BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU"

Transkript

1 BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde bulunma kaçnlmaz bir olgu haline gelmitir. Bundaki en büyük etken, firmalarn artan rekabet ortamnda da açlma yoluyla büyüme ve kar amac gütmeleridir. Bu noktada, franchising firmalarn büyüme hedeflerine ulamasnda önemli stratejik yöntemlerden birisidir. Franchising yoluyla, uluslararas ölçekte faaliyet gösteren iletmeler önemli avantajlar sa"ladklar gibi, ulusal ölçekte çalan iletmeler de piyasada kendini ispatlam isim ve markalarn destek ve güvencesini alma suretiyle birtakm yararlar elde etmektedir. Anahtar Kelimeler: Büyüme Stratejisi, Franchising Sistemi, Muhasebe Uygulamas ABSTRACT Firms can not survive without involving in international trade and becoming an international firm. The most important factor behind this is increased competition which forces them to do business with foreign countries. Therefore, their profitability may be increased. At this point, franchising is one of the most vital methods which may contribute to firms development strategies. International firms may obtain considerable advantages with franchising system. Furthermore, local firms may benefit from buying and selling well-known brands. Key words: Development Strategies, Franchising System, Accounting Applicaion Krkkale Üniversitesi 11BF 1letme Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 71

2 GR! Küreselleme olgusu ve bunun sonucu olarak snrlarn ortadan kalkmas, büyük iletmeler açsndan yeni pazarlara girme imkann ortaya çkarm ve iletme faaliyetlerinin boyutu uluslararas ölçe"e tanmtr. Büyük iletmeler sahip olduklar deneyim ve tecrübeleri di"er pazarlara tayarak yeni olanaklar elde etmilerdir. Yaanan bu süreç, beraberinde iletmeleri uluslararas pazarlara giri konusunda yeni stratejiler gelitirmeye zorlamtr. Benzer ekilde, iletmelerin faaliyetlerinin boyutunu artrarak uluslararas pazarlara girmesi ve beraberinde rekabet ortamnn do"mas, ulusal ölçekte faaliyet gösteren iletmeleri etkilemi ve bu iletmeleri yaanan rekabet koullar altnda ayakta kalabilmek için yeni araylara itmitir. Bu ba"lamda, ulusal ve uluslararas firmalar arasnda sözlemeler yoluyla ticari ilikilerin boyutunda önemli oranda art yaanmtr. Bu noktada, yaanan artta franchising önemli sözlemelerden birisi olarak karmza çkmaktadr. Franchising sistemi ile büyük iletme ve markalar, uluslararas pazarlara önemli avantajlar sa"layarak girme imkan elde ederken, küçük iletmeler ise kendini ispatlam bir isim ve markann destek ve güvencesini alma ve büyük iletmelerin sa"lad" olanaklardan yararlanma yoluyla piyasada tutunabilme ve büyüyebilme imkanna kavumutur. Bu çalmada, franchising sistemi birçok yönüyle ele alnarak, sistemin firmalar açsndan öneminin daha iyi anlalabilmesi amaçlanm ve franchising ilemlerinin muhasebe boyutu üzerinde durulmutur. I. FRMALAR AÇISINDAN BÜYÜME STRATEJLER Küreselleme süreciyle birlikte ulusal ve uluslararas alanda yaanan gelimeler, firmalar da etkilemi ve de"iime zorlamtr. Gelien pazarlara ve de"ien artlara uyum sa"lamak ve ayakta kalabilmek için firmalar iç yaplarn, yönetim sistemlerini ve sermayelerini güçlendirme zorunlulu"u ile kar karya kalmlardr. Bir yandan yeni rakipler, bir yandan da yaanan içerideki de"iim süreci firmalar yeni stratejilere yönlendirmektedir. Bu çerçevede, baz firmalar birlemeler yoluyla güç birli"ine gitmekte, bazlar satn 72 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

3 almalar yoluyla el de"itirmekte, bazlar ise yeniden yaplanarak, yoluna devam etmeye çalmaktadr. Bu oluumlara yabanc/küresel sermayenin ilgi ve katlmnn da artt" gözlenmektedir 1. Sözkonusu yeni süreç ile beraber, firmalarn faaliyet alanlarnn uluslararas boyutlara dönüme e"ilimi her zaman oldu"undan daha fazla bir nitelik kazanmtr. Günümüz gelien teknolojisiyle, etkisinin her gün daha çok hissedildi"i küreselleme olgusu, firmalar yeni ticaret ve pazarlama stratejileri benimsemek ve uygulamak durumunda brakmtr. Di"er taraftan, küresellemenin dnda kalan, globalleen pazarlar görmezden gelen iletmelerin ayakta kalamadklar ve baary yakalayamadklar açkça görülmektedir. Bu ba"lamda, firmalarn yaanan sürece uyum sa"layarak özellikle uluslararas düzeyde birtakm büyüme stratejileri gelitirmeleri ve uluslararas pazarlara giri yollarn aramalar büyük önem tamaktadr. Uluslararas alanda yatrm yapma ve uluslararas pazarlara giri yaparak büyüme düüncesinde olan firmalar için d pazarlarda faaliyet göstermenin çeitli yollar vardr. Uluslararas pazarlara giri yoluyla büyüme stratejileri ise temel olarak üçe ayrlr 2 ; ihracatta dayal stratejiler, sözlemelere dayal stratejiler ve yatrma dayal stratejiler. 1hracata dayal stratejiler; dolayl ihracat ve do"rudan ihracat olarak ikiye ayrlabilir. Sözlemelere dayal stratejiler; lisans anlamalar, franchsing, sözlemeli üretim, yönetim sözlemeleri olarak ifade edilebilir. Yatrma dayal stratejiler ise; ortak giriimler (joint venture), uluslararas birleme ve satn almalar ve do"rudan yatrm olmak üzere üçe ayrlabilir. Franchising, yukarda da ifade edildi"i üzere, uluslararas pazarlara giri çerçevesinde firmalarn yeni büyüme stratejileri 1 BOLAT, Ömer, De"ien Dünya ve Türk KOB1 leri, Aksiyon Dergisi, Say:556, DURUKAN Tülin ve Di"., Uluslararas' Pazarlara Giri+ Stratejileri Franchising Sistemi ve Türkiye Uygulamas', Asil Yayn Da"tm Ltd.Dti., Ankara 2006, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 73

4 arasnda yer alan bir sistem olup, bu çalmann bundan sonraki ksmnda franchising sistemi ayrntl olarak ele alnacaktr. II. BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM A. FRANCH1S1NG 1N TANIMI VE ÖZELL1KLER1 Özellikle 1970 li yllardan sonra sözlemeler yoluyla dünya çapnda ticari ilikilerin ekli gittikçe yaygnlamaya balamtr. Sözkonusu sözlemelerden biri franchisingdir. Hukukçular ve uluslararas kurulularca franchising farkl ekillerde tanmlanm olmasna ra"men esas itibariyle tüm tanmlarn temelde içerdi"i ve ifade etti"i kavram hemen hemen birbirinin aynsdr. Franchising, Franszca bir kelime olan ve serbest brakma, vergi ve resimlerden muaf tutma anlamna gelen Affranchir kelimesinden gelmitir. Buna karlk, literatürde franchising 1ngilizce olarak kullanlmakta ve köken itibariyle Franchise kelimesinden gelmekte olup kelimenin en yakn Türkçe karl" ise imtiyaz/ayrcalk verme olarak ifade edilebilir. 1mtiyaz verme Franchise kelimesi ile ifade edilirken, franchising ise sistemin bütününü di"er bir ifadeyle imtiyaz verme ile ortaya çkan sistemi tanmlamaktadr 3. En ksa tanmyla franchising, bir firmann bir baka firmaya belirli bir ücret karl"nda mal ve hizmetlerini satma iznini di"er bir ifadeyle isim ve formatn kullanma iznini veren bir anlamadr 4. Birbirinden ba"msz iki taraf arasnda oluturulan sözlemeye dayal bir ilikiyi ifade eden Franchising, bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkna sahip tarafn, belirli bir süre, art ve snrlamalar dahilinde iin yönetim ve organizasyonuna ilikin bilgi ve destek (know-how) 3 YAVAD, Burhan F., The Role of Economic-Demogaphic Factors in US., International Restaurant Franchising: An Empirical Investigation, Journal of Global Marketing, Volume:2, Number:1, 1988 den alntlayan P1RT1N1 Serdar ve AKAY Hüseyin, Bir Pazarlama Yöntemi Olan Franchising Sisteminde Vergi ve Muhasebe Uygulamalar, Vergi Dünyas' Dergisi, Say:189, Mays 1997, s LEVY, Michael; A. WE1TZ Barton, Retailing Management, Richard D. Irwin Inc. Homewood Boston, USA, 1992, S Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

5 sa"lamak suretiyle, imtiyaz hakkn ticari iler yürütmek üzere ikinci tarafa verdi"i imtiyazdan do"an, uzun dönemli ve sürekli bir ilikisinin bütününü oluturmaktadr 5. En yaln haliyle franchisingi, hak sahibine verilen para karl"nda belirli snai haklar ticari alanda kullanma izni olarak özetlemek mümkündür. Franchising sisteminde, franchisor ve franchisse olmak üzere en az iki taraf bulunmaktadr 6 ; - Franchisor (franchise veren); gelimi bir üretim, iletme ve pazarlama sistemine, ticari isme ve tescilli bir markaya sahip olup, bir franchising anlamas çerçevesinde i sistemini, ticari ismini ve markasn kullandran ana firmadr. - Franchisee (franchise alan); ana firmann isim ve sistemi çerçevesinde i yapabilme hakkn, yaplan franchising sözlemesinde belirtilen artlar dahilinde ödeyerek kullanan gerçek veya tüzel kiidir. Franchisor (franchise veren), piyasada tannm ve yerlemi bir ismin yada markann iletme hakkn veren taraftr. Öte yandan, Franchisee (franchise alan) ise, iletmesini ba"msz olarak yöneten, isim, iletme hakk yada marka ve di"er hizmetleri bir bedel karl"nda alan taraftr. Franchisor, isim, marka, iletme hakk yannda girimciye baar ansn artrc etki yapan teknik, idari, mali, pazarlama ve e"itim konularnda hizmetler sunarken, sözleme ile franchise alan firmann faaliyetlerini denetleme, muhasebe kaytlar inceleme, iin ak ile ilgili rapor ve bilgiler talep etme ve franchise alan firmaya sözleme süresince rekabet yasa" getirme haklarn da elinde tutmaktadr MELEMEN, Mehmet ve ARZOVA S. Burak, Uygulamal' Uluslararas' Ticaret Finansman Teknikleri Ticari ngilizce, ALFA Yaynevi, 1stanbul 1998, s.415., KUMKALE, Rüknettin, Franchising, 7 CEBEC1, Rfat, Franchising Rehberi, Kosgeb Giriimcili"i Gelitirme Merkezi, Ankara 2005, s.4-5. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 75

6 Franchising ile ilgili olarak yaplan tanmlara genel olarak bakld"nda, franchising sisteminde yer alan temel unsurlar 8 ; sistemin en az iki firma tarafndan sürekli bir ticari iliki için oluturulmas, ayrcal" veren ve alan arasnda yükümlülük ve sorumluluklar belirleyen ve kanuni ba"laycl" olan bir sözlemenin olmas ve ayrcal" verenin ayrcal" alana göre daha güçlü olmasnn yan sra ayrcal" alann ayrcal" verenin isim ve sözlemede belirtilen koullar altnda faaliyetlerini sürdürmesi eklinde sralanabilir. Franchising sisteminin balca özellikleri aa"daki ekilde sralanabilir 9 ; - Franchising, sözlemeye dayal bütünlemi bir sistem olup franchisorun (franchise verenin) belirli bir marka altnda sundu"u ürün yada hizmetin yine kendi kurmu oldu"u bir i modeline göre franchisee (franchise alan) tarafndan da"tmna imkan yaratmaktadr. - Franchising, sistemin ileyi süresi boyunca franchise veren firmaya franchise alan firma üzerinde kontrol yetkisi veren faaliyetler bütünüdür. Franchise verenin sistemin ileyi sürecinde franchise alan firma üzerindeki kontrolü, imtiyaz verilen iin anlama ile belirlenen bir standart ve yönteme göre iletilmesi gereklili"inden kaynaklanmaktadr. - Franchising, franchise veren firmann franchise alan firmaya yönelik iin kurulmas, organizasyon ve yönetim modelinin hazrlanmas, pazarlama faaliyetlerinin gerçekletirilmesi, personelin e"itilmesi ve bu kapsamda de"erlendirilecek di"er iletme faaliyetleri ile ilgili olarak yardmc ve destek olmas konusunda zorunluluk getiren bir özellik tar. Franchise veren firmann yardmlar daha mikro düzeyde de"erlendirildi"inde; sat yerinin seçimi ve dizayn, 8 BAK1, Birdo"an, Bir Pazarlama Yönetiminde Yeni Bir Yaklam: Franchising, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 1998, Cilt:2, Say:9, s P1RT1N1, S. ve AKAY, H.; Bir Pazarlama Yöntemi Olan Franchising Sisteminde Vergi ve Muhasebe Uygulamalar, Vergi Dünyas' Dergisi, Say:189, Mays 1997, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

7 araç-gereç ve ekipmanlarn alm ve satm, iin yürütülmesine yönelik personelin ve yönetimin e"itimi, reklam ve tantm yardm, standart iletme yöntemlerinin kullanm, mal ve hizmetlerin merkezi alm ve finansal yardm eklinde ele alnabilir. - Franchising, franchise alan firmann kendisine sunulan iletme imtiyazna karlk belirli bir balangç franchise ücreti, satlarn belirli bir orann telif (royalty) bedeli ve reklam harcamalar katk pay bedeli (ihtiyari) eklinde franchise veren firmaya ödenmesini gerektirir. - Franchising sistemine giren firmalar yeni bir marka yaratarak, aratrma, gelitirme, pazar aratrmas, tüketici tercihleri gibi yönetim aratrmalar yapmadan, denenmi, tecrübeler ile sistemi yakalam markalarn sahibi ile bir franchising sözlemesi çerçevesinde anlaarak ie balama olana" bulabilmektedirler. B. FRANCH1S1NG S1STEM1N1N HUKUK1 YÖNÜ Franchising ilikisinin do"mas, bu ilikiye taraf olan franchisor ve franchisee nin karlkl olarak iradelerini ortaya koymalar, di"er bir ifadeyle franchising sözlemesi ile gerçeklemektedir. Bu ba"lamda, franchising sözlemesinin hukuki boyutu, sözlemenin yaratt" hukuksal sonuçlarn tespiti açsndan önem tamaktadr. Franchising sözlemeleri, hem ulusal hem de uluslararas sözlemeler açsndan taraflarn yaptklar yatrmn sonuçlarn alabilecek uzunlukta olmak durumundadr. Genellikle bu süre, ulusal snrlar içerisinde yaplan sözlemeler için yl, uluslararas snrlar içerisinde yaplan sözlemeler için ise yl arasnda de"imektedir. Her sözlemede faaliyet bölgesi açk ve kesin bir ekilde belirtilir. Co"rafi bölge tayini, taraflar arasnda önemli müzakere ve pazarlk konularndan birini tekil eder. Bir taraftan franchising alan geni bir bölgede tekel hakk isterken, franchising veren ise faaliyet bölgesini dar tutmak veya ayn bölgede birden fazla franchising alcs tayin etme hakkna sahip olmak isteyecektir. Franchising sözlemesi, franchising alcs ile franchising vericisi arasnda sürekli bir borç ilikisini göstermektedir. Sözleme, sadece bir hizmet yada mamul ilikisi üzerinde kurulabilece"i gibi her Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 77

8 ikisinin birlikte olmas eklinde de olabilmektedir. Franchising sözlemesinde bulunmas gereken hükümler 10 ; franchisor ve franchisee ye tannan haklar, franchisee ye verilen destek, sözleme süresi, faaliyet bölgesi, franchise bedeli, sisteme giri bedeli, telif (royalty) ödemeleri ve franchisor a destek için yaplan ek ödemeler olarak sralanmakta olup sözkonusu hükümler sözlemede açk bir ekilde ifade edilmelidir. Türkiye de, franchising konusundaki hukuki düzenlemeler balangçta mevcut genel kanunlar çerçevesinde yürütülmekteyken, Avrupa Birli"i Gümrük birli"i kapsamnda gerekli mevzuat uyumunun gerçekletirilerek, tarihinde Rekabetin Korunmas Hakkndaki Kanun ve bu kanun uyarnca 1998 ylnda Rekabet Kurulu tarafndan çkarlan Franchise Anlamalarna 1likin Grup Muafiyeti Tebli"i ile ülkemiz daha sa"lkl ekilde uygulama imkanna kavumutur. Türk Hukukunda mevcut düzenlemeler kapsamnda franchising sistemi ile ilgili olarak yaplan sözlemeler, iki tarafn özgür iradeleri ve sistemi devam ettirebilmek için düündükleri prensiplerin bir araya getirilmesi ile olumaktadr. Yaplan franchising sözlemelerini, Borçlar Hukukunda yer alan sat, kira, vekalet, hizmet, haslat hükümleri ile Ticaret Hukukunda yer alan acentalk müessesesinin bir karm olarak düünmek mümkündür. Ancak, do"al olarak saylan sözleme türlerinin herhangi birine de birebir benzerli"i sözkonusu de"ildir. Di"er bir ifadeyle, franchsing sözlemesi kendine özgü yaps olan bir sözleme türüdür. Franchising sözlemesine konu olan haklar 11 ; fikri haklar, snai haklar ve haksz rekabet hukuku alanndaki gayrimaddi haklar olarak ifade edilebilir. Ad geçen gayrimaddi haklar ise; fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar, patent haklar, marka, ticaret unvan ve know-how olarak sralanabilir GÜMÜDLÜOTLU Aykut; 1leriki Yllara 1likin Olarak Pein Tahsil Edilen Franchising Bedellerinin KDV Kanunu Açsndan De"erlendirilmesi, Vergi Dünyas' Dergisi, Say:293, Ocak 2006, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

9 C. STRATEJ1K AÇIDAN FRANCH1S1NG S1STEM1N1N ÖNEM1 De"ien sosyo-ekonomik koullarda ve i yap tarzlaryla firmalar, günümüzde yeni döneme ayak uydurmak için baz de"iimleri zorunlu olarak gerçekletirmek durumundadrlar. A"r rekabet koullar, firmalar yeni alanlara yönlendirmekte, uluslararas geçerlili"i olan yeni markalar ve yeni stratejiler gelitirmeye yöneltmekte veya mevcut faaliyet alanlarnda sa"lkl büyümeye zorlamaktadr. Günümüzde, artk tek bana fiyat rekabeti de"il; fiyatla birlikte marka, kalite ve hizmet rekabeti bir bütün olarak öne çkmtr 12. Yaanan süreçte, firmalar büyüme aamalarnda nasl rekabet etmeleri gerekti"ini, ne tip bir büyüme stratejisi gelitirmeleri gerekti"ini ve bu süreci ve sonrasn nasl yönetmeleri gerekti"ini dikkate almak ve buna göre strateji belirlemek durumundadrlar. Öte yandan, günümüzde, özellikle uluslararas geçerlili"i olan bir marka yaratmak oldukça zor olup böyle bir markann oluturulmas uzun vadeli çabalar gerektirmektedir. Türkiye açsndan konuya bakld"nda, ülkemizde marka ve marka yaratmann eksikli"i özellikle uluslararas ilikilerde hissedilmektedir. Bu ba"lamda, baarsn kantlam uluslararas markalarn ticari baarlarna ve potansiyellerine ortak olmak, bu markalarn altndaki iletme bilgisi ve deneyiminden yararlanmak için franchising sistemine bavurmak, Türkiye gibi ekonomik büyümesini hzl, düük maliyetli ve az riskli olarak gerçekletirmek zorunda olan ülkeler açsndan, ekonomik stratejinin önemli bir unsuru olarak ele alnabilir 13. Ülkemizde, son dönemlerde art göstermekle birlikte, marka bilinci ve marka çeitlili"inin ekonominin belli bir kesimi dnda geliti"ini söylemek oldukça güçtür. Baz Büyükehirler ve ekonomik açdan gelimi bölgeler dnda ülkemizde, bilinen markalarn etkinli"ini ve iletme kalitesini görmek bugün bile her zaman mümkün de"ildir. Bu ba"lamda, franchising ülkemizde bölgeleraras gelimilik farklarnn giderilmesi ve ekonominin göreli olarak gelimi ve d dünyayla 12 BOLAT, Ömer, a.g.e., Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 79

10 entegre olmu kesimlerinden yönetim bilgisi ve deneyiminin aktarlmas açsndan da etkin bir yöntemdir. Mikro açdan ele alnd"nda, özellikle perakende sektörü açsndan ideal olan franchising sisteminde, en yaln ve modern yöntemlerin uygulanmas suretiyle asgari kaynakla azami i hacimlerine ulama imkan elde edilmektedir. Franchising, tüketici davran ve perakendeci yaps açsndan kültürel olarak farkl pazarlara girite en uygun stratejilerden birisidir. Franchising sisteminin günümüzde hzl bir gelime kaydetmesinin ve hzl büyümesinin temel gerekçeleri aa"daki gibi sralanabilir 14 ; - Üretim sektörünün dünya çapnda önemini kaybetmesi ve hizmet sektörünün üretim sektörünün önüne geçmesi franchisingi özellikle hizmet sektöründe oldukça sk rastlanan bir pazara giri yöntemi haline getirmitir. - Belirli bir çalma sermayesine sahip olan ve fakat bir i deneyimi olmayan küçük iletmeleri ve bireysel giriimcileri tevik edici nitelikleri franchisingin hzl büyümesini sa"lamtr. -Dünya ölçe"inde global bütünlemeye do"ru gidilmesi franchising da"tm sisteminin geliimini olumlu etkilemitir. - Batda hizmet sektörünün gün geçtikçe art göstermesi ve hizmet sektörünün hakim oldu"u ekonomilere do"ru bir gelimenin yaanmas, hizmet sektöründe franchising sisteminin yaygn olarak kullanlmasn sa"lamtr. Ülkemizde de, hizmet sektörünün zamanla gelime göstermesi ve tüm sektör içindeki a"rl"nn artmaya balamasyla birlikte franchising sisteminin kullanlmas da yaygnlamaktadr. - Franchising, çok farkl i alanlarnda uygulanabilme özelli"ine sahip oldu"undan, yeni i alanlarnn açlmasn sa"layarak ekonomiye katkda bulunmakta ve istihdam imkan oluturmaktadr. - Bireylerin yaam tarzndaki de"iiklikler de franchisingin geliimini olumlu etkilemitir. 14 ULAD, Dilber, Franchising Sistemi, Nobel Yayn Da"tm, Ankara 1999, s.17 den alntlayan DURUKAN Tülin ve Di"., a.g.e., s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

11 - Günümüzde, büyük organizasyonlarn bürokratik etkisinden kurtularak kendi iini kurmak isteyen insanlarn says hzla artmaktadr. Kendi iini kurmak için yeterli yetene"i yada güveni bulunmayan, i tecrübesi olmayan fakat tasarruflarn kendisine ait bir i kurarak de"erlendirmek isteyen küçük yatrmclarn franchising yoluyla ie balamalar, yeni i kurmaya göre daha kolay ve maliyeti düüktür. Franchising, kendi balarna kredi bulmakta zorlanan küçük yatrmclarn ana firmann deste"iyle kredi bulmalarn, ana firmann ise ürün yada hizmetlerinin da"tmn kendi amaçlarna uyum sa"layan küçük giriimciler aracl"yla düük bir maliyetle gerçekletirmelerini sa"lar Franchisinig anlamasyla, kendi isim ve markasnn kullanma hakkn veren taraf (franchise veren), iç pazarda kazand" deneyim sonucunda baarsn ispatlam ve bir franchise paketi ve yönteme ilikin sorunlar çözmesine yardmc olan bir bilgi birikimiyle d pazarlara açlmaya hazr hale gelir. Günümüzde franchising sistemi, gerek sistemin do"rudan taraflar olan franchisor ve franchisee ye ve gerekse dolayl taraflar olan tüketici ve devlete sa"lad" imkanlar, avantajlar açsndan yaygn olarak kullanlmakta, bir büyüme stratejisi olarak sistem her geçen gün yeni yeni i kollar ile geni bir yelpazede yaylmaktadr. Nitekim, sistem franchisor açsndan harcama yapmadan reklamn yapma ve bunu belirli bir gelir elde ederek sa"lama imkan yaratrken, franchisee açsndan ise franchising yoluyla hem küçük bir iletmenin sahipli"ini hem de büyük bir firmann sahip olabilece"i imkanlara kavuma olana" sa"lamaktadr. Tüketiciler, says her geçen gün artan franchising firmalarnn yarataca" rekabete ba"l olarak kaliteli ve ucuz mal ve hizmet elde etme imkan elde etmekte, devlet ise baz nedenlerle baarsz olan küçük ve orta büyüklükteki iletmeler için iyi bir çözüm olarak kaynak israfnn önüne geçilmesine olanak tanmakta ve tevik edilmek istenen sektörlerin harekete geçirilmesini sa"lamaktadr GÜMÜDOTLU A., a.g.m., s.81. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 81

12 D. FRANCHISING S1STEM1N1N UYGULAMA ADAMALARI Franchising sisteminin uygulama aamalar u ekilde ifade edilebilir 17 ; Franchisor firma, öncellikle franchisee'ye ana firma ile ilgili kiisel ve mali bilgileri içeren bilgi paketinden ve formdan oluan bir tantm dosyas hazrlayarak bu dosyay franchisse firmaya sunar. Ayrca, Franchisor firma; ana irket içi operasyonu açklayan, franchisee'nin uymas zorunlu oldu"u kurallar içeren ve franchisee'ye nasl iletece"ine dair tüm bilgileri içeren konularla ilgili olarak kitap dokümanlarn Franchisee'ye verir. Franchisee ve franchisor firma, birbirlerini karlkl olarak kiisel ve mali açdan iyi analiz edip kararlatrdktan sonra iki firma arasnda görümeler balar. Faaliyet bölgesi belirlenerek ve belirlenen faaliyet bölgesi göz önünde bulundurularak fizibilite çalmas yaplr. Bu fizibilite çalmasnda gerekli sermaye, ödeme koullar, yatrmn ne kadar sürede geri amorti edece"i belirtilir ve sözkonusu fizibilite çalmas franchisee firmaya sunulur. Franchisee firma, fizibilite çalmasn inceleyip karar verdikten sonra sözleme imzalanr. Franchising sözlemesi, hak ve yükümlülüklerin çerçevesini belirleyen bir franchising paketini içermekte olup, sözleme çok detayl ve her hususu kapsayacak ekilde olmaldr 18. Franchising sözlemesine konu olacak haklar 19 ; fikri haklar, snai haklar veya daha geni anlamyla gayri maddi haklardr. Gayri maddi haklar içerisinde saylan hak çeitleri ise; fikir ve sanat eserleri, patent, ticari marka, ticaret unvan, iletme ad ve know-how olarak sralanabilir. Sözlemenin imzalanmas ile birlikte franchisee'nin ödemeleri de balar. 1lgili ödeme plan her firma baznda de"imektedir. Yaplan anlamadan sonra franchisee firmann birim hazrl" balar. Bu birim hazrl" ma"azann dekorasyonunu, franchisee'nin ve elemanlarnn e"itimini içermektedir. Baz franchisor firmalar, birim hazrl"n üstlenerek her eyi hazrlar. Hazrlklar MARDAP, Beyhan, Franchising 1lemlerinin Muhasebeletirilmesi, Muhasebe Bilim Dünyas' Dergisi, Cilt:1, Say:3, Eylül 1999, s TUNAL, Selman S., Franchising Bedeli Ödemelerinin KDV Kanunu nun Vergiyi Do"uran Olay Hükmü Çerçevesinde De"erlendirilmesi, Vergi Dünyas' Dergisi, Say:263, Temmuz 2003, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

13 bittikten sonra franchisee ie balar. Balangç süresince franchisor franchisee firmaya teknik destekte bulunmakla yükümlüdür. E. FRANCHISING S1STEM1N1N AVANTAJLARI Franchising sisteminin hem franchisor a (franchise veren) hem de franchisee ye sa"lad" bir takm avantajlar sözkonusudur. Bu avantajlar aa"daki ekilde ifade edilebilir. 1. Franchisor a Getirdi6i Avantajlar Franchisingin franchisor firmaya getirdi"i avantajlar unlardr 20 ; - Hzl Büyüme ve Pazar Payn Artrma: Bu sistemde franchisor en az sermaye ile mal ve hizmetlerin da"tmn gerçekletirerek Pazar payn artrr. Bu nedenle, franchisor herhangi bir mali yükümlülük altna girmeden hzl bir da"tm a" gerçekletirebilir. Nitekim, pek çok firma bu sisteme Pazar payn artrmak amacyla girmitir. - Da Açlmay Sa"lama: Franchising, co"rafi uzaklklar aan bir da"tm a"na sahip oldu"u için da açlmay kolaylatrmaktadr. - Riski Yayma: Franchisor ler herhangi bir büyük genileme programnda ortaya çkabilecek riskleri yaymak için franchising sistemine bavururlar. Bir firma satn kendi ma"azalarnda yaparken baarszl"a u"ramas durumunda, ortaya çkabilecek tüm risklere de katlanmak durumundadr. Oysa ki franchising sisteminde, franchisor riskin büyük bir ksmn franchisor firmaya kaydrmtr. - Düük Gider: Franchisor n personel, kira ve idare giderleri çok düük düzeydedir. Çünkü, iin yaps gere"i franchisee kendi personelini teminle yükümlüdür. 2. Franchisee ye Getirdi6i Avantajlar Franchisingin franchisee firmaya getirdi"i avantajlar ise unlardr 21 ; 20 SEFER, Ferah, Franchising 1lemleri ve Vergilendirilmesi, Vergi Sorunlar' Dergisi, A"ustos 1997, Say:107, s , Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 83

14 - Kendi 1ini Kurma Kolayl": Franchising, giriimcilere kendi ilerini kurma konusunda büyük bir avantaj sa"lamaktadr. Zira, bu sistemde franchisee kurulu bir ticari isim yada markayla ve kantlanm bir mal ve hizmetle pazara girdi"inden, ba"msz bir i kuran giriimcinin piyasaya girerken katlanaca"ndan daha az bir zorlukla karlaacaktr. - Riskin Azalmas: Kukusuz ba"msz bir giriimci piyasaya girdi"inde pek çok riskle kar karya kalacaktr. Oysa, franchisee tannm bir isim veya marka ad altnda bir mal satmakta yada hizmet sunmakta oldu"undan, daha az bir riskle kar karya kalacaktr. - Baar Dansnn Yüksekli"i: Franchisee, denenmi bir i, tannm marka ve kabul görmü mal ve hizmetle pazara girdi"inden bu sistemde baar ans oldukça yükselmektedir. Nitekim, ABD deki istatistiklere göre franchise iletmelerde baarszlk oran %1.1 dir. Ayn istatistiklere göre, lk 10 yln sonunda ayn ii sürdüren ba"msz giriimcilerde baar oran sadece %10 iken, bu oran franchisee iletmelerde %80 in üzerine çkmaktadr. - Kredibilite 1mkan: Franchisor, franchisee ye kredi bulma konusunda yardmc olmaktadr. Bu ise sistemi cazip klan en önemli hususlardan birisidir. - Masraflarn Düüklü"ü: Franchisor un sahip oldu"u tecrübe, franchisee nin masraflarn azaltmaktadr. Ayrca, franchisee franchisor tarafndan yaplan reklamdan yararland" için reklam ve promosyon gibi harcamalardan kurtulmu olur. Öte yandan, franchise alan franchise verenin aratrma ve deneyim sonuçlarndan hiçbir para ve zaman harcamakszn yararlanr. Bütün bunlar ise franchisor n maliyetini düürür. Ayrca, ülke ekonomisi açsndan konuya bakld"nda, franchising sistemi sayesinde ülkeye yeni ürün ve hizmetlerin yannda yeni teknolojiler ve i organizasyonlarnn gelmesiyle yeni üretim teknolojilerinin ekonomiye kazandrlmas sa"lanr SEFER, Ferah, a.g.m., s.127., Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

15 Öte yandan, franchising sisteminin yukarda ifade edilen avantajlarnn yannda, gerk franchisor ve gerekse franchisee firma açsndan getirdi"i birtakm dezavantajlar da sözkonusudur. Franchisor açsndan sözkonusu dezavantajlar; kontrol güçlü"ü, yaptrm zayfl" ve rekabet yasa" güçlü"ü olarak sralanrken, franchisee açsndan da; ba"msz olamama, sürekli bir maliyet getirmesi ve sözlemeyi sona erdirme güçlü"ü franchising sisteminin dezavantajl yönleri olarak ifade edilebilir 23. III. FRANCHISING SSTEMNN VERGLENDRME KAR!ISINDAK DURUMU Franchising sözlemesi ile taraflar vergi yükümlülü"ü altna girmektedirler. Franchising ilikisinde, vergi kanunlar açsndan taraflara sözkonusu vergi yükümlülü"ünü yükleyen, di"er bir ifadeyle vergiyi do"uran olay franchising sözlemesidir. Bu noktada, franchising sözlemesini oluturan gayrimaddi haklarn sözkonusu sözleme ile kullandrma hakknn niteli"i önem arzetmekte olup bu hakkn devir mi yoksa sat m oldu"unun tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun tespit edilmesinde, franchising sözlemesinin detaylar önem arzetmekte olup bu konuda bavurulacak temel araç ise Gelir Vergisi Kanunu nun Di"er Kazanç ve 1radlar düzenleyen 80. maddesi ile Gayrimenkul Sermaye 1ratlarn düzenleyen 70. maddesidir 24. Döyle ki; e"er sözlemede haklarn sat sözkonusu ise sat sonras ortaya çkan kazancn di"er kazanç ve irad olarak Gelir Vergisi Kanunu nun 80. maddesine göre, haklarn kullanmnn devri sözkonusu ise kullanma ba"l olarak ortaya çkan kazancn gayrimenkul sermaye irad olarak Gelir Vergisi Kanunu nun 70. maddesine göre vergilendirilmesi gerekmektedir. Kanunun 70. maddesinde önce gayrimenkul sermaye iradnn tanm yaplm ve sonrasnda bu kaynaklardan elde edilen gelir gayrimenkul sermaye irad olarak nitelendirilmitir. GVK nun 70. maddesinin 5. bendine göre; arama, iletmeve imtiyaz haklar ve ruhsatlar, ihtira berat (ihtira beratnn mucitleri veya kanuni 23 SEFER, Ferah, a.g.m., s TÜNAL, Selman S., a.g.m., s.41. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 85

16 mirasçlar tarafndan kiralanmasndan do"an kazançlar serbest meslek kazancdr), alameti farika, marka, ticaret unvan, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantlar, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarnda elde edilmi bir tecrübeye ait bilgileri gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakk veya kullanma imtiyaz gibi haklar (bu haklarn kullanlmas için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye irad saylr) gayri menkul sermaye irad olarak kabul edilmitir. Madde hükmünde ifade edilen haklarn kullandrma hakk veya imtiyaznn kiraya verilmesi, franchising anlamalarn Borçlar Kanununda düzenlenen kira sözlemelerine yaknlatrmaktadr. Bu ba"lamda, taraflar arasnda yaplan franchising anlamas kira sözlemesi olarak nitelendirilerek elde edilen kira geliri GVK nn 70/5 maddesine göre gayrimenkul sermaye irad olarak vergiye tabi olur 25. Ancak, Kanunun 70/5 maddesinde sralanan hak ve imtiyazlarn ticari veya zirai bir iletmeye dahil olmas halinde, bunlarn kiralanmas veya kullanlmas dolaysyla elde edilen iratlar, ticari veya zirai kazancn tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanr. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 3/2. maddesine göre, kanuni ve i merkezlerinin her ikisi de Türkiye de bulunmayan dar mükellefler, sadece Türkiye de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceklerdir. Mezkur kanunun 3/3-ç maddesi uyarnca, menkul ve gayrimenkuller ile imtiyaz haklarnn Türkiye de kiralanmasndan elde edilen iratlar KVK nn 30. maddesi kapsamnda kurumlar vergisi stopajna tabi tutulacaktr. KVK nun sözü edilen bu hükümlerine göre, yurtdnda yerleik kurumlara yaplan imtiyaz haklar (franchising) ödemeleri gayrimenkul sermaye iraddr. Bu nedenle, dar mükellef kurumlara sisteme giri bedeli, telif (royalty) ve reklam harcamalarna katk pay ad altnda yaplan ödemeler üzerinden KVK nn 30. maddesine göre %15 orannda kurumlar 25 AYANOTLU, Ejder, Franchising ve Türkiye Uygulamas, Vergi Dünyas', Dergisi, Say:176, Nisan 1996, s.86., GÜLER 1brahim, Franchising Sisteminde Know-How Karl"nda Tam Mükelleflerin Dar Mükelleflere Yapt" Ödemelerin Vergisel Boyutu ve Muhasebesi, 86 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

17 vergisi kesintisi yaplacaktr. Türkiye ile çeitli ülkeler arasnda yaplm bulunan ve gelir üzerinden alnan vergilerde çifte vergilendirmeyi önlemeyi amaçlayan anlamalarla sözkonusu stopaj oran daha düük olarak da uygulanabilmektedir. Öte yandan, GVK nin 70. maddesinde belirtilen mal ve haklar franchising sözlemesi karl"nda kiralanmas ilemi Katma De"er Vergisi Kanunu nun 1/3-f maddesine göre KDV ye tabi bulunmaktadr. Dar mükellef iletmelerle yaplan franchising ilemlerinde mal ve haklardan yararlanan kii ve kurulu Türkiye de bulundu"undan KDV sözkonusu olup verginin mükellefi ise kiraya veren (franchisor) dr. Fakat, yurtdnda yerleik kurumlarn Türkiye de KDV mükellefiyeti bulunmad"ndan, sisteme giri, telif (royalty) veya reklam katk pay ödemeleri üzerinden hesaplanan KDV, kanunun 9/1. maddesi gere"ince Türkiye de yerleik kii ve kurulular tarafndan sorumlu sfatyla 2 Nolu KDV beyannamesi ile beyan edilerek vergi dairesine ödenir. Sorumlu sfatyla ödenen KDV, ayn dönemde kendisinin ayrca verece"i 1 Nolu KDV beyannamesinde indirilir. IV. FRANCHISING SSTEMNDE MUHASEBE UYGULAMASI Franchising sisteminin uygulanmasnda en önemli konulardan birisi de franchising ilemlerinin muhasebeletirilmesi boyutudur. Franchising ödemeleri, iki taraf açsndan da farkl de"erlendirilebilen bir finansal durumdur. Franchise alan açsndan bakld"nda, sözkonusu ödeme di"er iletmeden alnan uzmanlk yada haklar karl"nda ödenen bir ücret iken, franchise veren açsndan bakld"nda, zökonusu hakkn verilebilmesi ve franchise ilikisinin kurulabilmesi için yaplacak ilemler karl"nda alnan masrafa katk paydr. Franchising ilemleri Türkiye de yerleik tam mükellef kurumlar arasnda yaplabilece"i gibi, Türkiye de yerleik tam mükelleflerle kanuni ve i merkezlerinin her ikisi de Türkiye de bulunmayan yurtdnda yerleik dar mükellefler arasnda da yaplabilir. Tam mükellef kurumlar arasnda yaplan franchising sözlemelerinde, taraflarn Türkiye de yerleik olmas nedeniyle vergi ve muhasebe uygulamalar açsndan karmak bir durum sözkonusu de"ildir. Fakat, franchise verenin dar mükellef olmas durumunda, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 87

18 ödenecek ücret toplamndan tahakkuk eden vergi ödemesi, franchise alan iletme tarafndan franchise veren iletme adna sorumlu sfatyla yaplmas sözkonusu oldu"undan, çalmamzda tam ve dar mükellefler arasnda yaplan franchising ilemlerinin muhasebeletirilmesi üzerinde durulmutur. Dar mükellef kurumlarla yaplan franchising sözlemeleri nedeniyle dar mükelleflere ödenen balangç (sisteme giri) bedeli 260-HAKLAR HESABI nda muhasebeletirilir. Bu hesabn tutar sözlemenin süresi belli ise yararlanma süresi içerisinde, belli de"il ise 15 yllk sürede %6.66 orannda itfa olunarak yok edilir (VUKGT-333 ve 365-Liste Sra No-55). 1tfa kaydnda kullanlan gider hesab; hizmet üreten iletmelerde 740-H1ZMET ÜRET1M MAL1YET1 HESABI, mamul üreten iletmelerde ise 730-GENEL ÜRET1M G1DERLER1 HESABI dr. Ayrca, dar mükellef kurumlara ödenen telif (royalty) ve reklam harcamalar katk paylar 760- PAZARLAMA, SATID VE DATITIM G1DERLER1 HESABI na kaydedilir. Franchising ilemleri ile ilgili muhasebe kaytlar ve bununla ilgili örnek uygulama 26 aa"da yer almaktadr. Franchising sözlemesine konu olan haklar gayrimaddi haklar olarak ele alnd"ndan ve örnek uygulamada da Özel Tüketim Vergisi sözkonusu olmad"ndan, muhasebe kaytlarnda Özel Tüketim Vergisi ve buna ilikin KDV yer almamtr; A. FRANCH1SE ALAN 1DLETMEN1N FRANCH1SE ÜCRET1N1N (S1STEME G1R1D ÜCRET1) ÖDENMES1 1LE 1LG1L1 OLARAK YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYDI Türkiye de yerleik ve tam mükellef olan X A.D. yurtdnda yerleik ve dar mükellef olan Y A.D. ile tarihinde 10 yllk franchising sözlemesi yapm olup sözleme gere"i YTL balangç ücreti ödemitir. Dirketin faaliyete bulundu"u ülke ile 26 Örne"in oluturulmasnda GÜLER, 1brahim, Franchising Sisteminde Know-How Karl"nda Tam Mükelleflerin Dar Mükelleflere Yapt" Ödemelerin Vergisel Boyutu ve Muhasebesi, den yararlanlmtr. 88 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

19 Türkiye arasnda yaplan çifte vergilendirmeyi önleme anlamas gere"i gayrimaddi hak üzerinden yaplacak tevkifat oran %10 ve KDV oran ise %18 dir. Buna göre, X. A.D. tarafndan bununla ilgili olarak yaplmas gereken muhasebe kayd aa"daki gibi olacaktr; HAKLAR ND1R1LECEK KDV x % BANKALAR ÖDENECEK VERG1 VE FONLAR Dar. Mük. Kur. Vergisi Stop x % Sorumluluk Sf. Öd. KDV x %18 / B. FRANCHISE ALAN 1DLETMEN1N KULLANDITI HAKLARA AMORT1SMAN AYRILMASI 1LE 1LG1L1 OLARAK YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYDI Taraflar arasnda akdedilen sözleme gere"i haklar ile ilgili olarak kullanm süresi belirlenmise, sözkonusu haklar kullanm süresi içerisinde eit taksitler halinde itfa edilmelidir. Sözlemede kullanm süresi ile ilgili olarak özel bir hükmün olmamas durumunda, TMS sözkonusu süreyi 5 yl olarak belirlemitir. Muhasebe açsndan bakld"nda, sözleme süresi ile haklarn itfa süresi paralellik göstermektedir. Buna göre, örne"imizde sözleme süresi 10 yl olarak belirlendi"inden itfa ilemlerinin de 10 yllk bir periyoda yaylmas ve yllk %10 orannda itfa ilemine tabi tutulmas gerekmektedir. Yllk olarak ayrlmas gereken amortismanlarn geçici vergi dönemlerinde ancak o döneme isabet eden ksmnn giderletirilmesi, gelecek aylara isabet eden ksmnn ise 180-GELECEK AYLARA A1T G1DERLER HESABI nda takip edilerek daha sonra kendi dönemlerinde giderletirilmesi gerekmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 89

20 Buna göre, X. A.D. nce kullanlan haklar üzerinden ayrlacak amortisman ile ilgili olarak dönemsonunda yaplmas gereken muhasebe kayd aa"daki gibi olacaktr; H1ZMET ÜRET1M MAL1YET VEYA 730 GENEL ÜRET1M G1DERLER B1R1KM1D AMORT1SMANLAR / C. FRANCH1SE ALAN 1DLETMEN1N TEL1F (ROYALTY) ÖDEMES1 1LE 1LG1L1 OLARAK YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYDI Taraflar arasnda yaplan sözlemeye göre yllk brüt haslatn %7 si orannda telif (royalty) ödemesinin yaplmas kararlatrlmtr. Tam mükellef X. A.D. nin tarihi itibariyle yllk cirosu toplam YTL olarak gerçeklemitir. Hesaplanan telif ücretinin (royalty) brüt tutar oldu"u sözlemede belirtilmitir. Bu durumda, hesaplanan telif (royalty) tutar ( x %7 =) YTL dir. Sözkonusu tutar üzerinden kanuni kesintiler yapldktan sonra kalan tutar Y A.D. ye ödenecektir. Buna göre, X. A.D. nce telif (royalty) ödemesi ile ilgili olarak dönemsonunda yaplmas gereken muhasebe kayd aa"daki gibi olacaktr; PAZ. SATID VE DAT. G1D x % ND1R1LECEK KDV x % BANKALAR ÖDENECEK VERG1 VE FONLAR Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : turcevik@hotmail.com GSM: 05326032494 2003 - ANKARA ÖZET Leasing kavramı, bir

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON TÜİK FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 3 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU !"!# 3129 ISBN 978-975-19-4218-0-50 AdetǨ-ΰ ˇðŞŞŞˇ3ìúł Önsöz!! "#$"%!!! "#$%&'(! )*+,+&*+&%!

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

Hamide KOCADORU. Özet

Hamide KOCADORU. Özet KÜRESEL BR RKETN ÜST DÜZEY YÖNETCLER LE TÜRKYE DE YAPMAYI TERCH ETME VE ETMEME NEDENLERN ORTAYA ÇIKARMAYA YÖNELK BR GÖRÜME AN INTERVIEW ABOUT GLOBAL INVESTMENT IN TURKEY WITH ADMINISTRATOR OF GLOBAL COMPANY

Detaylı

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE Ör.Gör.Kemal KARAYORMUK * Mehmet Ali KÖSEOLU ** ÖZET Bu çalmada, pazarlama yöneticilerinin kararlarna yön veren pazarlama bilgi sistemi ele alnmtr. Bilgi, iletmeler

Detaylı