2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1-"

Transkript

1 2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1- SATIN ALMA VE İHALE SÜRECİ Soru 1: İhale sürecinde görev yapacak değerlendirme komisyonuna, proje yararlanıcısı çalışanları/yöneticileri haricinde dışarıdan atama yapılabilir mi? Cevap 1: Satın alma rehberinin no.lu bölümünde Değerlendirme komitesinin her bir üyesi yararlanıcı tarafından, gerçekleştirilen ihale konusu iş ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip kişiler arasından ismen atanmalıdır. Değerlendirme komitesi üyeleri, teklifler üzerinde bilinçli bir değerlendirme yapmak için gerekli teknik ve idari kapasiteye sahip olmalıdır. denilmektedir. Buna göre; iş ile ilgili tecrübe ve bilgiye sahip olması koşuluyla değerlendirme komitesine dışarıdan atama yapılması mümkündür. Soru 2: Doğrudan temin usulü ile ilgili olarak, TL nin altındaki alımlarda fiyat araştırmasını nasıl yapacağız? Büyük / küçük tüm alımlarda fiyat teklifi almak şart mıdır? Cevap 2: Satın alma rehberinin 2.1. Doğrudan Temin başlığı altında, doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda birden fazla tedarikçi/hizmet sunucusu/yapım müteahhidi ile görüşülmesinin ve fiyat tekliflerinin alınmasının doğru olacağı ifade edilmektedir. Teamül, aynı kalitede ürünü satan 3 tedarikçiden fiyat teklifi almaktır. Arızi gider niteliğindeki çok düşük bedelli satın almalar söz konusu ise (sözleşmenin eki olan bütçede gider kalemi olarak bulunması şartıyla), proje süresi boyunca söz konusu olabilecek bu tip ihtiyaçlar birleştirilerek tek seferde satın alınacak şekilde yine piyasa araştırması yapılabilir. Çok düşük bedelli kırtasiye giderleri gibi alımların birleştirilerek satın alınması buna örnektir. Piyasa araştırması, Yararlanıcının (Sözleşme Makamının) konusunda uzman ve tecrübeli elemanları tarafından yapılmalı ve mümkün olduğu müddetçe, proforma faturalar, görüşme tutanakları veya internet ortamından tespit edilen fiyat, görüntü ve tarih kayıtları ile desteklenmelidir. Bu şekilde hareket edilmesindeki temel amaç, harcanan kamu kaynağı niteliğindeki paranın karşılığında en iyi değerin sağlanmasıdır. Soru 3: Proje bütçemizde iki kişiden danışmanlık hizmeti satın alımı öngörülüyor. Bu hizmetin toplam bedeli doğrudan temin limitinin üzerindedir. Söz konusu danışmanlık hizmeti satın alım işini parçalayarak doğrudan temin ile gerçekleştirmek mümkün müdür? Cevap 3: Satın alma rehberinin 2. Harcama Usul ve Esasları Hiçbir Kanun Tarafından Belirlenmemiş Yararlanıcılar İçin Satın Alma Usulleri başlığı altında, satın alma faaliyetleri kapsamında uygulanacak ihale usulünün değiştirilemeyeceği ve belirlenmiş parasal limitler dahilinde kalmak amacıyla, bütünlük arz eden işlerin suni bir şekilde kısımlara ayrılarak ihale edilemeyeceği ifade edilmiştir. Bu tür işlerde satın alma konusu olan işin bütünlük arz eden iş

2 tanımına girip girmemesine bakılmalıdır. Bununla birlikte, hizmet alımı ihalelerinde tek değerlendirme kriteri düşük fiyat (mali değerlendirme) olmayıp, ağırlığı %80 olan teknik değerlendirme de söz konusudur. Bu iki kriterin birlikte değerlendirilmesi neticesinde ekonomik olarak en avantajlı olan teklif belirlenir. Soru 4: Şartnamelerde, herhangi bir standart özelliği kullanarak tanımlayamadığımız makineler/ekipman için marka, model belirtebilir miyiz? Cevap 4: Bu konu satın alma rehberinin Yeterli Şartnamelerin Hazırlanması başlığı altında ifade edilmiştir. Şöyle ki; Şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka, patent veya model belirtilebilir. Soru 5: Gerçekleştirilen ihalelerde firmamızın ortağı olan kişinin sermaye sahibi olduğu diğer bir firma teklif verebilir mi? İhale üzerine kaldığında bu firmayla sözleşme imzalanabilir mi? Cevap 5: Satın alma rehberinde İsteklilere Talimatlar (EK-3 Bölüm A) kısmı 9. maddede ihaleye katılamayacak olanlar sayılmıştır. Bu maddenin (f) fıkrasında (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). ibaresi bulunmaktadır. Bu maddede geçen durumda olan firmalar ihalelere katılamazlar. Soru 6: Her ihale için ayrı ayrı değerlendirme komitesi formu düzenlemek gerekli midir? Cevap 6: İhalelerde görev alacak kişiler aynı olsa da ayrı formlar düzenlenmelidir. Soru 7: İhale tarihi ertelenebilir mi? İhale iptal edilebilir mi? Cevap 7: Satın Alma Rehberi Ek 3 Teklif Dosyası, Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Madde 14 e göre; değişiklik olması durumunda tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Aynı bölüm Madde 15 e göre; mali destek yararlanıcısı Sözleşme Makamı olarak sözleşmeler imzalanmadan önce adaylara ve teklif sahiplerine tazminat hakkı tanımadan, geçerli gerekçeleri belirtmek koşuluyla, satın alma işleminden vazgeçebilir ya da işlemi iptal edebilir. Soru 8: İhale yayınlandıktan sonra teknik şartname de değişiklik yapılması gerekirse nasıl hareket edilmelidir? Cevap 8: Satın Alma Rehberi Ek 3 Teklif Dosyası, Bölüm A: İsteklilere Talimatlar bölümünün 14. maddesinde ihale içeriğinde değişiklik yapılması durumunda nasıl hareket edileceği açıklanmaktadır.

3 Soru 9: Sözleşme başlığı ve yayın referansı kısımlarına ne yazılacaktır? Cevap 9: Satın alma rehberi eklerinde genellikle yayın referansı ifadesinden önce yer alan sözleşme başlığına, projenizin ismi ile birlikte ihale edilen işin adını yazmalısınız. Örneğin: X projesi kapsamında mal/hizmet alımı işi İhale dosyasında yayın referansı şeklinde yer alan ifadenin yerine, projenin sözleşme no.su yazılıp kesme (/) konulduktan sonra aynı proje kapsamında yapılan ihale no.su yazılacaktır. Örneğin ilk ihale için yayın referansı TR51-11-YEN-001/01 olacaktır. LOT lu ihale yapılmış ise LOT 1 için yayın referansı: TR51-11-YEN-001/01-LOT1 şeklinde olacaktır. Soru 10: Açık ihale usulünde tedarikçiler ihale yerinde hazır bulunmak zorunda mıdır? Cevap 10: Satın alma rehberinde tedarikçilerin ihalede hazır bulunması gibi bir şarttan bahsedilmemektedir. İhale açılış oturumu yararlanıcı tarafından bu süreçte oluşturulacak Değerlendirme Komitesi nin toplanması ve tekliflerin önce teknik, sonra mali teklifler olarak Değerlendirme Komitesi huzurunda açılması işlemidir. Bu işlem sırasında tedarikçi mali tekliflerin açılması (hizmet ihaleleri hariç) da dahil sürece katılabilir. Ancak daha sonraki aşamalara katılamayacaktır. Soru 11: Açık ihale ilanı gerektiği gibi yapılsa dahi, ihale günü hiç teklif gelmemesi durumunda ne yapılacaktır? Cevap 11: Açık ihale usulüne göre yapılan ancak sonuçsuz kalan ihalelerde, ihale açık ihale usulüne göre yeniden düzenlenebilir ya da pazarlık usulüne göre sonuçlandırılmasına karar verilebilir. Kararın sahibi destek yararlanıcısıdır. Ancak pazarlık usulünün işletilebilmesi için ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin TL yi aşmaması ve Ajans onayının alınması gereklidir. Soru 12: Satın alımların lotlaması ya da lotlara bölünmesi ne anlama gelmektedir? Cevap 12: Yaptığınız satın almaların benzer niteliklere sahip olması halinde öncelikle lotlama işlemi yapmanız gerekmektedir. Lotlama; aynı yüklenicinin sağlayabileceği mal ve hizmet alımı ya da yapım işlerinin gruplandırılması işlemidir. Mesela; faaliyet bütçenizde yer alan ve alımını yapmayı planladığınız bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi benzer nitelikteki kalemleri tek bir satın alma süreci ile aynı yükleniciden, toptan temin etmeniz gerekmektedir. Soru 13: Proje kapsamında vadeli akreditif ile yurt dışından mal alınması durumunda nasıl bir ödeme yöntemi izlenecektir? Yapılacak satın alımlarda leasing (finansal kiralama) yöntemi uygun mudur? Cevap 13: Proje Uygulama Rehberinin 2.3 Uygun Maliyetler kısmında belirtildiği üzere, bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için projenin uygulama süresi içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, seçilecek ödeme yönteminin bu şartı sağlaması ve tüm ödemelerin proje uygulama süresi içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Vadeli akreditif yöntemi seçilecekse yukarıda yazılan hususlar dikkate alınmalıdır. Leasing (finansal kiralama) yöntemi ile yapılan satın almalar sözleşmede de belirtildiği üzere uygun değildir.

4 Soru 14: Sosyal güvenlik katkılarının ödenmesiyle ilgili yükümlülükleri veya vergilerin ödenmesi ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemiş olan kişiler ihalelere katılabilir mi? Cevap 14: Satın Alma Rehberi no.lu bölümün (d) fıkrasında belirtildiği üzere katılamazlar. Soru 15: Yapılacak açık ihalelere yurtdışından firmalar teklif verebilir mi? Verilen teklifler hangi para biriminde olmalıdır? Cevap 15: Satın alma rehberi, Ek-3 Teklif Dosyası, İsteklilere Talimatlar bölümü madde 8 de belirtilmek şartıyla yabancı istekliler, yapılacak ihaleye teklif verebilirler. İhalelerde teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL dir. Ancak ajans tarafından karşılanacak toplam uygun maliyetler belirlenirken, yararlanıcılar tarafından zorunlu olarak milli para birimi dışındaki yabancı para cinsinden yapılmış harcamalara ilişkin yabancı para cinsinden düzenlenmiş harcama belgeleri sunulması durumunda, bu belgelerdeki miktarlar belgenin düzenlenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmak suretiyle milli para birimine dönüştürülür ve dönüşüm sonucu hesaplanan tutarlar dikkate alınır. Soru 16: Satın almalara hemen (İlk izleme Ziyareti Öncesi) başlanmasına izin veriliyor mu? Cevap 16: İlk izleme ziyaretleri, proje uygulama ve satın alma eğitimlerinin hemen akabinde düzenlenecektir. Bu ziyaretlerin bir amacı da, satın almaları da içerecek şekilde projenin önemli aşamalarını ve tarihlerini belirlemek ve gerekli ise güncellenmesine destek olmak ve satın alma faaliyetleri, idari konular ve raporlama yükümlülükleri hakkında yararlanıcıya tavsiyelerde bulunmaktır. Bu ziyaretler gerçekleşmeden önce yararlanıcı satın alma planlarını oluşturabilir, izleme uzmanı geldiğinde bu plana nihai şekil verilir. İzleme ziyaretine kadar ihale dokümanlarının hazırlanmasına başlanabilir, şartname yazılabilir. Ancak ihale sürecinin (sonradan herhangi bir uygunsuzluğa yol açılmamasını temin etmek için) izleme uzmanı ile satın alma planı yapıldıktan sonra başlatılması esastır. Soru 17: Bazı satın almalarımızı (örneğin bilgisayar satın alımı gibi) büyük teknolojik marketlerden kredi kartıyla ya da nakit olarak yapmak zorunda kalacağız. Burada proje hesabını nasıl kullanabiliriz? Cevap 17: Bu tip harcamaları yapmadan önce, ilgili tedarikçiden istediğiniz modeli seçip, sorumlu kişi ile görüşerek banka IBAN bilgilerini almalısınız. Daha sonra proje hesabınızın bulunduğu banka şubesine faks ile talimat geçerek (para transferini proje hesabından yapmak kaydıyla internet bankacılığını da kullanabilirsiniz) ilgili tedarikçinin hesabına para transferi yapıp ödemeyi yaptığınıza ilişkin banka dekontunu temin ederek tedarikçiye götürüp satın almak istediğiniz ürünün alımını gerçekleştirebilirsiniz. Soru 18: Yapılan ihale sonucunda, makine/ekipman bedeli, Türkiye de ihaleye giren temsilciye/distribütöre değil de makineyi üreten yurt dışındaki üretici firmaya faturası karşılığında doğrudan ödenebilir mi? Cevap 18: Yurt içindeki firma kendi adına ihaleye girmiş ve ihale üzerinde kalmış ise sözleşme bu firma ile yapılmalıdır. Sözleşmede taraf olarak üçüncü bir kişinin adı geçemez ve sorumluluk üçüncü bir firmaya devredilemez. Yalnız yüklenici firmanın yurt dışındaki üretici firma ile kendi aralarında yapmış oldukları anlaşma gereği faturanın yurt dışı firma tarafından kesilmesi ve ödemenin üçüncü bir tarafa (üretici firma) hesaplarına yapılması söz konusu ise

5 bu durumun sözleşmenin özel şartlarında belirtilmesi gerekir. Sözleşme özel şartlarında Madde 3 Sözleşme Bedeli ve Ödemeler başlığı altında yüklenicinin yazılı talebi halinde makine/ekipmanın üreticisinin Sözleşme Makamına doğrudan keseceği fatura karşılığında makine/ekipmanın bedelinin doğrudan üretici firmanın hesaplarına transfer edileceği ifade edilmelidir. Bu bağlamda, Sözleşme Makamı, sonradan olabilecek anlaşmazlıklara karşı yüklenici firmadan bu husustaki talebine ilişkin geçerli bir talep beyanı almalıdır. Soru 19: TL nin altında alınan birkaç kalem aynı tedarikçiden alınarak doğrudan temin edilebilir mi? Cevap 19: Aynı tedarikçiden yapılan satın almalarda toplam rakam baz alınmalıdır, bir kaç kalemin yaklaşık maliyeti ayrı ayrı TL altı iken, aynı tedarikçiden alınması halinde bu kalemlerin toplam tutarına bakılmalı ve hangi satın alma usulü gerekiyorsa ona göre alım yapılmalıdır. Ayrıca, Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmış ise lotların toplam bedeline göre ihale usulüne karar verilir. Soru 20: Ajansın ödemelerine ilişkin hak ediş esasından ne anlaşılmalı ve ara ödemeler için parayı nakit olarak tedarikçi firmalara vermemiz gerekir mi? Cevap 20: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin Desteğin Ödenmesi başlıklı 26. maddesinin 6. fıkrasında Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir ve ajans usulüne uygun olarak yapılmış harcamalara eş finansmanı oranında katılır. Buna göre; Ajansın ödeme yapabilmesi, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun harcandığını tevsik eden belgelerin ajansa teslimi ve kabulü şartına bağlıdır. Ayrıca, aynı maddenin 7. fıkrasında da Ara ödemeler, yararlanıcı tarafından sunulan, geçerli harcama belgeleri ve ara raporların ajans tarafından uygun bulunarak onaylanmasını takiben yapılır. hükümleri yer almaktadır. Görüldüğü üzere, desteklenen bir projede ara ödemenin yapılabilmesi için, yararlanıcı tarafından, ön ödeme tutarının yanı sıra aynı oranda eş finansman tutarının da proje kapsamında usulünce harcanması ve bu harcamaya dair işlemlerin belgelendirilmesi gerekmektedir. Ajans ödemelerinde hakediş usulünün benimsenmesinde temel amaç, yararlanıcıya aktarılacak kaynağın gerçekten ve sadece proje kapsamında kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu bakımdan proje kapsamında harcama belgeleri sunulmaksızın ajansın ödeme yapması söz konusu değildir. Bununla birlikte, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 26 (6) / Proje Uygulama Rehberi 2.6 kısmında belirtildiği üzere hakediş kavramının genel olarak, yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirdiği bir iş karşılığında tahakkuk eden alacağı ifade ettiği ve buna göre hakediş kavramının temel iki unsurunun, işin yapılması ve alacağın tahakkuk etmesi olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla ajans her halükarda yararlanıcıya ödeme yapmadan önce sözleşmede belirtilen işlerin gereği gibi yapılıp yapılmadığını kontrol edecektir.

6 Soru 21: Projemizin başvuru formunda tanımlı olan proje ortağı ve iştirakçilerinden mal/hizmet satın alımı yapabilir miyiz? Cevap 21: Destek Yönetim Kılavuzu Başvuru Sahibinin ve Ortaklarının Uygunluğu başlığı altında bu konuya değinilmiştir. Buna göre; Projeye başvuru sahibi ve ortakları dışında başka kurum/kuruluşlar da iştirakçi olmak suretiyle katılabilirler. İştirakçiler, teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı gibi konularda projede rol alabilir, ancak mali destekten doğrudan faydalanamazlar. Yine aynı maddenin Alt Yükleniciler başlığı altında Ortak veya iştirakçiler aynı proje kapsamında alt yüklenici olamazlar ifadeleri bulunmaktadır. Soru 22: Bazı tedarikçilerden satın almayı planladıkları ürün/makine vb nin tek üreticisi olduğu ve Türkiye de bayi distribütör vb. adres gösterilebilecek bir yer olmadığı ifade edilmiştir. Satın alma usulleri gereği ihaleye teklif verecek şirketlerin Türkiye de adres göstermesi gereği vardır. Bu durumda Türkiye de adresi olmayan tek tedarikçiden satın alma nasıl gerçekleşecektir? Cevap 22: Yurt içinde tedarikçi olmaması ve makinenin başka bir şekilde alınmasının mümkün olmadığı durumlarda Ajansa bu durumu kanıtlayıcı belgelerin sunularak ön onayının alınması gerekmektedir. Söz konusu belgelerin sunulamaması durumunda açık ihale usulünün uygulanması esastır. Soru 23: Yurtiçi Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri hangi usulle alınmalıdır? Cevap 23: Satın alma rehberi 1. bölümde belirtildiği üzere Harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetleri kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini, tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler. Harcama usul ve esasları hiçbir kanun tarafından belirlenmemiş kişi, kurum ve kuruluşlar ise satın alma faaliyetlerini bu Rehberdeki usul ve esaslara göre gerçekleştirir. Soru 24: KİK in belirlediği 2011 yılı için Doğrudan Temin Tutarı TL dir. Kurumumuz KİK e tabidir. Dolayısıyla TL ye kadar olan alımlarda Doğrudan teminle alım yapılabilir mi? Ayrıca KİK in istisnalarında Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili maddeler var. O esaslara uyulabilir mi? Cevap 24: KİK e tabi olanlar Kanunda belirlenen limite kadar Doğrudan Temin ile alım yapabilir Yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenen projeler, Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamına girmemektedir. Soru 25: İlk satın almalarımızı doğrudan temin ile yapacağız, yine de uzmana danışmamız gerekiyor mu? Cevap 25: Proje izleme uzmanının proje süreci boyunca tüm alımlardan haberdar edilmesi gerekmektedir.

7 Soru 26: Açık ihale ya da pazarlık ihale sonucunda kazanan firma ile sözleşme yapmak zorunlu mudur? Zira teklif mektubunda ihale neticesinde hemen malın ya da malzemenin teslim edilmesi hükmü yazması durumunda sözleşme yapılması teslimatı geciktirebilmektedir. Cevap 26: Satın alma Rehberinin 2. no.lu bölümünde belirtildiği üzere pazarlık ve açık ihale usulü ile yapılacak alımlarda tedarikçiler ile sözleşme imzalanması zorunludur. Soru 27: İhaleye itiraz edilmesi ihale sürecini durdurur mu? İtirazı reddetme neticesinde süreç nasıl devam eder? Cevap 27: Satın alma Rehberinin 2.12 bölümünde belirtildiği üzere İhale sürecindeki bir yanlışlık veya usulsüzlükten zarar görmüş olduklarına inanan istekliler, doğrudan doğruya mali destek yararlanıcısına başvurabilirler. Yararlanıcı, şikayet başvurusunu inceleyerek 45 gün içinde başvuru sahibine yazılı cevap vermelidir. Daha detaylı bilgi için lütfen ilgili bölümü inceleyiniz. Soru 28: Özelliği olan hizmet alımlarında nasıl bir yol izlemek gerekecektir? Mesela bazı hizmet alımları hem projeye özel hem de sadece hizmete özel olabilmektedir ve alternatif bir firma olamamaktadır. Cevap 28: Hizmet alımlarında ihale ekonomik olarak en avantajlı teklif e verilmelidir. Harcama usul ve esasları hiçbir kanun tarafından belirlenmemiş Yararlanıcılar için yaklaşık maliyeti (KDV hariç) TL nin üzerinde olan hizmet alımlarının ihale yoluyla gerçekleştirilmesi esastır. BÜTÇE, FAALİYET VE UYGUN MALİYETLER Soru 1: Herhangi bir bütçe kaleminden tasarruf edilen miktar başka bir bütçe kalemi için kullanılabilir mi? Cevap 1: Proje Uygulama Rehberi ve bölümleri esas olmak koşuluyla sözleşme değişikliği için gerekli şartları taşımakla birlikte bütçe kalemleri arasında değişiklik yapılabilir. Ancak bütçede kullanılmayan ya da tasarruf edilen kaynakların bulunması yeni bir faaliyet ya da bütçe kaleminin eklenmesi için yeterli neden değildir. Talep edilen değişikliklerin projenin mali istikrarını, hesap verilebilirliğini veya proje amacını tehdit ettiği kanaatine varılırsa Ajans bu talebi onaylayamayabilir. Bu nedenle talep edilen değişikliğin proje amacının gerçekleştirilmesi konusunda zaruri olduğu gerekçelendirilmelidir. Soru 2: Projenin erken tamamlanması konusunda yararlanıcı hak edişi tek seferde yapılması mümkün müdür? Cevap 2: Projenin erken bitmesi durumunda projede yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, gerekli raporlama ve harcama belgelerinin sunulması durumunda hak ediş tek seferde gerçekleştirilebilir. Ancak proje süresinin kısaltılması sözleşmede değişikliğe sebep olacağı için zeyilname yapılması gerekmektedir. Ajans gerekçesine göre zeyilnameyi kabul etme veya etmeme hakkını saklı tutar. Soru 3: Proje kapsamında alınan ekipman KDV den muaf mıdır? Cevap 3: Hayır. Herhangi bir vergi muafiyeti söz konusu değildir.

8 Soru 4: Herhangi bir satın alıma ilişkin ortaya çıkan maliyetin Yararlanıcıya düşen kısmı proje süresi sonrasına da sarkacak şekilde taksitlendirilebilir mi? Cevap 4: Hayır, proje kapsamında yapılacak satın alımlarda ortaya çıkan maliyetin yararlanıcıya düşen kısmının proje süresi sonrasına sarkacak şekilde taksitlendirilmesi mümkün değildir. Soru 5: Bütçe kalemleri arasındaki aktarımlar ve sözleşme değişiklikleri ne şekilde yapılabilir? Cevap 5: Yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Bu nedenle projeyi ilk planlandığı şekilde uygulamaya çalışmalısınız. Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise uygulamanın herhangi bir safhasında sözleşmenin değiştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda uygulanması gereken prosedürler için Proje Uygulama Rehberi 2.2 Sözleşme değişikliği bölümüne bakabilirsiniz. Soru 6: Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alacağım destek miktarı da değişecek mi? Cevap 6: Ajansın toplam uygun maliyetinizin kayda bağlanmış mali destek oranından (%) daha fazlasını ödemeyeceğini unutmayınız. Diğer bir deyişle, eğer toplam proje harcamanız başlangıçta belirlenenden daha düşük seviyede olursa, projenize tahsis edilen mali destek aynı oranda düşecektir. Soru 7: Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personelin ücreti ve diğer maliyeti taşeron firma tarafından kamu kurumuna fatura ediliyorsa, ödenecek ücretin bütçenin İnsan Kaynakları kısmında gösterilmesi mümkün müdür? Cevap 7: Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel bütçede İnsan Kaynakları kısmında gösterilemez. Bütçede İnsan Kaynakları başlığı altında gösterilen personel bordro düzenlenmek suretiyle ilgili kurumun bünyesinde çalışmalıdır. Soruda bahsedilen personelin geçici olarak hizmet alımı yoluyla projede çalışacağı anlaşılmakta olup bütçenin Diğer Maliyet ve Hizmetler başlığı altında gösterilmesi gerekir. Soru 8: Bütçe revizyonunda silinen ancak proje için çok önemli olan bazı kalemler idari maliyetlerden karşılanabilir mi? Faaliyet bütçesinde yer alan idari maliyetler kalemini ne amaçla kullanabilirim? Cevap 8: Proje Uygulama Rehberinin 2.3. Uygun Maliyetler başlığı altında; doğrudan giderlerin belli bir oranına karşılık gelen, projenin yönetim ve gözetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanımlanabilecek dolaylı giderler idari gider olarak kabul edilmiştir. İdari giderler, proje bütçesinin herhangi bir kalemi altında doğrudan gider olarak bütçelendirilmiş bir gideri kapsamamalıdır. Uygunluk açısından Sözleşme Ek II-Genel Koşullar madde 14, 16 ve 17 de belirlenen koşulları taşımalıdır. Sorudaki kalemlerin bu kapsamda olup olmadığını incelemek gerekir. Bu kapsamda yukarıdaki şartları taşımakla birlikte proje için gerekli olan ve projedeki kullanım oranına göre belirlenen Yararlanıcı ve varsa ortağına ait ofisin giderleri (kira, elektrik, iletişim, yakıt, kırtasiye masrafları vb.) ile bankacılık masrafları gibi maliyetler idari

9 maliyetler kalemi arasında sayılabilecektir. Fakat bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi gibi ofis ekipmanının alımı idari maliyetler kaleminden karşılanamaz. Bu maliyetler götürü olarak bütçelendirileceği için bunlarla ilgili herhangi bir destekleyici belgenin ara ve nihai raporlarla birlikte sunulması gerekmemekte olup, söz konusu raporların ekinde idari giderlerden yapılan harcamaların bir listesinin sunulması gerekmektedir. Ancak izleme uzmanları tarafından projelere yapılacak izleme ziyaretlerinde idari maliyetlerin doğrulanması amacıyla destekleyici belgeler talep edilebilir. Soru 9: Bütçenin standart formatında 1. İnsan Kaynakları kısmında bütçelenen personel ücretleri ile 6. Diğer başlığı altında bütçelenen ve dışarıdan satın alınan hizmetler arasındaki fark nedir? Bu harcamalar nasıl belgelenir? Cevap 9: Projede herhangi bir hizmetin dışarıdan satın alınması öngörülmüşse bu tip harcamaların bütçe formunda 6. Diğer başlığı altında bütçelenmiş olması gerekir. Bu tip harcamalar, hizmetin satın alındığı gerçek/tüzel kişinin niteliğine göre fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası gibi belgelerle tevsik edilebilir. Üniversiteden yapılan hizmet satın alımlarında da üniversite mevzuatına göre yapılacak olan görevlendirme ile ilgili öğretim görevlisinden satın alınan hizmetin bedeli olarak üniversite döner sermayesinin keseceği fatura karşılığında ödeme yapılabilir. Bu harcama kalemlerinin doğrudan temin limiti olan TL nin üzerinde kalması durumunda ihale yapılmalı, altında kalması durumunda doğrudan temin usulüne göre piyasa araştırması yapılarak harcama gerçekleştirilmelidir. Soru 10: Yeminli mali müşavirimizin faturası proje sonrasında kesilecektir. Uygun olmayan maliyet olarak mı değerlendirilecektir? Cevap 10: YMM harcamaları proje uygulama dönemi sonunda gerçekleştirilebileceğinden uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Soru 11: Proje personelinden herhangi bir kurumda sigortalı çalışmayan kişiler için SGK girişleri yapılacak mı? Cevap 11: İnsan Kaynakları başlığı altında yazılan ve herhangi bir kurumda sigortalı çalışmayan kişilerin işe başlamadan bir gün öncesinden SGK girişlerinin yapılması gerekmektedir. Soru 12: Sözleşme toplam bedeli üzerinden ödenen Damga Vergisi idari maliyetlerden karşılanabilir mi? Cevap 12: Damga Vergisi idari maliyetler kaleminden karşılanamaz. İdari maliyetlerden karşılanabilecek giderler 8. sorunun cevabında sayılmıştır. Soru 13: Yazar kasa, perakende satış fişi destekleyici belge midir? Cevap 13: Bütçedeki her bir kalem için fatura/makbuz/gider pusulası karşılığı alım yapılması gerekmektedir. Ancak idari giderler altındaki çok küçük çaplı alımlar için yazar kasa/perakende satış fişi destekleyici belge olabilir. Bu yolla yapılan aylık harcamalarda TL elden ödeme sınırı aşılmamalıdır.

10 İZLEME VE RAPORLAMA Soru 1: Destek miktarının TL yi geçtiği durumlarda kamu kurumlarından harcama teyit raporu/dış denetim istenecek midir? Cevap 1: Destek miktarı TL yi geçen kamu kurumları dahil tüm proje sahiplerinden nihai raporla birlikte sunulacak harcama teyit raporu istenecektir. Soru 2: Proje tamamlandıktan sonra da izlemelere devam edilecek midir? Cevap 2: Projenin tamamlanmasının ardından yararlanıcının devam eden yükümlülükleri ile ilgili olarak yerinde ziyaretler yapılacaktır. Soru 3: Proje uygulama süresi bittikten sonra projeler ne kadar süre ile denetlenir ve proje ile ilgili belgelerin saklanması sorumluğu kime aittir? Cevap 3: Projelerin belirlenen amaçlara uygun olarak gerçekleştirilmesi, uygulamaların sözleşmede belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmesi ve belgelendirilmesi, belgelerin proje uygulaması sona erdikten sonra en az beş yıl süreyle muhafazası ve yapılacak denetimlerde bu belgelerin görevlilere ibraz edilmesi sorumluluğu yararlanıcıya aittir. Soru 4: Kamu personeli olarak görevlendirilecek personelin sözleşme imzasından 10 iş günü içerisinde görevlendirme belgesinin sunulmaması durumunda nasıl bir yol izlenebilir? Cevap 4: Sözleşme nin 7.13 no.lu maddesinde belirtildiği üzere Proje kapsamında görevlendirilen yüksek öğretim kurumları nda görevli öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin bağlı oldukları kurumun yetkili merci tarafından onaylanmış, Başvuru Formu ve ekleri ile tutarlı, görevlendirme süresi ve koşullarının yer aldığı görevlendirme yazıları sözleşme imzalanmasını müteakip en geç 10 iş günü içerisinde Ajans a teslim edilir. Söz konusu görevlendirme yazılarının belirtilen sürede sunulamaması halinde gerekçeleriyle birlikte Ajansa bildirimde bulunulması gerekmektedir. Soru 5: Proje Uygulama ve Satın alma Eğitim sunumlarınızı maille gönderebilir misiniz? Cevap 5: Sunumlar internet sitemizde Destekler sekmesi altında Proje Uygulama Süreci başlığının altında (http://www.ankaraka.org.tr/tr/content.asp?id=431) bulunmaktadır. Soru 6: Firmamız proje konusu olarak Ankara Hediyelik Eşya Koleksiyonu hazırlamayı hedeflemektedir parça ürün imal edilecektir (Bunların çoğu çok küçük hediyelik objelerdir). Görünürlük esasına göre her ürüne logo koymak gerekli midir? Bu çok zorlayıcı olacağından satış yapılan yerin önüne kırlangıç amblemini koymak yeterli değil mi? Cevap 6: Destek kapsamında ortaya çıkan her türlü tesis, makine, teçhizat ve basılı materyal üzerinde görünürlük kuralları çerçevesinde, proje/faaliyet kapsamında satın alınan ekipmanın Ajansın desteği ile sağlandığını belirten ifadeler ile T.Cevap Ankara Kalkınma Ajansı ve T.Cevap Kalkınma Bakanlığı logolarının yer alması sağlanır. T.Cevap Ankara Kalkınma Ajansının ve Bakanlığın logosu en az yararlanıcılar ve ortaklarının logolarıyla aynı büyüklükte ve görünürlükte olmalıdır. Ayrıca; başvuru rehberlerinde belirtilecek istisnalar dışında, kar amacı güden işletmeler ticarî amaçlı ürün, hizmet, ambalaj, broşür ve diğer

11 tanıtım malzemelerinde T.Cevap Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinin izni olmaksızın, yukarıda bahsi geçen amblem, logo veya sloganları kullanamaz. Ayrıca, proje kapsamında elde edilen doğrudan gelirler ara ve nihai rapor dönemlerinde beyan edilerek Ajans tarafından verilecek destek miktarından düşürülür. PROJE HESABI VE ÖDEMELER Soru 1: Proje hesabını kullanmak zorunda mıyız? Cevap 1: Mali destekler kapsamında Ajansın sağlayacağı destek tutarının yararlanıcıların kendi adlarına açmış oldukları proje hesabı kullanılarak harcanması zorunludur. Bu uygulama, Banka ile yaptığımız protokol uyarınca, Ajans olarak, proje hesabının ekstresini görme ve harcamaları gerçekleştiği gün izleyerek gerektiğinde sözleşmenin eki olan bütçe ile karşılaştırma ve proje dönemi sonunda hesaptan gerçekleşen toplam bütçeyi görme imkanı sağlamaktadır. Burada, özellikle proje kapsamında istihdam edilen personel maaşı ödemelerinde, bu tutara tekabül eden prim ve vergi ödemelerinin, kurumda proje kapsamı haricinde istihdam edilen diğer personel için beyan edilerek ödenecek tutardan ayrı olarak beyan edilmesi ve ödenmesinin pratikte mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir. Proje kapsamında bütçelenen ve uygun maliyet olarak değerlendirilen personel maaşları için hesaplanan prim ve vergi tutarlarının proje hesabından yararlanıcının asıl hesabına açıklama kısmında proje personelinin ismi belirtilmek suretiyle aktarılarak yine toplu şekilde SGK ve vergi dairesi hesaplarına transfer edilmesi mümkündür. Yasal kesintilerden sonra personele ödenecek net maaşın proje hesabından doğrudan personelin kişisel hesabına ödenmesi gerekmektedir. Her koşulda bu ödemeler sözleşme, ücret beyanı, ücret bordrosu (Proje Uygulama Rehberi EK ve 5.1.3), aylık zaman çizelgesi (Proje Uygulama Rehberi EK 5.1.1), vergi beyanı, SGK hizmet cetveli gibi destekleyici dokümanlar ve bu miktarların ödendiğine dair banka dekontu ile ispatlanmak zorundadır. Kamu kurumları için, eş finansman olarak gösterilen mevcut personelin proje kapsamında çalıştıkları zamana tekabül eden maaşlarının ödenmesinde proje hesabının kullanılması zorunluluğu bulunmamakta olup, ilgili kamu kurumunda çalışan söz konusu personel için kurumunca halihazırda düzenlenen maaş bordrosu ile Proje Uygulama Rehberinin yukarıda sayılan (ilgili olan) ekleri doldurularak destekleyici belge olarak ibraz edilmelidir. Soru 2: Aylık TL ye kadar ödemeleri banka hesabını kullanmadan nakit olarak yapabileceğimiz hususu uygulama rehberinde var. Bu yolu kullanabilir miyiz? Cevap 2: İlgili harcama belgeleri sunulmak kaydıyla bu şekilde yapılacak harcamaların toplamı aylık TL yi geçemez. Öncelikle, sözleşmenin eki olan bütçede bulunan kalemler dışında harcama yapılmaması şarttır. Ayrıca bütçede bulunan bu harcamaların tamamının bankadaki proje hesabından yapılması esastır. Ancak, uygulama sürecinde, bütçede olan ve nakit ödeme yapılmasını gerektiren harcamalar da söz konusu olabilir. Örneğin proje faaliyeti kapsamında yurt dışına gidişlerde otobüs bileti alınmasını gerektiren durumlarla karşılaşılabilir. Bu tip harcamalar nakit ödemeyi gerektiren faaliyetlerdir. Bu durumda, yararlanıcı kendi cebinden bu parayı ödeyerek faturasını sonradan gerçekleşecek olan izleme ziyaretinde ve ara raporunda ibraz etmek suretiyle harcama yapabilir, bu

12 harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilecektir. Bu tip harcamaların bütçelenmiş olması ve bütçede faaliyet olarak açıkça tanımlı olan işler için yapılması esastır. Soru 3: Proje hesabından nakit çekimindeki TL lik sınırında proje süresini mi dikkate almalıyız? Cevap 3: Nakit çekimde takvim ayı dikkate alınmalıdır. Soru 4: Mali destek tutarı Ajans tarafından proje hesabına yatırılana kadar, yararlanıcı olarak faaliyetlerimize kendi eş finansmanımızı kullanmak suretiyle başlamak istiyoruz. Bu durumda proje hesabına yatırdığımız eş finansmanımıza bloke konulacak mı? Harcamalarımızı nasıl gerçekleştireceğiz? Cevap 4: Banka, sadece Ajans ın yatırdığı destek tutarına bloke koyabilir. Yararlanıcıların proje hesabına kendi eş finansmanları adına yatırdıkları tutara bloke konması söz konusu değildir. Soru 5: Projeyle ilgili ödemeleri internet bankacılığı kullanarak yapabilir miyim? Cevap 5: Evet, kullanabilirsiniz. İşlemlere ilişkin tevsik edici belgelerin sunulabilmesi kaydıyla internet bankacılığı kullanılmasında herhangi bir sakınca görülmemektedir. Soru 6: Proje için döviz hesabı açtırabilir miyiz? Cevap 6: Evet, bildirim mektubu sunulması şartı ile yararlanıcılar tarafından zorunlu olarak milli para birimi dışındaki yabancı para cinsinden yapılmış harcamalara ilişkin ödemelerde kullanılmak üzere proje hesabına bağlı bir döviz hesabı açılabilir. Soru 7: Projelerde tedarikçilerimize ödeme yapmak için her bir ödeme öncesi Ajans tan onay alma zorunluluğu var mıdır? Cevap 7:Proje hesabından yapılan ödemeler öncesi Ajansın onay vermesi şeklinde bir uygulama yapılmamaktadır. Soru 8: Proje kapsamındaki ödemelerimizi çek ile yapabilir miyiz? Cevap 8: Çek ile yapılan ödemeler, hak ediş için yeterli bir ödeme olarakgörülmemektedir. Hak edişlerde esas, söz konusu malın mülkiyetinin yararlanıcıya geçmesi, yararlanıcının tedarikçiye herhangi borcunun kalmamış olmasıdır. Düzenli izleme ziyaretlerine gelindiğinde ya da rapor dönemlerindeki ödeme taleplerinde, harcamaların yapıldığı hem faturalarla, hem de ödeme dekontları ile (tedarikçinin hesaplarına intikal ettiği doğrulanacaktır) ve banka ekstresinden hangi hesaba gittiği görülmek suretiyle kontrol edilecektir. Eğer çek ödenmemişse tedarikçinin hesaplarına intikal söz konusu olmayacak, hak ediş gerçekleşmemiş olacaktır. Bunun da ötesinde, çek ile yapılan ödemeler (proje hesabına çek karnesi çıkarılamaması dolayısıyla) proje hesabından gerçekleşemeyeceği için zaten mümkün olmamaktadır.

13 Soru 9: Başvuru sahibi ya da ortakları tarafından sağlanması gereken eş finansman tutarının nakdi olarak proje hesabında görülmesi zorunlu mudur? Eş finansman katkısı sözleşme imzalandıktan hemen sonra projeye dahil edilmeli midir? Cevap 9: Başvuru sahibi ya da ortakları tarafından sağlanacak eş finansmanın, sözleşme imzalanır imzalanmaz projeye özel olarak açılacak banka hesabına yatırılması zorunlu değildir. Ancak, hak ediş esasına göre yapılacak ara ödemelerden önce, Ajans tarafından yapılan ön ödemenin aynı orandaki yararlanıcı eş finansmanı ile birlikte proje kapsamında uygun şekilde harcanması ve ödemeleri tevsik edici belgelerin ödeme talepleri ile birlikte sunulması gerekmektedir. Soru 10: Yurt dışından makine alımlarında yabancı para cinsinden ödeme yapılacaksa TL olarak açılan proje hesabı nasıl kullanılacaktır? Cevap 10: Proje hesabına bağlı bir yabancı para proje hesabı açılacak olup (yeni proje hesabına ilişkin Mali Kimlik Formunun Bankaya onaylatılarak Ajansa ulaştırılması gerekir), eş finansman buraya doğrudan yabancı para olarak yatırılarak yabancı para cinsinden ödeme yapılabilecektir. Soru 11: Özellikle yurt dışından makine alımlarında, firmamızın makine bedelinin tamamını peşin ödeyerek satın alması gerektiği durumlarda, firmamızın bunu finanse etmekte zorlanacağı, Ajansın katkısı olmaksızın makine alımının gerçekleşemeyeceği durumda süreç nasıl olacaktır? Cevap 11: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin Desteğin Ödenmesi başlıklı 26. maddesinin 6. fıkrasında Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hak ediş esasına göre gerçekleştirilir ve Ajans usulüne uygun olarak yapılmış harcamalara eş finansmanı oranında katılır. Buna göre; Ajansın ödeme yapabilmesi, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun harcandığını tevsik eden belgelerin Ajansa teslimi ve kabulü şartına bağlıdır. Ayrıca, aynı maddenin 7. fıkrasında da Ara ödemeler, yararlanıcı tarafından sunulan, geçerli harcama belgeleri ve ara raporların Ajans tarafından uygun bulunarak onaylanmasını takiben yapılır. hükümleri yer almaktadır. Ajans ödemelerinde hak ediş usulünün benimsenmesindeki temel amaç, yararlanıcıya aktarılacak kaynağın gerçekten ve sadece proje kapsamında kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu bakımdan proje kapsamında harcama belgeleri sunulmaksızın Ajansın ödeme yapması söz konusu değildir. Ancak bu durum, Ajansın, yararlanıcının nakit akışını da düzenlemesini gerektirmez. Bu husus, yararlanıcının tamamen kendi takdir ve tasarrufu altında bir konu olup Ajansın bu alana müdahale etmesi söz konusu olamaz. Diğer bir ifadeyle Ajans, harcama işleminin gerçekleşmesi bakımından, yararlanıcının taahhüt edici bir işlemle borç altına girmesini yeterli görüp bu borcun fiilen ödenmiş olması (kişinin bir tasarruf işlemiyle aktif değerlerinin azalması) şartını aramayabilir. Bu durumlarda ara ödemelerde nakit akışını ispatlayan banka dekontları ara raporun destekleyici belgeleri arasında olmak zorunda değildir. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek bazı zorunlu durumlarda, ara ödemenin yapılması için makine bedelinin tamamının ödenmiş olması ve faturanın kesilmiş olmasının şart koşulmayabileceği (ihale sürecinin tamamlandığına ilişkin evrakların tam olması, sözleşmenin imzalanması ve ön ödemenin yapılmış olması gibi emarelerin de ara ödemenin proje hesabına yatırılması için yeterli olabileceği) ifade edilebilir. Bu durumda yararlanıcı ihale sürecini usulüne uygun olarak sonlandırmış olacak, tedarikçi ile sözleşmesini yapacak, kendi eş finansmanı oranında harcamayı yapacak, Ajansa sunacağı ara raporda tüm bu hususları belgeleyecek ve herhangi bir uygunsuzluk/usulsüzlük olmadığı

14 takdirde Ajans, ara ödemeyi proje hesabına yatıracaktır. Bu tarz satın almalar, yüksek bedelli olan ve yurt dışından bedeli peşin olarak ödenmesi gereken makine alımlarında söz konusu olabilir. Ajansın, bu tip durumlarda riskli gördüğü yararlanıcılardan makine bedelinin tamamının ödeneceği tarihe kadar geçici ek teminat isteme hakkı saklıdır. Soru 12: Yurt dışındaki firmalar ihalelere nasıl girecekler? Cevap 12: Eğer tedarikçi yurt dışında bulunuyorsa, bu firmaların yurt içinde distribütörleri bulunabilir. Bu distribütörler ihalelere kendi adlarına katılarak teklif verebilirler. Distribütörleri bulunmuyorsa, bu durumda ihale şartnameleri hazırlanırken yurt dışındaki tedarikçinin ihaleye doğrudan teklif verebileceği şekilde (İhalenin yurt dışındaki firmalara da açık olduğu, fiyat teklifinin Euro cinsinden verileceği, vs.) hazırlanmalıdır. İhaleye yurt dışında mukim firmanın da teklif verebilmesi için şartlar mevzuatın izin verdiği ölçüde kolaylaştırılabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, hazırlanan ihale şartnameleri, yerli/yabancı ayrımı olmaksızın tüm firmalar için geçerlidir. İhalelere sadece tek bir firmanın gireceği şekilde rekabeti ve eşitlik ilkesini zedeleyici şartname düzenlenemez. Uygun olan tüm tedarikçilerin ihalelere katılımını sağlamak esastır. Bu hususlara aykırı şekilde yapılan ihaleler geçerli değildir. Soru 13: Öngörülmeyen ancak proje için çok önemli olan yeni kalemler eklenip idari maliyetlerden karşılanabilir mi? Cevap 13: Proje Uygulama Rehberinin Sözleşme İçin Zeyilname başlığı altında ifade edildiği üzere, bütçeye yeni bir kalemin eklenmesi ya da mevcut kalemin çıkarılması zeyilname gerektirmektedir. Bu kalemlerin idari maliyetlerden karşılanması mümkün değildir. Soru 14: Bazı bankalar uluslararası fonları kullandırarak teminatsız, uzun vadeli ve çok uygun şartlarda kredi veriyorlar ancak bu krediyi doğrudan tedarikçinin hesabına yatırarak kullandırıyorlar. Bu durumda bu cazip kredi avantajından yararlanabilmemiz için proje hesabını kullanmamız mümkün görülmüyor. Nasıl bir yol izleyebiliriz? Cevap 14: Proje hesabının kullanılmasının zorunlu olduğu ifade edilmiş ve bu uygulamanın, Ajansa, proje hesabının ekstresini izleyerek uygulama dönemi boyunca yapılan harcamaları takip etme, bütçeyle karşılaştırma yapma kolaylığı sağlayacağı belirtilmişti. Bu uygulamadaki amacımız verilen desteğin projenin amaçlarına uygun şekilde gerçekleşmesini temin etmektir. Yukarıdaki soruda ifade edilen durum istisnai bir durumdur. Böyle bir durumda, öncelikle ilgili izleme uzmanınızla durumu paylaşınız. Satın alma usullerine uygun şekilde hareket ederek, makine/ekipmanın satın alımı için ihale öngörülmüş ise ihale sürecini usulüne uygun şekilde tamamlayınız. Sözleşme sürecinin tamamlanmasını müteakip şartname ve sözleşme hükümlerine uygun şekilde kredi aldığınız bankanın ödemeyi tedarikçinin hesabına doğrudan transfer etmesini sağlayınız. Bu durumda, ihale dosyası dokümanları arasında bulunan ve tedarikçi tarafından ihaleye teklif verilen zarfın içinde (tedarikçi tarafından doldurulmuş, imzalanmış ve onaylanmış şekilde) bulunması gereken Mali Kimlik Formu nda yazılı olan tedarikçi hesap numarası ile paranın transfer edildiğine ilişkin banka dekontunda yazılı olan hesap numarasının aynı olması gerekmektedir.

15 Soru 15: Sözleşmenin eki olan bütçede bulunmamasına rağmen yine sözleşmenin eki olan proje tanımında yer alan bir faaliyetle ilgili olarak, uygulama döneminde, diğer kalemlerden tasarruf edilmesi halinde bu faaliyet için bildirim mektubu ile bütçe aktarılabilir mi? Cevap 15: Proje Uygulama Rehberinin Sözleşme İçin Zeyilname başlığı altında açıklandığı üzere, bütçeye yeni bir kalemin eklenmesi ya da mevcut kalemin çıkarılması zeyilname gerektirmektedir. Dolayısıyla, bu tip değişiklikler için bildirim mektubuyla değişiklik yapılması mümkün değildir, zeyilname düzenlenmesi gerekmektedir. Soru 16: Proje hesabında repo yapıldığında bu parayı hesaplarda göremiyoruz. Bankanın proje hesabındaki tutarı günlük olarak repo yapması bizim kullanımımıza engel olur mu? Cevap 16: Proje hesabındaki tutar günlük olarak repoya bağlanmakta olup repo bağlandığında hesaptaki para görülememektedir. Ancak bu durum yararlanıcının parayı kullanmasına engel değildir. Proje kapsamında yapılacak ödemeleriniz söz konusu olduğunda bankaya talimat geçerek aynı gün içinde parayı kullanabilirsiniz. Paranın kısmen kullanılması gereken durumlarda, talimat geçildiği anda, talimat geçilen kısım kadar tutarın reposu bozularak tedarikçinize ödeme yapılacak, geri kalan kısmın reposu devam edecektir. Soru 17: İhalelerde sözleşme aşamasında yükleniciden hangi belgeler istenmelidir? Cevap 17: İhale tarihi itibariyle ilgili kurumlardan alacağı SGK ve vergi borcu olmadığına dair resmi yazı ile Ticaret ve Sanayi Odalarından alacağı ihale durum belgesi ve ihale dosyasında talep edilen diğer belgeler (varsa) istenmelidir. Soru 18: Üniversiteden görevlendirme ile danışmanlık hizmeti ya da bir kamu kurumundan mal veya hizmet satın almak istediğimiz durumlarda ihale limitlerinin üzerinde olması halinde ihale yapmak zorunda mıyız? Cevap 18: Bütçenin 6. Diğer Hizmetler bölümünde öngörülen tüm satın almalar, harcama usul ve esasları hiçbir kanun tarafından belirlenmemiş yararlanıcılar için satın alma rehberindeki usul ve esaslara göre yapılacak olup eğer yaklaşık maliyet TL (KDV hariç) nin üzerinde ise ihale yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bütçenin 1. İnsan Kaynakları bölümüne yazılan personel ücretlerinde ise, bu personel yararlanıcının kendi bünyesinde ücret karşılığı çalıştırılacağı için satın alma kapsamında değerlendirilmemekte, ücret bordrosu düzenlenerek ödeme yapılmaktadır. Soru 19: Kamu kurumu olarak, yurt dışı seyahatlerde oluşacak harcırah miktarı için Harcırah kanununa göre mi hareket edilecek ve bu rakam eş finansman olarak mı gösterilecek? Yoksa kurumdan harcırah almadan gerek yol ve konaklama masrafları faturaları karşılığında gerekse de gündelikler proje uygulama rehberinde bulunan formatın doldurularak imzalanması karşılığında Ajans hibesinden karşılanabilecek mi? Cevap 19: Kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu kapsamda ödeme yapılabilecektir. Sözleşmede Yolculuk ve gündelik giderleri (Yurtiçi gündelik giderleri, 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler başlığı altında, aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutarın iki katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Yurtdışı gündelik giderleri için, Bakanlar Kurulunun Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararında

16 (2011 yılı için 5 Ocak 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2011/1241 sayılı Karar) belirtilen diğer şekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, bu kararın hükümleri uygulanır.) ifadesi bulunmakta olup bu sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla proje bütçesinde ilgili kalem için belirtilen tutarı aşmayacak şekilde harcama tevsik edici belgeleri de düzenleyerek kamu personeline ödeme yapılabilir. Yol ve konaklama masrafları da fatura ve biniş bileti karşılığında, bütçelenmiş olmak ve yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla ödenebilir. Yukarıdaki giderlerin eş finansman olarak gösterilmesi durumunda tüm maliyetlerin ilgili kurumun kendi bütçesinden karşılanacağı, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre hareket edeceği, bu durumda yine harcama tevsik edici belgeleri Ajansa ibraz etmesi gerektiği açıktır. Soru 20: Kamu kurumlarından memur ya da üniversitelerden öğretim görevlilerine proje bütçesi dahilinde yapılacak ödemelerde yöntem nasıl olacaktır? Bu kişilere ücret, harcırah, yolluk ödenebilir mi? Cevap 20: Sözleşmenin EK II-Genel Koşulları 14. maddesinin 5. fıkrasında projenin uygulamalarında görev alan kamu görevlilerinin maaşları uygun olmayan maliyet olarak sayılmaktadır. Ancak yine aynı maddenin dipnotunda, Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının eş finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Bu durumda, Ajans talep ettiği ispatlayıcı belgeleri belirtmelidir. Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir. ifadesi yer alır. Yukarıdaki ifadeler çerçevesinde, kamu personeline ödenecek maaş mali destekten karşılanamaz, yalnızca eş finansman olarak gösterilebilir. Ancak kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuatın izin vermesi halinde, örneğin, üniversite öğretim görevlilerinden gerçekleştirilen hizmet satın alımları üniversitenin kendi mevzuatında düzenlenmiş olup ilgili öğretim görevlisinin görevlendirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu durumda, üniversite döner sermayesinin kestiği fatura karşılığında ödeme yapılarak harcama tevsik edilmiş olur. Harcırah ve yolluklarla ilgili olarak ise, projede bütçelenmiş olmak ve mükerrerliğin önlenmesi için kendi kurumundan almamak kaydıyla, ilgili kamu görevlisine (veya personele) belirtilen sınırlar dahilinde harcırah ve yolluk ödemesi yapılabilir. Bu durumda harcama tevsik edici belgeler, proje uygulama rehberinde yer alan ilgisine göre EK 3.5 Harcırah Bildirim Tablosu, EK 5.1 Proje Personeli Zaman Çizelgesi ve Ücret Bordrosu, EK 5.3 Yakıt Gideri Bildirim Tablosu dur. Yol ve konaklama masrafları da fatura ve biniş bileti karşılığında ve bütçelenmiş olmak kaydıyla ödenebilir. Soru 21: İşletme hesabından A giderinin harcamasını yapıp proje hesabından da B giderinin harcamasını yapıp daha sonra denkleştirme yapabilir miyiz? Cevap 21: İşletme hesabınızdan eş-finansman gerektiren harcamalarınızı yapıp, proje hesabından da destek tutarını harcayabilirsiniz. Soru 22: Fatura-ödeme tarihleri aynı olmadığından, ara rapor dönemi içinde bir satın almamızın faturasını almışsak ama ödemesini ara rapor dönemi geçtikten sonra yapabileceksek hangi rapor döneminde bu maliyeti Ajansa bildirebileceğiz? Cevap 22: Proje Uygulama Rehberi Ara ve nihai raporlar başlığıu altında belirtildiği üzere Ara ve nihai ödeme talepleri, 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer

17 ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş dekont veya kredi kartı ekstresi gibi ödemenin fiilen gerçekleştiğini gösteren belgeler veya sözleşme, taahhütname, bono gibi ödeme yükümü altına girildiğini gösteren belgelerle birlikte ara/nihai rapor ekinde sunulur. Ancak kamu kurum ve kuruluşları dışındaki yararlanıcılar, nihai ödeme bakımından ödemenin fiilen gerçekleştiğini gösteren belge ibraz etmek zorundadır. Dolayısıyla ara ödemelerde ödemenin fiilen gerçekleştiğini gösteren belgelerin sunulamaması durumunda sözleşme, taahhütname, bono gibi ödeme yükümü altına girildiğini gösteren belgeler de sunulabilir. Soru 23: Vakıfbank ın sağladığı imtiyazları sağlaması halinde başka bir banka ile çalışabilir miyiz? Cevap 23: 2011 yılı Mali Destek Programları kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı ve T.Cevap Vakıfbank T.A.O. Ankara Şubesi arasında bir protokol imzalanmıştır. Süreçte ilgili banka şubesi ihale ile tespit edilmiştir. Bu çerçevede başka bir banka/şube ile benzer bir protokol yapılması söz konusu değildir. SÖZLEŞME VE DEĞİŞİKLİKLER (BİLDİRİM MEKTUBU VE ZEYİLNAME) Soru 1: Sözleşmelerden doğan damga vergisi ile ilgili olarak; Ajansın damga vergisi muafiyeti olduğu için tek nüshanın damga vergisini -binde 8,25 oranında- ödemek yeterli olur mu? Damga vergisini idari maliyetlerden karşılayabilir miyiz? Cevap 1: Ajansın damga vergisi muafiyeti olduğu için damga vergisinin (toplam sözleşme bütçesinin binde 8,25 i tutarında) Yararlanıcılar tarafından yatırılarak ödendi makbuzunun bir nüsahasının Ajansa sunulması gerekmektedir. Soru 2: Bütçe kalemleri arasındaki aktarımlar ve sözleşme değişiklikleri ne şekilde yapılabilir? Cevap 2: Yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Bu nedenle projeyi ilk planlandığı şekilde uygulamaya çalışmalısınız. Ancak, sözleşmenin imzalanmasından sonra projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek, önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir bir sebep söz konusu ise uygulamanın herhangi bir safhasında sözleşmenin değiştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda uygulanması gereken prosedürler için Proje Uygulama Rehberi 2.2 Sözleşme Değişikliği bölümüne bakabilirsiniz. Soru 3: Bildirim mektupları ve zeyilname talep yazılarımızı Ajansa ya da faksla ulaştırmamız yeterli midir? Cevap 3: Usulüne uygun şekilde düzenlenen bildirim mektupları ve zeyilname yazılarının ıslak imzalı asıllarını Ajansa ulaştırmanız gerekmektedir. Bu evraka Ajans bünyesinde giriş tarihi yazılarak kayıt numarası verilecek olup evrakın Ajansa ulaştığı tarih olarak bu giriş tarihi baz alınacaktır. Evrakı fiilen göndermeden önce tarayıp ile Ajansa göndermeniz, ilgili uzmanınızın görüşünü almanız açısından fayda sağlayacaktır.

18 Soru 4: Proje kapsamında belirlenen proje süresinin uzatılması mümkün müdür? Cevap 4: Bu süre ancak mevzuatta belirtilen mücbir sebeplerin oluşması halinde uzatılabilir. Mücbir sebepler Proje Uygulama Rehberi 2.2 Sözleşme Değişikliği bölümünde belirtilmiştir. Soru 5: Proje personelinde değişiklik yapılabilir mi? (Örneğin elektronik mühendisi yerine bilgisayar mühendisi) Cevap 5: Yararlanıcıların projelerini, projede önerilen ekiple gerçekleştirmeleri esastır. Ancak, sözleşmenin imzalanmasından sonra istifa, hastalık vb. zorunlu hallerde proje personelinin değişikliği söz konusu olabilir. Proje personeli değişikliği değişikliğin gerekçelerinin açıklandığı bildirim mektubu ve ekinde değiştirilen personelin yerine gelecek yeni personelin vasıflarının eşdeğerliğini ortaya koyacak özgeçmişi ile yapılmalıdır. Değişikliğin bildirilmesinden sonra onaylama yetkisi Ajansa aittir. Bu nedenle değişikliği gerçekleştirmeden önce izleme uzmanınıza danışmanız yararınıza olacaktır. Soru 6: Şirketin niteliği ve hukuki yapısı değişmeden ortakların hisse paylarının değiştirilmesi durumunda Ajansa herhangi bir bildirimde bulunulması gerekiyor mu? Cevap 6: Şirketin sermaye yapısındaki değişikliklerin Ajansa bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu değişiklik Yararlanıcının KOBİ statüsünü değiştirmeyecek mahiyette olmalıdır.

Soru 1 : Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alacağım destek miktarı da değişecek mi?

Soru 1 : Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alacağım destek miktarı da değişecek mi? Soru 1 : Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alacağım destek miktarı da değişecek mi? Ajansın toplam uygun maliyetinizin kayda bağlanmış mali destek oranından (%) daha fazlasını

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE UYGULAMAYA YÖNELİK SORULAR VE CEVAPLARI

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE UYGULAMAYA YÖNELİK SORULAR VE CEVAPLARI T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE UYGULAMAYA YÖNELİK SORULAR VE CEVAPLARI 1. PROJE UYGULAMA NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden

Detaylı

PROJE UYGULAMA DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR

PROJE UYGULAMA DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR PROJE UYGULAMA DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR SATIN ALMA YÖNTEMLERİ: SORU 1-10 SORU 1: Doğrudan temin usulü ile ilgili olarak, 20 bin TL nin altındaki alımlarda fiyat araştırmasını nasıl yapacağız? CEVAP

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

S1. Açık ihale ilanı gerektiği gibi yapılsa dahi, ihale günü hiç teklif gelmemesi durumunda ne yapılacaktır?

S1. Açık ihale ilanı gerektiği gibi yapılsa dahi, ihale günü hiç teklif gelmemesi durumunda ne yapılacaktır? S1. Açık ihale ilanı gerektiği gibi yapılsa dahi, ihale günü hiç teklif gelmemesi durumunda ne yapılacaktır? C1: Açık ihale usulüne göre yapılan ancak sonuçsuz kalan ihalelerde, ihale açık ihale usulüne

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜNDEN KURUMLAR İÇİN PROJELERİN UYGULAMA DÖNEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR

MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜNDEN KURUMLAR İÇİN PROJELERİN UYGULAMA DÖNEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜNDEN KURUMLAR İÇİN PROJELERİN UYGULAMA DÖNEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR S1. Açık ihale ilanı gerektiği gibi yapılsa dahi, ihale günü hiç teklif gelmemesi durumunda ne yapılacaktır?

Detaylı

Proje Uygulama Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Proje Uygulama Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Proje Uygulama Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 24.12.2013) 1. Sözleşme imzalanması için en son tarihi nasıl hesaplarız? Cevap: Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak

Detaylı

Proje Uygulamada Sıkça Sorulan Sorular

Proje Uygulamada Sıkça Sorulan Sorular 2012 Proje Uygulamada Sıkça Sorulan Sorular Çukurova Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Güncelleme: 24.05.2012 Proje kapsamında yararlanıcının bütün eş finansmanı başlangıçta proje hesabına

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA SUNUM İÇERİĞİ Satın Alma Nedir? Genel Çerçeve Genel Süreç Satın Alma Stratejisi/Planı Satın Alma Usulleri Doğrudan Temin Pazarlık Usulü Açık İhale Usulü Satın Alma Süreçlerinin

Detaylı

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR 2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir şekilde okunmasıyla cevaplandırılabilir.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı TRAKYA KALKINMA AJANSI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı Gündem Mali Destek Yasal Çerçeve 5449 Sayılı Kanun Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Destek Yönetim Kılavuzu

Detaylı

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014 2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi 18 Temmuz 2014 2/45 Harcamalarımızda hangi kurallara tabiyiz? SATIN ALMA YÖNTEMİ Harcamaları bir kanuna bağlanmış yararlanıcılar Harcamaları hiçbir kanun

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

2012 YILI PROJE UYGULAMA DÖNEMİ - SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) LİSTESİ GENEL SAYI SORU CEVAP REFERANS

2012 YILI PROJE UYGULAMA DÖNEMİ - SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) LİSTESİ GENEL SAYI SORU CEVAP REFERANS 2012 YILI PROJE UYGULAMA DÖNEMİ - SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) LİSTESİ GENEL SAYI SORU CEVAP REFERANS KAYNAK 1 Sözleşmede iş günü olarak ayrıca belirtilmeyen sürelerin hesabı nasıl yapılacaktır? 2 Proje

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ 2 Raporlama Yükümlülükleri Nihai Rapor Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 3 NİHAİ RAPOR Nihai rapor nedir? Nihai Rapor,

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

(DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. Dernek ve Vakıflar için son başvuru tarihinden 3 ay önce kurulmuş olma

Detaylı

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ LER MALİ DESTEK PROGRAMI - BÜTÇE Bütçe formları doldurulurken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir; 1. Bütçeye yazılan tüm

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 14.04.2015) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - 3. GRUP MALİYETLERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - 3. GRUP MALİYETLERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - 3. GRUP MALİYETLERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Proje kapsamında satın alımlar nasıl yapılacaktır?

Detaylı

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. İlköğretim okulları, liseler ve halk eğitim merkezleri Turizm ve

Detaylı

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi BÜTÇE 2 Proje Bütçesi Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Detaylı

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ [Destek sözleşmesi numarası: ] Bir tarafta ("Ajans")

Detaylı

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B)

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) GÜNDEM Maliyetlerin Uygunluğu Bütçe Formu (EK B) Faaliyet Bütçesi (EK B-1) Beklenen Finansman Kaynakları (EK B-2) Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi (EK B-3) 2 MALĠYETLERĠN

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama. 11 Haziran 2013 Ankara

Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama. 11 Haziran 2013 Ankara Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama 11 Haziran 2013 Ankara Belgeler Bilgiler Harcamalar Hatırlatmalar Sunu İçeriği Nihai Rapor Belgeleri 1. Proje bitiminden sonra gönderilecek belgeler

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY Satın Alma Mal alımı, hizmet temini ve yapım işlerinde; İlgili kuruluşun proje hedeflerinin ve amaçlarının detaylı bir şekilde açıklanması Rekabette adillik, doğruluk ve şeffaflığın sağlanması, Ekonomiklik

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

YENİ YMM RAPORU FORMATI

YENİ YMM RAPORU FORMATI YENİ YMM RAPORU FORMATI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) SÜRECİNDE FAYDALANICI HARCAMASINI YAPTIĞI TUTAR KADAR ÖDEME ALABİLECEKTİR BELİRLENEN SÜREDE KULLANILMAYAN TUTAR AB BÜTÇESİNE İADE EDİLECEKTİR MALİ

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY Proje Uygulama Rehberi Sözleşme yönetimi Sözleşme yükümlülükleri Satın alma kuralları Projelerin izleme çerçevesi Sözleşmelerin Yönetimi Sözleşme; Tarafların yükümlülükleri Raporlama Maliyetlerin uygunluğu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı

2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı 2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı SODES Programı SODES programı; 2008 yılında GAP illerinde uygulanmaya konulmuş 2010 DAP illerini ve 2013 yılında ilimizi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde(1)- (1)Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR II AVRUPA BİRLİĞİ FAALİYETLERİNE DESTEK TEKLİF ÇAĞRISI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR II AVRUPA BİRLİĞİ FAALİYETLERİNE DESTEK TEKLİF ÇAĞRISI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR II AVRUPA BİRLİĞİ FAALİYETLERİNE DESTEK TEKLİF ÇAĞRISI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 20 Şubat 2012 Ankara BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU Soru

Detaylı

Proje Uygulama Süreci

Proje Uygulama Süreci Proje Uygulama Süreci Sunum İçeriği İzleme Kapsamı İzleme Araçları ve Faaliyetleri Risk Değerlendirmesi 25.05.2015 İzleme ve Değerlendirme Birimi 2 İzlemenin Kapsamı İzlemenin temel amacı, mali desteklerin

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2016 Üniversitemizde Yürütülen Projeler ve Destekleyen Kuruluşlar PROJELER DESTEKLEYEN KURULUŞ BAP TUBĠTAK AB SAN-TEZ DĠĞER KURUMLARCA DESTEKLENEN PROJELER

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Telefon : (442) 231 6100-02 Faks : (442) 231 6203 e-posta : bap@atauni.edu.tr web Vergi Dairesi : bap.atauni.edu.tr :

Detaylı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi Bölüm 1. İzleme ve Değerlendirme - İzleme & Değerlendirme Unsurları - Süreç ve İçerik - Araçlar Bölüm 2. Proje Uygulama Süreci

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ. 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1

PROJE UYGULAMA SÜRECİ. 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1 PROJE UYGULAMA SÜRECİ 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1 İlinde Yürütülecek Projeler İçin Sorumlu İzleme Uzmanı: İzleme ve Değerlendirme Birimi Tel: (274) 271 77 61 113, 114, 116, 117, 136 E-posta:

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Sahibinin UYGUNLUĞU 1 2 Belediyelerin vergi borcu olması durumunda Ajansa başvurmasında

Detaylı

KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI TR82-2011-KOBİ TR82-2011-ÇTA SUNUM İÇERİĞİ Yasal Çerçeve 2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Dönemi Sözleşme

Detaylı

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1 Finansman Kaynaklarının Önemi Tüm yatırımlarda olduğu gibi IPARD kapsamında yapılacak yatırımlar için de, yatırımın hayata geçirilebilmesi için yeterli

Detaylı

SATIN ALMA EĞİTİMİ ve İHALE DOSYASI

SATIN ALMA EĞİTİMİ ve İHALE DOSYASI SATIN ALMA EĞİTİMİ ve İHALE DOSYASI Satın Alma Nedir? Satın alma; mal alımı, hizmet temini ve yapım işlerinde; 1) İlgili kuruluşun proje hedeflerinin ve amaçlarının detaylı bir şekilde açıklanması 2) Rekabette

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ Proje Uygulama Süreci İDB 1

PROJE UYGULAMA SÜRECİ Proje Uygulama Süreci İDB 1 PROJE UYGULAMA SÜRECİ 29.01.2014 Proje Uygulama Süreci İDB 1 SUNUM PLANI 1. Bölüm GENEL HATLARIYLA PROJE UYGULAMA SÜRECİ Genel Hususlar Proje Yönetimi Görünürlük İlkeleri Tecrübeler Satın Alma Rehberi

Detaylı

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS DİCLE KALKINMA AJANSI 00 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU Belediyeler, sosyal sigorta prim borçları olması halinde proje başvurusu

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı?

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 1. GENEL SORULAR 1. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız. 2. CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi Fatura,

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAHAKKUK BİRİMİ ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 GÖREVDEN AYRILMA 2 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ a. Ayrılış Yazısı(Anabilim Dalı Başkanlığınca Hazırlanan) b. İlişik Kesme Formu c. Devir Teslim

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME ve HARCIRAH YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak, kurul veya

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Geçici teminat Madde 33- (Değişik: 30/7/2003-4964/20 md.) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli

Detaylı

TR51/15/SOS (ALT-KAP) SÖZLEŞME SÜRECİ

TR51/15/SOS (ALT-KAP) SÖZLEŞME SÜRECİ TR51/15/SOS (ALT-KAP) SÖZLEŞME SÜRECİ 10 Temmuz 2015 GÜNDEM 2015 Teklif Çağrısı Başvuru ve Değerlendirme Süreci Sözleşme Süreci Uygulama Süreci Talep Edilen Evraklar Sözleşme ve Ekleri İmzalama Takvimi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

STK ların Takip Edeceği Satın Alma Süreci

STK ların Takip Edeceği Satın Alma Süreci STK ların Takip Edeceği Satın Alma Süreci Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları; Proje kapsamında yapacakları satın alma işlemlerini 2015 yılı SODES Uygulama Usul ve

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Öğrenci Belgesi BAŞVURU YAPILACAK BİRİM HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Öğrencinin

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR81/15/KOBİ) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR81/15/KOBİ) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI 2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR81/15/KOBİ) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 27.01.2015 tarihinde teklif çağrısı ilanına çıkılarak kamuoyuna duyurulan

Detaylı

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli E cetvelinin 52 inci maddesinin birinci paragrafındaki; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı