T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK"

Transkript

1 T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin Tarihli Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün tarih ve M.35.6.ÇİĞ.0.71/562 sayılı yazısı. Belediye Meclisimizin tarih ve 2010/72 sayılı kararıyla onaylı 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine uygun olarak Müdürlüğümüzün Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esaslarını belirleyen yönetmelik yeniden Hazırlanmıştır Sayılı Kanunun 49.maddesi çerçevesinde belirlenen Norm Kadro Esas ve İlkelerine uygun olarak ve anılan Kanunun 18. maddesinin ( m ) bendi gereğince, Hazırlanan Yönetmelik Sayın Meclis heyetinin onayına sunulmak üzere yazımız ekinde gönderilmiştir. Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.denilmekle konu komisyonumuzca görüşüldü. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AMAÇ: MADDE:1 Bu yönetmeliğin amacı, Çiğli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev ve yetki sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlenmektedir. KAPSAM : MADDE:2 Bu yönetmelik yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Çiğli Belediyesinde çalışan İşçi ve Memurların özlük hakları, eğitimleri ve daha önce Çiğli Belediyesinde çalışmış ve çeşitli sebeplerle ayrılmış olanların tüm iş ve işlemlerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülmesi sırasındaki, Çalışma Usul ve Esasları, yetki ve sorumlulukları ile bunların denetimini kapsar. YASAL DAYANAK MADDE:3 Bu yönetmeliğin hazırlanmasında yürürlükteki 657 Devlet Memurları Kanunu 5393 sayılı Belediye kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili yasalar ve ilgili mevzuat esas alınmıştır. TANIMLAR : MADDE :4 Belediye : Çiğli Belediyesi Başkanlık : Çiğli Belediyesi Başkanlığı Müdürlük : Çiğli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İKİNCİ BÖLÜM 1

2 TEŞKİLAT YAPISI: MADDE: 5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Başkanlık Makamına bağlı olarak a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü b) İnsan Kaynakları Personel Şefliği c) Memur v e İşçi özlük İşlemleri birimlerinden oluşur. d) Memur ve İşçi maaş tahakkuk birimlerinden oluşur. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR MADDE: 6 a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü : Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü denetler ve çalışma konularında direktif verir. MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1-) Belediye Başkanının sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir. 2-) Çiğli Belediyesi insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak. Dosyalarını hazırlamak ve ihtiyaç duyulan birimlere norm kadroya bağlı kalarak personel dağıtımını yapmak. 3-) Çiğli Belediyesi personelinin atama, nakil, sicil, terfi, izin, benzeri özlük işlemlerini yürütmek, 4-) İşçi personelin özlük işlemlerini yerine getirmek. 5-) Çiğli Belediyesi personelinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek. 6-) Memur ve işçi personelin kimlik kartlarını düzenlemek, 7-) İşe ve ihtiyaca uygun personelin özelliklerini belirlemek, işe alma sürecinde ve işe başlatılma sürecindeki işlemleri yürütmek ve ilgili makamın onayına sunmak, 8- Personelin özlük ve diğer sosyal hakları ile ilgili görev değişikliği ödül ve disiplin işlerini yürütmek, 9- İşçi personelin özlük dosyalarını düzenlemek, 10-) Bütün personelin özlük dosyaları ve sicil raporlarını tutmak ve sağlamak, 11-) Personelin sosyal güvenlik kuruluşları ile irtibatını sağlamak, 12-) Personelin istifa, emeklilik, işten çıkarma işlemlerini yapmak, 13-)Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu, Üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını sağlamak, 14-) Memur personelin hizmet belgesi düzenlemek, 15-)Kurum personelinin kurumlar arası yer değiştirme ve nakil işlemleri ile başka kurumlardan naklen gelecek personelin işlemlerini yapmak, 16-) Sonları ( 0 ) ile beşli ( 5 ) yıllarda personelin mal beyanında bulunmasını sağlamak, 17-)Kadro değişiklik iptal ve ihdas kadro cetvelini hazırlamak,meclise sunmak, 18-) Memurların moralini yükseltecek aktiviteleri düzenlemek, 19-) Yazışmaları yapmak, rapor hazırlamak, 20-) Personelin görevini hazırlayıcı eğitimin verilmesini sağlamak, 21-) Personele görev alanı ile ilgili yasal mevzuat eğitiminin verilmesini sağlamak, 22-)Personelin görevi ile ilgili haklarının ve sorumluluklarının eğitiminin verilmesini sağlamak, 23-) Personele görev alanı ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitimin verilmesini sağlamak, 2

3 24-) Personeli üst kademeye hazırlayıcı hizmet içi eğitimin verilmesini sağlamak, 25-) Memur ve işçilerin Adli ve İdari soruşturma sonucuna göre işlem yapmak, 26-) Disiplin kurulunca alınan disiplin cezalarının sicil defterine işlenmesini sağlamak, 27-) Emekli memur ve işçilerin işlemlerini yürütmek, 28-) Personelin mali ve özlük hakları ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ile yazışmalar yapmak, 29-) Personelin mali ve özlük bordrolarının tahakkukunu sağlamak, 30-) Personelin özlük ve diğer işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak, 31-) Müdürlüğün bütçesini hazırlamak, 32- Müdürlüğün stratejik planlarını hazırlamak, 33- Personele ilişkin istatistikî bilgileri hazırlamak, 34- Memur personelin intibak işlemlerini yapmak, 35- İşçi personelin Toplu İş Sözleşmesi işlemlerini yapmak, 36- Memurların yurtdışı izin ve yeşil pasaport işlemlerini yapmak MÜDÜRLÜĞÜN KADROLARI MADDE 6 Müdürlük personeli; Müdür, Şef, 2 Adet Bilgisayar İşletmeni ve bir Tahsildardan oluşur GÖREV VE SORUMLULUKLAR MADDE 7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 1- Belediye Başkanına karşı sorumludur. 2- Belediyenin istihdam yönetimi ve işgücü planlamasını yapar. 3- Kurum personelinin hizmet içi eğitim planlamasını yapar ve uygular. 4- Müdürlüğüne ait tüm görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. 5- Personelinin 1. derece sicil ve disiplin amiridir. 6- Belediye personelinin verimini artırıcı çalışmalar yapar. 7 - Personelinin görev dağılımını yapar. 8- Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve istenilen şekilde sonuçlandırılmasını sağlar. 9- Müdürlüğün bütçesini ve performans bütçesini hazırlamak ve bunun sonunda faaliyet raporlarını hazırlamakla sorumludur. 10- Kurum personelinin moralini yükseltici aktivitelerin yapılmasını sağlar. 11- Görevlendirildiği komisyonlara katılır. 12 -Müdürlüğün Harcama Yetkilisidir. 13 -Müdürlüğündeki Gerçekleştirme Memurlarını belirler. Şef 1- Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir. 2- İşçi ve memur tüm özlük işlemlerinden sorumludur. 3- Hizmet içi eğitim çalışmalarından sorumludur. 4- Görev dağılımında verilen görevleri yerine getirir. ( Bilgisayar İşletmeni) (Memur özlük sorumlusu) 1 -Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir. 3

4 2 - Hizmet içi eğitimden sorumludur. 3 - Yıllık eğitim programlarını hazırlamak. 4 - Personeli üst kademeye hazırlayıcı hizmet içi eğitimin verilmesini sağlamak. 5 - Personele görev alanı ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitimin verilmesini sağlamak. 6 -Personelin görevi ile ilgili haklarının ve sorumluluklarının eğitiminin verilmesini sağlamak. 7- Personele görev alanı ve ilgili yasal mevzuat eğitiminin verilmesini sağlamak. 8 -Personelin görevini hazırlayıcı eğitimin verilmesini sağlamak. 9 -Çiğli Belediyesi teşkilatının eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek. 10 -Memurların yurtdışı izin ve yeşil pasaport işlemlerini yapmak, 11- Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu, Üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını sağlamak, iş ve işlemlerini yapmak 12 - Memur personelin intibak ve aylık terfi işlemlerini yapmak, 13 Personele ilişkin istatistik bilgileri hazırlamak, 14- Memur personelin kimlik kartlarını düzenlemek, 15- Personelin özlük ve diğer sosyal hakları ile ilgili görev değişikliği ödül ve disiplin işlerini yürütmek, 16- Parmak izi alım ve kontrol işlemlerinden sorumludur. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ( Memur Maaş sorumlusu ) 1-Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir. 2-Hizmet içi eğitimden sorumludur. 3- Memur personel ile ilgili tüm maaş işlemlerinden sorumludur. 4- Memur personelin terfilerini maaşlara yansıtılması işlemlerinden sorumludur. 5 Memur personelin maaşları ile ilgili Emekli Sandığı kesintilerinden sorumludur. 6- Memur personelin maaş ile ilgili tüm yazışmalarından sorumludur. 7- Tüm personele ait icra işlemlerinin kesintileri takibi ve yazışmalarından sorumludur. 8- Gerçekleştirme memuru olarak görev yapar 9- Sözleşmeli personel ile ilgili maaş işlemlerinden sorumludur 10- Sözleşmeli personelin SGK ile ilgili tüm işlerinden sorumludur. 11- Müdürlüğe ait Bütçeyi hazırlamak Tahsildar ( işçi özlük ve maaş Sorumlusu ) 1-Amirlerinin yazılı ve sözlü talimatlarını yerine getirir. 2- işçi personel ile ilgili tüm maaş işlemlerinden sorumludur. 3- Gerçekleştirme memuru olarak görev yapar 4 -İşçilerin Adli ve İdari soruşturma sonucuna göre işlem yapmak. 5 - İşçi personelin Toplu iş Sözleşmesi işlemlerini yapmak, 6 - Emekli işçi işlemlerini yürütmek, 7 - Emekliye ayrılan personelin kıdem tazminatlarını hesaplamak 8 - İşçi personelin kimlik kartlarını düzenlemek, 9- işçilerin Paso ile ilgili işlemlerinden sorumludur. 10-Stajyer maaşlarının yapılması ve ödenmesinden sorumludur. 11- Müdürlüğün mutemetlik görevinden sorumludur. 12- Parmak izi alım ve kontrol işlemlerinden sorumludur. Müdürlükte çalışan tüm personel, müdür tarafından yazılı görevlendirmeyle verilen tüm görevleri yerine getirmekle sorumludur. YÜRÜRLÜK MADDE: 7 Bu yönetmelik hükümleri yürüklükteki Belediye Yasası ve Diğer mevzuat gereğince Çiğli Belediye Meclisinin kararları ile onaylandıktan sonra, 3011 sayılı yasanın 2. 4

5 maddesi gereğince Mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. YÜRÜTME MADDE: 8 Bu yönetmelik hükümlerinin Çiğli Belediye Başkanı yürütür. Yapılan görüşme sonucunda; 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan ve Personelin Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esaslarını belirleyen Yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m maddesine uygun olarak Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. Meclis sayın heyetinin tensiplerine arz olunur. EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU Mahmut ÖZÇİFT BAŞKAN Zafer ŞAHAY SÖZCÜ Zafer MAĞDEN Mustafa AKAR Gülsüm AYAN 5

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Bilgi İşlem Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik Sultangazi Belediyesi Yazı İşleri

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve TeĢkilat Amaç

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi Özel Kalem

Detaylı

T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 200 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmenliğin amacı,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü nün

Detaylı

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönergenin amacı Zabıta Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Teşkilat

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Teşkilat T.C TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU -2- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 20 YILI FAALİYET RAPORU A-Misyon ve Vizyon I GENEL BİLGİLER Misyon: Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile

Detaylı