filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2605 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1573 filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1) Prof.Dr. Mahmut ARSLAN (Ünite 2) Prof.Dr. Sabahat BAYRAK KÖK (Ünite 3) Doç.Dr. Figen DALYAN (Ünite 4) Prof.Dr. Çi dem KIREL (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Erkan ERDEM R (Ünite 6) Doç.Dr. fiuay p ÖZDEM R (Ünite 7) Yrd.Doç.Dr. Fikret YAMAN (Ünite 8) Editörler Prof.Dr. Ömer TORLAK Doç.Dr. Figen DALYAN ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc lar Doç.Dr. T. Volkan Yüzer Ö r.gör. Orkun fien Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil Yaz m Dan flman Okt. Meral Aflkar Grafiker Aysun fiavl Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi flletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Haziran 2012

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... viii Sorumluluk Kavramlar ve flletmelerin Sosyal Sorumluluklar... 2 SORUMLULUK KAVRAMI... 3 Bireysel Sorumluluk... 8 Sosyal Sorumluluk Görev Sorumlulu u Yönetsel Sorumluluk filetmeler N SORUMLULUKLARI flletmelerin Sorumluluklar n n S n fland r lmas filetmeler N SOSYAL SORUMLULUKLARI flletmelerin Sosyal Sorumluluklar yla lgili Yaklafl mlar Klasik Yaklafl m Modern Yaklafl m flletmelerde Sosyal Sorumlulu un Leh ve Aleyhindeki Görüfller Lehteki Görüfller Aleyhteki Görüfller Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar fl Ahlak ve Önemi G R fi ÖRGÜTSEL VE KÜRESEL DÜZEYDE fi AHLAKI KÜLTÜRÜNE DUYULAN HT YAÇ AHLAK VE ET K KAVRAMLARI fi AHLAKI KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIfiI VE GEL fi M ( ) Aras : Ahlak Arayan fl Dünyas ( ) Profesyonellik ve fl Ahlak ( ): fl Ahlak ve Büyüyen Karmafl kl k ( ), fl Ahlak nda Düzen Getirme Giriflimleri ( ) Küresel fl Ahlak GENEL AHLAK TEOR LER BA LAMINDA fi AHLAKININ TEMELLER Kant n Ödev Ahlak : (Deontoloji) Sonuçsalc l k (Teleoloji) Erdem Ahlak Adalet Ahlak Do u ve Bat Medeniyetlerinde fl Ahlak na liflkin Bak fl Aç lar n n Temelleri slam ve Do u Dinlerinde Ahlak Felsefesi Ahilikde fl ve Meslek Ahlak De erleri ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler filetmelerde fi AHLAKINA L fik N PROBLEM VE K LEML KONULAR Ayr mc l k fflaat (Whistle Blowing) ve Örgüte Sadakat Küçülme ve flten Ç karmalar fl Yerinde Cinsel Taciz ve Kad nlara Yönelik Sorunlar Y ld rma Tüketiciler ve fl Ahlak Rekabete Dayal Sorunlar Hisse Sahiplerine liflkin Sorunlar Do al Çevreye liflkin Sorunlar MESLEK AHLAKI Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE fl Ahlak ve Etik Yaklafl mlar G R fi AHLAK, ET K VE AHLAK TEOR S ARASINDAK L fik NORMAT F AHLAK TEOR LER Sonuçsalc (Teleolojik) Teori Egoizm Faydac l k Ödev Ahlak (Deontolojik Teori) Kant Ahlak Haklar Teorisi Adalet Teorisi ERDEM AHLAKI NORMAT F OLMAYAN AHLAK TEOR LER Tan mlay c Ahlak Göreceli Ahlak Meta-Etik Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar flletmelerde Ahlaki Karar Alma ve Etik Liderlik G R fi flletmelerin Vicdan Yoktur flletmelerin Vicdan Vard r B R SOSYAL VE EKONOM K ETK LENEN OLARAK filetme... 89

5 çindekiler v Sosyal Sözleflme filetme VE L DER Ç N PRAGMAT K PRENS PLER Etkilenenler Olarak flletmelerin Sosyal Gücü ve Etik Temeli Etkilenenler Yaklafl m n n S n rl l klar ve Lider filetme STRATEJ S, L DERL K VE AHLAK SORUMLULU U Stratejinin Dört Düzeyi Strateji Uygulamas ve Gelifltirilmesi Sosyal Dinleyiciler ve Lider filetme YAPISI VE L DER N ET K SORUMLULU U L DERLER, DENET M S STEMLER VE ET K SORUMLULUK filetmelerde L DERL K, KÜLTÜR VE ET K SORUMLULUK Etik Liderlik Tarzlar Etik Liderlerin Davran fl Biçimleri flletme Örgüt Kültürü ve Liderin Etik Sorumlulu u Güçlü Örgüt Kültürünün Özellikleri Sorunlardaki Kültür Etik flletme ve Örgüt Kültürü Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Örgütlerde Etik Kavram n n Önemi G R fi ÖRGÜTLERDE ET K KAVRAMININ ÖNEM ET K DIfiI ÖRGÜTLER ÖRGÜTLERDE ET K DAVRANIfi MODEL ÖRGÜT ET VE SOSYAL SORUMLULUK ÖRGÜTLER N ÇEfi TL GRUPLARA OLAN ET K SORUMLULUKLARI Örgüt D fl Gruplara Olan Etik Sorumluluklar Örgüt çi Gruplara Olan Etik Sorumluluklar Küreselleflme ve fl Eti i Türkiye de fl Eti i Araflt rmalar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar flletme çine Yönelik fl Ahlaki Konular filetmeler N Ç PAYDAfiLARI filetme YÖNET C LER VE fi AHLAKI Yönetim Kurullar n n Ahlaki Sorumluluklar Temel fl Ahlak Stratejisinin Belirlenmesi De erlerle Yönetim Etik Örgütsel Kültürün ve kliminin Oluflturulmas ÜN TE 6. ÜN TE

6 vi çindekiler Etik Kodlar n n Oluflturulmas Yöneticilerin Ahlaki Sorumluluklar Etik Liderlik Kat l mc Yönetim Adalet nsan Haklar na Sayg Dürüstlük fieffafl k ÇALIfiANLAR VE fi AHLAKI Sözleflme Hükümlerine Uygun Hareket Etme Haks z Menfaat Temin Etmeme flveren Mahremiyetini ve tibar n Koruma Yasal Olmayan Uygulamalar Bildirme (Whistleblowing) Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE flletme Fonksiyonlar na Yönelik fl Ahlak Konular filetmeler VE FONKS YONLARI PAZARLAMADA ET K KONULAR Mal ve Hizmetlerle lgili Ahlaki Konular Fiyatland rma le lgili Ahlaki Konular Da t mda Ahlaki Konular Reklamlarda Ahlaki Konular Yeni Pazarlama Araçlar nda Ahlaki Konular ÜRET M VE TEDAR KTE ET K KONULAR Standartlara Uygunluk sraf Üretimde nsan ve Ahlak Üretim ve Çevre MUHASEBE VE F NANSTA ET K KONULAR Muhasebe Finans NSAN KAYNAKLARINDA ET K KONULAR HALKLA L fik LERDE ET K KONULAR Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Okuma Parças Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar

7 çindekiler vii fl Ahlak Aç s ndan E itim ve Etik Kodlar n Önemi A LE, E T M VE Ö RET M KURUMLARI LE filetmelerde fi AHLAKI E T M ET K KODLARIN GEL fi M VE ÖNEM filetmec L K OKULLARINDA ET K E T M N N BUGÜNÜ VE GELECE Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Sözlük

8 viii Önsöz Önsöz Sevgili Kat l mc lar flletmelerde sosyal sorumluluk ve etik konusu, ifl dünyas nda yaflanan olumsuz geliflmeler ile bunlar n sonuçlar n n insan ve çevre sa l n ciddi anlamda tehdit eder hale gelmesiyle daha fazla konuflulur olmufltur. Yaflanan ekonomik krizler, do al kaynaklar n sürdürülebilirlik sorunlar n n gündeme gelmesi, gelecek kuflaklara devredilebilecek temiz çevreden yoksunluk ve ifl ahlâk na iliflkin de er yarg lar n n yozlaflmas, konunun ne denli önemli oldu unu göstermektedir. fl ahlâk, etik de erler ve sosyal sorumluluklara iliflkin birey ve organizasyonlar n fark ndal k ve duyarl l klar n n art r lmas na her zamankinden daha fazla ihtiyaç oldu u aç kt r. flletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik kitab n z n ilk ünitesinde sorumlulukla ilgili kavramlara de inildikten sonra, iflletmelerin sosyal sorumluluklar ayr nt l bir flekilde verilmifltir. Bu ünite ile, bireysel ve sosyal sorumluluklar ö renecek, iki sorumluluk aras ndaki ara kesitin asl nda ne denli fazla oldu unu kavrayabileceksiniz. Temel kavramlar sonras bu ünitede ayr ca iflletmelerin sorumluluklar n n neler oldu u hakk nda genifl bilgilere sahip olacak ve özellikle iflletmelerin sosyal sorumluluklar n örnekleriyle kavrayacaks n z. Kitab m z n ikinci ünitesi, ahlâk ve etik kavramlar aras ndaki ayr m net bir flekilde ortaya koyduktan sonra, ifl ahlâk kavram n n ortaya ç k fl n ve geliflimini Do u ve Bat medeniyetleri perspektifinden ele almaktad r. Bu ünitede ifl ahlâk - n n temellerine de inildikten sonra ifl ahlâk aç s ndan ikilemlere ve meslek ahâk kavramlar na da yer verilmektedir. Üçüncü ünite ifl ahlâk konusundaki farkl yaklafl mlar ele almakta ve bu kapsamda normlara dayal, sonuçlar gözeten, hak ve adalete dayal yaklafl mlar ile de er yaklafl mlar n ayr nt l bir flekilde inceleme konusu yapmaktad r. Bu ünitedeki konular sizlere ifl ahlâk na farkl yaklafl mlar ö renme ve karfl laflt rma yapma f rsat vermektedir. Dördüncü ünite ile iflletmelerde ahlâki karar almay etkileyen bireysel, örgütsel ve kültürel faktörleri ö renmifl olacaks n z. Bu ünite kapsam nda ayr ca iflletmeler ve genel olarak organizasyonlar aç s ndan etik liderli in anlam ve önemini de kavram fl olacaks n z. Beflinci ünitede iflletmelerin iç ve d fl paydafllar na iliflkin genel hatlar yla sorumluluklar sunulmaktad r. Bu ünitede bu sorumluluklar n etik aç dan ne anlam ifade etti ine iliflkin aç klamalar da detayl bir flekilde yer almaktad r. Alt nc üniteyi okudu unuzda iflletmenin iç paydafllar na yönelik etik konular ile ifl ahlâk n ilgilendiren konular oldukça detayl bir flekilde ö reneceksiniz. Konulara iliflkin örnekler ba lam nda da bu konular n ne kadar güncel ve bir o kadar da önemli ve kaç n lamaz gerçeklikler oldu unu göreceksiniz. Bu gerçekliklerle karfl karfl ya kal nd nda duyarl l klar n z n geliflmesine katk sa lad n düflündü ümüz ç kar mlar da yapabilme becerisi kazanabileceksiniz.

9 Önsöz ix Yedinci bölümde iflletmenin temel fonksiyonlar na yönelik ifl ahlâk konular yine ayr nt l bir flekilde anlat lmaktad r. Mümkün oldu unca bol örnekler üzerinden iflletme fonksiyonlar yla ilgili ifl ahlâk konular n n neler oldu u konusunda hem bilgi hem de örnekler verilen bu bölüm, farkl iflletme fonksiyonlar na iliflkin çok say da ifl ahlâk konusunun oldu unu da göz önüne sermektedir. Kitab n z n sekizinci ve son bölümünde ise ifl ahlâk aç s ndan e itim ve etik kodlar n önemi üzerinde durulmaktad r. Aile, okul ve iflletmelerde ifl ahlâk e itiminin kesintisiz sürmesi gerekti ine iliflkin yaklafl m yan nda, her ifl kolu ya da sektör için etik kodlar n da rehberlik edici ve düzenleyici rolüne iflaret edilmektedir. Sevgili kat l mc lar anlafl laca üzere, flletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik kitab n z, ifl dünyas nda oldukça önemli hale gelen sosyal sorumluluklar ve ifl ahlâk konular n detayl bir flekilde ilginize sunmaktad r. Bunun da ötesinde kitab - n z, bolca örneklerle konu ve kavramlar n anlafl lmas na ve detayl bir flekilde kavranmas na katk sa layacak flekilde tasarlanm flt r. Her ünitenin içinde yer alan s ra sizde sorular sizleri daha elefltirel ve sorgulay c düflünmeye davet ederken konulara ilgi ve duyarl l klar n z art rmay amaçlamaktad r. Yine her ünite sonundaki kendimizi s nayal m sorular ile konulara iliflkin ö rendikleriniz pekifltirilmeye çal fl lmaktad r. Ünite sonlar ndaki okuma parçalar, konu ve kavramlar gerçek hayattan örneklerle iliflkilendirmenize yard mc olacak, önerilen kaynaklar ise konu hakk nda derinlik kazanman za yol açacakt r. Sa l k, mutluluk ve baflar lar n z n devaml olmas dile iyle. Editörler Prof.Dr. Ömer TORLAK Doç.Dr. Figen DALYAN

10 1 filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Sorumluluk kavram n tan mlayabilecek, Bireysel ve sosyal sorumluluklar ile yönetici sorumluluklar aras ndaki farklar ay rt edebilecek, flletmelerin sorumluluklar n tan mlayabilecek ve listeleyebilecek, flletmelerin ekonomik ve sosyal sorumluluklar n aç klayabilecek, flletmelerin ekonomik, sosyal ve ahlaki sorumluluklar n karfl laflt rabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Sorumluluk Bireysel Sorumluluk Sosyal Sorumluluk Ak l Özgür rade Yetki Yükümlülük Vicdan Ahlaki Sorumluluk Görev Sorumlulu u Yönetsel Sorumluluk flletmelerin Sosyal Sorumlulu u flletme Paydafllar çindekiler flletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Sorumluluk Kavramlar ve flletmelerin Sosyal Sorumluluklar SORUMLULUK KAVRAMI filetmeler N SORUMLULUKLARI filetmeler N SORUMLULUKLARININ SINIFLANDIRILMASI filetmeler N SOSYAL SORUMLULUKLARINA YAKLAfiIMLAR filetmeler N SOSYAL SORUMLULUKLARININ LEH VE ALEYH NDEK GÖRÜfiLER

11 Sorumluluk Kavramlar ve flletmelerin Sosyal Sorumluluklar SORUMLULUK KAVRAMI Sorumluluk, günlük hayatta bireysel, örgütsel ve toplumsal düzeyde s k kullan lan kavramlardan biridir. Bireyin hayat n sürdürmesinde kendisine, ailesine, çevresine ve topluma karfl sorumluluklar ndan söz ederiz. Yerine getirilmedi inde, sorumsuz kifli, sorumluluklar n n fark nda de il, sorumsuzca davran yor ve benzeri yarg lay c ifadeler kullan r z. Aile içinde, ifl ve arkadafll k ortamlar nda, ortak paylafl lan mekânlarda sonuçta topluma ve çevreye karfl sorumluluklar m z vard r. Birey olmam z ve birey olarak rol üstlendi imiz her konum ve alanda kaç namayaca m z, yerine getirmekle yükümlü oldu umuz sorumluluklarla kuflat lm fl zd r. Bu sorumluluklar n bir k sm do al olarak, herhangi bir biçimsellik gerektirmeksizin ortaya ç kar ve geliflir. Örne in, sa l m z korumak, aile içindeki rolümüzün gerekliliklerini yerine getirmek, arkadafllar m za yard mc olmak, toplumsal normlar gözetmek, çevreyi kirletmemek gibi sorumluluklar büyük ölçüde biçimsel olmayan, yaz l olarak karfl m za ç kmayan ama gündelik hayatta yerine getirmeye çal flt m z sorumluluklar m zd r. Buna karfl l k, çal flt m z iflte bize verilen görevlerin sorumluluklar n üstlenmek, ayn evi paylaflt m z arkadafllar m zla ifl paylafl m n n gere i olan sorumluluklar yerine getirmek, kanunlara uygun hareket etmenin gereklerini yapmak, vergi, savunma gibi vatandafll k sorumluluklar n yerine getirmek ise, çerçevesi ve s n rlar daha belirgin ve biçimsel sorumluluklara iflaret eder. Her bireyin gündelik hayat, biçimsel olsun ya da olmas n, sorumluluklarla karfl karfl ya kalmas n zorunlu k lar. Dolay s yla birey ve toplum varsa sorumluluk kaç n lmazd r. Sorumluluk; kiflinin kendi davran fllar n veya kendi yetki alan na giren herhangi bir olay n sonuçlar n üstlenmesi; mesuliyet, fleklinde tan mlanmaktad r (Türkçe Sözlük, 1998 Cilt 2:2013). Bu tan mdan hareketle bireyin kendi davran fllar yan nda, yetki sahibi oldu u konular n sonuçlar ndan da sorumlu oldu u aç kça söylenebilir. Bu kapsamda sorumluluk iki ana bafll k alt nda toplanabilir: Geriye do ru sorumluluk ve ileriye do ru sorumluluk. Geriye do ru sorumlulukta zamir her zaman tekildir ama ileriye do ru sorumlulukta zamir ço ul olabilir. kinci tür sorumluluklar yetkili konumda olma durumu olarak da tan mlanabilir. Herkesin eyleminden sorumlu olmas ba lam nda geriye dönük sorumluluklar genel olup, ileriye do ru sorumluluk tikeldir. E er birisi tikel bir mevki ya da makam üstlenmiflse, ayn zamanda bu makam ya da mevkinin getirdi i sorumluluklar da üstlenir ve ço ul haldeki bu sorumluluklar, yükümlülükler olarak da tan mlan r (Heller, 2006: 91). Her birey davran fllar ve bunlar n sonuçlar ndan sorumludur. Gerçekleflmemifl davran fllardan birey sorumlu de ildir, ancak yetkili konumda olan birey gerçekleflebilecek davran fl ve sonuçlardan sorumludur.

12 4 flletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Bir bireyin sorumluluk üstlenebilmesi ya da sorumlu tutulmas n n üç önemli koflulu; ak ll olmas ve akl n kullanma yetisine sahip olmas, özgür iradesini kullanabilmesi ile yetki sahibi, yani ehliyetli olmas d r. DÜfiÜNEL M SORU D KKAT Sorumlulu a iliflkin bir yarg da bulunurken esas itibariyle üç durumdan söz edilir: (1) Bir kifliyi överken onun sorumluluk sahibi biri oldu u ya da sorumlu bir kifli oldu u söylenir. Burada o kiflinin karakterine iliflkin ahlaki olarak onaylay c bir durumdan söz edilmifl olur. (2) Bir kifli bir eylemi yapt nda ya da bir suç iflledi inde bundan sorumlu tutulur. (3) Bir fley yap lmas gerekli oldu u halde yap lmad nda, onu yapmas gereken kifli o iflten sorumludur denir. Baflka bir deyiflle bu ifli yapma sorumlulu unun o kifliye ait oldu u kastedilmifl olur. Bu s n flama ba lam nda bir kifliye birinci durumdaki gibi bir iflten sorumludur demekle, asl nda üçüncü durumda ifade edilen sorumluluklar yerine getirmesi bak m ndan o kifliye güvenilebilece i anlam ortaya ç kar. kinci durumdaki sorumlulukta ise bir kiflinin yapt bir eylemden sorumlu tutulmas n n koflullar n n belirlenmesi bir sorun olarak karfl m za ç kabilir (Frankena, 2007: ). Bir di er ifadeyle sorumluluk bir yönüyle sebep sonuç iliflkisini içinde bar nd r r, bir yönüyle de eylemde bulunan kiflide baz nitelikleri gerektirir. Dolay s yla bir kiflinin sorumluluk üstlenebilmesi, o kiflinin ak l, özgür irade ve yetki sahibi olmas na ba l d r (Torlak, 2007: 18). Ak l, normal olarak her insanda bulunan ve vücuttaki yeri, iflleyifli keflfedilemeyen, düflünce, anlama ve tedbir alma hassas ; idrak, anlama, kavray fl ve zeka olarak tan mlanmaktad r (Do an, 1996:27). Ak l hastas olmayan ya da akl n kullanma yetisini kaybetmemifl akl bafl nda her bireyin, bebek olmayan, bunamam fl akl bafl nda normal her insan n, davran fllar n n sonuçlar na yönelik sorumluluk üstlenecekleri aç kt r. Geriye do ru sorumluluk olarak yukar da ifade edilen bu tür sorumluluklar birey olarak her insan için geçerlidir. Burada dikkat edilece i üzere, sorumluluk davran fla ve onun sonuçlar na ba l d r. Niyetlenilen bir davran fl gerçekleflmedi inde ya da davran fl n sonucunda normlara ya da yasal düzenlemelere ayk r bir sonuç ortaya ç kmad kça niyet farkl olsa da kifli sorumlu tutulmaz. Dolay s yla ak l sahibi olmak ve akli melekelerini kullanabilme yetisinde bulunmak, sorumluluk için olmazsa olmazlardand r. Bir baflka deyiflle, ak l; sorumlulu- un gerekli flart d r. Ak l sahibi veya akli melekelerini kullanma yetisine sahip her birey, baz durumlarda yapt klar ya da yapmad klar ndan sorumlu tutulamaz. Baz durumlarda kifli ak ll olsa bile, baz davran fllar yapmaya ya da yapmamaya zorlanabilir. Mevcut flartlar kiflinin baz sorumluluklar n yerine getirmesine engel olabilir. Ölümle yaflam aras nda iken normlara göre yasak olan yiyeceklerden yemek, k s tl veya hükümlü iken SIRA kendi S ZDE ya da ailesinin geçimine iliflkin iflleri yapamamak, iflten at lma riski ile normlara ya da ahlaki de erlere ayk r hareket etmek durumunda kalmak, ak ll olmakla beraber, afl r alkol ya da uyuflturucu kullan lmas sebebiyle akli melekelerini kullanabilme yetisini yitirmek gibi örnekler, sorumlulu un di er bir flar- DÜfiÜNEL M t na iflaret etmektedir. Bu ikinci flart ise özgür irade sahibi olmak fleklinde ifade SORU edilebilir. Bireyin ak ll D KKAT olmas de il, akli melekelerini, baflka bir deyiflle ak l yetisini kullanma ehliyetine sahip olmas yla sorumluluk bafllar. rade; herhangi bir konuda karar vermek, bir eylem yahut etkinli i gerçeklefltirmek için gerekli olan bilinçli muhakeme gücü ve kararl l, alternatifler aras nda bilerek ve isteyerek seçim yapabilme yetisi olarak tan mlan rken, irade özgür- AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ lü ü ise kiflisel etkinliklerde insan iradesinin serbest, bask lardan ve denetimden uzak olmas, insan n kendi ad na her türlü korku ve endifleden uzak biçimde ka- K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

13 1. Ünite - Sorumluluk Kavramlar ve flletmelerin Sosyal Sorumluluklar 5 rar verebilmesi, tercih yapabilmesi olarak ifade edilmektedir (Demir ve Acar, 1997:117). Özgür irade ise, kiflinin herhangi bir eylem veya davran fl yapma ya da yapmama noktas nda özgürce karar verebilme ve verilen karar uygulamaya geçirebilme gücü olarak tan mlanabilir. Alkol veya uyuflturucu kullanan kiflinin de iradesini kullanamad söylenebilir. Ancak bu durumdaki kiflinin alkol ve uyuflturucu kullan rken özgür iradesiyle hareket etti i unutulmamal d r. Dolay s yla alkol ve uyuflturucu kullanmak suretiyle iradesini kullanamama noktas ndaki kiflinin iflin bafl nda özgür iradesini belirli bir davran fl lehine kulland hat rlanmal d r. Fakat alkol veya uyuflturucu ba ml s olanlar n bu noktada özgür iradelerini kullanma problemleri bulundu u da kabul edilmelidir (Torlak, 2007: 19). Daha önce de belirtildi i gibi, sorumluluklar n bir k sm ileriye do rudur. flte tam bu noktada yetki veya konum sahibi olanlar n yükümlülükleri karfl m za ç kar. Bir ifl yerinde s radan bir çal flan n sorumlulu u kendisine verilen iflleri yapmak ve sonuçlar na iliflkindir. Bu kapsamda s radan çal flan n sorumlulu u genel olarak geriye do rudur. Bir otobüste ya da uçakta seyahat eden kiflinin sorumlulu u, olsa olsa otobüs ya da uçak seçiminde süre, güvenilirlik, ücret ve benzeri konularla ilgili kendisini ilgilendiren konulara iliflkin sorumluluklard r. Oysa otobüs floförü ya da uça n pilotunun, onlar n yard mc lar n n sorumluluklar kendi yetkileriyle geniflleyen oranda yükümlülükleri de içerir. Kendi güvenlikleri yan nda, zaman nda ve güvenli bir flekilde ulafl m n sa lanmas, hizmetlerin aksat lmadan yerine getirilmesi, ortaya ç kabilecek özel durumlarda (örne in lasti in patlamas, inifl tak mlar n n aç lmamas gibi) ise yine baz yükümlülüklerin üstlenilmesi sorumluluklar vard r. Yine uçak ya da otobüste bulunan bir doktorun, acil bir durumda yolculardan birine müdahale etme sorumlulu u da onun yolcu olarak geriye dönük ya da bireysel sorumluluklar yan nda, ileriye dönük sorumluluklar aras ndad r. Bu sorumlulu unu yerine getirmedi i takdirde baflkalar bilmese dahi, en az ndan kendi vicdan na karfl sorumluluk hissedecektir. Lokantada çal flan bir aflç n n bireysel sorumlulu u genel anlamda ileriye mi yoksa geriye mi do ru bir sorumluluktur? 1 Yetki sahibi olma, bireyin herhangi bir konuda ehil olmas DÜfiÜNEL M yan nda, kendisine bulundu u topluluk ya da kurum içindeki rolü, statüsü ve konumu gere i verilmifl yaz l olan ya da olmayan bir güç olarak tan mlanabilir. Yetki SORU yaz l ya da biçimsel oldu unda, yap lmas gerekti i halde yap lmayan davran fllardan ötürü ya da yap lan yanl fl davran fllar ve bunlar n sonuçlar n n ortaya ç karaca zarardan D KKAT dolay, yükümlülüklerin ihmali nedeniyle sorumluluk ortaya ç kar. Yetkinin yaz l veya biçimsel olmamas da sorumlulu u ortadan kald rmaz. Zira olmas gereken flekilde eylemde bulunmama sonuçlara bak lmaks z n bir kusur SIRA olarak S ZDEde erlendi- rilir. Bu noktada olumsuz sonuçlar sadece durumu a rlaflt ran bir boyut olarak karfl m za ç kar (Heller, 2006: 93). Uçak ya da otobüste ani olarak rahats zlanan bir yolcuya yolcular aras ndaki doktorun müdahale etmemesi örne inde, yasal bir yapt r mla karfl laflmayacak olan bu doktorun, olay duyuldu unda toplum gözünde sorumsuzca davrand konuflulacak, olay duyulmasa bile, K yetki T A sahibi P oldu u bir konuda sorumlulu unu üstlenmedi i için kendi vicdan na bu durumu aç klamas mümkün olmayacakt r. Buraya kadar olan aç klamalarda sorumluluk kavram n n özellikle niyet ve davran flla iliflkisi aç klanmaya çal fl lm fl ve ayr ca bireyin sorumlu tutulabilmesi ya da TELEV ZYON üstlenebilmesi için gerekli ve yeterli flartlardan söz edilmifltir. Sorumlulu un bir di- DÜfiÜNEL M Sorumluluk aç s ndan yetki sahibi olmak demek, mutlaka yaz l yetkiye sahip olmak anlam na SORU gelmez, söz konusu durumla ilgili ehliyetli olmak, yani yetenekli olmak D KKAT yeterlidir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON NTERNET NTERNET

14 6 flletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Kiflinin karakteristik özellikleri onun sorumluluk üstlenip üstlenmemesine etkide bulundu u gibi, sorumlulu unu yerine getirme düzeyini de etkiler. Bireysel amaçlar, sahip olunan bilgi düzeyi ve bilginin tek tarafl olmas yan nda de er yarg lar, kiflinin sorumluluk almamas na veya sorumsuzca davranmas na yol açabilir. er boyutunda ise kiflinin karakteristik özellikleri ile sorumluluk konusuna iliflkin bilgilenme yer almaktad r. Her bireyin do ufltan gelen karakteristikler yan nda ö renme süreci boyunca, yani hayat boyunca ö renme yoluyla edindikleri ile kiflili i oluflur. Kiflili in önemli alt yap s nda karakteristik özellikler yer al r. Heyecanl olmak, daha rahat ya da genifl olmak, h zl hareket etmek, acelecilik, korkakl k, cesurca davranmak, titiz olmak, görünür olmaya çal flmak, önde olmaktan hofllanmamak ve benzeri çok say da karakteristik özellik, bireyin sorumluluk almas, sorumluluk üstlenmesi için niyetlenmesi, davran fllar n n sonuçlar nda sorumluluklara katlanmas, sorumluluktan kaç nmas gibi sonuçlar do urur. Her bir karakteristik özellik kiflinin sorumlulukla iliflkisinde ahlaki aç dan da sonuçlar do urur. Örne in, korkak birinin sorumluluk üstlenmesi gerekti i halde bundan kaç nmas yla cesur birinin acele karar vererek normlara ayk r davran fllar sonucu ortaya ç kan sonuç nedeniyle ahlaki aç dan sorumsuzca davrand klar söylenebilir. Buna karfl l k, yavafl karar alan bir yönetici yüzünden ilk etapta f rsatlar kaç r ld halde sonras nda flirketin zarar görmemesi nedeniyle iflçi ç karmak zorunda kal nmamas sonucunun ortaya ç kmas ise ahlaki aç dan sorumlu davran fl olarak kabul görebilir. Buradan hareketle sorumlukla ilgili yarg lamada bulunurken sahip olunan bilgi düzeyi, niteli i ve bilginin detay n n da oldukça önemli oldu u aç kça görülmektedir. Sorumlulu a iliflkin bu genel aç klamalardan sonra, sorumsuzca davranma ya da insan n sorumsuz hareket etmesi konusuna de inmekte yarar olacakt r. Toffler, insan n niçin sorumsuzca davrand konusunda flu dört temel hususa iflaret eder (Toffler, 1998:81-82): Karakter, Bilgiye dayal nedenler, Beklentiye dayal nedenler ve Yarg lamaya dayal nedenler. Karakter, insan n benli inde yerleflmifl bir durum olup, fiillerin düflünmeksizin kolayl kla ve kiflinin farkl zihinsel durumlarda da olsa gerçeklefltirilmesi fleklinde tan mlanabilir (Çamdibi, 1994:171). Karakter, zamanla bireyin benli inde yerlefliklik kazan r ve onun davran fllar na yön vermeye bafllar. Rahat ve genifl hareket etmeyi karakter edinmifl bir birey, özellikle h zl hareket edilmesi gereken durumlarda bazen yap lmas gerekenleri yapmay p sorumluluk almaktan kaç n r, bazen de yavafll n getirdi i sorumsuzluk örnekleri sergileyebilir ve bu yüzden bireysel, kurumsal ya da toplumsal zararlara yol aç lm fl olabilir. Bir kiflinin herhangi bir konuya iliflkin sahip oldu u bilginin miktar ve niteli- i de onun sorumluluk almas ya da almamas na yol açabilece i gibi, sorumsuzca davranmas na da yol açabilir. Doktorun uzmanl k alan nda olmayan bir konuda sorumluluk almas veya uzmanl k alan nda geliflen bilgilere yeterince hâkim olmadan bir müdahalede bulunmas ya da tedavi önermesi, bir elektrik mühendisinin su tesisat na iliflkin konuda sorumluluk üstlenmesi veya kendi alan ndaki geliflmelerden habersiz biçimde bir proje çizmesi ya da karar almas gibi hususlar, bilgiye dayal nedenler olarak kiflinin sorumsuzca davranmas na ve hata yapmas na sebep olabilir. Sorumluluk üstlenecek bireyin beklentileri de elbette onun karar ve davran fllar na yön verecek ve etkili olacakt r. Her zaman olmasa da, bireysel beklentiler kiflinin sorumluluktan kaç nmas, sorumluluk almamas ya da sorumsuzca davranmas n beraberinde getirebilir. Terfi almay bekleyen bir kifli, yanl fl yapmama ad - na sorumluluktan kaç nabilir, flahit oldu u bir olay anlatt nda bafl n n a r yabile-

15 1. Ünite - Sorumluluk Kavramlar ve flletmelerin Sosyal Sorumluluklar 7 ce i ve zaman kaybedece ini düflünen kifli sorumluluk üstlenmeyebilir ya da daha fazla ifl yükü nedeniyle s k nt yaflayaca n düflünen bir müflteri temsilcisi yeni ifle bafllayan bir arkadafl n n hatalar n görmezden gelebilir. Kiflinin konuya iliflkin bilgi sahibi olmas, beklentiler nedeniyle sorumluluk almaktan kaç nmaya ya da sorumsuzca davranmaya tek bafl na engel olamaz. Her ak ll birey hem kendisine hem de baflkalar na iliflkin tutum ve davran fllar de erlendirir ve yarg lar. Baflka bir deyiflle insan n karakteristik özellikleri yan nda ö renme süreci boyunca kazand klar yla kiflide de er yarg lar oluflur. Bu yarg larla insan, kifli, olgu ve olaylar yarg lar. De er yarg lar nda bireysel farkl l klar yan nda kültürel farkl l klar da etkilidir. Tüm bu farkl laflt r c unsurlarla birlikte, ayr ca kiflinin amaçlar, durumsal faktörler ve yarg lama konusuna karfl duyarl l klar onun yarg lamas n etkiler. Kifli, olay ya da olgular yarg layan insan tüm bu say lan faktörler nedeniyle sorumluluk almayabilir, sorumlulu u eksik ve hatal üstlenebilir, sorumsuzca davranabilir ya da sorumluluklar baflkalar ndan bekleyebilir. Ailenin geçiminin baban n sorumlulu unda oldu u de er yarg s n n hâkim oldu u kültürlerde, bir ailenin geçim s k nt s içinde olmas n n sorumlusu olarak baban n görülmesi do al karfl lanmal d r. Bireycili in ve bireyselleflmenin ön planda oldu u toplumlarda ifl yerine yeni giren birine yard mc olman n sorumlulu unu hiçbir çal flan n üzerine almamas normal karfl lanabilir. Ben çok çal flt m ve flu anda istedi im konumday m, herkes bunu baflarabilir. fleklinde bir de er yarg s yla olay ve olgulara yaklaflmay tercih eden birinin ifle yeni bafllayanlara yard mc olma sorumlulu u konusundaki tavr da elbette onun bu yarg lamas na göre ortaya ç kacakt r. Bir yöneticinin konuya iliflkin tam bilgiye sahip olmas, sorumlulu unu yerine getirmesi için yeterli olur mu? 2 Sorumluluk, ahlak felsefesinin önemli bir köfle tafl olup, her DÜfiÜNEL M pozisyon için vard r ve pratikte her rol için geçerlidir (Solomon ve Hanson, 1983:64). Ahlaki sorum- DÜfiÜNEL M luluklar olarak da ifade edilebilecek bu tür sorumluluklar aç s ndan, SORU her bireyin en SORU küçü ünden en büyü üne, en biçimsel olmayan ndan en biçimsel olan na tüm grup, topluluk, toplum ve örgüt içindeki roller gere i hem rol hem de ahlaki sorumluluklar bulunmaktad r. Ve bu sorumluluklar n her fleyden önce ahlaki aç dan D KKAT D KKAT kiflinin vicdan na yönelik boyutu söz konusudur. Vicdan, insan n kendi davran fllar veya baflkalar n n davran fllar hakk nda Vicdan insan n do ru veya yanl fl fleklinde yarg lar yapmas na yarar. Vicdan, kifliyi hem ahlaki sorumluluklar n test etmesinde en önemli kontrol davran flta tutars zl klardan kurtar r hem de d flar dan bir kontrol olmadan da ahlakl davranmas n sa lar (Güngör, 1995:57-59). Bu aç dan bak ld nda, kiflinin ge- AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ mekanizmas d r. riye do ru ve ileriye do ru sorumluluklar nda, rolü gere i sorumluluklar nda ve tabii ki ahlaki sorumluluklar nda önemli bir iç kontrol deste i K olmas T A Pbak m ndan K T A P vicdan çok önemlidir. nsan n gerçek bir ahlaki de er yarg s na varmas, yani iyi yi ve do ru yu bulmas için, sadece duyma ve düflünme güçlerini kullanmas yeterli de ildir. Kiflinin, TELEV ZYON TELEV ZYON kendi niyet ve eylemlerinin ahlaki de erinin bilincine varmas gerekir ki, bu da kendi kendini yarg lama yetene ini kullanmas yla mümkündür. Böylece vicdan denilen fley bir ahlaki de er yarg s biçiminde duyulur. Halk dilinde vicdan muhasebesi denilen, kiflinin kendi içine dönük olarak kendi kendini NTERNET yarg lamas sonucu beliren de er yarg s, vicdan n n sesi diye tan mlanan, içeri i bir ahlaki NTERNET buyruk biçiminde kiflinin benli inde oluflan ve bireyin iyili ine yahut kötülü üne

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2655 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1621 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Haluk ATALAY (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Tolga

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI Yazarlar Prof.Dr. Kurtulufl KARAMUSTAFA (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR GÜREL (Ünite 3-8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2701 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1667 KAMU PERSONEL HUKUKU Yazar/Editör Doç.Dr. Onur Ender ASLAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI

TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2312 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1309 TOPLUMSAL C NS YET ÇALIfiMALARI Yazarlar Prof.Dr. Fatmagül BERKTAY (Ünite 1) Prof.Dr. Y ld z ECEV T (Ünite 2) Prof.Dr. Ayfle

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2918 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1875 ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI Yazarlar Doç.Dr. Elif UÇKAN DA DEM R (Ünite 1, 3) Prof.Dr. S. R dvan KARLUK (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı