Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması *"

Transkript

1 Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması * Sebahattin Yıldız ** - Faruk Baştürk *** Özet: Araştırmanın amacı Kars ilinin somut ve somut olmayan marka varlıklarının bilinirliğini ortaya çıkarmak ve bu marka varlıklarının gücü ile mevcut durumunu belirlemektir. Araştırmanın yöntemi tanımlayıcı şekilde tasarlanmıştır ve veriler 390 anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; somut marka varlıklarının somut olmayan marka varlıklarına göre bilinirliği daha yüksektir, somut marka varlıklarından en bilinenleri Kars Kalesi ve kaşar peyniri iken somut olmayanların en bilineni Aşık geleneğidir. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde marka varlıkları eşsiz ama ulaşılamayan, saygın ama bilinmeyen ve enerjisi düşük olarak ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak marka varlıklarının özellikle de somut olmayan marka varlıklarının bilinirliğini arttırıcı iyileştirmeler ve tanıtımlar yapılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Kars, marka varlıkları, tüketici temelli marka değeri. The Research on the Customer-Based Value Assessment of Kars Province s Brand Assets Abstract: This study aims to explore to what extent the tangible and nontangible brand assets of Kars province are known, and to determine the strength and the current status of the assets. The method of research is descriptive, and the data were collected via 390 questionnaire forms. The findings of this research have revealed that the tangibles assets are known more than the nontangible; the most well-known tangible brand assets of Kars are Kars Castle and yellow cheese; the most known intangible brand asset is the tradition of minstrelsy. The overall evaluation has showed that all the brand assets of Kars are unique, but inaccessible, esteemed but unrecognized, and in low energy. In conclusion, brand assets, specially intangible brand assets should be enhanced and promoted. Key Words: Kars, brand assets, customer-based brand equity. * "Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir." ** Yrd. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Đşletme Bölümü, 36100, Merkez/Kars/Türkiye. *** Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Kandıra Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, 41380, Kocaeli/Türkiye. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 22, Sayı 4, Ekim 2013, s

2 76 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4) Ekim 2013 GĐRĐŞ Hızla değişen dünyada, kentler de işletmeler gibi ülkeler için önemli birer rekabet alanı haline gelmiştir. Kendilerini iyi tanıtabilen ve isimlerini iyi bir biçimde duyurabilen kentlerin geleceklerinin daha iyi olacağı düşünülmektedir. Gerek kentler için gerekse farklı bölgelerin tanıtımı için gerçekleşen faaliyetlerin amaçlarına ulaşması, öncelikli olarak o bölgenin, sonrasında ise ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarına olumlu katkılarda bulunmaktadır. Günümüzde artık işletmelerin piyasa değerini oluşturan önemli bir varlık olduğu görülen marka değeri kavramı; bir markayla, o markanın adı ve simgesiyle bağlantılı ve bir firmaya veya firmanın tüketicilerine ürün ve hizmet yoluyla sağlanan değeri artıran ya da azaltan aktifler ve pasifler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Aaker, 1996a). Marka değeri ölçümünde iki boyut söz konusudur. Bunlar; tüketici esaslı marka değeri ve finansal esaslı marka değeridir. Bu araştırmada tüketici esaslı marka değeri ölçümü kullanılmıştır. Bu yaklaşımda markanın tüketiciler için faydaları, kullanışlılığı ve anlamı ölçülmeye çalışılmaktadır. Bir şehri diğer şehirlerden farklı kılan ve onun marka bir şehir olarak algılanmasını sağlayan unsurlar, somut ve somut olmayan varlıklardan oluşmaktadır. Bu temelden hareketle, çalışmada, tarihsel, kültürel ve doğal güzellikleri ile değer yaratan Kars ilinin maddi ve maddi olmayan kültürel unsurları marka varlıkları şeklinde belirlenerek, bu varlıkların tüketiciler açısından değerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Kars ili ile ilgili daha önce bu şekilde bir çalışmanın yapılmamış olması çalışmanın temel katkısını ve özgünlüğünü ortaya koymaktadır. TEORĐK ARKA PLA Kent Markası ve Marka Varlıkları Kavramı Kent markalaşması, en basit tanımıyla geleneksel pazarlamadaki ürün ya da hizmet pazarlamasının, kentlere uyarlanması şeklinde tanımlanabilmektedir (Kavaratzis - Ashworth, 2006). Amerikan Pazarlama Derneğine göre, yer pazarlaması kavramı; pazarlamanın, hedef kitleyi etkilemek üzere ürün ve hizmetlerin, itibar ve olumlu algı yaratmak amacıyla, spesifik bir yer ile ilişkilendirilerek tasarlanmasını ifade etmektedir (www.marketingpower.com). Kotler e göre, bir yerin pazarlanmasını ya da markalaşmasını tanımlamak için, iki temel etkileşim söz konusudur. Bunlardan biri o yerde yaşayan insanların, yaşadıkları yerin fırsatlarla dolu olmasını ve yaşadıkları yerle gurur duymak istemeleridir. Diğeri ise küreselleşmenin ve teknolojinin etkisiyle, günümüzde insanlar ve kaynaklar rahat bir biçimde yer değiştirebilmektedirler. Bu ise, kent-

3 Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması 77 lerin ya da diğer yerlerin, kaynakları elinde tutabilmesi ve büyütebilmesi için diğer kentlerle ve yerlerle rekabet etmesi anlamına gelmektedir (Aktaran: Melissen, 2004). Marka varlıkları, patent, ticari marka ve kanal ilişkileri gibi unsurları içermektedir (Aaker, 1991). Bu unsurlar, tüketicilerin, pazar ortamında bulunan seçeneklerden birini seçmeleri gerektiğinde oldukça yararlı olabilmekte, ayrıca mevcut tüketici sadakatini, rakiplerin faaliyetine karşı korudukları ölçüde değerli oldukları söylenebilmektedir. Kent markaları açısından bakıldığında ise marka varlıkları, o kentin tarihi, mimarisi, önemli binaları, müzeleri, doğal güzellikleri vb. unsurlardan oluşmaktadır. Bu unsurlar ise marka sadakati unsurunun tersine, turizm sektöründe tercih edilmeyi arttıran unsurlar olarak görülmektedirler. Marka Değeri Kavramı Günümüzde değer yaratmanın yolu ne dolgun banka hesapları ne de geniş tarım arazilerinden geçmektedir, günümüzde değer yaratan temel varlıklar, marka, patent, vb. maddi olmayan, yani entelektüel varlıklar olarak sayılabilmektedir (Yıldız, 2010). Marka, hem işletmeler hem de ürünlere yönelik tüketici tutumlarının oluşmasında önemli rol oynayarak, tüketicilere soyut mesajlar veren pazarlama unsurlarındandır. Marka, bir ürünün ambalajındaki yazı ya da resim olmanın ötesine geçerek, işletmelerin değerli varlıkları arasında yer almıştır. Bu nedenle hem firmalar hem de şehirlerarasındaki rekabette ön plana çıkan ve önemli rolü olan unsurlardan birisi de markadır. Marka, bir firmanın olduğu gibi, bir şehrin de değer ve güç göstergesi şeklinde değerlendirilmektedir (Özgenç - Yıldız, 2010; Kayalı vd. 2004: 181). Aaker a göre marka denkliği markaya bağlı olan, marka varlıkları ve borçlarından oluşan, markanın isminin veya sembolünün, bir ürünün veya hizmetin, işletmelere ya da işletmelerin tüketicilerine yarattığı değerden çıkartılması ya da eklenmesi ile bulunan değerdir (Aaker, 1996b; Doyle, 2003: 389). Günümüzde markalar kültürel değerler yarattıkları ölçüde önem kazanmaktadırlar. Bu bağlamda her marka çeşitli kavram ve değerlerin oluşturduğu bir bütün olarak incelenebilmektedir (Baştürk, 2007). Kentlerin markalaşması, o kente gelen turist sayısını ve bununla birlikte yatırımcı sayısını da etkileyerek ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamaktadır. Özellikle turizm sektörü açısından bakılırsa, turistlerin sürekli olarak bir kente gitmeleri, bir başka deyişle sadık tüketiciler haline gelmeleri pek kolay değildir. Ancak kent markaları oluşturulduğu takdirde tüketici sadakatinin sağlanması da mümkün olabilmektedir.

4 78 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4) Ekim 2013 Bu bağlamda günümüzde halen yaşayan ve Anadolu medeniyetinin eski kentlerinden biri olan Kars ın turistler için ne anlam ifade ettiği ve Kars ın markalaşma sürecinde hangi marka değeri unsurlarının ön plana çıktığının belirlenmesi önemlidir. Buradan hareketle, doğru marka denkliği üzerine kurulan marka stratejilerinin kentleri çok daha ileri götürerek ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunduğu söylenebilir. Marka Değeri Ölçümünde Finansal Olmayan Yöntemler Literatürde marka denkliği 2 değişik anlamda kullanılmaktadır: 1. Marka satıldığında veya envanterde gösterildiğinde ayrıştırılabilir bir varlık olarak toplam değeridir. 2. Tüketicilerin marka hakkındaki çağrışım ve inançlarına bağlı olarak, onların markayla bağlantısının gücünü gösteren bir ölçümdür. Bu bakış açısıyla, marka değerini oluşturan unsurlar Aaker tarafından aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır (Aaker, 1996b; Altunışık, 2004): 1. Marka bağlılığı: Đşletme için yeni bir tüketici yaratmak mevcut tüketiciyi elde tutmaktan daha maliyetlidir. Marka bağlılığı pazarlama maliyetlerini azaltmasının yanı sıra rakipleri de tüketicileri çekmek konusunda yüksek yatırımlar yapmaktan alıkoyan bir etkiye sahiptir. 2. Marka isminin farkında olma: Tüketicilerin, markanın farkında olmaları birkaç açıdan önemlidir. Tüketiciler genel olarak, riske girmemek için tanıdık markaları satın almayı tercih ederler. Yine, bilinen marka ismi tüketicilerin ürün kalitesini algılaması üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Kısaca, bilinen markalar diğerlerine göre daha fazla tercih edilmektedirler. 3. Algılanan kalite: Algılanan kalite, marka sadakati ve satın alma kararı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Aynı zamanda yüksek fiyatlandırmaya da temel oluşturarak net bir kar marjının artmasına olanak sağlar. Böylece marka yatırımları artırılarak, marka değeri de yükseltilebilir. 4. Marka çağrışımları: Marka çağrışımları, ürün özelliklerini, tüketici yararlarını, kullanımlarını, kullanıcıları, yaşam biçimlerini, ürün gruplarını, rakipleri ve ülkeleri içermektedir. 5. Marka varlıkları: Patentler, ticari markalar ve kanal ilişkilerini kapsamaktadır. Bu varlıklar, rakiplerin tüketici bağlılığını sarsmasını engelledikleri için değer kazanmaktadırlar. Şöyle ki, ticari marka, marka değerini benzer marka ismi, sembol veya ambalajı kullanarak tüketicilerin aklını karıştırmayı hedefleyen bir rakipten korumaktadır. Ayrıca patentler açısından güçlü ve tercih nedeni de olabiliyorsa, doğrudan rekabeti de önleyebilmektedir. Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Literatür Araştırmaları Yabancı literatürde yer

5 Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması 79 alan konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, farklı araştırmacı ve yazarların marka değerini farklı şekilde tanımladığı ve farklı boyutlardan yararlanarak marka değerini kavramsallaştırdıkları anlaşılmaktadır. Farquhar (1989), Aaker (1991), Keller (1993) ve Walgren vd. (1995) marka değerini, marka isminin ürünlere eklediği ilave değer olarak tanımlamışlardır. Lassar vd. (1995) marka değerini tüketicilerin marka kimliğine ve markanın imajına güveni şeklinde tanımlamışlardır. Marka değerini oluşturan boyutlar da araştırmacı ve yazarlara göre farklılık göstermektedir. Farquhar (1989) marka değerini oluşturan boyutları; marka imajı, markaya karşı tutum ve marka değerlendirme olarak belirtmiştir. Aaker (1991) marka değerini oluşturan boyutları; marka farkındalığı, marka çağrışımları, marka sadakati, algılanan kalite ve diğer özel marka varlıkları şeklinde gruplandırmıştır. Keller (1993) ise, marka değerini oluşturan boyutları, marka farkındalığı ve marka çağrışımları şeklinde sınıflandırmıştır. Yoo v.d. (2000), marka değerini Aaker in marka değeri modeline benzer olarak kavramsallaştırmış fakat marka ismi farkındalığı ve marka çağrışımları boyutlarının ayrışma geçerliliği bulunmadığını tespit ederek bu iki boyutu birleştirmişler ve böylece marka değerinin üç boyuttan (marka sadakati, marka farkındalığı/çağrışımları ve algılanan kalite) oluştuğunu belirtmişlerdir. Atılgan ve diğerleri (2005), marka değerini Aaker in marka değeri modeline benzer olarak kavramsallaştırmışlar ve Yoo ve diğerleri (2000) nin çalışmasına benzer olarak marka değerini oluşturan üç boyut (marka farkındalığı/çağrışımları, algılanan kalite ve marka sadakati) olduğunu tespit etmişlerdir. Washburn ve Plank (2002), Kim ve diğerleri (2003) ve Pappu ve diğerleri (2005) marka değerini Aaker in marka değeri modeline benzer olarak kavramsallaştırmışlar ve marka değerini oluşturan dört boyut (marka farkındalığı, marka çağrışımları, algılanan kalite ve marka sadakati) olduğunu tespit etmişlerdir. BAV ile ilgili yapılan kısıtlı sayıdaki saha araştırmaları şunlardır: Model yeni olduğu ve uygulamadan yola çıktığı için hakkında çok fazla akademik araştırma bulunmamakla birlikte çeşitli üniversitelerde bağımsız araştırmalarda kullanıldığına rastlanmaktadır (http://faculty.catawba.edu). Pieter ve Verbeeten (2006), Bav modeli ile ölçümlemenin finansal performansla ilişkisini ortaya koymuştur. Zaichkowsky vd. (2010), 16 yıldır gelişmiş ülkelerde markaları karşılaştırmada kullanılan Bav modelinin sadece tüketici pazarı markalarını ölçmediğini endüstriyel pazarda da işe yaradığını ifade etmişlerdir.

6 80 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4) Ekim 2013 YÖ TEM Araştırma tanımlayıcı nitelikte tasarlanmıştır ve veri toplama yöntemi ankettir. Anket formunun ilk bölümü olan marka bilinirliği soruları hazırlanırken alanda uzman kişilerle Delphi tekniğinden yararlanarak görüşmeler yapılmış, daha önce yapılan çalışmalardan (Özkaya vd., 2011; Ural vd., 2011; Kars Valiliği, 2009; Unesco, 2011) yararlanılmış ve Kars ilinin marka varlığı olabilecek 56 unsur ortaya çıkarılmıştır. Anketin ikinci bölümü ise izleyen bölümde detaylı olarak ele alınan marka varlığı değer ölçeği (MDÖ) araştırmasındaki 5 boyuta özgü ifadelerden oluşmaktadır. Kolayda örnekleme yoluyla evreni temsil edecek düzeyde 390 gözleme Kars ilinde ulaşılmıştır (Saruhan - Özdemirci, 2011). SPSS 16 programı yoluyla tanımlayıcı istatistikler ve MDÖ araştırması verileri analiz edilmiştir. Araştırmada Kullanılan Ölçek Çalışmada, Kars ilinin marka değerleri marka varlıkları şeklinde ele alınarak, Young & Rubicam ın (Y&R) marka değerlendirme ölçeği ile bu varlıkların algılanan marka değeri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada Global Reklam Ajansı Y&R ın Marka Varlığı Değer Ölçeği (Brand Asset Valuator) kullanılmıştır. Y&R tarafından dünya çapında gerçekleştirilen bir araştırma olan Marka Varlığı Değer Ölçeği, markanın parasal olmayan değerlerini ve üstünlüklerini belirlemektedir. Bu yaklaşıma göre marka yaratma süreci 4 temel ve 1 de ek boyuttan oluşmaktadır (Bruno vd., 2010; Mizik - Jacobson, 2009): Farklılaşma (Differentiation): Bir markanın rakiplerinden ne denli ayrıştığını gösterir. Markanın canlılığı veya gücü ile ilgilidir. Hedef Kitleye Uygunluk (Relevance): Markanın kişilere ne denli hitap edebildiğinin bir ölçütüdür. Markanın canlılığı veya gücü ile ilgilidir. Đtibar (Esteem): Markanın tüketiciler tarafından ne kadar üstün ve kaliteli görüldüğünü ortaya koyar. Markanın mevcut durumu (stature) ile ilgilidir. Bilinirlik (Knowledge): Markanın temsil ettiği değerlerin insanlar tarafından ne derece bilindiğinin bir göstergesidir. Markanın mevcut durumu ilgilidir. Enerji: Y&R ın marka değerlendirme ölçeğine ilave edilen bir boyuttur. Markanın enerjisini dinamiklik ve yenilikçilik faktörleri ile ifade eden bir göstergedir (Mizik - Jacobson, 2009). Her bir boyutu ölçmede kullanılan soru (madde) örnekleri şu şekildedir. Farklılaşma için Kars ilinin marka varlıkları örneği bulunamayacak kadar eşsizdir ; Uygunluk için Kars ilinin marka varlıkları ihtiyaçlarımı karşılamaya uygun-

7 Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması 81 dur ; Đtibar için Kars ilinin marka varlıklarının kalitesi yüksektir ; Bilinirlik için Kars ilinin marka varlıkları hakkında bilgim var ; Enerji için Kars ilinin marka varlıkları giderek daha da iyi hale getirilmektedir gibi maddeler yer almaktadır. Türkiye de ve dünyada iki yılda bir gerçekleştirilen marka varlığı değer ölçer araştırmasına göre, bir markanın farklılaşma ve uygunluk değerleri birleşerek o markanın gücünü (brand strenght) belirlemektedir. Markanın gücü veya canlılığı, markanın büyüme potansiyelini ve gelecek performansını ortaya koyan bir ölçüt şeklinde ele alınmıştır. Đtibar ve bilinirlik ise markanın mevcut durumu (current stature) şeklinde ifade edilebilecek olan markanın pazardaki konumunu gösteren bir ölçüt olarak ele alınmaktadır (capital.com.tr, 2001; Bruno vd., 2010). Bu ölçeğe göre (Bruno vd., 2010; Mizik - Jacobson, 2009; capital.com.tr, 2001) Farklılık > Uygunluk ise; marka büyümeye elverişlidir, büyüme fırsatı vardır ve tüketicilere uygunluk yaratacak güce sahiptir. Marka dikkat ve ilgiyi yaratmıştır, bu durumda tüketicilere uygunluk sunarak onlara nüfuz edebilme şansı yakalayabilir. Bu durum genellikle yeni, değerli ve göze çarpan bir markayı yansıtmaktadır. Bu koşullar markanın işlevsellikten ziyade yaratıcılığa daha fazla sahip olduğunu belirtir. Mini Cooper, ipod ve Gucci markalarında olduğu gibi. Uygunluk > Farklılık durumunda ise, markanın eşsizliği düşük ve parlak olmayan düzeydedir. Bu nedenle fiyat veya uygunluk, satın almada ve hizmetten yararlanmada baskın neden olmaktadır. Marka metalaşmayla karşı karşıyadır. Wal-Mart, Exxon, Xerox ve Tylenol markalarında olduğu gibi. Đtibar > Bilinirlik durumunda ise, marka varlıkları çok saygındır ama az bilinmektedir. Yani markanın sevilme düzeyi bilinme düzeyinden fazladır ve bu nedenle marka daha fazla keşfedilmeye eğilimlidir. Tüketiciler heveslidir ve daha fazla öğrenme isteği vardır. Pella Windows, Lindt ve Uni-ball markaları gibi. Bilinirlik > Đtibar ise, marka sevildiğinden daha fazla biliniyordur. Markaya oldukça fazla aşina olunmuştur ve tüketiciler daha iyi fırsatları aramaya meyillidir. Spam, Malboro, Fear factor ve Budget rent a car markalarında olduğu gibi.

8 82 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4) Ekim 2013 BULGULAR Demografik Özellikler Araştırmaya katılanların demografik özellikleri ile ilgili bilgiler Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1. Demografik Özellikler KARSLI MISI IZ? =390 % EVET HAYIR CĐ SĐYET =390 % KADIN ERKEK YAŞ =390 % 30 VE ALTI VE ÜZERĐ Tablo 1 e göre araştırmaya katılanların %46 sı Karslı iken %54 ü Karslı değildir. Genelleme yapabilmek açısından bu iki oranın birbirine yakın tutulması düşünülmüştür. Araştırmaya katılanların %42 si kadın %58 i erkek iken %64 ü 30 ve altı yaşta, %23 ü yaş arasında ve %13 ü 41 yaş ve üzerindedir. Cinsiyet ve yaş değişkeni sadece örneklemi tanıtmak amaçlı verilmiştir. Dolayısıyla cinsiyete ve yaşa göre marka varlıklarının algılanmasındaki farklılıkları incelemek araştırmanın amacı değildir. Tanımlayıcı Đstatistikler Kars ilinin marka varlıklarından 56 sının (14 soyut ve 42 somut) bilinirliğine özgü tanımlayıcı istatistikler Tablo 2 de belirtilmiştir. Tablo 2. Tanımlayıcı Đstatistikler MARKA VARLIKLARI TÜRÜ Ortalamması Sırala- Kaşar peyniri Somut1 4,17 2 Bal Somut2 3,95 3 Gravyer Somut3 3,05 24 Kaz Somut4 3,93 4 Kete Somut5 3,47 12 Piti Somut6 2,59 36 Hangel Somut7 2,86 30 Haşıl Somut8 2,58 38

9 Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması 83 Kağızman Elması Somut9 3,21 17 Kars bebekleri Somut10 2,38 43 Sarıkamış kristal karı Somut11 3,38 14 Kaz festivali Somut12 2,88 29 Kars kalesi Somut13 4,29 1 Anı ören yeri Somut14 3,51 8 Havariler kilisesi(kümbet cami) Somut15 3,50 9 Kars müzesi Somut16 3,20 18 Tarihi taş köprü(karahanoğlu) Somut17 3,49 11 Evliya cami Somut18 3,67 6 Sarıkamış Obsidyen taşı Somut19 2,23 49 Kar festivali Somut20 2,59 37 Sarıkamışı anma etkinliği Somut21 3,39 13 Yegişe Çarents in evi Somut22 1,77 56 Namık Kemal in evi Somut23 3,00 26 Katerina Av köşkü Somut24 2,49 41 Baltık mimarisi taş evler(rus yapıları) Somut25 3,19 19 Osmanlı evleri(köşk ve konaklar) Somut26 2,90 28 Tabyalar Somut27 2,68 34 Türbeler(Celal Baba, Arap Baba vb.) Somut28 3,01 25 Ebul Hasan Harakani Türbesi Somut29 3,91 5 Göller (Çıldır, Aygır, Kuyucuk vb.) Somut30 3,22 16 Sarıkamış kayak tesisleri Somut31 3,49 10 Kaya resimleri (Camuşlu, Azat gibi) Somut32 2,33 45 Tarihi hamamlar (Cuma, Mazlum ağa vb.) Somut33 2,80 32 Sarıkamış şehitliği Somut34 3,54 7 Fethiye cami (Rus askeri kilisesi) Somut35 3,29 15 Kiliseler (Çengilli, Beş, Yanık vb.) Somut36 2,58 40 Tarihi camiler (Ulucami, Yusufpaşa vb.) Somut37 3,05 23 Susuz şelalesi Somut38 2,48 42 Tarihi vali konağı Somut39 3,15 21 Aşıklar Festivali Somut40 2,96 27 Kafkas halk oyunları Somut41 3,19 20 Anadoludaki ilk cami (Menuçerh) Somut42 2,25 47 Aşık geleneği (Şenlik,Hıfsı,Çobanoğlu vb.) Soyut1 3,08 22 Efsaneler (Aygır gölü, ayı gelin vb.) Soyut2 2,11 52 Etnik fıkralar Soyut3 2,19 50 Deyimler (Zehmi basmah, çıçır çığır vb.) Soyut4 1,98 54

10 84 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4) Ekim 2013 Dua ve Beddualar - Alkış ve Kargışlar Soyut5 2,17 51 (Arkanda güneş parlasın önünde ay parlasın, Adı bilinmedik yerde düşesin gibi) Đlk Türkçe isimli şehir olması (Deve ve Soyut6 2,24 48 koyun yününden yapılmış elbise) Đlk gazi unvanı alan şehir olması Soyut7 2,58 39 Đpekyolu üzerindeki Anadolu daki ilk ticaret Soyut8 2,83 31 kenti olması Atasözleri (Ersiz avrat yularsız ata benzer, Soyut9 2,37 44 eşşeh gazanar at yeyer vb.) Đlk milli Cumhuriyet olması (Cenubi Garbi Soyut10 2,63 35 Kafkas hükümeti) Dengbej Geleneği (Hacı Mıho, Esker Soyut11 1,95 55 Demirbaş, Hegge vb.) Türküler (Ana meni yaz ağla, Soyut12 2,28 46 Bir semaver almışam vb.) Anadolu da ilk fethedilen şehir olması Soyut13 2,77 33 Masallar (Bala nazar, şengülüm mengülüm, şüngülüm vb.) Soyut14 2,06 53 Buna göre Kars kalesi, kaşar peyniri ve bal somut varlıklardan ilk üç sırayı oluşturmuşken, aşık geleneği, ilk ticaret kenti olması ve fethedilen ilk kent olması soyut varlıklardan ilk üç sırayı oluşturmaktadır. Kars iline özgü marka varlıklarının hem bir bütün olarak hem de somut ve somut olmayan sınıflaması dikkate alınarak bilinirlik sıralaması yapılmış ve bilinirliği en fazla olan 10 unsur ve ortalama skorları aşağıdaki Tablo 3 te gösterilmiştir. Tablo 3. Marka Varlıkları Sıralaması Sıralama 1 2 GE EL Ort. SOMUT Ort SOMUT OLMAYA Ort. (KARS KALESĐ) (KAŞAR PEYNĐRĐ) 4,29 4,18 (KARS KALESĐ) (KAŞAR PEYNĐRĐ) 4,29 (AŞIK GELENEĞĐ) 3,08 4,18 3 (BAL) 3,96 (BAL) 3,96 4 (KAZ) 3,94 (KAZ) 3, (HARAKANĐ TÜRBESĐ) (EVLĐYA CAMĐ) 3,91 3,68 (HARAKANĐ TÜRBESĐ) (EVLĐYA CAMĐ) 3,91 (ĐPEKYOLUNDAKĐ ĐLK TĐCARET KENTĐ) (ANADOLU DA ĐLK FETHEDĐLEN ŞEHĐR) (ĐLK MĐLLĐ CUMHURĐYET) (ĐLK GAZĐ ÜNVANLI ŞEHĐR) 2,83 2,77 2,63 2,59 3,68 (ATASÖZLERĐ) 2,38

11 Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması TÜM ORT. (SARIKAMIŞ ŞEHĐTLĐĞĐ) (ANĐ ÖRENYERĐ) (HAVARĐLER KĐLĐSESĐ) (SARIKAMIŞ KAYAK TESĐSLERĐ) 3,55 3,52 3,50 3,49 (SARIKAMIŞ ŞEHĐTLĐĞĐ) (ANĐ ÖRENYERĐ) (HAVARĐLER KĐLĐSESĐ) (SARIKAMIŞ KAYAK TESĐSLERĐ) 3,55 (TÜRKÜLER) 2,29 3,52 (ĐLK TÜRKÇE ĐSĐMLĐ ŞEHĐR) 2,25 3,50 (ETNĐK FIKRALAR) 2,19 3,49 (DUA VE BEDDUALAR) 2,17 GE EL 2,91 SOMUT 3,09 SOMUT OLMAYA 2,38 Buna göre ilk 10 sıralama içerisinde somut olmayan marka varlıkları olmadığından, bu varlıkların somut varlıklar kadar bilinmediği ve bunlar üzerine tanıtım ve yatırımın yapılmadığı söylenebilir. Ayrıca tüm varlıkların genel ortalaması 2,91 iken, somut varlıkların ortalaması 3,09 ve somut olmayan varlıkların ortalaması ise 2,38 dir. Dolayısıyla öncelikle somut olmayanlar olmak üzere, marka varlıkların bilinirlik düzeyi oldukça düşük seviyelerdedir. Marka Varlığı Değer Ölçeği (MVDÖ) Hesaplaması MVDÖ araştırmasının kriterleri olan farklılaşma, uygunluk, itibar, bilinirlik ve enerji ile ilgili metrikler ve ölçümleri (Mizik ve Jacobson, 2008) Tablo 4 te gösterilmektedir. Buna göre Kars ili marka varlıklarının farklılaşma düzeyi %77 ile en fazladır. Bunu sırasıyla itibar düzeyi %64, uygunluk düzeyi %58, bilinirlik düzeyi %56 izlemekte ve en düşük düzey ise %44 ile enerji değişkenidir. (bknz. Şekil 1).

12 86 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4) Ekim 2013 Tablo 4. MVDÖ Marka Değer Ölçeği BRA D ASSET PILLAR U DERLYI G METRIC SURVEY SCALE FARKLILAŞMA EŞSĐZ EVET / HAYIR FARKLI EVET / HAYIR UYGUNLUK UYGUN 7 LĐ ÖLÇEK ULAŞILABĐLĐR 1 7 LĐ ÖLÇEK ĐTĐBAR DEĞERLĐ 7 LĐ ÖLÇEK LĐDER EVET / HAYIR KALĐTELĐ EVET / HAYIR GÜVENĐLĐR EVET / HAYIR BĐLĐNĐRLĐK BĐLĐNĐRLĐK 7 LĐ ÖLÇEK ENERJĐ YENĐLĐKÇĐ EVET / HAYIR DĐNAMĐK EVET / HAYIR MDÖ DATA % 71 EVET % 83 EVET Ort:3,69 (% 53) Ort: 4,38 (% 63) Ort: 5,05 (%72) % 61 EVET % 65 EVET % 57 EVET Ort: 3,93 (% 56) % 52 EVET % 35 EVET SCORE % 77 % 58 % 64 % 56 % 44 Bu durum MVDÖ araştırmasındaki markanın gücü ve mevcut durumu ile ilgili 12 farklı marka modelinden 5. si olan dikkat çekici / prestijli (exotic/ prestige) marka olarak ele alınabilir. Bu modelin anlamı ve önemi şu şekilde açıklanabilir. Marka varlıklarının farklılık düzeyi yüksektir fakat uygunluk düzeyi (sınırlı dağıtım, fiyat ve yüksek uzmanlık nedeniyle) daha düşüktür. Ayrıca marka varlıklarının yüksek saygıdeğer kabul edilmesine rağmen bilinirlik ve anlaşılırlık düzeyi düşüktür. MVDÖ araştırmadaki 12 farklı model şunlardır (Ayrıntılı bilgi için bakınız: Young & Rubicam Inc., Brand Assets Valuator, s.8-12): (1) Gerçekleştirilmemiş potansiyel (unrealized potential), (2) liderlik markası (leadership brand), (3) odaklanılmamış veya yeni (unfocused or new), (4) aşınmış marka (eroding brand), (5) dikkat çekici / prestijli (exotic/prestige), (6) sembolik marka (badge), (7) yüz karası marka (embarrasment), (8) meta (commodity), (9) özellikli 1 Uygunluk boyutunun Türkiye ye uyarlanması açısından ulaşılabilirlik ile ilgili bir soru eklenmiştir. Bunun nedeni pilot çalışmasında uygunluktan marka varlıklarının ulaşılabilirlik düzeyinin de anlaşılmış olduğudur. Kars ili marka varlıkları benim için ulaşılabilir niteliktedir eklenen sorudur.

13 Kars Đli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması 87 (speciality), (10) eskinin markası (brand of past), (11) işlevsel (functional), (12) bilenler için marka (for those in-the-know). Şekil 1 de Kars ili marka varlıklarının MVDÖ araştırmasındaki yeri gösterilmiştir. Şekil 1. Kars Marka Varlıklarının MVDÖ Araştırmasındaki Yeri Farklılaşma Uygunluk İtibar Bilinirlik Enerjiklik Şekil 1 e göre Kars marka varlıkları bir bütün olarak eşsiz olmasına rağmen, ulaşılabilirlik vb. nedenlerle kişilere uygunluk düzeyi düşüktür. Ayrıca bu varlıkların saygı değer olmasına rağmen tanıtım vb. nedenlerle tam anlamıyla bilinmediği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Kars markası gerçekleştirilmemiş potansiyel marka şeklinde de ele alınabilir. SO UÇ Kars ilinin marka varlıklarının bilinirlik düzeyini ortaya çıkaran bu çalışmada, maddi marka varlıklarının öncelikli olarak bilindiği, somut olmayan varlıkların ise bilinirlik düzeyinin düşük olduğu gözlenmiştir. Somut marka varlıklarından en bilineni Kars Kalesi iken somut olmayan marka varlıklarının en bilineni Aşık Geleneğidir. Genel anlamda bakıldığında tüm marka varlıklarının bilinirlik düzeyi düşük düzeylerdedir. MVDÖ araştırmasına göre ise, bir bütün olarak Kars ilinin marka varlıklarının enerjiklik (dinamiklik) düzeyi oldukça düşüktür. Başka bir deyişle, bu varlıklar gittikçe daha iyi hale gelmemekte ve mevcut durumuyla da iyi değerlendirilmemektedir. Ayrıca Kars ilinin marka varlıklarının farklılaşma düzeyi uygunluk düzeyinden daha fazladır (farklılaşma > uygunluk). Bu itibarla eşsiz ve farklı olan bu marka varlıklarının uygunluk ve ulaşılırlık düzeyinin arttırılması gerekmektedir. Yani marka büyümeye elverişlidir ancak tüketicilere uygunluk yaratmalıdır. Ayrıca marka varlıklarının itibar düzeyi bilinirlik düzeyinden

14 88 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(4) Ekim 2013 daha fazladır (itibar > bilinirlik). Bu itibarla marka varlıkları çok saygındır ama az bilinmektedir denilebilir. Yani markanın sevilme düzeyi bilinme düzeyinden fazladır. Bu nedenle bu varlıkların bilinirliliğini arttırıcı iyileştirmeler yapılmalıdır. Ayrıca, somut olan marka varlıklarının bilinirliğinin aynı zamanda soyut olmayan marka varlıklarının bilinirliğiyle ilgili olduğundan da bahsedilebilir. Çünkü somut olan varlıklara ait tarihçe, hikaye, öykü ve masallar bu varlıkların hafızalarda yer etmesi, aktarılması ve tanıtılmasında rol oynamaktadır. Kars ili idari amirlerine ve Kültür Bakanlığına öneri olarak bazı marka unsurlarının örneğin Kars Kalesi, eski kiliseler ve tabyaların, müze haline getirilerek turizme kazandırılması gerekmektedir. Aynı şekilde bu varlıkların temizlik, güvenlik, düzen ve sağlık koşullarına uygunluğun sağlanması, yine bu varlıklara yatırım yapılarak festival, reklam, fuar, sempozyum (Harakani sempozyumu) yoluyla tanıtımlarının yapılması ve özellikle ulaşım imkanlarının yetersizliğinin giderilmesi ve seyahat acentaları, otel ve restoranlar ile ilişkilerin yoğunlaştırılıp bazı varlıklar (gıda veya tarihi yerler) için rehberlik, gezi, tanıtım vb. sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi önerilebilir. Ayrıca takılarda, süs eşyalarında ve spa merkezlerinde kullanmak üzere Sarıkamış obsidyen taşı ile ilgili girişimcilerin çalışmalar başlatması önerilmektedir. Bununla birlikte bir şehrin marka varlıklarını top yekûn tanıtmanın zor bir iş olduğu açıktır. Bu nedenle birçok alanda yapılacak yatırımlarla bu işin geniş bir perspektifle ve sürdürülebilirlik açısından şehir sakinleri vatandaşların katılımı ile birlikte ayakları yere basacak bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü bir yerin tanıtımı uzun süreçler dâhilinde; burada yaşayan insanların ziyaretçilerle olan iletişiminden başlayarak, satış temsilcisi rolündeki vatandaşların bilgi-görgü aktarım düzeyleri, ürünlerde ve kullanılan tanıtım materyallerindeki bilgi verme düzeyi gibi değişkenlere bağlı olmaktadır. Bir yeri marka yapmanın yolu gerçekleşen her iletişimde marka bilinci ile hareket etmekten geçmektedir. Bu nedenle en başta o yerin mukimlerinin bu konularda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Çeşitli meslek gruplarına verilecek olan eğitimlerle esnaf ve yerleşik halkın marka kent bilinci artırılmalı bu altyapı ile de ziyaretçilere bilgi akışı sağlanmalıdır. Ayrıca, eğitim kültür alanlarında yapılan yayınlarla (kitap, broşür vb.) ve çeşitli etkinliklerle (festival, yarışma, konser vb.) tanıtımların halkın yaşam alanlarında ve medyada yer alması uzun vadede marka varlıklarının bilinirliği için faydalı olacaktır. KAY AKÇA Aaker, David (1996a), Building Strong Brands, New York: The Free Press. Aaker, David (1996b), Measuring Brand Equity Across Products and Markets, California Management Review, vol. 38, No. 3 Spring 1996.

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

Zincir/ Grup Otel İşletmelerinde Müşterilerin Marka Değerine Yönelik Tutumsal Farklılıklarının İncelenmesi: İstanbul İli Örneği

Zincir/ Grup Otel İşletmelerinde Müşterilerin Marka Değerine Yönelik Tutumsal Farklılıklarının İncelenmesi: İstanbul İli Örneği EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 14 Sayı: 4 Ekim 2014 ss. 597-610 Zincir/ Grup Otel İşletmelerinde Müşterilerin Marka Değerine Yönelik Tutumsal Farklılıklarının İncelenmesi: İstanbul İli

Detaylı

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BESTE BURCU VURAL TEZ DANIŞMANI DOÇ.

Detaylı

MARKA DEĞERİ ALGILAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

MARKA DEĞERİ ALGILAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ 163 DEĞERİ ALGILAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ Öğr. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu nayas@comu.edu.tr ÖZET Bu çalışmada marka değerinin algılanan

Detaylı

Antalya İli nin Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma

Antalya İli nin Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, Güz: 200-210, 2013. Antalya İli nin Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma Copyright 2013 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220

Detaylı

TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mehmet MARANGOZ

TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mehmet MARANGOZ D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:2, Yıl:2006, ss:107-128 TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Mehmet MARANGOZ ÖZET Tüketicilerin satın alma

Detaylı

ÜLKE İMAJININ VE ÜLKE İTİBARININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİNDE MENŞE ÜLKE KAVRAMININ ROLÜ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. R.

ÜLKE İMAJININ VE ÜLKE İTİBARININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİNDE MENŞE ÜLKE KAVRAMININ ROLÜ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. R. ÜLKE İMAJININ VE ÜLKE İTİBARININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİNDE MENŞE ÜLKE KAVRAMININ ROLÜ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA R.Gülay ÖZTÜRK İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler

Detaylı

Otel İşletmelerinde Değer Yaratma ve Müşteri Değeri Algılaması Üzerine Bir Araştırma: Edirne deki Oteller Örneği

Otel İşletmelerinde Değer Yaratma ve Müşteri Değeri Algılaması Üzerine Bir Araştırma: Edirne deki Oteller Örneği Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 61-76, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Otel İşletmelerinde Değer Yaratma ve Müşteri Değeri

Detaylı

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 96-108, 2013. Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Copyright 2013 anatolia Bütün hakları

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE TÜKETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Özgegül ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2007

Detaylı

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ ELİF

Detaylı

Bilgilendirme Çalışması

Bilgilendirme Çalışması Marka Kavramı Üzerine Bilgilendirme Çalışması Sevgi Bakar 02.02.2011 T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi İçindekiler 1. Giriş... 1 2. Marka Nedir?... 1 3. Markanın Önemi... 3

Detaylı

Coğrafi İşaretlerin Bölgesel Turizm Gelişimindeki Önemi: Çanakkale İli Örneği*

Coğrafi İşaretlerin Bölgesel Turizm Gelişimindeki Önemi: Çanakkale İli Örneği* Yayın Geliş Tarihi: 28.08.2014 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Kabul Tarihi: 27.10.2014 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Online Yayın Tarihi: 23.12.2014 Cilt:29, Sayı:2, Yıl:2014, ss. 67-94

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA ARACI OLARAK İNOVASYON STRATEJİLERİ: KOCAELİ OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA ARACI OLARAK İNOVASYON STRATEJİLERİ: KOCAELİ OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2013, Cilt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:101-132 STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA ARACI OLARAK İNOVASYON STRATEJİLERİ: KOCAELİ OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

PERAKENDECİ MARKALI ÜRÜNLERE OLAN TÜKETİCİ TALEBİNİN İNCELENMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ

PERAKENDECİ MARKALI ÜRÜNLERE OLAN TÜKETİCİ TALEBİNİN İNCELENMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ PERAKENDECİ MARKALI ÜRÜNLERE OLAN TÜKETİCİ TALEBİNİN İNCELENMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ Hazırlayan: Meral YILDIZ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nevin ÜZEREM ALTUĞ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 17 38 (2008) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ İstanbul, 2014 T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Hazır Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışını Etkileyen Pazarlama Faktörlerinin İncelenmesi: Iğdır İlinde Bir Araştırma

Hazır Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışını Etkileyen Pazarlama Faktörlerinin İncelenmesi: Iğdır İlinde Bir Araştırma Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.223-236 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.223-236 Hazır Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışını Etkileyen Pazarlama Faktörlerinin İncelenmesi: Iğdır İlinde Bir Araştırma Faruk BAŞTÜRK

Detaylı

Mersin ve Adana daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Konaklayan Türk İş İnsanlarının Hazcı-Faydacı Tüketim Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Mersin ve Adana daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Konaklayan Türk İş İnsanlarının Hazcı-Faydacı Tüketim Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:1, s. 33-44 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 33-44 Mersin ve Adana daki Dört ve Beş Yıldızlı

Detaylı

Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği

Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği Barış ERDEM 1 Ayhan GÖKDENİZ 2 Önder MET 3 Özet Günümüzde yaşanan küreselleşme sürecinde işletmelerin

Detaylı

Ö z Bu çalışmada, yaygın mağaza ağı bulunan

Ö z Bu çalışmada, yaygın mağaza ağı bulunan YERLİ VE YABANCI HAZIR GİYİM MARKALARININ TÜKETİCİ ZİHNİNDEKİ KONUMLARI VE ALGILANAN MÜŞTERİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Makale Sunum Tarihi : 06.08.2014 Yayına Kabul Tarihi :

Detaylı

MARKALAR VE MARKALAŞMA ŞARTLARI

MARKALAR VE MARKALAŞMA ŞARTLARI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2009 MARKALAR VE MARKALAŞMA ŞARTLARI Remzi GEMCİ * Gamze GÜLŞEN * F. Müge KABASAKAL * Özet: Günümüz çalışma ve rekabet ortamında

Detaylı

T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK

T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK Danışman Yrd. Doç. Dr. Hayati ERĐŞ ĐSTANBUL, 2010 1 ÖZET

Detaylı

HĠZMETLERDE ĠNOVASYON VE TÜKETĠCĠ ALGISINA ETKĠSĠ: YOLCU TAġIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

HĠZMETLERDE ĠNOVASYON VE TÜKETĠCĠ ALGISINA ETKĠSĠ: YOLCU TAġIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA HĠZMETLERDE ĠNOVASYON VE TÜKETĠCĠ ALGISINA ETKĠSĠ: YOLCU TAġIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Innovation In Servicing and its Impact on Consumer Perception: An Analysis in Passenger Transportation Sector

Detaylı

13. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ (2008): PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR BİLDİRİLER KİTABI

13. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ (2008): PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR BİLDİRİLER KİTABI 13. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ (2008): PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR BİLDİRİLER KİTABI Düzenleyen NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25-29 Ekim 2008 i Copyright @ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

Serbest Bildiriler. Baş sayfa

Serbest Bildiriler. Baş sayfa Serbest Bildiriler Baş sayfa GİRİŞ : 1-14, 27 30 Mayıs 2010, Nevşehir Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5681-65-4 Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler Arzu GÜNDOĞAN T. C. Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği

Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği Yalçın Kırdar Öğretim Görevlisi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İletişim Fakültesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Özet Marka; isim,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HER ŞEY DAHİL SİSTEMDE TÜRKİYE GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emir

Detaylı