Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08"

Transkript

1 Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ingenico Türkiye, ödeme sistemlerinin lideri oldu Ingenico nun kurulu POS say s u geçti Parmak izi ile ödeme, ekonomik ve pratik bir çözüm Güvenlik vücudunuzda sakl Biletix Türkiye Genel Müdürü Dave Dornor: Biletix, Fenerbahçe taraftar n Ingenico ile koruyor Garanti Bankas Üye flyerleri Pazarlama Birim Müdürü Özgür Altan: Temass z ödemede bankalar aras iflbirli i pazar büyütür

2

3 merhaba Ingenico Türkiye, kurulu u aflk n POS terminali ile pazarda ilk s raya yükseldi. Ingenico Türkiye olarak, 2008 in son çeyre ini, önemli geliflmelerle karfl lad k. Kuflkusuz bunlar aras nda bizi en çok gururland ran, Türkiye POS pazar nda yakalad m z liderlik oldu. Ingenico Türkiye, pazardaki kurulu u aflk n terminali ve yüzde 51 lik pazar pay ile, 350 milyon dolarl k Türk POS pazar n n liderli ine yükseldi. Önümüzdeki dönemde de pazar n ihtiyaçlar na uygun, h zl çözümlerle fark yaratarak, büyüyerek lider kalmaya kararl y z Ingenico POS-tas, Planet yay n d r. Para ile sat lamaz. Planet Ad na Sahibi Alpay Sidal Sorumlu Yaz flleri Müdürü Asl Uzer Genel Yay n Yönetmeni Rabia Akbulut Yay n Türü: Yerel-Süreli çerik ve Tasar m Ödeme sistemlerinde güvenli in her geçen gün daha fazla kritik bir önem tafl d günümüz dünyas nda, bu alanda gelifltirilen yeni çözümler dikkat çekiyor. Kredi kartlar ile yap lan ödemelerde flifre kullan m, bu yöndeki sahtecilik/doland r c l k olaylar n azaltm fl olsa da, özellikle internet ve mobil platformlu ödemelerde gerçekleflen kimi olaylar, yeni çözümler konusundaki çal flmalar da ön plana ç kar yor. Bunlar içinde ise biometrik sistemler dikkat çekiyor. Parmak izi, iris tan ma gibi kaybedilemeyen, çal namayan, bir yerde unutulmas mümkün olmayan ve taklit edilemeyen sistemler, son derece cazip. Parmak izi ise maliyet avantaj ve kolay uygulanma avantaj ile en fazla üzerinde durulan teknolojilerden biri. Bu konuda Ingenico nun altyap s haz r! Ingenico POS-tas n n elinizdeki say s nda bu konudaki son geliflmeleri mercek alt na ald k. Ingenico Türkiye olarak yeni bir projeye daha imza att k. Biletix Türkiye ile ortaklafla gerçeklefltirdi imiz proje ile Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerinin güvenli i, Ingenico i5100 IP POS terminaline ba l Ingenico PIN- PAD ler sayesinde korunacak. Türkiye de bir ilk olan uygulama ile kart sahibinin numaras ile baflka birinin maç bileti almas engellenmifl olacak. Biletix Türkiye Genel Müdürü Dave Dornor, projenin detaylar n dergimize özel olarak anlatt. Kolay letiflim Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. Somay fl Mrk. No:9/A Kat:3 Mecidiyeköy- stanbul Tel: Faks: Renk Ayr m ve Bas m Bay Matbaa A.fi. Dergimizde bankac l k ve kartl ödeme sistemlerinin nabz n tutmaya devam ediyoruz. Bu say daki konu umuz Garanti Bankas Üye flyeri Pazarlama Birim Müdürü Özgür Altan. Altan ile temass z ödemede Garanti Bankas n n geldi i noktay, planlar n ve sistemin gelecekte ortak kullan m, yayg nlaflmas gibi konular hakk nda konufltuk. Ingenico olarak sektörün dinamiklerini ve pazar n ihtiyaçlar n titizlikle takip ediyoruz. Her y l oldu u gibi, bu y l da Fransa n n baflkenti Paris te gerçekleflecek, ödeme sistemlerinin bir numaral fuar Cartes de yeni ürün ve hizmetlerimizle kat l mc lar n karfl s nda olaca z. Geçti imiz y l Sagem Monetel ile gerçeklefltirdi imiz birleflmeden sonra, de iflen yeni yüzümüzle 4L027 no lu stand m zda, hepinizi bekliyoruz. Dergi Yönetim Yeri Ingenico Ödeme Sistemleri A.fi. TÜ Ayaza a Kampusü Ar 2 Binas B Blok Koru Yolu Maslak Türkiye Tel: Faks: Ingenico POS-tas ve markas Planet A.fi. e aittir. Ingenico POStas Dergisi nin içerik ve tasar m Kolay letiflim taraf ndan yarat lm fl olup, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas kapsam nda eser olarak koruma alt ndad r. Ingenico POS-tas nda yer alan yaz ve foto raflar yayma hakk ve Ingenico POS-tas markas ve logosu Ingenico ye aittir. Kaynak gösterilse dahi, hak sahiplerinin yaz l izni olmaks z n, ticari amaçla kullan lamaz. Dergide yay nlanan yaz lar, yazarlar n kiflisel görüfl, yorum ve tavsiyelerini içermektedir. Kolay letiflim veya Ingenico, yaz larda yer alan bilgi, görüfl ve tavsiyeler nedeniyle do abilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir flekilde sorumlu de ildir. Dergimizden keyif alman z dile iyle 03 Sayg lar mla Alpay Sidal Genel Müdür

4 Pos ta gündem Temass z ödemede bankalar aras iflbirli i pazar büyütür Temass z ödemede ortak kullan m yayg nlaflmal. Bu pazar yaratan banka olarak, pazar büyütebilmek için di er bankalarla iflbirli i çal flmalar m za h z verdik. Temass z ödemenin, Türkiye yolculu u, Garanti Bankas n n, bu alanda Avrupa ve Türkiye deki ilk uygulamay hayata geçirmesiyle bafllad. Böylelikle, MasterCard n Pay- Pass (Öde-Geç) ürünü, Amerika ve Asya Pasifik bölgesinden sonra ilk kez, Türkiye de uyguland. Uygulaman n entegrasyonunda ise Ingenico POS terminalleri kullan lm flt Temass z ödemeye 2006 y l ndan beri öncülük yapan Garanti Bankas n n Bonus Trink ile sundu u çözüme son birkaç aydan beri di er bankalar n çal flmalar n n da eklenmesiyle bugün bankac l k sektörünün gündeminde yeni bir soru olufltu: Temass zda hangi noktalarda ortak kullan m söz konusu olabilir? Zira maliyetler aç s ndan, geçmiflte POS yat r mlar n n sektör üzerinde yaratt maliyet yükü düflünüldü ünde, bugünkü pazar koflullar nda, yeni yollar gelifltirmek gerekiyor. Bu alandaki yat r mlar n öncüsü olan ve pazarda farkl alanlarda uygulamalar gelifltiren Garanti Bankas n n görüflü ise, kritik bir de- er tafl yor. Garanti Bankas Üye flyerleri Pazarlama Birim Müdürü Özgür Altan ile, temass z ödemede bankan n geldi i noktay, planlar n ve sistemin gelece inde ortak kullan m konufltuk. Garanti Bankas Üye flyerleri Pazarlama Birim Müdürü Özgür Altan 04 Garanti Bankas temass z ödemede Türkiye ve Avrupa da öncülük yapt. Sistem flu anda yayg nlaflarak büyüyor. Bugün neler yapt n z bugün hangi noktadas n z? Evet, Temmuz 2006 da sadece Türkiye de de il Avrupa n n ilk temass z ödeme uygulamas n bafllatt k. O tarihten bu yana, operasyonel çal flmalar sürdürmekle birlikte, sahadaki POS lar - m z üzerinde de önemli çal flmalar m z oldu y l ndan birkaç ay öncesine kadar temass z ödemeye tek yat r m yapan banka Garanti Bankas d r. Ço u daha önce ödeme sistemi a na dahil olmayan yani kredi kart ile ödeme yap lamayan tüm bu noktalarda temass z ödeme alt

5 fiu an ayr ayr hareket edilen ulafl m projelerinde ortak hareket etmek özellikle de büyük flehirlerin ulafl m çözümlerini birlikte oluflturabilmek taraflara her anlamda kazanç sa layacakt r. yap s kurdu umuz pazarda bugün 5000 POS ile kullan c ya hizmet veren bir büyüklü e ulaflt k. Bonus Trink de öncelikli hedefimiz bozuk paralar n en çok harcand noktalarda yayg nlaflabilmekti. flte bu nedenle öncelikle Cine Bonus, Burger King, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Starbuck gibi noktalarda yer ald k. Devam nda ise dünya da ilk kez Coca Cola otomatlar n paypass sistemine adapte ettik. Bu çal flmay s rayla stanbul Denizcilik flletmeleri ( DO), kitapç lar, otoparklar, süper marketler, oto y kamac lar, gazete bayileri ve al flverifl merkezleri takip etti. Devam nda 2007 y l nda bir ilke daha imza atarak belediyeler ile anlaflt k ve Bonus Trink i toplu tafl mada da kullan ma açt k. Bilete alternatif olarak sundu umuz bu sistemi yayg nlaflt rmak için ise çal flmalar m za büyük bir h z ile devam ediyoruz. Kullan m alanlar n yayg nlaflt r rken, kullan c say s n da artt rabilmek amac yla yeni formlarda gelifltirdik. Bonus Trink i al fl lm fl kredi kart formundan ç kartarak günlük hayat m zda yan m zdan ay ramad m z saat, anahtarl k ve cep telefonuna yap flt r lan sticker formuna tafl d k Avrupa ve Dünyada ilk olan bu uygulamalar tüketicilerin bu yeni ödeme sistemini sevmesi ad na çok olumlu sonuçlar verdi. Sistemin içerisinde tafl mac l k vb. sektörlerle yapt n z aç l mlar da oldu. Bu alanda nas l bir noktadas n z? Evet, bozuk paran n en s k kullan ld alana bak ld nda karfl n za flehir içi ulafl m ç k yor. Do rusu, belediyeler, bu konuda, kendi içlerinde, kendi flehirlerine özel baz çözümler gelifltirmiflti. Kredi kartlar n n bu çözümle entegre edilmesi fikri onlara da oldukça cazip geldi. Otobüs içerisinde bozuk para kullanmak veya önceden ald - n z bileti kullanmak yerine Bonus Trinkinizi kullanabilmenizi sa layan bu sistemi ilk olarak geçti imiz y l, Çanakkale ve Samsun da efl zamanl olarak hayata geçirdik. Bilet yerine kulland kça bonus kazand ran ve kompakt bir çözüm sunan uygulamam z n tüketiciler taraf ndan çok be enilmesi sonras nda ise çal flmalar m za h z verdik. fiu anda Diyarbak r, Eskiflehir ve Ayval k ta çal flmalar m z bafllatmak üzereyiz. Bununla birlikte 9 ilde daha sistem gelifltirme çal flmalar m z devam ediyor. Belediyeler ile yapt m z anlaflmalara ek olarak stanbul içinde flehir ulafl m nda son derece önemli olan taksi, dolmufl, ve deniz tafl mac l nda h zla yayg nlafl yoruz. stanbul da flu anda yaklafl k 200 taksi ve dolmuflta Bonus Trink sahipleri ödemelerini kollar ndaki saatle, anahtarl k veya cep telefonlar ile yapabiliyor. Bu sistem üzerinde para tafl ma mecburiyetini ortadan kald r rken, ayn zamanda eksik para üstü verme-alma gibi problemleri de engelliyor. Son olarak Dentur Avrasya ile bir sözleflme imzalad k. Yapt m z anlaflma ile Üsküdar Befliktafl Kabatafl hatt nda günde kifli tafl yan ve stanbul un flehir içi ulafl m nda bel kemiklerinden biri olan deniz motorlar na Bonus Trink ler ile binmek art k mümkün. Toplamda 20 geçifl noktas na yerlefltirdi imiz Bonus Trink reader lar sayesinde, Bonus Trink sahipleri hem bonus kazan yor hemde daha önceden kazand klar Bonus lar ile bedava yolculuk yapabiliyor. Temass z kart, dünyada bozuk paran n kullan ld otopark, büfe, çiçekçi, kafe gibi say s z farkl alanda uygulan yor. Siz, bu uygulaman n öncüsü olarak, yeni uygulamalar planl yor musunuz? Örne in, sistemin cep telefonlar ile uygulanmas mümkün olacak m? Sizin de söyledi iniz gibi, özellikle bozuk para ya da küçük ödeme yap lan sat fl noktalar nda bu kart daha çok tercih edilir hale gelecek. Büyük marketlerin ekspres kasalar gibi yerlerde de ayn durum söz konusu olacak. Ayr ca sadece kredi kart olarak da düflünmemek gerekir. Mikro 05 payment yapan her bireye bir temass z ürün sunabilecek duruma gelmeliyiz. Bu nedenle önümüzdeki dönemde debit ve prepaid kart ürünlerinde bir konsantrasyon yaflanmas muhtemeldir. Çok yayg n kullan m alan olan cep telefonlar n nda bu amaçla kullan lmas söz konusu. Turkcell ile birlikte pilotunu yapt m z NFC uygulamas Mobil Cüzdan ise bu konudaki en önemli çal flmalar aras nda yer al yor. Üye ifl yeri a olarak dünyada fluana kadar yap lm fl en genifl pilot deneme olan çal flma bizim için son derece önemli... Temass z teknolojinin Avrupada ki öncü bankas olarak NFC teknolojisini dünyada ilk kez Türkiye de hayata geçirmek için h zla çal fl yoruz. Temass z n da ortak kullan m ile ilgili çal flmalar söz konusu Siz bu konuda çal flma yap yor musunuz? Evet, kesinlikle, temass z ödemede de ortak kullan m n yayg nlaflaca n öngörüyoruz. Garanti Ödeme Sistemleri olarak di er bankalarla, iflbirli i yapabilece imiz noktalar konufluyoruz. Temass z readerlar nda ortak pos modelimize dahil edilmesi gündemde, Fakat flu an ayr ayr hareket edilen ulafl m projelerinde ortak hareket etmenin; özellikle büyük flehirlerin ulafl m çözümlerini birlikte oluflturman n, tüm taraflara büyük bir kazan m yarataca na flüphe yoktur.

6 Pos ta gelecek Güvenlik vücudunuzda sakl Biometrik tan ma sistemlerinin, yak n gelecekte ödeme sistemlerinde yayg n olarak kullan laca düflünülüyor. Parmak izi ile ödeme ise bu sistemler aras nda, ekonomik ve pratik bir çözüm olmas nedeniyle, en cazip çözüm olarak görülüyor. Bilginin, ekonomide yaratt de iflim kadar, hayat m z n her alan nda yaratt h z vazgeçilmez Tabii beraberinde getirdi i güvenlik sorunlar da, deyim yerindeyse ve en basit anlat m yla, Gülü seven dikenine katlan r haliyle karfl m zda duruyor. fiirketlerin kendi bilgi güvenlikleriyle ilgili ileri teknoloji önlemlerini bir tarafa koyal m. Özellikle, alternatif bankac l k kanallar nda, baflka bir ifade ile kredi kart ile al flveriflte ya da flubelerin d fl nda, telefon ya da internet bankac l nda gerçekleflen ifllemlerde vb. artan h rs zl k ve doland r c l k o- laylar göz önüne al nd nda, bu suçlar iflleyenlerin de bilgi paylafl m n yak ndan takip etti i muhakkak. Kredi kart yla al flverifllerimiz, bankac l k ifllemlerinde telefon ve internet yoluyla kulland m z internet flifrelerimiz Son dönemde kredi kart yla al flverifllerde flifre kullan m, bu yöndeki doland r c l k olaylar n n önünü hayli kesmifl görünüyor. Peki, bundan sonras için, dünya hangi yollar kullanmay planl yor? Evet, art k dijital a lar n güvenli i, en az yaflad - m z binalar nki kadar önemli. Bu dünyadaki en hassas konu: Karfl n zdaki kiflinin, gerçekten kim oldu unun tespit edilmesi. Ürün siparifli için verilen kredi kart bilgileri gerçek mi? Yap lan baflvurulardaki isimleri bir baflkas kullan yor olamaz m? nternet üzerinde kullan lan, birkaç haneden oluflan flifreler nereye kadar yeterli olacak? Dünya, uzun bir süredir, bu sorunlar n yan tlar için biometrik güvenlik araçlar üzerine yo unlafl yor. fi FRE YER NE PARMAK Z, K ML K YER NE GÖZ TARAMASI fiifreler çal nabilir, ancak insan n parmak izi çal namaz! Öyleyse neden flifre olarak parmak izi kullanmayal m? Kredi kart n n gerçek sahibinin kim oldu unu anlamak için imza ya da 4 haneli güvenlik numaras yerine iris kontrolü yap lamaz m? Bu ve bunun gibi fizyolojik parametrelerin kullan ld alternatif çözümler, gerçekten, oldukça çarp c. Bu yöndeki çal flmalar tüm h z yla sürüyor. Parmak izi taramas yapabilen klavye ve fareler üretiliyor, bankalar n ATM'lerine iris taramas yapabilen cihazlar ekleniyor. Uzun sözün k sas, flifre, parola gibi suiistimale ve hataya imkan veren sistemler, yerlerini giderek parmak izi, iris tan ma gibi kaybedilemeyen, çal namayan, bir yerde unutulmas mümkün olmayan ve taklit edilemeyen, biometrik ölçülerin kullan ld sistemlere b rak yor. B OMETR K ÖLÇÜLER NELER? nsan vücudunun sahip oldu u fizyolojik ölçüler "biometri" olarak tan mlan yor. Bu ölçülerin kaybolmas, unutulmas ve bir baflkas taraf ndan kullan lmas imkans z oldu u gibi, 06 taklidi de çok zor. Biometri üzerine gelifltirilen teknolojilerin kullan lmas ile her ortamda kiflinin el, parmak izi, ses ve göz gibi özelliklerinin ölçülerek tan nmas mümkün. Böyle bir tan ma sistemi ise di er flifre ya da parola gibi çözümlere göre çok daha güvenli. Biometri uygulay c lar - n n amac, gelecekte insanlar n hiçbir kart, kimlik ya da anahtar tafl madan, ya da flifre ezberlemeden, evlerinden ç k p her türlü ifllerini rahatça gerçeklefltirebilmeleri. Yani bu sistemlerin hayat n her alan na yay lmas. Tabii ki devlet dairesinde imza atmak yerine parma m z ya da gözümüzü okutmak flu an için çok ütopik gelebilir ancak dünya üzerinde bu sistemlerin fiilen kullan ld bir çok çarp c örnek mevcut. Bu örneklerde ise, flu anda en yayg n olarak karfl m za ç - kan sistem, parmak izi. Nedeni ise di erlerine göre daha uygun yat r m maliyetlerine sahip olmas. Mürekkep bazl olarak, çok uzun zaman kullan lan parmak izi taramas geçti imiz y llarda dijital hale getirildi. Art k modem elektronik sistemler, geleneksel parmak izi ölçümlerini nümerik kodlara çevirerek saniyeler içinde karfl laflt rmalar yapabiliyor. Sistemin bankac l ktaki uygulamalar, dünya üzerinde de geliflirken, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçti imiz y l, Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Al nacak lkelere liflkin Tebli Tasla n yay nlad ve bankac l k sektörü için bir yol haritas n da sunmufl oldu. Söz konusu çal flman n, parmak izi ile ilgili bölümünde ise flu aç klama yer al yordu: Müflterilere uygulanan kimlik do rulama mekanizmas birbirinden ba ms z en az iki bileflenden oluflacak. Bu iki bileflen; müflterinin bildi i, müflterinin sahip oldu u veya müflterinin biyometrik bir karakteristi i olan unsur s n flar ndan farkl birine ait olmak üzere seçilecek. Müfl-

7 Parmak izinizin kopyalanmas söz konusu de il, çünkü Ingenico POS terminalleri izleri haf zas nda tutmuyor. Cihazlar n içi aç ld anda da yaz l m kendi kendini imha ediyor. terinin bildi i unsur olarak parola/flifre bilgisi gibi bileflenler, sahip oldu u unsur olarak tek kullan ml k flifre üretim cihaz gibi bileflenler, biyometrik bir karakteristi i olarak da parmak izi gibi bileflenler kullan labilecek. Kimlik do rulamada kullan lacak flifreleme teknikleri, güncel durum itibariyle literatürde kabul görmüfl ve güvenilirli ini yitirmemifl algoritmalar baz almak durumunda olacak. Kullan lacak flifreleme anahtarlar, ilgili algoritmalar için anahtar n geçerli olaca ve kullan labilece i zaman zarf nda k r - lamayacak flekilde uzun seçilecek. Geçerlili ini yitirmifl, çal nm fl veya k r lm fl flifreleme anahtarlar n n kullan labilirli i engellenecek. Banka taraf ndan oluflturulacak kimlik do rulama mekanizmas n n; baflar s z kimlik do rulama teflebbüsleri hakk nda, ilgili müflterinin sisteme ilk girdi i anda bilgi vermesi, baflar s z teflebbüslerin belirli bir say y asmas halinde ise ilgili müflterinin internet bankac l na eriflimini bloke etmesi gerekecek. Baflar s z kimlik do rulama teflebbüsleri sonras nda, bu teflebbüsü gerçeklefltiren kifliye, yanl fl girilen kullan c bilgisi veya flifresi ile ilgili, örne in böyle bir kullan c n n sistemde olmad veya flifrenin yanl fl girildi i gibi, gereksiz bilgi vermemesi gerekecek. Banka, müflterilerine ve personeline ait kimlik do rulama bilgilerini ele geçirmeye yönelik bilinen sald r lara karfl gerekli sistemsel ve yaz l msal önlemleri alacak. Olas tehditleri önceden belirleyebilmek ve gerekli önlemleri alabilmek ad na, internet bankac l hesaplar na eriflim için baflar l ve baflar s z eriflim teflebbüsleri düzenli olarak banka taraf ndan takip edilecek, oransal bir anormallik görüldü ünde incelemeye al nacak. KAÇAKLARIN ÖNÜNE GEÇECEK Sistemin Türkiye deki uygulamalar üzerinde de çal flmalar sürüyor. Parmak izinin geçerli olabilmesi için, kart sahiplerinin bankaya giderek parmak izlerini karta tan mlatmalar yeterli olacak. Sistem yaln zca ödemelerde de il, kart n kullan ld her yerde kullan labilecek bir altyap ya sahip. Parmak izi uygulamas özellikle flifresini akl nda tutmakta zorlanan yafll insanlar için uygun bir alternatif olarak karfl m za ç k yor. Sistemin iflleyifli ise flöyle: Parmak iziniz kredi kart - n za yükleniyor. Ödeme noktas nda parma n z 07 POS makinesindeki taray c ya okutuyorsunuz. Banka onay verdikten sonra ödemeyi yap yorsunuz. Parmak izinizin kopyalanmas gibi birfley söz konusu de il, çünkü POS, izleri haf zas nda tutmuyor. Cihazlar n içi aç ld anda da yaz l m kendi kendini imha ediyor. Öte yandan parmak izi teknolojisi, özellikle ilaç sektörü ve Sosyal Sigortalar Kurumu nda (SSK) da kaçaklar n önüne geçebilecek. Parmak izi ile tan man n özellikle ilaç sektörü, Sosyal Sigortalar Kurumu ve özel sa l k sigorta flirketleri taraf ndan büyük ilgi görmesi bekleniyor. Sistemin kabul edilip, hayata geçmesi durumunda, sigortal lar n ilaç almak için kendilerine tahsis edilen kartlar kullanmalar gerekecek. Kullan c lar bu kart ile cihaza parmak izlerini de okutarak kimliklerini do rulatacak. Bu da ilaç suistimallerini önleyecek. Çift kart okuyuculu cihazlar sayesinde doktor/hasta veya eczac /hasta iliflkisinin de elektronik ortamda kay t alt na al nmas sa lanacak. Böylece hatal ilaç verilmesi sorunu ortadan kalkacak veya hatalar n tespiti kolaylaflacak. Sistem özel sa l k sigortalar ndaki suistimalleri de önleyecek.

8 Pos ta gündem Biletix, Fenerbahçe taraftar n Ingenico ile koruyor Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerinin güvenli i, Biletix giflelerinde bulunan Ingenico I5100 IP POS terminallerine ba l Ingenico PINPAD lerin sorumlulu unda olacak. Biletix, Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerini, dünyan n ve Türkiye nin lider POS terminali üreticisi Ingenico ile gelifltirdi i özel bir proje ile koruma alt na al yor! Proje kapsam nda, Biletix bilet sat fl noktalar na POS ve flifre girifl cihaz (PINPAD) konularak, kart sahipleri d fl ndaki kiflilerin giriflimleri engellenmifl olacak. Sistemde, taraftar kart numaras, verilen bilet numaras ile efllefltirildikten sonra, kart sahibi kendisine ait flifreyi, PINPAD arac l ile sisteme girecek. Böylece, kart sahibinin numaras ile baflka birinin maç bileti almas engellenecek. Türkiye de ilk kez hayata geçen bu uygulamada, flifre girifli, Ingenico I5100 IP POS terminaline ba l Ingenico I3010 PINPAD üzerinden olacak. yapacaklar n düflünerek, farkl bir yöntem gelifltirdiler ve böylece Ticketmaster n temellerini att lar. Albert hala Ticketmaster da bizlerle birlikte ve bunca y ld r, teknoloji tasar mlar n n yap ld Arizona ofisinde çal fl yor. fiirket, 2007 de brüt de eri yaklafl k 8,3 milyar dolar tutan, 141 milyonun üzerinde bilet sat fl gerçeklefltirdi. Türkiye dahil, 20 ülkede faaliyet gösteriyor ve büyümeye, uluslararas pazarlara aç lmaya devam ediyoruz. Peki, neden Biletix i sat n alarak Türkiye pazar na girdiniz? Ticketmaster n en önemli büyüme stratejisi, uluslararas giriflimlerdir. Dolay s yla bu yönde f rsatlar ar yor ve 20 ülkede aktif bir flekilde çal fl - yoruz. Faaliyet gösterdi imiz ülkelerde arad - m z en önemli özellik ise do ru ve etkili bilet sat fl olanaklar n n bulunmas. 70 milyonu aflan nüfusunun ço u genç olan Türkiye de, insanlar, ço- unlukla alternatif e lence olanaklar aray fl nda. Bu ba lamda, Biletix in pazardaki durumunu inceledi imizde, arad m z türde bir f rsat oldu unu düflündük. Yak n geçmiflte, dünyan n lider bilet sat fl flirketlerinden biri olan Ticketmaster taraf ndan sat n al nan Biletix Türkiye deki projelerinde alan nda önemli projeleri hayata geçiriyor. Ticketmaster, bilet sat fl ve da t m hizmetlerini, dünyan n en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan internet sitesi üzerinden, dünya çap nda hizmet sunan 19 ça r merkezinden ve yaklafl k perakende sat fl noktas ndan gerçeklefltiren, bir dünya devi Alan nda, dünyada oldu u gibi Türkiye pazar nda tüketici için, yeni ürün ve hizmetler sunarken, güvenlik kanallar n gelifltirmeyi hedefleyen flirketin genel müdürü Dave Dornor ile bu yeni projeyi ve grubun Türkiye deki planlar n konufltuk. Öncelikle Ticketmaster biraz daha yak ndan tan mak istiyoruz. Grubunuz nas l dünyan n en büyük e-ticaret sitelerinden biri haline geldi? Ticketmaster, 1976 da Arizona da kuruldu. Kurucular Arizona Devlet Üniversitesi nden gösteri sanatlar yla ilgilenen birkaç genç adamd : Albert Leffler, Peter Gadwa, Gordon Gunn ve Charles H. Hamby Jr. Özellikle Albert Lefler ve Peter Gadwa, kendilerinin mevcut sistemden daha iyi bilet sat fl 08

9 Bu projede bizim görevimiz, Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine sunulan olanaklar güvenilir bir flekilde uygulamak. Burada olmaktan mutlu musunuz? Düflündü- ünüz gibi bir pazarla karfl laflt n z m? Türkiye için plan n z nedir? Bu soruya hem kendi aç mdan, hem Ticketmaster aç s ndan Evet yan t n verebilirim. Dedi im gibi, Türkiye oldukça h zl büyüyen, çekici bir pazar. Biletix, Türkiye de etkinlik bileti sat fl pazar ndaki tek oyuncu de il ama en güçlüsü. Brüt de- er olarak, y lda yaklafl k 60 milyon dolarl k bir rakama ulaflan, 3,5 milyonun üzerinde bilet sat fl yap yoruz ve sat fllar m z, pazarla birlikte h zla büyüyor. Hedefimiz ise öncelikli olarak sektör lideri olmak, bunu korumak ve ayn zamanda yeni ürün/hizmet ve çözümler üretmek. Asl nda baflka bir deyiflle, çal flmalar m z, tüketiciler için yeni olanaklar, yenilikler, güvenlik kanallar gibi konularda neler yapabilece imiz üzerine yo unlafl yor. Bu ba lamda, Ingenico ile gerçeklefltirece imiz söz konusu projenin, tüm bu nitelikleri tafl makta oldu unu belirtmeliyim. Neden böyle bir yat r m yapma karar ald n z? Öncelikle böyle bir uygulama ile ne yapmaya çal flt m za bir aç kl k getirelim. Üyelik program çerçevesinde, birlikte çal flt m z birkaç müflterimiz var. Bunlardan biri Fenerbahçe Futbol Kulübü, di eri stanbul Kültür Sanat Vakf. Onlar n yapmak istedi i ve bizim de yapmalar na yard m etti imiz fley, özel üyelerine özel haklar ve ayr cal klar vermek. Örne in, Fenerbahçe Kulübü ndeki uygulamada, Biletix arac l yla herkesten önce bilet alabilir ya da spor kulübünün sat fl ma azalar ndan avantajl al flverifl yapma imkan na sahip olabilirsiniz. Bu projede bizim görevimiz, söz konusu olanaklar n tüketiciye güvenilir bir flekilde ulaflmas. Biletix Türkiye Genel Müdürü Dave Dornor Web, ça r merkezi, sat fl noktalar üzerinden hizmet verdi imiz genifl platformumuzda, üye ve üyelik ayr cal klar n tan yan bir sistemimiz var. Ingenico ile yapt m z proje sayesinde, bu hizmetler art k çok daha güvenli! Bu proje kapsam nda, üye, özel kart ile kendini sisteme tan tabiliyor. Kart n güvenli i dijital imza gibi alg layabilece imiz bir PIN kodu ile sa lamlaflt r lm fl durumda. Bu kod sayesinde, bireylerin beyan ettikleri kifli oldu unu do ruluyoruz. Bunun önemli bir imkân oldu unu düflünüyorum. Özellikle üyelerin baz lar kartlar üzerinden ayr cal kl haklara sahip oldu unda, kötü niyetli kimi insanlar da o ayr cal klardan yararlanmak isteyebilir ve bunu elde etmek için de yasal olmayan yollara baflvurabilirler. Ingenico ile iflbirli imiz de bu noktada devrede olacak. Sistem nas l çal flacak? Özel kart ile sat fl ofisimize gelen müflteri, kart n gösterecek ve biz de onlar n program n parças olduklar n do rulayaca z. Sonra kart n kendilerine ait olup olmad n garantilemek için PIN kodunu sisteme girmelerini isteyece iz. Onlar n, ibraz ettikleri kifli oldu unu garantiledikten sonra, kart üzerinden ne gibi ayr cal klara sahip olduklar n görece iz. Müflteri aç s ndan bakt n zda, herkesten önce bilet alabilmek, indirimlerden yararlanabilmek gibi ayr cal klar n çok de erli oldu- unu biliyoruz. Örne in, derbi maçlara bilet alabilmek için gerçekten çok k sa bir zaman n z olur ama bu kart, böyle maçlarda bile bilet bulma kayg n z büyük ölçüde ortadan kald r r. Bu gibi nedenlerle de, ne yaz k ki onu yasal ya da etik olmayan flekillerde elde etmek isteyenler olacakt r. Dolay s yla kart ve sahibini bu gibi durumlardan koruyabilmeniz gerekir. 09 Bu sistem, daha çok, benzer ifl modellerinde güvenlik için mi kullan lacak? Yoksa farkl aç - l mlar da olacak m? Hedefleriniz neler? Bu noktada anahtar, stanbul Kültür Sanat Dostlar nda da kullanaca m z Fenerbahçe Kulübü Program... Bu uygulamalar n programa yeni talepler yaratmas n umuyoruz. Ard ndan, di er kurulufllar da üyelerinin güvenli i vb. avantajlar görecektir diye düflünüyoruz. Ayr ca bu terminallerin baflka uygulamalar için de kullan labilme potansiyellerinden faydalanabiliriz. Örne in, hediye sertifikalar n güvenli bir ortamda hediye kartlar fleklinde uygulamaya sokabiliriz. Uygulama ne zaman aktif olarak çal flmaya bafllayacak? Kas m ay içinde projenin stanbul aya n bafllatmay hedefliyoruz. Son olarak, neden Ingenico ile çal flt n z sorsak? Genifl iletiflim a sayesinde, hem Türkiye de hem de uluslararas alanda pek çok farkl uygulamay hayata geçiren Ingenico nun, halihaz rda çal flt - m z ya da çal flmad m z konularda bize önemli katk lar sa layaca n düflünüyoruz. Ingenico ile çal flarak, alan nda güçlü, uzman ve vizyonu büyük bir flirketle hareket etmenin avantajlar n da yaflayaca m z düflünüyorum. Grup olarak, ana ilkelerimizden biri, gelifltirdi imiz çözümlere her zaman profesyonelli i katmakt r. Ingenico ile çal flarak, alan nda güçlü, uzman ve vizyonu büyük bir flirketle hareket etmenin avantajlar n da yaflayaca m z düflünüyorum.

10 Pos ta haber Türkiye deki 350 milyon dolarl k ödeme sistemleri pazar nda, pay n yüzde 51 e ç karan Ingenico lider oldu Ingenico Türkiye, ödeme sistemlerinin lideri oldu Ingenico Türkiye, performans, güçlü yaz l m ekibi, ürün ve hizmetlerinde yaratt fark ile h zla büyüyor. fiirket son bir y lda pazar pay - n yüzde 5 artt rken ifl orta Banksoft ile Sagem Monetel ürünlerindeki pay n ise yüzde 2 daha artt rd ve ard ndan gelen Sagem Monetel birleflmesi ile sektörün lideri oldu. Dünyada, ödeme sistemlerindeki uygulamas, dünya pazar n n 3 te birine denk gelen 15 milyon POS terminali ve 125 ülkedeki faaliyetleri ile sektörün lideri olan Ingenico, Türkiye pazar nda da Türk ekibinin üstün baflar s, yaz l m ve AR-GE ekibinin gücü ile k sa sürede liderli e yükseldi. Ingenico Türkiye yüzde 51 lik pay ile lider olurken, pazardaki di er 3 oyuncunun toplam pazar pay ise yüzde 49. Temmuz 2007 de, Türkiye deki distribütörü Planet A.fi. yi sat n alarak Türkiye pazar na do rudan girifl yapan Ingenico, bu karar nda en önemli unsurlardan birinin, Türk ekibinin dikkat çeken baflar s oldu unu aç klam flt. Bu aç klaman n üzerinden, henüz bir y l geçmiflken, Ingenico Türkiye, h zl bir s çrama ile pazar pay n yüzde 5 artt - rarak yüzde 29 dan yüzde 34 e ç kard. Ayn dönemde, halen Ingenico ifl orta olarak çal flmalar na devam eden Banksoft ise baflar l projelerle Sagem Monetel ürünlerinin sat fllar - n yüzde 15 den yüzde 17 ye ç kard. Yaflanan bu geliflmeler, 2008 Mart ay nda Sagem Monetel ile birleflen Ingenico nun, Türkiye pazar nda büyümesini artt ran unsurlar oldu ve yüzde 51 pazar pay ile lider olmas n sa lad. Ingenico nun, sahada 8 bankay tek POS üzerinde çal flt rarak; son dönemlerde Maliye Bakanl ve BDDK n n dikkat çekti i tek POS kullan m nda bankalara, iflyerlerine ve tüketicilere avantajlar sa lamas da bu konuda önemli bir rol oynad. Bundan birkaç y l öncesine kadar sahadaki mevcut POS lar n, bankalarca ortak kullan m için yap lacak çal flmalar ödeme sistemleri sektöründe çekince olarak görülürken Ingenico Türkiye, Ortak POS u hayata geçirdi. Ortak POS kullan m nda POS sat fl olamayan bankalara bile, di er bankalarla mevcut Ingenico POS lar n n paylafl m için hizmet veren Ingenico Türkiye, sadece ürün sat fl ile de il özel projeleri ile de dikkat çekiyor. Ingenico Türkiye, yaz l m ve ürünlerinde yaratt fark n gücü ile pazar n ihtiyaçlar na h zl ve güçlü ürün ve çözümler sunan, bankalar n ve perakende sektörünün özel projelerinde de aran lan bir adres haline geldi. Ingenico nun özellikle kendi bölgesinde bir AR-GE merkezi olma yolundaki çal flmalar devam ediyor. AR-GE çal flmalar ndaki baflar lar n Türkiye üzerinden uluslararas pazara tafl maya haz rlanan Ingenico Türkiye, yoluna hedef büyüterek devam ediyor. 10

11 Pos ta haber Ingenico dan kompakt bir çözüm: Masaüstü GPRS Terminali Ingenico dial up ve ethernet özellikleri mevcut i5100 masaüstü terminal modelini masaüstü GPRS terminale dönüfltüren kompakt bir çözüm gelifltirdi. Benzer çözümlerdeki en büyük problem iletiflim portlar n n kullan larak PINPAD ba lant s na imkan vermemesiydi. Ancak gelifltirilen bu çözüm ile söz konusu sorun afl lm fl oldu. Bu sayede i5100 terminallerde dial-up + gprs ve ethernet + gprs gibi 2 farkl opsiyonda masaüstü iletiflim imkan sunulabilecek. Peki, GPRS modülü terminale nas l monte ediliyor? 1. i5100 terminal arkas ndaki kapak aç larak SAM modülü sökülüyor. 2. GPRS modülü, üzerine SIM kart tak ld ktan sonra anteni ile birlikte board a monte ediliyor. 3. Özel bir sabitleyici plastik sayesinde anten ve güç kablosu terminale sabitleniyor. 4. PCB board üzerinden ç kan RS-232 kablosu terminale COM2 üzerinden ba lan yor. Böylece COM1, PINPAD ba lant s için boflta kal yor. 5. Anten cihaza vidalan yor. 6. RS-232, elektrik ve anten kablolar, terminalin alt k sm nda yer alan sabitleyici plastikten geçirildi i için terminal etraf nda kablo da n kl yaratm yor. En h zl terminaller geliyor S n f n n en yeni, h zl ve güçlü POS terminalleri Cartes Fuar nda sizi bekliyor EFT930G GPRS Terminal Telium teknolojisi ile gelifltirilmifl EFT-930G GPRS terminal, hala küçük boyutlar ve hafifli i ile pazara ergonomik bir terminal alternatifi sunuyor. 18 sat r/sn yaz c ya sahip terminalin ayn zamanda MB haf zas var. Yaklafl k 280 ifllem, veya 240 saat standby pil kapasitesine sahip olan cihaz n boyutlar (79 x 180 x 57 mm). Terminal, üzerinde iletiflim portlar bulunan bir aparat üzerinden flarj edilebilece i gibi, opsiyonel olarak direkt flarj cihaz ile de flarj edilebiliyor. Telium cihazlarda, GPRS özelli i masaüstü terminallere de eklenmifl bulunuyor. Ingenico, Sagem Monetel birleflmesinin ard ndan ürün portföyündeki yeniliklerle de pazar liderli ini pekifltiriyor. ARM9 ve 450 Mips ana ifllemci ve ek olarak cryptoprocessor ü bulunan yeni Ingenico model terminaller, Kas m ay nda Fransa n n baflkenti Paris te gerçekleflecek uluslararas Cartes fuar nda görücüye ç kacak. Ingenico nun 2009 da piyasaya ç kmas planlanan yeni ürün portföyünde Windows tabanl, aç k platform, dokunmatik ve renkli ekran cihazlar da yer alacak. EFT930S serisi dahilinde üretilen cihazlar n, GM(GPRS+Dial-up), GEM(GPRS+Ethernet+Dial-up) ve GE(GPRS+Ethernet) özellikleri mevcut. 11

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 HAZ RAN 2009 S:5 LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR nternette yak n markaj dönemi bafll yor. IPv6, bulundu unuz yerin nokta tespitini

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

BAGLANTI. Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 N SAN 2009 S:3

BAGLANTI. Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 N SAN 2009 S:3 DEM RYOLLARI TREN TEKNOLOJ M Z DÜNYA STANDARTINDA Üvey evlat olarak bak lan demiryollar na, ça atlatt k H zl tren hatt yepyeni bir hatt r HAVACILIK BÖLGESEL HAVACILIK fiafiirtti Havac l k sektöründe 48

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad novasyonda 15 y l yönetimden B L fi M KULVARINDA 15 KES NT S Z YIL! TURCom letiflim Sis. San. ve Tic. A.fi. Ad na Sahibi ve Sorumlusu Yaz flleri Müdürü Bayram Ali KAYHAN Genel Yay n Yönetmeni Ayça Ç. KAYIfi

Detaylı