Bilgisayar, internet ve bilişim alanında uzmanlaşmış teknik personelin ve hızlı soruşturma ile yargılamanın temeli olan, konusunda uzmanlaşmış

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgisayar, internet ve bilişim alanında uzmanlaşmış teknik personelin ve hızlı soruşturma ile yargılamanın temeli olan, konusunda uzmanlaşmış"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI KASIM 2013-ZONGULDAK Grup Adı Grup Konusu : CEZA 5. GRUP : BİLİŞİM SUÇLARI KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI - İNSAN TİCARETİ Grup Başkanı : MUSTAFA AKARSU-(YARGITAY ÜYESİ) Grup Sözcüsü : FEYZA SARISOY-(İSTANBUL ANADOLU HAKİMİ) Raporlama Heyeti:1-ERTAN YÜZER-(YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI) 2-ÖMER DEMİR-(BARTIN CUMHURİYET SAVCISI) 3-HASAN GÖNEN-(ESKİŞEHİR CUMHURİYET SAVCISI) 4-MUSTAFA TARIK ŞENTUNA-(İSTANBUL ANADOLU HAKİMİ) Grup Katibi : BURCU AKIN 1-BİLİŞİM SUÇLARI: İnternet aracılığıyla elektronik ortamda işlenen bilişim suçlarıyla mücadelede etkin soruşturmanın yürütülebilmesi için bu suçların soruşturmasında özel eğitim almış nitelikli personelin istihdam edilmesi, aynı konuda uzman meslek sahiplerinin (mühendis vb.) teknik personel olarak görevlendirilmesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarında yapılan iş bölümünde bilişim konusunda donanımlı, eğitim almış ve konuyla alakalı olan Cumhuriyet Savcılarının yetkilendirilmesi, suç yoğunluğunun yaşandığı büyük şehirlerde bu tür suçlara ilişkin görevlendirme yapılmış ihtisas mahkemelerinin bulunması, soruşturmanın hızlı ve etkin yürütülebilmesi için soruşturma aşamasında alınması gereken mahkeme kararlarının soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarının görevli olduğu adliyelerdeki mahkemelere yetki verilmesinin (yetkisizlik kararlarının önüne geçilerek ilk usuli işlemi başlatan Cumhuriyet Savcısının tüm delileri hızlı bir şekilde toplamasını sağlamak amacıyla) faydalı olacağı Bilgisayar, internet ve bilişim alanında uzmanlaşmış teknik personelin ve hızlı soruşturma ile yargılamanın temeli olan, konusunda uzmanlaşmış

2 Cumhuriyet Savcısı ve Hakimlerin yetiştirilmesi için seminer, panel ve yurt içi ve yurt dışı meslek içi eğitim kurslarının düzenlenmesi, yabancı dil eğitimine özel önem ve destek verilmesinin gerekli olduğu, hatta Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı nın siber suçlarla etkili mücadele için bu konuda uzmanlık büroları oluşturacak şekilde örgütlenmesinin etkili olacağı düşünülmüştür. Merkez Kriminal Laboratuvarlarına gönderilen ve incelemesi tamamlanan data verileri rapor halinde ilgili birime (Cumhuriyet Savcılığı veya Mahkeme) gönderildiğinde, daha sonra da ek rapor veya yeniden rapor istendiğinde postada uygun şekilde nakledilmeyen data verileri içeren depolama aygıtları zarar görebilmekte, bazen bu verilere yeniden ulaşmak mümkün olamamaktadır. Bu nedenle incelemeyi yapan birimlerin (Adli Tıp Kurumu, Emniyet, Jandarma) 6 ay veya 1 yıl gibi makul bir süreyle inceleme yaptıkları data verilerinin imajlarını kopyalamalarına ve muhafaza etmelerine imkan sağlayacak yasal düzenleme yapılması önemli bir ihtiyaçtır. Elektronik ortamda da işlenmesi mümkün olan ve diğer bilişim suçlarının yanında yer alması da ihtimal dahilinde bulunan bu suçlarla ilgili etkin, hızlı ve adil soruşturma ve kovuşturmanın yürütülmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla, Anayasamızın 20/3. maddesindeki Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir amir hükmü de gözetilerek TCK nunda bulunan farklı bilişim suçlarıyla irtibatlı düzenlemelerin bilişim suçlarını da kapsayacak şekilde bir araya getirilmesi veya Anayasanın 90/son maddesi gereğince iç hukukumuzun parçası niteliğinde olan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 1. maddesinde yer alan devletin pozitif yükümlülüğüne ilişkin düzenleme de göz önünde bulundurularak, Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi, Bilişim Suçları ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun şeklinde mevzuatın tek bir çatı altında birleştirilmesinin gerekli olduğu katılımcıların çoğunluğu tarafından benimsenmiştir. Bireysel internet kullandırma konusunda ticari faaliyette bulunan işletmelerin kuruluşunda, bu müesseseden faydalanan kişilerin kimliğinin ve kullanım zamanının tespiti bakımından gerekli görülen önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Bilişim suçları ile bilişim yoluyla işlenen bağlantılı suçlara dair kanun maddeleriyle ilgili uygulamada birliğin sağlanması ve farklı içtihatların çıkmasını önlemek amacıyla Yargıtay işbölümü düzenlemesinde tek dairenin görevlendirilmesinin etkili olacağı düşünülmüştür.

3 5237 Sayılı Kanunu nun 245. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasında fail tarafından zararın karşılanmak istenmesi durumunda, bu hususun mağdurun inisiyatifine bırakılmadan soruşturma ve kovuşturma makamının, tevdi yeri ve zamanını belirlemesinin gerektiği benimsenmiştir Sayılı TCK nun 245. maddenin 2. ve 3. fıkralarında belirtilen düzenlemelerin aynı madde metninde tek fıkra olarak ve fakat ceza aralığının geniş yelpazede düzenlenmesinin, ceza adaleti ve hakkaniyete daha uygun olacağı, ayrıca mağdur kavramının, suçtan zarar gören olarak değiştirilmesi gerektiği düşünülmüştür. Bilişim alanında Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelere taraf olmak suretiyle ülkeler arası işbirliğinin etkin hale getirilmesi, bu hususta yasal düzenlenmelerin yapılmasının gerekli olduğu 2-KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ: Aynı başlık altında değerlendirilen eylemlerin ve konuların farklılığı ve yoruma açık olmaları nedeniyle kişisel veri kavramının tereddüde yer vermeyecek açıklıkta tanımının yapılması ve bu kavram içerisinde değerlendirilmesi gereken hususların, güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde ve mevzuatta sık sık değişiklik yapılmasını da engelleyecek yeterlilikte belirlenmesi gerektiği katılımcıların çoğu tarafından kabul edilmiştir. Hukuki güvenirliliğin sağlanması bakımından kişisel veri kavramının bu anlamda sınırlarının çizilmesi ve bir yere kaydedilip saklanan herhangi bir bilginin, kişisel veri başlığı altında kabul edilebilmesi için kıstasların ayrıntılı olarak saptanması; bu yolla hakaret, özel hayatın gizliliğinin ihlali, kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi konusu kişisel veri olabilecek diğer suçlarla arasındaki farkın ortaya konulmasının sağlanması gerektiği düşünülmüştür. 3-GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ: 5237 Sayılı TCK nun maddelerinde düzenlenen Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçlarının unsurlarının net olarak saptanabilmesi, etkili ve hızlı soruşturmanın yürütülebilmesi için insan ticareti ve göçmen

4 kaçakçılığı kavramlarının kanuni düzenlemede açıklanması ve tanımlarının net olarak belirlenmesi gerektiği düşünülmüştür. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçlarının genellikle organize olan suç failleri tarafından örgütlü olarak işlendiği ve mağdurların genellikle yakalandıkları yerlerin küçük yerleşim yerleri olduğu düşünüldüğünde, görevli kolluk kuvvetlerinin bilgi ve donanım açısından çoğu kere yetersiz kalması karşısında, mağdurların ifadelerinin Cumhuriyet Savcılarınca tercüman aracılığıyla alınması, soruşturmanın tecrübeli uzman teknik personel tarafından desteklenmesi ve teşhis gibi sübuta yönelik işlemlerin yeterlilikle yapılması için soruşturma evresindeki personelin, Cumhuriyet Savcılarının ve soruşturma aşamasını kararlarıyla yönlendirme durumunda bulunan Sulh Ceza Mahkemesi Hakimlerinin, meslek içi farkındalık eğitimi ile desteklenmesi gerektiği İnsan ticareti eylemlerine konu olan mağdurların kendi ülkelerine dönme, tekrar bulunamama ve eksik beyanlarının tamamlanamama ihtimalinin kovuşturma aşamasını doğrudan etkileyeceği düşünülerek, 5271 Sayılı CMK nun 162. maddesi kapsamında mağdurların şikayetçi olması durumunda ise hakim tarafından dinlenmelerinin sağlanmasının uygun olduğu Suçla mücadelede en etkili yöntemlerden birinin suçun işlenmesini kolaylaştıracak durumları ortadan kaldırmak olduğu değerlendirilerek, idarenin de insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarında gerekli tedbirleri alması gerektiği düşünülmüştür. Suçla mücadelede etkin bir yol olarak, bu suçların işlenmesiyle elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan her türlü maddi menfaat ile bunların dönüştürülmesi suretiyle ortaya çıkan ekonomik kazançlar konusunda münhasıran düzenleme yapılması ve zor alımlarının hükme bağlanması gerektiği 6008 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle 5237 sayılı TCK nun 79/2. maddesi suçun mağdurları ifadesi ile başlamaktadır. Bu düzenlemenin 5237 Sayılı TCK nun uluslararası suçlar faslında düzenlenmiş olması ve Anayasamızın 90. maddesi gereğince iç hukuk kuralı niteliği kazanan uluslararası sözleşmeler ile Yargıtay ın süre gelen uygulamaları doğrultusunda kişilerin, suçun mağduru olarak kabul edilmemesi nedeniyle çelişki oluşturduğu

5 düşünülmekle; göçmen kaçakçılığında suçun konusunu, menfaat karşılığında bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasını sağlayan Türk vatandaşı veya yabancının yurtdışına çıkmasına imkan sağlayanlar olması sebebiyle TCK nun 79/2 maddesindeki suçun mağdurları ifadesinin kanun maddesinden çıkartılarak, suçun konusu olan şahıslar ibaresinin eklenmesi suretiyle değiştirilmesi gerektiği uygun görülmüştür. Göçmen kaçaklığı ve insan ticareti suçlarında etkili soruşturma ve adil kovuşturmanın yürütülebilmesi için sair faillerin tespitinin yapılması ve yakalanması, suç kaynaklı her türlü gelirin temin edilmesi ve zor alımına gidilebilmesi de düşünülerek, kolluk kuvvetlerine yardımcı olan şüpheliler ve kovuşturma aşamasında sanıklar yönünden, ceza indirimi sağlayan etkin pişmanlık hükümlerinin yasal düzenlemeye dahil edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir Sayılı Yasa ile TCK nun 80. maddesinde yapılan değişiklik neticesinde fuhuş yaptırmak ibaresinin eklenmiş olması karşısında, TCK nun 227/4 maddesinde cebir veya tehdit kullanarak hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan şeklindeki düzenlemenin uygulamada birbirine karıştırıldığı, mahkemelerce farklı değerlendirmeler yapıldığı dikkate alındığında tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla bu iki maddenin uyumlu hale getirilecek şekilde yeniden bir düzenlenme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu konudaki çalışmalara katkı sağlaması temennisiyle hazırlanan rapor bilgilerinize sunulur.

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu içindekiler Giriş 5 Toplantının Kapsam ve Amacı 7 Toplantıda Tartışılan Hususlar ve Getirilen Çözüm Önerileri 9

Detaylı

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ Ömer TEKELİ Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü 1. Giriş İnternet dünya çapında birçok bilgisayar ve bilgisayar ağlarının birleşiminden

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI 22 Kasım 2008 ANTALYA İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 TOPLANTININ GÜNDEMİ 2 TOPLANTIDA ÜZERİNDE DURULAN KONULAR 4 A. MEVZUAT

Detaylı

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL SUÇLARI ÖNLEMEYİ AMAÇLAYAN BİR YASAL DÜZENLEMENİN SAHİP OLMASI GEREKEN KAPSAM

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL SUÇLARI ÖNLEMEYİ AMAÇLAYAN BİR YASAL DÜZENLEMENİN SAHİP OLMASI GEREKEN KAPSAM Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Işığında ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL SUÇLARI ÖNLEMEYİ AMAÇLAYAN BİR YASAL DÜZENLEMENİN SAHİP OLMASI GEREKEN KAPSAM Çocuklara

Detaylı

I. BÖLÜM. 1-Nöbetçi Savcıya Bildirim; Adli olaylar, kolluk tarafından geciktirilmeden ve en seri şekilde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmelidir.

I. BÖLÜM. 1-Nöbetçi Savcıya Bildirim; Adli olaylar, kolluk tarafından geciktirilmeden ve en seri şekilde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmelidir. I. BÖLÜM NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILARININ VE ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği" ve "Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği" KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMALARDA

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Atatürk diyor ki... Herkesin

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; Demokrasinin kurum ve değerlerini, etik değerleri ve adaleti zayıflatan, sürdürülebilir kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 ATATÜRK DİYOR Kİ Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. 3 4 İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

(2. GRUP RAPORU) I. UZLAŞMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR A. GENEL OLARAK UZLAŞMANIN KAPSAMI

(2. GRUP RAPORU) I. UZLAŞMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR A. GENEL OLARAK UZLAŞMANIN KAPSAMI (2. GRUP RAPORU) I. UZLAŞMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR A. GENEL OLARAK UZLAŞMANIN KAPSAMI 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesinin 1. fıkrasında, uzlaşmanın uygulanabileceği suçlar, 2. fıkrada

Detaylı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı KISALTMALAR AB AĐHM HSYK MEB MSB TAA TBB TBMM UYAP YÖK : Avrupa Birliği : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Milli Eğitim Bakanlığı : Milli Savunma Bakanlığı : Türkiye

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir;

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir; Basına Ve Kamuoyuna III. GENÇ AVUKAT KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 26-27 Nisan 2014 tarihinde 48 Baronun katılımıyla Denizli Barosu ev sahipliğinde düzenlenmiş bulunan III. Genç Avukatlar Kurultayı tamamlanmış

Detaylı

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KOLLUĞUN YASAL YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KURAL Suç ve cezada kanunilik İlkesi geçerlidir. Cürüm ve kabahat ayrımı kaldırılmıştır. Asli ceza, feri ceza ayrımı kaldırılmış

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

Vergisel Arama 159 VERGĐSEL ARAMA

Vergisel Arama 159 VERGĐSEL ARAMA Vergisel Arama 159 VERGĐSEL ARAMA Dr. Aziz TAŞDELEN * GĐRĐŞ Vergiler, kamu harcamalarının karşılanması amacıyla kişilerden zora dayalı, karşılıksız ve kesin olarak alınan parasal değerlerdir. Vergiler

Detaylı

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir;

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir; III. GENÇ AVUKATLAR KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ Basına ve Kamuoyuna 26-27 Nisan 2014 tarihinde 48 Baronun katılımıyla Denizli Barosu ev sahipliğinde düzenlenmiş bulunan III. Genç Avukatlar Kurultayı tamamlanmış

Detaylı

I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler;

I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler; YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA DOSYA İNCELEMESİ SIRASINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARINDA GENEL OLARAK TESPİT EDİLEN USUL EKSİKLİKLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nın

Detaylı

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Birliği İstanbul-24 Eylül 2010 Karapara/Su /Suç Geliri Genel

Detaylı

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Doç. Dr. Ali KARAGÜLMEZ BİLİŞİM SUÇLARI ve SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA EVRELERİ Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı Ankara, 2011 Bilişim Suçları

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU)

UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU) UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU) Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Konferans

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Bu kitapta yer alan değerlendirmeler yazarların kişisel fikirleridir. Söz konusu değerlendirmelerden, bu değerlendirmelerde

Detaylı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi

Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi I. Bilişim Suçu Kavramı ve Genel Olarak TCK A. Bilişim Suçu Kavramı ve Tanım Murat Volkan Dülger TCK da yer alan bilişim suçu tiplerinin açıklamasına

Detaylı

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 684 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Detaylı