Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA"

Transkript

1 HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp, kursiyer yetiþtiren HEM takdir aldý. * HABERÝ 7 DE HEM yetkilileri sergi hakkýnda bilgi verdi. 13 HAZÝRAN 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Mahmut Atalay Gençlik Merkezi tarafýndan yürütülen projede sertifika töreni düzenlendi. Ýyilik yaptýlar iyilik buldular Ýyilik Aðacý Projesi kapsamýnda 20 bin 700 saat iyilik yapan gençlere sertifikalarý verildi. * HABERÝ 7 DE Fiyatý : 40 Kuruþ KKKA'da ölüm oranýmýz yüksek HAYIRSEVERLER'ÝN DÝKKATÝNE ARSA ARIYORUZ Ýhlas Vakfý Yurt Yapýmý Heyeti Adýna Ýþ Adamý Y. Ýnþ. Müh. Ahmet Aþýk Tel: (.HAK:1658) Sizin-Babanýz veya Anne'nizin ismini yaþatmak istiyorsanýz Yurt yapýmý için ARSANIZI BAÐIÞLAYIN Dr. Fatih Karadað 'Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi' konulu konferansta konuþan Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Bulaþýcý Hastalýklar Uzman Dr. Fatih Karadað, tedavide geliþmelere raðmen KKKA da ölüm oranýnýn yüksek olduðunu söyledi. Týp Fakültesi Týbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Doçent Dr. Ayþegül Taylan Özkan ise, keneden korunma yollarýný anlattý. * HABERÝ 4 DE OSB yeni yatýrýmcýya hazýrlanýyor Vali Sabri Baþköy, Organize Sanayi Bölgesi ikinci etabýnýn yeni yatýrýmcýlara açýlmasý için çalýþmalarýn devam edildiðini açýkladý. Vali Sabri Baþköy Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ ve Ýskilip MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, davetli olarak Kazakistan la da anlaþtýk * HABERÝ 3 DE Otistik Engelliler Eðitim Merkezi Eylül de açýlýyor Vali Sabri Baþköy, Akkent Mahallesi nde TOKÝ Baþkanlýðý na ait sosyal tesisin Baþbakanlýk oluruyla devralýndýðýný hatýrlatarak, Türkiye nin 13. cü otistik engelli eðitim merkezinin Eylül ayýnda orum da açýlacaðýný söyledi. * HABERÝ 3 DE Ýnanç turizmini iç turizme açmalýyýz Vali Sabri Baþköy, orum un turizmde hak ettiði payý alabilmesi için koþturduklarýný söyledi. Baþköy, Ýnanç turizmini iç turizmde kullanmalýyýz. Hýdýrlýk Hacý Bayram Veli gibi olmalý. diye konuþtu. * HABERÝ 3 DE enesizler in acý kaybý Cavidan Amanvermez hayatýný kaybetti orumlu iþadamý Ýlhan ve Ýsmet enesiz in kýz kardeþi Cavidan Amanvermez, Ýzmir de vefat etti. * HABERÝ 11 DE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ ve Ýskilip MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil ile birlikte Kazakistan da uluslararasý sempozyuma onur konuðu ve konuþmacý olarak katýldý. * HABERÝ 4 DE Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan akýr, orum yeni üslerimizden dedi. orum, Metro nun bölge üssü olacak METRO Ýç Anadolu ya orum dan baðlanacak Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan akýr, orum daki yatýrýmlarý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Ulaþtýrma Dünyasý Gazetesi ne konuþan Ertan akýr, orum, Ýç Anadolu ya ulaþýmda merkez üssümüz olacak dedi. * HABERÝ 10 DA Koyunbaba Köprüsü ihale edilecek Osmancýk Koyunbaba Köprüsü restorasyonu için ihale tarihi belli oldu. * HABERÝ 12 DE Mahmut Evkuran, orum, basýn sektörü açýsýndan sahip olduðu potansiyelle önemli bir konumda Evkuran dan BÝK e ziyaret Yerel medya orum için þans Kültür ve Turizm Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný hemþehrimiz Mahmut Evkuran dün Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) orum Þubesi ni ziyaret etti. Ayný zamanda BÝK Denetim Kurulu Üyesi de olan Mahmut Evkuran, ziyarette yaptýðý konuþmada, orum yerel medyasý, orumlular için bir þans dedi. * HABERÝ 11 DE Dastini açýlýyor Cahit Baðcý, Koyunbaba Köprüsü nün ihale tarihini duyudu Türkiye nin en büyük bebek maðazalar zinciri olarak tanýnan Dastini Bebe Market, orum da maðaza açýyor. * HABERÝ 10 DA

2 2 PERÞEMBE 13 HAZÝRAN 2013 Büyüme hikâyesi bitiyor(mu) aman Gazetesi Eko- Yazarý Ýbra- Znomi him Öztürk, köþesinde Gezi parký eylemlerinin siyasete, sokaða, topluma deðil, ekonomiye Zaman Gazetesi Ekonomi Yazarý Ýbrahim Öztürk,. yansýmalarýný deðerlendirmiþ. Ekonomi 7'den 70'e hepimizi ilgilendiriyor. Dahasý bu tür olaylardan ekonomi de etkileniyor. Öztürk'ün öngörülerine bakýp þu özeti yapmak mümkün: * IMF gitmiþ ama modeli kalmýþ. * Özelleþtirmeler tekele dönüþmüþ. * in'den sonra en çok iþ kazasý yapan veren ülkeyiz. * Emekçi çok daha uzun çalýþýyor, ama OECD ülkelerinin yarýsý kadar kazanamýyor. * Baþbakan son Öztürk, Ekonomi artýk büyüyemeyince, içinde kenti gitmiþ, inþaatý kalmýþ olan sözde bir 'kentsel dönüþüm' baþladýðýný söylüyor. olaylarda mevzuyu faiz lobisine baðladý, lâkin bu lobiyi bitiren AK Parti oldu. Þimdi tehlikeli bir gayrýmenkul lobisi var. * Makro ekonomik göstergeler iyi, halk yarýnýndan umutlu, istihdam yince, içinde kenti gitmiþ, inþaatý kalmýþ olan sözde bir 'kentsel dönüþüm' baþladý. Sürekli zemin kaybeden yerli sanayici ve küçük esnafý ayakta tutmak adýna inþaat ve þehir rantýna can simidi gibi sarýldýlar. üretimi baþarýlý, Türkiye'nin elindeki hatta büyük projelerin altýna cesaretle giriliyor. Ancak trend deðerler tüm kazanýmlarýn tehlikede olduðunu gösteriyor. model sanayiciyi inþaatçý yapmýþ durumda. Ýnþaat yapýp, inþaat ihraç eder duruma geldik. Büyük sermaye ithal ettiði malýn yaklaþýk yüzde 30'unu yeniden ihracata *Ekonominin katma deðer odaklý nitelikli yönlendirirken, yüzde 70'ini ise iç piyasaya veriyor. Bunu da zaten ge- dönüþümünü yerli yapamýyor. Büyük sermaye çici olarak inþaat rantý tedarikçi baðýmlýlýðý ile ayakta kalmaya çalýþan içinde. Küçüðün gücü, vizyonu bunu yapmaya zaten yetmiyor. Büyük sermaye daha düþük maliyetli esnafa satýyorlar. Ýþin aslý bu deðil. Türkiye zaten kalkýnma dinamiklerini tam oturye ülkeler varken nitamadan 'büyümekte' Türkiye'yi tercih etsin idi. Bunu son OECD Ýbrahim Öztürk, 'mutluluk endeksi' çalýþmasý yazýsýnýn son bölümünde ölçeðimizdeki illeri gösteriyor. Yabana atýlacak bir çalýþma deðil. de ilgilendiren bir yorumda Þimdi büyüme bulunuyor; "Ekonomi artýk büyüyeme- hikâyesi de bitmiþ durumda. Ve bunu baþka Okur notuna EKVA Genel Müdürü Erdal Karslý'dan cevap geldi. EKVA'dan cevap ün bu köþede EKVA burslarý ilgili bir Dokur notunu gündeme getirdik. Son derece nazik, makûl ve kucaklayýcý bir dille hem sorunun hem de önerilerin dile getirildiði okur notuna EKVA Genel Müdürü Erdal Karslý'dan cevap geldi. Okurun düþüncelerine açýklýk getirilen cevabî yazýda, seçilen kelimeler ve kullanýlan dil biraz sert doðrusu. Ýþte EKVA'nýn cevabý; "12 Haziran 2013 tarihli gazetenizde EKVA ile çýkan notu okudum. Yazýyý gönderen arkadaþýmýzýn amacýnýn ne olduðunu bilmeden, yaptýðý bu davranýþý Vakfýmýza yapýlmýþ bir zarar olarak deðerlendiriyorum. Zira resmin gerçek yüzünü bilmeden kulaktan dolma ve eksik bilgilerle kaleme alýnmýþ son derece rencide edici bir yazýdýr. EKVA yýlýnda kiþiden fazla müracaatýn olduðu, diðer Vakýf ve derneklerden burs alan öðrencilerin elenmesi neticesinde þubelerle birlikte Yönetim Kurulu kararý 600 olmasýna raðmen daha fazla kiþinin yararlanmasý adýna 951 olarak belirlenmiþtir. Bu burslarýn Merkez Genel Daðýlýmý; SÝN- PAÞ 360, DERÝNDERE 85, DEMÝRÖZ 65, EKVA 352 olarak belirlenmiþtir. SÝNPAÞ, DERÝNDERE ve DEMÝRÖZ burslarýnda hiç aksaklýk olmadan günü gününe burs ödemeleri þu anda 8 ay olarak gerçekleþtirilmiþtir. EKVA burslarýnda yýl içinde bazý ödemelerde aksamalar olsa da, yarým aylýklar halinde bile olsa çocuklar maðdur edilmemiþtir. Baþka kiþilerden ilave kaynak bulunarak EK- VAöðrencilerine (352 kiþi) 7 aylýk burs ödemesi gerçekleþtirilmiþtir. Yaptýðý faaliyetlerle ilgiyi giderek arttýran ve bu yönde çaba sarf eden insanlarýn emeðini yok saymak ve vakýf hakkýnda olumsuz düþüncelere sebep olacak bu tür davranýþýn amacýný idrak edememekteyiz. Sizden ricamýz bu tür yazýlarda gerekli koordinenin yapýlmasýnýn saðlanmasýdýr. Eleþtiri tabii ki olacak ve insanýn tekamül etmesine olumlu katký saðlayacaktýr. Ama bu üslubun hiç hoþ olmadýðýný saygýlarýmla arz ederim. Ayrýca banka iþlemleri ile ilgili de her hangi bir aksama olmamaktadýr." Siyasiler Twitter de vatandaþýn gerisinde luslararasý Sosyal Medya Derneði (US- UMED), milletvekillerinin Twitter karnesini çýkardý. 301 milletvekilinin Twitter hesabý olduðu belirtilirken, milletvekillerinin takipçi sayýsýna bakýldýðýnda AK Parti baþý çekiyor, onu CHP, MHP ve BDP izliyor. Milliyet in haberine göre, Twitter kullanan milletvekillerinin bölgelere daðýlýmýna bakýldýðýnda orum da en yaygýn AK Partili vekillerin Twitter hesabý olduðu belirtildi. 301 milletvekilinin Twitter hesabý olduðu belirtilirken, milletvekillerinin takipçi sayýsýna bakýldýðýnda AK Parti baþý çekiyor. (.HAK:1610) PANEL KAPI MEMBRAN KAPI LAKE KAPI NOT: Fiyatlarýmýza aksesuar&montaj dahil deðildir. KAPI MARKET Ýster bir kapý, ister bin kapý'' BAÞARANLAR AHÞAP SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Showroom: Küçük San. Sit. 9. Cad. No:16 ORUM Tel: Fax: Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad.No:11 ORUM Tel: Fax:

3 PERÞEMBE 13 HAZÝRAN Otistik Engelliler Eðitim Merkezi Eylül de açýlýyor Mustafa Demirer ali Sabri V Baþköy, Akkent Mahallesi nde TOKÝ Vali Sabri Baþköy, gazetemizin bürosunu gezdi. Baþkanlýðý na ait sosyal tesisin Baþbakanlýk oluruyla devralýndýðýný hatýrlatarak, Türkiye nin 13. cü otistik engelli eðitim merkezini orum a açacaklarýný söyledi. Otistik engelliler için devranýlan binanýn bakým, onarým ve tadilatýnýn baþlatýlacaðýný belirten Baþköy, çeþitli yerlerde bulunan bütün otistik engellilerin bu merkezde toplanacaðýný ifade etti. Baþköy, yeni merkezin Eylül ayý içinde hizmete açýlacaðýný duyurdu. Ýnanç turizmini iç turizme açmalýyýz V ali Sabri Baþköy, orum un turizmde hak ettiði payý alabilmesi için koþturduklarýný söyledi. Kentin tanýtýmýndan daha çok þehir merkezinde turizm alanlarýnýn artýrýlmasýna ihtiyaç duyulduðunu belirten Baþköy, Biz turizm konusunda koþturuyoruz. Fuarlarda tanýtým yapýlýyor. Tur operatörleri ile görüþtük. Kentin tanýtýmýndan ziyade Ankara-SungurluKapadokya hattýný orum merkeze getirme teklifinde bulunuyoruz. Güney Kore de bunu söyledik. Amasya-orum arasýnda yeni destinasyon açalým istedik. Ýnanç turizmini iç turizmde kullanmalýyýz. Hýdýrlýk Hacý Bayram Veli gibi olmalý. Dýþarýdan gelenler için Hýdýrlýk ta sahabe kabirlerinin olduðu bilinmeli. diye konuþtu. Vali Sabri Baþköy, orum turizmi için koþturduklarýný belirtti. TÜRKÝYE'NÝN EN BÜYÜK MAÐAZALAR ZÝNCÝRÝ CUMA GÜNÜ ORUM DA AILIYOR DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR AILIÞA ÖZEL FÝYATLARLA ORUMLULARLA BULUÞUYOR Adres: Yavruturna Mahallesi Gazi Caddesi No:48/D ORUM Telefon: 0 (364 ) (.HAK:1657) (.HAK:1632) HAYATINIZDA BEBEK VARSA BÝZE MUTLAKA UÐRAYIN! Vali Baþköy, Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen ile Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer tarafýndan karþýlandý. Hakimiyet e nezaket ziyareti V ali Sabri Baþköy, Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulundu. Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen ile Ya- zý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer tarafýndan karþýlanan Baþköy, sohbet ortamýnda geçen görüþmede orum un genel meselelerine iliþkin sorularýmýzý cevaplandýrdý. OSB yeni yatýrýmcýlara hazýrlanýyor V ali Sabri Baþköy, Organize Sanayi Bölgesi ikinci etabýnýn yeni yatýrýmcýlara açýlmasý için çalýþmalarýn devam edildiðini açýkladý. OSB ikinci etap alt yapý projesinin gerçekleþtirilmesi için bakanlýða müracaat edildiðini belirten Baþköy, 2015 hektar alana yeni yatýrýmcýlarýn çekileceðini söyledi. Baþköy, OSB de sanayi parsellerinin diðer illere göre oldukca cazip olduðunu kaydetti. Vali Sabri Baþköy

4 4 PERÞEMBE 13 HAZÝRAN 2013 KKKA'da ölüm oranýmýz yüksek Emre Kut-Mustafa Demirer Dr. Fatih Karadað Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde 'Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi' konulu konferans düzenledi. Hastane salonunda gerçekleþtirilen konferansa Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Þebnem Gülen servis görevlileri ve vatandaþlar katýldý. Konferansta, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Bulaþýcý Hastalýklar Uzman Dr. Fatih Karadað ve Týp Fakültesi Týbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Doçent Dr. Ayþegül Taylan Özkan Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi hakkýnda bilgi verdi. Uzman Dr. Fatih Karadað, Kýrým-Kongo 'Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi' konulu eðitim semineri gerçekleþtirildi. Konferans Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde düzenlendi. Kanamalý Ateþi (KKKA), Hastalýðý'nýn Nairovirüslerin neden olduðu ateþ, cilt içi ve diðer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden kene kaynaklý bir enfeksiyon olduðunu söyledi. Karadað, son yýllarda tedavide görülen geliþmelere raðmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranlarýnýn hala yüksek olduðunu belirterek, þöyle dedi; "Ýnsanlarda klinik ve subklinik olarak seyreden, kenelerin ve ktörlük yaptýðý ve insanlarda sendromlar halinde görülen önemli bir enfeksiyondur. Ýnsanlarda baþlýca ensefalitler, kýsa süren ateþli hastalýklar, kanamalý ateþler, poliartrit ile ön plana çýkan sendromlar þeklinde görülür. Kýrým-Kongo kanamalý ateþi (KKKA) ilk kez 1944 ve 1945 yýlý yaz aylarýnda Batý Kýrým steplerinde çoðunlukla ürün toplamaya yardým eden Sovyet askerleri arasýnda görülmüþtür. Hastalýða Kýrým hemorajik ateþi adý verilmiþtir yýlýnda Zaire' de ateþli bir hastadan Kongo virüsü tespit edilmiþtir ise Kongo virüsü ile Kýrým hemorajik ateþi virüslerinin ayný virüs olduðu belirlenmiþ ve Kýrým-Kongo kanamalý ateþi olarak hastalýk yeniden adlandýrýlmýþtýr. Virüs, sýðýr ve koyun gibi Hyalomma keneleri için konak olan hayvanlarda belirtisiz enfeksiyon ve bir hafta kadar süren geçici viremi (kanda virüsün bulunma- sý) oluþturmasýna raðmen, insanlarda hastalýða neden olmaktadýr. Küçük memeli hayvanlarda da viremi ve hafif enfeksiyon oluþup keneler için kaynak oluþturabilmektedir. Bir bölgede, kenelerin ve keneler kan emdiðinde bulaþmayý saðlayacak kanýnda virüs bulunan hayvanlarýn bol olmasý salgýn için önemli bir faktördür. Virüs, sýðýr, koyun, keçi, tavþan ve tilki gibi hayvanlardan tespit edilmiþtir. KKKA virusu kenelerin konakladýðý hayvanlara bulaþmasýna raðmen hayvanlarda; bazen hafif ateþ çýkabilir, bunun dýþýnda hastalýk belirtisi görülmemektedir. Buna karþýlýk hayvanlar hastalýðýn yayýlmasýnda aracý rol (portör) oynamaktadýr. Hastalýk mevsimsel özellik göstermektedir. Genel olarak mayýs ve ekim aylarý arasýnda görülmesine raðmen, deðiþik aylarda da görülebilir. Kuluçka süresi; virüsün alýnma þekline baðlýdýr. Kuluçka süresi kene ýsýrmasýndan sonra 2-14 gün arasýnda deðiþmekle birlikte genellikle 1-3 gündür. Virüsü içeren kan ve diðer doku ya da atýklar ile temastan sonra genel olarak bu süre 5-6 gündür ve 14 güne kadar uzayabilmektedir. Ateþ Baþ aðrýsý, Aþýrý halsizlik, yorgunluk, Eklem ve kas aðrýsý, Karýn aðrýsý, Bulantý, kusma ve ishal, Boðaz aðrýsý, Konjunktivit, Duygu-durum deðiþikliði gibi etkileri vardýr." Kene asla çýplak elle çýkarýlmamalý H itit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde 'Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi' konulu konferansta konuþan Týp Fakültesi Týbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Doçent Dr. Ayþegül Taylan Özkan, kenenin özellikle hayvancýlýðýn yapýldýðý, orman kenarý, parçalý arazi yapýsýna sahip çalýçýrpýlý alanlar ile otlaklarda bulunduðunu söyledi. Özkan, KKKA'nýn çoðunlukla keneler aracýlýðýyla hayvanlardan insanlara bulaþtýrýlan mikrobik bir hastalýk olduðunu dile getirerek þöyle konuþtu; " Hastalýk hayvanlarda belirtisiz seyrederken insanlarda öldürücü olabilmektedir. Kenelerin çýplak elle çýkarýlmasý ya da ezilmesi, hasta insanlarýn tükürük ve kan gibi vücut sývýlarýna temas, Mikrobu taþýyan hayvanlarýn kan/vücut sývýsý/dokularýna temas edildiðinde bulaþýr. Tarým ve hayvancýlýkla uðraþanlar, Kasaplar, obanlar, Mezbaha çalýþanlarý, Veterinerler, Kamp ve piknik yapanlar, Korunmasýz olarak yeþil alanlarda (Bahçe, bað, tarla, orman ve orman kenarý tarým arazisi vb.) bulunanlar Ve de saðlýk çalýþanlarý risk altýndadýr. Hayvan barýnaklarý, kýrsal alanlar, orman kenarý ve tarým arazileri gibi yerlere giderken; " Mümkün olduðunca vücutta açýk kýsým kalmamalý " Kenelerin daha kolay fark edilebilmesi için açýk renkli elbiseler giyilmeli " Kenelerin vücuda girebileceði yerler kapatýlmalý (örn: pantolon paçalarýnýn çorap içine alýnmasý, çizme giyilmeli) Açýkta kalan kýsýmlara repellent veya giysilere insektisit sürülebilir. Vücuda Tutunmuþ Kene Görülürse " Kene asla çýplak elle çýkartýlmamalýdýr. " Eldiven, naylon poþet veya bez parçasý ile tutularak ya da ince uçlu bir pens veya varsa kene çýkartma kartý ile ezilmeden çýkarýlmalýdýr. " ýkartýlan yere tentürdiyot veya baþka bir antiseptik sürülmelidir. " ýkartýlan kene çamaþýr suyu, alkol vb içine atýlarak öldürülmelidir." Dr. Ayþegül Taylan Özkan Týp Fakültesi Týbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Doçent Dr. Ayþegül Taylan Özkan, keneden korunma yöntemlerini anlattý. Üniversitede 90 bin e-kitap H itit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi nde Elektronik Kitaplarýn (e-kitap) sayýsýnýn hýzla arttýðý bildirildi. Üniversitenin son dönemlerde yaptýðý biliþim alanýndaki geliþmelere paralel olarak, kullanýmý tüm dünyada oldukça yaygýnlaþan elektronik kitaplarýn sayýsýnýn kütüphanelerle birlikte hýzla aarttýðý belirtilerek, Kullanýcýlarýmýzýn sadece kütüphanelerimizden deðil, internet eriþimi bulunan her yerden ulaþýlarak yararlanma imkanýný tanýyan elektronik kitaplar, sadece bilgisayarlardan deðil pek çok özel elektronik kitap okuyucusundan da okunabilmektedir. Kullanýcýlarýmýzdan gelen talepler ve kütüpahenimizce yapýlan alýmlar sonucunda 2011 yýlýnda yaklaþýk 52 bin olan e-kitap sayýmýz, geçen 2 yýlda yaklaþýk yüzde 70 artarak bugün itibari ile 89 bin 39 a ulaþmýþtýr. Üniversitemiz kütüphanelerinde yer alan elektronik ve diðer tüm kaynaklara kütüphanemizin yenilenen web sayfasýndan (www.kutuphane.hitit.edu.tr) eriþilebilmektedir. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ ve Kazakistan la da anlaþtýk Ýskilip MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, davetli olarak Kazakistan a gitti. H Mustafa Demirer itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ ve Ýskilip MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil ile birlikte Kazakistan da uluslararasý sempozyuma onur konuðu ve konuþmacý olarak katýldý. Kazakistan ýn Almatý kentinde bulunan Yabancý Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi (YDMKÜ) tarafýndan Kazakistan Cumhurbaþkaný Nursultan Nazarbayev in himayelerinde Kazakistan 2050 Stratejisi ve Latin Alfabesine Geçiþ Prosesi konulu uluslararasý sempozyum düzenlendi. Kazakistan basýn kuruluþlarý CTV, Kanal Almatý, Kazakistan Radyosu, Kazak Dili Gazetesi tarafýndan takip edilen ve Ana Dili Gazetesi ne de röportaj veren Rektör Prof. Dr. Alkan, etkinliðin açýþ konuþmasýnda Kazakistan ýn dünya petrol rezervinin %3.2 sine, dünya doðal gaz rezervinin %1.1 ne sahip olduðunu, bunlara ek olarak çinko, tungsten, baryum, gümüþ, kurþun, krom ve altýn gibi zengin doðal kaynaklarý, tarým ve hayvancýlýða müsait geniþ arazileriyle oldukça büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduðunu ifade etti. Günümüzün en önemli kaynaðýnýn yetiþmiþ insan gücü ve bilgi olduðunu, bunun zengin kaynaklarla da birleþtirilerek çalýþmalar yapýlmasý hgerektiðini belirten Rektör Alkan, özellikle kýsa bir süre önce yürürülüðe giren ve tüm dünyayý kapsayan Mevlana Programýnýn hýzla uygulamaya konularak öðretim elemanlarý ve öðrencilerin deðiþiminin saðlanmasý çaðrýsýnda bulundu. Alkan, bu topraklarda kurulan YDMKÜ nin ne denli büyük bir hizmet yaptýðýný, yapýlanlarýn tüm Türk Dünyasýný yakýndan ilgilendirdiðini belirterek, YDMKÜ Rektörü Prof. Dr. Hizmetli ye etti. Rektör. Alkan, Ana yurdumuzdan, Ata yurdumuza gelmekten büyük bir mutluluk duydum. dedi. Etkinliðin imza töreni kýsmýnda, YDMKÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli ile Rektör Alkan tarafýndan Mevlana Deðiþim Programý imzalandý. YDMKÜ Rektörü Prof. Dr. Hizmetli de, ziyaretlerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný belirterek kendilerinin de Mevlana Programýndan en iyi þekilde yararlanmak istedikleri- Kazakistan da ikili anlaþmalar yapýldý. ni ifade etti. Daha sonra Kazakistan ýn önemli üniversitelerinden olan ve pek çok baþarýya imza atan Süleyman Demirel University ve International Academy of Business a da ziyaretlerde bulunuldu ve Mevlana Anlaþmalarý imzalandý. Daha sonara Al- matý þehrinde bulunan Türkiye Türkçesi Eðitim Öðretim Merkezi (TTEÖMER) ni ziyaret eden Rektör Alkan, Türkiye Türkçesi Eðitim Öðretim Merkezi nin yapmýþ olduðu çalýþmalarla ilgi bilgi alarak, Türkiye de eðitim görmek isteyen kiþiler için bu merkezlerin büyük fýrsatlar sunduðunu kaydetti. Süleyman Demirel University ve International Academy of Business a da ziyaretlerde bulunuldu ve Mevlana Anlaþmalarý imzalandý. Almatý þehrinde bulunan Türkiye Türkçesi Eðitim Öðretim Merkezi ziyaret edildi. Rektör den LYS çaðrýsý Ö lçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) orum Ýl Sýnav Koordinatörü ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, hafta sonu baþlayacak Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) ile ilgili, "Bu sýnavlarýn huzur ve sükunet içinde geçmesi için ilimizde yaþayan herkesin duyarlý olmasý büyük önem arz etmektedir" dedi. Alkan, yazýlý açýklamasýnda, 2013 LYS'nin ve Haziran'da 81 il merkezi ve Lefkoþa'da yapýlacaðýný hatýrlattý. LYS-1, LYS-4 ve LYS-5'in Haziran'da 3 ayrý oturum halinde, LYS-2 ve LYS-3'ün de 2223 Haziran'da 2 ayrý oturum halinde uygulanacaðýný belirten Alkan, sýnavlarýnýn, sabah saat 10.00'da, öðleden sonra da saat 14.30'da baþlatýlacaðýný kaydetti. Sýnavlarýn zamanýnda baþlayabilmesi için adaylarýn kimlik denetimleri yapýlarak sýnav salonlarýna alýnmalarýna, sýnavlardan bir saat önce baþlanacaðýný bildiren Alkan, þunlarý kaydetti: "Sýnavlara iliþkin tüm bilgiler ve uygulanacak kurallar, ÖSYM Baþkanlýðýnýn resmi internet adresinde yer almakta olup, bu bilgileri sýnava girecek adaylarýn ve tüm sýnav görevlilerinin titizlikle okumalarý yararlý olacaktýr. Bu sýnavlarýn huzur ve sükunet içinde geçmesi için ilimizde yaþayan herkesin duyarlý olmasý büyük önem arz etmektedir. Özellikle sýnava girecek gençlerimizin sýnavlarýný etkileyecek her türlü olumsuz durumun oluþmamasý için gereken itinanýn gösterilmesi gerekmektedir." (A.A.)

5 PERÞEMBE 13 HAZÝRAN kanalizasyon tesisi ihale edildi Ýhaleler 4 grup halinde yapýldý Ý l Özel Ýdaresi nin 2013 Yýlý Performans Planý nda bulunan 10 kanalizasyon tesisi yapýmý iþinin 4 grup halinde ihalesi gerçekleþtirilirken, çalýþmalarýn sonucunda toplam 4004 nüfusa hizmet verilmesi planlanýyor nüfusa hizmet Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü bünyesinde gerçekleþtirilen projelerle, orum un köylerine kanalizasyon yapýmý çalýþmalarýna aralýksýz devam ediliyor. Bu kapsamda Kargý ilçesi Ýnceçay, Osmancýk ilçesi Avlaðý, Uðurludað ilçesi Küçükerikli, Ýskilip ilçesi Yalak, Bayat ilçesi Tepekutuðun, Sungurlu ilçesi Ýkizli, Alaca ilçesi Akçaköy, Mecitözü ilçesi Doðla, merkez ilçe Aksungur ve Karahisar köylerine yapýlacak kanalizasyon tesisleri ile toplam 4004 nüfusa hizmet verilecek. Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 Yýlý Performans Planý nda bulunan 10 kanalizasyon tesisi yapýmý ihale edildi. Ýhale sürecinin 1. grubunda yer alan Kargý ilçesi Ýnceçay ve Osmancýk ilçesi Avlaðý köyleri için ihale aþamasý tamamlanýp çalýþmalara baþlanýldý ve kanalizasyon inþaatýnda % 80 fiziki gerçekleþme saðlandý. 2. gruptaki Mecitözü ilçesi Doðla, merkez ilçe Aksungur ve Karahisar köyleri ile 3. gruptaki Sungurlu ilçesi Ýkizli ve Alaca ilçesi Akçaköy kanalizasyon tesisi yapým iþinde ise ihale süreci tamamlanarak çalýþmalara baþlanýldý. Son olarak 4. gruptaki Uðurludað ilçesi Küçükerikli, Ýskilip ilçesi Yalak ve Bayat ilçesi Tepekutuðun köyleri kanalizasyon tesisi yapým iþinin ihalesi yapýldý ve süreç devam ettiriliyor. orum da türkü þöleni S amsun Devlet Opera ve Balesi Seslerle Anadolu adlý müzikli oyunla orum da sahne alacak sanat sezonunda sahnelediði eserlerle sanatseverlerin beðenisini kazanan ve oldukça baþarýlý bir sezonu geride býrakan Samsun Operasý, Haziran ayýnda çýktýðý Doðu ve Karadeniz turnesi kapsamýnda orumlu sanatseverler ile de buluþacak. Samsun Operasý'nýn izleyenleri türkülerle Anadolu yu anlatan müthiþ bir hikaye ile büyülü bir zaman yolculuðuna çýkardýðý gösteri, 15 Haziran Cumartesi günü saat de orum Devlet Tiyatrosu nda sahnelenecek. Samsun Operasý, Haziran ayý boyunca 8 farklý ili kapsayan Doðu ve Karadeniz Turnesi kapsamýnda Sinop, orum, Tokat, Erzincan, Erzurum, Gümüþhane, Rize ve Giresun da sahne alacak. Türkülerle Anadolu yolculuðu... arþambayý Sel Aldý, Ben Seni Sevdiðimi Dünyalara Bildirdim, Allý Turnam, Beyaz Giyme Söz Olur, Amman Avcý, Geçti Dost Kervaný, Bolu Beyi, ökertme, Hekimoðlu, Yüksek Samsun Devlet Opera ve Balesi Seslerle Anadolu adlý müzikli oyunla orum da sahne alacak. Yüksek Tepelere geleneði ile sahnelere sahnelenecek Seslerle türkülerinin ve daha pek taþýnýyor. Anadolu temsili biletleri çok türkünün görsel 5 ve 3 TL olarak Devlet 15 Haziran da öðeler ve danslarla hayat Tiyatrosu giþesinde orum Devlet bulduðu Seslerle satýþa sunuldu. Tiyatrosu nda Anadolu, orta oyunu 15 Haziran da orum Devlet Tiyatrosu nda sahnelenecek Seslerle Anadolu temsili biletleri 5 ve 3 TL olarak Devlet Tiyatrosu giþesinde satýþa sunuldu. SMMMO ya baþarý dileði Enise Aðbal Gündeme iliþkin konularýn da l Gelir Müdürü görüþüldüðü ziyarette Nazlý Keleþ ve Vergi SMMMO Baþkaný Dairesi Müdürü Muzaffer Yýldýrým, Ýl Mehmet Zeki evik, Gelir Müdürü Nazlý orum Serbest Keleþ ve Vergi Dairesi Muhasebeci ve Mali Müdürü Mehmet Zeki Müþavirler evik e nazik Odasý(SMMMO) ný ziyaretlerinden dolayý ziyaret etti. teþekkür etti. Ziyarette konuþan Ziyarette Baþkan Keleþ ve evik, Muzaffer Yýldýrým ýn yeniden SMMMO Ýl Gelir Müdürü Nazlý Keleþ ve Vergi Dairesi Müdürü Mehmet yaný sýra Baþkan Baþkanlýðý na seçilen Yardýmcýsý Ali Can Muzaffer Yýldýrým ve Zeki evik, SMMMO yu ziyaret etti. Doðan, Oda Sekreteri Yönetim Kurulu Hakký Koþar, Sayman Mehmet etinkaya ve Yönetim Üyelerini tebrik ederek, baþarý dileklerinde bulundular. Kurulu Üyesi Murat Metin de hazýr bulundu. Ý 5 Öðrenciler yararýna kermes orum Armoni Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan kentte bulunan ihtiyaç sahibi öðrenciler yararýna kermes açýldý. Gazi Caddesi üzerinde bulunan eski Tekel binasýna kurulan kermeste ev hanýmlarýn el emeði göz nuru iþlemeler de yer alýyor. Kermesle ilgili açýklama yapan Armoni Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Huriye oban, hayýrseverlerin kermese büyük destek verdiðini belirtti. orumlu ev hanýmlarý tarafýndan zaman zaman düzenlenen ve geleneksel hale gelen bir kermes olduðunu ifade eden oban, Biz bu kermeslerimizi geleneksel hale getirdik. Yýlýn farklý dönemlerinde orum da bulunan ihtiyaç sahibi öðrencilerimiz için farklý faaliyetler düzenliyoruz. Bu faaliyetlerimizin baþýnda da kermesimiz geliyor. Farklý þehirlerden ilimize gelen ve okuma imkaný olmayan öðrencilerimize biz ulaþýyor ve onlarýn ihtiyaçlarýný karþýlýyoruz. dedi. Farklý tat ve kültürlerin bir anlamda yaptýklarý kermeste bir araya geldiðine deðinen Huriye oban, gönüllü ev hanýmlarýnýn yapýlan faaliyetlerde büyük bir fedakarlýk gösterdiklerini dile getirdi. Kermesin, hafta sonuna kadar açýk kalacaðý belirtildi. Murat Ocak a hayýrlý olsun ziyareti T okat Karayollarý 74. Þube Þefi Þenol Ünver, orum Karayollarý 70. Þube Þefi Selami Sezer ile kurum personeli Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette karþýlýklý sohbet edilerek görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Yaðýþla birlikte sýcaklýk azalacak M eteoroloji Müdürlüðü nden edinilen bilgiye göre, önümüzdeki bir kaç gün boyunca orum da yaðmur var. Yaðýþla birlikte sýcaklýk bir kaç derece düþecek. Tahmini sýcaklýk 25 derece. Son deðerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde yaðýþ bekleniyor Yurdun iç ve batý kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde aralýklarla saðanak ve gök gürültülü saðanak þeklinde görülecek yaðýþlarýn Ýzmir ve Aydýn çevreleri ile öðle saatlerinden sonra Manisa, Muðla, Kütahya, Uþak, anakkale'nin güneyi, Balýkesir'in güney ve batýsýnda yerel olarak kuvvetli olacaðý tahmin ediliyor. Hava sýcaklýðý, doðu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, batý bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak. Rüzgar ise genellikle güney ve batý, kuzeybatý kesimlerde kuzey ve kuzeydoðu yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette, Marmara'nýn batýsý ile iç Anadolu'nun güneydoðusunda yer yer kuvvetli olarak esecek.

6 6 PERÞEMBE 13 HAZÝRAN 2013 Eþler arasý iletiþim evliliði koruyor Eþler Arasý Ýletiþim semineri dün Velipaþa Konaðý nda gerçekleþtirildi. Gülesin Aðbal Demirer orum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi Aile Eðitim Merke- düzenlediði Adým Adým Ýletiþim seminerinin ilk basama- zi nin ðý olan Eþler Arasý Ýletiþim semineri dün Velipaþa Konaðý nda gerçekleþtirildi. Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer in verdiði semineri çok sayýda kadýn izledi. Seminere iletiþim nedir sorusu ile baþlayan Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer, kiþinin kendi fikirlerini, bir kanal aracýlýðýyla bir baþkasýna iletmesi ve bir baþkasýnýn da buna karþýlýk vermesiyle iletiþimin gerçekleþtiðini söyledi. Özseçer, iletiþimdeki kiþilerin fizikî olmasa da ayný ortamý paylaþmasýnýn önemine dikkat çekerek Adým Adým Ýletiþim seminerleri dizisinde öncelikle eþler arasý iletiþimin konu edileceðini belirtti. Eþler arasýndaki iletiþimi, aþk, sevgi, saygý, vs.; birlikte yaþamayý öðrenme; evlilikte çatýþma ve hýsým, akraba, eþ, dost alt baþlýklarý þeklinde özetleyen Özseçer, evliliðin aþký öldürmemesi için, eþlerin birbirine zaman ayýrmasý, iki iyi arkadaþ olmayý baþarmasý, serbest zamanlarý paylaþmada, aralarýndaki tutku ve baðlýlýðýn korunmasýnda istekli olmalarý gerektiðini vurguladý. Zaman zaman artýk klasik olmuþ filmlerden kesitlerin de izlendiði seminer, katýlýmcýlarýn soru ve görüþlerini aktarmasý ile son buldu. Borsa ya hayýrlý olsun ziyareti l Nüfus Müdürü ÝEmrullah Akdemir, Ýl Planlama Müdürü Ali Kýlýçarslan ve Ýl Mahalli Ýdareler Müdürü Nihat Özarslan, orum Ticaret Borsasý na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette, Ticaret Borsasý Baþkanlýðý na seçilen Ali Bektaþ ve yeni yönetime baþarý dileklerini iletip, Enise Aðbal orum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, TKDK Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun u makamýnda aðýrladý. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme (TKDK) Ýl Koordinatörü Kurþun, Borsa yý ziyaretinde Baþkan Bektaþ ve yeni yönetime hayýrlý olsun dileklerini iletti. Sohbet havasýnda gerçekleþen ziyarette TKDK Ýl Koordinatörü Serdar Kurþun, AB destekleri hakkýnda bilgiler verdi, karþýlýklý görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Borsa Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ da, ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek teþekkür etti. edya Platformu Derneði, Taksim Gezi Parký gösterilerinin ve Mpolisin sert müdahalelerinin Türk ve dünya basýnýnýn gündemine yansýyýþýný deðerlendirdi. Yapýlan basýn açýklamasýnda "Gazeteciler, Gezi Parký haberlerinin öznesi oldular." denildi. Medya Platformu Genel Baþkaný Mustafa Yürekli, yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Terörü bitirdiðinizde, ertesi gün terörden daha tehlikeli, insanlarýnýzý birbirine kýrdýran baþka olaylar çýkar. ABD, AB ve kimi uluslararasý kurumlarýn Türkiye'nin iç barýþý saðlamasýný ve kalkýnmasýný istemedikleri bir kez daha ortaya çýkmýþtýr. Dünya basýnýnda gözlemlenen manipülasyon çabalarý ibret vericidir." dedi. evre duyarlýlýðýyla baþlayan Taksim Gezi Parký olaylarýnýn, meþru hükümete ve onu seçimle iþbaþýna getiren millete karþý yapýlan kalkýþma hareketi niteliðine bürünürken, "Taksim'den Tahrir çýkarma" Ticaret Borsasý na hayýrlý olsun ziyaretleri sürüyor. Hayýrlý olsun. dediler. Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ ve Borsa yönetimi de, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, Borsa hizmet binasýný gezdirdiler. Bektaþ, hizmetler, labaratuvar analizleri vs. konularda ziyeretçilere bilgiler verdi. Kurþun dan nezaket ziyareti Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði orum Þubesi Türk Musýkisi Topluluðu, gazetemizi ziyaretlerinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþtü. TKDK Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ý ziyaret etti. Hicaz Faslý Konseri ürkiye Dil ve Edebiyat Derneði orum Þubesi TTürk Musýkisi Topluluðu Hicaz Faslý Konseri verecek. Þef Aliye Helvacý yönetimindeki Topluluk ilk konserini 15 Haziran Cumartesi günü saat da Osmancýk Belediye Kültür Merkezi nde, ikinci konserini de 17 Haziran Pazartesi günü saat da orum Devlet Tiyatro nda verecek. Konsere tüm musýkiseverler davet edildi. Gazeteciler olaylarýn öznesi oldular ve Anadolu'nun her iline yayma çabalarýna, olaylarýn baþýndaki saðduyulu ve sorumlu habercilik anlayýþýný koruyamayarak medyanýn da katkýda bulunduðunu belirten Mustafa Yürekli, "Bazý medya mensuplarý, gazeteci olarak deðil, birer eylemci gibi, hatta protestocularý yönlendirerek Taksim'de haberlerin öznesi haline gelmiþlerdir. Sandýktan çýkan iktidarý, sokak siyasetiyle alaþaðý etme düþüncesi medya tarafýndan yaygýnlaþtýrýlmak istenmektedir." dedi.. "Gezi Parký'nda patlatýlan öfkenin Türkiye'ye hiçbir yararý yoktur." diyen Mustafa Yürekli, açýklamasýnda, "Bir takým çevreler, Gezi Parký gösterilerini amacýndan uzaklaþtýrarak siyasal kalkýþma boyutuna taþýmak istedi. Ancak asýl üzücü nokta, insanlarýmýz, 80 öncesinde olduðu gibi, bugün de maalesef kamplaþtýrýlmýþtýr. Tarihin bu anýnda, Türkiye, her zamankinden daha çok erdemleri ortak payda yapmaya ve kardeþlik ruhuna muhtaçtýr." deðerlendirmesini yaptý.(yaygýn basýn) B Bursa da Gazetecilik Ödülleri verildi ursa Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel düzenlediði Gazetecilik Baþarý Ödülleri geçtiðimiz hafta sonu Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleþen ödül töreni ile sahiplerini buldu. Törene davetli diðer cemiyet baþkanlarý ile birlikte orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen de katýldý. Türkiye nin çeþitli illerinden 44 gazeteciler cemiyeti baþkaný ile basýn meslek örgütü temsilcisinin katýlýmýyla gerçekleþen törenin açýlýþ konuþmasýný yapan BGC Baþkaný Nuri Kolaylý, bu yýl 24 dalda organize edilen yarýþmaya 86 basýn mensubunun 138 eserle aday olduðunu söyledi. Bursa Valisi Þahabettin Harput, Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, Bursa milletvekilleri ve Bursa protokolünün katýldýðý törende BGC Baþkaný Nuri Kolaylý, tarafsýz ve doðru haberciliðin, ayný baðýmsýz hukuk sistemi gibi demokratik toplumlarýn olmazsa olmazý olduðunu belirterek, Unutulmamalýdýr ki basýn özgürlüðü; halkýn gerçekleri öðrenme, doðru bilgi edinme ve düþüncenin serbestçe yayýlma hakkýnýn bir aracýdýr. Basýn özgürlüðü sadece gazetecilere deðil, herkese lazýmdýr; ursa Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel dü- Gazetecilik Baþarý Ödülleri töreni ne- Bzenlediði deniyle Bursa da bir araya gelen Türkiye Gazeteciler Platformunu oluþturan gazeteciler cemiyetleri, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu nu oluþturma çalýþmalarýný da deðerlendirdi. Daha önceki toplantýlarda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu nu oluþturmak için öncelikle 7 bölgede Gazeteciler Federasyonlarý kurulmasý kararýný alan platform üyesi cemiyet baþkanlarý, Bursa da birararay gelerek, yapýlan çalýþmalarý deðerlendirdi. Toplantýda konfederasyon oluþturma çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý konusunda görüþ birliðine varýldý. orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný, Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen in de bulunduðu toplantýda þu isimler yer aldý: Gazeteciler Cemiyeti-Ankara Baþkaný: Nazmi Bilgin ve Baþkan Yardýmcýsý: Savaþ Kýratlý Antalya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Mevlut Yeni ve Antalya delegesi : Osman Altýnýþýk Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Deniz Baþlý Balýkesir Büyükþehir Gazeteciler Derneði Baþkaný: Emrah Ayyýldýz Bartýn Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný : Güngör Yavuzaslan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Yaþar Yýldýz ve geçen dönem baþkaný Sadýk Yavuz Bilecik ten gazeteci dostumuz Mehmet Ergun Cumhurbaþkanlýðý ve Baþbakanlýk Muhabirleri Derneði Baþkaný: Kenan Macit anakkale Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Burak Gezen ukurova- Adana Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Cafer Esendemi Denizli Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Önder Varol ve geçen dönem baþkaný Bülent Öztürk Doðu Anadolu Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Feridun Fazýl Özsoy Edirne Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Yardýmcýsý: Nadir Alp Eskiþehir den gazeteci dostlarýmýz Uður Özdemir ve Ferhat Þahin Giresun Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Bekir Bayram Haber Kameramanlarý Derneði onursal baþkaný: Talay Ulusu toplumun her ferdinin düþünce özgürlüðüne sahip çýkmasý gerekir. Basýnýn tarafsýzlýðýný ve baðýmsýzlýðýný ilke olarak peþinen kabul edip, onun yaþamasýna ve özgürlüðüne, tarafsýzlýðýna saygý göstererek destek olmak vatandaþlýk görevidir. dedi. Türk basýnýnýn önündeki baþka bir sorunun da Türk Ceza Yasasý ve Terörle Mücadele Yasasý nýn ifade özgürlüðünü kýsýtlayan düzenlemeler olduðunu dile getiren Kolaylý gazetecilerin bu çerçevede yazýlarý, haberleri ve kitaplarý nedeniyle yargýlanmamasý gerektiðini savundu. Kolaylý, yýpranma hakkýna iliþkin de, Sosyal Güvenlik Reformu kapsamýnda gazetecilerin elinden alýnan yýpranma hakký, meslektaþlarýmýza yapýlan büyük bir haksýzlýktý. Bu mesleki sorunumuzu çeþitli defa dile getirmiþ ve destek istemiþtik. Yýpranma hakkýna iliþkin düzenleme gerçekleþti ve meslektaþlarýmýz bu haklarýna yeniden kavuþtu. Ancak bu haklardan yararlanmak için maalesef sarý basýn kartý sahibi olma koþulunun konulmasý, bu düzenleme sorunumuzu tam çözmedi. Bu sorunun da çözümünü talep ediyoruz. deðerlendirmesini yaptý. Konfederasyon çalýþmalarý hýzlanýyor Ýsparta Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Þevket Karahan Kahramanmaraþ Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Abid Vanlý ve yönetici Mustafa Afþarata Karabük Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Atilla Karaaslan Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Erkan Yýlmaz, onursal baþkan: Hüsnü Acar ve Yönetim kurulundan: Serkan Yýlmaz Kýrýkkale Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Cengiz Selci ve baþkan yardýmcýsý: Ömer Kývanç Kýrklareli Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Selim Tiran ve yönetim kurulundan Cengiz Uçar Kýrþehir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Mehmet Emin Turpçu Konya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Adem Alemdar ve geçen dönem baþkaný Sefa Özdemir Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Ýhsan Tunçoðlu Magazin Gazetecileri Derneði Genel Sekreteri: Banu Perçin Güngörmez Malatya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Haydar Karaduman, baþkan yardýmcýsý Vahap Güner ve genel sekreter: Ali Er Manisa Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Ertuðrul Aytaç ve Baþkan yardýmcýsý Aydýn Besen ve Gökhan Aytaç Muþ Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Emrullah ÖZBAY Niðde Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Alpaslan Düzgün, eski baþkan Süleyman Tuzcu ve baþkan yardýmcýsý: Yavuz Malkoç Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneði Baþkaný: Erdoðan Eriþen Osmaniye Aktif Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Ali Cihangir Samsun Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Ýsmail Temiz Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Turgut Özdemir Türkiye Spor Yazarlarý Derneði Genel Sekreteri: Ergun Ata Yalova Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Ayhan Polat ve baþkan yardýmcýsý Zeki Öcal Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný: Osman Hakan Kiracý

7 PERÞEMBE 13 HAZÝRAN bin 275 kursiyerle rekor kýrdýlar Emek veren eller dert görmesin orum HEM Türkiye nin gözdesi oldu Erol Taþkan Nisan Ýlkokulu'nda yýl sonu sergisi açýldý. HEM yetkilileri sergi hakkýnda bilgi verdi. Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Faaliyetleri ve çalýþmalarýyla farkýný ortaya seren Halk Eðitim Merkezi, kursiyer ve kurs sayýsý ile Türkiye'de en çok kurs açýp, kursiyer yetiþtiren HEM olarak Genel Müdürlüðü'n de takdirini kazandý. 23 Nisan Ýlkokulu Spor alt katýnda dün açýlan sergi ile el emeði göz nuru eserlerini gururla sergileyen kursiyerler, bu sevincini usta öðreticilerle ve aileleriyle paylaþtý. Düzenlenen açýlýþ törenine Vali Sabri Baþköy, AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Amasya Milletvekili hemþehrimiz Prof. Dr. Naci Bostancý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve çok sayýda davetli katýldý. Kursiyerler adýna Kübra Arslan'ýn yaptýðý konuþmanýn ardýndan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý da çalýþmalara iliþkin bilgiler aktardýðý bir konuþma yaptý. Dana sonra kürsüye davet edilen AK Parti Amasya Milletvekili hemþehrimiz Prof. Dr. Naci Bostancý'nýn konuþmasýndan sonra, sergi kurdelasý hayýrlý olsun dilekleriyle kesildi. Birbirinden güzel eserlerin ve çalýþmalarýn yer aldýðý sergi, ziyaretçiler tarafýndan beðeni ile ziyaret edildi. Birbirinden güzel eserlerin ve çalýþmalarýn yer aldýðý sergi, ziyaretçiler tarafýndan beðeni ile ziyaret edildi. AK Parti Amasya Milletvekili hemþehrimiz Prof. Dr. Naci Bostancý; Yýkan deðil yapan olmalýyýz M imar Sinan Halk Eðitim Merkezi'nin sergi açýlýþýna katýlan AK Parti Amasya Milletvekili hemþehrimiz Prof. Dr. Naci Bostancý, insanýn erittiði ve ortaya koyduðu ile insan olduðunu ve üretmenin insanýn fýtratýnda var olduðunu belirterek, "Yýkan deðil yapan olmalýyýz. Yapýcý olmak varken, yýkýcý olmaya gerek yok." dedi. orum'un tarihi zenginliðinden ve Hititler'den bahsederek söze baþlayan Bostancý, 7 bin yýl önce yaþamýþ insanlardan bugünlere kadar ulaþan kalýntýlarda, o zamanýn insanlarýnýn da bir þeyler yaptýðýnýn görüldüðünü hatýrlatarak, "Afedersiniz ama 7 bin yýl evvel bile insanlar ot gibi yaþamamýþ ve bir þeyler yaparak eserler býrakmýþ." diye konuþtu. "Ýnsan ürettiðidir, ortaya ne koyuyorsa, kendisi de odur." diyen Bostancý, insaný barajlara benzeterek, barajlarýn enerji üretmemesi durumunda, önüne gerilen setle beraber yýkýcý bir güç haline geldiðini, insanýn da ayný durumda olduðunu hatýrlattý. Bostancý, sergiye emek ve veren ve üreten insanlarý tebrik ettiðini dile getirdiði konuþmasýný þöyle devam ettirdi; "Ýnsan kaynayan bir volkan gibidir. Yapýcý olmak varken, yýkýcý olmaya gerek yok. Ýnsanlar, eðitim veren bu mekanlarda kendi dünyalarýný ortaya koyuyorlar. Dünya farklý bir istikamete gidiyor. Biz, teknolojiyi kullanalým derken, bir bakýyoruz ki teknolojinin uzantýsý olmuþuz, teknoloji bizi kullanýr olmuþ. Kurtuluþ, elde yapýlan iþlerdedir." Prof. Dr. Naci Bostancý Temsilcimizin yanýndayýz E ðitim Ýþ Ýl Temsilciliði, Ýskilip Ýlçe Temsilcisi Gökmen Soner in 5 Haziran iþ býrakma eylemi ardýndan Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün telefon zinciri ile eyleme katýlan çalýþanlarýn isimlerinin acilen istemesi üzerine duruma sendikal tavrýný koymak üzere Ýlçe Temsilciliði adýna basýn açýklamasý yaptý. Gerek bu eylem, gerekse Ýskilip'te yaþanan eðitim sorunlarýna yer verilen basýn açýklamasýnda, Milli Eðitim Müdürlüðü nün iþ býrakma eylemine katýlan kiþileri resmi yazýþma beklenmeden belirlenmeye çalýþmasýný eleþtirdi. Konuyla ilgili Ýl Temsilciliði nden yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; Ýlçe Temsilcimiz Gökmen Soner, Milli Eðitim Müdürlüðü nün malum sendikanýn kanunlarla inatlaþarak Kýlýk Kýyafet Yönetmeliði ni ihlâl etmek için yaptýðý eylem kararýný resmi yazý ile taraf görünerek okullara duyurmasýnýn inanýlmaz çeliþkisini de hatýrlatarak, Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi den bu kanunsuz eylem hakkýnda tutulan tutanaklar ve müracaatlara karþý hangi inceleme ve soruþturmayý ivedilikle yaptýðýný sormuþtur. Yine Temsilcimiz Gökmen Soner, Milli Eðitim Müdürü nden Ýskilip ilçemizde daha geçen yýl Kuzuluk köyüne yeni okul yapýlarak ayný okulu bu sene eðitim öðretime kapatýlmasý, ayný þekilde Kayaaðý Köyü Ýlkokulu nun da tadilat gördükten sonraki yýl eðitim öðretime kapatýlmasýndan dolayý kamunun zarara uðratýlmasýnýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün yanlýþ öngörüsünün sonucunda mý oluþtuðunu da sormuþtur. Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi yapýlan eleþtirilere resmi bir açýklama ile cevap vereceðine, bir sosyal paylaþým sitesinden hakaret ve iftira dolu bir açýklama yapmýþ, bu açýklamayý ise iskilipliyim.com internet sitesinden de sözde cevap diye yayýnlatmýþtýr. Sözde yapýlan bu hakaretleri, yapanýn kültür seviyesine ve terbiyesine baðlarken, üyelerimiz tarafýndan buradaki esas tehlike tarihten isimler kullanýlarak etnik ve mesepsel ayýrým ve kýþkýrtmanýn yapýldýðý, hedef gösterilmeye çalýþýldýðý düþünülmektedir. Bu düþüncenin bir Milli Eðitim Müdürü nü býrakýn hiçbir insana yakýþmayacaðýný, ilimizin bu konulardaki hassasiyetini bir kez daha hatýrlatmak istiyoruz. Ýskilip Milli Eðitim Müdürü nden gerek temsilcimizin sorularýna, gerekse sözde cevabýný yayýnladýðý internet sitesinde vatandaþlarýn yorum ve sorularýna da bir an önce cevap vermesini bekliyoruz. Sendikamýz Genel Merkezi Hukuk Bürosu tarafýndan ayrýca incelenmekte olan hukuksal boyutundan önce Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Valilik makamýnýn bu konuda alacaðý tedbirleri merakla beklemekteyiz. Irkçýlýða, gericiliðe ve bölücülüðe karþý yýlmaz mücadelemizden bir an bile korkmayacaðýmýzdan ve her zaman temsilcimizin yanýnda olacaðýmýzdan kimsenin kuþkusu 7 Ýyilik yaptýlar iyilik buldular Mahmut Atalay Gençlik Merkezi tarafýndan yürütülen projede sertifika töreni düzenlendi. Haþim Eðer Ý Erol Taþkan yilik Aðacý Projesi kapsamýnda 20 bin 700 saat iyilik yapan gençlere sertifikalarý verildi. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi tarafýndan yürütülen projeye katýlan çeþitli yaþlardaki 196 öðrenci, düzenlenen sertifika töreni ile belgelerini teslim almanýn heyecanýný yaþadý. Devlet Tiyatro 'nda yapýlan törende, el ele vererek iyilik yapmanýn erdemini hayata taþýyan öðrencilerin, toplam 20 bin 700 saati bulan iyilik çalýþmalarý, sinevizyon sunumu ile izlendi. Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Gençlik ve Spor Müdürü Haþim Eðer, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mihrunur Karakaya ve çok sayýda davetlinin katýldýðý programda Gençlik ve Spor Müdürü Haþim Eðer açýlýþ konuþmasý yaptý. Eðer konuþmasýnda kendilerine katký saðlayan Belediye ve Milli Eðitime teþekkür ederken, sahneye davet edilen öðrencilere belgeleri protokol üyeleri tarafýndan takdim edildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, iyilik yapmanýn herkesin Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, gençleri tebrik etti. Program Devlet Tiyatro 'nda düzenlendi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mahmut Atalay Gençlik Merkezi nin etkinliðine katýldý. 20 bin 700 saati bulan iyilik çalýþmalarý, sinevizyon sunumu ile izlendi. insani görevi olduðuna dikkat çektiði konuþmasýnda, projede yer alan öðrencileri ve proje yöneticilerini kutladýðýný ifade etti. Program sonunda Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mihrunur Karakaya, davetlileri çalýþmalar hakkýnda bilgilendirdi. 196 öðrenci, düzenlenen sertifika töreni ile belgelerini teslim almanýn heyecanýný yaþadý.

8 8 PERÞEMBE 13 HAZÝRAN 2013 Bir daha geri dönmedi Ýskilip te kayýp kadýný arama çalýþmalarý sürüyor. orum un Ýskilip ilçesinde 3 gün önce evinden ayrýlarak bir daha geri dönmeyen kayýp kadýný arama çalýþmalarý sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Ekizoðlu Mahallesi'nde oturan ve þizofren hastasý olduðu iddia edilen Fazile Þýracý (48), 3 gün önce kimseye haber vermeden evinden ayrýldý. Þýracý nýn eve dönmemesi üzerine yakýnlarý Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ne giderek kayýp kadýnýn bulunmasý için polisten yardým istedi. Þýracý yý bulmak için harekete geçen Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Büro Amirliði ekiplerine Ýskilip Belediyesi Ýtfaiye ekipleri ve Zabýta ekipleri de destek verdi. Ýki gündür aralýksýz sürdürülen çalýþmalara raðmen Þýracý bulunamadý. Bunun üzerine arama kurtarma çalýþmalarýna Ýl Afet Acil Durum Müdürlüðü ekipleri de dahil oldu. Arama çalýþmalarý Þýracý'nýn en son görüldüðü belirtilen Uludere mevkiinde yoðunlaþtýrýldý. Arama kurtarma çalýþmasýna katýlan ekipler ve sivil vatandaþlar kaybolan kadýný bulmak için mezbahana bölgesinde arama çalýþmalarýný sürdürüyor.(ýha) Asfalt ihaleleri tamam O Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Büro Amirliði ekiplerine zabýta ve itfaiye görevlileri de yardým ediyor. smancýk Belediyesi 2013 asfalt programýnda 230 ton asfalt dökerek yedi kilometre yolu asfalta kavuþturacak. Osmancýk Belediyesi 2013 asfalt programý hazýrlýklarýný yaptýðý temel asfalt mýcýrý ve emülsiyon ihaleleri ile tamamladý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, bu yýl içerisinde alt yapý sorunu olmayan bölgelerde yedi kilometre yol için 230 asfalt dökümü yapýlacaðýný açýkladý. Temel asfalt mýcýrý ihalesini Dalgýçlar Yapý End. Ltd. Þti. alýrken, Emülsiyon ihalesinde ise Astek Asfalt Ltd. Þti. hak kazandý. Rekor üstüne Asfalt hazýrlýklarý baþladý Osmancýk belediyesi 230 ton asfalt dökerek yedi kilometre yolu asfalta kavuþturacak. rekor kýrdýk Belediye olarak asfalt yatýrýmlarýnda rekorlar üstüne rekorlar kýrdýklarýnýn altýný çizen Baþkan Yazýcý, Göreve geldiðimiz süre içerisinde 70 kilometre yolu asfaltýna kavuþturarak üç dönemde yapýlan hizmeti üç yýlda gerçekleþtirdik. Vatandaþlarýmýzýn çamur ve toz gibi þikayetlerine çözüm bulduk. Asfalt yatýrýmlarýmýzda hizmette eþitlik politikasýný sürdürerek uzak yakýn mahalle ayrýmý yapmadan ilçemizin hizmet bekleyen en uzak köþesine bile asfalt yatýrýmýný götürdük. Köy statüsünden ilçemize mahalle olarak baðlanan bölgelerimizi bile asfaltýna kavuþturduk. dedi. Büyük alt yapý projesinin tamamlanmasýnýn ardýndan ilçenin sýcak asfaltla kaplanacaðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, bu yatýrýmýn sýcak asfalt yatýrýmýndan ayrý olduðunu alt yapý sorunu olmayan bölgelerin bu yatýrýmlar kapsamýnda iki kat bitümlü emülsiyonlu satýh kaplama asfaltla kaplanacaðýný bildirdi. Baþkan Yazýcý, Koyunbaba Mahallesi, Þenyurt Mahallesi, Gemici Mahallesi ve Gürleyik mahallelerinde asfalt hazýrlýk çalýþmalarýnýn baþladýðýný kaydetti. Miniklerin Sahil Park keyfi O smancýk Akþemseddin Ýlkokulu Minik Kalpler Anasýnýfý öðrencileri, okulun son haftasýnda Osmancýk Sahil Park ta gönüllerince eðlendiler. Top havuzu, þiþme kaydýraklar vb. çocuk oyunlarýnýn yoðun olduðu parkta anneleri ile birlikte güzel bir gün yaþayan minikler, öðretmenleri Selma Karakaþ eþliðinde öðrendikleri oyunlardan da bir demet sundular. Sahil Park ta yer alan kafelerden birinde yorgunluklarýný atan minikler, anneleri ve öðretmenleri ile bir arada olmanýn heyecaný ile çevreyi de keþfetme olanaðý buldular. Anasýnýfý öðretmeni Selma Karakaþ, ocuklarýmýzýn çevreyi keþfetmeleri, annelerle birlikte olmalarý ve özgüven geliþimi açýsýndan önem arz ettiðini düþündüðümüz bu programý planladýk. ocuklar anneleri ile birlikte güneþli bir Osmancýk günü yaþadýlar. Onlar yoruldukça ailelerle oluþturduðumuz mini piknik sofrasýnda yorgunluklarýný aldýk. Birlikte olma ve paylaþma duygularýný geliþtirdik. Yaþadýklarý çevreyi keþfetmelerine katkýda bulunduk. Bu çocuklarýmýzýn tamamýna yakýný önümüzdeki öðretim yýlýnda ilkokula baþlayacaklar. Anasýnýfý ve ilkokul birinci sýnýfta eðitim oyun ile baþlar. Oyun ile birlikte çocuklar eðitilir ve kazanýmlar elde edilir. Bu açýdan senenin son gününde final havasýnda yaþanana bir günde öðrencilerimizle birlikte annelerde çok mutlu oldular. dedi. Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu Minik Kalpler Anasýnýfý öðrencileri eðlendi. Top havuzu, þiþme kaydýraklar vb. çocuk oyunlarýnýn bulunduðu park çocuklarýn ilgi odaðý. Alaca ya Ramazan Sokaðý Ramazan Sokaðý nda her akþam farklý programlar yer alacak. B elediyecilik hizmetlerinin yaný sýra sosyal faaliyetlere de büyük önem veren Alaca Belediyesi, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile birlikte gerçekleþtireceði çalýþma ile Ramazan Sokaðý'ný Alaca'ya taþýyacak. Ramazan ayý boyunca sürecek olacak Ramazan Sokaðý nda her akþam farklý programlar yer alacak. 11 ayýn sultaný mübarek Ramazan ayýnda Alaca'da Ramazan Sokaðý kurulacak. Ýmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesine kurulacak olan Ramazan Sokaðý nda eski Ýstanbul Ramazanlarý resmedilecek. Baþkan Eyvaz a Ramazan Sokaðý maketi Konuyla ilgili olarak eðitimcilerden oluþan heyet, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Kurulacak Ramazan Sokaðý ile ilgili olarak Baþkan Eyvaz'ý bilgilendiren heyet üyeleri, Ýmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesine kurulmasý düþünülen Ramazan Sokaðý'nýn bir maketini de ziyaretleri esnasýnda Baþkan Eyvaz a sundular. Teknoloji Tasarým Öðretmeni Muhittin Uysal, Görsel Sanatlar Öðretmeni Ahmet Uysal, Sosyal Bilgiler Öðretmeni Murat Canbolat ve Ýmam Hatip Lisesi Öðretmenlerinden Bülent Gündem'den oluþan heyet, Ramazan Sokaðý maketi üzerinde detaylý olarak Baþkan Eyvaz'a bilgi verdiler. Ýlçemize ayrý bir güzellik katacak Heyet üyelerini dikkatli bir þekilde dinleyen Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip Ramazan ayýnýn ülkemizde olduðu gibi Alaca'da da coþku içerisinde idrak edilmesi adýna planlanan çalýþma için emeði geçenlere teþekkür etti. Alaca Belediyesi olarak Ramazan Sokaðý nýn hazýrlanmasýna yapacaklarý deðerlendirmenin ardýndan baþlayacaklarýný söyleyen Baþkan Eyvaz, Ramazan Ayý boyunca halka Belediye olarak iftar çadýrý, sýcak yemek ve ekmek daðýtýmý gibi hizmetler sunduklarýný bunun yaný sýra Ramazan Sokaðý'nýn da faaliyete geçmesi ile Ramazan akþamlarýnýn ilçede ayrý bir güzellik içerisinde geçirileceðini belirtti. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi bahçesine kurulmasý düþünülen Ramazan Sokaðý nda; Ýstanbul evleri, belediye iftar çadýrý, kamelyalar, oturma gruplarý, gösteriler için ses, görüntü ve sahne düzenekleri, Hacivat-Karagöz gösterileri, kadýn ve erkekler için açýk mescitler, çeþitli ürünlerin satýlacaðý stantlar yer alacak. Kargý da pilav þenliði Geleneksel Pilav Günü ve Öðrenci Þenliði yoðun ilgi gördü. orum un Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi tarafýndan düzenlenen Geleneksel Pilav Günü ve Öðrenci Þenliði yoðun ilgi gördü. Pilav gününe Kargý Belediye Baþkaný Ahmet Hamdi Akpýnar, Hacýhamza Belediye Baþkaný Hayati Bahçevan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Metin Küçükaydýn, Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, öðretmenler ve davetliler katýldý. Anadolu Öðretmen Lisesi Müdürü Halil Dað, eðitimi önemsediklerini belirterek, Kargý nýn eðitim seviyesini en üst seviyelere çýkartmak için ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi. Þenlik skeçler, halk oyunlarý gösterileri ve çeþitli etkinliklerle devam etti. Þenlikte gönüllerince eðlenen öðrenciler eðitim yýlýnýn stresini attýlar.(ýha) Þenlik skeçler, halk oyunlarý gösterileri ve çeþitli etkinliklerle devam etti. Öðrenciler eðitim yýlýnýn stresini attýlar.

9 Türk Yýldýzlarý ziyaret etti PERÞEMBE 13 HAZÝRAN 2013 Y aptýðý gösterilerle Türk halkýnýn moral ve gurur kaynaðý olan Türk Yýldýzlarý, orum da da gösteri yapacak. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, orum Belediyesi tarafýndan 2009 yýlýndan beri orum'da gösteri yapmasý için giriþimlerde bulunulan Türk Yýldýzlarý gösteri timi bu yýl orum'da da gösterisini sunacak. 24 Aðustos tarihinde Kültür Park'ta yapýlacak olan gösterilere orum halkýnýn ve civar illerin de ilgisinin yüksek olmasý bekleniyor. orum'da gösteri yapýlacak alanda incelemelerde bulunmak ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etmek için gelen Türk Yýldýzlarý gösteri ekibinden Binbaþý Evren Ayna, Binbaþý Þenol etin ve Üsteðmen Burak Tunç, Türk yýldýzlarýný gösterilerinin Türk silahlý kuvvetlerinin gücünü yansýttýðýný söyledi. Binbaþý Evren Ayna, Türkiye'nin dört bir yanýnda olduðu gibi orum semalarýnda da birbirinden ilginç gösterilere imza atacaklarýný belirterek gösterilere orum halkýnýn ilgisinin yüksek olmasýný beklediklerini söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de Türk Yýldýzlarý nýn gösterisinin uzun zamandan beri orum'da yapýlmasýný arzu ettiklerini ifade ederek, Ýnþallah 24 Aðustos tarihinde orumlu hemþehrilerimiz keyifli bir gün yaþayacaklar. Türk milleti olarak hepimize gurur veren Türk Yýldýzlarý nýn gösterilerini izlemeye tüm hemþehrilerimizi davet ediyorum. dedi. Türk Yýldýzlarý'nýn Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaretinde gösteri tertip heyeti üyeleri ve Belediye Baþkaný Yardýmcýsý Zeki Gül de hazýr bulundu. Manisa, Tarsus, Þiþli ve Ýsveç'ten Huddinge belediyeleri arasýnda protokol imzalandýðýný belirtti. orum Belediyesi adýna protokole imza atan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya, "Türkiye Belediyeler Birliði'nin yapmýþ olduðu seminer ve eðitim toplantýlarýna orum Belediyesi olarak katýlýyoruz. Katýldýðýmýz bu toplantýlarda personelimize çok faydalý bilgiler verilmektedir. Þimdi ise yerel yönetimler anlamýnda uluslararasý bir bilgi ve düþünce deðiþimi programýnda orum olarak yer almaktan dolayý mutluyuz. Bizlere bu imkâný sunan Türkiye Belediyeler Birliði yöneticilerine huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum. Her iki ülkenin belediye temsilcileri belediyecilik adýna yapýlan iþ ve iþlemleri yerinde görerek ortak bir çalýþma yapmaktadýrlar. Bu çalýþmalarýn meyvelerini ilerleyen yýllarda alacaðýmýzý ümit ediyorum. dedi. TUSELOG programý kapsamýnda Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik programýnýn baþlatýlmasý için imzalanan protokol imza töreni ve toplantýya orum Belediyesi'nden Nurettin Karakaya ile birlikte Bilgi iþlem Müdürlüðü Koordinatörü Nuri Burhan ve Mali Hizmetler Müdürlüðü Strateji Geliþtirme Servisi Sorumlusu Ömer Maz da katýldý. Türk Yýldýzlarý orum Belediyesi ni ziyaret etti. anakkale turuna devam orum Belediyesi, 500 öðrenci ve 200 emekliye anakkale gezisi düzenledi. orum Belediyesi, 500 öðrenci ve 200 emekliye anakkale gezisi düzenledi. Belediye 500 öðrenci ile 200 emekliyi anakkale'ye uðurlarken, 4 Kafile halinde gerçekleþtirilen gezinin ilk kafilesi þehitlikleri ziyaret ederek orum'a döndü. Önceki akþam saat 19.00'da Saat Kulesi yanýndan hareket eden öðrencilerin yer aldýðý 5 otobüs dün sabah itibariyle anakkale'ye indi. anakkale'de Kurtuluþ Savaþý'nda en þiddetli çarpýþmalarýn yaþandýðý yerleri bir bir gezecek olan öðrenciler, Gelibolu'yu gezdikten sonra orum'a hareket edecek. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Öðrencilerimize ve emeklilerimize yönelik gerçekleþtirdiðimiz gezide anakkale gezisi kapsamýnda anakkale Savaþý'nda en þiddetli çarpýþmalarýn yaþandýðý Gelibolu'yu da gezecekler. Gençlerimiz tarihlerini iyi öðrenmeli ve bu çerçevede gençlerimizi anakkale'ye gönderiyoruz. Öðrencilerimizle birlikte 200 emekli hemþehrimizi de anakkale'ye gönderiyoruz. dedi. Kalite ve Verimlilik protokolü T ürkiye Belediyeler Birliði ile Ýsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler iþbirliði tarafýndan yürütülen TUSELOG toplantýlarýnýn Ýzmir buluþmasý baþladý. Toplantýya orum Belediyesi'ni temsilen Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya da katýldý. Türk-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý (TUSELOG) kapsamýnda Ýzmir'de yapýlan Uluslararasý toplantýya, Ýsveç'ten 5 belediye, Türkiye'den ise 19 belediyenin katýldýðýný belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya, orum Belediyesi'nin dahil olduðu ortaklýk modülünde, Türkiye'den orum, TUSELOG toplantýlarýnýn Ýzmir buluþmasý baþladý. ocuk iþçiliðine HAYIR dediler Sokakta çalýþan çocuktan alýþveriþ yaparak onlarý sokaða mahkûm etmeyin Dün gerçekleþtirilen yürüyüþle ilgili basýn açýklamasý yapan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Kuruluþ Müdürü Numan Yakut, havalarýn ýsýnmasý ve tatilin baþlamasýyla bazý çocuklarýn sokakta çalýþýp para kazanmak amacýyla zamanýný sokakta geçirmesinin, beklenmedik birçok sorun ve riskleri de kazanmalarýný engellemek ve onlara para vermemek, çocuklarýmýzý saðlýklý, geleceðe güvenle bakan birer fert olarak yetiþmelerini amaç edinen merkezlere yönlendirmek ve yapacaðýmýz maddi ve manevi her türlü katkýyý bu Merkezler aracýlýðýyla yapmaktýr. Risk faktörü taþýyan çocuklarýmýzý kurtaralým ocuk ve Gençlik Merkezi tarafýndan ocuk Ýþçiliðine Hayýr yürüyüþü düzenlendi. beraberinde getirdiðini söyledi. Sokakta çalýþan çocuklar konusunda duyarlý olmalýyýz. ocuklarýmýzý bilinçlendirelim. Sokaðýn tehlikelerinden koruyalým. diyen Yakut, ocuklarýmýzý özellikle sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ile yaz okullarý, kurs programlarý düzenleyen kamu ve sivil toplum kuruluþlarýna yönlendirelim. ocuk bu vesileyle hem dinlenecek, eðlenecek hem de zamanýný deðerlendirmiþ olacaktýr. diye konuþtu. Bu amaçla Gazi ve Ýnönü caddelerinde pankart, afiþ, tanýtýcý materyaller ve esnafa, halka uyarýcý broþür daðýtýldýðýný belirten Yakut, bu hafta içinde Merkez de çeþitli yarýþmalarýn yaný sýra (satranç, þiir, resim vb.) merkeze devam eden çocuklara piknik ve eðlence düzenleneceðini kaydetti. Ellerinden aldýðýmýz mendil deðil gelecekleri Sokakta çalýþan çocuktan alýþveriþ yapmanýn çocuðu daha çok sokaða baðlayacaðýný vurgulayan Yakut, þunlarý söyledi; Para kazanan çocuk sokaðýn olumsuz havasýný da gördüðünde zararlý alýþkanlýklarý almaya, sosyal tehlikelere de hazýr demektir. Sokakta yaþayan/çalýþan çocuklarýmýzýn geleceði, fiziksel ve psikolojik ve biyolojik saðlýklarý büyük risk altýndadýr. Bu baðlamda Türk Ceza Kanunu 232. maddesi çocuklarýný sokakta çalýþtýran, istismar eden ailelere para cezasý ve 1 yýla kadar hapis cezasý öngörüyor. Sokakta yaþayan çocuðu bekleyen tehlikeler Sokakta yaþayan çocuðu þefkat eksikliði, dengesiz beslenme, yasadýþý organ nakli, eðitimden uzaklaþma, suça yönelme ve þiddet, fiziksel ve cinsel istismar, topluma karþý uyumsuzluk, psikolojik geliþim bozukluðu, tehlikeli ve bulaþýcý hastalýklar, uçucu ve uyuþturucu kullanýmý gibi tehlikelerin beklediðini belirten Yakut, 18 Nisan 2000 yýlýnda açýlan ocuk ve Gençlik Merkezi nde bugüne kadar 850 çocuða ulaþýlmýþtýr. Halen orum da bu ay itibariyle sokakta çalýþýrken tespit edilip hizmet verilen çocuk sayýsý 156 dýr. Bu çocuklarýmýzýn eðitime yönlendirilmesi topluma kazandýrýlmasý için, maddi ve psikolojik, kültürel etkinliklerle ve gezi, kamp gibi sosyal faaliyetlerle destek verilmeye devam edilmektedir. Her türlü sosyal tehlikeyle karþý karþýya kalan bu çocuklarýmýza yapýlabilecek temel yardým, sokakta para Neslimizin suça itilen, evden kaçan, sokaða itilen, çalýþan, okuldan kaçan, sokakta yaþayan, dilendirilen, çalýþtýrýlan, kendine zarar veren, davranýþ sorunlarý olan, istismara uðrayan, sapkýnlýk ve suça yönelen, illegal çeteleþmeye giren, tedavide ve cezaevinde olan, madde kullanmaya baþlayan, þiddet eðilimli ve kavga eden, uyuþturucu mübtelasý ve baðýmlý, internet ve sanal tuzak içinde olan gençler olmasýný istemiyorsak; risk faktörü taþýyan çocuk ve gençleri birlikte kurtaralým. ocuklarýmýza güvenle yaþayabilecekleri bir dünya býrakmak bu amaçla yapýlan her türlü çalýþmalara destek vermek fert ve toplum olarak hepimizin sorumluluðundadýr. ocuk iþçiliðinin son bulmasý ve güvenli mutlu yarýnlar temennisiyle. dedi. 5 otobüs dün sabah itibariyle anakkale'ye indi. Gezi 4 Kafile halinde gerçekleþtirildi. Gezinin ilk kafilesi þehitlikleri ziyaret ederek orum'a döndü. TAZÝYE Vakfýmýz kurucu üyelerinden Ýlhan ve Ýsmet ENESÝZ' in kýz kardeþleri Cavidan AMANVERMEZ ' in tarihinde Ýzmir'de vefatýný üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz. Merhumeye rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý ve sabýr dileriz. (.HAK:1664) ocuklara daha güzel bir gelecek hazýrlamak amacýyla tüm ülkede olduðu gibi orum da da ocuk ve Gençlik Merkezi tarafýndan ocuk Ýþçiliðine Hayýr yürüyüþü düzenlendi. 12 Haziran ocuk Ýþçiliði Önlenmesi Günü nedeniyle yapýlan yürüyüþe Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Kuruluþ Müdürleri Numan Yakut, A. Ýhsan Körpe, Ömer Pehlivan, Müdür Yardýmcýsý Ali Ýnceyýlmaz, meslek elemanlarý Cemil Ýnceyýlmaz ve Serap Alkaç, kuruluþlarýn öðretmenleri ve ocuk Haklarý Ýl ocuk Komitesi üyeleri ile merkeze devam eden çocuklar katýldý. ocuk Haklarý Ýl ocuk Komitesi, Saat Kulesi önüne kadar yürüdü. Burada stand açan Komite üyeleri ve çocuklar, vatandaþlara uyarýcý bröþürler daðýttýlar. Öðrenciler Önceki akþam saat 19.00'da Saat Kulesi yanýndan hareket ettiler. EKVA Yönetim Kurulu 9

10 10 PERÞEMBE 13 HAZÝRAN 2013 "orum ofisimiz bizim için stratejik öneme sahip" diyen Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan akýr, Ýç Anadolu'da karayolu taþýmacýlýðý kullaným oranlarýnýn yüksek olmasý nedeniyle firma olarak bu bölgede yeni atýlýmlar yaptýklarýný dile getirdi. orum,metro Metro nun bölge üssü olacak Ýç Anadolu ya orum dan baðlanacak Recep Mebet M etro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan akýr, orum daki yatýrýmlarý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Ulaþtýrma Dünyasý Gazetesi ne konuþan Ertan akýr, orum, Ýç Anadolu ya ulaþýmda merkez üssümüz olacak dedi. Geçtiðimiz günlerde Otogar ve Gazi Caddesi nde hizmete sunduklarý satýþ ofislerinden de bahseden akýr, orum halkýna en iyi hizmeti sunmayý amaçladýklarýný söyledi. TOFED Genel Müdürü Mevlüt Bayrak, Metro Turizm Genel Müdürü Umut Kahraman, Pazarlama Müdürü Dinçer Yirmibeþoðlu, Samsun Bölge Ýþletmecisi Þenol Ayyýldýz ve çok sayýda iþletmecinin de hazýr bulunduðu açýlýþlarda yaptýðý konuþmasýnda Metro Turizm in sektördeki yeri ve konumuna da deðinen akýr, otobüs sektörünün fedakarlýk isteyen bir meslek olduðunu dile getirdi. 24 saat deðil, 34 saat en iyi hizmeti vermeye çalýþtýklarýný kaydeden akýr, orum ofisinin Metro Turizm için Ýç Anadolu'ya ulaþýmda üs anlamýna geleceðini vurguladý. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan akýr, orum yeni üslerimizden dedi. "orum ofisimiz bizim için stratejik öneme sahip" diyen akýr, Ýç Anadolu'da karayolu taþýmacýlýðý kullaným oranlarýnýn yüksek olmasý nedeniyle firma olarak bu bölgede yeni atýlýmlar yaptýklarýný dile getirdi. akýr, "Metro Turizm olarak gerek teknolojik alt yapýmýzla gerek kaliteli ve konforlu hizmetin verildiði otobüslerimizle Türkiye'nin dört bir yanýna ulaþým saðlayacaðýz. 2.5 yaþ ortalamasý ile Türkiye'nin en genç filosuna sahibiz. orum hattýnda da yeni ve son model araçlarýmýz ile bölge halkýna ve bölgeye gelen diðer tüm yolcularýmýza konforlu ve güvenli yolculuk yapma imkaný saðlayacaðýz" diye konuþtu. EN BÜYÜK ve EN GEN FÝLO BÝZDE Metro Turizm Genel Müdürü Umut Kahraman da günde ortalama bin 400 sefer ile yýlda 20 milyondan fazla yolcu taþýdýklarýna dikkat çekerek, "Hem sektörde en fazla noktaya ulaþan ve en geniþ aða sahip otobüs þirketiyiz, hem de Türkiye'nin en büyük ve en genç filosuna sahibiz" dedi. Otogarda satýþ ofisi açan Metro Turizm, orum halkýnýn hizmetinde. Metro Turizm araç filosu, orum da yapýlan etkinliklerle tanýtýldý. ORUM, ULAÞIMDA ÖNEMLÝ BÝR NOKTADA Metro Turizm Samsun Bölge Ýþletmecisi Þenol Ayyýldýz ise, orum'a ulaþým anlamýnda yenilikler getireceklerini belirterek, "Hizmetler yeni bir dönemin baþlangýcý olacak. orum ulaþýmda çok önemli bir noktada. Otobüslerin merkezde sefer sayýlarýný artýrmak istiyoruz. Bu yaz döneminde Metro olarak, diðer illere sefer sayýlarýný 45 olarak hedefliyoruz. Körfez ve sahil illere de direkt otobüs seferleri açacaðýz" bilgisini verdi. Geçtiðimiz günlerde Otogar ve Gazi Caddesi nde satýþ ofisleri açan Metro Turizm, orum halkýna en iyi hizmeti sunmayý amaçlýyor. Dastini Bebe Market açýlýyor T Recep Mebet ürkiye nin en büyük bebek maðazalar zinciri olarak tanýnan Dastini Bebe Market, orum da maðaza açýyor. Dastini Bebe Market orum Þubesi yakýnda Gazi Caddesi numara 48/D de hizmete girecek. Firma yetkilisi Mehmet Ali Özgür le birlikte bilgiler veren Maðaza Müdürü Zehra örekci, Türkiye ve dünyanýn seçkin bebek ürünlerini orum halkýnýn beðenisine sunacaklarýný söyledi. Türkiye çapýnda 40 a yakýn þubesi bulunan Zehra örekci Dastini nin anne, bebek ve çocukla ilgili tüm ürünleri tek çatý altýnda müþterileriyle buluþturduðunu anlatan Zehra örekci, 250 metrekarelik maðazamýzda hamile kýyafetleri ve çocuk ayakkabýlarý da yer alacak dedi. örekci, tüm orum halkýný Gazi Caddesi nde hizmete girecek Dastini Bebe Market e davet etti. Firma yetkilisi Mehmet Ali Özgür, açýlýþ hazýrlýklarýnýn sürdüðünü söyledi. Dastini Bebe Market yakýnda Gazi Caddesi numara 48/D de hizmete girecek.

11 PERÞEMBE 13 HAZÝRAN Evkuran dan BÝK e ziyaret Yerel medya orum için þans K Recep Mebet ültür ve Turizm Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný hemþehrimiz Mahmut Evkuran dün Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) orum Þubesi ni ziyaret etti. Ayný zamanda BÝK Denetim Kurulu Üyesi de olan Mahmut Evkuran, Þube Müdürü Osman Bolluk la görüþerek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler aldý. BÝK Genel Kurul Üyesi ve Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen ile Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru nun da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Evkuran, orum yerel medyasý, orumlular için bir þans dedi. orum da BÝK þubesi açýlmasýnýn yerel medyanýn konumu açýsýndan yerinde bir adým olduðunu belirten Evkuran, hizmetlerin yerinde sunulmasýnýn önemine de iþaret etti. Ziyarette yerel medya ve sorunlarý hakkýnda bilgiler de alan Evkuran, orum, basýn sektörü açýsýndan sahip olduðu potansiyelle önemli bir konumda dedi. orum basýný, sektörel açýdan iyi bir yerde diyen BÝK Þube Müdürü Osman Bolluk da sunduklarý hizmetlerle basýnda kurumsallaþmaya önemli katkýlar saðladýklarýný vurguladý. Mahmut Evkuran, orum, basýn sektörü açýsýndan sahip olduðu potansiyelle önemli bir konumda dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Bolluk, misafirlerine te- enesizler in acý kaybý Cavidan Amanvermez hayatýný kaybetti orum Eðitim ve Kültür Vakfý (EKVA) kurucu üyelerinden Ýlhan ve Ýsmet enesiz in kýz kardeþi Cavidan Amanvermez, Ýzmir de vefat etti. Geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitiren Cavidan Amanvermez in vefatý ailesi baþta olmak üzere EKVA yönetim kurulunu da hüzne boðdu. Merhumenin cenazesi önceki gün kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ýzmir de topraða verildi. HAKÝMÝYET, Cavidan Amanvermez e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kayýp genç aranýyor E rdi Mahazim (23) adlý evli ve bir çocuk babasý gencin kaybolduðu bildirildi. Kardeþinin yaklaþýk iki haftadýr kayýp olduðunu belirten Uður Mahazim, tüm giriþimlerine raðmen Erdi den haber alamadýðýný söyledi. Haber vermeden evden ayrýlan kardeþini tüm aramalarýna raðmen bulamadýðýný belirten aðabey Uður Mahazim, durumu Erdi Mahazim Emniyet e de bildirdiðini kaydetti. Mahazim, aradan geçen sürede herhangi bir geliþme yaþanmamasý nedeniyle endiþeli bir þekilde beklediklerini ifade etti. Kaybolan kardeþinin bir an önce bulunmasýný isteyen Mahazim, Erdi yi gören ya da nerede olduðunu bilenlerin insaniyet namýna numaralý telefonlara bilgi vermelerini rica ediyorum dedi. Osmancýk ta kaza: 2 yaralý orum un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Ordu dan Ýstanbul istikametine seyir eden Zikri Okutan (56) yönetimindeki 34 VK 0326 plakalý otomobil, Gecek köyü yakýnlarýnda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak þarampole uçtu. Kazada sürücü Zikri Okutan ve eþi yaralandý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. (ÝHA) Kazým Özdemir, hizmetlerini Turkcell Mavi Nokta çatýsý altýnda sürdürdüklerini söyledi. Ozan Ýletiþim yenilendi T Recep Mebet urkcell yetkili bayii Ozan Ýletiþim, yenilenen yüzüyle hizmete girdi. Yenilik çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Ozan Ýletiþim sahibi Kazým Özdemir, hizmetlerini Turkcell Mavi Nokta çatýsý altýnda sürdürdüklerini söyledi. Turkcell in Yazýçarþý mevkiindeki tek yetkili bayii olduklarýný vurgulayan Kazým Özdemir, Yenilenen iç dizaynýmýzla müþterilerimizin hizmetindeyiz dedi. KVK, Genpa, Telpa yetkili bayii olarak da hizmet verdiklerini anlatan Özdemir, seçkin markalarýn cep telefonu modellerini müþterilerinin beðenisine sunduklarýný kaydetti. Turkcell Výnn internet paketi LPG Dolum-Boþaltým Kursu 21 Haziran da M akine Mühendisleri Odasý orum Temsilciliði tarafýndan düzenlenen 'LPG Dolum-Boþaltým (Pompacý) Personel Kursu', 21 Haziran 2013 tarihinde gerçekleþecek. Oda salonunda düzenlenecek kursa orum'daki akaryakýt istasyonlarýnda görev yapan tüm otogaz dolum personeli katýlabilecek. LPG'nin dolum ve boþaltýmýnda görev alan herkesin baþvurabileceði kurs hakkýnda bilgi veren Makine Mühendisleri Odasý orum Temsilciliði yetkilileri, 16 saatlik kursa katýlýp baþarýlý olanlara sertifika verileceðini kaydettiler. Kurs kayýtlarýnýn devam ettiðini belirten yetkililer, baþvuru için öðrenim belgesi fotokopisi, 3 adet vesikalýk fotoðraf ve nüfus cüzdaný fotokopisinin yeterli olduðunu bildirdiler. LPG Dolum-Boþaltým kursu ile ilgili detaylý bilginin Gazi Caddesi Balaban Pasajý 2. kat numara 53/4'te hizmet veren Makine Mühendisleri Odasý orum Temsilciliði'nden edinilebileceði ifade edildi. Turkcell yetkili bayii Ozan Ýletiþim yenilendi. Albayrak 4/C den mezuniyet gecesi Recep Mebet A Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. satýþýnýn yanýnda faturalý hat sahiplerine özel cep telefonu seçenekleri de sunduklarýný dile getiren Özdemir, Sektördeki 12 yýllýk tecrübe ve disiplinli kadromuzla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kampanya ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi edinmek isteyen herkesi Fatih Caddesi Yazýçarþý Meydaný numara 2/D de faaliyet gösteren iþyerimize bekliyoruz diye konuþtu. lbayrak Ýlkokulu 4/C Sýnýfý tarafýndan düzenlenen mezuniyet gecesi ve yýl sonu þenliði geçtiðimiz günlerde gerçekleþti. Cevher Sofra Restoran da düzenlenen programa Sýnýf Öðretmeni Duran Bozaðcý ile öðrenci velileri de katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Duran Bozaðcý, ilkokulu baþarýyla tamamlayan öðrencilerini tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi. Bozaðcý, Yavrularýmýza baþarýlý bir gelecek hazýrlamak için var gücümüzle çalýþtýk, yorulduk. Bu etkinliði hak ettik. ocuklarýmýzýn kendisi ile barýþýk, özgüveni tam, ailesine, milletine faydalý bireyler olarak yetiþmeleri için gayret gösterdik. Aileler de ilgi ve desteklerini esirgemedi. Ayný Ozan Ýletiþim, Fatih Caddesi Yazýçarþý Meydaný numara 2/D de hizmet veriyor. ilginin daha da artarak ileriki yýllarda da devam edeceðine inanýyorum. Öðrencilerimin de ortaokulda daha çok çalýþacaðýna güvenim tam. Öðrencilerimin her birini tek tek tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum diye konuþtu. Öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu gösterilerle devam ettiði program mezuniyet pastasý kesilmesi ve müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. Sýnýf Öðretmeni Duran Bozaðcý, öðrencilerini tebrik ederek baþarýlar diledi. Albayrak Ýlkokulu 4/C Sýnýfý öðrencileri mezuniyet gecesi düzenledi.

12 12 PERÞEMBE 13 HAZÝRAN 2013 Koyunbaba Köprüsü ihale edilecek O smancýk Koyunbaba Köprüsü restorasyonu için ihale tarihi belli oldu. 28 Haziran günü ihale edilecek köprünün sözleþmesi imzalandýktan sonra 5 gün içinde yer teslimi yapýlacak ve ihaleden itibaren 900 gün içinde bitirilecek. Adýný Fatih Sultan Mehmet ve Sultan II. Beyazýt tan ýrmak üstüne köprü yapýlmasýný isteyerek büyük emeði geçen ve o dönemde yaþamýþ olan Anadolu'nun tanýnmýþ velilerinden Koyun Baba lakaplý Seyit Ali'den alan ve asýl adý Osmancýk Ýkinci Beyazýt Köprüsü olan Osmancýk Koyunbaba Köprüsü'nün restorasyonu için ihale tarihi belirlendi. DSÝ tarafýndan yürütülen ýrmak ýslahý ile birlikte tarihi köprünün bütün kemerleri açýða çýkmýþ olacak. Cumhuriyet tarihinde ilk olarak 1938 yýlýnda restore edildiði bilinen köprü en son 1980 yýlýnda restore edilmiþ ancak tarihi dokusuna bir hayli zarar verilmiþti. Konu hakkýnda orum Milletvekili Cahit Baðcý nýn çabalarý ve yoðun mesaisi sayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn müþtereken yürüttükleri Koyunbaba Köprüsü'nün turizme kazandýrýlmasý çalýþmalarý kapsamýnda incelemeler ve dayanýklýlýk ölçümleri gibi teknik çalýþmalar yapýlmýþtý. Baðcý, Sultan II. Beyazýt tarafýndan 1489 yýlýnda yaptýrýlan 525 yýllýk Koyunbaba Köprüsü 250 m uzunluðu ve 7,5 m geniþliði ile Anadolu'nun eþi benzeri olmayan güzellikteki uzun köprülerinden birisi olma özelliðini halen korumaktadýr. Bugün görülen 15 kemer ile birlikte orijinal halinde bulunan toplam 19 kemerin açýða çýkartýlmasý ile birlikte ilimiz ve Türkiye turizmine, tanýtýlmasýna büyük katký saðlayacaktýr. Restorasyonunun tamamlanmasý ile unutulmaya yüz tutmuþ Halk saðlýðý çalýþanlarýnýn maðduriyeti sürüyor enel Saðlýk Ýþ Sendikasý o- Ýl Temsilcisi Dursun Grum Tunç, halk saðlýðý çalýþanlarýnýn maðduriyetlerinin artarak devam ettiðini söyledi. Halk saðlýðý personelinin geçici görev yolluklarý ödensin çaðrýsý ile yetkilileri göreve davet ettiklerini belirten Tunç, Aradan 37 gün geçmesine, ödenek maðduriyetinin de 8. ayýna girmesine raðmen sorun çözülmemiþ artarak devam etmiþtir. Sorumlular ise sessiz kalmayý yeðlemiþlerdir. dedi. Kamu saðlýk çalýþanlarýnýn temel hak ve çýkarlarýnýn korunmasýný asli görevi olarak kabul eden sendikamýz Genel Saðlýk Ýþ Sendikasý, saðlýk çalýþanlarýnýn Yedek subaylýk tercihe baðlý edek subay celbinde Ysýnav kalktý, kiþinin tercihi göz önünde bulundurulacak. Milli Savunma Bakanlýðý (MSB), yapýlan son deðiþikliklerin ardýndan asker adaylarýna gönderdiði bilgilendirmede yedek subay celp, seçim ve sýnýflandýrmasýnda test sýnavý ve mülakatlarýn kaldýrýldýðýný duyurdu. Asker adaylarýna gönderilen pusulada yedek subay celp, seçim ve sýnýflandýrýlma sisteminin daha etkin bir yapýya kavuþturulmasý maksadýyla bazý düzenlemelerin yapýldýðý ifade edildi. Açýklamada, "Aðustos sorunlarýnýn takipçisi ve çözüm noktasý olmaya devam edecektir. diyen Genel Saðlýk Ýþ Sendikasý orum Ýl Temsilcisi Dursun Tunç, Geçici görev yolluklarýnýn ödenmeme gerekçesi olarak öne sürülen Ödenek yok nedenini irdelemek gerekir. Þu sorularýn cevabý sorgulanmalýdýr: Hükümet ekonomik sýkýntý mý yaþamaktadýr? 10 yýlý aþkýn süredir iktidarda olan AKP hükümeti her platformda ekonomiyi düzlüðe çýkartmakla öðünmektedir. Ekonomide yaptýklarýný iddia ettikleri baþarýlardan söz etmektedirler. Yakýn zaman içerisinde yaptýklarý açýklama ile, IMF ye olan borcumuzu ödedik hatta IMF ye 2013 yedek subay celbinden itibaren test ve mülakat faaliyetleri kaldýrýlarak celp dönemleri karýþýk sýnýf ve týp doktoru ayrý olmaksýzýn dört celp olarak düzenlenmiþtir." denildi. Aðustos yedek subay celbinden itibaren seçim ve sýnýflandýrmanýn MSB Askeralma Daire Baþkanlýðý'nca borç verecek duruma geldik açýklamasýnda bulunmuþlardýr. Bu durum ne kadar gerçekçidir? Kamu saðlýk personelleri gözden mi çýkartýlmýþtýr? Hükümetin uyguladýðý saðlýkta dönüþüm projesi doðrultusunda; sosyal devlet anlayýþý terk edilerek, piyasa ekonomisine dayalý, uluslar arasý tekelci sermaye lehine, saðlýk hizmetini gelir getiren bir iþletme olarak gören, ne kadar çok hasta o kadar çok gelir ve kazanç anlayýþýna dayalý, saðlýk personelini deðersizleþtiren, güvencesizleþtiren, saðlýk personelini meta olarak gören ve sýradan eleman durumuna düþüren bir anlayýþýn sonucu olarak mý ödemeler göz ardý edilmektedir? Yedek subay celbinde sýnav kalktý, kiþinin tercihi göz önünde bulundurulacak. 7. Kösedað Keþkek Þenliði alyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, 7. Kösedað Keþkek Þenliði düzenleyecek. Þenlik, 23 haziran Pazar günü saat da atak mesire yeri üstü Kayak Merkezi nde yapýlacak. 7. Kösedað Keþkek Þenliði ne tüm orum halký davet edildi. Cahit Baðcý, Koyunbaba Köprüsü nün ihale tarihini duyudu bu tarihi köprünün en büyüðü 16,4 m olan kemerlerinden tümü ortaya çýkarýlacaktýr. dedi. Koyunbaba köprüsü turist çekecek Türk köprü mimarlýðýnýn çok önemli yapýlarýndan olan Koyunbaba Köprüsü nün, tüm tarihsel yapýlar gibi çevresiyle bir bütün olduðunu ve çevresiyle korunmasý, yaþatýlmasý gerektiðini söyleyen Baðcý, Biz de bunun için çaba gösteriyoruz. Köprü, mükemmel gün batýmý manzarasý ile seyredenleri adeta büyülemektedir. Restorasyonun tamamlanmasý ile birlikte ilçemize turist çekecektir. Atlas Dergisi nin Türkiye Tarihi Köprüler Atlasý sayýsýna da konu olan köprü, Anadolu'nun sayýlý tarihi köprülerinden birisi olduðunu göstermiþtir. Ünlü Seyyah Evliya elebi tarihi Koyunbaba Köprümüz hakkýnda þöyle anlatýr; Sultan Bayezýd-ý Veli'nin hayratýndan olarak 19 gözlü büyük bir köprü vardýr ki, her bir kemeri eleðim saðmadan ve gökyüzü kehkeþanýndan niþan verir. Böyle çýlgýnca akan bir ýrmaða üstad mimar, sanki bir sýrat köprüsü yapmýþtýr. Anadolu da eþi yoktur. Ýlçe ve ilimiz turizmine olaðanüstü bir katký saðlayacaðý kesin olmakla birlikte ecdadýmýzdan yadigâr olan bu tarihi köprünün tüm güzellikleriyle gün yüzüne çýkacak ve yenilenecek olmasý bizleri son derece sevindirmektedir. Koyunbaba Köprümüz hak ettiði deðere kavuþacaktýr. diyerek Koyunbaba Köprüsü nün restorasyon çalýþmalarýný da yakýndan takip edeceklerini, tarihi dokunun korunmasý için önlemler alýnmasýný saðlayacaklarýný ifade etti. DSÝ tarafýndan yürütülen ýrmak ýslahý ile birlikte tarihi köprünün bütün kemerleri açýða çýkmýþ olacak. J Bütün bu sorularýn cevaplarý ayrý ayrý irdelenmeli, kamu saðlýk personellerinin ne gibi tehlikelerle karþý karþýya olduðu tüm kamu çalýþanlarýnca yorumlanmalýdýr. Genel Saðlýk Ýþ Sendikasý orum Ýl Temsilciliði olarak, baþta orum halk saðlýðý çalýþanlarýnýn güncel problemi olan geçici görev yolluklarýnýn ödenmesi olmak üzere, orum da görevli tüm kamu saðlýk çalýþanlarýnýn temel hak ve çýkarlarýný korumak için yasal ve demokratik mücadelemizi, her platformda sonuç alana kadar sürdüreceðimizi, sorunlarýn takipçisi olacaðýmýzý, kamuoyuna ilan ediyoruz. diye yapýlacaðý ifade edildi. Açýklamaya göre seçim ve sýnýflandýrma yapýlýrken yükümlünün istekleri de dikkate alýnacak. Ayrýca meslek bilgisi, tahsil, akademisyenlik ile saðlýk durumu, yaþ ve fiziksel özeliklerde göz önünde bulundurulacak. Lisans bitirme ve yabancý dil notu tahvil edilerek seçim ve sýnýflandýrma bu kriterler üzerinden yapýlacak. Aðustos 2013 yedek subay celbinden itibaren sevk öncesi hazýrlýk dönemi getirildiði bilgisinin verildiði açýklamada, yükümlülerin 1-30 Haziran arasýnda sevk öncesi hazýrlýk iþlemleri yapmasý gerektiði aktarýldý. Hazýrlýk iþlemleri yapmayan yükümlüler bakaya iþlemine tabi tutulacak yýl kutlamasý andarma Genel Komutanlýðý nýn 174. kuruluþ yýldönümü törenle kutlanacak. Kutlama töreni, yarýn saat de Ýl Jandarma Komutanlýðý Kýþlasý nda yapýlacak. Demokrat Parti Ýskilip te Ýsmail Baykal la devam D emokrat Parti (DP) Ýskilip Ýlçe Olaðan Kongresi gerçekleþtirildi. Parti binasýnda gerçekleþtirilen kongreye DP Ýl Baþkaný Muhsin Kocasaraç, Baþkan Adayý Ýsmail Baykal ve partililer katýldý. Tek listeyle gerçekleþtirilen kongrede konuþan Ýl Baþkaný Kocasaraç, ülke olarak zor zamanlar geçirdiklerini söyledi. Bazý partilerin zaman zaman gerilemeler yaþadýðýný kaydeden Kocasaraç, Bize bir avuç diyorlar ama bizler tekrar büyüyeceðiz. dedi. Türkiye gündemine iliþkin açýklamalarda bulunan Kocasaraç, Gezi Parký olaylarýnýn bir sosyal patlama olduðunu söyleyerek, AK Parti'nin kendi içinde bölündüðünü iddia etti. Halkýn Baþbakan a rest çektiðini ve Baþbakan ýn da fevri davrandýðýný ifade eden Kocasaraç, Bu ülkenin hamuru olan Demokrat Parti için çalýþýyoruz. Biz inandýðýmýz dava için çalýþýyoruz. diye konuþtu. Kocasaraç ýn konuþmasýnýn ardýndan konuþan Baþkan Adayý Ýsmail Baykal, Demokrat Parti nin eski günlerindeki ihtiþama kavuþmasý için ellerinden gelen her þeyi yapacaklarýný söyledi. Konuþmalarýn ar- DP Ýskilip te yeni yönetimini belirledi. dýndan yeni yönetim kurulu listesi oylandý. Yen liste oy birliðiyle kabul edildi. Demokrat Parti Ýskilip Ýlçe Teþkilatý þu isimlerden oluþtu: Ýsmail Baykal, Nurettin Aktaþ, Dilaver Soydan, Yaþar Ýnce, Ali Koyun, Yaþar Deler, Ahmet Davulcu, Mehmet Þentürk, Mehmet Ýpekçi, Ahmet Almalý, Ahmet Demirci, Kamil Kaçmaz, Ali etinkaya, Ahmet Sak ve Hüseyin Kanbur. Doðal Dünya Doðal Ýskilip sergisi azmalý Konak ta Ybir süredir devam eden yazma baský, ebru ve seramik kurslarý sona erdi. Kurs boyunca üretilen eserler önceki gün Yazmalý Konak ta sergilenerek Ýskilipliler in beðenisine sunuldu. Geçtiðimiz yýl da gerçekleþtirilen Kapýlarýn Dili Sergisi yle birleþtirilen sergide Ýskilip kapýlarýna doðal dünya ile ilgili bilgilendirici afiþler asýldý. Hughette Eyüboðlu ve Kýz Meslek Lisesi'nin organizesiyle Doðal Dünya Doðal Ýskilip adýyla gerçekleþtirilen sergiye Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Bedri Rahmi Eyüboðlu nun gelini Hughette Eyüboðlu ve çok sayýda davetli katýldý. Sergiye katýlanlara doðal bez ve kâðýt poþetler hediye edildi. Sergide bazý kursiyerler seramik konusundaki hünerlerini sergilerken, Kaymakam Yýlmaz da yazma baskýyý denedi. Sergide katýlýmcýlara çeþitli ikramlarda bulunuldu. Serginin ardýndan þiir dinletisi Kapýlarýn Dili ve Doðal Dünya Doðal Ýskilip Sergisi nin ardýndan atalkara Kültür Sanat Evi tarafýndan Endüstri Meslek Lisesi Konferans 'nda Demokrat Parti (DP) Ýskilip Ýlçe Olaðan Kongresi gerçekleþtirildi. Ýl Baþkaný Kocasaraç, kongrede gündemi deðerlendirdi. bir þiir dinletisi gerçekleþtirildi. Ahmet Bilen in teknik destekleriyle gerçekleþtirilen þiir dinletisinde Hughette Eyübolu kýsa bir konuþma yaparken öðretmenlerin þiir ve müzik dinletisi beðeniyle takip edildi. Dinletide katýlýmcýlar da þiir okuyarak dinletiye renk kattý. Yazmalý Konak ta bir süredir devam eden yazma baský, ebru ve seramik kurslarý sona erdi. Hughette Eyüboðlu ve Kýz Meslek Lisesi'nin organizesiyle Doðal Dünya Doðal Ýskilip sergisi açýldý.

13 PERÞEMBE 13 HAZÝRAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 4 Þa bân: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:31 Mayýs 1429 Hýzýr: HAZÝRAN ocuklarýna Kur'ân-ý kerîm öðretenlere veya Kur'ân hocasýna gönderenlere, öðretilen Kur'ânýn her harfi için, 10 defa Kâ'be-i muazzama ziyareti sevabý verilir. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Devlet Hastanesi orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) epni (Mevlüt GEZER) öplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) VEFAT EDENLER 1- Merhum öðretmen Mehmet Arga ve emekli öðretmen Fazlý Arga nýn ablasý Yadigar Arýcý. 2- orum Huzur Evi nde kalan Arif Körçoban. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ýslam'da Aile ve ocuk Terbiyesi 10 Ýslam-i eðitim sisteminde önemli bir yer tutan etkenlerden biride, elimizden gelen her türlü tekbiri alýp, yapmamýz gerekenleri yerine getirdikten sonra çocuklarýmýz için hayýr duada bulunmaktýr. Belki de birçoklarýmýzýn en fazla ihmal ettiði konulardan biriside duadýr. Dua, insanýn yaratýlýþ yapýsýnda var olan fýtri bir olgudur. Her insan hayatýnda üstesinden gelemeyeceði þeylerle karþýlaþýp sýkýntý ve acze düþüp, sýkýntýlarýnýn giderilmesi konusunda Allah'a sýðýnýr. Yüce Rabbimiz Kur'aný Kerim'de: "Ýnsana bir zarar geldiði zaman, (o zararýn giderilmesi için) bize dua eder; fakat biz ondan sýkýntýsýný kaldýrýnca, sanki kendisine dokunan bir sýkýntýdan ötürü bize dua etmemiþ gibi geçip gider." (Yunus 12) ve benzeri birçok ayette, Rabbimiz dualarýmýzýn sonunda sýkýntýlarýmýzý defettikten sonra þükran duygusu içerisinde imanýn gereklerini yerine getirmemizi, bunu yaptýðýnýz zamanda nimetlerini arttýracaðýný bildiriyor. Dua insanýn fýtratýnda (yaratýlýþýnda) olduðundan dolayý sadece inananlar deðil inanmayanlarda dara düþtükleri zaman dua ederek Allah'tan yardým talep ederler. Ýnsan aciz ve zayýf bir varlýk olduðunu daha çok sýkýntýya düþtüðü zaman anlar. Biz Müslüman'lar Yemeklerden sonra, namazlardan sonra, yolculuða çýkacaðýmýz zaman, ölen yakýnlarýmýz için ve her hayýrlý iþimize baþlarken besmele ve dua ile baþlar ve Allah'tan yardým talep ederiz. Bazen bazý kimseler, yüce Rabbimiz Kur'an-ý Kerim'de "Dua edin dualarýnýzý kabul edeyim buyuruyor. Ben de dua ediyorum, dualarým hiç karþýlýk bulmuyor." diyenler oluyor. Biz sadece iþimiz düþtüðü zaman dua edersek o zaman karþýlýk bulmayabilir. Normal zamanlarda Rabbimizin çaðrýlarýna kulak ve gönül verir, imanýn gereklerini yerine getirir, ondan sonrada dua edersek hiç þüpheniz olmasýn ki istek ve dualarýmýz karþýlýksýz kalmaz. Peygamberimiz "Biliniz ki Allah'u tealâ kendisinden gafil bir kalbin duasýný kabul etmez." (Tirmizi Daavet 64) buyurmuþtur. Dua ayný zamanda yüce Rabbimizin ilahi emrinin yerine getirilmesidir. "(Ey Muhammed) De ki: Dua ve ibadetleriniz olmasaydý Rabbim size ne diye deðer versin." (Furkan 77) Kýldýðýmýz namazlarýn her rekâtýnda okuduðumuz Fatiha suresinin 4. Ayetinde "(De ki) Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardým dileriz." Bakara 186 da ise "Eðer kullarým beni sana soracak olurlarsa bilmiþ olsunlar ki ben onlara çok yakýným. Onlarda bunu bilsinler tövbe, ibadet ve dua etsinler ki dualarýný kabul edeyim." Buyrulur. Dualar yalnýz Allah'a yapýlýr, istek ve yardýmlar yalnýzca Allah'tan istenir. Aksi takdirde Allah korusun insan farkýnda olmadan þirke düþebilir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ý Kerim'in bazý yerlerinde peygamberlerin dilinden bizlere dua örnekleri sunarak bir takým mesajlar vermiþ ve onlarý örnek almamýzý istemiþtir. "Ya Rabbi gerçekten benim baþýma bela geldi. Hâlbuki sen merhametlilerin en merhametlisisin.(eyyüp a.s.)" (Enbiya 83) "Ey Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik. (Adem a.s.) Eðer sen bizi affetmez ve bize acýmazsan mutlaka ziyana uðrayanlardan oluruz." (Araf 23) "Rabbim beni yalnýz býrakma (Zekeriyya a.s.)" (Enbiya 89) "Benim canýmý Müslüman olarak al ve beni salih kullarýna kat" (Yusuf 101) Peygamberimiz üç sýnýf insan vardýr ki. Öldükten sonra da amel defterleri kapanmaz ve sevap yazýlmaya devam eder. 1. Geride hayýrlý evlat býrakan anne ve baba (Müslim, vasiyet 14) Yine Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com peygamberimiz 3 sýnýf insanda vardýr ki onlarýn dua veya beddualarý Allah indinde kabule daha yakýndýr. 1. Mazlumun dua veya bedduasý 2. Bir kimsenin kendisi için deðil de baþkasý için yapmýþ olduðu dua. 3. Anne ve babalarýn çocuklarý için yapmýþ olduðu dua veya beddua." (Tirmizi, Taç) buyurmuþtur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ý Kerim'de çocuklarýmýzla ilgili nasýl dua edeceðimiz konusunda da bir takým mesajlarý yine peygamberlerin dilinden onlarý konuþturarak þöyle verir. Hz. Ýbrahim ve Ýsmail a.s: "Ey Rabbimiz bizi sana teslim olan kul eyle ve bizim nefislerimizden sonra senin iradene teslim olan bir ümmet meydana getir. Ey Rabbimiz soyumuzdan gelen Müslümanlarýn içinden, onlara ayetlerini okuyan, kitabý ve hikmeti öðreten ve onlarý günahlardan koruyan bir peygamber gönder." (Bakara 129) Lokman a.s ýn dilinden mesajlarý daha önceki yazýmýzda vermiþtik. "Kur'an-ý Kerim'de dua ve ibadetlerin önemli bir yerinin olduðunu görmekteyiz. "O çok merhametli Allah'ýn (has) kullarý onlardýr ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahil kimseler kendilerine laf attýðý zaman (incitmeksizin) "selam" derler (geçerler). Onlar ki: "Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydýnlatacak eþler ve zürriyetler baðýþla ve bizi takva sahiplerine önder kýl" derler. Ýþte onlar, sabretmelerine karþýlýk cennetin en yüksek makamlarý ile mükâfatlandýrýlacaklar, orada hürmet ve selamla karþýlanacaklardýr. Orada ebedî kalacaklar, orasý ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdýr." (Furkan 63-77) "Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazý devamlý kýlanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamý kabul et!" (Ýbrahim 40) Peygamberimiz, Rabbimizin bizlere hayýrlý ve güzel ahlaklý ve salih evlatlar lütfetmesi ve bu ahlak üzere hayat sürmeleri için dua etmemizi buyurmuþlardýr. Peygamberimiz sýkça dua ederek her türlü musibetlerden Allah'a sýðýndýðýný ve bizlerinde hem kendimiz hem de çocuklarýmýz için dua etmemizi istemiþtir. Bu konuda cimrilik yapmayýp çocuklarýmýz için hayýr dualarýmýzý esirgemememizin gerekli olduðunu görmekteyiz. Rabbimiz bizleri nefislerimizle baþ baþa býrakmasýn. Duasýz bir eðitim hormonlu büyüyen bir bitkiye benzer. Dua yüce Rabbimize teslimiyetin bir ifadesi ve güç kaynaðýdýr. Ýþlerimizin hayýrlý olmasý, istediðimiz neticeyi elde edebilmemiz için hareket noktamýz besmele ve dua ile olmalýdýr. Dua insaný Allah'a yakýnlaþtýran, Allah'ýn rahmet ve yardýmýný saðlayacak bir iletiþim aracý ve muhkem bir sýðýnak olduðu gibi gelecek nesiller içinde ilahi müdahaleyi takdir alaný içine alan, ilahi bereketi artýran bir hareket noktasý ve iletiþim baðýdýr. ocuklarýmýzla ilgili yapmamýz gereken ve elimizden gelen her þeyi yapýp her türlü tedbiri aldýktan sonra onlar için dua edip yegâne sahibimiz olan Rabbimize emanet edelim. Rabbimiz bizleri þeytanýn oyuncaðý ve nefsimizin esiri olanlardan eyleme. Korktuklarýmýzdan emin kýl, her türlü kaza, bela ve musibetlerden sana sýðýnýr ve yalnýz senden yardým dileriz. " Rabbimiz! Bizi doðru yola ilettikten sonra kalplerimizi eðriltme. Bize tarafýndan rahmet baðýþla. Lütfu en bol olan sensin." (Âli Ýimrân - 8) Peygamberimizin deyimi ile "Ey Rabbimiz iþe yaramayan bilgiden, ürpermeyen kalpten, kabul olunmayan duadan ve doymayan nefisten, nifaktan ve kötü ahlaktan sana sýðýnýrýz. Rabbimiz bizleri sorumluluklarýnýn bilincinde olan ve yerine getirme gayreti içeri- Karpuz kanseri önlüyor Yaz aylarýnýn vazgeçilmez yiyeceklerinden karpuzun pek çok faydasý bulunuyor. Yaz aylarýnda sýkça tüketilen karpuzun, yüksek tansiyon ve kalp krizini önlediði bildirildi. Batman Bölge Devlet Hastanesi Yöneticisi Opr. Dr. Adnan Tuna, yaz aylarýnda sýkça tüketilen karpuzla ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Karpuzun kanseri önleyici bir özelliðinin olduðunu ancak karpuzu çekirdekleri ile tüketildiðinde baðýrsak týkanmalarýna yol açtýðýný söyledi. Karpuzun insan saðlýðýnda büyük faydasý olduðunu aktaran Opr. Dr. Adnan Tuna, karpuzun içinde C vitamini ve antioksidan madde olan laykopen adlý maddenin insan vücuduna kanserojen etkisi yaratan maddelere karþý kanser önleyici bir özelliði olduðunu, karpuz anti kanserojen etkisi nedeniyle insan saðlýðýna ayrý bir önemi olduðunu söyledi. "KARPUZ FAZLA TÜKETÝLDÝÐÝNDE VÜCUDA ZARAR VERÝR" Karpuzun diyet açýsýndan da ayrý bir önemi olduðunu kaydeden Opr. Dr. Tuna, "Karpuzun içerdiði yüksek potasyum nedeniyle kan dolaþýmýnda bulunan sodyumun böbrek yoluyla atýlmasýný saðlayýp hem vücut kan basýncýna olan faydasý hem de böbreklerin daha iyi iþlevsel hale gelmesini saðlayýp, kalbe olan yükü azaltýp kalp krizlerini yüksek tansiyonu önleme açýsýndan da büyük önemi vardýr. Özellikle diyet yapan vatandaþlar karpuz yerken peynirle yememeleri gerek, çünkü peynir karpuzla yendiði taktirde aþýrý kilo yapar" diye konuþtu. Ayrýca karpuzun çekirdeði ile birlikte tüketildiðinde baðýrsaklarda týkanýklara yol açabileceðine dikkat çeken Tuna, "Karpuz çekirdeðini fazla tüketmemek gerekir aksi taktirde fazla tüketildiðinde vücudun bazý organlarýna zarar verebildiði gibi barsak týkanmalarýna da yol açabilir. Bunun için dikkat etmek gerekir" þeklinde konuþtu. Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: HAZÝRAN 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 83,224 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Gerçek Zaferler 1 Zaferler önce gönüllerde baþladý. Tefekkür Sonra hayata yansýdý. Dünyamýz Allah emretti: "Savaþýn" Asýrlarca savaþýldý. Ve zaferler kazanýldý Maide Suresi 56. ayette: "Allahtan yana olanlar,mutlaka galip geleceklerdir." denilmiþ. Tarihler þahit ki; buna inanan müminler hep galip gelmiþ- Raþit Yücel lerdir. corumhakimiyet. net Maðlubiyet direncin ve imanýn zayýf zamanlarýnda yakalamýþtýr insanlarý. Faruk Nafiz amlýbel þöyle tasvir etmiþ zafer'i: "Yaþamaz ölümü göze almayan, Zafer, göz yummadan koþana gider" Ondan sonra baþladý þanlý zaferler. Þanlý sultan Yavuz Selim þöyle seslendi. "Zafer güzel düðündür, lakin yolu mezarlýktan geçen bir çimenliðe benzer." Yahya Kemal Beyatlý ise zaferleri tasvir etti. "Bin atlý akýnlarda çocuklar gibi þendik, Bin atlý o gün dev gibi bir orduyu yendik." Zaferleri engelleyen ve durduran düþmaný ise Jalin Pitt þöyle anlatmýþ. "Ýnsaný zafere ulaþmaktan iki þey alýkor: kadýn ve þeytan" La Fontaine ise: "Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez." Der. Büyük zafer kalbin muzafferiyeti ile kazanýlýr. Tarihte düþmanýn inadýný kýrmak için kýlýç ile mukabele edilmiþ. Günümüzde çihatta farzdýr. Fakat silahý deðiþmiþtir. (Sürecek) NÖBETÝ ECZANELER ERAY ÝNÖNÜ CAD. NO: 26/E ( EMNÝYET SARAYI YANI ) SATIÞ SEVDA BAHABEY CAD. 35/A (ÖZ- DOÐANLAR SÝNEMASI YA- NI) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 83,662 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 1 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaştırılan mikrobik bir hastalıktır.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

YİSAD Üyeleri Karabük te Bir Araya Geldi

YİSAD Üyeleri Karabük te Bir Araya Geldi YİSAD Üyeleri Karabük te Bir Araya Geldi YİSAD Yassı Çelik İthalat İhracat ve Sanayicileri Derneği üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sergen öncülüğünde Karabük te bir araya geldi. Katılımcılar arasında

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN GÜNDEM -Orhangazi Vizyon Çalıştayı Sonuç sunumlarının yer aldığı toplantının ikinci bölümünü gerçekleştirdik -Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında Gemlik

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Dr.İzlem KABALI Merkezefendi Toplum Sağlığı Merkezi TANIM: KKKA hastalığı ateş, yaygın vücut ağrısı, vakaların az bir kısmında ise deri, mukoza ve iç organlarda kanamalar

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İçinde Gerçekleşen Faaliyetlerden fotoğraflar 74 Slayt 16.01.2015 Saadet Partisi Yetkililerinden Odamıza

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ Yüksekokulumuzda 10 Ocak 2007 günü TEMA Vakfı nın düzenlediği Erozyon, Çevreye Verdiği Zararlar ve Alınabilecek Önlemler konulu seminer verildi. Seminer tema

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE Çorum a 5 bin konut 450 milyon yatýrým Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Uslu yu ziyaret ÇORUM AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Finansman

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı