Prof. Dr. Sermet KOÇ. Adli Tıp T p Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Sermet KOÇ. Adli Tıp T p Anabilim Dalı"

Transkript

1 ÖLÜM Prof. Dr. Sermet KOÇ Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Adli Tıp T p Anabilim Dalı

2 morgda açılınca kafatası doktor beyler beyin gördüler indirince ten kafesine neşteri doktor beyler yürek gördüler yürekte ne gördüler dersiniz yürekte memleket gördüler dünya gördüler bir de dost gördüler ama bu işte doktor beyler doğrusu geç kaldılar çok geç kaldılar halim şefik

3 Devlet İstatistik Enstitüsü 2000 Yılı Doğum-Ölüm Sayıları Doğum Ölüm Yaşayan ayan Süre /gün /saat /4 dk * Türkiye deki yılly llık k ortalama toplam ölüm sayısı kişi. i.

4 İstanbul da yılda y yaklaşı şık k 3400 adli otopsi yapılmaktad lmaktadır(2005 yılı). y Bu sayı,, 20 yıl y önce yalnızca 1500 kadardı.

5

6 Ölü defin izni belgesi alma, düzenleme zorunluluğu var mıdır? Defin izni(ruhsatı) ) alınmad nmadıkça a ve ibraz olunmadıkça a hiçbir cenaze gömülemez. g Umumi Hıfsısıhha Kanunu Md. 215

7 Defin ruhsatında neler belirtilmelidir? - Ölenin kimliği - Ölüm m nedeni - Gömülmesine izin verildiği i.

8 Defin ruhsatını kimler verir? Belediye bulunan yerlerde Belediye Hekimi Belediye hekimi bulunmayan yerlerde Sağlık Ocağı Hekimleri Hastane ve Diğer Sağlık k Kurumlarında Sorumlu hekim verir; müdür veya başhekim onaylar.

9 Defin ruhsatını kimler verir? Hekim bulunmayan yerlerde Sağlık Memurları Sağlık personeli bulunmayan yerlerde Jandarma Karakol Komutanları, Köy muhtarları

10 Kayıt-Bildirim Defin ruhsatı verenler, kayıt defteri tutarlar. Her ayın sonunda toplanarak, öbür ayın 15 ine kadar Sağlık Müdürlüğü ne bildirilir. Adli olgu ve bulaşıcı hastalıklara, ilgili makamlara bildirilmeksizin defin ruhsatı verilemez. (UHK Md. 221)

11

12 OLAY YERİ İNCELEMESİ (KEŞİ ŞİF) OTOPSİ LABORATUVAR İNCELEMELERİ OTOPSİ RAPORU ADLİ DOSYA

13 Keşif Herhangi bir adli olayın n ne şekilde yapıld ldığını,, olayın n oluş şeklini ve nedenini araştırmak, rmak, suçlu ya da mağdura ait suç kanıtlar tlarının n saptanması ve olaydan kaynaklanan zarar ve kaybın n belirlenmesi için in olay yerinde yapılan adli işlemlere i "keşif"" denir.

14

15 Keşif (Madde 83) (1) Keşif, hâkim veya mahkeme veya naip hâkim ya da istinabe olunan hâkim veya mahkeme ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. (2) Keşif tutanağı ğına, var olan durum ile olayın özel niteliğine ine göre g varlığı umulup da elde edilemeyen delillerin yokluğu u da yazılır.

16 Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler (Madde 84) (1) Keşif yapılmas lması sırasında şüpheli, sanık, mağdur ve bunların n müdafii m ve vekili hazır bulunabilirler. (2) Tanık k veya bilirkişinin inin duruşma sırass rasında hazır bulunamayacağı veya oturduğu u yerin uzaklığı nedeniyle bulunmasının n güçg olduğu u anlaşı şılırsa, bu tanık k veya bilirkişinin inin dinlenmesinde de birinci fıkra hükmh kmü uygulanır.

17 Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler (Madde 84) (3) Mağdur, şüpheli veya sanığı ığın n huzuru, tanıklardan birinin gerçeğe e uygun tanıkl klık etmesine engel olabilecekse, o işte i şüpheli veya sanığı ığın n bulunmamasına na karar verilebilir. (4) Bu işlerde i hazır r bulunmaya hakkı olanlar, işin i in geri bırakb rakılmasına neden olmamak koşuluyla, işlerin yapılmas lması gününden nden önce haberdar edilirler. (5) Şüpheli veya sanık k tutuklu ise, hâkim veya mahkeme tarafından ancak zorunlu sayılan hâllerde keşifte hazır r bulundurulmasına na karar verilebilir.

18 Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene(madde 86) (1) Engelleyici sebepler olmadıkça ölü muayenesinden veya otopsiden önce ölünün kimliği i her suretle ve özellikle kendisini tanıyanlara gösterilerek g belirlenir ve elde edilmiş bir şüpheli veya sanık k varsa, teşhis edilmek üzere ölü ona da gösterilebilir. g

19 Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene(madde 86) (2) Ölünün n adlî muayenesinde tıbbt bbî belirtiler, ölüm m zamanı ve ölüm m nedenini belirlemek için i in tüm t m bulgular saptanır. (3) Bu muayene, Cumhuriyet savcısının huzurunda ve bir hekim görevlendirilerek yapılır.

20 Otopsi(Madde 87) (1) Otopsi, Cumhuriyet savcısının n huzurunda biri adlî tıp, diğeri patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Müdafi M veya vekil tarafından getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. Zorunluluk bulunduğunda unda otopsi işlemi bir hekim tarafından da yapılabilir; bu durum otopsi raporunda açıkça a a belirtilir. (2) Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği takdirde, mutlaka baş,, göğüs g s ve karnın n açılmasa lmasını gerektirir.

21 Otopsi(Madde 87) (3) Ölümünden hemen önceki hastalığı ığında öleni tedavi etmiş olan tabibe, otopsi yapma görevi g verilemez. Ancak, bu tabibin otopsi sırass rasında hazır r bulunması ve hastalığı ığın seyri hakkında bilgi vermesi istenebilir. (4) Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılmas lması için in mezardan çıkarılabilir. Bu husustaki karar, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı,, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir. Mezardan çıkarma kararı,, araştırman rmanın n amacını tehlikeye düşürmeyecekse d ve ulaşı şılması da zor değilse ölünün n bir yakınına na derhâl bildirilir. (5) Yukarıdaki fıkralarda f sözüs edilen işlemler i yapılırken, cesedin görüntg ntüleri kayda alınır.

22 Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi ve otopsi(madde 88) (1) Yeni doğan anın n cesedi üzerinde adlî muayene veya otopside, doğum sırass rasında veya doğumdan sonra yaşam am bulgularının varlığı ve olağan an süresinde s doğup doğmad madığı ve biyolojik olarak yaşam amını rahim dışıd ışında sürds rdürebilecek rebilecek kadar olgunlaşmış olup olmadığı veya yaşama ama yeteneği i bulunup bulunmadığı saptanır.

23 Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem(madde 89) (1) Zehirlenme şüphesi olan hâllerde organlardan parça a alınırken, görünen g şekli ile organın n tahribatı tanımlan mlanır. Ölüde veya başka yerlerde bulunmuş şüpheli maddeler, görevlendirilen g uzman tarafından incelenerek tahlil edilir. (2) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme, bu incelemenin, hekimin katılmas lmasıyla veya onun yönetiminde yapılmas lmasına karar verebilir.

24 Olay yeri inceleme ekibi; bilirkişiler Olay yeri incelemesinde, cumhuriyet savcısının n talimatları doğrultusunda polis veya jandarma olay yeri ekibi aktif bir şekilde görev g yapar. Her olayın özelliğine ine göre g konu ile ilgili çeşitli bilirkişiler iler yer alır.

25 Hekim bilirkişiler Başta ölüm m olgularında olmak üzere; yaralanma, ırza geçme gibi tıbbi t değerlendirmelere erlendirmelere ihtiyaç duyulan olaylarda tıbbi bilirkişi i olarak hekimler keşif muayenesinde yer alırlar.

26 Mezar açma (feth-i kabir, exhumation) Mezar açılarak a cesetlerin muayene ve otopsilerinin yapılmas lması da bir tür t r keşiftir.

27 Temsili Keşif Adli bir olaydan sonra olayla ilgili kişi i ve tanıklar kların n bulunduğu u "temsili keşif" yapılabilir. Türlü ve değişik ik iddiaların n hangisinin gerçeğe e uyduğu u araştırılır. r.

28 Olay Yeri İncelemesi??? Hukuki esasları nedir? Olay yeri incelemesini hangi kurumlar ve kişiler iler yapmaktadır/yapmal r/yapmalıdır? Olay yeri incelemesinde ne durumdayız? Sorunlar nedir? Çözüm önerileri nelerdir?

29 Olay Yeri İncelemesi Kuralları Öncelikli kural: Olay yeri koruma altına alınmal nmalıdır. Güvenlik şeridi Olay yeri incelemesi gecikmeden yapılmal lmalıdır. İklim şartları,, geçen en zaman kanıtlar tları bozabilir! İncelemenin yapılmaya başlad ladığı gün, saat, hava durumu kaydedilmelidir.

30 Olay yeri incelemesi/ Locard Prensibi Her temas bir iz bırakb rakır! r! şeklindeki altın kurala her zaman dikkat edilmelidir. Olay yerinde yapılacak her işlemin i delillerin bozulması veya yok olmasına yol açabileceği i bilinmelidir.

31 Gereçler - Aletler Araç ve gereçler (defter, kalem, eldiven, maske, galoş önlük k, lastik çizme, el feneri, büyüteb teç, mezura, metrik kartonlar, termometre, plastik kavonoz ve torbalar, tüp t p ve şişeler, swap çubukları, selobant,, zarf, etiket makas, bıçak, b bistüri ri, penset, lam, lamel, tespit solüsyonlar syonları,. Araç ve gereçlerin temini ve standardizasyonu halen en önemli sorunlardan biridir! Alet işler, i el öğünür! r!

32 Olay yeri: fotoğraf, kroki, video, Olay yerine giden yollar Olay yerinin çevresi Olayın n meydana geldiği i binanın n adres saptanacak şekilde çekimi Ölümün n meydana geldiği i ortam Ceset Etrafındaki objeler ile ilişkili gösterilecek g şekilde olmalı; ; bulgular numaralandırılmal lmalı.

33 Ölü Muayenesi /Otopsi Koşulları Ölü muayenesi hem olay yerinde ve hem otopsi salonunda olmak üzere 2 kez yapılmal lmalıdır. İklim şartları, ışık k v.b koşullar elverişli li değilse uygun bir ortama taşı şınmalıdır. İncelemeler sırass rasında kanıtlar tların bozulmamasına özen gösterilmelidir. g

34 Ölü Muayenesi /Otopsi Koşulları Cesetle birlikte elbise ve diğer kanıt t değeri eri olan materyal laboratuvara gönderilmelidir. Adli soruşturma evrakı (hastane kayıtlar tları ve yakınlar nlarının n ifadesini içeren)gi eren)gönderilmelidir. nderilmelidir. Otopsi Otopsi endikasyonu belirlenmesi halen en önemli problemlerden biri!

35 Olay yeri incelemesi / Otopsi? Olay yerinde otopsi yapılmas lması değildir. doğru Cesedin otopsi için i in uygun bir merkeze nakledilmesi, otopsinin daha güvenilir g ve yararlı olması için in ilk koşuldur.

36 Olay yerinde cesedin incelenmesi Ölüm m olgularında keşif sonunda bir tutanak düzenlenir. Buna "ölü" muayene tutanağı ğı" " adı verilir. Tutanağa a görülen g ve saptanan bulguların n yanı sıra, umulup da bulunmayan izlerin yokluğu u da yazılır. Bu tutanak, hakim ya da savcı,, tutanağı yazan katip, hekim ve yardımc mcısı,, cesedin kimlik tanığı tarafından imzalanır.

37 Olay yerinde cesedin incelenmesi Olay yerinde mümkm mkün n olduğu u kadar ceset ile ilgili daha az ve zorunlu işlemler i yapılmal lmalı,, daha sonra ceset özel bir torba(ceset torbası) ) içerisine i konularak bir an evvel en yakındaki otopsi merkezine nakledilmelidir. dir.

38 Otopsiden önce cesedin incelenmesi Otopsi salonunda olay yeri inceleme ekibi ile otopsiyi yapacak ekip birlikte delilleri toplayarak otopsi öncesi yapılmas lması gerekli incelemeleri, hazırl rlıkları yapmalıdır.

39

40 I) Postmortem Değişiklikler Temel vücut v fonksiyonlarının (MSS, solunum ve dolaşı şım) kaybı Hareketsizlik (kas gevşemesi, emesi, muskulermuskuler flaksidite ) Sıvı kaybı Ölü kanının n pıhtp htılaşması ve erimesi Vücut sıvılars larındaki postmortem biyokimyasal değişimler. imler.

41 POSTMORTEM DEĞİŞİKLİKLER (Ölüm Belirtileri) Dolaşım ve solunumun durması, beyin ölümü (fonksiyonel bulgular) Kas Gevşemesi(primer musküler flaksidite) Soğuma(algor mortis) Su kaybı Kanın koagülasyonu ve hemoliz Kan ve vücut sıvılarındaki kimyasal değişimler Otoliz

42 POSTMORTEM DEĞİŞİKLİKLER (Ölüm Belirtileri) Ölü lekeleri(:ölü morluğu, livor mortis) Ölü sertliği(: ölü katılığı, rigor mortis) Ölü sıkışması(: kadaverik spazm) Çürüme(: kokuşma, pütrefaksiyon) *TANATOLOJİ: Postmortem değişimleri imleri inceleyen bilim dalı.

43 ÖLÜM TANISI ( Fonksiyonel Belirtiler) Dolaşı şım m Sistemi Palpasyon (Nabız) Oskültasyon EKG Solunum Sistemi İnspeksiyon Oskültasyon +Ayna Testi +Magnus Testi Merkez Sinir Sistemi (Nörolojik Muayene) Reflekslerin muayenesi EEG(?)

44 SU KAYBI (dehidratasyon) Göz küresinde yumuşama, bulanıklık Su kaybı yeni doğanlarda önem taşır! gr. su/ kg / gün Parşömenleşme ;Parşömen Plağı. - Travma olmaksızın - Travmaya bağlı *Altı ekimozlu parşömen plağı

45

46

47

48

49

50

51

52

53 OTOLİZ Doku ve hücre yapılarının kendi enzimleri ve sıvıları aracılığıyla bozulması ( Aseptik) -Bunu, mikroorganizmalara bağlı olarak, çürüme takip eder ( Septik) En hızlı otolize olan organlar: sürrenaller, pankreas, mide duvarı.

54 KANDAKİ BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER Kan ph ( ) [ Önce; laktik asit ( )] ph ( ) [Sonra; çürüme ürünleri] Kan şekeri ( ); elektrolitler ( ) ( ) Kan ve kemik iliği hücrelerinde değişiklikler

55 ÖLÜ SOĞUMASI(: Algor Mortis) Isı kaybı homojen değildir, Isı kaybı sigmoidal şekildedir. inorganik cisim organik cisim Cesette SıcaklS caklık Ölçümü: Postmortem interval tayini açısından önemlidir. Ölçüm şekli: - Rektal -Subhepatik

56 Açık k havada soğumay umayı etkileyen faktörler: - Ortamın ısısı - Ortamın n nemi, hava sirkülasyonu - Cesedin vücut v yapısı,, beslenme durumu - Ölüm m nedeni - Ölüm m anındaki ndaki vücut v ısısı - Cesedin üzerindeki giysiler, örtüler

57 ÖLÜ SERTLİĞİ (: Ölü katılığı, Rigor mortis, Postmortem rijidite) Ölüm sonrası volanter ve involanter kasların sertleşmesi 3-6 saat: başlar saat: max saat çözülür (çürümeye bağlı)

58 Mekanizma: ATP ( ) Myosin flamenti ve yan çıkıntıları aktin flamentin ayrılamaz, gevşeyemez. 10 C altında önemli ölçüde yavaşlar, 4-5 C altında durur. Yüksek sıcaklıkta(20-36 C) hızlanır

59 * Kalp kasında sertleşme, myokart hacmi artmış gibi görülür! (hipertrofi Ø) Sistol veya diastolde durduğunu göstermez. * Postmortem anizokori Pupilla muayenesi anlamsız. * Cilt ürpermiş görünümde Errektör pilorum kaslarının sertleşmesine bağlı! * Vücudun görünümü ölmeden önceki durumunu göstermez.

60 Özel Durumlar Ölü Sıkışması(: Kadaverik Spazm) Ölü sertliğinin inin belirli, istisnai durumlarda ortaya çıkan özel bir formudur. Sıcak Rigoru Ölü sertliğine ine benzeyen, ölü sertliğinden inden farklı durumlar. Donmaya Bağlı Sertlik

61

62 ÖLÜ LEKELERİ (: Ölü Morluğu, Livor Mortis, Postmortem staz, postmortem lividite) 3-6 saat başlar yaygın Kaybolma (çürümeye bağlı) Renk:Genellikle; mor O 2 ( ), redükte hb Bazen; Kırmızı-pembe CO zehirlenmesi, soğuk, akut siyanür zehirlenmesi Koyu kahverengi Potasyum klorat zehirlenmesi

63 Oluşma zamanını, yaygınlığını etkileyen faktörler: 1. Kan volümü 2. Kanın sıvı kalış süresi fibrinoliz ( ) Ö. L. hızlı yaygın 3. Hemoglobin düzeyi Ekimozdan ayrımı özellikle lokal olduğunda önem kazanabilir!

64

65

66

67

68

69 ÇÜRÜME (:Kokuşma, Pütrefaksiyon, Dekompozisyon) Cesetteki bakterilerin salgıladığı enzimlere bağlı olarak, dokuların gaz, likit ve tuzlara dönüşmesidir. Açık havada kalan cesetlerde etkili faktörler: 1- Ortamın ısısı, nemi; hava sirkülasyonu 2- Şahsın yaşı, beslenme durumu, dokuların hidratasyonu 3- Ölüm nedeni Optimal koşllarda; açık havada, C da pütrefaksiyon saat içinde başlar.

70

71 Çürümede Temel Doku Değişiklikleri: a) Renk Değişiklikleri * Sülfohemoglobin ilioçekal bölgede yeşil leke (Başlangıç bulgusu) b) Çürüme gazları (hidrojen sülfür, metan, CO, Co 2, H 2, NH 3,..) Çürüme (gaz) bülleri oluşur Bağırsaklar batın şişer Diafragmaya bası regürjitasyon Postmortem gaita çıkışı, yüz, dudaklar şişer; renk değ. (zenci başı görünümü) c) Dokuların yumuşaması(likefaksiyon)

72 Pütrefaksiyon Evreleri 1. Evre: (~ saat ~3 hafta) Cilt rengi yeşil-mavi yeşil-siyah Çürüme haritası Damarlı mermer görünümü Vücut (öz. karın) şişer Çürüme bülleri Epidermis soyulur; tırnak, saç yerinden çıkar. Boşluklarda çürüme sıvısı birikir. Organlar kıvam: yumuşar - renk: önce pembe, sonra yeşil Karın açılır / patlar (1. dönem sonu)

73

74

75

76

77

78 2. Evre: Karın, göğüs çöker, ( ) Organlar ( ), kıvam: çamursu, kesecikler. 3. Evre: Karaciğer ayırt edilmez hale gelir. Kaslar ayrılmaya başlar 4. Evre: Cinsiyet dıştan ayırt edilemez. İskelet görülmeye başlar. Bu dönem başlangıcında yalnızca uterus ayırt edilebilir. İskeletleşme ~ 3-5 yıl da tamamlanır.

79 Pütrefaksiyonda Morfolojik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesinde Güçlükler: * Ekimoz, hematom, sıyrıkların ayırtedilmesi güçleşir! -Bununla birlikte, alet yaraları, anomali ve malformasyonlar, kemik kırıkları, fibröz bağ dokusu, ateroskleratik değişiklikler, bazı tümörler, 6 hafta sonu gebelikler saptanabilir!

80 Bakteriyolojik incelemelerin değeri yoktur. Biokimyasal incelemelerin değeri yoktur Histokimyasal ve histopatolojik incelemeler sağlıklı sonuç vermez. Toksikolojik incelemeler güçleşir (organikzeh). * Açıkta kalan cesetlerde insekt (larva) faaliyeti önem kazanır. * Kemirgen ve etoburların faaliyeti rol oynar.

81 ÇÜRÜMEYİ ENGELLEYEN DURUMLAR SAPONİFİKASYON (Sabunlaşma) MUMİFİKASYON (Mumyalaşma) MASERASYON (Salamuralaşma)

82

83

84

85 II) Ölüm Nedeni Öncelikle adli soruşturma evrakı(ölenin yakınları ve tanıklarının ifadesi, hastane bulguları) incelenmelidir. Her olgunun özelliğine göre araştırılma yönlendirilmelidir. Rutin / klasik yöntemler: Her olguda mutlaka yapılması gerekenler Özel yöntemler: Olgunun türüne göre yapılması gerekenler

86 Ölüm Nedeni Ölü defin ruhsatında belirtilen ölüm m nedeni, esas ölüm m nedeni midir?

87 Ölüm Nedeni Umumi HıfzH fzısıhha Kanunu: Md. 216, 219 Ölüm İstatistik Formları

88 ICD-10 The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, tenth revision

89 Ölüm Nedenleri Ölüm m Nedenleri Uluslararası Sınıflandırması(WHO): ICD md.. ASKH. D Mellitus. Akciğer kanseri. KOAH. Hipertansiyon. Trafik kazası. Konjestif kalp y. Pnömoni. Siroz. M enfarktüsü. Beyin tümörü t. Meme kanseri

90

91

92 Ölüm Nedenleri MERNİS Ölüm m Tutanağı ğı(vgf-70) İçişleri Bak. Nüf.. Ve Vat. İşl. Gn.. Md. 14 Kod : 01 Hastalık k 08 Suikast 02 Doğal felaket 09 Cinayet 03 İş kazası 10 Katliam 04 Trafik Kazası 11 İntihar 05 Diğer kazalar 12 Çatışma 06 Savaş(siviller) 13 Nedeni bilinmeyen 07 Şehit 14 Ölü kabul edilme hali Bu kodlama sistemi bilimsel uluslararası standartlara uymamaktadır!

93 Ülkemizde ölüm raporlarındaki ölüm nedenleri * Kardiopulmoner arrest(?) % 49.5 Kardiak arrest(?) % 17.3 Solunum arresti(?) % 4.2 Sepsis(?) % 2.8 Serebro vasküler olay(?) % 0.9 Beyin ödemi(?) % 0.8 Pnömoni moni(?) % 3.5

94 Ölüm Nedeni Gerçek ek nedenler(!!!) % 15.3 * Ali Fuat IşıI şık k ve ark. dan alınm nmıştır.

95 Temel neden/ ikincil neden a) Ölüme yol açan a an temel nedenler b) Ölümün n meydana gelmesine katkıda bulunan diğer nedenler/ bulgular c) Ölüm m nedeni ile doğrudan ilgisi bulunmayan bulgular

96

97 Örnek: a) Kardiovasküler Hastalık (Myokard Enfarktüsü-Koroner Tromboz- Koroner Ateroskleroz) b) Pnömoni moni, Staz Karaciğeri, (?) c) Kronik glomerülonefrit lonefrit, hidrosel,..

98 Neden- Şekil(Orijin)- Mekanizma a) Ölüm m nedeni(cause Cause) Meme Ca.( Pnomoni.(Underlying/proximate c.) (Immediate/dependent/mode c.).. (Intermediate( Intermediate/ intervening c.) b) Ölüm m tarzı; şekli( ekli(manner) Doğal/ kaza/ intihar/ cinayet/ belirsiz c) Ölüm m mekanizması

99 Ölüm Nedenleri Doğal olmayan (travmatik( travmatik) ölümler - Fiziksel/mekanik - Toksik/kimyasal - Radyasyon,... Doğal ölümler Bilinmeyen nedenler Negatif otopsi

100 Ölüm Nedenleri Doğal olmayan (travmatik( travmatik) ölümler - Künt tipte yaralanmalar Yumruk, taş,, sopa.., Trafik kazası,, düşme,.. d - Kesici-delici vb. tipte yaralanmalar - Ateşli silah yaralanması, - Zehirlenmeler - Asfiktik yöntemler(ası,, boğma, suda boğ.,..) -

101 Ölüm Nedenleri Doğal ölümler - Kardiovasküler Hastalıklar - Neoplaziler - Serebrovasküler Hastalıklar - Enfeksiyonlar(?) -

102 III) Orijin Belirlenmesi (Kaza/cinayet/intihar) - Otopsi raporunda orijin belirtilmeli mi? - Tıbbi incelemelerin rolü önemlidir; ancak tıbbi t incelemeler her şey değildir! * Orijin her zaman belirlenemeyebilir.

103 - Kaza süsü verilmiş cinayetler - İntihar süsü verilmiş cinayetler - Yardıml mlı intiharlar - Kaza-intihar ayırımı yapılamayanlar - Gizli intihar lar - Kastı aşan an ölümler (cinayet gibi kazalar, kaza gibi cinayetler,...)

104 IV) Kimlik Tespiti (identifikasyon) CMK Madde 86: Ölünün n Hüviyetini H Tayin Adli /tıbbi kimlik tespiti kavramı Hekimin sorumluluğu? u? Kimliği i belirsiz cesetlerde prosedür? r?

105 Kimlik Tespiti (identifikasyon) Cesedin durumu önemli Dıştan fiziksel özellikleri, yüzüy belirgin; ileri derecede çürümüş,, yüzüy belirgin değil; iskeletleşmeye başlam lamış veya tamamen iskeletleşmi miş olabilir. Adli /tıbbi kimlik tespiti kavramı Fotoğraflama / video çekimi Tıbbi incelemeler

106 Kimlik tespitinin özellikle önem kazandığı durumlar Kimliği i bilinmeyen sağlam cesetler, kokuşmu muş,, parçalanm alanmış dağı ğılmış,, yanmış cesetler, iskelet kalınt ntıları Toplu kazalar (uçak, otobüs, tren vb. kazalar) Yangın n ve patlamalar Savaş ve benzeri nedenlere bağlı toplu ölümler ve toplu gömülmelerg Toplu intiharlar

107 Ölünün teşhiri Otopsi öncesinde eğer e er cesedi bilen ve tanıyan bir kişi çıkmaz ise teşhir ve kimlik tespiti işlemi zorunlu olarak otopsi sonrasına na bırakb rakılır. r. Kimliği i belirsiz cesetlerin iki hafta süre s ile uygun yerlerde saklanması,, bu süre s içinde i inde de bilen ve tanıyan herhangi bir kimlik tanığı çıkmaması halinde belediye veya köy k y muhtarlığı tarafından defnedilmesi gerekir.

108 V) Ölüm Zamanı (Postmortem İnterval) a)adli açıdan: a Tanık k ifadeleri v.b bulgular önemli. b)tıbbi bbi açıdan: a Öncelikle postmortem bulguların n değerlendirilmesi erlendirilmesi önemli Gerek görülen g olgularda materyal (göz z içi i sıvısı v.b) alınmal nmalıdır.

109 VI) Kanıtlar Kanıtlar tların n tespiti; kanıt t ve materyalin toplanması,, saklanması,, gönderilmesi. g

110

111 Örnek 1:Ateşli Silah Yaralanması Olay yeri incelemesi bulguları - Silahın n nerede ve ne şekilde bulunduğu - Silahın n modeli, kalibresi, seri numarası - Emniyetinin açık a k olup olmadığı ığı,, boş kovanlarının nerede bulunduğu u ve sayısı

112 Silahın üzerindeki parmak izi, doku parçalar aları, barut izi Olay yerinin birkaç cepheden fotoğraflanmas raflanması Parmak izi alınmas nması gerekiyorsa öncelikle swaplar alınmal nmalıdır. Elbiseler yıkanmadan, y kurutulduktan sonra labaratuvara gönderilmelidir. Olay yerinde kesinlikle sigara içilmemelidir! i ilmemelidir!

113 Ateşli Silahla Yaralanma Olaylarında; Olay yerine en seri şekilde ulaşı şılır Yaralı veya yaralılar lar ambulans çağırılarak hastaneye sevk edilir. Şüpheli var ise muhafaza altına alınır. Olay yeri güvenlik g şeridi ile koruma altına alınır. Meraklı kalabalık k olay yerinden uzaklaştırılır. r.

114 Olayla ilgili ilk bilgiler alınır r ve uzman ekibe bilgi verilir. Çıplak elle herhangi bir şeye dokunulmaz. İhtiyaç halinde maske, bone, galoş ve tulumlar kullanılır. Olay yerinde tabanca, kovan, mermi çekirdeği, i, fişek araştırmas rması yapılarak koruma altına alınır, yerleri değiştirilmez, bir araya toplanmaz.

115 Olay yerinde (dokunulması ihtimali olan her zemin ) üzerinde detaylı parmak izi çalışması yapılaca lacağından iz ve deliller koruma altına alınır. Şüphelilerden (kan, kıl, k tırnak, t giysi lifi) doku araştırmas rması yapılaca lacağından şüphelilerin elleri yıkatty kattırılmaz, giysileri değiştirilmez...

116 Örnek 2: Biyolojik Deliller Toplanmasında Öncelikle Dikkat Edilecek Hususlar Olay mahalline giren ekip mutlaka eğitimli e ve bilinçli(uzman) li(uzman) olmalı. Olay yerinin güvenlig venliği i ve izolasyonu mutlak sağlanmal lanmalı. Basılan dolaşı şılan yerlere dikkat etmeli, mümkünse tek bir hat kullanılmal lmalıdır.

117 Olay Yeri İncelemelerinde Kullanılan Ekipman Fotoğraf Makinası: : Delillerin alınd ndığı yerleri ve olay mahallinin fotoğraflar rafları çekilmeli. El Feneri: izlerin tespit edilmesinde kullanılır. Ultra Violet Işık k Kaynağı ğı: : Gözle G görülemeyen kan ve menilerin görülmesinde kullanılır.

118 Makas-Pens: Delillere el değmeden toplamak için i in kullanılır. Tek Kullanılmak lmak Eldivenler: Delillerden bulaşabilecek abilecek hastalıklardan koruduğu u gibi, görevliden delile aktarılacak kontaminasyonu engeller. Temiz kağı ğıtlar ve poşetler. Delil toplama poşetleri ve zarfları :Üzerine mutlaka bilgi yazılmal lmalı.

119 Serum fizyolojik : Kuru kanların toplanmasında nda kullanılabilir. labilir. Pamuk ve temiz renksiz pamuklu bez: Şüpheli lekeleri toplamak için. i in. % 70 lik alkol : Ekipmanın n temizliği i için. i in. Temiz jilet : Gerekli numuneleri kesmek veya kazımak için. i in. Baş bonesi, maske ve ayak poşeti.

120 Kesinlikle tek kullanıml mlık k yeni bir eldiven kullanılmal lmalı; ; ancak eldivenle dahi delillere dokunulmamalı; çünk nkü delilden eldivene bulaşabilecek abilecek gözle g görülmeyen g zerrecikler transfer olacak ve dolayısıyla yla kontaminasyona neden olacaktır. Gerekirse eldivenler değiştirilmelidir, temiz el değmemi memiş kağı ğıtlar da yardımc mcı olarak kullanılabilir. labilir.

121 Makas ve pensler birden fazla olmalı, kullanılmadan lmadan önceden dezenfekte edilmeli, pens veya makas delile temas ettiğinde inde değiştirilmeli veya tekrar dezenfekte edilmeli. Deliller olay yerinde temas halinde olsalar dahi ayrı ayrı paketlenmelidir, kesinlikle birbiriyle temas ettirilmemelidir.

122 Nemli ve ıslak lekeler kurutulduktan sonra paketlenmelidir. Delil torbası veya zarfının üzerine delilin ne olduğu, u, nereden alınd ndığı,, alınd ndığı tarih gibi bilgiler mutlaka yazılmal lmalıdır. Maktul, mağdur veya var ise,şüphelilere, ait mukayese kıl k l veya kan örnekleri mutlaka alınmal nmalıdır.

123 Delillerin Bulunabileceği Yerler Olay yerinde ve çevresinde bulunan deliller, Maktulün n veya mağdurun üzerinde bulunan deliller, Maktul veya mağdur ile ilgili mekanlarda bulunan deliller (arabası, evi, işyeri i vs..)

124 Olay yerinde (dokunulması ihtimali olan her zemin ) üzerinde detaylı parmak izi çalışması yapılaca lacağından iz ve deliller koruma altına alınır. Şüphelilerden (kan, kıl, k tırnak, t giysi lifi) doku araştırmas rması yapılaca lacağından şüphelilerin elleri yıkatty kattırılmaz, giysileri değiştirilmez.

125 Olay Yerinde Bulunabilecek Biyolojik Deliller Kan Kıl Tükürük k (genellikle( sigara izmaritlerine bulaşmış olarak bulunur) Burun akınt ntısı (mendil veya giysiler üzerinde bulunabilir)

126 Ter (kontaminasyona( ve bakteriyal bozulmaya açık a k olduğundan undan genellikle iyi sonuç vermez) Sperm (tecav( tecavüze uğrayan u kişinin inin giysileri üzerinde veya peçete, ete, prezervatif üzerinde olabilir) Vajinal svap veya anal svap (tecavüze uğrayan şahıstan alınır) Penil svap (şüpheliden alınmas nması büyük önem taşı şır)

127 Doku parças ası Tırnaklar (bo( boğuşma nedeniyle mağdur veya maktulün n tırnaklart rnaklarında nda doku ve ya kan bulanabilir) Dışkı (kontamisyona ve bakteriyal bozulmaya çok açık a k olduğundan undan genellikle sağlıkl klı sonuç alınmaz nmaz) Kepek ve deri döküntd ntüleri

128 Materyal küçük üçük k ve hareketli cisimler üzerinde ise; - Cisim küçük üçükse birlikte gönderilmelig - İşaretlemeler lekenin üzerine gelmeyecek şekilde yapılmal lmalı. - Leke herhangi bir yere sürts rtünmemeli - Kontaminasyon önlenmeli. - Çabuk laboratuvara gönderilmeli. - Aşırı ısıdan, nemden korunmalı.

129 Büyük k ve hareketsiz cisimler üzerinde ise; - Fotoğraf rafı çekilmeli (cetvelle). - Şekil, lokalizasyon ve boyutları kaydedilmeli. - 3 mm den büyükse b kazınarak temiz bir kağı ğıda alınmal nmalı. - Leke olmayan yerden de örnek alınmal nmalı - Sıvı örnekler cam şişelerde, +4 0 C de saklanmalı.

130 Güvenlik Zinciri Adli olgulardan elde edilen materyalin bir güvenlik zinciri içerisinde ilgili kurumlara gönderilmesi gerekir. Bu durum özellikle eser miktardaki materyaller açısından daha önemlidir. Adli amaçla elde edilen materyalin yeterli miktarda olması halinde bir kaç parçaya aya ayrılarak birden fazla laboratuvara gönderilmesi, örneklerin bir kısmk smının n gerektiğinde inde kontrol edilmek amacıyla saklanması kuralı önemlidir.

131

132 Ölü Muayenesi Tutanağı Ölenin Adı Soyadı. Yaşı... Cinsiyeti Nüfus kaydı İkametgahı Ölüm m yeri. Olay hakkında bilgi. Ölüm m nedeni/ tarzı ile ilgili bulgular Ölü muayenesini isteyen makam. Yapıld ldığı yer/ salon. Yapıld ldığı tarih Saat. Ölü muayenesine katılanlar( ad-soy ad, görevi, g imza) yeminli hekim tarafından ölü muayenesi yapılm lmıştır.

133 Ölü Muayenesi- Dış Bulgular KİMLİK K BULGULARI. Yaş,, kilo, boy uzunluğu, u, bıyık-sakal, b tırat raş durumu; göz g z rengi, ten rengi, sünnet,..gibi s özel tanıtıcı belirtiler yazılacakt lacaktır. POSTMORTEM BULGULAR... Soğuma, ölü lekeleri, ölü sertliği i ve çürüme gibi bulgular ayrınt ntılı olarak yazılacak; anal ve çevre ısısı kaydı yapılacakt lacaktır. TRAVMATİK K BULGULAR Eski ve yeni lezyonlar anatomik lokalizasyonlarına na ve yara özelliklerine göre g ayrınt ntılı olarak tanımlanacak ve ekli vücut v diagramlarında gösterilecektir. CİNSEL SALDIRILAR AÇISINDAN A MUAYENE. Tüm m vücudun v özellikle perine bölgesinin( b lgesinin(vajen,, anüs); meme, ağıa ğız,.. muayenesi yapılacak ve inceleme materyali alınacakt nacaktır. * Ayrıca; her olgunun türüne t göre g özel inceleme bulguları yazılacakt lacaktır.

134 ÖRNEK: 1. Ani/ kuşkulu bir ölüm olgusunda muayene raporu 165 cm boyunda, yaklaşı şık k ağıa ğırlığında yaşlar larında, şakakları kırçıl l siyah saçlı,, siyah kaşlı,, kahverengi gözlg zlü,, 1 günlg nlük k sakal tırat raşlı, sünnetli erkek cesedi. Ölü lekeleri sırtta s ve mutat yerlerde yaygın n bir şekilde oluşmu muş, ölü sertliği i azami derecede mevcut, çürüme bulgusu yok. Anal vücut v sıcakls caklığı: C Çevre sıcakls caklığı:... C *Anal ve çevre sıcakls caklığı,, gerekirse 1 ve/veya 2 saat sonra tekrar kaydedilmelidir. Alın n sol dışd kısımda sol yanak üzerinde 3x2 cm boyutlarında sıyrs yrık mevcut. Vücudunda V başka herhangi bir travmatik bulguya rastlanmadı. Anüsün n muayenesinde, postmortem dilatasyon dışında bir özellik saptanmadı. Bu bulgulara göre; g ölüm m nedeni belirsiz olduğu u için i in otopsi yapılmas lması gerektiği i kanaatindeyim. Dr..

135 ÖRNEK: 2. Ateşli silah yaralanması olgusunda muayene raporu 170 cm boyunda, kg ağıa ğırlığında, yaşlar larında, siyah saçlı,, siyah kaş ve kirpikli, kahverengi gözlg zlü,, siyah bıyıklb klı,, günlg nlük k sakal tırat raşlı, esmer tenli, sünnetli s erkek cesedi. Ölü morluğu u ensede ve sırtta s oluşmaya başlam lamış, ölü sertliği eksremitelerde hafif olarak mevcut. Anal vücut v sıcakls caklığı: C Çevre sıcakls caklığı:... C - Alın n solunda, sol kaşı şın n dışd ucundan 2 cm yukarda etrafında çepeçevre evre 4-54 mm genişli liğinde inde vurma halkası bulunan yaklaşı şık k 1 cm çapında ateşli silah mermi çekirdeği i giriş deliği, i, pariatal bölge arka orta kısımda k mda çıkışış deliği mevcut. Bu bölge b tırat raşlandığında, yaklaşı şık k 1 cm çapında dışd ışa a doğru yırty rtık tarzında, atipik mermi çekirdeği çıkışış deliği şeklinde olduğu u görüldg ldü. - Sol yanak üzerinde 2x1 cm. lik lik,, sol dirsekte 1 cm lik parşömen plağı mevcut. - Vücudunda haricen başka bir travmatik bulguya rastlanmadı. Perine(anüs,..)muayenesinde, bir özellik saptanmadı. Bu bulgulara göre; g kesin ölüm m nedeni ve ölümle ilgili bulguların(kan n(kanıtların)saptanması için in otopsi yapılmas lması gerektiği kanaatindeyim. Dr..

136 ÖRNEK: 3. Yeni doğan ani/ kuşkulu ölüm olgusunda muayene raporu 52 cm. uzunluğunda, unda, 3280 gr. ağıa ğırlığında, erkek bebek cesedi. Ölü sertliği eksremitelerde hafif alınmakta, ölü lekeleri sırtta s ve mutat yerlerde mor renkte oluşmu muş. Saçlar ları 0,5-1 1 cm. uzunluğunda, unda, kafa (oksipitofrontal( oksipitofrontal) çevresi uzunluğu 35 cm., göğüs g çevresi... cm., karın çevresi... cm., verteks-topuk topuk uzunluğu u... cm., verteks glutea (oturma) uzunluğu u... cm., ayak tabanı uzunluğu u... cm., dışd kantuslar arası... cm., içi kantuslar arası... cm.,... cm. ölçüldü.. Cilt beyazımt mtırak-açık k pembe renkte, tırnaklar t el parmak uçlaru ları hizasında, avuç içi i ve ayak tabanı çizgileri oluşmu muş,,... olduğu; u; Göbek kordonunun 1,5 cm. uzaklıktan ktan düzgd zgün n olarak kesilmiş olduğu ve hafif kanama, eksüdasyon gösterdiği/ i/ göstermedig stermediği i saptandı. * Bu bulgulara göre; g ölüm m nedeni, canlı doğup doğmad madığı belirsiz olduğu u için i in otopsi yapılmas lması gerektiği i kanaatindeyim. Dr..

TUNA ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ Sayfa 1

TUNA ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ Sayfa 1 TEMEL KAVRAMLAR 1. OLAY: Olay, kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesidir, 2. OLAY YERİ: Olay yeri de olayın işleniş anının, mağdur ve suç

Detaylı

ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI

ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI DERLEYEN DOÇ. DR. MAHMUT AŞIRDİZER DOÇ. DR. M. SUNAY YAVUZ YRD. DOÇ. DR. YILDIRAY ZEYFEOĞLU MANİSA-2005 İÇİNDEKİLER ADLİ TIBBA GİRİŞ 2 HEKİMLERİN ADLİ GÖREVLERİ VE YASAL

Detaylı

Cinsel Saldırılarda Hekim Sorumluluğu, Tıbbi ve Hukuki Yaklaşım

Cinsel Saldırılarda Hekim Sorumluluğu, Tıbbi ve Hukuki Yaklaşım Cinsel Saldırılarda Hekim Sorumluluğu, Tıbbi ve Hukuki Yaklaşım Şevki SÖZEN 1, Ercüment AKSOY 2 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi,

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA Yard. Doç. Dr. Pervin Aksoy İpekçioğlu * ÖZET Beden muayenesi ve vücuttan örnek alma, doğrudan vücut bütünlüğüne yönelik müdahale oluşturan

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

I. BÖLÜM. 1-Nöbetçi Savcıya Bildirim; Adli olaylar, kolluk tarafından geciktirilmeden ve en seri şekilde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmelidir.

I. BÖLÜM. 1-Nöbetçi Savcıya Bildirim; Adli olaylar, kolluk tarafından geciktirilmeden ve en seri şekilde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmelidir. I. BÖLÜM NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILARININ VE ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği" ve "Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği" KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMALARDA

Detaylı

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACĠL VE AFETLERDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI ĠSTANBUL 2011 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar

Detaylı

1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı

1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı 1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı şım DOÇ.. DR. AHMET MUHTAR ŞENGÜL BAKIRKÖY Y DR.SADİ KONUK EĞİE ĞİTİM M ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİML MLİĞİ KLİNİĞİ İĞİ AİLE HEKİML MLİĞİ=1.BASAMAK

Detaylı

ADLİ KOLLUK EL KİTABI EN SIK KARŞILAŞILAN OLAYLARDA

ADLİ KOLLUK EL KİTABI EN SIK KARŞILAŞILAN OLAYLARDA ADLİ KOLLUK EL KİTABI EN SIK KARŞILAŞILAN OLAYLARDA Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilecek Talimatlar Adli Kolluk Tarafından Yapılması Gereken Temel İşlemler HAZIRLAYANLAR Ramazan SOLMAZ Düzce Cumhuriyet

Detaylı

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI 2012 1 İDARİ KOORDİNASYON Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Uzm. Dr. İ. Ahmet ÇAKIR Uzm. Dr. Orhan KOÇ Dr. İsmail KAYA Gültekin BAYRAKTAR

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

Çocuklarda Cinsel İstismar II

Çocuklarda Cinsel İstismar II Çocuklarda Cinsel İstismar II http://www.adlitip.org/?p=216 M. MUSTAFA BAYRAKTAR 23,05,2009 Cinsel İstismar tipleri nelerdir? Çocukluk çağında cinsel istismar farklı şekillerde olabilir: Cinsel ilişki

Detaylı

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar,

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, İŞ KAZALARI KONU BAŞLIKLARI : n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, n İş kazalarının sınıflandırılması, n İş kazası istatistikleri, n

Detaylı

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Parayla Satılmaz. Mustafa ÇETİN www aep gov.tr www agoivl.etr Mustafa Çetin Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan

Detaylı

YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ

YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ Ali KARAGÜLMEZ hakemli makaleler YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ Dr. Ali KARAGÜLMEZ * I. GENEL OLARAK 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1 TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ I. MAKET / MODELLERLE TIBBİ BECERİ EĞİTİMİ Profesyonel bir meslek olarak hekimliğin mutlak beceri gerektirdiğini öğrenme Hümanistik anlayışla, tıbbi becerilerin

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ 2013 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. ERSİN TUNCER PATOLOJİ UZMANI (LABORATUVAR

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

RAPOR DÜZENLEMEDE ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURUL VE DAİRELERİNİN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER

RAPOR DÜZENLEMEDE ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURUL VE DAİRELERİNİN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER RAPOR DÜZENLEMEDE ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURUL VE DAİRELERİNİN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER Adli Tıp Kurumu Başkanlığı İstanbul - 2012 0 RAPOR DÜZENLEMEDE ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURUL VE DAİRELERİNİN

Detaylı

MEZARLIKLAR TESİSİ, ÖLÜ DEFİN VE NAKİL İŞLERİ

MEZARLIKLAR TESİSİ, ÖLÜ DEFİN VE NAKİL İŞLERİ MEZARLIKLAR TESİSİ, ÖLÜ DEFİN VE NAKİL İŞLERİ (Genişletilmiş İkinci Baskı) Doç.Dr.Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Ankara 1996 1. Basım: 3500 Adet - 1994 2. Basım : 3500 Adet - 1996 ISBN 975-8088 - 17-3 Bu

Detaylı

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle.

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle. Bu kitapçık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Sağlık Daire Başkanlığı Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü İlkyardım Gönüllüleri El Kitabı nın, İstanbul-2001 baskısının aynısıdır. 2003 yılında

Detaylı