Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Prenatal Erken Teþhis Erken Gebelikte Yeni Yöntemler Gebelik Haftasýnda Tarama Birinci Trimester Taramasý kromozom bozukluklarý ve/veya ceninin diðer hastalýklarýnýn en erken dönemde risk tespitini yapar

2 Sertifika Onaylý Uygulama 1. Önþartlar Her ilk üç aylýk taramadan önce gebenin Doktor/Hekim tarafýn kiþisel olarak bilgilendirilmesi ve gebenin onayýnýn alýnmasý gerekir. Burada önemli olan gebeliðin ilk üç aylýk döneminde tarama yönteminin seçiminde ve olabilecek sorunlar doðrultusunda doðal düþük yüksekliði verilerinin elde edilmesidir. Taramadan önce kiþilerin bilgilendirilmesinin sorumluluðu sadece onaylý jinekologlarýn elindedir. 2. Ultrason marker Sonografik parametreler ceninin kromozom bozukluðunu ilk olarak ikinci üç aylýk dönemde gösterirken Ceninin (Fetus) Ense Transparans (ingilizcesi: nuchal translucency, kýsaca NT) ölçümü ile 11. ve 12. gebelik haftasýnda aþýrý duyarlý bir tarama markeri ile bu tespit henüz haftada mümkündür. NT ölçümü her zaman kafatasý tepesi ile kýç (SSL) uzunluk ölçümü ile birlikte yapýlmalýdýr. Düþük bir NT deðeri fizyolojik olarak görülmelidir. NT ölçüsünün artan çapý ile fetus veya ceninde anomali olasýlýk deðeri artar (Örneðin kromozom bozukluklarý, kalp kusurlarý). NT nin aþýrý düzeyde yükselmesi halinde, müþterek olarak spezifik bir uygulama için gebenin tekrar bilgilendirilmesi gereklidir. Trisomi 21 taþýyan fetuslarýn yaklaþýk üçte ikisi NT ölçüm yolu ile ve annenin yaþý göz önünde bulundurularak risk grubu olarak tespit edilebilinir. NT ayrýca kromozomsal olmayan diðer deðiþikliklerin örneðin kalp kusurlarý, hipoproteinemi, Lemf damarlarýnda hipoplasi veya iskelet anormallikleri hallerinin de belirlenmesinde önemli bir belirleyicidir. Bu nedenle NT ölçümü özellikle önem taþýr. Belirli bir kalite standardý oluþturmak amacý ile NT ölçümleri FMF Almanya standartlarý doðrultusunda yapýlmalýdýr. Ayrýca NT ölçümlerinin de ötesinde gereken sonogfafik uygulamanýn yerine getirilmesiyle sonografik olarak fark edilen diðer yapýsal bozukluklara dikkat çekilmektedir. Ýlk üç aylýk taramaya ilaveten gebe kadýn 18. ve 22. gebelik haftalarýnda diðer bir ultrason (Organdiagnostik = Organ teþhisi) inceleme imkaný konusunda bilgilendirilmelidir.

3 3. Biyokimyasal Belirleyiciler Biyokimyasal serum belirleyiciler (marker) olarak ceninin kromozom bozukluklarýný ilk Trimenon kapsamýnda belirlemek için PAPP- A (Pregnancy-associated plasma protein A) (Gebeliðe baðlý plazma protein A) ve serbest -hcg en uygunudur. Kan alýmý için en uygun zaman dilimi gebelik haftasýdýr. Bu zaman zarfý ayrýca kafatasý tepesi ile kýç arasýndaki uzunluðun ölçümü yoluyla (SSL) gestation yaþý belirlenmesi için de uygundur. Bu veriler biyokimyasal ölçüm deðerlerinin gebelik yaþýna nispetle düzenlenmesine de imkan tanýr. Trisomie 21 gebeliklerinin yaklaþýk üçte ikisi biyokimyasal belirleyiciler (markerler) ile annenin yaþý ile baðýntýlý olarak risk grubu olarak tanýna bilinir. Serbest beta-hcg thermolabil olduðundan, tam kan örnekleri gönderilmemelidir. 25 C dereceden itibaren ayrýca ek bir soðutma uygulanmalýdýr. Biyokimyasal parametrelerin ölçümünde deðerlendirilmiþ bir analiz sistemi kullanýlmalýdýr. Günümüzde bu konuda B.R.A.H.M.S. AG nin Kryptor sistemi bu yüksek talepleri kesin biçimde ispatlayarak karþýlayacak tek sistemdir. Bu nedenle laboratuar referans sistemi olarak dikkate alýnmalýdýr. 4. Serum ve Ultrason parametrelerinin kombinasyonu Þimdiye kadar yapýlan araþtýrmalar PAPP-A ve serbest -hcg ile birlikte ilk üç aylýk gebelik döneminde sonografik NT ölçümü ile kombine bir risk hesaplamasý, Trisomi 21 halleri teþhis oraný olarak % 89 luk bir deðer elde edilmiþtir. Risk hesaplamalarý sadece FMF- Almanya kuruluþunun algoritmasýný kullanan lisanslý deðerlendirme programlarý ile yapýlabilir.

4 5. Taramadan sonra gebenin bilgilendirilmesi Ýlk üç aylýk taramadan sonra sonuçlarýn gebeye duyurulmasý çok önemlidir. Bu bilgi verecek kiþinin gebe ile diyalogunda ikna kabiliyetini gerekli kýlar. Bilgilendirme FMF-ALMANYA kuruluþu tarafýndan sertifikalý jinekologlarýn elindedir. Özel bir insan genetik bilgilendirmesi ise Genetikçiler tarafýndan yürütülür. 10.Gebelik haftasý ve doðum zamaný arasýnda fetal Trimosomi 21 li gebeliklerin % 40 ýndan fazlasý doðal düþük yaptýklarýndan onaylý yani sertifikalý risk bulgusu gebe için buna uygun bilgileri içermelidir. 6. Ýlk üç aylýk taramanýn pratiðe uyarlanmasýndaki þartlar Kromozom deðiþiklikleri için risk tahmininde kalifiye bir NT ölçümü büyük önem taþýdýðýndan, bu ancak FMF-Almanya tarfýndan onaylý bir ultrasoncu tarafýndan yapýlmalýdýr. Burada gerekli olan yüksek kapasiteli çözülümlü bir ultrason aleti (³5MHz) altýnda NT nin titiz bir þekilde ölçümüdür. NT deðerlerini risk parametresi olarak gören merkezler ve yerleþik Ýlave: Ýnsan genetiði sonuçlarý bilgilendirmesinden sonra invasif bir önlem olarak 10.gebelik haftasýnýn bitiminden sonra Chorionzotteenbiopsi veya 14. gebelik haftasýndan itibaren Amniosentez ile birlikte hýzlý parsiyel karyotipleme FISH (Floresan in situ hibridleme) yoluyla veya Karyotypisasyon veya PCR (Polimeraz Zincirleme reaksiyonu düþünülebilir. Kromozom analizinde dikkat çeken bir NT neticesinde dikkat çekmeyen bir Karyotip bulunduðunda, gebe kalýnlaþmýþ NT hakkýnda baþka nedenler konusunda uyarýlmalýdýr ve kadýna ek ultrason araþtýrmalarý önerilmelidir. Serum AFP üzerinden sinir sistemi bozukluðu için risk spezifikasyonu bu erken evrede mümkün deðildir ve daha sonra 15.gebelik haftasýndan itibaren yapýlmalýdýr.

5 jinekologlar kesin olarak FMF- Almanya kuruluþunun kurallarýna uymalýdýrlar. Her incelemeci, muayene baþlangýç þartý olarak FMF-Almanya kuruluþunun sertifikasýna sahip olmalýdýr. Biyokimyasal belirleyici marker ölçüm sonuçlarýnýn yüksek kalitesi bu nedenle özellikle kalifiye ve onaylý laboratuarlarca yürütülerek elde edilir. Kalitenin sürekli kontrolü ve sertifikayla onayý FMF-Almanya kuruluþu üzerinden yapýlýr. Tüm onaylý belgeli Laboratuarlar risk hesaplamalarýnda sadece FMF-Almanya tarafýndan lisanslý hesaplama programlarýný kullanmalýdýrlar. Ayrýca onaylý laboratuarlar harici dönüþüm deneyine katýlmalýdýrlar (Þu anda UK-NEQAS). Tüm sertifikalý laboratuarlar risk deðerlendirme sonuçlarýný belirlenmiþ bir bulgu deðerleri ile sadece sertifikalý jinekologlara vermeyi taahhüt ederler. Ayrýca ilk üç aylýk tarama çerçevesinde elde ettikleri verileri FMF-Almanya kuruluþuna iletmekle de yükümlüdürler. Yukarýda adý geçen tüm önlemler gebenin lehine ilk üç aylýk taramada örnek bir kalite standardý sunulmasýna imkan verir.

6 7. Hizmetiçi eðitim ve geçiþ süreleri FMF-imkanlarý ile ilk üç aylýk dönemde gebeleri ülke çapýnda geniþ kapsamlý bakýmý için yapýlacak taramalarý gerçekleþtirmek için ye kadar sertifika programý içersinde bulunan jinekologlara burada tanýmlanan ilk üç aylýk tarama konseptine katýlma imkaný verilmiþtir 1.Ocak 2003 tarihinden itibaren sadece sertifikalý jinekologlar iþbirliði dahilinde uygun laboratuarlar tarafýndan onaylý bulgu raporu alabileceklerdir. Sadece sertifikasyon iþlemi içerisinde bulunan meslektaþlarýmýz (örnek teorik FMF sertifika kursunu tamamlayanlar) geçiþ döneminde ( ) tarihine kadar uygun deðerlendirme programý almýþlardýr. Bu tarihten itibaren sadece Almanca FMF belgelendirme iþlemini tamamiyle tamamlamýþ olan meslektaþlarýmýz için bir uzatma gerçekleþmiþtir. FMF Almanya nýn hedefi uzmanlaþmýþ ilk üç aylýk gebelik

7 taramasýnýn sertifikalý jinekologlar tarafýndan çabuk ve geniþ kapsamlý bir biçimde gerçekleþtirilmesidir. Ayný zamanda gebeler, hedefli bir medya çalýþmasý ile bu tür kaliteli taramanýn faydalarý hakkýnda geniþ kapsamlý bir biçimde bilgilendirilmelidir.

8 FMF-ALMANYA Jinekologlar, laboratuar týbbý hekimleri, genetik bilimciler ve uygulayýcý fýrmalardan oluþan farklý meslek dallarýndaki gruplar 2002 de fetal kromozom bozukluklarý ve gebeliðin ilk üç aylýk devresindeki (Ýlk Trimester Taramasý) diðer hastalýklarýn prenetal risk kesinleþtirme imkanlarýný dile getirmek için bir araya gelmiþlerdir. Bu gruptan prenetal týbbý geliþtirmek amacý ile, kamu yararýna bir dernek olarak mesleklerüstü açýdan kapsamlý Fetal Medicine Foundation (FMF)- Almanya kurulmuþtur. Fetal Medicine Foundation Almanya üyeleri kendi kendilerine üstlendikleri bir yükümlenme ile Almanya daki Birinci Trimester Taramalarýný baþlangýçtan itibaren mümkün olan en uygun standartta yapmayý amaçlamýþlardýr. Bu kesin bir bilimsel kalite kontrolü altýnda teþhis uygulamalarýnýn belirli bir biçimde ayný kurallara göre deðerlendirilmesini öngörür. Buraya katýlan tüm kuruluþlar ve kiþiler 1.Nisan 2002 tarihinden itibaren Birinci (ilk) Trimester Taramasýnýn uygulamasý esnasýnda kurallarý saptanmýþ belirli bir deney kavramý oluþturma ve takip etme konusunda fikir birliðine varmýþlardýr. Genelde bu tür uygulamalarda hastalýklarýn prenatal teþhisinde ve hastalýk dispozisyonlarýnda Federal Almanya Hekimler Odasýnýn Bilimsel Kurulu istekleri doðrultusunda hareket edilir. Bu konuda Londra Fetal Medicine Foundation ve DEGUM Uluslararasý deðerlendirilen uygulamalarý esas alma konusunda geniþ bir fikir birliði bulunmaktadýr. Müþterek hedef ise, bir FMF-Almanya/DEGUM sertifikalý ve buradan kontrol edilen Ýlk Trimester Taramasýný kapsamlý bir biçimde ve mümkün olduðunca kýsa sürede Almanya çapýnda da oluþturmaktýr. Ayný þekilde Almanca konuþan ülkeler Avusturya ve Ýsviçre de ÖGUM ve SGUM ile iþbirliði planlanmýþtýr. Bunun ötesinde prenatal teþhiste gelecekteki stratejilerinin deðerlendirilmesi ele alýnmýþtýr. Buna paralel olarak yayýn organlarý ve kendi kendine yardým gruplarý ile sürekli iletiþim kurularak bu vesileyle gebelere devamlý kontakt ve yardým amaçlanmýþtýr. Kypros Nicolaides tarafýndan temsil edilen FMF-Londra eðitim ve sertifika verme iþlemini 2001 sonunda Prof. Dr. Eberhard Merz tarafýndan temsil edilen FMF-Almanya kuruluþuna vermiþtir. FMF-Deutschland Sekretariat Frau I. Künstler Krankenhaus Nordwest Frauenklinik Steinbacher Hohl 2-26 D Frankfurt/Main Telefon +49 (0) Fax +49 (0)

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ELEKTRÝK PÝYASASI MEKANÝZMALARINA ÝLÝÞKÝN ÖNERÝLER TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 2 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi,

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE Dr. Celal EMÝROÐLU Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Uzmaný ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE ÝÞ-ÝÞÇÝ UYUMU Giriþ Ýþyeri hekimi; iþyerinde saðlýða aykýrý koþullarýn tespiti, iyileþtirilmesi ve iþçi saðlýðýnýn

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý WORLD HEALTH ORGANÝZATION Cenevre 2005 WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC Dünya Saðlýk Örgütü Yayýn Bilgi Bankasý Katalogundan Dünya

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda Özelleþme! Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) Giriþ Bu yazýnýn ana temasý meslek örgütleri için bir örnek oluþturan Türk Mühendis ve

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Kontraseptif Yöntemler ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ Cilt II

Detaylı

AVRUPA KOLEKTÝF ÝÞ ÝLÝÞKÝLERÝ ALANINDA BAÞARI ÝLE UYGULANAN BÝR MODEL: VOLKSWAGEN-AVRUPA ÇALIÞMA KONSEYÝ

AVRUPA KOLEKTÝF ÝÞ ÝLÝÞKÝLERÝ ALANINDA BAÞARI ÝLE UYGULANAN BÝR MODEL: VOLKSWAGEN-AVRUPA ÇALIÞMA KONSEYÝ makale - 1 Alpay HEKÝMLER Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Araþtýrma Görevlisi Giriþ 1973 yýlýnda Almanya - Günzburg'da doðdu. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2007 Cilt 5 Sayý 3 Bölgelendirme (Zoning) ve Bölümlendirme

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı