PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ Necla ÖZKAYA Şeref SAĞIROĞLU Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Ercyes Ünverstes, 38039, Talas, Kayser Gaz Ünverstes, Mühendslk-Mmarlık Fakültes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü Maltepe, Ankara e-posta: e-posta Anahtar Sözcükler:Parmakz Resm Temzleme, Yapay Snr Ağları. Özet Otomatk parmakz tanıma sstemler kmlklendrme yaparken parmakz resmnde bulunan hat çzglern ve bu hat çzglernn brbrleryle olan lşklern kullanırlar. Kmlklendrmede en öneml şlem, parmakz resmndek özellk noktalarının güvenlr, hızlı ve otomatk olarak elde edleblmesdr. Özellk noktası bulmaya yönelk algortmaların başarısı se büyük ölçüde grş parmakz resmnn kaltesne bağlıdır. Bu çalışmada, yapay snr ağlarının (YSA) üstün özellkler kullanılarak grsevye parmakz resmn temzleyp yleştrmeye yönelk hızlı br yaklaşım gelştrlmştr. YSA nın eğtm çn momentumlu geryayılım algortması kullanılmıştır. Elde edlen sonuçlar parmakz temzleme ve yleştrme şlemnde YSA ların başarılı olduğunu göstermştr. Sunulan yaklaşımın, klask yöntemlerle kıyaslandığında hesaplama zamanı ve hesaplama karmaşıklığı açısından üstün olduğu tespt edlmştr. Çünkü klask yöntemlerdek parmakz resmn temzleme ve yleştrmeye yönelk ard arda gerçekleştrlen br dz şlem, YSA temell sstemde tek br adımdan barettr. Sunulan sstemn üstünlükler parmakz resmlern bast şlemlerle, hızlı, kolay ve yüksek performansla temzlemes ve yleştrmes olarak sayılablr. Sonuç olarak, YSA le düşük kaltel parmakz resmlernn temzlenp yleştrlmes sayesnde otomatk parmakz tanıma sstemnn hızı, performansı ve güvenlrlğ arttırılmıştır.. Grş Parmakz tanıma, retna ve rs tanıma, el geometrs tanıma, ses tanıma, yüz tanıma, DNA tanıma, mza tanıma gb teknklern tamamını kapsayan byometr, yüksek sevyede güvenlk gerektren alanlarda, grşçıkışlarda kmlk kontrolünün gerektğ otomatk personel devam kontrol sstemler gb sstemlerde başarı le kullanılan ve sosyal hayattak uygulamalarda oldukça sık karşılaşılan çok hızlı gelşen ve benmsenen güvenlr br teknoloj olarak karşımıza çıkmaktadır [,]. Güvenlrlğ, sstem performansı, düşük malyet ve kullanım kolaylığıyla dkkat çeken otomatk parmakz tanıma sstemler (OPTS), byometr teknkler arasında en yaygın kullanılan teknoloj olarak dkkat çekmektedr [,3]. Br OPTS nn başarısı büyük ölçüde grş resmnn kaltesne bağlıdır. Bu yüzden resm temzleme ve yleştrme OPTS lerde en öneml aşamalardan brdr [4-6]. Resmn blg taşımayan gereksz kısımlarından ve gürültüden arındırılması, OPTS çn şlem hızının artması, şlem zamanının kısalması, özellk noktalarının bulunmasında sstem performansının ve güvenlrlğnn artması gb br takım üstünlükler sağlar [6,7]. Bu çalışmada, YSA ların üstün özellkler kullanılarak, parmakz resmlernn temzlenmes ve yleştrlmes çn yen br yaklaşım sunulmuş ve bu yaklaşımın başarılı sonuçlar verdğ tespt edlmştr.. Yapay Snr Ağları Yapay snr ağları, öğrenme yeteneğ, kolayca farklı problemlere uyarlanablrlğ, genelleme yapablmes, uygulamada daha az blg gerektrmes, paralel yapılarından dolayı hızlı çalışablme yeteneğ ve kullanıcının grş le çıkış arasındak lşky tarf etme mecburyetnn olmayışı gb pek çok avantajından dolayı, otomatk parmakz tanıma sstemlernde kullanılmaktadır [8-]. Lteratürde MLP, LVQ, ART ve SOM gb brçok YSA yapısı mevcuttur [3]. Sunulan çalışmada, br çok alana uygulanmış olan çok katlı perseptron (MLP) YSA model kullanılmıştır [4]. Brçok öğrenme algortmasının bu ağı eğtmede kullanılablr olması, bu modeln yaygın kullanılmasının sebeb olarak açıklanablr. Br MLP model, br grş, br veya daha fazla arakatman ve br de çıkış katmanından oluşur. Br katmandak bütün şlem elemanları br üst katmandak bütün şlem elemanlarına bağlıdır. Grş katmanındak nöronlar tampon gb davranırlar ve x grş snyaln arakatmandak nöronlara dağıtırlar. Arakatmandak her br nöronun çıkışı, kendne gelen tüm grş snyaller ( x ) le bunları takp eden bağlantı ağırlıklarının ( w ) çarpımlarının toplanması le j elde edlr. Bu toplam, y nn br fonksyonu olarak hesaplanablr ve Eştlk de verldğ gb fade edleblr y () = f w j x Burada f bast br eşk fonksyonu, br sgmod veya hperbolk tanjant fonksyonu olablr. Dğer katmanlardak nöronların çıkışları da aynı şeklde hesaplanır. Kullanılan eğtme algortmasına göre, ağın çıkışı le arzu edlen çıkış arasındak hata tekrar gerye doğru yayılarak hata mnmuma düşünceye kadar ağın ağırlıkları değştrlr. YSA nın eğtm çn momentumlu ve öğrenme oranı adaptf gerbeslemel br eğtm algortması olan momentumlu geryayılım (MGY) öğrenme algortması kullanılmıştır. MGY, ağırlıkları ve grş değerler mevcut ve türev alınablr transfer fonksyonuna sahp olan tüm YSA ların eğtmnde kullanılablen br öğrenme algortmasıdır [5].

2 MGY öğrenme algortması le sstem eğtlrken gözönünde bulundurulan parametreler, maksmum epok sayısı, arzu edlen performans, öğrenme oranı (α ), öğrenme hızının artma oranı ( α ), öğrenme hızının azalma oranı ( α ), öğrenmedek maksmum d başarısızlık, maksmum performans artışı, momentum sabt ( β ), mnmum hata değşm ve grafksel göstermde kullanılacak olan epoklar arası mesafe şeklnde sıralanablr. MGY algorrması, YSA ağırlıklarının ve bas değerlernn, adaptf öğrenme oranı ve momentum gözönünde bulundurularak değştrlmes esasına dayanır. Bu se Eştlk a ve b de gösterldğ gb fade edleblr [5]. w ( t + ) = w( t) + w( t + ) (a) w( t + ) = αβδ + β w( t) (b) Verlen Eştlklerde w ( t +), ağırlık ve bas değerlern; w (t), ağırlık ve bas ın br öncek adımdak değerlern; w ( t +), ağırlık değşmn; çıkış ve arakatmanlarda farklı şeklde hesaplanan δ se sstemn çıkış ve arakatmana göre ağırlık değşmn temsl etmektedr. Öğrenme sırasında her br epok çn değerlendrme yapılırken performans arzu edlen yönde uygun şeklde artarsa, öğrenme oranı, α faktörü gözönünde bulundurularak arttırılır. Performans, maksmum performans artış değernden daha fazla artarsa, öğrenme oranı, α faktörü gözönünde bulundurularak ayarlanır d ve performanstak bu stenmeyen an değşm YSA yı etklemez. Eğtm şlem tamamlandığında sstem, çıkış değerlern, eğtmle lgl parametreler ve son epokta elde edlen hata değerlern verr. Eğtmle lgl parametreler, sstemn eğtm çn kullanılan epok sayısı, eğtm performansı, geçerllk performansı, test performansı ve adaptf öğrenme oranı olarak sıralanablr [5]. Maksmum epok sayısının tamamlanması, eğtm çn belrlenen sürenn sonuna gelnmes, sstem performansının stenlen sevyeye gelmes, eğtm sırasında mnmum hata değşm oranının altına düşülmes veya geçerllk faktörü kullanılıyorsa bu değern öğrenmedek maksmum başarısızlık sayısını aşması durumlarından br gerçekleştğnde eğtm şlem sona erer [3,5]. 3. Parmakz Temzlemeye Yönelk Teknkler Br OPTS de, parmakz resmnn temzlenmes ve yleştrlmes çok önemldr. Resm ne kadar yüksek kaltede yleştrlrse OPTS nn performansı da o kadar artar [4-6]. Parmakz resmnn temzlenp yleştrlmesyle lgl yapılan çalışmalar ncelendğnde pksel şleme, görüntünün dönüşümlern hesaplama veya görüntüye maske uygulama teknklerne dayalı br çok klask yaklaşımın kullanıldığı görülmüştür [4-7,6]. Ayrıca kullanılan yöntemler arasında çeştl fltreler, yapay snr ağlarına dayalı teknkler ve bulanık mantık uygulamaları da bulunmaktadır. Kullanılan fltreler, kontrast genşletme, ortalama değer, resm ortalaması, Medan fltre, Laplacan fltre, en yakın mn-maks operatörü şeklnde sıralanablr. Parmakz temzleme ve yleştrme çn resme at yön blglernden de faydalanılmaktadır [5,7,6]. Parmakz resmn temzleme ve yleştrmeye yönelk br algortma Gorman ve Nckerson tarafından tanıtılmıştır [4]. Bu çalışmada şlemler, adaptf orta-band geçren fltreleme, yerel normalzasyonun hesaplanması ve maskenn uygulanması şeklnde gerçekleştrlmektedr. Parmakz resmnn yleştrlmesyle lgl dğer br çalışma Hong ve ark. tarafından sunulmuştur [5]. Çalışmada gerçekleştrlen şlem adımları, normalzasyon, yerel yön hartasının çıkarılması, yerel frekans değerlernn hesaplanması, bölgesel uygulanacak olan maskenn hesaplanması ve fltreleme şeklnde sıralanablr. Klask yöntemlerle gerçekleştrlen br başka çalışma se Özkaya [6] tarafından tanıtılmıştır. Maske kullanılarak parmakz resmnn temzlenp yleştrlmesne yönelk olan yöntemde, resm yleştrme ve temzleme, resm üzernde çeştl etkler olan farklı maskelern konvolüsyonundan oluşan br maske kullanılarak gerçekleştrlmştr. Bu maske, resm üzernde yüksek frekanslı bleşenlern sönümlenmes etks gösteren Ortalama değer maskes le kenar bleşenlern kesknleştrlmes ve yleştrlmesne yönelk şlem yapan, Laplacan fltrenn konvolüsyonundan oluşmaktadır. Uzaysal formda gerçekleştrlen k boyutlu konvolüsyon şlem, a ve b konvolüsyon şlem yapılacak fltreler temsl etmek üzere Eştlk 3 te verlen formül le tanımlanablr [7]. c( n, n) a( k, k ) b( n + k, n + k) = k= k= Konvolüsyon sonucunda Ortalama değer maskesnn sönümleme etks le Laplacan fltrenn kenar blglern vurgulama etks brleştrlmş ve amaca uygun olarak kullanılmıştır. Merkez pksel değernn komşu pksellern gr sevye ortalaması le yer değştrlmesyle gerçekleştrlen Ortalama değer Eştlk 4 te; resmn tüm noktalarındak Laplacan değernn karesnn toplanması le ölçülen, hesaplama yükü ve zamanı açısından y performans sergleyen ve lteratürde çok kullanılan Laplacan fltre se Eştlk 5 te verlen formüller le tanımlanablr [7]. f ˆ( x, y) = (4) N N- N f ( x, y) x= 0 y= 0 f x f y f ( x, y) = + (5) Parmakz resmnn temzlenmes ve yleştrlmes çn oluşturulan maske Şekl de verlmektedr. Resm üzerne maske uygulandıktan sonra elde edlen resme bölgesel kl (3)

3 dönüşüm uygulanmıştır. Bölgesel kl dönüşüm algortması Eştlk 6 da verlmektedr I yen Şekl. Parmakz Temzlemede Kullanılan Maske ( n, n ) = 0 I esk ( n n ) Ortalama, Farklı durumlar Verlen Eştlkte n ve n lgl pkseln satır ve sütun numarasını; I( n, n ), n ve n koordnat değerlerne sahp pkseln renk değern, Ortalama se aynı pkseln çnde bulunduğu bölgedek elemanların ortalamasını temsl etmektedr. Lteratürde yapılan çalışmalar ncelendğnde, parmakz temzleme ve yleştrme şlemlernn uzun süre alması, gerçek-zamanlı uygulamalara aktarılamaması, tasarımın gerçekleştrlmesnde yüksekçe br zamana gerek duyulması ve performans düşüklüğü gb sebeplerden dolayı yüksek performanslı, tasarımı ve uygulaması bast, hızlı şlem yapablecek yen metotlara her zaman htyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, buna yönelk olarak YSA tabanlı yen ve hızlı br parmakz resm temzleme ve yleştrme teknğ sunulmuştur. 4. Önerlen Yöntem Gerçekleştrlen sstemn çalışma prensb Şekl de verlmektedr. Ssteme grş olarak hat çzgs yapısı düzgün olmayan düşük kaltel grsevye parmakz resm uygulanmakta ve çıkışta yleştrlp temzlenmş y kaltede parmakz resm elde edlmektedr. Grsevye Grş Parmakz Resm İyleştrlp Temzlenmş Parmakz Resm Şekl. YSA Temell Sstemn Çalışma Prensb Sstem tasarlanırken YSA yapısı olarak, daha önce de belrtldğ gb MLP model terch edlmştr. Bu yapı Şekl 3 te verlmektedr. Sstem br grş katmanı, br arakatman ve br de çıkış katmanı olmak üzere 3 katmandan oluşmaktadır. Şeklde verlen IW{}, LW{} ve b{} YSA ağının ağırlıklarını, + şaret çeren şekller toplama fonksyonlarını, dkey dkdörtgenler se transfer Ön şleme Son şleme (6) YSA Temell Parmakz İyleştrme ve Temzleme Sstem fonksyonlarını fade etmektedr. Grş ve çıkış katmanı nöron sayıları 6, arakatmandak nöron sayısı se 0 dr. MLP modelnn br çok öğrenme algortması le eğtleblmes bu çalışmada bu modeln terch edlmesnn br sebeb olarak açıklanablr. Şekl 3. Kullanılan YSA Yapısı Grsevye parmakz resmler grş, lgl resmlern temzlenmş haller se çıkış olarak kullanılan sstemde grş ve çıkış parmakz resmler 4x4 boyutunda parçalara ayrılmaktadır. Resmn renk değerlernden oluşan matrs, 0 le arasına ölçeklenmekte ve daha sonra vektörel forma çevrlmektedr. Grş-çıkış ver setlernn tanımlanıp YSA ya uygulanablecek formata getrlmesyle tasarımı tamamlanan sstem eğtlmeye hazır hale gelmektedr. Sstemn eğtmnde kullanılan parametreler Tablo de; grş ver setlernden br örnek ve bu grşe uygun çıkış set Tablo de verlmektedr. Parametre Değer Epok sayısı 000 Hedef hata 0 α 0,0 α,05 α 0,7 d Maksmum başarısızlık 5 β 0,9 Mnmum hata değşm e-0 Tablo. YSA Eğtm Parametreler (a) Grş set Tablo. YSA Eğtm Setler (b) Çıkış set Eğtm sırasında mnmum hata değşm oranının altına düşülmes netcesnde 000 epokta eğtm tamamlanmıştır. Eğtm şlemnden sonra sstemn test yapılmakta ve testte başarılı sonuçlar üreten sstem, kullanıma hazır hale gelmektedr. YSA test grş versnden seçlen rasgele br örnek, olması gereken çıkış değerler ve YSA test çıkışı Tablo 3 te; sstemn değşk parmakz resmler çn ürettğ sonuçlar se Şekl 4 te verlmektedr.

4 (a) Grş Verler (b) Arzu Edlen Çıkışlar Tablo 3. YSA Test Setler (c) YSA Çıkış Verler a) Parmakz# b) Parmakz# c) Parmakz#3 d)temzlenmş Parmakz# e) Temzlenmş Parmakz# f) Temzlenmş Parmakz#3 Şekl 4. Değşk Parmakz Resmler İçn Sstemn Ürettğ Sonuçlar YSA le gerçekleştrlen sstem ncelendğnde ş yükünün klask yöntemlerde olduğu gb programcı üzernde değl YSA temell sstem üzernde olduğu görülmektedr. Yan sunulan sstemde, klask yöntemlerdek programcının konuyla lgl tüm detayları en nce ayrıntısına kadar düşünüp bunu programında tanımlamak zorunluluğu ortadan kalkmış, şlem grşle çıkış arasındak lşknn tespt edlmesne ve öğrenlmesne ndrgenmş ve bu ş de YSA üstlenmştr. Toplam 6 adet grş ve 6 adet çıkış ver set arasındak lşknn öğrenlmes YSA nın cazp özellkler kullanılarak gerçekleştrlmştr. Sstemn eğtlmesnde 56x56 pksel boyutunda sadece k adet parmakz resm yeterl olmuştur. Bu durum sstemn klask yaklaşımlarla kıyaslandığında hesaplama karmaşıklığı açısından üstünlüğünü göstermektedr. Konuyla lgl klask yöntemlerde grsevye parmakz resmnn temzlenmes ve yleştrlmes şlemnn grsevye grş resmnn ard arda br dz şlemden geçrlerek veya çeştl fltrelern kullanıldığı teknkler sayesnde gerçekleştrldğ daha önce belrtlmşt. Gerek fltrelern kullanılması gerekse resmn ard arda br çok şlemden geçrlmes zaman alıcı şlemlerdr, dolayısıyla bu teknkler kullanan sstemlern hesaplama hızı yavaşlamaktadır. YSA temell bu sstemde se tüm şlemler aynı anda ve tek adımda gerçekleştrlmektedr. Sunulan yaklaşım, fltreleme temell çalışan sstemn hızını arttırmak ve şlem zamanını kısaltmak çn fltrelern konvolüsyonları alınarak uygulanan metotla [6] performans ve zaman açısından kıyaslanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Her k yöntem de Matlab 70 ortamında kodlanıp, aynı sstem konfgürasyonunda 50 şer defa çalıştırılmış ve zaman açısından sonuçları Şekl 5 te verlmştr. Konvolüsyon le hızlandırılmış fltreleme metodunun 50 test ortalamasından elde edlen sonuç verme süres 0,7797 sanye ken, YSA temell sstemn ortalama 47 mlsanyede sonuç verdğ görülmüştür. Bu sonuç, sunulan yöntemn zaman açısından klask yöntemden çok üstün olduğunu göstermektedr. Her k algortmanın değşk parmakz resmler çn ürettğ sonuçlar se Şekl 6 da verlmektedr.

5 Zaman (sanye) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0, 0, 0 Klask Yöntem YSA Temell Teknk Test Sayısı Şekl 5. YSA Temell Sstem le Klask Br Yöntemn [6] Zaman Açısından Karşılaştırılması a) Parmakz# d) Parmakz# g) Parmakz#3 b) Klask Yöntemle Temzlenmş Parmakz# e) Klask Yöntemle Temzlenmş Parmakz# h) Klask Yöntemle Temzlenmş Parmakz#3 c) YSA le Temzlenmş Parmakz# f) YSA le Temzlenmş Parmakz# ) YSA le Temzlenmş Parmakz#3 Şekl 6. YSA Temell Sstemn Klask Yöntemle [6] Performans Açısından Karşılaştırılması

6 5. Sonuçlar Br byometrk sstem çn en öneml k parametre performans ve zamandır. Gerçekleştrlen sstemden beklenen dama doğru sstem cevabını olablecek en kısa sürede üretmesdr. Otomatk parmakz tanıma sstemlernde de bu k parametre optmze edlmeye çalışılmakta ve sosyal hayatta doğru cevabı en kısa sürede üreten sstemler terch edlmektedr. Br OPTS nn önşlemler olarak blnen parmakz temzleme ve yleştrme şlemler sstem performansı ve hızı konusunda brnc dereceden etkldr. Bu açıdan en kısa sürede en y temzleme ve yleştrme adımını gerçekleştrecek olan algortmanın seçm sstemn hızı ve performansı üzernde etkl olacaktır. Sunulan çalışmada, parmakz temzleme ve yleştrmeye yönelk YSA temell br sstem gerçekleştrlmş ve sunulmuştur. YSA temell sstemn klask yaklaşımlardan öneml farkları; şlemlern bastleştrlmş, hesaplama zamanının 47ms ye düşürülmüş, ve şlem zamanının azaltılmış olmasıdır. YSA kullanılarak yapılan çalışma sonucunda elde edlen sonuçlar parmakz resmlernn temzlenp yleştrlmes çn sunulan yen yaklaşımın başarılı olduğunu göstermştr. Otomatk parmakz tanıma sstemler, grş çıkış kontrolünün gerektğ her alanda, laboratuvarlar, bna ve şrket grş çıkışları, güvenlk gerektren kontrol noktaları, ünverste bünyesnde kampüslerde, fakülte, hastane, yemekhane, kütüphane gb mekanların grş-çıkış kapılarında kmlk tesbt ve benzer güvenlk fonksyonlarında, blgsayar ve çok kullanıcılı blgsayar ağına sahp ve sstemn ortaklaşa kullanıldığı tüm mekanlarda erşm düzennn sağlanmasında ve kaynakların paylaşımında, ağ güvenlğnn sağlanmasında, fzksel grş çıkış kontrol noktalarında, personel devam kontrol sstemlernde, tcar şlemler ve benzer br çok alanda, banka güvenlğnde, elektronk fon transfer veya ATM güvenlğ gb şlemlerde, çek ve kred kartı şlemlernde, ulusal kmlklendrme sstemlernde daha güvenlr ve düzenl kmlklendrme çn uygulanablecek genş yelpazede çözümler sunan br teknolojdr. Sunulan çalışma böyle br teknolojnn önşlemlern oluşturması bakımından önemldr. 6. Kaynaklar [] Malton, D.; Mao, D.; Jan A. K.; Prabhakar S.; Handbook of Fngerprnt Recognton, ISBN: , Sprnger, U.S.A. 003 [] Jan A.K.; Prabhakar S.; Hong L.; Pankant, S., FngerCode: A Flterbank For Fngerprnt Representaton and Matchng IEEE Computer Socety Conference on Computer Vson and Pattern Recognton,,93-99, 999. [3] Jan, A.K.; Hong L.; Pankant, S.; Bolle, R., An Identty Authentcaton System Usng Fngerprnts, Proceedngs of the IEEE, 85, No. 9, , 997. [4] Gorman, O. L.; Nckerson, J.V. Matched flter desgn for fngerprnt mage enhancement, Internatonal Conference on Acoustcs, Speech, and Sgnal Processng, 988. ICASSP-88,, [5] Hong, L.; Wan Y.; Jan, A.K., Fngerprnt Image Enhancement: Algorthms and Performance Evaluaton, IEEE Transactons on PAMI, 0, No. 8, , 998. [6] Saatc, E.; Tavsanoglu, V., Fngerprnt Image Enhancement Usng CNN Gabor-type flters, 7th IEEE Internatonal Workshop on Cellular Neural Networks and Ther Applcatons, CNNA-00, , 00. [7] Rusyn, B.; Prudyus, I.; Ostap, V. Fngerprnt Image Enhancement Algorthm, Proceedngs of the 6th Internatonal Conference The Experence of Desgnng and Applcaton of CAD Systems n Mcroelectroncs, CADSM-00,93-94, 00. [8] Jn A.L.H.; Chekma A.; Dargham J.A.; Lau C. F. Fngerprnt Identfcaton and Recognton Usng Backpropagaton Neural Network SCOReD. Student Conference on Research and Development, 98-0, 00. [9] Sagar, V.K.; Alex, Beng, K.J., Hybrd Fuzzy Logc and Neural Network Model for Fngerprnt Mnutae Extracton, Internatonal Jont Conference on Neural Networks, IJCNN '99. 5, , 999. [0] Sagar, V.K.; Beng, K. J., A. Fngerprnt Feature Extracton by Fuzzy Logc and Neural Networks, ICONIP'99, 6th Internatonal Conference on Neural Informaton Processng, 999. Proceedngs. 3, [] Erol A.; Halc U., The Effect of Orentaton Map Accuracy on Fngerprnt Classfcaton usng PCA- MSOM, Proceedngs of 4th Internatonal Conference on Knowledge Based Intellgent Engneerng Systems and Alled Technologes, KES'000, IEEE - IEE, Brghton, UK, , 000. [] Mao, D.; Malton, D., Neural Network Based Mnutae Flterng n Fngerprnts Fourteenth Internatonal Conference on Pattern Recognton, Proceedngs, Vol., , 998. [3] Sağıroğlu, Ş., Beşdok, E., ve Erler, M., Mühendslkte Yapay Zeka Uygulamaları I: Yapay Snr Ağları, Ufuk Ktabev, Ağustos 003. [4] Haykn, S., Neural Networks: A Comprehensve Foundaton. ISBN , Macmllan College Publshng Company, New York, USA, 994. [5] Matlab 70 Neural Network Toolbox User's Gude. helpdesk/help/toolbox/nnet/nnet_ug_.html [6] Özkaya, N., Otomatk Parmakz Tanıma Sstem, Ercyes Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü, Yüksek Lsans Tez, Kayser, 003. [7] Gonzalez, R.C.; Woods, R.E. Dgtal Image Processng, Second Edton, Prentce Hall, ISBN: , USA, 00.

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: yaslan@dumlupnar.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET

MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI G. ASLAN 1, İ. KONUKSEVEN 2, A. B. KOKU 3 1 gokhan.aslan@msn.com ODTÜ Makna Mühendslğ Bölümü 06531 Ankara 2 konuk@metu.edu.tr, 3 kbugra@metu.edu.tr

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1 221 Eğtmde ve Pskolojde Ölçme ve Değerlendrme Dergs, Yaz 2012, 3(1), 221-229 Çok Boyutlu Madde Tepk Kuramı 1 İbrahm Alper KÖSE * Abant İzzet Baysal Ünverstes Özet Eğtm ve pskolojde test alanların verdğ

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı