İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca"

Transkript

1 KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ

2 KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ Ekzotermik (Isı Veren) Tepkimeler Bir kimyasal reaksiyonda ürünlerin potansiyel enerjileri toplamının girenlerin potansiyel enerjileri toplamından küçük olduğu durumdur. *Bir reaksiyonda açığa çıkan ya da soğurulan ısıya tepkime ısısı ya da tepkime entalpisi ( H) denir. * 25 C ve 1 atm basınç altında ölçülen tepkime ısılarına standart koşullardaki tepkime ısıları denir Endotermik (Isı Alan) Tepkimeler Bir kimyasal reaksiyonda ürünlerin potansiyel enerjileri toplamının girenlerin potansiyel enerjileri toplamından büyük olduğu durumdur X + Y + ısı Z + T NaI(k) kj/mol Na + (g) + I - (g) ENDOTERMİK OLAYLAR 1-Erime,Buharlaşma,Süblimleşme 2-Birçok katının suda çözünmesi 3- Bir atomdan elektron koparılması yani katyon oluşumu (iyonlaşma enerjisi) 4) Birçok analiz (ayrışma) tepkimeleri, 5) Kimyasal türleri birbirinden ayırmak (bağ kırılması) 6) Ayrıca yanma olaylarından yalnızca azotun (N2) yanması endotermik olarak gerçekleşir 7-) Elektroliz Endotermik reaksiyonlarda H > 0 dır ENTALPİ Z + T X + Y + Enerji Mg(k) + 1/2 O 2 (g) MgO(k) + Enerji EKZOTERMİK OLAYLAR 1-)Donma,yoğuşma,kırağılaşma 2) Gazların ve bazı katıların suda çözünmesi, 3) Bazı atomların elektron alarak anyon oluşturması, Enerji (elektron ilgisi) 4) Bazı sentez (birleşme) tepkimeleri, 5)Kimyasal türler arasında bağ oluşumu, 6) Azotun (N 2 ) yanması hariç tüm yanma olayları 7) Nötralleşme (asit-baz) ile metal-asit tepkimeleri genellikle ekzotermiktir 8) Pil tepkimeleri Ekzotermik reaksiyonlarda H < 0 dır Entalpi bir hâl fonksiyonu olduğu için miktarı doğrudan ölçülemez.ancak sistemin ilk ve son hâlleri arasındaki entalpi farkı ölçülebilir. Bu nedenle entalpi değişiminden ( H) söz edilir. ( H) Değerini Etkileyen Faktörler 1-Sıcaklık ve basınç koşullarına bağlıdır 2- Maddelerin fiziksel halleri değiştiğinde tepkimenin H değerleri değişir. 3- H 2 (g) + 1/2O 2 (g) H 2 O(g) + Q1 H 2 (g) + ½ O 2 (g) H 2 O(s) + Q2 tepkimelerinde açığa çıkan ısı değeri farklıdır. 4- Madde miktarı değiştiğinde tepkimenin H değeri değişir. Bir tepkimede mol sayısı ile H değeri doğru orantılıdır 5- Tepkimede izlenen yol H değerini değiştirmez. Bir tepkimenin entalpi farkı tepkimenin yalnızca ilk ve son hâline bağlıdır. 6-Tepkimede katalizör (tepkimeyi hızlandıran madde) kullanılması H değerini değiştirmez, sadece tepkimenin süresini değiştirir.

3 KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ OLUŞUM ENTALPİSİ * Bir bileşiğin 1 molünün standart şartlarda (1 atm ve 25 C) elementlerinden oluşması sırasındaki entalpi değişimine standart oluşum entalpisi denir ve H f ile gösterilir. Elementlerin ise en kararlı doğal hallerindeki standart oluşum entalpileri sıfır kabul edilir. Örneğin, Hidrojen H 2 (g), Oksijen O 2 (g), Azot N 2 (g) Karbon C(k, grafit),flor F 2 (g), Klor Cl 2 (g),brom Br2(s),İyot I 2 (k),kükürt S(k, rombik),fosfor P(k, beyaz),cıva Hg(s),Metaller Katı hâli oluşum entalpileri sıfırdır Maddelerin oluşum entalpileri; 1- Sıcaklığa ve basınca 2-Maddelerin fiziksel haline (katı, sıvı, gaz) bağlıdır. 1-Bileşik kararlı hâldeki elementlerinden oluşmalıdır C(k) + O 2 (g) CO 2 (g) + 393,5 kj 2-Ürünler tarafında tek tür bileşik olmalıdır. Bileşik hangi fiziksel hâlde ise standart oluşum entalpisi o hâl için geçerlidir 3- Standart şartlarda gerçekleşen tepkime sonucunda oluşan ürün 1 mol olmalıdır H 2 (g) + Cl 2 (g) 2HCl(g) tepkimesi sonucunda 2 mol ürün oluştuğu için entalpi değişimi HCl gazının standart oluşum entalpisi değildir soru Aşağıdaki maddelerden hangisinin standart oluşma entalipisi sıfırdan farklıdır? a) Fe(k) b) O(g) c) N 2 (g) d) H 2 (g) e) Cu(k) H 2 (g) + Cl 2 (g) 2HCl(g) ΔH1 H 2 (g) + Cl 2 (g) 2HCl(s) ΔH2 H 2 (g) + Cl 2 (g) 2HCl(k) ΔH3 Yukarıda verilen tepkimelerin, tepkime ısıları (ΔH) arasındaki ilişki nasıl sıralanır? A) ΔH1 > ΔH2 > ΔH3 B) ΔH3 > ΔH2 > ΔH1 C) ΔH3 > ΔH1 > ΔH2 D) ΔH1 > ΔH3 > ΔH2 E) ΔH1 = ΔH2 > ΔH3 I. C(k) + O 2 (g) CO 2 (g) II. CO(g) + 1/2O 2 (g) CO 2 (g) III. N 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) Yukarıdaki tepkimelerin hangilerinin, H değerleri molar oluşma entalpisine eşittir? A)Yalnız I B)I ve II C)II ve III D) I ve III E) I, II ve III C(grafit) + O 2 (g) CO 2 (g) H = 393,5 kj.mol 1 reaksiyonu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) CO 2 (g) in standart molar oluşum entalpisi 393,5 kj.mol 1 B) 1 mol C(grafit) yanınca ortalama 393,5 kj ısı salınır. C) Girenlerin ısı kapasitesi toplamı ürünlerinkinden fazladır. D) 1 mol CO 2 (g) in elementlerine ayrışması için 393,5 kj ısı gereklidir. E) Grafitin yanmasıyla CO 2 (k) elde edilirse daha fazla ısı salınır. Bir maddenin oluşum entalpisi; I. Sıcaklık II. Basınç III. Fiziksel hâl IV Tepkimenin izlediği yol niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve IV E) I, II ve III H 2 (g) + 1/2O 2 (g) H 2 O(s) +Q1 H 2 (g) + 1/2O 2 (g) H 2 O(g) +Q2 2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O(s) +Q3 Yukarıdaki tepkimelerde açığa çıkan ısılar arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? a) Q 3 >Q1>Q2 b) Q 3 >Q2>Q1 c) Q2>Q1>Q3 d) Q2>Q3>Q1 e) Q1>Q2>Q3

4 Yanma Entalpisi Oda koşullarında elementlerin ya da bileşiklerin 1 er mollerinin yakılması sırasında açığa çıkan ısıya molar yanma entalpisi denir. N 2 nin yanma reaksiyonunda ısıya ihtiyaç duyulur. Yanma reaksiyonları genellikle ekzotermik olup reaksiyonun gerçekleştiği ortam ısınır. Karbon ve hidrojenden oluşan bileşiklerde yanma ürünleri CO 2 ve H 2 O dur KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ ÇÖZÜNME ENTALPİSİ Standart koşullarda 1 mol katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerin çözünürken ortamdan aldığı ya da ortama verdiği ısı miktarına molar çözünme ısısı denir. ÖRNEK: Erime ve Buharlaşma Entalpileri Nötrleşme Entalpisi Erime ve buharlaşma olayları endotermiktir. Erime sıcaklığındaki 1 mol saf bir katının tamamen sıvı hale geçmesi için verilmesi gereken ısı miktarına molar erime ısısı denir. H 2 O(k) H 2 O(s) H= +6 kj.mol-1 Kaynama sıcaklığındaki 1 mol saf sıvının tamamen gaz fazına geçmesi için verilmesi gereken ısı miktarına molar buharlaşma ısısı denir. H 2 O(s) H 2 O(g) H=+44 kj.mol-1 Oda koşullarında 1 mol asit ya da bazın nötrleşirken ortama verdiği ısı miktarına molar nötrleşme ısısı denir Örnek: : 400 ml 2M NaOH çözeltisi 300 ml 1M H 2 SO 4 çözeltisi ile etkileşiyor. H + + OH H 2 O H = 60 kj olduğuna göre, tepkime sonucu açığa çıkan ısı kaç kj'dir? A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 E) 60 : 2C(k) + 2O 2 (g) 2CO 2 (g) H 2 (g) + 1/2O 2 (g) H 2 O(s) 2C(k) +3H 2 (g) + 1/2O 2 (g) C 2 H 5 OH(s) Tepkimelerinin H değerleri bilinmektedir.buna göre I-CO 2 (g) nin molar oluşma entalpisi II-H 2 O(s) nun molar buharlaşma entalpisi III- C 2 H 5 OH(s) nin molar yanma entalpisi NaOH(k) in çözünme entalpisi 42,2kj/mol dür. 1 gram NaOH(k) in çözünmesi sırasında açığa çıkan enerji kaç joule dür? (Na:23 g/mol, O:16 g/mol, H: 1g/mol) A)1,055 B)10,55 C)105,5 D)1055 E) Niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? Yalnız I B) Yalnız II c) I ve II D) I ve III e) I,II,III : Bir hidrokarbonun molar yanma ısısı 800 kkaldir. Bu hidrokarbonun 14,5 gramının yakılmasıyla 200 kkal ısı açığa çıktığına göre bu bileşiğin formülü nedir? (C:12 H:1) a) C 2 H 4 b) C 2 H 6 c) C 3 H 6 d) C 3 H 8 e) C 4 H 10 : X 2 CO 3 (k) 2X + (suda) + CO -2 3 (suda) +40 kkal Tepkimesindeki X 2 CO 3 için I- Molar çözünme ısısı -40 kkal dir II- III- Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artar Doymuş çözeltisi ısıtılırsa X 2 CO 3 (k) miktarı artar Yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II c) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

5 KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ Oluşum Entalpileri İle Tepkime Entalpisinin Hesaplanması Bir tepkimenin entalpi değişimi, ürünlerin molar oluşum entalpileri toplamından reaktiflerin molar oluşum entalpileri toplamı çıkarılarak bulunur. Fe 2 O 3 (k) + 3CO(g) 2Fe(k) + 3CO 2 (g) + 28 kj Tepkimesindeki Fe 2 O 3 (k) nın oluşma ısısı kaç kj/mol dür? ( H CO = -104 kj/mol, H CO2 = -376 kj/mol A) -828 B) -816 C) -788 D) +788 E) +816 C 2 H 4 (g) + H 2 (g) C 2 H 6 (g) tepkimesine göre 6 gram C 2 H 6 (g) nın oluşumu sırasında 27kJ ısı açığa çıkmaktadır. C 2 H 6 (g)'nın oluşma entalpisi 85 kj/mol olduğuna göre, C 2 H 4 (g)'nın oluşma entalpisi kaç kj/mol'dür? (C=12, H=1) A) +25 B) 25 c) 50 D) +50 E) 220 çözüm Potansiyel enerji diyagramı şekildeki gibi olan tepkimeye ilişkin; I. Hl molar oluşum ısısı 80 kkal dir. II. Sıcaklık değişimi molar oluşum ısısını etkilemez. III. Hl(g) 1/2H2(g) + 1/2l2(g) tepkimesinin entalpisi ΔH = 40 kkal yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III X(g) + Y(g) 2Z(g) + 50 kkal tepkimesinin aktifleşme enerjisi 80 kkal dir. X ve Y birer element olduğuna göre I-Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği şeklindedir. II. Z(g) nın molar oluşum entalpisi 25 kkal/mol dür. III. 2Z(g) X(g) + Y(g) tepkimesinin aktifleşme enerjisi 80 kkal dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

6 KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ Moleküler haldeki bir gazın bir molünün atomlarını bir arada tutan bağların kırılması için gereken enerjiye bağ enerjisi adı verilir. Bağ enerjisi H B ile gösterilir. Bağ enerjilerinden yararlanarak tepkimelerin standart entalpi değişimleri hesaplanabilir H 2 (g) 2H(g) H = +436 kj/mol (bağ kırılması) 2H(g) H 2 (g) H = -436 kj/mol (bağ oluşması) BAĞ ENERJİSİ Bağın kırılması endotermik, bağın oluşması ekzotermik türden değişimlerdir. Aynı koşul-larda bir bağın kırılması için gereken enerji, aynı bağın oluşumu sırasında açığa çıkan enerji değerine eşittir Bu enerjinin büyüklüğü bağın sağlamlığının ölçüsüdür. Bir bağın koparılması için gereken enerji ne kadar büyükse bağ o kadar sağlamdır. Ayrıca bağ uzunluğu ne kadar kısa ise bağ da o kadar sağlamdır. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren kimyasal türler arasındaki bağlar kırılırken, Ürünleri oluşturmak için yeni bağlar oluşur. Kırılan bağlar ile oluşan bağlar arasındaki enerji farkı tepkimenin entalpisini verir. Bağ uzunluğu kovalent bağ yapan iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklıktır. Paylaşılan elektron çifti sayısı arttıkça bağ uzunluğu kısalır, bağ kuvveti artar. Bu nedenle üçlü bağlar ikili bağlardan, ikili bağlar da tekli bağlardan daha kısa ve sağlamdır Bağ Bağ Enerjisi H-H 436 O=O 498 H 2 (g) + 1/2 O 2 (g) H2O(s) H = 286kj.mol 1 olduğuna göre O H bağ enerjisi kaç kj.mol 1 dür? A) 485,5 B) 385,5 C) 299,5 D) 199,5 E) 85,5 CH 4 (g) + 2O 2 (g) CO 2 (g) + 2H 2 O(g) Yukarıdaki yanma tepkimesinin entalpi değerini bulmak için hangi bağ enerjisinin bilinmesine gerek yoktur? A) C C B) O= O C)C=O D) O H E) C H b şıkkı

7 KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ HESS YASASI Bir tepkime denklemi ters çevrilirse (reaktifler ürün, ürünler reaktif şeklinde yazılırsa) tepkimeye ait entalpi değerinin işareti değişir. S(k) + O 2 (g) SO 2 (g) H = 296 kj/mol SO 2 (g) S(k) + O 2 (g) H = +296 kj/mol Tepkime entalpisi madde miktarıyla doğru orantılıdır. Bu nedenle tepkime denklemi herhangi bir katsayı ile çarpılırsa tepkimenin entalpi değeri de aynı katsayı ile çarpılır. N 2 (g) + 2O 2 (g) 2NO 2 (g) H = +66 kj/mol 1/2N 2 (g) + O 2 (g) NO 2 (g) H = +33 kj/mol 2N 2 (g) + 4O 2 (g) 4NO 2 (g) H = +132 kj/mol Bir tepkime birden fazla tepkimenin toplamı şeklinde yazılabiliyorsa toplu tepkimenin entalpi değeri toplanan tepkimelerin entalpi değerlerinin matematiksel toplamı olur. 2C(k) + O 2 (g) 2CO(g) H = 220 kj.mol 1 2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O(s) H = 570 kj.mol 1 H 2 O(g) H 2 O(s) H = 45 kj.mol 1 Yukarıdaki verilere göre; C(k) + H 2 O(g) CO(g) + H 2 (g) Reaksiyonu için entalpi değişimi kaç kj.mol 1 dür? A) 830 B) +830 C) +350 D) 350 E) +130 N 2 H 4 (g) + O 2 (g) N 2 (g) + 2H 2 O(s) H 2 (g) + 1/2O 2 (g) H 2 O(s) H 2 (g) + O 2 (g) H 2 O 2 (g) Olduğuna göre aynı koşullarda; H= -a kkal H= -b kkal H= -c kkal N 2 H 4 (g) +2H 2 O 2 (s) N 2 (g) + 4H 2 O (s) Tepkimesinin entalpisi kaç kkal dir? a) 2a + b c b) a +2b +2c c) a -2b+2c d) a+2b-c e) a +2b -2c H 2 (g) + 1/2O 2 (g) H 2 O(g) H 2 (g) + 1/2O 2 (g) H 2 O(s) H= -57,8 kkal H= -68,3 kkal Yukarıda verilen tepkimelere göre su buharının molar yoğunlaşma ısısı kaç kkal dir? a)-127 b) -63,5 c) -10,5 d) +10,5 e) +63,5

8 I. CO(g) II. H 2 (g) III. Br 2 (g) IV. Hg(s) V. Fe(k) Yukarıda verilen taneciklerden kaç tanesinin standart molar oluşum entalpisi sıfır kabul edilmektedir? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 Ekzotermik bir reaksiyon için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Girenlerin ısı kapsamı ürünlerinkinden büyüktür. B) O 2 gazının suda çözünmesinde ortama ısı verir. C) Yalıtılmış kapta gerçekleşirse sistemin sıcaklığı artar D) CO 2 gazının suda çözünmesi örnek olarak verilebilir. E) Başlatıldıktan sonra kendiliğinden devam eder X2(g) + O2(g) 2XO(g) H =+40 kj.mol 1 Y2(g) + O2(g) Y 2 O 2 (g) H = 80 kj.mol 1 ÇÖZÜM 3 mol X2 Y2 karışımı tam verimle yakıldığında 120 kj ısı açığa çıkıyor. Buna göre X2(g) normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar? A) 11,2 B) 4,48 C) 44,8 D) 22,4 E) 2,24 Karbonun yanma entalpisi, suyun buharlaşma entalpisi, H= 400 kjmol 1 H=+40 kjmol 1 dür. 3 gram karbonun yanması sonucu açığa çıkan ısı en fazla kaç gram suyun buharlaşmasını sağlayabilir? (H:1 g.mol 1,C:12 g.mol 1,O:16g.mol 1) A)9 B)18 C)27 D)36 E)45 C 2 H 6 nın yanma entalpisi 1420 kj.mol 1, C 3 H 8 nın yanma entalpisi ise 2210 kj.mol 1 dir. C 2 H 6 ve C 3 H 8 den oluşan 1 mollük karışım yakıldığında 2,8 mol CO 2 elde edildiğine göre açığa çıkan enerji kaç kj dür? A)1428 B)1774 C)1823 D)2052 E)2210 C(k) + 2H 2 (g) CH 4 (g) H 2 O(k) H 2 O(s) olduğu bilinmektedir. H = 18 kkal H = + 1,44 kkal Buna göre, 1 mol CH 4 gazı elementlerinden oluşurken açığa çıkan ısı ile erime sıcaklığındaki buzun kaç gramı eritilir? (H = 1, O = 16) A) 200 B) 225 C) 450 D) 900 E) 950

9 X metalinin oksijen gazı ile tepkimesi X(k) + 1/2 O 2 (g) XO(k) H = 635,6 kj şeklindedir. Tepkimede 11,2 gram XO katısı oluştuğunda açığa çıkan ısı 127,12 kj olduğuna göre X in mol kütlesi kaç gramdır? (O: 16 g mol 1) A) 24 B) 40 C) 56 D) 64 E) 207 Yalıtılmış bir kapta; X(g) + Y(g) 2Z(g) Tepkimesi gerçekleşirken I-Sabit hacimde basınç artışı II-Sabit basınçta hacim artışı III-Sabit hacimde sıcaklığın azalması Hangileri tepkimenin ekzotermik olduğunu kanıtlar? a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I ve II e) II ve III ı Isı sığası 600 J/ C olan bir kalorimetre kabında 100 ml su vardır. 2 gram NaOH suda çözündüğünde sıcaklık 0,3 C yükseliyor. Buna göre; 2H(g) H 2 (g) +436 kj/mol 2O(g) O 2 (g) kj/mol 2N(g) N 2 (g) +946kj/mol Yukarıda verilen tepkimelere göre; I-N atomları arasındaki bağ en sağlamdır II- O 2 molekülü en kararlıdır III-H 2 deki bağ enerjisi en düşüktür Yargılardan hangileri doğrudur? a)yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I ve III e) II ve III NaOH (suda) Na + (suda) + OH - (suda) tepkimesinin entalpisi kaç kj'dir? (Csu = 4J/g. C) (Na: 23, O: 16, H: 1) A) 600 B) 6 C) 6 D) 600 E) 120 Isıca yalıtılmış sabit hacimli bir kapta gerçekleşen, C(k) + O 2 (g) CO 2 (g) + 94 kkal tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? (C=12, O=16) A) Heterojen tepkimedir. B) Potansiyel enerji azalmıştır. C) Kaptaki gazın özkütlesi artmıştır. D) NK'da 11,2 litre CO 2 (g) oluşması için 47 kkal ısı gerekir. E) Ürünlerin oluşum entalpileri toplamı girenlerin oluşum entalpileri toplamından küçüktür. 2NO 2 (g) N 2 O 4 (g) + 56kJ tepkimesine göre 184g NO2 kullanıldığında 84 kj ısı oluştuğuna göre, NO 2 'nin kütlece % kaçı N 2 O 4 'e dönüşmüştür? (N:14, O:16) A) 25 B) 40 C) 50 D) 75 E) 80

10 C(k) + O 2 (g) CO 2 (g) C(k) + 2S(k) CS 2 (k) SO 2 (g) S(k) + O 2 (g) Tepkimeleri veriliyor. ΔH = 94 kkal ΔH = +15,5 kkal ΔH = a kkal CS 2 (k) + 3O 2 (g) CO 2 (g) + 2SO 2 (g) Tepkimesinde 251,5 kkal ısı açığa çıktığına göre, a değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 142 B) 71 C) 35,5 D) 71 E) 35,5 I. H 2 O(g) H 2 O(s) II. II. H(g) H + (g) III. III. H 2 (g) 2H(g) Yukarıdaki olaylardan hangileri yalıtılmış sistemlerde gerçekleşirken sistemin sıcaklığı düşer? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 2S(k) + 3O 2 (g) 2SO 3 (g) +190 kkal Tepkimesi ısıca yalıtımış sabit hacimli kapta gerçekleşmektedir.buna göre; I-SO 3 gazının molar ayrışma entalpisi +95 kkaldir. II- 0,5 mol S katısı ile 0,6 mol O 2 gazının tepkimesinden en fazla 38 kkal ısı açığa çıkar III-Tepkime süresince kaptaki gaz basıncı azalır. 2NH 3 (g) + 5/2O 2 (g) 2NO(g) +3H 2 O(g) H=-150 Yargılardan hangilerinin doğruluğu kesindir? a)yalnız I b) Yalnız III c) I ve II d) I ve III e) II ve III ÇÖZÜM Bir miktar NH3 ün %20 si yakıldığında 15 kkal ısı açığa çıkıyor.buna göre başlangıçta 2,24 litrelik kapta bulunan NH3 gazı 2730C sıcaklıkta kaç atm basınç yapar? a)1 b)2 c) 5 d) 10 e) 20 SO 2 (g) + 1/2O 2 (g) SO 3 (g) +23 kkal Tepkimesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? a) Endotermiktir. b) H ü > H g c) 2SO 2 (g) + O 2 (g) 2SO 3 (g) tepkimesinin entalpisi +46 kkal d) SO 3 gazının standart oluşma entalpisi -23 kkaldir e) Nornal koşullardaki hacmi 22,4 litre olan SO 2 gazı yakıldığında 23 kkal ısı açığa çıkar Standart koşullarda bulunan H 2 O 2 (g) H 2 O(g) +1/2O 2 (g) tepkimesinin tepkime entalpisini hesaplayabilmek için, I. H 2 O 2 gazının molar oluşum entalpisi II. H 2 O sıvısının molar oluşum entalpisi III. H 2 O sıvısının molar buharlaşma entalpisi niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekir? A)Yalnız I B)I ve II E) I,II ve III C) I ve III D) II ve III

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

Kimya ve Enerji. 1. Sistem ve Çevre. 2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji. YKS Fasikülleri. Yakup Demir. a. Sistemlerin

Kimya ve Enerji. 1. Sistem ve Çevre. 2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji. YKS Fasikülleri. Yakup Demir. a. Sistemlerin Bu notlara Youtube dan Kimya Elbistan kanalında ilgili videolarının açıklamalar kısmında ki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Fiziksel ve kimyasal değişimlerde meydana gelen ısı değişimini

Detaylı

4. Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi. yanlıştır? I. Sıcaklığı sabit olan sisteme izotermal sistem denir.

4. Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi. yanlıştır? I. Sıcaklığı sabit olan sisteme izotermal sistem denir. Kimya ve Enerji / Sistemler ve Enerji BÖLÜM 5 Test 1 1. "İncelenmek üzere seçilen sınırlı evren parçasına sistem denir." Buna göre sistem ile ilgili, I. Sıcaklığı sabit olan sisteme izotermal sistem denir.

Detaylı

Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar.

Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar. Kinetik ve Potansiyel Enerji Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar. Işıma veya Güneş Enerjisi Isı Enerjisi Kimyasal Enerji Nükleer Enerji

Detaylı

7. Bölüm: Termokimya

7. Bölüm: Termokimya 7. Bölüm: Termokimya Termokimya: Fiziksel ve kimyasal değişimler sürecindeki enerji (ısı ve iş) değişimlerini inceler. sistem + çevre evren Enerji: İş yapabilme kapasitesi. İş(w): Bir kuvvetin bir cismi

Detaylı

Sıcaklık (Temperature):

Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık tanım olarak bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüm değeridir. Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Termometre kullanılarak ölçülür.

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Konular: I. Değerlik bağı teorisi ve melezleģme (Ders #15 den devam) Karmaşık moleküllerde melezleşme tayini

Konular: I. Değerlik bağı teorisi ve melezleģme (Ders #15 den devam) Karmaşık moleküllerde melezleşme tayini 5.111 Ders Özeti #16 Bugün için okuma: Bölümler 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, ve 6.20 (3. Baskıda Bölümler 6.14, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 ve 6.21) Kimyasal Değişim Entalpisi. Ders #17 için okuma: Bölüm 7.1

Detaylı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı Kuantum Sayıları Ve rbitaller 1. Başkuantum sayısı (n) belirtilen temel enerji düzeylerinden hangisinde bulunabilecek maksimum orbital sayısı yanlış verilmiştir? Başkuantum sayısı (n) Maksimum orbital

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E KİMY TTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 1. Yukarıda eşit hacimli iki kapta aynı koşullar altında bulunan gazlar aradaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca 8.HAMLE İNSTAGRAM: kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca 8.HAMLE İNSTAGRAM: kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 8.HAMLE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE Denge Hali; *Sabit sıcaklıkta kapalı sistemlerde renk, basınç... gibi gözlenebilen özelliklerin değişmez duruma gelmesiyle kurulur. * Çift yönlü (tersinir)

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TermoKimya (Thermochemistry)

TermoKimya (Thermochemistry) TermoKimya (Thermochemistry) Kimyasal tepkimeler sonucu oluşan ısı değişimlerini inceleyen çalışma alanı. ENERJİ Kinetik enerji, Potansiyel enerji Enerji:İş yapabilme kapasitesidir. Kinetik enerji:hareket

Detaylı

Ünite. Kimya ve Enerji SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ 189 SİSTEMLERDE ENTALPİ DEĞİŞİMİ 200 İSTEMLİLİK 217

Ünite. Kimya ve Enerji SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ 189 SİSTEMLERDE ENTALPİ DEĞİŞİMİ 200 İSTEMLİLİK 217 Ünite 5 Kimya ve Enerji SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ 189 SİSTEMLERDE ENTALPİ DEĞİŞİMİ 200 İSTEMLİLİK 217 SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ SİSTEM VE ÇEVRE Doğada gerçekleşen tüm olaylara enerji değişimi de eşlik

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Le Chatelier(Lö Şatölye İlkesi) Bu ilkeye göre ; denge halinde bulunan sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında sistem kendiliğinden bu etkiyi azaltacak yönde eğilim gösterir.

Detaylı

KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK

KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK Mol, Molar Kütle Kimyasal Formülden Yüzde Bileşiminin Hesaplanması Bir Bileşiğin Yüzde Bileşiminden Kimyasal Formülünün Hesaplanması Organik Bileşiklerin Kimyasal Bileşiminin

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELER VE ENERJİ

KİMYASAL TEPKİMELER VE ENERJİ KİMYASAL TEPKİMELER VE ENERJİ Termodinamik, ısı, iş ve enerji türlerinin birbirine dönüşümü ve sistemlerin hallerini konu alan bilim dalıdır. Başka bir deyişle, termodinamik çeşitli enerji türleri arasındaki

Detaylı

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ

KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ Termokimya: Termodinamik: ısı hareket Fiziksel ve kimyasal değişimlerde meydana gelen ısı değişimlerini inceleyen bilim dalıdır. Enerjiyi ve

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2 GERÇEK GAZLAR Gazların davranışlarını açıklayan kinetik teoriye göre; 1. Gaz tanecikleri çok küçük hacme sahip olduklarından kabın hacmine göre gaz taneciklerinin hacmi ihmal edilebilir. 2. Gaz

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 2 KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Eşit miktarlardaki suda; 3.. 36 gram Fe(NO 3 ) 2. n mol NaCl çözülerek

Detaylı

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE Kimyasal reaksiyonlar koşullar uygun olduğunda hem ileri hem de geri yönde gerçekleşirler. Böyle tepkimelere tersinir ya da denge tepkimeleri

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : HALE ÜNAL KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ -Değişmeler ve Tepkime Türleri- Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki

Detaylı

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi 1.SRU: I- 0,9 M Ca C 2 0 4 sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi Yukarıda aynı koşullarda bulunan çözeltilerin aşağıdaki hangi nicelikleri eşit değildir? a)donmaya başlama sıcaklığı b)

Detaylı

4.BÖLÜM: ENTROPİ 1.İSTEMLİ VE İSTEMSİZ DEĞİŞMELER

4.BÖLÜM: ENTROPİ 1.İSTEMLİ VE İSTEMSİZ DEĞİŞMELER 4.BÖLÜM: ENROPİ 1.İSEMLİ VE İSEMSİZ DEĞİŞMELER Doğal bir olayın termodinamikteki anlamı istemli değişmedir. İSEMLİ DEĞİŞMELER, bir dış etki tarafından yönlendirmeye ihtiyaç olmaksızın kendiliğinden meydana

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ KİMYASAL TEPKİMELERDE IZ TEPKİME IZI Kimyasal bir tepkime sırasında, tepkimeye giren maddelerin miktarı giderek azalırken, ürünlerin miktarı giderek artar. Bir tepkimede, birim zamanda harcanan ya da oluşan

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II Kimyasal tepkimelerde denge, sıcaklık, basınç ve denge bağıntısında yer alan maddelerin derişimlerine bağlıdır. Denge halindeki bir sistemde bu üç etkenden birini değiştirerek,

Detaylı

Serüveni. YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca

Serüveni.  YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1.BÖLÜM: ATOM KAVRAMININ GELİŞİMİ Kütlenin Korunumu Yasası Sabit Oranlar Yasası KÜTLENİN KORUNUMU YASASI Antoine Laurent Lavoisier yaptığı bir deneyde ; Bir miktar

Detaylı

3. Antalya Kimya Olimpiyatları 11. Sınıf A N T A L Y A K İ M Y A O L İ M P İ Y A T L A R I

3. Antalya Kimya Olimpiyatları 11. Sınıf A N T A L Y A K İ M Y A O L İ M P İ Y A T L A R I 1) Bir elementin temel haldeki elektron diziliminde 9 tam dolu orbitali vardır. Bu element için; I. Soygazdır. II. IA grubu elementidir. III. Geçiş metalidir. 3) Kolloidal bir karışımın bileşenlerine ayrılması

Detaylı

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran ( Sabit oranlar kanunu Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bu sabit oranın varlığı ilk defa 799 tarihinde Praust tarafından bulunmuş ve sabit oranlar kanunu şeklinde

Detaylı

ALKANLAR FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ALKANLAR FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ALKANLAR FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ALKANLAR Alkanların Fiziksel Özellikleri Alkan bileşikleri apolar yapılı moleküllerden oluşur. Bu yüzden molekülleri arasında zayıf London kuvvetleri bulunmaktadır.

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

Alkenlerin Kimyasal Özellikleri KATILMA TEPKİMELERİ

Alkenlerin Kimyasal Özellikleri KATILMA TEPKİMELERİ Alkenlerin Kimyasal Özellikleri KATILMA TEPKİMELERİ ALKENLERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Alkenler sahip oldukları pi bağları sayesinde pek çok farklı kimyasal tepkimeyi gerçekleştirebilirler. Buna göre alkenlerin

Detaylı

REAKSİYON HIZI. Tepkimede yer alan maddelerin derişimleri köşeli parantez ile gösterilir.

REAKSİYON HIZI. Tepkimede yer alan maddelerin derişimleri köşeli parantez ile gösterilir. REAKSİYON HIZI REAKSİYON HIZI Bir reaksiyonun hızlı ya da yavaş olması, reaksiyona giren maddelerin cinsine ve miktarına bağlıdır. Bu nedenle bütün reaksiyonlar farklı hızlarda gerçekleşirler. Örneğin;

Detaylı

hesaplama (Ders #16 dan devam) II. İstemli değişim ve serbest enerji III. Entropi IV. Oluşum serbest enerjisi

hesaplama (Ders #16 dan devam) II. İstemli değişim ve serbest enerji III. Entropi IV. Oluşum serbest enerjisi 5.111 Ders Özeti #17 Bugün için okuma: Bölüm 7.1 İstemli değişme, Bölümler 7.2 ve 7.8 -Entropi, Bölümler 7.12, 7.13, ve 7.15 Serbest Enerji. Ders #18 için okuma: Bölüm 7.16 Biyolojik Sistemlerde Serbest-Enerji

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Kimyasal ermodinamik Çevremizde neler oluyor? Su neden buharlaşıyor? Sıcak nesneler neden soğuyor? Bazı moleküller diğerleriyle reaksiyona girerken, bazılarıyla

Detaylı

TY T Temel Yeterlilik Testi

TY T Temel Yeterlilik Testi Ortaöğretim lanı MF - 01 TY T Temel Yeterlilik Testi Kimya Ders Föyü Mol Mol: Maddeyi oluşturan tanecikleri saymayı kolaylaştıran bir paketleme sistemidir. 1. 3 S atomu için verilen; I. 1 mol S atomu 3

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal

BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal tepkime kavramlarının anlaşılması Termodinamiğin II. yasasının

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal

Detaylı

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir. KİMYASAL HESAPLAMALAR MOL KAVRAMI Mol: 6,02.10 23 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.10 23 tane

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü , tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam 6. I.

Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü , tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam 6. I. BÖLÜM 02 Test Kimyasal Hesaplamalar / Mol - 1 01 1. I. 6,02.10 23 tane CH 4 molekülü II. 44 gram CO 2 gazı III. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan O 2 gazı ukarıda verilen maddelerden hangilerinin

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER

2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER ATOM ALTI TANECİKLER: Atom numarası=proton sayısı=çekirdek yükü Kütle numarası (Nükleon sayısı)=proton sayısı+ nötron sayısı Kütle No iyon yükü Atom

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 2009-2010 KONU-5 MOL KAVRAMI Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 1 5.Konu: Mol Kavramı Kazanımlar: 5. Bağıl atom kütlesi ve mol kavramı ile ilgili olarak öğrenciler; 5.1. İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ: ATOM ALTI TANECİKLER SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME ELEKTROLİZ DENEYİ FARADAY SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME:

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

Kimyasal Termodinamik

Kimyasal Termodinamik Kimyasal Termodinamik MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Çevremizde neler oluyor? Su neden buharlaşıyor? Sıcak nesneler neden soğuyor? Bazı moleküller diğerleriyle reaksiyona girerken,

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

KİMYA 2 - FÖY İZLEME TESTLERİ ÜNİTE 1: MODERN ATOM TEORİSİ Atomla İlgili Düşünceler ve Atom Modelleri. 4. I. Siyah cisim ışıması

KİMYA 2 - FÖY İZLEME TESTLERİ ÜNİTE 1: MODERN ATOM TEORİSİ Atomla İlgili Düşünceler ve Atom Modelleri. 4. I. Siyah cisim ışıması KİMYA - FÖY İZLEME TESTLERİ ÜNİTE 1: MODERN ATOM TEORİSİ Atomla İlgili Düşünceler ve Atom Modelleri 01/U UYGULAMA 1. Dalton modelinin varsayımlarına ilişkin,. Bir elementin tüm atomları aynıdır.. Farklı

Detaylı

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları Kimyanın Temel Kanunları A. Kütlenin Korunumu Kanunu Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa koyarak tartmış.daha sonra fanusu içindekilerle birlikte

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

ΔH bir sistem ile çevresi arasındaki ısı transferiyle alakalı. Bir reaksiyonun ΔH ını hesaplayabiliyoruz. Hess yasası,

ΔH bir sistem ile çevresi arasındaki ısı transferiyle alakalı. Bir reaksiyonun ΔH ını hesaplayabiliyoruz. Hess yasası, TERMOKİMYA Termodinamiğin 1. kuralı, iç enerjinin (U) nasıl değiştiğiyle alakalı U U çevre U evren ΔU değişimleri ΔH ile alakalı U PV H ΔH bir ile çevresi arasındaki ısı transferiyle alakalı (@ sabit P)

Detaylı

Termokimya. Fiziksel ve kimyasal dönüşümlerdeki ısı alış-verişini inceler.

Termokimya. Fiziksel ve kimyasal dönüşümlerdeki ısı alış-verişini inceler. Termokimya Fiziksel ve kimyasal dönüşümlerdeki ısı alış-verişini inceler. Termokimya Fiziksel ve kimyasal dönüşümlerdeki ısı alış-verişini inceler. Enerji iş yapabilme kapasitesi. Kinetik enerji Bir cismin

Detaylı

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar.

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar. Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar 3 temel tip bağ vardır: İyonik İyonlar arası elektrostatik etkileşim

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

Çalışma Soruları 6: Bölüm 7

Çalışma Soruları 6: Bölüm 7 Çalışma Soruları 6: Bölüm 7 6.1) a) Bir tenis topu havaya fırlatıldığında top yükseğe çıktıkça topun kinetik enerjisi nasıl değişir? b) Bir tenis topu havaya fırlatıldığında top yükseğe çıktıkça topun

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

GENEL KİMYA. 10. Hafta.

GENEL KİMYA. 10. Hafta. GENEL KİMYA 10. Hafta. Gazlar 2 Gaz halindeki elementler 25 0 C ve 1 atmosfer de gaz halinde bulunan elementler 3 Gaz halindeki bileşikler 4 Gazların Genel Özellikleri Gazlar, bulundukları kabın şeklini

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri KİMYASAL TEPKİMELER Anahtar Kavramlar Kimyasal Tepkime Kimyasal Denklem Yanma Tepkimesi KAZANIM 3.1 Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar. *Mg ve Cl atomlarının oluşturacağı

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

HAL DEĞİŞİMLERİ. Kimya Ders Notu

HAL DEĞİŞİMLERİ. Kimya Ders Notu HAL DEĞİŞİMLERİ Kimya Ders Notu HAL DEĞİŞİMLERİ Farklı maddelerin aynı koşullarda farklı fiziksel hallerde bulunmasının nedeni, madde tanecikleri arasındaki çekim kuvvetlerinin maddeden maddeye değişmesidir.

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı