BAYĠLĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 4 : MARKA VE PATENT HAKKI VE BUNLARIN KULLANILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYĠLĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 4 : MARKA VE PATENT HAKKI VE BUNLARIN KULLANILMASI"

Transkript

1 BAYĠLĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 : TARAFLAR A) ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA B) BAYĠ MADDE 2 : SÖZLEġMENĠN KONUSU *Firma ile Bayi arasında; Firmaya ait bulunan ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMAmarka ve logosunun kullanılması suretiyle yine Firmaya ait bulunan ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA patentli ürünlerin satışı konusundaki bayilik sözleşmesidir. MADDE 3 : BAYĠLĠĞĠN AÇILACAĞI YER Bayi,. Adresinde satış yapmak sureti ile işbu sözleşmeden doğan bayilik haklarını kullanabilecektir. Bayi, bu adres dışında bayilik hakkının bulunmadığını beyan ve kabul eder. MADDE 4 : MARKA VE PATENT HAKKI VE BUNLARIN KULLANILMASI *ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA logosu ve ürünlerinin patent hakkının tamamı firmaya aittir. Firma bu sözleşmeyi imzalamakla bu hakların bayiye sözleşmede belirtilen adreste ve sürede kullanılmasına, işbu sözleşmedeki şartlar dahilinde müsaade edecektir. Bayi tarafından bu hakların başkasına devri veya sözleşmeye aykırı bir şekilde kullanılması mümkün değildir. MADDE 5 : ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMAÜRÜNLERĠNĠN TANIMI VE ĠSĠMLERĠ *Firma tarafından özel bir formül ve karışım kullanılarak imalatı yapılan işbu sözleşmede ismi anılan yahut firma tarafından ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünü alarak sonradan çıkartılarak imalatı yapılan gıda ürünleri ile özel bir karışım kullanılmasa dahi firma tarafından ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünü olarak satılacağı bildirilen bu sözleşmede ismi yazılı olan veya olmayan bütün ürünleri satmaya mükelleftir.

2 MADDE 6 : ÜRÜN DEĞĠġĠKLĠĞĠ *Firma yeni ürünler çıkartma hak ve yetkisine sahiptir. Bayi, sözleşmede ismi geçmeyen ve fakat firma tarafından sonradan çıkartılan ürünleri dahi, firmanın bu sözleşme ve yeni çıkartılan ürün ile ilgili olarak belirleyeceği şartlar dahilinde kayıtsız ve şartsız olarak satmayı kabul ve taahhüt eder. *Bu ürünlerin isim, renk, miktar tad, şekil, çeşit ve ürünün kendisinde her türlü değişikliği yapmak veya ürünü tamamen ortadan kaldırmak yetkisi tamamen firmaya ait olup, bayinin bu meseleler ile ilgili olarak hiçbir hak ve yetkisinin olmadığını bayi şimdiden kabul eder ve bu sebeplerle zarara uğradığını veya uğrayacağını iddia edemez ve uğrayacağı zarara dahi kendisinin katlanacağını ve firmaya rücu etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. MADDE 7 : YAN ÜRÜNLER *ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünlerinin yanında tüketilen Şalgam, su, gazlı veya gazsız her türlü içecek gibi ve sair gıda ürünlerinin tamamıdır. Yan ürünlerin seçimi tamamen firma tarafından yapılır. Hangi yan ürünlerin satılabileceğini firma belirler. Bayi, firmanın belirlediği yan ürünler dışında her hangi bir yan ürünü satamaz yahut müşterilerine ikram edemez. Bayi yan ürünleri, piyasada serbest satılan ürün dahi olsa, ancak firmadan satın alabilir. Firma yan ürünlerde değişiklik yapmak hakkında sahip olup bayi bu değişikliklere dahi kayıtsız şartsız uyacaktır. MADDE 8 : YARDIMCI MALZEMELER *ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünlerinin tüketici tarafından tüketilmesinde kullanılan, gıda ürünü dışındaki bardak, tabak, kürdan, peçete ve sair her türlü malzeme ile ürünün tanıtılması ve satılması için kullanılan broşür, kartvizit, kutu, kolonyalı mendil, her türlü baskılı kağıt, çanta ve poşetdir. Yardımcı malzemelerin seçimi tamamen firma tarafından yapılır. Hangi yardımcı malzemenin kullanılabileceğini firma belirler. Bayi, firmanın belirlediği yardımcı malzeme dışında herhangi bir yardımcı malzeme kullanamaz. Bayi yardımcı malzemeleri, piyasada seberbest satılan malzeme dahi olsa, ancak firmadan satın alabilir. Yardımcı malzemelerin firma tarafından bayiye satışında, satış fiyatını firma belirler. Firma yardımcı malzemelerde değişiklik yapmak hakkına sahip olup bayi bu değişikliklere dahi kayıtsız şartsız uyacaktır. Ayrıca firmanın eskidiğini gördüğü yardımcı malzemelerin değiştirilmesi talebini, bayi derhal yerine getirir. MADDE 9 : ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ÜRÜNLERĠ, YAN ÜRÜNLER VE YARDIMCI MALZEMELERĠN BAYĠYE SATIġ FĠYATI

3 *ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünleri, yan ürünler ve yardımcı ürünlerin satış fiyatı tamamen firma tarafından belirlenir. Bayi firmanın belirleyeceği fiyat üzerinden firmadan bu ürünler ile malzemeleri satın almayı şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 10 : BAYĠNĠN MAĞAZASININ KURULUMU *Bayinin mağaza kurulumunda, kuruluşa ilişkin her türlü harcama tamamen bayi tarafından harcanır. Kuruluş esnasında mağaza yerinin kabulünden içinde ve dışında kullanılacak her türlü malzemenin tespiti firma tarafından yapılır. Bayi firmanın istediği şekil ve vasıfta mağaza kurmak zorundadır. Firmanın standartları dışında hiçbir dizayn yapılamaz, firmanın onayı olmadan yazı, resim ve tablo asılamaz. Bayi mağaza yerini, mağazanın iç ve dış dizaynını firma yazılı onayı olmadan değiştiremez. Bayinin yazılı onay almadan değiştirmesi halinde, bayi iş bu sözleşmedeki haklarının tamamını kaybeder. MADDE 11 : BAYĠNĠN ÜRÜN (ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMAVE YAN ÜRÜNLER) VE YARDIMCI MALZEME SĠPARĠġĠ VE SĠPARĠġ TALEP FORMU *Sipariş Talep Formu, firma tarafından hazırlanarak bayilere verilen ve bayilerin sipariş vermek istediklerinde sipariş talebi için dolduracakları matbu belgedir. Sipariş talep formunu doldurarak firmaya teslim eden bayi ürün ve malzeme sipariş etmek için talepte bulunmuş sayılır. Bu talebinin firma tarafından uygun görülmesi halinde ürünü sipariş etmiş sayılacaktır. Firmanın uygun görmemesi yahut kısmen uygun görülmemesi halinde, firmaca uygun görülmeyen kısım için ürün ve malzeme sipariş etmemiş sayılacaktır. *Bayi tarafından yapılacak ürün siparişi, teslimi istenen günden en az bir gün evvel yapılacaktır. Siparişler, sipariş talep formunun bayi tarafından doldurulup imzalanması ile yapılır. Sipariş talep formu firma tarafından uygun görülenerek ürünün bayiye gönderilmesi halinde, bayi ürünü teslim almaktan ve ürünün bedelini her ne sebeple olursa olsun ödemekten kaçınamaz. *Bayi yardımcı malzeme sipariş talebini ise firmaya bir hafta önceden g3öndereceği sipariş talep formunu doldurmak sureti ile verecektir. Sipariş talep formunu doldurup imzalayan ve firmaya teslim eden bayi, sipariş talep formu firma tarafından uygun görülerek yardımcı malzemenin bayiye gönderilmesi halinde, bayi ürünü teslim almaktan ve ürünün bedelini her ne sebeple olursa olsun ödemekten kaçınamaz. *Bayi tarafından sipariş talep formunun doldurularak firmaya teslim edilmesi, firmanın bayiye istediği miktar ve cinste ürünü teslim etme mükellefiyeti doğurmaz. *Sipariş talep edilen ürünler ve yardımcı malzemeler, sipariş talep formunda teslimi istenen günde teslim tutanağı düzenlenmek sureti ile firma tarafından bayiye teslim edilir. Ancak firma işbu sözleşmenin 11.maddesinde belirtilen sebeplere binaen siparişi talep edilen miktar ve çeşitte ürün ve

4 malzemeyi teslim etmekten imtina edebilir. Bu halde dahi bayi yardımcı malzemeyi dışarıdan temin etmeyecektir. *Firma tarafından hazırlanacak olan teslim tutanağında ürün imalat tarihi ve teslim tarihi yazılmak zorundadır. MADDE 12 : YETKĠSĠ FĠRMANIN ÜRÜN VE YARDIMCI MALZEME VERMEYE *Firma sipariş talep edilen ürünü istediği miktar kadar ve gününde teslim eder. Ancak firmanın, ürünün satılamayacağı yönünde bir düşüncesi olursa sipariş edilen miktarda ürün çıkartmak ve bayiye teslim etmek zorunda değildir. Firma bu durumda satılabileceğine inandığı miktarda ürün çıkartır ve bakiye bu miktarda ürün teslim eder. *Bayinin kendi kapasitesini yahut firmanın kapasitesinin üzerinde yahut firmanın iş yoğunluğunu içerisinde çıkartamayacağını veya süresinde yetiştirememeciği miktarda ve/veya çeşitte ürün talep etmesi halinde,firma bayiye ürün vermek zorunda değildir. *Bayi bu durumda kendisinin istediği miktarın altında ürün teslim edildiğinden bahisle ürünü teslim almaması halinde firmadan herhangi bir hak talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bayi siparişi ne olursa olsun teslim edilecek ürün miktarının tespitinde firmayı muhayyer bırakmıştır. Firma da, talebin altında bir teslim olması halinde bunu teslim tutanağında belirtmek zorundadır. Bayi talebinin altında bir teslimden dolayı firmayı şimdiden ibra eyler. MADDE 13 : ÇĠ-PA KĠNG ÇĠĞKÖFTE PAZARLAMA ÜRÜNLERĠNĠN ĠMALATI ÇĠ-PA KĠNG ÇĠĞKÖFTE PAZARLAMA ürünlerinin imalatı ancak firma tarafından yapılabilir. Bayi kendisi ürün imalatı yapamayacağı gibi, firma dışındaki kişilere de ürün imal ettiremez. *Bayi, firmaca izin verilen mağazasında, ancak ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMAürünlerini ve firmanın belirlediği ve bayiye sattığı yan ürünlerin satışını yapabilir. Bu ürünler dışında mağazasına ürün sokamaz ve mağazasında satış yapamaz. Ayrıca ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünleri ile yan ürünlerin benzerlerini firma dışından temin ederek satışa sunamaz. MADDE 14 : BAYĠNĠN SATIġ SINIRI *Firma nın vereceği bayilik mevcut bayiliğe mesafesi enaz 1 km ile sınırlı olup firma mevcut bayiye 1 km den daha yakın bir bölgeye bayilik vermez. Şayet belirtilen mesafe içerisinde şube açılmasına ihtiyaç duyulursa bu ihtiyaç firma tarafından bayiye yazılı olarak bildirilir ve bayi bu ihtiyacı

5 karşılar. Firma bu bayilik açılımı için mevcut bayiden marka kullanımı için hiçbir ücret almaz. Eğer bayi bu ihtiyacı karşılamaz ise firma ikinci defa yazılı olarak talepte bulunur. Bayi talep doğrultusunda şube açılımını gerçekleştirmez ise firma bayiye noter kanalı ile ihtar gönderip devamında ise şube açma yetkisi firmaya geçer. MADDE 15 : ÇĠ-PA KĠNG ÇĠĞKÖFTE PAZARLAMA ÜRÜNLERĠNĠN SATIġ SÜRESĠ *ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünleri imalat tarihinden itibaren en geç 2 (iki) gün içerisinde satılmalıdır. İki gün içerisinde satılarak bitirilemeyen ürünü bayi satmayacak ve ürünü iade edecektir. Satış süresi olan iki gününü geçirmiş bir ürünün satılmasından dolayı firmaya yahut üçüncü kişilere gelebilecek her türlü zararın her hangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın bayi tarafından karşılanacağını, bayi beyankabul ve taahhüt eder. MADDE 16 : SAKLAMA KOġULLARI *Bayi teslim aldığı ürünleri, ürün tüketilene kadar hijyen kurallarına uygun olarak, sağlıklı bir ortamda saklamak, bunun için gerekli teknik donanımını kurmak Türk gıda hukukunun gıda saklama koşullarına harfiyen riayet etmek zorundadır. Bayi tarafından, sağlıklı çalışma koşulları ve sağlıklı ürün sunma koşulları eksiksiz ve mükemmel olarak süreklilik arz edecek şekilde sağlanacaktır. Ürünün teslim alınmasından sonra ürünün korunması tamamen bayinin mükellefiyetindedir. Ürünün uygunsuz ortam ve koşullarda saklanmasından dolayı firmaya veya üçüncü kişilere gelebilecek her türlü zararı, bayi her hangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 17 : ÜRÜNLERĠN SATIġ VE SUNUM ġeklġ ÇĠPA KĠNG ÇĠĞKÖFTE PAZARLAMA ürünlerinin bayi tarafından satılmasındaki her türlü satış ve sunum şekli firma tarafından belirlenebilir ve bayi bunlara uyar. *Bayi ancak mağazasında, son tüketiciye, perakende satış yapabilir. Bayi hiçbir şekilde toptan satış yapamaz. *Personelin kıyafeti, evlere ve işyerlerine hizmet şekli ile kullanılacak araçların (örneğin motorun) şekli, modeli ve markası firma tarafından belirlenecek esas ve şekil çerçevesinde uygulanacaktır. MADDE 18 : ÜRÜNLERĠN SATIġ YERĠ Bayi ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünlerini ancak iģbu sözleģmede gösterilen mağazasında satabilir, baģkaca yerlerde satıģ yapamayacağı gibi baģka kiģilere dahi sattıramaz. MADDE 19 : BAYĠNĠN DENETĠMĠ

6 *Mağaza kurulumu ve işletilmesi esnasında, bayilik devam ettiği sürece, zaman ve konu sınırlaması olmaksızın firma bayiyi denetleme hak ve yetkisine sahiptir. Bayi firmanın denetleme yapmak istediği her konuda firmaya yardımcı olmak gerekli bilgileri eksiksiz vermek ve belgeleri eksiksiz teslim etmek zorundadır. Denetleme neticesinde firma tarafından görülen eksiklik yahut yanlışlıklar bayi tarafından derhal düzeltilir. MADDE 20 : MARKA HAKKININ KULLANILMASI *Firmaya ait olan ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA isminin ve markasının kullanılması karşılığında bayi firmaya... öder. Bayi tarafından ödenen bu paranın firmadan geri iadesi kesinlikle istenemez. İşbu sözleşmeyi imzalayan bayi bu maddede belirtilen bedeli ödediği anda isim hakkını kullanma hakkı elde eder. Bundan sonra derhal sözleşmeye aykırılık sebebi ile yahut bayinin talebi ile sözleşme feshedilse dahi bayi ödediği bu bedeli geri istemeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 21 : HESAP DÖNEMĠ, HESAPLARIN KESĠLMESĠ, BEDELĠN ÖDENMESĠ VE GEÇ ÖDEME *Hesap dönemi Pazartesi gününden Pazar gününe kadar olup bir haftalıktır. Firma hafta boyunca bayiye teslim ettiği ürünleri ve yardımcı malzemeyi gösterir teslim tutanaklarını da ekleyerek hesap kesim pusulası düzenler. Her hafta Pazartesi günleri düzenlenecek olan hesap kesim pusulasında bayiye bir hafta boyunca verilen ürünlerin cinsi ve miktarı ile yardımcı malzemelerin toplam fiyatı gösterilir. Hesap kesim pusulası bayiye fax, mail ve sair yollarla firma tarafından gönderilir. Hesap kesim pusulasını pazartesi teslim alan bayi sonraki gün olan Salı günü haftalık ödemesini nakden ve defaten yapar. *Ödemelerin gecikmesi halinde; geciken rakama göre hangi üründen ne kadar ödemenin geciktiği ve bu ödenecek miktarın hangi üründense ne kadar ürüne takebül ettiği tespit edilecek ve gecikerek yapılan ödeme ne zaman yapılıyorsa, ürünün ödeme zamanındaki firma çıkış (işbu sözleşmenin 8. maddesinde belirtildiği şekilde firma tarafından belirlenen fiyat üzerinden) fiyatı üzerinden geciken ürün miktarınca ödeme yapılacaktır. Ancak firma bu tespiti yapmış olsa dahi ödemeyi almak ve sözleşmeyi feshetmek haklarına sahiptir. MADDE 22 : SÖZLEġMEYE AYKIRI DAVRANIġ *Tarafların işbu sözleşme maddelerinden birine aykırı davranmaları, her hangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fesih nedeni olarak kabul edilmiştir. MADDE 23 : CEZAĠ ġart *Bayinin sözleşmeye aykırı davranması halinde bayi, herhangi bir ihbar, ihtar dava ve icra takibine gerek kalmaksızın firmaya 30,000 YTL yi (Otuzbin Yeni Türk Lirası) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7 *Bayinin sözleşmeye aykırı davranışı sebebi ile firmanın ve/veya üçüncü kişilerin gördüğü veya göreceği her türlü zararını, bayi ödediği cezai şart ile bağdaştırmamak şartı ile ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 24 : TEMĠNAT *Bayi, sözleşmenin devamı süresince sözleşme uygun davranacağını firmaya ve üçüncü kişilere zarar vermeyeceğini taahhüt eder. Bunların teminatı olarak da... TL (..) bedelli teminat senedini firmaya verecektir. Firmanın veya üçüncü kişilerin zarar görmesi halinde firma bu senedi derhal işleme koyma hakkına sahiptir. MADDE 25 : MAĞAZA DEVRĠ *Mağaza devri, Marka kullanma hakkı devri kesinlikle yasaktır. Ancak firmanın yazılı muvafakat vermesi hali istisnadır. MADDE 26 : REKLAM GĠDERLERĠ *Yapılacak olan Tv, Radyo, Gazete, Dergi v.s. her türlü basılı, işitsel ve görsel yayın organlarında yapqılacak reklam giderlerinin %25 i firma tarafından ödenecektir. Geri kalan %75 ini ise her bayi kendi cirosu nispetinde öder. Bayi nispetlerinin belirleme şekli ise şöyledir; bütün bayilerin toplam cirosu yüzde yüz kabul edilerek, her bayinin yüzdesi kendi cirosu üzerinden BELİRLENİR VE REKLAM GİDERLERİNİN %75 İNE HER BAYİ BU ŞEKİLDE BELİRLENECEK YÜZDESİ KADAR KATILIR. Buna ilişkin ödemeler firmanın talebi üzerine firmaya yapılacaktır. Bu hüküm firmanın almış olduğu reklam kararları için geçerlidir. *Bayi yerel basın ve yayında kendi takdiri ile reklam vermek ister ise firmanın yazılı onayını almak (madde 31 de yazıldığ gibi) ve firmanın belirleyeceği reklamı yayınlamak ve reklam masraflarının tamamına kendisi katılmak kaydı ile reklam verebilecektir. MADDE 27 : WEB SAYFASI HĠZMETLER *Web sayfası hizmetleri tamamen firma tarafından verilir. Web sayfasında bayinin isimlerinin yazılıp yazılmaması firmanın takdirindedir. Bayinin web sayfası açması firmanın kabulüne bağlıdır. MADDE 28 : BAYĠNĠN PERSONEL ÇALIġTIRMASI *Bayi çalıştıracağı personelin kimlik bilgilerini, ikametgah bilgilerini, gıda sektöründe çalışmaya engel hali olmadığına dair sağlık raporunu ve sabıka kaydını içerir bir dosyayı personelin işe başlamasından önce firmaya gönderecektir. Bayilerde çalışan personel ile ilgili şikayetler derhal firmaya bildirilecektir. Firmanın onay vermediği kişiler çalıştırılmayacaktır.

8 Bayilerde çalışan bayi personelinin Sosyal Sigortalar Yasası, İş yasası ve sair mevzuat gereğince olan haklarının tamamının yerine getirilmesi bayinin mükellefiyetindedir. MADDE 29 : BAYĠ VE PERSONEL EĞĠTĠMĠ *Bayinin kendisi ve çalıştırdığı personeli firmanın uygulayacağı eğitim programları ve seminerlere firmanın istediği zamanlarda katılmakla mükelleftirler. MADDE 30: BAYĠNĠN RESMĠ MAKAMLARCA KAPATILMASI *Sağlık, vergi ve sair sebepler ile resmi makamlar tarafından bayinin kapatılması halinde bayinin çalışabilmesi için tazminat olarak.. (.) yi firmaya ödemesi zorunludur. Aksi takdirde sözleşme derhal fesh olunacaktır. Firma tarafından sözleşmenin derhal feshi veya sözleşmeye devam edilmesi, kapatılma sebebi ile firmanın göreceği zararını tazmin ettirmek talebinden vazgeçtiğini göstermez. MADDE 31 : SESLĠ VE GÖRÜNTÜLÜ YAYIN YAPAN CĠHAZ KULLANIMI *Firmanın belirlediği sesli ve görüntülü yayınlar yapılabilir. Bunun dışında başkaca yayın yapılamaz. Bayinin mağazasına tv koymak istemesi halinde ancak firmanın belirlediği marka, kalite ve cinste TV koyacaktır. Burada izlenecek kanal da firma tarafından belirlenen kanal veya kanallar olacaktır. MADDE 32 : BEYAN VE REKLAM VERME YASAĞI *Bayi gazete, tv, radyo ve siar ulusal veya yerel basın yayın kuruluşlarına marka, firma ve ürünler hakkında hiçbir beyanatta bulunmayacağını ve firmanın yazılı onayını almadan reklam vermeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 33 : DENETLEME VE DENETLEME SONRASI MÜKELLEFĠYETLER *Bayi, firmanın belirleyeceği kişileri mağazasını ve personelini her açıdan denetlettirmeyi ve denetleme için istenilen her türlü bilgi, belge ve malzemeyi derhal temin etmeyi, gerekli sayıda personel temin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Denetleme sonucunda, firma tarafından gönderilen denetçinin raporunda belirttiği eksiklikler firmanın talebi halinde ve yine firmanın vereceği süre içersinde bayi tarafından giderilir. Ayrıca, firma tarafından denetleme neticesinde tamiri veya yenilenmesi gerektiği tespit edilen, teknik donanım ve teçhizatın (Bozdolabı, Bilgisayar, fax,

9 motor, telsiz ve sair gibi) tamiri veya yenilenmesi firmanın vereceği süre içerisinde bayi tarafından sağlanır. İşbu maddede bahsi geçen hususlara bayinin riayet etmemesi, taraflarca, ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın fesih nedeni olarak kabul edilmiştir. MADDE 34 : BAYĠLERĠN MESAĠ SAATLERĠ *Bayilerin mesai günleri haftanın 7 günüdür. Mesai saatleri sabah saat 10:30 ile 24:00 arasıdır. Bayi, mesai saatlerini ve günlerini yasal zorunluluk olmadan firmanın onayı olmaksızın kısaltamaz ve değiştiremez. MADDE 35 : REKLAM VE TABELA VERGĠLERĠ *Firma tarafından bayiye verilmiş olsa dahi bayinin mağazasında veya mağazanın mütemmim cüzleri veya eklentilerinde kullanılan tabela ve sair malzemeden veya bayi araçlarında kullanılacak reklamlardan doğan vergilerin tamamından sorumlu olduğunu firmanın her hangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bayi beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 36 : BAYĠNĠN BELGE VE BĠLGĠ VERME MÜKELLEFĠYETĠ *Bayi, kendi mağazasının işletilmesi ile ilgili olan; işletme ruhsatı, vergi levhası şirket ise şirket ana sözleşmesi ve imza sirküleri, şahıslar için imza beyannamesi, Personelin ssk bildirim belgeleri ile ve sair, işletme ile ilgili olup firma tarafından istenecek diğer belgeleri işbu sözleşmenin imzalanmasından sonraki bir ay içerisinde dosya yapmak sureti ile firmaya verecektir. Ayrıca bayi, firma tarafından istenilen başkaca her türlü belge ve bilgiyi, firma tarafından verilen süre içersinde, dosya yapmak sureti ile firmaya vermek zorundadır. MADDE 37 : BAYĠNĠN YASAL MÜKELLEFĠYETLERĠ VE FĠRMANIN SORUMLU BULUNMADIĞI *Bayi kendisine ait mağazasının işletmesinden doğacak vergi, resim, harç ve sair her türlü yasal mükellefiyetlerden kendisi sorumlu olduğu gibi Belediye, Maliye, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi kurum ve kuruluşlara karşı dahi bizzat kendisi sorumludur. Ayrıca işletmeden yahut sözleşmeye aykırı davranmaktan dolayı üçüncü kişiler ve resmi kurumlar için doğabilecek hak ve alacakların tamamından bayi sorumlu olduğunu, firmanın sorumlu bulunmadığını, firmadan bu yönüyle hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceğini, firmaya rücu etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 38 : BAYĠLERĠN PERAKENDE SATIġ FĠYATI *İşbu sözleşmede geçen yahut firma tarafından sonradan ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünü ve yan ürün olarak ürün konseptine dahil edilen

10 ürünlerin perakende satış fiyatlarının tamamı firma tarafından belirlenir. Bayi de firmanın belirleyeceği fiyat üzerinden satış yapacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu hükme aykırı davranmak taraflarca ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fesih nedeni olarak kabul edilmiştir. MADDE 39 : FĠRMANIN TOPTAN VE PERAKENDE SATIġ HAKKI *Firmanın işbu sözleşmede adı geçen ürünlerin tamamını veya birkaçını istediği başkaca kişilere veya tüzel kişiliklere gerek toptan gerek perakende olarak satma hakkına sahip olduğunu, bayinin bu hususa bir itirazı olmadığını, bayi beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 40 : SÖZLEġMENĠN BAġLANGICI, SÜRESĠ, FESHĠ VE YENĠLENMESĠ *İşbu sözleşme hükümleri imza altına alındığı andan itibaren geçerlidir. İşbu sözleşme.. yıl süre ile geçerlidir. Sözleşme, süresi dolduğunda kendiliğinden fesh olur. Onuncu yılın sonunda fesih için her hangi bir ihtar ve ihbara gerek yoktur. Sözleşme kendini yenilemez. Bayi bayiliğine devam etmek istiyorsa firma tarafından hazırlanacak yeni sözleşmenin taraflarca imzalanması gerekecektir. MADDE 41 : YASAL HÜKÜMLER *İşbu sözleşmenin Borçlar Kanunu ile diğer kanunların amir olmayan hükümlerine aykırı olabilecek hükümleri geçerlidir. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve sair mevzuat hükümleri uygulanacaktır. MADDE 42 : YETKĠLĠ MAHKEME VE ĠCRA DAĠRELERĠ *İşbu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlıkta DENİZLİ ve İcra Daireleri Yetkilidir. MADDE 43 : ADRES SÖZLEġMESĠ Taraflar isimlerinin altında yazılı adreslerini tebligat adresi olarak beyan ve kabul etmişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini noter marifeti ile bildirmedikleri sürece, sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak her türlü tebligatı kabul ve tebellüğ etmiş sayılacaklarını beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. İşbu bayilik sözleşmesi taraflar arasında, 11 sayfadan ve 43 maddeden ibaret olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenmiş ve /../.. tarihinde imzalanmıştır.

11 BAYĠ FĠRMA ÇĠPA SAKLIBAHÇE ÇĠĞKÖFTE KAFT. REST. GIDA TURZ. SAN. TĠC.LTD. ġtġ TEMĠNAT SENEDĠ : ÖDEME GÜNÜ TÜRK LĠRASI KURUġ NO..... İşbu emre muharrer senedim. Mukabilinde.. Tarihinde Bay. Veya emruhavale.. Yukarıda yazılı yalnız TL, KRŞ ödeyeceği. Bedeli Ahzolunmuştur. İşbu bono vadesinde ödenmediği takdirde müteakip bonoların da muacceliyet kesbedeceğini, ihtilaf vukuunda mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul eyleri ÖDEYECEK : ĠSĠM ADRES :.. : VD.NO SU :..

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR : WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; ALTINOK&KADIOĞLU BURO MAK.İTHALAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş., Eğitim Mah.Poyraz Sk. No:18 34722 Hasanpaşa Kadıköy

Detaylı

PANİNO PİZZA VE UNLU MAMULLER

PANİNO PİZZA VE UNLU MAMULLER PANİNO PİZZA VE UNLU MAMULLER FRANCHISING ( TİCARİ İMTİYAZ ) SÖZLEŞMESİ A-.TARAFLAR 1- Bir tarafta Ferhat Turan-Alper Aşık ortaklığı bundan sonra PANİNO FABS diye adlandırılacak, diğer tarafta.. bundan

Detaylı

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. Tuğmaner İş Merkezi No: 62/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim

Detaylı

TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ BANKA Vergi Kimlik Numarası (4560004685) Vergi Dairesi Bilgisi (Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü) Ticaret Sicil Numarası (1070) Ticaret Unvanı (Türkiye Halk

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti.

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM. ELEKTRONİK ELK. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. Diğer taraftan:

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

ADRESA BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ SAN.

ADRESA BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ SAN. LĐK ve ONLĐNE LĐK SÖZLEŞMESĐ Bir taraftan: Kırcaali mah gazcılar cad anafarta sok no:4/d Bursa adresinde mukim Adresa Bilişim teknolojileri San.ve Tic. LTD ŞTĐ. Diğer taraftan: adresinde mukim (Bundan

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

ÖRNEKTİR ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan DENİZBANK A. Ş. ( Banka olarak anılacaktır) ile diğer taraftan bu sözleşmenin sonunda adı/soyadı, ünvanı ve işletme adı yazılı müşteri (bundan böyle Üye İşyeri olarak

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Bundan böyle aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır. Adresi:

Detaylı

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR Bir tarafta; Sebil Bilgisayar Mühendislik İnşaat ve Sanayi Ticaret A. Ş., Akay Cad. No:12/1-2-3 Bakanlıklar/ANKARA adresinde

Detaylı

ŞİRKET KAŞESİ VE YETKİLİLERİN İMZALARI (İMZALAYANLARIN ADLARI YAZILACAK) BAŞVURU FORMUYLA BİRLİKTE ALINIP FİRMA DOSYASINDA SAKLANACAK BELGELER

ŞİRKET KAŞESİ VE YETKİLİLERİN İMZALARI (İMZALAYANLARIN ADLARI YAZILACAK) BAŞVURU FORMUYLA BİRLİKTE ALINIP FİRMA DOSYASINDA SAKLANACAK BELGELER ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU VE SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ NO TİCARET SİCİL UNVANI (Sicilde yazıldığı şekliyle eksiksiz) KAYITLI OLDUĞU ODA/DERNEK TİCARET SİCİL Tescil Tarihi ODA KAYDI Kayıt Tarihi BİLGİLERİ Sicil

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR a. EKSA ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SANAYİ VE DIŞ. TİC. A.Ş. Adres: Alemdağ Caddesi No.56/B Üsküdar / İstanbul (Eksa olarak anılacaktır.) b....

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.)

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.) IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. İle BAYİ/Üye işyeri.... arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli alışveriş şifresiyle)

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR I. TARAFLAR RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ a. RESER BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. b. Adres: Hacıilyas Mah. Tan Sk. No:8 Osmangazi / BURSA (Reser olarak anılacaktır.) b... Adres:... (ÜYE BAYİ olarak

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Tarih: Onay/Sözleşme No: TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Tüketici Kredisi Veren :TEB Finansman A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. no:1 34349 Beşiktaş / İstanbul www.tebcetelem.com.tr

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. KOLAY BİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. KOLAY BİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. KOLAY BİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ Atatürk Havalimanı, Genel Yönetim Binası, Yeşilköy / İSTANBUL adresinde mukim, TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI bundan böyle işbu sözleşmede

Detaylı