i EYLÜL1997 YIL:4 SAYi: 46 GENEL YAYiN YÖNETMENi VE SAHiBi M.Hulki Cevizoglu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "i ------ EYLÜL1997 YIL:4 SAYi: 46 GENEL YAYiN YÖNETMENi VE SAHiBi M.Hulki Cevizoglu"

Transkript

1

2 YIL:4 SAY: 46 GENEL YAYN YÖNETMEN VE SAHB M.Hulk Cevzoglu EYLÜL1997 ANABASLKLAR 11 Fzge Dayal Anmasyon 16 'lternet Denen F 19 Enerj Problem 22 Delphum ve Consolda 25 Makna Ögrenmes 29 Genom Projeler 32 Ögrenen Blg~~a"yar 37 Temel Blmler Yenden Kesfedyoruz 38 BENKO'dan Teknk Çözümler 10 KAPAK KONUSU: BLGsAYAR ÇAGI- Bugün en ücra yerlerdek bryle annda haberlesme k, çestl yerlerden her türlü blgler almak mümkün. Dünya adeta global br köy halne geld. Yeryüzünde bu gelsmeler olurken, acaba mll kültürler ve dllern durumu ne olacak? 39 Röportaj 45 nternet ve Radyo-Tv 50 Parmak z 52 Türkçe Dogal Dl sleme BÖLÜMLER 6 Edtör 8 Türkye'den Haberler 41 Tp Dünyas 54 Kampüs 57 P.B. Haber Hatt 58 Kampüs Popüler Blm, Mll Egtm Bakanlg (T.T.K., Tarh: 27 Ekm 1994, Karar No: 5119) tarafndan ortaokul, lse ve deng okullarn ögrenc ve ögretmenlerne tavsye edlmstr. POPÜLERBLM, Isk Yaynclk Gazeteclk ve Matbaaclk Ltd.St. tarafndan aylk olarak yaynlanmaktadr. Ofset Hazrlk: Isk Yaynclk Ltd.St. Ofset Bask: Desen Ofset A.s. Tel: (312) Renk Ayrm: Detay Repro Tel: (312) '?7 Dagtm: Dünya Süper Dagtm A.s. Tel: (212) YÖNETM I\..ERKEZ: Çetn Emeç Bulvar 33/ DkmenAnkara, Tel: (312) (pbx) Fax: (312) ABONE: (p+p dahl) Yllk: TL, 6 Aylk: TL. (Yurtds: Yllk TL, 6 aylk TL.) Abone olmak çn: Isk Yaynclk Ltd. St'nn nolu Posta Çek hesabna abone bedeln yatrp, fotokopsn ya da asln (faks ya da mektupla) merkezmze ulastrmak yeterldr. ISSN: Dünyada hersey çn, medenyet çn, hayat çn, basar çn en gerçek yol gösterc lmdr, fendr. lm ve fennn dsnda yol gösterc aramak gaflettr, cahllktr, dogru yoldan sapmaktr. K.Atatürk

3 ',. ;:: Yrd.Ooç.Or. Ugur Güdükbay Blkent Ünverstes Blgsayar ve Enformatk Müh. Böl. ~ - ~ 1"-." ~.ofiç."'- - ~ ""'~ ~ ~...~_~ A )..["!. ~~o.~-.,.- ~~-.. --,.-.. V RG[ ;'""E ~y BO ~r --..w.j -- """':S _. An r ~ IM './E N~ [{ULU.NIM -r.. "" - U [ - "~ r ~ RI '"r. A.~J.. J...JV~.. 1- SE- ~~ESr:ELE~r~ v -~ l R [;10DE'.LEME- =-.= ~=.. ""'; "u...,\;, LO,g ~ :; ~- S;.t:. ':"AR ~RT AM!f\~~;, T;.; ::~_ILAy ;"Bl.1ELER~ ~." ) ~c 8 '. FIZIGE DAYAL Çī.' a;~ 1::TV J L-.a...;;..;L~ s ~ J;;;, - ~r". LJ.~. = ORT A~t~ S.4GL~r~MAKT A- j'8"1.. Q: _8 g nc 2ndüsrsI. reklamclk, kontrol ssemler ve uçak smüatörler gb endüstryel uy. gulamaar ve blmsel arastrma gb uygulama alanlar olan anmasyon, günümüzün en popüler blgsayar grafg arastrma alanlarndan brsdr. Blgsayar grafg ve üç boyutlu tasarm ve modellemenn kullanm tasarmclarn nesnelern sekllern blgsayar ortamnda tanmlayablmeler çn br etklesml ortam saglamaktadr. Nesnelern geometrk ya da c~brse bas~'sekllern b;!eskes olarak modellenmes, görüntül rn tarama ve doku eseme kulanlarak smülasyonu ve kullanlablr görüntülern elde edlme~.jblgsayar Destekl Tasarm ve Blgsayar Destekl Üretm gb uygulama alanlar çn en öneml gereksnmlerdr. Halen mevcut olan modellerne yöntemlernn büyük br ksm knematk yöntemlerdr. Knematk modellerne yöntemler nesnelern sekllern tanmlamakta yeterl olmakla beraber gerçege uygun anmasyon üretmek sözkonusu oldugunda yetersz kalmaktadr. Bunun neden bu POPÜLER BLM. EYLÜL 1997 yöntemlern pasf yöntemler olusundan kaynaklanmaktadr. Baska br deysle. bu yöntemlerle elde edlen modeller brbrler le ve ds etkenlerle etklesm kuramamaktadr. Pek çok nesnenn davrans ve sekl nesnenn fzksel özellkler kullanlarak belrlenmektedr. Örnegn, br kumas parçasnn baska nesneler üzerne düsüsü yüzeydek sürtünme. kumastak uzama ve gergnlk paramereler ve ds kuvvetler gözönüne alnarak dogru br seklde modelleneblr. Gerçekç anmasyon üretmek çn modeller önceden belrlenms güzergahlar takp ederken ortamdak dger modellerle de gerçek nesneler gb etklesm saglayablmeldrler. Bu amaca ulasmak çn fzge dayal modellerne yöntemle- 1

4 0,0 0,1 0,2 0,3 O,N Sekl 1-Eas-I 1,0!!:! ::!!!! 1,N tk nesneler modellemekte kullam/angrd 2,0 2,N ve numara/an X dm/mas. M-1,0!!!!!!! M-1,N M,O M,l M,2 M,3 M, N-I M,N rnn kullanlmas gerekldr. Bu yöntemler: karmask sekllere sahp modeller üretmede ve bu modeller gerçekç br seklde hareket etlrmede çok büyük kolaylklar saglayablmektedr. Fzge dayal modellerne yöntemler nesneler modellernek çn kuwet, kütle, enerj, vb. büyük- Sekl 2- Anmasyon sstemnn kullamc arayüzünün ekran görüntüsü. D~FOPMAELE HOOEL3 ~Control Ponts nl: 2 C HSLOFF No. planes n x drecton: 3 n2: 2 Eps 1 C PRIMAL FORM. [PRIMAL MENU) Sca l C GRAVITY ON C '*'1ND OFF Move No frames: 10 Delta t: 1.0 o lükler kullanmaktadr. Fzge dayal modellern hareket rjt ve rjt olmayan dnamk yasalar le belrlenmstr. Hareket denklemler bu modellern dnamk hareketn tanmlar. Bu denklemler, dferansyel denklem sstemler olarak olusturulduktan sonra, dogrusal denklem sstemlerne dönüstürülerek çözülür. Denklem sstemler [HYBRIDMENU) drecton: 3 m2: 2 [ALTERNATIVEMENU~ H1ghly defonaable jelly C DOWT SAVEMOVI Less defonaable jelly Stretchy rubber sheet Cloth behavor çözülürken modeller üzernde yeralan noktalarn herbrnn pozsyonlar ve hzlar, modeller üzerndek kuwetlern de etkler hesaba katlarak belrl zaman aralklarnda bulunur ve bu koordnatlar kullanlarak modeller br anmasyonun her kares çn blgsayar ekrannda gösterlr. Deforme edleblen modellern anmasyonu Gerçekç anmasyon üretmede Resoluton (1-360): 36 C _GOURAUD_SHADLOFF No. clanes n z drecton: 3 ; Moderately elast1c object Other <Speclfy sprlng constant) v e m~... ; - L sa ~ o r ~ Select constraned ponts us'~ ~'dd'e-button PC

5 r X I,j-I x. I-I, J X. I, J X I+1, j Sekl 3- Yay kuvvet tormu/asyonunda e/astk özellk/ern yay ku/vet/er kullanrlarak modelenmes. en öneml problemlerden brs de deforme olablen nesnelern hareketnn modellenmesdr. Deforme olablen nesneler tanmlamak çn kullanlan dskretzasyon yöntemler. bu nesneler belrl sayda nokta kulanarak yaklask ola;-ak modelle:nektedr. Bu amaçla..sonlu fark" ya da.sonlu eleman" gb yöntemler kullanlmaktadr. Sonlu eleman yöntemnde deforme olablen br nesne belrl sayda kontrol noktalarndan olusan br grd le modelleneblr. Grd üzerndek noktalar brbrler le lsklendrlr ve bu lsklere göre hareket edeblrler. Bu lsklendrme nesnenn elastk özellklerne göre degskenlk gösterr. Sekl 'de bu seklde olusturulmus br grd ve bu grdn endekslenmes gösterlmektedr. Ayrca bu grd üzerndek nokta says nesnenn daha kaltel br seklde modellenmes le dogrudan lskldr. Çok sayda nokta kullanlmas le nesne daha y modelleneblr, ancak anmasyon üretm daha fazla zaman alr. Nesnenn POPÜLERBLM. EYLÜL1997 rgdte ve gergnlk gb fzksel özellkler smüle edlerek çok gens br yelpazedek deforme olablen nesneler (örnegn yay, lastk, kagt ve elastk metaller) modelleneblr. Örnegn. elas- X.. 1 tk br yüzeyolusturmak 1, J+ çn grd üzerndek noktalar yaylarla brbrlerne baglanablr ve yay kuwetler (yay katsaylar sayesnde) nesnenn elastkyetn belrler. Yaznn grs ksmnda belrtlen fzksel büyüklükler kullanlarak nesnelern delleneblr. dnamg mo- Blkent Ünverstes Blgsayar ve Enformatk Mühendslg Bölümünde rjt olmayan (deforme edleblen) modellern anmasyonu çn br sstem gelstrlmstr (Sekl 2). Bu sstem, modellern anmasyonu çn fzge ve elastste kuramna dayanan ve yukarda ana hatar le bahsedlen yaklasmlar kullanmaktadr. Ayn zamanda. deforme edleblen nesnelern anmasyonu çn yen br yöntem (yay kuwet yöntem) gelstrlmstr. Anmasyon sstemnde "prmal" "hbrd" ve "yay kuwet" yöntemler kullanlarak modeller hareket ettrlmektedr. Bu yolla kullanc yöntemlern avantaj ve dezavantajlarna göre modele uygun olan yön-. tem seçeblmektedr. Elastk modellern sabt engellerle çarpsmas ve modeller üzerndek baz noktalarn hareketnn kstlanmas gb seçenekjer anmasyonlarda kullanlablmektedr. Anmasyon sstem üç boyutlu nesneler modellernek amac le olusturulan br modellerne sstem üzernde çalsmaktadr. Bu sstem Bezer yüzeyler ve "süperquadrk" nesneler kullanarak üç boyutlu nesneler modellernekte ayrca bu yöntemlerle olusturulan düzenl modeller üzernde "kvrma". "bükme", deformasyonlar "ncetme" gb düzenl ve.serbest-form deformasyon" teknkler uygular.arak düzensz nesneler de modelleneblmektedr. Bu yöntemlerle olusturulan statk modeller yukarda bahsedlen üç teknkle hareket ettrlmektedr. (a.)k=l (c) k=lo (e) k=30 (b) k=5 (cl) k=20 Sekl 4- Dört kösesnden sabtlenms degsk e/astk özellk/ere sahp modellern düsüsü. 13

6 J Anmasyon sstem C programlama dl kullanlarak Unx sletm sstem le çalsan s stasyonlar üzernde geistrlmstr. Nesnelern sabt engellerle çarpsmas ksaca söyle modellenmektedr: Sabt nesnenn matematksel fonksyonu kullanlarak elastk modeldek noktalarn bu sabt nesneye grp grmedg her zaman aralg çn test edlr. Sabt nesnenn çne gren her noktaya vektörel olarak ters yönde br kuwet uygulanr. Prmal ve hbrd formulasyonlar nesnelern elastk özellklern kullanrken elastste matrslern kullanmaktadr. Prm al formulasyon dogrusalolmayan br formulasyon oldugundan elastste matrsler degskendr. Teork olarak elastk materyallern modellenmes çn en yyöntem budur. Hbrd formulasyon se dogrusal br formulasyondur. Az deforme olablen modeller çn dogrusalolmayan deformasyonlar dogrusalms gb alnablr. Böylece elastste matrsler sabt hale geldgnden hesaplamalarda büyük ölçüde zaman tasarrufu saglanr. Yay kuwet formulasyonunda se, olusturulmas çok zaman alan elastste mat- ( D, J - ''-.. '....,~l...~..-. a ~!';:;~ ~ ~ '~ ~ sabtlen- Sekl 5- Elastk br tabaka dört kösesnden ms br seklde düserken, sabtlen- Sekl 6- Elastk br tabaka kütle merkeznden ms br seklde düserken. Sekl 7- Br kumas parças sabt br engelle çarpsrken. 14 POPÜLER BLM. EYLÜL 1997

7 rsler yerne ds yay kuvvetler kulanlarak elastk özellkler modellenmektedr (Sekl 3). Smulasyon örnekler Yay kuwet formulasyonunda, yay sabtlerne degsk degsk degerler vererek degsk elastk özellkler elde etmek mümkündür. Sekl 4'de ayn grde degsk elastk özellkler verlms ve grd dört kösesnden sabtenmstr. Sekln her br ks'l1degsk br modeln yer çekm etks le d'serken bell br zaman geçtkten sonrak haln göstermektedr. Sekller, 5,6.7,8,9 ve lü'da gelstrlen anmasyon sstem kullanlarak üretlen degsk anmasyon ö nekl r verlmektedr. Kaynakça 1. A.H. Barr.. Superquadrcs and anglepreservngtransformatons". IEEEComputer Graphcsand Applcatons.Vol.. No.. pp January A.H. Barr. "Globaland local deformat- Sekl 8- E/astk br tabaka smt seklnde br sabt engelle çarps/fken. Sekl 10- E/astk br tabaka smt seklnde br sabt engelden geçerken. Sekl9- E/astkbr tabaka küçük delk/ smt sek/nde br sabt engelle çarp/srken. ons of sold prmtves." ACM "Free-form deformaton of sold geometrc models... ACM Computer Computer Graphcs (Proc. SIGGRAP'84). Vol. 18. No.3. Graphcs (Proc. SIGGRAPH'86). Vol. pp July P.Bezer. Numercal Control - Mathematcs and Applcatons. John Wley and Sons. London U.Güdükbay. "Elastk olarak deforme olablen modellern fzge dayal anmasyonu." Doktora Tez, Blkent Ünverstes Blgsayar ve Enformatk Mühendslg Bölümü. Subat T.W. Sederberg and S.R. Parry. 20. No. 4, pp Augu~ D.Terzopoulos. J.Platt. A.H. Barr. and K.Flescher...Elastcally Deformable Models". ACM Computer Graphcs (Proc. SIGGRAPH'87), Vol 21, no 4. pp July D. Terzopoulos and K.Flescher. "Modelng Inelastc Deformaton: Vscoelastcty, Plastcty. Fracture," ACM Computer Graphcs (Proc. SIGG- RAPH'88), Vol 22. No 4. pp Aufust POPÜLER BLM. EYLÜL

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

ENGELLİ BİR ALAN İÇİNDE OTOMATİK OLARAK HEDEFİNİ BULABİLEN BİR MOBİL ROBOTUN TASARIMI, İMALATI VE HAREKET ALGORİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ

ENGELLİ BİR ALAN İÇİNDE OTOMATİK OLARAK HEDEFİNİ BULABİLEN BİR MOBİL ROBOTUN TASARIMI, İMALATI VE HAREKET ALGORİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ ENGELLİ BİR ALAN İÇİNDE TMATİK LARAK HEDEFİNİ BULABİLEN BİR MBİL RBTUN TASARIMI İMALATI VE HAREKET ALGRİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ Pamkkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Elektrk-Elektronk

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

Tercüme Makinaları UDK: 621.389:681.142. Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ:

Tercüme Makinaları UDK: 621.389:681.142. Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ: Tercüme Maknaları UDK: 621.389:681.142 Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ: Çağımızın en öneml özellklernden br haberleşmenn hızı ve yaygınlığıdır. Çeştl konulardak olayları, dünyanın çeştl yerlernde oturan

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

.Ana beyin. Programlama seçenekleri... için 3.sayfaya bakiniz. basin. basin

.Ana beyin. Programlama seçenekleri... için 3.sayfaya bakiniz. basin. basin ~ 1 CenffaX'.!serk: -Baglant kart.ana beyn 8127dB sren PIR 87ah kuru tp bakmsz akü DEDEKTÖR..Ik adet ant-sean kod atlanal uzaktan KUmanda,, etrafo.elekrk baglant kleme),1s'. Sarj üntes, 1 adet P.I.R. dedektörü

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: yaslan@dumlupnar.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET

MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI G. ASLAN 1, İ. KONUKSEVEN 2, A. B. KOKU 3 1 gokhan.aslan@msn.com ODTÜ Makna Mühendslğ Bölümü 06531 Ankara 2 konuk@metu.edu.tr, 3 kbugra@metu.edu.tr

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı