Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08"

Transkript

1 Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ingenico Türkiye, ödeme sistemlerinin lideri oldu Ingenico nun kurulu POS say s u geçti Parmak izi ile ödeme, ekonomik ve pratik bir çözüm Güvenlik vücudunuzda sakl Biletix Türkiye Genel Müdürü Dave Dornor: Biletix, Fenerbahçe taraftar n Ingenico ile koruyor Garanti Bankas Üye flyerleri Pazarlama Birim Müdürü Özgür Altan: Temass z ödemede bankalar aras iflbirli i pazar büyütür

2

3 merhaba Ingenico Türkiye, kurulu u aflk n POS terminali ile pazarda ilk s raya yükseldi. Ingenico Türkiye olarak, 2008 in son çeyre ini, önemli geliflmelerle karfl lad k. Kuflkusuz bunlar aras nda bizi en çok gururland ran, Türkiye POS pazar nda yakalad m z liderlik oldu. Ingenico Türkiye, pazardaki kurulu u aflk n terminali ve yüzde 51 lik pazar pay ile, 350 milyon dolarl k Türk POS pazar n n liderli ine yükseldi. Önümüzdeki dönemde de pazar n ihtiyaçlar na uygun, h zl çözümlerle fark yaratarak, büyüyerek lider kalmaya kararl y z Ingenico POS-tas, Planet yay n d r. Para ile sat lamaz. Planet Ad na Sahibi Alpay Sidal Sorumlu Yaz flleri Müdürü Asl Uzer Genel Yay n Yönetmeni Rabia Akbulut Yay n Türü: Yerel-Süreli çerik ve Tasar m Ödeme sistemlerinde güvenli in her geçen gün daha fazla kritik bir önem tafl d günümüz dünyas nda, bu alanda gelifltirilen yeni çözümler dikkat çekiyor. Kredi kartlar ile yap lan ödemelerde flifre kullan m, bu yöndeki sahtecilik/doland r c l k olaylar n azaltm fl olsa da, özellikle internet ve mobil platformlu ödemelerde gerçekleflen kimi olaylar, yeni çözümler konusundaki çal flmalar da ön plana ç kar yor. Bunlar içinde ise biometrik sistemler dikkat çekiyor. Parmak izi, iris tan ma gibi kaybedilemeyen, çal namayan, bir yerde unutulmas mümkün olmayan ve taklit edilemeyen sistemler, son derece cazip. Parmak izi ise maliyet avantaj ve kolay uygulanma avantaj ile en fazla üzerinde durulan teknolojilerden biri. Bu konuda Ingenico nun altyap s haz r! Ingenico POS-tas n n elinizdeki say s nda bu konudaki son geliflmeleri mercek alt na ald k. Ingenico Türkiye olarak yeni bir projeye daha imza att k. Biletix Türkiye ile ortaklafla gerçeklefltirdi imiz proje ile Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerinin güvenli i, Ingenico i5100 IP POS terminaline ba l Ingenico PIN- PAD ler sayesinde korunacak. Türkiye de bir ilk olan uygulama ile kart sahibinin numaras ile baflka birinin maç bileti almas engellenmifl olacak. Biletix Türkiye Genel Müdürü Dave Dornor, projenin detaylar n dergimize özel olarak anlatt. Kolay letiflim Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. Somay fl Mrk. No:9/A Kat:3 Mecidiyeköy- stanbul Tel: Faks: Renk Ayr m ve Bas m Bay Matbaa A.fi. Dergimizde bankac l k ve kartl ödeme sistemlerinin nabz n tutmaya devam ediyoruz. Bu say daki konu umuz Garanti Bankas Üye flyeri Pazarlama Birim Müdürü Özgür Altan. Altan ile temass z ödemede Garanti Bankas n n geldi i noktay, planlar n ve sistemin gelecekte ortak kullan m, yayg nlaflmas gibi konular hakk nda konufltuk. Ingenico olarak sektörün dinamiklerini ve pazar n ihtiyaçlar n titizlikle takip ediyoruz. Her y l oldu u gibi, bu y l da Fransa n n baflkenti Paris te gerçekleflecek, ödeme sistemlerinin bir numaral fuar Cartes de yeni ürün ve hizmetlerimizle kat l mc lar n karfl s nda olaca z. Geçti imiz y l Sagem Monetel ile gerçeklefltirdi imiz birleflmeden sonra, de iflen yeni yüzümüzle 4L027 no lu stand m zda, hepinizi bekliyoruz. Dergi Yönetim Yeri Ingenico Ödeme Sistemleri A.fi. TÜ Ayaza a Kampusü Ar 2 Binas B Blok Koru Yolu Maslak Türkiye Tel: Faks: Ingenico POS-tas ve markas Planet A.fi. e aittir. Ingenico POStas Dergisi nin içerik ve tasar m Kolay letiflim taraf ndan yarat lm fl olup, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas kapsam nda eser olarak koruma alt ndad r. Ingenico POS-tas nda yer alan yaz ve foto raflar yayma hakk ve Ingenico POS-tas markas ve logosu Ingenico ye aittir. Kaynak gösterilse dahi, hak sahiplerinin yaz l izni olmaks z n, ticari amaçla kullan lamaz. Dergide yay nlanan yaz lar, yazarlar n kiflisel görüfl, yorum ve tavsiyelerini içermektedir. Kolay letiflim veya Ingenico, yaz larda yer alan bilgi, görüfl ve tavsiyeler nedeniyle do abilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir flekilde sorumlu de ildir. Dergimizden keyif alman z dile iyle 03 Sayg lar mla Alpay Sidal Genel Müdür

4 Pos ta gündem Temass z ödemede bankalar aras iflbirli i pazar büyütür Temass z ödemede ortak kullan m yayg nlaflmal. Bu pazar yaratan banka olarak, pazar büyütebilmek için di er bankalarla iflbirli i çal flmalar m za h z verdik. Temass z ödemenin, Türkiye yolculu u, Garanti Bankas n n, bu alanda Avrupa ve Türkiye deki ilk uygulamay hayata geçirmesiyle bafllad. Böylelikle, MasterCard n Pay- Pass (Öde-Geç) ürünü, Amerika ve Asya Pasifik bölgesinden sonra ilk kez, Türkiye de uyguland. Uygulaman n entegrasyonunda ise Ingenico POS terminalleri kullan lm flt Temass z ödemeye 2006 y l ndan beri öncülük yapan Garanti Bankas n n Bonus Trink ile sundu u çözüme son birkaç aydan beri di er bankalar n çal flmalar n n da eklenmesiyle bugün bankac l k sektörünün gündeminde yeni bir soru olufltu: Temass zda hangi noktalarda ortak kullan m söz konusu olabilir? Zira maliyetler aç s ndan, geçmiflte POS yat r mlar n n sektör üzerinde yaratt maliyet yükü düflünüldü ünde, bugünkü pazar koflullar nda, yeni yollar gelifltirmek gerekiyor. Bu alandaki yat r mlar n öncüsü olan ve pazarda farkl alanlarda uygulamalar gelifltiren Garanti Bankas n n görüflü ise, kritik bir de- er tafl yor. Garanti Bankas Üye flyerleri Pazarlama Birim Müdürü Özgür Altan ile, temass z ödemede bankan n geldi i noktay, planlar n ve sistemin gelece inde ortak kullan m konufltuk. Garanti Bankas Üye flyerleri Pazarlama Birim Müdürü Özgür Altan 04 Garanti Bankas temass z ödemede Türkiye ve Avrupa da öncülük yapt. Sistem flu anda yayg nlaflarak büyüyor. Bugün neler yapt n z bugün hangi noktadas n z? Evet, Temmuz 2006 da sadece Türkiye de de il Avrupa n n ilk temass z ödeme uygulamas n bafllatt k. O tarihten bu yana, operasyonel çal flmalar sürdürmekle birlikte, sahadaki POS lar - m z üzerinde de önemli çal flmalar m z oldu y l ndan birkaç ay öncesine kadar temass z ödemeye tek yat r m yapan banka Garanti Bankas d r. Ço u daha önce ödeme sistemi a na dahil olmayan yani kredi kart ile ödeme yap lamayan tüm bu noktalarda temass z ödeme alt

5 fiu an ayr ayr hareket edilen ulafl m projelerinde ortak hareket etmek özellikle de büyük flehirlerin ulafl m çözümlerini birlikte oluflturabilmek taraflara her anlamda kazanç sa layacakt r. yap s kurdu umuz pazarda bugün 5000 POS ile kullan c ya hizmet veren bir büyüklü e ulaflt k. Bonus Trink de öncelikli hedefimiz bozuk paralar n en çok harcand noktalarda yayg nlaflabilmekti. flte bu nedenle öncelikle Cine Bonus, Burger King, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Starbuck gibi noktalarda yer ald k. Devam nda ise dünya da ilk kez Coca Cola otomatlar n paypass sistemine adapte ettik. Bu çal flmay s rayla stanbul Denizcilik flletmeleri ( DO), kitapç lar, otoparklar, süper marketler, oto y kamac lar, gazete bayileri ve al flverifl merkezleri takip etti. Devam nda 2007 y l nda bir ilke daha imza atarak belediyeler ile anlaflt k ve Bonus Trink i toplu tafl mada da kullan ma açt k. Bilete alternatif olarak sundu umuz bu sistemi yayg nlaflt rmak için ise çal flmalar m za büyük bir h z ile devam ediyoruz. Kullan m alanlar n yayg nlaflt r rken, kullan c say s n da artt rabilmek amac yla yeni formlarda gelifltirdik. Bonus Trink i al fl lm fl kredi kart formundan ç kartarak günlük hayat m zda yan m zdan ay ramad m z saat, anahtarl k ve cep telefonuna yap flt r lan sticker formuna tafl d k Avrupa ve Dünyada ilk olan bu uygulamalar tüketicilerin bu yeni ödeme sistemini sevmesi ad na çok olumlu sonuçlar verdi. Sistemin içerisinde tafl mac l k vb. sektörlerle yapt n z aç l mlar da oldu. Bu alanda nas l bir noktadas n z? Evet, bozuk paran n en s k kullan ld alana bak ld nda karfl n za flehir içi ulafl m ç k yor. Do rusu, belediyeler, bu konuda, kendi içlerinde, kendi flehirlerine özel baz çözümler gelifltirmiflti. Kredi kartlar n n bu çözümle entegre edilmesi fikri onlara da oldukça cazip geldi. Otobüs içerisinde bozuk para kullanmak veya önceden ald - n z bileti kullanmak yerine Bonus Trinkinizi kullanabilmenizi sa layan bu sistemi ilk olarak geçti imiz y l, Çanakkale ve Samsun da efl zamanl olarak hayata geçirdik. Bilet yerine kulland kça bonus kazand ran ve kompakt bir çözüm sunan uygulamam z n tüketiciler taraf ndan çok be enilmesi sonras nda ise çal flmalar m za h z verdik. fiu anda Diyarbak r, Eskiflehir ve Ayval k ta çal flmalar m z bafllatmak üzereyiz. Bununla birlikte 9 ilde daha sistem gelifltirme çal flmalar m z devam ediyor. Belediyeler ile yapt m z anlaflmalara ek olarak stanbul içinde flehir ulafl m nda son derece önemli olan taksi, dolmufl, ve deniz tafl mac l nda h zla yayg nlafl yoruz. stanbul da flu anda yaklafl k 200 taksi ve dolmuflta Bonus Trink sahipleri ödemelerini kollar ndaki saatle, anahtarl k veya cep telefonlar ile yapabiliyor. Bu sistem üzerinde para tafl ma mecburiyetini ortadan kald r rken, ayn zamanda eksik para üstü verme-alma gibi problemleri de engelliyor. Son olarak Dentur Avrasya ile bir sözleflme imzalad k. Yapt m z anlaflma ile Üsküdar Befliktafl Kabatafl hatt nda günde kifli tafl yan ve stanbul un flehir içi ulafl m nda bel kemiklerinden biri olan deniz motorlar na Bonus Trink ler ile binmek art k mümkün. Toplamda 20 geçifl noktas na yerlefltirdi imiz Bonus Trink reader lar sayesinde, Bonus Trink sahipleri hem bonus kazan yor hemde daha önceden kazand klar Bonus lar ile bedava yolculuk yapabiliyor. Temass z kart, dünyada bozuk paran n kullan ld otopark, büfe, çiçekçi, kafe gibi say s z farkl alanda uygulan yor. Siz, bu uygulaman n öncüsü olarak, yeni uygulamalar planl yor musunuz? Örne in, sistemin cep telefonlar ile uygulanmas mümkün olacak m? Sizin de söyledi iniz gibi, özellikle bozuk para ya da küçük ödeme yap lan sat fl noktalar nda bu kart daha çok tercih edilir hale gelecek. Büyük marketlerin ekspres kasalar gibi yerlerde de ayn durum söz konusu olacak. Ayr ca sadece kredi kart olarak da düflünmemek gerekir. Mikro 05 payment yapan her bireye bir temass z ürün sunabilecek duruma gelmeliyiz. Bu nedenle önümüzdeki dönemde debit ve prepaid kart ürünlerinde bir konsantrasyon yaflanmas muhtemeldir. Çok yayg n kullan m alan olan cep telefonlar n nda bu amaçla kullan lmas söz konusu. Turkcell ile birlikte pilotunu yapt m z NFC uygulamas Mobil Cüzdan ise bu konudaki en önemli çal flmalar aras nda yer al yor. Üye ifl yeri a olarak dünyada fluana kadar yap lm fl en genifl pilot deneme olan çal flma bizim için son derece önemli... Temass z teknolojinin Avrupada ki öncü bankas olarak NFC teknolojisini dünyada ilk kez Türkiye de hayata geçirmek için h zla çal fl yoruz. Temass z n da ortak kullan m ile ilgili çal flmalar söz konusu Siz bu konuda çal flma yap yor musunuz? Evet, kesinlikle, temass z ödemede de ortak kullan m n yayg nlaflaca n öngörüyoruz. Garanti Ödeme Sistemleri olarak di er bankalarla, iflbirli i yapabilece imiz noktalar konufluyoruz. Temass z readerlar nda ortak pos modelimize dahil edilmesi gündemde, Fakat flu an ayr ayr hareket edilen ulafl m projelerinde ortak hareket etmenin; özellikle büyük flehirlerin ulafl m çözümlerini birlikte oluflturman n, tüm taraflara büyük bir kazan m yarataca na flüphe yoktur.

6 Pos ta gelecek Güvenlik vücudunuzda sakl Biometrik tan ma sistemlerinin, yak n gelecekte ödeme sistemlerinde yayg n olarak kullan laca düflünülüyor. Parmak izi ile ödeme ise bu sistemler aras nda, ekonomik ve pratik bir çözüm olmas nedeniyle, en cazip çözüm olarak görülüyor. Bilginin, ekonomide yaratt de iflim kadar, hayat m z n her alan nda yaratt h z vazgeçilmez Tabii beraberinde getirdi i güvenlik sorunlar da, deyim yerindeyse ve en basit anlat m yla, Gülü seven dikenine katlan r haliyle karfl m zda duruyor. fiirketlerin kendi bilgi güvenlikleriyle ilgili ileri teknoloji önlemlerini bir tarafa koyal m. Özellikle, alternatif bankac l k kanallar nda, baflka bir ifade ile kredi kart ile al flveriflte ya da flubelerin d fl nda, telefon ya da internet bankac l nda gerçekleflen ifllemlerde vb. artan h rs zl k ve doland r c l k o- laylar göz önüne al nd nda, bu suçlar iflleyenlerin de bilgi paylafl m n yak ndan takip etti i muhakkak. Kredi kart yla al flverifllerimiz, bankac l k ifllemlerinde telefon ve internet yoluyla kulland m z internet flifrelerimiz Son dönemde kredi kart yla al flverifllerde flifre kullan m, bu yöndeki doland r c l k olaylar n n önünü hayli kesmifl görünüyor. Peki, bundan sonras için, dünya hangi yollar kullanmay planl yor? Evet, art k dijital a lar n güvenli i, en az yaflad - m z binalar nki kadar önemli. Bu dünyadaki en hassas konu: Karfl n zdaki kiflinin, gerçekten kim oldu unun tespit edilmesi. Ürün siparifli için verilen kredi kart bilgileri gerçek mi? Yap lan baflvurulardaki isimleri bir baflkas kullan yor olamaz m? nternet üzerinde kullan lan, birkaç haneden oluflan flifreler nereye kadar yeterli olacak? Dünya, uzun bir süredir, bu sorunlar n yan tlar için biometrik güvenlik araçlar üzerine yo unlafl yor. fi FRE YER NE PARMAK Z, K ML K YER NE GÖZ TARAMASI fiifreler çal nabilir, ancak insan n parmak izi çal namaz! Öyleyse neden flifre olarak parmak izi kullanmayal m? Kredi kart n n gerçek sahibinin kim oldu unu anlamak için imza ya da 4 haneli güvenlik numaras yerine iris kontrolü yap lamaz m? Bu ve bunun gibi fizyolojik parametrelerin kullan ld alternatif çözümler, gerçekten, oldukça çarp c. Bu yöndeki çal flmalar tüm h z yla sürüyor. Parmak izi taramas yapabilen klavye ve fareler üretiliyor, bankalar n ATM'lerine iris taramas yapabilen cihazlar ekleniyor. Uzun sözün k sas, flifre, parola gibi suiistimale ve hataya imkan veren sistemler, yerlerini giderek parmak izi, iris tan ma gibi kaybedilemeyen, çal namayan, bir yerde unutulmas mümkün olmayan ve taklit edilemeyen, biometrik ölçülerin kullan ld sistemlere b rak yor. B OMETR K ÖLÇÜLER NELER? nsan vücudunun sahip oldu u fizyolojik ölçüler "biometri" olarak tan mlan yor. Bu ölçülerin kaybolmas, unutulmas ve bir baflkas taraf ndan kullan lmas imkans z oldu u gibi, 06 taklidi de çok zor. Biometri üzerine gelifltirilen teknolojilerin kullan lmas ile her ortamda kiflinin el, parmak izi, ses ve göz gibi özelliklerinin ölçülerek tan nmas mümkün. Böyle bir tan ma sistemi ise di er flifre ya da parola gibi çözümlere göre çok daha güvenli. Biometri uygulay c lar - n n amac, gelecekte insanlar n hiçbir kart, kimlik ya da anahtar tafl madan, ya da flifre ezberlemeden, evlerinden ç k p her türlü ifllerini rahatça gerçeklefltirebilmeleri. Yani bu sistemlerin hayat n her alan na yay lmas. Tabii ki devlet dairesinde imza atmak yerine parma m z ya da gözümüzü okutmak flu an için çok ütopik gelebilir ancak dünya üzerinde bu sistemlerin fiilen kullan ld bir çok çarp c örnek mevcut. Bu örneklerde ise, flu anda en yayg n olarak karfl m za ç - kan sistem, parmak izi. Nedeni ise di erlerine göre daha uygun yat r m maliyetlerine sahip olmas. Mürekkep bazl olarak, çok uzun zaman kullan lan parmak izi taramas geçti imiz y llarda dijital hale getirildi. Art k modem elektronik sistemler, geleneksel parmak izi ölçümlerini nümerik kodlara çevirerek saniyeler içinde karfl laflt rmalar yapabiliyor. Sistemin bankac l ktaki uygulamalar, dünya üzerinde de geliflirken, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçti imiz y l, Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Al nacak lkelere liflkin Tebli Tasla n yay nlad ve bankac l k sektörü için bir yol haritas n da sunmufl oldu. Söz konusu çal flman n, parmak izi ile ilgili bölümünde ise flu aç klama yer al yordu: Müflterilere uygulanan kimlik do rulama mekanizmas birbirinden ba ms z en az iki bileflenden oluflacak. Bu iki bileflen; müflterinin bildi i, müflterinin sahip oldu u veya müflterinin biyometrik bir karakteristi i olan unsur s n flar ndan farkl birine ait olmak üzere seçilecek. Müfl-

7 Parmak izinizin kopyalanmas söz konusu de il, çünkü Ingenico POS terminalleri izleri haf zas nda tutmuyor. Cihazlar n içi aç ld anda da yaz l m kendi kendini imha ediyor. terinin bildi i unsur olarak parola/flifre bilgisi gibi bileflenler, sahip oldu u unsur olarak tek kullan ml k flifre üretim cihaz gibi bileflenler, biyometrik bir karakteristi i olarak da parmak izi gibi bileflenler kullan labilecek. Kimlik do rulamada kullan lacak flifreleme teknikleri, güncel durum itibariyle literatürde kabul görmüfl ve güvenilirli ini yitirmemifl algoritmalar baz almak durumunda olacak. Kullan lacak flifreleme anahtarlar, ilgili algoritmalar için anahtar n geçerli olaca ve kullan labilece i zaman zarf nda k r - lamayacak flekilde uzun seçilecek. Geçerlili ini yitirmifl, çal nm fl veya k r lm fl flifreleme anahtarlar n n kullan labilirli i engellenecek. Banka taraf ndan oluflturulacak kimlik do rulama mekanizmas n n; baflar s z kimlik do rulama teflebbüsleri hakk nda, ilgili müflterinin sisteme ilk girdi i anda bilgi vermesi, baflar s z teflebbüslerin belirli bir say y asmas halinde ise ilgili müflterinin internet bankac l na eriflimini bloke etmesi gerekecek. Baflar s z kimlik do rulama teflebbüsleri sonras nda, bu teflebbüsü gerçeklefltiren kifliye, yanl fl girilen kullan c bilgisi veya flifresi ile ilgili, örne in böyle bir kullan c n n sistemde olmad veya flifrenin yanl fl girildi i gibi, gereksiz bilgi vermemesi gerekecek. Banka, müflterilerine ve personeline ait kimlik do rulama bilgilerini ele geçirmeye yönelik bilinen sald r lara karfl gerekli sistemsel ve yaz l msal önlemleri alacak. Olas tehditleri önceden belirleyebilmek ve gerekli önlemleri alabilmek ad na, internet bankac l hesaplar na eriflim için baflar l ve baflar s z eriflim teflebbüsleri düzenli olarak banka taraf ndan takip edilecek, oransal bir anormallik görüldü ünde incelemeye al nacak. KAÇAKLARIN ÖNÜNE GEÇECEK Sistemin Türkiye deki uygulamalar üzerinde de çal flmalar sürüyor. Parmak izinin geçerli olabilmesi için, kart sahiplerinin bankaya giderek parmak izlerini karta tan mlatmalar yeterli olacak. Sistem yaln zca ödemelerde de il, kart n kullan ld her yerde kullan labilecek bir altyap ya sahip. Parmak izi uygulamas özellikle flifresini akl nda tutmakta zorlanan yafll insanlar için uygun bir alternatif olarak karfl m za ç k yor. Sistemin iflleyifli ise flöyle: Parmak iziniz kredi kart - n za yükleniyor. Ödeme noktas nda parma n z 07 POS makinesindeki taray c ya okutuyorsunuz. Banka onay verdikten sonra ödemeyi yap yorsunuz. Parmak izinizin kopyalanmas gibi birfley söz konusu de il, çünkü POS, izleri haf zas nda tutmuyor. Cihazlar n içi aç ld anda da yaz l m kendi kendini imha ediyor. Öte yandan parmak izi teknolojisi, özellikle ilaç sektörü ve Sosyal Sigortalar Kurumu nda (SSK) da kaçaklar n önüne geçebilecek. Parmak izi ile tan man n özellikle ilaç sektörü, Sosyal Sigortalar Kurumu ve özel sa l k sigorta flirketleri taraf ndan büyük ilgi görmesi bekleniyor. Sistemin kabul edilip, hayata geçmesi durumunda, sigortal lar n ilaç almak için kendilerine tahsis edilen kartlar kullanmalar gerekecek. Kullan c lar bu kart ile cihaza parmak izlerini de okutarak kimliklerini do rulatacak. Bu da ilaç suistimallerini önleyecek. Çift kart okuyuculu cihazlar sayesinde doktor/hasta veya eczac /hasta iliflkisinin de elektronik ortamda kay t alt na al nmas sa lanacak. Böylece hatal ilaç verilmesi sorunu ortadan kalkacak veya hatalar n tespiti kolaylaflacak. Sistem özel sa l k sigortalar ndaki suistimalleri de önleyecek.

8 Pos ta gündem Biletix, Fenerbahçe taraftar n Ingenico ile koruyor Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerinin güvenli i, Biletix giflelerinde bulunan Ingenico I5100 IP POS terminallerine ba l Ingenico PINPAD lerin sorumlulu unda olacak. Biletix, Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerini, dünyan n ve Türkiye nin lider POS terminali üreticisi Ingenico ile gelifltirdi i özel bir proje ile koruma alt na al yor! Proje kapsam nda, Biletix bilet sat fl noktalar na POS ve flifre girifl cihaz (PINPAD) konularak, kart sahipleri d fl ndaki kiflilerin giriflimleri engellenmifl olacak. Sistemde, taraftar kart numaras, verilen bilet numaras ile efllefltirildikten sonra, kart sahibi kendisine ait flifreyi, PINPAD arac l ile sisteme girecek. Böylece, kart sahibinin numaras ile baflka birinin maç bileti almas engellenecek. Türkiye de ilk kez hayata geçen bu uygulamada, flifre girifli, Ingenico I5100 IP POS terminaline ba l Ingenico I3010 PINPAD üzerinden olacak. yapacaklar n düflünerek, farkl bir yöntem gelifltirdiler ve böylece Ticketmaster n temellerini att lar. Albert hala Ticketmaster da bizlerle birlikte ve bunca y ld r, teknoloji tasar mlar n n yap ld Arizona ofisinde çal fl yor. fiirket, 2007 de brüt de eri yaklafl k 8,3 milyar dolar tutan, 141 milyonun üzerinde bilet sat fl gerçeklefltirdi. Türkiye dahil, 20 ülkede faaliyet gösteriyor ve büyümeye, uluslararas pazarlara aç lmaya devam ediyoruz. Peki, neden Biletix i sat n alarak Türkiye pazar na girdiniz? Ticketmaster n en önemli büyüme stratejisi, uluslararas giriflimlerdir. Dolay s yla bu yönde f rsatlar ar yor ve 20 ülkede aktif bir flekilde çal fl - yoruz. Faaliyet gösterdi imiz ülkelerde arad - m z en önemli özellik ise do ru ve etkili bilet sat fl olanaklar n n bulunmas. 70 milyonu aflan nüfusunun ço u genç olan Türkiye de, insanlar, ço- unlukla alternatif e lence olanaklar aray fl nda. Bu ba lamda, Biletix in pazardaki durumunu inceledi imizde, arad m z türde bir f rsat oldu unu düflündük. Yak n geçmiflte, dünyan n lider bilet sat fl flirketlerinden biri olan Ticketmaster taraf ndan sat n al nan Biletix Türkiye deki projelerinde alan nda önemli projeleri hayata geçiriyor. Ticketmaster, bilet sat fl ve da t m hizmetlerini, dünyan n en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan internet sitesi üzerinden, dünya çap nda hizmet sunan 19 ça r merkezinden ve yaklafl k perakende sat fl noktas ndan gerçeklefltiren, bir dünya devi Alan nda, dünyada oldu u gibi Türkiye pazar nda tüketici için, yeni ürün ve hizmetler sunarken, güvenlik kanallar n gelifltirmeyi hedefleyen flirketin genel müdürü Dave Dornor ile bu yeni projeyi ve grubun Türkiye deki planlar n konufltuk. Öncelikle Ticketmaster biraz daha yak ndan tan mak istiyoruz. Grubunuz nas l dünyan n en büyük e-ticaret sitelerinden biri haline geldi? Ticketmaster, 1976 da Arizona da kuruldu. Kurucular Arizona Devlet Üniversitesi nden gösteri sanatlar yla ilgilenen birkaç genç adamd : Albert Leffler, Peter Gadwa, Gordon Gunn ve Charles H. Hamby Jr. Özellikle Albert Lefler ve Peter Gadwa, kendilerinin mevcut sistemden daha iyi bilet sat fl 08

9 Bu projede bizim görevimiz, Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine sunulan olanaklar güvenilir bir flekilde uygulamak. Burada olmaktan mutlu musunuz? Düflündü- ünüz gibi bir pazarla karfl laflt n z m? Türkiye için plan n z nedir? Bu soruya hem kendi aç mdan, hem Ticketmaster aç s ndan Evet yan t n verebilirim. Dedi im gibi, Türkiye oldukça h zl büyüyen, çekici bir pazar. Biletix, Türkiye de etkinlik bileti sat fl pazar ndaki tek oyuncu de il ama en güçlüsü. Brüt de- er olarak, y lda yaklafl k 60 milyon dolarl k bir rakama ulaflan, 3,5 milyonun üzerinde bilet sat fl yap yoruz ve sat fllar m z, pazarla birlikte h zla büyüyor. Hedefimiz ise öncelikli olarak sektör lideri olmak, bunu korumak ve ayn zamanda yeni ürün/hizmet ve çözümler üretmek. Asl nda baflka bir deyiflle, çal flmalar m z, tüketiciler için yeni olanaklar, yenilikler, güvenlik kanallar gibi konularda neler yapabilece imiz üzerine yo unlafl yor. Bu ba lamda, Ingenico ile gerçeklefltirece imiz söz konusu projenin, tüm bu nitelikleri tafl makta oldu unu belirtmeliyim. Neden böyle bir yat r m yapma karar ald n z? Öncelikle böyle bir uygulama ile ne yapmaya çal flt m za bir aç kl k getirelim. Üyelik program çerçevesinde, birlikte çal flt m z birkaç müflterimiz var. Bunlardan biri Fenerbahçe Futbol Kulübü, di eri stanbul Kültür Sanat Vakf. Onlar n yapmak istedi i ve bizim de yapmalar na yard m etti imiz fley, özel üyelerine özel haklar ve ayr cal klar vermek. Örne in, Fenerbahçe Kulübü ndeki uygulamada, Biletix arac l yla herkesten önce bilet alabilir ya da spor kulübünün sat fl ma azalar ndan avantajl al flverifl yapma imkan na sahip olabilirsiniz. Bu projede bizim görevimiz, söz konusu olanaklar n tüketiciye güvenilir bir flekilde ulaflmas. Biletix Türkiye Genel Müdürü Dave Dornor Web, ça r merkezi, sat fl noktalar üzerinden hizmet verdi imiz genifl platformumuzda, üye ve üyelik ayr cal klar n tan yan bir sistemimiz var. Ingenico ile yapt m z proje sayesinde, bu hizmetler art k çok daha güvenli! Bu proje kapsam nda, üye, özel kart ile kendini sisteme tan tabiliyor. Kart n güvenli i dijital imza gibi alg layabilece imiz bir PIN kodu ile sa lamlaflt r lm fl durumda. Bu kod sayesinde, bireylerin beyan ettikleri kifli oldu unu do ruluyoruz. Bunun önemli bir imkân oldu unu düflünüyorum. Özellikle üyelerin baz lar kartlar üzerinden ayr cal kl haklara sahip oldu unda, kötü niyetli kimi insanlar da o ayr cal klardan yararlanmak isteyebilir ve bunu elde etmek için de yasal olmayan yollara baflvurabilirler. Ingenico ile iflbirli imiz de bu noktada devrede olacak. Sistem nas l çal flacak? Özel kart ile sat fl ofisimize gelen müflteri, kart n gösterecek ve biz de onlar n program n parças olduklar n do rulayaca z. Sonra kart n kendilerine ait olup olmad n garantilemek için PIN kodunu sisteme girmelerini isteyece iz. Onlar n, ibraz ettikleri kifli oldu unu garantiledikten sonra, kart üzerinden ne gibi ayr cal klara sahip olduklar n görece iz. Müflteri aç s ndan bakt n zda, herkesten önce bilet alabilmek, indirimlerden yararlanabilmek gibi ayr cal klar n çok de erli oldu- unu biliyoruz. Örne in, derbi maçlara bilet alabilmek için gerçekten çok k sa bir zaman n z olur ama bu kart, böyle maçlarda bile bilet bulma kayg n z büyük ölçüde ortadan kald r r. Bu gibi nedenlerle de, ne yaz k ki onu yasal ya da etik olmayan flekillerde elde etmek isteyenler olacakt r. Dolay s yla kart ve sahibini bu gibi durumlardan koruyabilmeniz gerekir. 09 Bu sistem, daha çok, benzer ifl modellerinde güvenlik için mi kullan lacak? Yoksa farkl aç - l mlar da olacak m? Hedefleriniz neler? Bu noktada anahtar, stanbul Kültür Sanat Dostlar nda da kullanaca m z Fenerbahçe Kulübü Program... Bu uygulamalar n programa yeni talepler yaratmas n umuyoruz. Ard ndan, di er kurulufllar da üyelerinin güvenli i vb. avantajlar görecektir diye düflünüyoruz. Ayr ca bu terminallerin baflka uygulamalar için de kullan labilme potansiyellerinden faydalanabiliriz. Örne in, hediye sertifikalar n güvenli bir ortamda hediye kartlar fleklinde uygulamaya sokabiliriz. Uygulama ne zaman aktif olarak çal flmaya bafllayacak? Kas m ay içinde projenin stanbul aya n bafllatmay hedefliyoruz. Son olarak, neden Ingenico ile çal flt n z sorsak? Genifl iletiflim a sayesinde, hem Türkiye de hem de uluslararas alanda pek çok farkl uygulamay hayata geçiren Ingenico nun, halihaz rda çal flt - m z ya da çal flmad m z konularda bize önemli katk lar sa layaca n düflünüyoruz. Ingenico ile çal flarak, alan nda güçlü, uzman ve vizyonu büyük bir flirketle hareket etmenin avantajlar n da yaflayaca m z düflünüyorum. Grup olarak, ana ilkelerimizden biri, gelifltirdi imiz çözümlere her zaman profesyonelli i katmakt r. Ingenico ile çal flarak, alan nda güçlü, uzman ve vizyonu büyük bir flirketle hareket etmenin avantajlar n da yaflayaca m z düflünüyorum.

10 Pos ta haber Türkiye deki 350 milyon dolarl k ödeme sistemleri pazar nda, pay n yüzde 51 e ç karan Ingenico lider oldu Ingenico Türkiye, ödeme sistemlerinin lideri oldu Ingenico Türkiye, performans, güçlü yaz l m ekibi, ürün ve hizmetlerinde yaratt fark ile h zla büyüyor. fiirket son bir y lda pazar pay - n yüzde 5 artt rken ifl orta Banksoft ile Sagem Monetel ürünlerindeki pay n ise yüzde 2 daha artt rd ve ard ndan gelen Sagem Monetel birleflmesi ile sektörün lideri oldu. Dünyada, ödeme sistemlerindeki uygulamas, dünya pazar n n 3 te birine denk gelen 15 milyon POS terminali ve 125 ülkedeki faaliyetleri ile sektörün lideri olan Ingenico, Türkiye pazar nda da Türk ekibinin üstün baflar s, yaz l m ve AR-GE ekibinin gücü ile k sa sürede liderli e yükseldi. Ingenico Türkiye yüzde 51 lik pay ile lider olurken, pazardaki di er 3 oyuncunun toplam pazar pay ise yüzde 49. Temmuz 2007 de, Türkiye deki distribütörü Planet A.fi. yi sat n alarak Türkiye pazar na do rudan girifl yapan Ingenico, bu karar nda en önemli unsurlardan birinin, Türk ekibinin dikkat çeken baflar s oldu unu aç klam flt. Bu aç klaman n üzerinden, henüz bir y l geçmiflken, Ingenico Türkiye, h zl bir s çrama ile pazar pay n yüzde 5 artt - rarak yüzde 29 dan yüzde 34 e ç kard. Ayn dönemde, halen Ingenico ifl orta olarak çal flmalar na devam eden Banksoft ise baflar l projelerle Sagem Monetel ürünlerinin sat fllar - n yüzde 15 den yüzde 17 ye ç kard. Yaflanan bu geliflmeler, 2008 Mart ay nda Sagem Monetel ile birleflen Ingenico nun, Türkiye pazar nda büyümesini artt ran unsurlar oldu ve yüzde 51 pazar pay ile lider olmas n sa lad. Ingenico nun, sahada 8 bankay tek POS üzerinde çal flt rarak; son dönemlerde Maliye Bakanl ve BDDK n n dikkat çekti i tek POS kullan m nda bankalara, iflyerlerine ve tüketicilere avantajlar sa lamas da bu konuda önemli bir rol oynad. Bundan birkaç y l öncesine kadar sahadaki mevcut POS lar n, bankalarca ortak kullan m için yap lacak çal flmalar ödeme sistemleri sektöründe çekince olarak görülürken Ingenico Türkiye, Ortak POS u hayata geçirdi. Ortak POS kullan m nda POS sat fl olamayan bankalara bile, di er bankalarla mevcut Ingenico POS lar n n paylafl m için hizmet veren Ingenico Türkiye, sadece ürün sat fl ile de il özel projeleri ile de dikkat çekiyor. Ingenico Türkiye, yaz l m ve ürünlerinde yaratt fark n gücü ile pazar n ihtiyaçlar na h zl ve güçlü ürün ve çözümler sunan, bankalar n ve perakende sektörünün özel projelerinde de aran lan bir adres haline geldi. Ingenico nun özellikle kendi bölgesinde bir AR-GE merkezi olma yolundaki çal flmalar devam ediyor. AR-GE çal flmalar ndaki baflar lar n Türkiye üzerinden uluslararas pazara tafl maya haz rlanan Ingenico Türkiye, yoluna hedef büyüterek devam ediyor. 10

11 Pos ta haber Ingenico dan kompakt bir çözüm: Masaüstü GPRS Terminali Ingenico dial up ve ethernet özellikleri mevcut i5100 masaüstü terminal modelini masaüstü GPRS terminale dönüfltüren kompakt bir çözüm gelifltirdi. Benzer çözümlerdeki en büyük problem iletiflim portlar n n kullan larak PINPAD ba lant s na imkan vermemesiydi. Ancak gelifltirilen bu çözüm ile söz konusu sorun afl lm fl oldu. Bu sayede i5100 terminallerde dial-up + gprs ve ethernet + gprs gibi 2 farkl opsiyonda masaüstü iletiflim imkan sunulabilecek. Peki, GPRS modülü terminale nas l monte ediliyor? 1. i5100 terminal arkas ndaki kapak aç larak SAM modülü sökülüyor. 2. GPRS modülü, üzerine SIM kart tak ld ktan sonra anteni ile birlikte board a monte ediliyor. 3. Özel bir sabitleyici plastik sayesinde anten ve güç kablosu terminale sabitleniyor. 4. PCB board üzerinden ç kan RS-232 kablosu terminale COM2 üzerinden ba lan yor. Böylece COM1, PINPAD ba lant s için boflta kal yor. 5. Anten cihaza vidalan yor. 6. RS-232, elektrik ve anten kablolar, terminalin alt k sm nda yer alan sabitleyici plastikten geçirildi i için terminal etraf nda kablo da n kl yaratm yor. En h zl terminaller geliyor S n f n n en yeni, h zl ve güçlü POS terminalleri Cartes Fuar nda sizi bekliyor EFT930G GPRS Terminal Telium teknolojisi ile gelifltirilmifl EFT-930G GPRS terminal, hala küçük boyutlar ve hafifli i ile pazara ergonomik bir terminal alternatifi sunuyor. 18 sat r/sn yaz c ya sahip terminalin ayn zamanda MB haf zas var. Yaklafl k 280 ifllem, veya 240 saat standby pil kapasitesine sahip olan cihaz n boyutlar (79 x 180 x 57 mm). Terminal, üzerinde iletiflim portlar bulunan bir aparat üzerinden flarj edilebilece i gibi, opsiyonel olarak direkt flarj cihaz ile de flarj edilebiliyor. Telium cihazlarda, GPRS özelli i masaüstü terminallere de eklenmifl bulunuyor. Ingenico, Sagem Monetel birleflmesinin ard ndan ürün portföyündeki yeniliklerle de pazar liderli ini pekifltiriyor. ARM9 ve 450 Mips ana ifllemci ve ek olarak cryptoprocessor ü bulunan yeni Ingenico model terminaller, Kas m ay nda Fransa n n baflkenti Paris te gerçekleflecek uluslararas Cartes fuar nda görücüye ç kacak. Ingenico nun 2009 da piyasaya ç kmas planlanan yeni ürün portföyünde Windows tabanl, aç k platform, dokunmatik ve renkli ekran cihazlar da yer alacak. EFT930S serisi dahilinde üretilen cihazlar n, GM(GPRS+Dial-up), GEM(GPRS+Ethernet+Dial-up) ve GE(GPRS+Ethernet) özellikleri mevcut. 11

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ingenico nun gücü. yaz l mdan geliyor. Ingenico Türkiye, yaz l mlar yla POS terminallerine hayat veriyor. Ekim-Kas m-aral k 2009 Say :12

Ingenico nun gücü. yaz l mdan geliyor. Ingenico Türkiye, yaz l mlar yla POS terminallerine hayat veriyor. Ekim-Kas m-aral k 2009 Say :12 Ekim-Kas m-aral k 2009 Say :12 Ingenico nun gücü yaz l mdan geliyor Ingenico Türkiye, yaz l mlar yla POS terminallerine hayat veriyor. Bank Asya Genel Müdür Yard mc s Mustafa Büyükatefl: Temass z ödeme

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Ingenico kurumsal kimli ini yeniledi

Ingenico kurumsal kimli ini yeniledi Temmuz-A ustos-eylül 2008 Say :07 Ingenico kurumsal kimli ini yeniledi Ingenico Cardist teydi Ingenico AG CEO su Philippe Lazzare: Türkiye pazar bize heyecan veriyor Bank Asya Operasyon ve Ödeme Sistemlerinden

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

YENİ EKLENEN FİBER PAKETLER VE ADRESTEN FİBER SORGULAMA EKRANLARI

YENİ EKLENEN FİBER PAKETLER VE ADRESTEN FİBER SORGULAMA EKRANLARI Bayi İletişim Bülteni 2013/053 24.04.2013 YENİ EKLENEN FİBER PAKETLER VE ADRESTEN FİBER SORGULAMA EKRANLARI Değerli İş Ortağımız, Türk Telekom un altyapısını sağladığı ve bizim abonelerimize sunduğumuz

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Hedef dünya liderli i

Hedef dünya liderli i ingenicopos04 2/21/08 4:03 PM Page 2 Ekim-Kas m-aral k 2007 Say : 04 Ingenico Türk Türk ekiplerinin tecrübesine güveniyor. Hedef dünya liderli i Ingenico dan taks cilik sektörüne dev yenilik; Taksilerde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Perakende, krizde taksiti sevdi

Perakende, krizde taksiti sevdi Nisan-May s-haziran 2009 Say :10 Perakende, krizde taksiti sevdi Banksoft Genel Müdürü smet Yurtseven anlatt : Ödeme sistemlerinin kalbindeki teknoloji HSBC Kredi Kartlar Operasyon Grup Müdürü Naz Erk

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ BAŞARI ÖYKÜSÜ: TOYS R US OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ Toys R Us mağazaları dünya çapında küçük ve büyük çocukların favori destinasyonu olarak bilinir! Emarsys B2C

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ingenico ile Paris te bisiklet özgürlü ü...

Ingenico ile Paris te bisiklet özgürlü ü... Ocak-fiubat-Mart 2 0 08 Say : 05 Ingenico ile Paris te bisiklet özgürlü ü... HSBC Kart Yönetiminden Sorumlu Grup Baflkan Mehmet Sindel: Kartl Ödeme Sistemlerinin önü aç k Vak fbank Pazarlama ve Ürün Gelifltirme

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı