Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman , Raportör , Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) ,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000,"

Transkript

1 875 TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDAKİ 1135 SAYILI KANUNUN 1988 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5 İNCİ VE AYNI KANUNUN 6 VE 10 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : , No: 7/12385 Dayandığı Kanunun Tarihi : , No: 1135 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : , No: Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 22, S Konu: Madde 1 Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti tarafından mal, hak ve menfaatleri devletleştirilen ve diğer tahdidi tedbirlere tabi tutulan, Türk vatandaşlarının alacaklarına karşılık 7050 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşmaya göre alınan tazminat, Kanunda yazılı şekilde tespit ve takdir olunarak bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dairesinde hak sahiplerine ödenir. Takdir ve Dağıtım Komisyonunun Görev ve Yetkileri: Madde 2 Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Takdir ve Dağıtım Komisyonunun, hak sahipleri ve alacaklarının tespiti ile tazminatın ödenmesi yönünden, görev ve yetkileri şunlardır: a) Hak sahibi olduklarından bahisle müracaat edenlerin tevdi ettikleri belgeleri tetkik ve hak sahibi olup olmadıklarını tayin eder. b) Hak sahibi olduklarını iddia edenlerin ibraz ile mükellef oldukları belgelerin Komisyona tevdii için (Kanunda gösterilen azami ve asgari hadler dahilinde) süre tayin eder. c) Hak sahibi olduklarına karar verilenlerin mal, hak ve menfaatlerinin kıymetlerini tespit ve takdir eder. d) Takdir ve tespit olunan kıymetlerden ödemeye esas olacak miktarı tayin eder. e) Hak sahibi olduklarına karar verilenlerden millileştirme belgesi ibraz edemeyenlerin veya ibraz ettikleri millileştirme belgesinde kıymet yazılı olmadığı gibi diğer belgelerinde de kıymete dair bilgi bulunmayanların mal, hak ve menfaatlerine, emsallerine kıyasen Komisyonca kıymet takdir olunamadığı takdirde keyfiyet, Yugoslav Makamlarından sorulmak üzere 1135 sayılı Kanunun 1988 sayılı Kanunla değişik 9. maddesi gereğince Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile ve bulunduğu yere heyet gönderilmek yolu ile inceletir ve araştırır.

2 876 f) Komisyon kararlarına karşı kanun gereğince Komisyon nezdinde ve bir defaya mahsus olmak üzere yapılan itirazları tetkik eder. g) Bu Yönetmelikle tutulması mecburi defterlerin ve işlerin çabuklaştırılması için lüzum görülecek basılı kağıtların formüllerini hazırlar. h) Hak sahiplerini tespit ve tazminatın dağıtımı ile ilgili her çeşit masraf (Komisyon Başkan ve Üyeleri ile birlik temsilcilerine ve personele verilecek ücret hariç) hakkında karar verir. Takdir ve Dağıtım Komisyonu Bürosu: Madde 3 (Değişik: 11/3/ /6163 K.) Evrak, dosya ve benzeri işleri düzenlemek, haberleşmeleri yapmak, gerekli defter, kayıt ve belgeleri tutmak ve dosyaları incelemek üzere; Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün daimi kadrolarında görevli personeli arasından seçilen memurlardan bir (Büro) kurulur va büro Komisyona bağlı olarak çalışır. Büroda çalıştırılacak memurlar, Komisyon Başkanı'nın göstereceği lüzum ve teklif üzerine, Milli Emlak Genel Müdürü'nün onayı ile görevlendirilirler. Büroda görevli bulunan memurlar mesai saatleri dışında da büroda çalışabilirler. Büronun, çalışma saatlerini saptamak ve denetimi yapmak, Komisyon Başkanının yetkisi dahilindedir. Mesai saatleri dışında çalıştırılacak büro memurlarının görecekleri işlere göre; Ünvanı, sayısı ve aylık ücetleri aşağıda gösterilen aylık ücretler üzerinden kendilerine ödenir. Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti Sayman , Raportör , Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) , Her ne sebeple olursa olsun, mesaiye kalmayan büro personeline bu konuda bir ücret ödenmez. Mesaisinden yararlanılan raportör ya da tercüman'ın, görevlendirme süresinin bitiminden sonra, aynı görev için görevlendirilmeleri ya da; herhangi bir nedenle raportör veya tercüman'ın görev süresinin bitimini beklemeksizin görevine son verilebilmesi ancak, Milli Emlak Genel Müdürü'nün onayı ile sağlanabilir. Komisyon Başkan ve Üyelerinin Ücretleri: Madde 4 (Değişik: 11/3/ /6163 K.) Takdir ve Dağıtım Komisyonu Başkan ve üyeleri ile Federasyon temsilcilerinin; komisyon toplantısı ya da toplantılarına katılmalarının karşılığı olarak kendilerine 500,- lira gündelik ödenir. Yine, Federasyon temsilcilerinden olan ve Ankara İl Sınırları dışında Komisyon toplantılarına katılan her temsilciye yukarıda saptanan 500,- liralık gündeliğinin yanı sıra her yıl

3 bütçe yasasıyla saptanmış olan 1 inci derecedeki Devlet memurlarına verilen yevmiye ve yol giderleri de ayrıca ödenir.

4 877 Üstüste üç komisyon toplantısına veya üç ayda toplam altı komisyon toplantısına katılmayan üye, istifa etmiş sayılır. Ancak resmi bir görev, izin ya da hastalık gibi nedenlerle toplantılara katılmayan üyeler, bu hallerini resmi belgeler ile kanıtladığı takdirde yukardaki hüküm, haklarında uygulanmaz. Boşalan bir üyenin yerine yeni bir üyenin tayini için durum, yetkili makama bildirilir ve gereği yapılır. Komisyon Toplantı Usulü: Madde 5 Komisyonun toplantı gün ve saatleri Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Tutulacak Defterler: Madde 6 Takdir ve Dağıtım Komisyonu emrinde çalışacak büroda aşağıda yazılı defterlerin tutulması mecburidir. a) Esas Defter: Tazminat taleplerini muhtevi dosyalar bu deftere kaydedilir. Defterde her dosyanın gördüğü işlem buna mahsus sütunlara işaret olunur. b) Komisyon Karar Defteri: Komisyonca ittihaz olunan bütün kararların daktiloda yazılmış ve Komisyon Başkan ve üyelerince imzalanmış birer nüshası, tarih ve müteselsil numarayı ihtiva edecek şekilde bu deftere yapıştırılır. Karara muhalif kalan üye muhalefet sebeplerini yazarak kararı imzalamaya mecburdur. Kararların tasdikli birer örneği ilgili bulundukları dosyalara konulur. Aynı kişi hakkında ittihaz olunan kararlar arasında irtibat sağlanır. c) Cari Hesap Defteri: Hak sahiplerinin alacaklarını ve kendilerine yapılan ödemeleri gösterir bu defterde, her hak sahibi için karşılıklı birer sahife tahsis olunur. Bu sahifenin numarası aynı zamanda o kimsenin cari hesap numarasıdır. Defterin baş tarafına hak sahibinin adı, soyadı, sol sahifesine Komisyonca karara bağlanan alacak ile bundan ödemeye esas teşkil edecek miktar, alacağın ilgili bulunduğu dosya numarası, karar tarih ve numarası, sağ sahifesine (ayrı ayrı olmak üzere) gerek avans ve gerekse kat'i surette yapılan ödemeler, ödeme hakkında ittihaz olunan kararın tarih ve numarası yazılır. d) Banka Cari Hesap Defteri: Banka mevcudunu ve bundan yapılan ödemeleri gösterecek olan bu defter, tazminatın yatırılmış bulunduğu her banka için ayrı ayrı tutulur. Defterin sol sahifesine banka mevcudu, sağ sahifesine de çeklere veya havale mektubuna istinaden bu bankadan yapılan ödemeler yazılır. Defter hergün mesai saati sonunda yekün edilir, bankadan gelen dekontlarla karşılaştırılır ve ayrıca ödeme defteri ile mutabakat sağlanır. Herhangi bir sebeple yanlış, eksik veya fazla ödeme yapıldığı anlaşıldığı takdirde gerekli tedbirler alınmak üzere durum Komisyon Başkanına derhal bildirilir.

5 878 e) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri: Tazminatın tespit ve dağıtımı ile ilgili olarak Komisyona gelen ve Komisyonca gönderilen evrak bu deftere kaydedilir. Bu kayıtlar arasında birbirine cevap teşkil edenler irtibatlandırılır. Defterde, gelen ve giden evrakın dosya numarası behemehal gösterilir. f) Posta Zimmet ve Takip Defteri: Büroda biri adi yazışmalar, diğeri tebliğ mazbatalı zarfla yapılacak tebliğler için olmak üzere iki defter tutulur. Bundan başka tebliğ mazbatalı zarfın muhatabına tebliğ edildiğini gösterir tebliğ mazbatası üzerindeki tarihin veya iade tarihinin işaret olunacağı, "Posta Zimmetleri Takip Defteri" adı ile bir defter daha tutulur. g) Fihrist Defteri: Tazminat için müracaat edenlerin hem ad ve hem de soyadlarına göre tutulacak fihrist defterlerinde o kimseye ait dosya numarası da gösterilir. Tazminatın Ödeme Şekil ve Usulü: Madde 7 Komisyonca hak sahibi oldukları kabul edilen kimselere mal, hak ve menfaatlerinin takdir ve tespit edilmiş kıymeti karşılığı olarak gerek kat'i ve gerek avans suretiyle yapılacak ödemelerde, icabına göre tazminatın yatırılmış bulunduğu bankaların çekleri kullanılır veya bu bankalarca lehtara ödenmek üzere havale yaptırılır. Çekler Komisyon Başkanı ile Saymanın imzalarını ve tanzim tarihini ve Komisyon mührünü ihtiva eder. Çek, istihkak sahibine imza mukabili verilir. Verilen çeklerin zayiinden istihkak sahibi sorumludur. Mali Hükümler: Madde 8 Takdir ve Dağıtım Komisyonu Başkan ve üyeleriyle Dernek temsilcilerinin, büroda görevlendirilecek mütercim ve memurların ücretleri vesair giderler Maliye Bakanlığı bütçesine bu maksatla konulan ve ileride konulacak olan ödenekten karşılanır. Kaldırılan Yönetmelikler: Madde 9 3/6/1969 gün 6/11916 sayılı kararnameye ilişkin yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürütme ve Yürürlük: Madde 10 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 11 Bu Yönetmeliği Maliye Bakanı yürütür.

6 TARİH ve 7/12385 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin Tarihi Numarası Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi 11/3/ /6163-9/4/1983

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarların sicil işlemlerinin nasıl yürütüleceği, defter ve kayıtların ne şekilde tutulacağı, hangi

Detaylı

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 4383 TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/10/2004 No : 2004/7955 Dayandığı Kanunun Tarihi : 17/7/2004 No : 5233 Yayımlandığı

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/2/1984, No: 4/7778 Dayandığı Kanunun

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 -

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.07.1985 No:85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.02.1926,No:743 05.07./1939, No:3686 05.05.1972, No:1587 15.11.1984, No:3080 Yayımlandığı

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 2433 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Kabul Tarihi : 23/1/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/1/1953 Sayı : 8323 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa : 374 * * * Bu Kanunun

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 31.12.2005/26040 ( 3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.7.1985, No: 85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.2,1926, No: 743 5.7.1939, No: 3686 5.5.1972, No: 1587 15.11.1984, No: 3080 Yayımlandığı

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 30 Aralık 1959 10394 R.G. Amaç, Kapsam ve Tanımlar (22 Haziran 1994-21968 R.G.-539 KHK ile değiştirilmiştir) Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke sigortacılığının geliştirilmesini,

Detaylı

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5987 SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2012 No : 2012/4096 Dayandığı K.H.K. nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 347 OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 10/7/1987 No: 285 Yetki Kanununun Tarihi : 25/10/1983 No: 2935 Yayımlandığı R. G. Tarihi : 14/7/1987

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 10 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28229 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU 2555 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6235 Kabul Tarihi : 27/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1954 Sayı : 8625 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa :

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, PTT A.Ş.ve bağlı

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1151

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1151 4853 NOTERLİK KANUNU Kanun Numarası : 1512 Kabul Tarihi : 18/1/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 408 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Genel Hükümler

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Genel Hükümler TÜRKĐYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU TĐCARĐ TAŞIT KULLANMA BELGESĐ EĞĐTĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan: Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Sağlık Bakanlığı nda görevli Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı