Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması *"

Transkript

1 Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması * Sebahattin Yıldız ** - Faruk Baştürk *** Özet: Araştırmanın amacı Kars ilinin somut ve somut olmayan marka varlıklarının bilinirliğini ortaya çıkarmak ve bu marka varlıklarının gücü ile mevcut durumunu belirlemektir. Araştırmanın yöntemi tanımlayıcı şekilde tasarlanmıştır ve veriler 390 anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; somut marka varlıklarının somut olmayan marka varlıklarına göre bilinirliği daha yüksektir, somut marka varlıklarından en bilinenleri Kars Kalesi ve kaşar peyniri iken somut olmayanların en bilineni Aşık geleneğidir. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde marka varlıkları eşsiz ama ulaşılamayan, saygın ama bilinmeyen ve enerjisi düşük olarak ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak marka varlıklarının özellikle de somut olmayan marka varlıklarının bilinirliğini arttırıcı iyileştirmeler ve tanıtımlar yapılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Kars, marka varlıkları, tüketici temelli marka değeri. The Research on the Customer-Based Value Assessment of Kars Province s Brand Assets Abstract: This study aims to explore to what extent the tangible and nontangible brand assets of Kars province are known, and to determine the strength and the current status of the assets. The method of research is descriptive, and the data were collected via 390 questionnaire forms. The findings of this research have revealed that the tangibles assets are known more than the nontangible; the most well-known tangible brand assets of Kars are Kars Castle and yellow cheese; the most known intangible brand asset is the tradition of minstrelsy. The overall evaluation has showed that all the brand assets of Kars are unique, but inaccessible, esteemed but unrecognized, and in low energy. In conclusion, brand assets, specially intangible brand assets should be enhanced and promoted. Key Words: Kars, brand assets, customer-based brand equity. * "Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir." ** Yrd. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Đşletme Bölümü, 36100, Merkez/Kars/Türkiye. *** Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Kandıra Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, 41380, Kocaeli/Türkiye. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 22, Sayı 4, Ekim 2013, s

2 76 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4) Ekim 2013 GĐRĐŞ Hızla değişen dünyada, kentler de işletmeler gibi ülkeler için önemli birer rekabet alanı haline gelmiştir. Kendilerini iyi tanıtabilen ve isimlerini iyi bir biçimde duyurabilen kentlerin geleceklerinin daha iyi olacağı düşünülmektedir. Gerek kentler için gerekse farklı bölgelerin tanıtımı için gerçekleşen faaliyetlerin amaçlarına ulaşması, öncelikli olarak o bölgenin, sonrasında ise ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarına olumlu katkılarda bulunmaktadır. Günümüzde artık işletmelerin piyasa değerini oluşturan önemli bir varlık olduğu görülen marka değeri kavramı; bir markayla, o markanın adı ve simgesiyle bağlantılı ve bir firmaya veya firmanın tüketicilerine ürün ve hizmet yoluyla sağlanan değeri artıran ya da azaltan aktifler ve pasifler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Aaker, 1996a). Marka değeri ölçümünde iki boyut söz konusudur. Bunlar; tüketici esaslı marka değeri ve finansal esaslı marka değeridir. Bu araştırmada tüketici esaslı marka değeri ölçümü kullanılmıştır. Bu yaklaşımda markanın tüketiciler için faydaları, kullanışlılığı ve anlamı ölçülmeye çalışılmaktadır. Bir şehri diğer şehirlerden farklı kılan ve onun marka bir şehir olarak algılanmasını sağlayan unsurlar, somut ve somut olmayan varlıklardan oluşmaktadır. Bu temelden hareketle, çalışmada, tarihsel, kültürel ve doğal güzellikleri ile değer yaratan Kars ilinin maddi ve maddi olmayan kültürel unsurları marka varlıkları şeklinde belirlenerek, bu varlıkların tüketiciler açısından değerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Kars ili ile ilgili daha önce bu şekilde bir çalışmanın yapılmamış olması çalışmanın temel katkısını ve özgünlüğünü ortaya koymaktadır. TEORĐK ARKA PLA Kent Markası ve Marka Varlıkları Kavramı Kent markalaşması, en basit tanımıyla geleneksel pazarlamadaki ürün ya da hizmet pazarlamasının, kentlere uyarlanması şeklinde tanımlanabilmektedir (Kavaratzis - Ashworth, 2006). Amerikan Pazarlama Derneğine göre, yer pazarlaması kavramı; pazarlamanın, hedef kitleyi etkilemek üzere ürün ve hizmetlerin, itibar ve olumlu algı yaratmak amacıyla, spesifik bir yer ile ilişkilendirilerek tasarlanmasını ifade etmektedir (www.marketingpower.com). Kotler e göre, bir yerin pazarlanmasını ya da markalaşmasını tanımlamak için, iki temel etkileşim söz konusudur. Bunlardan biri o yerde yaşayan insanların, yaşadıkları yerin fırsatlarla dolu olmasını ve yaşadıkları yerle gurur duymak istemeleridir. Diğeri ise küreselleşmenin ve teknolojinin etkisiyle, günümüzde insanlar ve kaynaklar rahat bir biçimde yer değiştirebilmektedirler. Bu ise, kent-

3 Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması 77 lerin ya da diğer yerlerin, kaynakları elinde tutabilmesi ve büyütebilmesi için diğer kentlerle ve yerlerle rekabet etmesi anlamına gelmektedir (Aktaran: Melissen, 2004). Marka varlıkları, patent, ticari marka ve kanal ilişkileri gibi unsurları içermektedir (Aaker, 1991). Bu unsurlar, tüketicilerin, pazar ortamında bulunan seçeneklerden birini seçmeleri gerektiğinde oldukça yararlı olabilmekte, ayrıca mevcut tüketici sadakatini, rakiplerin faaliyetine karşı korudukları ölçüde değerli oldukları söylenebilmektedir. Kent markaları açısından bakıldığında ise marka varlıkları, o kentin tarihi, mimarisi, önemli binaları, müzeleri, doğal güzellikleri vb. unsurlardan oluşmaktadır. Bu unsurlar ise marka sadakati unsurunun tersine, turizm sektöründe tercih edilmeyi arttıran unsurlar olarak görülmektedirler. Marka Değeri Kavramı Günümüzde değer yaratmanın yolu ne dolgun banka hesapları ne de geniş tarım arazilerinden geçmektedir, günümüzde değer yaratan temel varlıklar, marka, patent, vb. maddi olmayan, yani entelektüel varlıklar olarak sayılabilmektedir (Yıldız, 2010). Marka, hem işletmeler hem de ürünlere yönelik tüketici tutumlarının oluşmasında önemli rol oynayarak, tüketicilere soyut mesajlar veren pazarlama unsurlarındandır. Marka, bir ürünün ambalajındaki yazı ya da resim olmanın ötesine geçerek, işletmelerin değerli varlıkları arasında yer almıştır. Bu nedenle hem firmalar hem de şehirlerarasındaki rekabette ön plana çıkan ve önemli rolü olan unsurlardan birisi de markadır. Marka, bir firmanın olduğu gibi, bir şehrin de değer ve güç göstergesi şeklinde değerlendirilmektedir (Özgenç - Yıldız, 2010; Kayalı vd. 2004: 181). Aaker a göre marka denkliği markaya bağlı olan, marka varlıkları ve borçlarından oluşan, markanın isminin veya sembolünün, bir ürünün veya hizmetin, işletmelere ya da işletmelerin tüketicilerine yarattığı değerden çıkartılması ya da eklenmesi ile bulunan değerdir (Aaker, 1996b; Doyle, 2003: 389). Günümüzde markalar kültürel değerler yarattıkları ölçüde önem kazanmaktadırlar. Bu bağlamda her marka çeşitli kavram ve değerlerin oluşturduğu bir bütün olarak incelenebilmektedir (Baştürk, 2007). Kentlerin markalaşması, o kente gelen turist sayısını ve bununla birlikte yatırımcı sayısını da etkileyerek ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamaktadır. Özellikle turizm sektörü açısından bakılırsa, turistlerin sürekli olarak bir kente gitmeleri, bir başka deyişle sadık tüketiciler haline gelmeleri pek kolay değildir. Ancak kent markaları oluşturulduğu takdirde tüketici sadakatinin sağlanması da mümkün olabilmektedir.

4 78 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4) Ekim 2013 Bu bağlamda günümüzde halen yaşayan ve Anadolu medeniyetinin eski kentlerinden biri olan Kars ın turistler için ne anlam ifade ettiği ve Kars ın markalaşma sürecinde hangi marka değeri unsurlarının ön plana çıktığının belirlenmesi önemlidir. Buradan hareketle, doğru marka denkliği üzerine kurulan marka stratejilerinin kentleri çok daha ileri götürerek ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunduğu söylenebilir. Marka Değeri Ölçümünde Finansal Olmayan Yöntemler Literatürde marka denkliği 2 değişik anlamda kullanılmaktadır: 1. Marka satıldığında veya envanterde gösterildiğinde ayrıştırılabilir bir varlık olarak toplam değeridir. 2. Tüketicilerin marka hakkındaki çağrışım ve inançlarına bağlı olarak, onların markayla bağlantısının gücünü gösteren bir ölçümdür. Bu bakış açısıyla, marka değerini oluşturan unsurlar Aaker tarafından aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır (Aaker, 1996b; Altunışık, 2004): 1. Marka bağlılığı: Đşletme için yeni bir tüketici yaratmak mevcut tüketiciyi elde tutmaktan daha maliyetlidir. Marka bağlılığı pazarlama maliyetlerini azaltmasının yanı sıra rakipleri de tüketicileri çekmek konusunda yüksek yatırımlar yapmaktan alıkoyan bir etkiye sahiptir. 2. Marka isminin farkında olma: Tüketicilerin, markanın farkında olmaları birkaç açıdan önemlidir. Tüketiciler genel olarak, riske girmemek için tanıdık markaları satın almayı tercih ederler. Yine, bilinen marka ismi tüketicilerin ürün kalitesini algılaması üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Kısaca, bilinen markalar diğerlerine göre daha fazla tercih edilmektedirler. 3. Algılanan kalite: Algılanan kalite, marka sadakati ve satın alma kararı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Aynı zamanda yüksek fiyatlandırmaya da temel oluşturarak net bir kar marjının artmasına olanak sağlar. Böylece marka yatırımları artırılarak, marka değeri de yükseltilebilir. 4. Marka çağrışımları: Marka çağrışımları, ürün özelliklerini, tüketici yararlarını, kullanımlarını, kullanıcıları, yaşam biçimlerini, ürün gruplarını, rakipleri ve ülkeleri içermektedir. 5. Marka varlıkları: Patentler, ticari markalar ve kanal ilişkilerini kapsamaktadır. Bu varlıklar, rakiplerin tüketici bağlılığını sarsmasını engelledikleri için değer kazanmaktadırlar. Şöyle ki, ticari marka, marka değerini benzer marka ismi, sembol veya ambalajı kullanarak tüketicilerin aklını karıştırmayı hedefleyen bir rakipten korumaktadır. Ayrıca patentler açısından güçlü ve tercih nedeni de olabiliyorsa, doğrudan rekabeti de önleyebilmektedir. Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Literatür Araştırmaları Yabancı literatürde yer

5 Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması 79 alan konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, farklı araştırmacı ve yazarların marka değerini farklı şekilde tanımladığı ve farklı boyutlardan yararlanarak marka değerini kavramsallaştırdıkları anlaşılmaktadır. Farquhar (1989), Aaker (1991), Keller (1993) ve Walgren vd. (1995) marka değerini, marka isminin ürünlere eklediği ilave değer olarak tanımlamışlardır. Lassar vd. (1995) marka değerini tüketicilerin marka kimliğine ve markanın imajına güveni şeklinde tanımlamışlardır. Marka değerini oluşturan boyutlar da araştırmacı ve yazarlara göre farklılık göstermektedir. Farquhar (1989) marka değerini oluşturan boyutları; marka imajı, markaya karşı tutum ve marka değerlendirme olarak belirtmiştir. Aaker (1991) marka değerini oluşturan boyutları; marka farkındalığı, marka çağrışımları, marka sadakati, algılanan kalite ve diğer özel marka varlıkları şeklinde gruplandırmıştır. Keller (1993) ise, marka değerini oluşturan boyutları, marka farkındalığı ve marka çağrışımları şeklinde sınıflandırmıştır. Yoo v.d. (2000), marka değerini Aaker in marka değeri modeline benzer olarak kavramsallaştırmış fakat marka ismi farkındalığı ve marka çağrışımları boyutlarının ayrışma geçerliliği bulunmadığını tespit ederek bu iki boyutu birleştirmişler ve böylece marka değerinin üç boyuttan (marka sadakati, marka farkındalığı/çağrışımları ve algılanan kalite) oluştuğunu belirtmişlerdir. Atılgan ve diğerleri (2005), marka değerini Aaker in marka değeri modeline benzer olarak kavramsallaştırmışlar ve Yoo ve diğerleri (2000) nin çalışmasına benzer olarak marka değerini oluşturan üç boyut (marka farkındalığı/çağrışımları, algılanan kalite ve marka sadakati) olduğunu tespit etmişlerdir. Washburn ve Plank (2002), Kim ve diğerleri (2003) ve Pappu ve diğerleri (2005) marka değerini Aaker in marka değeri modeline benzer olarak kavramsallaştırmışlar ve marka değerini oluşturan dört boyut (marka farkındalığı, marka çağrışımları, algılanan kalite ve marka sadakati) olduğunu tespit etmişlerdir. BAV ile ilgili yapılan kısıtlı sayıdaki saha araştırmaları şunlardır: Model yeni olduğu ve uygulamadan yola çıktığı için hakkında çok fazla akademik araştırma bulunmamakla birlikte çeşitli üniversitelerde bağımsız araştırmalarda kullanıldığına rastlanmaktadır (http://faculty.catawba.edu). Pieter ve Verbeeten (2006), Bav modeli ile ölçümlemenin finansal performansla ilişkisini ortaya koymuştur. Zaichkowsky vd. (2010), 16 yıldır gelişmiş ülkelerde markaları karşılaştırmada kullanılan Bav modelinin sadece tüketici pazarı markalarını ölçmediğini endüstriyel pazarda da işe yaradığını ifade etmişlerdir.

6 80 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4) Ekim 2013 YÖ TEM Araştırma tanımlayıcı nitelikte tasarlanmıştır ve veri toplama yöntemi ankettir. Anket formunun ilk bölümü olan marka bilinirliği soruları hazırlanırken alanda uzman kişilerle Delphi tekniğinden yararlanarak görüşmeler yapılmış, daha önce yapılan çalışmalardan (Özkaya vd., 2011; Ural vd., 2011; Kars Valiliği, 2009; Unesco, 2011) yararlanılmış ve Kars ilinin marka varlığı olabilecek 56 unsur ortaya çıkarılmıştır. Anketin ikinci bölümü ise izleyen bölümde detaylı olarak ele alınan marka varlığı değer ölçeği (MDÖ) araştırmasındaki 5 boyuta özgü ifadelerden oluşmaktadır. Kolayda örnekleme yoluyla evreni temsil edecek düzeyde 390 gözleme Kars ilinde ulaşılmıştır (Saruhan - Özdemirci, 2011). SPSS 16 programı yoluyla tanımlayıcı istatistikler ve MDÖ araştırması verileri analiz edilmiştir. Araştırmada Kullanılan Ölçek Çalışmada, Kars ilinin marka değerleri marka varlıkları şeklinde ele alınarak, Young & Rubicam ın (Y&R) marka değerlendirme ölçeği ile bu varlıkların algılanan marka değeri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada Global Reklam Ajansı Y&R ın Marka Varlığı Değer Ölçeği (Brand Asset Valuator) kullanılmıştır. Y&R tarafından dünya çapında gerçekleştirilen bir araştırma olan Marka Varlığı Değer Ölçeği, markanın parasal olmayan değerlerini ve üstünlüklerini belirlemektedir. Bu yaklaşıma göre marka yaratma süreci 4 temel ve 1 de ek boyuttan oluşmaktadır (Bruno vd., 2010; Mizik - Jacobson, 2009): Farklılaşma (Differentiation): Bir markanın rakiplerinden ne denli ayrıştığını gösterir. Markanın canlılığı veya gücü ile ilgilidir. Hedef Kitleye Uygunluk (Relevance): Markanın kişilere ne denli hitap edebildiğinin bir ölçütüdür. Markanın canlılığı veya gücü ile ilgilidir. Đtibar (Esteem): Markanın tüketiciler tarafından ne kadar üstün ve kaliteli görüldüğünü ortaya koyar. Markanın mevcut durumu (stature) ile ilgilidir. Bilinirlik (Knowledge): Markanın temsil ettiği değerlerin insanlar tarafından ne derece bilindiğinin bir göstergesidir. Markanın mevcut durumu ilgilidir. Enerji: Y&R ın marka değerlendirme ölçeğine ilave edilen bir boyuttur. Markanın enerjisini dinamiklik ve yenilikçilik faktörleri ile ifade eden bir göstergedir (Mizik - Jacobson, 2009). Her bir boyutu ölçmede kullanılan soru (madde) örnekleri şu şekildedir. Farklılaşma için Kars ilinin marka varlıkları örneği bulunamayacak kadar eşsizdir ; Uygunluk için Kars ilinin marka varlıkları ihtiyaçlarımı karşılamaya uygun-

7 Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması 81 dur ; Đtibar için Kars ilinin marka varlıklarının kalitesi yüksektir ; Bilinirlik için Kars ilinin marka varlıkları hakkında bilgim var ; Enerji için Kars ilinin marka varlıkları giderek daha da iyi hale getirilmektedir gibi maddeler yer almaktadır. Türkiye de ve dünyada iki yılda bir gerçekleştirilen marka varlığı değer ölçer araştırmasına göre, bir markanın farklılaşma ve uygunluk değerleri birleşerek o markanın gücünü (brand strenght) belirlemektedir. Markanın gücü veya canlılığı, markanın büyüme potansiyelini ve gelecek performansını ortaya koyan bir ölçüt şeklinde ele alınmıştır. Đtibar ve bilinirlik ise markanın mevcut durumu (current stature) şeklinde ifade edilebilecek olan markanın pazardaki konumunu gösteren bir ölçüt olarak ele alınmaktadır (capital.com.tr, 2001; Bruno vd., 2010). Bu ölçeğe göre (Bruno vd., 2010; Mizik - Jacobson, 2009; capital.com.tr, 2001) Farklılık > Uygunluk ise; marka büyümeye elverişlidir, büyüme fırsatı vardır ve tüketicilere uygunluk yaratacak güce sahiptir. Marka dikkat ve ilgiyi yaratmıştır, bu durumda tüketicilere uygunluk sunarak onlara nüfuz edebilme şansı yakalayabilir. Bu durum genellikle yeni, değerli ve göze çarpan bir markayı yansıtmaktadır. Bu koşullar markanın işlevsellikten ziyade yaratıcılığa daha fazla sahip olduğunu belirtir. Mini Cooper, ipod ve Gucci markalarında olduğu gibi. Uygunluk > Farklılık durumunda ise, markanın eşsizliği düşük ve parlak olmayan düzeydedir. Bu nedenle fiyat veya uygunluk, satın almada ve hizmetten yararlanmada baskın neden olmaktadır. Marka metalaşmayla karşı karşıyadır. Wal-Mart, Exxon, Xerox ve Tylenol markalarında olduğu gibi. Đtibar > Bilinirlik durumunda ise, marka varlıkları çok saygındır ama az bilinmektedir. Yani markanın sevilme düzeyi bilinme düzeyinden fazladır ve bu nedenle marka daha fazla keşfedilmeye eğilimlidir. Tüketiciler heveslidir ve daha fazla öğrenme isteği vardır. Pella Windows, Lindt ve Uni-ball markaları gibi. Bilinirlik > Đtibar ise, marka sevildiğinden daha fazla biliniyordur. Markaya oldukça fazla aşina olunmuştur ve tüketiciler daha iyi fırsatları aramaya meyillidir. Spam, Malboro, Fear factor ve Budget rent a car markalarında olduğu gibi.

8 82 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4) Ekim 2013 BULGULAR Demografik Özellikler Araştırmaya katılanların demografik özellikleri ile ilgili bilgiler Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1. Demografik Özellikler KARSLI MISI IZ? =390 % EVET HAYIR CĐ SĐYET =390 % KADIN ERKEK YAŞ =390 % 30 VE ALTI VE ÜZERĐ Tablo 1 e göre araştırmaya katılanların %46 sı Karslı iken %54 ü Karslı değildir. Genelleme yapabilmek açısından bu iki oranın birbirine yakın tutulması düşünülmüştür. Araştırmaya katılanların %42 si kadın %58 i erkek iken %64 ü 30 ve altı yaşta, %23 ü yaş arasında ve %13 ü 41 yaş ve üzerindedir. Cinsiyet ve yaş değişkeni sadece örneklemi tanıtmak amaçlı verilmiştir. Dolayısıyla cinsiyete ve yaşa göre marka varlıklarının algılanmasındaki farklılıkları incelemek araştırmanın amacı değildir. Tanımlayıcı Đstatistikler Kars ilinin marka varlıklarından 56 sının (14 soyut ve 42 somut) bilinirliğine özgü tanımlayıcı istatistikler Tablo 2 de belirtilmiştir. Tablo 2. Tanımlayıcı Đstatistikler MARKA VARLIKLARI TÜRÜ Ortalamması Sırala- Kaşar peyniri Somut1 4,17 2 Bal Somut2 3,95 3 Gravyer Somut3 3,05 24 Kaz Somut4 3,93 4 Kete Somut5 3,47 12 Piti Somut6 2,59 36 Hangel Somut7 2,86 30 Haşıl Somut8 2,58 38

9 Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması 83 Kağızman Elması Somut9 3,21 17 Kars bebekleri Somut10 2,38 43 Sarıkamış kristal karı Somut11 3,38 14 Kaz festivali Somut12 2,88 29 Kars kalesi Somut13 4,29 1 Anı ören yeri Somut14 3,51 8 Havariler kilisesi(kümbet cami) Somut15 3,50 9 Kars müzesi Somut16 3,20 18 Tarihi taş köprü(karahanoğlu) Somut17 3,49 11 Evliya cami Somut18 3,67 6 Sarıkamış Obsidyen taşı Somut19 2,23 49 Kar festivali Somut20 2,59 37 Sarıkamışı anma etkinliği Somut21 3,39 13 Yegişe Çarents in evi Somut22 1,77 56 Namık Kemal in evi Somut23 3,00 26 Katerina Av köşkü Somut24 2,49 41 Baltık mimarisi taş evler(rus yapıları) Somut25 3,19 19 Osmanlı evleri(köşk ve konaklar) Somut26 2,90 28 Tabyalar Somut27 2,68 34 Türbeler(Celal Baba, Arap Baba vb.) Somut28 3,01 25 Ebul Hasan Harakani Türbesi Somut29 3,91 5 Göller (Çıldır, Aygır, Kuyucuk vb.) Somut30 3,22 16 Sarıkamış kayak tesisleri Somut31 3,49 10 Kaya resimleri (Camuşlu, Azat gibi) Somut32 2,33 45 Tarihi hamamlar (Cuma, Mazlum ağa vb.) Somut33 2,80 32 Sarıkamış şehitliği Somut34 3,54 7 Fethiye cami (Rus askeri kilisesi) Somut35 3,29 15 Kiliseler (Çengilli, Beş, Yanık vb.) Somut36 2,58 40 Tarihi camiler (Ulucami, Yusufpaşa vb.) Somut37 3,05 23 Susuz şelalesi Somut38 2,48 42 Tarihi vali konağı Somut39 3,15 21 Aşıklar Festivali Somut40 2,96 27 Kafkas halk oyunları Somut41 3,19 20 Anadoludaki ilk cami (Menuçerh) Somut42 2,25 47 Aşık geleneği (Şenlik,Hıfsı,Çobanoğlu vb.) Soyut1 3,08 22 Efsaneler (Aygır gölü, ayı gelin vb.) Soyut2 2,11 52 Etnik fıkralar Soyut3 2,19 50 Deyimler (Zehmi basmah, çıçır çığır vb.) Soyut4 1,98 54

10 84 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4) Ekim 2013 Dua ve Beddualar - Alkış ve Kargışlar Soyut5 2,17 51 (Arkanda güneş parlasın önünde ay parlasın, Adı bilinmedik yerde düşesin gibi) Đlk Türkçe isimli şehir olması (Deve ve Soyut6 2,24 48 koyun yününden yapılmış elbise) Đlk gazi unvanı alan şehir olması Soyut7 2,58 39 Đpekyolu üzerindeki Anadolu daki ilk ticaret Soyut8 2,83 31 kenti olması Atasözleri (Ersiz avrat yularsız ata benzer, Soyut9 2,37 44 eşşeh gazanar at yeyer vb.) Đlk milli Cumhuriyet olması (Cenubi Garbi Soyut10 2,63 35 Kafkas hükümeti) Dengbej Geleneği (Hacı Mıho, Esker Soyut11 1,95 55 Demirbaş, Hegge vb.) Türküler (Ana meni yaz ağla, Soyut12 2,28 46 Bir semaver almışam vb.) Anadolu da ilk fethedilen şehir olması Soyut13 2,77 33 Masallar (Bala nazar, şengülüm mengülüm, şüngülüm vb.) Soyut14 2,06 53 Buna göre Kars kalesi, kaşar peyniri ve bal somut varlıklardan ilk üç sırayı oluşturmuşken, aşık geleneği, ilk ticaret kenti olması ve fethedilen ilk kent olması soyut varlıklardan ilk üç sırayı oluşturmaktadır. Kars iline özgü marka varlıklarının hem bir bütün olarak hem de somut ve somut olmayan sınıflaması dikkate alınarak bilinirlik sıralaması yapılmış ve bilinirliği en fazla olan 10 unsur ve ortalama skorları aşağıdaki Tablo 3 te gösterilmiştir. Tablo 3. Marka Varlıkları Sıralaması Sıralama 1 2 GE EL Ort. SOMUT Ort SOMUT OLMAYA Ort. (KARS KALESĐ) (KAŞAR PEYNĐRĐ) 4,29 4,18 (KARS KALESĐ) (KAŞAR PEYNĐRĐ) 4,29 (AŞIK GELENEĞĐ) 3,08 4,18 3 (BAL) 3,96 (BAL) 3,96 4 (KAZ) 3,94 (KAZ) 3, (HARAKANĐ TÜRBESĐ) (EVLĐYA CAMĐ) 3,91 3,68 (HARAKANĐ TÜRBESĐ) (EVLĐYA CAMĐ) 3,91 (ĐPEKYOLUNDAKĐ ĐLK TĐCARET KENTĐ) (ANADOLU DA ĐLK FETHEDĐLEN ŞEHĐR) (ĐLK MĐLLĐ CUMHURĐYET) (ĐLK GAZĐ ÜNVANLI ŞEHĐR) 2,83 2,77 2,63 2,59 3,68 (ATASÖZLERĐ) 2,38

11 Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması TÜM ORT. (SARIKAMIŞ ŞEHĐTLĐĞĐ) (ANĐ ÖRENYERĐ) (HAVARĐLER KĐLĐSESĐ) (SARIKAMIŞ KAYAK TESĐSLERĐ) 3,55 3,52 3,50 3,49 (SARIKAMIŞ ŞEHĐTLĐĞĐ) (ANĐ ÖRENYERĐ) (HAVARĐLER KĐLĐSESĐ) (SARIKAMIŞ KAYAK TESĐSLERĐ) 3,55 (TÜRKÜLER) 2,29 3,52 (ĐLK TÜRKÇE ĐSĐMLĐ ŞEHĐR) 2,25 3,50 (ETNĐK FIKRALAR) 2,19 3,49 (DUA VE BEDDUALAR) 2,17 GE EL 2,91 SOMUT 3,09 SOMUT OLMAYA 2,38 Buna göre ilk 10 sıralama içerisinde somut olmayan marka varlıkları olmadığından, bu varlıkların somut varlıklar kadar bilinmediği ve bunlar üzerine tanıtım ve yatırımın yapılmadığı söylenebilir. Ayrıca tüm varlıkların genel ortalaması 2,91 iken, somut varlıkların ortalaması 3,09 ve somut olmayan varlıkların ortalaması ise 2,38 dir. Dolayısıyla öncelikle somut olmayanlar olmak üzere, marka varlıkların bilinirlik düzeyi oldukça düşük seviyelerdedir. Marka Varlığı Değer Ölçeği (MVDÖ) Hesaplaması MVDÖ araştırmasının kriterleri olan farklılaşma, uygunluk, itibar, bilinirlik ve enerji ile ilgili metrikler ve ölçümleri (Mizik ve Jacobson, 2008) Tablo 4 te gösterilmektedir. Buna göre Kars ili marka varlıklarının farklılaşma düzeyi %77 ile en fazladır. Bunu sırasıyla itibar düzeyi %64, uygunluk düzeyi %58, bilinirlik düzeyi %56 izlemekte ve en düşük düzey ise %44 ile enerji değişkenidir. (bknz. Şekil 1).

12 86 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4) Ekim 2013 Tablo 4. MVDÖ Marka Değer Ölçeği BRA D ASSET PILLAR U DERLYI G METRIC SURVEY SCALE FARKLILAŞMA EŞSĐZ EVET / HAYIR FARKLI EVET / HAYIR UYGUNLUK UYGUN 7 LĐ ÖLÇEK ULAŞILABĐLĐR 1 7 LĐ ÖLÇEK ĐTĐBAR DEĞERLĐ 7 LĐ ÖLÇEK LĐDER EVET / HAYIR KALĐTELĐ EVET / HAYIR GÜVENĐLĐR EVET / HAYIR BĐLĐNĐRLĐK BĐLĐNĐRLĐK 7 LĐ ÖLÇEK ENERJĐ YENĐLĐKÇĐ EVET / HAYIR DĐNAMĐK EVET / HAYIR MDÖ DATA % 71 EVET % 83 EVET Ort:3,69 (% 53) Ort: 4,38 (% 63) Ort: 5,05 (%72) % 61 EVET % 65 EVET % 57 EVET Ort: 3,93 (% 56) % 52 EVET % 35 EVET SCORE % 77 % 58 % 64 % 56 % 44 Bu durum MVDÖ araştırmasındaki markanın gücü ve mevcut durumu ile ilgili 12 farklı marka modelinden 5. si olan dikkat çekici / prestijli (exotic/ prestige) marka olarak ele alınabilir. Bu modelin anlamı ve önemi şu şekilde açıklanabilir. Marka varlıklarının farklılık düzeyi yüksektir fakat uygunluk düzeyi (sınırlı dağıtım, fiyat ve yüksek uzmanlık nedeniyle) daha düşüktür. Ayrıca marka varlıklarının yüksek saygıdeğer kabul edilmesine rağmen bilinirlik ve anlaşılırlık düzeyi düşüktür. MVDÖ araştırmadaki 12 farklı model şunlardır (Ayrıntılı bilgi için bakınız: Young & Rubicam Inc., Brand Assets Valuator, s.8-12): (1) Gerçekleştirilmemiş potansiyel (unrealized potential), (2) liderlik markası (leadership brand), (3) odaklanılmamış veya yeni (unfocused or new), (4) aşınmış marka (eroding brand), (5) dikkat çekici / prestijli (exotic/prestige), (6) sembolik marka (badge), (7) yüz karası marka (embarrasment), (8) meta (commodity), (9) özellikli 1 Uygunluk boyutunun Türkiye ye uyarlanması açısından ulaşılabilirlik ile ilgili bir soru eklenmiştir. Bunun nedeni pilot çalışmasında uygunluktan marka varlıklarının ulaşılabilirlik düzeyinin de anlaşılmış olduğudur. Kars ili marka varlıkları benim için ulaşılabilir niteliktedir eklenen sorudur.

13 Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması 87 (speciality), (10) eskinin markası (brand of past), (11) işlevsel (functional), (12) bilenler için marka (for those in-the-know). Şekil 1 de Kars ili marka varlıklarının MVDÖ araştırmasındaki yeri gösterilmiştir. Şekil 1. Kars Marka Varlıklarının MVDÖ Araştırmasındaki Yeri Farklılaşma Uygunluk İtibar Bilinirlik Enerjiklik Şekil 1 e göre Kars marka varlıkları bir bütün olarak eşsiz olmasına rağmen, ulaşılabilirlik vb. nedenlerle kişilere uygunluk düzeyi düşüktür. Ayrıca bu varlıkların saygı değer olmasına rağmen tanıtım vb. nedenlerle tam anlamıyla bilinmediği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Kars markası gerçekleştirilmemiş potansiyel marka şeklinde de ele alınabilir. SO UÇ Kars ilinin marka varlıklarının bilinirlik düzeyini ortaya çıkaran bu çalışmada, maddi marka varlıklarının öncelikli olarak bilindiği, somut olmayan varlıkların ise bilinirlik düzeyinin düşük olduğu gözlenmiştir. Somut marka varlıklarından en bilineni Kars Kalesi iken somut olmayan marka varlıklarının en bilineni Aşık Geleneğidir. Genel anlamda bakıldığında tüm marka varlıklarının bilinirlik düzeyi düşük düzeylerdedir. MVDÖ araştırmasına göre ise, bir bütün olarak Kars ilinin marka varlıklarının enerjiklik (dinamiklik) düzeyi oldukça düşüktür. Başka bir deyişle, bu varlıklar gittikçe daha iyi hale gelmemekte ve mevcut durumuyla da iyi değerlendirilmemektedir. Ayrıca Kars ilinin marka varlıklarının farklılaşma düzeyi uygunluk düzeyinden daha fazladır (farklılaşma > uygunluk). Bu itibarla eşsiz ve farklı olan bu marka varlıklarının uygunluk ve ulaşılırlık düzeyinin arttırılması gerekmektedir. Yani marka büyümeye elverişlidir ancak tüketicilere uygunluk yaratmalıdır. Ayrıca marka varlıklarının itibar düzeyi bilinirlik düzeyinden

14 88 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4) Ekim 2013 daha fazladır (itibar > bilinirlik). Bu itibarla marka varlıkları çok saygındır ama az bilinmektedir denilebilir. Yani markanın sevilme düzeyi bilinme düzeyinden fazladır. Bu nedenle bu varlıkların bilinirliliğini arttırıcı iyileştirmeler yapılmalıdır. Ayrıca, somut olan marka varlıklarının bilinirliğinin aynı zamanda soyut olmayan marka varlıklarının bilinirliğiyle ilgili olduğundan da bahsedilebilir. Çünkü somut olan varlıklara ait tarihçe, hikaye, öykü ve masallar bu varlıkların hafızalarda yer etmesi, aktarılması ve tanıtılmasında rol oynamaktadır. Kars ili idari amirlerine ve Kültür Bakanlığına öneri olarak bazı marka unsurlarının örneğin Kars Kalesi, eski kiliseler ve tabyaların, müze haline getirilerek turizme kazandırılması gerekmektedir. Aynı şekilde bu varlıkların temizlik, güvenlik, düzen ve sağlık koşullarına uygunluğun sağlanması, yine bu varlıklara yatırım yapılarak festival, reklam, fuar, sempozyum (Harakani sempozyumu) yoluyla tanıtımlarının yapılması ve özellikle ulaşım imkanlarının yetersizliğinin giderilmesi ve seyahat acentaları, otel ve restoranlar ile ilişkilerin yoğunlaştırılıp bazı varlıklar (gıda veya tarihi yerler) için rehberlik, gezi, tanıtım vb. sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi önerilebilir. Ayrıca takılarda, süs eşyalarında ve spa merkezlerinde kullanmak üzere Sarıkamış obsidyen taşı ile ilgili girişimcilerin çalışmalar başlatması önerilmektedir. Bununla birlikte bir şehrin marka varlıklarını top yekûn tanıtmanın zor bir iş olduğu açıktır. Bu nedenle birçok alanda yapılacak yatırımlarla bu işin geniş bir perspektifle ve sürdürülebilirlik açısından şehir sakinleri vatandaşların katılımı ile birlikte ayakları yere basacak bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü bir yerin tanıtımı uzun süreçler dâhilinde; burada yaşayan insanların ziyaretçilerle olan iletişiminden başlayarak, satış temsilcisi rolündeki vatandaşların bilgi-görgü aktarım düzeyleri, ürünlerde ve kullanılan tanıtım materyallerindeki bilgi verme düzeyi gibi değişkenlere bağlı olmaktadır. Bir yeri marka yapmanın yolu gerçekleşen her iletişimde marka bilinci ile hareket etmekten geçmektedir. Bu nedenle en başta o yerin mukimlerinin bu konularda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Çeşitli meslek gruplarına verilecek olan eğitimlerle esnaf ve yerleşik halkın marka kent bilinci artırılmalı bu altyapı ile de ziyaretçilere bilgi akışı sağlanmalıdır. Ayrıca, eğitim kültür alanlarında yapılan yayınlarla (kitap, broşür vb.) ve çeşitli etkinliklerle (festival, yarışma, konser vb.) tanıtımların halkın yaşam alanlarında ve medyada yer alması uzun vadede marka varlıklarının bilinirliği için faydalı olacaktır. KAY AKÇA Aaker, David (1996a), Building Strong Brands, New York: The Free Press. Aaker, David (1996b), Measuring Brand Equity Across Products and Markets, California Management Review, vol. 38, No. 3 Spring 1996.

15 Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması 89 Aaker, David (1991), Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand ame, New York, NY: Free Press. Altınışık, Ulun (2004), Marka Denkliği ve Bileşenleri, Marketing Türkiye, ( ). Atılgan, Eda Şafak, Aksoy - Sarkan Akıncı (2005), "Determinants of the Brand Equity A Verification Approach in the Beverage Industry in Turkey", Marketing Intelligence & Planning, Vol:23, No:3, s Baştürk, Faruk (2007), Markalar Neyi Pazarlar? Turkishtime, Haziran Bruno, Pascal - Kristina, Klein - Henrik, Sattler - Franziska Völckner (2010), The impact of image-based brand country fit on global branding, Global Brand Management Conference, Koc University, Istanbul home.ku.edu.tr/~globalbrand/files/bruno_et_al.pdf ( ). Capital, (2011), Markanın Gerçek Gücü, ( ) Doyle, Peter (2003), Değer Temelli Pazarlama: Şirketinizi Büyütmek ve Hissedar Değeri Yaratmak Đçin Pazarlama Stratejileri, (Çev. Gülfidan Barış), Mediacat, Đstanbul. Farquhar, Peter H. (1989), Managing Brand Equity, Journal of Advertising, Vol.30, Issue:4, Aug/Sep., s Kars Valiliği (2009), Kars Đlinin Kültür Envanteri 2009, Kars. Kayalı, Cevdet - Yereli, A. - Soysal, M. Terim, B. (2004), Marka Değerinin Firmaların Piyasa Değeri ve Finansal Performansları Üzerindeki Etkileri, VIII.Ulusal Finans Sempozyumu, Ekim, s.181. Kavaratzis, Mihalis Ashworth, G.j. (2006), City Branding: An Effective Assertion of Indentity or a Transitory Marketing Trick?, Place Branding, Vol.2-3, February,,s.185. Keller, K. Lane (1993), Conceptualizing, Measuring, and Managing CustomerBased Brand Equity, Journal of Marketing, Vol:57, January, pp Kim, Hong-bumm, Woo Gon Kim ve Jeong A. An (2003), The Effect of ConsumerBased Brand Equity on Firms Financial Performance, Journal of Consumer Marketing, Vol:20, No:4, s Lassar, Walfried, Banwari Mittal ve Arun Sharma (1995), Measuring Customer-Based Brand Equity, Journal of Consumer Marketing, Vol:12, No:4, s Melissen, Jan (2004), Opinion Pieces, 'Where is place branding heading?'. Place Branding, 1(1), s Mizik, Natalie - Jacobson Robert (2009), Valuing Branded Businesses, Journal of Marketing, Vol. 73 (November 2009), s

16 90 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4) Ekim 2013 Özgenç, Emel - Yıldız, Salih (2010), Şehirlerin Markalaşması ve Gümüşhane Đlinin Marka Şehir Olma Đmkanları, Đl oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu, Mayıs, Gümüşhane. Özkaya, Đbrahim - Alin, Kemal - Kop, Yaşar - Arıkan, Metin (2011), Kars ın Somut Olmayan Kültürel Mirası, Kars Valiliği Kültür Yayınları Dizisi, Kars. Pappu, Ravi, Pascale G. Quester ve Ray W. Cooksey (2005), Consumer Based Brand Equity: Improving the Measurement-Empirical Evidence, Journal of Product & Brand Management, Vol:14, No:3, s Pieter, Vijn and Verbeeten, Frank (2006), Do Strong Brands Pay Off? An Empirical Investigation of the Relation Between Brand Asset(TM) Valuator and Financial Performance (January 2006). NRG Working Paper No Available at SSRN: Unesco, (2011), Kars Đlinin Somut Olmayan Kültürel Mirasının Haritalandırılması Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kars. Ural, Selçuk - Akyüz, Jülide - Orhan, Nebahat - Bingöl, Akın - Tüysüz, Cem (2011), (Kars Tarihi), Kafkas Üniversitesi Yayınları, Kars. Walgren, Cathy J. Cobb, Cynthia A. Ruble ve Naveen Donthu (1995), Brand Equity, Brand Preference, and Purchase Intent, Journal of Advertising, Vol:24, No:3, Fall, s Washburn, Judith H. ve Richard E. Plank (2002), Measuring Brand Equity: An Evaluation of A Consumer-Based Brand Equity Scale, Journal of Marketing Theory and Practice, Vol:10, No:1, s Yıldız, Sebahattin (2010), Entelektüel Sermaye, Türkmen Kitabevi, Đstanbul. Yoo, Boonghee, Naveen Donthu ve Sungho Lee (2000), An Examination of Selected Marketing Mix Elements and Brand Equity, Journal of Academy of Marketing Science, Vol:28, No:2, s Young & Rubicam Inc., Brand Assets Valuator, courses/tdugas/ ids3301/acrobat/bav.pdf ( ) Zaichkowsky, Judith Lynne, Myles Parlee, Jeanette Hill, Managing industrial brand equity: Developing tangible benefits for intangible assets Industrial Marketing Management, Vol. 39, Issue: 5, July 2010, s ( ) Using%20Univesity%20Brand%20Asset%20Value%20to%20Forecast%20Enrollmen t.doc ( ). TEŞEKKÜR Kars ilinin potansiyel marka varlıklarının ortaya çıkarılması aşamasında ve anket formunun hazırlanmasında Delphi tekniğine katılmalarından ve araştırmaya katkılarından dolayı Kars Müze Müdürüne, Kültür Müdürüne, Kafkas Kültür Derneği Başkanına, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yaşar Kop, Nebahat Orhan, Duygu Şeyda Eroğlu ve Deniz Özyakışır a teşekkür ederiz.

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki The Relationship Between Brand Personality and Brand Equity on Football Shoes Yavuz Yıldız 1,, Özge Güngörür 2,

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 1) Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dir. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 2) Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.

Detaylı

Tüketici Temelli Marka Değerinin Yapısal Eşitlik Modelleme ile Ölçümü ve Dayanıklı Tüketim Malları Sektöründe Bir Araştırma

Tüketici Temelli Marka Değerinin Yapısal Eşitlik Modelleme ile Ölçümü ve Dayanıklı Tüketim Malları Sektöründe Bir Araştırma Business and Economics Research Journal Volume 1. Number 2. 2010 pp. 1-16 www.berjournal.com Đşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ss. 1-16 ISSN: 1309-2448 Tüketici Temelli Marka Değerinin Yapısal Eşitlik

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI...

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI... İ Ç İ NDEKİ LER Önsöz... v Tablolar Dizini... xv Grafikler Dizini... xix Giriş... 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI... 7 A.1. Kağızman İlçesinin Tarihçesi... 7 A.1.1. Tarih Öncesi Dönem...

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Marka İletişimi ve Pazarlama

Marka İletişimi ve Pazarlama Marka İletişimi ve Pazarlama F. Meriç Dirik Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş. meric.dirik@mikrobilgi.com.tr Marka: Ürünün ruhu Marka İletişimi: Ürünün hayatı Pazarlama: Ürünün sosyal hayatı Reklam: Ruhunu

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... x x GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI 1. Marka Kavramı ve Tanımı... 3 2. Markanın Tarihçesi... 5 2.1. Markanın Dünya

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ ALGILAMALARININ GSM OPERATÖRLERİ BAZINDA ANALİZİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ ALGILAMALARININ GSM OPERATÖRLERİ BAZINDA ANALİZİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss3068 Number: 39, p. 89-107, Autumn III 201 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU 7-10 Nisan 2017 1 Konu: Riyad Turizm Fuarı 2017 Katılımı Görev Yeri : Riyad RAPOR ÖZETİ: Bölgemizin iş ve yatırım imkânlarının,

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Pazarlama Araştırması. Doç. Dr. Mehmet BAŞ

Pazarlama Araştırması. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Pazarlama Araştırması 2016 1 Pazarlama Araştırması Bir karar almadan önce o kararla ilgili birtakım verilerin toplanması ve onun ışığında o kararın desteklenmeye çalışılmasıdır. 2 Pazarlama Araştırması

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜMÜ

TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜMÜ TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜMÜ Arş. Gör. Mutlu Yüksel AVCILAR Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü yukselavcilar@gmail.com ÖZET Günümüzün yoğun rekabet ortamında, tüketici temelli marka

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Duygu Fırat Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

Tüketici Temelli Marka Değerinin Marka Tercihlerine Etkisinde Ailenin Aracılık Rolü

Tüketici Temelli Marka Değerinin Marka Tercihlerine Etkisinde Ailenin Aracılık Rolü Y.2015, Cilt 5, Sayı 1, ss.29-46 Y.2015, Volume 5, Issue 1, pp.29-46 Tüketici Temelli Marka Değerinin Marka Tercihlerine Etkisinde Ailenin Aracılık Rolü Erkan YILDIZ Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

FAALİYET BİLGİ RAPORU

FAALİYET BİLGİ RAPORU FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Faaliyetin Konusu Turizm Fuarı ITE LLC Moscow (Organizatör) Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) (Moskova

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

Otomobil Sektöründe Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü Üzerine Bir Araştırma

Otomobil Sektöründe Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü Üzerine Bir Araştırma Business and Economics Research Journal Volume 7 Number 3 2016 pp. 125-136 ISSN: 1309-2448 DOI Number: 10.20409/berj.2016321812 Otomobil Sektöründe Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü Üzerine Bir Araştırma

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı..

Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı.. Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı.. Markalarının hemen hemen herkes tarafından bilindiği, ürünle duygusal bağın en somut

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 4 Verimlilik En genel anlamıyla bir sistem içerisindeki kaynakların ne derece iyi kullanıldığının bir ölçüsüdür. Üretim yönetimi açısından ise daha açık ifadesi ile üretimde harcanan

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve

Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

Proje Adı: Adam Olacak Çocuk (Bir çocuk markasının aile markası olma yolundaki hikayesi) Araştırma Şirketi: ThinkNeuro Araştırma Veren: PepsiCo Veri

Proje Adı: Adam Olacak Çocuk (Bir çocuk markasının aile markası olma yolundaki hikayesi) Araştırma Şirketi: ThinkNeuro Araştırma Veren: PepsiCo Veri Proje Adı: Adam Olacak Çocuk (Bir çocuk markasının aile markası olma yolundaki hikayesi) Araştırma Şirketi: ThinkNeuro Araştırma Veren: PepsiCo Veri Toplama Firması: Araştırmanın Künyesi ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ-

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU

Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU i Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU TURİZM PAZARLAMASI Bu çalışma; Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale de, Sakarya da, Dumlupınar da bizler için kan döken gazilerimizin, can veren şehitlerimizin aziz hatıralarına

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SANAYİNDE MARKALARIN TÜKETİCİ TERCİHLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

TÜRK OTOMOTİV SANAYİNDE MARKALARIN TÜKETİCİ TERCİHLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Sayı:1, 2006 TÜRK OTOMOTİV SANAYİNDE MARKALARIN TÜKETİCİ TERCİHLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Hüseyin ERSOY Dr. Aytekin FIRAT ÖZET Küreselleşme

Detaylı

T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ

T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ ŞUBAT 2015 1. PROJENİN TANIMI 1 2. PROJENİN İSMİ. 1 3. PROJE ALANI 1 4. PROJENİN AMACI.. 1 5. PROJENİN DAYANAĞI 1 6.

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA

8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA 8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA 8. DERS: MÜŞTERİ GÜÇLENDİRİCİLERİ: PAZARLAMA Pazarlama ve Satış arasındaki temel farklar Piyasa bilgilerini iş kararları vermek için kullanmak Pazar segmentasyonlarını

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Burçin Hatipoğlu Maria Dolores Alvarez Kıvanç İnelmen Dilek Ünalan Değerlendirme... İnsan Kaynağına Yatırım

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER 1. GİRİŞ... 2 1.1. Üniversite Kavramı... 3 1.2. Üniversitelerin Tarihsel Gelişimi ve İlk Üniversiteler... 4 1.3. İkinci Nesil Üniversiteler (Humboldt

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI (TÜRKÇE)

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI (TÜRKÇE) T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI (TÜRKÇE) BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ALGISININ VE İLETİŞİM ARAÇLARININ MARKA DENKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HAVAYOLU ŞİRKETLERİ

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

KENT VE BÖLGE MARKALAŞMASI

KENT VE BÖLGE MARKALAŞMASI KENT VE BÖLGE MARKALAŞMASI T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) KENT VE BÖLGE MARKALAŞMASI Berat Ersen Yaşar İzleme ve Değerlendirme Birimi TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. i ÖZET Kentler ve bölgeler;

Detaylı

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Değer OLUŞTURMA Değeri Yönetemeyenler Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Ne oluyor? İmalat Global olmak zorunda, dünya/kıta/bölge/ülke boyunca dağıtık imalat->

Detaylı

FAALİYET BİLGİ RAPORU. 2012 Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı

FAALİYET BİLGİ RAPORU. 2012 Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) 2012 Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Turizm

Detaylı

İçindekiler. Şekiller Listesi

İçindekiler. Şekiller Listesi İçindekiler İçindekiler... 1 Şekiller Listesi... 1 A. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 2 1 GİRİŞ... 2 2 SOSYO EKONOMİK GELİŞMİŞLİK... 2 2.1 Devlet Planlama Teşkilatı nın İllerin ve Bölgelerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik 1981-1986 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DENKLİĞİ BİLEŞENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Cenk Murat KOÇOĞLU 1

TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DENKLİĞİ BİLEŞENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Cenk Murat KOÇOĞLU 1 TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DENKLİĞİ BİLEŞENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Cenk Murat KOÇOĞLU 1 Ramazan AKSOY 2 ÖZ Tüketici temelli marka denkliği, işletmelerin çok sayıda işletme arasından

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA)

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) OLTUTAŞI SEKTÖRÜ DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KAPSAMINDA OLTU TAŞI ÜRÜN ÜRETİCİLERİ İÇİN UYGULANAN ANKET ÇALIŞMASI Güvenç Gürbüz Emine Bilgen Eymirli Doç. Dr. Süleyman

Detaylı

TÜRK ÜRÜNLERĐNĐN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI SÜRECĐNDE TURQUALITY PROJESĐ

TÜRK ÜRÜNLERĐNĐN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI SÜRECĐNDE TURQUALITY PROJESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE TÜRK ÜRÜNLERĐNĐN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI SÜRECĐNDE TURQUALITY PROJESĐ Semih KARADUMAN Semra ABACI Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Konumlandırma

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

EURIE TRAINING Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji. 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi

EURIE TRAINING Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji. 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi 2 SELMAN ARSLANBAŞ Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı & Aydın TÖMER Müdürü

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

Batum 6. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı Raporu

Batum 6. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı Raporu Batum 6. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı Raporu Hikmet DENİZ Mehmet Adnan AKSOY Haziran, 2013 2013 Batum 6. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı Raporu 1. Fuar Künyesi Fuar Alanı

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum. Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum. Güncel Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum Derleyen: Hasan ACÜL Yeni Ürün Geliştirme Uzmanı (NPDP), PDMA Onaylı Eğitmen (REP) ROADMAP ACADEMY CONSULTING ENGINEERING (www.rm2success.com) Türkiye

Detaylı

OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ. XII. Bölüm. Doç. Dr. Olgun Kitapcı. Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri

OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ. XII. Bölüm. Doç. Dr. Olgun Kitapcı. Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri XII. Bölüm OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 23.10.2016 1 pazar faaliyetlerinin zorluk katsayısının arttığı Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri F

Detaylı