Kýskanç da gözaltýna alýnanlar arasýnda. Emniyet te gözaltýna alýnanlar ile görüþen avukatlar gözaltý sayýsýnýn 23 olduðunu Kaynak: BirGün Gazetesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýskanç da gözaltýna alýnanlar arasýnda. Emniyet te gözaltýna alýnanlar ile görüþen avukatlar gözaltý sayýsýnýn 23 olduðunu Kaynak: BirGün Gazetesi"

Transkript

1 YIL:8 Patriotlar, tartýþmalar eþliðinde Türkiye sýnýrýna girdi. Almanya 'nýn Lübeck kentine baðlý Travemünde Limaný'ndan 8 Ocak'ta yola çýkan gemi, dün Ýskenderun Limaný'na geldi. Geminin Ýskenderun Limaný'nda yükünü indireceði öðrenildi. Bu arada Hollanda hükümeti ve meclisinin daha önce NATO'nun talebi doðrultusunda gönderilmesine onay verdiði, Türkiye'nin Suriye sýnýrýna konuþlandýrýlacak patriot sistemlerini taþýyan ve önceki akþam saatlerinde Ýskenderun Körfezi'ne demir atan Cebelitarýk bandralý Louise Russ adlý 18 bin grostonluk geminin de bekleyiþini sürdürdüðü gözlendi. MUHALEFET TEN ÝNCÝRLÝK E ÇIKARMA Patriotlarýn yerleþtirilmesini protesto eden ve Adana'da Ýncirlik Üssü ne yürüyen Gençlik Muhalefeti üyelerine polis saldýrdý. Ýcirlik giriþinde barikat kurarak yürüyüþe izin vermeyen polise, Gençlik Muhalefeti üyeleri yürüyüþü sürdüreceklerini söyledi. "ABD Askeri olmayacaðýz, Katil ABD taþeron AKP" sloganlarý ile yürüyüþe geçen kitleye, çevik kuvvet polisleri jop ve biber gazý ile saldýrdý. Slogan atmaya devam eden ve eylemlerinden geri adým atmayan gençler, polis tarafýndan darp edilerek gözaltýna alýndý. Açýklamayý takip eden BirGün Gazetesi muhabiri Duygu Kýskanç da gözaltýna alýnanlar arasýnda. Emniyet te gözaltýna alýnanlar ile görüþen avukatlar gözaltý sayýsýnýn 23 olduðunu bildirdi. Kaynak: BirGün Gazetesi DÝSK, KESK, TTB ve TMMOB öncülüðünde ülkenin her yanýnda olduðu gibi Ankara da, Kolej Meydaný nda saat: 12:30 da Sakarya Meydaný na yürüyenler, yürüyüþ boyunca emperyalizme ve iþbirlikçilerine tepki gösterdiler. ABD EMPERYALÝZMÝNÝN TAÞERONU OLMAYACAÐIZ. SURÝYE YE EMPERYALÝST MÜDAHALEYE HAYIR. ORTADOÐU NUN GELECEÐÝNE HALKLAR KARAR VERSÝN! yazýlý pankart arkasýnda Kýzýlay a yürüyenler, yürüyüþ süresince, KATÝL ABD ÝÞBÝRLÝKÇÝ AKP YAÞASIN HALKLARIN KARDEÞLÝÐÝ KATÝL ABD ORTADOÐU DAN DEFOL GÜN GELECEK DEVRAN DÖNECEK AKP HALKA HESAP VERECEK sloganlarýný haykýrdýlar. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan konuyla ilgili olarak yapýlan yazýlý açýklamada, "Çiftlik Muhasebe Veri Aðý Projesi'ne kayýtlý il merkezine baðlý üç belde ile on ilçeye ait 25 köy merkezinde ikamet eden çiftçilere kiþi baþý 375 TL tutarýnda katýlým desteði hesaplarýna aktarýlmýþtýr yýlý içerisinde Türkiye genelinde Tekirdað, Ýstanbul, Bursa, Ýzmir, Konya, Nevþehir, Adana, Þanlýurfa, Samsun, Giresun, Erzurum ve Malatya olmak üzere toplam 12 ilde uygulanmakta iken, tarihinden itibaren il sayýsý 23 e çýkarýlmýþtýr. Malatya da 67 çiftçi ile proje yürütülmektedir. Projeye dahil olma ve ayrýlma gönüllülük esasýna dayalý olup, kayýtlar yýllýk yapýlmaktadýr. Proje gereðini yerine getiren kayýtlý çiftçilere 2012 yýlý sonu itibariyle 375 TL destek yapýlacaðý öngörülmüþtür. Nevþehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan Aýos Theodoros Trion Ortodoks Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan kültürel amaçlý olarak deðerlendirilmesi için Derinkuyu Kaymakamlýðý'na tahsis edildi. Tarihte anlatýlanlara bakmadan önce bu tarihin kimler tarafýndan yazýldýðýna bakmak lazým. Kimlerin yazdýðýna bakmadan önce de, bu yazýcýlarýn yaþadýðý tarihe bakmak lazým. Böylelikle tarihi anlamak daha da kolaylaþýr. Çünkü anlatýlan ya da yazýlagelen tarih, yazýcýlarýnýn, iktidar ile olan münasebetlerinin aynasýdýr. Hele mesele ecdada dayanýrsa, muktedir olan, ecdadýný görkemiyle bilmek ister. Ki kendi tarihini yazdýrmak isteyen muktedir de þanýný nesillere taþýmak ister, kendi tarihini kendi kaleme aldýrýr. O yüzdendir ki tarih anlatýcýlýðý saray duvarlarýnýn, han çadýrlarýnýn dýþýna çýkmaz. Bir de tarihini, kendi özel tarihçisine kaleme aldýrmayanlarýn tarihi var. Resmi tarih anlatýsýnda ya kul olarak ya da isyan eden güruh olarak geçenler... Avanos'a yapýlmasý planlanan yeni mimari taþ köprünün, projelerinin elde edilmesine yönelik olarak düzenlenecek mimari proje yarýþmasý için çalýþmalara baþlandý. Avanos Belediyesi tarafýndan "Mimarlýk, Peyzaj Mimarlýðý, Mühendislik, Kentsel Tasarým Projeleri, Þehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarýþmalarý Yönetmeliði" kurallarý içerisinde "Serbest, Ulusal ve Tek Kademeli" olarak "Avanos Köprüsü ve Köprü Giriþleri Mimari Proje Yarýþmasý" adý ile yarýþmaya çýkarýlýyor.

2 Ýstanbul da Ermenilerin en yoðun yaþadýðý semtlerden biri olan Kurtuluþ ta büyüyünce oradaki her çocuðun olduðu gibi benim kulaðýma da yerleþmiþ Ermenice kavramlarýn baþýnda ahparig geliyordu. Ahparig genel geçer abi kavramýnýn daha da ötesinde çok sevilen birine doðrudan yapýlan bir hitap gibiydi 1970 lerin ortasýndan itibaren Asala eylemlerinin de etkisiyle Ermeni düþmanlýðý artýkça bizim sokakta da, bizim mahallede de hem ahparig in kullanýmý hem de ahpariglerin sayýsý hýzla azaldý. Arkasýndan da isimler deðiþmeye baþladý: Hagoplar, Mihranlar Zadigler yerlerini Aslanlara, Muratlara, Buraklara býrakmaya baþladý Katlediliþinin 6. yýldönümünde arkadaþlarýnýn Hrant Dink için buradayýz ahparig adýyla açtýklarý internet sitesini görünce ben de Kurtuluþ u hatýrladým Ah be Ahparig! Sana yönelik suikastýn nasýl planlandýðý, senin nasýl öldürüldüðün neredeyse en küçük detayýyla belli olsa da yargý ne örgüt bulabildi, ne de senin katledilmene karar veren asýl failleri. Senin avukatýn Fethiye Çetin in dediði gibi, altý yýl önce neredeysek yine oraya döndük. Ne yazýk ki bu da insaný üzüyor, yani hiç yol alamadýk. Gerçek bu Yine de Yargýtay Baþsavcýlýðý nýn bu cinayet örgüt iþi demesi aklýmýza acaba sorularýný da getirmiyor deðil Ancak, senin þahsýnda oluþan kamuoyuna raðmen adalet ve vicdan halen içi boþ kavramlar gibi orta yerde durmaya devam ediyor! Nasýl durmasýn? Senin 301. Maddeden ceza almana imza vererek, cinayete uzanan süreçte üzerindeki baskýlarýn artmasýnda ciddi rolü olan Mehmet Nihat Ömeroðlu bilerek ve isteyerek Baþdenetçi yapýldý. Ýyi polis rolüne soyunanlar, hatta yalandan senin yanýnda olduðunu söyleyenler bile Baþdenetçi Ömeroðlu nun oðlunun nikah þahitliðini Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn yaptýðýný görmek istemiyorlar! Ah be Ahparig! Sana sahip çýkýyor gibi gözükenler bile son Ermenilerin yaþadýðý Ýstanbul Samatya da yaþanan garip olaylarý da görmezden geliyorlar... Yaþlý Ermeni kadýn öldürülüyor, bir baþka Ermeni kadýn saldýrýya uðruyor. Agos bu geliþmeleri Samatya diken üstünde diye yazýyor. Ancak polis her zamanki gibi çok rahat. Polis yaptýðý açýklamada, Maritsa Küçük cinayeti amatörce iþlenmiþ bir cinayetten ibaret, arkasýnda baþka bir þey yok diyebiliyor Anlaþýlan o ki; Televizyondan bile Ne Yahudiliðimiz, ne Ermeniliðimiz, ne de affedersiniz Rumluðumuz hiçbir þey kalmadý diyerek aslýnda bu topluluklara karþý fiili olarak hakaret eden, nefret suçu iþleyen bir Baþbakan ýn olduðu ülkede her nedense polisin aklýna da bu geliþmelerin nedeninin derin nefret olabileceði gelmiyor!! Ah be Ahparig! Bugünlerde insanlar taziyelerini bile dile getirmekten korkmaya baþladýlar. Hüseyin Aygün ün kýzlarý öldürülen aileye baþsaðlýðý dilemesi büyük olay oldu. Kendi partisinden bazý kiþiler de, Erdoðan da Aygün ü Arenada aslanlarýn önüne atmak için çok sabýrsýzlar! Gerçi sen Ermeni olduðun için bilirsin, senin için þaþýrtýcý olmaz ama Kürt lafýný bile duymak istemeyen ne çok insan varmýþ bu memlekette; Sosyal medya denen medyada önceki gün kaybettiðimiz gazeteci Mehmet Ali Birand a yönelik küfürleri okuyunca insan utanýyor ama belli ki yazanlar bundan büyük zevk alýyorlar! Ah be Ahparig! Bu aralar önemli bir çoðunluk barýþ diyor ama aklýna gelebilecek bilinen bütün gazeteler ve televizyonlar, üç Kürt kadýnýn öldürülmesinden sonra yüzbinlerce insanýn katýldýðý cenaze törenlerini görmezden geliyorlar. Ahmet Türk ün "Barýþ karþýlýklý saygýyla oluþur. Barýþ halklarýn birbirini tanýmasýyla oluþur. Barýþta adalet ve eþitlik olmalýdýr" þeklindeki çaðrýsý Diyarbakýr sýnýrlarýný aþmakta zorlanýyor. Bu sesi çoðaltmak için toplumsal vicdanýn ete kemiðe bürünmesi zorunlu gözüküyor. Yani iþimiz hem çok hem de zor! Ah be Ahparig! Sana sahip çýkanlardan bir bölümü de halen, senin cinayetini de her nedense bir türlü çözmeyen AKP ye selam durmaya devam ediyorlar. Oysa sen de bilirsin ki; ne senin cinayetinle ilgili ne de Uður Mumcu baþta olmak üzere diðer siyasi cinayetlerle ilgili AKP nin elini kolunu tutan kimse var! Ahparig, o arkadaþlarýný sana þikayet ettiðimi bil! Roboski'de yaklaþýk 1 yýl önce yaþanan bombardýmandan sað kurtulan Servet Encü dahil dört kiþiye "Pasaport Kanunu'na muhalefet" gerekçesiyle 8 bin TL ceza kesildi. Köylülerin sýnýrý geçmeleri bu kez parayla cezalandýrýldý. BOMBALAMADAN SONRA GECE DEÐÝL, GÜNDÜZ GEÇÝYORLARDI Habertürk'ten Ahmet Yukuþ'un haberine göre, Irak Federal Kürdistan bölgesine katýrlar ile gece giden Ortasu (Roboski) ve Gülyazý köylüleri TSK'nýn bombardýmanýndan sonra, sýnýrý gün ýþýðýnda geçmeye baþladý. MEDYADAKÝ HABERLER ÜZERÝNE HAREKETE GEÇÝLDÝ Güvenlik güçleri katýrla Haftanin e geçen köylülerin "kaçakçýlýk" yapmaya devam ettiði haberlerinin gazete ve televizyonlarda yer almasý üzerine ise harekete geçti. Gülyazý Jandarma Komutanlýðý, sýnýrda kaçakçýlýk yaptýðý belirlenen ve Roboski'deki bombardýmandan sað kurtulan Servet Encü ile yakýnlarý Ýdris Encü, Þeymus Encü ve Haydar Örek i karakola çaðýrdý. Þahýslar hakkýnda yasal iþlem yapan jandarma 5682 Pasaport Kanunu na muhalefet suçundan 2 þer bin TL para cezasý verdi. Cezanýn kabahat yeri olarak ise 34 kiþinin öldüðü 15 No lu sýnýr taþý gösterildi. SERVET ENCÜ: YAPTIÐIMIZ ÝÞ SINIR TÝCARETÝ Jandarmanýn ceza kestiði köylülerden Servet Encü cezaya tepki gösterdi. Yaptýklarý iþin kaçakçýlýk olmadýðýný, sýnýr ticareti olduðunu söyleyen Encü Dedelerimizden bu yana bölgede Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ jandarmanýn bilgisi dahilinde ticaret yapýlýyordu. 34 kiþi öldükten sonra bir süre ticaret durdu. Ancak ekmek paramýzý kazanmak için büyük risk alýp gidiyoruz. Bizim yaptýðýmýz ticarettir, 100 kiþi dahi ölse bu devam edecektir. Jandarmanýn kestiði cezayý verecek gücümüz yok. Cezayý ancak ticaret yapýp kazanarak ödeyebiliriz dedi. BirGün Son zamanlarda Yeni Akit, Sabah, Takvim ve Star adlý gazetelerin basýn, demokrasi ve siyaset etiðine uymayan çeþitli yayýnlar yapmasý üzerine Pir Sultan Abdal Kültür Derneði bir basýn açýklamasý yaptý. Bu açýklamayý aþaðýda yayýnlýyoruz. Kamuoyuna; Alevi Toplumuna; Þube Baþkanlarýmýza; Yönetim Kurulu Üyelerimize; Üyelerimize; Demokratik Kurum ve Kuruluþlara; Pir Sultan Abdal Dostlarýna; Yeni Akit, Sabah, Takvim, Star gibi gazeteler basýn, demokrasi ve siyaset etiðine uymayan yayýnlar yapýyorlar Mesnedi, amacý, yayýn politikasý belli olan ve Türk/Ýslamcýlýðý yegane amaç edinen güçler Pir Sultan Abdal Kültür Derneðini itibarsýzlaþtýrarak, marjinalleþtirmeye çalýþtýðý yetmez gibi; derneðimizle devrimci demokratik kurum ve kuruluþlarý karþý karþýya getirmeye çalýþan bir tezgah peþindeler Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, tüzüðü amacý, demokratik mücadele alaný ve anlayýþý belli olan bir Alevi kurumudur. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Alevilik adabýný ve kemaletini baþta Pir Sultan Abdal olmak üzere tarihte egemen inkarcý, ýrkçý, katliamcý, soykýrýmcý sisteme ve anlayýþa karþý destansý bir mücadele yürüten ululardan, velilerden, erenlerden, evliyalardan, aþýklardan, sadýklardan alýr. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Türkiye demokratik kamuoyunda, Demokratik Alevi kurumlarý içinde ve eþit yurttaþlýk mücadelesinde hiç tartýþmasýz deðerini ve kiþiliðini ispatlamýþ bir kurumdur. Derneðimiz ve Yolumuz tarihin her döneminde olduðu gibi hoyrat ve haramiler tarafýndan, yol düþkünü acizler ve ýrkçý faþist kesimler tarafýndan hedef haline getirilmeye çalýþýlmaktadýr. Derneðimize, Derneðin Genel Baþkaný olarak þahsýma ve derneðimizin mücadele anlayýþýna dil uzatan, karalama kampanyasý baþlatan Yeni Akit, Sabah, Takvim, Star gibi Gazeteler basýn, demokrasi ve siyaset etiðine uymuyorlar Bu gün (19 Ocak 2013) Star Gazetesinde çýkan ALEVÝ EVLERÝNÝ PROVOKATÖRLER ÝÞARETLEDÝ/ESKÝ TÜRKÝYE TÝPÝ PROVOKASYON baþlýklý haberde açýkça derneðimiz hedef alýnmýþtýr. Biz Pir Sultan Abdal Kültür Derneði ve Alevi toplumu olarak gece vakti kapýlarýmýzý iþaretleyenlerin kim olduklarýný biliyoruz, onlarý tanýyoruz. Bizans, Selçuklu, Osmanlý döneminde yapýlan katliam ve soykýrýmlarý överek Ecdadým diyenler Koçgiri den, Dersim e Maraþ tan, Çorum a Sivas tan, Gazi ye Kadar bir kanlý soykýrým tarihini bize yaþatanlar Ecdatlarýnýn kirli, iðrenç, kokuþmuþ yöntemlerini kullanarak bildik oyunlarýný tekrar sahneliyorlar!!! Adýný ifade ettiðimiz Gazeteler ve Star Gazetesi bir taþla birkaç kuþ birden vurmayý hedefleyerek Pir Sulta Abdal Kültür Derneðini marjinalleþtirmeye, sýradanlaþtýrmaya, itibarsýzlaþtýrmaya çalýþýyor. Adý geçen haberdeki kiþiler derneðimiz üyesi deðildir. Ayrýca Türkiye de devrimci demokratik deðerlere inanan ve bu uðurda mücadele yürüten tüm kurum ve kuruluþlar Pir Sultan Abdal Kültür Derneðine saygý duyar. Sol, demokratik, eþitlikçi, özgürlükçü, insan hak ve özgürlükleri için mücadele yürüten hiçbir kurum Pir Sultan Abdal Kültür Derneðini Çalýþmalarýna alet etmez, kullanmaz! Star Gazetesinin haberi tamamen gerçek dýþý ve uydurmadýr. Alevilerin evlerini Bir gece ansýzýn gelebiliriz! diyen ýrkçý, faþist kesimler iþaretlemiþtir. Kendinden menkul Suçlar üreterek adeta insan avcýlýðý yapan AKP ve AKP gölgesindeki yargý, Basýn, mülki idare amirleri ve güvenlik güçleri bilmelidir ki; Pir Sultan Abdal Kültür Derneði olarak Hakkýn ve hakikatin yolunda, Yol Ulularýmýzýn, Pirlerimizin, eren ve evliyalarýmýzýn yolundan gideceðiz ve taviz vermeyeceðiz. Kirli zihniyetini, Bizans, Osmanlý, Muaviye, Yezit oyunlarýný kullanarak derneðimizin adýný ve yolumuzu lekelemeye çalýþan bilsin ki; biz ezelden ebede giden ulu bir yolun yolcularý ve talipleriyiz. Her çemkirene dönüp bakarsak yolda kalýrýz (19 Ocak 2013) Saygýlarýmla Kemal BÜLBÜL Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný

3 Zaman bize ne söylüyor, ne diyor Vatan seven hücrelere gidiyor Cumhuriyetimiz oluyor talan Aydýnlar zindanda, var mýdýr yalan? Caniler korunur, vurgun var her an Ýþte gel gör, adaletsiz kurumlar Makam için yenik düþmüþ onurlar Adaletle çözüm ister sorunlar Osmanlýnýn ulemasý ürerse Ýktidarlar toplumlarý yererse Yobaz aymaz, sýnýf sýnýf bölerse Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Malatya da, 25 köy merkezinde ikamet eden çiftçilere kiþi baþý 375 TL tutarýnda katýlým desteðinin, hesaplarýna aktarýldýðý bildirildi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan konuyla ilgili olarak yapýlan yazýlý açýklamada, "Çiftlik Muhasebe Veri Aðý Projesi'ne kayýtlý il merkezine baðlý üç belde ile on ilçeye ait 25 köy merkezinde ikamet eden çiftçilere kiþi baþý 375 TL tutarýnda katýlým desteði hesaplarýna aktarýlmýþtýr yýlý içerisinde Türkiye genelinde Tekirdað, Ýstanbul, Bursa, Ýzmir, Konya, Nevþehir, Adana, Þanlýurfa, Samsun, Giresun, Erzurum ve Malatya olmak üzere toplam 12 ilde uygulanmakta iken, tarihinden itibaren il sayýsý 23 e çýkarýlmýþtýr. Malatya da 67 çiftçi ile proje yürütülmektedir. Projeye dahil olma ve ayrýlma gönüllülük esasýna dayalý olup, kayýtlar yýllýk yapýlmaktadýr. Proje gereðini yerine getiren kayýtlý çiftçilere 2012 yýlý sonu itibariyle 375 TL destek yapýlacaðý öngörülmüþtür. Bu öngörü doðrultusunda 375 TL katýlým desteði, kayýtlý çiftçilerimizin T.C. Ziraat Bankasý ÇKS hesaplarýna aktarýlmýþtýr" denildi. Ayrýca, 2013 yýlýnda devam edecek çiftçiler ve yeni katýlacak çiftçilerle katýlým anlaþmalarýnýn imzalanmaya baþlanýldýðý da kaydedildi. Yeni adaletin varsa bekleriz Bu zulmü, baðrýmýzda saklarýz And olsun ki Osmanlýyý paklarýz Zaman yakýn, þafak aydýnlanýyor Kurtuluþ kapýda, çanlar çalýyor Atatürk ün devrimleri sönüyor Ali Turab, yanlýþ döndüren çarký Bendi yýkmýþ, akmaz kurumuþ arký Baskýlý yöntemde, belirdi korku HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Belediyesi tarafýndan 58 köpeðin barýnabileceði tekli ve 4 erli köpek yuvalarý yapýldý. Nevþehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü Marangozhanesinde bir süreden beri yapýlan çalýþmalarla,2000 Evler Mahallesi Pireni mevkiindeki Köpek Barýnaðýnda kalan köpeklere yönelik toplam 58 köpek yuvasýnýn yapýmý tamamlandý. Sýkýþtýrmalý yongadan 4 er köpeðin kalabileceði 8 köpek yuvasý yapýlýrken,26 adet de tekli köpek yuvasý tamamlanarak, Nevþehir Belediyesi Köpek Barýnaðýna konuldu. Üst bölümleri yaðmur geçirmez Þýngýl ile kaplanan köpek yuvalarýnýn yapýmýný önümüzdeki günlerde de devam edecek. yapýlan kuþ yemlikleri, Camicedid, Güzelyurt, Sümer, Karasoku, Esentepe ve 350 Evler Mahallelerinde 10 farklý alana monte edildi. Karla kaplý alanlarda kanatlý hayvanlarýn yem bulma sorununu çözecek kuþ yemliklerinin önümüzdeki günlerde kentin deðiþik merkezlerine de monte edilerek sayýsýnýn artýrýlacaðý belirtildi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Belediyesi tarafýndan kuþlarýn yem ve su ihtiyaçlarýný rahatlýkla saðlamalarý amacýyla, þehrin deðiþik merkezlerine ahþap kuþ yemliði yaptýrýldý. Kuþ yemlikleri, belirli aralýkla görevlendirilecek personel tarafýndan kontrol edilerek su ilavesinde bulunulacak. Özellikle kýþ aylarýnda kanatlý hayvanlarýn yem ve su ihtiyaçlarýný saðlamalarýna yardýmcý olmak amacýyla, Nevþehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü ne ait marangozhanede üretimi Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Hasan KANKAL Nevþehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan Aýos Theodoros Trion Ortodoks Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan kültürel amaçlý olarak deðerlendirilmesi için Derinkuyu Kaymakamlýðý'na tahsis edildi. Ayestefanos Antlaþmasý gereðince 1858 yýlýnda yörede yaþayan Rum azýnlýk tarafýndan yaptýrýlan kilise, Kapadokya bölgesinin korunabilmiþ birkaç kilisesinden biri olarak biliniyor. Derinkuyu Kaymakamý Mithan Can Kutluca, Kapadokya bölgesinin bilinen en büyük kilisesi olan Aýos Theodoros Trion Ortodoks Kilisesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan kullanýmýnýn ilçe kaymakamlýðýna devredildiðini açýkladý. Kutluca, kendilerinin de bu kiliseyi Derinkuyu Köylere Hizmet Götürme Birliði'ne bakým ve temizliðinin yapýlmasý için tahsis edildiðini belirtti. Kubbesinde Pantokrator(Kainatýn Efendisi) Ýsa tasviri bulunan Aýos Theodoros Trion Kilisesi, uzun yýllardan beri sadece Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan özel izinle ziyaretçilere açýlýyordu.

4 Alevinin amacý kendi (insan aklý, doða aklý) dýþýnda ne bir uzama ne bir zamana gönderme yapar. Kendi varoluþu, kendi görünürlüðü dýþýnda bir varlýk ya da varlýk ötesi güç aramaz ve insanlar arasýna perde koymaz. Kendi dýþýna çýkarak, kendi dýþýnda bir þeyi temsil etmek ve temsil edilen bir dýþsallýk sayesinde varolmak yerine, kendi dýþsallýðýný kendinde barýndýran bir varlýk olmayý kabul eder. Baþka bir topluluk olma uðruna felsefesinden, inancýndan, yaþamý algýlama biçiminden ve insan iradesinden taviz vererek doða ile insan arasýndaki iliþkileri dýþlamaz. Üstelik benzeþim uðruna benzeþim ötesi bir yasallýk (!) olarak kendini yeniden tanýmlamaz. Bu nedenle Ýslam olan ve Alevi görünen bireyin hali ve içinde saklý kalan evrenin, boþluðun Alevi düþün yapýsý karþýsýndaki hali dehþet vericidir: Bilimi yadsýr, sanatý yadsýr, felsefeyi yadsýr, edebiyatý yadsýr. Kan ve can pahasýna yürütülmüþ takiyeyi yadsýr. Ancak bu dehþet hal ilk bakýþta görülmez. Bunun için bakan olmaktan çýkýp, yolun düþünme biçimini ve amacýný sorgulamak gerek. Aksi halde bakaný bir anlýk bir göz yanýlsamasýyla içine hapseder ve Alevi insan düþman insan olur. Tevella ve teberra ilkeleri bile yerle bir olur. Alevilik dýþýnda kalan düþünme yapýsý Ýslam ile birleþince ve buna bir de kýlýf dedelik bulunca, bu düþünce bir çýð gibi cahil ya da gerçek-dýþý Alevi arar. Bu tipleme Alevi edebiyatýnda, felsefesinde ayýklamak için özgün Alevi düþman arar. Bu nedenle Yunus Emre Alevi olmaktan çýkar. Bu nedenle Nesimi Alevi olmaktan çýkar. Bu nedenle Þeyh Bedreddin Alevi olmaktan çýkar. Bu nedenle Fazlullah Hurufi görmezlikten gelinir. Alevi mekânýna da bu yayýldýðýnda tümüyle yeni bir dehþet olgunlaþýr, Bu dehþetin özgün ve gelenekteki adý cahillik tir. Yolu geometrik mekânda gerçekleþen bir dýþ dünya temsiliyle karýþtýrmaya kadar taþýr. Öte yandan bu tür durumlarýn dýþýnda kalan ýskalamalarda ise karþýlaþtýramadýðý þeyler e ise optik körlük bulmacalarý uydururlar. Bunlar yaþamýn kuruluþ biçimine ya tanrýlar satýn alarak baktýklarýndan ya da akýl kýtlýðýndan bakarlar. Bu da olmazsa cahilce ve baþka dinlerin gözüyle bakmaktan kaynaklý olarak doða ve insan nedir, ne yapar, ne için yaþar sorusunu sorma cesareti göstermez ve canlýlýðýn içine/özüne bakmayý da yadsýrlar. Alevilik en önemli hoþgörüsünü utanmaya ayýrmýþtýr. Alevi birey cahilliði durumunda söz hakký kullanmayý utanma olarak meydana býrakýr. Öz tartmak, özden konuþmak budur. Alevi bireyken, can olma sürecinde, rehberinden bunu öðrenir. Yoksa Alevilikte rehber ne diye var. Yaþama, insanlýða ve öðretimize dair kalýp bir düþünce ilkeler dýþýnda- olmadýðýndan muhakkak yol bilgisi ile yýkanmak, abdest almak gerek. Can olma çabasýndaki bireyde etik ilke böyle oluþur, olgunlaþýr. Cahilin Yolu Olmaz Son dönem iyice laçkalaþtý. Alevi simgesi, imgesi olmayan ceberrut haller Aleviliðe sirayet etmeye baþladý. Alevilikte boþluklar oluþtukça, orijinal simgeler hýzla kirlenmeye, çekilmeye baþladý. Aleviliðin düþün yapýsý oyulmuþ sözde hakikatler ve imgelerle savunulmaya baþlandý. Bu geometrik oyunlarla Alevi dünyasý yeniden terzilerin eline geçmeye ve hangi geometrik þekle uyarsa ve adý Ýslamsa ona göre þühedayý(!) kapsayan, öneren ve göz boyayan tevil geliþtirildi. Yetmedi, takiye gerçeðin özü oldu bilineni bilinmezliðe evriltmekte, bilinmezlik, öz algýlayýþ oldu. Doðaya aykýrý olan, doðayla özdeþ olmayan ne üzere Alevilik olarak indirgenebilir. Bu Alevilik adý altýnda, gelenekçi bir zapt ile Alevi dokusunu, kökünü tersyüz etmeye çalýþan anlayýþlarla, düþüncelerle bir kata taþýnmasý, tersine çevirme anlayýþýdýr. Aleviliðin bu yeni tiplemeler tarafýndan oluþturulan ve Ýslam la özdeþ, eþses olmayý amaçlayan ülküyle bir ilgisi yoktur. Alevilik tüm insanlýðý davet eden, ona yeni bir felsefi algý oluþturmayý amaç edinen, canlý doðayla cansýz doðayý insanlýða hatýrlatan ve bunu zamansal bir iliþki olmaktan çýkarýp, yaþam biçimini, insanýn doðayý algýlayýþýný merkezine koyan bir sistemler bütünüdür. Yüzyýllarýn yapamadýðýný Aleviliðin cahilliðe sürüklenen, bu yüzyýlýnda yol ilkesine uymayan ve gelenekçilik adý altýnda safsata ile yola çýkan ilke, etik tanýmayanlar tarafýndan yapýlmaya çalýþýlýyor. Alevilik insanlýðý yeniden yapýlandýrma olduðu kadar, metafiziði de yýkmadýr. Bu tür düþüncelerin insanlýk karþýsýnda tutunamadýðýnýn, ancak çýkarcýlar eliyle sahnelendiðinin dinselleþme potansiyelini en yüksek seviyeye çýkarmýþ olan Türkiye de görüldüðü kadar açýk bir çöküþ sürecidir. Maneviyata sarýlma diye yolun karþýsýna, insanlýðýn karþýsýna çýkarýlan þey insanýn maddeleþmesinden baþka bir þey deðildir. Bu düþüncelerin masumiyeti de hiç olmamýþtýr. Bunlarýn peþinde Aleviyim diye dolananlar tuzak kiþilerdir ve dedeliðin kullanýlmasýnda olduðu gibi ilkesiz ve cahillerdir. Bu nedenle yüceleþtirdikleri þey Alevilik adý altýnda baþka bir þeydir ve bu da yýkýla yýkýla parçalanmaktadýr. Bu tutumlarla yaratýlan ya safsatadýr ya da Ýslam da yýkanmýþ hurafeler serisidir. Çarpýk Düþünce Sonuçta bu durumun tümüyle Alevilik gerçeðine, ilkelerine, yaþam biçimine çarpan cahil ve çýkarcý bireylerin teselli için ters bir istikamette ilerlemeleri ötesinde bir karþýlýðý yoktur. Onlara göre bir gün doða da müslümanlaþacaktýr. Ufuklarý bu kadardýr. Bu dinci pelesenklik tanrýsal yasacýlýðýn, doðadýþýlýðýn ezeli-edebi gösterisinin temsilcileridir. Onlarýn öykündüðü ne insanlýðýn geleceðidir, ne de Aleviliðin deðerlerdir. Öykündükleri insanlýðýn, doðanýn yasalarýnýn tüketilmesini saðlamak ve Aleviliði Ýslam ýn tanrýsal yasacýlýðý görüþüne dönüþtürmektir. Alevi yaþamýný, Alevi bireyin varlýðýný can olmaktan çýkarýp böylesi bir imgenin çifte bir varoluþ olarak konumlandýrýlmasý masum gibi görünen bir vahþettir. Cahilce teslimiyet uðruna Alevi öðretisini çökertmek istemektir. Alevi düþün yapýsýnda bu gösteriye, bu taþýnmaya hizmet edecek çok az materyal vardýr. Bu materyal de akýl süzgecinden geçirildiðinde, bilinçli bir takiyeden ya da kitmandan kaynaklý dönemsel yýpranmalarý tamir etmek, muhalifliðin aðýr bedellerinin geleceðe taþýnmasýný azaltmak amaçlýdýr. Yaþayabilmek için sessizce, öðretiye yeni özgün olmayan þekilciliklerin taþýnmasýdýr. Bu ayrýca Hurûfiliðin engin küpünde dönüþtürülmüþ ve baþka baþka deðerler olarak adlandýrýlma ile de teþhir edilmiþtir. Böyle olmasýna karþýn, Aleviliðe, Ýslam adlandýrmasý sahte bir gülücük, karanlýk bir cahillikten öte bir düþünce yapýlanmasý deðildir. Alevi dedeleri yol hizmetlerini yol kurallarýna göre yaparken bu tür hurafelerle hep mücadele etmiþlerdir, hâlâ da görevlerinin bilincindedirler. Alevilik güçlü olduðu anda bu tür doða-dýþý ikameleri temizlemiþtir. Aleviliðin sahici çekirdeði aklýdýr, sezgisidir ve bunlarý yaratan kerametleri ve yol hikmetleridir. Þimdi Aleviler arasýnda bu öykünmeci kapýlarýn yükseltilme çabalarý bir inandýrýcýlýk taþýmamakta ve her Ýslami düþünce için yol, kapý aralandýðýnda tersine bir hamle ile karþýlanmakta ve öykünülen þeyler, boyanmýþ renkleri ile dökülmektedir. Öykünmek, yalnýzca görmek deðildir. Ayný zamanda gördüðünü iyi bilmektir. Gördüðünü anlamak ve ona dönüþmektir. Bunlarýn hürmeti Ýslam a deðil. Ýslam ý dahi bilmediklerinin ve olamayacaklarýnýn kirini taþýmak. Ýslam ýn ne olduðu ortada ve kurallarý ile iþler. Bunlarýn kurallarý baþka. Ne Ýslam a dayanýr, ne de Aleviliðe. Yüzergezer esrimeler taþýr bunlar. Gidip gidip gelirler. Ýslam olana sözümüz yok, dinini nasýl istiyorsa öyle yaþayabilir. Kurallara uyar ya da uymaz. Ancak Alevi bir canýn Ýslam olmadan, Ýslamcýlýk taslamasý karanlýkta sürekliliktir. Bunlarýn ki maskaralýk, olmazsa maskeleme. Gizli dincilik, sözde imancýlýktýr. Bir toplumun görüþü, düþüncesi gelenekleri yahut yasalarý ile ilkelere baðlanýr. Bir yandan kendini resmedilen dünyanýn akýþ ritminde konumlandýrmak ister, diðer yandan doðayý çifte katladýðý an, onu kendine de dönüþtürür: Kiþi öykündüðü an artýk doðayla özdeþliðini yitirmiþ olduðu için haliyle doðanýn kendinden farklýlaþmýþ olacaktýr. Doðayý temsil etmekten feragat ederek ona teslim olmak bile, doðayla öykünmecilik ilkesi arasýnda açýlan uçurumun iþaretidir: Ancak doðayla bir olunamadýðý an doðaya teslim olunur. Çünkü öykünmek demek, öykünülen þeyin kendi olmamak/olamamak, o yüzden ona öykünmek demektir. Alevilikte Ýslami simgeleri ve yaþamý görmek, bilinç perdelenmesi ya da bilinç yarýlma sýdýr. Böyle ancak Alevilikten çýkýlma, yokoluþ yaþanabilir. Bu yönlü davranýþ sergileyenler bunun iþaretini vermektedirler. Namaz kýlmak, Ýslam oruçlarýný tutmak þart görülmezken, sadece düþünce ile baðlý olmak iki sahteliði, çift anlamý ile içinde barýndýrýr. Olunmak istenen bir türlü olamamak ya da hicap bir korkunun, soru iþaretinin yarattýðý duygu ile boþlukta kalmanýn getirdiði avunmalar. Alevilik doða-ötesi olmayý reddettiðine ve bunlar doða-ötesi olmaya çabaladýðýna göre vahdeti vücud ilkesinden feragat edilerek, Alevi olunmaya çalýþýlmaktadýr. Ýkrar almak burada konumuz olmamakla birlikte, ikrar alacak olanýn önce bu doða-dýþýlýðý reddetmesi gerek. Yoksa yolda olma þansý yoktur. Ýkrarýn varlýðý da gözetilerek bu noktayý tartýþtýðýmýzda yeni bir temsil geleneðinin içine taþýnma çabasýnda olanlarý görüyoruz. Bu da Ýslam ýn þeriatýnýn kýrýlarak içine yuva yapýlmasýdýr. Hastalýk taþýyýcý gibi, tenyalaþarak, orada(n) zorla asalak tarzda beslenmektir. Bunun için epey kilometre taþý gitmiþ olanlar da vardýr. Kendi içlerindeki dünyayý Alevi dünyasý sayan ve Alevi aklý, felsefesi ve ilkelerini yadsýyarak bu yola baþvuranlar, soydan olsun, gerçeði saptýran veya gizleyenler olsun, yaþam tarzlarý ile bunu her koþulda dýþavururlar. Onlardaki öykünmenin yarattýðý ruhsal ve kiþilik sorunu, onlarda bazý dinsel sapmalarda olduðu gibi, yaþayýþýn gerçeði ile çakýþmasý olanaksýz içsel dünyanýn çakýþamadýðý bir uzamdýr. Bunlarda Alevi olmak imgesi ruhun derinliðinde bitmiþtir. Bunlar Aleviliði dinsel bir küme, tartýþma ve yaþayýþ alaný olarak Aleviliðin karþýsýnda bir temsile yönelmiþlerdir. Aklýn kullanýlmadýðý dört kapý kýrk makam bir gösterge olamaz. Rehbersiz yol sürülemeyeceðine ve çaðýmýzda bu rehberin bilgi, sorgulama olduðu dikkate alýndýðýnda sorunlarýnýn aþýlamayacaðý da açýktýr. Cennet ya da cehennemi kimse onlardan koparamaz. Doða da, doða-dýþý da insan bilincinin ve ruhunun derinliklerindedir. Bu nedenle modern insan kabullerle hareket ettiðinde dýþarýdan gelen bir ýþýkla aydýnlanmasý mümkün deðildir. Bir de yargý üreten ve bundan yararlanan insan tiplemesi ise, kendi aydýnlýðýný ve karanlýðýný içinde taþýmaktadýr. Güneþe, ýþýða, sorguya açýlacaðýna; dinin, hurafenin ve akýl dýþý dünyanýn meskeni olan bilinçdýþýna inerler. Zamanla yarattýklarý imgenin, inanmanýn içsel derinliði onlarý tatmin ettikçe bir bakýþa, algýya, Alevi karþýtlýðýna dönüþeceði ise aþikârdýr. Hatayi nin yolun kýyýsýnda Ýslam la cebelleþenlere sözü açýktýr. Bizde onun sözü ile yoldan düþene ses olalým: Gönül ne durursun sende varsana Varýp eþiðine yüzler sürsene Mürþidin isteyen kendi arayý Arayanlar buldu derde çareyi Yüzbin okur ise aktan karayý Bu dünya durdukça eðer dursan da On dünya dolusu kitap görsen de Her harfine binbir mâna versen de Halil yaptý Kabe yi oldu delîl Farz oldu varmayanlar oldu melil Muhammed e rehber oldu Cebrail. Hatayi sözünün manisin verdi Yâr ile ettiði ahdine durdu Cebrail Musa ya Hýzýr a var dedi

5 Tarihte anlatýlanlara bakmadan önce bu tarihin kimler tarafýndan yazýldýðýna bakmak lazým. Kimlerin yazdýðýna bakmadan önce de, bu yazýcýlarýn yaþadýðý tarihe bakmak lazým. Böylelikle tarihi anlamak daha da kolaylaþýr. Çünkü anlatýlan ya da yazýlagelen tarih, yazýcýlarýnýn, iktidar ile olan münasebetlerinin aynasýdýr. Hele mesele ecdada dayanýrsa, muktedir olan, ecdadýný görkemiyle bilmek ister. Ki kendi tarihini yazdýrmak isteyen muktedir de þanýný nesillere taþýmak ister, kendi tarihini kendi kaleme aldýrýr. O yüzdendir ki tarih anlatýcýlýðý saray duvarlarýnýn, han çadýrlarýnýn dýþýna çýkmaz. Bir de tarihini, kendi özel tarihçisine kaleme aldýrmayanlarýn tarihi var. Resmi tarih anlatýsýnda ya kul olarak ya da isyan eden güruh olarak geçenler... Muktedirin tarihinde yer alabilme þanslarý, iktidarla olan uyumlarýndan geçmesi gerekenler... Ama tarihin asýl sahiplerine yer vermeyenlere inat, gizlenen gerçeðin anlatýcýlarý dün vardý bugün de var. Ezel Akay ve Haldun Çubukçu nun birlikte kaleme aldýklarý 'Yargu', tam da bu anlatýlmayanlarýn, yazýlmayanlarýn tarihini anlatmakta. Yargu savaþlardan, isyanlardan kalmýþ, bulunmuþ çocuklar olan Karacakýzlýlarýn ýn yargýlanýþýný konu alýr. Yargu kurulur, oyun baþlar, hukuk ve adalet çarpýþmaya baþlar. Karacakýzlýlar mülkiyetin, iktidarýn olmadýðý, yer yüzünde yerleri olmayan bir kavimin adýdýr aslýnda. Karacakýzlýlar kitapta anlatýldýðý çerçevede hiç var olmamýþ olsalar da, resmi tarihteki olaylar ve kiþilerle bir bütünlük oluþturularak, ete kemiðe bürünüyorlar. Bu tarihi anlatmaya nasýl karar verdiðini, Yargu yu, hukuka karþý adaletin savaþýný Ezel Akay a sorduk. Kitabýn fikri nasýl oluþtu ve nasýl iki yazarlý oldu? Bu romanýn ana temasýný, temel karakterlerini ve dramatik hedefini içeren bir taslak öyküyü 20 yýl kadar önce oluþturmuþtum. Niyetim bu hikayeden bir sinema filmi senaryosu çýkarmaktý. Ancak hem sektörün bütçeleri hem de baþka maceralar nedeniyle sadece notlarý ve temel meseleyi daha da derinleþtirmek için okumalar ve araþtýrmalar yapmaktan daha ileri gidemedim. Taa ki Haldun Çubukçu nun 'Yýldýzsayan'ýný okuyana kadar. O romanýn uslubu, tasavvuf denen muammaya ilham verici yaklaþýmý ve derin entrika kurgusu beni çok etkiledi. Aradýðým ruh kardeþimi buldum! dedim ve soluðu Haldun Çubukçu nun yanýnda aldým. Allah tan o sýralar Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü yü çekmiþtim de Haldun pek beðendiðini söylediði bu filmin yönetmeninin ahlaksýz teklif ine hayýr demekte zorlanmadý. Birlikte yaptýðýmýz birkaç tartýþma seansýndan sonra önce senaryoyu yazmaya karar verdi Haldun. Ancak içinde oluþan derya, benim romanýný yazmalýsýn teklifimi ciddiye almasýna neden oldu. Bu aþamadan sonra çok az tartýþarak yol aldýk. Haldun sonunda benim asla beceremeyeceðim bir dil denizi ve çok girift bir entrika ile hayranlýk uyandýran bir yeni kurgu yarattý. Þimdi romaný iyi anlayýp senaryoya dönüþ vaktidir benim için OYUN BÝZÝMDÝR ADALET HEDÝYEMÝZ Hukuk ve adalet kavramý yan yana hatta çoðu kez birbirlerinin yerine de kullanýlýr. Siz de Yargu da bu iki kavramýn birbirleriyle olan savaþýný anlatýyorsunuz. Nasýl bir savaþtýr bu? Benim için bu hikayenin ilhamý dünyanýn son yüzyýlýnýn gençlik hareketleridir. Onun için Karacakýzlýlar Genç tir. Sanki hep genç kalacaklar, hep ruhumuzun etrafýnda büyüdüðü, oyun denen muammayý unutmamýþ bir bünyeye sahip olacaklardýr. Kýzýlderililer, göçebe Asyalýlar, Babai topluluklarý, Hippiler, 68 liler, Paris Komünarlarý, gibi medeniyetin çeperlerinde dolaþanlar, bu savaþýn hep ayný tarafýnda yer aldýlar: Adalet tarafýnda. Çünkü bu topluluklar hiçbir zaman iktidarda deðildiler. Ve hukuk, doðasý gereði, hep iktidarýn elindeydi. O hukuku dönüþtürecek ilk þey o hukukun adaletsiz olduðunu vurgulamaktýr. Çaðlar boyunca sürmüþ bir savaþtan söz ediyoruz. Þaþýrtýcý bir doðasý var bu adalet savaþýnýn: Aslýnda hep hukukun adalet talebi yönünde deðiþmesiyle sonuçlanmýþtýr. Yani hukukun adaletsizliðine karþý açýlan savaþta hep adalet galip gelir! Ama genellikle birkaç nesil sonra! Ýnsanlýk tarihi açýsýndan galip gelen adalet, bunun uðruna hayatýný ve canýný veren bir neslin yalnýzca arzusu olarak kalýr. Ýþte bu yüzden ve bunu bilen Karacakýzlýlar, geleceðe bir iþaret býrakma oyunu oynarlar hep. Yargucu nun mahkemesinde de bunun deðerini fark ederler. Önemli olan iktidarýn elindeki hukukun adaletsiz olduðunu hatýrlatmak, üstelik de unutulmayacak oyunlarla bunu yargýçlarýn, tanýklarýn, danýþmanlarýn ve tüm seyircilerin ruhuna kazýmak ellerindeki tek çaredir. Hukuka karþý verilen mücadele bu yüzden bir gelecek aþký, bir dirayet ve bir kendinden vazgeçiþ gerektirir: Oyun bizimdir, bugüne aittir, adalet ise hediyemizdir, sizindir, yarýn doðacak olanýndýr. Peki neden Bulunmuþ çocuklar dýr Karacakýzlýlar? Babailer isyaný sýrasýnda o dönemde Anadolu yu yöneten tüm güçler bir tarafta,(bizans, Selçuklular, Moðollar, Araplar), onlar tarafýndan yönetilmek istemeyenler diðer tarafta (göçebe Türkmenler, Hýristiyan derviþler, Ermeni köylüler, Yahudiler, Rumlar). Göçerlerden ve köylülerden oluþan bu kitleler örgütlendiler ve önce bir süre galip geldiler. Sonra Malya ovasýndaki büyük yenilgi gibi peþ peþe gelen yenilgilerle daðýtýldýlar, yok edildiler. Büyük katliamlarda, ceza olarak yakýlýp yýkýlan köylerde, obalarda ve diðer yerleþim yerlerinde, 2 yaþýndan büyük bebelerine kadar kýrýlan halktan geriye sadece iþte o 2 yaþýndan küçük bebeler kaldý. Bir derviþ bu bebeleri topladý, onlardan, bu bulunmuþ çocuklardan bir oba kurdu! Onlarý Türkmen-göçer-Babai geleneklerine göre yetiþtirdi ve dünyaya saldý! Sadece gençlerden oluþan, 40 yaþýna gelenin yatýk edildiði, yani, göç yolunda kurulan bir eve yerleþtirildiði bu yol arkadaþlarý, Karacakýzlýlar, Budizmden, Eflatun a, Brahmanlardan, Hýristiyan Barnabasçýlýða, Þamanlardan, Kalenderiliðe her Heretik öðretinin içinden geçip kendilerine has bir bütünlüðe kavuþtular. Onlarýn bu yeryüzünde yeri yoktur! ÞAÞIRTMAK DÜZENÝ BOZMANIN EN CAZÝP YOLUDUR Karacakýzlýlar Yarguyu bir oyun haline getirirler. Çünkü onlar için her þey bir oyun. Ama öte yandan oyun içinde oyun var. Sanki filler tepiþiyor da çimenler eziliyor gibi? Çimenler, yani Karacakýzlýlar, filler tarafýnda ezilmeyi reddederler. Çalý olurlar, diken olurlar, sarmaþýk, karmaþýk, kaotik bir savaþ açarlar ezenlere karþý. Þaþýrtmak, düzeni bozmanýn, sarsmanýn en cazip yoludur. Oyunu bozan bir oyundur yaptýklarý! Neden oyun? Oyun prensip olarak çocuksu ve zararsýz görünür. Ancak izleyen için bile bir cazibesi vardýr. Ýþte bu cazibe, aslýnda çok etkili bir ikna aracýdýr. Her aný yaratýcýlýk gerektiren, kendini izleyeni iyi tanýmayý gerektiren, ahlaki bir stratejisi olan ve mutlaka yeni taktikler yaratan bir mücadele türüdür. Ýnsan yaratýcýlýðýnýn toplumsal mücadele alanýnda ne kadar etkili olabileceðinin somut örneklerini görmek isterseniz, oyun kavramýnýn nasýl etkili sosyal manevralar doðurabileceðinin kanýtý olarak lütfen insan haklarý alanýnda yeni taktikler projesine bir bakýnýz Karacakýzlýlarý yargýlayan Moðol Yargucu Þigi Kutuku da 'Bulunmuþ Bir Çocuk'. Lakin o yargýlayan tarafta. Bu benzeþme aslýnda çok derin bir ayrýmýn da göstergesi oluyor sanki? Yöneten ve yönetilmek istemeyen arasýndaki iliþki, aslýnda kimliklerden baðýmsýzdýr. Bugünün ezileni, rahatlýkla yarýnýn ezeni olur. Düzen yer deðiþtirmeye izin verir, yeter ki kadim iliþki devam etsin, bir baþ ve altýnda o baþa hizmet edenler olsun! Bulunmuþ Çocuk metaforu sosyal ve þahsi seçimlerin kimliklerden nasýl baðýmsýz olabileceðini de gösterir. Ama yine de bu bulunmuþ çocukluk, bu köksüzlük Þigi Kutuku ve Karacakýzlýlarýn ortak kaderine, insanlýðýn ortak kaderine iþaret eder. Ýktidarýn hukukunun temsilcisi ulu Yargucu, sonunda bu ortaklýðýn keþfinin etkisiyle, Karacakýzlýlarýn adalet talebi karþýsýnda boyun eðer, Koko defter i bir kenara býrakýr, tapýndýðý adalet tanrýsýndan, yalnýzca isteyen adalet putu ndan mahkemede iþlediði büyük günahlarýnýn affýný diler. Bulunmuþ çocuk olmak Yargucu ve Karacakýzlýlarý, adaleti ve talep edeni ayýran deðil birleþtiren bir metafordur. Kitaptan alýntý yaparak soracak olursak "Fikirleri, oyunlarýyla birleþip heyulaya dönüþüyor. Hayattan heyulaya dönüþmüþ fikir, ancak kendini gerçekleþtirdiðinde, yani vücut bulduðu sýrada güçlüdür. Ama heyuladan hayata dönüþen fikir, eskisinden kat kat güçlü ve yýkýcýdýr... Fikirleri dünyaya kök saldýktan sonra, bedenleri yok etmek ne kazandýrýr ki?" sizce Karacakýzlýlarýn heyulalarý hayata dönüþmüþ müdür? Hayýr! Evet! Ölmeyen ama Olmayan þey! Eðer bahsedemiyorsak, ölüdür, bahsetmek þöyle dursun üzerine roman yazýyorsak hayata dönüþmüþtür! Bir akýllý ateist için, tanrý yoktur! önermesi manasýzdýr. Çünkü adý olan her þey vardýr! Ve bu insanlarý etkilemeye devam eder. Karacakýzlýlar da adý var, cismi yok varlýklardandýr. Kendilerini, fikirlerini bir Heyula'ya (eski yunancadaki hyle ) dönüþtürürler, kalabilmek için eylemleriyle yeni bir ad kazanýr ve o adla anýlýrlar. Heyula nýn biçimi yoktur. her biçimi alabilir, madde'nin öncülüdür (kendisi deðil, öncesi, habercisi, önceki hâli). Tavus þöyle düþünüyordur herhalde: vücudu eþyasýdýr insanýn, bu vücud ben demek deðildir ama o olmasa ben ruhumu belli edemem. Benim bir vücudum bir de ruhum yoktur. Biz sizin böldüðünüz gibi bölmeyiz hilkati. Vücud benim mülkümdür!.. MUZAFFERLERÝN TARÝHÝNÝN ALTERNATÝFÝ OLABÝLECEÐÝNE DAÝR BÝR ÝKÝRCÝK TOHUMUDUR Tarih deyince akla hep devletlerin, imparatorluklarýn, fetihlerin tarihi gelir. Hep zafer vardýr bu tarihin nihayetinde. Sizin tarihinizin neden eksik zaferi? Gerçek zafer nedir? Bu soruyu sorana göre deðiþir. Biz hikayeleri geçmiþi anlamak için anlatmýyoruz. Geleceðe bir iz býrakmak için anlatýyoruz. Karacakýzlýlar bizim anlattýðýmýz çerçevede hiç varolmadýlar. Ama bize ilham veren yine de geçmiþin yaþantýlarý ve fikirleridir. Bu hikaye, bir alternatif tarih deðildir. Resmi tarihin, yani muzafferlerin tarihinin bir veya birçok alternatifi olabileceðine dair bir ikircik tohumudur. Bu hikaye Karacakýzlýlarýn bir heyulaya dönüþtüðünün bir kanýtýdýr. Galip gelselerdi onlardan böyle söz edemezdik. Ama böyle demek bana aðýr geliyor: Belki de bir kez olsun Karacakýzlýlar galip gelseydi, artýk resmi tarih, ile gayrý resmi tarih, hukuk ile adalet çatýþmalarýndan kurtulmuþ olurduk. ÝKTÝDAR KAVRAMINDAN UZAK OLDUKLARI ÖLÇÜDE TEHLÝKELÝLER Kitapta bahsedilen Türkler ve Türkmenlerle arasýndaki fark nedir? Tarihsel gerçeklik olarak cevabý baþka, hikayecilerin seçtiði bir metafor olarak cevabý baþka! Benzer bir dili konuþan ama biri yönetici kesimi, diðeri yönetilemeyen kesimi iþaret eden kimlik tanýmlarýdýr bunlar. Aralarýndaki dilin farklýlýðý bile ideolojik bir farka, sýnýfsal bir farka, iktidar alanýndaki bir farka iþaret eder. Ýktidar kavramýndan o kadar uzaktýrlar ki, Karacakýzlýlar bu yüzden anlaþýlmaz, cahil, tehlikeli bulunurlar. Moðol ordusunun büyük lojistik danýþmanlarý, Vikingler, Araplar, Çinliler, Venedikliler, Bizanslýlar ve Ýranlýlardan oluþan entelektüel gücü, dilleri ve kültürleri bu kadar çeþitli olmasýna raðmen kendi aralarýnda bir dil bütünlüðü bulurlar. Ama Karacakýzlýlar bu bütünlüðün de dýþýndadýr. Gerçek yabancý dýr onlar. YUNANCA SUSAN, SIRPÇA ÖLDÜREN, TÜRKÇE BÝLGELÝK YAPAN... Kitapta o döneme özgü bir dil kullanýyorsunuz. Özellikle de bu dili açýklayýcý ekstra bir yöntem yok kitapta. Bunu böyle kullanmanýzdaki amaç nedir? Bahsettiðim gibi, hem ayný hem ayrý olanýn anlaþýlabilmesi için seçilmiþ bir dil bu. Dil oyunu ayný zamanda ideolojik olanýn, yanlýþýn doðruyla, hakikatin kurmacayla karýþtýðý alanýn ortaya çýktýðý bir alandýr. Karacakýzlýlar "Eflak dilinde yalan söyleyen, Yunanca susan, Çince sayan, Rusça ilahi okuyan, Sýrpça öldüren, Türkçeyle bilgelik yapan" her kültürün içinden geçip zenginleþmiþ bir göçer medeniyetidir. Ama Karacakýzlýlar ýn dili anlaþýlmaz bir dil deðil biz Türkiyeliler için. Aslýnda bölük pörçük, orada burada hala yaþayan sözcük ve kavramlarla yeniden bütünselleþtirilmeye çalýþtýðýmýz bir dildir bu. Bizim dilimizdir ve onu anlamak, sadece dili deðil, bir toplumsal ruhu da anlamak olacaktýr. Evrensel

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak.

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak. YIL:8 Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı