ELGİNKAN VAKFI ÜMMEHAN ELGİNKAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PAZARLAMA İLETİŞİMİ, HALKLA İLİŞKİLER, REKLAM VE TANITIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELGİNKAN VAKFI ÜMMEHAN ELGİNKAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PAZARLAMA İLETİŞİMİ, HALKLA İLİŞKİLER, REKLAM VE TANITIM"

Transkript

1 ELGİNKAN VAKFI ÜMMEHAN ELGİNKAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PAZARLAMA İLETİŞİMİ, HALKLA İLİŞKİLER, REKLAM VE TANITIM Yrd.Doç.Dr. Işıl KARPAT E.Ü. İLETİŞİM FAKÜLTESİ 1

2 MANİSA-2002 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ NEDİR? BütünleĢik pazarlama iletiģimi kavramı; reklamı, doğrudan pazarlamayı, halkla iliģkileri, promosyonu, araģtırma ve ölçümlemeyi ayrı ayrı ama bir orkestra ahengiyle bütün halinde yöneterek amaçları belirli bir tanıtım çalıģması olarak tanımlanmaktadır. BütünleĢik pazarlama iletiģimi, müģteri ile baģlamakta ve etkili iletiģim programları doğrultusunda gereken form ve metodları belirlemektedir. Amaç, davranıģı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. BütünleĢik pazarlama iletiģimi hem bir süreç hem de bir konsepttir. Bundan dolayıdır ki; bütünleģik pazarlama iletiģimi; pazarlama iletiģimine ait bütün çabaların bir disiplini, orkestrasyonu, tek sesliliği, uyumu, bütünleşmesi gibi değiģik kavramlarla tanımlanmaya çalıģmaktadır. BütünleĢik pazarlama iletiģimi kavramını en genel anlamda Ģu Ģekilde tanımlayabiliriz: Organizasyonların mal ya da hizmetlerle ilgili olarar aldıkları bütün kararların iletiģim boyutunu da düģünerek, müģteri bazlı ve satın alma davranıģlarına etki edecek Ģekilde alması ve bu farklı kararların bir disiplin içinde orkestrasyonu sağlanarak, sttatejik bir yaklaģım ile planlanması ve bir sinerji yaratılması sürecidir. Ġnsan ve müģteri merkezli bir yönetim yaklaģımı ile pazarlama karmasının tüm değiģkenlerinin bir araya toplandığı ve faaliyetlerin bir plan çerçevesinde düzenlendiği bir süreç olarak tanımlanmaktadır. BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ NASIL ORTAYA ÇIKTI? Tanıtım karmasının belirlenmesinde, iletiģim kurmaya yönelik tüm araçların tek bir mesaj çerçevesinde ve tek kaynaktan yönetilmesi anlayıģı doğrultusunda bütünleģtirilmesi olarak bilinen bu anlayıģ, tüketici ile iletiģimi sağlayan tüm hususların stratejik bir yaklaģım içerisinde birarada ve senkronize bir Ģekilde ele alındığı süreç olarak bilinmektedir. GELENEKSEL ANLAYIŞ BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 2

3 ANLAYIŞI Ne üretiresem satarım, Nerede üretirsem satarım, Ne kadar üretirsem satarım, Hangi fiyattan sunarsam satarım, Hangi koģullarda üretirsem satarım Ne zaman üretirsem satarım Ne üretmeliyim ki satabileyim? Nerede üretmeliyim ki satabileyim? Hangi fiyattan satabilirim? Hangi koģullarda üretim yapmalıyım? Ne kadar üretirsem satarım? Ürünlerimi nerelerde satmalıyım? Markamın topluma yansıyan artı değerleri neler olmalı? Bütünleşik pazarlama iletişimini ortaya çıkaran nedenler şu şekilde özetlenebilir: Pazardaki güç dengelerinin değiģimi Yoğun olarak yaģanan rekabet duygusu Tüketici eğilimlerindeki değiģim 1. Pazar bölümlemesinin artması ve kutuplaģma. 2. Tüketicinin bilgi düzeyinin artması ve bilinçlenmesi, daha seçici hale gelmesi. 3. Hizmet beklentilerinin yükselmesi. 4. Ġnsanlar üzerindeki zaman baskısının artması, artık alıģveriģ yapmaya daha az zaman ayırması. 5. Tüketicinin markaya ve ürüne bağımlılığının azalmaya baģlaması. 6. On-line alıģveriģin yaygınlaģması. 7. Global alıģveriģ olanaklarının doğması ve yaygınlaģması. 8. Perakendecilerin kendi markalarının tüketici tarafından kabul görmesi. GloballeĢme ve ekonomik alandaki değiģim: 1. Firmanın dünyadaki çeģitli ülkelere gidip, orada kendi organizasyonu kurması. 2. Yerel Ģirketlerle ortaklık kurmak veya satın almak. 3

4 3. ĠĢbirliği giriģimi yaparak tek bir Ģirket gibi hareket eden büyük bir kurum yaratmak. Teknoloji alanındaki değiģim ve geliģim: Ġnternet, intranet ve extranet iletiģim ağlarının ortaya çıkıģı Geleneksel reklam ortamlarının azalan etkisi ve reklamverenlerin değiģen beklentileri Veri tabanı oluģturma kolaylığı ve ucuzlayan maliyetler BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN ÖZELLİKLERİ * BütünleĢik pazarlama iletiģimi yaklaģımında bütün iletiģim araçlarının pazarlama karması ile bütünleģmesi ve planlanması esastır. * Teknolojinin pazarlama alanında tam anlamı ile kullanılması * Tüketici ve müģterilere odaklanma * Ölçülebilir olmasi * Ġnteraktif bir iletiģim süreci oluģturması * Veri tabanında planlama ve uygulama * Ġçeriden dıģarıya değil, dıģarıdan içeriye doğru planlama * Sıfır bazlı planlama Kısaca pazarlama iletiģimi * genel iletiģim modeline dayanır, iki yönlüdür. * mesajların tüketici zihninde bilgi olarak kalmayı ve gelecek satın alma kararını etkilemeyi arzular * tüketicinin tecrübe alanını çok iyi analiz edip, bu alana girebilecek mesaj oluģturmaya çalıģır Bütünleşik pazarlama iletişiminde İletişim Süreci ĠletiĢim en basit anlamıyla bir mesaj ya da bilginin alıcıya iletilmesi veya fikirlerin değiģtirilmesi süreci olarak tanımlanabilmektedir. Oldukça dinamik ve karmaģık bir süreç olan iletiģimde bilgi, duygu ve düģünceler paylaģma yer alır. Kaynak; bilgi, duygu ve düģünceyi aktaran kiģiler gruplar veya kurumlardır. Mesaj ise kaynağın ifade etmek isteği fikirler, duygular, sözler olarak belirtilebilirken mesajı paylaģan kiģi ya da kiģiler hedefi oluģturmaktadır. Mesajın iletilmesini sağlayan unsur ise araç olarak tanımlanmaktadır. Ancak iletiģimin kalitesini ve etkinliği birtakım faktörlerin 4

5 varlığına bağlıdır. Bunlar mesajın anlamdırılması, algılanmasında etkili olan gürültü faktörü ve alıcının mesaja gönderdiği tepki olarak bilinen geri bildirimdir. KAYNAK MESAJ KANAL ALICI Firma, pazarlama veya marka yön. Tanıtılacak marka,ürün, hizmet Mesaj Mesajın içeriği kodlanması kararı Tanıtım Bileşenleri ve uygulama alanları Şu anki veya potansiyel tüketici Gürültü Rakiplerin mesajları, hatalı kodlama ve araç seçimi vb.) Mesaj kodunun Açımlanması GERİ BİLDİRİM Mesaja Karşı Tavır: Algılama,tercih etme, deneme, beğenme, olumsuz tavırlar vb. Şekil: Tanıtımda İletişim Sürecinin İşleyişi ĠletiĢimin etkisi alıcının (tüketicilerin) bilgi düzeyinde, alıcıların(tüketicilerin) tutumlarındaki değişim etkisi, alıcının(tüketicinin) açık davranışlarına olan etkisi olarak gerçekleģmektedir. ĠLETĠġĠM MESAJLARININ ÖZELLĠKLERĠ Renk kullanımı, Mesajın konumu,ürün cinsi, mesajın yayınlandığı araçta bulunan diğer mesajların sayısı,ürüne duyulan ilgi,mesajın uzunluğu,mesaj unsurların biçimlendirilmesi,sıklık ve tekrar,,müzik,duygusal uyarıcılar BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE STRATEJİLERİN PLANLANMASI StratejĠk planlamanın gerekliliği, bütünleģik pazarlam iletģiminin doğasında vardır. Reklam, halkla iliģkiler,kiģisel satıģ, satıģ promosyonu, satıģ noktası iletiģim materyalleri, doğrudan postalama, sponsorluk, ticari fuarlar gibi farklı disiplinleri tek bir konsept yaratmak amacıyla planlamaktadır. 5

6 BütünleĢik pazarlama iletiģiminin teması basittir; tüketicinin ihyiyaçlarından türeyen uyumlu iletiģimlri kullanarak, ürünün değerini hedefleyen kitlelere fark ettirerek, rakiplerden ayrıģtırarak ilk sıraya yerleģmektir. BütünleĢik pazarlama iletiģiminin baģarısı, yaratım sürecinin iki kesin bölümüne bağlıdır: Birincisi strateji ve tüketicinin duymak istedikleri ile yaratıcılık yani tüketicilerin duymak istediklerinin nasıl söyleneceği ile ilgilidir. BÜTÜNLEġĠK PAZARLAMA STRATEJĠSĠNĠN HER ĠLETĠġĠM TAKTĠĞĠ, TÜKETĠCĠNĠN O ÜRÜNE ĠNANMASININ NEDENLERĠNĠ DE KUVVETLEN- DĠRMELĠDĠR. Bütün iletiģim fonksiyonları müģteri temelli olarak planlanmakta, marka için sadık tüketiciler, ara sıra kullananlar ya da hiç kullanmayanlar için alt gruplar oluģturularak bu gruplara yönelik iletiģim stratejileri oluģturulabilir. 9 ADIMDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1. Hedef tüketicilerin satın alma güdülerinin tanımlanması: 2. Ürünün gerçekliği: 3. Mal ya da hizmetin algılanıģını tanımlama: 4. Rakipleri tanımak 5. Tüketiciye sunulan ekstra fayda: 6. Ġnanmanın nedenleri:. 7. Algıda değiģme: 8. Tüketici bağlantı noktaları: a. Medya çeģidi: b. Rakip firmaların mesaj içerikleri: c. Kendi mesaj içeriğimiz: d. SatıĢ noktasındaki mesajımızın tanımlanması: 10. Gelecekle ilgili projeksiyonlar BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN BİLEŞENLERİ 1. REKLAM; günümüzün iletiģim araçlarından faydalanarak bir keyfiyetin kamuya duyurul-masına yarayan bir mesajdan ibaret değildir; reklam, bir mal veya hizmetin sürüleceği piyasanın ve bu mal ve hizmetin muhtemel müģterisinin tanınması için yapılacak araģtırmalar, reklam amacının, reklam masraflarının ve araçlarının, mesaj tiplerinin planlanması; reklam bütçesi, reklamın ne zaman yapılacağı, hangi reklam amaçlarının kullanılacağı konusundaki kararlar ve nihayet reklam metninin hazırlanması gibi faaliyetler bütünüdür. açısından da bir kitle iletiģim aracı olarak kabul edilmektedir. ĠletiĢim açısından ele alındığında bir bilgi verme ve ikna etme 6

7 aracı olarak düģünülmekte, geniģ halk kitlelerine bir ürün ya da hizmetin duyurulması anlamında kullanılmaktadır. Böylelikle reklam, bir ürün ya da hizmetin, para karģılığında kitle iletiģim araçlarının kullanımı ile, belirlenen hedef kitlelere duyurulması ve istenen yönde tutum ve davranıģların oluģturulmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda reklamın amaçları;mal ve hizmetin tanıtımının yanı sıra; KuruluĢları kitlerere tanıtarak kuruma ait imajın olumlu algılanmasını sağlamak, Potansiyel kitleleri kurum etrafında toplamak Firmanın satıģlarının arttırılması, firma imajının ve markaya bağlılığını oluģturmak Yeni pazar bölümlerine girmek Reklamların hedef tüketicinin davranışları üzerindeki etkileri dört türlüdür:farkına Varma,Kabul Edilebilirlik,Tercih Etme, Satın Alma Niyeti ya da DavranıĢı REKLAMIN TÜRLERİ Markaya iliģkin ilk tanıtımı yapma görevini üstlenen markanın farkına varılmasını sağlayan reklamlar Ġnsanların olumsuz düģüncelerini değiştirmeye yönelik reklamlar Ġnsanların pozitif desteklemek için görüşlerini güçlendirici reklamlar Marka-tüketici arasında empati kurmaya çalıģan eğlendirici reklamlar 2.HALKLA İLİŞKİLER Firmanın ürettiği mal ve hizmetlerin hedef tüketiciler tarafından kabul görmesi ve desteklenmesine yardımcı bir iģletme fonksiyonudur. Halkla iliģkiler uygulamaları, insan iliģkilerini temel alan ve firmanın toplumla bütünleģme yönündeki çabalarını içeren bir yapı göstermektedir. HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI Firmaya olumlu imaj kazandırma, Mal ya da hizmetlerin tutundurulması, Firmaya yeni elemanların çekilmesi, ÇalıĢanların iyi niyetlerini kazanma, Firma içi sorunların çözümü. 3. SATIŞ GELİŞTİRME-Promosyon Promosyon olarak bilinen satıģ geliģtirme faaliyetlerihızlı bir iletiģim süreci içerisinde hedef tüketicilere ulaģarak tüketicinin satın alma karar sürecini etkileme ve markanın bu gruplar tarafından benimsenmesini sağlamaktadır. 7

8 Perakendecilere Yönelik Uygulamalar Perakendeci kuponları veya fiyat kesinti kuponları Örnek uygulama gösterileri Ticaret pulları Satış noktası teşhirleri( vitrin düzenleme) Yeni Ürüne Yönelik Uygulamalar Bedava örnek ürünler Kuponlar Para iadeleri ŞEKİL. Satış Geliştirme Uygulamaları Tutunmuş Ürüne Yönelik Uygulamalar Armağanlar Fiyat kesinti Önerileri Yarışmalar Çekilişler Oyunlar Özel Ambalajlar Aracılara Yönelik Uygulamalar Bayi ikramları Sonradan satın alma ikramları Başında ve sonunda say yöntemi Bedava emtia Emtia ikramı Reklamda İşbirliği Bayi listeleme Primler, yarışmalar, hediyeler. SatıĢ geliģtirme faaliyetlerinin tüketiciler ve/veya örgütsel alıcılar açısından amaçları Ģöyle sıralanabilmektedir: (1) Markanın, ürünün, hizmetin farkında olunmasını sağlamak, (2) Rekabetçi, ek satıģ (pazar geliģtirme) gerçekleģtirme, (3) Marka bağlılığını sağlamak, (4) Tekrar satın almayı gerçekleģtirmek, (5) Rakip marka bağlılığını kırmak, (6) Rakip çabaları etkisizleģtirmek, (7) Rakiplerden farklılaģmak, (8) Tüketici/müĢteri değeri yaratma, (9) SatıĢ dengesizliklerini (bölgesel, mevsimlik vb.) giderme, (10) Dağıtım kanallarını cesaretlendirip stok seviyesini geliģtirmek, (11) Nakit giriģini dengeleme, (12) Halkla iliģkilere destek sağlama, (13) Mal/hizmet, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma stratejilerinde taktiksel etkinliğini arttırm, (14) Birim maliyet düģüģü (atıl kapasite) sağlama, (15) Mağaza ve/ veya rafta ek yer sağlama, 8

9 4. KİŞİSEL SATIŞ Tüketici ile doğrudan bağlantı kuran, diğer tanıtım çabalarına destek vererek etkinliği arttıran, tüketicinin beklentilerini anlama ve karģılama iģlevini yerine getiren uygulamalardır. KİŞİSEL SATIŞ SÜRECİ 1. Hedef tüketicilerin belirlenmesi 2. SatıĢ müzakereleri 3. SatıĢın kapanması 5.SPONSORLUK Kurumun çeģitli kültürel, sportif ve sanatsal çalıģmalara destek vermek amacıyla gerçekleģtirdiği uygulamalar biçiminde tanımlanmaktadır. Sponsorluğun amaçları: Herhangi bir pazarlama iletiģimi faaliyetinde olduğu gibi, sponsorluk çabaları da sponsor kurumun halk üzerindeki imajını etkileme, firmanın ya da ürünlerinin algılanıģını değiģtirme,kurum imajının değiģtirilmesi, Firmaların farkına varılma oranlarını arttırma, Marka düzeyinde, marka imajı yaratma ve markanın farkına varılmasını sağlama,firma hakkında büyüklük, finansal güç, uluslararası statü gibi prestij değerlerini kanıtlama,firmalar ve ürünler hakkında duyurum Ģansı yaratma. 6.SATŞ YERİ UYGULAMALARI SatıĢ yeri uygulamaları aracılığıyla aynı anda hem tüketici hem de aracı kuruma ulaģılabilmekte ancak her iki grup için farklı amaçlar belirlenmektedir. SatıĢ yeri uygulamaları ile tüketici bazında reklamın desteklenmesi amacı güdülürken, aracı kurumlar açısından bakıldığında satıģların arttırılması hedeflenmektedir. 7. DOĞRUDAN PAZARLAMA Mal ya da hizmetlerin satıģında, firma- tüketici arasındaki iliģkiler ve tüketici tepkilerinin belirleyici kriter olarak ele alınan bir pazarlama yöntemidir. Doğrudan pazarlama; doğrudan posta (mektupla satıģ), televizyon ve kablolu televizyon, telefonla satıģ, faks, teleks, bilgisayar ve internet, değiģik Ģekillerde kapıdan kapıya satıģ, videotekstin kullanılması gibi çeģitli teknikler aracılığıyla uygulanmaktadır. 8. AMBALAJ Markanın tekrar satın alınması için özendiricilik unsuru taģır. Satın alma sürecinde hatırlatma iģlevi görür. 9

10 Reklam etkisinin yanı sıra marka farklılaģtırma, satıģ geliģtirme, marka ile ilgili bilgi iletme gibi iģlevlerin yerine getirilmesinde önem kazanmaktadır. 10. E-TİCARET Elektronik bilgi alıģveriģi, fon transferleri gibi firmanın finansal ve ticari faaliyetlerini kapsamaktadır. Firmalara yeni iģ alanları açılmasının yanı sıra teknoloji aracılığıyla aynı anda global pazar ortamında faaliyet sunma fırsatını da sağlamıģtır. Veri tabanlarının oluģturulmasına destek olur. ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI 1: 30 yıldır Ege Bölgesi nde çok iyi tanınan ve pazar payı yüksek olan POP GIDA ŞİRKETİ en son olarak ürün yelpazesine ambalajlı patlayan mısırı(popcorn mısırı) eklemiģtir ve POPMISIR adıyla piyasaya sürmüģtür. Bağımsız bir araģtırma Ģirketince yapılan denemelerde (pazar testlerinde) POP GIDA nın piyasa sürdüğü patlayan mısırlarının tat, paket ağırlığı, artık kalan patlamamıģ tanelerin sayısı bakımından piyasada, özellikle de 10

11 kuruyemiģçilerde açık olarak satılanları geride bırakmıģtır. Aynı zamanda az yağlı, yumuģak ve kabarıklığı da deneyenlerin hoģuna gitmiģtir. Mısır taneleri 425 veya 850 gr. lık cam kavanozlarda satılmaktadır. Saydam ambalajları mısırlara altın sarısı bir görünüm kazandırmakta, satıģ fiyatının yüksek olmadığı izlenimini vermekte, saklanma ve taze korunma süresini uzatmaktadır. Ambalajlı patlayan mısırın gıda ürünleri satan mağazalar aracılığıyla dağıtımı gerçekleģtirilmektedir. Ev hanımlarının %56 sı patlayan mısırı kullanmakta bunun yanı sıra ailenin diğer üyeleri de patlayan mısırın satın alımında ve kullanımında etkilidirler. Firma yeni ürünü POPMISIR Ambalajlı Patlayan Mısırları için 200 milyar liralık reklam bütçesi ayırmıģtır. Firmanın genel pazarlama amacı yeni satıģlar ve kazanç sağlayabilmek için yüksek nitelikli patlayan mısırı yüksek fiyatla pazarlayabilmektir. Özel pazarlama amacı ise ürünün adını yaygınlaģtırmak, ürünün yüksek fiyatını haklı kılmak, tüketicinin ambalajı görür görmez tanımasını sağlamaktır. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda, POPMISIR Ambalajlı Patlayan Mısırları için bütünleşik pazarlama iletişimi stratejisinin ana hatları neler olabilir? 11

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BAKÜ-2014 1 AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI Özet Selen DOĞAN * Selçuk KILIÇ ** Günümüzde pazarlamada yoğun bir değişim yaşanmaktadır. Ürün

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

SOSYAL PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA KARMASI: ANTALYA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMġU KOLLAMA PROJESĠ ÖRNEĞĠ

SOSYAL PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA KARMASI: ANTALYA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMġU KOLLAMA PROJESĠ ÖRNEĞĠ CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2012 Cilt :10 Sayı :2 SOSYAL PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA KARMASI: ANTALYA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMġU KOLLAMA PROJESĠ ÖRNEĞĠ AraĢ. Gör. Gül COġKUN Ege Üniversitesi, ĠletiĢim

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk EMEKSİZ 1 Mevhibe ALBAYRAK 2 Erdoğan GÜNEŞ 3 Ahmet ÖZÇELİK 4 O. Orkan ÖZER 5 Kemalettin TAŞDAN 6 ÖZET Pazarlama

Detaylı

Bilgi Merkezlerinde Pazarlama ve İletişim

Bilgi Merkezlerinde Pazarlama ve İletişim Bilgi Merkezlerinde Pazarlama ve İletişim Özet Örgütlerde pazarlama bir yönü ile yönetimin iletişim fonksiyonudur. Pazarlama bir yönetim faaliyetidir ve her insan ilişkisinin zorunlu koşulu olarak ancak

Detaylı

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI:

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: KURUMLAR,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2537 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1508 MEDYA PLANLAMA

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2537 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1508 MEDYA PLANLAMA T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2537 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1508 MEDYA PLANLAMA Yazarlar Doç.Dr. Hasan Kemal SUHER (Ünite 1, 8) Doç.Dr. Hüseyin ALTUNBAŞ (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Bilgen BAŞAL

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Özel KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 2012 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr 1- E-TİCARET NEDİR? E-ticareti açıklamaya baģlamadan önce kabaca bir ticaret tanımı yapmayı yararlı görüyorum. Günümüz ekonomisinde para karģılığı mal veya hizmet satma olayını ticaret olarak tanımlıyabiliriz.

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞİMİ VIRTUAL MARKETING MIX COMBINATION

SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞİMİ VIRTUAL MARKETING MIX COMBINATION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.165-185. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ Hazırlayan TUĞBA AK 064201011001 İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet M.İhsan ÇUBUKCU * ihsancubukcu@hotmail.com Günümüz ekonomisinin dijital ekonomi olarak adlandırıldığı bir ortamda yirmi birinci yüzyılın

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ P REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR

Detaylı

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça ERTURAN Ankara-2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERĠ 347CH0009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BİLİM DALI MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku,

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku, ÖZET Yoğun rekabet ortamı ve modern hayatın getirilerinde yaşanan hızlı değişim, tüketici davranış ve tutumlarına da yansımaktadır. Firmalar, yaşanan bu yoğun rekabet ortamında hedef kitleleri olan tüketicilere

Detaylı

ULUSLARARASI FUARLARA KATILIM REHBERİ

ULUSLARARASI FUARLARA KATILIM REHBERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002-38 ULUSLARARASI FUARLARA KATILIM REHBERİ MÜŞTAK ÇAĞLAR MERT ÖZCÖMERT İSTANBUL- 2002 Bu eserin tüm haklan İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nm ve yazarının

Detaylı

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar.

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar. 1 GĠRĠġ Günümüzde Kalite Güvence Sistemi ve Toplam Kalite Kontrol felsefesi giderek yaygınlık kazanmaktadır. Kalitenin kaynakta sağlanmasında zincirin ilk halkasını tedarikçi ve taģeronlar oluģturmaktadır.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜZİN TARHAN 610050004 Anabilim Dalı: İletişim

Detaylı