KATI FAZ EKSTRAKSIYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATI FAZ EKSTRAKSIYONU"

Transkript

1 KATI FAZ EKSTRAKSIYONU Kadir ARISOY Ahmet ŞENER C.B.Ü. FenEdeb.Fak., Kimya Böl., MANİSA Y.Y.Ü. FenEdeb.Fak., Kimya Böl., VAN ÖZET Bu makalede katı faz ekstraksiyonuyla ilgili bilgiler derlenmiştir. Katı faz ekstraksiyonunun tanıtılması, amaçları, gelişmesi, prensipleri ve seçilmiş örnekler üzerinde uygulamaları sunulmuştur. DISPOSABLE KROMATOGRAFİ (TEK DOZLUK KROMATOGRAFİ) Çeşitli kromatografi tekniklerinin ve analitik spektrometrelerin kullanılışından bu yana, son 1020 senedir teknolojik gelişmelerdeki aşırı hız şaşırtıcıdır. Gelişmiş alet kullanımı, otomatik örnekleyiciler, yayınlanmış analizler, daha hızlı veri değerlendirilmesi verimliliği artırmakta ve fiyatları düşürmektedir. Analitik aletler kullanılmadan önce örnekler analiz için hazır hale getirilmek zorundadır. Bu işlem genellikle zor ve zaman alıcıdır. Katı faz ekstraksiyonu (SPE), hazırlık basamaklarını daha hızlı, daha kolay ve daha otomatikleşebilir yapar. Bu metod bilimsel gelişmeye büyük katkı sağlamıştır (1). KATI FAZ EKSTRAKSİYONUNUN AMAÇLARI Örnek, analizden önce tanınmasına, ölçülmesine ihtiyaç duyulmayan bileşenlerden temizlenmelidir. Daha sonra ise analize uygun şekle çevrilmelidir. Bir fabrikanın çıkış borularından toplanan bir numuneyi ele alalım; Sulu ve analiz edilmeleri gereken eser halde yağ ve gres ihtiva eden örnekteki alg ve yosunlar uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca örnek, ihtiyaç duyulan analiz metodu için freon13 gibi bir çözücüde hazırlanmış olmalıdır. Daha sonra örnek deriştirilmelidir. Deriştirme işlemi çevreyle ilgili ölçümlerde veya insanda yapılan analizlerde çok kritiktir. Her iki durumda da ölçümlerin örnek zenginleştirilmeden yapılması gerekir. Bunun için spesifik ve duyarlı metotlar gereklidir. KATI FAZ EKSTRAKSİYONU (SOLID PHASE EKSTRACTION, SPE)'NUN GELİŞMESİ 1978 yılına kadar çözücü değiştirme, örnek deriştirme ve örnekten arzu edilmeyen bileşenlerin uzaklaştırılması için sıvısıvı ekstraksiyonuna ihtiyaç duyulmaktaydı. Örnek, karışmayan çözücülerle bir ayırma hunisinde elle sallanmakta ve ayrılmaktaydı. Bu işlem kişilerin becerilerine bağlıydı. Ayrıca tehlikeli çözücüler de sık sık kullanılmaktaydı. Bütün bunlara karşın çok ta seçici değildi. Sıvısıvı ekstraksiyonunun diğer dezavantajları, sallama ile oluşan ve ayrılması zor emülsiyonlar, tek dozluk atıklar ve çeşitli cam madde ihtiyacıdır. Kullanılan iki sıvının birbiri içinde çözünmemesi gerekir. Bu ise kullanılabilecek çözücü sayısını sınırlar. Örneğin, metanol, ekstraksiyon için ideal bir çözücü olabilir. Fakat su ihtiva eden özel bir örnekte iki ayrı sıvı faz teşkil etmek yerine karışabilirler. Sıvıkatı ekstraksiyonu olarak bilinen SPE'nin dezavantajları daha azdır. Organik fonksiyonel grupların bağlandığı genellikle poröz silikadan ibaret katı yüzey, taşıyıcı faz olarak kullanılır. Bazı bileşenler bu katı yüzey üzerinde alıkonulabilirler (2). Bu olay sıvısıvı ekstraksiyonundakine eşittir. Ama daha seçici ve inceliklidir. Bir çözücüde çözünürlük ve çözünmezlik sıvısıvı ekstraksiyonunda kullanılan özelliklerdir. Katı faza kimyasal bağlanma sıvısıvı ekstraksiyonundaki olayla karıştırılmamalıdır. SPE çözünmezlik ihtiyacını elimine eder. İlaveten, destek katısı molekülün ölçülerini zorlayarak onu ekstrakte edebilir. Eğer destek katısı poröz ise ve molekül, gözeneklere girmek için büyükse zorlukla alıkonulabilir. Böyle durumlarda büyüklükler karşılaştırılmalıdır. Çoğu organik molekül, çevreleriyle hidrojen bağı, dipolar etkileşmeler veya elektrostatik (iyonik) çekim gibi birkaç farklı yolla etkileşebilir. Bu etkileşmelerin mekanizmaları Şekil1'de gösterilmiştir. Katı faz bağlama sürecinin dikkatlice incelenmesiyle, bu etkileşimler, belirli bir bileşikler dizisi için bu yüzeye özel bir ilgi vermek üzere hassas bir şekilde ayarlanabilir. Birçok yollarla bu sıvı kromatografinin ayırıcı gücünü ve sıradan hazırlama tekniklerinin hızını, örnek hazırlama aşamasına getirir.

2 Çevre Dergisi Silika Temel Van cici Waak Kuvvetleri Silika Temci Bağlanmış Fonksiyonel Grup ( C8 ) HPLC de otomatik olarak kullanılmak üzere on kartuşlu kasetler üretildi. Laboratuvar robotları için kartuşlar da hizmete sunuldu (Zymate Systame, Zymark Corp., Massatchussets). Bir havana dökülen hacimli absorban, hem ilgilenilen bileşikler için bir absorplayıcı olarak hem de katı örneklerin öğütülmesi için bir aşındırıcı olarak kullanılır. Bu alanda en heyecan verici gelişmelerden biri Empore firmasının ürettiği ekstraksiyon diskidir. Bu disk PTFE liflerinden dokunmuş kumaş içinde silika partikülleri içermektedir. Ortaya çıkan SPE diski, bir süzücü diskin birçok fiziksel özelliğine ve görünüşüne sahiptir. Fakat bir sıvı örneğinden sadece fiziksel değil aynı zamanda kimyasal bir esasa dayalı olarak bileşikleri ayırdetme yeteneğine sahiptir. Örnek Dipolar Çekim veya Hidrojen Bağı Adaptör V r '"" \ ' ' j 1.. Ar.aiitichetr, Bone: Eiuî [ ji EksıraksJyor. J.VÛİOİH! KH l 'Örnek / T. Anaiitichem Bond Elin Ekstraksivor. Kolonu Siiika Temel Elektrostatik Çekim Örnek Analiliclıem Rond Etııt Ekstraksiyon Kotontı Santrifüj Tüpü OCON(CH 3 ) 2 Şekil1: a) Nonpolar çekimler b) Polar çekimler c) İyonik çekimler KATI FAZ EKSTRAKSİYON KARTUŞU NEDİR? 1978 yılında VAKIAN firması kimyasal bağlı, birkaç yüz miligram silika içeren tek dozluk kartuşları üretti. Ekstraksiyon birimi, içinde absorplayıcı bulunan üstü açık bir şırınga kabı şeklindedir ve bir örnek rezervuarı olarak hareket eder. Bu birim, örneği, absorbanın üzerine göndermek suretiyle kullanılabilir (Şekil2) veya şekildeki gibi bir düzenekle vakum uygulanır. İlk kartuşlar Bond Elute kartuşlarıydı. Ondan sonra çeşitli tiplerde kartuşlar ortaya çıktı. Şekil2: Örneklerde pozitif basınç kullanılması SPE'NlN PRENSİPLERİ En yaygın karşılaşılan SPE absorbanı, yüzeyi bir organik moleküller tabakasıyla kaplanarak modifiye edilmiş poröz silika (SiC>2 jeli) esası üzerine kurulmuştur. Silika yüksek derecede polardır ve suyla çok iyi ıslanır, higroskopiktir ve sık sık ılımlı bir su çekici olarak kullanılır. Bununla beraber silika, üzerine hidrofobik materyal bağlamakla etkili bir şekilde su geçirmez olmaktadır. Ördek tüylerinde bulunan ve onun ıslanmasına engel olan silikon muhtevalı bir orga TEMMUZAGUSTOSEYLUL 199 SAYI: 12

3 nik bileşik, silika üzerine bu amaçla bağlanmıştır. Bu şekilde hazırlanmış absorbanı, bu bileşiği.sudan ekstrakte etmekte kullanmak için sulu numuneyle etkileşmeye hazırlamak gerekir. Bu iş genellikle absorban yatağı içinden metanol veya benzer bir çözücü geçirmekle yapılır. Metanol, bağlanmış organik tabakaya nüfuz ederek su ve diğer moleküllerin absorbanın yüzeyine temastan ziyade bağlı faz içine diffüzyonunu sağlayacak bir ortam hazırlar. Bir defa etkileşmeye hazır hale getirildikten (şartlandırıldıktan) sonra fazla çözücü su veya örneğe benzer bir sıvıyla yıkanarak uzaklaştırılır. Bir numune şartlandırılmış kolona tatbik edilir ve vakum yardımıyla kolondan geçirilirse bu esnada, numunede bulunan diğer maddeler (matriks) den ziyade absorbanla daha kuvvetle etkileşen türde maddeler yüzeyde tutulmaya meylederler. Daha karmaşık ekstraksiyonlarda, numunenin uygulandığı şartlarda absorban üzerinde kalabilen yabancı maddeleri, uygun çözücüler kullanarak yıkama ile uzaklaştırmak mümkündür. Vakum, absorbam kurutmak için örneğin tatbikinden sonra da de ŞARTLANDIRMA İlgilenilen bileşiğin tutulmasını sağlamak için, örnek uygulanmadan önce absorbanın çözücü ile yıkanması YIKAMA A İstenmeyen bileşiklerin kolondan /ikama ile uzaklaştırılması Şekil3: Katı faz ekstraksiyonunun temelleri V V ALIKOYMA 9 Adsorplanmış hedef bileşik İstenmeyen matris bileşenleri A Diğer arzu edilmeyen matris bileşik ÇÖZEREK ALMA Geride kalan, istenmeyen bileşikler Temizlenmiş ve deriştirilmiş analiz için hazır haldeki bileşikler vam ettirilebilir ve böylece son ekstraktm arzu edilmeyen sudan kurtulması sağlanır (3). Bir toplama kabı vakum manifolduna bağlanarak yerleştirilir ve birkaç mililitre AcOEt gibi bir organik çözücü tatbik edilir. Absorbandan geçen çözücü daha sonra ya doğrudan doğruya bir analitik cihaz içine enjekte edilir veya farklı bir ortamda tekrar çözmek üzere kuru azot akımıyla kurutulur. Buna benzer bir işlem, içme suyundaki dioksan seviyesini, ölçmek için kullanılmaktadır. U.S. EPA'nın dioksanın toksisitesini ve insan sağlığı bakımından risklerinin tahmin ve değerlendirilmesi, basit ve hızlı bir metotla yapılmaktadır (metot513). Bu işlemlerde Empore katı faz ekstraksiyon diskleri kullanılmıştır. SPE işleminin şematik bir gösterimi Şekil3'te verilmiştir. KROMATOGRAFİNİN ÖRNEK HAZIRLAMA BASAMAĞINA GETİRİLMESİ Ekstraksiyonun ana konuları, yani örnek yoğunlaştırılması (deriştirilmesi) ve çözücü kullanım ve israfını, işlemciye bağlı hatayı, canı malzemeye ve temizliğe harcanan para ve zamanı azaltmaya da yardım eder. Hedefleri büyük ölçüde ekstraksiyonla sınırlandırma da mümkündür. Mesala bir lipit karışımındaki komponentleri ayırmak için sık sık bir aminopropil bağlı faz kullanılır. Bir lipit karışımının gliserid, fosfolipit, kolesterol, yağ asidi ve diğer sınıflar gibi bütün fraksiyonları tek bir faz üzerinde ayrıştırılabilir (). Bu işlem Şekil ve Tablo1, Tablo2 ve Tablo3'te izah edilmektedir. Bu işlem, her bir sınıfın bağlı fazla hidrojen bağı yapma yeteneklerinin farklılığından dolayı meydana gelir. Bu nedenle, monogliseritler (iki hidroksil gruplu) absorbana bağlı bir hidrojenle bir digliseritten (bir hidroksil gruplu) veya bir trigliseritten (serbest hidroksil yok, sadece ester bağının polarlığıyla zayıf bir polar etkileşme mümkün) daha kuvvetli bir etkileşim yapabilir. Numuneyi aminopropilli bir kolona tatbik edip, daha sonra her bir fraksiyonun hidrojen bağı yapma ihtiyacını artan şekilde sağlayabilen çözücü karışımlarıyla kolonu yıkamakla, orijinal karışımın bileşenleri, her bir yıkamada kantitatif olarak ekstrakte edilebilir. Bü

4 Çevre Dergisi tün bunlar pahalı HPLC ekipman veya narin HPLC kolonlarına ihtiyaç duyulmaksızın yapılır. Ayırma işlemi çabuk, basit ve dikkat çekecek kadar sıhhatlidir. SPE merhem, krem esaslı parfüm ve ilaçlarda ve tabii ürünlerde kapsamlı olarak kullanılmaktadır. O OÜR RCOOH YAĞ ASİTİ OCR po o RCO?0 i H FOSFOLİPİTLEH f? R O KOLESTEROL DİCLİSERİT TRİCLİSERİT O OCR MONOGLlSERİT R 1 22 KARBON KOLESTERİL ESTER *2* Çözücü B l Çözücü A i SON GELİŞMELER Bir örnekle bir tür etkileşme gösterebilen bazı bağlı fazlar, diğerleriyle daha az güçlü ama yine de önemli etkileşmeler gösterebilir. Bir misal, kuvvet katyon değiştirici veya SCX sorbenttir. Fonksiyonel grup, inorganik ve organik katyonlarda değiştirme kabiliyetinde olan bir sülfonik asit anyonudur. Bağlı fazın seçiciliği veya iyonu bir diğerine tercihinin incelenmesi gösterir ki; Bağlı faz organik katyonları inorganik katyonlardan daha kuvvetle alıkoyar. Bu, sülfonik asit fonksiyonel gruplu, benzenden türemiş SCX fazının rasgele hidrofobik etkileşmeler yapabilme yeteneği sebebiyledir. Yani, organik katyonların bir yerine iki etkileşme mekanizmasıyla tutulabilmesinin neticesidir. Çözücü Lıpıd D E G H F B C Kolesteril Ester Trigliserit Digliserit Monogliserit Serbest Yağ Asidi Fosfolipitler Yeıliden Elde No. Kontaminasyon No. Edi ImcYüzdesi Yüzdesi 98.9±.7 98.± ± ± ± ±1.78 Eser Eser Çözücü H l ü> Kurutma 0> Hekzan Saklanır NH,(2) ;ı ir fiti) Saklanır \ ir ( c J Saklanır l Çözücü G \ l Çözücü F ir ir ir <M ] Saklanır C C ) S>kl "" r C : CE : Kolesteril Ester MG : Monogliserit DG : Digliseril TG : Trigliserit FA : Yağ Asidi PL : Fosfolipit Şekil: a) Plazma lipitleri ve dokusunun temel yapıları b) Lipit sınıflarının ayrılması Tablo 1: Bond Elut Prosedürü İle Lipid Sınıflarının Saf Bir Şekilde İzole Edilmesi. Bu, bizi karışık modlu (hidrofobik ve iyon değiştirici) bağlı fazları gelişmesine götürür. Cocain / benzoilecgonine'in ekstraksiyonu karışık modlu ekstraksiyona tam bir örnektir (5). Zarar verici maddeler ihtiva ettiği zannedilen bir ürün numunesi önceden şartlandırılmış bir karışık modlu kolondan geçirilir. Bu pek sulu numunenin deiyonize su ve 0.1 M HC1 çözeltisi ile yıkanması ile işlem sürdürülür. Ta ki suda kuvvetle çözünen veya tam olarak inorganik olan türlerin (üre, tuzlar, protein, şeker v.s.) kolondan yıkanırken, drug ve metabolitin hidrofobik kuvvetlerle absorban üzerinde tutulduğu noktaya kadar sürdürülür. Daha sonra metanol tatbik edilir. Hidrofobik maddeleri çözme kapasitesindeki metanol, henüz kolonda kalan bütün tüleri çıkarır ( lipit, yağ asidi, bir miktar nonpolar peptit, kolesterol). Son olarak biraz Ct^CV izopropil alkol (NH/^OH h) artık analiti yürütmek için uygulanır. Amonyum iyonu cocain ve benzoilecgonine katyonuyla yer değiştirir ki onlar iyon değiştirici uçlarda tutulmuşlardı. Sonuç, tam ve basit yıkamadır. Bu prosedür 10 ng/ml den daha düşük kantitatiflik sınırlarında ve korelasyon katsayılı bir lineerlikle sonuç verir (6).

5 Koles.Est. Trigliserit Digliserit Yağ Asiti Fosfolipit Diğer TLC Bond Elute Standart TLC >35.6 > Bond Elute Standart Tablo 2: Lipit Sınıflarının Ayrılması ve Yeniden Elde Edilmesi İçin Bond Elute ve TLC Metotlarının Karşılaştırılması. Bu gelişmenin bir sonraki basamağı, tek bir ekstraksiyon kolonuyla catecholaminlerin ve onların asidik ve bazik metabolitlerinin tayinini yapabilmelidir ve gerçekleştirilmiştir. Ekstraksiyon işlemi diğer metotlara nispeten hızlı ve basittir (7). Diğer heyecan verici gelişmeler, mevcut bağlı fazların yeni kullanım yollarının keşfini kapsar. Kuvvetli katyon değiştiriciler poli alkenleri karbonkarbon çift bağı sayılarına göre ayırma vasıtası olarak kullanılmaktadır (8). Planar cisdiolleri, amino alkolleri veya diamino bileşiklerini ekstrakte etme kapasitesindeki bir absorban fenil boronik asit fonksiyonel grubu kullanılarak geliştirildi (9). Yüksek derece polar absorbanlar kullanılarak 60 ve 70 karbonlu molekülleri ayırma işlemleri gerçekleştirildi (10). SPE'NİN GELECEĞİ SPE kullanıcıları potansiyel ekstraksiyonları meydana getirerek ve daha spesifik fazlar kullanarak ayırma güçlerinin hepsini gerçekleştirmenin henüz sadece başındadırlar. Otomasyon, analitik kimya laboratuvarlarında gittikçe daha fazla yer almaktadır. SPE, otomatik hazırlama tekniklerine çok uygundur. Birkaç ekipman parçası, kimyacının 10 ila 2 hatta daha fazla numuneyi tek defada işlemesine imkan sağlar. Bu durum numune hazırlama basamağını otomatik örnek inceleyicisinin hızına uygun hale getirir. Son olarak, santrifüjün ekstraksiyonda kullanılması, her bir ekstraksiyon için standart sapmaların düzgünleşmesi ile neticelenmiştir. Çünkü kolon içindeki akış, rpm ye duyarlı bir santrifüjle, 115 in Hg'lık vakumlarda çalışan bir vakum manifolduyla yapılandan daha hassas bir şekilde kontrol edilebilir. SPE tamamlayıcı bir teknik olarak kullanıldığı zaman, süper kritik akışkan kromatografisinin, mevcut az sayıda örneği sınıflandırma ve sıvı örnekleri tam olarak inceleyememe kusurlarını yenmede pekala yardım edebilir. Adı Çözücüler Kullanılan Yağlı Lipit Çeşidi Miktar Ekstr.Mik. A 2:lKloroform:2Propanol.07 ml ml Bütün nötral lipitler B Dietil eter içinde %2'lik 2.86 ml asetik asit C Metanol 5.1 ml D Hekzan 0.01 ml ml ml Yağ asitleri Fosfolipit esterleri E %ldietüeter%10metilen 0.37 ml 8mL Trigliserit kloriir(hekzanda) F %5'lik etil asetat mL+mL 16mL+mL (hekzanda) G %15'lik etil asetat ml 8mL Digliserit (hekzanda) H 2:1 kloroform:metanol.3 ml ml Monogliserit Tablo 3: Bond Elute ile Lipit Sınıflarının İzolasyon ve Temizlenmesinde Kullanılan Çözücüler. SONUÇ Şimdilerde bazı araştırıcılar sadece pahalı bir analitik enstrumunla değil, SPE esaslı, geliştirilmiş bir ekstraksiyonla da düşük pg/ml seviyesinde LSD'yi arıyorlar (11,12). İlaçların zararı ve tedavileri ile kirlilik kontrolü üzerinde hassasiyet arttıkça, bilinmelidir ki, örnek hazırlamada SPE, hızı ve düşük kantitatiflik sınırı nedeniyle çokça kullanılacaktır. ABSTRACT The knowledge is collected about the solid phase extraction process. The giving information for SPE and also knowledge of aims, developments and principles of SPE were presented on chosen samples. KAYNAKLAR 1. Van Horne, K.C., Ed., "Handbook of Sorbent Extraction Technology" Analytichem International, Harbour City, CA, (1985). 2. Long A.R.,et.al., J. Liq. Chromatogr. 12 (19), , (1989). 3. Alfred A. and Eichelberger J.W., "Methods for the Determination of Organic Compounds in Drinking Water (Supplement 1)", Env. Monitoring Systems Lab., U.S.EPA, Cincinnati, OH, 3363, (1990).. Kaluzny, M.A., et.al., J.Lipid Res., 26, 13510, (1985). 5. "Ekstraction of cocaine and benzoylecgonine from urine using Bond Elute Certify", Analytichem Application Note M797 (Vanan Sample Preparation Products, Harbour City), (1990). 6. Johnson, K. and Uhrich M., "Benzoylecgonine: Identification and Quantitation with ITS 0", Finnigan MAT Corp.San Jose, CA, (1990). 7. Dixit V. and Dixit V. M., "Sample preparation for the analysis of catecholamines and their metabolites in human urine", J.Liq.Chrom., 1 (1), , (1991). 8. Christie W.W., J.Lipid Res., 30, , (1989). 9. Schmid, R. and Pollak A., "Proceedings of the Second Annual International Symposium on Sample Preparation And Isolation Using Bonded Silicas", Analytichem International Inc., Harbour City, CA, (1985). 10. Burke, M., Dept.of Chemistry, Univ. of Arizona, Tucson (Private Conversation). 11. Schep, R.A., Submitted to J.Anal.Tox., (1991). 12. Simpson, N., "Solidphase extraction", Int. Chromatog. Lab., Vol:ll,713, (1992).

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

b. Hareketli faz: Bu faz daima bir "sıvı" veya "gazdan" oluşur.

b. Hareketli faz: Bu faz daima bir sıvı veya gazdan oluşur. 1. KROMATOGRAFİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması yöntemidir. İlk

Detaylı

Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES

Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES

Detaylı

KROMATOGRAFİ METODU. Kromatografi işlemi FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI

KROMATOGRAFİ METODU. Kromatografi işlemi FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI KROMATOGRAFİ METODU FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI Kromatografi Kromatografi; bir karışımdaki bileşikleri birbirinden ayırmak ve maddeleri saflaştırmak için kullanılan

Detaylı

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı

YOL AGREGALARINDA NANOTEKNOLOJİ KULLANIMI

YOL AGREGALARINDA NANOTEKNOLOJİ KULLANIMI Mehmet Saltan, Serdal Terzi, Şebnem Sargın, Nihat Morova, Sercan SERİN 12 SDU International Technologic Science Vol. 5, No 1, June 2013 pp. 12-21 Constructional Technologies YOL AGREGALARINDA NANOTEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Ayrıştırma ve Saflaştırma

Ayrıştırma ve Saflaştırma Ayrıştırma ve Saflaştırma Ayrıştırma Saflaştırma nin Sınıflandırılması Yöntemin temeli boyut kütle ve yoğunluk kompleks durumu fiziksel durum (faz) değişimi kimyasal durum değişimi fazlar arasında dağılım

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

Hayrettin Bacanlı. Telekomünikasyon Şube Müdürlüğü. Ankara

Hayrettin Bacanlı. Telekomünikasyon Şube Müdürlüğü. Ankara Hayrettin Bacanlı Telekomünikasyon Şube Müdürlüğü Ankara 2008 1 Giriş Yüzyıllar boyunca insanoğlu, su kaynaklarını artırmak, şiddetli hava olaylarının etkisini azaltmak için hava ve iklimi değiştirmenin

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı