ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD"

Transkript

1 Devre : X OAC ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek Teknik Yardım Anlaşmasının tasvibi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/122) T. C. Başvekâlet 25. XI Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı: , 762 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine «Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek Teknik Yardım Anlaşmasının tasvibi hakkında» hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 11. X tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan' kanun lâyihası, esbabı mucibe ve ekleriyle birlikte sunulmuştur.,% Mezkûr Anlaşmanın 6114 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete dayanılarak icra Vekilleri Heyetince 11. X tarihli ve 4/3785 sayılı Kararname ile tatbika konulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. Başvekil A. Menderes ESBABI MUCİBE Memleketimiz gıda maddeleri sanayii bakımından çok geri ve iptidai bir durumda olup, umumiyetle bu sanayiin geliştirilmesi ve bu meyanda bilhassa konserve sanayiinin kurulması ve inkişafı, aynı zamanda da konserve sanayiinin teknik icap ve esaslarına mugayir olarak kurulmuş bulunan mevcutların ıslahı çareleri hakkında görüş ve mütalâasının alınması ve neticede bu sanayiin topyekun.inkişafına medar olacak esasların hazırlanması maksadiyle bir uzmanın istihdamı hususunda Birleşmiş Milletler Teknik Yardım İdaresi ile ingilizce aslı ve Türkçe tercümesi ilişik 14 sayılı Ek Teknik Yardım Anlaşması imzalanmıştır. 18. VIII tarihinde imzalanmış bulunan işbu Anlaşma 1. IX tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunla tasdik edilmiş bulunan Esas Anlaşmaya istinaden tanzim edilen bu Anlaşma, söz konusu kanunun 2 nci maddesi gereğince Büyük Millet Meclisinin tasvibine arz olunur.

2 T. B. M. M. Hariciye Encümeni Esas No. 1/122 Karar No. 33 Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek Teknik Yardım Anlaşmasının tasvibi hakkındaki kanun lâyihası encümenimizde, Hükümet mümessilleri de hazır olduğu halde tetkik edildi : Memleketimizin gıda sanayii bakımından geri bir durumda bulunması, bunun telâfisi yolunda konservecilik sanayiinin kurulması ve geliştirilmesi, mevcut bulunanların da teknik esaslardan mahrum olması hasebiyle, bunların ıslahı cümlesinden olarak bir uzmanın celbi hususunda; memleketimiz gıda sanayiinin bir an evvel muasır milletlerinkiler seviyesine çıkarılmaticabettiği kanaatinde olan encümenimiz, lâyinın aynen kabulüne karar vermiştir, 2 Hariciye Encümeni mazbatası Yüksek Reisliğe 25. I Ticaret Encümenine havale buyurulmak üzere Yüksek Eiyasete takdim olunur. Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri İzmir C. Baban İstanbul F. Tekil Kâtip Denizli A. Çobanoğlu Afyon K. 8. Özer (imzada bulunamadı) Çanakkale Çanakkale N. F. Alpkartal Erzurum B. Enüstün İzmir R. S. Burçak Kars T. Göle Manisa İV. Pınar Manisa H. Bayur Muğla A. Karaoşmanoğlu Z. Mandalinci T. B. M. M. Ticaret Encümeni Esas No. 1/122 Karar No. 32 Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek Teknik Yar- dım Anlaşmasının tasvibi hakkındaki kanun lâyihası, Hükümet temsilcilerinin huzuru ile müzakere olundu : Bol ve çeşitli gıda maddeleri yetiştiren memleketimizde bu maddeleri en uygun şekilde istihlâk pazarlarına arz edebilmesi ve muhafazası için muktazi sanayiin çok geri ve iptidai bir vaziyette olduğu bir vakıadır, iptidai maddeleri memlekette mebzulen mevcut olan konservecilik ve gıda maddeleri sanayiinin inkişafı için bir mütehassıs celp ve istihdamına imkân veren ve 18. VIII tarihinde imzalanarak 1 IX. Ticaret Encümeni mazbatası Yüksek Reisliğe U, V te meriyete giren anlaşmanın tasvibine dair kanun lâyihası Encümenimizce aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edilmek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. Ticaret Encümeni Reisvekili ve Maz. Muh. Bursa H. Saman Ankara //. Bulgurlu ( S. Sayısı ; 305 ) Erzurum C. Önder Çoruh H. Çeltikçioğlu Maraş R, Öksüz Van H. Durmaz Afyon K. G. Yiğitba ı Çorum K. Terzioğlu Ordu M. Yazıcı

3 HÜKÜMETİN TEKLİFİ Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Teşkilâtı arasında Akdolunan 14 sayılı Ek Teknik Yardım Anlaşmasının tasvibi hakkında kanun lâyihası MADDE 1. Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Miletler Teknik Yardım Teşkilâtı arasında 18. VIII tarihinde Ankara'da imzalanan 14 sayılı Teknik Yardım Ek Anlaşması tasvibedilmiştir. MADDE 2. Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer. MADDE 3. Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 11. X Başvekil A. Menderes Devlet Vekili M. Sarol Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı F. R. Zorlu Devlet Vekili O. Kapanı Adliye Vekili O. Ş. Çiçekdağ Dahiliye Vekili N. Gedik Maliye Vekili H. Polatkcm Nafıa Vekili K. Zeytinoğlu Sıh. ve İç. Mv. Vekili Dr. B. Uz Ziraat Vekili N. Ökmen Çalışma Vekili H. Erkmen Millî Müdafaa Vekili E. Menderes Hariciye Vekili F. Köprülü Maarif Vekili C. Yardımcı İktisat ve Ticaret Vekili S. Yırcalı G. ve İnhisarlar Vekili E. Kalafat Münakalât Vekili M. Çavusoğlu İşletmeler Vekili F. Çelikbaş

4 4 TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDAKİ 14 NUMARALI EK ANLAŞMA Teknik Yardım temini maksadiyle Birleşmiş Milletler (Bu metinde «Teşkilât»), Türkiye Hükümeti (Bu metinde «Hükümet») diye anılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı arasında 5. IX tarihinde akdedilen Esas Anlaşma (Bu metinde «Esas Anlaşma» diye anılacaktır.) mucibince aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. Madde I.. 1. Bundan böyle Teşkilât mümkün olduğu ahvalde, Esas Anlaşma ahkâmına tâbi olmak üzere Hükümete, (1) Gıda maddelerinin muhafazası ve konservecilik sanayiinin teknik ve ekonomik cephelerinin planlanmasında, ve (2) Türk mahsullerine yeni dahilî ve haricî pazarlar temini maksadiyle teknik metotların inkişafı mevzularında, Tavsiyelerde bulunmak üzere bir sene müddetle, bir konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanın hizmetini temin edecektir, 2, Uzman vazifesini ifa ederken Hükümetin yetkili memur ve teşekkülleriyle ve memlekette gelişme projeleriyle sorumlu ilgili diğer makamlarla sıkı istişare ve tam bir iş birliği halinde çalışacaktır. Uzman kendi sahasında memlekette yapılan ilerlemeler ve taahhüdedilen teknik yardım projeleri hakkında Teşkilâta malûmat verecektir. Madde II. Hükümet, işbu Anlaşmada derpiş edilen teknik yardım için merkezi koordinasyon makamı olarak İktisat ve Ticaret Vekâletini (Sanayi işleri Umum Müdürlüğünü) vazifeli kılacak ve Teşkilâtta bu Anlaşmada derpiş olunan teknik yardım için İktisat ve Ticaret Vekâletiyle temas edecektir. Madde III. 1. Esas Anlaşmanın III ncü madde 2 nci fıkrası ahkâmı mucibince Hükümet, aşağıdaki hususları temin edecektir : a) Uzmanın resmî vezife göreceği mahalle tâyininden itibaren kendisine, Teknik Yardım idaresince Türkiye için zaman zaman tesbit olunacak miktar üzerinden ve yol ücretleri Birleşmiş Milletlerce tediye olunan, bakmakla mükellef olduğu ailesi efradından her biri için de bu miktarın yarısı olmak üzere ilk 30 gün için bir yerleşme yevmiyesi ödenecektir. Bu Anlaşmanın imzası sırasında Türkiye için kabul edilen yevmiye 36 Türk lirasıdır. Eğer Hükümetçe mütehassısa bedelsiz bir ikametgâh temin edilirse, bu yerleşme yevmiyesinin % 60 ı ödenecektir. b) 31 nci günden sonra Teknik Yardım İdaresince zaman -zaman Türkiye için tesbit edilen miktar üzerinden, bir ikamet yevmiyesi ödenecektir. Anlaşmanın imzası sırasında bu yevmiye Türkiye için günde 20 Türk lirasıdır. Hükümetçe bedelsiz bir ikametgâh temin edildiği takdirde mevzuubahis ikamet yevmiyesi ödenmiyecektir. c) Uzmanın memleket içinde yapacağı resmî seyahatler sırasında ikametgâhını muhafaza etmek lüzumunu duyduğu takdirde, kendisine Teknik Yardım İdaresince zaman zaman Türkiye için tesbit

5 5 edilen miktar üzerinden ilâve bir seyahat yevmiyesi ödenecektir. Anlaşmanın imzası sırasında bu miktar günde 36 Türk lirasıdır. d) Uzmanın çalışabilmesi için lüzumlu münasip bir büro ve malzemesi, teçhizatı ve diğer eşyalarla, resmî muhaberat için posta, telgraf ve telefon masrafları ödenecektir. e) Uzmana resmî vazifesini ifa için lüzumlu gördüğü tercüme ve tercümanlık hizmetleriyle Teknik Yardım idaresi mahallî mümessili ile istişare neticesinde mutabık kalınacak şekilde daktilo, kâtibe ve sair teknik hizmetler temin edilecektir. f) Uzmanın vazifesi icabı iş yerindeki mahallî nakil vasıtası ile Hükümetçe beklenen teknik yardımı ifa etmek üzere memleket dâhilinde yapacağı seyahatler için birinci mevki bilet ve lüzumu halinde (birinci mevki yataklı vagon bileti) -temin edilecektir. g) Uzmanın ve yukarda (a) fıkrasında bahsi geçen nafakası kendisine ait olup uzmanla beraber bulunan eşhasın doktor, tedavi ve hastane masrafları ödenecektir. 2. Uzmanın Türkiye'de ikamet ettiği müddet zarfında, eğer Teknik Yardım Teşkilâtı ikamet veya seyahat yevmiyesi miktarını değiştirirse, Teşkilâtın ihbarı üzerine Hükümet 1 (a), (b) ve (e) fıkralarında bahsedilen hadler yerine yeni tesbit olunan hadleri tatbik edecektir. 3. Esas Anlaşmanın III ncü maddesinin 3 ncü fıkrası ahkâmına tevfikan ve bu Anlaşma mucibince Hükümet, yapılacak masrafları karşılamak ve Teşkilât emrinde olmak üzere mahallî para ile bir fon teşkil edecektir. 1 nci maddede mevzuubahis uzman için (Sekiz bin) Türk lirası yatırılacak ve mütehassısın hizmeti sona erene kadar hiçbir zaman bu fon (dört bin) Türk lirasından aşağıya düşmiyecektir. Hesap kapandığında bakiye Hükümete iade olunacaktır. 4. Teşkilâtın müracaatı üzerine Hükümet işbu Anlaşma mucibince yapılan masraflar hakkında lüzumlu bütün malûmatı temin edecektir. * Madde IV. işbu Ek Anlaşma 1 Eylül 1954 tarihinde yürürlüğe girecektir. İşbu Anlaşma Hükümetle Teşkilât arasında varılacak mutabakat üzerine tadil edilebilir. î bu Ek Anlaşma taraflardan birinin diğerine vereceği yazılı ihbar üzerine ve ihbarın alınmasından 60 gün sonra nihayete erdirilebilir. Aşağıda imzaları bulunan Teşkilât ve Hükümetin tâyin ettikleri mümessiller tarafından işbu 14 numaralı Ek Anlaşma 1954 senesi Ağustos ayının on sekizinci günü Ankara'da, ingilizce ve iki nüsha olarak imzalanmıştır. * T. C. Hükümeti Namına Birleşmiş Milletler Namına (imza) (imza) Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Müstaşarı Teknik Yardım idaresi Türkiye Daimî Delegesi V. Munis Faik Ozansoy Marshall E. Dimock, ass* K B!!îüL

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

Esbabı Imucibe projesi

Esbabı Imucibe projesi S. Sayısı: 72 Devlet demiryolları ve limanları ve Devlet denizyolları işletme umum müdüriüklerıle Devleı havayolları umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve malzemenin temini hakkında kanun

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU

TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU 3179 TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 7163 Kabul Tarihi : 25/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/1958 Sayı : 9947 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132 ALPARSLAN TÜRKEŞ'iN TBMM'DEKi KONUŞMALARI (Kanun Tasarısı ve Teklifleri) 27.05.1960-04.12.1995 Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TEMMUZ 2009-

Detaylı

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151)

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI : 199 Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) t T. C. Başbakanlık 2. VII. 1952 Muamelât Umum

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

BİR AMME TARAFINDAN YAPILAN MUKAVELELERE KONULACAK ÇALIŞMA ŞARTLARINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

BİR AMME TARAFINDAN YAPILAN MUKAVELELERE KONULACAK ÇALIŞMA ŞARTLARINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME BİR AMME TARAFINDAN YAPILAN MUKAVELELERE KONULACAK ÇALIŞMA ŞARTLARINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 Kanun Tarih ve Sayısı: 14.12.1960 / 161 Resmi Gazete Yayım Taihi ve Sayısı: 21.12.1960

Detaylı

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN 1795 ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4081 Kabul Tarihi : 2/7/1941 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/7/1941 Sayı : 4856 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 22 Sayfa : 505

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KURULUŞ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu na 44943/14094 sicil numurasına kayıtlı Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi hissedarları umumi heyeti 28.03.1968 tarihinde toplanarak 968/4

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26.1.1942 - Sayı : 5016)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26.1.1942 - Sayı : 5016) 100 Türkiye - Fransa - İngiltere Üç taraflı karşılıklı yardım Muahedesine merbut Hususi Anlaşmanın tatbiki zımnında 8 sonkânun 1940 tarihinde Paris'te imzalanan Kredi Anlaşmalarının tasdiki hakkında kanun

Detaylı

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü TEBLİGAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 7201 Kabul Tarihi : 11/2/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1959 Sayı : 10139 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 147 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

TÜRKİYE SURİYE DOSTLUK VE İYİ KOMŞULUK MUKAVELENAMESİ

TÜRKİYE SURİYE DOSTLUK VE İYİ KOMŞULUK MUKAVELENAMESİ ANKARA DA 30 MART 1940 TARİHİNDE İMZALANAN «TÜRKİYE - SURİYE DOSTLUK VE İYİ KOMŞULUK MUKAVELENAMESİ» ÎLE MERBUTU BULUNAN VE AYRILMAZ CÜZLERİNİ TEŞKİL EDEN «1,2,3,4,5,6 NUMARALI PROTOKOLLER»; «HUSUSİ PROTOKOL»;

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME

HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME Hukuk Usulüne Dair Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 23. 3. 1972 - Sayı : 14137) No. 1574 Kabul tarihi 14. 3. 1972 MADDE 1. 1 Mart 1954 tarihinde La Ha ye'de

Detaylı

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1)

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3659 Kabul Tarihi : 3/7/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/1939 Sayı : 4255 Yayımlandığı

Detaylı

Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/304)

Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/304) - S.-Sayısı: 68- Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/304) T. C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü Sayı : 6/446 Büyük Millet

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi DÖNEM : 1 CİLT : 11 TOPLANTI : 2»^^^»»»»»'»»»»»»»»»» >»»«MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ Otuzuncu Birleşim 14.1. 1963 Pazartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 78 2. Gelen kâğıtlar 78 3. Yoklamalar 79 4. Başkanlık

Detaylı

T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun T.C. Re smı Gazete Tesis tarihi : Teşrinievvel 33 İdare ve yazı işleri için 4 KÂNUNUSANİ 3 Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. CUMARTESİ SAYI: 3 J KANUNLAR Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 2433 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Kabul Tarihi : 23/1/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/1/1953 Sayı : 8323 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa : 374 * * * Bu Kanunun

Detaylı

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR, UNVAN, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET BÖLÜM : I ANA HÜKÜMLER Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte olan kanunlar ve bu

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel)

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI- İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0212 393 43 00-334 39 00 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

TEBLİGAT KANUNU. Kanun Numarası: 7201. Kabul Tarihi: 11/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139

TEBLİGAT KANUNU. Kanun Numarası: 7201. Kabul Tarihi: 11/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139 TEBLİGAT KANUNU Kanun Numarası: 7201 Kabul Tarihi: 11/02/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139 BİRİNCİ BAP: UMUMİ HÜKÜMLER BİRİNCİ FASIL: KANUNUN ŞÜMULÜ

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU 2543 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı