SORUÞTURMASI UHÝM ULUSLARARASI SOSYAL PAYLAÞIM SÝTELERÝ HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ MART 2011 / ÝSTANBUL RAPOR NO: 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORUÞTURMASI UHÝM ULUSLARARASI SOSYAL PAYLAÞIM SÝTELERÝ HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ MART 2011 / ÝSTANBUL RAPOR NO: 4"

Transkript

1 SOSYAL PAYLAÞIM SÝTELERÝ SORUÞTURMASI MART 0 / ÝSTANBUL RAPOR NO: 4 UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCHING VIOLATION OF RIGHTS w w w. u h i m. o r g

2 Yüzünü görmediðiniz insandan utanmanýz, ona merhamet etmeniz, ona deðer verdiðinizi göstermeniz de gitgide zorlaþacaktýr. Tarýk Tufan

3 ÝÇÝNDEKÝLER SOSYAL PAYLAÞIM MI? DEÐÝÞÝM/DÖNÜÞÜM MÜ?... 4 SORULAR... 6 DOÇ. DR. FERHAT KENTEL Sosyolog (Ýstanbul Þehir Üniversitesi Ýnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) ÜMÝT AKTAÞ Yazar TARIK TUFAN Yazar / TV Program Yapýmcýsý VEYÝS ATEÞ Ýletiþimci / TV Program Yapýmcý ve Sunucusu (TV Net) ALPER GÖRMÜÞ Gazeteci / Yazar (Taraf Gazetesi) GÜLCAN TEZCAN Editör (Gerçek Hayat Dergisi) MEHMET LÜTFÝ ARSLAN Yayýncý / Editör (Genç Dergisi) MELÝH BAYRAM DEDE Gazeteci / TV Program Yapýmcýsý (Yeni Þafak, Tecnologic) DERYA ÞAFAK Analist (Metropoll Araþtýrma) PROF. DR. HÜLYA ÇALIÞKAN Eðitimci (Ýstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eðitim Fakültesi) DOÐAN GÜRPINAR Aktivist (Genç Siviller Derneði) PROF. DR. RECEP ÞENTÜRK Sosyolog (Fatih Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi) HULUSÝ YÝÐÝT Eðitimci (Ýstanbul Üniversitesi Doktora Öðrencisi) NESLÝHAN AKBULUT Sosyolog / Aktivist (AKDER- Ayrýmcýlýða Karþý Kadýn Haklarý Derneði) YUSUF ALPAYDIN Eðitimci / PDR Uzmaný ESRA AYDIN Aktivist (Özgür Açýlým Platformu) FATMANUR ALTUN Sosyolog / Yazar HEDÝYETULLAH AYDENÝZ Ýletiþimci (Ýstanbul Üniversitesi Doktora Öðrencisi) ADEM GÜNEÞ Uzman Pedagog / (Fatih Üniversitesi Ýstanbul Meslek Yüksekokulu) YRD. DOÇ. DR. ASLI TELLÝ AYDEMÝR Ýletiþimci (Ýstanbul Þehir Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi) MEHMET DÝNÇ Psikolog BEKÝR AÐIRDIR Genel Müdür (Konda Araþtýrma) NEVZAT ÇÝÇEK Gazeteci / Yazar MUHAMMET ÜNAL Mimar / Aktivist (Genç Gönüller Derneði) GÜLÝZAR SÖNMEZ Haber Müdürü (Haber 5) MUSTAFA ÞEN Genel Müdür (Genar Araþtýrma) YUSUF ZÝYA GÖKÇEK Editör (Dünya Bülteni) SEZAÝ ESEN Eðitimci / Aktivist YALÇIN ARI TV Program Yapýmcýsý ve Danýþmaný (TRT)

4 sosyal paylaþým mý? deðiþim/dönüþüm mü? Ýnsanoðlunun teknoloji ile iliþkisinin tarihi; bu alaný tartýþmaya açmanýn gerekliliðini ortaya koyacak örneklerle dolu. Bu da; internet ve özelde sosyal paylaþým sitelerine eleþtirel bir yaklaþým tarzýnýn geliþtirilmesi ve kullanýmý ile ilgili birtakým önlemlerin hayata geçirilmesi gibi konularýn daha gerçekçi bir biçimde ele alýnmasýný kaçýnýlmaz kýlýyor. Teknolojik geliþmelerin, tarihin hiçbir döneminde olmadýðý kadar hýzlý seyrettiði bir çaðdayýz. Bu hýzý baþdöndürücü olarak nitelemek sanýyoruz yanlýþ olmayacaktýr. Teknolojinin; medeniyetin diðer alanlarýndaki geliþmelerin önüne geçtiði; sözgelimi, týbbi cihazlarda görülen deðiþim/geliþim hýzýna, saðlýk personelinin ve saðlýk hizmeti almak isteyen bireylerin ayak uyduramadýðý rahatlýkla söylenebilir. Bu durumun; toplumun yüzyýllar boyunca süren tecrübelerinin ürünü olan birtakým alýþkanlýklarý, yaklaþým biçimlerini, hassasiyetleri ve öncelikleri deðiþtirmesi/yeniden düzenlemesi; bugün bizzat teknolojinin kendisi üzerinden sürdürülen tartýþmalarý da beraberinde getirdi. Hem teknolojinin geldiði bu noktayý en iyi temsil eden alan olmasý, hem de sözkonusu deðiþimi þekillendirici bir rol üstlenmesi bakýmýndan internet, tartýþmalarýn odaðýnda duruyor. Özellikle son birkaç yýlda küresel bir etkinliðe dönüþen sosyal paylaþým siteleri; evrensel ahlaki deðerlerin yitirilmesine zemin hazýrladýðý, temel güvenlik sorunlarýna yol açtýðý, bireyler arasýndaki UHÝM 4

5 iliþkileri olumsuz etkilediði gibi önemli iddialarla sorgulanýyor. Bu ciddi soru iþaretlerine raðmen, sosyal paylaþým sitelerinin büyük kolaylýklar saðladýðý ve önemli ihtiyaçlara cevap verdiðini düþünen yüz milyonlarca insan, sosyal aðlarý yoðun biçimde kullanmaya devam ediyor. Ancak insanoðlunun teknoloji ile iliþkisinin tarihi; bu alaný tartýþmaya açmanýn gerekliliðini ortaya koyacak örneklerle dolu. Bu da; internet ve özelde sosyal paylaþým sitelerine eleþtirel bir yaklaþým tarzýnýn geliþtirilmesi ve kullanýmý ile ilgili birtakým önlemlerin hayata geçirilmesi gibi konularýn daha gerçekçi bir biçimde ele alýnmasýný kaçýnýlmaz kýlýyor. Utanma üzerine uzun yýllardýr araþtýrmalar yapan ABD li psikoloji profesörü Rowland Miller; Facebook, Twitter gibi sosyal paylaþým sitelerinin utanmayý unutturduðunu iddia etti. Biz de bu iddiadan hareketle; sosyal paylaþým sitelerinin, bireysel/toplumsal deðerlerin yitirilmesine zemin hazýrlayýp hazýrlamadýðý ve bu aðlarýn, toplumsal yaþam ve bireyler arasý iliþkilere dair olumlu/olumsuz yanlarý üzerine bir soruþturma gerçekleþtirerek, bu sürecin daha anlaþýlýr kýlýnmasýna katký saðlamak istedik. Soruþturmamýzda; çeþitli meslek guruplarýnýn temsilcilerine, akademisyenlere, sivil toplum kuruluþu temsilcilerine, medya sektöründe hizmet veren gazeteci-yazar ve televizyonculara konu hakkýndaki fikirlerini öðrenmek için sorularýmýzý yönelttik. Görüþlerine baþvurduðumuz isimlerin ilgi-meslek alaný ve temsil bakýmýndan ciddi bir çeþitliliðe tekabül etmesi için yoðun çaba harcadýk. Yanýtlar incelendiðinde; sosyal paylaþým sitelerine dair süregiden tartýþmalarýn, her birey ve her meslek gurubu temsilcisi tarafýndan baþka bir boyutu ile ele alýndýðý görülecektir. Bu durum, konunun çok geniþ bir alanda etki gücünün olmasýna ya da sosyal paylaþým sitelerinin henüz çok uzun bir geçmiþe sahip olmayan çok yeni bir mecra olmasýna yorulabilir. Ancak her iki yorum da; bizi bu konuda ciddi soru iþaretlerinin beklediði gerçeðine götürecektir. Önümüzdeki yýllar, hem sosyal paylaþým sitelerinin muhtemel etkilerinin daha net bir biçimde görüleceði, hem de buna paralel olarak konunun daha geniþ ve derinlikli platformlarda masaya yatýrýlacaðý bir süreci de beraberinde getirecektir. Soruþturmamýzýn bu sürece katký saðlayacak bir adým olmasýný temenni ediyor, yanýtlarýyla bu adýmýn atýlmasýný saðlayan tüm katýlýmcýlarýmýza teþekkür ediyoruz. Uluslararasý Hak Ýhlalleri Ýzleme Merkezi Ýstanbul / Mart 0 SOSYAL PAYLAÞIM SÝTELERÝ SORUÞTURMASI 5

6 SORULAR Utanma duygusu üzerine uzun yýllar araþtýrmalar yapan ABD li pskoloji profesörü Rowland Miller, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaþým sitelerinin utanmayý unutturduðu nu iddia ediyor. Sözkonusu iddiadan hareketle, siz, sosyal paylaþým sitelerinin bireysel/toplumsal deðerlerin yitirilmesine zemin hazýrladýðýný düþünüyor musunuz? Neden? Sosyal paylaþým sitelerinin toplumsal yaþam ve bireyler arasý iliþkilere dair olumlu/olumsuz yönleri hakkýnda ne düþünüyorsunuz?

7 DOÇ. DR. FERHAT KENTEL Sosyolog (Ýstanbul Þehir Üniversitesi Ýnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Oldukça yeni olan ve herkesin yepyeni bir tecrübeyle karþýlaþtýðý sanal ortamýn da zaman içinde kendi normlarýný ve deðerlerini yaratmasý; bir bakýma, sanal alemde bulunan farklýlýklarýn asgari bir utanma duygusunu harekete geçirmesi beklenebilir. Bireysel ve toplumsal deðerler zor deðiþir; ancak sabit deðildir. Toplumsal deðiþim, yeni toplumsal hareketler ve yeni talepler, ayný zamanda yeni deðerler yaratýr. Sosyal paylaþým siteleri de bireyin þimdiye kadar tecrübe etmemiþ olduðu bir sosyal iliþki türü geliþtiriyorlar. Ýnsanlarýn utanma duygusu, sosyal iliþkilere baðlý olarak ortaya çýkan bir duygu olduðuna göre, fiziksel karþýlaþmanýn olmadýðý sanal ortamlarda deðiþim geçirebilir. Ancak, ayný sosyal ortamýn, ya da ayný sanal ortamýn, insanlar üzerinde ayný etkiyi yaratmasý beklenemez. Oldukça yeni olan ve herkesin yepyeni bir tecrübeyle karþýlaþtýðý sanal ortamýn da, zaman içinde kendi normlarýný ve deðerlerini yaratmasý; bir bakýma, sanal alemde bulunan farklýlýklarýn asgari bir utanma duygusunu harekete geçirmesi beklenebilir. En genel olumlu yön olarak, modern toplumdaki dikey iliþkilerin yerini, büyük ölçüde yatay iliþkilere býrakmakta olduðunu düþünüyorum. Bilgi ve haber "objektif" olduðu varsayýlan; ancak ideolojik bir bagaj taþýyan "uzmanlarýn" tekelinden çýkýp, çok daha "sübjektif" olmasýna raðmen þeffaflaþma ve demokratikleþme potansiyeli taþýyor. Bu durum, konuþma imkaný bulamayan geniþ kitleler için çok önemli bir "sahne" imkaný sunuyor. Sadece izlenen ve kontrol edilen kitleler yerine, izleyen ve kontrol eden bireylerin potansiyelini arttýrýyor. Öte yandan, belki bütün haber, bilgi, fikir ve yorumlarýn çok daha hýzlý dolaþýp, toplumdaki farkýndalýk düzeyini yükseltmesine -yani þeffaflaþma, demokratikleþme- karþýlýk, bu yaygýnlýðýn, derinlik eksikliði taþýdýðýný da söyleyebilirim. Mesele, galiba ortalýkta dolaþan bütün bilgilerin taþýdýðý ikna kapasitesinde yatýyor. Derinlikli bilginin vereceði iktidar mücadelesi, diðer yüzeysel ve tüketilip atýlan bilgi türleri karþýsýnda alan bulabilirse, son tahlilde olumlu yönlerin olumsuzlara üstün geleceðini umuyorum. SOSYAL PAYLAÞIM SÝTELERÝ SORUÞTURMASI 7

8 ÜMÝT AKTAÞ Yazar Her ne kadar dijital çaðýn insanlarýn utanmazlýðý/utanmazlaþmasý için geniþ bir imkân sunduðu tespiti doðru olsa da, bu durum dünyanýn sonu deðil. Kendi adýma bu tip siteleri kullanmadýðýmý belirterek söze baþlamak istiyorum. Ayrýca bu sürecin, yani ister adýna dijital çað diyelim, isterse temsiller çaðý diyelim; içinde yaþadýðýmýz bu modern dönemin, büyük ölçekli þehirleþmelerden sonra baþlayan bir dönem olduðunu da belirtmeden geçemeyeceðim. Bu bir anlamda insanýn kendi gerçek, tanýnan ve bilinen kimliði ve kiþiliðiyle, yani kendiliði olarak toplumsal hayata katýlmadýðý, onun yerine toplumsalýn önüne bir maske ile, yapýntý bir kimlikle, toplumsal bir temsilci ile, bizzat kendi kiþiliðiyle deðil de toplumsala uygun olarak üretilmiþ, kurgulanmýþ bir sahte benlikle katýldýðý, katýlabildiði þartlarda ortaya çýka-bile-n bir durumdur. Drina Köprüsü nün yazarý Ývo Andriç, kitabýnda insanlarýn bu þekilde kendi gerçek kimliklerinden uzaklaþarak, simüle benliklerle ortada dolaþamadýklarý sahici hayatlarýn, nüfuslarý ancak yüz-yüz elli bini aþmayan, bugün için küçük ölçekli þehirlerde, yani þehir halkýnýn birbirlerini tanýyýp bildikleri, kendilerini sahte kimlikler altýnda gizleyemedikleri þehirlerde mümkün olabileceðini söylemekteydi. Daha küçük yerleþim yerlerinde ise bir baþka sorun çýkacaktýr ortaya: toplumsal baský; ya da günümüzün ifadesiyle mahalle baskýsý. Bu ise, bir anlamda, her adýmýnýzda toplumun baskýsýný ensenizde hissettiðiniz bir durumdur. Bu durumda da toplumsallýk oldukça aðýr bir biçimde bireylerin üzerine çöker ve kâmil anlamdaki bir özgürleþmeyi bile engeller, zora sokar; doðru da olsa eðri de olsa egemen olan geleneksel deðerlere, atalarýn dinine uymaya zorlar. Kýsacasý bu, özgürlükle yozlaþma arasýnda salýnan, iki ucu da sorunlu bir durumdur ve mutlaka, olumlu bir denge bulunmalýdýr. O nedenle meseleye sadece bir açýdan bakmak doðru deðil. Sanýrým iþin özü de burada gizli. Dijital çað ise, bu saklý benliklerin bir baþka biçimde üretilerek, toplumsala sunumu için, daha geniþ ve geliþmiþ imkânlar sunmakta. Ýnsanlar bu yolla hayal edilmiþ; ya da kliþe benliklerle kendilerini tedavüle sürerek, orada maskeleri aracýlýðýyla temsil edilmeyi, bizzat kendi benlikleriyle varolmaya yeðlemektedirler. Bu salt gizlenme ya da bu kliþe benliklere bir uyum endiþesiyle temsil edilme çabasýndan ve kaygýsýndan öte, týpký þehirleþme ile ortaya çýkan para gibi; emeðin temsili, tiyatro gibi; karakterlerin temsili, yazý gibi; düþünce ve inançlarýn temsiliyle þekillenen temsiller dünyasýnýn o modern akýþkanlýðý, yapaylýðý ve yapýntýlýðý, gerekliliði ve hatta zorunluluðu ile ilgili bir durumdur. Elbette dijital temsil bu durumun çok daha köktenci ve ileri bir aþamasýdýr ve kendi içerisinde çok daha zengin bir potansiyel taþýmaktadýr. Ama bu durumun yepyeni bir durum olmadýðýný da bilmek lazým. Çünkü insanlara utanmayý ilk unutturan þeyler bizzat þehirleþme ile, temsillerle ortaya çýkmýþtýr. Ama insanlýk tarihi, hep paradoksal bir biçimde, bir býçak sýrtýnda yaþamanýn tarihidir. Yani tarihin Janus misali hep iki yüzü vardýr. Zaten kendisini sahte bir biçimde ortaya koyan, bir baþka biçimde temsil eden kiþilere de ikiyüzlü demez miyiz? Bu yüzlerden biri olumlu iken, diðeri de olumsuzdur. Yani para, yazý, þehir, sanat, bilgisayar, internet vb. þeyler, bir anlamda olumlu iken, bize daha zengin, kolaylaþtýrýlmýþ ve geliþmiþ bir hayat vaat ederken, diðer anlamda ise bir yozlaþma, kolaycýlýk, sýradanlýk, basmakalýplýk ve kiþiliksizleþmeyi de beraberinde getirmektedirler. Bunun da ötesinde insan olmak, tüm bunlarla birlikte yaþamayý ve kendi gerçek ve derin benliðini tüm bunlara raðmen ortaya koymayý/ koyabilmeyi baþarmak, bu koþullar içerisinde varolmayý da öðrenmek demektir. Ýnsan, özünde unutkan bir varlýktýr. Araçlarýn bunu daha da etkinleþtirdiði de bir vakýa. Ama tüm UHÝM 8 SOSYAL PAYLAÞIM SÝTELERÝ SORUÞTURMASI

9 bunlarla birlikte sonuçta o bir insan. Bir fýtrata sahip ve bizler bu fýtrat hakkýnda hep olumlu olan bakýþ açýmýzý korumak ve insan dan umudumuzu kesmemek zorundayýz. Bu dünya bir imtihanlar dünyasý ve imtihanlarýn sahiciliði de orada hep bilmediðimiz sorularla, sürprizlerle karþýlaþmamýzla mümkün. Her ne kadar dijital çaðýn, insanlarýn utanmazlýðý/utanmazlaþmasý için, geniþ bir imkân sunduðu tespiti doðru olsa da, bu durum dünyanýn sonu deðil. Belli bir bocalama dönemi akabinde insanlarýn bununla birlikte yaþamasýný da öðreneceðini düþünüyor, en azýndan umut ediyorum. Kendi adýma ben bir temsiller sistemi içerisinde yaþamaktan hoþlanmam. Facebook ve benzeri paylaþým sitelerini kullanmayý hiç düþünmedim. Hiç kartvizit bastýrmadým. Müstear isim (zorunluluk arz eden bir iki istisna dýþýnda) kullanmadým. Ama bunlarý yapanlarý da kýnamýyorum. Bunlarý yapmanýn illa da kötü bir þey olduðunu da düþünmüyorum. Önemli olanýn kötü niyet olduðunu düþünüyorum. Ýnsan kendi gerçek benliði içerisinde de kötü niyetli olabilir. Hatta araçlar kullanmak, kimi zaman ellerimizin kirlenmemesi; ya da yanmamasý için gerekli bile olabilir. Ve yukarýdan beri sözünü ettiðimiz tüm araçlar ve temsiller sistemleri, de, hep belli zorunluluklar akabinde ortaya çýkmýþ olan, uyum zorluklarý çektiðimiz sistemlerdir. Dolayýsýyla kötülüðü bizzat, araçlarda aramak yerine, bizzat insanda aramak daha doðru olur diye düþünüyorum. Öteki türlü düþünmek çünkü, bizim de eleþtirdiðimiz o temsiller sistemleri üzerinden düþünmemiz anlamýna gelecektir. Sorunlu olan þey ise modernliðin kendisini sanki yeni bir þeymiþ, bir aþma imiþ gibi sunmasý. Oysa o da sadece bir aþama. Aþýlmýþ olan bir þey yok çünkü. Sadece kazanýlanlar ve kaybedilenler var. Modernliðin, kaybedilenlerden hiç söz açmaksýzýn kendisini salt bir kazaným gibi sunmasý, ikiyüzlü bir tutum ve bir sahtecilik. Üstelik bu tutum, özündeki sahtecilik, temsiller sistemindeki sahte-ci-likleri de çoðaltan bir þey. Modernliði kökeninde olan bu þey, Faustvari bir tutum, kendi içerisinde katlanan bir temsiller ve kazanýmlar sistemi, Goethe nin çok güzel bir þekilde dile getirdiði gibi, kökensel bir kayýp olmadan mümkün olamaz. Sonuçta ise bu dijital araçlarýn da, tüm diðer araçlar gibi olumlu yönde kullanýlabileceði gibi, olumsuz bir yönde de kullanýlabileceði bilinci içerisinde, insan a olan umudumuzu korumaktan baþka çaremiz olmadýðýný düþünmekteyim. Evet, oralarda çok kötü þeyler olmakta ve bu durum istatistikî olarak da ortaya konulabilir. Her þeyden önce bu yolla insanlar arasýndaki doðrudan, sýcak, samimi ve sahici iliþkiler engellenmekte. Ama bunun tersi de mümkün. Ýnsanoðlunun özelliði ve güzelliði de, iþte böyle her olumsuz gibi gözüken durumdan bile, bir olumluluk ortaya çýkarabilmesinde. Asýl yýkýcý anlayýþýn ise, her türlü geliþme karþýsýnda dünyanýn sonunun geldiðini, insanlýðýn ortadan kalktýðýný, kýyametin yaklaþtýðýný iddia eden felaket tellallýðý gibi bir kötümserlik psikolojisinde olduðunu düþünmekteyim. Her türlü kötülüðü modernlikte gören þu toptancý ve indirgemeci anlayýþlarýn da, amaçladýklarýnýn aksine kötülüklerin gerçek membaýný görmemizi engelleyebilecek bir etken olduðu da ortada. O anlamda insanlýk, hep bir modern durum içerisinde yaþamakta. Bizzat insanýn ortaya çýkýþý, þu yeknesak dünya için, modern bir durum deðil mi? Sonuçta tüm bu yapýntý iliþki ve olgular içerisinde duran, ilahî bir fýtrat üzerine yaratýlmýþ olan insan dýr. Hiçbir koþulda insandan umudumuzu kesemeyiz. En umulmadýk yerlerde bile -sözgelimi beton bir binanýn cidarlarýnda- çiçeklerini açan bitkiler gibi, kayayý delen incir gibi, insan ve onun hayâ duygularý da en umulmadýk koþullarda bile kendisini ortaya koyabilecek ve onarabilecektir. Bunun için ilahî metinleri daha bir dikkatli okumalýyýz. Ve yine Dostoyevski, Tolstoy, Hamsun gibi yazarlarý, Yunus gibi ozanlarý, Begoviç, Humeyni ve Gandi gibi hayatlarý ve mücadeleleri insanlýða ýþýk tutan, özgür ruhlu þahsiyetlerin hayat öykülerini, okumayý asla ihmal etmemeliyiz. SOSYAL PAYLAÞIM SÝTELERÝ SORUÞTURMASI 9

10 TARIK TUFAN Yazar / TV Program Yapýmcýsý Yüz yüze iletiþimin ortadan kalkmasýyla birlikte insanýn kontrol duygularýnýn eksilmesi, yok olmasý doðal bir sonuçtur. Sosyal paylaþým siteleri ve modernliðin / tekniðin ürettiði diðer diller / araçlar, doðal olarak yeni bir ahlak algýsý ve ifadesi doðuruyor. Bu yeni ahlak, elbette bazý deðerlerin kaybýna, içeriðinin boþalmasýna, anlam kaymasýna neden oluyor. Bundan önce söylenmesi gereken, sosyal paylaþým denilen olgunun, nasýl bu kadar büyük bir hýzla sanal alanlara indirgendiði meselesidir. Sosyal olmak ve paylaþmak gibi iki önemli insan iliþkisinin, sahici düzlemlerinin yitirilmesi elbette çok büyük bir sorun. Utanma duygusunun yitiriliyor olmasý bu baðlamda çok olaðan. Burada yüzyüze olmayý önemsiyorum. Bu durum duygu ve davranýþlarý belirleyen önemli bir ölçüt. Yüzyüze iletiþimin ortadan kalkmasýyla birlikte, insanýn kontrol duygularýnýn eksilmesi, yok olmasý doðal bir sonuçtur. Sadece utanma deðil, örneðin merhamet de ayný oranda yitiriliyor. Yüzünü görmediðiniz insandan utanmanýz, ona merhamet etmeniz, ona deðer verdiðinizi göstermeniz de gitgide zorlaþacaktýr. Bu konuda genellemeler yapmaktan ne kadar kaçýnmak gerekirse de þunu söyleyeyim; bireyler arasý iliþkiler, sanal ortamlar üzerinden sürdürülebilir bir süreç deðildir. Böyle sürdürülmesi durumunun, kaçýnýlmaz patolojik sonuçlarý vardýr. Sufilerin dediði gibi Allah insana, insandan tecelli eder. Siz bu tecelliyi ortadan kaldýrýrsanýz, parmak uçlarýyla týklanan iliþkiler sürecine çevirirseniz, bilgisayar üzerinden mekanik týkýrtýlara mahkum ederseniz, sonuçlarýna katlanýrsýnýz. Hiçbir olumlu yön görmüyorum. Emek verilmeden sürdürülen bir iliþkidir neticede. Ýnsanlar arasý iliþkiler mekanik deðil, karþýlýklý etkileþimlere açýk, metafizik süreçleri de içeren bir varoluþ karþýlaþmasýdýr. Ýnsan doðasýnýn, varoluþunun bu gereðini, sahici düzlemlerden çekip, sanal ortamlara taþýmak, insan ruhunun aþýnmasýdýr. Fedakarlýk, direniþ, emek gibi kavramlarýn varoluþumuzdan gün geçtikçe kaybedilmesidir. Zira sanal iliþkilerde fiili varoluþ ve ifade biçimleri, yerini temsili ifadelere, imajinatif söylemlere terk eder. VEYÝS ATEÞ Ýletiþimci / TV Program Yapýmcý ve Sunucusu (TV Net) Özelde sosyal paylaþým siteleri, genelde tüm internet teknolojisinin insanlýða bir zararý varsa, o da, bizi diðer canlýlardan ayýran bilmek vasfýmýza verdiði zarardýr. Katýlmýyorum. Toplum, teknolojiyle bu kadar içli dýþlý deðilken utanýlacak iþler; diyelim ki teþhircilik, diyelim ki aðzýna geleni söyleme vb. belli deðerlere çarpar ve geri dönerdi. Ancak bu, toplumda utanma duygusunun daha güçlü olduðu anlamýna gelmez. Zira o dönemlere iliþkin utanma duygusunu ölçebileceðimiz bir kriter yok elimizde. Sosyal paylaþým siteleri, bundan diyelim ki bir yüz elli sene önce ortaya çýkmýþ olsaydý, biz bugün bu soruyu, hangi referanslarla cevaplayacaktýk? Bu, biraz da Türkiye de yayýn yapan özel televizyonlarýn ilk yýllarýný hatýrlatýyor bana. UHÝM 0

11 Þu anda kýrmýzý noktalý yayýnlar, gece yarýsý þovlarý yok artýk. Ýsteyen istediði kanallardan bunlara çok daha rahat ulaþýyor. Yine hatýrlayalým. Ýnternetle henüz tanýþtýðýmýz dönemlerde kabarýk gelen faturalar, genelde sex sitelerinde gezinmenin bir sonucuydu, ama þimdi yok. Demek istediðim; her yeni buluþ insanoðlunda bir merak uyandýrýr ve bu merak onun bilmediði sulara dalmasýna neden olur. Sosyal paylaþým siteleri de böyle Merak ediyor insanlar. Kurcalýyor, karýþtýrýyor; eskiden tuvalette aklýna gelip sonradan unuttuðu fikirleri, þimdi Twitter da paylaþýyor. Yalnýzým diyor; caným sýkýlýyor diye bir cümle yazýyor, gelecek yorumlarý bekliyor filan. Bir on sene sonra bunlara güleceðiz belki. Olumlu tabi. Düþünsenize Ýlkokul arkadaþýnýzla 30 yýl aradan sonra karþýlaþmak. Güzel bir duygu olsa gerek. Bilinmek, görünmek de hoþa giden bir duygu sanýrým. Eskiden jelatin kaplý albümlerde sakladýðýmýz fotoðraflarý, þimdi anýnda paylaþýyorsunuz ve arkadaþlarýnýz buna yorum yapýyor; siz de bunlar üzeri nden egonuzu tatmi n ediyor sunuz. Yorum demiþken Özelde sosyal paylaþým siteleri, genelde tüm internet teknolojisinin insanlýða bir zararý varsa, o da, bizi diðer canlýlardan ayýran bilmek vasfýmýza verdiði zarardýr. Örneðin, Twitter da günde 50 tweet atan insanlar o vakti nerede buluyorlar hem þaþýyorum, hem gýpta ediyorum doðrusu. Hoþ; bu da internetin suçu deðil ama Uzun lafýn kýsasý Teknoloji, hele hele biliþim teknolojisi iyi bir þey dir; önemli olan, sizin onu hangi amaç için araçsallaþtýrdýðýnýzdýr. ALPER GÖRMÜÞ Gazeteci / Yazar (Taraf Gazetesi) Her teknoloji düzeyine farklý deðerler tekabül eder ve her teknoloji deðiþikliði, bir önceki teknolojiye tekabül eden deðerlerin yitirilmesi üzerine bir edebiyatý da beraberinde getirir. Deðerler, tabii ki baþka birçok unsurun yaný sýra, kullandýðýmýz araçlarýn da bir türevi. Oysa araçlar (teknoloji) baðýmsýz deðiþkendir. Her teknoloji düzeyine farklý deðerler tekabül eder ve her teknoloji deðiþikliði, bir önceki teknolojiye tekabül eden deðerlerin yitirilmesi üzerine bir edebiyatý da beraberinde getirir. Mesela kýlýç, kalkan, mýzrak gibi savaþ araçlarýna tekabül eden þövalyelik, silahýn icadýyla miadýný doldurduðunda, ister istemez onun deðerlerini de sildi süpürdü. Bugün bundan hiç söz etmiyoruz ama, o yýllarda þövalyelik deðerleri üzerine yazýlmýþ bir sürü yazýklanma var. Þimdi de bilgisayar, internet ve sosyal paylaþým siteleri var ve onlar, elbette yeni birtakým deðerleri de taþýyacaklar topluma. Ah, vah etmek çok da anlamlý deðil. Bu benim objektif görüþüm; subjektif görüþüm farklý. Seçme hakkým olsaydý, herkesin biribiriyle yüzyüze iliþki kurmasýna imkân verecek, dolayýsýyla da sosyal paylaþým sitelerine gerek duyulmayacak kadar küçük bir topluluðun üyesi olarak yaþamak isterdim. Hiçbir sosyal paylaþým sitesinde hesabým yok, kimseyi de izlemiyorum. Bu yönde en küçük bir arzu da duymuyorum. SOSYAL PAYLAÞIM SÝTELERÝ SORUÞTURMASI

12 GÜLCAN TEZCAN Editör (Gerçek Hayat Dergisi) Televizyonla birlikte zedelenen aile içi iletiþim internet ve sosyal aðlar sebebiyle kopma noktasýna geldi. Evet, doðru ve bilinçli kullanýlmadýðýnda deðerlerin yitirilmesine yol açýyor. Ýnsanlar artýk gündelik hayatta Öncelikle aile iliþkileri, pamuk ipliðine baðlý hale geliyor. Televizyonla birlikte zedelenen aile içi iletiþim deðil; bu alanlarda sosyalleþmeyi tercih ediyor. 'Sanal' internet ve sosyal aðlar sebebiyle kopma noktasýna bir zemin olduðundan da saðlam bir iliþki kurabilmek mümkün deðil. Dolayýsýyla ahlak, güven, sevgi, geldi. Anne, baba ve çocuklar; sosyal aðlarda paylaþýmda bulunmayý eþiyle ya da çocuðuyla dostluk, dayanýþma, diðergamlýk gibi pek çok deðer geçireceði zamana tercih ediyor ve yanlýþ kiþilerle yerle yeksan oluyor. Çünkü muhatabýnýzýn 'gerçek' bir kiþilik olduðundan hiçbir zaman emin yanlýþ iliþkiler kuruyorlar. Aileler çatýrdýyor, boþanma oranlarý artýyor, aile dramlarý yaþanýyor. Bunlarýn acý olamýyorsunuz. sonuçlarýný birkaç yýl içinde çok daha fazla hissetmeye baþlayacaðýz. MEHMET LÜTFÝ ARSLAN Yayýncý / Editör (Genç Dergisi) Sosyal paylaþým sitelerinin, utanmayý unutturmaktan daha ziyade, ertelediðini düþünüyorum. Utanmanýn ertelendiði her durumun, bireysel ve toplumsal anlamda bir deðer kaybýna yol açacaðýný söyleyebiliriz. Sosyal paylaþým sitelerinin, utanmayý unutturmaktan daha ziyade, ertelediðini düþünüyorum. Bu ortamlar, Sosyal paylaþým siteleri, gerçek iliþkilere ve aktivitelere zemin olabildikleri; yani araçsallýklarýný koruyabildikleri gerçek iliþkiler ortamýnda tecrübe edilmeyen ki bunun da toplumsal yetiþme þartlarý ile alakasý var- ölçüde faydalý ortamlardýr. Diðer türlü McLuhan ýn bahsettiði tarzda, mesajýn bizatihi kendisi olmaya geçici bir özgürlük sunuyor. Aslýnda bunun da baþladýklarýnda, adlarýnýn tam tersi iþlevlerle malul özgürlükten daha ziyade, bir tür yanýlsama olduðunu söylemek mümkün. Yanýlsama, özgürlüðün gerçek ortamlara dönüþmeleri kaçýnýlmazdýr. Bu takdirde sosyalleþtirmez, yalnýzlaþtýrýrlar; paylaþýma deðil iliþkiler ortamýna transfer edilememesi nedeniyle parçalanmaya neden olurlar. Her iletiþim aracý, bizi geçici oluyor. Dolayýsýyla utanma da unutulmuyor, erteleniyor. Utanmanýn ertelendiði her durumun, daha sosyal kýldýðý ölçüde muteberdir. Ancak mevcut uygulamalar, sanal sosyalliklerin ki bu da bireysel ve toplumsal anlamda bir deðer kaybýna yol yanýlsamadýr- kendi içinde bir tür tatmin hissi açacaðýný söyleyebiliriz. barýndýrdýðýný gösteriyor ki bu sanal ortamlarla reel iliþkiler arasýndaki irtibatýn kalmamasý anlamýna gelir. UHÝM

13 MELÝH BAYRAM DEDE Gazeteci / TV Program Yapýmcýsý (Yeni Þafak, Tecnologic) Sosyal að sitelerinin kullanýmýyla insan davranýþlarýnýn deðiþtiðini söylemek mümkün. Nerede olduðunu, ne yaptýðýný, neler giydiðini, neler yediðini paylaþmak, bunu çoðu zaman teþhir denilecek derecede göstermekten söz edilebilir. Ben o kadar karamsar deðilim. Sosyal paylaþým siteleri artýk günümüzün bir gerçeði. Bir iletiþim, varoluþ ve sosyalleþme aracý olarak artýk kullanýlmasý kaçýnýlmaz araçlar. Yanlýþ kullanýmlar ve sorunlar konusunda aþýrý kullanýmdan doðan baðýmlýlýktan söz edilebilir. Ancak, toptan bir karþýduruþ, sosyal að sitelerini kullananlara hasta gözüyle bakmak, psikolog mantýðýyla yaklaþmak, bana doðru gelmiyor. Sosyal að sitelerinin kullanýmýyla insan davranýþlarýnýn deðiþtiðini söylemek mümkün. Nerede olduðunu, ne yaptýðýný, neler giydiðini, neler yediðini paylaþmak, bunu çoðu zaman teþhir denilecek derecede göstermekten söz edilebilir. Ancak bunu yaparken, sosyal að sitelerinin günümüzün bir gerçeði olduðunu, bugün de, gelecekte de varolacaðýný; hatta hayatýmýzdaki yeri ve önemini artýracaðýný unutmamamýz gerekiyor. Bireylerin, sosyal að sitelerindeki paylaþýmlarýnda, daha özgür ve daha açýk davrandýðýný söylemek mümkün. Ancak bunu utanmazlýk olarak da nitelendiremem. Sosyal að siteleri, bireylerin hayatýnda büyük kolaylýklar getirdi. Hem olumlu, hem de olumsuz yanlardan söz etmek mümkün. Ancak konuya negatif yaklaþmanýn yanlýþ olduðunu düþünüyorum. Sosyal að siteleri; bireylerin sosyalleþmeleri, dünyanýn her yerindeki insanlarla interaktif bir iletiþim kurabilmelerini saðladý. Coðrafi ve fiziksel engeller nedeniyle, gerçek hayatta girilmesi mümkün olmayan gruplara girip, kendilerini daha rahat ifade edebilmelerinde ve bilgi paylaþýmýnda büyük kolaylýklar sundu. Sosyal að sitelerine negatif bakmak yerine pozitif yaklaþmak, o mecrayý etkin kullanýp, bunu avantaja çevirmek daha doðru. Sorunlar, her mecrada olabileceði gibi elbette burada da olabilir. Bireysel mahremiyet sorunlarý, gizlilik ihlalleri, araçlarý kötüye kullananlar, sosyal baðýmlýlýðý gibi sorunlar elbette vardýr. Ancak tüm bunlar, bizim bu araçlara karþý bir duruþ geliþtirmemizi gerektirmez. DERYA ÞAFAK Analist (Metropoll Araþtýrma) Sanal iletiþim yüzyüze iletiþimden daha rahat. Evet, düþünüyoruz; insanlarýn gerçek kimliklerini saklamasý daha kolay. Sanal iletiþim, yüz yüze Amacýna yönelik kullanýlýrsa; bilgilendirme ve sosyal çevre edinme konusunda katký saðlamakta. iletiþimden daha rahat. Fazla zaman harcandýðýnda birebir iliþkiler zayýflamakta. Baðýmlýlýk yapmakta. Gerçek dünya ve sanal dünya arasýnda sýkýþýp kalan insanlar yaratmakta. SOSYAL PAYLAÞIM SÝTELERÝ SORUÞTURMASI 3

14 PROF. DR. HÜLYA ÇALIÞKAN Eðitimci (Ýstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eðitim Fakültesi) Sosyal paylaþým siteleri, belki daha önceleri farklý yollarla yapýlan, bu sebeple de kimsenin dikkatini çekmeyen ya da ortaya çýkmayan eðilimlerin, teknolojiye baðlý olarak artýk görülmesini saðlamýþ olabilir. Bu iddia, belki Türkiye gibi, deðerlerine baðlý olan ülkeler için geçerli olmayabilir, ama Türkiye de de böyle bir araþtýrmanýn yapýlmasý gereklidir. Þahsi Sosyal Paylaþým siteleri, benim çevremde genelde, haberleþme, bilgi alýþveriþi, sohbet, toplantý kararlarý gibi konularda kullanýlmaktadýr. Bu amaçlarla fikrim, utangaç insanlarýn bu tür ortamlarda da kullanýldýðýnda olumlu olarak gördüðüm bu tür siteler, yeterince rahat olamayacaðýdýr. Sosyal paylaþým siteleri, belki daha önceleri farklý yollarla yapýlan, bu her zaman müþkül durumlarda çözüm bulduðum yerler olmuþtur. Ancak, bu tür sitelerin, reklam ve sebeple de kimsenin dikkatini çekmeyen ya da ortaya para kazanma amaçlý kullanýlmasý yönü de vardýr. Bu çýkmayan eðilimlerin, teknolojiye baðlý olarak artýk görülmesini saðlamýþ olabilir. Bireysel ve toplumsal yönler de kurallar çerçevesinde yapýldýðý müddetçe olumsuz görülmemelidir. Sorun çýktýkça önlem alýnýr deðerlerin yitirilmesi gibi iddialý bir sonucun sadece yaklaþýmý ile olumsuz taraflarýn bertaraf edileceði sosyal paylaþým siteleri ile belirlenmesi, bu sitelerin günümüze kazandýrdýðý; bilgi, eðitim, öðrenme, görüþündeyim. Sosyal sitelerden haberleþip, bir sosyal toplantý düzenlemek, sosyal bir etkinliðin araþtýrma gibi getirilerini gözardý etmemize sebep duyurularak yüzyüze toplantýlarýn ve gezilerin olursa, haksýzlýk olacaðý kanýsýndayým. Sosyal paylaþým siteleri olmasaydý böyle þeyler olmazdý düzenlenmesi, bireylerin yalnýz kalmasýný önleyebilir. Paylaþým siteleri, tüm gününü bilgisayar baþýnda kararýna varmak yetersiz bir görüþtür diye geçirip, bilgisayar oyunlarý oynayan ve vaktin nasýl düþünmekteyim. Ancak, yine de gittikçe artan rahatsýzlýklar olacaksa, bunlarýn engellenmesi için de geçtiðini anlayamayýp sosyal iliþkilere sekte vuran bir hayat tarzýndan çok, mümkün olduðunca katýlýmý çeþitli önlemler vardýr. Getirisinin, götürüsünden daha destekleyen gruplar oluþturarak, sosyalleþmeyi fazla olduðunu düþündüðüm sosyal paylaþým sitelerinin, gerçek deðerleri hiçbir kuvvet bozamaz destekleyen bir yapý ortaya çýkarmýþtýr. Aksi durumda siteler yanlýþ kullanýlýyor demektir. Bu durum bir özdeyiþi ile bu konuda zararsýz olduðuna zamanlar televizyon için de geçerli olmuþtur; ancak inanmaktayým. toplum bilinçli oldukça, baðýmlýlýktan çok yararlýyý seçme aþamasýna geçilmiþtir. Sadece bu konuda deðil, her zaman her konuda kontrolsüzlük görülebilir; anc ak bu duruml arý düze ltece k ko ntrol mekanizmalarýnýn ortaya çýkmasý gecikmeyecek, ihtiyaçtan çözüm üretilecektir. UHÝM 4

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

Müge Ýplikçi & Ümran Kartal

Müge Ýplikçi & Ümran Kartal Cýmbýzýn Çektikleri Müge Ýplikçi & Ümran Kartal www.altkitap.com Cýmbýzýn Çektikleri Müge Ýplikçi & Ümran Kartal altkitap - inceleme 4 Cýmbýzýn Çektikleri Müge Ýplikçi & Ümran Kartal Aðustos 2001 Yayýna

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara EDÝTÖRLER Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Dr.

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali

16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali 2. AÐ VE BÝLGÝ GÜVENLÝÐÝ ULUSAL SEMPOZYUMU 16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali Panel Yöneticisi Musa Çeçen TMMOB EMO Baþkaný Panelistler Dinçer Ay Ýstanbul Emn.Asayiþ

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir Merhabalar, Hiç kuþkusuz geçtiðimiz ayýn gündemini; ulusal ve uluslararasý medyayý aylarca meþgul eden, sonucun nasýl olacaðýna dair bir çok senaryonun tartýþýldýðý, yazýlýp çizildiði, 40 küsur yýllýk

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı