YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU"

Transkript

1 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara

2 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý (ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel Kurulunun tarih ve sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. ÖSYS ye baþvuran adaylar Kýlavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiþ sayýlýrlar. Tercih Süresi : 3-6 Ekim 2011 Tercih Hizmeti Ücreti : 3,00 TL DÝKKAT! Bu kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Tercihini yapmayan, tercihi geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda, herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent-ANKARA ÖSYM Ýnternet Adresi: Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHDB) Bilkent-ANKARA Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) ÖSYS Tercihleri Ýçin : Aday Ýþlemleri Sistemi: Sonuçlar Ýçin Ýnternet Adresi: ÖSYM Ankara Bürosu: Çetin Emeç Bulvarý Sokak No: Yukarý Öveçler/ANKARA ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 47/A Üsküdar- ÝSTANBUL DÝKKAT! Kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve ÖSYM nin internet sayfasýndan kamuoyuna duyurulur. Sýnavlarla ilgili olarak alýnan yeni kararlar ve gerekli görülen deðiþikliklere iliþkin bilgiler de ÖSYM nin internet sayfasýndan kamuoyuna duyurulacaktýr. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM nin internet sayfasýný sýk sýk kontrol etmeleri yararlarýna olacaktýr.

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER... 1 Çizim 1. Tercih Bildirimi Ýçin Seçenekler ve Yapýlacak Ýþlemler TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER 'DE YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR? YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYIT ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR? ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR... 7 Tablo 3A. Merkezî Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý... 8 Tablo 3B YGS Sonucuna Göre Merkezî Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 4 Merkezî ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ý Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6B.2 Teknoloji Fakültesi Lisans Programlarý Tablo 6B.3 Sanat ve Tasarým Fakültesi Lisans Programlarý Tablo 6B.4 Turizm Fakültesi Lisans Programlarý Tablo 6C Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 7 Okul Türleri ve Kodlarý Tablo 8 Ortaöðretim Kurumlarýndaki Alanlar ve Kodlarý ÖÐRETÝM YILINDA ÖRGÜN ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ KATKI PAYLARI VE ÝKÝNCÝ ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ ÖÐRENÝM ÜCRETLERÝ GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ

4 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER 1.1.TEMEL ÝLKELER Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ile Lisans Sýnavlarý (LYS) sonuçlarýna göre öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna ek yerleþtirme iþlemleri Ölçme, Seçme ve Merkezince (ÖSYM) yapýlacaktýr öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna yapýlacak merkezî ek yerleþtirme kontenjanlarýný, a) merkezî yerleþtirme sonunda boþ kalan kontenjanlar, b) merkezî yerleþtirme ile kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt yaptýrmamasý nedeniyle boþalan kontenjanlar ve c) Yükseköðretim Programlarý ve larý Kýlavuzu basýldýktan sonra açýlan ve bu nedenle merkezî yerleþtirme iþlemlerine girmemiþ olan yeni yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý oluþturur ek yerleþtirmeye baþvurabilmek için 'ye baþvurulmuþ olmasý zorunludur ek yerleþtirmede tercihlerin yapýlmasý ile ilgili kurallar bu kýlavuzda yer almýþtýr. 5.Adaylar, tercih yapma haklarý bulunan tablolardan toplam 30'u geçmemek üzere istedikleri sayýda tercih yapabileceklerdir. 6.ÖSYM'nin gerek yükseköðretim kurumlarýndaki kayýt iþlemleri gerekse yükseköðretim kurumlarý arasýndaki yatay geçiþ iþlemleri ile hiçbir iliþkisi yoktur. Bu konudaki bütün baþvurularýn, doðrudan ilgili yükseköðretim kurumlarýna yapýlmasý gerekir. 7. Ek yerleþtirme kontenjanlarýna yerleþtirme yapýlýrken, 2011 Öðrenci Seçme ve Sistemi Kýlavuzu ve Yükseköðretim Programlarý ve larý Kýlavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktýr. Bu kýlavuzda yer alan okul birincileri, bedensel özürlüler, bir mesleðe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarý, belli sanat dallarý, konu alanlarý veya sporda üstün yetenekli olanlar ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleþtirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylarýn adý geçen kýlavuzlarý yeniden gözden geçirmeleri yararlarýna olabilir EK YERLEÞTÝRMEDE TERCÝHLERÝN YAPILMASI ÝLE ÝLGÝLÝ KURALLAR 1. Merkezì yerleþtirmede bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ olan adaylar (açýköðretimin kontenjansýz programlarýna yerleþenler hariç) ek yerleþtirmede tercih yapma hakkýna sahip deðildir. Ek yerleþtirmede tercih yapabilmek için, merkezî yerleþtirmede hiçbir yere yerleþtirilmemiþ veya açýköðretimin kontenjansýz programlarýna yerleþtirilmiþ olmak gerekir. Merkezî de bir örgün yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ adaylar ile kontenjan sýnýrlamasý olan açýköðretim programlarýna yerleþtirilmiþ olan adaylar, Anadolu Üniversitesinin kontenjan sýnýrlamasý olmayan açýköðretim lisans ve ön lisans programlarýna Ek için baþvuru yapabileceklerdir. Bunun dýþýnda aþaðýdaki kurallar geçerli olacaktýr: a) Yeni açýlan yükseköðretim programlarý ile merkezî yerleþtirmede kontenjaný dolmayan ve en küçük puaný oluþmayan yükseköðretim programlarýný, ilgili puaný hesaplanmýþ tüm adaylar tercih edebilecektir. b) Merkezî yerleþtirmede kontenjaný dolan ve en küçük puaný oluþan, ancak yerleþtirilen adaylardan birkaçýnýn kayýt yaptýrmamasý nedeniyle kontenjan açýðý oluþan lisans programlarýný ve Tablo 3B deki önlisans programlarýný, yalnýz programýn en küçük puanýna eþit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Tablo 3A daki önlisans programlarý için en küçük puan koþulu aranmayacaktýr 'de özel yetenek sýnavý ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ olan adaylar ek yerleþtirme için tercih yapabilirler. 3.Adaylarýn yükseköðretim programlarýný tercihleri arasýnda gösterebilmeleri için bu programlarýn koþullarýný karþýlamalarý gerekir YGS/LYS'ye girmeyerek sadece sýnavsýz geçiþ için baþvuran, 'de sýnava girmek için baþvurduðu hâlde sýnava girmeyen veya sýnava girerek 140,000'ýn altýnda YGS puaný alan meslek lisesi mezunlarý sadece Tablo-3A'dan kendi alanlarýndaki yükseköðretim programlarýný tercih edebileceklerdir. 5.'de sýnava girerek ilgili puan türünde 140,000 ile 179,999 arasýnda YGS puaný alan meslek lisesi mezunlarý gerek kendi alanlarýnda gerek alanlarý dýþýnda Tablo-3A ve Tablo-3B'deki tüm programlar ile Tablo-4'teki Açýköðretim programlarýný tercih edebilirler. 1

5 Ek Yerleştirmede tercih yapma hakkı olan ve tercih yapmak isteyen aday Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunu ÖSYM'nin internet adresinden inceleyebilirsiniz. (Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.) Kılavuzda yer alan TABLO 3A, TABLO 3B ve TABLO 4 teki yükseköğretim programlarını ve koşullarını dikkatlice inceleyip yapacağınız tercihleri ve sıralarını belirleyiniz ve Tercih Formuna yazınız. İnternet aracılığıyla kendim göndereceğim*. Tercihlerinizi ÖSYM ye nasıl göndereceksiniz? Başvuru Merkezi aracılığıyla göndereceğim. 3-6 Ekim 2011 tarihleri arasında internet bağlantısı olan ve yazıcısı bulunan bir bilgisayarı kullanarak ÖSYM internet adresindeki TERCİHLER alanındaki Ek Yerleştirme Tercih başlıklı alanı tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numaranız ile şifrenizi giriniz; Tercih Formuna tercihlerinizi yazıp kontrol ettikten sonra ÖSYM ye gönderiniz. Bu işlemden sonra ekranda Tercihleriniz tarihinde başarı ile ÖSYM ye bildirilmiştir. uyarısını görmeniz gerekir. Bu uyarıyı gördükten sonra yazıcıdan Tercih Listesini alınız. Doldurulmuş Tercih Formu ve nüfus cüzdanı/pasaportunuzla birlikte 3-6 Ekim 2011 tarihleri arasında bir Başvuru Merkezine gidiniz (Randevu almanıza gerek yoktur). Başvuru Merkezi görevlisi tercihlerinizi sisteme girip size kontrol ettirdikten sonra ÖSYM ye gönderecektir. Bu işlemden sonra görevli ile birlikte ekranda ad/soyadlı adayın tercihleri sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir. uyarısını görmeniz gerekir. Bu uyarıyı gördükten sonra Başvuru Merkezi görevlisi yazıcıdan Tercih Listesini alarak size verecektir. Tercih hizmeti ücreti olarak 3,00 TL ödeyiniz. Tercihleriniz ÖSYM ye ulaşmış ve tercih yapma işleminiz tamamlanmıştır. * : İnternet kullanımında deneyimli olmayan veya yanlış yapmaktan çekinen adayların tercih bildirimini Başvuru Merkezi aracılığıyla yapmalarında yarar olabilir. Tercihlerin internet üzerinden aday tarafından gönderilmesi durumunda yapılabilecek yanlışların sorumluluğu adaya ait olacaktır. ÇİZİM 1. Tercih Bildirimi İçin Seçenekler ve Yapılacak İşlemler 2

6 DÝKKAT: Tablo-3A'da her programýn karþýsýnda o programa genel yerleþtirme sýrasýnda oluþan en küçük puan ile bu yerleþtirmede kullanýlan önceliklere göre yerleþen en son adayýn öncelik durumu gösterilmiþtir. Bu bilgiler adaylara sadece tercihlerini yapmada kolaylýk saðlamak için verilmiþtir. Adaylar, Tablo-3A'daki en küçük puanlarýn ve önceliklerin altýnda olsalar bile tercihlerini yapabileceklerdir. Bir baþka deyiþle, Tablo-3A'dan tercih yapacak adaylar ister meslek lisesi ister genel lise çýkýþlý olsun en küçük puan ve öncelik bilgilerini göz önünde tutmadan da tercihlerini yapabilirler MERKEZÎ EK YERLEÞTÝRME ÝÇÝN TERCÝH ÝÞLEMÝ NASIL YAPILACAKTIR? de Merkezì Ek için tercih yapmak isteyen adaylarýn yapacaklarý iþlemler aþaðýda sýralanmaktadýr. a) Yükseköðretim Programlarýna Ek Kýlavuzunun edinilmesi: Yükseköðretim Programlarýna Ek Kýlavuzu ÖSYM'nin adresinden görülebilir. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacaktýr. b) Tercih iþleminin nasýl yapýlacaðýnýn belirlenmesi: Ek Tercih Bildirimi; - Baþvuru Merkezlerine baþvurularak (Baþvuru Merkezine giderken doldurulmuþ Tercih Formunuzu ve nüfus cüzdaný/süresi geçerli pasaportunuzu yanýnýzda bulundurunuz.), - T.C. Kimlik numarasý ve þifre ile ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak yapýlabilir. merkezî genel yerleþtirmede tercih iþlemi yapýlabilen tüm Ortaöðretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri, ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Bürolarý ek yerleþtirmede de Baþvuru Merkezi olarak görev yapacaklardýr. Açýklanan yöntemler dýþýnda tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Ýnternet kullanýmýnda deneyimi bulunmayan veya yanlýþ yapmaktan çekinen adaylarýn tercih bildirimini Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla yapmalarýnda yarar olabilir. Tercihlerini internet üzerinden bireysel olarak yapacak adaylarýn sorumluluðu kendilerinde olacaktýr. c) Tercih Formunun doldurulmasý: Adaylarýn bu kýlavuzu inceleyip yapacaklarý tercihleri ve sýralarýný belirledikten sonra Tercih Formunu doldurmalarý gerekir ADAYLAR YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA NASIL YERLEÞTÝRÝLECEKTÝR? Ek ye baþvuran adaylar, öðretim yýlý için Tablo 4'teki lisans programlarýna ve Tablo 3B'deki Önlisans Programlarýna; a) 2011 YGS/LYS sonucunda hesaplanan yerleþtirme puanlarý, b) Okumak istedikleri yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri, c) Yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve koþullarý göz önünde tutularak yerleþtirileceklerdir. Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo 3A'daki programlarýn boþ kalan kontenjanlarýna genel lise mezunu adaylar ile kendi alanlarý dýþýndaki programlarý tercih etmiþ olan meslek lisesi mezunu adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýlacak, bu yerleþtirmelerde adaylarýn yükseköðretim programýnýn puan türündeki yerleþtirme puanlarý göz önünde tutulacaktýr. Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olan adaylar, Tablo 3A'daki kendi alanlarýyla ilgili önlisans programlarýna sýnavsýz olarak; a) Okumak istedikleri yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri, b) Sýnavsýz geçiþ ile ilgili öncelikler, c) Ortaöðretim Baþarý ý (OBP), d) Yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve koþullarý göz önünde tutularak yerleþtirileceklerdir (Bk.3.1.). iþlemlerinde bu kýlavuz ile Kýlavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktýr YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI NELERDÝR? Sýnavsýz geçiþ (sadece Tablo 3A) ve puanlarýna göre öðrenci alacak yükseköðretim programlarý ile bu programlarýn kontenjan ve giriþ koþullarý bu kýlavuzda Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te verilmiþtir. Tablo 3A ve Tablo 3B'de iki yýllýk önlisans programlarý, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yýllýk lisans programlarý gösterilmiþtir. Bu tablolar ile ilgili koþul ve açýklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadýr. 3

7 2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER Adaylarýn, Tercih Formunu doldurmaya baþlamadan önce ÖSYM'nin internet adresinden ÖSYS ile ilgili bilgi ve duyurularý izlemeleri yerinde olacaktýr. Adaylar, bu internet sitesinde tercihleri için yararlý olacak bilgilere eriþebileceklerdir TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formunda doldurmanýz gereken alanlara ait açýklamalar aþaðýda verilmiþtir. TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK ÝSTEDÝÐÝNÝZ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI Tercih Formu, bütün adaylarýn doldurmalarý gereken bir formdur. Adaylar sýnava girip girmediklerini ve mezun olduklarý okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koþuluyla girmek istedikleri yükseköðretim programlarýný saptayacaklar, bu programlarýn kodlarý ve adlarý ile baðlý olduklarý üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarýný Tercih Formunun ilgili alanlarýna tercih sýrasýna göre yazacaklardýr. Adaylarýn, yükseköðretim programlarý arasýndan tercih yapmaya baþlamadan önce, bu kýlavuzdaki tablolarýn hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarýnýn bulunduðunu belirlemeleri gerekir. 'ye baþvurmuþ meslek lisesi mezunlarý, 2011-YGS/LYS'ye girseler de girmeseler de kendi alanlarýnda olmak koþuluyla Tablo 3A'da yer alan programlarý tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir. Tablo 3A'daki programlara yerleþtirme yapýlýrken önce kendi alanlarýnda sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olan meslek lisesi mezunu adaylar yerleþtirileceklerdir. Bu programlarýn kontenjanlarý sýnavsýz geçiþ ile dolmadýðý durumlarda, ilgili puan türünde en az 140 YGS puaný alan genel lise mezunu adaylar ile alanlarý dýþýnda tercih yapmak isteyen meslek lisesi mezunlarý da yerleþtirme iþlemine alýnacaktýr. Bu nedenle sözü edilen adaylar Tablo 3A'daki programlarý da tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir. Önlisans programlarýna, sýnav sonuçlarýna göre yapýlacak yerleþtirmelerde kullanýlacak puan türleri de Tablo 3A'da gösterilmiþtir. Tablo 3B'deki programlar hem genel lise hem de meslek lisesi mezunlarýndan 2011-YGS'de ilgili puan türünde 140 ve daha fazla YGS puaný almýþ adaylar tarafýndan tercih edilebilecektir YGS/LYS'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo 4'teki yükseköðretim programlarýný tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir. Bu tablodaki açýköðretim programlarý (Ýngilizce Öðretmenliði programý hariç) en az 140 puan alýnmasý koþuluyla tercih edilebilecektir. Yukarýdaki açýklamalara göre her adayýn, girmek istediði programlarý Tablo 3A, Tablo 3B veya Tablo 4'ten bularak tercih sýrasýna koymasý ve Tercih Formuna yazmasý gerekir. Tercih Formu doldurulurken girmek istenilen yükseköðretim programlarý tercih sýrasýna konmalý ve her satýra bir programýn kodu ve adý ile baðlý olduðu üniversite ve fakülte/yüksekokul adý yazýlmalýdýr. Yapacaðýnýz tercih yanlýþlýklarýndan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Tercihlerinizi, 1 numaralý tercih alanýndan baþlayarak yazýnýz. Tercih alanlarýnýn tamamýnýn doldurulmasý zorunlu deðildir. Örneðin, bir aday tercih bildiriminde yalnýzca dört programý göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediði takdirde baþka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programý yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayýn, girmek istediði bu dört programý (1.) sýra numaralý yerden baþlayarak tercih sýrasýna göre yazmasý gerekir. Girmek istediðiniz yükseköðretim programlarýnýn tercih listenizdeki sýrasýný belirlerken çok dikkatli davranmanýz ve bu programlar hakkýnda bilgi sahibi olmanýz gerekmektedir. Her þeyden önce hangi tablolardan tercih yapacaksanýz bu tablolarý dikkatle incelemelisiniz. Bu tablolarda, her programýn adaylarda aradýðý koþullar da belirtilmiþtir. Okul türü, alan, yaþ, saðlýk, cinsiyet vb. bütün koþullarýný tam olarak karþýlayamadýðýnýz programlarý tercih etmeyiniz. Bir programýn gerektirdiði koþullarý dikkate almadan yaptýðýnýz tercihlerin sorumluluðu size ait olacak, tercih bildirimi sýrasýnda tercih ettiðiniz programlarýn koþullarýný karþýlayýp karþýlamadýðýnýz kontrol edilmeyecektir. Ancak, Merkezî Ek öncesi yapýlacak kontrollerde koþullarýný taþýmadýðýnýz tespit edilen tercihleriniz geçersiz sayýlacaktýr. Koþullarýný taþýmadýðýnýz tespit edilemeyen bir programa puanýnýz elveriþli olduðu için yerleþtirilseniz bile kaydýnýz yapýlmayacaktýr. Girmek istediðiniz yükseköðretim programlarýný isteðinize göre sýralayabilmeniz için Merkezî sisteminin nasýl iþlediðini bilmenizde yarar vardýr. Merkezî, adaylarýn yerleþtirme puanlarýna, tercihlerine ve yükseköðretim programlarýnýn kontenjan ve koþullarýna göre bilgisayarla yapýlacaktýr. Sistemin esaslarý þu þekilde özetlenebilir: a) Her yükseköðretim programýna, kýlavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koþullarý taþýyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiþ olan adaylar arasýndan kontenjan sayýsý kadar öðrenci yerleþtirilecektir. yerleþtirme puanlarýna göre yapýlacak yerleþtirme iþleminde ilgili yerleþtirme puaný yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Sýnavsýz geçiþ ile yapýlacak yerleþtirme iþlemlerinin esaslarý "SINAVSIZ GEÇÝÞLE ÝLGÝLÝ TERCÝHLERÝNÝZÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐINIZ YERLEÞTÝRME ESASLARI " 5. sayfadadýr. b) Bir aday, puanlarý ne denli yüksek olursa olsun yalnýz bir programa kayýt hakký kazanabilir. Bu program, adayýn puanlarýyla girebildiði en üst tercihidir. Bunun altýnda kalan tercihler iþleme konmaz. c) Merkezî Ek yerleþtirme sisteminde bir adayýn kayýt hakký kazandýðý programý sonradan deðiþtirmesi, bir baþka deyiþle, daha düþük puanla öðrenci alan baþka bir programa kaydolmasý mümkün deðildir. 4

8 d) Kayýt hakký kazanan bütün adaylarýn bilgileri ve fotoðraflarý, adaylarýn yerleþtirildikleri yükseköðretim programlarýnýn baðlý olduðu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafýndan elektronik ortamda gönderilecektir. e) Tercihlerinizi yaparken göz önünde tutmanýz gereken en önemli nokta, aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýzýn kendi alanýnýza uygun bir programý tercih ettiðinizde 0,15, kendi alanýnýz dýþýndaki bir programý tercih ettiðinizde 0,12 katsayýsý ile çarpýlacaðýdýr. Bir diðer önemli nokta da kaydolmayý en çok istediðiniz programý en üst tercihinize, daha sonra istediðiniz programý ikinci tercihinize yazmanýz ve bütün tercihlerinizi bu þekilde sýralamanýzdýr. Tercihlerinizi, Tablo 3A (önceliðin sýnavsýz geçiþ hakký olanlarda olduðunu unutmadan), Tablo 3B ve Tablo 4'te verilen yükseköðretim programlarýnýn en küçük puanlarýna göre sýralamanýz þart deðildir. Duruma göre yapabileceðiniz tercihlerin baþtan birkaç tanesini "ým yeterli olmayabilir." endiþesine kapýlmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediðiniz programlarý yazabilirsiniz. Kazansanýz bile kaydolmayý istemediðiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Ancak ne olursa olsun bir yükseköðretim programýna kaydolmak istiyorsanýz, sonlardaki birkaç tercih sýranýza girebileceðinizi tahmin ettiðiniz programlarý yazabilirsiniz. Merkezî Ek yerleþtirme sistemine iliþkin olarak buraya kadar yapýlan açýklamalardan sonra, Tercih Formuna yazdýðýnýz bilgileri son olarak þu açýlardan bir kez daha kontrol ediniz. Listenizdeki programlarýn bu kýlavuzda "bakýnýz" olarak gösterilen ve giriþ için aranan bütün koþullarýný karþýlýyor musunuz? Listenizdeki programlarýn kodlarýný doðru yazdýnýz mý? Listenizdeki programlarýn sýrasý, gerçekten istek sýranýza uygun mu? Örneðin, beþinci tercihinize giriþ hakký kazanacak olsanýz, "Keþke altýncý tercihimi kazanmýþ olsaydým." demeyeceðinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu doðru mu? Bütün bu kontrollerden sonra Tercih Formundan yararlanarak Baþvuru Merkezi veya internet üzerinden tercih bildirim iþleminizi gerçekleþtiriniz. Tercih bildirim iþlemi gerçekleþtirildikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde internet adresinden tercihlerde deðiþiklik yapýlabilecektir. SINAVSIZ GEÇÝÞLE ÝLGÝLÝ TERCÝHLERÝNÝZÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐINIZ YERLEÞTÝRME ESASLARI 4702 sayýlý Kanun'un 2. maddesi ile deðiþtirilen 2547 sayýlý Kanun'un 45. maddesi, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan öðrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programýn devamý niteliðinde veya buna en yakýn programlarýn uygulandýðý, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dýþýndaki meslek yüksekokulu ve Açýköðretim önlisans programlarýna sýnavsýz olarak yerleþtirilebileceði hükmünü getirmiþtir. Türkiye ve KKTC dýþýndaki bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöðretim kurumunu bitiren T.C. uyruklu adaylarýn sýnavsýz yerleþtirilmelerinde Millî Eðitim Bakanlýðýnca verilecek denklik belgesinde gösterilen alan esas alýnacaktýr. METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öðretim programlarý bütünlüðü ve devamlýlýðý içinde iliþkilendirilmiþ mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan oluþan eðitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eðitim bölgesi bulunmaktadýr. Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (METEM) ortaöðretim mezunlarý da Sýnavsýz Geçiþ için tercih yapabilirler. Sýnavsýz Geçiþ yerleþtirme iþlemleri aþaðýdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapýlýr. 1. Mezuniyet yýlý daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir. 2. Ayný yýl mezun olan adaylar arasýnda öncelik okul türüne göre Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesi, Meslek Lisesi ve çok eski yýllarda enstitü adý altýnda mezun olunan meslek lisesi sýrasýnda verilir. 3. Mezuniyet yýlý ve okul türü ayný olan adaylardan ayný METEB içinde olanlara öncelik verilir. 4. Mezuniyet yýlý, okul türü ve METEB içi - METEB dýþý bilgileri ayný olan adaylardan OBP si yüksek olan adaylara öncelik verilir. 5. Yukarýda sayýlan tüm bilgileri ayný olan adaylardan doðum tarihi büyük (yaþý küçük) olana öncelik verilir. 3. 'DE YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR? 3.1. MERKEZÎ EK YERLEÞTÝRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR? Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezî Ek de adaylar, (Sýnavsýz Geçiþ hariç) yükseköðretim programlarýna, yerleþtirme puanlarý ile varsa ek puanlarý, yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri ve bu programlarýn kontenjan ve koþullarý göz önünde tutularak ÖSYM ce yerleþtirilir. Merkezî nin Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili kurallarý yukarýda "SINAVSIZ GEÇÝÞLE ÝLGÝLÝ TERCÝHLERÝNÝZÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐINIZ YERLEÞTÝRME ESASLARI" baþlýðý altýnda anlatýlmaktadýr. 5

9 Tablo 6A ve 6B ortaöðretimdeki alanlar ile ayný alanda olduðu kabul edilen lisans programlarýný; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndaki alanlarýn devamý niteliðinde olduðu kabul edilen ve adaylarýn sýnavsýz yerleþtirilebilecekleri önlisans programlarýný göstermektedir. Adaylar bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirken kullanýlacak olan yerleþtirme puanlarýnýn hesaplanmasýnda bu tablolar göz önünde tutulacaktýr. Adaylarýn hangi yükseköðretim programlarýný tercih ettikleri takdirde aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýnýn 0,15 ve ek olarak 0,06 ile çarpýlacaðýný öðrenebilmeleri için Tablo 6A ve 6B de kendi alanlarýný bulmalarý ve bu alanlarýn altýndaki yükseköðretim programlarýný incelemeleri gerekir. Kendi alanlarý dýþýndaki yükseköðretim programlarýný tercih edecek adaylarýn yerleþtirme puanlarý hesaplanýrken Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý larý 0,12 katsayýsýyla çarpýlarak YGS/LYS puanlarýna eklenecektir. YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 140 puan alan adaylar istedikleri takdirde kontenjaný bulunmayan açýköðretim programlarýna yerleþebileceklerinden bu programlar için ek puan verilmemektedir YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA MERKEZÎ EK YERLEÞTÝRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR? 'de merkezî ek yerleþtirme iþlemine alýnan tüm adaylarýn sonuçlarý adresinden duyurulacaktýr. Adaylar kayýt tarihleri içerisinde yerleþtirildikleri üniversitelere istenen belgelerle gideceklerdir. sonuç belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecektir. 4. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYIT ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR? ders yýlýnda, ÖSYS sonuçlarýna göre bir programa kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri üniversitelerce, yerleþtirme sonuçlarý açýklandýktan sonra yapýlacaktýr. Kayýt tarihleri adaylarýn internette yayýmlanan yerleþtirme sonuçlarý sayfasýnda yer alacaktýr. Kayýt hakký kazanan adaylarýn, kayýt için aþaðýda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayýt süresi içerisinde ilgili üniversitelere baþvurmalarý zorunludur. Bu süre içerisinde kayýt için baþvurmayan veya kayýt iþlemlerini tamamlamayan adaylar kayýt haklarýný kaybedeceklerdir KAYIT ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER: a) Adayýn mezun olduðu ortaöðretim kurumundan aldýðý diplomanýn aslý ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi b) Aday 0,15 katsayýsýndan veya ek puandan yararlanarak ya da sýnavsýz geçiþle yerleþtirilmiþ ancak alaný diplomasýnda veya mezuniyet belgesinde belirtilmemiþse, hangi okul ve alandan mezun olduðunu gösterir resmî belge (METEM programlarýndan mezun olanlarýn diplomalarýnda okul adý olarak, diplomayý düzenleyen merkezin adý yazýlmaktadýr.) c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoðraf d) Katký payýnýn ödenmesi ile ilgili belge e) Kayýttan önce belirlenip üniversite tarafýndan ilan edilecek diðer belgelerin aslý veya Üniversite onaylý suretleri ÖSYS ile bir yükseköðretim programýna yerleþen yükümlülerin askerlik durumlarý, üniversiteler tarafýndan internet adresinde görülebilecektir. Adaylarýn askerlikle ilgili sorunlarý için askerlik þubelerine, kredi konusunda ayrýntýlý bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baþvurmalarý gerekmektedir. Anadolu Üniversitesi Merkezî Açýköðretim Programlarýný kazanan adaylarýn, kayýt iþlemleri ve kayýt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüðüne baþvurmalarý gerekmektedir. Kazanan adaylarý gösteren fotoðraflý sýnav sonuçlarý adaylarýn yerleþtirildikleri yükseköðretim programlarýnýn baðlý olduðu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafýndan elektronik ortamda gönderilecektir KAYITLA ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ NOTLAR: a) Adaylarýn kayýt için bizzat baþvurmalarý gerekmektedir. Posta ile kayýt yapýlmaz. b) Kayýt için istenen belgelerin onaysýz sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslýnýn getirilmesi suretiyle Üniversite tarafýndan onaylý örneði kabul edilir. c) Belgeler eksik ise kayýt yapýlmaz. d) Belirtilen tarihler arasýnda kaydýný yaptýrmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. e) Yükseköðretim kurumlarý, kayýt yaptýracak adaylardan saðlýk kurulu raporu isteyebilir. f) Üniversiteler, gerçeðe aykýrý beyanda bulunarak kayýt yaptýran adaylar hakkýnda gerekli yasal iþlemleri yapmaya yetkilidir. 6

10 4.3. ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANILDIÐI BÝLDÝRÝLEN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA HANGÝ DURUMLARDA KAYIT YAPTIRILAMAZ? Merkezî yerleþtirme iþlemi ile bir yükseköðretim programýna kayýt hakký kazanan adayýn kaydýný yaptýrabilmesi, ilgili yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullarý taþýmasýna baðlýdýr. Adayýn internet ortamýnda bir programý kazandýðýnýn yazýlmýþ olmasý bu adaya, ilgili programýn öngördüðü diðer koþullarý taþýmadan kayýt yaptýrma hakký vermez. Tablo-6'ya göre 0,15 katsayý veya ek puan veya sýnavsýz geçiþle bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen aday kayýt sýrasýnda okul türü veya alanýný belgelendirmek zorundadýr. Tablo-6'da yer alan okul türü veya alandan mezun olduðunu belgelendiremeyen aday yerleþtirilmiþ olduðu programa kayýt hakkýný kaybeder ÖSYM'NÝN YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARINDAKÝ KAYIT ÝÞLEMLERÝ VE BU KURUMLAR ARASINDAKÝ GEÇÝÞLERLE ÝLÝÞKÝSÝ VAR MIDIR? ÖSYM'nin gerek yükseköðretim kurumlarýndaki kayýt iþlemleri gerekse yükseköðretim kurumlarý arasýndaki yatay geçiþ iþlemleri ile hiçbir iliþkisi yoktur. Bu konudaki bütün baþvurularýn doðrudan ilgili yükseköðretim kurumlarýna yapýlmasý gerekir. 5. ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR Adaylar, yerleþtirme sonuçlarýnýn incelenmesi ve bunlarýn dýþýndaki her türlü isteklerinde bu kýlavuzun sonunda yer alan, Genel Amaçlý Dilekçe örneðini kullanarak Merkezimize baþvuracaklardýr. Ýþleme alýnabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayýn T.C. Kimlik Numarasý, adý, soyadý, imzasý ve evrak referans numarasý bulunmalýdýr. sonuçlarýnýn incelenmesini isteyen adaylar, bu sonuçlarýn ÖSYM tarafýndan açýklanmasýndan itibaren en geç 15 gün içinde baþvurmalýdýrlar. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak Biriminin tarih damgasý esas alýnýr. Süresi geçtikten sonra yapýlan itirazlar ile üzerinde adayýn adresi, T.C. Kimlik Numarasý, evrak referans numarasý vb. bilgiler yazýlý olmayan, imzalanmamýþ, ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle iþleme alýnmayacaktýr. Adaylarýn, Merkezimize dilekçe ile baþvurmadan önce, öðrenmek istedikleri bilginin Kýlavuzunda, Yükseköðretim Programlarý ve larý Kýlavuzu ve bu kýlavuzda verilmiþ olup olmadýðýna bakmalarý yararlý olacaktýr. TABLOLARDA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR Alm. : Almanca Asist. : Asistanlýðý Bil. : Bilimler / Bilimleri / Bilimi Bir. : Birliði Bk. : Bakýnýz Çev. : Çevirmenlik Danýþ. : Danýþmanlýk Deð. : Deðerlendirme Dep. : Depolanmasý Dok. : Dokümantasyon Ed. : Edebiyat / Edebiyatý / Edebiyatlarý Eko. : Ekonomisi d. : düstri Fak. : Fakülte / Fakültesi Finans. : Finansman Fra. : Fransýzca Hast. : Hastanesi Hiz. : Hizmetleri (ÝÖ) : Ýkinci Öðretim Ýng. : Ýngilizce Ýþl. : Ýþletmeciliði / Ýþletilmesi / Ýþletmecilik Kar. : Karþýlaþtýrmalý Konst. : Konstrüksiyon Kont. : /ý MEB : Milli Eðitim Bakanlýðý M.T.O.K.: Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumu mezunlarý M.Y.O. : Meslek Yüksekokulu Mað. : Maðaza Mim. : Mimarisi/Mimarlýðý/Mimarlýk Müh. : Mühendisliði Org. : Organizasyon Otel. : Otelcilik Öðr. : Öðretmenliði Paz. : Pazarlamasý Prog. : Programlama / Programlarý / Programcýlýðý Reh. : Rehberliði 7 San. : Sanatlar / Sanatlarý Sek. : Sekreterlik Sis. : Sistemleri SUNY : New York Eyalet Üni. Sistemi Tek. : Teknikerliði/Teknikleri Tekn. : Teknolojisi /Teknolojileri Ter. : Tercümanlýk Tes. : Tesisat Ulus. : Uluslararasý ÜNÝ. : Üniversitesi UOLP : Uluslararasý Ortak Lisans Programý UOÖLP : Uluslararasý Ortak Önlisans Programý Uyg. : Uygulamalarý/Uygulamalý Yay. : Yayýmcýlýðý / Yayýncýlýðý Yön. : Yönetim / Yönetimi / Yöneticiliði / Yönetici Y.O./YO: Yüksekokul / Yüksekokulu

11 Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1. Bu tablodaki bilgiler yedi sütun halinde düzenlenmiþtir. Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan (Bk. ek Sayfa yerleþtirme yapýlacak yükseköðretim programlarýnýn kodlarý (1) numaralý sütunda, adlarý (2) numaralý sütunda, kontenjaný dolmayan yükseköðretim programlarýna hangi Y-YGS puan türüne göre öðrenci alýnacaðý (3) numaralý sütunda, kontenjaný (4) numaralý sütunda, programla ilgili özel koþul ve açýklama numaralarý (5) numaralý sütunda yer almaktadýr (Koþullar "TABLO-3A, TABLO-3B ve TABLO-4'TE Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ý" baþlýðý altýnda numara sýrasýna göre açýklanmaktadýr.). sonucunda kontenjaný dolmuþ bir programa son yerleþtirilen adayýn, ortaöðretim baþarý puaný (OBP) (6) numaralý sütunda ve yerleþtirme öncelikleri ise (7) numaralý sütunda bulunmaktadýr. öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrýlan sayýlar ve harfler ilgili programa son yerleþtirilen adaya ait þu bilgilerin karþýlýðýdýr: Birinci sýradaki iki basamaklý ilk sayý mezun olunan yýlýn son iki rakamýný, ikinci sýradaki tek basamaklý sayý mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sýradaki harf yerleþtirmenin METEB içinden (Ý) veya dýþýndan (D) yapýlmýþ olduðunu, sondaki iki basamaklý sayý ise doðum yýlýnýn son iki basamaðýný göstermektedir. Ýkinci sýradaki okul türü grubunun kodlarý þu okullar için kullanýlmýþtýr: 4. Anadolu teknik lisesi 3. Teknik lise veya anadolu meslek lisesi 2. Meslek lisesi 1. Çok eski yýllarda enstitü adý altýnda mezun olunan meslek lisesi Meslek yüksekokullarý programlarýna yerleþtirme yapýlýrken mezuniyet yýlý, meslek liselerinin tür grubu, yerleþtirmenin METEB içinden veya dýþýndan yapýlmýþ olmasý ve doðum yýlý önemli rol oynamaktadýr. Bir programýn karþýsýndaki bu programa yerleþtirilen en küçük puanlý (OBP) adayýn sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduðu özellikleri göstermektedir. 2. ý merkezi yerleþtirme ile dolmuþ olup kayýt sonrasýnda kontenjan açýðý bulunan, kontenjaný merkezi yerleþtirme ile dolmayan veya yeni açýlan yükseköðretim programlarýný, hem sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylar hem de ilgili puan türünde 140,000 veya daha yüksek puan almýþ adaylar tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir. Bu tablodaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirmede öncelik sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylara verilecektir. Bu haktan yararlanabilecek adaylar kendi alanlarý ile ilgili yükseköðretim programlarýný Tablo6C'de bulabileceklerdir. EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Bir yükseköðretim programýna ait en küçük puan (6) sütununda ve yerleþtirme öncelikleri (7) sütununda hiç bir iþaret bulunmuyorsa, kontenjaný merkezi yerleþtirme ile dolmayan; en küçük puan (6) sütununda ve yerleþtirme öncelikleri (7) sütununda " " iþareti bulunuyorsa ek yerleþtirmede yeni açýlan programlarý göstermektedir. Bu programlara yerleþtirme iþlemi yapýlýrken sýnavsýz geçiþ hakký olan adaylara öncelik verilecek, bu programlarýn kontenjanlarý dolmuyorsa, ilgili Y-YGS puaný dikkate alýnarak yerleþtirme yapýlacaktýr. 3. Tablo-3A'da yer alan programlara 'de öncelikle Sýnavsýz geçiþ hakký olan adaylar, daha sonra boþ kalan kontenjanlara Y-YGS puanlý diðer adaylar yerleþtirilmiþtir. Bu tabloda ve bilgisi sütunlarýnda: i) Sýnavsýz geçiþ ile yerleþilmiþ ise (6) numaralý sütunda OBP ve (7) numaralý sütunda yerleþtirme önceliklerine ait bilgiler, ii) Alan dýþý Y-YGS puaný ile yerleþilmiþ ise (6) numaralý sütunda Y-YGS puaný ve (7) numaralý sütunda " " iþareti, bulunur. 4. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz gerekir: a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal özürünüz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu raporu isteyebilir. b) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanýz gerekir. Örneðin, bazý alanlarda el ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir. Bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. 5. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý halinde o program için yapýlan tercihler iþleme konmaz; merkezi yerleþtirme iþlemi, ilgili adayýn bu programdan sonra belirttiði tercihler dikkate alýnarak uygulanýr. 6. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn adý veya baðlý olduðu kurum, yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý istenebilecektir. Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) YGS Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.309) YGS-4 9 2, ,2,Ý, Çocuk Geliþimi (Uzaktan Eðitim) YGS ,2,Ý, Elektrik YGS ,3,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektronik Haberleþme Tekn. (Uzaktan Eðitim) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS ,2,Ý, Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS ,2,Ý, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.310) YGS-1 9 2, ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uyg. (Uzaktan Eðitim) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,Ý, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Radyo ve Televizyon Programcýlýðý YGS Radyo ve Televizyon Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Saç Bakýmý ve Güzellik Hiz. (ÝÖ) (Bk.309) YGS , ,2,D, Þarap Üretim Teknolojisi YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,Ý, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS ,2,Ý,91 Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi YGS ,2,D, Anestezi (ÝÖ) YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Týbbi Görüntüleme Teknikleri (ÝÖ) YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) YGS Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,Ý, Makine YGS ,2,Ý, Tekstil Teknolojisi YGS ,3,Ý,90 Ceyhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Tarým Makineleri YGS ,2,D, Tarým Makineleri (ÝÖ) YGS Ceyhan Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diþ Protez Teknolojisi YGS ,2,D, Ýlk ve Acil Yardým YGS , ,2,Ý, Yaþlý Bakýmý YGS Karaisalý Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarým ve Animasyon YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,Ý, Harita ve Kadastro YGS ,3,Ý, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði YGS ,2,D, Makine YGS ,2,Ý, Seracýlýk YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS Kozan Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarýmý YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Tohumculuk YGS Yerel Yönetimler YGS Pozantý Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarýmý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Organik Tarým YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS

12 EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1 Yumurtalýk Meslek Yüksekokulu Organik Tarým YGS Su Altý Teknolojisi YGS Su Ürünleri YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ Meslek Yüksekokulu Aþçýlýk YGS ,2,D, Aþçýlýk (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) (Bk.312) YGS-1 9 2, Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kooperatifçilik YGS Makine YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) (Bk.312) YGS , Mimari Dekoratif Sanatlar YGS Mimari Dekoratif Sanatlar (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Sondaj Teknolojisi YGS Sondaj Teknolojisi (ÝÖ) YGS Tekstil Teknolojisi YGS Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS Besni Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Bilgi Yönetimi YGS Bilgi Yönetimi (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Bilgisayar Teknolojisi YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS-6 18 Gölbaþý Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (ÝÖ) YGS Kahta Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Harita ve Kadastro YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Organik Tarým YGS Seracýlýk YGS Su Ürünleri YGS Tarla Bitkileri YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AFYONKARAHÝSAR AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (AFYONKARAHÝSAR) Afyon Meslek Yüksekokulu Aþçýlýk YGS ,3,D, Aþçýlýk (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS ,3,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.365) YGS-4 1 2, ,2,Ý, Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi YGS Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Makine (ÝÖ) (Bk.316) YGS-1 5 2, ,2,D, Mimari Restorasyon YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.316) YGS-1 4 2, ,2,Ý, Pazarlama YGS Radyo ve Televizyon Teknolojisi YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.314) YGS-1 7 2, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (ÝÖ) YGS Atatürk Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji YGS ,2,D, Fizyoterapi YGS ,2,D, Fizyoterapi (ÝÖ) YGS ,2,D, Ortopedik Protez ve Ortez YGS Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði YGS ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) YGS Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) YGS Yaþlý Bakýmý YGS Uzaktan Eðitim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) YGS Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) YGS Baþmakçý Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Dýþ Ticaret YGS Bayat Meslek Yüksekokulu Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi YGS Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Bolvadin Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS ,2,D, Gýda Teknolojisi YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) YGS Mekatronik YGS ,2,Ý, Mekatronik (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS-6 10 Çay Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Elektrik YGS ,2,D, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Kimya Teknolojisi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D,93 9

13 EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Dazkýrý Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS-6 8 Dinar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Halýcýlýk ve Kilimcilik YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Emirdað Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Yapý Denetimi YGS Ýscehisar Meslek Yüksekokulu Ýþ Makineleri Operatörlüðü YGS ,2,D, Ýþ Makineleri Operatörlüðü (ÝÖ) YGS Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý YGS Makine YGS ,2,D,93 Sandýklý Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) YGS Sinanpaþa Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Sultandaðý Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Gýda Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Otobüs Kaptanlýðý YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS Þuhut Meslek Yüksekokulu Gýda Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS-6 26 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AÐRI AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Elektrik YGS Elektrik (ÝÖ) (Bk.317) YGS-1 9 2, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Makine YGS Makine (ÝÖ) (Bk.317) YGS , Mekatronik YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Organik Tarým YGS Pazarlama YGS Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi YGS Çocuk Geliþimi (ÝÖ) YGS Ýlk ve Acil Yardým YGS ,2,D, Ýlk ve Acil Yardým (ÝÖ) YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AKSARAY AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ Aksaray Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarýmý YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði YGS Çevre Koruma ve Kontrol YGS Elektrik YGS ,2,Ý, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Yaþlý Bakýmý YGS Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Aþçýlýk YGS ,3,D, Geleneksel El Sanatlarý YGS Gýda Teknolojisi YGS Mimari Restorasyon YGS Seramik, Cam ve Çinicilik YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Ortaköy Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Elektronik Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,4,D, Maliye YGS Maliye (ÝÖ) YGS Mekatronik YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Þereflikoçhisar Berat Cömertoðlu Meslek Yüksekokulu Ýþletme Yönetimi YGS Pazarlama YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Yerel Yönetimler YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AMASYA AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Meslek Yüksekokulu Aþçýlýk YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) (Bk.320) YGS-1 1 2, ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.320) YGS-1 5 2, ,2,D, Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk. 322) YGS , ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Gümüþhacýköy Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Maliye YGS Merzifon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Mekatronik YGS ,2,Ý, Pazarlama YGS

14 EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Suluova Meslek Yüksekokulu Gýda Teknolojisi YGS Tohumculuk YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ANKARA ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu YGS Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eðitim) YGS , Baþkent Meslek Yüksekokulu Eser Koruma YGS , GAMA Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS ,2,Ý, Odyometri YGS ,4,D, Ortopedik Protez ve Ortez YGS Radyoterapi YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eðitim) YGS Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS ,2,Ý,92 Beypazarý Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS , ,2,Ý, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Uzaktan Eðitim) YGS Turizm Rehberliði DÝL , ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS , ,3,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Uzaktan Eðitim) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS , ,2,Ý,92 Elmadað Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,4,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,3,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý,92 Haymana Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi YGS , ,2,Ý, Ýlk ve Acil Yardým YGS-2 8 6, ,2,Ý, Yaþlý Bakýmý YGS , Kalecik Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarýmý YGS Gýda Teknolojisi YGS ,2,Ý, Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Þarap Üretim Teknolojisi YGS Nallýhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS Elektronik Teknolojisi YGS GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. YGS ,3,Ý, Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. (ÝÖ) YGS Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet YGS Ankara Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,4,Ý, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Giyim Üretim Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Grafik Tasarýmý (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri (ÝÖ) YGS ,2,Ý,93 Atatürk Meslek Yüksekokulu Elektrik (ÝÖ) YGS-1 8 2, ,2,Ý, Elektromekanik Taþýyýcýlar YGS Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS-1 2 2, ,3,Ý, düstriyel Kalýpçýlýk (ÝÖ) YGS , ,2,D, Kimya Teknolojisi YGS ,2,D, Kimya Teknolojisi (ÝÖ) YGS , Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS-1 8 2, ,2,Ý, Mekatronik (ÝÖ) YGS-1 7 2, ,3,Ý, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS , ,2,Ý,92 Gazi Meslek Yüksekokulu Basým ve Yayýn Teknolojileri (ÝÖ) YGS-5 7 2, ,3,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS-1 4 2, ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS-1 3 2, ,3,Ý, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS ,2,Ý, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (ÝÖ) YGS-1 2 2, ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS-6 7 2, ,2,Ý, Radyo ve Televizyon Programcýlýðý (ÝÖ) YGS-4 2 2, ,3,Ý,91 Maliye Meslek Yüksekokulu Maliye YGS Ostim Meslek Yüksekokulu Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý YGS ,3,Ý, Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, düstri Ürünleri Tasarýmý YGS düstri Ürünleri Tasarýmý (ÝÖ) YGS Kaynak Teknolojisi YGS ,2,Ý, Kaynak Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Lastik ve Plastik Teknolojisi YGS Lastik ve Plastik Teknolojisi (ÝÖ) YGS Mekatronik (ÝÖ) YGS ,3,Ý,93 Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Çevre Saðlýðý YGS Çevre Saðlýðý (ÝÖ) YGS Ýlk ve Acil Yardým YGS ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,Ý, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Görüntüleme Teknikleri (ÝÖ) YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,Ý, Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Yaþlý Bakýmý YGS Uzaktan Eðitim Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) YGS Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) YGS ,3,Ý, Ýþletme Yönetimi (Uzaktan Eðitim) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Eðitim) YGS ,2,D, Lojistik (Uzaktan Eðitim) YGS Muhasebe ve Vergi Uyg. (Uzaktan Eðitim) YGS Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi (Uzaktan Eðitim) YGS Beypazarý Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý YGS ,2,D, Moda Tasarýmý YGS ,3,Ý,93 11 HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Diþ Protez Teknolojisi YGS ,2,D, Odyometri YGS ,4,Ý, Ortopedik Protez ve Ortez YGS ,2,D, Radyoterapi YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,Ý, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS ,2,D,93 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS ,2,Ý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,3,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,3,Ý,93 Bala Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,4,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,3,Ý, Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,Ý,93 Polatlý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diþ Protez Teknolojisi YGS ,2,D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,Ý, Týbbi Tanýtým ve Pazarlama YGS ,2,D,93 Polatlý Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,4,Ý, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS ,2,Ý, Harita ve Kadastro YGS ,2,Ý, Ýnþaat Teknolojisi YGS ,3,Ý, Sahne ve Gösteri Sanatlarý Teknolojisi YGS ,3,D,93 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ANTALYA AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet YGS Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Diyaliz YGS , ,2,Ý, Fizyoterapi YGS , ,2,Ý, Ýlk ve Acil Yardým YGS , ,2,Ý, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS , Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS , ,2,D, Yaþlý Bakýmý YGS , Sosyal Bilimler Meslek Y.O Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,Ý, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS ,2,Ý,93

15 EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,Ý, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uyg. (ÝÖ) (Bk.345) YGS , Muhasebe ve Vergi Uyg. (ÝÖ) (Bk.346) YGS-6 7 2, Muhasebe ve Vergi Uyg. (Uzaktan Eðitim) YGS Pazarlama YGS ,2,Ý, Pazarlama (ÝÖ) YGS Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS-6 2 2, ,2,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,3,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Uzaktan Eðitim) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS ,3,Ý, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) YGS ,3,D,91 Teknik Bilimler Meslek Y.O Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,4,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.344) YGS-1 8 2, ,2,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS ,4,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Çevre Koruma ve Kontrol YGS Çevre Koruma ve Kontrol (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi (ÝÖ) YGS Harita ve Kadastro YGS ,2,D, Harita ve Kadastro (ÝÖ) YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Ýnþaat Teknolojisi YGS ,2,D, Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,Ý, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) (Bk.344) YGS-1 5 2, ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,Ý, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.344) YGS , ,2,D, Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,Ý, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.344) YGS , ,2,D, Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik YGS ,2,D, Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik (ÝÖ) YGS-6 9 2, ,2,D, Yapý Denetimi YGS ,2,D, Yapý Denetimi (ÝÖ) YGS Akseki Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Alanya Ticaret ve Sanayi Odasý Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Ýkram Hizmetleri YGS ,2,D, Ýkram Hizmetleri (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Elmalý Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Seracýlýk YGS Tarým Makineleri YGS ,2,D,93 Finike Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarýmý YGS Deniz ve Liman Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Deniz ve Liman Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS ,2,D, Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Gazipaþa M. Rahmi Büyükballý Meslek Yüksekokulu Ýkram Hizmetleri YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS , Korkuteli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Bahçe Tarýmý YGS Maliye YGS ,2,D, Maliye (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS Kumluca Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarýmý YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Seracýlýk YGS Manavgat Meslek Yüksekokulu Aþçýlýk YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,3,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS ,2,D,93 Serik Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatlarý YGS ,2,D, Grafik Tasarýmý YGS ,3,D, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Mimari Restorasyon YGS ,2,D, Moda Tasarýmý YGS ,3,D, Tekstil Teknolojisi YGS ,2,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,2,D,92 12 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ARDAHAN ARDAHAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ardahan Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Ýþletme Yönetimi YGS Maliye YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik (ÝÖ) (Bk.347) YGS-1 5 2, Gýda Teknolojisi YGS-2 16 Çýldýr Meslek Yüksekokulu Dýþ Ticaret YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS-6 15 Göle Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Saðlýk YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ARTVÝN ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ Artvin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Harita ve Kadastro YGS Ýþletme Yönetimi YGS Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS

16 EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Ormancýlýk ve Orman Ürünleri YGS ,2,D, Ormancýlýk ve Orman Ürünleri (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 14 Arhavi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) YGS Hopa Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Mekatronik YGS ,2,D, Lojistik YGS Yusufeli Meslek Yüksekokulu Maliye YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN) Aydýn Meslek Yüksekokulu Basým ve Yayýn Teknolojileri YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,3,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Giyim Üretim Teknolojisi YGS ,2,D, Giyim Üretim Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,3,D, Ýnþaat Teknolojisi YGS ,2,D, Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) (Bk.351) YGS-1 2 2, ,2,Ý, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS ,2,Ý, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (ÝÖ) YGS ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.351) YGS-1 6 2, ,2,D, Pazarlama YGS ,2,D,93 Aydýn Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi YGS ,2,D, Çevre Saðlýðý YGS Diyaliz YGS ,2,D, Fizyoterapi YGS ,2,Ý, Ýlk ve Acil Yardým YGS ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D,93 Atça Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Tarýmsal Ýþletmecilik YGS Bozdoðan Meslek Yüksekokulu Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Su Ürünleri YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Çine Meslek Yüksekokulu Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Organik Tarým YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Didim Meslek Yüksekokulu Aþçýlýk YGS , ,3,D, Aþçýlýk (ÝÖ) YGS-4 7 2,15, ,3,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS , ,3,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS-6 7 2,15, Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS , ,2,Ý, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) YGS ,15, Karacasu Memnune Ýnci Meslek Yüksekokulu Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý YGS Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý (ÝÖ) YGS Mimari Dekoratif Sanatlar YGS ,2,D, Mimari Dekoratif Sanatlar (ÝÖ) YGS Mimari Restorasyon YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS , ,3,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,15, Koçarlý Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Tarým Makineleri YGS ,2,D,93 Kuyucak Meslek Yüksekokulu Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kooperatifçilik YGS Kooperatifçilik (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS-6 11 Nazilli Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS ,2,D, Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Lojistik YGS ,2,D, Lojistik (ÝÖ) YGS Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý YGS Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý (ÝÖ) YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS Nazilli Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaþlý Bakýmý YGS Söke Meslek Yüksekokulu Alternatif erji Kaynaklarý Teknolojisi YGS ,2,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bilgisayar Destekli Tasarým ve Animasyon YGS Dýþ Ticaret YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS ,3,D, Mekatronik YGS ,3,D, Mekatronik (ÝÖ) YGS ,2,D, Moda Tasarýmý YGS ,2,Ý, Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D,79 Söke Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri YGS ,2,D, Ýlk ve Acil Yardým YGS ,2,D, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Pazarlama YGS Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri YGS , ,2,D, Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri (ÝÖ) YGS ,38, ,2,D, Tarýmsal Ýþletmecilik YGS-6 9 Yenipazar Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Emlak ve Emlak Yönetimi YGS Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BALIKESÝR BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Balýkesir Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.470) YGS-4 2 2, ,2,Ý, Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.357) YGS-4 9 2, Grafik Tasarýmý (ÝÖ) (Bk.357) YGS-5 6 2, ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý,81

17 EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Ýnþaat Teknolojisi YGS ,2,D, Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,Ý, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,D, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Maden Teknolojisi YGS Maden Teknolojisi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,Ý, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.354) YGS-1 9 2, ,2,D, Pazarlama YGS ,2,D, Pazarlama (ÝÖ) YGS Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk. 357) YGS , ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,2,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Altýnoluk Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Kimya Teknolojisi YGS ,2,D, Kimya Teknolojisi (ÝÖ) YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS ,2,D, Týbbi ve Aromatik Bitkiler (ÝÖ) YGS Ayvalýk Meslek Yüksekokulu Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Mimari Restorasyon YGS ,2,D, Mimari Restorasyon (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS ,2,Ý, Pazarlama (ÝÖ) YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Bandýrma Meslek Yüksekokulu Dýþ Ticaret YGS ,2,D, Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS Gemi Ýnþaatý YGS Gemi Ýnþaatý (ÝÖ) YGS Gýda Teknolojisi YGS ,2,Ý, Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Bigadiç Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Lojistik YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Ulaþtýrma ve Trafik Hizmetleri YGS Ulaþtýrma ve Trafik Hizmetleri (ÝÖ) YGS Burhaniye Meslek Yüksekokulu Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Dursunbey Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatlarý YGS ,2,D, Ýnþaat Teknolojisi YGS Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý YGS ,2,D, Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS Edremit Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS ,2,D, Elektrikli Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,2,D, Mekatronik YGS ,3,D, Mekatronik (ÝÖ) YGS ,2,D, Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Teknolojisi YGS Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Teknolojisi (ÝÖ) YGS Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (ÝÖ) YGS Gönen Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS ,2,D, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Tarýmsal Ýþletmecilik YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Havran Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Ývrindi Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ýlk ve Acil Yardým YGS ,2,Ý, Ýlk ve Acil Yardým (ÝÖ) YGS-2 9 2, ,2,D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D,93 Manyas Meslek Yüksekokulu Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,2,D,93 Savaþtepe Meslek Yüksekokulu Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Sýndýrgý Meslek Yüksekokulu Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Susurluk Meslek Yüksekokulu Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BARTIN BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ Bartýn Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Gemi Ýnþaatý YGS Grafik Tasarýmý YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Ormancýlýk ve Orman Ürünleri YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Seracýlýk YGS Tekstil Teknolojisi YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS , Yat Ýþletme ve Yönetimi YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BATMAN BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Büro Yön. ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) (Bk.362) YGS , Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.361) YGS-4 1 2, ,2,Ý, Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi YGS Geleneksel El Sanatlarý YGS

18 EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Gýda Teknolojisi YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) (Bk.362) YGS-4 9 2, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,D, Makine (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi YGS Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (ÝÖ) YGS Sondaj Teknolojisi YGS Sondaj Teknolojisi (ÝÖ) YGS Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BAYBURT BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ Bayburt Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.363) YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Elektrik YGS Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.363) YGS , Ýþletme Yönetimi YGS Kimya Teknolojisi YGS Maliye YGS Maliye (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS-6 12 Bayburt Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BÝLECÝK BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Kimya Teknolojisi YGS ,2,D, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,D, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,2,D, Metalurji YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.364) YGS-1 5 2, ,2,D, Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Üretimde Kalite Kontrol YGS Bozüyük Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,D, Dýþ Ticaret YGS Grafik Tasarýmý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Pazarlama YGS Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2 14 Gölpazarý Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS-6 17 Osmaneli Meslek Yüksekokulu Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS Makine YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði YGS ,2,D,93 Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, düstri Ürünleri Tasarýmý YGS Kozmetik Teknolojisi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Organik Tarým YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D, Týbbi Tanýtým ve Pazarlama YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS Söðüt Meslek Yüksekokulu Basým ve Yayýn Teknolojileri YGS ,2,D, Basým ve Yayýn Teknolojileri (ÝÖ) YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BÝNGÖL BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Medya ve Ýletiþim YGS Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Arýcýlýk YGS Bahçe Tarýmý YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi YGS Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) YGS düstriyel Kalýpçýlýk YGS Halýcýlýk ve Kilimcilik YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk (ÝÖ) YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Tarla Bitkileri YGS Tekstil Teknolojisi YGS Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) YGS Genç Meslek Yüksekokulu Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS Organik Tarým YGS Su Ürünleri YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BÝTLÝS BÝTLÝS EREN ÜNÝVERSÝTESÝ Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Çocuk Geliþimi (Uzaktan Eðitim) YGS ,2,D, Ýlk ve Acil Yardým YGS Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS

19 EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ýnþaat Teknolojisi YGS Makine YGS Mekatronik YGS Otomotiv Teknolojisi YGS Yapý Denetimi YGS Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Pazarlama YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS Ahlat Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Geleneksel El Sanatlarý YGS Maliye YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Otomotiv Teknolojisi YGS Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Yerel Yönetimler YGS Hizan Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk YGS Lojistik YGS Tatvan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi YGS Harita ve Kadastro YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Laboratuvar Teknolojisi YGS ,2,D, Laboratuvar Teknolojisi (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BOLU ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarýmý YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) (Bk.371) YGS-1 3 2, ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.371) YGS-1 4 2, ,2,D, Grafik Tasarýmý (ÝÖ) (Bk.372) YGS , ,2,D, Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kooperatifçilik YGS Makine (ÝÖ) (Bk.371) YGS-1 9 2, ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.371) YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.372) YGS-1 4 2, ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS Gerede Meslek Yüksekokulu Ayakkabý Tasarým ve Üretimi YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Deri Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Kimya Teknolojisi YGS ,2,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS ,2,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (ÝÖ) YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D,93 Mengen Meslek Yüksekokulu Aþçýlýk YGS ,3,Ý, Aþçýlýk (ÝÖ) YGS ,3,D,93 Mudurnu Süreyya Astarcý Meslek Yüksekokulu Ýþletme Yönetimi YGS Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði YGS Organik Tarým YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS ,2,D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði YGS Yeniçaða Yaþar Çelik Meslek Yüksekokulu Dýþ Ticaret YGS Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS ,2,D, Lojistik YGS ,2,D,93 16 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BURDUR MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ (BURDUR) Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Çaðrý Merkezi Hizmetleri YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (ÝÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS Gaz ve Tesisatý Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýnþaat Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Makine (ÝÖ) (Bk.374) YGS-1 9 2, ,2,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 12 Aðlasun Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Coðrafi Bilgi Sistemleri YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D,93 Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,2,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) YGS ,2,D, Dýþ Ticaret YGS Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým YGS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Lojistik YGS Lojistik (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Tekstil Teknolojisi YGS-1 10 Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) YGS Bilgisayar Programcýlýðý YGS Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS

20 EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Elektrik YGS Elektronik Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Maliye YGS Maliye (ÝÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS-6 18 Gölhisar Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D,93 Tefenni Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS Týbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 21 Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BURSA ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (BURSA) Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Ýlk ve Acil Yardým YGS ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,Ý, Týbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Týbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,Ý,93 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,3,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS ,2,Ý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Dýþ Ticaret YGS ,3,Ý, Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Emlak ve Emlak Yönetimi YGS ,2,Ý, Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,Ý, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Pazarlama YGS ,2,Ý, Pazarlama (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS ,2,Ý, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (ÝÖ) YGS Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS ,3,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, düstriyel Kalýpçýlýk YGS ,3,Ý, düstriyel Kalýpçýlýk (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS ,2,Ý, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Gýda Teknolojisi YGS ,2,Ý, Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Grafik Tasarýmý YGS ,3,D, Grafik Tasarýmý (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Mekatronik (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Otomotiv Teknolojisi YGS ,4,D, Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi (ÝÖ) YGS Tarým Makineleri YGS ,2,Ý, Tarým Makineleri (ÝÖ) YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi YGS ,3,D, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý,90 Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Ormancýlýk ve Orman Ürünleri YGS ,2,D,92 Gemlik Asým Kocabýyýk Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,Ý, Bahçe Tarýmý YGS Dýþ Ticaret YGS-6 2 4, ,2,Ý, Gýda Teknolojisi YGS ,2,D, Makine YGS ,2,Ý,93 Harmancýk Meslek Yüksekokulu Aþçýlýk YGS ,3,D, Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Ýnegöl Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Dýþ Ticaret YGS ,2,Ý, Dýþ Ticaret (ÝÖ) YGS ,2,D, Elektrik YGS ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Ýnþaat Teknolojisi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi YGS ,2,Ý, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,Ý, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi YGS ,2,Ý, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,3,D,92 Ýznik Meslek Yüksekokulu Gýda Teknolojisi YGS Mimari Restorasyon YGS ,2,D, Seramik, Cam ve Çinicilik YGS Turizm Rehberliði DÝL Karacabey Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.377) YGS-1 3 2, ,2,Ý, Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði YGS Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Laborant ve Veteriner Saðlýk YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Organik Tarým YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Keles Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YGS ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Gýda Teknolojisi YGS Ýþletme Yönetimi YGS Organik Tarým YGS-6 12 Mustafakemalpaþa Meslek Y.O Elektrik (ÝÖ) (Bk.384) YGS-1 4 2, ,2,Ý, Gýda Teknolojisi YGS Gýda Teknolojisi (ÝÖ) YGS Ýþletme Yönetimi YGS ,2,D, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) YGS Makine (ÝÖ) (Bk.384) YGS-1 5 2, ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (ÝÖ) YGS Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.390) YGS-1 7 2, ,2,D, Tohumculuk YGS-6 16 Orhaneli Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Organik Tarým YGS-6 23 Orhangazi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,3,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi YGS ,2,D, Makine YGS ,2,Ý, Makine (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,Ý, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) YGS ,2,D,92 Yeniþehir Ýbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.378) YGS-1 5 2, ,2,Ý, Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði YGS Çocuk Geliþimi YGS ,2,Ý, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) YGS ,2,Ý, Dýþ Ticaret YGS ,2,Ý, Gýda Teknolojisi YGS Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) YGS Seracýlýk YGS Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ Çanakkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý YGS ,4,D, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) YGS ,3,Ý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) YGS Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.496) YGS-4 3 2, ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) (Bk.395) YGS-1 2 2, ,2,Ý,92

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra

Detaylı

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz. Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi Adý alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki) yýllýk yükseköðretim önlisans programlarý Mesleki ve Teknik

Detaylı

A YÖP Ç I K L A M A Puan Küçük Yerleþtirme Kayýt Bu Kodu tablodaki Program meslek Adý yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans Türü programlarýna, Puan Öncelikleri öncelikle Kodu ilgili mesleki ve teknik

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 430,26480 200650974 Anestezi (%25 Burslu) YGS-2

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP)

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT Ü. (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri 2035467 Anestezi 36 36 SAY-1 228.643 264.520 2035475 Anestezi (Burslu) 4 4 SAY-1 284.974 295.331 2035483 Fizyoterapi

Detaylı

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont.

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Öncelikleri 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2

Detaylı

Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları 1.Bu tablo, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge kapsamına giren

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık

MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) 4 4 YGS-2

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları (Tablo Listesi 3A) Programın Puan En Küçük Yerleştirme Kodu Programın Adı Türü Kont. Puan Öncelikleri 2035475 Mesleki ve Teknik Eğitim

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu 1135422 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 121 121 SAY 2004,2,D,84 90.405 100.000 1135598 Bilgisayar Teknolojisi

Detaylı

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AFYONKARAHİSAR Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2012 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuzun yayımlanması ve uygulanması, Yükseköğretim Genel

Detaylı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Ek İle Öğrenci Alan 100150547 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek Yüksekokulu / Bahçe Tarımı YGS-6 10 3 196,16163 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 25 EYLÜL 2013 DÝKKAT: Tercih bildirim iþleminizi tamamladýktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2009 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI PROGRAM KODU GENEL KONTENJAN OKUL BİRİNCİLERİ KONTENJANI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2013 YEN SINAV S STEM YGS - LYS

2013 YEN SINAV S STEM YGS - LYS 2013 YEN SINAV S STEM YGS - LYS Ön Söz Çağımızda insan kaynağının en akılcı biçimde yönetilmesi için bütün ülkeler bir seferberlik içine girmiş durumdadır. Genç nüfus oranı çok yüksek olan Türkiye de

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 1 Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik Eser Koruma 6002 Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon 7 Endüstriyel Tavukçuluk Et ve Ürünleri 6003 Sosyal Hizmetler

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A) 1015041 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu Meslek Y.O. Kooperatifçilik YGS 5 70 70 231,216 1015204 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Gerede Meslek Y.O. Bilgisayar Programcılığı YGS 1 45 45 2010,3,1,92 223,334

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 2014 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN LARI GEL KONTJAN 05.05.2014 OKUL BİRİNCİSİ KONTJANI KODU BÖLÜMÜN ADI TÜRÜ KÜÇÜK BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI lı Yerleştirme Program Afyon Sağlık Yüksekokulu (Yerleşme Oranı : % 100,00 ) 100410554 Beslenme ve Diyetetik YGS-2

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN KODU BÖLÜM ADI GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 60 2 YGS-1 356,547 150000 100410687 Fen Bilgisi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 23 EYLÜL 2013 DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 1 0 3, 20 349,93241 16,3,İ,98 438,05000 200650974

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI TABLO 4: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI LİSANS PROGRAMLARI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI EN DÜŞÜK TABAN PUANLARI 5. YARIYIL

Detaylı

2009 ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI

2009 ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN VE BAŞARI SIRALARI SON KİŞİNİN SON KİŞİNİN ABANT İZZET BAYSAL Bolu MYO YGS 5 Ağırlama Hizmetleri 70 ABANT İZZET BAYSAL Bolu MYO YGS 5 Ağırlama

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2016 2017 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI Program Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Türü TIP FAKÜLTESİ MF-3 468,46 528,29 466,22 467,55 HUKUK FAKÜLTESİ TM-3

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezi Yerleþtirme ile yükseköðretim kurumlarý tarafýndan

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG YGS2 Acil Durum ve Afet Yönetimi 122 123 158 166 280 289 143 210 96% 38% YGS Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 750 750 - - 750 750 615 900 22% -17% YGS3 Adalet 1.342 1.343 1.614 1.694 2.956 3.037 2.295

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR Program Adı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR Puan Türü Puanlı Yerleştirme Sınavsız Geçiş Yerleştirme En Küçük Puan En Büyük Puan OBP Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Bankacılık ve Sigortacılık Programı 5 Bankacılık ve Sigortacılık Programı (İ.Ö.) 5 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı 9 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı (İ.Ö.)

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi,

Detaylı

ÖSYM KNTJ ÖSYM KNTJ EK1 MD KNTJ EK1 MD KNTJ

ÖSYM KNTJ ÖSYM KNTJ EK1 MD KNTJ EK1 MD KNTJ ( BAHAR DÖNEMİ İÇİN EK1 MADDE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KONTENJANLARININ ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ / AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI 20 4 27 5 27 5 40 8 50 10 60 12 70 14

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ÖSYM 2011- ÖSYS Yükseköğre

Detaylı

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü 2012 2013 2. Sınıf DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu GENEL KONT Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 238,28 YGS-6 271,479 70 5 Bankacılık

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu)

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu) YÖP KODU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Tablosu) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM 484 242 726 LİSANS TOPLAMI 308 111 419 ÖZEL YETENEK TOPLAMI 4 3 7 ÖNLİSANS TOPLAMI

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

2015 ÖSYS Tercih Dönemi Meslek Yüksekokulu Programları

2015 ÖSYS Tercih Dönemi Meslek Yüksekokulu Programları OBP 204550027 Bilgisayar cılığı Tam lu 4 14,3,İ,96 404,35000 1 2 0 204551952 Bilgisayar cılığı %75 lu 32 14,2,İ,96 341,90000 1 22 7.560 204550045 Bilgisayar cılığı (İkinci Tam lu 2 14,3,İ,96 371,75000

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

2013 2014 En Küçük Taban Puan

2013 2014 En Küçük Taban Puan DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Türü 2013 2014 En Küçük Taban Türü En Küçük Taban 2. Sınıf Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ KONTENJANLARI

TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ KONTENJANLARI TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 202203 EĞİTİMÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ LARI YATAY GEÇİŞ I 4 Aydın Meslek Yüksekokulu 7 00354 Basım ve Yayın Teknolojileri

Detaylı

Program Adı Puan. Türü

Program Adı Puan. Türü 2013-ÖSYS 0,12 başarı sırası ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın İktisat Fakültesi 100310688 Ekonomi ve Finans TM-1 103 103-243,50607 421,30871 100330286 Ekonomi ve Finans (İÖ) TM-1 103 103-231,87006

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri

Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri 109750011 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Anestezi YGS-2 20 20 333,83000

Detaylı