Merhaba Genç Yoldaþlar;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merhaba Genç Yoldaþlar;"

Transkript

1

2

3 Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla daha sizlerle birlikteyiz. Faþizmin saldýrýlarý hýz kesmeden devam etmekte. Burjuvazinin mezhep çatýþmalarýyla kendi iktidarýný garanti altýna almayý planladýðý bu dönemde, yapýlan gerici- faþist saldýrýlara kitlelerin verdiði cevap burjuvazinin düþüncesini alt üst etti. En son Malatya da yaþanan gerici saldýrý ülkenin dört bir yanýnda tepkiyle karþýlandý. Burjuvazinin çocuk, kadýn, yaþlý gözetmeden hedef olarak gösterdiði Alevilere destekler çýð gibi büyüyor. Ýþçiler, emekçiler, gençler saldýrýlara karþý eylemlerle örgütlenerek cevap verdi. Ýþçi sýnýfý eylemlere devam ediyor. BEDAÞ, THY, DHL, Hey Tekstil in yaný sýra eylemler yayýlýyor. Antep de de iþçiler eylemde. Aðýr çalýþma koþullarýna, hak gasplarýna karþý iþçilerin eylemi Antep ve çevre illerden de desteklenerek büyüyor iþçilerin mücadele birliði örülüyor. Faþist devletin operasyonlarýnda gözaltýna alýnarak sudan sebeplerle tutuklananlarýn iddianameleri komik bir tiyatro senaryosundan öteye gitmiyor. 1 Mayýs a ve Newroz kutlamalarýna katýlmak, Ýþçi direniþlerine destek vermek, Afiþ ve bildiri daðýtmak... Burjuva hukuk sisteminin bir kez daha kendi belirlemiþ olduðu yasalarý çiðnediðini geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen 2. KCK duruþmasýnda gördük. Sadece mesleklerini icraa ettikleri için tutuklanan avukatlar hala tutuklu bulunuyor. Avrupa da gençlik sokakta. Þili de, Ýspanya da, Ýtalya da eðitim reformunu protesto etmek ve eðitime daha fazla bütçe ayrýlmasý gerektiðini belirten öðrenci gençlik neredeyse her gün sokaklarda. Ayný zamanda Þili de eðitim reformuyla ilgili sorunlar, öðrencilerin gösterilerine raðmen çözülemezken, gösteriler yüzünden iki e- ðitim bakaný istifa etmek zorunda kalmýþtý. Burjuvazinin saldýrýlarý bütün dünyada hýzla týrmanýyor. Buna karþýn isyan, a- yaklanma, devrim tüm dünyaya yayýlýyor. Ýþçilere, emekçilere, öðrencilere saldýran burjuvazi kendi mezar kazýcýlýðýný yapýyor. Ýþçileri, emekçileri, öðrencileri yapýlan saldýrýlara karþý örgütlenmeye ve mücadele etmeye çaðýrýyoruz. Bir sonraki sayýmýzda görüþmek üzere... Hoþçakalýn.

4 CESARET, CESARET DAHA FAZLA CESARET 2 UMUT GÜNEŞ Kuþkusuz bütün bir bölgede herkesin gündemine oturan geliþme Batý Kürdistan halkýnýn kendi halk iktidarýný kurmuþ olmasýdýr. Batý Kürdistan da olan þey bir devrimdir. Politik bir devrimdir. Demokratik bir halk devrimidir. Milyonlarca Kürt emekçisinin, kadýnýn komiteler ve konseylerde örgütlenerek, sokakta iktidarýný kurup, yönetimini oluþturarak ilerledikleri bir devrimdir. Danton un dediði gibi, her devrimin tek doðru parolasý olan Cesaret, cesaret, daha fazla cesaret yolunu izleyerek ilerliyor. Her an dengelerin deðiþebildiði, güçlü olanýn zayýfladýðý, yok sayýlanýn belirleyici konuma geldiði ve belki de Ortadoðu halklarýnýn kaderinin belirlendiði Suriye de, her þey açýk bir þekilde yaþanýyor. Muhalif denilen paralý askerler sürüsü, Suriye nin içlerine doðru ilerlemeye çalýþýrken, þu ana kadar çatýþmalarda yer almayan ve hem ÖSO denilen çapulcularýn, hem de Esad ýn dokunamadýðý, karþý karþýya gelmediði Kürt halký; bölgeyi derinden sarsan bir çýkýþ yaptý. Batý Kürdistan halký Afrin den Qamiþlo ya kadar geniþ bir bölgede kontrolü eline aldý ve özerkliðini ilan etti. Askeri gücü ile, örgütlenmiþ kadýný, çocuðu ve emekçisi ile Batý Kürdistan þu an Kürt halkýnda ve savunma birliklerinde! Ya Türkiye! Bu bahtsýz ülke her ne yapmaya çalýþtýysa elinde kalýyor. Financial Times (FT) gazetesinde yazdýðýna göre istikrarlý ve kararlý iþbirliðine raðmen, bir türlü istediðini elde edemiyor. Komþularýyla sýfýr politikasý diyor; Rusya, Ýran ve Suriye nin füzeleri kendisine çevriliyor, Irak Türk Dýþ Ýþleri Bakanýný tutuklamaktan bahsediyor. Suriye den kaçanlara yer saðlarken, mülteciler kendisine karþý ayaklanýyor vs... Bu da yetmezmiþ gibi Türkiye de iþçi emekçi eylemleri yayýlmaya devam ediyor. En son Antep proletaryasýnýn gerçekleþtirmiþ olduðu patlama dikkatlerimizi yoðunlaþtýrmamýz gereken þeylerden biri. Zira ilerleyen dönemde bu tür eylemlere, patlamalar daha fazla tanýk olacaðýz. Çünkü bu devrimin kendisidir. Diðer yerlerde de emekçilerin eylemleri kararlý bir þekilde sürüyor. Yine Malatya dan baþlayan katliam giriþimi Alevi emekçilerin ve diðer halklarýn güçlü tepkisi ile püskürtüldü. Duyulduðu andan itibaren sokaklarda toplanan halk, dünden bugüne bilinçlendiðini, örgütlendiðini ve faþizme yeni katliamlar için izin vermeyeceðini gösterdi. Ve son olarak günlerdir Þemzinan da süren çatýþmalar, gerillanýn bölgede alan hakimiyetini saðlamýþ olmasý TC nin kabuslarýný arttýrýyor. Önceleri burjuva medyanýn gücü ile yok sayýlmaya çalýþýldýysa da, Þemzinan a incelemelere giden BDP heyeti ve konvoyunu gerillanýn durdurmasý ve halkla gerillanýn kucaklaþmasý bazý gerçekleri gün yüzüne çýkardý. Birincisi; gerilla bölgeye hakim ve devlet geri çekilmiþ durumda. Ýkincisi; burjuvazinin yalan þebekesi olan burjuva medya, kendi kapanýna sýkýþtý ve az da olsa var olan güvenirliðini yitirdi. Üstelik bu olay Valinin 20 gün süren operasyonlar bitti, görevimizi yaptýk açýklamasýndan sonra gerçekleþti. Bölge Devriminin Dinamosu Kuþkusuz bütün bir bölgede herkesin gündemine oturan geliþme Batý Kürdistan halkýnýn kendi halk iktidarýný kurmuþ olmasýdýr. Batý Kürdistan da olan þey bir devrimdir. Politik bir devrimdir. Demokratik bir halk devrimidir. Milyonlarca Kürt emekçisinin, kadýnýn komiteler ve konseylerde örgütlenerek, sokakta iktidarýný kurup, yönetimini oluþturarak ilerledikleri bir devrimdir. Danton un dediði gibi, her devrimin tek doðru parolasý olan Cesaret, cesaret, daha fazla cesaret yolunu izleyerek ilerliyor. Kürt halkýnýn bu adýmý bölge gerici ve faþist iktidarlarýný derinden sarsan bir etkiye sahiptir ve yönelimi Suriye, Türkiye, Irak ve Ýran ý doðrudan etkileyecek; yaratacaðý sonuçlar itibari ile Dünya da yükselen devrimci dalganýn da itici gücü olacak olan bir

5 bölge devrimini, geliþmeler sürekli beslemektedir. Bu sürece nasýl gelindi? Bunun þu an çok da önemi yok! Önemli olan onlarca çeliþkinin ve çatýþmanýn ortasýnda, bombalarýn ve sinsi planlarýn ortaya konduðu bir coðrafyada, yok sayýlan bir halkýn, Kürt halkýnýn oluþan iktidar boþluðunu cesur bir kararla doldurmuþ olmasýdýr. Kürt halkýnýn gerçekleþtirmiþ olduðu demokratik devrim ve demokratik iktidardýr. Öyle ki bölgede daha güçlü konumda olan Rusya, Çin ve ABD ile AB bile Kürt halkýný hesaba katmadan bir plan yapamaz, yol alamaz durumdadýr. Bölge devriminin de düðümü Kürt halkýndadýr. Hatta emekçi sýnýflara ve diðer ezilen halklara düzenin yaþamýþ olduðu krizden, iktidarýn nasýl eline geçirileceðinin de iyi bir örneðini vermiþ oldular. Batý Kürdistan da yaþanan Demokratik Devrim bölge halklarý için bir umut ve güç kaynaðýdýr. Bu nedenle bölge gerici faþist iktidarlarýn hemen kinlerini ve nefretlerini kazanmýþ durumda, fakat bölge ezilen ve sömürülen halklarýnýn, gençliðinin de sempatisini ve desteðini de kazanmýþ durumdadýrlar. Gençliðe Düþen Görev Öncelikle þunun görülmesi gerekiyor; geleceðimizi etkileyen olaylar yaný baþýmýzda yaþanýyor ve hýzla bir dýþ savaþa doðru sürükleniyoruz.. Ama ayný zamanda bir dizi devrimin patlak vereceði ve belki de Ortadoðu nun, hatta dünyanýn kaderini etkileyecek devrimlerin nesnel koþullarýnýn hýzla olgunlaþtýðýný ve tayin edici çarpýþmalarýn yaþanacaðý ana hýzla yaklaþtýðýmýzý söylemeliyiz. Sonuç olarak; Bir dýþ savaþ ihtimali durumunda tavrýmýzýn ne olmasý gerektiði bu sayfalarda daha önce açýklandý, açýklamaya da devam edeceðiz. Suriye ye dönük bir müdahalede bu savaþýn karakterinin emperyalist niteliði gençliðe ve geniþ kesimlere etraflýca açýklanmalý ve emperyalist savaþý iç savaþa çevirelim politikasýný hayata geçirmek için, yoðun bir ajitasyon, propaganda ve örgütlenme çalýþmasýna giriþmeliyiz! Ýkincisi; Savaþ savaþ örgütlerinde yürütülür, bu nedenle geliþmelere uygun örgütlenmeleri ve araçlarý, olanaklarý bulmak gençliðin asli görevidir. Üçüncüsü; Þu anda bütün geliþmelerin merkezinde olan, bölge devriminin de esas dinamosu olan Kürt halkýnýn her ileri adýmýný desteklemeli ve baþta Türk iþçi ve emekçileri olmak üzere diðer halklara Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Tayin hakký nýn propagandasýnýn yapýlmasý için yoðun bir aydýnlanma çalýþmasýna giriþmeliyiz; halklarýn mücadele birliðini oluþturmalýyýz. Bu yaþana demokratik devrimlerin ayakta kalmasý ve geleceðe yön vermesi için zorunludur. Dördüncüsü; Türkiye ve Kürdistan birleþik devriminin toplumsal güçlerini tek bir odakta toplayacak olan, Geçici Devrim Hükümeti sorununu pratik açýdan ele almalý; emekçi kitleler içinde ve gençlik içinde bu sorunu tartýþmalý ve anlatmalýyýz. Beþincisi; yaþanan onca olaydan ve geliþmeden sonra hýzla bilinçlenen ve artýk olaylara tepkisini kendiliðinden de olsa örgütlü bir þekilde gösteren, yýðýnlarýn içerisinde daha fazla yer alarak, onlara iktidara yürümenin zorunluluðunu anlatmalý, devrimin kaçýnýlmazlýðýný kavratmalýyýz.. Ve son olarak da kitle içerisinde faaliyet yürüten bütün kadrolar, sempatizanlar ya da taraftarlarýn dikkatini halklarýn devrimci yürüyüþüne vermek ve oluþan iktidar boþluðunu týpký Batý Kürdistan da olduðu gibi cesur bir adýmla ele geçirme zorunluluðunu anlatmak görevi gençliðe düþmektedir. Batý Kürdistan da Kürt halký bu adýmý attý, çünkü; 7 sinden 70 ine örgütlüler ve özgürlük mücadelelerine dikkatlerini vermiþ durumdadýrlar. Öyleyse gençliði baþtan sona örgütlemek, canlý kitle baðlarý kurmak gençliðin görevidir. Denizlerin Partisinin ve gençliðinin 23. mücadele yýlýnda iktidara yürümesinin koþulu budur! Ve son olarak da kitle içerisinde faaliyet yürüten bütün kadrolar, sempatizanlar ya da taraftarlarýn dikkatini halklarýn devrimci yürüyüþüne vermek ve oluþan iktidar boþluðunu týpký Batý Kürdistan da olduðu gibi cesur bir adýmla ele geçirme zorunluluðunu anlatmak görevi gençliðe düþmektedir. Batý Kürdistan da Kürt halký bu adýmý attý, çünkü; 7 sinden 70 ine örgütlüler ve özgürlük mücadelelerine dikkatlerini vermiþ durumdadýrlar. Öyleyse gençliði baþtan sona örgütlemek, canlý kitle baðlarý kurmak gençliðin görevidir. Denizlerin Partisinin ve gençliðinin 23. mücadele yýlýnda iktidara yürümesinin koþulu budur! 3

6 BURJUVA HUKUK SÝSTEMÝ 4 Bugünlerde gündemde 2. KCK davasý var. 36 sý avukat, 1 i gazeteci 37 tutuklusu olan 50 kiþinin yargýlandýðý davada an geçmedi ki mahkeme heyeti ile savunma avukatlarý arasýnda bir sürtüþme yaþanmasýn. Mahkeme Baþkaný Mehmet Ekinci nin yeni talepleri kabul etmemesi üzerine savunma avukatlarý, söz haklarýnýn ve savunmanýn engellendiðini belirterek itirazlarda bulundular. Savunma avukatlarý ayrýca 3. Yargý Paketi çerçevesinde artýk Özel Yetkili Mahkemelerin yok hükmünde olduðunu ve arkadaþlarýnýn anayasaya, hukuka aykýrý bir þekilde tutuklu olduðunu belirtti. Avukatlarýn tutukluluk sebebi bilindiði gibi Öcalan ýn avukatlýðýný yapmalarýdýr. Oysa ceza yargýlamalarýnda kiþinin kendine deðil eylemine bakýlýr. Eylem yasal olmasýna raðmen eylemi gerçekleþtirenin siyasal düþüncesini yargýlamak, faþist yargýlamalarýn yöntemidir. Zindanlardaki avukat sayýsý devletin ezilenlerin avukatlýðýný yaptýrmama kararlýðýný göstermektedir. Bizlere devletin sýnýf ayrýmý yapmadýðý, zengin- yoksul tüm halký temsil ettiði söylenir ve bizler buna inandýrýlmaya çalýþýlýrýz. Oysa yasalarla yasalarýn kendi çýkarlarý için yapýldýðý adamlar arasýndaki bað öylesine sýkýdýr ki, devlet ile egemen sýnýf arasýndaki iliþki konusunda hiçbir kuþkuya yer býrakmaz. Anayasa ile bizlere verilen haklar her an elimizden alýnabilirken bunlar hiçbir zaman bize ait olmazlar. Hayatýmýz üretim araçlarýný e- linde tutan küçük bir sýnýfýn elinde oldukça ne anayasa ne de insan haklarý bizleri özgür kýlabilir. Bunlardan baþka bir de dilimizden düþürmediðimiz basýn özgürlüðümüz bulunmaktadýr. Anayasa Uzlaþma Komisyonu na basýn hürriyeti milli güvenliðin, kamu düzeninin ve genel ahlakýn korunmasý; yargý baðýmsýzlýðýnýn saðlanmasý; suçlarýn engellenmesi amacýyla sýnýrlansýn önerisi getirilmiþ, Çaðdaþ Gazeteciler Derneði Baþkaný bu düzenlemenin 12 Eylül anayasasý hükümlerinden daha beter olduðunu kaydetmiþ, bu önerinin medya çalýþanlarý için sýkýyönetim genelgesi olduðunu dile getirmiþtir. Ýktidarýn basýný kontrol altýna alma çabalarýna þaþýrmamak gerekir, bugün zindanlarda onlarca gazetecinin olmasý iktidarýn en ufak muhalefeti bile kaldýramadýðýnýn göstergesidir. Tutuklu Gazetecilerle Dayanýþma Platformu nun saptamasýna göre 27 Temmuz tarihi itibariyle TC sýnýrlarý içerisinde 15 i imtiyaz sahibi ve yazý iþleri müdürü olmak üzere 87 gazeteci tutuklu bulunmaktadýr. Komünist önder Lenin kapitalistler, zenginler için basýný para ile tutma özgürlüðünü; zenginliklerden kamuoyu denilen þeyi oluþturmak ve deðiþtirmek için yararlanma özgürlüðünü basýn özgürlüðü olarak yorumlar demiþtir. Ayný eserin baþka bir yerinde basýn özgürlüðü de saf demokrasinin baþlýca belgelerinden biridir. Bir kez daha, iþçiler, en iyi basýmevleri ve büyük kâðýt stoklarý kapitalistler tarafýndan kendi tekellerine alýndýklarý sürece, demokrasi ve cumhuriyetçi rejim ne kadar geliþmiþse, kendini bütün dünyada, örneðin Amerika da, o kadar kaba, edepsiz, utanmaz bir biçimde gösteren, sermayenin basýn üzerindeki iktidarý olduðu gibi kaldýðý sürece, bu özgürlüðün bir yutturmaca olduðunu bilirler. Bütün ülkelerin sosyalistleri bunu milyonlarca kez kabul etmiþlerdir. Gerçek eþitliðin, gerçek demokrasinin, emekçiler, iþçiler ve köylüler yararýna fethi için ilkin sermayenin yazarlara iþ vermesi, yayýnevlerini satýn almasý ve basýný bozmasý engellenmelidir, oysa bunun için sermaye boyunduruðunu sarsmak, sömürücüleri yýkmak, dirençlerini kýrmak zorunludur. * Gerçek özgürlük ve gerçek eþitlik komünistlerin kurduklarý baþkasý zararýna zenginleþmenin olanaksýz olacaðý, basýný doðrudan doðruya ya da dolaylý olarak para iktidarýna baðýmlý kýlma nesnel olanaðýnýn bulunmayacaðý, emekçileri (ya da büyüklüðü ne olursa olsun emekçiler topluluðunu) toplumun elinde olan basýmevleri ve kâðýdý kullanma hakkýndan tam bir eþitlik içinde yararlanmaktan hiçbir þeyin engelleyemeyeceði rejimde egemen olacaklardýr. * Þimdi de ifade özgürlüðüne bir göz atalým. Devletin politik ve muhalif düþüncelere bakýþ açýsý nedir? Cevabýný yüzlerce insanýn katýldýklarý yasal eylemler sonucu tutuklanmasý ve cezalandýrýlmasýnda buluyoruz. Bu eylemlerin bazýlarý þöyle: 1 Mayýs miting ve gösterilerine katýlmak Newroz kutlamalarýna katýlmak Öðrenci derneklerine üye olmak, faaliyetlerine katýlmak Yasal yayýnlar için stant açmak ve standa görev almak Ýþçi direniþlerine destek olmak Yasal miting ve gösterileri, etkinlikleri telefon ve sosyal paylaþým aðlarýyla topluma duyurmak Siyasal mücadelede ölümsüzleþen devrimcileri anma etkinliklerine katýlmak, onlarý savunmak

7 Afiþ ve bildiri daðýtmak DÝSK, KESK gibi yasal kurumlarýn düzenlediði miting, gösteri, basýn açýklamalarýna katýlmak Bu liste böyle uzayýp gidiyor ve bizlere özgürlüklerden, eþitliklerden söz ediliyor. Lenin Burjuva demokrasisinin her yerde ve her zaman vaat ettiði ama hiçbir yerde gerçekleþtirmediði ve kapitalizmin egemenliði nedeniyle de gerçekleþtiremeyeceði, yurttaþlarýn cinsiyet, din, ýrk, milliyet ayrýmýna bakýlmaksýzýn eþitliðini, Sovyetler iktidarý yani proletarya diktatörlüðü, tamamen ve hemen uygular; çünkü yalnýzca üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti ve bu araçlarýn paylaþým ya da yeniden paylaþýmý ile ilgilenmeyen iþçilerin iktidarý bunu yapabilir * der. Kapitalizmin hüküm sürdüðü bir yerde eþitlikten söz edilmesi olanaklý deðildir. Tüm bu eþitlik ve özgürlük masalý anlatan yasalar sýnýf egemenliðine ve sýnýf sömürüsüne dayanýrlar. Bazý kesimlerin yapýlacak yasal düzenlemelerle yeni haklar elde etme çabasý, sistemi iyileþtirme hayalleri boþadýr. Bugün düzenlenen yasalarla bizlere verilen haklar elimizden devlet tarafýndan istenildiði anda alýnabiliyorken bu sistem içinde yapýlacak deðiþikliklerle özgürlük ve eþitliklere ulaþmak çabasý, boþa kürek çekmektir. Lenin de Þubat devriminden önce bu konuda þöyle yazmýþtýr; süngünün gerçekten siyasal gündemin baþýnda bulunduðu sýrada, ayaklanmanýn zorunlu ve ivedi bir duruma geldiði bir sýrada, anayasal düþler ve parlamentarizm üzerindeki skolastik tartýþmalar, burjuva devrim dönekliðini maskelemekten, burjuvazinin devrimi kendi baþýna býraktýðýný gizlemekten baþka bir þeye yaramazlar. * Kiþisel özgürlüðün, basýn özgürlüðünün, düþünce açýklama özgürlüðünün, toplanma özgürlüðünün, öðretim ve din özgürlüklerinin vb. üzerine bir anayasa giysisi geçirildi. Böylece özgürlükler her çeþit tehlikeden de korunmuþ oldular. Bu özgürlüklerin her biri Fransýz yurttaþýnýn mutlak hakký ilan ediliyordu. Ama hep þu çekince ile: Bu hak, kural olarak, kýsýtlanamamakla birlikte, baþkalarýnýn eþit haklarý ve kamu güvenliði ile ya da bireysel özgürlükler ile uyumu saðlayacak yasalar eliyle sýnýrlanabilir. Demek ki anayasa, iþi, hep ileride a- nayasayý uygulamak için çýkarýlacak organik yasalara býrakmaktadýr. Bu yasalar( söz konusu çekinceleri somutlaþtýrýp), bu sýnýrsýz özgürlüklerden yararlanmayý, adý geçen özgürlüklerin birbiriyle ve kamu güvenliðiyle çatýþmamasýný saðlayacak biçimde düzenleyeceklerdir. Ve sonradan bu yasalar düzenseverlerce öyle bir þekilde düzenlenmiþtir ki bugün burjuvazi onlardan yararlanýrken öteki sýnýflarýn eþit haklarýný hiç mi hiç u- mursamamaktadýr. Düzenseverler bu özgürlüklerin baþkalarý tarafýndan kullanýlmasýný büsbütün yasakladýklarý veya her biri polis tuzaðý oluþturan koþullara baðladýklarý durumlarda da bu iþ, her zaman, anayasa uyarýnca kamu güvenliði uðruna, yani düpedüz burjuvazinin güvenliði uðruna gerçekleþtirilir. Sonunda, bütün özgürlükleri korumak isteyen demokratlar da anayasayý kendi eylem ve özlemlerine gerekçe diye piyasaya sürerler. Bunda da dipten doruða haklýdýrlar. Çünkü anayasanýn her maddesi, kendi antitezini, Yukarý Meclisini ve Aþaðý Meclisini, yani genel kural olarak özgürlüðü, bu kuralýn istisnasý olarak da özgürlüðün ortadan kaldýrýlmasýný kapsamaktadýr. Böylece, özgürlük adýna saygý gösterilip onun somutlaþtýrýlmasý hiç kuþkusuz hep yasal yoldan önlendiði sürece, özgürlüðün pratik yaþamda yediði darbeler ne denli öldürücü olursa olsunlar, özgürlüðün anayasal varlýðý da hiç yara bere almadan olduðu gibi korunmuþ gözükür. ** *LENÝN BURJUVA DEMOKRASÝSÝ ve PROLETARYA DÝKTATÖRLÜ- ÐÜ kitabýndan **MARX LOUÝS BONAPARTE 18 ÝNCÝ BRUMAÝRE kitabýndan 5

8 Tekelci Sermayenin Yeni Adý : Bir Avuç Çýlgýn GÜRSEL CİHAN 6 Türkiye tekelci sermayesinin durumu bunlardan farklý mý? Her yerden burjuva kalemþörler ne kadar güçlü bir ekonomisi olduðunu anlatýp, Ortadoðu nun yeni süper gücü ilan etmek için yarýþýyorlar, Ýsrail bakanlarý bile bu yarýþýn içerisinde; yetmiyor ÝMF ye borç verildiði açýklamalarý geliyor. Ne kadar da güçlüyüz, öyle deðil mi? Bakanlarýmýz, Avrupalara gidip, toplantýlarda gürlüyor, ne kadar görkemli bir manzara! Zaten TOKÝ nin yaptýrdýðý evler yüzünden ölenler Cibuti Krallýðý nda, 7 milyon ev Papau Yeni Gine de yýkýlacak, 700 ü aþkýn tutuklu öðrenci Tayland da var, KCK davasýndan 8 bin kiþiyi de Hawai adalarýnda tutuklandýlar, Suriye ile savaþa da San Marino hazýrlanýyor. Bize ne gam! Bütün dünyada iþçi sýnýfý ve tekelci sermaye arasýndaki savaþ son hýzýyla sürüyor. Bütün dünya savaþ alaný, bütün dünya iþçi sýnýfýnýn ve gençliðin eylemleriyle dolu. Kanada dan Ortadoðu ya, Yunanistan dan Ýspanya ya; her gün yeni bir eylem... Ýspanya da maden iþçilerinin eylemlerini görmeyen, duymayan kaldý mý? Sonunda hükümet kuruldu denilen Yunanistan da kimse Maliye Bakanlýðý koltuðuna oturmak istemiyor; kim baþýný giyotinin altýna gönüllü olarak koymak ister? Avrupa nýn en güçlü ekonomisi olarak görülen Almanya hiç bir ülkeye yardým edecek durumda deðil; yakasýna dört bir yandan baþka bir ülke yapýþmýþ, kurtarma paketi diye yalvarýyorlar adeta. Türkiye tekelci sermayesinin durumu bunlardan farklý mý? Her yerden burjuva kalemþörler ne kadar güçlü bir ekonomisi olduðunu anlatýp, Ortadoðu nun yeni süper gücü ilan etmek için yarýþýyorlar, Ýsrail bakanlarý bile bu yarýþýn içerisinde; yetmiyor ÝMF ye borç verildiði açýklamalarý geliyor. Ne kadar da güçlüyüz, öyle deðil mi? Bakanlarýmýz, Avrupalara gidip, toplantýlarda gürlüyor, ne kadar görkemli bir manzara! Zaten TOKÝ nin yaptýrdýðý evler yüzünden ölenler Cibuti Krallýðý nda, 7 milyon ev Papau Yeni Gine de yýkýlacak, 700 ü aþkýn tutuklu öðrenci Tayland da var, KCK davasýndan 8 bin kiþiyi de Hawaii adalarýnda tutuklandýlar, Suriye ile savaþa da San Marino hazýrlanýyor. Bize ne gam! Sermayenin emekçi sýnýflara yönelik saldýrýlarý yaz tatili falan dinlemiyor. Zindanlarda tutsaklar katlediliyor; Suriye, T.C ordusuna ait bir F-4 ü düþürüyor, üzerinden 12 saat geçmeden gerçekleþtirilen KCK operasyonu nda 20 ilde 71 KESK yöneticisi gözaltýna a- lýnýyor, KESK genel merkezi ve þubelerinde aramalar yapýlýyor. Bir gün sonra parlamentoda gerçekleþtirilen grup toplantýlarýnda tehtidler, savaþ çýðlýklarý yükseliyor ler, grev yasaklarý, zamlar Bu liste daha uzatýlabilir, her gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Tarihinin sonuna geldiðini gören sermaye; savaþ dahil bütün kartlarýný masaya açmýþ, deli cesaretiyle hepsini sahaya sürüyor. Bu saydýklarýmýz yeni þeyler deðil. Uzun süredir savaþ hazýrlýðý yapýldýðý da, her gün yapýlan yeni operasyonlarda, sermayenin emekçilerin cebindeki üç kuruþa göz diktiði de biliniyor, görülüyor. Tekelci sermayenin saklamak gibi bir derdi de yok zaten, aksine ne kadar güçlü olduðunu, her þeyin kontrolü altýnda olduðunu gösterip, her an kapýnýzý çalýp sizi de alabilirim mesajý vererek korkuyu yaymaya çalýþýyor. Herkes, ev emekçisinden memuruna, iþçisinden diplomalý iþsizine, köylüsünden öðrencisine, herkes görüyor, biliyor bunu. Hiç kimse kitlelerin apolitikliði gibi masallarý tekrarlamasýn; artýk komik oluyor. Peki görünen altýnda hangi gerçek saklý? Tam tersi. Yani tekelci sermayenin korkusu saklý. Ýktidarýný kaybetme korkusu saklý, güçsüzlüðü saklý... Buna iliþkin deðerlendirmeler yayýnlarda defalarca yapýldý, bunun temelleri defalarca açýklandý. O yüzden bu yazýda üzerinde durmayacaðýz. Ýkna olmayanlar her gün yenisi ortaya çýkan kendiliðinden kitle eylemlerine bakabilirler. Sermayenin çöküþünün ve bir devrimin olgunlaþmasýnýn en önemli göstergesi iþte orada. Bizim burada söylemek istediklerimiz, bütün bunlarý izleyen ve bunlarýn karþýsýnda olan, bir þeyler yapan ya da yapmak isteyenlere çözümü sunma çabasýdýr sadece. Peki ne yapacaðýz? Ýþte Gordion düðümünün çözüldüðü nokta burasý.

9 Meselelerin etrafýnda dolanmanýn, laf cambazlýðýnýn kimseye bir faydasý yok. Madem ki tekelci sermaye hem ü- retim araçlarýný, hem de baský ve zor aygýtýný elinde tutuyor, madem ki bu iktidarýný korumak ve güçlendirmek için yeri geldiðinde yasalar çýkartmak, yasaklar getirmek, yeri geldiðinde operasyonlar yapmak, katliamlar yapmaktan geri durmuyor; madem ki köylüsünden Alevisine, öðrencisinden Kürt üne, iþçisinden emeklisine, kadýnýndan hastane kapýlarýnda yaþamýný kaybedenlere, selde can verenlere kadar, herkesin sorunlarýnýn kaynaðý tam da sermayenin iktidarý ve onu koruyabilmek için her þeyi yapabilmesinden kaynaklanýyor; o halde çözüm de orada duruyor; iktidar sorununun kendisinde. Sermayenin iktidarýnýn yýkýlýp, halk iktidarýnýn kurulmadýðý hiçbir çözüm yolu, çözüm deðildir. Bunu söylüyor olmak, ne bu düþüncenin egemen olmadýðý eylemlerin karþýsýnda olmaktýr ne kendiliðinden eyleme geçenleri küçümseyerek, üstten bir bakýþla boþa uðraþýyorsunuz demektir. Tam aksine; eyleme geçen bütün kitlelerin içinde olarak, onlara bu bakýþ açýsýný götürmek ve tek tek kendi sorunlarý için harekete geçen kitleleri birleþtirmektir. Ancak bu þekilde kitlelerin mücadele birliði saðlanabilir ve ancak bu þekilde devrim ve halk iktidarý hedefi gerçekleþtirilebilir. Bunu baþarmanýn yolundaki en büyük müttefikimiz ise, kitlelerin birlikte mücadele etme yolundaki giderek artan e- ðilimdir. Þimdi bu eðilimin bilinçli bir güce dönüþmesi, dönüþtürülmesi amacýmýz olmalý. Burada özellikle her eylemde yerini alan ve eylemlere büyük bir enerji ve güç katan öðrenci gençliðin önemini vurgulamak yerinde olacaktýr. Öðrenci gençliðin bu bilince ulaþmasý daha kolay olacaktýr. Emekçilerin her eylemlerinde dört gözle bekledikleri öðrenci gençliðin, sadece kendi akademik ve barýnma vb. gibi konularýn çözümü için deðil, bunlarý devrime ve halk iktidarýna baðlayarak ele alan bir bakýþ açýsý kazanmasý, bu bilinci gittikleri her yere taþýmalarý, iþte öðrenci gençliðin bir devrimdeki en önemli rolü tam da budur. Bozkýrý tutuþturmak için, þimdi bu kývýlcýmýn bütün emekçi kitlelere, özellikle de öðrenci gençliðe ve iþçi gençliðe ulaþtýrmaya ihtiyacýmýz var. Bu yönde atýlacak her adým, kitlelerden yanýt bulacaktýr. Tarih bizi doðruluyor, yaþam bizden yana. Þimdi cüret etme zamaný Saldýrýlara Karþý Halklarýn Mücadele Birliðini Örelim Faþist devlet her zaman yaptýðý gibi alevi inancýna mensup emekçilere büyük baskýlar uygulamaktadýr. Dincileri gericileri Alevilerin inançlarýna, görüþlerine hatta kendilerine saldýrtmakla uðraþmaktadýr. Daha önce Dersim de, Maraþ da, Sivas da, Gazi de yaþanan büyük katliamlarýn devamýný getirmek istiyor, fýrsat kolluyorlar. Ayný saldýrýyý daha geçtiðimiz günlerde Malatya da ramazan davulcusunun kasýtlý bir þekilde uzun süre evlerinin önünde davul çalmasýndan rahatsýz olan bir alevi aileye yaptý. Aile oruç tutmadýklarýný belirterek kapýlarýnýn önünde davul çalýnmamasýný istediði davulcudan, davulcunun annesinden ve çevreden çok büyük baský gördü. Ailenin evine taþla saldýran mahalle halký gerekirse para verelim taþýnsýnlar diyerek zihniyetini göstermiþtir. Bunun üzerine bir çok yerde aleviler büyük tepkiler gösterdi, eylemler yaptý, kitlesel mitingler gerçekleþtirdi. Bu bölgelerden biri de Sarýgazi ydi. Olaylarýn daha da geliþtiðini duyan Sarýgazi halký ayný günün gecesi saat 02:00 da 150 kiþilik bir grupla yürüyerek ajitasyon konuþmalarý gerçekleþtirdi. Cem evi önünde toplanan grup Faþizmi döktüðü kanda boðacaðýz ve Malatya Faþizme Mezar Olacak sloganlarýyla Sarýgazi Kaymakamlýðý na yürüdü. 10 dakikalýk bir oturma eyleminin ardýndan ertesi gün akþam saat 19:30 da yürüyüþ yapýlmasý kararý alýndý. Ertesi gün Sarýgazi de yaklaþýk 600 kiþiyle Vatan Ýlk Öðretim Okulu baþlayan yürüyüþ yolu yarýlamadan 7 bin kiþiye ulaþtý. Cadde boydan boya gençlerin, kadýnlarýn, çocuklarýn, yaþlýlarýn istilasýna uðramýþ gibiydi. Devasa bir kitleyle Eski Ankara yolunu kesen kalabalýk Cem Evi ne doðru yürüdü. Herkesin gözü daha önce hiç böyle bir kalabalýðý bir arada görmeyen Sarýgazi deydi. Coþku ve öfkeyle, gür sloganlarla Cem Evi ne gelen grup basýn açýklamasýnýn ardýndan daðýldý. Ayný anda binler Taksim e aktý. Cem evlerini Ucube olarak görenlere yeni fýrsatlar vermemek için daha nice binlere ihtiyacýmýz var. Alevilere, Kürt halkýný bu topraklar üzerinde yok sayan, onlarý katleden faþist, gerici, kan emici devleti yýkalým. Maraþ lara, Sivas lara, Gazi lere, Roboski lere, fýrsat vermeyelim, halklarýn mücadele birliðini örelim, örgütlenelim. 7

10 GENÇLER; SOSYALÝZM SAFLARIND Alevi gençliðe yönelik bu çaðrý elbette karþýlýðýný bulacaktýr. Bugüne deðin olduðu gibi. Daha önce de bu satýrlardan devrimci sosyalist yurtsever gençliðe; Anti-Faþist Birlikler de örgütlenme çaðrýsý yapmýþtýk. Alevi gençliðin de bu mücadelenin bir parçasý olmasý faþizme ve tekelci sermaye sýnýfýna anladýðý dilden karþýlýk verebilmesi için bulunduklarý her yerde harekete geçmesi ve örgütlü çalýþmanýn bir parçasý olmasý elzemdir. Anti- faþist tüm gençlerin devrimci mücadelesi temelinde kurulacak birliklerde bir araya gelecek gençler her türlü eylem ve hazýrlýkla faaliyete baþlamalýdýr. Dünden bugüne devrim mücadelesinin önemli bir bileþeni olan Alevi emekçileri, her daim egemen sýnýfýn hedefinde olmuþtur. Yýllardýr verdikleri mücadeleleriyle inançlarýna, kültürlerine sahip çýkan Aleviler, devrimcikomünist hareketin de en önemli destekçisiyken birçok Alevi emekçisi, genci de devrim mücadelesinin aktif savaþçýsý olarak zindanlara düþmüþ, bedel ödemiþ ve hatta ölümsüzleþmiþtir. Son dönemde burjuvazinin ve faþist devletinin alevilere dönük artan saldýrýlarýný, bu nesnel gerçekliðin dýþýnda düþünemeyiz. Sadece 2012 yýlý i- çerisinde yaþananlara baksak yeter. Sivas davasýnýn zamanaþýmýndan kaynaklý düþürülmesi; Alevi emekçilerinin evlerinin iþaretlenmesi; Yargýtay ýn Cemevleri ne yönelik ibadet yeri deðildir kararý ve en son Malatya da yaþanan katliam giriþimi Çok uzak deðil daha 3-4 yýl önce Alevi açýlýmý yapma ihtiyacý hisseden sermeye sýnýfý ve AKP hükümeti bugün bütün bu baskýlarýn örgütleyicisi ve ana nedenidir. Egemen sýnýfýn bu ciddi tavýr deðiþikliðine neden olan süreç nereden kaynaklanmaktadýr? Devrimci gençliðimiz ve emekçi halklarýmýz buna karþý nasýl tavýr geliþtirmelidir? Türkiye ve Kürdistan halklarý yaklaþýk 40 yýla yakýndýr devrimci durum ve iç savaþ koþullarýnda devrim mücadelesini kararlýlýkla sürdürüyor. Sermeye sýnýfý hem Kürt halkýný hem Alevi emekçilerini hem de iþçi sýnýfýný, e- mekçi sýnýflarý bu devrim mücadelenin dýþýna çekebilmek; onlarý bastýrabilmek için her türlü teröre, baskýya ve katliama giriþti. Emperyalist tekellerin yerli iþbirlikçilerinin ekonomik ve politik çýkarlarý uðruna giriþtikleri hiçbir þey Türkiye ve Kürdistan halklarýnýn devrim mücadelesindeki kararlýðýný durduramadý. Git gide aðýrlaþan ekonomik ve politik kriz, emekçilerin sefaletinin derinleþmesi, halklarýmýzýn yükselen ve yýkýcý güçleri bir araya getirmeye baþlayan devrimci hareketi, Kürt halkýnýn özgürlüðü uðruna yürüttüðü savaþ tekelci sermayeyi yeni yöntemler aramaya itmiþti. Demokratik Açýlým, Alevi Açýlýmý vs zýrvalarýyla devrimci halklarýmýzý düzenin içerisine çekmeye, onlarýn yok olan düzen içi umutlarýný canlandýrmaya çabalayan sermeye sýnýfý ve AKP hükümeti bu süreçten güç kaybederek çýkmýþtý. Zira ne Kürt halký ne de Alevi emekçileri ne de devrimci mücadelenin bileþeni olan halklarýmýz bu oyuna gelmemiþti. Bu noktada hatýrlanacaktýr; Alevi açýlýmýna kitlesel mitinglerle cevap veren Aleviler, burjuvaziyle uzlaþma olamayacaðýný arada bir kan denizinin olduðunu haykýrmýþtý her yandan. Türkiye cephesinde hal böyleyken bütün dünyada da devrimci atýlýmýn zemini oluþmaya baþlamýþtý. Tunus ta yaþanan halk ayaklanmasý hýzla dünyanýn geneline yayýlmaya baþladý. Mýsýr, Yemen, Bahreyn hemen ardýndan Avrupa ya yayýlan ayaklanma düzeyindeki kitle hareketleri (Ýngiltere, Ýspanya ve Yunanistan daki olaylar örnek verilebilir) dünya burjuvazisine, karþý-devrimci ayaklanmalarý ve faþist örgütleri örgütleme ve öne çýkarma zorunluluðunu dayattý. Dinci- gerici akýmlarý ve politik örgütleri devrim mücadelesinin önüne set oluþturmak için hazýrlayan emperyalizm Türkiye de de önce Hizbullahçýlarýn serbest býrakýlmasýyla iþe baþladý. Mýsýr, Tunus ta bu tarz partiler iktidara getirildi. Libya ve Suriye de dinci- gerici hareketler yoluyla devrimci çýkýþýn niteliði yok edilmeye 8

11 A MÜCADELEYE! çalýþýldý. Avrupa da da faþist örgütler ve partiler öne çýkartýlmaya çalýþýldý, mesela Yunanistan da Altýn Þafak i- simli parti. ABD de de faþizmin yükseliþini görmek mümkün. Bütün bunlar yan yana konulduðunda tekelci sermaye sýnýfýnýn Alevilere yönelen saldýrýlarýný,yeniden çýkarmak istediði mezhep çatýþmalarý daha iyi anlaþýlabilir. Geçmiþte Sivas, Gazi, Maraþ gibi katliamlar gerçekleþtiren egemen sýnýf bir ölçüde Alevi emekçilerinin bir kýsmýnýn devrimci mücadeleden geri çekilmesini baþarmýþtý. Tarihin tekerrür edeceði hesabýyla ayný yöntemleri denemeye devam ediyor. Alevi evlerin i- þaretlenmesinde sermaye sýnýfý genel olarak daha geride yer alan politik mücadelenin dýþýndaki kesimleri hedef almasý Alevi emekçilerinin bir kýsmýný bu mücadelenin dýþýna itmeye çalýþtýðýnýn göstergesi. Peki devlet bu planýnda baþarýlý olma þansýna sahip mi? Tüm dünya halklarýnýn içerisinden geçtiði devrimci süreç bizlere tekelci burjuvazi açýsýndan baþarý olmayacaðýný gösteriyor. Dünyanýn pek çok yerinde halklar kapitalist düzene baþkaldýrmýþken Türkiye ve Kürdistan gibi yýkýcý dinamiklerin bu kadar yoðun olduðu bir yerde sermaye sýnýfýnýn baþarýsý o- lanaklý deðildir. SSCB ve halk demokrasili bir çok ülkenin sosyalizmden uzaklaþtýðý bir dönemde Sosyalizm Kazanacak þiarýyla baðrýndan Leninist öncüyü çýkaran ve dünyadaki tüm olumsuz geliþmelere raðmen yoðun bir baský ve terör ortamýndan devrimin geliþimiyle çýkmayý baþaran iþçi sýnýfýmýz ve emekçi halklarýmýz Ayaklanmalar Yüzyýlý ndan da zaferle çýkacaktýr. Dünyanýn sosyalist ülkelerden sonraki en yoðun katýlýmlý 1 Mayýs gösterilerini yarataný Newroz da savaþa savaþa meydanlarý zapteden devrimci halklarýn ne faþist saldýrýlar tarafýndan ne de politik çevirme hareketleri karþýnda geri çekilmesi mümkün deðildir. Halklarýmýzýn içinde bulunduðu ruh hali kendisini en iyi Malatya da yaþanan olaylar karþýsýndaki tepkisinde görülebilir. Saldýrý haberi ulaþýr u- laþmaz insanlar internet üzerinden haberleþerek Taksim Meydaný nda toplanýyorlar. Bu kadar hýzlý bir þekilde tepki gösterilebilmesi devrim mücadelesi açýsýndan önemli bir durum. Ertesi günlerde yaþanan eylemlerdeki yoðun katýlým, öfke ve kimi yerlerde çatýþmalar çýkmýþ olmasý bizlere düzene karþý savaþma isteðinin yaygýnlýðýný ve derinliðini gösteriyor. Malatya, Sivas Olmayacak sloganýný temel alan eylemler ayný zamanda emekçi sýnýflardaki bilinç sýçramasýný da gösteriyor. Devrimci halklarýn geçmiþten ders alma konusunda nasýl ileri bilinçle hareket ettiklerini ve halklarýn toplumsal hafýzayý nasýl koruduklarýný görüyoruz. Faþist devlet, gerçekleþtirdiði saldýrýnýn sonuçlarýný iyi görmüþ müdür bilemeyiz. Aslýnda bizim açýmýzdan çok da önemli deðil. Zira bu olayýn bizler için önemi devrimci kalkýþmanýn nasýl da nesnel bir gerçekliðe sahip olduðudur. Asýl cevaplamamýz gereken þimdi Gençlik Ne Yapmalý sorusudur. GENÇLÝK NE YAPMALI? Tekelci burjuvazi ve faþist devleti bu sonuçlara bakýp geri adým atar mý; bilinmez. Bugüne kadarki sýnýf mücadeleleri tarihi bizlere asla sermaye sýnýfýna güvenmemek gerektiðini öðretmiþtir. Bu yüzden devrimci gençlik ve özellikle de Alevi gençleri bu bilinçle gerekli hazýrlýklara baþlamalýdýr. Alevi gençliði kendisine yönelen saldýrý furyasýna karþý aktif bir mücadele yürütmekle ve bu kavganýn baþýna geçmekle yükümlüdür. Mücadeleyi sadece devrimci mücadelenin en aktif unsurlarýna býrakýrsa saldýrýlara güçlü bir cevap verilemez. Alevi gençliðe yönelik bu çaðrý elbette karþýlýðýný bulacaktýr. Bugüne deðin olduðu gibi. Daha önce de bu satýrlardan devrimci sosyalist yurtsever gençliðe; Anti-Faþist Birlikler de örgütlenme çaðrýsý yapmýþtýk. Alevi gençliðin de bu mücadelenin bir parçasý olmasý faþizme ve tekelci sermaye sýnýfýna anladýðý dilden karþýlýk verebilmesi için bulunduklarý her yerde harekete geçmesi ve örgütlü çalýþmanýn bir parçasý olmasý elzemdir. Anti- faþist tüm gençlerin devrimci mücadelesi temelinde kurulacak birliklerde bir araya gelecek gençler her türlü eylem ve hazýrlýkla faaliyete baþlamalýdýr. Faþist devlet dün Roboski de Kürt halkýna karþý katliam yapmaktan çekinmemiþtir. Sivas, Gazi, Maraþ katliamlarý hafýzalarýmýzda çok canlý. Bütün bu nedenlerden ötürü buradan biz Leninist gençlik olarak baþta Alevi gençleri olmak üzere tüm devrimci gençliðimizi Anti-Faþist Birlikler de örgütlenmeye ve sosyalizm mücadelesini yükseltmeye çaðýrýyoruz. Sözlerimizi Enternasyonel Marþý ndan bir alýntýyla bitirmek istiyoruz: Tanrý, patron, bey, aða, sultan Nasýl bizleri kurtarýr Bizleri kurtaracak olan Kendi kollarýmýzdýr 9

12 BURJUVAZÝNÝN EN SAMÝMÝ ADAMI ÝDRÝS NAÝM ÞAHÝN Bildiðiniz üzere Ýdris Naim Þahin bir bakan Geldiði günden itibaren de her sözüyle, her açýklamasýyla, kýsacasý yapýðý her þeyle olay yaratan bir bakan. Ve bize burjuvazinin, burjuva politikacýlarýnýn gerçek yüzünü, samimiyetini gösteren bir bakan. Ýdris Naim in samimi açýklamalarýndan birkaçý þöyle: 10 Kýzýlay daki patlama (20 Eylül 2011): Üç adet can kaybý var. Van depremi (29 Ekim 2011): (Depremzedelere hitaben) Sarayda oturuyorsunuz gel dediðiniz yok. Kürt sorunu (7 Kasým 2011): Kürt sorunu diyorlar. Ben arýyorum sorunu bulamýyorum. Sanatçýlara PKK eleþtirisi (26 Aralýk 2011): Birileri saptýrarak, kendine göre gerekçeler uydurarak teröre destek veriyor. Neyiyle veriyor, belki resim yaparak tuvale yansýtýyor, þiir yazarak þiirine yansýtýyor, günlük makale, fýkra yazarak oralarda bir þeyler yazýp çiziyor. Newroz olaylarý (27 Mart 2012): Birilerinin kitabý, birilerinin bayramý öldürmekten yanaysa da þu bilinsin ki; 75 milyon vakur ve sessiz yýðýnýn silahýna da gerek yok, yumruðuna da gerek yok, sadece birer tükürüðü o 75 bin haini yok etmeye yeter ve yetecektir. Gaz bombasý (7 Nisan 2012): Gaz bombalarý zararsýzdýr, ihtiyaçlar doðrultusunda ihale ile yeteri miktarda gaz a- lýmý yapýlmaktadýr. Takla at (6 Nisan 2012) Erzurum da 5 TEDAÞ iþçisinin yaþamýný yitirdiði gölette yaptýðý incelemenin ardýndan geçtiði Pasinler de Sayýn bakaným geldiðine çok sevindim diyen Mustafa Boðaçayýr a Hadi bir takla at ya da oyna bir göreyim Ýdris Naim Þahin in incilerinden öne çýkanlar bunlar. Bunlardan sonuncusu ise gaz bombasý konusunda yaptýðý a- çýklama. Ýdris bey gaz bombasý ile ilgili yaptýðý açýklamada; gaz bombasýnýn tamamen organik olduðunu ve hiçbir þekilde bir zararýnýn bulunmadýðýný söylemiþtir. Göreve baþladýðý ilk günden itibaren parlak zekasýyla sýyrýlan Ýdris Naim Þahin gaz bombasýyla ilgili bazý þeyleri gözden kaçýrmýþ olacak. AKP döneminde gaz bombasýndan toplam 7 kiþi hayatýný kaybetmiþtir. Ölümlerden bazýlarý doðrudan gazýn etkisinden meydana gelirken, bir kýsmý da güvenlik güçlerinin bombayý geliþigüzel atarak, insanlara öldürücü darbe indirmesiyle meydana geldi. Bilanço þöyle: * 1 Mayýs 2007 de 75 yaþýndaki Ýbrahim Sevindik biber gazýndan havasýz kalarak öldü. * 27 Nisan 2011 de Bismil de gaz bombalarýndan etkilenen 60 yaþýndaki Kazým Þeker kalp krizi geçirerek hayatýný kaybetti. * Geçen mayýs ayýnda Hopa da Baþbakan Tayyip Erdoðan ý protesto eden gruba polisin attýðý gaz bombalarýndan etkilenen 54 yaþýndaki emekli öðretmen Metin Lokumcu, kalp krizi geçirerek hayatýný kaybetti. * 21 Mart 2012 de Newroz da kafasýna gaz bombasý i- sabet eden Hacý Zengin hayatýný kaybetti. * 9 Ekim 2009 da Cizre de polisin attýðý gaz bombasý kafasýna çarpan 18 aylýk Mehmet Uytun yaþamýný yitirdi. * 4 Nisan 2009 da Ömerli deki yürüyüþe katýlan Mustafa Dað, gaz bombasýnýn kafasýna isabet etmesiyle öldü. * 12 Haziran da Þýrnak ta polisin attýðý gaz bombasýndan etkilenen Hatice Ýdin de yaþamýný yitirdi. Gaz bombasýnýn zararlarýný sadece insanlar üzerinde göstermiyor. Bundan birkaç ay önce Sivas ta jandarma gaz bombalarýný imha etmeye çalýþtý. Bu çalýþma sonucunda 15 köylü hastanelik oldu. Ve köydeki tavuklarda gazý tattý tabi ki. Gazdan etkilenen tavuklara gazdan sonra normal yumurta çýkarmak yerine misket büyüklüðünde yumurtalar çýkarmaya baþladýlar. Her þeye raðmen Ýdris Naim gazýn yararlarýný savunmaya devam edebilir. Hatta pek yakýnda Ceylan Önkol u öldüren bombanýn da organik, Uður Kaymaz ýn bedenindeki 13 kurþun yarasýnýn da misket izleri olduðunu söyleyebilir. A- ma unutmasýn gün gelir devran döner ve bir Ýdris de organik silahlarýn arkasýna deðil hedefine oturur.

13 Fransa nýn Amiens Kentinde Sokak Çatýþmalarý! Þili de sokakta! öðrenci gençlik Fransa nýn Amiens Kentinde her hafta sonu caddelerde tehlikeli yarýþ yapan gençlerin tutuklanmasýnýn ardýndan çýkan çatýþmalarda binalar ve arabalar ataþe verildi. Yaklaþýk 100 isyancý 150 polisin karýþtýðý olaylarda 16 polis yaralandý. Ayný zamanda sokakta olaylarý izleyenlerden de yaralananlar oldu. Çýkan olaylarda bir eðlence merkezi, iki okul, bir düzine arabayla birlikte yerle bir edildi. Göstericiler çöp konteynerlarýndan barikatlar kurdu. Ýç iþeri bakanlýðýnýn yaptýðý açýklamaya göre yaklaþýk 1 milyon euroluk bir Þili de öðrenciler yine sokaklarda. Þili de parasýz eðitim talep eden yüzlerce lise öðrencisi, baþkent Santiago daki bazý okul binalarýný iþgal etti ve yollara barikat kurdu. Þili nin baþkenti Santiago da çýkan olaylarda 3 otobüs ateþe verildi ve 49 polis yaralandý. Çatýþmalarda polis öðrencilere tazyikli su ve göz yaþartýcý gazlarla müdahale etti. Ayný zamanda öðrenciler izinsiz eylem yapanlara aðýr yaptýrýmlar getiren yeni yasa tasarýsýný da protesto etti. Santiago Belediye Baþkaný Pablo Zalaquet, okul iþgallerine katýlan öðrencilerin burslarýnýn kesileceði uyarýsýnda maddi zararýn var olduðunu söyledi. Polisin göz yaþartýcý gaz ve plastik mermilerine göstericilerin taþ ve sopalarla karþýlýk verdi. Amiens in geçmiþte de isyan deneyimi var. Kentin yüksek iþsizlikle, ýrksal gerginlikle ve saldýrgan bir polis kuvvetiyle adý kötüye çýkmýþtýr. Buna raðmen yeni sosyalist baþkan François Hollande Devlet, bu þiddet eylemleriyle mücadele etmek için tüm araçlarýný seferber edecektir. Güvenlik bizim için sadece bir öncelik deðil ayný zamanda da yükümlülüktür diye konuþtu. Ýçiþleri Bakaný Manuel Valls derhal Amiens e gideceðini kaydeden François Hollande bir sonraki bütçede jandarma ve polise ek kaynaklar ayrýlacaðýný da sözlerine ekledi. bulundu. Olaylarýn ardýndan konuþan Þili Üniversite Öðrencileri Federasyonu Baþkaný Gabriel Boric, Bugün Santiago caddelerinde yaþananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Ama yaþananlardan, öðrenci hareketinin önerilerine kulak asmayan hükümet sorumludur dedi. 11

14 Geçtiðimiz sayýda zindanlardaki devrimci tutsaklara gönderilmesi planlanan mektuplarda bir takým sýkýntýlardan dolayý tutsaklara ulaşmamıştır, bu nedenle Mardin E Tipi zindanýnda bulunan, KCK davasından tutuklanan Barýþ Kaya nýn görüþçüsünün mektubunu yayýnlýyoruz. Onu ilk gördüðümde, bu devrimci delikanlý nýn çok kýsa zamanda böyle bir noktaya geleceðini aklýmýn ucundan bile geçirmemiþtim. Evet, Amed e gidiþ, 7 ay sonrasýnda gelen ilk gözaltý, ve ilk gözaltýda tutukluluk... 7 aylýk tutukluluðun ardýndan, mahkemenin þaþýrtmayan, ama adeta çýldýrtan kararý: 11 yýl 3 ay... Ve Barýþ ýn gür sesiyle çýnlayan mahkeme salonu: Bizi böyle bitiremezsiniz! Sonra slogan: Murat Ördekçi Ölümsüzdür! Kararýn verildiði mahkeme, 22 Aralýk taydý. Bir çoðunuz Aralýk zindan savaþlarýný bilir. Barýþ, mahkeme salonunda bunu belirtti. Bundan 11 yýl önce, zindanlara yapýlan saldýrýyý, o saldýrý sýrasýnda 28 devrimci tutsaðýn devlet tarafýndan katledildiðini söyledi. Ve ekledi: Bizi böyle bitiremezsiniz! Ardýndan, Bayrampaþa Zindaný ndaki savaþ sýrasýnda kurþunlanarak katledilen TKEP/L tutsaðý Murat Ördekçi yi anarak, Murat Ördekçi Ölümsüzdür! sloganýyla devrimci kararlýlýðýný bir kez daha açýkça gösterdi. Mahkeme sonrasý ilk görüþünde, Bunu bir eylem olarak gerçekleþtirdim. dedi. Ve gözlerinin her zamanki kýzýl ýþýltýsýyla sonlandýrdý konuyu: Zindan savaþçýlarýný, zindan cephesinden selamladýk. Sonrasýnda yargýtay süreci tabii... Ceza nýn onaylanýþý. Hem de oldukça komik bir iddianameye raðmen. Delil; beyaz bir spor ayakkabý ve siyah bir mont. Burjuvazinin mahkemeleri, kendisinden adalet dilenen aymazlara bir kez daha bu dileniþin trajik sonunu gösterdi. Bu trajedinin bir tarafýnda sürekli bir beklenti; diðer tarafýnda ise insanýn yüreðinde öfke daðlarýnýn patlamasýna yol açan olaylar dizisi... 4 ayrý yasadýþý örgüte üye olmaktan yargýlanan öðrenciler... Saðýr ve dilsiz olduðu halde örgüt propagandasý yapanlar, ve salt alkýþ tuttuðu için yasadýþý örgüt propagandasýndan ceza alanlar... Ve daha burada sayamayacaðýmýz trajediler dizisi. Ve bunlar bugün, her gün rastlanabilen sýradan olaylar haline geliyor. Ama kalbinin ve aklýnýn sesini dinleyenlerin alýþmamasý gereken olaylar... Görüþüne gittiðim günlerin birinde, yaþananlar üzerine Barýþ ýn yorumu da bu yönde oldu: Böyle bir süreçte çok doðal bu cezalar. Þimdi, tehlikeli gördüðü her þeye saldýrmaya çalýþan ama emekçi Türk ve Kürt halklarýnýn güçlü ellerinde parçalanacak olan kaðýttan kaplan dýr bu devlet. Biliyorsunuz, ilk tutuklandýðýnda Amed deki zindandaydý. Sonrasýnda yer açýlsýn diye Riha daki (Urfa) E tipi Zindanýna götürdüler... Bu bir sürgündü... Riha daki bu zindan, koþullarý en berbat olan zindanlardan biridir. Görüþe gelen kadýnlarý taciz edercesine arýyorlar, iç çamaþýrlarýnýn içine kadar soruþturuyorlar. Elbette bu durum korkunç. Tutsaklarýn genel durumu da öyle. Kötü yemekler, yaz sýcaklarýnda kapasitenin çok çok üstünde kalýnan koðuþlar, mektup bekletmeler, kitap ve yayýnlarý geç vermeler vs. vs. Zindan koþullarýný protesto amacýyla koðuþlardan biri tutsaklar tarafýndan ateþe verilmiþti. Ardýndan, Barýþ ýn da aralarýnda olduðu tutsak yangýndan ve olaylardan sorumlu tutularak sürgün edildi. Olaya yönelik açýlan davada tutsaklara yüklü bir para cezasý verildi. Ve disiplin cezalarý. Hücre cezasý, açýk görüþ ve mektup cezalarý... Barýþ a da 15 günlük hücre cezasý ve 12 ay açýk görüþ cezasý verildi. Fakat bu cezalar Barýþ ýn ve diðer devrimci yurtsever tutsaklarýn moralini bozamamýþ; tersine devletin acizliðini göstermiþ, tutsaklarýn devrime o- lan inançlarýný körüklemiþtir. Þu anda Barýþ hücrede. Yoldaþlarýna, ailesine, sevdiklerine, dostlarýna mektup yazarak ve kitap okuyarak hücre cezasýný çekiyor. 12 Ben bu mektupla yaþananlarý kýsaca dile getirmeye çalýþtým. Sizler de yani onlarca devrimci tutsaðýn görüþçüleri, yoldaþlarý, sevdikleri; anlatacaklarýnýzla zindanlarýn sesini, soluðunu arttýrabilirsiniz.

15 SÝYAH YÜRÜYÜÞ Ýspanya hükümeti ekonomik krizin kendilerine vereceði büyük zararý engelleyebilmek için birçok alanda kesintiler yapýyor. En son maden iþçilerine verilen devlet desteðinin yüzde 63 ünü kestiler. Bu kesintileri kabul etmeyen maden iþçileri greve baþladý. Ýspanya devletinin kolluk kuvvetleriyle çatýþmaya giren iþçilerden birçok yaralý ve gözaltý oldu ama maden iþçileri mücadelelerine kararlý bir þekilde devam ettiler. Bu kararlý mücadeleyi son 20 yýlda üçüncü kez yaptýklarý siyah yürüyüþ adýný verdikleri, Madrid e yürüyüþle sürdürdüler. Ýþçiler yürüyüþü 19 günde tamamladýlar ve 400 km yol katettiler. Yürüyüþ sýrasýnda da polisin iþçilere yönelik saldýrýsý plastik mermi ve gaz bombalarýyla devam etti. Polisin bu saldýrýlarýna karþý iþçiler pasif kalmayarak el yapýmý roketler kullandýlar ve yollar barikatlarla kapatýldý. Madrid de coþkulu karþýlama; Ýspanya nýn baþkentinin merkezinde, Sol Meydaný nda maden iþçilerine destek vermek amacýyla 25 bin kiþi siyah yürüyüþü ÞAMPÝYONLAR sloganý ile karþýladý Madrid halkýnýn büyük destek verdiði eylemde Ýþçi Madrid Madencileri Destekliyor, Yaþasýn Ýþçi Sýnýfýnýn Mücadelesi ve Evet, Evet Yapabiliriz sloganlarý atýldý. Ýþçilere her kesimden Öfkeliler ve 15 Mayýs (15-M) hareketleri itfaiyeciler ve eðitimdeki kesintileri protesto eden öðretmenlerden de destek geldi, maden iþçilerini destekleyen bir kiþi bir muhabire þu açýklamada bulunuyor madencileri desteklemek için sokaða çýktýk ama kesintiler hepimizi etkiliyor. Bugün biz onlarý destekliyoruz yarýn onlar bizi destekleyecek. Maden iþçileri, baþlattýðýmýz yürüyüþ sona erdi ama mücadelemiz sona ermedi diyerek, ispanya iþçi sýnýfýnýn mücadelesinin süreceðini belirtti. Ekonomik krizin daha da derinleþmesi Ýspanya Hükümeti ve diðer Avrupa ülkelerini kesintilere ve kemer sýkma politikalarýný uygulamak zorunda býrakmaktadýr. Belki bu kesintiler ülkelerdeki toplumsal gücü harekete geçirmesinden dolayý hükümetlere geri a- dým attýrabilir. Ancak kesin olan bir þey var, o da, derinleþen ekonomik kriz ve toplumsal gücün harekete geçmesi kapitalizmin sonunu getirmektedir. Memurlar Sokakta Ýspanya hükümeti kelimenin tek anlamýyla deli gibi kesintilere devam ediyor. Þimdi de kamu çalýþanlarýnýn noel ikramiyesinin kesilmesi ve Katma Deðer Vergisine yapýlan artýþ büyük tepki aldý. Memurlar son 3 yýldýr sürekli olarak kesintilere maruz kalýyorlar. Memurlar sisteme olan tepkilerini zenginden deðil fakirden kesinti yapýyorlar diyerek dile getirdiler. Ýþçi sendikalarý 2015 yýlýna kadar yapýlacak 65 milyar Avroluk kesintileri protesto etmek için 19 Temmuz da baþkent Madrid baþta olmak üzere Ýspanya nýn bir çok þehrinde protesto ettiler. Memurlarýn eylemine birçok alanda çalýþan iþçi ve emekçiler destek verdi. Açýk olan bir þey var ki Ýspanya hükümeti bu krizden paçayý kolay kurtaramayacak. Derinleþen kapitalist kriz Ýspanya yý devrime gebe bir ülke haline getiriyor. Ýspanya iþçi sýnýfýnýn son zamanlarda ki eylemleri onlarýn örgütlülük düzeylerini bizlere açýk bir þekilde gösteriyor. Ýþçiler ve e- mekçiler polis ile karþý karþýya kaldýðý durumlarda bile pasif eylem biçimini deðil sonuç verecek olan eylem tarzlarýna gidiyor. Ve asla polis ile karþýlaþtýðýnda geri adým atmýyor. Çünkü artýk Ýspanya iþçi sýnýfý çözümün sokakta olduðunu biliyor. 13

16 Antep iþçi sýnýfý baskýlara karþý sokakta! 14 Antep Baþpýnar Organize Sanayi de maaþlara yapýlan komik zamlar, tekstil iþçilerini patlama noktasýna getirdi. Kölece çalýþma ve yaþama koþullarý en sonunda iþçilerin patlamasýna yol açtý. Üretimi durduran binlerce iþçi eyleme geçti. Yüz bini aþkýn iþçinin çalýþtýðý Baþpýnar Organizede huzursuzluk had safhada. Ýlk olarak 1500 iþçinin çalýþtýðý Þireci Tekstil de 4 Aðustos günü iþ býrakma eylemi baþladý. Patronun iþçi maaþlarýna 10 lira gibi komik bir þekilde zam yapmak istemesi iþçileri harekete geçirdi. Maaþlarýnýn yükseltilmesi talebiyle iþ býrakan Þireci Tekstil iþçileri, 4 günlük bir mücadelenin sonunda ücretlerde 35 liralýk bir artýþ ve eyleme katýlan hiçbir iþçinin iþten çýkarýlmamasý noktasýnda anlaþarak iþbaþý yaptý. Þireci Tekstil in hemen ardýndan iþ býrakma eylemleri ardý ardýna gelmeye baþladý iþçinin çalýþtýðý Gürteks, Güney Afrika da Maden Ýþçilerine Katliam Güney Afrika maden iþçileri polis tarafýndan katledildi. Grev deki iþçilere polis silahlarla ateþ etti ve 20 iþçiyi aþkýn kiþi katledildi. Güney Afrika da dünyanýn en büyük üçüncü platinyum üretiminin yapýldýðý Lonmin Marikana madeni faaliyetlerini durdurdu. Maden de 3 bin kadar iþçi ücret artýþý talebiyle greve gitti. Ýþçilerden biri: Biz çok çalýþýyoruz, makinalarý kullanýyoruz ama çocuklarýmýzý okula gönderecek gücümüz yok. Para istiyoruz. Buraya polis göndermelerinin hiçbir anlamý yok, çünkü biz kimseyle kavga falan etmiyoruz. Tek istediðimiz geçinecek para. olduðunu belirtiyordu. Lonmin yönetimi, grevi bitirmemeleri halinde bütün çalýþanlarýn iþine son verileceði uyarýsý yapýyor. Geçtiðimiz cuma gününden beri iþ býrakma eylemi yapan çalýþanlar, dün maden ocaðý yakýnlarýndaki bir tepeyi iþgal ederek protestolarýný sürdürdü. Katliamdan sonra tansiyonun yüksek olduðu belirtiliyor. Bu arada sosyal medyada yayýlan videolarda polisin direk onlarca iþçinin üzerine ateþ açtýðý görülüyor. 500 iþçinin çalýþtýðý Gür Ýplik, 600 iþçinin çalýþtýðý Canan Tekstil, 200 iþçinin çalýþtýðý Motif Ýplik ve Meltem Tekstil iþçileri fabrikalarýnda iþ býrakarak fabrika önlerinde (gecegündüz) eyleme baþladýlar. Gürteks iþçileri 8 Aðustos günü iþ býraktý. Üretimi tamamen durduran Gürteks iþçileri sendikayý da bir kenara i- terek(öz Ýplik Ýþ) doðrudan kendi temsilcileri ile patronla olan görüþmeleri sürdürüyorlar ve anlaþmak üzere olduklarýný belirtiyorlar yýllýk iþçilerin dahi asgari ücretle çalýþtýðý iþ yerinde iþçiler kendi temsilcilerini kendileri seçmiþ ve taleplerini bu temsilcileri ile 1000 lira net maaþ, 3 ayda bir olmak üzere dört ikramiyenin ödenmesi ve mesainin yüzde 10 u olan 100 er liralarýn aylýk ödenmesi þeklinde sýralýyorlar. Yine ayný þekilde üretimleri durduran Motif Ýplik ve Gür Ýplik iþçilerinin eylemleri de devam ediyor. Polisin olmadýðý yerde dostluk kazanýr Adana da Toroslar Elektrik Daðýtým A.Þ. de (Tedaþ) taþeron kadroda endeks okuma elemaný olarak çalýþýrken yaklaþýk 200 gün önce iþten çýkartýlan 100 iþçi eylemlere devam ediyor. Maaþlarýnýn ve tazminatlarý ödenmediði için eylem greve çýkan iþçiler eylemlere devam ediyor. Geçtiðimiz günlerde grev alanýna barikat kuran polisin bu tutumuna karþý iþçiler barikat içerisine girerek maç yapmaya baþladý. Maç öncesinde polisle de dalga geçmeyi ihmal etmeyen iþçiler polislere isterseniz sizde gelin ancak biz kazanýrsak barikatýnýzý alýp gidersiniz diyerek gülüþmelere neden oldu. Maçýn ardýndan konuþan iþçiler, Polisin olmadýðý yerde dostluk kazanýr diyerek anlamlý bir mesaj verdiler. Enerji alanýnda bir diðer grevde Ýstanbul da yaþanýyor. Sendikaya üye olduklarý gerekçesiyle Boðaziçi Elektrik Daðýtým A.Þ. (Bedaþ) dan atýlan 120 iþçi de eylemliliklerini sürdürüyor. Bedaþ iþçileri ayný zamanda her hafta Cuma günü destek eylemleri düzenliyor.

17 ÖLENE KADAR EYLEM KARDEÞLÝÐÝ 200 metrede altýn ve bronz madalya kazanan Amerikalý iki siyah atletin, Tommie Smith ve John Carlos un siyah deri eldivenli yumruklarý havada, baþlarý önde posteri yýllarca hayal dünyamýzý ve asýl oda duvarlarýmýzý süslemiþti. Ýtiraf ediyorum ki, Aynur Çaðlý nýn o muhteþem haberini okuyana kadar ayný karede önde duran, gümüþ madalyalý Avustralyalý beyaz atlete hiç dikkat etmemiþim. Adý Peter Norman imiþ... Ýþte bu atlet geçen hafta öldü. Haberin ve konunun tekrar gündeme gelmesinin sebebi budur. Gelelim hikayeye... Mexico City de 200 metre finali koþulmuþ. Amerikalý (siyah) atletler Tommie Smith ile John Carlos birinci ve üçüncü gelirken, ikinciliði Avustralyalý (beyaz) Peter Norman kazanmýþ. Madalya töreni için bekledikleri sýrada, Carlos, Peter Norman ýn yanýna gelerek sormuþ: - Ýnsan haklarýna inanýyor musun? - Evet, inanýyorum. - Peki ya Tanrý ya? - Bütün kalbimle... Bunun üzerine, iki siyah atlet kafalarýndaki eylem planýný açýklamýþlar, Norman tereddütsüz katýlmýþ: - Ben eyleminizi destekleyeceðim, bana ne yapmam gerektiðini söyleyin! Ýlk defa, o günler için müthiþ bir provokasyon hatta devrim sayýlacak bir eylem planlýyor iki genç adam: Amerika daki ýrk ayrýmcýlýðýný ve siyahlara reva görülen fakirliði ve ikinci sýnýf vatandaþlýðý protesto edecekler... Ama nasýl? Fikir Norman dan geliyor: bir çift siyah deri eldiven buluyorlar, sað tekini Tommie, sol tekini John eline geçiriyor; fakirliði sembolize etmek için çýplak ayakla kürsüye çýkýyorlar, baþlarý kederle öne eðik, sýkýlý yumruklarýný havaya kaldýrýyorlar. Önlerinde duran beyaz atlet Peter Norman da, dayanýþmasýný göstermek için kalbinin üstüne Ýnsan Haklarý Ýçin Olimpiyat Projesi Hareketi nin kokartýný iðneliyor. Amerikan milli marþý çalarken plan icra ediliyor ve eylem koyuluyor. Ve tabii (hatýrlýyorum) dünya birbirine giriyor. Amerika ayaða kalkýyor. Olimpiyatlar bile gölgede kalýyor, dünya gazeteleri yumruklarý havada siyah atletlerin fotoðrafýný birinci sayfadan veriyor... Amerikan Olimpiyat Komitesi iki siyahýn spor kariyerini o saniye bitiriyor. Eylem amacýna ulaþmýþ, Amerika daki zenci azýnlýðýn durumu dünya gündemine girmiþtir. Smith ve Carlos spor hayatlarýný (ve buna baðlý olarak geleceklerini) feda etmiþler ama dünya tarihine geçmiþlerdir. Dünyadaki yüz milyonlarca ezilmiþ siyahýn ilahý haline gelmiþlerdir. Peki ya Avustralyalý beyaz Peter Norman? Meslektaþým Aynur un anlattýðýna göre, Norman ýn da hayatý kararmýþ. Tommie Smith diyor ki: Peter, bir beyazdý. O günlerde siyahlarýn haklarýný savunma cesareti gösteren, onurlu ve belkemiði sahibi beyaz çok azdý. Peter, Avustralya ya döndüðünde kimse yüzüne bakmadýðý gibi, herkes tarafýndan yargýlandý. O- nun da atletizm kariyeri bitti, spor çevrelerinden dýþlandý. Tehditler, iþsizlik ve tecrit nedeniyle öyle sýkýntýlý günler yaþadýk ki, üçümüzün de ilk evliliði sona erdi. Avustralya Devleti Norman ý ölene kadar affetmemiþ ama... Norman intikamýný mezara götürmüþ: 1968 Olimpiyatlarý finalinde ikinci olurken kýrdýðý 200 metre Avustralya rekoru hâlâ, 38 yýl sonra kýrýlamamýþ. Ölene kadar süren eylem kardeþliði... Ýki amerikalý ve bir Avustralyalý lanetli atletin o gün baþlayan eylem kardeþliði ve dostluklarý ömür boyu sürmüþ. Aradan geçen 38 yýl boyunca, yazýþmýþlar, buluþmuþlar, görüþmüþler. Ta, geçen hafta, Peter Norman evinin bahçesinde kalp krizi geçirip 64 yaþýnda ölene kadar. Ve þimdi, fotoðrafýn saðýna tekrar bakýn Melbourne de yapýlan cenaze töreni. Onurlu beyaz atlet Peter Norman ýn tabutu, Tommie Smith (solda) 15

18 Anne; Ben Sende Gömülüyüm *Yýllardýr kapýsýný kitlemeden yatan annelere, Kelimeler düþüyor. Oðul kokan kelimeler. Þimdi gözü uzaklarda bütün anneler kapý eþiðinde çocuklarýný bekliyor. Kelimeler düþüyor. Düþen her kelime, gözyaþýna karýþýyor. Gözyaþýnýn düþtüðü toprak yeni doðacak kahramanlara filizleniyor. Yeni oðullara, yeni kýzlara Anne baþýný kaldýrýyor gökyüzüne. Gökyüzü oluyor anne. Yýldýzlar, yýldýzlar kadar çok çocuklarým. Yýldýzlar kadar çok. Yaðmur düþüyor þehre. Gülüyor anne. Yaðmur gökyüzünün gülüþüdür oðul. Bulutlarda konuktur her genç ölen Yaðmur gökyüzünün gülüþüdür oðul. Sakýn aðlýyorum sanma. Gözyaþý annenin emanetidir hayata. Gözlerime bakýp umut nedir diye soruyorlar ya, Umut aðlamaktýr. Gözyaþýný Yitirmemiþ annelerdir umut. Neredesin oðul? Anne diyen sesin nerede? Hani mutfakta yemek yaparken, hani bir gözüm hep saatte, bir gözüm hep haberlerde. Seni merak ettiðim o zamanlarda gelirdin sessizce gülerek sarýlýrdýn bana. O kokun, o kokun nerede? Kokunu da, sesini de kaybedemezler ya oðul. Gözlerin nerede? Hani devrimden sonra derdin o gün anne, o günden sonra derdin Hani masallarda bile olmayacak kadar güzel þeyler anlatýrdýn. O güzellikleri anlatýrken parlayan gözlerin nerede? Oðul Anneler en karanlýk gecelerde, güneþi bekliyor. Oðlum böyle bir gece yitip gitti iþte. Evde en sevdiði yemeðin kokusu Oðlum böyle bir gece yitip gitti iþte. Beyaz eþarbýnýn ucu hep ýslak annelerin. Beyaz eþarbýnýn ucundan süzülen gözyaþý düþüyor topraða. Þimdi her annenin topraða düþen her gözyaþý ülkemde bir çiçek oluyor. Dallarýnda oðullar, kýzlar çiçekleniyor. Bir gözyaþý Ve bir oðul daha düþüyor. Bir gözyaþý. Bir oðul daha yitiyor. Ben bilirim annem diyor oðul. Annem merak eder beni. Cezaevlerinin kapýsýna taþýnýyor tüm þefkatiyle anneler. Oðlum diyor resmi üniformalý adamlara. Oðlum nerede? Karanfil kokan oðlum vardý benim. Anne derdi. Anne sakýn üzülme Kitaplar, koþuþturmacalar Oðlum kadar güzel çocuklar vardý. O- turup güzel düþlerinden bahseden çocuklar. Hepsini aldýnýz bir gece yarýsý, onlar nerede? Þehrin tüm ýþýklarý söndüðünde, tek bir aydýnlýk kalýr. Anne kapatmaz ýþýðýný. Ya gelirse oðlum. Gözü yollarda, perde ardýndan bekler hep. Þehir geceye büründüðünde tek bir ýþýk kalýr. O ýþýk ki annedir. O anne düþlerinde örter oðlunun üzerini. O annelerin doðurduðu çocuklar ýþýklý düþlere taþýr bir ülkenin geleceðini. Ben anneyim. Dallarýmda tomurcuklanan çiçektir oðlum. Bir oðlun yitiþiyle solar mý bahçe? Tarih analarýn dallarýndan tomurcuklanan oðullarla, kýzlarla doludur. Biz ki zulme direnmenin ustasýyýz. Kýrýlsa da dalýmýz ve sadece oðullar deðil anneler bile kaybedilse bir gün Tarih yine yaratacaktýr anneleri. O anneler ki kahraman doðurmanýn ustasýdýr 16 CİRAN

19

20

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR Yeni Evrede Burjuvazinin en çok korktuðu, görüþlerimizin devrimci sonuçlarýdýr. Küçük burjuva uzlaþmacý çevrelerin de en çok saldýrdýklarý nokta burasýdýr. Çünkü proletarya, bilimsel sosyalizmin devrimci

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin edi bese!... Mehmet Ezer... 10 yaşında. 25 Mart günü Silvan da BDP mitingine polisin saldırısı sonucu başından gaz bombası ile vuruldu... Mehmet ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI 21. yüzyýla girilirken, dünya iþçi sýnýfý hareketi çok yönlü ve þiddetli burjuva saldýrýsý ve baþkaldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Sosyalistler, baskýnýn daha da arttýðýna dair

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE 8 Reyhanlý'daki patlamalar baþta Ýstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte Emek ve Demokrasi Güçleri tarafýndan protesto edildi. Ýstanbul'da Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk.

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Mısır, Şubat 2011 YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Her sayýmýzda bir ayaklanmaya tanýklýk ettik. Ortadoðu ülkelerinde baþlayan, yükselerek ve yayýlarak

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

AYLIK GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 17 EYLÜL 2010 Komünist Manifesto yu ezbere bilen bir oportünist Referandum sürecinde solun Evet veya Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi pozisyonlarýný

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır!

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır! UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN Bu söz Roboski-Uludere Katliamını hep hatırlamak, için söylendi. O katliam anını hepimiz duyduk... Hepimizin tanıklık ettiği gelişmeler... Bombalama sesini duyan köylülerin sınıra

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Yeni Evrede Baþyazý BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Proletaryaya karþý her yerde, kapitalist saldýrý var. Saldýrý artan bir çizgide ilerliyor ve her geçen gün biraz daha þiddetleniyor. Saldýrý yalnýzca

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı