Kýskanç da gözaltýna alýnanlar arasýnda. Emniyet te gözaltýna alýnanlar ile görüþen avukatlar gözaltý sayýsýnýn 23 olduðunu Kaynak: BirGün Gazetesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýskanç da gözaltýna alýnanlar arasýnda. Emniyet te gözaltýna alýnanlar ile görüþen avukatlar gözaltý sayýsýnýn 23 olduðunu Kaynak: BirGün Gazetesi"

Transkript

1 YIL:8 Patriotlar, tartýþmalar eþliðinde Türkiye sýnýrýna girdi. Almanya 'nýn Lübeck kentine baðlý Travemünde Limaný'ndan 8 Ocak'ta yola çýkan gemi, dün Ýskenderun Limaný'na geldi. Geminin Ýskenderun Limaný'nda yükünü indireceði öðrenildi. Bu arada Hollanda hükümeti ve meclisinin daha önce NATO'nun talebi doðrultusunda gönderilmesine onay verdiði, Türkiye'nin Suriye sýnýrýna konuþlandýrýlacak patriot sistemlerini taþýyan ve önceki akþam saatlerinde Ýskenderun Körfezi'ne demir atan Cebelitarýk bandralý Louise Russ adlý 18 bin grostonluk geminin de bekleyiþini sürdürdüðü gözlendi. MUHALEFET TEN ÝNCÝRLÝK E ÇIKARMA Patriotlarýn yerleþtirilmesini protesto eden ve Adana'da Ýncirlik Üssü ne yürüyen Gençlik Muhalefeti üyelerine polis saldýrdý. Ýcirlik giriþinde barikat kurarak yürüyüþe izin vermeyen polise, Gençlik Muhalefeti üyeleri yürüyüþü sürdüreceklerini söyledi. "ABD Askeri olmayacaðýz, Katil ABD taþeron AKP" sloganlarý ile yürüyüþe geçen kitleye, çevik kuvvet polisleri jop ve biber gazý ile saldýrdý. Slogan atmaya devam eden ve eylemlerinden geri adým atmayan gençler, polis tarafýndan darp edilerek gözaltýna alýndý. Açýklamayý takip eden BirGün Gazetesi muhabiri Duygu Kýskanç da gözaltýna alýnanlar arasýnda. Emniyet te gözaltýna alýnanlar ile görüþen avukatlar gözaltý sayýsýnýn 23 olduðunu bildirdi. Kaynak: BirGün Gazetesi DÝSK, KESK, TTB ve TMMOB öncülüðünde ülkenin her yanýnda olduðu gibi Ankara da, Kolej Meydaný nda saat: 12:30 da Sakarya Meydaný na yürüyenler, yürüyüþ boyunca emperyalizme ve iþbirlikçilerine tepki gösterdiler. ABD EMPERYALÝZMÝNÝN TAÞERONU OLMAYACAÐIZ. SURÝYE YE EMPERYALÝST MÜDAHALEYE HAYIR. ORTADOÐU NUN GELECEÐÝNE HALKLAR KARAR VERSÝN! yazýlý pankart arkasýnda Kýzýlay a yürüyenler, yürüyüþ süresince, KATÝL ABD ÝÞBÝRLÝKÇÝ AKP YAÞASIN HALKLARIN KARDEÞLÝÐÝ KATÝL ABD ORTADOÐU DAN DEFOL GÜN GELECEK DEVRAN DÖNECEK AKP HALKA HESAP VERECEK sloganlarýný haykýrdýlar. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan konuyla ilgili olarak yapýlan yazýlý açýklamada, "Çiftlik Muhasebe Veri Aðý Projesi'ne kayýtlý il merkezine baðlý üç belde ile on ilçeye ait 25 köy merkezinde ikamet eden çiftçilere kiþi baþý 375 TL tutarýnda katýlým desteði hesaplarýna aktarýlmýþtýr yýlý içerisinde Türkiye genelinde Tekirdað, Ýstanbul, Bursa, Ýzmir, Konya, Nevþehir, Adana, Þanlýurfa, Samsun, Giresun, Erzurum ve Malatya olmak üzere toplam 12 ilde uygulanmakta iken, tarihinden itibaren il sayýsý 23 e çýkarýlmýþtýr. Malatya da 67 çiftçi ile proje yürütülmektedir. Projeye dahil olma ve ayrýlma gönüllülük esasýna dayalý olup, kayýtlar yýllýk yapýlmaktadýr. Proje gereðini yerine getiren kayýtlý çiftçilere 2012 yýlý sonu itibariyle 375 TL destek yapýlacaðý öngörülmüþtür. Nevþehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan Aýos Theodoros Trion Ortodoks Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan kültürel amaçlý olarak deðerlendirilmesi için Derinkuyu Kaymakamlýðý'na tahsis edildi. Tarihte anlatýlanlara bakmadan önce bu tarihin kimler tarafýndan yazýldýðýna bakmak lazým. Kimlerin yazdýðýna bakmadan önce de, bu yazýcýlarýn yaþadýðý tarihe bakmak lazým. Böylelikle tarihi anlamak daha da kolaylaþýr. Çünkü anlatýlan ya da yazýlagelen tarih, yazýcýlarýnýn, iktidar ile olan münasebetlerinin aynasýdýr. Hele mesele ecdada dayanýrsa, muktedir olan, ecdadýný görkemiyle bilmek ister. Ki kendi tarihini yazdýrmak isteyen muktedir de þanýný nesillere taþýmak ister, kendi tarihini kendi kaleme aldýrýr. O yüzdendir ki tarih anlatýcýlýðý saray duvarlarýnýn, han çadýrlarýnýn dýþýna çýkmaz. Bir de tarihini, kendi özel tarihçisine kaleme aldýrmayanlarýn tarihi var. Resmi tarih anlatýsýnda ya kul olarak ya da isyan eden güruh olarak geçenler... Avanos'a yapýlmasý planlanan yeni mimari taþ köprünün, projelerinin elde edilmesine yönelik olarak düzenlenecek mimari proje yarýþmasý için çalýþmalara baþlandý. Avanos Belediyesi tarafýndan "Mimarlýk, Peyzaj Mimarlýðý, Mühendislik, Kentsel Tasarým Projeleri, Þehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarýþmalarý Yönetmeliði" kurallarý içerisinde "Serbest, Ulusal ve Tek Kademeli" olarak "Avanos Köprüsü ve Köprü Giriþleri Mimari Proje Yarýþmasý" adý ile yarýþmaya çýkarýlýyor.

2 Ýstanbul da Ermenilerin en yoðun yaþadýðý semtlerden biri olan Kurtuluþ ta büyüyünce oradaki her çocuðun olduðu gibi benim kulaðýma da yerleþmiþ Ermenice kavramlarýn baþýnda ahparig geliyordu. Ahparig genel geçer abi kavramýnýn daha da ötesinde çok sevilen birine doðrudan yapýlan bir hitap gibiydi 1970 lerin ortasýndan itibaren Asala eylemlerinin de etkisiyle Ermeni düþmanlýðý artýkça bizim sokakta da, bizim mahallede de hem ahparig in kullanýmý hem de ahpariglerin sayýsý hýzla azaldý. Arkasýndan da isimler deðiþmeye baþladý: Hagoplar, Mihranlar Zadigler yerlerini Aslanlara, Muratlara, Buraklara býrakmaya baþladý Katlediliþinin 6. yýldönümünde arkadaþlarýnýn Hrant Dink için buradayýz ahparig adýyla açtýklarý internet sitesini görünce ben de Kurtuluþ u hatýrladým Ah be Ahparig! Sana yönelik suikastýn nasýl planlandýðý, senin nasýl öldürüldüðün neredeyse en küçük detayýyla belli olsa da yargý ne örgüt bulabildi, ne de senin katledilmene karar veren asýl failleri. Senin avukatýn Fethiye Çetin in dediði gibi, altý yýl önce neredeysek yine oraya döndük. Ne yazýk ki bu da insaný üzüyor, yani hiç yol alamadýk. Gerçek bu Yine de Yargýtay Baþsavcýlýðý nýn bu cinayet örgüt iþi demesi aklýmýza acaba sorularýný da getirmiyor deðil Ancak, senin þahsýnda oluþan kamuoyuna raðmen adalet ve vicdan halen içi boþ kavramlar gibi orta yerde durmaya devam ediyor! Nasýl durmasýn? Senin 301. Maddeden ceza almana imza vererek, cinayete uzanan süreçte üzerindeki baskýlarýn artmasýnda ciddi rolü olan Mehmet Nihat Ömeroðlu bilerek ve isteyerek Baþdenetçi yapýldý. Ýyi polis rolüne soyunanlar, hatta yalandan senin yanýnda olduðunu söyleyenler bile Baþdenetçi Ömeroðlu nun oðlunun nikah þahitliðini Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn yaptýðýný görmek istemiyorlar! Ah be Ahparig! Sana sahip çýkýyor gibi gözükenler bile son Ermenilerin yaþadýðý Ýstanbul Samatya da yaþanan garip olaylarý da görmezden geliyorlar... Yaþlý Ermeni kadýn öldürülüyor, bir baþka Ermeni kadýn saldýrýya uðruyor. Agos bu geliþmeleri Samatya diken üstünde diye yazýyor. Ancak polis her zamanki gibi çok rahat. Polis yaptýðý açýklamada, Maritsa Küçük cinayeti amatörce iþlenmiþ bir cinayetten ibaret, arkasýnda baþka bir þey yok diyebiliyor Anlaþýlan o ki; Televizyondan bile Ne Yahudiliðimiz, ne Ermeniliðimiz, ne de affedersiniz Rumluðumuz hiçbir þey kalmadý diyerek aslýnda bu topluluklara karþý fiili olarak hakaret eden, nefret suçu iþleyen bir Baþbakan ýn olduðu ülkede her nedense polisin aklýna da bu geliþmelerin nedeninin derin nefret olabileceði gelmiyor!! Ah be Ahparig! Bugünlerde insanlar taziyelerini bile dile getirmekten korkmaya baþladýlar. Hüseyin Aygün ün kýzlarý öldürülen aileye baþsaðlýðý dilemesi büyük olay oldu. Kendi partisinden bazý kiþiler de, Erdoðan da Aygün ü Arenada aslanlarýn önüne atmak için çok sabýrsýzlar! Gerçi sen Ermeni olduðun için bilirsin, senin için þaþýrtýcý olmaz ama Kürt lafýný bile duymak istemeyen ne çok insan varmýþ bu memlekette; Sosyal medya denen medyada önceki gün kaybettiðimiz gazeteci Mehmet Ali Birand a yönelik küfürleri okuyunca insan utanýyor ama belli ki yazanlar bundan büyük zevk alýyorlar! Ah be Ahparig! Bu aralar önemli bir çoðunluk barýþ diyor ama aklýna gelebilecek bilinen bütün gazeteler ve televizyonlar, üç Kürt kadýnýn öldürülmesinden sonra yüzbinlerce insanýn katýldýðý cenaze törenlerini görmezden geliyorlar. Ahmet Türk ün "Barýþ karþýlýklý saygýyla oluþur. Barýþ halklarýn birbirini tanýmasýyla oluþur. Barýþta adalet ve eþitlik olmalýdýr" þeklindeki çaðrýsý Diyarbakýr sýnýrlarýný aþmakta zorlanýyor. Bu sesi çoðaltmak için toplumsal vicdanýn ete kemiðe bürünmesi zorunlu gözüküyor. Yani iþimiz hem çok hem de zor! Ah be Ahparig! Sana sahip çýkanlardan bir bölümü de halen, senin cinayetini de her nedense bir türlü çözmeyen AKP ye selam durmaya devam ediyorlar. Oysa sen de bilirsin ki; ne senin cinayetinle ilgili ne de Uður Mumcu baþta olmak üzere diðer siyasi cinayetlerle ilgili AKP nin elini kolunu tutan kimse var! Ahparig, o arkadaþlarýný sana þikayet ettiðimi bil! Roboski'de yaklaþýk 1 yýl önce yaþanan bombardýmandan sað kurtulan Servet Encü dahil dört kiþiye "Pasaport Kanunu'na muhalefet" gerekçesiyle 8 bin TL ceza kesildi. Köylülerin sýnýrý geçmeleri bu kez parayla cezalandýrýldý. BOMBALAMADAN SONRA GECE DEÐÝL, GÜNDÜZ GEÇÝYORLARDI Habertürk'ten Ahmet Yukuþ'un haberine göre, Irak Federal Kürdistan bölgesine katýrlar ile gece giden Ortasu (Roboski) ve Gülyazý köylüleri TSK'nýn bombardýmanýndan sonra, sýnýrý gün ýþýðýnda geçmeye baþladý. MEDYADAKÝ HABERLER ÜZERÝNE HAREKETE GEÇÝLDÝ Güvenlik güçleri katýrla Haftanin e geçen köylülerin "kaçakçýlýk" yapmaya devam ettiði haberlerinin gazete ve televizyonlarda yer almasý üzerine ise harekete geçti. Gülyazý Jandarma Komutanlýðý, sýnýrda kaçakçýlýk yaptýðý belirlenen ve Roboski'deki bombardýmandan sað kurtulan Servet Encü ile yakýnlarý Ýdris Encü, Þeymus Encü ve Haydar Örek i karakola çaðýrdý. Þahýslar hakkýnda yasal iþlem yapan jandarma 5682 Pasaport Kanunu na muhalefet suçundan 2 þer bin TL para cezasý verdi. Cezanýn kabahat yeri olarak ise 34 kiþinin öldüðü 15 No lu sýnýr taþý gösterildi. SERVET ENCÜ: YAPTIÐIMIZ ÝÞ SINIR TÝCARETÝ Jandarmanýn ceza kestiði köylülerden Servet Encü cezaya tepki gösterdi. Yaptýklarý iþin kaçakçýlýk olmadýðýný, sýnýr ticareti olduðunu söyleyen Encü Dedelerimizden bu yana bölgede Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ jandarmanýn bilgisi dahilinde ticaret yapýlýyordu. 34 kiþi öldükten sonra bir süre ticaret durdu. Ancak ekmek paramýzý kazanmak için büyük risk alýp gidiyoruz. Bizim yaptýðýmýz ticarettir, 100 kiþi dahi ölse bu devam edecektir. Jandarmanýn kestiði cezayý verecek gücümüz yok. Cezayý ancak ticaret yapýp kazanarak ödeyebiliriz dedi. BirGün Son zamanlarda Yeni Akit, Sabah, Takvim ve Star adlý gazetelerin basýn, demokrasi ve siyaset etiðine uymayan çeþitli yayýnlar yapmasý üzerine Pir Sultan Abdal Kültür Derneði bir basýn açýklamasý yaptý. Bu açýklamayý aþaðýda yayýnlýyoruz. Kamuoyuna; Alevi Toplumuna; Þube Baþkanlarýmýza; Yönetim Kurulu Üyelerimize; Üyelerimize; Demokratik Kurum ve Kuruluþlara; Pir Sultan Abdal Dostlarýna; Yeni Akit, Sabah, Takvim, Star gibi gazeteler basýn, demokrasi ve siyaset etiðine uymayan yayýnlar yapýyorlar Mesnedi, amacý, yayýn politikasý belli olan ve Türk/Ýslamcýlýðý yegane amaç edinen güçler Pir Sultan Abdal Kültür Derneðini itibarsýzlaþtýrarak, marjinalleþtirmeye çalýþtýðý yetmez gibi; derneðimizle devrimci demokratik kurum ve kuruluþlarý karþý karþýya getirmeye çalýþan bir tezgah peþindeler Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, tüzüðü amacý, demokratik mücadele alaný ve anlayýþý belli olan bir Alevi kurumudur. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Alevilik adabýný ve kemaletini baþta Pir Sultan Abdal olmak üzere tarihte egemen inkarcý, ýrkçý, katliamcý, soykýrýmcý sisteme ve anlayýþa karþý destansý bir mücadele yürüten ululardan, velilerden, erenlerden, evliyalardan, aþýklardan, sadýklardan alýr. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Türkiye demokratik kamuoyunda, Demokratik Alevi kurumlarý içinde ve eþit yurttaþlýk mücadelesinde hiç tartýþmasýz deðerini ve kiþiliðini ispatlamýþ bir kurumdur. Derneðimiz ve Yolumuz tarihin her döneminde olduðu gibi hoyrat ve haramiler tarafýndan, yol düþkünü acizler ve ýrkçý faþist kesimler tarafýndan hedef haline getirilmeye çalýþýlmaktadýr. Derneðimize, Derneðin Genel Baþkaný olarak þahsýma ve derneðimizin mücadele anlayýþýna dil uzatan, karalama kampanyasý baþlatan Yeni Akit, Sabah, Takvim, Star gibi Gazeteler basýn, demokrasi ve siyaset etiðine uymuyorlar Bu gün (19 Ocak 2013) Star Gazetesinde çýkan ALEVÝ EVLERÝNÝ PROVOKATÖRLER ÝÞARETLEDÝ/ESKÝ TÜRKÝYE TÝPÝ PROVOKASYON baþlýklý haberde açýkça derneðimiz hedef alýnmýþtýr. Biz Pir Sultan Abdal Kültür Derneði ve Alevi toplumu olarak gece vakti kapýlarýmýzý iþaretleyenlerin kim olduklarýný biliyoruz, onlarý tanýyoruz. Bizans, Selçuklu, Osmanlý döneminde yapýlan katliam ve soykýrýmlarý överek Ecdadým diyenler Koçgiri den, Dersim e Maraþ tan, Çorum a Sivas tan, Gazi ye Kadar bir kanlý soykýrým tarihini bize yaþatanlar Ecdatlarýnýn kirli, iðrenç, kokuþmuþ yöntemlerini kullanarak bildik oyunlarýný tekrar sahneliyorlar!!! Adýný ifade ettiðimiz Gazeteler ve Star Gazetesi bir taþla birkaç kuþ birden vurmayý hedefleyerek Pir Sulta Abdal Kültür Derneðini marjinalleþtirmeye, sýradanlaþtýrmaya, itibarsýzlaþtýrmaya çalýþýyor. Adý geçen haberdeki kiþiler derneðimiz üyesi deðildir. Ayrýca Türkiye de devrimci demokratik deðerlere inanan ve bu uðurda mücadele yürüten tüm kurum ve kuruluþlar Pir Sultan Abdal Kültür Derneðine saygý duyar. Sol, demokratik, eþitlikçi, özgürlükçü, insan hak ve özgürlükleri için mücadele yürüten hiçbir kurum Pir Sultan Abdal Kültür Derneðini Çalýþmalarýna alet etmez, kullanmaz! Star Gazetesinin haberi tamamen gerçek dýþý ve uydurmadýr. Alevilerin evlerini Bir gece ansýzýn gelebiliriz! diyen ýrkçý, faþist kesimler iþaretlemiþtir. Kendinden menkul Suçlar üreterek adeta insan avcýlýðý yapan AKP ve AKP gölgesindeki yargý, Basýn, mülki idare amirleri ve güvenlik güçleri bilmelidir ki; Pir Sultan Abdal Kültür Derneði olarak Hakkýn ve hakikatin yolunda, Yol Ulularýmýzýn, Pirlerimizin, eren ve evliyalarýmýzýn yolundan gideceðiz ve taviz vermeyeceðiz. Kirli zihniyetini, Bizans, Osmanlý, Muaviye, Yezit oyunlarýný kullanarak derneðimizin adýný ve yolumuzu lekelemeye çalýþan bilsin ki; biz ezelden ebede giden ulu bir yolun yolcularý ve talipleriyiz. Her çemkirene dönüp bakarsak yolda kalýrýz (19 Ocak 2013) Saygýlarýmla Kemal BÜLBÜL Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný

3 Zaman bize ne söylüyor, ne diyor Vatan seven hücrelere gidiyor Cumhuriyetimiz oluyor talan Aydýnlar zindanda, var mýdýr yalan? Caniler korunur, vurgun var her an Ýþte gel gör, adaletsiz kurumlar Makam için yenik düþmüþ onurlar Adaletle çözüm ister sorunlar Osmanlýnýn ulemasý ürerse Ýktidarlar toplumlarý yererse Yobaz aymaz, sýnýf sýnýf bölerse Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Malatya da, 25 köy merkezinde ikamet eden çiftçilere kiþi baþý 375 TL tutarýnda katýlým desteðinin, hesaplarýna aktarýldýðý bildirildi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan konuyla ilgili olarak yapýlan yazýlý açýklamada, "Çiftlik Muhasebe Veri Aðý Projesi'ne kayýtlý il merkezine baðlý üç belde ile on ilçeye ait 25 köy merkezinde ikamet eden çiftçilere kiþi baþý 375 TL tutarýnda katýlým desteði hesaplarýna aktarýlmýþtýr yýlý içerisinde Türkiye genelinde Tekirdað, Ýstanbul, Bursa, Ýzmir, Konya, Nevþehir, Adana, Þanlýurfa, Samsun, Giresun, Erzurum ve Malatya olmak üzere toplam 12 ilde uygulanmakta iken, tarihinden itibaren il sayýsý 23 e çýkarýlmýþtýr. Malatya da 67 çiftçi ile proje yürütülmektedir. Projeye dahil olma ve ayrýlma gönüllülük esasýna dayalý olup, kayýtlar yýllýk yapýlmaktadýr. Proje gereðini yerine getiren kayýtlý çiftçilere 2012 yýlý sonu itibariyle 375 TL destek yapýlacaðý öngörülmüþtür. Bu öngörü doðrultusunda 375 TL katýlým desteði, kayýtlý çiftçilerimizin T.C. Ziraat Bankasý ÇKS hesaplarýna aktarýlmýþtýr" denildi. Ayrýca, 2013 yýlýnda devam edecek çiftçiler ve yeni katýlacak çiftçilerle katýlým anlaþmalarýnýn imzalanmaya baþlanýldýðý da kaydedildi. Yeni adaletin varsa bekleriz Bu zulmü, baðrýmýzda saklarýz And olsun ki Osmanlýyý paklarýz Zaman yakýn, þafak aydýnlanýyor Kurtuluþ kapýda, çanlar çalýyor Atatürk ün devrimleri sönüyor Ali Turab, yanlýþ döndüren çarký Bendi yýkmýþ, akmaz kurumuþ arký Baskýlý yöntemde, belirdi korku HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Belediyesi tarafýndan 58 köpeðin barýnabileceði tekli ve 4 erli köpek yuvalarý yapýldý. Nevþehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü Marangozhanesinde bir süreden beri yapýlan çalýþmalarla,2000 Evler Mahallesi Pireni mevkiindeki Köpek Barýnaðýnda kalan köpeklere yönelik toplam 58 köpek yuvasýnýn yapýmý tamamlandý. Sýkýþtýrmalý yongadan 4 er köpeðin kalabileceði 8 köpek yuvasý yapýlýrken,26 adet de tekli köpek yuvasý tamamlanarak, Nevþehir Belediyesi Köpek Barýnaðýna konuldu. Üst bölümleri yaðmur geçirmez Þýngýl ile kaplanan köpek yuvalarýnýn yapýmýný önümüzdeki günlerde de devam edecek. yapýlan kuþ yemlikleri, Camicedid, Güzelyurt, Sümer, Karasoku, Esentepe ve 350 Evler Mahallelerinde 10 farklý alana monte edildi. Karla kaplý alanlarda kanatlý hayvanlarýn yem bulma sorununu çözecek kuþ yemliklerinin önümüzdeki günlerde kentin deðiþik merkezlerine de monte edilerek sayýsýnýn artýrýlacaðý belirtildi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Belediyesi tarafýndan kuþlarýn yem ve su ihtiyaçlarýný rahatlýkla saðlamalarý amacýyla, þehrin deðiþik merkezlerine ahþap kuþ yemliði yaptýrýldý. Kuþ yemlikleri, belirli aralýkla görevlendirilecek personel tarafýndan kontrol edilerek su ilavesinde bulunulacak. Özellikle kýþ aylarýnda kanatlý hayvanlarýn yem ve su ihtiyaçlarýný saðlamalarýna yardýmcý olmak amacýyla, Nevþehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü ne ait marangozhanede üretimi Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Hasan KANKAL Nevþehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan Aýos Theodoros Trion Ortodoks Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan kültürel amaçlý olarak deðerlendirilmesi için Derinkuyu Kaymakamlýðý'na tahsis edildi. Ayestefanos Antlaþmasý gereðince 1858 yýlýnda yörede yaþayan Rum azýnlýk tarafýndan yaptýrýlan kilise, Kapadokya bölgesinin korunabilmiþ birkaç kilisesinden biri olarak biliniyor. Derinkuyu Kaymakamý Mithan Can Kutluca, Kapadokya bölgesinin bilinen en büyük kilisesi olan Aýos Theodoros Trion Ortodoks Kilisesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan kullanýmýnýn ilçe kaymakamlýðýna devredildiðini açýkladý. Kutluca, kendilerinin de bu kiliseyi Derinkuyu Köylere Hizmet Götürme Birliði'ne bakým ve temizliðinin yapýlmasý için tahsis edildiðini belirtti. Kubbesinde Pantokrator(Kainatýn Efendisi) Ýsa tasviri bulunan Aýos Theodoros Trion Kilisesi, uzun yýllardan beri sadece Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan özel izinle ziyaretçilere açýlýyordu.

4 Alevinin amacý kendi (insan aklý, doða aklý) dýþýnda ne bir uzama ne bir zamana gönderme yapar. Kendi varoluþu, kendi görünürlüðü dýþýnda bir varlýk ya da varlýk ötesi güç aramaz ve insanlar arasýna perde koymaz. Kendi dýþýna çýkarak, kendi dýþýnda bir þeyi temsil etmek ve temsil edilen bir dýþsallýk sayesinde varolmak yerine, kendi dýþsallýðýný kendinde barýndýran bir varlýk olmayý kabul eder. Baþka bir topluluk olma uðruna felsefesinden, inancýndan, yaþamý algýlama biçiminden ve insan iradesinden taviz vererek doða ile insan arasýndaki iliþkileri dýþlamaz. Üstelik benzeþim uðruna benzeþim ötesi bir yasallýk (!) olarak kendini yeniden tanýmlamaz. Bu nedenle Ýslam olan ve Alevi görünen bireyin hali ve içinde saklý kalan evrenin, boþluðun Alevi düþün yapýsý karþýsýndaki hali dehþet vericidir: Bilimi yadsýr, sanatý yadsýr, felsefeyi yadsýr, edebiyatý yadsýr. Kan ve can pahasýna yürütülmüþ takiyeyi yadsýr. Ancak bu dehþet hal ilk bakýþta görülmez. Bunun için bakan olmaktan çýkýp, yolun düþünme biçimini ve amacýný sorgulamak gerek. Aksi halde bakaný bir anlýk bir göz yanýlsamasýyla içine hapseder ve Alevi insan düþman insan olur. Tevella ve teberra ilkeleri bile yerle bir olur. Alevilik dýþýnda kalan düþünme yapýsý Ýslam ile birleþince ve buna bir de kýlýf dedelik bulunca, bu düþünce bir çýð gibi cahil ya da gerçek-dýþý Alevi arar. Bu tipleme Alevi edebiyatýnda, felsefesinde ayýklamak için özgün Alevi düþman arar. Bu nedenle Yunus Emre Alevi olmaktan çýkar. Bu nedenle Nesimi Alevi olmaktan çýkar. Bu nedenle Þeyh Bedreddin Alevi olmaktan çýkar. Bu nedenle Fazlullah Hurufi görmezlikten gelinir. Alevi mekânýna da bu yayýldýðýnda tümüyle yeni bir dehþet olgunlaþýr, Bu dehþetin özgün ve gelenekteki adý cahillik tir. Yolu geometrik mekânda gerçekleþen bir dýþ dünya temsiliyle karýþtýrmaya kadar taþýr. Öte yandan bu tür durumlarýn dýþýnda kalan ýskalamalarda ise karþýlaþtýramadýðý þeyler e ise optik körlük bulmacalarý uydururlar. Bunlar yaþamýn kuruluþ biçimine ya tanrýlar satýn alarak baktýklarýndan ya da akýl kýtlýðýndan bakarlar. Bu da olmazsa cahilce ve baþka dinlerin gözüyle bakmaktan kaynaklý olarak doða ve insan nedir, ne yapar, ne için yaþar sorusunu sorma cesareti göstermez ve canlýlýðýn içine/özüne bakmayý da yadsýrlar. Alevilik en önemli hoþgörüsünü utanmaya ayýrmýþtýr. Alevi birey cahilliði durumunda söz hakký kullanmayý utanma olarak meydana býrakýr. Öz tartmak, özden konuþmak budur. Alevi bireyken, can olma sürecinde, rehberinden bunu öðrenir. Yoksa Alevilikte rehber ne diye var. Yaþama, insanlýða ve öðretimize dair kalýp bir düþünce ilkeler dýþýnda- olmadýðýndan muhakkak yol bilgisi ile yýkanmak, abdest almak gerek. Can olma çabasýndaki bireyde etik ilke böyle oluþur, olgunlaþýr. Cahilin Yolu Olmaz Son dönem iyice laçkalaþtý. Alevi simgesi, imgesi olmayan ceberrut haller Aleviliðe sirayet etmeye baþladý. Alevilikte boþluklar oluþtukça, orijinal simgeler hýzla kirlenmeye, çekilmeye baþladý. Aleviliðin düþün yapýsý oyulmuþ sözde hakikatler ve imgelerle savunulmaya baþlandý. Bu geometrik oyunlarla Alevi dünyasý yeniden terzilerin eline geçmeye ve hangi geometrik þekle uyarsa ve adý Ýslamsa ona göre þühedayý(!) kapsayan, öneren ve göz boyayan tevil geliþtirildi. Yetmedi, takiye gerçeðin özü oldu bilineni bilinmezliðe evriltmekte, bilinmezlik, öz algýlayýþ oldu. Doðaya aykýrý olan, doðayla özdeþ olmayan ne üzere Alevilik olarak indirgenebilir. Bu Alevilik adý altýnda, gelenekçi bir zapt ile Alevi dokusunu, kökünü tersyüz etmeye çalýþan anlayýþlarla, düþüncelerle bir kata taþýnmasý, tersine çevirme anlayýþýdýr. Aleviliðin bu yeni tiplemeler tarafýndan oluþturulan ve Ýslam la özdeþ, eþses olmayý amaçlayan ülküyle bir ilgisi yoktur. Alevilik tüm insanlýðý davet eden, ona yeni bir felsefi algý oluþturmayý amaç edinen, canlý doðayla cansýz doðayý insanlýða hatýrlatan ve bunu zamansal bir iliþki olmaktan çýkarýp, yaþam biçimini, insanýn doðayý algýlayýþýný merkezine koyan bir sistemler bütünüdür. Yüzyýllarýn yapamadýðýný Aleviliðin cahilliðe sürüklenen, bu yüzyýlýnda yol ilkesine uymayan ve gelenekçilik adý altýnda safsata ile yola çýkan ilke, etik tanýmayanlar tarafýndan yapýlmaya çalýþýlýyor. Alevilik insanlýðý yeniden yapýlandýrma olduðu kadar, metafiziði de yýkmadýr. Bu tür düþüncelerin insanlýk karþýsýnda tutunamadýðýnýn, ancak çýkarcýlar eliyle sahnelendiðinin dinselleþme potansiyelini en yüksek seviyeye çýkarmýþ olan Türkiye de görüldüðü kadar açýk bir çöküþ sürecidir. Maneviyata sarýlma diye yolun karþýsýna, insanlýðýn karþýsýna çýkarýlan þey insanýn maddeleþmesinden baþka bir þey deðildir. Bu düþüncelerin masumiyeti de hiç olmamýþtýr. Bunlarýn peþinde Aleviyim diye dolananlar tuzak kiþilerdir ve dedeliðin kullanýlmasýnda olduðu gibi ilkesiz ve cahillerdir. Bu nedenle yüceleþtirdikleri þey Alevilik adý altýnda baþka bir þeydir ve bu da yýkýla yýkýla parçalanmaktadýr. Bu tutumlarla yaratýlan ya safsatadýr ya da Ýslam da yýkanmýþ hurafeler serisidir. Çarpýk Düþünce Sonuçta bu durumun tümüyle Alevilik gerçeðine, ilkelerine, yaþam biçimine çarpan cahil ve çýkarcý bireylerin teselli için ters bir istikamette ilerlemeleri ötesinde bir karþýlýðý yoktur. Onlara göre bir gün doða da müslümanlaþacaktýr. Ufuklarý bu kadardýr. Bu dinci pelesenklik tanrýsal yasacýlýðýn, doðadýþýlýðýn ezeli-edebi gösterisinin temsilcileridir. Onlarýn öykündüðü ne insanlýðýn geleceðidir, ne de Aleviliðin deðerlerdir. Öykündükleri insanlýðýn, doðanýn yasalarýnýn tüketilmesini saðlamak ve Aleviliði Ýslam ýn tanrýsal yasacýlýðý görüþüne dönüþtürmektir. Alevi yaþamýný, Alevi bireyin varlýðýný can olmaktan çýkarýp böylesi bir imgenin çifte bir varoluþ olarak konumlandýrýlmasý masum gibi görünen bir vahþettir. Cahilce teslimiyet uðruna Alevi öðretisini çökertmek istemektir. Alevi düþün yapýsýnda bu gösteriye, bu taþýnmaya hizmet edecek çok az materyal vardýr. Bu materyal de akýl süzgecinden geçirildiðinde, bilinçli bir takiyeden ya da kitmandan kaynaklý dönemsel yýpranmalarý tamir etmek, muhalifliðin aðýr bedellerinin geleceðe taþýnmasýný azaltmak amaçlýdýr. Yaþayabilmek için sessizce, öðretiye yeni özgün olmayan þekilciliklerin taþýnmasýdýr. Bu ayrýca Hurûfiliðin engin küpünde dönüþtürülmüþ ve baþka baþka deðerler olarak adlandýrýlma ile de teþhir edilmiþtir. Böyle olmasýna karþýn, Aleviliðe, Ýslam adlandýrmasý sahte bir gülücük, karanlýk bir cahillikten öte bir düþünce yapýlanmasý deðildir. Alevi dedeleri yol hizmetlerini yol kurallarýna göre yaparken bu tür hurafelerle hep mücadele etmiþlerdir, hâlâ da görevlerinin bilincindedirler. Alevilik güçlü olduðu anda bu tür doða-dýþý ikameleri temizlemiþtir. Aleviliðin sahici çekirdeði aklýdýr, sezgisidir ve bunlarý yaratan kerametleri ve yol hikmetleridir. Þimdi Aleviler arasýnda bu öykünmeci kapýlarýn yükseltilme çabalarý bir inandýrýcýlýk taþýmamakta ve her Ýslami düþünce için yol, kapý aralandýðýnda tersine bir hamle ile karþýlanmakta ve öykünülen þeyler, boyanmýþ renkleri ile dökülmektedir. Öykünmek, yalnýzca görmek deðildir. Ayný zamanda gördüðünü iyi bilmektir. Gördüðünü anlamak ve ona dönüþmektir. Bunlarýn hürmeti Ýslam a deðil. Ýslam ý dahi bilmediklerinin ve olamayacaklarýnýn kirini taþýmak. Ýslam ýn ne olduðu ortada ve kurallarý ile iþler. Bunlarýn kurallarý baþka. Ne Ýslam a dayanýr, ne de Aleviliðe. Yüzergezer esrimeler taþýr bunlar. Gidip gidip gelirler. Ýslam olana sözümüz yok, dinini nasýl istiyorsa öyle yaþayabilir. Kurallara uyar ya da uymaz. Ancak Alevi bir canýn Ýslam olmadan, Ýslamcýlýk taslamasý karanlýkta sürekliliktir. Bunlarýn ki maskaralýk, olmazsa maskeleme. Gizli dincilik, sözde imancýlýktýr. Bir toplumun görüþü, düþüncesi gelenekleri yahut yasalarý ile ilkelere baðlanýr. Bir yandan kendini resmedilen dünyanýn akýþ ritminde konumlandýrmak ister, diðer yandan doðayý çifte katladýðý an, onu kendine de dönüþtürür: Kiþi öykündüðü an artýk doðayla özdeþliðini yitirmiþ olduðu için haliyle doðanýn kendinden farklýlaþmýþ olacaktýr. Doðayý temsil etmekten feragat ederek ona teslim olmak bile, doðayla öykünmecilik ilkesi arasýnda açýlan uçurumun iþaretidir: Ancak doðayla bir olunamadýðý an doðaya teslim olunur. Çünkü öykünmek demek, öykünülen þeyin kendi olmamak/olamamak, o yüzden ona öykünmek demektir. Alevilikte Ýslami simgeleri ve yaþamý görmek, bilinç perdelenmesi ya da bilinç yarýlma sýdýr. Böyle ancak Alevilikten çýkýlma, yokoluþ yaþanabilir. Bu yönlü davranýþ sergileyenler bunun iþaretini vermektedirler. Namaz kýlmak, Ýslam oruçlarýný tutmak þart görülmezken, sadece düþünce ile baðlý olmak iki sahteliði, çift anlamý ile içinde barýndýrýr. Olunmak istenen bir türlü olamamak ya da hicap bir korkunun, soru iþaretinin yarattýðý duygu ile boþlukta kalmanýn getirdiði avunmalar. Alevilik doða-ötesi olmayý reddettiðine ve bunlar doða-ötesi olmaya çabaladýðýna göre vahdeti vücud ilkesinden feragat edilerek, Alevi olunmaya çalýþýlmaktadýr. Ýkrar almak burada konumuz olmamakla birlikte, ikrar alacak olanýn önce bu doða-dýþýlýðý reddetmesi gerek. Yoksa yolda olma þansý yoktur. Ýkrarýn varlýðý da gözetilerek bu noktayý tartýþtýðýmýzda yeni bir temsil geleneðinin içine taþýnma çabasýnda olanlarý görüyoruz. Bu da Ýslam ýn þeriatýnýn kýrýlarak içine yuva yapýlmasýdýr. Hastalýk taþýyýcý gibi, tenyalaþarak, orada(n) zorla asalak tarzda beslenmektir. Bunun için epey kilometre taþý gitmiþ olanlar da vardýr. Kendi içlerindeki dünyayý Alevi dünyasý sayan ve Alevi aklý, felsefesi ve ilkelerini yadsýyarak bu yola baþvuranlar, soydan olsun, gerçeði saptýran veya gizleyenler olsun, yaþam tarzlarý ile bunu her koþulda dýþavururlar. Onlardaki öykünmenin yarattýðý ruhsal ve kiþilik sorunu, onlarda bazý dinsel sapmalarda olduðu gibi, yaþayýþýn gerçeði ile çakýþmasý olanaksýz içsel dünyanýn çakýþamadýðý bir uzamdýr. Bunlarda Alevi olmak imgesi ruhun derinliðinde bitmiþtir. Bunlar Aleviliði dinsel bir küme, tartýþma ve yaþayýþ alaný olarak Aleviliðin karþýsýnda bir temsile yönelmiþlerdir. Aklýn kullanýlmadýðý dört kapý kýrk makam bir gösterge olamaz. Rehbersiz yol sürülemeyeceðine ve çaðýmýzda bu rehberin bilgi, sorgulama olduðu dikkate alýndýðýnda sorunlarýnýn aþýlamayacaðý da açýktýr. Cennet ya da cehennemi kimse onlardan koparamaz. Doða da, doða-dýþý da insan bilincinin ve ruhunun derinliklerindedir. Bu nedenle modern insan kabullerle hareket ettiðinde dýþarýdan gelen bir ýþýkla aydýnlanmasý mümkün deðildir. Bir de yargý üreten ve bundan yararlanan insan tiplemesi ise, kendi aydýnlýðýný ve karanlýðýný içinde taþýmaktadýr. Güneþe, ýþýða, sorguya açýlacaðýna; dinin, hurafenin ve akýl dýþý dünyanýn meskeni olan bilinçdýþýna inerler. Zamanla yarattýklarý imgenin, inanmanýn içsel derinliði onlarý tatmin ettikçe bir bakýþa, algýya, Alevi karþýtlýðýna dönüþeceði ise aþikârdýr. Hatayi nin yolun kýyýsýnda Ýslam la cebelleþenlere sözü açýktýr. Bizde onun sözü ile yoldan düþene ses olalým: Gönül ne durursun sende varsana Varýp eþiðine yüzler sürsene Mürþidin isteyen kendi arayý Arayanlar buldu derde çareyi Yüzbin okur ise aktan karayý Bu dünya durdukça eðer dursan da On dünya dolusu kitap görsen de Her harfine binbir mâna versen de Halil yaptý Kabe yi oldu delîl Farz oldu varmayanlar oldu melil Muhammed e rehber oldu Cebrail. Hatayi sözünün manisin verdi Yâr ile ettiði ahdine durdu Cebrail Musa ya Hýzýr a var dedi

5 Tarihte anlatýlanlara bakmadan önce bu tarihin kimler tarafýndan yazýldýðýna bakmak lazým. Kimlerin yazdýðýna bakmadan önce de, bu yazýcýlarýn yaþadýðý tarihe bakmak lazým. Böylelikle tarihi anlamak daha da kolaylaþýr. Çünkü anlatýlan ya da yazýlagelen tarih, yazýcýlarýnýn, iktidar ile olan münasebetlerinin aynasýdýr. Hele mesele ecdada dayanýrsa, muktedir olan, ecdadýný görkemiyle bilmek ister. Ki kendi tarihini yazdýrmak isteyen muktedir de þanýný nesillere taþýmak ister, kendi tarihini kendi kaleme aldýrýr. O yüzdendir ki tarih anlatýcýlýðý saray duvarlarýnýn, han çadýrlarýnýn dýþýna çýkmaz. Bir de tarihini, kendi özel tarihçisine kaleme aldýrmayanlarýn tarihi var. Resmi tarih anlatýsýnda ya kul olarak ya da isyan eden güruh olarak geçenler... Muktedirin tarihinde yer alabilme þanslarý, iktidarla olan uyumlarýndan geçmesi gerekenler... Ama tarihin asýl sahiplerine yer vermeyenlere inat, gizlenen gerçeðin anlatýcýlarý dün vardý bugün de var. Ezel Akay ve Haldun Çubukçu nun birlikte kaleme aldýklarý 'Yargu', tam da bu anlatýlmayanlarýn, yazýlmayanlarýn tarihini anlatmakta. Yargu savaþlardan, isyanlardan kalmýþ, bulunmuþ çocuklar olan Karacakýzlýlarýn ýn yargýlanýþýný konu alýr. Yargu kurulur, oyun baþlar, hukuk ve adalet çarpýþmaya baþlar. Karacakýzlýlar mülkiyetin, iktidarýn olmadýðý, yer yüzünde yerleri olmayan bir kavimin adýdýr aslýnda. Karacakýzlýlar kitapta anlatýldýðý çerçevede hiç var olmamýþ olsalar da, resmi tarihteki olaylar ve kiþilerle bir bütünlük oluþturularak, ete kemiðe bürünüyorlar. Bu tarihi anlatmaya nasýl karar verdiðini, Yargu yu, hukuka karþý adaletin savaþýný Ezel Akay a sorduk. Kitabýn fikri nasýl oluþtu ve nasýl iki yazarlý oldu? Bu romanýn ana temasýný, temel karakterlerini ve dramatik hedefini içeren bir taslak öyküyü 20 yýl kadar önce oluþturmuþtum. Niyetim bu hikayeden bir sinema filmi senaryosu çýkarmaktý. Ancak hem sektörün bütçeleri hem de baþka maceralar nedeniyle sadece notlarý ve temel meseleyi daha da derinleþtirmek için okumalar ve araþtýrmalar yapmaktan daha ileri gidemedim. Taa ki Haldun Çubukçu nun 'Yýldýzsayan'ýný okuyana kadar. O romanýn uslubu, tasavvuf denen muammaya ilham verici yaklaþýmý ve derin entrika kurgusu beni çok etkiledi. Aradýðým ruh kardeþimi buldum! dedim ve soluðu Haldun Çubukçu nun yanýnda aldým. Allah tan o sýralar Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü yü çekmiþtim de Haldun pek beðendiðini söylediði bu filmin yönetmeninin ahlaksýz teklif ine hayýr demekte zorlanmadý. Birlikte yaptýðýmýz birkaç tartýþma seansýndan sonra önce senaryoyu yazmaya karar verdi Haldun. Ancak içinde oluþan derya, benim romanýný yazmalýsýn teklifimi ciddiye almasýna neden oldu. Bu aþamadan sonra çok az tartýþarak yol aldýk. Haldun sonunda benim asla beceremeyeceðim bir dil denizi ve çok girift bir entrika ile hayranlýk uyandýran bir yeni kurgu yarattý. Þimdi romaný iyi anlayýp senaryoya dönüþ vaktidir benim için OYUN BÝZÝMDÝR ADALET HEDÝYEMÝZ Hukuk ve adalet kavramý yan yana hatta çoðu kez birbirlerinin yerine de kullanýlýr. Siz de Yargu da bu iki kavramýn birbirleriyle olan savaþýný anlatýyorsunuz. Nasýl bir savaþtýr bu? Benim için bu hikayenin ilhamý dünyanýn son yüzyýlýnýn gençlik hareketleridir. Onun için Karacakýzlýlar Genç tir. Sanki hep genç kalacaklar, hep ruhumuzun etrafýnda büyüdüðü, oyun denen muammayý unutmamýþ bir bünyeye sahip olacaklardýr. Kýzýlderililer, göçebe Asyalýlar, Babai topluluklarý, Hippiler, 68 liler, Paris Komünarlarý, gibi medeniyetin çeperlerinde dolaþanlar, bu savaþýn hep ayný tarafýnda yer aldýlar: Adalet tarafýnda. Çünkü bu topluluklar hiçbir zaman iktidarda deðildiler. Ve hukuk, doðasý gereði, hep iktidarýn elindeydi. O hukuku dönüþtürecek ilk þey o hukukun adaletsiz olduðunu vurgulamaktýr. Çaðlar boyunca sürmüþ bir savaþtan söz ediyoruz. Þaþýrtýcý bir doðasý var bu adalet savaþýnýn: Aslýnda hep hukukun adalet talebi yönünde deðiþmesiyle sonuçlanmýþtýr. Yani hukukun adaletsizliðine karþý açýlan savaþta hep adalet galip gelir! Ama genellikle birkaç nesil sonra! Ýnsanlýk tarihi açýsýndan galip gelen adalet, bunun uðruna hayatýný ve canýný veren bir neslin yalnýzca arzusu olarak kalýr. Ýþte bu yüzden ve bunu bilen Karacakýzlýlar, geleceðe bir iþaret býrakma oyunu oynarlar hep. Yargucu nun mahkemesinde de bunun deðerini fark ederler. Önemli olan iktidarýn elindeki hukukun adaletsiz olduðunu hatýrlatmak, üstelik de unutulmayacak oyunlarla bunu yargýçlarýn, tanýklarýn, danýþmanlarýn ve tüm seyircilerin ruhuna kazýmak ellerindeki tek çaredir. Hukuka karþý verilen mücadele bu yüzden bir gelecek aþký, bir dirayet ve bir kendinden vazgeçiþ gerektirir: Oyun bizimdir, bugüne aittir, adalet ise hediyemizdir, sizindir, yarýn doðacak olanýndýr. Peki neden Bulunmuþ çocuklar dýr Karacakýzlýlar? Babailer isyaný sýrasýnda o dönemde Anadolu yu yöneten tüm güçler bir tarafta,(bizans, Selçuklular, Moðollar, Araplar), onlar tarafýndan yönetilmek istemeyenler diðer tarafta (göçebe Türkmenler, Hýristiyan derviþler, Ermeni köylüler, Yahudiler, Rumlar). Göçerlerden ve köylülerden oluþan bu kitleler örgütlendiler ve önce bir süre galip geldiler. Sonra Malya ovasýndaki büyük yenilgi gibi peþ peþe gelen yenilgilerle daðýtýldýlar, yok edildiler. Büyük katliamlarda, ceza olarak yakýlýp yýkýlan köylerde, obalarda ve diðer yerleþim yerlerinde, 2 yaþýndan büyük bebelerine kadar kýrýlan halktan geriye sadece iþte o 2 yaþýndan küçük bebeler kaldý. Bir derviþ bu bebeleri topladý, onlardan, bu bulunmuþ çocuklardan bir oba kurdu! Onlarý Türkmen-göçer-Babai geleneklerine göre yetiþtirdi ve dünyaya saldý! Sadece gençlerden oluþan, 40 yaþýna gelenin yatýk edildiði, yani, göç yolunda kurulan bir eve yerleþtirildiði bu yol arkadaþlarý, Karacakýzlýlar, Budizmden, Eflatun a, Brahmanlardan, Hýristiyan Barnabasçýlýða, Þamanlardan, Kalenderiliðe her Heretik öðretinin içinden geçip kendilerine has bir bütünlüðe kavuþtular. Onlarýn bu yeryüzünde yeri yoktur! ÞAÞIRTMAK DÜZENÝ BOZMANIN EN CAZÝP YOLUDUR Karacakýzlýlar Yarguyu bir oyun haline getirirler. Çünkü onlar için her þey bir oyun. Ama öte yandan oyun içinde oyun var. Sanki filler tepiþiyor da çimenler eziliyor gibi? Çimenler, yani Karacakýzlýlar, filler tarafýnda ezilmeyi reddederler. Çalý olurlar, diken olurlar, sarmaþýk, karmaþýk, kaotik bir savaþ açarlar ezenlere karþý. Þaþýrtmak, düzeni bozmanýn, sarsmanýn en cazip yoludur. Oyunu bozan bir oyundur yaptýklarý! Neden oyun? Oyun prensip olarak çocuksu ve zararsýz görünür. Ancak izleyen için bile bir cazibesi vardýr. Ýþte bu cazibe, aslýnda çok etkili bir ikna aracýdýr. Her aný yaratýcýlýk gerektiren, kendini izleyeni iyi tanýmayý gerektiren, ahlaki bir stratejisi olan ve mutlaka yeni taktikler yaratan bir mücadele türüdür. Ýnsan yaratýcýlýðýnýn toplumsal mücadele alanýnda ne kadar etkili olabileceðinin somut örneklerini görmek isterseniz, oyun kavramýnýn nasýl etkili sosyal manevralar doðurabileceðinin kanýtý olarak lütfen insan haklarý alanýnda yeni taktikler projesine bir bakýnýz Karacakýzlýlarý yargýlayan Moðol Yargucu Þigi Kutuku da 'Bulunmuþ Bir Çocuk'. Lakin o yargýlayan tarafta. Bu benzeþme aslýnda çok derin bir ayrýmýn da göstergesi oluyor sanki? Yöneten ve yönetilmek istemeyen arasýndaki iliþki, aslýnda kimliklerden baðýmsýzdýr. Bugünün ezileni, rahatlýkla yarýnýn ezeni olur. Düzen yer deðiþtirmeye izin verir, yeter ki kadim iliþki devam etsin, bir baþ ve altýnda o baþa hizmet edenler olsun! Bulunmuþ Çocuk metaforu sosyal ve þahsi seçimlerin kimliklerden nasýl baðýmsýz olabileceðini de gösterir. Ama yine de bu bulunmuþ çocukluk, bu köksüzlük Þigi Kutuku ve Karacakýzlýlarýn ortak kaderine, insanlýðýn ortak kaderine iþaret eder. Ýktidarýn hukukunun temsilcisi ulu Yargucu, sonunda bu ortaklýðýn keþfinin etkisiyle, Karacakýzlýlarýn adalet talebi karþýsýnda boyun eðer, Koko defter i bir kenara býrakýr, tapýndýðý adalet tanrýsýndan, yalnýzca isteyen adalet putu ndan mahkemede iþlediði büyük günahlarýnýn affýný diler. Bulunmuþ çocuk olmak Yargucu ve Karacakýzlýlarý, adaleti ve talep edeni ayýran deðil birleþtiren bir metafordur. Kitaptan alýntý yaparak soracak olursak "Fikirleri, oyunlarýyla birleþip heyulaya dönüþüyor. Hayattan heyulaya dönüþmüþ fikir, ancak kendini gerçekleþtirdiðinde, yani vücut bulduðu sýrada güçlüdür. Ama heyuladan hayata dönüþen fikir, eskisinden kat kat güçlü ve yýkýcýdýr... Fikirleri dünyaya kök saldýktan sonra, bedenleri yok etmek ne kazandýrýr ki?" sizce Karacakýzlýlarýn heyulalarý hayata dönüþmüþ müdür? Hayýr! Evet! Ölmeyen ama Olmayan þey! Eðer bahsedemiyorsak, ölüdür, bahsetmek þöyle dursun üzerine roman yazýyorsak hayata dönüþmüþtür! Bir akýllý ateist için, tanrý yoktur! önermesi manasýzdýr. Çünkü adý olan her þey vardýr! Ve bu insanlarý etkilemeye devam eder. Karacakýzlýlar da adý var, cismi yok varlýklardandýr. Kendilerini, fikirlerini bir Heyula'ya (eski yunancadaki hyle ) dönüþtürürler, kalabilmek için eylemleriyle yeni bir ad kazanýr ve o adla anýlýrlar. Heyula nýn biçimi yoktur. her biçimi alabilir, madde'nin öncülüdür (kendisi deðil, öncesi, habercisi, önceki hâli). Tavus þöyle düþünüyordur herhalde: vücudu eþyasýdýr insanýn, bu vücud ben demek deðildir ama o olmasa ben ruhumu belli edemem. Benim bir vücudum bir de ruhum yoktur. Biz sizin böldüðünüz gibi bölmeyiz hilkati. Vücud benim mülkümdür!.. MUZAFFERLERÝN TARÝHÝNÝN ALTERNATÝFÝ OLABÝLECEÐÝNE DAÝR BÝR ÝKÝRCÝK TOHUMUDUR Tarih deyince akla hep devletlerin, imparatorluklarýn, fetihlerin tarihi gelir. Hep zafer vardýr bu tarihin nihayetinde. Sizin tarihinizin neden eksik zaferi? Gerçek zafer nedir? Bu soruyu sorana göre deðiþir. Biz hikayeleri geçmiþi anlamak için anlatmýyoruz. Geleceðe bir iz býrakmak için anlatýyoruz. Karacakýzlýlar bizim anlattýðýmýz çerçevede hiç varolmadýlar. Ama bize ilham veren yine de geçmiþin yaþantýlarý ve fikirleridir. Bu hikaye, bir alternatif tarih deðildir. Resmi tarihin, yani muzafferlerin tarihinin bir veya birçok alternatifi olabileceðine dair bir ikircik tohumudur. Bu hikaye Karacakýzlýlarýn bir heyulaya dönüþtüðünün bir kanýtýdýr. Galip gelselerdi onlardan böyle söz edemezdik. Ama böyle demek bana aðýr geliyor: Belki de bir kez olsun Karacakýzlýlar galip gelseydi, artýk resmi tarih, ile gayrý resmi tarih, hukuk ile adalet çatýþmalarýndan kurtulmuþ olurduk. ÝKTÝDAR KAVRAMINDAN UZAK OLDUKLARI ÖLÇÜDE TEHLÝKELÝLER Kitapta bahsedilen Türkler ve Türkmenlerle arasýndaki fark nedir? Tarihsel gerçeklik olarak cevabý baþka, hikayecilerin seçtiði bir metafor olarak cevabý baþka! Benzer bir dili konuþan ama biri yönetici kesimi, diðeri yönetilemeyen kesimi iþaret eden kimlik tanýmlarýdýr bunlar. Aralarýndaki dilin farklýlýðý bile ideolojik bir farka, sýnýfsal bir farka, iktidar alanýndaki bir farka iþaret eder. Ýktidar kavramýndan o kadar uzaktýrlar ki, Karacakýzlýlar bu yüzden anlaþýlmaz, cahil, tehlikeli bulunurlar. Moðol ordusunun büyük lojistik danýþmanlarý, Vikingler, Araplar, Çinliler, Venedikliler, Bizanslýlar ve Ýranlýlardan oluþan entelektüel gücü, dilleri ve kültürleri bu kadar çeþitli olmasýna raðmen kendi aralarýnda bir dil bütünlüðü bulurlar. Ama Karacakýzlýlar bu bütünlüðün de dýþýndadýr. Gerçek yabancý dýr onlar. YUNANCA SUSAN, SIRPÇA ÖLDÜREN, TÜRKÇE BÝLGELÝK YAPAN... Kitapta o döneme özgü bir dil kullanýyorsunuz. Özellikle de bu dili açýklayýcý ekstra bir yöntem yok kitapta. Bunu böyle kullanmanýzdaki amaç nedir? Bahsettiðim gibi, hem ayný hem ayrý olanýn anlaþýlabilmesi için seçilmiþ bir dil bu. Dil oyunu ayný zamanda ideolojik olanýn, yanlýþýn doðruyla, hakikatin kurmacayla karýþtýðý alanýn ortaya çýktýðý bir alandýr. Karacakýzlýlar "Eflak dilinde yalan söyleyen, Yunanca susan, Çince sayan, Rusça ilahi okuyan, Sýrpça öldüren, Türkçeyle bilgelik yapan" her kültürün içinden geçip zenginleþmiþ bir göçer medeniyetidir. Ama Karacakýzlýlar ýn dili anlaþýlmaz bir dil deðil biz Türkiyeliler için. Aslýnda bölük pörçük, orada burada hala yaþayan sözcük ve kavramlarla yeniden bütünselleþtirilmeye çalýþtýðýmýz bir dildir bu. Bizim dilimizdir ve onu anlamak, sadece dili deðil, bir toplumsal ruhu da anlamak olacaktýr. Evrensel

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi LYS FELSEFE Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (TS) Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Ermeni Sorunu Hakkýnda Söylenmeyenler Fransýz Ulusal Meclisi Ermenilere 1915 te yapýlan soykýrýmý inkar edenlerin suç iþlemiþ kabul edilmesini öngören bir yasayý onayladý. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI:

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

AYLIK GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 17 EYLÜL 2010 Komünist Manifesto yu ezbere bilen bir oportünist Referandum sürecinde solun Evet veya Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi pozisyonlarýný

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı