN ALDI... Ýçiþleri Bakanlýðý ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn yürüttüðü elektronik devlet (e-devlet) kapsamýndaki elektronik kimlik (e-kimlik) uygulamasýnda ilk adým dün atýldý. Bu kapsamda, Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, Meclis Baþkaný Sibel Siber, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, 3'üncü Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile 2'nci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat KKTC'nin ilk e-kimliklerini aldý. Ülkenin ilk e-kimliklerinin takdimi için dün öðleden sonra Ýçiþleri Bakanlýðý'nda tören düzenledi. Uluçay'ýn eþlik ettiði Akýncý, Siber, Yorgancýoðlu, Eroðlu ve Talat, bakanlýk binasýnda e-kimliklerin verileceði salona geçerek baþvuruda bulundu. Büyükelçi Akça ve diðer konuklarýn da takip ettiði süreçte Teberrüken Uluçay gerekli iþlemlerin tamamlanmasýný bekleyen konuklara yeni uygulama hakkýnda bilgi verdi. Bu arada Akýncý, Siber, Yorgancýoðlu, Eroðlu, Talat ve Akça güncel olaylar konusunda sohbet de etti. Merkezine baþvurup iþ arayanlarýn sayýsý 12 bin kiþi civarýnda. Sosyal Sigortalar Dairesi ne iþsizlik ödeneði almak için baþvuranlarýn sayýsý 1387 kiþi. Ülkede bu kadar çok iþsiz insan varken, bir yýl içerisinde 14 bin 529 yabancý uyruklu (Türkiyeli, Türkmenistanlý, Pakistanlý, Vietnamlý, Srilankalý, Bulgaristanlý vb.) kiþiye çalýþma izni verilerek, çok düþük ücretlerle ve güvenliksiz koþullarda çalýþtýrýlmak üzere ülkeye getirilmiþler. Ya... Ýthalat ve Ýhracat nasýl gidiyormuþ? Çok büyük iddialarla girilen 2015 yýlýnýn ilk 3 ayýnda 40 milyon 261 bin 510 dolarlýk ihracat yapýlmýþ. Bu ihracatýn yapýlabilmesi için, aracý lara ne kadar teþvik ödendiði açýklanmamakla beraber, geçmiþ yýllarýn rakamlarýna bakýldýðýnda, en az ihracat rakamýnýn yarýsý kadar, yani 20 milyon dolar civarýnda olduðu düþünülebilir. Geçen yýl 1 milyar, 600 milyon TL civarýnda ithalat yapýldýðýný düþünürsek, 2015 yýlýnýn ilk 3 ayý, demek ki 400 milyon dolar civarýnda. 40 milyon dolar ihracata karþý, 400 milyon dolar ithalat. Baþka söze gerek var mý? Lokomotif sektör dedikleri Turizm in durumu ortada. Sevgili beyler ve hanýmlar yýlý bütçe görüþmelerinde, Maliye Bakaný Z.Mungan, KKTC meclisi kürsüsünden, Devletin, dýþ borcu olarak Türkiye ye 7 milyar 500 milyon TL, iç borçlanma olarak, yerel ticari bankalara 4 milyar 500 milyon TL olmak üzere toplam 12 milyar TL borcu olduðunu açýklamýþtýr. Yerel bankalara olan borcu açacak olursak, Ýhtiyat Sandýðý ve Merkez Bankasý Fon larý ile diðer Fon lardan bankalara teminat olarak kaynak aktarýlýp karþýlýðýnda devlet Cari Harcamalarda kullanýlmak üzere, borçlanma yapmýþtýr. Kamu Kurum ve Kuruluþlarý olan Elektrik Kurumu, Sosyal Sigortalar, Toprak Ürünleri Kurumu, Cypruweks, Süt Kurumu ve benzeri kuruluþlarýn milyonlarca TL borçlarý da devlet teminatý karþýlýðýnda kullanýlmýþtýr. Belediyelerin, birkaçý dýþýnda, geri kalanlarýn neredeyse tümü borç bataðýna gömülmüþ olup, borçlarýndan dolayý kendileri ile birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu ile Ýhtiyat Sandýðý Kurumu nu ve Elektrik Kurumu nu da batma noktasýnda getirmiþtir. Ülke maliyesi, bir uçtan diðer uca kadar borç bataðý içerisindedir ve borçlar ödenebilir rakamlarý çoktan aþmýþtýr. Ülkenin mali portresi bu iken... Bir yandan... Türk Parasý kullanýlmasý nedeniyle, Liranýn yabancý para birimleri karþýsýnda erimekte oluþu, ülke gelirleri ile giderleri bilinmez bir durum almýþ; Diðer yandan... Ülkeye yapýlan ithalat yabancý para birimi ile yapýldýðý nedeniyle pahalýlýk baþýný almýþ gidiyor, Bankalardan borçlanmalar ve özel sektörden yapýlan, taksitli konut, araba, mobilya vb. alýþlarda, vatandaþý taksitlerini ödeyemez duruma düþürmüþtür. Hükümet tarafýndan alýnan tedbirler var mý? Merkez Bankasý Baþkaný nýn birkaç ay önce vatandaþý yabancý para birimi ile borçlanmayýn diye uyarmasýndan baþka birþey görmüþ ve duymuþsanýz, lütfen bana da söyleyin çünkü ben duymadým. Peki... Söyleyebilir misiniz nereye gidiyoruz? GÜNLÜK Sen misin Erdoðan'ý eleþtiren New York Times Gazetesi'nin Pulitzer Ödüllü eski Türkiye Þefi Stephen Kinzer'e, yazýlarýyla Gaziantep'teki Roma mozaiklerinin korunmasýna katký saðladýðý için Gaziantep Belediyesi tarafýndan dün verilmesi planlanan "Fahri Hemþehrilik Beratý" aniden iptal edildi. Beratý almak için aylar öncesinden davet edildiði törene gelen Kinzer, otele geldiðinde organizatörlerin mahçup bir þekilde, kendisine, fahri vatandaþlýðýnýn Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn kiþisel emriyle iptal edildiðini söylediðini anlattý. Kinzer, Erdoðan'ýn ofisinden Gaziantep Belediye Baþkaný Fatma Þahin'e beni 'hükümetin ve Türkiye'nin düþmaný' olarak tarif eden bir faks gelmiþ. Erdoðan tarafýndan Türkiye düþmaný ilan edilen Kinzer beþ ay önce Boston Globe'da yayýmlanan yazýsýnda Cumhurbaþkaný için "Bir zamanlar yetenekli bir modernleþmeci olarak görülen Erdoðan, þimdi bin odalý sarayýnda oturmuþ, Avrupa Birliði'ni kýnýyor, gazetecilerin tutuklanmasýný emrediyor, mini etek ve doðum kontrolüne karþý baðýrýp çaðýrýyor" demiþti. NE ÝLGÝSÝ VAR Liderlerin dünkü görüþmesinin bilançosu... Ýki yeni kapý açýlýyor, elektrik ve telefon þebekeleri birleþtiriliyor, radyo frekanslarýndaki çalýþmalarýn önlenmesi için adým atýlýyor ve cinsiyet eþitliði konusunda bir komite kuruluyor. Hepsini anladýk da, cinsiyet eþitliði ile ilgili komiteyi anlayamadýk... Ýki toplum arasýndaki güven yaratýcý önlemlere mi girer bu da? Biz cinsiyet eþitsizliðinden deðil, toplum eþitsizliðinden muzdarip deðil miyiz? KAYIP ÞAHISLAR Kayýp þahýslarla ilgili liderlerin yaptýðý ortak çaðrý yeni deðil... Daha önce Kayýplar Komitesi de çok yaptý... Bilenler söylerse, deþifre edilmeyecekler diye... Ama buna raðmen söylemiyorlar iþte! YARDIM HEYETÝ Mehmet Ali Talat, Serdar Denktaþ'ý haklý buldu ve o da "TC Yardým Heyeti kapatýlsýn" dedi... Kimse "ne paraný, ne memurunu" demiyor... Parayý doðrudan bize verin diyor! GARAGÖZLÜK Sibel Siber'in þikayetiyle savcýlýk 21 öðretmene ceza davasý açtý... Olmaz Siber Haným olmaz! Bahçesinde garagöz çiçekleri büyüyen meclis için garagözlük olmaz! Týrnak... " 'Biz Kýbrýs Cumhuriyeti'ni tanýmýyoruz' denir mesela... Ama Türk parlamenterler Atina üzerinden Güney Lefkoþa'ya gidebilir... Ercan mý? O da ne?.. Ya da spor karþýlaþmalarýnda... Atlar takým Hellas Hava Yollarý'na ver elini Larnaka! Ve hiç de sýkýlmadan hala 'Kýbrýs Cumhuriyeti'ni tanýmýyoruz' denir... Yersen!.. Peki þimdi Koray ve Çinel çifti bayrak astý diye yargýlanýyorlar... Yasaya raðmen suçlarý varsa çeksinler ama ya Türkiye topraklarýnda Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýný göndere çekenler de yargýlanacak mý? Cevap 'hayýr'sa, sorarým size; adalet nerede?" Aytuð TÜRKKAN (Diyalog) " 'Sözleþmeyi iptal edeceðim' diyerek seçmenden oy isteyen Sayýn Serdar Denktaþ'ýn Ercan Havaalaný ve civarýna yaptýðý tek þey merhum babasý, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif Denktaþ'ýn heykeli... 'Turisti heykel ile karþýlayan' ender toplumlardan biri olduk..." Hüseyin EKMEKÇÝ (Havadis) "Milliyetçi guruplar ile Baþdoðrultamacý'ya destek veren gruplar boðaz boðaza gelmiþ durumda Mahkeme ise halen devam ediyor! Bayrak tartýþmasý çok ayrý bir konu Ama bunun yüzünden eðer bir cinayet iþlenirse bunun hesabýný kim verecek? Bitsin gitsin artýk þu dava!" Levent ÖZADAM (Kýbrýs Postasý) Günün Kahramaný SILA USAR Týp-Ýþ'in yeni Baþkaný Sýla Usar yetkililere ziyaret baþlattý... Saðlýk sorunlarýný yüzyüze görüþmek için yapýlan bu ziyaretlerde, daha çok konuþulan meseleler doktorlarýn sorunlarý... Oysa hasta sorunlarý doktorlarýnkinden beþ beter... Reçetesini bizzat hastanýn kendisinin imzalatmasý zorunluluðu mesela... Eskiden bir hasta yakýný da yapabilirdi bunu, þimdi ise ille de hastanýn kendisinin yapmasý þart koþuluyor. Ya bunu yapamayacak durumda olan hastalar?.. Onlar ne yapsýn?.. Doktorlarýn sorunlarýna gelince... Meclisin yarýsý doktor... Kendi sorunlarýný onlar da halledemiyorsa ne yapalým?

7 29 Mayýs 2015 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ÝLK HAMLE HELÝKOPTER OLSA (Ýstanbul)- RTE'nin, "Aðzýndan çýkaný kulaðýn duysun" sözüne karþýlýk, "Býrakýn da bu yavru büyüsün artýk" demiþti yeni cumhurbaþkanýmýz, en doðrusu toplum liderimiz Akýncý. Bu kendini kanýtlama çalýþmasýnýn ince bir ifade þekliydi. Baþka ne yapabilirdi ki Akýncý? Elinden ne gelebilirdi? Kalkýp "heyt ülen, biz baðýmsýz bir ülkeyiz, bizim içiþlerimize karýþmaya hakkýnýz yok" diyemezdi Diyemezdi çünkü etrafa bakýnca görürsünüz gerçekleri. Askeri var RTE'nin,hem de her yerde. Polisi var. TL'si ise tam da norlu ekmek kadayýfý Dolanýyor ortalýkta. Kimse ayrýyýz, baðýmsýzýz diyecek gücü göremez kendisinde Düzeni öyle ayarladýlar. Zaman içinde oluþtu her þey. Yavaþ yavaþ girdik bu þekle. Farkýna varamadýk. 1974'te kuzeye geçerken herkes birikimlerini getirmiþti. Bankadaydý paralarý, cebindeydi Kýbrýs Liralarý. Anýnda el koydular. Ve deðerli paramýzý deðersizleþtirmek için sabit kurla ödeme yaptýlar. Ýyi ki o dönem arsalarýmýzý, evlerimizi sýrtýmýza koyup getirmedik. Getirmiþ olsaydýk þimdi,"güneyde, malým var" lafýmýz olmayacaktý. Nokta gibi kalacaktýk. Sonra iþ meselesi geldi önlerine. Makinistler vardý takýr takýr tamir eden. Yapýcýlar vardý inþaatta söz sahipleri. Kalýpçýlar, betoncular, sývacýlar. Üreticiler eksik olur muydu? Onlar da vardý elbet. En baþta Omorfo'daki narenciye bahçeleri mesela. Hiç kalmadý üretimsiz. Kýbrýslýtürk üretti. Kamyonlarla takýr takýr yurtdýþýna taþýdý, satýþ yaptý. O arada Kýbrýs'ta iþ var diyen Londra'dakiler gelmeye, sermaye getirmeye baþladýlar. Türkiye'ye baþta kot pantolon olmak üzere tekstil ürünleri sattýðýmýz dönemi bilirim. Ki Türkiye tekstil ülkesi Hop Faþist Evren, ardýndan Özal geldi. Biri KKTC'yi kurarak yurtdýþý yollarýmýzý kapattý. Diðeri, "çalýþmayýn, ben sizi beslerim" diyerek zanaatkârlarý evlerine hapsetti. "Þimdi ne yapabilir" ki diyenler çoðunlukta. Ýlk bakýþta görünen de o. Ne yapabiliriz? Oysa yapýlacak çok iþ var. Ýlk aklýma gelen helikopter oldu Ýhale açýlacakmýþ yangýn helikopteri kiralanacakmýþ. Ve helikopter Beþparmaklar'da bekletilecekmiþ Ki yangýn olursa anýnda müdahale etsin. Bak fýrsat eliyle geldi Hazýr Güven Artýrýcý Önlemler dediler ya. Neticede küçücük bir ada burasý Ýki tarafa da ayný merkezden müdahale edecek helikopter yeterli olur. Beraber hareket etseler Ne olurdu. Varsýn RTE görüþmelere peþrev desin, küçümsesin... Ýlk adým helikopter olursa Fena mý olur? KADINLARA YÖNELÝK GÝRÝÞÝMCÝLÝK EÐÝTÝMLERÝ 6 BÖLGEDE BAÞLIYOR KKTC'deki Kadýn giriþimci sayýsýnýn artýrýlmasý amacýyla eðitimler Güzelyurt, Girne, Ýskele, Gazimaðusa, Yenierenköy-Karpaz olmak üzere 6 bölgede gerçekleþiyor. Ýþ Kadýnlarý Derneði'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, eðitim Kadýn Emeðinin Farkýndalýðý, Giriþimcilik, Yaratýcýlýk egzersizleri, Ýþ Fikri Geliþtirme, Ýþ Planý Hazýrlama, Pazarlama, Nakit Yönetimi, Maliyet yönetimi, Bütçe Hazýrlama ve insan kaynaklarý, KKTC'de iþ kurma, hibe ve finans imkanlarý, bölgelerin mukayeseli üstünlükleri konularýndan oluþuyor. YANGIN HELÝKOPTERÝ ÝÇÝN ÝHALEYE ÇIKILDI TEKLÝFLERÝN 17 HAZÝRAN'A KADAR SUNULMASI GEREKÝYOR... MERKEZÝ ÝHALE KOMÝSYONU BAÞKANI ÖZER, ÝHALENÝN 29 HAZÝRAN ÝLE 15 EKÝM ARASINDA HELÝKOPTER KÝRALANMASI ÝÇÝN AÇILDIÐINI VE GÜNDE 100 DAKÝKA HÝZMET VERÝLMESÝ ÜZERÝNDEN TEKLÝF ALINACAÐINI SÖYLEDÝ Orman yangýnlarýný söndürmek amacýyla kiralanacak bir helikopter için ihaleye çýkýldý. Ülkede uzun yýllardýr tartýþýlan orman yangýnlarýný söndürme amaçlý helikopter ihtiyacýnýn giderilmesi için somut adým atýldý. Merkezi Ýhale Komisyonu'nun ilanýna göre, helikopter kiralanmasý için sunulacak tekliflerin en geç 17 Haziran Çarþamba günü saat 10.00'a kadar komisyon toplantý salonundaki teklif kutusuna atýlmasý gerekiyor. Teklifle ilgili bilgi ve þartname, Orman Dairesi Müdürlüðü'nden alýnabiliyor. GÜNDE 100 DAKÝKA HÝZMET TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkaný Asým Özer, yangýn helikopteri kiralanmasý için açýlan ihalenin, 29 Haziran ile 15 Ekim arasýndaki süreyi kapsadýðýný ve günde 100 dakika SAYIÞTAY RAPORLARI POLÝSTE BEKLETÝLÝYOR Sosyal Demokrat Parti (SDP) Baþkaný Tözün Tunalý, ülkede birçok alanda yolsuzluk yapýldýðýný ancak bu yöndeki soruþturmalarýn sonuca ulaþtýrýlmadýðýný savunarak, "gerçeklerin artýk su yüzüne çýkmasý kaçýnýlmazdýr" dedi. Sayýþtay raporlarýnda usulsüzlüðü tespit edilen dosyalarýn poliste bekletildiðini öne süren Tunalý, Mecliste de hizmet verilmesi üzerinden teklif alýnacaðýný söyledi. Keþif bedeli konusunda açýklama yapamayacaðýný ifade eden Özer, ihaleye yerel ve yurt dýþýndan firmalarýn teklif sunabileceðini kaydetti. Özer, yangýn helikopterinin personeliyle birlikte kiralanacaðýný, Türkiye'den sunulacak tekliflerde firmalarýn KKTC'li þirketlerle iþ ortaklýðý yapabileceðini ifade etti. Ýhale þartnamesine göre, teklif sunacak firmalarýn bu konuda deneyimli olmasýnýn arandýðýný belirten Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkaný Asým Özer, kiralanacak helikopterin Ercan Havalimaný'nda konuþlanacaðýný; günde 1 saat 40 dakika uçma karþýlýðýnda bedel teklifi sunulacaðýný; konuþlanma, personel ve akaryakýt giderlerinin firmaya ait olacaðýný; helikopterin gece uçuþu olmayacaðýný anlattý. böyle bir durumun söz konusu olduðunu iddia etti. Yazýlý bir açýklamayla mevcut durumu ve siyasi partilerin tutumunu eleþtiren Tunalý, "Memleketi bu duruma getiren her kim olursa olsun hesabý sorulacak" dedi. SDP olarak Baþbakanlýða dava açacaklarýný da duyuran Tunalý, bunun sebebini "Baþbakanlýða verdikleri dosyalara yanýt alamamak" olarak gösterdi. BKP AÝLE YASASINI DESTEKLÝYOR Birleþik Kýbrýs Partisi, "Aile Yasasý"ndaki düzenlemelerin bir an önce onaylanmasý ve hayata geçmesini desteklediklerini belirtti. BKP Kadýn Meclisi Sözcüsü Hediye Yiðiter yaptýðý yazýlý açýklamada, bir çok örgütün katýlýmýyla oluþan "Aile Yasasý Deðiþmeli Platformu" çatýsý altýnda yasanýn onaylanmasý için aktif destek verileceðini kaydetti. Yasanýn sadece kadýnlarýn kendi soyadlarýný kullanma haklarýndan ibaret olmadýðýna, çocuk haklarý gibi evrensel konularý da kapsadýðýna dikkat çeken Yiðiter, yapýlan yeni düzenlemelerle aile yasasýnýn BM çocuk haklarý sözleþmesi ile de uyumlu hale gelecek olmasýnýn önemli bir geliþme olduðunu belirtti. 7 GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BAÞKAN OLMA SEVDASI VE DERNEKLER Yeniboðaziçi'nden emekli kamu yöneticisi Ahmet Utku, geçmiþle bugün arasýnda ast üst iliþkilerinin farklýlýðýný ve nasýl olmasý gerektiðini belirten bir aný yazýsýný yayýnlamamýz için gönderdi. "Ýnsanlarýmýzýn büyük bir kýsmý bir yerlerde baþkan olma sevdasýna aþýrý derecede duyarlýdýr. Bu gibi insanlar, kendilerine baþkaným diye hitap edilmesinden büyük bir haz duymaktadýr. Ýþte bu nedenle ülkemizde binlerce dernek oluþmuþ ve bu sayý günden güne çoðalmaktadýr. Bir bakarsýnýz 'A' þehrinde, birkaç kiþi 'A' þehrini sevenler derneði, yine bir bakarsýnýz ayný þehirde baþka üç-beþ kiþi 'A' þehrini kalkýndýrma derneði, ve yine bir bakarsýnýz yine ayný þehirde baþka bir grupçuk 'A' þehrini tanýtma derneði mantar gibi ortaya çýkmaktadýr. Bu gibi dernekleri kuran kiþilerin kendilerine 'Baþkaným' denmesi ve bir yerlerden menfaatler saðlanmasý esas hedefleridir. Burada esas suçlular, bu gibi paravan derneklerin kurulmasýna izin veren makamlardýr. Bu makamlar býrakýn izin vermeyi, faaliyetleri ile ilgili herhangi bir denetim de yapmamaktadýr. Merhum Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ ile merhum Ahmet S. Topcan arasýnda geçen bir olay ile ilgili þahit olduðum ve ders alýnmasý gereken bir aným. Sayým merhum A. Sami Topcan'ýn Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Baþkaný olduðu dönemdi. Bir Pazartesi sabahý ben merhum Rauf Denktaþ'ýn ofisinde yanýnda idim. Saat dokuza doðru Sn. Ahmet S. Topcan saraya geldi. Denktaþ'ýn Özel Kalem Müdürü Topcan'ý Denktaþ'ýn ofisine aldý. Topcan ile Denktaþ selamlaþtý. Bu arada Topcan benim karþýmda bulunan koltuða oturdu. Topcan, Denktaþ'a, 'Sayýn Baþkan, beni arattýnýz. Hayýrdýr inþallah' dedi. Denktaþ, Topcan'a 'bundan birkaç gün önce 'A' köyün muhtarý, azalarý, Kulüp Baþkaný beni ziyarete geldiler. Köylerinde oynanan bir futbol maçýnda meydana gelen nahoþ olaylar sonucu, kulüplerine çok aðýr cezalar verildiðini beyan ettiler. Dolayýsýyla bu konuda benden yardým istediler.' Topcan'ýn verdiði yanýt: 'Sayýn Baþkaným, þikayetlerinde haksýzdýrlar. Çok özür dilerim ama, býrakýn anladýðým iþte kararlarý ben alayým. Ýpin ucunu kaçýrýrsak bir daha ipi ele alamayýz.' Saygýdeðer halkýmýz, þimdiki bürokratlarýmýza bakýn. Ahmet S. Topcan'ýn, Denktaþ'a verdiði yanýt gibi bir yanýtý amirlerine, siyasilere verebilecekler mi? Elbette hayýr. Onun içindir ki ülkeyi bu hale getirdiler. Topcan gibi insanlarý bu toplum çok aramaktadýr." BÝZÝM DUVAR YAÐ- BAL SATMAM DÝGÝTAL KÝMLÝK SATAR HELÝKOPTER ALIRIM Bizim Mandra ABD Büyükelçisi Koenig'in "Kýbrýs sorunu, bir iþgal ya da istilâ sorunu deðildir" sözleri, Kýbrýs'ta esmekte olan barýþ ve çözüm rüzgârlarýný olumsuz etkileyecek bir deðerlendirme olarak algýlanýr. Vatandaþlar ve siyasi gözlemciler, "Türkiye zaten barýþ ve çözüm için tek adým atmýyordu. Amerika'nýn kendisini iþgal ve istilâ suçundan beraat ettirmesinden sonra hiç adým atmayacak; Amerika çözüme deðil, statükonun devamýna oynuyor" þeklinde görüþlerini dile getirirler.

8 8 29 Mayýs 2015 Cuma Arada Bir Baðýmsýz Köþe Özgün Kutalmýþ Ali Kiþmir Çalýþma hayatýmýz TERS KÖÞE KKTC denen bu kurumsal yapý, bir kabile yönetimi bile olamadýðý, yani kabile yönetiminden de geri bir yönetime sahip olduðu için, kural tanýmazlar tarafýndan adeta bir cehenneme döndürülmüþtür. Hemen hemen her konuda yasalar ve tüzükler vardýr. Bu yasa ve tüzüklere uyanlar enayi, uymayanlar da açýkgöz sayýlýp ona göre muameleye tabi tutulmaktadýrlar. Bu yüzden ülkemizdeki gelir daðýlýmý hergün bozulmakta, zengin daha zengin olurken, fakir de daha fakir olmaktadýr. Ýþin ironik yaný, son 13 senenin 9 senesinde hükümette emek ve emekçiden yana olduðunu iddia eden sosyalist CTP vardýr. CTP'nin Sosyalist (!) yönetiminde de üçlü kararname garagözlüðü aynen devam etti. Hatýr ve gönülle iþe alýnmalar, yosuzluklar aynen devam ederken, hesap sormalardan vazgeçildi. Yapanýn yanýna kâr kalan bir dönem yaþandý ve yaþanmaya devam ediyor. Çalýþma hayatýmýz da bunlardan nasibini aldý. Sendikalaþma teþvik edilemedi. Dolayýsý ile özel sektörde çalýþanlarýn kaderi patronun iki dudaðý arasýna baðlý kaldý. Dahasý bazý patronlar yanlarýnda çalýþtýrdýklarý çalýþanlarýnýn sosyal yatýrýmlarýný ya hiç yapmadýlar ya da eksik yaptýlar. Buna karþýn bazýlarý bilhassa turizm sektöründe olanlar teþvik bile edildiler. Ýþten çeþitli nedenlerle durdurulan çalýþanlar eðer sosyal fonlara kayýtlý iseler, kendi arzularý ile iþten durdu diye belge verildiði için sigortalardan iþsizlik parasý yanýnda hiçbir þekilde bir tazminat da alamadýlar. Dahasý bu çalýþanlarýn birikmiþ yýllýk izin paralarý da onlara ödenmedi. Ýþ Yasasý uygulanmadýðý ve denetleme de yapýlmadýðý için iþ kazalarýnda onlarca insanýmýz hayatýný kaybederken onlarcasý da sakat kaldý. Ýþ kazasý yaþanan iþyeri patronlarýndan bir tekine bile hesap sorulduðunu ben görmedim ve duymadým. Hatta kazada ölen iþçi kayýtsýz olmasýna raðmen. Olan ölene ve ailesine oldu. Denetleme yapýlmadýðý için, Ýþ Yasasýna göre haftada 40 saat çalýþmasý gereken çalýþanlar, birçok iþyerinde haftada 70 veya 80 saat çalýþtýrýlmaktadýr. Üstelik hiçbir fazla mesai ödenmeden. Halbuki KKTC Ýþ Yasasýna göre hiçbir çalýþan haftada 40 saattan fazla çalýþtýrýlamaz. Ýþ Yasasýna göre çalýþan eðer razý ise, patron o çalýþaný fazla mesaisini ücretine ilâveten ödemek þartý ile azami haftada 60 saat çalýþtýrabilir. Özelde böyle patron varsa, Çalýþma Bakaný bana da bu patronu göstersin ki benim de bilgim olsun. Bu yüzdendir ki KKTC çalýþanlarý özelleþtirmeden öcüden korkar gibi korkmaktadýrlar. Çünkü kamu dýþýnda ve sendikasýz çalýþanlar, önce Allah'a sonra da patrona emanettirler. Çalýþma Bakanlýðýnýn, Sosyal Sigortalarýn, Ýhtiyat Sandýðýnýn ve Vergi Dairesinin belki de yüzleri bulan müfettiþleri vardýr. Bu müfettiþler ne yapýyorlardýr?. Bir iþ yerinde toplam çalýþanlarýn, patron ve yakýnlarý haricinde asgari ücretten yatýrýmlarýnýn yapýlmasý bir tesadüf mü? Sigorta Dairesi tarafýndan çalýþanlarýna eksik veya yatýrým yapmayan patron dava edildi diye hali hazýrda çalýþanlarýna da yatýrým yapmýyorsa bu yasal mý? Eðer Sigorta Dairesi ile ihtilâflý veya mahkemeliktir diye sigorta yatýrýmý yapýlamayan bir çalýþan o iþ yerinde kaza geçirirse ve ölür veya yaralanýrsa, bunun hesabýný kim verecektir? Ýyi niyetinden, bilgisinden ve dürüstlüðünden þüphe etmediðim Çalýþma Bakaný Aziz Gürpýnar, belki sen Kutlay Erk gibi bir sosyalist deðilsin, ama lütfen bu iþlere bir el at. Sosyal Sigorta Dairesinin açtýðý hukuk davalarý yýllardýr niye sonuçlanmýyor? Niye Sosyal Sigorta Dairesi borçlar ödenemeyecek boyuta gelmeden borçlularý dava etmiyor? Bunca affa raðmen neden çalýþanlar sürekli patronlar tarafýndan maðdur edilmektedir? Bakanlýðýný ve baðlý daireleri ilgilendiren alacaklarýna yönelik hukuk davalarýnýn süratle sonuçlandýrýlabilmesi için Ýhtisas Mahkemeleri kurulmasý hususunda Bakanlar Kurulana öneri götür ve takipçisi ol. Dün Sayýn Akýncý'yý bazý konularda eleþtirmiþtim... Ve toplumu ile bilgi anlamýnda daha paylaþýmcý olmasýný istemiþtim... Özellikle "Derinya kapýsý" konusunda sorun varsa, bunun nereden kaynakladýðýný net bir þekilde açýklamasý gerektiðini dile getirmiþtim... Sayýn Akýncý dünkü görüþme sonrasý sað olsun beni ters köþeye yatýrdý... Hani son dönemlerin modasý "kaleci elini çekti" olayý gibi, ben böyle gole elimi deðil komple vücudumu bile çekerim!.. Yeter ki bu adýmlar atýlsýn... Hatta bu adýmlarýn atýlmasý için toplumdan gizlenmesi gerekiyorsa da gizlensin... Fakat dün de dediðim gibi bu tür adýmlarýn önünde baþka engeller varsa, Sayýn Akýncý bunu da mutlaka toplumu ile paylaþmalý... Çünkü yürüdüðü bu yolda bizler ona destek olmak istiyoruz... Gelelim düne; Ýlk günden itibaren güven yaratýcý önlemlerin çözüme olumlu yönde katký koyacaðýný düþünenlerdenim... Her fýrsatta bu konularýn altýný çizip, kendi çapýmda baský kurma yolunu gittim... Ýki lider de sanýrým bu fikirde olduðu için daha ilk görüþmelerinde küçük de olsa karþýlýklý birer "GYÖ" sunmuþlardý... Sayýn Akýncý bu "GYÖ"ler ve görüþme ile ilgili "iyi bir baþlangýç yaptýk" demiþti... Dün ise bu "iyi baþlangýcý" biraz daha ileri taþýdýlar ve 5 tane daha "GYÖ" konusunda uzlaþtýlar... Bunlarýn içerisinde dünkü yazýmda deðindim, iki toplumun da ýsrarla isteði yeni geçiþ kapýlarýnýn açýlmasý konusu da var... Ýki lider "Aplýç" ve "Derinya" geçiþ kapýlarýnýn açýlmasý için giriþimlerin baþlatýlmasý konusunda anlaþmaya vardýlar... Hani dün sadece bu konu üzerinde bile anlaþsalardý, bugün bizler "bravo" diye baþlýklar atacaktýk!.. Ancak dahasý da var!.. Ýki taraf elektrik þebekelerini birleþtirme kararý aldý... Sayýn Akýncý bu sayede tüketicinin daha ucuza elektrik kullanmasýnýn hedeflendiðini açýkladý... Tabii bunun bir de stratejik önemi var ki, o daha bir önemli... Cinsiyet eþitliði için atýlacak olan adýmlar... Bu konu da çok önemli... Çünkü her iki taraf da bu konuda sýnýfta kalmýþ durumda... Uluslararasý ve insan haklarý çerçevesinde özellikle kadýnlara teslim edilecek olan haklarý, dünyanýn gözünde her iki toplumu da daha çaðdaþ bir noktaya getirecektir... GSM'lerin her iki tarafta da kullanýlmasý... Sanýrým en kolay çözülecek konulardan bir tanesi de bu... Bu her iki yönetim için de bana göre utanç duyulacak bir durumdu... Kendi insanlarýnýn özgürlüklerini kýsýtlamaktý... Bu sorun çözüldüðü gün artýk Kýbrýs'ýn tamamýnýn kendi topraklarýmýz olduðu inancýný daha da bir çok hissetmeye baþlayacaðýz... Kayýplar konusunda çalýþmalarýn arttýrýlmasý... Bu hepimize düþen çok önemli bir görevdir... Gönül ister ki, her bulunan kayýp kiþiyi topraða iki liderin birlikte vermesidir... Umarým bu adým da en kýsa sürede atýlýr ve tüm duygular ortak bir þekilde yaþanýr... Atýlan bu 5 adým çok önemlidir... Ve yapýlan açýklamalara göre de arkasý gelecektir... Kim bilir belki de 17 Haziran günü gündemimiz Maraþ olur!.. Ya da baþka bir ilerleme!.. Ama sonuçta kendimizi bu "GYÖ"lere kaptýrýp, resmin büyüðünü kaçýrmamamýz gerekiyor... Ne Sayýn Eide'nin, ne de Sayýn Akýncý'nýn açýklamalarýnýn içerisinde "özlü müzakereler" ile ilgili bir açýklama yok... Dün bir muhabir dostumuz Sayýn Akýncý'ya bu konuda soru sormasa, kimse içeride hangi baþlýðýn görüþüldüðü bilmeyecekti!.. Ya da bugün Rum basýnýndan öðrenecekti... Neyse ki Sayýn Akýncý dünün en önemli açýklamasýný bu soru üzerine "dünkü noktada deðiliz" diyerek yaptý ve bizleri rahatlattý... Ve geleceðe daha bir umutla bakmamýzý saðladý... Devamý gelsin... Liderler görüþmesi Lefke Aplýç ve Derinya kapýlarý açýlýyor n Elektrik ve cep telefonu þebekeleri birleþtirilecek, radyo frekans çakýþmalarý giderilecek, cinsiyet eþitliði üzerinde çalýþacak komite oluþturulacak Mustafa Akýncý ve Nikos Anastasiadis arasýnda Kýbrýs müzakereleri çerçevesinde dün yapýlan görüþme sona erdi. Liderlerin bir sonraki görüþmesi 17 Haziran'da gerçekleþtirilecek. Liderlerin 4 saatlik toplantýsýnda ilk olarak baþ baþa görüþme gerçekleþti, ardýndan basýna görüntü olanaðý saðlandý ve ardýndan heyetler arasý görüþmeye geçildi. Görüþmenin ardýndan BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Espen Barth Eide basýna, liderlerin üzerinde uzlaþý saðladýðý 5 maddelik açýlým paketinin detaylarýný açýkladý. 5 MADDELÝK AÇILIM PAKETÝ... Eide, liderlerin ortak vizyonu olan birleþik federal bir Kýbrýs hedefi yönünde adým attýklarýný kaydederek, yapýcý görüþmelerinde Kýbrýs sorununun merkezine yönelik özlü konularý ele aldýklarýný bildirdi. Eide, son 2 haftada müzakere ekiplerinin 5 kez bir araya geldiklerini ve yoðun çalýþtýklarýný hatýrlatarak, bazý bölümlerde ilerleme saðlandýðýný ve bu ilerlemelerin bugünkü görüþmede liderlerin önüne getirildiðini anlattý. Eide, 5 maddelik açýlýmlar paketinde Lefke Aplýç ve Derinya kapýlarý baþta olmak üzere daha çok geçiþ kapýsý açýlmasý için çalýþmalarýn baþlatýlacaðýný ifade etti ve liderlerin incelenmek üzere geçiþlerle ilgili komiteye bazý baþka geçiþ noktalarýný da bildirdiðini kaydetti. Genel Sekreterin Kýbrýs Özel Danýþmaný Eide, elektrik þebekelerinin birleþtirilmesi için pratik adýmlarýn atýlmasý, cep telefonu þebekelerinin her iki tarafta kullanýlabilmesine olanak saðlanmasý konusunda uzlaþan liderlerin, radyo frekanslarýndaki çakýþmalarýn giderilmesi için de adým atýlmasý yönünde ortak isteði olduðunu ifade etti. Eide son olarak, cinsiyet eþitliði konusunda bir komite oluþturulmasýný karara baðladýklarýný ayrýca son görüþmede oluþturulmasýna karar verilen kültür komitesi üyelerinin isimlerini de birbirlerine verdiklerini söyledi. Liderlerin daha fazla güven yaratýcý önlemin araþtýrýlarak bulunmasý üzerinde uzlaþýya vardýklarýný dile getiren Eide, liderlerin Kayýp Þahýslar Komitesi (KÞK) konusunda çaðrýda bulunduklarýný da bildirdi ve bu konudaki ortak açýklamayý okudu. Liderler kayýp þahýslar konusunda yaptýklarý ortak açýklamada, KÞK'nin çalýþmalarýnýn her geçen gün daha da zorlaþtýðýný belirterek, elinde kayýplarla ilgili gömü bilgisi olanlarý kayýp yakýnlarýnýn yaþadýðý acýlarýn hafifletilmesi adýna bu verileri Komiteyle paylaþmaya çaðýrdý. Ortak açýklamada yer bildirimi yapanlarýn kayýtlarýnýn tamamýyla gizli kalacaðý da hatýrlatýldý. LÝDERLER 4 GÖRÜÞME YAPACAK Eide, ileriki günlerde liderlerin yapacaklarý 4 görüþmenin tarihlerini ise, 17 ve 29 Haziran ile 10 ve 27 Temmuz olarak açýkladý.

9 9 29 Mayýs 2015 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV AKP'nin çöküþü: 'Dinle bak çatýrdýyor, çatladý çatlayacak' AKP'nin oy oraný ne yüzde 52, ne de Artýk bu tür hedefleri bile kalmadý. En fazlasý yüzde 45'i hayal ediyorlar. Ve tabii mutlaka HDP'nin barajýn altýnda býrakýlmasýný. Yani kendi baþarýlarýndan çok, baþkasýnýn baþarýsýzlýðýný baþa almýþ durumdalar. Erdoðan, Davutoðlu ve AKP'nin seçim kampanyasýndaki temel rakibi HDP oldu. Onu durmadan yýpratmaya, karalamaya çalýþtýlar. Ama bu strateji HDP yönetiminin akýllý ve enerjik çabalarýnýn da yardýmýyla - tersine sonuç doðurmuþa benziyor. Erdoðan "son ana kadar sürprizlerle dolu" derken tam olarak neleri kastediyor, bilemiyoruz, ama olaðanüstü bir "sürpriz" yaratýlmazsa (!), HDP barajý aþacak görünüyor. (Hakan Aksay'ýn t24 sitesindeki yazýsýndan alýntýdýr.) 6 MAYIS 2014 Herkesin cebinde Kýbrýs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportu, ama bayrak yasak... Recep Tayyip Erdoðan Mersin'deki Akdeniz Olimpiyatlarý'nda Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýna selam dururken, bu bayraðý Maðusa'daki dükkanlarýna asan Baþdoðrultmacý çifti KKTC'de yargýlanýyor! Osmanlýcý Baþkanlýk... Gözden kaçmayanlar... KURULUÞ AMACI BELLÝ SDP Baþkaný Tözün Tunalý, KKTC'de birçok alanda yolsuzluklar ve usulsüzlükler ile ilgili olarak birçok duyum ve ihbar aldýklarýný, usulsüzlük yapýldýðý tespit edilen birçok dosyanýn poliste bekletildiðini söyledi. Yolsuzluk ve usulsüzlükle ilgili olarak Baþbakanlýktan bilgi istediklerini ancak Baþbakanlýk tarafýndan bilgilendirilmediklerini de ifade eden Tunalý, bazý milletvekillerinin Türkiye'de emlak yatýrýmý yaptýklarýný ve 3. dünya ülkelerine de para kaçýrdýklarýný açýkladý. Tunalý hala KKTC'nin neden kurulduðunu anlamadý anlaþýlan! DÝPNOT Ýþ Kadýnlarý Derneði KKTC'deki kadýn giriþimci sayýsýnýn artýrýlmasý amacýyla Lefkoþa, Güzelyurt, Girne, Ýskele, Maðusa, YenierenköyKarpaz bölgesinde eðitim çalýþmalarý gerçekleþtiriyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Sennaroðlu Kýbrýs Türk siyasi tarihine aðlayan bakan olarak geçecek." Dursun OÐUZ (UBP Milletvekili) VÝRGÜL... HAZIMSIZLIÐA GAZOZ CTP Genel Sekreteri Kutlay Erk, bir televizyon kanalýnda yaptýðý açýklamada, CTP kurultayýndan sonra baþkanýn, PM ve MYK üyelerinin deðiþebileceðini söyledi ve sorulan bir soruya verdiði yanýtta da UBPCTP koalisyonunu hazmedemeyeceðini belirtti. CTP'nin devrimci kapitalistlerinden (!) iþadamý Kutlay Bey, UBP'deki kapitalistlerden mi korkuyor acaba? Çýkarlarý ayný, stratejileri belli. Hedefleri sömürü. Yoksa kýskançlýk mý var iþin içinde? Ayný safta olmak kârýný azaltýr mý? "Memleketin çivisi çýktý" SUÇ ÇÝVÝDE DEÐÝL, KKTC'NÝN TAHTASI ÇÜRÜK Dr. Faiz SUCUOÐLU (UBP Milletvekili) Seçimlerde geriye sayým günleri gelip çattý ya... Ýktidarlarýnýn seçim kampanyasýnda pandoranýn kutusu tümden açýldý; yürürlükteki hukuk devleti düzeni, anayasa, yasalarla, laik Cumhuriyet rejimi, parlamenter düzenle uyumlu, bu seçimlerde yeni iktidarýn, parlamentonun oluþumuna yarayacak, AKP'yi bir kez daha iktidara taþýyacak oy arama kampanyasý oyunu bitti... Kaçak Saray'dan yönetilen son vurucu kampanyalarda, AKP'ye verilecek oylarla "Yeni Osmanlýcý Türkiye tipi baþkanlýða"geçiþin saðlanacaðý, olmazlarý, kriterleri ile bir bir sayýlýyor seçim sonuçlarý ile Ýktidarlarýnda adým adým gerçekleþtirilmiþ devleti ele geçirme, rejimi deðiþtirme, sivil darbe operasyonlarýnda, amaca ulaþma yolunda son noktanýn konulmuþ, mutlak iradenin önünün açýlmýþ olacaðý muþtusu veriliyor yýllýk Ýktidarlarýnda ele geçirilmiþ tüm devlet kurumlarý, kaynaklarý apaçýk seçim kampanyalarýnda seferber edilmiþ... Yargýsý, YSK'si, valisi, Diyanet'i, kamu iþletmeleri, okullarýndan alýnan desteklerde, seçim yasaklarý, partiler karþýsýnda eþitlik, tarafsýzlýk ilkeleri yok sayýlarak.. suç üstüne suç iþleniyor, hile üstüne hile yapýlýyor... Bu iþ ya bitecek ya bitecek dayatmalarýnda, sandýk kullanýlarak eski Türkiye'nin iþinin bitirildiðinin ilanýyla t24 / yetinilmiyor... Bu kez de Ýktidarlarýnýn "Yeni Türkiye'nin" adým adým, sivil darbe ataklarýna dayalý rejimi deðiþtiren operasyonlarýnýn kalýcý kýlýnmasýna yetecek, özelinde, aslýnda Cumhurbaþkaný Erdoðan'ý istediði kalýplar içinde baþkan yapacak sisteme geçiþin oylarý dayatýlýyor... AKP'ye oy vermiþlerin kafasý karýþmýþ bulunuyor yýllýk Ýktidarlarýnda kamu kaynaklarýnýn nimetlerinden çoðunluk sadaka düzeni içinde, azýnlýk en çok vurguncu pay daðýtýmlarý, ihalelerden paylarýný almýþ olarak AKP Ýktidarlarýnýn devamýný istemek baþka, bu ülkenin vatandaþlarý olarak, devleti, kurumlarýný siyasal yandaþlarý adýna ele geçirmenin her türden haksýzlýk, hukuksuzluklarý ortalýða saçýlmýþken, sivil darbe, diktatörlük, haksýzlýk, hukuksuzluk boyutlarý katlanarak.. kalýcý rejim deðiþikliðine oturtulmasýnýn gerçekleri çok baþka... Yapýlan anketerin doðruluðu üzerinde iddialý olamasak da, iktidar nimetlerinin paylarýnýn büyümesi ile doðru orantýlý iktidarda büyüyen AKP seçmenlerinin, son yýllardaki iktidar icraatlarý ile çok deðiþmiþ dengeler ve koþullarda bu düzenin böylece sürüp gitmesi, hele de kalýcý, mutlak otoriterlik yolunda pekiþmesini savunabilmeler çok baþka... Erdoðan'ýn Cumhurbaþkanlýðý'na geçiþinde oy verenlerden önemli bir çoðunluðun, baþkanlýk sistemi, otorite, gücünü katlayan istemlerinden ürktükleri, en azýndan var olan parlamenter rejimi güvence gördükleri, anketlerde de giderek artan oranlarda çýktýklarý bildiriliyor. Çok daha yaþamsalý Ýktidarlarýnýn dýþ politikada çuvallamalarý, hele de uygulanmýþ üretimsiz, yatýrýmsýz piyasalar düzeni icraatlarýnýn, sýcak para akýþýnýn da durmasýyla ortaya çýkan krizlerinde, oy veren yoksul çoðunluðun sistemden yararlandýrýlabilme paylarý dibe vurunca... Yaþanan gerçek vurgunlarý iþin içine katmadýk... AKP'ye oy vermiþ seçmenlerin, ülke geleceði, ýrkçý, mezhepçi çatýþmalarda iç savaþ bataklýðýna sürüklenme kaygýlarý, korkularýný.. bugünlerdeki kafa karmaþalarýný.. sorgulamadýk bile... Cumhurbaþkaný, AKP kadrolarýnýn giderek katlanan ölçeklerde haksýz, hukuksuz, pervasýz Ýktidarlarýnýn baský gücünü artýrma, çatýþmacýlýðý, saldýrganlýðý, þiddeti týrmandýran tehditleri... Oy artýrma hesaplarýnýn tutmamasý, hýzla oy kaybetmeye dönüþmesinden, korkudan... Yoksa hiç deðilse seçim süreci içinde, sivil diktatoryal gidiþ ve öfkelerinde bu kadar çok açýk verirler miydi? (Þükran Soner'in Cumhuriyet gazetesindeki yazýsýdýr.) Tan Oral

10 10 29 Mayýs 2015 Cuma Bülent Kanol Rum Ýçiþleri Bakaný Hasikos, "bugün Kýbrýslý Türklere ait mallarý kullanan bazý kiþilerin göçmen olmadýðýný, bazýlarýnýn ise Kuzey'de býraktýklarý mallarýn deðerinin çok üzerinde mallarý kullandýklarýnýn tespit edildiðini söyleyerek Bakanlýðýn bu mallarýn yeniden daðýtýmýný yapacaðýný ve ekonomik kriz olduðu bir dönemde bunun adilce yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu ifade etti". Bana sorarsanýz bunun bir de bizim tarafta yapýlmasý lazým!!! Bumin Bezmen DÜN BAÞKA BUGÜN BAÞKA Bazý insanlar var, yaptýklarý sadece günü kurtarma ve o günden nasýl faydalanýrým durumlarýnda, geçen gün Akýncý ve Anastasiadis'in buluþmalarý sýrasýnda bir de baktým Büyük Han'da biri liderlerin önüne atladý, elindeki paketi ki herhalde ekmek kadeyifiydi, Anastasiadis'in eline tutuþturup tatlý yeyin tatlý konuþun gibi laflar ederek baþarý dileklerinde bulundu. Bir de baktým bu þahýs, Rumlarý her gün her gece provoke etmek için daðdaki bayrak için dernek kuran baþkanlýðýný yapan, ýþýklandýrma iþini yaptýran, 20 futbol sahasý büyüklüðünde yeþil alaný kimyasal boyalarla kurutan, Lokmacý barikatýnýn açýlmasýný asla istemeyen, Rumlar bizden biþey almaz deyip, kadeyif iþini günden güne büyüten, Daðdaki Bayraðý Iþýklandýrma Derneði Baþkaný! Kendi kendime dedim ki yahu bu adam gerçekten bir barýþ istiyor mu yoksa ortaya atýlýp yaptýðý kadeyifleri reklam etmek için mi ortalarda dolaþýyor, barýþ dileklerinde bulunuyor, ben bir türlü anlayamadým, anlayan varsa söylesin, iki toplum arasýndaki uçurumlarý daha da büyüten bu bayrak olayý ve ýþýklandýrma derneðiyle deðil bir paket ekmek kadeyifi her Rum evine bir tepsi kadeyif hediye etse de bu insanlarýn duygu ve göçmen olma hisleriyle her gün her gece oynamasý onu vicdan azabýndan kurtaramaz! Mehmet Onur Girne kapýsýnda polis, sürücüleri rapor etmeye çýktý. Kemer takmayan vatandaþlara ceza kesiyordu. Bayaðý sürücüyü de rapor etmiþti... Sürücülerden bir tanesi rapor edilmeyi kabul etmeyerek, rapor kaðýdýný da polisin gözü önünde yýrtýp atmak koþulu ile tepkisini gösterdi. Oradan geçerken bu olaya þahit oldum ve sürücüye hayrola ne oluyor diye sordum: Aldýðým cevap, kemer takmak ne içindir be abi diye oldu. Tabii ki can güvenliði dedim. Bunu da yasayla devreye koydular dedim. Yani be abi þehir içinde kemer mi? Þehir dýþýnda doðal olarak sürat söz konusudur ve can güvenliði için kemer takýlmasý þart ve zorunluluktur. Ama kýsa mesafede þehir içinde kaza yapýlsa, can güvenliði gibi bir þey söz konusu olamaz diyen sürücü, böyle bir yasayý para toplamak için yerine getirmiþtirler diyor. Evet, bu konuda ne düþünürsünüz? Ahmet Ersöz Aþaðýdakilerden hangisi "Denktaþ'tan boþalan Basbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý'na DP-UG Güzelyurt Milletvekili Menteþ Gündüz'ün" atanma sebeplerinden biri olamaz? A. Kurada o çýktý B. Bu kadar makamý menteþe gibi baðlayabileceði inancý C. En ihtiyaçlý oydu D. Gezici ankette ilk sýrada çýktý E. Elçiliðin aylýk Top 10 Liste birincisi F. Menteþin Türkeþi andýrmasý G. Psikaytristin psiko-terapi ve ilaç yoluyla ona makam kazandýrmasý H. Aðzýndan çýkaný kulaðýndan duyma özelliði olmasý J. Arkadaþ toplantýlarý gibi iki ayda bir sýrasýnýn gelmesi K. Ölünün goca körü (a.e.) Ziliha Uluboy- Bir davanýn ardýndan... Ülker Fahri Memlekette yeni bir moda çýktý. Siyasi oterite (hükümet) tarafýndan, Kurumlarýn Yönetim Kurulu Üyeliði veya Müdürlük makamlarýna atananlar, Atanýrken sormadýklarý "atanma gerekçesi"ni, görevden alýndýklarýnda "alýnma gerekçesi"ni bilmek hakkýndan söz etmeye baþladýlar. Yahu, Bu memlekette yýllardýr süren ve kimsenin ses çýkarmadýðý bir REZÝLLÝK yaþanmaktadýr. ÜÇLÜ KARARNAME ÝLE MÜSTEÞAR VEYA MÜDÜR ATAMALARINDA, BAKAN, BAÞBAKAN VE CUMHURBAÞKANI'NIN ÝMZASINI TAÞIYAN "3'LÜ KARARNAME"LERDE NE YAZIYOR BÝLÝYOR MUSUNUZ? "ÝLERÝDE HERHANGÝ BÝR GEREKÇE GÖSTERÝLMEDEN GÖREVDEN ALINMAK KOÞULUYLA" Anlaþýlan, geçmiþte o atamalarda sorun yaþanmýþ olmalý ki, birisi görevden alýnýnca mahkemeye gitmiþ olmalý ve hükümetin hukukçularý, atamaya böyle bir cümle yazdýrmýþlar. ZATEN, BU ATAMA SÝSTEMÝ KALDIRILMADIKÇA BU ÜLKE DÜZELMEYECEK. Hasan Basri Vatan ve halk menfaatlarý þahsi menfaatlardan önce gelmezse bunlarý daha çok göreceðiz... yazýklar olsun verilen sözlere.. kýrýk plak gibi hepsi ayni melodiyi çalar maalesef.. Hüseyin Garip Ýngilizin giderken býraktýðý ve Rumun halen sürdürdüðü Kýbrýs Cumhuriyetinin yapýsý bir þirket yapýsý gibidir. Devletin bütün gelir ve giderlerinin kayýtlarýný dükkan sahibi Cumhurbaþkaný tarafýndan atanan Accountant General -Baþ Muhasip yapar. Kontrolünü de yine dükkan sahibi tarafýndan atanan Baþ Murakýp-Auditor General yapar. Aþaðýlýk kompleksi olan bizler Auditor General adýný küçültücü gördük. Daha görkemli ve fiyakalý olan SAYIÞTAY BAÞKANI yaptýk. Daha güzele ulaþtýk mý? Bekir Elmazoðlu Kiþiye özel yasa tüzük ve yönetmelik yaparak... Var olan Ýngiliz sistemini tamamen bir kaosa soktular Teksen Köroðlu Bu rezilliðe çýktýðý ilk günden itibaren karþý çýkan yazýlar yazan bir Eðitimci AHMET KÖROÐLU vardý Allah rahmet eylesin. Zamanýnda onun da üçlü kararname ile Müdür yapýlmasý gündeme geldiðinde 'Ben üçlü kararname oðlaný olmam 'diye verdiði cevap ile reddettmiþ insanlarýmýz da olmuþtur. Muhtar Ömer Meraklý - Afet Özcafer ile Ýstanbul'dan ve Londra'dan gelen ziyaretçilerimiz Ali Kismir Anlaþýlan noktalar ; 1-Aplýç ve Derinya Kapýlarý Açýlýyor, geriye kalan kapýlarýn açýlmasý için çalýþma komiteye gönderildi 2-enerjinin birleþtirilmesine karar verildi 3-GSM ile ilgili konuda uzlaþýldý... 4-cinsiyet eþitliði konusunda adýmlar atýlacak 5-kayýplar için Çalýþmalar arttýrýlacak Not; bir sonraki görüþme 17 Haziran'da... Artýk o gün yeni güzellikler bizi bekler diyelim Münür Rahvancýoðlu "Bir saniyecik ara verelim ve sözünü ettiðimiz; soyut, adý saný belli olmayan "memur" tipini biraz ete kemiðe büründürelim Bu memur, muhtemelen 8-10 yýldýr kamudadýr En az 3000 belki 4000 TL maaþ alýyordur Ýþe girmesi ile terfilerini almaya baþlamasý bir olmuþtur Yükseliþ merdivenlerini her 2-3 yýlda bir birer ikiþer týrmanmýþtýr. Maaþçýðý týkýr týkýr artar, para sýkýntýsý yoktur Pek iþe gittiði de yoktur. Gittiði zamanlarda 8.30 gibi iþte olur, en erken 9.00 gibi iþe baþlar Vatandaþa aksi davranýr, tepesi attý mý izin doldurur, hastalýk izinlerini bir tamam kulllanýr " Semen Yönsel Saygun Mülk denilen Meclis binasýnýn sahibi kimdir? Mülkünüze kim tecavüz etmiþtir? Sn. Sibel Siber Meclis Baþkaný olarak meclis binasýnýn sahibi mi olduðunu düþünüyor? Ya diðer vekiller ne düþünüyor? Barýþçýl bir þekilde ziyarete gelen kendi toplumunun öðretmenlerini mülküne tecavüz etmiþ gibi mi algýlýyor? Bizlerden rahatsýzlýk duyacaðýnýza, yasanýn yaratmýþ olduðu eþitsizlikten rahatsýzlýk duymanýz daha insani bir davranýþ olabilirdi. Rahme Veziroglu Belki þurada küçük mutlu bir mahalle bostaný vardýr... Özgür Okul / Free School yeni hayallerle yeni mekanýna geçiyor. Yeni alan da kalýbýný aþsýn, dayanýþmayla, elbirliðiyle hayat bulsun, þekillensin diye Cumartesi sabahý (30 Mayýs) bizimle kollarý sývamak isteyen herkesi desteðe, çaya, kahveye, sohbete ve ýsýrgan otlarýyla haþýr neþir olmaya bekleriz Isýrgan otundan antiseptik ilaç yapmayý öðrendik (gibi) paniðe gerek yok (gibi). Eldiven ve diðer gerekli araç-gereçleri toplayabildiðimiz kadar toplamaya çalýþýyoruz, sizin de elinizde varsa çekinmeyiniz, getiriniz, ihtiyaçtýr, lazýmdýr...

11 29 Mayýs 2015 Cuma ECZANELERÝN ÇALIÞMA SAATLERÝ DEÐÝÞÝYOR Eczanelerin çalýþma saatleri, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren deðiþiyor. 13 Eylül'e kadar geçerli olacak yaz dönemi uygulamasýnda eczaneler, haftaiçi ile 13.00, öðleden sonra ile saatleri arasýnda açýk olacak. Eczaneler yaz saati uygulamasý nedeniyle ile saatleri arasýnda kapalý olacak. Kýbrýs Türk Eczacýlar Birliði Baþkaný Ebru Baþay Alper'in yazýlý açýklamasýna göre, eczaneler cumartesi ise ile saatleri arasýnda hizmet verecek. Nöbetçi eczaneler ile saatleri arasýnda açýk olacak. ÜLKE TOZ FIRTINASININ ETKÝSÝ ALTINDA KKTC'nin bugünden itibaren toz fýrtýnasýnýn etkisi altýna girdiði açýklandý. Çevre Koruma Dairesi tarafýndan yapýlan açýklamada, solunabilen küçük boyuttaki partiküler maddelerin saðlýða olumsuz etkilerinden dolayý özellikle toza karþý hassasiyeti olanlar ile yaþlý ve çocuklarýn zorunlu olmadan dýþarýya çýkmamalarý; açýk havada çalýþmak zorunda olanlarýn da koruyucu önlem almalarý gerektiði kaydedildi. KANBER, DAÜ ARAZÝSÝNÝN KÝRALANMASINI ELEÞTÝRDÝ Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý (KTEZO) Baþkaný Mahmut Kanber, Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arazisinin kiralanmasýný eleþtirdi. Kanber yazýlý açýklamasýnda, 10 kiþiye bir iþletmenin düþtüðü ülkenin "iþ yeri cehennemi"ne dönüþtüðünü savunarak, bu piyasa koþullarýnda DAÜ'nün bir yatýrýmcýya arazisini kiralayýp yatýrýmcýnýn her türlü ekonomik faaliyeti yürütmesine izin vermesini eleþtirdi. Gazeteciler Birliði hükümetten destek istedi KTGB Baþkaný Volkan, hükümete, medya alanýnda yaþanan sorunlara yönelik birliðin çözüm önerilerini hayata geçirmesi çaðrýsý yaptý Volkan: Haksýz rekabetin faturasý basýn emekçilerine kesiliyor Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði (KTGB) Baþkaný Ýzzet Volkan, medya alanýnda haksýz rekabet koþullarýnýn yaþandýðýný, bu koþullarýn faturasýnýn basýn emekçilerine kesildiðini belirterek, hükümete, birliðin çözüm önerilerini hayata geçirmesi için çaðrý yaptý. Volkan, KTGB'nin, aylar önce hükümete yaptýðý uyarýnýn dikkate alýnmamasý ve acil alýnmasý gereken tedbirlerin hayata geçirilmemesinin, Kýbrýs Medya Grubu'ndan iki full time, iki de part time olmak üzere toplam dört basýn emekçisinin "Basýn Ýþ Yasasýna aykýrý bir þeklide iþten çýkartýlmasýna yol açtýðýný" ifade etti. KTGB'nin oluþturduðu komite ile özellikle yazýlý medyanýn sorunlarýný saptayarak, hükümet tarafýndan alýnmasý gereken acil önlemleri ve çözüm önerilerini rapor halinde ilettiðini belirten Volkan, "Ne yazýk ki, tedbirlerin bir an önce yaþama geçirilmemesinin faturasý gazete patronlarý tarafýndan en kolay yol seçilerek basýn emekçisine kesilmiþtir" ifadelerini kullandý. Volkan, þunlarý kaydetti: "Kýbrýs Türk geleneksel (kaðýda basýlý) medyasý, teknolojideki geliþmelere paralel olarak tüm dünyada gazete satýn alma alýþkanlýklarýnýn gerilemesi, internet medyasýna yönelim, ayrýca ülkemiz özelinde yaþanan haksýz rekabet koþullarý ile ekonomik ve yapýsal sorunlar nedeniyle, ciddi tehdit altýndadýr. Farklýlýklar göstermekle birlikte ana hatlarýyla benzer sorunlar görsel- iþitsel medya ve internet medyasý için de geçerlidir. Hükümet, bir an önce KTGB'nin hazýrladýðý rapordaki çözüm önerilerini hayata geçirilmelidir. Çözüm önerilerinin gecikerek hayat bulmasý ve Basýn Ýþ Yasasý'nýn uygulanmamasý durumunda, gazetecilerin iþ ve gelecek güvencesi tehlikeye girecek, medyanýn güç odaklarýnýn kontrolüne geçme tehlikesinin yaný sýra söz, anlatým, fikir özgürlüðü ve medyanýn demokrasiye katkýsý gerileyecek, var olan kayýt dýþýlýk derinleþecektir" Volkan, KTGB olarak, hükümeti bir an önce rapordaki çözüm önerilerini hayata geçirmeye ve Basýn Ýþ Yasasý'nýn eksiksiz uygulanmasý için göreve çaðýrdý. 11 LSD HASTALIÐI TAZMÝNATLARI ÝLE BÜYÜKBAÞ HAYVAN DÜÞÜK ZARAR TAZMÝNATLARI ÖDENDÝ Hayvancýlýk Zorunlu Sigorta Tüzüðü gereðince Lumpy Skin Disease (LSD) hastalýðýndan dolayý meydana gelen zararlar ile nisan ayý büyükbaþ hayvan düþük zarar tazminat bordrolarýnýn hazýrlanarak, zarar gören toplam 171 üreticiye 375 bin 380 TL tazminat ödendiði duyuruldu. Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdür Vekili Savaþ Uzun yaptýðý yazýlý açýklamada, banka hesap numarasý veren üreticilerin tazminatlarýnýn hesaplarýna yatýrýldýðýný, hesap numarasý vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarýný ibraz etmeleri koþuluyla Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan alabileceklerini belirtti. DÜKKANA GÝRDÝ, 36 ÇEK YAPRAÐI ÇALDI, GÜVENLÝK KAMERASINI KIRDI Girne'de gece yarýsý Kumyalýlý Contruction Ltd'in kapýsýný kýrarak 36 adet çek yapraðý çalan zanlý tutuklandý. Polis bültenine göre, M.E.(E-35) isimli zanlý çek yapraklarý ile tahsilat makbuzlarýný çalmasýnýn yanýnda ofis içerisindeki güvenlik kamerasýný da kýrdý. DAÜ: AVM VE EÐLENCE MERKEZÝ ÝLE ÝLGÝMÝZ YOK Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüðü, basýnda yer alan alýþveriþ ve eðlence merkezi ihale ve sözleþmesiyle ilgili bugünkü yönetimin bir ilgisi olmadýðýný açýkladý. DAÜ Rektörlüðü'nden yapýlan açýklamada, söz konusu ihale ve sözleþme çalýþmasýna bir önceki yönetiminin 2010 yýlýnda baþladýðý ifade edildi.

12 "KAYIP ÞAHISLAR KONUSU BÝR ÝNSANLIK SUÇU ZAMAN GEÇTÝKÇE KAYIPLARI BULMA ÞANSI GÝDEREK AZALIYOR" Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, müzakerelerde iyi bir baþlangýç yaptýklarýný, devamýný da iyi getirdiklerini, ancak önlerinde devam edecek uzun bir süreç olduðunu söyledi. Akýncý, müzakerelerin devamýnýn böyle olumlu gitmesinin temennileri olduðuna dikkat çekerek, "sonun iyi getirilmesi ise en büyük temennimiz. Dolayýsýyla ilerleme var, dünkü noktada deðiliz, ancak daha yürünecek çok yol var" dedi. Ara bölgedeki liderler görüþmesinin tamamlanmasýnýn ardýndan Mustafa Akýncý, basýna açýklamalarda bulundu. Cumhurbaþkanlýðý'nda, dünkü görüþmeyi deðerlendiren Akýncý, alýnan kararlarý da açýkladý. Mustafa Akýncý, dün liderler görüþmesinin ikincisinin yapýldýðýný belirterek, bugünkü toplantýda, Haziran ve Temmuz aylarýnda yapýlacak ikiþer toplantýnýn tarihlerini saptadýklarýný söyledi. "YAPICI RUHLA, YENÝ ADIMLAR" Dünkü toplantýda yapýcý bir ruhla, yeni adýmlar attýklarýný ifade eden Akýncý, öncelikle geçtiðimiz toplantýdan bu yana 5 kez toplanan müzakerecilerin yaptýðý çalýþmalarýn, hangi aþamada olduðunun durum tespitinin yapýldýðýný kaydetti. Müzakerecilerin yaptýðý çalýþmalarda, çeþitli alanlarda ilerlemelerin olduðunu söylemenin mümkün olduðuna iþaret eden Cumhurbaþkaný Akýncý, müzakerecilerden bu çalýþmalarýný sürdürmelerini istediklerini belirtti. Müzakerecilerin gelecek toplantýya kadar bu tavýrlarýný devam ettireceklerini, ortaya çýkacak yeni durumu kendileriyle paylaþacaklarýný aktaran Mustafa Akýncý, bunun yanýnda bugün, her iki tarafýn kanayan yarasý durumunda olan kayýp þahýslarla ilgili ortak bir çaðrý yaptýklarýný vurguladý. KAYIP ÞAHISLARLA ÝLGÝLÝ ORTAK ÇAÐRI Ýki liderin ilk defa ortak bir çaðrýyla, kayýp þahýslar konusunda kimin bilgisi varsa saklamamasýný ve kayýp þahýslar komitesiyle paylaþmalarýný istediklerine dikkat çeken Akýncý, bu kiþilerin kimliklerinin deþifre edilmeyeceðini söyleyerek, iki liderin güçlü bir çaðrýda bulunduklarýný kaydetti. Kayýp þahýslar konusunun bir insanlýk suçu olduðunun altýný çizen Mustafa Akýncý, zaman geçtikçe kayýplarý bulma þansýnýn giderek azaldýðýný, o nedenle kimde ne bilgi varsa bu konuda bunlarý en erken zamanda paylaþmalarýnýn büyük önem taþýdýðýný belirtti. LEFKE-APLIÇ VE DERÝNYA KAPISI Dünkü toplantýda yeni kapýlarýn açýlmasýyla ilgili de bir karar ürettiklerini söyleyen Akýncý, her iki toplumdan geniþ kesimlerin talebi olan Lefke-Aplýç ve Derinya kapýlarýnýn açýlmasýyla ilgili giriþimlerin baþlatýlmasýný kararlaþtýrdýklarýný kaydetti. Bunlarýn dýþýnda baþka kapýlarýn da Mayýs 2015 Cuma AKINCI: DAHA YÜRÜNECEK ÇOK YOL VAR açýlmasýnýn gündeme gelebileceðini belirten Akýncý, baþka kapýlar için daha çok inceleme yapýlmasýna ihtiyaç olduðunu, bunlarýn deðerlendirilmesinin komitelerce yapýlmasýný da karara baðladýklarýný anlattý. ELEKTRÝK ÞEBEKELERÝNÝN ENTERKONNEKTE OLMASI ÝÇÝN KARAR ALINDI Dünkü toplantýda elektrik þebekelerinin enterkonnekte olmasýna iliþkin de bir karar alýndýðýna dikkat çeken Mustafa Akýncý, bu karar üzerinde bir süredir çalýþýldýðýný, kararýn her iki tarafýn da elektrik sistemlerini rahatlatacak ve en baþta tüketicilere katký saðlayacak yeni bir durum yaratacaðýný söyledi. Ýki tarafýn otoritelerinin bir araya gelerek teknik konularý halledeceðini ve bu sistemlerin birbirine baðlanmasýný aþamalý bir þekilde gerçekleþtireceklerini ifade eden Akýncý, üretim, iletim, daðýtým sistemlerinin stabilize olmasý ve þebeke kalitesinin artmasý açýsýndan önem taþýyacaðýný kaydetti. Yeni uygulamayla santrallerin daha verimli ve daha ekonomik çalýþacaðýna inanç belirten Akýncý, üretim maliyetlerinin düþmesinin de gündeme gelebileceðini ifade etti. Akýncý, herhangi bir santralin devre dýþý kalmasý halinde bile kesinti yaþanmayacaðýna dikkat çekerek, uygulamanýn her iki tarafa da birçok yararý olacaðýný söyledi. CEP TELEFONLARI KONUSUNDA YENÝ ADIM Dünkü toplantýda cep telefonlarý konusunda da bir adým atýldýðýný anlatan Akýncý, bu konuda politik iradenin her iki tarafta da bulunduðunu kaydetti. Cep telefonlarýnýn tüm dünyada çalýþtýðýný, ancak Kýbrýs'ýn diðer yarýsýna geçildiðinde çalýþmamasýnýn kabul edilebilir bir durum olmadýðýný vurgulayan Akýncý, bu durumu çözmenin her iki tarafýn da yararýna olduðunu vurguladý. Bu konuda henüz "bu iþi haletlik deme noktasýnda deðiliz" þeklinde konuþan Cumhurbaþkaný Akýncý, irade ve istekleri olduðunu, ancak bunun nasýl yapýlabileceði konusunda komitelere görev verdiklerini kaydetti. Akýncý, komitelerin bu konuda gerekli hazýrlýklarý yaparak, kendilerine sorunun nasýl çözülebileceði konusunda bilgi vermelerini istediklerini ifade etti. Radyo frekanslarý konusunda da sýkýntýlarýn olduðunu, radyo frekanslarýnýn birbirine karýþtýðýný söyleyen Akýncý, bu konuda da teknik bir çalýþmanýn yapýlmasýný karara baðladýklarýný anlattý. TOPLUMSAL CÝNSÝYET EÞÝTLÝÐÝ KOMÝTESÝ OLUÞTURULACAK Her iki toplumun da yarýsýnýn kadýnlardan oluþtuðuna dikkat çeken Akýncý, çözüm konusunda kadýnlarýn daha aktif rol almasý adýna Toplumsal Cinsiyet Eþitliði konusunda bir komitenin kurulmasýný kararlaþtýrdýklarýný söyledi. Dünkü toplantýda, geçen toplantýda karara baðladýklarý Kültür Komitesi konusunda isimlendirmeyi yaparak, isimlerin karþýlýklý olarak takdimin de yapýldýðýný ifade eden Akýncý, kendilerinin oluþturduðu komitenin Yaþar Ersoy, Zehra Þonya, Kani Kanol, Ruzen Atakan, Ümit Ýnatçý, Musa Kayra, Emin Çizenel, Mehmet Kansu ve Yýltan Taþçý'dan oluþtuðunu kaydetti. Mustafa Akýncý, komite üyelerinin, Güney Kýbrýs'ta oluþturulan komite üyeleriyle ilk fýrsatta bira araya geleceklerini ve kültür sanat boyutunun Kýbrýs'taki barýþ sürecine katabileceði ivmeyi ele alýp gereken çalýþmalarý yürüteceklerini belirtti. Akýncý açýklamalarýnýn ardýndan, görüþme sonrasýnda BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Espen Barth Eide'nin aktardýðý kayýp þahýslar konusuyla ilgili ortak açýklamayý Türkçe olarak okudu. Daha sonra basýn mensuplarýnýn sorularýný da yanýtlayan Akýncý, müzakerecilerin yaptýklarý 5 görüþmede hangi konularý görüþtükleri konusunda, þu anki safhada detaya girilmesi gerektiðini düþünmediðini ifade etti. Müzakerecilerin, kendilerinden önceki dönemde görüþülmeye baþlayan baþlýklarýn üzerinde durduklarýný, daha fazlasýnýn yönetim ve federal yapýya iliþkin konular olduðunun söylenebileceðini vurgulayan Mustafa Akýncý, görüþülenlerin bunlarla sýnýrlý olmadýðýný, diðer unsurlarýn da görüþüldüðünü vurguladý. "ÖNÜMÜZDE YÜRÜMEMÝZ GEREKEN ÇOK YOL VAR" Yeri ve zamaný geldikçe bunlarýn açýklanabileceðini ifade eden Akýncý, "þimdilik bu süreci devam ettirelim, evet her þey toz pembe deðildir. Ýyi bir hava, pozitif bir momentum yakalanmýþtýr ve ilerleme de saðlanmýþtýr, ama önümüzde daha yürümemiz gereken çok yol vardýr" dedi. KIBRISLI TÜRK, PÝYALE PAÞA'DAKÝ TAÞINMAZLARI ÝÇÝN DAVA AÇTI Rum hükümetinin, 1974 öncesi Ýngiltere'de yaþayan bir Kýbrýslý Türk'ün, Larnaka'daki Piyale Paþa caddesinde bulunan iki taþýnmazý için dava açmasýndan dolayý, bahse konu taþýnmazlarýn birinin istimlâk edilmesini tercih ettiði haber verildi. Politis gazetesi konuyla ilgili haberi "Kýbrýslý Türklerle Dostane Anlaþmalar Yapmak Devletin Yükümlülüðü- Kullaným Kaybý (Mahrumiyeti) Tehdidi" baþlýklarýyla yayýmladý. Haberde, Rum hükümetinin, Güney Kýbrýs'ta taþýnmazý bulunan Kýbrýslý Türklerle dostane anlaþmalara varma politikasýný sona erdirme konusunda ilan ettiði niyetine raðmen, Kýbrýslý Türk mal sahibinin kullaným kaybý için tazminat talep etmesi "korkusuyla", hakikatin, Kýbrýslý Türk taþýnmazýnýn istimlâk edilmesini zorunlu kýldýðýný yazdý. Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn, Bakanlar Kurulu'na, 1974 öncesi Ýngiltere'de yaþayan bir Kýbrýslý Türk'e ait olan taþýnmazýn istimlâk edilmesi hedefiyle 320 bin Euro ödeme yapýlmasýný önerdiðini kaydeden gazete, devletin, Kýbrýslý Türk'ün Larnaka Kaza Mahkemesi'nde açtýðý davayla karþý karþýya bulunduðunu belirtti. Bahse konu Kýbrýslý Türk'ün, Larnaka Kaza Mahkemesi'nde dava açarak, manevi tazminat ve yasal giderler için neredeyse yarým milyon Euro tutarýnda tazminat talep ettiðini izah eden gazete, Kýbrýslý Türk'ün bir taþýnmaza daha sahip olduðunu ve bununla ilgili olarak da Güney Kýbrýs'taki "Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði" aleyhinde bir dava açýldýðýný belirtti. Kýbrýslý Türk'e ait iki taþýnmaz üzerinde de evler bulunduðunu ve bunlarýn 1980'li yýllarda göçmenlere tahsis edildiðini kaydeden gazete, evlerden birinin, baþlangýçta evin tahsis edildiði ve daha sonra hayatýný kaybeden göçmenin bir yakýný tarafýndan yasadýþý olarak tutulmakta olduðunu ifade etti. Ölen göçmenin yakýnýnýn, evin kendisine tahsis edilmesi için Ýçiþleri Bakanlýðý'na baþvuruda bulunduðunu da yazan gazete, Kýbrýslý Türk mal sahibinin, mülküyle ilgili kullaným kaybýnýn 600 bin Euro'dan fazla olduðunu yazdý. Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn önerdiði 320 bin Euro'luk istimlâk bedeline, 20 bin Euro'luk mahkeme masraflarýnýn da eþlik ettiðini yazan gazete, istimlâk bedelinin Tapu Dairesi, mahkeme masraflarýnýn da Güney Kýbrýs'taki Kýbrýs Türk Mallarý Fonu tarafýndan ödeneceðini belirtti. Kýbrýslý Türk'ün taþýnmazýnýn istimlâk edilmesi önerisinde bir sonuca varýlmasý için Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn Hukuk Dairesi'nin görüþünü göz önüne aldýðýný kaydeden gazete, Hukuk Dairesi'nin, taþýnmazlarýn göçmenler tarafýndan iadesi için kanun hükmünde bir kararname yayýnlandýðý konusunda bilgilendirmede bulunduðunu ifade etti. Kýbrýslý Türk'ün kullaným kaybýndan kaynaklanan tazminatta ýsrarcý olmasý yüzünden, devletin yargý dýþý bir çözüme ulaþma çabasýyla kullaným kaybýndan kaynaklanan miktarý ödemekten kaçýnmak için, taþýnmazlardan birini istimlâk etme suretiyle satýn alma yönünde ilerlemeye karar verdiðini anlatan gazete, taþýnmazlardan birinin piyasa deðerinin (ayný zamanda istimlâk miktarýnýn) þu an 320 bin Euro olduðunu yineledi. Gazete, Kýbrýslý Türk'ün 2007 yýlýnda taþýnmazýný talep etme mücadelesine baþladýðý zaman, bunun deðerinin çok daha büyük olduðuna da dikkati çekti. Öte yandan haberde, 1974 öncesi Ýngiltere'de yaþayan Kýbrýs Türk mal sahibinin, taþýnmazlarýn diðer mirasçýlarýnýn mallar üstündeki haklarýndan vazgeçmelerinin ardýndan Rum mahkemesine gittiðini çünkü diðer mirasçýlarýn KKTC'de yaþamakta olduðunu ekledi.

13 29 Mayýs 2015 Cuma 13 DÝYABET DERNEÐÝ'NÝN HAZÝRAN AYI LEFKOÞA SOHBET TOPLANTISI SALI GÜNÜ BAÞHAKÝM ZEKA BEY ANILDI - Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ndeki (AÝHM) görev ve çalýþmalarý nedeniyle uluslararasý alanda isim yapan Kýbrýslý Türk Baþhakim Zeka Bey, ölümünün 31'inci yýldönümünde anýldý. Baþhakim Zeka Bey için Lefkoþa Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda tören düzenlendi. Törene, Barolar Birliði'nden temsilciler, Baþhakim Zeka Bey Enstitüsü yönetim kurulu üyeleri ve Zeka Bey'in yakýnlarý katýldý. Törende, Barolar Birliði Baþkaný Ünver Bedevi ve Baþhakim Zeka Bey Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi ve damadý Þemsi Kazým birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan törene katýlanlarýn bazýlarý Zeka Bey'le ilgili anýlarýný anlattý. GÖNYELÝ'DE ÇOCUK ÞENLÝÐÝ - Gönyeli Belediyesi 9. Çocuk Þenliði önceki akþam gerçekleþtirildi. Etkinlikte çocuklar tarafýndan gösteriler sunuldu. Eski belediye hizmet binasýndan kortej yürüyüþü ile baþlayan etkinlik, Gönyeli Yalçýn Park'ta devam etti. Gönyeli Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 9. Çocuk Þenliði, Gönyeli Ýlkokulu, Gönyeli Fazýl Plümer Anaokulu, Golden Step Dance Studio, Ministry of Dance, The American Future College, Junior's Home, Minik Dahiler, Minik Yýldýzlar, Neþe Yuvam, Nev Fitness ve Yedi Cüceler iþ birliði ile gerçekleþtirildi. Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Yalçýn Benli, etkinlikte yaptýðý konuþmada bu yýl dokuzuncusunu düzenledikleri Çocuk Festivali'ne katký koyan tüm ekiplere teþekkür etti. Benli ayrýca, çocuklarýn bu ülkenin geleceði olduðunu ifade ederek, iyi bir þekilde yetiþtirmenin boyunlarýnýn borcu olduðunu kaydetti. Her ayýn ilk Salý günü yapýlan Lefkoþa Sohbet Toplantýsý, 2 Haziran'da yapýlacak. Dernek toplantý salonunda gerçekleþtirilecek sohbet toplantýsý saat 18:00'de baþlayacak. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, K.T. Diyabet Derneði Koordinatörü Caner Arca toplantýda; "Diyabetle Zar Atmak" konusunda katýlýmcýlarla görüþlerini paylaþacak. Arca; dernek çalýþmalarý, derneðin yakýn zamanda yer alacak etkinlikleri ve yeni sistem kan þekeri ölçüm cihazlarýnýn Kýbrýs'ta kullanýlmasý ile ilgili bilgiler de verecek. DGS BAÞVURULARI 4 HAZÝRAN'DA SONA ERECEK Dikey Geçiþ Sýnavý (DGS) baþvurularý, 4 Haziran Perþembe'ye kadar yapýlacak. Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarý mezunlarýnýn, Lisans Öðrenimine Dikey Geçiþ Sýnavý, 26 Temmuz'da gerçekleþtirilecek. Sýnava baþvurma iþlemleri, 4 Haziran Perþembe sona erecek. Sýnava, meslek yüksekokullarý ve açýk öðretim ön lisans programlarýndan mezun olanlar ile son sýnýfta olup da staj dýþýndaki mezuniyet þartlarýný yerine getirmiþ olanlar baþvurabilecek. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarýnýn son sýnýf öðrencileri ve mezunlarý, meslek yüksekokulu adýný taþýmayan fakat bir mesleðe hazýrlayan ön lisans programlarýndan mezun olanlar ve ayný koþullarda yurt dýþýndan mezun olup denkliði kabul edilenler de sýnava baþvurabilecek.

14 14 29 Mayýs 2015 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Yeterli etkinliði olmayan, bir süre için olan, geçici. Ters okunuþu "Beyaz". 2-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Bir þeyin üzerinden dilini sürüp geçirmek. 3-Birinden yana olan veya bir düþünceye, bir isteðe katýlan, onu destekleyen kimse, taraftar. Uzaklýk bildirir. 4-Yolcu ve eþya ulaþýmýný saðlamak için demiryolu ile ilgili birçok kuruluþun bulunduðu yer. Yapýlarýn planýný yapýp bunlarýn gerçekleþmesini saðlayan kimse. 5-Taneli veya un gibi toz durumunda olan þeyleri yabancý maddelerden ayýklamak veya incesini kabasýndan ayýrmak için kullanýlan tahta bir kasnak ve tek tarafa geçirilmiþ gözenekli tel, kýl, bez ile yapýlan araç. Çok tekrarlandýðýndan usanç verici bir durum alan söz. 6-Hüner. Bir emir. 7-Ýlâç, merhem. Gemilerde oda. 8-Sipersiz þapka, baþlýk. Doðru yoldan ayrýlmýþ olmak, sapkýnlýk. 9-Eti, sütü, derisi ve kýlý için yetiþtirilen memeli, evcil hayvan. Ýþaret, alâmet. Vurgusuz þart eki. 10-Bir þeyi belli etmeden gizlice yapmaya çalýþma. Ýçine su veya baþka bir içki karýþtýrýlmamýþ içki. 11-Erkekliðini gidermek, hadým etmek. Çayýrlýk, otlak. Önceki bulmacanýn çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ülker Pozan Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:28/2 Kermiya Lemar Yolu (Creditwest Bankasý Karþýsý) Tel: Suzan Eczanesi: Þht. Ýbrahim Yusuf Sok. No:15/C Arý Apt. Þht. Tuncer Ýlkokulu Arkasý K. Çiftlik Tel: Maðusa Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi No:32 Su Dairesi Yaný Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Para vererek bir þeyi önceden kendine ayýrtmak. Harf okunuþu. 2- Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. Yersiz yurtsuz, belli bir adresi olmayan. 3-Yayvan ve kenarlarý geniþ, büyük bakýr kap. Bazý ülkelerde kadýnlarýn sokakta yüzlerine örttükleri ince, siyah örtü. 4-Zamaný kullanmada çok dikkatli olan, her þeyi zamanýnda yapmaya özen gösteren kimse. Bir orman aðacý. 5-Altýn, gümüþ gibi madenlerden yapýlmýþ þeylerin saflýk derecesi. Bir kadýn ismi. 6- Doðanýn yapýsýnda bulunan sert ve katý madde. Herhangi bir sanat eserinde iþlenen konu. Beyaz. 7- Vilayet. Madeni. 8-Geçimini güçlükle saðlayan, yoksul. Boyun eðen, kendisini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. 9-Genellikle halkýn yarattýðý, aðýzdan aðýza, kuþaktan kuþaða sürüp gelen ve olaðandýþý olaylarý anlatan hikâye. Selenyum'un kýsaltmasý. 10-Bir cins iri at. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapýt. 11- Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. Doðu Karadeniz bölgesine özgü, yelkenli bir tür kýyý teknesi. Merkez Bankasý raporu... Mevduat toplamý 12 milyar 258 milyon TL KKTC Merkez Bankasý Baþkaný Dr. Bilal San, kur riski alýnmamasý konusunda uyarýda bulundu. San, serbest piyasa ekonomisi ve küreselleþen dünyada, dalgalý kur rejimi uygulamasý ile birlikte kurlarýn aþaðý veya yukarý yönlü hareketinin normal olduðunu, bu hareketlerin boyutunu ve zamanýný önceden bilmenin ya da kontrol etmenin mümkün olmadýðýný belirtti. KKTC Merkez Bankasý'nýn yýlda dört defa yayýmladýðý bültenlerin 2015 yýlýnýn birinci çeyreðine iliþkin olaný yayýmlandý. Bültende yýlýn ilk çeyreðinde dünya ekonomisinin genel görünümüne ve KKTC ekonomisi ile ilgili en güncel verilere yer verilirken, aðýrlýklý olarak KKTC bankacýlýk sektörünün son durumu çeþitli istatistiki verilerle ve göstergelerle kamuoyunun bilgisine sunuldu. BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN BÝLANÇO BÜYÜKLÜÐÜ 15 MÝLYON 350 MÝLYON TL Merkez Bankasý Baþkaný Dr. Bilal San, bu yýlýn birinci çeyreðinde toplam 222 þube ve 2 bin 883 personel ile hizmet veren KKTC bankacýlýk sektörünün bilanço büyüklüðünün bir önceki çeyreðe göre yüzde 3,5 ve geçen yýlýn ayný dönemine göre ise yüzde 15,52 oranýnda büyüyerek 15 milyar 350 milyon TL'ye ulaþtýðýný belirtti. San, mevduat toplamýnýn bir yýlda yüzde 14,47 artýþla 12 milyar 258 milyon TL, brüt kredilerin yüzde 17,9 artýþla 9 milyar 970 milyon TL olarak gerçekleþtiði, tahsili gecikmiþ alacaklar (TGA) toplamýnýn 2015 yýlýnýn ilk çeyreðinde de artarak 646 milyon TL'ye çýktýðý bilgisini verdi. "KREDÝ VE MEVDUAT HACMÝ ÝLE SORUNLU KREDÝLER ARTTI" Dr. Bilal San, bu yýlýn birinci çeyreðinde toplam 222 þube ve 2 bin 883 personel ile hizmet veren KKTC bankacýlýk sektörünün bilanço büyüklüðünün bir önceki çeyreðe göre yüzde 3,5 ve geçen yýlýn ayný dönemine göre ise yüzde 15,52 oranýnda büyüyerek 15 milyar 350 milyon TL'ye ulaþtýðý, mevduat toplamýnýn bir yýlda yüzde 14,47 artýþla 12 milyar 258 milyon TL, brüt kredilerin yüzde 17,9 artýþla 9 milyar 970 milyon TL olarak gerçekleþtiði, tahsili gecikmiþ alacaklar (TGA) toplamýnýn 2015 yýlýnýn ilk çeyreðinde de artarak 646 milyon TL'ye çýktýðý bilgisini verdi. San, 2015 yýlý Mart ayý itibarýyla bankacýlýk sektörü Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu'nun (SYSR) 17,75 oranýna yükseldiðini ve risklerin yönetilebilecek seviyede olduðunu vurguladý. ÇÝLYAD EÐÝTÝM PROGRAMI SERTÝFÝKALARI VERÝLECEK "Çocukta Ýleri Yaþam Desteði (ÇÝLYAD) Eðitim Programý"nda baþarýlý olanlara sertifikalarý, yarýn saat 15.00'te Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Diyabet Merkezi Konferans Salonu'nda, Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle tarafýndan verilecek. Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde ülkede ilk kez "Çocukta Ýleri Yaþam Desteði (ÇÝLYAD) Eðitim Programý" gerçekleþtirildi. Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, TC Saðlýk Bakanlýðý iþbirliðiyle, 5 Mayýs'ta baþlatýlan eðitimler, dört grup halinde ve beþ tam gün olmak üzere, 20 gün sürdü. Çocukta Ýleri Yaþam Desteði Eðitimleri, 112 Kontrol Komuta Merkezi'nde, tüm acil servisler ve ambulans hizmeti verilen saðlýk merkezlerinde görev yapan hemþire, parmedik ve acil týp teknisyenlerine verildi. Yapýlan yazýlý ve uygulama sýnavlarý sonucunda, 86 kiþi sertifika almaya hak kazandý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Maðusa yasta Spor camiasýnýn önemli isimlerinden Nusret Mahirel hayatýný kaybetti. Mahirel'in cenazesi, tören sonrasý Lala Mustafa Paþa Camisi nde öðleyin kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Gazimaðusa Kabristanlýðý nda topraða verildi. Maðusa nýn özellikle futbolda büyük hizmeti geçmiþ önemli isimlerinden ve adý Dumlupýnar Türk Spor Kulübü yle özdeþleþmiþ olan Nusret Mahirel hayatýný kaybetti. Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Nusret Mahirel, spor camiasýnýn çok sevilen isimlerinden biriydi. Dumlupýnar TSK de uzun yýllar baþkan ve yöneticilik yapan, hizmetini ve emeðini hiçbir zaman esirgemeyen ve çoðu zaman da fedakarlýk derecesinde üyeliðini bugünlere kadar sürdüren Mahirel, Kral lakabýyla da biliniyordu öncesinde Düzkaya da futbol da oynayan ve dün yetmiþ yaþýnda hayata veda eden Nusret Mahirel, evli, iki çocuk babasý ve iki torun sahibiydi. HIRSIZLIK ÝÇÝN GÝRDÝ, DOLABA SAKLANDI Gaziveren'de hýrsýzlýk için girdiði evde, ev sahibinin gelmesi üzerine dolaba saklanan 19 yaþýndaki genç tutuklandý. Polis bültenine göre, kilitsiz kapýyý açarak Þerife Doðan'ýn evine giren S.J.K, odalarý karýþtýrýrken ev sahibinin gelmesi üzerine elbise dolabýna gizlendi ama yakalandý. ARACI ÜZERÝNE SÜRDÜ Gazimaðusa'da alacaklý olduðu kiþiye kasti olarak aracýyla çarpan 38 yaþýndaki A.T. tutuklandý. Polis basýn bülteninde "katle teþebbüs" adýyla yer alan olay, bugün öðle saatlerinde meydana geldi. Bültene göre, jeep aracýný Hakan Çiðdem'in üzerine "öldürmek kastýyla" süren A.T. tutuklanýrken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. KAÇAK SIÐIR ETÝ BULUNDU Tatlýsu-Girne yolunda bir araçta kaçak et bulundu. Polis bültenine göre, 27 yaþýndaki H.K. yönetimindeki araçta 370 kg sýðýr eti ve 30 kg sýðýr karaciðeri bulundu. Araç sürücüsü tutuklanýrken, etin Güney Kýbrýs'tan getirildiði tespit edildi. Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 29 Mayýs 2015 Cuma 15

16

17

18

19 29 Mayýs 2015 Cuma 19 DEVLET HASTANESÝNDE ÝNCELEME - Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi ile Antalya Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi arasýnda imzalanan iþbirliði protokolü uyarýnca baþlatýlan ikili iliþkiler kapsamýnda, Antalya Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði'ne baðlý bir heyet, Saðlýk Bakanlýðý'nýn davetlisi olarak önceki gün KKTC'ye geldi. Saðlýk Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, konuk heyet üç gün boyunca Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde çeþitli temas, inceleme ve gözlemler gerçekleþtirecek. Antalya Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yýlmaz baþkanlýðýndaki heyet ilk ziyaretini dün Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'ye gerçekleþtirdi. DP KADIN ÖRGÜTÜ ARABAHMET ÝLKOKULU'NU AÐIRLADI 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla ihtiyaçlý öðrencilerin kýyafetlerini almalarý konusunda geçtiðimiz ay Arabahmet Ýlkokulu'na maddi yardýmda bulunan Demokrat Parti Ulusal Güçler Kadýn Örgütü Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, dün de okul öðretmenlerini ve öðrencilerini aðýrladý. DP-UG'den yapýlan açýklamaya göre, Arabahmet Ýlkokulu'nun sýnýf öðretmenleri Dilem Canpolat Derviþoðlu ve Eda Kozal Kiþmir, bir grup öðrenciyle birlikte DP Ulusal Güçler Genel Merkezi'nde Genel Baþkaný Serdar Denktaþ tarafýndan kabul edildi. Öðretmen ve öðrenciler, Esen Yalýn Aktoprak baþkanlýðýndaki Kadýn Örgütü'ne de yardýmlarý için teþekkür etti. "SAÐLIKLI ÞEHER TASARIM YARIÞMASI" SONUÇLARI BELLÝ OLDU Saðlýklý Þeher Platformu ve Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) Kuzey Kýbrýs Turkcell sponsorluðunda organize ettiði "1. Saðlýklý Þeher Tasarým Yarýþmasý"nýn sonuçlarý belirlendi. LTB'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Mehmet Harmancý'nýn ofisinde bir araya gelen jüri üyeleri yarýþmaya katýlan projeler arasýnda deðerlendirmelerde bulunarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ve jüri özel ödülleri ve mansiyon ödüllerinin sahibi projelere karar verdi. Yarýþmada birincilik ödülü rumuzlu projeyle tasarýmcý Çaðan Yiðit'e, ikincilik ödülü rumuzlu projeyle tasarýmcý Adnan Shahryari'ye, üçüncülük ve Jüri Özel Ödülü rumuzlu projeyle tasarýmcý Partizan Arif Younus ile rumuzlu projeyle tasarýmcýlar: Burak Koçak, Ali Aslan, Mustafa Özdemir ve Recep Özdemir'e ve Mansiyon Ödülü rumuzlu projeyle tasarýmcý Cemre Erhan'a verildi. Saðlýklý Þeher Tasarým Yarýþmasý ödül töreni ve sunumu, önümüzdeki günlerde Büyük Han'da gerçekleþtirilecek. Saðlýklý Þeher Tasarým Yarýþmasý jürisi Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Mehmet Harmancý, Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Günay Kibrit, Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdür Yardýmcýsý Ayhan Barýþ, Girne Amerikan Üniversitesi Ýç Mimarlýk Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Senem Zeybekoðlu Sadri, Tabipler Birliði Baþkaný Dr. Filiz Besim, Trafik Kazalarýný Önleme Derneði Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcý, KTMMOB Çevre Mühendisleri Odasý Baþkaný Nilden Bektaþ ve KTMMOB Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Kozan Uzunoðlu'ndan oluþuyordu. Kiralýk daire Gönyeli'de 3+1 eþyalý daire Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: Satýlýk arsa Kermiya Þehit Çocuðu arsalarýnda satýlýk arsa Stg. Tel: Kiralýk daire Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. Tel: DERS VERÝLÝR Ýnteraktif Ýngilizce, Türkçe ve Yunanca dersleri verilir. (Ayda 8 ders 300 TL) Tel: Kayýp kimlik Kimlik kartýmý kaybettim. Yenisini alacaðýmdan eskisi hükümsüzdür. Huriye Pilaka ACÝL SAYFACI ARANIYOR PageMaker veya Quark programýna hakim, gazete sayfalarý yapabilen grafikerler aranýyor. Tel: SATILIK DAÝRE Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. Tel: Kayýp kimlik Kimlik kartýmý kaybettim. Yenisini alacaðýmdan eskisi hükümsüzdür. Hasan Yücel KÝRALIK EV Girne-Beylerbeyi Savyon Sitesi'nde 3+1 eþyalý-havuzlu ev. Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

20 Galatasaray'da kutlama günü deðiþti Galatasaray'ýn 30 Mayýs Cumartesi günü yapýlacaðý açýklanan þampiyonluk kutlamasý, 31 Mayýs Pazar gününe alýndý. Galatasaray Kulübü'nden yapýlan açýklamada,"türk Telekom Arena'da gerçekleþtirilecek '4 Yýldýzlý Þampiyonluk Gecesi', takýmýmýzýn Ýstanbul'a ulaþýmý ve teknik nedenlerden dolayý 31 Mayýs Pazar gününe alýnmýþtýr. Baþlangýç saati ayrýca duyurulacaktýr" ifadesi kullanýldý. Ares triatloncularý Londra'da ITU World Triathlon Series te Dünyanýn en iyileri ile yarýþacaklar n Ares Spor Kulübü 4 sporcusu Emine Uluçay, Çaðan Öztuna, Hasan Iþýman, Kemal Elektrikçi, Triatlon Dünya Þampiyonasý'nýn bir ayaðý olan Uluslararasý Triatlon Birliði (ITU) World Triathlon Series Londra ayaðýnda yarýþacaklar. Ülkemizin en baþarýlý triatloncularýný bünyesinde bulunduran Ares Spor Kulübü 4 sporcusu ile ITU World Triathlon Series Londra ayaðýnda yer alýyor. Sezon baþýnda Larnaka Agia Nappa'daki olimpik triatlonda masterlerde ikincilik ödülü alan, daha sonra Türkiye Þampiyonasý'nýn ilk olimpik triatlon yarýþýnda kýzlarda birincilik, erkeklerde üçüncülük alan Ares triatloncularý, geçtiðimiz hafta da Larnaka'daki olimpik triatlonda yarýþan Kýbrýslý Türk sporcular arasýnda en iyi zamaný elde etme baþarýsý göstermiþti. Larnaka'da sprint mesafede kýzlarda ve erkeklerde genel klasman birinciliði elde ederek baþarýlarýna devam eden Ares sporcularý Pazar günü dünya þampiyonasýnýn Londra ayaðýnda yarýþacak. Uluslararasý Triatlon Birliði (ITU) Müthiþ final Sevilla'nýn n Avrupa Ligi'nin sürpriz takýmý Dnipro, Sevillaya karþý direndi ama kazanamadý... tarafýndan gerçekleþtirilen "World Triathlon Series"in Londra ayaðýna katýlacak Ares triatloncularý ve antrenörleri yarýþ için adamýzdan ayrýldý. Triatlon Dünya Þampiyonasý'nýn bir ayaðýný oluþturduðundan ve genel klasmana puan verdiðinden dolayý, dünyanýn en baþarýlý triatloncularýnýn da puan almak için katýlacaklarý Londra triatlonunda Ares adýna yarýþacak olan sporcular Emine Uluçay, Çaðan Öztuna, Hasan Iþýman, Kemal Elektrikçi tüm hazýrlýklarýný yaparak kendi en iyi derecelerini elde edebilmek için Londra'ya gitti. Ares Spor Kulübü'nün ironman sporcusu ve ayni zamanda antrenörü Cem Daðdelen de kafile ile birlikte Londra'ya gitti. Kapanýþ maçý Ýstanbul Pendikle Omaç Baþat 1. ölüm yýldönümünde anýlacak Kýbrýs Türk Spor tarihine adýný altýn harflerle yazdýran Omaç Baþat ölümünün birinci yýlýnda kabri baþýnda düzenlenecek törenle anýlacak. Baþat'ýn kabri baþýnda gerçekleþecek anma töreni 30 Mayýs Cumartesi saat 10.00'da baþlayacak. Ülkemiz de spor alanýnda birçok federasyonun kurucu baþkanlýðýný yapmýþ, birçok federasyonun kuruluþunda aktif görev almýþ, Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði yönetimlerinde görev almýþ, gazeteci ve Milli Olimpitat Komitesi baþkanlýðý yapmýþ Omaç Baþat için Lefkoþa Kabristanlýðýndaki kabri baþýnda düzenlenecek törene tüm sevenleri ve spor camiasýnýn katýlmasý bekleniyor. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE UEFA Avrupa Ligi'nde nefes kesen finalde Sevilla, Dnipro'yu 3-2 yenerek art arda iki, toplamda ise dördüncü kez kupayý müzesine götürdü. Ýspanyol ekibi, bu kupayý en çok kazanan takým unvanýný da ele geçirdi. 7. dakikada ani geliþen kontratakta Kalinic kafayla topu Matheus'a indirdi. Matheus'un ortasýnda Kalinic bu kez kafayla topu filelerle buluþturdu. 28'de soldan ceza sahasýna giren Reyes'in vuruþu savunmadan Kankava'ya çarýpý kornere gitti. Korner atýþýný paslaþarak kullanan Banega'nýn içeri çýkarttýðý topu Bacca geriye çýkarttý. Krychowiak, ülkesi Polonya'da beraberliði saðlayan golü filelere gönderdi. 31'de Sevilla kontrataktan golü buldu. Reyes'in nefis ara pasýnda savunmanýn arkasýna sarkan Bacca kaleci Boyko'yu çalýmlayýp topu aðlarla buluþturdu. 44'te kaptan Rotan bu kez ceza sahasý dýþýndan kazanýlan frikiði ayaðýnýn içiyle köþeden Sevilla aðlarýna gönderdi. 73'te Vitolo'nun ara pasýnda Bacca, kaleci Boyko'nun yanýndan topu aðlarla buluþturarak Sevilla'yý 3-2 üstünlüðe taþýdý. Kolombiyalý forvet, UEFA Avrupa Ligi'nde son 6 maçýnda 5 gol atýp, 3 asist yaptý. 89'da rakibiyle kafa kafaya çarpýþan Dnipro'dan Matheus, baygýnlýk geçirerek oyundan alýndý Podolski Galatasaray yolunda Ýtalyan basýnýndan Podolski iddiasý! Ýtalyan basýnýnýn iddiasýna göre Lukas Podolski, Galatasaray ile anlaþmaya yakýn. Ýtalyan basýnýnýn iddiasýna göre Lukas Podolski, Galatasaray ile anlaþmaya yakýn. Arsenal ile 2016'ya kadar sözleþmesi bulunan Podolski devre arasýnda kiralýk olarak Inter'e transfer olmuþ ancak Mavi-Siyahlý ekipte beklentileri karþýlayamamýþtý. Ýtalyan basýnýna göre, Alman futbolcu hafta sonu oynanacak Empoli maçýnýn ardýndan Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Türkiye'nin yolunu tutacak. Sports Mediaset'in haberine göre, Galatasaray ile anlaþan Podolski önümüzdeki hafta saðlýk kontrollerinden geçip sarý-kýrmýzýlý ekiple sözleþme imzalayacak. Lukas Podolski sezonun ilk yarýsýnda Arsenal formasýyla Galatasaray'a karþý Þampiyonlar Ligi maçýnda oynamýþtý. 29 yaþýndaki Alman futbolcu, devre arasýnda transfer olduðu Inter'de 16 lig maçýnda sadece 1 gol atabildi. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A da mücadele eden Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý bu sezonun son maçýnda 30 Mayýs Cumartesi günü Pendik BBelediye Engelli ile Ýstanbul'da oynayacak. Fikstür gereði bir önceki maçý da Pendik'le Lefkoþa Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda oynayan temsilcimiz maçtan yeni ayrýlmýþtý. Bu sezon Ligi orta sýralarda götüren Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Sandalye basketbol Takýmý Avrupa Kupasý (euro challenge cup) maçlarýnda baþarýlý sonuçlar elde ederek final serisine kalmýþtý. Temsilcimiz Ligin son maçýna eksiksiz bir kadro ile çýkacak. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 26.04.2017 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 16 Nisan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ni getiren Anayasa Değişikliği ile ilgili referandum

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı