K o z m e t i k T ürkiye Eczacılık Kongresi Sonuç Bildirgesi ne web s a y f a m ı z d a k i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K o z m e t i k. 1 1. T ürkiye Eczacılık Kongresi Sonuç Bildirgesi ne web s a y f a m ı z d a k i"

Transkript

1 BURSA ECZACI ODASI Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk mah. Akademi cd. No: 8 A2 Blok Kat: 3 Nilüfer / Bursa U.Ü.TIP FAKÜLTESĐ ECZACI ODASI BÜROSU Başlıklardan. Yeni Kanuna göre eczane açma, nakil, devir duyurusu SUT uygulamaları Göz damlaları KAN ÜRÜNÜ-FAKTÖR - DĐYALĐZ HASTALARI DANIŞMA HATTI bursaeczaciodasi twitter.com/bursaeczodasi Yeşil reçete kapsamına alınan ilaçlar Normal Reçete Kapsamına alınan ilaçlar Ürün duyuruları E c z a n e l e r d e pansuman, aşı ve enjeksiyon Sayı: 1 K o z m e t i k ü r ü n l e r i n t a n ı t ı m f a a l i y e t l e r i n i düzenlemek, kozmetik ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan "Kozmetik Ürünlerin Tanıtım Faaliyetlerine Đlişkin Kılavuz a web sayfamızdaki 4 Eylül 2012 tarihli haberlerde ulaşabilirsiniz. Beşerî Tıbbi Ü rünlerin T anıt ı m Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Y a p ı l m a s ı n a D a i r Yönetmelik e web sayfasındaki 17 Ekim 2012 tarihli haberler- den ulaşabilirsiniz T ürkiye Eczacılık Kongresi Sonuç Bildirgesi ne web s a y f a m ı z d a k i tarihli haberlerden ulaşabilirsiniz. O n d a n s e t r o n içeren ürünlerin doza bağlı olarak QT uzamasına yol açması hakkında oluşturulan sağlık mesleği mektubuna web s a y f a m ı z d a k i tarihli haberlerden ulaşabilirsiniz Domperidon içeren ürünlerin ciddi ventriküler aritmi ve ani kardiyak ölüm riskinde / 126 artışa neden olabileceği hakkında oluşturulan sağlık mesleği mektubuna web sayfamızdaki tarihli haberlerden ulaşabilirsiniz Đlaç Takip Sistemi'nin hizmet sağlayıcısı firmanın sözleşmesi bittiğinden dolayı ĐTS Online Đşlemler ve ĐTS Yardım Masası birimi hizmet verememektedir. Konuyla ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı'nın açmış olduğu ihale sonuçlanmış olup onay beklenmektedir. Yaşanılan sorunların en kısa sürede çözülmesi için konu Oda'mız ve T.E.B. tarafından takip edilmektedir. SIRALAMA REÇETELERĐ UYGULAMASI HAKKINDA ÖNEMLĐ HATIRLATMA: SGK 2012 Protokolü'nün 3.7 ve Ek-4 maddeleri kapsamındaki sıralı dağıtıma tabi reçetelerde Protokol hükümlerine uymadığı tespit edilen eczacılar hakkında Protokol'ün Ek-4 maddesinin 12. ve 13. maddeleri kapsamında işlem yapılacağını önemle hatırlatırız. 12. Kapsam dahilindeki reçetelerin karşılama usul ve esaslarına uymayan eczacılar ilk tespitte yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde sisteme dahil tüm sıralardan 6 (altı) ay sureyle çıkarılır. 13. Bu esas ve usullere uymadığı tespit edilen eczacılara reçete bedeli tutarında para cezası verilir.

2 Sayfa sayılı Kanun un 5 inci maddesi ikinci fıkrası Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması hâlinde ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığı Đlaç Sağlık ve Ürünün sayılı kutusunda yazısında 1262 bulunan sayılı ve p a6197 r t i sayılı neczacılar u m a rve a Eczaneler ( B6182B01) Hakkında Kanun'un sisteme ilgili uygun mad- s ı n ı n delerine olduğu, değinilerek flakon reçeteli etiketinde satılmak bulunan kaydıyla B6189 ruhsatlandırılan seri numara- ilaçların reçetesiz satışının yasak olduğu hatırlatılmıştır. Yazıda son günlerde grip tedavisinde kullanılan BELEDĐYELERDEN ĐŞYERĐ RUHSATI ALINMASI HAKKINDA Bakanlığına, Türkiye Đlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumuna ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir. Eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve belediyeye harç ödenmesi gerekmez. Şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre eczanelerin Đl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenerek valilikçe onaylanan ruhsatname ile açılabileceği, belediyeden ayrıca bir işyeri açma ruhsatı alınması ve harç ödenmesi gerekmemektedir. Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen MABTHERA tarih, ROCHE sayılı Đ.V. ĐNFÜZYON ĐÇEREN SOLÜSYON HAKKINDA yazı ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsa- Mabthera Roche sının sisteme uygun olmadığı olan Rituksimab bulunmadığı Đ.V.Đnfüzyon için konsantre ve normal şartlarda solüsyonda bulunmaması gereken mına alınmış olan GERALGĐNE solüsyon P L U S T A B L E T içeren ( flakon - Şikayet numunesinin kutu m g 500 parasetamol+30 mg/50 ml mg adlı kodein müstahzarıfat) isimli B6182B01 ilaca ilişkin seri numa- metin renk ve değişken veridirilmiştir. ve flakon etiketinde bulunan maddelerin tespit edildiği bil- fosralısı ile ilgili olarak firma nin (parti no, üretim tarihi, tarafından yapılan çalışma TAMĐFLU son VE kul.tarihi) ROLENZA ROTADĐSK baskı kalitesi, HAKKINDA Söz konusu ilacın kutusunda sonrasında; saklama numunesindeki B6182B01, flakonunda T.C.Sağlık Bakanlığı'nın standartlar ile uygunluk göstermediği, - Yapılan kimyasal analize göre şikayet numunesinde, müstahzarın etken maddesi B6189 parti numarasının bulunması durumunda Đl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi önemle rica olunur. BENZĐDAMĐN HĐDROKLORÜR ETKEN MADDELĐ ĐLAÇLAR HAKKINDA SUBOXONE B DĐL e nalti z TABLET i d a mkirmizi i n REÇETE Tanflex KAPSAMINA 50 mg ALINDI 20 Draje, Hidroklorür Formülleri etkin ve maddesini Benzidan 50 mg 20 Film kontrole * Rapor; sadece kamu kurum ve ihtiva eden ilaçların Tablet adlı ilaçların Normal tabi madde içermesi nedeniyle kuruluşlarına bağlı hastanelerde suistimaline ilişkin Kuruma Reçete ile Verilecek Đzlemeye Kırmızı Reçete ile verilecek uyuşturucu ilaçlar kapsamına alınmış kurulan madde bağımlılığı tedavi şikayetlerin ulaşması nedeniyle, Tabi Đlaçlar" kapsamına m e r k e z l e r i o l a n y e r l e r d e n olan SUBOXONE Beşeri 2 mg Tıbbi / 0.5 Ürünler mg 28 verilecektir. alındığı, söz konusu ilaçların dil Ruhsatlandırma altı tb. ve SUBOXONE Danışma 8mg / Komisyonu 28 dil altı tarafından tablet adlı müstah- alınan elden yapılan satışların da Normal Reçete ile verilmesi, 2 * Bir kırmızı reçeteye yazılabilecek mg maksimum doz; zarlara karar ait doğrultusunda; reçete kayıt defterine kayıtlarının Suboxone yapılmasının 2 mg / 0.5 mg ve 28 reçete- Dilaltı Genelgeye istinaden; * Söz konusu ilaçlar rapora istinaden psikiyatristler tarafından kırmısının Suboxone zorunlu 8 mg / olduğu, 2 mg 28 Dilaltı sosyal Tablet..6 kutu Tantum 50 mg 20 Draje, lerin eczanelerde saklanmazı reçeteye yazılacaktır. Tablet.2 kutu olup, kırmızı güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan söz konusu reçetelerin sosyal güvenlik provizyon si stemlerinden a lına n dökümlerin bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

3 Sayfa 3 S i k l o p e n a t Hidroklorür etkin maddesini içeren; Sikloplejin Göz Damlası %1 ve Siklomid Steril Göz Damlası %1 isimli ilaçlar ile Tropikamid etkin maddesini içeren; Mydriacyl Steril Oftalmik Solüsyon %0.5, Tropamid Fort Steril Göz Damlası %1, Tropamid Steril Göz Damlası %0.5 ve Tropicamide Göz Damlası %1 isimli ilaçlar ile Fenilefrin etkin maddesini ihtiva eden; Fenilefrin %10 Steril Göz Damlası, Mydfrin %2.5 Steril GÖZ DAMLALARI HAKKINDA Göz Damlası adlı ilaçların Normal Reçete ile Verilecek Đzlemeye Tabi Đlaçlar kapsamına alındığı, söz konusu ilaçların Normal Reçete ile verilmesi, elden yapılan satışların da reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılmasının ve reçetelerin eczanelerde saklanmasının zorunlu olduğu, Medula Sisteminden onay alınarak karşılanan söz konusu reçetelerin dökümlerinin dijital ortamda muhafaza edilmesi gerektiği, Ayrıca bahsi geçen ilaçların göz hastalıkları uzmanları tarafından reçete edilmesi ve göz hastalıkları uzmanlık belgesini ibraz eden hekime reçete formatında en fazla 4 adet olacak şekilde satılması gerektiği bildirilmektedir. ENDĐKASYON DURUMU ARAMAM DURUMLAR HAKKINDA Bilindiği üzere SUT un maddesinde bir ilacın ruhsatlı endikasyonlarının ve prospektüs dozu dışında kullanımının ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olduğu belirtilmekte olup, a) Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Endikasyon Dışı Đlaç Kullanımı Kılavuzunda belirtilen esaslara da uyulacak olup, kılavuzda tanımlanmamış durumlar için Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı onayı aranır. şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca 2012 Yılı SGK Protokolü nün maddesinde de kullanımında endikasyon uyumu aranacak ilaç grupları şu şekilde belirtilmiştir; SUT ta ödeme şartı endikasyona bağlı olan ilaçlar (SUT un (6.2) numaralı maddesinde özel olarak etken m a d d e a d ı b e l i r t i l i p endikasyon uyumu aranacağı belirtilen ilaçlar), SUT un (6.1) numaralı maddesinin Ç.(5) Sağlık raporu aranmaksızın başlığı altındaki (a) ve (b) bendinde belirtilen süre ile yazılan ilaçlar, SUT eki EK-2/A, EK-2/B ve EK-2/C listelerinde ödeme ş a r t ı o l a r a k a y r ı c a endikasyon belirtilen ilaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Endikasyon Dışı Đlaç Kullanımı Genelgesinde belirtilen ilaçlar, Đlaç kullanım raporuna dayanılarak katılım payından muaf olarak verilen ilaçlar. (SUT eki EK-2 listesinde yanında (*) yıldız işareti bulunanlar için kendi bulunduğu üst başlıklarda belirtilen hastalıklarda kullanımında), Bu ilaçların endikasyon dışı reçete yazımında, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım izninin bir örneği reçeteye eklenecektir. Eczaneler tarafından, ödeme şartı endikasyona bağlı olan reçetelerin karşılanması sırasında, SUT ve SGK Protokolü nde belirtilen hükümler ile, tarihinden itibaren geçerli olan Endikasyon Dışı Đlaç Kullanım Kılavuzu BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ Sayı: 2 Tarih: hükümlerine uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

4 Sayfa 4 F a r m a - T e k Đ l a ç San.Ltd.Şti. tarafından geri çekme bildirisi bulunan , , seri no lu Benzalin 25 g Topikal Jel ürünlerinin ürün kutusu üzerindeki son kullanım tarihlerinin sehven hatalı olarak basıldığı için Sağlık Bakanlığı genelgeleri uyarınca, Sağlık Bakanlığı Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Panref Birliğimize 20 gönderilen mg tarih, sayılı enterik kaplı tablet GTIN : yazı ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsa- ( ) adlı ürünün; , Meronem 500 mg IV mına alınmış olan GERALGĐNE ve parti numaralı P L U S T A B L E T ( m g Enjeksiyon Đçin Toz Đçeren ürünlerine; parasetamol+30 mg kodein fosfat) isimli ilaca ilişkin numaralı serisine; Paz.Dağ.iç ve Dış Tic. Ltd.Şti. Flakon adlı ürünün JP603 E s l e m i n a G ı d a Panref 40 mg 28 tarafından üretilen "African TAMĐFLU VE ROLENZA ROTADĐSK HAKKINDA enterik kaplı tablet (GTIN : Zinnat 125 mg/5 ml Mango Plus" adlı ürünün )" T.C.Sağlık Bakanlığı'nın adlı ürünün parti numaralı 50 ml isimli ürünün; hastalığa neden olduğu sayılı yazısında 1262 sayılı C (SKT: 07/2015), şüphesiyle hakkında ihtiyati ve ürünlerine; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un ilgili mad- C (SKT: 07/2015), C (SKT: 07/2015), tedbir kararı alındığı ve söz konusu ürünün tüm partilerinin yeddi emine alınarak delerine Norodol değinilerek damla reçeteli 2 satılmak 2 0 kaydıyla m l ruhsatlandırılan ( G T I N ilaç-: C (SKT: 09/2015) mg C (SKT: 08/2015), sibutramin kontrolünün yapılması gerektiği Numaraları serilerine; bildirilmiştir. ların reçetesiz satışının yasak olduğu hatırlatılmıştır. Yazıda son günlerde grip tedavisinde kullanılan GERĐ ÇEKME DUYURULARI ) adlı ürünün parti numaralı ürünlerine; Estrofem 2 mg film tablet isimli ürünün; A F , A F , A F , A F , A F , B F , B F , B F , B F , B F , BF70445 Numaraları serilerine ; EUTHYOX ADLI ÜRÜN HAKKINDA SUBOXONE DĐL ALTI TABLET KIRMIZI REÇETE KAPSAMINA ALINDI Merck Đlaç Ecza ve erişimde sıkıntı yaşamamalarını Rapor; sağlamak sadece için kamu bu kurum ürünün ve Formülleri ve kontrole * Kimya Tic. A.Ş. hastalar ve tabi madde içermesi nedeniyle kuruluşlarına her formundan bağlı yurt hastanelerde dışından bazı eczacılar kanalı ile Kırmızı Reçete ile verilecek uyuşturucu ilaçlar kapsamına alınmış kurulan daha hızlı madde ve bağımlılığı daha fazla tedavi Euthyrox isimli ürünlerinin mmiktarda e r k e z l e r i tedarik o l a n y eetmeye r l e r d e n piyasada bulunmadığına dair olan SUBOXONE 2 mg / 0.5 mg 28 verilecektir. yoğun çaba harcandığını kendilerine bilgiler ulaştığını dil altı tb. ve SUBOXONE 8mg / 2 * bildirmektedir. ancak adı geçen ürünlerinin Bir kırmızı reçeteye yazılabilecek mg 28 dil altı tablet adlı müstahzarlara ait Genelgeye istinaden; üretimden kaldırılma, yeniden fiyatlandırma ya da piya- Suboxone 2 mg / 0.5 mg 28 Dilaltı maksimum doz; * sadan Söz konusu çekilme ilaçlar gibi rapora sıkıntılarının psikiyatristler olmadığı, hastaların tarafından kırmı- ilaca Suboxone 8 mg / 2 mg 28 Dilaltı istinaden Tablet..6 kutu zı reçeteye yazılacaktır. Tablet.2 kutu olup, kırmızı Zinnat 125 mg/5 ml 100 ml isimli ürünün; C (SKT: 09/2015), C (SKT: 06/2015) numaralı serilerine; Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik"e göre 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işlemi uygulanması kararı alındığı bildirilmektedir. EULEXIN 250 MG TB. Merck Sharp Dohme Đlaçları'nın (MSD) ithal ruhsatına sahip oldukları flutamid etkin maddesi bulunan "Eulexin 250 mg tb" isimli ü r ü n l e r i n r u h s a t ı n ı n tarih ve sayılı Bakanlık yazısı ile iptal edildiği bildirilmiştir.

5 Sayfa 5 YENĐ YASAYA GÖRE ECZANE AÇMA, KAPATMA, NAKĐL VE DEVĐR ĐŞLEMLERĐ T.C.Sağlık Bakanlığı'nın tarih ve sayılı Resmi Gazete - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi Bu maddenin yürürlüğe de yayımlanan 6308 sayılı Kanun un 9 uncu maddesi ile bulunan eczacılar, bir defaya girdiği 31/05/2012 tarihinde 6197 sayılı Kanun a eklenen mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmak- eczacıların, bir defaya serbest eczanesi bulunan Geçici 3 üncü maddesinde, Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık ilçe dışına nakledebilir ve gi bir kısıtlamaya tâbi olmaksızın eczanesini bulunduğu mahsus olmak üzere herhan- yapma hakkını haiz eczacılar devredebilir. sızın eczanesini bulunduğu Sağlık Bakanlığı Đlaç ve ile eczacılık fakültelerinde ilçe dışına nakledebilecekleri okumakta Eczacılık olan Genel ve Müdürlüğü okumaya 2012 yılında eczacılık yapma veya devredebilecekleri, hak tarafından kazanmış Birliğimize bulunanlar gönderilen hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde oku- K a n u n h ü k m ü i l e, hakkında, bir tarih, defaya mahsus sayılı yazı ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsa- olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline kazanmış bulunanlar hakkınbest eczanesi bulunan eczamakta olan ve okumaya hak 31/05/2012 tarihinde sermına alınmış olan GERALGĐNE dair sınırlamalara ve yardımcı da bir defaya mahsus olmak cılara sadece devir veya nakil P L U S T A B L E T ( m g eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uy- parasetamol+30 mg kodein fosfat) isimli ilaca ilişkin inci maddesinde yer alan ten sonra eczanesini kapa- üzere 6197 sayılı Kanun un 5 hakkı tanıdığından bu tarihgulanmaz. Bu kimseler, sahip nüfusa göre eczane açılmasına ve VE ROLENZA nakline dair ROTADĐSK sınırlama- HAKKINDA açma talebinde tanların yeniden eczane ve mesul müdürlüğünü yap- TAMĐFLU bulunmaları tıkları eczaneleri bir sefere mahsus devredebilirler sayılı yazısında 1262 sayılı ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 2012 Hakkında SGK Kanun'un Protokolü'nün ilgili mad Sözleşmede belirtilen delerine değinilerek Maddesi gereği reçeteli eczane satılmak adrese yapılan tebligatlar, kaydıyla nakil, kapatma, ruhsatlandırılan eczane ilaç- eczacıya yapılmış sayılır. Adres değişikliği halinde eczacı ların reçetesiz satışının yasak olduğu hatırlatılmıştır. Yazıda son gün- unvanının ve/veya mesul müdürünün değişmesi adres değişikliğini ruhsatnamenin eczacıya teslim edildilerde grip tedavisinde kullanılan halinde Kurum'a mutlaka dilekçe ile bilgi aktarılması ği tarihten itibaren 5 (beş) SUBOXONE DĐL ALTI TABLET KIRMIZI REÇETE KAPSAMINA ALINDI gerekmektedir. Aksi durumda işgünü içinde yazılı olarak Protokol Formülleri gereği ve cezai kontrole şart * Kurumun Rapor; sadece taşra kamu teşkilatına kurum ve uygulanacağı bilgisi aktarılmıştır. tabi madde içermesi nedeniyle kuruluşlarına bildirir. Aksi bağlı halde hastanelerde bildirilen Kırmızı Reçete ile verilecek uyuşturucu ilaçlar kapsamına alınmış kurulan son adrese madde yapılan bağımlılığı tebligatlar tedavi mgeçerli e r k e zsayılır. l e r i o l a n y e r l e r d e n Bu sözleşmenin (7.3) olan SUBOXONE 2 mg / 0.5 mg 28 verilecektir. ve (7.5) numaralı maddeleri dil altı tb. ve SUBOXONE 8mg / Eczanenin unvanının ve/ * Bir kırmızı reçeteye yazılabilecek mg kapsamındaki 28 dil altı tablet bildirimlerin adlı müstahzarlara süresi ait içerisinde Genelgeye yapılmaması istinaden; ğişmesi halinde unvan deği- veya mesul müdürünün de- maksimum doz; Suboxone 2 mg / 0.5 mg 28 Dilaltı halinde eczacıya 500 TL şikliği ve/veya mesul müdürün ayrılışı, değişiklik ve/veya * Söz konusu ilaçlar rapora istinaden psikiyatristler tarafından kırmı- Tablet..6 kutu cezai şart uygulanır. Suboxone 8 mg / 2 mg 28 Dilaltı zı reçeteye yazılacaktır. Tablet.2 kutu olup, kırmızı lar ile yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna dair hükümler uygulanmayacaktır. ECZANE NAKĐL, KAPATMA, ECZANE EDI VE MESUL MÜDÜR DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ ayrılış tarihinde eczacı tarafından yazılı olarak Kuruma bildirilir. Kurum tarafından bu tarih itibariyle reçete girişi durdurulur. Mesul müdürün sözleşme yapmaya engel halinin olmaması halinde sözleşme devam eder ve reçete girişi açılır, aksi halde sözleşme feshedilir Eczanenin kapanması halinde; kapanma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer, Kapanış işlemi 15 (onbeş) gün içinde Kuruma bildirilir.

6 Sayfa 6 ĐÇ TEDARĐK REÇETELERĐ ŞANLI YAKI HAKKINDA Đç Tedarik Bölge Başkanlığı'nda alınan bilgiye göre T.S.K.'ya bağlı er ve erbaşların Askeri Hastane ve diğer hastanelere tedavi için başvurmaları durumunda bağlı bulundukları birliklerden sevk belgesi almaları gerekmekte olup, 22 Ekim 2012 tarihi itibariyle ekinde sevk belgesi olmayan ilaç, medikal ve optik reçetelerinin ödemesinin yapılmayacağı bildirilmiştir. Şanlı Đlaç San. A.Ş. tarafından TEB'e iletilen yazı ile rutin kontrollerinde ender de olsa eczanelerde Şanlı Yakı isimli ürünlerinin sahtelerine rastlandığı, bilinmeden alındığı düşüncesiyle eczanelerin uyarılarak sahte ürünü aldıkları yerlere iade etmelerinin tavsiye edildiği, ancak son zamanlarda özellikle bazı bölgeler ve belli semt eczanelerinde ürünlerinin sahtelerine oldukça sık ve fazla miktarlarda rastlandığı bu durumun da ilgili sahte ürünlerin bilerek ve isteyerek alınıp satıldığı intibası yarattığı belirtilmektedir. Firma, eczanelerden herhangi birinde ürünlerinin sahtesinin bulunduğunun tespiti halinde eczanelerle ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını bildirerek, alımların ecza depolarından yapılmasını talep etmektedir. BĐOX ADLI ÜRÜN SCORR JEL, VULNER KREM VE SAB MĐX COLD Đzni/kaydı/kozmetik bildirimi/tđtubb kaydı bulunmayan Biox markalı ürünün geciktirici ve ereksiyon sağlamaya yardımcı jel olarak ve Sağlık Bakanlığı nın izni ile üretilmiştir ibaresi kullanılarak satışının yapıldığı bildirilmiştir. Söz konusu ürünün Sağlık Bakanlığı nın iznine sahip olmadığı Bakanlık tarafından duyuruluştur. Çakırhamam Medikal, Tıbbi Malzeme, Đlaç, Kozmetik Gıda San. ve Tic.Ltd.A.Ş. adlı firma tarafından piyasaya arz edilen Scorr Jel, Vulner % 5 Krem ve Sab Mix Cold markalı ürünlerin Kozmetik Kanunu ve Yönetmeliği doğrultusunda bildirimi yapılmış olmasına rağmen endikasyon belirten tanıtım faaliyetleriyle piyasaya arz edilmeleri ve Kozmetik Yönetmeliği ne uygun etiketambalaj bilgileri içermemeleri sebebiyle firmaya iade edilmeleri gerekmektedir. YEŞĐL REÇETE KAPSAMINA ALINAN ĐLAÇLAR Codefen 50/50 mg Efervesan Tablet adlı ilacın Kodein Fosfat adlı kontrole tabi maddeyi içermesi nedeniyle Yeşil Reçete Đle Verilecek Đlaçlar kapsamına alındığı, Tianeptine Sodyum etkin maddesini ihtiva eden "Stablon 12.5 mg. Kaplı Tablet adlı ilacın kontrollü tüketiminin sağlanması için Yeşil Reçete Đle Verilecek Đlaçlar kapsamına alındığı, Stabina 0.5 mg. Tablet" ve Stabina 1 mg Tablet a d l ı m ü s t a h z a r l a r ı n Alprazolam adlı kontrole tabi maddeyi içermeleri nedeniyle Yeşil Reçete Đle Verilecek Đlaçlar kapsamına alındığı, Bu ilaçların Yeşil Reçete ile verilmesi, stok ve tüketimlerinin psikotrop defterine işlenmesi gerekmektedir.

7 Sayfa 7 KAYIP REÇETELER VE HEMOFĐLĐ KARNESĐ Bursa Devlet Hastanesi nde görevli Dr.Şemsettin Kurtulmuşlar adına zimmetli 06-YF seri nolu yeşil reçetenin 3. nüshası kaybolmuştur. S i i r t M e r k e z 3. K o m a n d o T u g a y ı 2.Komando Taburuna zimmetli 00A ve 00A seri nolu yeşil reçeteler kaybolmuştur. Uludağ Ünv.Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Prof.Dr.Mustafa Bakar adına zimmetli seri arası 100 adet yeşil reçetelerden seri arası yedi adet yeşil reçete kaybolmuştur. Adana Valiliği Đl sağlık Müdürlüğü tarafından Hemofili hastası Durmuş Ali Kurtgöz adına düzenlenen 2938 sayılı hemofili karnesinin seri nolu reçetesinin tüm nüshalarının kaybolduğu bildirilmiştir. KAYIT-ONAY BELGESĐ Eczanelerin gıda satış yeri olmaması, 6197 sayılı Yasa ve bağlı Yönetmeliği çerçevesinde kamusal nitelik taşıyan sağlık kuruluşları olmaları, açılış ruhsatnamelerinin, gözetim ve denetimlerinin Sağlık Bakanlığı nca yapılması, verilen hizmetin niteliği gereği serbest eczacıların, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait Kayıt ve Onay Belgesi almalarının zorunlu olmadığı bildirilmiştir. ECZANELERDE ENJEKSĐYON, AŞI VE PANSUMAN YAPILMASI HAKKINDA Đl Sağlık Müdürlüğü nden gelen yazıda bazı eczanelerde enjeksiyon, pansuman ve aşı gibi uygulamaların yapıldığı ve bu uygulamaların da ehil olmayan kişiler (eczane çalışanları) tarafından yapıldığı bildirilmektedir sayılı yasada bu tür uygulamaların doktor kontrolünde ehil olan kişiler, hemşire, ebe, sağlık memuru tarafından yapılması gerektiği, eczane denetimlerinde yukarıda belirtilen uygulamaların yapıldığı tespit edilmesi halinde, uygulamayı yapan kişiler hakkında 1219 sayılı yasaya muhalefetten savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı, bu tür işlemleri yaptıran eczaneler hakkında da 6197 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapılacağı bildirilmektedir. ĐL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ĐLAÇ SUĐSTĐMALĐ DUYURUSU Đl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan kontrollerde ilaç kullanım raporu olan Selçuk K. ile ilaç kullanım raporu olmayan Murat T. isimli şahısların Rivotril 2 mg tb. isimli ilacı, sayılı ve tarihli ilaç kullanım raporu bulunan Nuray K. isimli şahsın da kırmızı reçeteler ile Aldolan isimli ilacı eczanelerden temin ettiği anlaşılmıştır. BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ Sayı: 2 Tarih: Erzurum Đl Sağlık Müdürlüğü Mahmut K. ve kimlik nolu Mehmet Akif B. isimli şahısların Aldolan ampul isimli ilacı suistimal ettikleri bildirilmiştir. Adı geçen şahısların ilaç temininde bağımlılığı veya suistimali göz önüne alınarak reçete tarihlerine ve ilaç kullanım raporlarında ilaç kullanım dozlarına bakılması önemle rica olunur.

8 Sayfa 8 Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak tarihinde yürürlüğe girmiştir. SUT un düzenleme yapılan söz konusu maddelerine ait tarihinden önceki SUT UYGULAMALARI SUT UYGULAMALARI... mında değerlendirilecektir. Protokol ün 3.3 maddesinin fıkrasında yer alan Raporda teşhis, etken madde adı, doz, tedavi şeması, ICD-10 ilave ya da düzeltmeleri ve ilacın ödenmesi için SUT a göre özel düzenlemelerin (tedavi geçmişi, tahlil mış olması durumunda hasta ilacı ilk kez kullanıyor olarak değerlendirilecektir SGK Ek Protokolü nün Maddesi: Reçete muhteviyatı, bu protokol hükümlerine göre hastaya/ilaçları alana teslim sağlık raporları, düzenlendikleri tarihte geçerli olan SUT tarih, 2009/66 sayılı Genelge iletilden ilaçları alan kişinin T.C. edilecektir. Bu işlem, eczane- sonuç bilgileri, ilaca başlama Sağlık Bakanlığı Đlaç ve yal Güvenlik Kurumu provizyon ve sonlandırma kıstasları, vb) Eczacılık Genel Müdürlüğü mektedir. sisteminden onay alınarak karşılanan reçetelerin provizyon siste- hükümlerine uygun olması kimlik numarasının Medula raporda yer almaması durumunda, Formülü reçete ve ve kontrole ekleri tabi minden alınan dökümlerinin ise tarafından koşuluyla, Birliğimize süresi gönderilen sonuna eczane provizyon sistemine kadar geçerlidir. tarih, Aşağıda sayılı yer kayıt edilmesi ile tamamlanmış olacaktır. Bu şekilde tekrar m a d de fatura i çermesi edilmeyecek n eden iy le bilgisayar çıktısı olarak veya dijital yazı alan ekinde, açıklamalar normal reçete da dikkate ile verilecek alınmalıdır. izlemeye tabi ilaçlar kapsa- yapılan işlemlerden sonra şekilde GERALGĐNE iptal PLUS edilerek TABLET düzeltilmecın normal üzere reçete iade ile verilmesi edilir. gerekmektedir. isimli ila- ortamda muhafaza edilmesi gemına alınmış olan GERALGĐNE rekmekte olup, elden yapılan satışlarında reçete kayıt defterine kayıtla- teslim etmiş sayılacaktır. eczacı hastaya ilaçlarını gereği, sisteme kayıtlı e- P1 L U S T A B L E T tarihi ( öncesi m g raporda uygun teşhis bulunmadığrının yapılması hallerde ve reçetelerin Protokol ecza- parasetamol+30 tedavisine başlamış mg kodein hastalar fosfat) isimli ilaca ilişkin için, hastanın tedaviye maddesine nelerde saklanması istinaden zorunludur. bu Sosbaşladığı tarihte yürürlükte TAMĐFLU durumdaki VE ROLENZA reçetelerin ROTADĐSK HAKKINDA iade bulunan Sağlık Uygulama edilmesi gerektiğinden, iade Tebliğinde T.C.Sağlık belirtilmiş Bakanlığı'nın başlangıç kriterleri sayılı yazısında kabul edilecektir sayılı "Tamiflu" ve "Rolenza Rotadisk" isimli ilaçların vatandaşlarımız tarafın- rin reçetesiz ilaç satışı yapmamaları duyurulmuş, aksi davranışta edilen reçetelerin ekinde yer alan geçmiş tarihli e-rapora bulunanların tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı ve Yeni 6197 sayılı düzenlenecek Eczacılar ve Eczaneler raporlarında Hakkında Kanun'un yürürlükteki ilgili mad- baş- olarak eczanelerden temin edilmeye devam dan stoklanmak amacıyla reçetesiz teşhis eklenmesi için sistemde gerekli düzenlemelerin bildirilmiştir. delerine langıç değinilerek kriterleri reçeteli ayrıca satılmak kaydıyla ruhsatlandırılan ilaç- çalışıldığı, eczanelern de 1262 ve yapılmıştır Sayılı Kanunlara aykırı olarak aranmayacaktır. ların reçetesiz satışının yasak olduğu hatırlatılmıştır. Yazıda son gün- bu ilaçların reçetesiz elden satışını BURSA ECZACI ODASI BĐLDĐRĐ yaptığına dair duyumların Bakanlıklarına ulaştığı bildirilerek, Eczanele- 2 Hastanın tarihi SUT un madde- SAYI: 1 TARĐH: lerde grip tedavisinde kullanılan ve sonraki reçete tarihlerine sinin 8. fıkrasında belirtilen göre yürürlükteki Tebliğ hükümleri DĐL aranacaktır. ALTI TABLET KIRMIZI (Oral REÇETE ödenmesi KAPSAMINA kuralı ALINDI Medula YÖNETĐM KURULU ADINA esansiyel aminoasitler ve sisteminde yeniden düzenle- ilacın en fazla 1 aylık doz ile BURSA ECZACI ODASI SUBOXONE Formülleri ve kontrole keto analogları ve Rituksimab nerek 3 aya çıkartılmış- GENEL SEKRETER tabi etken madde maddesinde içermesi nedeniyle yapılan tır. Hasta almak istediği ilacı ECZ. OKAN ŞAHĐN Kırmızı düzenlemede Reçete ile verilecek olduğu gibi) uyuşturucu ilaçlar kapsamına alınmış de kullanmamışsa sistemde veya eşdeğerini son 3 ay için- olan 3- SUBOXONE Lipid düşürücü 2 mg / 0.5 ilaçlarla mg 28 ilk tedavi olarak kabul edilip dil altı tb. ve SUBOXONE 8mg / 2 ilgili olarak; eski hastalarda en fazla 1 aylık doz olarak mg 28 dil altı tablet adlı müstahzarlara ait Genelgeye istinaden; düzenlenecek yeni raporlar verilmelidir. Hastanın reçetesinde yazılı ilacı veya eşdeğe- yukarıdaki maddeler ve Tebliğin Söz konusu D ilaçlar maddesi rapora istina- kapsarini son 3 ay içinde kullanma- * den psikiyatristler tarafından kırmızı reçeteye yazılacaktır.

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE Sosyal Güvenlik Kurumundan: DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN T Ü B

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN T Ü B ' 4 ' " /?/ " 'i y. H SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN T Ü B ^ ( / Ş - 1 ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN- / EK PROTOKOL (2013/1) " / MADDE 1: 01.02.2012 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Avrupa Birliğinin 2001/83/EC sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifine ve 2004/24/EC sayılıdüzenlemesine paralel olarak,

YÖNETMELİK. b) Avrupa Birliğinin 2001/83/EC sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifine ve 2004/24/EC sayılıdüzenlemesine paralel olarak, 6 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27721 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL BĐTKĐSEL TIBBĐ ÜRÜNLER YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli; (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli; (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, 37.A.00. 01209 Ankara, 29.03.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 25.03.2010 tarih 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de Sağlık Uygulama Tebliği

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1)

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) BİRİNCİ BÖLÜM Yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 506

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011. Page 1

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011. Page 1 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011 Page 1 Sunum Başlıkları Dünya da İlaç Sektörü Türkiye de İlaç Sektörü Maliye Bakanlığı Tarafından İlaç Sektörüne Yönelik Olarak Gerçekleştirilen İncelemeler

Detaylı

Eczacılık Alanında Karşılaşılan Suiistimaller ve Yaptırımları. 28 Kasım 2014 Malatya

Eczacılık Alanında Karşılaşılan Suiistimaller ve Yaptırımları. 28 Kasım 2014 Malatya Eczacılık Alanında Karşılaşılan Suiistimaller ve Yaptırımları 28 Kasım 2014 Malatya T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Ülkemizde sosyal sigorta hizmetini gerçekleştirmek üzere kurulmuş idarî ve malî açıdan özerk

Detaylı

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6)

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) Resmi Gazete Tarih: 29.04.2006 ; Sayı :26153 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) 1. Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil hak

Detaylı

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Mutlu ARAT Ankara ÜTF Hematoloji BD. Ankara ÜTF Hastaneleri Bilgi İşlem Koordinatörü İçerik: 1. Giriş 2.

Detaylı

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Sayı: 19 Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28280 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13.10.1992 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 21374 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 24 Kasım 04 Aralık 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Aralık 2010 Sayı 464 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Sağlık Uygulama Tebliği 2008. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte

Sağlık Uygulama Tebliği 2008. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK... 2 1.1. Amaç...

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 03.04.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler

Detaylı

www.makrosistem.com.tr

www.makrosistem.com.tr İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikleri içermektedir. www.makrosistem.com.tr

Detaylı

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı