K o z m e t i k T ürkiye Eczacılık Kongresi Sonuç Bildirgesi ne web s a y f a m ı z d a k i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K o z m e t i k. 1 1. T ürkiye Eczacılık Kongresi Sonuç Bildirgesi ne web s a y f a m ı z d a k i"

Transkript

1 BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk mah. Akademi cd. No: 8 A2 Blok Kat: 3 Nilüfer / Bursa U.Ü.TIP FAKÜLTESĐ ECZACI ODASI BÜROSU Başlıklardan. Yeni Kanuna göre eczane açma, nakil, devir duyurusu SUT uygulamaları Göz damlaları KAN ÜRÜNÜ-FAKTÖR - DĐYALĐZ HASTALARI DANIŞMA HATTI bursaeczaciodasi twitter.com/bursaeczodasi Yeşil reçete kapsamına alınan ilaçlar Normal Reçete Kapsamına alınan ilaçlar Ürün duyuruları E c z a n e l e r d e pansuman, aşı ve enjeksiyon Sayı: 1 K o z m e t i k ü r ü n l e r i n t a n ı t ı m f a a l i y e t l e r i n i düzenlemek, kozmetik ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan "Kozmetik Ürünlerin Tanıtım Faaliyetlerine Đlişkin Kılavuz a web sayfamızdaki 4 Eylül 2012 tarihli haberlerde ulaşabilirsiniz. Beşerî Tıbbi Ü rünlerin T anıt ı m Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Y a p ı l m a s ı n a D a i r Yönetmelik e web sayfasındaki 17 Ekim 2012 tarihli haberler- den ulaşabilirsiniz T ürkiye Eczacılık Kongresi Sonuç Bildirgesi ne web s a y f a m ı z d a k i tarihli haberlerden ulaşabilirsiniz. O n d a n s e t r o n içeren ürünlerin doza bağlı olarak QT uzamasına yol açması hakkında oluşturulan sağlık mesleği mektubuna web s a y f a m ı z d a k i tarihli haberlerden ulaşabilirsiniz Domperidon içeren ürünlerin ciddi ventriküler aritmi ve ani kardiyak ölüm riskinde / 126 artışa neden olabileceği hakkında oluşturulan sağlık mesleği mektubuna web sayfamızdaki tarihli haberlerden ulaşabilirsiniz Đlaç Takip Sistemi'nin hizmet sağlayıcısı firmanın sözleşmesi bittiğinden dolayı ĐTS Online Đşlemler ve ĐTS Yardım Masası birimi hizmet verememektedir. Konuyla ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı'nın açmış olduğu ihale sonuçlanmış olup onay beklenmektedir. Yaşanılan sorunların en kısa sürede çözülmesi için konu Oda'mız ve T.E.B. tarafından takip edilmektedir. SIRALAMA REÇETELERĐ UYGULAMASI HAKKINDA ÖNEMLĐ HATIRLATMA: SGK 2012 Protokolü'nün 3.7 ve Ek-4 maddeleri kapsamındaki sıralı dağıtıma tabi reçetelerde Protokol hükümlerine uymadığı tespit edilen eczacılar hakkında Protokol'ün Ek-4 maddesinin 12. ve 13. maddeleri kapsamında işlem yapılacağını önemle hatırlatırız. 12. Kapsam dahilindeki reçetelerin karşılama usul ve esaslarına uymayan eczacılar ilk tespitte yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde sisteme dahil tüm sıralardan 6 (altı) ay sureyle çıkarılır. 13. Bu esas ve usullere uymadığı tespit edilen eczacılara reçete bedeli tutarında para cezası verilir.

2 Sayfa sayılı Kanun un 5 inci maddesi ikinci fıkrası Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması hâlinde ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığı Đlaç Sağlık ve Ürünün sayılı kutusunda yazısında 1262 bulunan sayılı ve p a6197 r t i sayılı neczacılar u m a rve a Eczaneler ( B6182B01) Hakkında Kanun'un sisteme ilgili uygun mad- s ı n ı n delerine olduğu, değinilerek flakon reçeteli etiketinde satılmak bulunan kaydıyla B6189 ruhsatlandırılan seri numara- ilaçların reçetesiz satışının yasak olduğu hatırlatılmıştır. Yazıda son günlerde grip tedavisinde kullanılan BELEDĐYELERDEN ĐŞYERĐ RUHSATI ALINMASI HAKKINDA Bakanlığına, Türkiye Đlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumuna ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir. Eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve belediyeye harç ödenmesi gerekmez. Şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre eczanelerin Đl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenerek valilikçe onaylanan ruhsatname ile açılabileceği, belediyeden ayrıca bir işyeri açma ruhsatı alınması ve harç ödenmesi gerekmemektedir. Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen MABTHERA tarih, ROCHE sayılı Đ.V. ĐNFÜZYON ĐÇEREN SOLÜSYON HAKKINDA yazı ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsa- Mabthera Roche sının sisteme uygun olmadığı olan Rituksimab bulunmadığı Đ.V.Đnfüzyon için konsantre ve normal şartlarda solüsyonda bulunmaması gereken mına alınmış olan GERALGĐNE solüsyon P L U S T A B L E T içeren ( flakon - Şikayet numunesinin kutu m g 500 parasetamol+30 mg/50 ml mg adlı kodein müstahzarıfat) isimli B6182B01 ilaca ilişkin seri numa- metin renk ve değişken veridirilmiştir. ve flakon etiketinde bulunan maddelerin tespit edildiği bil- fosralısı ile ilgili olarak firma nin (parti no, üretim tarihi, tarafından yapılan çalışma TAMĐFLU son VE kul.tarihi) ROLENZA ROTADĐSK baskı kalitesi, HAKKINDA Söz konusu ilacın kutusunda sonrasında; saklama numunesindeki B6182B01, flakonunda T.C.Sağlık Bakanlığı'nın standartlar ile uygunluk göstermediği, - Yapılan kimyasal analize göre şikayet numunesinde, müstahzarın etken maddesi B6189 parti numarasının bulunması durumunda Đl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi önemle rica olunur. BENZĐDAMĐN HĐDROKLORÜR ETKEN MADDELĐ ĐLAÇLAR HAKKINDA SUBOXONE B DĐL e nalti z TABLET i d a mkirmizi i n REÇETE Tanflex KAPSAMINA 50 mg ALINDI 20 Draje, Hidroklorür Formülleri etkin ve maddesini Benzidan 50 mg 20 Film kontrole * Rapor; sadece kamu kurum ve ihtiva eden ilaçların Tablet adlı ilaçların Normal tabi madde içermesi nedeniyle kuruluşlarına bağlı hastanelerde suistimaline ilişkin Kuruma Reçete ile Verilecek Đzlemeye Kırmızı Reçete ile verilecek uyuşturucu ilaçlar kapsamına alınmış kurulan madde bağımlılığı tedavi şikayetlerin ulaşması nedeniyle, Tabi Đlaçlar" kapsamına m e r k e z l e r i o l a n y e r l e r d e n olan SUBOXONE Beşeri 2 mg Tıbbi / 0.5 Ürünler mg 28 verilecektir. alındığı, söz konusu ilaçların dil Ruhsatlandırma altı tb. ve SUBOXONE Danışma 8mg / Komisyonu 28 dil altı tarafından tablet adlı müstah- alınan elden yapılan satışların da Normal Reçete ile verilmesi, 2 * Bir kırmızı reçeteye yazılabilecek mg maksimum doz; zarlara karar ait doğrultusunda; reçete kayıt defterine kayıtlarının Suboxone yapılmasının 2 mg / 0.5 mg ve 28 reçete- Dilaltı Genelgeye istinaden; * Söz konusu ilaçlar rapora istinaden psikiyatristler tarafından kırmısının Suboxone zorunlu 8 mg / olduğu, 2 mg 28 Dilaltı sosyal Tablet..6 kutu Tantum 50 mg 20 Draje, lerin eczanelerde saklanmazı reçeteye yazılacaktır. Tablet.2 kutu olup, kırmızı güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan söz konusu reçetelerin sosyal güvenlik provizyon si stemlerinden a lına n dökümlerin bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

3 Sayfa 3 S i k l o p e n a t Hidroklorür etkin maddesini içeren; Sikloplejin Göz Damlası %1 ve Siklomid Steril Göz Damlası %1 isimli ilaçlar ile Tropikamid etkin maddesini içeren; Mydriacyl Steril Oftalmik Solüsyon %0.5, Tropamid Fort Steril Göz Damlası %1, Tropamid Steril Göz Damlası %0.5 ve Tropicamide Göz Damlası %1 isimli ilaçlar ile Fenilefrin etkin maddesini ihtiva eden; Fenilefrin %10 Steril Göz Damlası, Mydfrin %2.5 Steril GÖZ DAMLALARI HAKKINDA Göz Damlası adlı ilaçların Normal Reçete ile Verilecek Đzlemeye Tabi Đlaçlar kapsamına alındığı, söz konusu ilaçların Normal Reçete ile verilmesi, elden yapılan satışların da reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılmasının ve reçetelerin eczanelerde saklanmasının zorunlu olduğu, Medula Sisteminden onay alınarak karşılanan söz konusu reçetelerin dökümlerinin dijital ortamda muhafaza edilmesi gerektiği, Ayrıca bahsi geçen ilaçların göz hastalıkları uzmanları tarafından reçete edilmesi ve göz hastalıkları uzmanlık belgesini ibraz eden hekime reçete formatında en fazla 4 adet olacak şekilde satılması gerektiği bildirilmektedir. ENDĐKASYON DURUMU ARAMAM DURUMLAR HAKKINDA Bilindiği üzere SUT un maddesinde bir ilacın ruhsatlı endikasyonlarının ve prospektüs dozu dışında kullanımının ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olduğu belirtilmekte olup, a) Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Endikasyon Dışı Đlaç Kullanımı Kılavuzunda belirtilen esaslara da uyulacak olup, kılavuzda tanımlanmamış durumlar için Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı onayı aranır. şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca 2012 Yılı SGK Protokolü nün maddesinde de kullanımında endikasyon uyumu aranacak ilaç grupları şu şekilde belirtilmiştir; SUT ta ödeme şartı endikasyona bağlı olan ilaçlar (SUT un (6.2) numaralı maddesinde özel olarak etken m a d d e a d ı b e l i r t i l i p endikasyon uyumu aranacağı belirtilen ilaçlar), SUT un (6.1) numaralı maddesinin Ç.(5) Sağlık raporu aranmaksızın başlığı altındaki (a) ve (b) bendinde belirtilen süre ile yazılan ilaçlar, SUT eki EK-2/A, EK-2/B ve EK-2/C listelerinde ödeme ş a r t ı o l a r a k a y r ı c a endikasyon belirtilen ilaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Endikasyon Dışı Đlaç Kullanımı Genelgesinde belirtilen ilaçlar, Đlaç kullanım raporuna dayanılarak katılım payından muaf olarak verilen ilaçlar. (SUT eki EK-2 listesinde yanında (*) yıldız işareti bulunanlar için kendi bulunduğu üst başlıklarda belirtilen hastalıklarda kullanımında), Bu ilaçların endikasyon dışı reçete yazımında, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım izninin bir örneği reçeteye eklenecektir. Eczaneler tarafından, ödeme şartı endikasyona bağlı olan reçetelerin karşılanması sırasında, SUT ve SGK Protokolü nde belirtilen hükümler ile, tarihinden itibaren geçerli olan Endikasyon Dışı Đlaç Kullanım Kılavuzu BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ Sayı: 2 Tarih: hükümlerine uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

4 Sayfa 4 F a r m a - T e k Đ l a ç San.Ltd.Şti. tarafından geri çekme bildirisi bulunan , , seri no lu Benzalin 25 g Topikal Jel ürünlerinin ürün kutusu üzerindeki son kullanım tarihlerinin sehven hatalı olarak basıldığı için Sağlık Bakanlığı genelgeleri uyarınca, Sağlık Bakanlığı Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Panref Birliğimize 20 gönderilen mg tarih, sayılı enterik kaplı tablet GTIN : yazı ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsa- ( ) adlı ürünün; , Meronem 500 mg IV mına alınmış olan GERALGĐNE ve parti numaralı P L U S T A B L E T ( m g Enjeksiyon Đçin Toz Đçeren ürünlerine; parasetamol+30 mg kodein fosfat) isimli ilaca ilişkin numaralı serisine; Paz.Dağ.iç ve Dış Tic. Ltd.Şti. Flakon adlı ürünün JP603 E s l e m i n a G ı d a Panref 40 mg 28 tarafından üretilen "African TAMĐFLU VE ROLENZA ROTADĐSK HAKKINDA enterik kaplı tablet (GTIN : Zinnat 125 mg/5 ml Mango Plus" adlı ürünün )" T.C.Sağlık Bakanlığı'nın adlı ürünün parti numaralı 50 ml isimli ürünün; hastalığa neden olduğu sayılı yazısında 1262 sayılı C (SKT: 07/2015), şüphesiyle hakkında ihtiyati ve ürünlerine; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un ilgili mad- C (SKT: 07/2015), C (SKT: 07/2015), tedbir kararı alındığı ve söz konusu ürünün tüm partilerinin yeddi emine alınarak delerine Norodol değinilerek damla reçeteli 2 satılmak 2 0 kaydıyla m l ruhsatlandırılan ( G T I N ilaç-: C (SKT: 09/2015) mg C (SKT: 08/2015), sibutramin kontrolünün yapılması gerektiği Numaraları serilerine; bildirilmiştir. ların reçetesiz satışının yasak olduğu hatırlatılmıştır. Yazıda son günlerde grip tedavisinde kullanılan GERĐ ÇEKME DUYURULARI ) adlı ürünün parti numaralı ürünlerine; Estrofem 2 mg film tablet isimli ürünün; A F , A F , A F , A F , A F , B F , B F , B F , B F , B F , BF70445 Numaraları serilerine ; EUTHYOX ADLI ÜRÜN HAKKINDA SUBOXONE DĐL ALTI TABLET KIRMIZI REÇETE KAPSAMINA ALINDI Merck Đlaç Ecza ve erişimde sıkıntı yaşamamalarını Rapor; sağlamak sadece için kamu bu kurum ürünün ve Formülleri ve kontrole * Kimya Tic. A.Ş. hastalar ve tabi madde içermesi nedeniyle kuruluşlarına her formundan bağlı yurt hastanelerde dışından bazı eczacılar kanalı ile Kırmızı Reçete ile verilecek uyuşturucu ilaçlar kapsamına alınmış kurulan daha hızlı madde ve bağımlılığı daha fazla tedavi Euthyrox isimli ürünlerinin mmiktarda e r k e z l e r i tedarik o l a n y eetmeye r l e r d e n piyasada bulunmadığına dair olan SUBOXONE 2 mg / 0.5 mg 28 verilecektir. yoğun çaba harcandığını kendilerine bilgiler ulaştığını dil altı tb. ve SUBOXONE 8mg / 2 * bildirmektedir. ancak adı geçen ürünlerinin Bir kırmızı reçeteye yazılabilecek mg 28 dil altı tablet adlı müstahzarlara ait Genelgeye istinaden; üretimden kaldırılma, yeniden fiyatlandırma ya da piya- Suboxone 2 mg / 0.5 mg 28 Dilaltı maksimum doz; * sadan Söz konusu çekilme ilaçlar gibi rapora sıkıntılarının psikiyatristler olmadığı, hastaların tarafından kırmı- ilaca Suboxone 8 mg / 2 mg 28 Dilaltı istinaden Tablet..6 kutu zı reçeteye yazılacaktır. Tablet.2 kutu olup, kırmızı Zinnat 125 mg/5 ml 100 ml isimli ürünün; C (SKT: 09/2015), C (SKT: 06/2015) numaralı serilerine; Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik"e göre 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işlemi uygulanması kararı alındığı bildirilmektedir. EULEXIN 250 MG TB. Merck Sharp Dohme Đlaçları'nın (MSD) ithal ruhsatına sahip oldukları flutamid etkin maddesi bulunan "Eulexin 250 mg tb" isimli ü r ü n l e r i n r u h s a t ı n ı n tarih ve sayılı Bakanlık yazısı ile iptal edildiği bildirilmiştir.

5 Sayfa 5 YENĐ YASAYA GÖRE ECZANE AÇMA, KAPATMA, NAKĐL VE DEVĐR ĐŞLEMLERĐ T.C.Sağlık Bakanlığı'nın tarih ve sayılı Resmi Gazete - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi Bu maddenin yürürlüğe de yayımlanan 6308 sayılı Kanun un 9 uncu maddesi ile bulunan eczacılar, bir defaya girdiği 31/05/2012 tarihinde 6197 sayılı Kanun a eklenen mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmak- eczacıların, bir defaya serbest eczanesi bulunan Geçici 3 üncü maddesinde, Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık ilçe dışına nakledebilir ve gi bir kısıtlamaya tâbi olmaksızın eczanesini bulunduğu mahsus olmak üzere herhan- yapma hakkını haiz eczacılar devredebilir. sızın eczanesini bulunduğu Sağlık Bakanlığı Đlaç ve ile eczacılık fakültelerinde ilçe dışına nakledebilecekleri okumakta Eczacılık olan Genel ve Müdürlüğü okumaya 2012 yılında eczacılık yapma veya devredebilecekleri, hak tarafından kazanmış Birliğimize bulunanlar gönderilen hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde oku- K a n u n h ü k m ü i l e, hakkında, bir tarih, defaya mahsus sayılı yazı ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsa- olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline kazanmış bulunanlar hakkınbest eczanesi bulunan eczamakta olan ve okumaya hak 31/05/2012 tarihinde sermına alınmış olan GERALGĐNE dair sınırlamalara ve yardımcı da bir defaya mahsus olmak cılara sadece devir veya nakil P L U S T A B L E T ( m g eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uy- parasetamol+30 mg kodein fosfat) isimli ilaca ilişkin inci maddesinde yer alan ten sonra eczanesini kapa- üzere 6197 sayılı Kanun un 5 hakkı tanıdığından bu tarihgulanmaz. Bu kimseler, sahip nüfusa göre eczane açılmasına ve VE ROLENZA nakline dair ROTADĐSK sınırlama- HAKKINDA açma talebinde tanların yeniden eczane ve mesul müdürlüğünü yap- TAMĐFLU bulunmaları tıkları eczaneleri bir sefere mahsus devredebilirler sayılı yazısında 1262 sayılı ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 2012 Hakkında SGK Kanun'un Protokolü'nün ilgili mad Sözleşmede belirtilen delerine değinilerek Maddesi gereği reçeteli eczane satılmak adrese yapılan tebligatlar, kaydıyla nakil, kapatma, ruhsatlandırılan eczane ilaç- eczacıya yapılmış sayılır. Adres değişikliği halinde eczacı ların reçetesiz satışının yasak olduğu hatırlatılmıştır. Yazıda son gün- unvanının ve/veya mesul müdürünün değişmesi adres değişikliğini ruhsatnamenin eczacıya teslim edildilerde grip tedavisinde kullanılan halinde Kurum'a mutlaka dilekçe ile bilgi aktarılması ği tarihten itibaren 5 (beş) SUBOXONE DĐL ALTI TABLET KIRMIZI REÇETE KAPSAMINA ALINDI gerekmektedir. Aksi durumda işgünü içinde yazılı olarak Protokol Formülleri gereği ve cezai kontrole şart * Kurumun Rapor; sadece taşra kamu teşkilatına kurum ve uygulanacağı bilgisi aktarılmıştır. tabi madde içermesi nedeniyle kuruluşlarına bildirir. Aksi bağlı halde hastanelerde bildirilen Kırmızı Reçete ile verilecek uyuşturucu ilaçlar kapsamına alınmış kurulan son adrese madde yapılan bağımlılığı tebligatlar tedavi mgeçerli e r k e zsayılır. l e r i o l a n y e r l e r d e n Bu sözleşmenin (7.3) olan SUBOXONE 2 mg / 0.5 mg 28 verilecektir. ve (7.5) numaralı maddeleri dil altı tb. ve SUBOXONE 8mg / Eczanenin unvanının ve/ * Bir kırmızı reçeteye yazılabilecek mg kapsamındaki 28 dil altı tablet bildirimlerin adlı müstahzarlara süresi ait içerisinde Genelgeye yapılmaması istinaden; ğişmesi halinde unvan deği- veya mesul müdürünün de- maksimum doz; Suboxone 2 mg / 0.5 mg 28 Dilaltı halinde eczacıya 500 TL şikliği ve/veya mesul müdürün ayrılışı, değişiklik ve/veya * Söz konusu ilaçlar rapora istinaden psikiyatristler tarafından kırmı- Tablet..6 kutu cezai şart uygulanır. Suboxone 8 mg / 2 mg 28 Dilaltı zı reçeteye yazılacaktır. Tablet.2 kutu olup, kırmızı lar ile yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna dair hükümler uygulanmayacaktır. ECZANE NAKĐL, KAPATMA, ECZANE EDI VE MESUL MÜDÜR DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ ayrılış tarihinde eczacı tarafından yazılı olarak Kuruma bildirilir. Kurum tarafından bu tarih itibariyle reçete girişi durdurulur. Mesul müdürün sözleşme yapmaya engel halinin olmaması halinde sözleşme devam eder ve reçete girişi açılır, aksi halde sözleşme feshedilir Eczanenin kapanması halinde; kapanma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer, Kapanış işlemi 15 (onbeş) gün içinde Kuruma bildirilir.

6 Sayfa 6 ĐÇ TEDARĐK REÇETELERĐ ŞANLI YAKI HAKKINDA Đç Tedarik Bölge Başkanlığı'nda alınan bilgiye göre T.S.K.'ya bağlı er ve erbaşların Askeri Hastane ve diğer hastanelere tedavi için başvurmaları durumunda bağlı bulundukları birliklerden sevk belgesi almaları gerekmekte olup, 22 Ekim 2012 tarihi itibariyle ekinde sevk belgesi olmayan ilaç, medikal ve optik reçetelerinin ödemesinin yapılmayacağı bildirilmiştir. Şanlı Đlaç San. A.Ş. tarafından TEB'e iletilen yazı ile rutin kontrollerinde ender de olsa eczanelerde Şanlı Yakı isimli ürünlerinin sahtelerine rastlandığı, bilinmeden alındığı düşüncesiyle eczanelerin uyarılarak sahte ürünü aldıkları yerlere iade etmelerinin tavsiye edildiği, ancak son zamanlarda özellikle bazı bölgeler ve belli semt eczanelerinde ürünlerinin sahtelerine oldukça sık ve fazla miktarlarda rastlandığı bu durumun da ilgili sahte ürünlerin bilerek ve isteyerek alınıp satıldığı intibası yarattığı belirtilmektedir. Firma, eczanelerden herhangi birinde ürünlerinin sahtesinin bulunduğunun tespiti halinde eczanelerle ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını bildirerek, alımların ecza depolarından yapılmasını talep etmektedir. BĐOX ADLI ÜRÜN SCORR JEL, VULNER KREM VE SAB MĐX COLD Đzni/kaydı/kozmetik bildirimi/tđtubb kaydı bulunmayan Biox markalı ürünün geciktirici ve ereksiyon sağlamaya yardımcı jel olarak ve Sağlık Bakanlığı nın izni ile üretilmiştir ibaresi kullanılarak satışının yapıldığı bildirilmiştir. Söz konusu ürünün Sağlık Bakanlığı nın iznine sahip olmadığı Bakanlık tarafından duyuruluştur. Çakırhamam Medikal, Tıbbi Malzeme, Đlaç, Kozmetik Gıda San. ve Tic.Ltd.A.Ş. adlı firma tarafından piyasaya arz edilen Scorr Jel, Vulner % 5 Krem ve Sab Mix Cold markalı ürünlerin Kozmetik Kanunu ve Yönetmeliği doğrultusunda bildirimi yapılmış olmasına rağmen endikasyon belirten tanıtım faaliyetleriyle piyasaya arz edilmeleri ve Kozmetik Yönetmeliği ne uygun etiketambalaj bilgileri içermemeleri sebebiyle firmaya iade edilmeleri gerekmektedir. YEŞĐL REÇETE KAPSAMINA ALINAN ĐLAÇLAR Codefen 50/50 mg Efervesan Tablet adlı ilacın Kodein Fosfat adlı kontrole tabi maddeyi içermesi nedeniyle Yeşil Reçete Đle Verilecek Đlaçlar kapsamına alındığı, Tianeptine Sodyum etkin maddesini ihtiva eden "Stablon 12.5 mg. Kaplı Tablet adlı ilacın kontrollü tüketiminin sağlanması için Yeşil Reçete Đle Verilecek Đlaçlar kapsamına alındığı, Stabina 0.5 mg. Tablet" ve Stabina 1 mg Tablet a d l ı m ü s t a h z a r l a r ı n Alprazolam adlı kontrole tabi maddeyi içermeleri nedeniyle Yeşil Reçete Đle Verilecek Đlaçlar kapsamına alındığı, Bu ilaçların Yeşil Reçete ile verilmesi, stok ve tüketimlerinin psikotrop defterine işlenmesi gerekmektedir.

7 Sayfa 7 KAYIP REÇETELER VE HEMOFĐLĐ KARNESĐ Bursa Devlet Hastanesi nde görevli Dr.Şemsettin Kurtulmuşlar adına zimmetli 06-YF seri nolu yeşil reçetenin 3. nüshası kaybolmuştur. S i i r t M e r k e z 3. K o m a n d o T u g a y ı 2.Komando Taburuna zimmetli 00A ve 00A seri nolu yeşil reçeteler kaybolmuştur. Uludağ Ünv.Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Prof.Dr.Mustafa Bakar adına zimmetli seri arası 100 adet yeşil reçetelerden seri arası yedi adet yeşil reçete kaybolmuştur. Adana Valiliği Đl sağlık Müdürlüğü tarafından Hemofili hastası Durmuş Ali Kurtgöz adına düzenlenen 2938 sayılı hemofili karnesinin seri nolu reçetesinin tüm nüshalarının kaybolduğu bildirilmiştir. KAYIT-ONAY BELGESĐ Eczanelerin gıda satış yeri olmaması, 6197 sayılı Yasa ve bağlı Yönetmeliği çerçevesinde kamusal nitelik taşıyan sağlık kuruluşları olmaları, açılış ruhsatnamelerinin, gözetim ve denetimlerinin Sağlık Bakanlığı nca yapılması, verilen hizmetin niteliği gereği serbest eczacıların, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait Kayıt ve Onay Belgesi almalarının zorunlu olmadığı bildirilmiştir. ECZANELERDE ENJEKSĐYON, AŞI VE PANSUMAN YAPILMASI HAKKINDA Đl Sağlık Müdürlüğü nden gelen yazıda bazı eczanelerde enjeksiyon, pansuman ve aşı gibi uygulamaların yapıldığı ve bu uygulamaların da ehil olmayan kişiler (eczane çalışanları) tarafından yapıldığı bildirilmektedir sayılı yasada bu tür uygulamaların doktor kontrolünde ehil olan kişiler, hemşire, ebe, sağlık memuru tarafından yapılması gerektiği, eczane denetimlerinde yukarıda belirtilen uygulamaların yapıldığı tespit edilmesi halinde, uygulamayı yapan kişiler hakkında 1219 sayılı yasaya muhalefetten savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı, bu tür işlemleri yaptıran eczaneler hakkında da 6197 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapılacağı bildirilmektedir. ĐL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ĐLAÇ SUĐSTĐMALĐ DUYURUSU Đl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan kontrollerde ilaç kullanım raporu olan Selçuk K. ile ilaç kullanım raporu olmayan Murat T. isimli şahısların Rivotril 2 mg tb. isimli ilacı, sayılı ve tarihli ilaç kullanım raporu bulunan Nuray K. isimli şahsın da kırmızı reçeteler ile Aldolan isimli ilacı eczanelerden temin ettiği anlaşılmıştır. BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ Sayı: 2 Tarih: Erzurum Đl Sağlık Müdürlüğü Mahmut K. ve kimlik nolu Mehmet Akif B. isimli şahısların Aldolan ampul isimli ilacı suistimal ettikleri bildirilmiştir. Adı geçen şahısların ilaç temininde bağımlılığı veya suistimali göz önüne alınarak reçete tarihlerine ve ilaç kullanım raporlarında ilaç kullanım dozlarına bakılması önemle rica olunur.

8 Sayfa 8 Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak tarihinde yürürlüğe girmiştir. SUT un düzenleme yapılan söz konusu maddelerine ait tarihinden önceki SUT UYGULAMALARI SUT UYGULAMALARI... mında değerlendirilecektir. Protokol ün 3.3 maddesinin fıkrasında yer alan Raporda teşhis, etken madde adı, doz, tedavi şeması, ICD-10 ilave ya da düzeltmeleri ve ilacın ödenmesi için SUT a göre özel düzenlemelerin (tedavi geçmişi, tahlil mış olması durumunda hasta ilacı ilk kez kullanıyor olarak değerlendirilecektir SGK Ek Protokolü nün Maddesi: Reçete muhteviyatı, bu protokol hükümlerine göre hastaya/ilaçları alana teslim sağlık raporları, düzenlendikleri tarihte geçerli olan SUT tarih, 2009/66 sayılı Genelge iletilden ilaçları alan kişinin T.C. edilecektir. Bu işlem, eczane- sonuç bilgileri, ilaca başlama Sağlık Bakanlığı Đlaç ve yal Güvenlik Kurumu provizyon ve sonlandırma kıstasları, vb) Eczacılık Genel Müdürlüğü mektedir. sisteminden onay alınarak karşılanan reçetelerin provizyon siste- hükümlerine uygun olması kimlik numarasının Medula raporda yer almaması durumunda, Formülü reçete ve ve kontrole ekleri tabi minden alınan dökümlerinin ise tarafından koşuluyla, Birliğimize süresi gönderilen sonuna eczane provizyon sistemine kadar geçerlidir. tarih, Aşağıda sayılı yer kayıt edilmesi ile tamamlanmış olacaktır. Bu şekilde tekrar m a d de fatura i çermesi edilmeyecek n eden iy le bilgisayar çıktısı olarak veya dijital yazı alan ekinde, açıklamalar normal reçete da dikkate ile verilecek alınmalıdır. izlemeye tabi ilaçlar kapsa- yapılan işlemlerden sonra şekilde GERALGĐNE iptal PLUS edilerek TABLET düzeltilmecın normal üzere reçete iade ile verilmesi edilir. gerekmektedir. isimli ila- ortamda muhafaza edilmesi gemına alınmış olan GERALGĐNE rekmekte olup, elden yapılan satışlarında reçete kayıt defterine kayıtla- teslim etmiş sayılacaktır. eczacı hastaya ilaçlarını gereği, sisteme kayıtlı e- P1 L U S T A B L E T tarihi ( öncesi m g raporda uygun teşhis bulunmadığrının yapılması hallerde ve reçetelerin Protokol ecza- parasetamol+30 tedavisine başlamış mg kodein hastalar fosfat) isimli ilaca ilişkin için, hastanın tedaviye maddesine nelerde saklanması istinaden zorunludur. bu Sosbaşladığı tarihte yürürlükte TAMĐFLU durumdaki VE ROLENZA reçetelerin ROTADĐSK HAKKINDA iade bulunan Sağlık Uygulama edilmesi gerektiğinden, iade Tebliğinde T.C.Sağlık belirtilmiş Bakanlığı'nın başlangıç kriterleri sayılı yazısında kabul edilecektir sayılı "Tamiflu" ve "Rolenza Rotadisk" isimli ilaçların vatandaşlarımız tarafın- rin reçetesiz ilaç satışı yapmamaları duyurulmuş, aksi davranışta edilen reçetelerin ekinde yer alan geçmiş tarihli e-rapora bulunanların tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı ve Yeni 6197 sayılı düzenlenecek Eczacılar ve Eczaneler raporlarında Hakkında Kanun'un yürürlükteki ilgili mad- baş- olarak eczanelerden temin edilmeye devam dan stoklanmak amacıyla reçetesiz teşhis eklenmesi için sistemde gerekli düzenlemelerin bildirilmiştir. delerine langıç değinilerek kriterleri reçeteli ayrıca satılmak kaydıyla ruhsatlandırılan ilaç- çalışıldığı, eczanelern de 1262 ve yapılmıştır Sayılı Kanunlara aykırı olarak aranmayacaktır. ların reçetesiz satışının yasak olduğu hatırlatılmıştır. Yazıda son gün- bu ilaçların reçetesiz elden satışını BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ yaptığına dair duyumların Bakanlıklarına ulaştığı bildirilerek, Eczanele- 2 Hastanın tarihi SUT un madde- SAYI: 1 TARĐH: lerde grip tedavisinde kullanılan ve sonraki reçete tarihlerine sinin 8. fıkrasında belirtilen göre yürürlükteki Tebliğ hükümleri DĐL aranacaktır. ALTI TABLET KIRMIZI (Oral REÇETE ödenmesi KAPSAMINA kuralı ALINDI Medula YÖNETĐM KURULU ADINA esansiyel aminoasitler ve sisteminde yeniden düzenle- ilacın en fazla 1 aylık doz ile BURSA ECZACI ODASI SUBOXONE Formülleri ve kontrole keto analogları ve Rituksimab nerek 3 aya çıkartılmış- GENEL SEKRETER tabi etken madde maddesinde içermesi nedeniyle yapılan tır. Hasta almak istediği ilacı ECZ. OKAN ŞAHĐN Kırmızı düzenlemede Reçete ile verilecek olduğu gibi) uyuşturucu ilaçlar kapsamına alınmış de kullanmamışsa sistemde veya eşdeğerini son 3 ay için- olan 3- SUBOXONE Lipid düşürücü 2 mg / 0.5 ilaçlarla mg 28 ilk tedavi olarak kabul edilip dil altı tb. ve SUBOXONE 8mg / 2 ilgili olarak; eski hastalarda en fazla 1 aylık doz olarak mg 28 dil altı tablet adlı müstahzarlara ait Genelgeye istinaden; düzenlenecek yeni raporlar verilmelidir. Hastanın reçetesinde yazılı ilacı veya eşdeğe- yukarıdaki maddeler ve Tebliğin Söz konusu D ilaçlar maddesi rapora istina- kapsarini son 3 ay içinde kullanma- * den psikiyatristler tarafından kırmızı reçeteye yazılacaktır.

SÜREKLİ KULLANIM RAPORLARI VE BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNCE DÜZENLENEN REÇETELER

SÜREKLİ KULLANIM RAPORLARI VE BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNCE DÜZENLENEN REÇETELER SÜREKLİ KULLANIM RAPORLARI VE BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNCE DÜZENLENEN REÇETELER 36.A.00.005849 / Ankara, 15.06.2009 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 29.09.2008 tarih, 27012 sayılı Resmi gazete

Detaylı

BURSA ECZACI ODASI - BİLDİRİ

BURSA ECZACI ODASI - BİLDİRİ - BİLDİRİ SAYI: 1 TARİH: 06.11.2013 / 122 SIRALI DAĞITIMA EKLENEN İLAÇ GRUPLARI BAOB Yerleşkesi Odunluk mah. Akademi cd. No: 8 A2 Blok Kat: 3 Nilüfer / Bursa 444 7 236 451 93 55 U.Ü.TIP FAKÜLTESİ ECZACI

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız;

Değerli Meslektaşlarımız; BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik O d alar B i rliği Yerleşkesi Odunluk mh. Akademi cd. No:8 A2 Blok Kat 3 Nilüfer Bursa Başlıklardan. Aile hekimlerinin acilde görev yapmaları ĐTS Bildirimleri Sahte rapor

Detaylı

Kış saati uygulaması nedeniyle 31.10.2011 Pazartesi günü itibariyle eczane açılış kapanış saatleri 08:30-18:00

Kış saati uygulaması nedeniyle 31.10.2011 Pazartesi günü itibariyle eczane açılış kapanış saatleri 08:30-18:00 BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik O d alar B i rliği Yerleşkesi Odunluk mh. Akademi cd. No:8 A2 Blok Kat 3 Nilüfer Bursa Başlıklardan. Eczane açılış kapanış saatleri Özel Hastaneler Yönetmeliği TEB Yardımlaşma

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 21/09/2015-4227 *BD082576953* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : Bactroban %2 Krem adlı ürünün bazı serilerine uygulanan geri çekme işlemi hk Ankara, BÖLGE

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

Akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde soğuk zincire tabi ilaçların saklama ve taşıma koşullarını hatırlatan

Akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde soğuk zincire tabi ilaçların saklama ve taşıma koşullarını hatırlatan BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk mah. Akademi cad. No: 8 A2 Blok Kat: 3 Nilüfer / Bursa Başlıklardan. SGK Duyuruları G eri Çekm e Duyuruları Sahte duyuruları Reçete G

Detaylı

ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR 1.1. TARAFLAR Bu protokolün tarafları T.C Sağlık Bakanlığı ve Türk

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Yurtdışı Sigortalılarının İlaç Temini Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 02.07.2007 tarihinde imzalanan 2007 Yılı SGK Protokolü kapsamında sözleşmeli eczanelerce

Detaylı

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (1) Sağlık Bakanlığına

Detaylı

BURSA ECZACI ODASI B İLDİRİ

BURSA ECZACI ODASI B İLDİRİ BURSA ECZACI ODASI B İLDİRİ SAYI: 1 TARİH: 21.01.2015 / 282 BURSA ECZACI ODASI BAOB Yerleşkesi Odunluk mah. Akademi cd. No: 8 A2 Blok Kat: 3 Nilüfer / Bursa 444 7 236 451 93 55 U.Ü.TIP FAKÜLTESİ ECZACI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.03.02/1221 23/11/2012 Konu : Fatura bedellerinin ödenmesi GENELGE 2012/36 Bilindiği üzere Kurumumuzla

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iş günü 2 3 4 5 6 Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2010/ 11

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2010/ 11 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.03.05 20/01/2010 Konu : İlaç Takip Sistemi ile Karekodlu ürünlerin bedellerinin ödenmesi. GENELGE 2010/ 11 Ülkemizde ruhsatlı/izinli beşeri tıbbi ürünleri kullanacak kişilerin sağlığı

Detaylı

Đl Sağlık Müdürl. Cegedim adlı. Türkiye Đlaç ve. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, GlaxoSmithKline

Đl Sağlık Müdürl. Cegedim adlı. Türkiye Đlaç ve. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, GlaxoSmithKline BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk mah. Akademi cd. No: 8 A2 Blok Kat: 3 Nilüfer / Bursa Başlıklardan. SUT uygulamaları G e r i duyuruları ç e k m e Yeşil ve kırmızı reçete

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.IEG.0.11.00.03 /0.10.06/46805 23 Haziran 2010 Konu : Eczanelere ilişkin işlemler GENELGE 2010/ 47 Eczanelerin açılış, nakil, devir

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı. I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar)

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı. I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar) Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar) A. Serbest Eczane stajı: Eczacılığın Tanımı Eczacının tanımı Eczacının

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Konu : Eczanelere ilişkin işlemler 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Eczanelerin açılış, nakil, devir ve ruhsat iptali işlemleri; 13/10/1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eczaneler

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/62

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/62 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.00/ 592 12./09/2011 Konu : Fatura bedellerinin ödenmesi GENELGE 2011/62 1. Sağlık kurum faturalarının teslimi, incelenmesi ve ödeme işlemleri... 3 1.1. Fatura dönemi ve teslimi...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 77979112/ Konu : Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Bilindiği üzere Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 27 Ekim 2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 Eczane Nakil 2 Eczane Açılış HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Matbu Form. 2-Diploma örneği: 3-Göz raporu:

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

T. E. B. SUT un hasta. Medula reçete provizyon

T. E. B. SUT un hasta. Medula reçete provizyon BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik Odalar Birliği Y e r l e ş k e s i (BAOB) Odunluk mh. Akademi cd. No:8 A 2 Blok Kat: 3 Nilüfer Bursa Başlıklardan. Kaskadil 250IU Mabthera 500 mg flakon Pasife Alınan

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU

MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU 08.02.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 05.02.2010

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR (26.06.2012/EK-1) 13.07.2012 HEKİMLERİN YAPTIĞI İŞLEMLER AÇISINDAN İLETİLEN SORULAR 1) E-reçete oluştururken İlaç açıklama alanının kullanılamaması Eczanelerde Kuruma en çok

Detaylı

TEKİRDAĞ DA DÜZENLENECEK MESLEK İÇİ EĞİTİM

TEKİRDAĞ DA DÜZENLENECEK MESLEK İÇİ EĞİTİM TEKİRDAĞ DA DÜZENLENECEK MESLEK İÇİ EĞİTİM Sayın Meslektaşım; TEB Eczacılık Akademisinin vermiş olduğu Meslek İçi Eğitimlerden birini daha hazırladığımız organizasyonla ilimizde gerçekleştirilecektir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Şahıs Fatura Ödemeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Protez ve

Detaylı

SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010

SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010 SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010 25 Mart 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27532 (Mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA İ 7.3.7. İşitme cihazları

Detaylı

Özel Hastaneler Hakkında Genelge Tarihi:12.05.2003 Sayısı:9460 Genelge No:2003 /49. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Hastaneler Hakkında Genelge Tarihi:12.05.2003 Sayısı:9460 Genelge No:2003 /49. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Hastaneler Hakkında Genelge Tarihi:12.05.2003 Sayısı:9460 Genelge No:2003 /49 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100005-5370/4910 KONU: Özel Hastaneler 12.05.2003

Detaylı

ÇAĞDAŞ ECZACILAR LAB. A.Ş.

ÇAĞDAŞ ECZACILAR LAB. A.Ş. SGK Geri Ödeme İçin Şuan Uygulanan Hastadan ücreti alınır. Düzenlenen Rapora uygun olarak Fatura kesilir. Faturaya ürünün Sut kodu yazılır. Faturaya ürün üzerindeki veya kutu üzerindeki barkot kesilip

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI I. Dönem Eczane Staj Programı 2. ve 3. sınıflar arasındaki yaz aylarında 1 ay süre ile yapılır. A. Serbest Eczane stajı: 1.Eczacılığın Tanımı 2.Eczacının

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. REÇETEDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı veya MEDULA tesis kodu, Hasta adı soyadı, T.C. Kimlik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 11.05.2012 DUYURU 2011/62 SAYILI FATURA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ KONULU GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU Fatura bedellerinin ödenmesi konulu 12/09/2011 tarihli ve 2011/62 sayılı Genelgede, 04/05/2012

Detaylı

KİNİN SÜLFAT TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ

KİNİN SÜLFAT TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ KİNİN SÜLFAT TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. SATIN ALINACAK İLACIN İSMİ VE AÇIK FORMÜLÜ Her tablet; Dünya Sağlık Örgütümün (DSÖ) ya da yürürlükteki İngiliz Farmakopesi (BP) veya Amerikan Farmakopesi (USP)

Detaylı

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü SÜREYYAPAġA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ 1 Amaç ve

Detaylı

KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR

KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR İLAÇ ADI ATC ADI BİR KIRMIZI REÇETEYE YAZILABİLECEK MAKSİMAL DOZ AÇIKLAMA ABSTRAL 100 MCG 10 DILALTI TABLET fentanyl 3 kutu ABSTRAL 200 MCG 10 DILALTI TABLET fentanyl 3 kutu

Detaylı

Ecz. M. İrfan DEMİRCİ Gaziantep Eczacı Odası Başkanı

Ecz. M. İrfan DEMİRCİ Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. M. İrfan DEMİRCİ Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ülkemizde eczacının hastaya sunduğu ilacın yaklaşık % 90 ının finansmanı SGK tarafından karşılanmaktadır. Yani SGK, ilacın monopol (TEKEL) bir alıcısıdır.

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ ÖĞRENİM HEDEFLERİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ ÖĞRENİM HEDEFLERİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ ÖĞRENİM HEDEFLERİ I. Staj 1 Programı 6197 sayılı kanunumuza göre: Eczacının tanımı Eczacılığın tanımı Eczacının görev ve sorumlulukları Bir eczane açılması

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME 27.3.2002 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik, defalarca değişikliğe uğradı. Yönetmelik te son değişiklik

Detaylı

ECZACI ODASı BAŞKANLIGINA

ECZACI ODASı BAŞKANLIGINA TASNiF DIŞI T.C. HAVA KUWETLERi KOMUTANllGI JET ÜS/MEYDAN KOMUTANllGI ANTALYA TSK BBMM 35489982-8730-2724-171 TSK BBMM 12 Nisan 2017 KONU Eczane Idari Anlaşmaları Hk. ANTALYA ECZACI ODASı BAŞKANLIGINA

Detaylı

Morphine HCL 0,02 g Ampul. NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 5 günden önce tekrarlanamaz.

Morphine HCL 0,02 g Ampul. NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 5 günden önce tekrarlanamaz. KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ MİKTARLARI UYUŞTURUCU MADDE/MÜSTAHZARLAR YAZILABİLECEK MAKSİMAL DOZ 1)MORPHİNE HCL 300 mg(parenteral)

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 03.12.2012 tarihinden itibaren yatan hastalarda e-reçete uygulamasına

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 6 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 01.07.2012 tarihinden itibaren e-reçete uygulamasına geçilecektir.

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evde Bakım Maaşı Müracaatlarının Değerlendirilmesi BELGELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE DÜZENLENECEK, MAAŞ AİLE

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Gülay Beyaz, İlaç Yönetimi ve Kullanımı Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU 23.05.2012 E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR 01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlayacaktır. Konu ile ilgili olarak SGK nın yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Elektronik reçetelerin oluşturulacağı

Detaylı

Konu:Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ilişkin Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi

Konu:Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ilişkin Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sayı:34202324-010.06.02-21628 Konu:Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ilişkin Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi 12/10/2015 Başbakan Yardımcılığından:

Detaylı

MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI

MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 29.10.2011 Tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

1 NİSAN 2016 PROTOKOLÜ PROTOKOL METNİ

1 NİSAN 2016 PROTOKOLÜ PROTOKOL METNİ ESKİ PROTOKOL METNİ 1.TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.2. Konu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık yardımları karşılanan ve bu protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişilere, serbest

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 20.10.1999; Sayı: 23852 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK 7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK Kamu Đhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA ĐHALELERĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar BAKANLAR KURULU KARARI Resmi Gazete Yayım Tarihi: 30.06.2007 Sayı: 26568 Karar Sayısı : 2007/12325 (10 Kasım 2011 tarihinde yapılmış olan değişikliklerle)

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ RUHSATLANDIRMA İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 65003657/909 14/12/2016 Konu : 6745 Sayılı Kanun gereğince 2012/2 sayılı Genelgede Değişiklik GENELGE 2016/29 7/9/2016 tarihli

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ

GÜZ DÖNEMİ ECZ 501- ARAŞTIRMA DERSİ PROJESİ DERSİ I PERŞEMBE 09.00-12.00, DERSLİK: BİLGİSAYAR LABORATUVARI Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sümeyra TUNA YILDIRIM 1. Hafta Mezuniyet Projesi Konusunun Alınması, Çalışma

Detaylı

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK 10 Ekim 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29498 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK BİLDİRİMİNİN KONTROLÜNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 23 Eylül 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27708 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 04/02/2015-435 *BD601456842* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : 30 Ocak 2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmi Gazete de Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel

Detaylı

M e d u l a ekranındaki hekimin kaşe bilgileri ile reçete üzerindeki

M e d u l a ekranındaki hekimin kaşe bilgileri ile reçete üzerindeki BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik Odalar Birliği Y e r l e ş k e s i (BAOB) Odunluk mh. Akademi cd. No:8 A 2 Blok Kat: 3 Nilüfer Bursa 444 7 236 451 93 55 U.Ü.TIP FAKÜLTESĐ ECZACI ODASI BÜROSU 442 82 40-41

Detaylı

KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ MİKTARLARI Uyuşturucu Madde/Müstahzarlar

KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ MİKTARLARI Uyuşturucu Madde/Müstahzarlar KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ MİKTARLARI Uyuşturucu Madde/Müstahzarlar *Morphine HCl Morphine HCl 0.01 g ampul Yazılabilecek

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-3423././2011 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı 25.11.2011 * 39743.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane

Detaylı

ECZANE DENETİM FORMU

ECZANE DENETİM FORMU ECZANE DENETİM FORMU ECZANENİN ADI ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI ECZANENİN ADRESİ MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI(ECZANEYE MESUL MÜDÜR TAYİN EDİLDİ İSE) ECZANE TEL : ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 Konu: Yabancıların Çalışma İzinleri Sayın Mükellefimiz, Son zamanlarda özellikle Suriye den olmak üzere yabancı çalıştırıp-çalıştırmamak hakkında birtakım yönlendirme

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN T Ü B

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN T Ü B ' 4 ' " /?/ " 'i y. H SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN T Ü B ^ ( / Ş - 1 ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN- / EK PROTOKOL (2013/1) " / MADDE 1: 01.02.2012 tarihli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 54567092/010.06/32742 26/09/2013 Konu : Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri GENELGE 2013/18 Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 10 uncu maddesi ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan

Detaylı

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan 05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

İLAÇ ÜRETİMİ, RUHSATI, TESCİLİ VE İHRACI İLE İLGİLİ TÜZÜK

İLAÇ ÜRETİMİ, RUHSATI, TESCİLİ VE İHRACI İLE İLGİLİ TÜZÜK İLAÇ ÜRETİMİ, RUHSATI, TESCİLİ VE İHRACI İLE İLGİLİ TÜZÜK [(7.8.1996 R.G. 93 EK III A.E. 817 Sayılı Tüzüğün), (5.1.1998 R.G. 1 EK III A.E. 8), (19.3.2004 R.G. 35 EK III A.E. 145), (15.2.2006 R.G. 31 EK

Detaylı