BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI"

Transkript

1 BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI AV BARUTU VE AV MALZEMESİ BAYİLİĞİ, YİVSİZ AV TÜFEĞİ BAYİLİĞİ, MERMİ SATIŞ BAYİLİĞİ AÇMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENEN BELGELER BARTIN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 01. Valilik Makamına Dilekçe. 02. Sağlık Raporu. (Bayilik ruhsat türlerine göre silah ve patlayıcı madde bulundurmasında ve satmasında akıl hastalığı, nörolojik, psikolojik ve fiziki yönlerden rahatsızlığı bulunmadığına dair rapor.) 03. Kira Kontratı. (İşyerinin mülkiyeti başkasına ait ise mülk sahibi ile en az üç yıl süreli yapılan kira kontratı. Ayrıca kiralanan işyerinin tapusunda birden çok hissedar var ise diğer hissedarların ya kira kontratında imzası olacak ya da kiraya veren kişi lehine muvafakatları bulunacak. Kira kontratında kiralanan yerin niçin kullanılacağı bölümde işletme izin belgesi talep edilen işyerinin türü belirtilecek.) 04. Tapu Senedi. (İşyerine ait tapu, tapu senedi bulunmuyorsa işyeri için Belediye veya Valilikten alınacak yapı kullanma izin belgesi) 05. Vergi Levhası Fotokopisi. 06. Sigortası Poliçesi. (Av bayii adresi tam ve açık olarak yazılı olduğu Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Poliçesinin sigortacıdan fotokopisi.) 07. Son bir yıl içinde çekilmiş 6 Adet renkli vesikalık fotoğraf. 08. Taahhütname. 09. Ticaret sicil gazetesi. 10. Şirket İmza Sirkisü 11. Yarım Kapaklı Karton Dosya. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ VE TAHKİKATIN BİTMESİNDEN SONRA 3 GÜN 2 PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN 1) Valilik Makamına Dilekçe 2) Depolama İzin Belgesi (Patlayıcı maddelerin muhafaza edileceği deponun depolama izin belgesi.) 3) Depo Tespit Tutanağı (Depodaki patlayıcı madde miktarının belirtildiği ve tutanağı yazan kolluk BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ VE TAHKİKATIN

2 BELGESİ kuvvetinden en az iki görevlinin ve depo sorumlusunun imzası olduğu tutanak.) 4) Depo uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu. 5) İhtiyaç Raporu (Bünyesinde maden mühendisi bulunan kamu kuruluşları ile özel kuruluş veya kişilerin kendileri, bu olanağa sahip olmayan kamu kuruluşları ile özel kuruluş ve kişiler için il Valiliğince görevlendirilecek maden mühendisleri veya bünyesinde maden mühendisi bulunduran bir kamu kuruluşunca ihtiyaç duyulan patlayıcı madde miktarını gösterir rapor.) 6) Taahhütname. 7) Ateşçi Yeterlilik Belgesi Aslı ve Fotokopisi 8) İşe Dair Belge.(Yapılmak istenen işle ilgili istenen İhale Yazısı, Süre Uzatım Yazısı, Maden ruhsatı, Sözleşme vb.) 9) Depo Muvafakatnamesi.(Depo Başkasına ait ise o depo sahibi tarafından ruhsat talebinde bulunan müracaatçının ihtiyaç duyduğu patlayıcı maddeleri deposunda muhafaza edeceğine dair muvafakat.) 10) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Resmi Kurumlardan özel bütçeli ise istenir.) 11) Nakilciler için Vekâletname.( Resmi kurumlardan görevlendirme yazısı istenir) 12) Eski İzin Belgesi Aslı (İzin belgesi yenilemelerinde) 13) Beyanname ( İl Emniyet Müdürlüğünde boş örneği bulunmaktadır) 14) Ticaret Sicil Gazetesi 15) Şirket İmza Sirküsü. 16) Vergi Levha Fotokopisi. 17) 17)Yarım Kapaklı Karton Dosya. BİTMESİNDEN SONRA 3 GÜN 3 PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ İÇİN ŞİRKET YETKİLİSİ VE NAKİLCİ TAHKİKATLARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER 1) Sağlık Raporu. (Patlayıcı madde işinde çalışmasında, akıl hastalığı, nörolojik, psikolojik ve fiziki yönlerden rahatsızlığı bulunmadığına dair rapor.) 2) Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi olmayan nakilciler için son bir yıl içinde çekilmiş 2 Adet renkli vesikalık fotoğraf. NOT : a) Süresi sonunda ruhsatını yenilemek isteyen şahıslar aynı evrakları hazırlayacaktır. b) Evrakların geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı ay geçerlidir. c) Kamu kurumlarından 8, 14, 15, 16 da belirtilen belgeler istenmez. d) Genel ve Katma Bütçeli Kamu Kurumlarından 10 da belirtilen belge istenmez. 1) Valilik Makamına Dilekçe 2) Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Talep Formu.(Müdürlüğümüzden temin edilecek.) 3) Öğrenim Durumu Belgesi.(Aslı ve Fotokopisi.) 4) Sağlık Raporu. (Patlayıcı madde ateşlemesi işinde çalışmasında, akıl hastalığı, nörolojik, psikolojik ve 3 Gün

3 İSTENEN BELGELER fiziki yönlerden rahatsızlığı bulunmadığına dair rapor.) Son bir yıl içinde çekilmiş 6 Adet renkli vesikalık fotoğraf. 4 SÜREKLİ YERÜSTÜ PATLAYICI MADDE DEPOSU YAPIMI İÇİN İSTENEN BELGELER 1. İşyerinin Kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 Ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı 2. İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı 3. 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi 4. İşyeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sürte ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları vaziyet planı ve detay resimleri 5. İşyerinin Ek 1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi 6. Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge 7. Yapılacak yerüstü depolarının Ek 1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanının, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir belge. 8. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi 9. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kumru izni Sayılı İmar Kanunun 21. maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı 11. Patlayıcı Madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu. BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ VE TAHKİKATIN BİTMESİNDEN SONRA 3 GÜN 5 GEZİCİ PATLAYICI MADDE DEPOSU YAPIMI VE DEPOLAMA İZİN BELGESİ İÇİN (EN Not : Yukarıdaki maddelerden deki belgeler hazırlanarak Valiliğe Patlayıcı Madde Depo yapım izni için müracaatta bulunulacak, Valilikçe hazırlanan belgelerin uygun olduğu tespit edildikten sonra depo yapım izni verilecek, depo yapılıp tamamlandıktan sonra deki belgeler ile birlikte tekrar Valiliğe müracaatta edilerek, Depolama izni talebinde bulunulacak deponun Tüzük hükümlerine uygun yapıldığının anlaşılması halinde depolama izni verilecektir. DEPO YAPIM İZNİ BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ A. İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış, iki tonluk gezici depolar için Ek 4/A, 10 tonluk gezici VE TAHKİKATIN depolar için ise Ek 4/B çizelgedeki örnek projeye uygun 2 adet depo projesi, Projeler üzerinde depo BİTMESİNDEN sahibinin adı veya unvanı ile birlikte deponun yapılacağı yere (il, ilçe, mevki, ada, pafta, parsel) ait bilgilerin SONRA 3 GÜN

4 ÇOK 2-TON A KADAR) İSTENEN BELGELER olması gerekmektedir. Bu özelliklerden birine haiz olmayan projeler geçersiz sayılacaktır. Deponun sütreli olarak yapılması isteniyorsa, Tüzükte 2001 yılında yapılan değişiklikle düzeltilen sütreye ilişkin Ek 5 sayılı çizelgeye göre sütrelerin proje üzerinde gösterilmesi gerekmektedir. B. Deponun yerleştirileceği alana ilişkin belge ile bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alanın kiralandığı veya muvafakatının alındığını gösterir belge, Tüzüğün Ek 1 sayılı çizelgesinin (D) bendinde gösterilen uzaklıklar içinde kalan alanın mülkiyetine ilişkin belge (tapu, taş ocağı veya maden sahası ruhsatı vb.) ibraz edilmelidir. Deponun yerleştirileceği yere ilişkin bilgilerin projede belirtilen yer (il, ilçe, mevki, ada, pafta, parsel) bilgilerine uyması gerekmektedir. Ayrıca, bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde alana ilişkin bu belgelerle birlikte kira veya muvafakat belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir. C. Deponun belirtilen yerde kurulmasında sakınca olup olmadığını gösterir yerel güvenlik (Emniyet veya Jandarma) makamlarınca düzenlenecek rapor. Bu belgelerin uygunluğunun anlaşılması ve başvuranların durumlarının uygun görülmesi halinde, Valilikçe deponun yapımına izin verildiği (belge düzenlenmeksizin) ve deponun inşasına başlanabileceği Valilikçe yazılı olarak talep sahibine bildirilir. Güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilen gezici depoların çevresine taş veya beton duvar çekilmesi zorunluluğu bulunmamakta, depodan 20 metre uzaklığa geçişi engelleyecek tarzda dikenli tel çekilmesi yeterli olmaktadır. Ancak, sismik petrol aramalarında kullanılacak gezici depolarda (Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ait 10 tonluk gezici depolarda) arama süresince güvenlik uzaklıklarına uyulması ve diğer çevre güvenlik önlemlerinin alınması (bekçi bulundurulması, kuru otların temizlenmesi vs.) şartıyla dikenli tel çekme şartı da aranmaz. Gezici depoların çevresine -tercihe göre- sütre yapılmak istenmesi halinde; bu sütrenin Tüzüğün 102 nci maddesi (E) bendinde belirtilen esaslara ve Ek 5 sayılı çizelgedeki sütre özelliklerine uygun olması gerekmektedir. DEPOLAMA İZNİ Depo Yapım İznini müteakip, Depolama İzninin alınabilmesi için Valiliğe sunulan plan ve projelere göre

5 depo inşaatının tamamlanarak, aşağıdaki belgelerle birlikte tekrar Valiliğe başvurulması gerekmektedir: A. Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor, B. Depo sütreli ise, sütrenin Tüzükte 2001 yılında yapılan değişiklikle düzeltilen Ek 5 sayılı çizelge ve bu çizelge altında belirtilen sütre özelliklerine uygun olup olmadığına ilişkin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce düzenlenecek sütre uygunluk raporu, Deponun, Tüzüğün Ek 1 sayılı çizelgesinde belirtilen çevreye ve birbirlerine ait olması gereken güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediğine ilişkin güvenlik uzaklıklarını belirleyecek komisyon marifetiyle hazırlanacak kroki. Deponun nakledileceği yer aynı il hudutları dahilinde ise; 6 GEZİCİ DEPOLARIN (2 TON) NAKİL İZİNLERİ 1. Deponun nakledilirken boş olarak taşınması gerektiği göz önünde bulundurularak, depoda patlayıcı madde bulunup bulunmadığını gösterir yerel güvenlik kuvvetlerince düzenlemiş depo tespit tutanağı, 2. Deponun yerleştirileceği alanın mülkiyetine ilişkin belge(maden ruhsatı, tapu gibi), 3. Bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alana deponun yerleştirilmesine ilişkin kira veya muvafakat, 4. İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün deponun yerleştirileceği alana ilişkin (güvenlik uzaklıkları açısından) vereceği uygunluk yazısı. Bu belgelerin tamamlanmasından sonra, deponun yerleştirilmesi esnasında Ek 1 sayılı çizelgede belirtilen çevreye ve birbirlerine olan güvenlik uzaklıklarına uyulması şartıyla Valilikçe nakil izni verilir. Deponun nakledileceği yer başka bir il hudutları dahilinde ise; 1. Deponun nakledilirken boş olarak taşınması gerektiği göz önünde bulundurularak, depoda patlayıcı madde bulunup bulunmadığını gösterir yerel güvenlik kuvvetlerince düzenlemiş depo tespit tutanağı, 2. Deponun yerleştirileceği alanın mülkiyetine ilişkin belge (maden ruhsatı, tapu gibi),bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alana deponun yerleştirilmesine ilişkin kira veya muvafakat, 3. Deponun nakledileceği İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün deponun yerleştirileceği alana ilişkin (güvenlik uzaklıkları açısından) vereceği uygunluk yazısı. Bu belgelerin tamamlanmasından sonra, deponun boş olarak taşınması ve yerleştirilmesi esnasında Ek 1 sayılı çizelgede belirtilen çevreye ve birbirlerine olan güvenlik uzaklıklarına uyulması şartıyla Valilikçe nakil izni verilir. Gezici depoların patlayıcı madde taşınmasında kullanılması kesinlikle yasaktır. 3 Gün

6 7 PATLAYICI MADDE DEPOLARININ DEVİR İŞLEMLERİ 1. Önceden depolama izni verilmiş olan depoların başka bir gerçek veya tüzel kişiye bütün hak ve vecibeleriyle devir edilebilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Valilik Makamına Dilekçe. 2. Patlayıcı madde deposunun bulunduğu İl Valiliğine, depoyu devir etmek isteyen depo sahibi ile devir almak isteyen gerçek veya tüzel kişinin birlikte imza altına aldıkları devir sözleşmesi, 3. Devir etmek isteyene önceden verilen patlayıcı madde depolama izin belgesinin aslı. Valilik başvuru eki belgelerin ve depoyu devir alacak olanın durumunun uygunluğunun anlaşılması halinde, devir iznini verecektir. 3 Gün Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddelerin üretimi ve işlenmesi için işyeri kurmak isteyenlerin, aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruluş Ön İzin Belgesi almak üzere işyerinin kurulacağı İl Valiliğine dilekçe ile başvurmaları gerekir: 8 PATLAYICI MADDELERİN ÜRETİMİ VE İŞLENMESİ İÇİN KURULUŞ ÖN İZNİ Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini, işletmenin yıllık kapasitesini ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren dilekçe, Genelkurmay Kuruluş Ön İzin Belgesi talebine ilişkin belgeler incelenip bir sakıncasının olmadığının anlaşılması Başkanlığından halinde, işyerinin kuruluş yerinin uygunluğu bakımından Genelkurmay Başkanlığından görüş alınır. Görüşün Görüşün Gelmesine olumlu olması halinde, talep sahibine Tüzüğün 4 üncü maddesine göre Kuruluş Ön İzni verildiği yazılı olarak Müteakip 3 Gün bildirilir. Verilen bu Kuruluş Ön İzni ile kuruluş izni (işyerinin inşa izni) verilmiş olmadığından, üretim tesisi kurulmaya başlanamaz, üretim yapılamaz. Bu durum ilgiliye tebliğ edilir. İlgilinin, bu izin belgesinin alınmasından sonra Tüzüğün 5 inci maddesine göre Kuruluş İzin Belgesi alması gerekmektedir. 9 PATLAYICI MADDELERİN ÜRETİMİ VE İŞLENMESİ İÇİN KURULUŞ İZNİ Kuruluş İzin Belgesi almak isteyenlerin, Tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak işyerinin kurulacağı Valiliğe başvurması gereklidir. Bu belgeler şunlardır: BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ A. İşyerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli hâlihazır haritası üzerine çizilmiş ve VE TAHKİKATIN Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı: BİTMESİNDEN SONRA 3 GÜN Bu planın; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından

7 onanmış olması gereklidir. Bu plana ilişkin olarak, mevzi imar planı onay yazısının ibraz edilebilmesi halinde; dosyasında muhafaza edilmek üzere bir sureti alınarak plan ve projelerin tamamı iade edilecektir. Ancak, mevzi imar planının ilgili Bakanlıkça onaylı olduğu plan ve projelerden anlaşıldığı halde, plan onay yazısının ibraz edilememesi halinde plan ve projelerin yalnızca bir takımı dosyasında muhafaza edilmek üzere alınarak, kalan diğer plan ve projeler iade edilecektir. B. İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı: Bu plan üzerinde işyeri ve deponun kime ait olduğu, kurulacağı yerin il, ilçe, mevki, pafta, ada ve parseli, kapasitesi belirtilmiş ve uygunluğu İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır. Bu plan üzerinde ayrıca, duvar ve/veya dikenli telin işyeri ve depoya olan uzaklıklarının da belirtilmesi gerekmektedir. C. 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi: İşyerinin Tüzüğün Binalar ve Tesisatta Alınacak Güvenlik Önlemleri başlıklı bölümünde belirtilen özelliklere uygun olarak, işyerine ait deponun ise ilgisine göre aynı Tüzük ekindeki örneklere uygun olarak projelendirilmesi gerekmektedir. Projelerde, işyeri ve deponun kime ait olduğu, kurulacağı yerin il, ilçe, mevki, pafta, ada ve parseli, kapasitesi, deponun tipi belirtilmiş ve uygunlukları İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır. D. İşyeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri: Bu plan ve projelerde, işyeri ve depo çevresindeki duvar ve/veya dikenli telin kesit detay resimleri, denetime tabi ana giriş kapısı ile varsa diğer kapıların detay resimleri, varsa işyeri ve depo çevresindeki sütrenin detay resimleri gösterilmelidir. Projelerde, işyeri ve deponun kime ait olduğu, kurulacağı yerin il, ilçe, mevki, pafta, ada ve parseli, kapasitesi, deponun tipi belirtilmiş ve uygunlukları İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır. İşyerinin güvenlik uzaklıklarının Tüzüğün 9 uncu maddesi gereği, Ek 1 sayılı çizelgede belirtilen en az güvenlik uzaklıklarına göre belirlenmesi (bu mesafe 100 metre olarak değerlendirilecektir.) ve işyerinin çevresine bu uzaklıklardan geçen 2 metre yüksekliğinde tel örgü veya duvar çekilmesi gerekmektedir. Örneğin, 50 ton kapasiteli üretim tesisin güvenlik uzaklığı Ek 1 sayılı çizelgeye göre en az 100 metre olmalı ve bu mesafeye çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgü çekilmesi

8 gerekmektedir. İşyerine ait depoların çevresine ise hem duvar hem de dikenli tel çekilmesi gerekmekte olup, duvar ve dikenli tel mesafesi Tüzüğün 102 nci maddesi (F) bendine göre belirlenecektir. Buna göre, 5 tona kadar olan patlayıcı madde depolarının en az 30 metre uzağına, 5 tondan fazla kapasitede olanlarının ise en az 60 metre uzağına bir metre yüksekliğinde taş veya beton duvar yapılarak, üzerine de geçişleri engelleyecek tarzda bir metre yüksekliğinde dikenli tel çekilmesi gereklidir. Ayrıca, işyeri ve/veya depoların çevresine -tercihe göre- sütre yapılmak istenmesi halinde; bu sütrenin Tüzüğün 102.nci maddesi (E) bendinde belirtilen esaslara ve Ek 5 sayılı çizelgedeki sütre özelliklerine uygun olması gerekmektedir. E Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı: Yapı ruhsatlarının; 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca belediye ve mücavir alanı içerisinde ise Belediye Başkanlığınca, dışında ise Valiliklerce (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) onanmış olması gereklidir. F. İşyerinin Ek 1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi: İnşa edilecek işyeri ve patlayıcı madde deposunun yer ve kapasitesine göre güvenlik uzaklıklarına uygun olup olmadığının tespiti amacıyla, Valilikçe Emniyet Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediye Başkanlığında görevli teknik personelden oluşturulacak bir komisyon tarafından teknik rapor ve kroki düzenlenecektir. İşyerlerinin güvenlik uzaklığının Tüzüğün 9 uncu maddesine göre belirlenmesi gerekmekte olup, bu mesafe en az 100 metredir. İşyerine ait patlayıcı madde deposunun güvenlik uzaklığı ise kapasitesine ve tipine göre; Ek 1 veya Ek 6 sayılı çizelgeden bulunacaktır. Örneğin, 50 tonluk sütreli sürekli yerüstü patlayıcı madde deposunun Ek 1 sayılı çizelgeye göre, demiryoluna 460 metre, köy yoluna 173 metre, meskûn mahalle 564 metre, üretim tesisine ise 63 metre mesafede olması gerekmektedir. G. Yapılacak yerüstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge:

9 İşyerleri için; en az 100 metre yarıçapındaki alanın girişimcinin mülkiyetinde olduğu, kiralandığı ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığına dair belgelerin ibrazı gerekmektedir. İşyerine ait patlayıcı madde deposu için ise; deponun tipine göre sürekli yerüstü depoları için Ek 1 sayılı çizelgenin Not bölümü (D) bendindeki, sürekli yeraltı depoları için de ek 6 sayılı çizelgenin (D) bendinde belirtilen alanın girişimcinin mülkiyetinde olduğu, kiralandığı ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığına dair belgelerin ibrazı gerekmektedir. Bu konuya ilişkin örnekler gün ve 0205 sayılı Uygulama Talimatımızda daha geniş şekilde açıklanmıştır H. Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge: İşyeri sahibi tarafından beyan edilecektir. İ. İşyerinde üretilecek her madde için ayrı ayrı yıllık üretim kapasitesini belirten belge: İşyeri sahibi tarafından beyan edilecektir. K. İşyerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki: Vaziyet planı üzerinde gösterilebileceği gibi ayrı bir proje halinde de düzenlenebilir. Ayrı hazırlanması halinde İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış olması gerekmektedir. L. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi: 26 Eylül 1995 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin, 23 Ağustos 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete ile değişik hali doğrultusunda; işyeri ve işyerine ait patlayıcı madde deposu için yetkili makamdan alınmış olan Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzninin getirilmesi gerekmektedir. Açılma İzni (GSM Belgesi); kuruluşun tamamlanmasından sonra verildiği için, işyeri ve deponun işletme izninin verilmesi aşamasında istenecektir. M. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni:

10 İşyeri ve patlayıcı madde deposu kuracaklarda, 1475 Sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca Kurma İzni ve İşletme Belgesi alınması zorunludur. Kuruluş izni aşamasında sadece Kurma İzninin getirilmesi gerekmektedir. İşletme İzni, kuruluşun tamamlanmasından sonra verildiği için, işyeri ve deponun işletme izninin verilmesi aşamasında istenecektir. N. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak imalat belgesi: İmalat Belgesi, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmalat Sanayi Yönetmeliğine göre verilmekteydi. Ancak, söz konusu uygulamaya tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile son verildiğinden, Sanayi Sicil Belgesi istenecektir. O. Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge: Bu belge, girişimcinin depolayacağı patlayıcının içerdiği etken madde yoğunluğuna göre yapılacak hesaplama ile görev alanına giriyorsa Çevre ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı (taşra teşkilatı olmayan yerlerde valiliğin bu konuda görevlendirdiği il müdürlüğü) tarafından, yetkisini aşıyorsa Bakanlık tarafından düzenlenir. P. İşyeri alanını sınırlayan tüm çevrenin harekete duyarlı sensörler ile çalışacak aydınlatma ve alarm sistemi ile birlikte ayrıca, kameralarla bir merkezden izlenecek şekilde düzenlenmiş donanımların kurulduğunu gösterir belge: Bu belgenin geçerli sayılabilmesi için, sistemi kuran firma tarafından teknik rapor düzenlenmesi ve sistemin yukarıda belirtildiği şekilde çalıştığını test eden kolluğun sistemin takıldığına ve aktif durumda olduğuna dair tutanak düzenlemesi gerekmektedir. Yapılan inceleme sonunda, yukarıda belirtilen belgelerin tamamlandığı anlaşılarak, işyeri ve işyerine ait patlayıcı madde deposunun kurulması (inşa edilmesi) uygun görülürse, talep sahibine Tüzüğün 5 inci maddesine göre Kuruluş İzni verildiği (belge düzenlenmeksizin), başvuru tarihinden başlayarak bir ay içinde Valilikçe yazılı olarak bildirilir. Kuruluş İzni iki yıl süreyle geçerlidir. Kuruluş, zorlayıcı ya da kabul edilebilir nedenlerle gerçekleştirilemezse, bu süre Valilikçe uzatılabilir. Kuruluş izninin alımından ve işyeriyle patlayıcı madde

11 deposunun projelerine uygun olarak hazırlanmasından sonra, işyerinin üretime açılabilmesi için ilgilinin, İşletme İzni alması gerekmektedir. İşyerinin genişletilmesi, yeni tesisler eklenmesi veya kapasite artırılması için de yukarıda ön görülen usul ve esaslara göre yeniden izin alınması zorunludur. 10 PATLAYICI MADDELERİN ÜRETİMİ VE İŞLENMESİ İÇİN İŞLETME (İMALAT) İZNİ İşletme İzni almak isteyenlerin, Tüzüğün 7 nci maddesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak işyerinin kurulacağı Valiliğe başvurması gereklidir. Bu belgeler şunlardır: A. İşyerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor, B. Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni, C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi, D. Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak, işyerinde arıtma tesis veya sistemleri kurulduğuna ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge, E. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak Gayri Sıhhi Müessese Belgesi (Açılma İzni), F. Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu, G. İşletme yetkilisinin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde imal edip satışını yapacağına dair noter onaylı taahhütname, H. Patlayıcı maddelerin üretiminden sorumlu olacak kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin bu işi yapmasına ilişkin, işletme yetkilisinin vereceği vekaletname, İ. İşyerinin teknik sorumluluğunu yüklenecek kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin patlayıcı maddeleri Tüzük hükümlerine göre üreteceğini, patlayıcı maddelerin imalinden fabrika çıkışına kadar gerekli emniyet tedbirlerini aldıracağına dair taahhütname, J. Taahhütnameyi veren kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin diploması. K. İşyeri sahibince hazırlanan ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce onaylanmış İşletme Ve Çalışma Yönergesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce onaylanmış teknik güvenlik yönergesi. Kurulan işyeri ve patlayıcı madde deposunun, plan ve projeleri ile Tüzük hükümlerine uygunluğunun belirlenmesi halinde Valilikçe ÖRNEK 1 e göre İşletme (İmalat) İzin Belgesi düzenlenir. Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin üretimi için verilen izin üç yıl, bunların dışında kalan patlayıcı maddelerin üretimi için izin ise beş yıl sürelidir. İşletme izin belgesi almak için başvuranın, kuruluş izin belgesi verilenden başka bir kişi olması halinde, başvuranın durumunun ayrıca genel güvenlik yönünden uygun görülmesi gerekmektedir. BELGELERİN TAM OLARAK GELMESİ VE TAHKİKATIN BİTMESİNDEN SONRA 3 GÜN 11 İŞLETME İZİN Süresi biten İşletme İzin Belgelerinin yenilenebilmesi için, aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile 3 Gün

12 BELGELERİNİN YENİLENMESİ Valiliğe başvurulması gerekmektedir. Bu belgeler şunlardır: A. Yenilenmesi talep edilen izin belgesinin aslı, B. İşyerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygunluğuna dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor, C. Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu, D. İşletme yetkilisinin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde imal edip satışını yapacağına dair taahhütname, E. Patlayıcı maddelerin üretiminden sorumlu olacak kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin bu işi yapmasına ilişkin, işletme yetkilisinin vereceği vekaletname, F. İşyerinin teknik sorumluluğunu yüklenecek kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin patlayıcı maddeleri Tüzük hükümlerine göre üreteceğini, patlayıcı maddelerin imalinden fabrika çıkışına kadar gerekli emniyet tedbirlerini aldıracağına dair taahhütname, G. Taahhütnameyi veren kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin diploması Belirtilen belgelerin tamamladığının ve talep dosyası içerisinde taahhütnamesi bulunanlar ile vekaletname verenlerin durumlarının güvenlik yönünden uygun olduğunun anlaşılması halinde izin belgesi Valilikçe yenilenir. 12 PATLAYICI MADDE NAKİLCİLİĞİ İÇİN GÜVENLİK BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER 1-Valilik Makamına Dilekçe 2-Sağlık Raporu. (Patlayıcı madde işinde çalışmasında, akıl hastalığı, nörolojik, psikolojik ve fiziki yönlerden rahatsızlığı bulunmadığına dair rapor.) 3-Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi olmayan nakilciler için Son bir yıl içinde çekilmiş 2 Adet renkli vesikalık fotoğraf. NOT : a) Süresi sona eren ruhsatını yeniletmek isteyen şahıslar aynı evrakları hazırlayacaktır. b) Evrakların geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı ay geçerlidir. 3 Gün 13 PATLAYICI MADDE TAŞIMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER 1-Valilik Makamına Dilekçe 2-Depo Tespit Tutanağı. 3-Tehlikeli Maddeler zorunlu Sorumluluk sigorta Poliçesi 4- Bir (1) TL. Oranında Vergi makbuzu. (Bu makbuz 2009 yılı oranını yansıtmakta olup her yıl 5 10 Dakika değişebilmektedir) 5-Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi 6-Patlayıcı Madde Satın alma Ve Kullanma İzin Belgesi.

13 1-Valilik Makamına Dilekçe 2-Sağlık Raporu. (Patlayıcı madde işinde çalışmasında, akıl hastalığı, nörolojik, psikolojik ve fiziki yönlerden rahatsızlığı bulunmadığına dair rapor.) 3-Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi olmayan nakilciler için Son bir yıl içinde çekilmiş 2 Adet renkli vesikalık fotoğraf. NOT : a) Süresi sona eren ruhsatını yeniletmek isteyen şahıslar aynı evrakları hazırlayacaktır. b) Evrakların geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı ay geçerlidir. 14 GEÇİCİ İŞLERDE PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA Valilikçe, geçici bir iş için patlayıcı madde satın almak ve kullanmak isteyenlere, ihtiyaç miktarının yerinde yapılacak inceleme ile saptanması ve durumlarının güvenlik yönünden uygun olduğunun belirlenmesi koşuluyla yalnız bu iş için her defasında beş kilogramı, toplam olarak elli kilogramı geçmemek üzere satın alma ve 3 Gün kullanma izin belgesi verilir. Bilimsel ve tıbbi amaçlar için kullanılacak, yarımşar kilograma kadar muhafazalı şişeler içinde ambalajlanmış ve özel dolap veya sandıklarda saklanmak koşuluyla iki buçuk kilograma kadar olan patlayıcı maddelerin satın alınması, saklanması ve kullanılması yerel mülki amirlerinin iznine bağlıdır. Bu izin her yıl yenilenir. 15 HAVAİ FİŞEKLERİN (PİROTEKNİK MADDELER) KULLANILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER Ancak, işi gereği kullanılmak üzere, uzman doktorlar, eczaneler ve kimya laboratuar, laboratuarları olmak koşuluyla üniversiteler, yüksek okullar, enstitüler ve diğer okulların yetkili öğretim görevlileri yerel mülki amirinin iznine gerek kalmaksızın, iki yüz elli grama kadar patlayıcı madde üretebilir ve deneylerde kullanabilir. Bu üretim ve deneylerden artan patlayıcı maddeler, bekletilmeksizin, aynı gün ilgili yönetmelik hükümlerine göre yok edilir. Yok edilmeden sonra bu durum belgelendirilerek, yetkililerin kontrolüne sunulmak üzere saklanır. 1- Valilik Makamına Dilekçe 2- Taahhütname 3- Tehlikeli Maddeler zorunlu Sorumluluk sigorta Poliçesi 4- A sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi 3 Gün 5- Brüt ağırlığı beş (5) Kilogramdan çok havai fişek kullanımlarında Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi 6-Patlayıcı Madde Satın alma Ve Kullanma İzin Belgesi.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) S. SUNULAN Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 4. Adli sicil beyanı, 5. (4) adet fotoğraf, Bunlara ilave

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21.3.1991, No: 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.7.1953, No: 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI ANKARA 2013 1 ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI Başkanlık İdari Büro Amirliği: 0 (312)

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK 2735 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/3/1991, No : 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/7/1953, No : 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 08.01.2003 Çarşamba Sayı: 24987 (Asıl) MADDE 1-1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar TEKEL DIŞI BIRAKILAN PATLAYICI MADDELERLE AV MALZEMESİ VE BENZERLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALİ, TAŞINMASI, SAKLANMASI, DEPOLANMASI, SATIŞI, KULLANILMASI, YOK EDİLMESİ, DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN

Detaylı

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Önsöz Securitaris Güvenlik Hizmetleri olarak, dünyanın dört bir yanında verdiğimiz hizmetin değişmez dayanağı,

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Amaç Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Madde 1-4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesi uyarınca açılacak olan gümrük antrepolarının açma ve işletme izinlerinin verilmesine,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29007 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı