RAPORU. F RMALARIN KOZMET K SEKTÖRÜNDE YAPTIKLARI PATENT BAfiVURU SAYILARI. PATENT BAfiVURU SAYILARI (DÜNYA ÇAPINDA) L OREAL 25.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAPORU. F RMALARIN KOZMET K SEKTÖRÜNDE YAPTIKLARI PATENT BAfiVURU SAYILARI. PATENT BAfiVURU SAYILARI (DÜNYA ÇAPINDA) L OREAL 25."

Transkript

1 2007 RAPORU K ozmetik sektöründe çalıflanlar; hızla büyüyen rekabetçi pazarlar, bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi, tüketici istek ve arzularındaki sürekli de iflim sebepleri ile ulusal ve uluslar arası arenada rekabet edebilmeleri için arafltırma ve gelifltirme faaliyetlerine önem vermek ve Ar-Ge çalıflmaları sonucunda çıkan ürünleri patent ile koruma altına almaları gerekmektedir. Bu sayede elde edecekleri tekel haklar (satıfl, pazarlama, üretim, ihracat gibi) ile firmalar hem Pazar payları ve karlılıklarını arttıracaklar hem de ülkenin sosyo ekonomik kalkınmıfllı ını sa lamıfl olacaklardır. Dünyanın sektördeki lider firmalarına baktı ımız zaman kozmetik sektöründe en fazla patent müracaatı yapan firmalar arasında baflta Fransız kökenli L oreal olmak üzere, Wella, Avon gibi firmaları görebiliriz. Elbette ki özellikle kozmetik sektöründe teknolojik buluflların yanında görsel olarak ayırt edici ve yenilik özelliklerine sahip tasarımlar, parfüm flifleleri gibi özel dizaynlar da tasarım tescili ile korunmalıdır. Türkiye de pazarın büyük bir ço unlu unun yabancıların elinde olmasına ra men, yerel firmaların dünya çapında marka haline gelebilmesi için bilgi ve birikimlerin paylaflılmasına ihtiyaç vardır. Bu raporumuzda dünyada en fazla patent müracaatı yapan firmalar, ve bu firmaların marka de erleri, bununla beraber sektörel haberler ve bafları öykülerine yer verdik. Dünyanın sektördeki lider firmalarına baktı ımız zaman kozmetik sektöründe en fazla patent müracaatı yapan firmalar arasında baflta Fransız kökenli L oreal olmak üzere, Wella, Avon gibi firmaları görebiliriz. F RMALARIN KOZMET K SEKTÖRÜNDE YAPTIKLARI PATENT BAfiVURU SAYILARI F RMALAR PATENT BAfiVURU SAYILARI (DÜNYA ÇAPINDA) L OREAL WELLA 1842 AVON PROD. INC. 532 NEUTROGENA 119 MAX FACTOR 18 ORIFLAME 1 Kaynak: Avrupa Patent Ofisi

2 Daha çok bir ihtiyaç sonucu, bir nevi tedavi amac yla ortaya ç kan bir bulufl Tarihteki ilk fondöten Tarihte fondöteni ilk bulan kiflinin O'Leary oldu unu biliyor musunuz? O Leary in amac kozmetik amaçl bir bulufl yapmak de ilmifl. Daha çok bir ihtiyaç sonucu, bir nevi tedavi amac yla ortaya ç kan bir bulufl bu" diyor ve ekliyor: " laç gibi bir tedavi etkisi yok tabii. Ama e er bir ruhsal tedaviden bahsediyorsak, evet tedavi ediyor. nsanlar, ciltlerindeki herhangi bir lekeyi, bozuklu u ürünle kapatarak, toplum içinde daha rahat hissedebiliyor. Bu yönden bakt n z zaman, Coverderm'e bir tedavi ürünü diyebiliriz." Daha sonra ürünü kozmetik amaçl kullanan ilk kifli ise Max Factor oluyor ve böylece modern anlamdaki makyaj kavram hayata geçiyor. Patentli bir ürün olarak Coverderm'in formülasyonunun baflka hiçbir markada olmad n anlatan Farmalink temsilcisi Zehra Aysun Kezer, ürünün kendine özel formülünü flu sözlerle özetliyor: "Coverderm; 24 saat kal c, havuzda, denizde ç kmaz. Çok ya l bir cildiniz olsa bile rahatl kla uygulayabilirsiniz. Bunu klinik çal flmalarla ispatlayan, kamuflaj yapan buna ra men cilde nefes ald ran bir kür. COVERDERM (COVERMARK ) LE KOZMET K SEKTÖRÜ DO DU Coverderm, Dünya Kozmetik tarihinde önemli bir bulufltur. Coverderm (Covermark ) Amerika Birleflik Devletleri Patent ve Marka Ofisi nden (United States Patent and Trademark Office USPTO) Patent almaya hak kazanm fl ilk makyaj bulufludur. Bu bulufl, günümüzde kullan lan hertürlü kozmetik bulufl ve markan n formülasyonunun temelini oluflturan teknolojiye yol açm flt r. Coverderm, sadece Güzelli e Destek olan bir uygulama olsayd, bu patenti alamazd. Coverderm in yarat c s Bayan Lydia O Leary, kendi yüzündeki do um lekesini Coverderm ile federal patent kurulu üyelerinin gözleri önünde kapatmas, kurul üyelerini flaflk na çevirdi. Bu flafl rt c görüntü Coverderm i kozmetik anlam ndan öteye tafl yarak, dünya tarihinde ilk ve tek defa bir makyaj malzemesine patent alma hakk n do urdu.

3 2007 RAPORU OTACI LAÇ BES N KOZMET K T C. A.fi. Kurtsan laçlar A.fi. Türk ilaç sektöründe patent alan ilk yerli firma olmufltur. Viyana Patent Enstitüsü taraf ndan 2 y l süreyle yap lan araflt rmalar sonucunda Kurtsan laçları nın ürünleri yenilikçi ve tekni i ileri götürecek bulufllar olarak de erlendirilmifl ve patent almaya lay k görmüfltür. Böylece 1 Ocak Kas m 1999 tarihleri aras nda Türk Patent Enstitüsü taraf ndan üç bitkisel pastiline patent verilmesine karar verilmifltir. Dünyada kozmetik sektöründe en fazla patent baflvurusu yapan firma Frans z kökenli Loreal firmas d r. L Oreal Paris, Garnier, Maybelline New York, Softsheen Carson, CCB Paris, Bioterm, Helena Rubinstein, Kiehl s, Shu Uemura, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Cacharel, Viktor&Rolf, L Oreal Professionnel, Kerastane, Redken, Matrix, Mizani, Vichy, La Roche Posay, Inneov, Skinceutacals markalar na sahip Frans z flirketi L Oreal firmas den fazla patent baflvurusu ile dünyada 3 k tada 14 araflt rma merkezi, 30 farkl disiplin ile 3000 bilim adam ile beraber Ar-Ge faaliyetleri sürdürmektedir. L Oreal firmas den fazla patent baflvurusu ile dünyada 3 k tada 14 araflt rma merkezi, 30 farkl disiplin ile 3000 bilim adam ile beraber Ar-Ge faaliyetleri sürdürmektedir. Her y l yaklafl k 400 bulufl gerçeklefltirip bunlar n patentlerini al yor. Firma, yaklafl k 150 milyar dolarl k dünya kozmetik pazar n n yüzde 14 ünü elinde tutuyor. Art k kozmetik dükkânlar na dönen birçok eczanenin vitrininde gördü ünüz ürün afifllerinin hemen hepsi L Oréal e ait. S ralamada yine en fazla patent baflvurunda bulunan firmalar olarak Procter&Gamble, Unilever, Colgate&Palmolive yi söyleyebiliriz. Temizlik ve güzellik ürünlerinde dünyan n önde gelen çokuluslu flirketlerinden Procter and Gamble n (P&G) dünyada 300, Türkiye de 23 markas var. Orkid, Prima, Ariel, Alo, Duracell, Gillette, Pantene, Blendax, pana, Head&Shoulders, Braun... Bunlar ilk anda akla gelen markalar...bir di eri ise uzun süre haf zalar m zdan silinmeyen Mintax la can m Mintax la. Procter&Gamble cironun yüzde 3 ü Ar-Ge ye ay r yor. 12 ülkede ARGE merkezi var. Çin de araflt rma merkezi aç ld. P&G ba ms z araflt rmac larla, üniversitelerle ve Amerika d fl ndaki araflt rma merkezleriyle de çal fl yor. P&G ikisi birarada y, flampuanla, saç kremini birarada yapan ilk flirket. Her y l farkl ülkelerden saç boyalar, cilt ve saç bak m ürünlerinde binden fazla patent baflvurusunda bulunuyor. DÜNYANIN DEV KOZMET K F RMALARININ BAZILARININ A61K8 SINIFINDAK (KOZMET K SINIFIDIR) PATENT BAfiVURU SAYILARI F RMALAR PROCTER&GAMBLE UNILEVER 8649 WELLA 1842 HENKEL 5034 WARNER LAMBERT 753 BEIERSDORF 2939 COLGATE&PALMOLIVE 6940 JOHNSON&JOHNSON 2113 GILLETTE 815 KAO CORP 3007 KANEBO 547 REVLON 575 SCHWARZKOPF 306 LION CORP 753 LOREAL Kaynak: Avrupa Patent Ofisi

4 Bunlar biliyor musunuz? Elif ERGU / Röportaj www7.vatanim.com.tr Saniyede 5 bebek Prima ile bezleniyor. Saatte 40 bin adet Orkid kullan l yor. Günde 2.5 milyon kifli pana ile difllerini f rçal yor. Dakikada 10 dan fazla kad n saç n Koleston la boyuyor. Saatte 63 kad n Braun Silk Epil epilatör al yor. Günde 1.2 milyon erkek Gillette t rafl b ça kullan yor. Private Label Y ld z Çarfarma Dünyanın 3 üncü, Avrupa nın 2 inci büyük fuarının düzenledi i Private Label Oscarları olarak tabir edilen Özel Markalı ürünler yarıflmasında ÇARFARMA A.fi. Kanada için üretti i Olivia Oasis markalı Dufl Jeli ile 1. li i kazandı. 450 yerli ve yabancı firmanın katılımıyla 5. kez gerçekleflen Dünyanın 3'üncü Avrupa'nın 2'inci büyük fuarı Private Label stanbul 2006 da, modern ve hijyenik kozmetik tesisleriyle ünlü ÇARFARMA A.fi. Kanada için özel olarak üretti i Olivia Oasis Dufl Jeli ile birincili i kazandı. Türkiye de ihracatın gelifltirilmesi ve ülke ekonomisindeki payının arttırılmasına yönelik olarak 2006 yılını ihracat yılı olarak ilan eden ÇARFARMA A.fi. kendi markası Docteur Renaud Paris ve yurtdıflındaki markalara özel üretim yolu ile hem ihracatta hem de üretim tekniklerinde Türkiye nin sayılı firmalarının baflında yer alıyor.

5 2007 RAPORU Kozmetik Yasas Ç kt ( /Trt) Kozmetik ürünlerinin topluma daha güvenli ve kaliteli biçimde ulaflmas yönünde de ifliklik öngören Kanun Tasar s, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla, kozmetik ürünlerinin üretim, ithal ve piyasaya sunumunda önceden izin al nmas yöntemi kald r ld. Kozmetik ürününün piyasa ilk sunumundan önce Sa l k Bakanl 'na bildirimde bulunulacak. Kozmetik ürünlerinin üretim yerleri ile piyasa denetimi ve gözetimi de Sa l k Bakanl 'nca yap lacak. Yükümlülüklerine uymayan üreticilere, 10 bin ila 50 bin Yeni Türk Liras aras nda idari para cezas verilecek. Gençlendirici Bileflik Sat n ald n z pahal cilt ürünlerinin ço unda Palmitol pentapeptit bulunmaktad r. Palmitol pentapeptit çok yeni bir gençlefltirici bilefliktir. K r fl kl klara en az retinol kadar etkili oldu u bildirilen bu maddenin retinolün oluflturdu u cilt tahriflini yapmad da belirtilmektedir. Patent sahibi üretici firmalar palmitol pentapepitin cildin anahtar bileflenlerinden kollojen, elastin ve glikozaminoglikanlar n yap m n artt rd n ve bu küçük molekülün yap sal olarak tip-1 kollajene benzedi ini ileri sürmekteler.

6 Oriflame in patentli formülasyonu cildi yeniden yap land r yor. Oriflame Kozmetik; hormonal yafllanman n etkilerini gidermeyi hedef alan Oriflame Time Reversing Serisi, Oriflame patentli bir formülasyon olan ß-Prostimuline maddesini içeriyor. K r fl klara karfl etkili, cildin elastikiyetini koruyucu ve s k laflt r c bir yap ya sahip olan bu madde, cildi yeniden yap land rmaya yard mc oluyor. Kozmetik sektöründeki yerli ve yabancı kurulufllar markalarına yatırım yaparak hem firmalarının hem de sektörün büyümesine yardım ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de 62`yi aflan ülkeye ihracat yapan Erkul Kozmetik Golden Rose, Classics ve Miss Selene markaları ile genifl bir yelpazede kozmetik ürünler sunmaktadır. Erkul Kozmetik artan üretim kapasitesi ile arafltırmaya, gelifltirmeye, teknolojiye, üretim planlamanın her aflamasında kalite kontrol anlayıflına verdi i önemle sektörde hatırı sayılır bir konuma gelmifltir. Türkiye de Eczacıbaflı-Beiersdorf firması farklı yafl ve cilt tiplerine hitap eden genifl ürün yelpazesiyle bir baflka örnek olarak dikkat çekiyor. Beiersdorf, dünyada Nivea baflta olmak üzere, 8x4 gibi markaların üreticisi. Eczacıbaflı olarak ciro ve marka de eri açısından en büyük markaları Nivea Visage. Özellikle cilt temizleme ve bakım ürünleri açısından Avrupa'da ve Türkiye'de pazar lideri. Farklı yafl gruplarına ve cilt tiplerine hitap eden genifl bir ürün gamına sahip. F RMALAR 2006 YILI EN Y MARKALAR ($m) GILLETTE L OREAL 6392 COLGATE 5633 AVON 5040 KLEENEX 4842 JOHNSON&JOHNSON 3193 NIVEA 2692 Kaynak: Interbrand 2006 Markalar Raporu Türkiye de kozmetik sektöründe tescile bafllanan marka sayısı her geçen yıl artıfl göstermektedir yılında 1094 adet marka tescile bafllanırken 2006 yılında ise bu rakam 2361 e yükselmifltir Kozmetik sektöründe (3. emtia sınıfı) tescile bafllanan yerli ve yabancı marka sayıları Kaynak: Türk Patent Enstitüsü, statistikler, 2007

7 2007 RAPORU Hülya Çakkalkurt BAfiKIRAN Kimya Mühendisi / G da ve Kozmetik Esanslar Uzman K ozmetik olgusu insanl k tarihi kadar eski bir oluflum. Temel olarak temiz, iyi ve güzel görünmeyi hedefler. Yaflam n her alan nda kozmetik etkisi vard r. Bilinen bafllang ç noktas hindistan, eski m s r ve yunan ilk ça na kadar dayan r evrensel güzelli e ulaflma mitiyle bafllayan bir yolculuk. Do a kendi kendini temizleme ve yenileme özelli ini asl nda bünyesindeki bütün canl lara vermifltir. nsanda bu özelli ini bütün geliflimi boyunca gelifltirerek bugün hayal bile edilmeyecek duruma getirmifltir. Geliflen teknoloji, hayat flartlar n n iyilefltirilmesiyle; insan ihtiyaçlar n n artmas ve buna karfl n isteklerinde belirleyici olmas sebebi ile sektör h zl bir ivme kazanm flt r. Sanayileflmenin kaç n lmaz sonuçu; nsan, zaman ve yaflam alanlar n n daralmas yla k sa sürede ve en iyi sonuç alma üzerine kilitlenmifltir. Günümüzde kozmetik denildi inde ilk olarak kiflisel bak m ürünleri, parfümler,vücut ve cilt bak m ürünleri akla geliyor ayn zamanda kullan lan bütün yaflam alanlar için, kozmetik sektörünün yapmas gereken en önemli ifllev; kullan lan her türlü alan n temizlenerek yeniden kullan l r hale gelmesini sa lamak bunun için son derece büyük ve önemli teknolojiler kullan lmaktad r. Vücut temizleme, kokuland rma, yenileme yafllanma etkilerini geçiktirme gibi saçdan, cilt bak m na, makyaj malzemesinden, parfüme çok genifl bir yelpazeden üreten ve pazarlayan çok büyük teknolojilerin kullan ld bir sektör. burda yok hala gelenekselle yeniyi denemeye merakl bir topluluk var ki bir çok aç dan bakir bir alan do ru argümanlarla davranan üretici gerçek anlamda kazanabilir. Dünyadaki kozmetik harcamalar na bak lacak olursa ortaya gerçekten ciddi bir durum ç k yor silahlanma, bilgisayar teknolojileri ve enerji kaynaklar yla bafla bafl gidiyor. Bu durumda tabiki Türkiyedeki üreticileri de erlendirirken fazla bir fley söyliyemeyiz çok önemli pastadadan küçük ölçekli yararlanma buna karfl n ciddi geliflmeleride göz ard etmemek gerekir; birçok üretici SO 9000 kalite sistem sertifikalar na ve SO14001 sertifikalar na sahip bu üretimdeki kaliteyi sa lamak taki önemi kavrad klar n gösterir. Buna karfl n dünyadaki kozmetik sektörünün ortaya ç kard yenilikleri yakalama ki bunlar her zaman pazar baz alarak oluflturulur; ayr ca yeni proje üretmek mevcut üretimleri gelifltirmek, en önemlisi araflt rma ve gelifltirmeye gerekli önemin verilmedi ini üzülerek görmekteyiz. Her geçen günün geçikme say ld bir sektör çok yönlü çal fl lmas gerekir. Geliflimdeki h z bafldöndürücü ve eskimeyecek müflterisi hiç bitmeyecek kaç sektörden bahsedebiliriz... Birçok üretici ISO 9000 kalite sistem sertifikalar na ve ISO sertifikalar na sahip bu üretimdeki kaliteyi sa lamaktaki önemi kavrad klar n gösterir. Türkiye tüketim toplumu olma özelli ini geç kazanm fl bu yönden de hem yabanc üretici hem de yerli üretici için son derece avantajl bir ülke ayr ca çok genç bir nüfusa sahip olmas, pazar için çok olumlu bir ülke olma durumunda. Tüketim toplumlar nda görünen yorgunluk ve b kk nl k henüz

8 Destek Patent 1983 yılında kurulmufl olup özellikle patent, marka ve endüstriyel tasarım olmak üzere fikri hakların tüm alanlarında vekillik hizmeti veren bir kurumdur. Türkiye nin sanayi flehirlerinde kendi büroları ile yurtdıflında da saygın firmalarla partner olarak çalıflmaktadır. Sektöründe ilk ISO kalite belgesi sahibi ve patent, marka ve endüstriyel tasarım alanında Türkiye nin en çok baflvuru yapan vekillik bürosudur. Bünyesindeki 50 yi aflan patent ve marka vekili ile müflterilerine hizmet vermektedir. Fikri haklarla ilgili herhangi bir konuda Destek Patent e danıflmak için adresinden bilgi alabilir veya no lu telefonla uzmanlarımıza ulaflabilirsiniz. Hizmetlerimiz Marka Patent Tasar m Hukuk Marka izleme Patent Sistemleri E itim Yay nlar STANBUL / AVRUPA Tel: Faks: STANBUL / ASYA Tel: Faks: ANKARA Tel: Faks: ZM R Tel: Faks: BURSA Tel: Faks: KONYA Tel: Faks: stanbul Avrupa - stanbul Asya - Ankara - zmir - Bursa - Konya

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı