SURE KISALDI k slalar doldu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SURE KISALDI k slalar doldu"

Transkript

1 At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in Baflkent Ankara ya yak flm yor dedi i görüntülerin yok edilmesi üzerine yetkisiz kiflilerin çöp toplamalar n n engellenmesi karar al nd. Valilik taraf ndan gönderilen Ankara linde Cadde ve Sokaklarda Kâ t Toplanmas na liflkin Usul ve Esaslar genelge ile denetimler s klaflt r ld. Pursaklar Belediyesi de yapm fl oldu u çal flmalar sonucu ambalaj at klar toplay c lar ve ilgili firmalarla bir araya gelerek durum de- erlendirmesi yapt. S k s k bu konuyla ilgili görüflmeler yapan belediye yetkilileri, s k takibe bafllad. HABER 13. SAYFADA 5 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) TSK'da geçen ay 386 bin yükümlü asker varken bu rakam aral k ay nda 444 bin 574'e yükseldi Baflkan Yaflar çapan giydi K rg zistan n Ankara Büyükelçisi Ermek brahimov, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret etti. Yenimahalle Belediyesi ile iflbirli i içinde olmak istediklerini belirten brahimov, Yaflar çal flmalar ndan dolay tebrik etti. HABER 2. SAYFADA Çocuk Meclisi nde SEÇ M HEYECANI Ankara Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, yine baflar l bir demokrasi örne i sunarak, 19. Dönem Baflkan n seçimle belirledi. Baflkanl a LÖSEV Orta Okulu 7. S n f ö rencisi Mustafa fiahin Gül seçildi. HABER 3. SAYFADA Art k Ben De Var m projesi KAZAN GÜNCEL YEN MAHALLE HABER 2. SAYFADA Deniz Tan k Tamer Karahan Bugün 13 te Bugün 4 te SURE KISALDI k slalar doldu Askerlik süresinin ekim ay nda erbafl ve erler için 15 aydan 12 aya indirilmesiyle beraber askere gelen yükümlü say s nda patlama yafland. GÜNCEL TESK'ten LPG ZAMMI UYARISI Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), LPG zamm n n vatandafl evinde kaçak tüp kullanmay art rabilece ine iflaret ederek, "Geçim s k nt s içinde olan vatandafllar m z kaçak tüp kullanmaya yönelerek resmen evinde bombayla yafl yor. uyar s nda bulundu. LPG zamm ile ilgili aç klama yapan TESK Baflkan Bendevi Palandöken, dünyada petrol fiyatlar düflerken yap lan rekor zamm n esnaf flafl rtt n belirterek, "Biz benzinde, motorinde indirim yap lmas n beklerken ticari araçlar n yo unlukla kulland LPG ye 30 kurufl zam gelmesi flafl rtt. Kas m ay enflasyonu yüzde 0,01 y ll k enflasyonun yüzde 7,32 aç kland gün LPG ye yüzde 13,75, evlerde kullan lan tüpe yüzde 15,41 zamlanmas n manidar karfl l yoruz." Bu çerçevede tüp gaz fiyatlar n n da artt na dikkat çeken Palandöken, 5 TE Hatipo lu Mamakl larla B R ARAYA GELD 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Daha önce binlerce Mamakl y Prof. Dr. Nihat Hatipo lu ile bir araya getiren Mamak Belediyesi gelen talepler do rultusunda Hatipo lu nu bir kez daha Mamakl larla buluflturdu. 3 TE Askerlik süresinin 15 aydan 12 aya indirilmesini f rsat bilen gençler, k fllalar doldurdu. Genelkurmay dan gelen aç klamaya göre Türk Silahl Kuvvetlerinde geçen ay 386 bin yükümlü asker varken bu rakam Aral k ay nda 444 bin 574'ü buldu. K fllalar bu rakamla y l n en fazla doluluk oran na da ulaflt. ERTELEMELER OLDU Yine Genelkurmay duyurusuna göre, TSK da 708 bin 54 kiflinin görev ald, bunlardan 344'ünün general ve amiraller, 39 bin 244'ünün subay, 95 bin 707'sinin astsubay, 434 bin 797'sinin erbafl ve erler oluflturuyor. Askeri yetkililer daha önceki y llarda görülmeyen bir talebin oldu unu, askerli ini hemen yapmak isteyen gençleri baz durumlarda baflka dönemlere ertelemek zorunda kald klar n bildirdi. PERSONEL SAYISI Personel mevcutlar bilgisinin de paylafl ld aç klamaya göre, kuvvet komutanl klar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl nda toplam 708 bin 54 kifli görev al yor. Bunlardan 344'ünü general ve amiraller, 39 bin 244'ünü subaylar, 95 bin 707'sini astsubaylar, 23 bin 927'sini uzman jandarma, 49 bin 820'sini uzman erbafl, 2 bin 336's n ise sözleflmeli er ve erbafl oluflturuyor. Erbafl ve er say s n n 434 bin 797 oldu u silahl kuvvetlerde 9 bin 777 yedek subay bulunuyor. Sivil memur ve iflçi say s ise 52 bin 102 olarak bildirildi. Askeri personel içindeki uzman personel oran ise TSK'da yüzde 32 oldu. (CHA) MAMAK

2 ANKARA Afl k Bektafl Gazelo lu Yenimahalle de an ld Afl k Bektafl Gazelo lu Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda düzenlenen bir törenle an ld. Anadolu Halk Ozanlar Kültür ve Dayan flma Derne i (AN-DER) taraf ndan düzenlenen anma etkinli ine Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Belediye Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, AN-DER Yönetim Kurulu Baflkan Ozan Sinemi, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, Afl k Gazelo lu nun ailesi, yak nlar, afl klar ve çok say da davetli kat ld. BUGÜN /2 A fl k Bektafl Gazelo lu nun hayat n n anlat ld sinevizyon gösterimiyle bafllayan etkinlik, Afl klar n deyiflleri ve at flmalar ile devam etti. Günümüzde afl klara gereken önemin verilmedi inden yak nan AN-DER Baflkan Ozan Sinemi Belirli aral klarla etkinlikler düzenliyoruz. Bugüne kadar etkinliklerime hiçbir belediye baflkan konuk olmam flt. Yenimahalle Belediye Baflkan m z Fethi Yaflar bugün aram zda. Gönül adaml budur. Halkla bütünleflebilmek böyle bir fley. Siyaset afl klara her zaman so uk gelmifltir ancak Fethi Yaflar her türlü övgüye de er. Yaflarken bizlerin yan nda olan baflkan, parklar nda da aram zdan ayr lan Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 2 Safer 1435 afl k dostlar m z n an lar n yaflat yor. Samimiyeti ve destekleri için ne kadar teflekkür etsek azd r Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar da; Afl klar, yüreklerinden gelen tepkileri, sevgiyi, sayg y topluma aktarabilmek için canla baflla vururlar sazlar n n teline. Onlar n gönlünde öncelikle hak ve halk sevgisi vard r. Yüreklerinde de söylemlerinde de kavga ve savafl de il bar fl vard r. Onlar e itici olmufllard r. Herkesin anlayabilece i ortak dili bulmufl, do ruyu yanl fl ortak dille aktarmay baflarabilmifller. Ben bir yerel yönetici olarak, sanatç n n siyasi görüflüne de il, verdi i ürüne topluma, ülkesine katt de ere bakar m. Yenimahalle yi sanat n baflkenti yapt k. Türkiye ye örnek olduk olmaya devam edece iz Program n ard ndan AN-DER ikinci Baflkan Afl k Mustafa Sayg n Baflkan Yaflar a desteklerinden dolay teflekkür plaketi verdi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU RUM 22 Teflrin-i Sani 1429 msak :05 02 Günefl :06 31 Ö le :11 41 YARIN kindi :14 14 Akflam :16 39 Yats :18 01 Baflkan Yaflar Çapan giydi K rg zistan n Ankara Büyükelçisi Ermek brahimov, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret etti. Yenimahalle Belediyesi ile iflbirli i içinde olmak istediklerini belirten brahimov, Yaflar çal flmalar ndan dolay tebrik ettti. Yenimahalle Belediyesi nin s n rlar içerisinde bulunan Ünlü K rg z yazar n ad n n an ld Cengiz Aytmatov Caddesi nden duyduklar memnuniyeti dile getiren brahimov,birçok büyük isimleri hem parklar n zda hem de sokak ve caddelerinizde yaflat yorsunuz. Sizinle tan flmak ve belediyeniz ile ifl birli i içerisinde olmak istiyoruz. Sanata ve sanatç ya göstermifl oldu unuz hassasiyet bizleri memnun ediyor diye konufltu. K rg zistan Ankara Büyükelçili i ni makam nda a rlamaktan onur duydu unu belirten Yaflar, yap m aflamas nda olan parklardan birine K rg zistan Park ismi verece ini belirtti. Yaflar, K rg zistan n kültür ve medeniyetini tafl yacak olan yeni park m za K rg zlar n önderinin heykeli ve k rg zistandan a aç getirilip dikilebilir. Festival gibi tüm aktivitelerinizi bu parkta kolayca gerçeklefltirebilir ve Yenimahallelilerle samimi bir diyaloglar yaflayabilirsiniz diye konufltu. Yaflar n K rg zistan Park teklifini sevinçle karfl l k veren brahimov, Biz burada sizinle olmaktan gurur duyduk. Bize gösterdi iniz ilgi ve alaka için teflekkür ederiz. K rg zistan Park n n Yenimahalle de yaflat lacak olmas bizleri memnun etti Yaflar, Ermek ile olan samimi diyaloglar n n ard ndan K rgistan n yerel k yafeti Çapan ve Kalpak flapkas n giydi. Ayr ca Yaflar a Cengiz Aytmatov un önemli eserlerinden biri olan Cemile hediye edildi. Yaflar, hediyeleri karfl l ks z b rakmayarak Yenimahalle Belediyesi ad na plaket takdim etti. Kazan da umutland ran proje K azan Fuat Erkmen Anadolu mam Hatip Lisesi haz rlad Art k ben de var m adl projeyle dezavantajl ö rencilere destek olacak. Proje için okulda bir tan t m toplant s düzenlendi. Toplant ya Kaymakam Veysel Beyru, Belediye Baflkan lokman Ertürk, efli Meral Ertürk, e itim gönüllüsü Ökkefl Sultano lu, lçe Müftüsü Halil Karagöz ile okul müdürleri kat ld. Okulun halk oyunlar grubunun gösterisiyle bafllayan proje hakk nda bilgiler veren okul ö retmenlerinden proje koordinatörü Seçil Sar kaya Erdo mufl projenin amac n n okulda dezavantajl grupta bulunan ailevi, ekonomik, sosyal s k nt lar yaflayan ö rencilere yard mc olmak fleklinde aç klad. Okul Müdürü Süleyman Yald r da ney, keman, ebru, hat, semazenlik, satranç, voleybol gibi 12 kurs açarak proje kapsam ndaki ö rencilerin hem bofl vakitlerini de erlendirmeleri, hem de ekonomik katk sa layabilecek hobilere sahip olmalar n hedeflediklerini söyledi. Okul Müdürü Yald r konuflmas n n devam nda ö renciler kurslarda kazand klar becerilerle de hem kendilerine hem de ailelerine ekonomik katk sa layabilecekler. Bu kurslara kat lan ö rencilerden oluflturdu umuz ö renci grubumuza da Umutlu Gençlik Grubu ad n verdik Belediye Baflkan Lokman Ertürk de konuflmas nda projenin önemine de inerek, Kazan h zla gelifliyor ve Türkiye nin pek çok bölgesinden göç al yor. Buna ra men Ankara n n en huzurlu ilçelerinden birisi. Bizler çok modern flehirler kurabiliriz ama içerisinde mutlu ve huzurlu insanlar olmad ktan sonra bütün bu yap lanlar eksik kal r

3 Pursaklar a bir park daha P ursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü ilçe genelindeki yeflil alan çal flmalar na devam ederek park say s n 86 ya ç kartt. Yeflil alan çal flmalar kapsam nda Pursaklar da büyük bir de iflim gerçeklefltiren Park ve Bahçeler Müdürlü ü, yapt parklarla ilçenin çehresini de ifltirdi. Her geçen gün geliflen ve de iflen ilçe, Baflkent te kifli bafl na düflen yeflil oran yla da ilk s ralarda yer al yor. Hatipo lu, Mamakl larla B R ARAYA GELD L alahan Nevin Gökçek Kültür Merkezi nde gerçekleflen programa Mamakl lar büyük ilgi gösterdi. Program bafllang c nda yerel sanatç lar n seslendirdi i ilahiler ve semazenlerin yapt sema gösterisi kat l mc lar taraf ndan be eniyle izlendi. Programa Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül ün yan s ra Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammet Abdullah Özer ve Mamak Belediye Meclis Baflkan Vekili Erdal Ak kat ld. Peygamber sevgisinin her geçen gün artt n dile getiren Hatipo lu; Çocuklar na Peygamber sevgisi ö retmek anne babalar n görevidir Allah ve Peygamberine hizmet etmenin en büyük makam oldu unu söyleyen Hatipo lu konuflmas na flöyle devam etti; Aflk n baflkenti Paris diyorlar. Ben Paris e de gittim ama afl k olmad m. Aflk n baflkenti Medine dir. Medine ye gitti iniz zaman bir el sizi tutuyor. Sanki sen benim misafirimsin diyor 7 den 70 e Mamak sakinlerinin h nca h nç doldurdu u salonda Peygamberin hayat ndan örnekler vererek sohbetini tamamlayan Hatipo lu; Böylesine hay rl bir buluflmay gerçeklefltirdi i için Baflkan m za teflekkür ediyorum Prof. Dr. Nihat Hatipo lu yla daha öncede program yapt klar n dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Anlat lan güzel, anlatan da güzel oldu u için program n tad na doyulmuyor. Biz peygamberi örnek ald kça hayat m zda bar fl olur, mutluluk olur, huzur olur. Rabbim inflallah onu anlayan ve yaflayan kullardan olmay nasip eder Bu kapsamda yap lan çal flmalar aras nda Yavuz Bulvar yan nda 4 bin metrekare alan üzerine infla edilen park çal flmas tamamland. Yavuz Bulvar n n iki yan n süsleyen Evcil Hayvanlar Park ve tamamlanan yeni park ilçe halk na temiz nefes ald racak. çerisinde oyun gruplar, kamelyalar, a açlar ve yer alt çöp konteyn r bulunan park, halk n hizmetine sunuldu. Yetkililer, temiz ve sa l kl ortamlarda halka hizmet etmek için bu tür çal flmalar n devam edece ini bildirdi. Ö rencilerden bar nak ziyareti Daha önce binlerce Mamakl y Prof. Dr. Nihat Hatipo lu ile bir araya getiren Mamak Belediyesi gelen talepler do rultusunda Hatipo lu nu bir kez daha Mamakl larla buluflturdu. Y enimahalle Belediyesi bar na geçti imiz günlerde lise ö rencileri a rlad. Okullar nda gerçeklefltirdikleri proje için bar na a gelerek kimsesiz hayvanlarla ilgilenen gençler, veterinerleri de soru ya muruna tuttu. Gazi Anadolu Lisesi ö rencisi gençler proje konusu için seçtikleri Yenimahalle Belediyesi hayvan bar naklar nda detayl bir inceleme yapt. Hayvanlar n bar na a gelirken ki süreçten, bak mlar na kadar pek çok konuda bilgi alan ö renciler, hayvanlara iyi bak ld için de Yenimahalle Belediyesi ne teflekkür etti. Vatandafllardan gelen flikâyetler do rultusunda toplanan sokak köpeklerine Yenimahalle Belediyesi bar na nda evdeki gibi bak m gösteriliyor. Özel mamalarla beslenen hayvanlar, temiz ve konforlu bak m yerlerinde sa l k kontrolünden geçiyor ve daha sonra afl lan yor. Yeni do mufl hayvanlara da özel ilgi gösteren bar nak görevlileri her hayvana da isim takarak onlarla kendi hayvanlar ym fl gibi ilgileniyorlar. Kendilerini ziyarete gelen gençlere sevimli hareketler yaparak fl maran köpekler, misafirleriyle oyunlar da oynad. ANKARA /3 Çocuk Meclisi nde SEÇ M HEYECANI A nkara Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, yine baflar l bir demokrasi örne i sunarak, 19. Dönem Baflkan n seçimle belirledi. Baflkanl a LÖSEV Orta Okulu 7. S n f ö rencisi Mustafa fiahin Gül seçildi. Büyükflehir Belediyesi 19. Dönem Çocuk Meclisi ne girmeye hak kazanan 9-14 yafl aras 150 çocuk meclisi üyesi, yeni dönemde görev yapacak baflkan, 3 baflkan yard mc s ve 2 katip üyesini belirledi. Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi Genel Kurul Salonu nda gerçeklefltirilen 19. Dönem Çocuk Meclisi nin ilk toplant s, son üç dönemi Baflkanl k olmak üzere 4 dönem meclis üyeli i yapan Umut Bayraktar n baflkanl nda aç ld. Toplant da 72 çocuk, baflkanl k için talepte bulundu. Toplant, 72 baflkan aday n n s rayla kürsüye ç karak kendilerini tan tmalar, neden baflkan olmak istediklerini belirterek kendileri için oy istemeleri ile devam etti. Konuflmalar n ard ndan yap lan ilk oylama sonunda en çok oy alan 14 aday finale kald. Gerçeklefltirilen final oylamas nda ise en çok oy alan aday Mustafa fiahin Gül, Baflkan seçildi. Daha sonra oy s ralamas na göre Nazl han Kavak, Zeynep Yard mc, Semih Can Bal baflkan yard mc lar olurken, Kadir Bu ra Akp nar ve Zeliha Baldan ise katip üyeli e seçildiler. Baflkanl k divan seçimlerinin tamamlanmas n n ard ndan Baflkan Umut Bayraktar, yeni seçilenleri kutlad ve görevi daha önce lösemiyi yenerek e itimini Lösev Orta Okulu 7. S n f nda sürdüren yeni Baflkan Mustafa fiahin Gül e devretti. Aral k ay içerisinde gerçeklefltirilecek Mazbata Töreni ve Birinci Genel Kurul ile birlikte 19. Dönem Çocuk Meclisi, yeni dönem çal flmalar na bafllayacak. Ankara Büyükflehir Belediyesi nin çocuklar n sorunlar n de erlendirerek, taleplerini ifade etmeleri ve çözümünde aktif rol almalar n sa lamak amac yla kurdu u Çocuk Meclisi, önümüzdeki günlerde E itim, Spor, Çevre ve Sa l k, Kültür ve Sanat, Bas n ve Yay n, Bar fl ve Kardefllik, Çocuk Haklar, Yard mlaflma olmak üzere bir y l boyunca aktif faaliyet gösterecek 8 komisyonun üyelerini belirleyecek. Komisyonlar, 15 günde bir toplanarak kendi konular nda öneri ve faaliyet taslaklar haz rlayacaklar. Haz rlanan bu öneri ve taslaklar ayda bir gerçeklefltirilecek ola an toplant da, Meclis Genel Kurulu nda görüflülerek, yap lacak faaliyet ve giriflimler için meclisin onay al nacak. Onaylanan konular Ankara Büyükflehir Baflkan Melih Gökçek in uygun bulmas durumunda, Büyükflehir Belediye Meclisi ne önerge olarak getirilerek meclisin onay istenecek.

4 ANKARA P rogramda, Engelsiz Spor Kulubü nün anketinde Engelli Dostu Belediye Baflkan seçilen Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak a da bir plaket verildi. Halil brahim Sofras nda gerçeklefltirilen özel programa AK Parti stanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu ve Ankara Milletvekili Ülker Yücel, AK Parti Ankara l Baflkan Murat Alparslan ve Ankara l Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Özpalas, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur, Keçiören lçe Milli E itim Müdürü Hüseyin Yurto lu ile çok say da engelli vatandafl ve aileleri kat ld. Konuflmas n n bafl nda engelliler için yapt hizmetlerden dolay Baflkan Ak a teflekkür eden AK Parti stanbul Milletvekili Aksu, Engelli kardefllerimizin normal bir yaflant yaflamalar için hükümetimizin yapt çal flmalar ortadad r, ama ben annelere engelli çocuklar na olan özverisinden ötürü teflekkür etmek istiyorum. Benim de engelli yak n m var. O çocuklara bak p yetifltiren anneler çok s k nt yaflay p çok fedakarl k ediyorlar. Tabii ki babalar da fedakarl k yap yor, ama annelerin eme i çok daha fazla AK Parti Ankara Milletvekili Güzel de, böyle anlaml bir günde engelliler ile birlikte olmaktan duydu u mutlulu u ifade ederek Sizler sadece 3 Aral k ta de il, her zaman kalbimizin içindesiniz. Engelli vatandafllar m z n da engelsiz vatandafllar m z gibi rahat bir flekilde hayatlar n yaflamalar için birçok reform ve kanunlar yap ld. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak n engelliler için yapt hizmetler takdire flayand r. Kendisine teflekkür ediyorum diye konufltu. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise, bu program vesilesi ile engelli vatandafllar ve aileleri ile ayn sofra etraf nda buluflmaktan dolay mutlu 4 olduklar n vurgulayarak, Engelli veya engelli yak n olan ailelerin hayatlar n sa l kl bir flekilde devam ettirebilmeleri için hepimizin üzerine düflen görevleri var. Gerek ifl hayat nda gerek istihdamda, sosyal yaflamda bizimle birlikte yaflamalar sa lamam z laz m Keçiören Belediyesi nin engelliler için birçok projeyi hayata geçirdi ini hat rlatan Baflkan Ak flu bilgileri verdi: Engelsiz Kent Meydan uygulamas n gerçeklefltirdik. Engelsiz Park yapt k. Engelli kardefllerim orada rahatça oyun oynay p zaman geçirebiliyorlar. Engelli vatandafllar m z n rahatl kla faydalanabilece i, dünya standartlar nda engelsiz kald r m çal flmas yap yoruz. Engelliler Misafirhanesi ile engelli ailelere, çocuklar n bize emanet edip kendileri sosyal hayattan kopmadan yapmalar gereken ifllerini yap p sonra çocuklar n alma imkan tan d k. Bu misafirhane öz bak m n yapabilen engelliler için kuruldu. Her çeflit engeli olan Ocak ay ndan bugüne, 81 ilde gerçekleflen tüm etkinlikleri yeni servisi Etkinlik Takvimi ile takibe alan Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye nin aktivite raporunu haz rlad. 200 ü aflk n türde faaliyet üzerinden haz rlanan rapora göre, bu y l en fazla etkinlik Ekim ve Kas m aylar nda gerçekleflirken, en çok konser, tiyatro ve futbol karfl laflmalar organize edildi. Y l n, Ocak ile Kas m aylar aras n kapsayan araflt rmaya göre, 81 il genelinde toplam 21 bin 474 etkinlik düzenlenirken, bu etkinlikler en fazla sonbahar aylar nda gerçekleflti. ki bini aflk n mekan bilgisinin yer ald rapora göre, 11 ay boyunca organize edilen etkinliklerin yüzde 33 ü kültür/sanat kategorisinde olurken, yüzde 25 i müzik/e lence ve yüzde 22 si spor kategorisinde yap ld. Konserden mitinge, festivalden ödül törenine kadar iki yüzü aflk n türde etkinli in mercek alt na al nd raporda, ilk s ralar büyükflehirler ald. Dönem boyunca en fazla etkinlik stanbul da (10 bin 250) Yenilenen Yunus Emre Kültür Merkezi hizmette y l nda aç lan ve zamanla halk n taleplerine yan t vermekten uzaklaflan Yunus Emre Kültür Merkezi, Keçiören Belediyesi taraf ndan bafltan afla yenilendi. Modern iç ve d fl tasar m ile dikkat çeken Kültür Merkezi, Keçiörenlilere yönelik çeflitli sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenebilece i hale getirildi. Her yafltan insan n faydaland merkez, meslek edindirme kurslar (KEÇMEK, KEDEM), e itime destek birimleri, kütüphane, konservatuvar ile halk n ihtiyaçlar na Keçiörene yak fl r biçimde karfl l k veriyor. 10 bin 600 metrekarelik alana sahip merkezin yenileme plan nda, 550 kifli kapasiteli dü ün salonu, elektronik olarak tam donan ml, simultaneli(çeviri) 350 ve 150 kifli kapasiteli iki konferans salonu, bay ve bayan fitness salonlar, kütüphane, müzik atölyeleri, derslikler, sa l k oca ve market yer ald. Engelli vatandafllara yönelik düzenlemelerin de hayata geçirildi i yenileme çal flmalar nda, engelli dan flma merkezi, engelli platformlar ve engelli asansörleri de düflünüldü. Engelli vatandafllar ve aileleri Keçiören Belediyesi n in 3 Aral k Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenledi i programda biraraya gelerek e lendi. Keçiören de engelsiz kutlama vatandafllar m z için de misafirhane yapmay düflünüyoruz. Engelli vatandafllar ile ayn sofray paylaflman n, kürsüde konuflmaktan çok daha önemli oldu una dikkat çeken AK Parti Ankara l Baflkan Alparslan da, Türkiye de 8.5 milyon engelli vatandafl m z var. Bu sebeple her birimizin engelli bir yak n var. Bugünü sadece bir gün veya bir hafta de il, her gün hat rl yoruz. AK Parti hükümetinin 2005 y l nda ç kard Özürlüler Kanunu bir devrimdir. Farkl alanlarda engelli vatandafllar m z n yarar na olan düzenlemeler yapt k. Ama her fley bitti, tüm sorunlar halloldu diyemeyiz. Daha yapacak çok fleyimiz var diye konufltu. AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n engellilere her zaman sahip ç kt n belirten Hasan Özpalas ise, Engellileri unutmayan bir Genel Baflkan ile çal flmak bizleri çok gururland r yor Sonbahar etkinliklerle geçti düzenlenirken, onu Ankara (3 bin 104), zmir (bin 431), Antalya (761) ve Bursa (502) izlediler. Medya Takip Merkezi Genel Müdürü Halef Remzi Vay s, etkinliklerin ayn zamanda ekonomik hareketler oldu unu ve her flirket için farkl anlam tafl yaca n belirterek; "Bilgiyi yorumlama biçimi önemli. Etkinliklerin, hangi firma için ne anlam tafl yaca n ortaya koymak, onlar n pazarlama çal flmalar na katk sa lamak anlam na gelir. Pazarlama aktivitelerinden PR çal flmalar na, aktif sat fllardan reklam planlamalar na kadar genifl bir alanda yararl olabilecek Tamer Karahan AfiK-I EFSUN ÇÖLDE B R GÜL BAHÇES Bir düfl flehrinde, sensizli in en ac halini, Yaz yorum sevgilim.. Masam n üstünde papatyalar var. Tüm kabuk ba lam fl yaralar m,kanataca m bu gün Hasret kokan düfl sevgilim,benim Sessizlikte bir ses,bir hayk r fl olup, F s lt fliddeti ile konuflacaklar m yaz yorum.. Nefesimi hissedebilece in,en yak n yerdeyim flu anda.. Bilmeni isterim; Seni bir de il,bin ömür olsa, yine sevece im ben Sensizlik düfler ya akl ma flte o an,ellerim buz olur bilir misin? Gözbebeklerini seyrettikçe s n r m Yüzünün ayd nl nda, buzlar m çözülür Güller düfler yüzüme,tebessümünde.. Sen geçersin gözlerimin önünden, sevgilim.. Seni seviyorum sevgilim...! Bedenime, ölüm moru düflse de.. Ürpermiyorum. Gözyafllar m düflerken m sralara, Sen anlars n mürekkebin renginden, Sana olan sevdam Bir umudum hep olacak sevgilim Eski bir flarap tad nda,olsa da düfllerim Her içti im yudumda, Senin özgürlü üne koflaca m.. Çölde,bir gül bahçesi infla edece im Batarken ruhum okyanuslarda Sen beni,yüre indeki limana çek Sevgili,sen benim hürriyetimsin. Seni anlatmaya mecalim yetmez.. Anlatmay baflarabilirsem bir gün seni, nan,cennete giderim o gün.!!! Senin avuçlar nday m sevgilim Ald m her nefes,seni zikreder Bu gece,senin oldu un flehir'e y ld zlar düflecek Sen flimdi yan mda de ilsin,ama unutma.. Hayalin bafl ucumda! bu bilgi deposunda araflt rma yapt m zda, asl nda Türkiye'nin etkinlik profili de ortaya ç k yor" Her ildeki etkinliklerin ayr ayr takip edilip, tarih, mekan, il-ilçe, kategori ve türlere göre filtrelenebildi i Etkinlik Takvimi ne göre, Türkiye de en fazla düzenlenen etkinlik, konser oldu. Ocak-Kas m aylar aras nda 5 bin 130 konser yap l rken, 3 bin 676 tiyatro oyunu ve bin 733 futbol karfl laflmas gerçekleflti. Basketbol maç, gösteri ve konferans, ülke genelinde yo unlukla organize edilen di er etkinlik türleri oldular.

5 TESK'ten LPG ye zam uyar s : Tüp gaz kaca n art r r ANKARA (CHA) T ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), LPG zamm n n vatandafl evinde kaçak tüp kullanmay art rabilece ine iflaret ederek, "Geçim s k nt s içinde olan vatandafllar m z kaçak tüp kullanmaya yönelerek resmen ZM R (CHA) Ç evreci uygulamalar yla öne ç kan zmir Adnan Menderes Havaliman, ACI Europe Karbon Akreditasyonu program nda izleme seviyesinden azaltma seviyesine yükseldi. TAV Havalimanlar taraf ndan iflletilen zmir Adnan Menderes Havaliman karbon sal m n azaltma yönündeki çal flmalar n sertifikaland rd. Adnan Menderes, havaliman iflletmecilerinin çat örgütü olan Airports Council International (ACI) Europe taraf ndan bafllat lan Havaliman Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Akreditasyonu) program nda ikinci seviyeye yükseldi de karbon sal m n önceki y la göre yaklafl k yüzde 2 azaltarak 6 bin 600 ton seviyesine indiren zmir Adnan Menderes Havaliman, Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü taraf ndan sürdürülen "Yeflil Havaliman " projesinde de yer al yor. TAV zmir Genel Müdürü Erkan Balc, konuyla ilgili yapt aç klamada, "Tüm dünyada do al kaynaklar n tükenmesi ve iklim de iflikli inin y k c etkilerine her geçen gün artan flekilde tan k oluyoruz. Bu geliflmeler bize geleneksel ifl yapma süreçlerimizin orta ve uzun vadede sürdürülebilir olmad n, e er toplumlar ve kurumlar olarak ayakta kalmak istiyorsak, yaflam ve ifl yapma biçimlerimizi dönüfltürmemiz gerekti ini gösteriyor. zmir Adnan Menderes Havaliman, bu çerçevede kuruluflundan bu yana öncü bir rol üstlenmek için çaba gösteriyor. Havaliman ndaki faaliyetlerimizin karbon ayak izini küçültmek üzere çok say da çal flma yürütüyoruz. Bu çabalar m z n sonuçlar n n uluslararas standartlarda kabul görmesinden de memnuniyet duyuyoruz. Müflteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini art r rken çevresel etkilerimizi en aza indirmek için çal flmaya devam edece iz." D fl hatlar terminaliyle "Avrupa n n Çevreye En Duyarl Havaliman " seçilen zmir Adnan Menderes Havaliman n n 2014 ün ilk çeyre inde hizmete girmesi planlanan yeni iç hatlar terminali de çevre dostu olacak flekilde tasarland. evinde bombayla yafl yor. uyar s nda bulundu. LPG zamm ile ilgili aç klama yapan TESK Baflkan Bendevi Palandöken, dünyada petrol fiyatlar düflerken yap lan rekor zamm n esnaf flafl rtt - n belirterek, "Biz benzinde, motorinde indirim yap lmas n beklerken ticari araçlar n yo unlukla kulland ANKARA(CHA) E nerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) Baflkan Hasan Köktafl' n ev sahipli inde Meyra Otel de düzenlenen toplant ya kat lan Taner Y ld z, konuflmas n n bir bölümünde, Irak ta yapt görüflmelere de- indi. Y ld z, Bundan sonra, Irakl kardefllerimizin uzlaflmas haline gelecektir, önümüzdeki ay. Türkiye tutumunu ortaya koymufltur. Yöneticiler, ister flirket sahipleri olsunlar ister temsilcileri olsunlar önemli bir prensiple karfl karfl yad r. Bir iflin nas l yap laca ortaya koymak istiyorsan z, bunun alt yap s n yapacaks - n z. O yüzden Türkiye olumlu tutumu ile beraber bir yere getirmifltir, bu durumu. Petrol arz ile ilgili konunun toplumla buluflmas laz m. nflallah kendileri anlafl rlar ve inflallah bize de haber verirler. Y ld z, konuflmas n n ard ndan gazetecilerin sorular n cevaplad. Irak taki temaslar n n sorulmas üzerine Y ld z, üçlü mekanizman n kurulmas ile alakal Ba dat ta bulunduklar n belirterek, çok iyi bir görüflme yapt klar - n aktard. Olumlu ve pozitif tutumlar n devam ettirdiklerini vurgulayan Y ld z, Kuzey Irak ve Merkezi Irak la aras ndaki iletiflimin, onlar n kendi aras ndaki iliflkileri belirleyece i bir ortam haline gelece ine dikkat çekti. Y ld z, Türkiye gerek merkezi Irak hükümeti ile yapt anlaflmalar n gerekse Kuzey Irak la beraber yap lan sözleflmelerin, art k Irak n önünü açan bir nokta oldu unu söylemem laz m. Kendi aralar ndaki mutabakat n, merkezi Irak hükümetinden al nan r zan n, tabii ki bir varl kta buluflmas laz m. O varl kta petrolün ç - kar lmas ve petrolün sevk edilmesidir. nflallah Irakl ANTALYA (CHA) Küresel Pencereden Türkiye Tohumculu una Bak fl temal 2. Uluslar aras Tohumculuk Çal fltay Antalya da bafllad. Kemer ilçesine ba l Beldibi ndeki Rixos Sungate Otel de gerçeklefltirilen, yurt içinden ve yurt d fl ndan 500 civar nda davetlinin kat ld çal fltayda; Türk tohumculu unun geliflimi ve küresel anlamda d fla aç l m konular de- erlendiriliyor. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birli i (TSÜAB) taraf ndan ortaklafla düzenlenen çal fltay n aç l fl nda konuflan Türkiye Tohumcular Birli i (TÜRK- TOB) Baflkan Y ld ray Gençer, çal fltayda tohumculu un geliflimi ve mevcut durumunun ele al naca- n ifade etti. Son y lda Türkiye de önemli verim ve üretim art fllar gerçekleflti ini anlatan Gençer, bunda 1980 li y llardan sonra tohumculuk sektöründeki süratli geliflmelerin etkili oldu unu söyledi. TSÜAB üyesi flirketler taraf ndan y lda yaklafl k 650 bin ton sertifikal tohumluk üretildi i bilgisini veren Gerçer flöyle konufltu: Türkiye nin toplam tohumluk ticaret hacmi 1 milyar dolara yaklaflmaktad r. 190 milyon dolarl k ithalat ve 130 milyon dolarl k ihracat ile toplam d fl ticaret hacmi 300 milyon dolar aflm flt r. Türkiye tohumculuk sektörü bugün 70 ülkeye tohumluk ihraç etmektedir. Son y llarda ihracat m z artmakta ve ithalat ile ihracat makas daralmaktad r ün ilk yar s nda geçen y l n ayn dönemine göre tohumluk ihracat yüzde 22 artm flt r. LPG ye 30 kurufl zam gelmesi flafl rtt. Kas m ay enflasyonu yüzde 0,01 y ll k enflasyonun yüzde 7,32 aç kland gün LPG ye yüzde 13,75, evlerde kullan lan tüpe yüzde 15,41 zamlanmas n manidar karfl l yoruz." Palandöken bu çerçevede tüp gaz fiyatlar n n da artt na dikkat çekti. Tohumculuk sanayimizin geliflmesine paralel olarak Türkiye tohumculu unun yurt d fl nda tan nmaya baflland n anlatan Gençer, Bölgemiz tohumculuk sanayisi ve ticareti maalesef oldu u ölçüde geliflememifltir. Bölge ülkeleri kendi tohumculuk sanayilerini gelifltirme, uluslararas iflbirli inden yararlanma iste indedirler. Bu ba lamda ulusal mevzuatlar n gelifltirilmesi ve uluslararas düzeyde uyumlaflt r lmas büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla bölge ülkeleri aras nda daha s k bir iflbirli ine ihtiyaç vard r. diye konufltu. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt Gümüfl, tohumculuk sektöründeki geliflmelerin cumhuriyetle bafllad n, 1950 li y llara kadar s n rl kald n, ancak 1960 dan sonraki yasal düzenlemelerle tohumculuk sektöründe yeni bir dönem bafllad n ifade etti. Son 10 y lda tohumculuk sektörünü do rudan ilgilendiren 16 kanun ç kar ld n, 1983 ten itibaren tohum fiyatlar ve ithalat - n n serbest b rak ld n anlatan Gümüfl, Ülkemiz özel sektörün ektin oldu u 573 firmayla, 2012 y l nda piyasa de eri 750 milyon dolarl k ciro ile dünyan n 11. büyük tohumculuk sektörü haline gelmifltir. Özel sektöre araflt rma kuruluflu olma yetkisi verildi ini, Ar-Ge faliyeti yapan 139 adet özel sektör tohumculuk kurulufluna yetki devri yap ld n, 18 özel sektör kurulufluna sertifikasyon yetkisi verildi ini anlatan Gümüfl, flunlar söyledi: Yine sektörün güçlü bir birlik çat s alt nda ilerlemesi için Tohumculuk Kanunu çerçevesinde kardefllerimiz, kendi içlerinde böyle bir durumu aflacaklard r. Aral k ay nda inflallah gerçeklefltireceklerine inan yor ve ümit ediyorum. Baflka bir türlü bir noktan n da do ru olmad na inan yorum. Y ld z, Merkezi Irak ile Kuzey Irak n görüflmelerinin k sa sürede bafllam fl olaca n da kaydetti. Görüflmelerin kendilerinin de takip etti ini ifade etti; de erlendirmeleri daha sonra yapacaklar n dile getirdi. Kerkük ve Yumurtal k ham petrol boru hatt ndan sevk edilen petrolün kapasitesinin artt r lmas na iliflkin bir görüflme gerçekleflti mi? sorusu- na Y ld z,flöyle cevap verdi: Kerkük-Yumurtal k Boru hatt, 20 y ll na tekrar anlaflmas n yeniledi imiz ve bölgenin dünya pazarlar na aç lan bir hatt d r. Günlük 1,5 milyon varil, ham petrol kapasitesine sahiptir. Ne yaz k ki fluanda 300 bin 400 bin variller civar nda günlük kullan l yor. Biz ister Irak n kuzeyinden ister güneyinden isterse de orta bölümünden her türlü gelecek petrolün bu at l kapasiteyi doldurmas laz m geldi ine inan yoruz. Kazanan rak olacak. Biz tafl ma tarifesinden ald m z varil bafl na 1-2 dolar n toplam tafl mas na çok katk olmad n biliyoruz. Ama biz 1 al yorsak oradaki tafl madan, rak bütün dünya pazarlar n n fiyat n alm fl olacak. O yüzden kuzey Irak petrollerinin de bu at l kapasiteden yararlanmas n Irak n normalleflmesi ad na ciddi bir katk sa layaca na inan yorum. Ve bunun daha büyük kapasiteyle doldurulmas için bizler Basra dan gelen boru hatt n n yaklafl k 400 km lik k sm n Irakl kardefllerimiz, merkezi rak hükumeti, Türkiye ye teklif etti. El Ambar bölgesinden gelecek olan petrol boru hatt n n Kerkük yumurtal k boru hatt na ba lanmas yla beraber orada en az bin variller civar nda günlük kapasite eklenmifl olacak. Biz, bu projeyi destekliyoruz. Ve merkezi rak hükumetiyle bunu beraberce gerçeklefltirmek istiyoruz. Bunun finansman yap s yla alakal Türkiye bunu üzerine 2008 y l ndan itibaren üst birlik olarak TÜRKTOB ve buna ba l 7 alt birlik kurulmufltur. Bu kuruluflumuz STK olarak önemli bir hizmet sunmaktad r. Tüm bu kurumsal alt yap çal flmalar na ilave olarak sertifikal tohum üretimini ve ayn zamanda sertifikal tohum/fidan kullan m n teflvik etmek amac yla 2005 y l nda destek kapsam na al nm fl ve y llar aras nda yaklafl k 400 milyon dolarl k (770 milyon TL) destek sa lanm flt r. Bu geliflmelere paralel olarak 2002 y l nda 300 olan tescilli çeflit say s n n bugün 7 bin 243 e yükseldi ini belirten Gümüfl, EKONOM /5 Y ld z: Merkezi Irak ve Kuzey Irak aras ndaki görüflme aral kta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dün Irak ta yapt görüflmelerde Türkiye nin üzerine düfleni yapt n ve tutumunu ortaya koydu unu söyledi. Y ld z, Merkezi Irak ve Kuzey Irak aras ndaki görüflmenin aral k ay nda gerçeklefltireceklerine inan yor ve ümit ediyorum. Baflka bir türlü bir noktan n da do ru olmad na inan yorum. zmir Adnan Menderes Havaliman 'n n çevrecili i belgelendirildi alabilecek bir inflas ve montaj ile alakal üzerine alabilecektir. Ve her türlü bu konudaki art fl rahatl kla karfl layabilecektir. Önemli olan bütün kesimlerin r - zas yla birlikte bir uzlafl ile bunu yapabilmektir. Ama bu ifllerin yap lmas d r. Alt n çizerek söylüyorum. Bu ifllerin yap lmas daha büyük resimdir. Bütün katmanlar n bütün taraflar nda r zas n n olmas ilk tercihimizdir. Y ld z, Kuzey Irak la ile var lan mutabakat n ABD taraf ndan tepki ile karfl - land n n hat rlat lmas üzerine de, Biz, orada hep beraber mutab k kald m z metin oluflturduk. Ben Türkçe anlaflt - m z metni tekrar paylaflmak isterim. Onun için Irak Kürdistan bölgesi yönetiminden Irak merkezi hükümetinin de r - zas n almay ve bütün taraflar n yarar na olacak güçlü bir iflbirli i bafllatmaya projesi bafllatmay arzuluyoruz. Bunu baz arkadafllar, onay olarak söylediler. Bu kelimelerin hepsi tek tek seçilerek, merkezi Irak ve Kuzey Irak Kürdistan bölgesel yönetimi ile mutab k kal narak yap lm fl bir metinlerdir. Bu bir olay niteli i tafl m yor. Ama onlar n r zas n n olmas do ru bir fleydir. Ben yüzden diyorum, varl kta buluflmak laz m. Bundan sonra, top merkezi ve Kuzey Irak yönetimindedir. Benim görüflüm r za göstererek bu ifller olsun. Bu ifllerin olmas Irak a yap - lacak en büyük katk d r. Yapt m z müzakereler, taraflar n görüfllerini de olumlu yönde etkileyecektir. diye konufltu. Bakan, LPG ye yap lan zamm n sorulmas üzerine de, serbest piyasada bütün fiyatlama mekanizmalar n n kendi içinde devam etti ini söyledi. Fiyat n zaman zaman düfltü ünü zaman zaman ise yükseldi ini belirten Y ld z, fiyatlar n 30 kurufl armas n ise Serbest piyasa ile aç klayabiliriz. Düfltü ündeki gerekçeleri aynen yükseldi inde de kullanabiliriz. diye yorumlad. 70 ülkeye tohum ihraç ediliyor ama çok daha fazlas ithal ediliyor Sertifikal tohum üretimi 2012 y l nda 145 bin ton iken yüzde 345 artarak 2012 y l nda 647 bin tona ulaflm flt r y l hedefimiz 1 milyon tondur. Ülkemiz tohumculu u 2012 y l verilerine göre 63 ülkeye 121 milyon dolarl k tohum ihracat yapabilen ve uluslar aras rekabette var olan sektör haline gelmifltir. fleklinde konufltu. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Müsteflar Vedat Mirmahmuto ullar, dünyada 900 milyon insan n yata a aç girdi ini, bunun yan nda 1,2 milyar insan n da yetersiz beslendi ini ifade etti. BAfiSA LI I Gazetemiz Yaz flleri Müdürü Ayflegül Baldemir in sevgili babas Esat BALDEM R Hakk n rahmetine kavuflmufltur. Merhuma Allah tan rahmet, ailesine ve yak nlar na sab r ve baflsa l dileriz. OLAY Gazetesi çal flanlar

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla ISSN 1308-7622 12 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? 21 Haziran 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr HABER 7. SAYFADA Fiyat 25 Kr Kanla beslenen flsizlik çift hane s n r nda Türkiye genelinde 15 ve daha yukar yafltakilerde

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı