SURE KISALDI k slalar doldu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SURE KISALDI k slalar doldu"

Transkript

1 At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in Baflkent Ankara ya yak flm yor dedi i görüntülerin yok edilmesi üzerine yetkisiz kiflilerin çöp toplamalar n n engellenmesi karar al nd. Valilik taraf ndan gönderilen Ankara linde Cadde ve Sokaklarda Kâ t Toplanmas na liflkin Usul ve Esaslar genelge ile denetimler s klaflt r ld. Pursaklar Belediyesi de yapm fl oldu u çal flmalar sonucu ambalaj at klar toplay c lar ve ilgili firmalarla bir araya gelerek durum de- erlendirmesi yapt. S k s k bu konuyla ilgili görüflmeler yapan belediye yetkilileri, s k takibe bafllad. HABER 13. SAYFADA 5 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) TSK'da geçen ay 386 bin yükümlü asker varken bu rakam aral k ay nda 444 bin 574'e yükseldi Baflkan Yaflar çapan giydi K rg zistan n Ankara Büyükelçisi Ermek brahimov, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret etti. Yenimahalle Belediyesi ile iflbirli i içinde olmak istediklerini belirten brahimov, Yaflar çal flmalar ndan dolay tebrik etti. HABER 2. SAYFADA Çocuk Meclisi nde SEÇ M HEYECANI Ankara Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, yine baflar l bir demokrasi örne i sunarak, 19. Dönem Baflkan n seçimle belirledi. Baflkanl a LÖSEV Orta Okulu 7. S n f ö rencisi Mustafa fiahin Gül seçildi. HABER 3. SAYFADA Art k Ben De Var m projesi KAZAN GÜNCEL YEN MAHALLE HABER 2. SAYFADA Deniz Tan k Tamer Karahan Bugün 13 te Bugün 4 te SURE KISALDI k slalar doldu Askerlik süresinin ekim ay nda erbafl ve erler için 15 aydan 12 aya indirilmesiyle beraber askere gelen yükümlü say s nda patlama yafland. GÜNCEL TESK'ten LPG ZAMMI UYARISI Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), LPG zamm n n vatandafl evinde kaçak tüp kullanmay art rabilece ine iflaret ederek, "Geçim s k nt s içinde olan vatandafllar m z kaçak tüp kullanmaya yönelerek resmen evinde bombayla yafl yor. uyar s nda bulundu. LPG zamm ile ilgili aç klama yapan TESK Baflkan Bendevi Palandöken, dünyada petrol fiyatlar düflerken yap lan rekor zamm n esnaf flafl rtt n belirterek, "Biz benzinde, motorinde indirim yap lmas n beklerken ticari araçlar n yo unlukla kulland LPG ye 30 kurufl zam gelmesi flafl rtt. Kas m ay enflasyonu yüzde 0,01 y ll k enflasyonun yüzde 7,32 aç kland gün LPG ye yüzde 13,75, evlerde kullan lan tüpe yüzde 15,41 zamlanmas n manidar karfl l yoruz." Bu çerçevede tüp gaz fiyatlar n n da artt na dikkat çeken Palandöken, 5 TE Hatipo lu Mamakl larla B R ARAYA GELD 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Daha önce binlerce Mamakl y Prof. Dr. Nihat Hatipo lu ile bir araya getiren Mamak Belediyesi gelen talepler do rultusunda Hatipo lu nu bir kez daha Mamakl larla buluflturdu. 3 TE Askerlik süresinin 15 aydan 12 aya indirilmesini f rsat bilen gençler, k fllalar doldurdu. Genelkurmay dan gelen aç klamaya göre Türk Silahl Kuvvetlerinde geçen ay 386 bin yükümlü asker varken bu rakam Aral k ay nda 444 bin 574'ü buldu. K fllalar bu rakamla y l n en fazla doluluk oran na da ulaflt. ERTELEMELER OLDU Yine Genelkurmay duyurusuna göre, TSK da 708 bin 54 kiflinin görev ald, bunlardan 344'ünün general ve amiraller, 39 bin 244'ünün subay, 95 bin 707'sinin astsubay, 434 bin 797'sinin erbafl ve erler oluflturuyor. Askeri yetkililer daha önceki y llarda görülmeyen bir talebin oldu unu, askerli ini hemen yapmak isteyen gençleri baz durumlarda baflka dönemlere ertelemek zorunda kald klar n bildirdi. PERSONEL SAYISI Personel mevcutlar bilgisinin de paylafl ld aç klamaya göre, kuvvet komutanl klar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl nda toplam 708 bin 54 kifli görev al yor. Bunlardan 344'ünü general ve amiraller, 39 bin 244'ünü subaylar, 95 bin 707'sini astsubaylar, 23 bin 927'sini uzman jandarma, 49 bin 820'sini uzman erbafl, 2 bin 336's n ise sözleflmeli er ve erbafl oluflturuyor. Erbafl ve er say s n n 434 bin 797 oldu u silahl kuvvetlerde 9 bin 777 yedek subay bulunuyor. Sivil memur ve iflçi say s ise 52 bin 102 olarak bildirildi. Askeri personel içindeki uzman personel oran ise TSK'da yüzde 32 oldu. (CHA) MAMAK

2 ANKARA Afl k Bektafl Gazelo lu Yenimahalle de an ld Afl k Bektafl Gazelo lu Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda düzenlenen bir törenle an ld. Anadolu Halk Ozanlar Kültür ve Dayan flma Derne i (AN-DER) taraf ndan düzenlenen anma etkinli ine Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Belediye Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, AN-DER Yönetim Kurulu Baflkan Ozan Sinemi, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, Afl k Gazelo lu nun ailesi, yak nlar, afl klar ve çok say da davetli kat ld. BUGÜN /2 A fl k Bektafl Gazelo lu nun hayat n n anlat ld sinevizyon gösterimiyle bafllayan etkinlik, Afl klar n deyiflleri ve at flmalar ile devam etti. Günümüzde afl klara gereken önemin verilmedi inden yak nan AN-DER Baflkan Ozan Sinemi Belirli aral klarla etkinlikler düzenliyoruz. Bugüne kadar etkinliklerime hiçbir belediye baflkan konuk olmam flt. Yenimahalle Belediye Baflkan m z Fethi Yaflar bugün aram zda. Gönül adaml budur. Halkla bütünleflebilmek böyle bir fley. Siyaset afl klara her zaman so uk gelmifltir ancak Fethi Yaflar her türlü övgüye de er. Yaflarken bizlerin yan nda olan baflkan, parklar nda da aram zdan ayr lan Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 2 Safer 1435 afl k dostlar m z n an lar n yaflat yor. Samimiyeti ve destekleri için ne kadar teflekkür etsek azd r Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar da; Afl klar, yüreklerinden gelen tepkileri, sevgiyi, sayg y topluma aktarabilmek için canla baflla vururlar sazlar n n teline. Onlar n gönlünde öncelikle hak ve halk sevgisi vard r. Yüreklerinde de söylemlerinde de kavga ve savafl de il bar fl vard r. Onlar e itici olmufllard r. Herkesin anlayabilece i ortak dili bulmufl, do ruyu yanl fl ortak dille aktarmay baflarabilmifller. Ben bir yerel yönetici olarak, sanatç n n siyasi görüflüne de il, verdi i ürüne topluma, ülkesine katt de ere bakar m. Yenimahalle yi sanat n baflkenti yapt k. Türkiye ye örnek olduk olmaya devam edece iz Program n ard ndan AN-DER ikinci Baflkan Afl k Mustafa Sayg n Baflkan Yaflar a desteklerinden dolay teflekkür plaketi verdi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU RUM 22 Teflrin-i Sani 1429 msak :05 02 Günefl :06 31 Ö le :11 41 YARIN kindi :14 14 Akflam :16 39 Yats :18 01 Baflkan Yaflar Çapan giydi K rg zistan n Ankara Büyükelçisi Ermek brahimov, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret etti. Yenimahalle Belediyesi ile iflbirli i içinde olmak istediklerini belirten brahimov, Yaflar çal flmalar ndan dolay tebrik ettti. Yenimahalle Belediyesi nin s n rlar içerisinde bulunan Ünlü K rg z yazar n ad n n an ld Cengiz Aytmatov Caddesi nden duyduklar memnuniyeti dile getiren brahimov,birçok büyük isimleri hem parklar n zda hem de sokak ve caddelerinizde yaflat yorsunuz. Sizinle tan flmak ve belediyeniz ile ifl birli i içerisinde olmak istiyoruz. Sanata ve sanatç ya göstermifl oldu unuz hassasiyet bizleri memnun ediyor diye konufltu. K rg zistan Ankara Büyükelçili i ni makam nda a rlamaktan onur duydu unu belirten Yaflar, yap m aflamas nda olan parklardan birine K rg zistan Park ismi verece ini belirtti. Yaflar, K rg zistan n kültür ve medeniyetini tafl yacak olan yeni park m za K rg zlar n önderinin heykeli ve k rg zistandan a aç getirilip dikilebilir. Festival gibi tüm aktivitelerinizi bu parkta kolayca gerçeklefltirebilir ve Yenimahallelilerle samimi bir diyaloglar yaflayabilirsiniz diye konufltu. Yaflar n K rg zistan Park teklifini sevinçle karfl l k veren brahimov, Biz burada sizinle olmaktan gurur duyduk. Bize gösterdi iniz ilgi ve alaka için teflekkür ederiz. K rg zistan Park n n Yenimahalle de yaflat lacak olmas bizleri memnun etti Yaflar, Ermek ile olan samimi diyaloglar n n ard ndan K rgistan n yerel k yafeti Çapan ve Kalpak flapkas n giydi. Ayr ca Yaflar a Cengiz Aytmatov un önemli eserlerinden biri olan Cemile hediye edildi. Yaflar, hediyeleri karfl l ks z b rakmayarak Yenimahalle Belediyesi ad na plaket takdim etti. Kazan da umutland ran proje K azan Fuat Erkmen Anadolu mam Hatip Lisesi haz rlad Art k ben de var m adl projeyle dezavantajl ö rencilere destek olacak. Proje için okulda bir tan t m toplant s düzenlendi. Toplant ya Kaymakam Veysel Beyru, Belediye Baflkan lokman Ertürk, efli Meral Ertürk, e itim gönüllüsü Ökkefl Sultano lu, lçe Müftüsü Halil Karagöz ile okul müdürleri kat ld. Okulun halk oyunlar grubunun gösterisiyle bafllayan proje hakk nda bilgiler veren okul ö retmenlerinden proje koordinatörü Seçil Sar kaya Erdo mufl projenin amac n n okulda dezavantajl grupta bulunan ailevi, ekonomik, sosyal s k nt lar yaflayan ö rencilere yard mc olmak fleklinde aç klad. Okul Müdürü Süleyman Yald r da ney, keman, ebru, hat, semazenlik, satranç, voleybol gibi 12 kurs açarak proje kapsam ndaki ö rencilerin hem bofl vakitlerini de erlendirmeleri, hem de ekonomik katk sa layabilecek hobilere sahip olmalar n hedeflediklerini söyledi. Okul Müdürü Yald r konuflmas n n devam nda ö renciler kurslarda kazand klar becerilerle de hem kendilerine hem de ailelerine ekonomik katk sa layabilecekler. Bu kurslara kat lan ö rencilerden oluflturdu umuz ö renci grubumuza da Umutlu Gençlik Grubu ad n verdik Belediye Baflkan Lokman Ertürk de konuflmas nda projenin önemine de inerek, Kazan h zla gelifliyor ve Türkiye nin pek çok bölgesinden göç al yor. Buna ra men Ankara n n en huzurlu ilçelerinden birisi. Bizler çok modern flehirler kurabiliriz ama içerisinde mutlu ve huzurlu insanlar olmad ktan sonra bütün bu yap lanlar eksik kal r

3 Pursaklar a bir park daha P ursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü ilçe genelindeki yeflil alan çal flmalar na devam ederek park say s n 86 ya ç kartt. Yeflil alan çal flmalar kapsam nda Pursaklar da büyük bir de iflim gerçeklefltiren Park ve Bahçeler Müdürlü ü, yapt parklarla ilçenin çehresini de ifltirdi. Her geçen gün geliflen ve de iflen ilçe, Baflkent te kifli bafl na düflen yeflil oran yla da ilk s ralarda yer al yor. Hatipo lu, Mamakl larla B R ARAYA GELD L alahan Nevin Gökçek Kültür Merkezi nde gerçekleflen programa Mamakl lar büyük ilgi gösterdi. Program bafllang c nda yerel sanatç lar n seslendirdi i ilahiler ve semazenlerin yapt sema gösterisi kat l mc lar taraf ndan be eniyle izlendi. Programa Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül ün yan s ra Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammet Abdullah Özer ve Mamak Belediye Meclis Baflkan Vekili Erdal Ak kat ld. Peygamber sevgisinin her geçen gün artt n dile getiren Hatipo lu; Çocuklar na Peygamber sevgisi ö retmek anne babalar n görevidir Allah ve Peygamberine hizmet etmenin en büyük makam oldu unu söyleyen Hatipo lu konuflmas na flöyle devam etti; Aflk n baflkenti Paris diyorlar. Ben Paris e de gittim ama afl k olmad m. Aflk n baflkenti Medine dir. Medine ye gitti iniz zaman bir el sizi tutuyor. Sanki sen benim misafirimsin diyor 7 den 70 e Mamak sakinlerinin h nca h nç doldurdu u salonda Peygamberin hayat ndan örnekler vererek sohbetini tamamlayan Hatipo lu; Böylesine hay rl bir buluflmay gerçeklefltirdi i için Baflkan m za teflekkür ediyorum Prof. Dr. Nihat Hatipo lu yla daha öncede program yapt klar n dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Anlat lan güzel, anlatan da güzel oldu u için program n tad na doyulmuyor. Biz peygamberi örnek ald kça hayat m zda bar fl olur, mutluluk olur, huzur olur. Rabbim inflallah onu anlayan ve yaflayan kullardan olmay nasip eder Bu kapsamda yap lan çal flmalar aras nda Yavuz Bulvar yan nda 4 bin metrekare alan üzerine infla edilen park çal flmas tamamland. Yavuz Bulvar n n iki yan n süsleyen Evcil Hayvanlar Park ve tamamlanan yeni park ilçe halk na temiz nefes ald racak. çerisinde oyun gruplar, kamelyalar, a açlar ve yer alt çöp konteyn r bulunan park, halk n hizmetine sunuldu. Yetkililer, temiz ve sa l kl ortamlarda halka hizmet etmek için bu tür çal flmalar n devam edece ini bildirdi. Ö rencilerden bar nak ziyareti Daha önce binlerce Mamakl y Prof. Dr. Nihat Hatipo lu ile bir araya getiren Mamak Belediyesi gelen talepler do rultusunda Hatipo lu nu bir kez daha Mamakl larla buluflturdu. Y enimahalle Belediyesi bar na geçti imiz günlerde lise ö rencileri a rlad. Okullar nda gerçeklefltirdikleri proje için bar na a gelerek kimsesiz hayvanlarla ilgilenen gençler, veterinerleri de soru ya muruna tuttu. Gazi Anadolu Lisesi ö rencisi gençler proje konusu için seçtikleri Yenimahalle Belediyesi hayvan bar naklar nda detayl bir inceleme yapt. Hayvanlar n bar na a gelirken ki süreçten, bak mlar na kadar pek çok konuda bilgi alan ö renciler, hayvanlara iyi bak ld için de Yenimahalle Belediyesi ne teflekkür etti. Vatandafllardan gelen flikâyetler do rultusunda toplanan sokak köpeklerine Yenimahalle Belediyesi bar na nda evdeki gibi bak m gösteriliyor. Özel mamalarla beslenen hayvanlar, temiz ve konforlu bak m yerlerinde sa l k kontrolünden geçiyor ve daha sonra afl lan yor. Yeni do mufl hayvanlara da özel ilgi gösteren bar nak görevlileri her hayvana da isim takarak onlarla kendi hayvanlar ym fl gibi ilgileniyorlar. Kendilerini ziyarete gelen gençlere sevimli hareketler yaparak fl maran köpekler, misafirleriyle oyunlar da oynad. ANKARA /3 Çocuk Meclisi nde SEÇ M HEYECANI A nkara Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, yine baflar l bir demokrasi örne i sunarak, 19. Dönem Baflkan n seçimle belirledi. Baflkanl a LÖSEV Orta Okulu 7. S n f ö rencisi Mustafa fiahin Gül seçildi. Büyükflehir Belediyesi 19. Dönem Çocuk Meclisi ne girmeye hak kazanan 9-14 yafl aras 150 çocuk meclisi üyesi, yeni dönemde görev yapacak baflkan, 3 baflkan yard mc s ve 2 katip üyesini belirledi. Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi Genel Kurul Salonu nda gerçeklefltirilen 19. Dönem Çocuk Meclisi nin ilk toplant s, son üç dönemi Baflkanl k olmak üzere 4 dönem meclis üyeli i yapan Umut Bayraktar n baflkanl nda aç ld. Toplant da 72 çocuk, baflkanl k için talepte bulundu. Toplant, 72 baflkan aday n n s rayla kürsüye ç karak kendilerini tan tmalar, neden baflkan olmak istediklerini belirterek kendileri için oy istemeleri ile devam etti. Konuflmalar n ard ndan yap lan ilk oylama sonunda en çok oy alan 14 aday finale kald. Gerçeklefltirilen final oylamas nda ise en çok oy alan aday Mustafa fiahin Gül, Baflkan seçildi. Daha sonra oy s ralamas na göre Nazl han Kavak, Zeynep Yard mc, Semih Can Bal baflkan yard mc lar olurken, Kadir Bu ra Akp nar ve Zeliha Baldan ise katip üyeli e seçildiler. Baflkanl k divan seçimlerinin tamamlanmas n n ard ndan Baflkan Umut Bayraktar, yeni seçilenleri kutlad ve görevi daha önce lösemiyi yenerek e itimini Lösev Orta Okulu 7. S n f nda sürdüren yeni Baflkan Mustafa fiahin Gül e devretti. Aral k ay içerisinde gerçeklefltirilecek Mazbata Töreni ve Birinci Genel Kurul ile birlikte 19. Dönem Çocuk Meclisi, yeni dönem çal flmalar na bafllayacak. Ankara Büyükflehir Belediyesi nin çocuklar n sorunlar n de erlendirerek, taleplerini ifade etmeleri ve çözümünde aktif rol almalar n sa lamak amac yla kurdu u Çocuk Meclisi, önümüzdeki günlerde E itim, Spor, Çevre ve Sa l k, Kültür ve Sanat, Bas n ve Yay n, Bar fl ve Kardefllik, Çocuk Haklar, Yard mlaflma olmak üzere bir y l boyunca aktif faaliyet gösterecek 8 komisyonun üyelerini belirleyecek. Komisyonlar, 15 günde bir toplanarak kendi konular nda öneri ve faaliyet taslaklar haz rlayacaklar. Haz rlanan bu öneri ve taslaklar ayda bir gerçeklefltirilecek ola an toplant da, Meclis Genel Kurulu nda görüflülerek, yap lacak faaliyet ve giriflimler için meclisin onay al nacak. Onaylanan konular Ankara Büyükflehir Baflkan Melih Gökçek in uygun bulmas durumunda, Büyükflehir Belediye Meclisi ne önerge olarak getirilerek meclisin onay istenecek.

4 ANKARA P rogramda, Engelsiz Spor Kulubü nün anketinde Engelli Dostu Belediye Baflkan seçilen Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak a da bir plaket verildi. Halil brahim Sofras nda gerçeklefltirilen özel programa AK Parti stanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu ve Ankara Milletvekili Ülker Yücel, AK Parti Ankara l Baflkan Murat Alparslan ve Ankara l Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Özpalas, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur, Keçiören lçe Milli E itim Müdürü Hüseyin Yurto lu ile çok say da engelli vatandafl ve aileleri kat ld. Konuflmas n n bafl nda engelliler için yapt hizmetlerden dolay Baflkan Ak a teflekkür eden AK Parti stanbul Milletvekili Aksu, Engelli kardefllerimizin normal bir yaflant yaflamalar için hükümetimizin yapt çal flmalar ortadad r, ama ben annelere engelli çocuklar na olan özverisinden ötürü teflekkür etmek istiyorum. Benim de engelli yak n m var. O çocuklara bak p yetifltiren anneler çok s k nt yaflay p çok fedakarl k ediyorlar. Tabii ki babalar da fedakarl k yap yor, ama annelerin eme i çok daha fazla AK Parti Ankara Milletvekili Güzel de, böyle anlaml bir günde engelliler ile birlikte olmaktan duydu u mutlulu u ifade ederek Sizler sadece 3 Aral k ta de il, her zaman kalbimizin içindesiniz. Engelli vatandafllar m z n da engelsiz vatandafllar m z gibi rahat bir flekilde hayatlar n yaflamalar için birçok reform ve kanunlar yap ld. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak n engelliler için yapt hizmetler takdire flayand r. Kendisine teflekkür ediyorum diye konufltu. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise, bu program vesilesi ile engelli vatandafllar ve aileleri ile ayn sofra etraf nda buluflmaktan dolay mutlu 4 olduklar n vurgulayarak, Engelli veya engelli yak n olan ailelerin hayatlar n sa l kl bir flekilde devam ettirebilmeleri için hepimizin üzerine düflen görevleri var. Gerek ifl hayat nda gerek istihdamda, sosyal yaflamda bizimle birlikte yaflamalar sa lamam z laz m Keçiören Belediyesi nin engelliler için birçok projeyi hayata geçirdi ini hat rlatan Baflkan Ak flu bilgileri verdi: Engelsiz Kent Meydan uygulamas n gerçeklefltirdik. Engelsiz Park yapt k. Engelli kardefllerim orada rahatça oyun oynay p zaman geçirebiliyorlar. Engelli vatandafllar m z n rahatl kla faydalanabilece i, dünya standartlar nda engelsiz kald r m çal flmas yap yoruz. Engelliler Misafirhanesi ile engelli ailelere, çocuklar n bize emanet edip kendileri sosyal hayattan kopmadan yapmalar gereken ifllerini yap p sonra çocuklar n alma imkan tan d k. Bu misafirhane öz bak m n yapabilen engelliler için kuruldu. Her çeflit engeli olan Ocak ay ndan bugüne, 81 ilde gerçekleflen tüm etkinlikleri yeni servisi Etkinlik Takvimi ile takibe alan Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye nin aktivite raporunu haz rlad. 200 ü aflk n türde faaliyet üzerinden haz rlanan rapora göre, bu y l en fazla etkinlik Ekim ve Kas m aylar nda gerçekleflirken, en çok konser, tiyatro ve futbol karfl laflmalar organize edildi. Y l n, Ocak ile Kas m aylar aras n kapsayan araflt rmaya göre, 81 il genelinde toplam 21 bin 474 etkinlik düzenlenirken, bu etkinlikler en fazla sonbahar aylar nda gerçekleflti. ki bini aflk n mekan bilgisinin yer ald rapora göre, 11 ay boyunca organize edilen etkinliklerin yüzde 33 ü kültür/sanat kategorisinde olurken, yüzde 25 i müzik/e lence ve yüzde 22 si spor kategorisinde yap ld. Konserden mitinge, festivalden ödül törenine kadar iki yüzü aflk n türde etkinli in mercek alt na al nd raporda, ilk s ralar büyükflehirler ald. Dönem boyunca en fazla etkinlik stanbul da (10 bin 250) Yenilenen Yunus Emre Kültür Merkezi hizmette y l nda aç lan ve zamanla halk n taleplerine yan t vermekten uzaklaflan Yunus Emre Kültür Merkezi, Keçiören Belediyesi taraf ndan bafltan afla yenilendi. Modern iç ve d fl tasar m ile dikkat çeken Kültür Merkezi, Keçiörenlilere yönelik çeflitli sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenebilece i hale getirildi. Her yafltan insan n faydaland merkez, meslek edindirme kurslar (KEÇMEK, KEDEM), e itime destek birimleri, kütüphane, konservatuvar ile halk n ihtiyaçlar na Keçiörene yak fl r biçimde karfl l k veriyor. 10 bin 600 metrekarelik alana sahip merkezin yenileme plan nda, 550 kifli kapasiteli dü ün salonu, elektronik olarak tam donan ml, simultaneli(çeviri) 350 ve 150 kifli kapasiteli iki konferans salonu, bay ve bayan fitness salonlar, kütüphane, müzik atölyeleri, derslikler, sa l k oca ve market yer ald. Engelli vatandafllara yönelik düzenlemelerin de hayata geçirildi i yenileme çal flmalar nda, engelli dan flma merkezi, engelli platformlar ve engelli asansörleri de düflünüldü. Engelli vatandafllar ve aileleri Keçiören Belediyesi n in 3 Aral k Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenledi i programda biraraya gelerek e lendi. Keçiören de engelsiz kutlama vatandafllar m z için de misafirhane yapmay düflünüyoruz. Engelli vatandafllar ile ayn sofray paylaflman n, kürsüde konuflmaktan çok daha önemli oldu una dikkat çeken AK Parti Ankara l Baflkan Alparslan da, Türkiye de 8.5 milyon engelli vatandafl m z var. Bu sebeple her birimizin engelli bir yak n var. Bugünü sadece bir gün veya bir hafta de il, her gün hat rl yoruz. AK Parti hükümetinin 2005 y l nda ç kard Özürlüler Kanunu bir devrimdir. Farkl alanlarda engelli vatandafllar m z n yarar na olan düzenlemeler yapt k. Ama her fley bitti, tüm sorunlar halloldu diyemeyiz. Daha yapacak çok fleyimiz var diye konufltu. AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n engellilere her zaman sahip ç kt n belirten Hasan Özpalas ise, Engellileri unutmayan bir Genel Baflkan ile çal flmak bizleri çok gururland r yor Sonbahar etkinliklerle geçti düzenlenirken, onu Ankara (3 bin 104), zmir (bin 431), Antalya (761) ve Bursa (502) izlediler. Medya Takip Merkezi Genel Müdürü Halef Remzi Vay s, etkinliklerin ayn zamanda ekonomik hareketler oldu unu ve her flirket için farkl anlam tafl yaca n belirterek; "Bilgiyi yorumlama biçimi önemli. Etkinliklerin, hangi firma için ne anlam tafl yaca n ortaya koymak, onlar n pazarlama çal flmalar na katk sa lamak anlam na gelir. Pazarlama aktivitelerinden PR çal flmalar na, aktif sat fllardan reklam planlamalar na kadar genifl bir alanda yararl olabilecek Tamer Karahan AfiK-I EFSUN ÇÖLDE B R GÜL BAHÇES Bir düfl flehrinde, sensizli in en ac halini, Yaz yorum sevgilim.. Masam n üstünde papatyalar var. Tüm kabuk ba lam fl yaralar m,kanataca m bu gün Hasret kokan düfl sevgilim,benim Sessizlikte bir ses,bir hayk r fl olup, F s lt fliddeti ile konuflacaklar m yaz yorum.. Nefesimi hissedebilece in,en yak n yerdeyim flu anda.. Bilmeni isterim; Seni bir de il,bin ömür olsa, yine sevece im ben Sensizlik düfler ya akl ma flte o an,ellerim buz olur bilir misin? Gözbebeklerini seyrettikçe s n r m Yüzünün ayd nl nda, buzlar m çözülür Güller düfler yüzüme,tebessümünde.. Sen geçersin gözlerimin önünden, sevgilim.. Seni seviyorum sevgilim...! Bedenime, ölüm moru düflse de.. Ürpermiyorum. Gözyafllar m düflerken m sralara, Sen anlars n mürekkebin renginden, Sana olan sevdam Bir umudum hep olacak sevgilim Eski bir flarap tad nda,olsa da düfllerim Her içti im yudumda, Senin özgürlü üne koflaca m.. Çölde,bir gül bahçesi infla edece im Batarken ruhum okyanuslarda Sen beni,yüre indeki limana çek Sevgili,sen benim hürriyetimsin. Seni anlatmaya mecalim yetmez.. Anlatmay baflarabilirsem bir gün seni, nan,cennete giderim o gün.!!! Senin avuçlar nday m sevgilim Ald m her nefes,seni zikreder Bu gece,senin oldu un flehir'e y ld zlar düflecek Sen flimdi yan mda de ilsin,ama unutma.. Hayalin bafl ucumda! bu bilgi deposunda araflt rma yapt m zda, asl nda Türkiye'nin etkinlik profili de ortaya ç k yor" Her ildeki etkinliklerin ayr ayr takip edilip, tarih, mekan, il-ilçe, kategori ve türlere göre filtrelenebildi i Etkinlik Takvimi ne göre, Türkiye de en fazla düzenlenen etkinlik, konser oldu. Ocak-Kas m aylar aras nda 5 bin 130 konser yap l rken, 3 bin 676 tiyatro oyunu ve bin 733 futbol karfl laflmas gerçekleflti. Basketbol maç, gösteri ve konferans, ülke genelinde yo unlukla organize edilen di er etkinlik türleri oldular.

5 TESK'ten LPG ye zam uyar s : Tüp gaz kaca n art r r ANKARA (CHA) T ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), LPG zamm n n vatandafl evinde kaçak tüp kullanmay art rabilece ine iflaret ederek, "Geçim s k nt s içinde olan vatandafllar m z kaçak tüp kullanmaya yönelerek resmen ZM R (CHA) Ç evreci uygulamalar yla öne ç kan zmir Adnan Menderes Havaliman, ACI Europe Karbon Akreditasyonu program nda izleme seviyesinden azaltma seviyesine yükseldi. TAV Havalimanlar taraf ndan iflletilen zmir Adnan Menderes Havaliman karbon sal m n azaltma yönündeki çal flmalar n sertifikaland rd. Adnan Menderes, havaliman iflletmecilerinin çat örgütü olan Airports Council International (ACI) Europe taraf ndan bafllat lan Havaliman Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Akreditasyonu) program nda ikinci seviyeye yükseldi de karbon sal m n önceki y la göre yaklafl k yüzde 2 azaltarak 6 bin 600 ton seviyesine indiren zmir Adnan Menderes Havaliman, Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü taraf ndan sürdürülen "Yeflil Havaliman " projesinde de yer al yor. TAV zmir Genel Müdürü Erkan Balc, konuyla ilgili yapt aç klamada, "Tüm dünyada do al kaynaklar n tükenmesi ve iklim de iflikli inin y k c etkilerine her geçen gün artan flekilde tan k oluyoruz. Bu geliflmeler bize geleneksel ifl yapma süreçlerimizin orta ve uzun vadede sürdürülebilir olmad n, e er toplumlar ve kurumlar olarak ayakta kalmak istiyorsak, yaflam ve ifl yapma biçimlerimizi dönüfltürmemiz gerekti ini gösteriyor. zmir Adnan Menderes Havaliman, bu çerçevede kuruluflundan bu yana öncü bir rol üstlenmek için çaba gösteriyor. Havaliman ndaki faaliyetlerimizin karbon ayak izini küçültmek üzere çok say da çal flma yürütüyoruz. Bu çabalar m z n sonuçlar n n uluslararas standartlarda kabul görmesinden de memnuniyet duyuyoruz. Müflteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini art r rken çevresel etkilerimizi en aza indirmek için çal flmaya devam edece iz." D fl hatlar terminaliyle "Avrupa n n Çevreye En Duyarl Havaliman " seçilen zmir Adnan Menderes Havaliman n n 2014 ün ilk çeyre inde hizmete girmesi planlanan yeni iç hatlar terminali de çevre dostu olacak flekilde tasarland. evinde bombayla yafl yor. uyar s nda bulundu. LPG zamm ile ilgili aç klama yapan TESK Baflkan Bendevi Palandöken, dünyada petrol fiyatlar düflerken yap lan rekor zamm n esnaf flafl rtt - n belirterek, "Biz benzinde, motorinde indirim yap lmas n beklerken ticari araçlar n yo unlukla kulland ANKARA(CHA) E nerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) Baflkan Hasan Köktafl' n ev sahipli inde Meyra Otel de düzenlenen toplant ya kat lan Taner Y ld z, konuflmas n n bir bölümünde, Irak ta yapt görüflmelere de- indi. Y ld z, Bundan sonra, Irakl kardefllerimizin uzlaflmas haline gelecektir, önümüzdeki ay. Türkiye tutumunu ortaya koymufltur. Yöneticiler, ister flirket sahipleri olsunlar ister temsilcileri olsunlar önemli bir prensiple karfl karfl yad r. Bir iflin nas l yap laca ortaya koymak istiyorsan z, bunun alt yap s n yapacaks - n z. O yüzden Türkiye olumlu tutumu ile beraber bir yere getirmifltir, bu durumu. Petrol arz ile ilgili konunun toplumla buluflmas laz m. nflallah kendileri anlafl rlar ve inflallah bize de haber verirler. Y ld z, konuflmas n n ard ndan gazetecilerin sorular n cevaplad. Irak taki temaslar n n sorulmas üzerine Y ld z, üçlü mekanizman n kurulmas ile alakal Ba dat ta bulunduklar n belirterek, çok iyi bir görüflme yapt klar - n aktard. Olumlu ve pozitif tutumlar n devam ettirdiklerini vurgulayan Y ld z, Kuzey Irak ve Merkezi Irak la aras ndaki iletiflimin, onlar n kendi aras ndaki iliflkileri belirleyece i bir ortam haline gelece ine dikkat çekti. Y ld z, Türkiye gerek merkezi Irak hükümeti ile yapt anlaflmalar n gerekse Kuzey Irak la beraber yap lan sözleflmelerin, art k Irak n önünü açan bir nokta oldu unu söylemem laz m. Kendi aralar ndaki mutabakat n, merkezi Irak hükümetinden al nan r zan n, tabii ki bir varl kta buluflmas laz m. O varl kta petrolün ç - kar lmas ve petrolün sevk edilmesidir. nflallah Irakl ANTALYA (CHA) Küresel Pencereden Türkiye Tohumculu una Bak fl temal 2. Uluslar aras Tohumculuk Çal fltay Antalya da bafllad. Kemer ilçesine ba l Beldibi ndeki Rixos Sungate Otel de gerçeklefltirilen, yurt içinden ve yurt d fl ndan 500 civar nda davetlinin kat ld çal fltayda; Türk tohumculu unun geliflimi ve küresel anlamda d fla aç l m konular de- erlendiriliyor. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birli i (TSÜAB) taraf ndan ortaklafla düzenlenen çal fltay n aç l fl nda konuflan Türkiye Tohumcular Birli i (TÜRK- TOB) Baflkan Y ld ray Gençer, çal fltayda tohumculu un geliflimi ve mevcut durumunun ele al naca- n ifade etti. Son y lda Türkiye de önemli verim ve üretim art fllar gerçekleflti ini anlatan Gençer, bunda 1980 li y llardan sonra tohumculuk sektöründeki süratli geliflmelerin etkili oldu unu söyledi. TSÜAB üyesi flirketler taraf ndan y lda yaklafl k 650 bin ton sertifikal tohumluk üretildi i bilgisini veren Gerçer flöyle konufltu: Türkiye nin toplam tohumluk ticaret hacmi 1 milyar dolara yaklaflmaktad r. 190 milyon dolarl k ithalat ve 130 milyon dolarl k ihracat ile toplam d fl ticaret hacmi 300 milyon dolar aflm flt r. Türkiye tohumculuk sektörü bugün 70 ülkeye tohumluk ihraç etmektedir. Son y llarda ihracat m z artmakta ve ithalat ile ihracat makas daralmaktad r ün ilk yar s nda geçen y l n ayn dönemine göre tohumluk ihracat yüzde 22 artm flt r. LPG ye 30 kurufl zam gelmesi flafl rtt. Kas m ay enflasyonu yüzde 0,01 y ll k enflasyonun yüzde 7,32 aç kland gün LPG ye yüzde 13,75, evlerde kullan lan tüpe yüzde 15,41 zamlanmas n manidar karfl l yoruz." Palandöken bu çerçevede tüp gaz fiyatlar n n da artt na dikkat çekti. Tohumculuk sanayimizin geliflmesine paralel olarak Türkiye tohumculu unun yurt d fl nda tan nmaya baflland n anlatan Gençer, Bölgemiz tohumculuk sanayisi ve ticareti maalesef oldu u ölçüde geliflememifltir. Bölge ülkeleri kendi tohumculuk sanayilerini gelifltirme, uluslararas iflbirli inden yararlanma iste indedirler. Bu ba lamda ulusal mevzuatlar n gelifltirilmesi ve uluslararas düzeyde uyumlaflt r lmas büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla bölge ülkeleri aras nda daha s k bir iflbirli ine ihtiyaç vard r. diye konufltu. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt Gümüfl, tohumculuk sektöründeki geliflmelerin cumhuriyetle bafllad n, 1950 li y llara kadar s n rl kald n, ancak 1960 dan sonraki yasal düzenlemelerle tohumculuk sektöründe yeni bir dönem bafllad n ifade etti. Son 10 y lda tohumculuk sektörünü do rudan ilgilendiren 16 kanun ç kar ld n, 1983 ten itibaren tohum fiyatlar ve ithalat - n n serbest b rak ld n anlatan Gümüfl, Ülkemiz özel sektörün ektin oldu u 573 firmayla, 2012 y l nda piyasa de eri 750 milyon dolarl k ciro ile dünyan n 11. büyük tohumculuk sektörü haline gelmifltir. Özel sektöre araflt rma kuruluflu olma yetkisi verildi ini, Ar-Ge faliyeti yapan 139 adet özel sektör tohumculuk kurulufluna yetki devri yap ld n, 18 özel sektör kurulufluna sertifikasyon yetkisi verildi ini anlatan Gümüfl, flunlar söyledi: Yine sektörün güçlü bir birlik çat s alt nda ilerlemesi için Tohumculuk Kanunu çerçevesinde kardefllerimiz, kendi içlerinde böyle bir durumu aflacaklard r. Aral k ay nda inflallah gerçeklefltireceklerine inan yor ve ümit ediyorum. Baflka bir türlü bir noktan n da do ru olmad na inan yorum. Y ld z, Merkezi Irak ile Kuzey Irak n görüflmelerinin k sa sürede bafllam fl olaca n da kaydetti. Görüflmelerin kendilerinin de takip etti ini ifade etti; de erlendirmeleri daha sonra yapacaklar n dile getirdi. Kerkük ve Yumurtal k ham petrol boru hatt ndan sevk edilen petrolün kapasitesinin artt r lmas na iliflkin bir görüflme gerçekleflti mi? sorusu- na Y ld z,flöyle cevap verdi: Kerkük-Yumurtal k Boru hatt, 20 y ll na tekrar anlaflmas n yeniledi imiz ve bölgenin dünya pazarlar na aç lan bir hatt d r. Günlük 1,5 milyon varil, ham petrol kapasitesine sahiptir. Ne yaz k ki fluanda 300 bin 400 bin variller civar nda günlük kullan l yor. Biz ister Irak n kuzeyinden ister güneyinden isterse de orta bölümünden her türlü gelecek petrolün bu at l kapasiteyi doldurmas laz m geldi ine inan yoruz. Kazanan rak olacak. Biz tafl ma tarifesinden ald m z varil bafl na 1-2 dolar n toplam tafl mas na çok katk olmad n biliyoruz. Ama biz 1 al yorsak oradaki tafl madan, rak bütün dünya pazarlar n n fiyat n alm fl olacak. O yüzden kuzey Irak petrollerinin de bu at l kapasiteden yararlanmas n Irak n normalleflmesi ad na ciddi bir katk sa layaca na inan yorum. Ve bunun daha büyük kapasiteyle doldurulmas için bizler Basra dan gelen boru hatt n n yaklafl k 400 km lik k sm n Irakl kardefllerimiz, merkezi rak hükumeti, Türkiye ye teklif etti. El Ambar bölgesinden gelecek olan petrol boru hatt n n Kerkük yumurtal k boru hatt na ba lanmas yla beraber orada en az bin variller civar nda günlük kapasite eklenmifl olacak. Biz, bu projeyi destekliyoruz. Ve merkezi rak hükumetiyle bunu beraberce gerçeklefltirmek istiyoruz. Bunun finansman yap s yla alakal Türkiye bunu üzerine 2008 y l ndan itibaren üst birlik olarak TÜRKTOB ve buna ba l 7 alt birlik kurulmufltur. Bu kuruluflumuz STK olarak önemli bir hizmet sunmaktad r. Tüm bu kurumsal alt yap çal flmalar na ilave olarak sertifikal tohum üretimini ve ayn zamanda sertifikal tohum/fidan kullan m n teflvik etmek amac yla 2005 y l nda destek kapsam na al nm fl ve y llar aras nda yaklafl k 400 milyon dolarl k (770 milyon TL) destek sa lanm flt r. Bu geliflmelere paralel olarak 2002 y l nda 300 olan tescilli çeflit say s n n bugün 7 bin 243 e yükseldi ini belirten Gümüfl, EKONOM /5 Y ld z: Merkezi Irak ve Kuzey Irak aras ndaki görüflme aral kta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dün Irak ta yapt görüflmelerde Türkiye nin üzerine düfleni yapt n ve tutumunu ortaya koydu unu söyledi. Y ld z, Merkezi Irak ve Kuzey Irak aras ndaki görüflmenin aral k ay nda gerçeklefltireceklerine inan yor ve ümit ediyorum. Baflka bir türlü bir noktan n da do ru olmad na inan yorum. zmir Adnan Menderes Havaliman 'n n çevrecili i belgelendirildi alabilecek bir inflas ve montaj ile alakal üzerine alabilecektir. Ve her türlü bu konudaki art fl rahatl kla karfl layabilecektir. Önemli olan bütün kesimlerin r - zas yla birlikte bir uzlafl ile bunu yapabilmektir. Ama bu ifllerin yap lmas d r. Alt n çizerek söylüyorum. Bu ifllerin yap lmas daha büyük resimdir. Bütün katmanlar n bütün taraflar nda r zas n n olmas ilk tercihimizdir. Y ld z, Kuzey Irak la ile var lan mutabakat n ABD taraf ndan tepki ile karfl - land n n hat rlat lmas üzerine de, Biz, orada hep beraber mutab k kald m z metin oluflturduk. Ben Türkçe anlaflt - m z metni tekrar paylaflmak isterim. Onun için Irak Kürdistan bölgesi yönetiminden Irak merkezi hükümetinin de r - zas n almay ve bütün taraflar n yarar na olacak güçlü bir iflbirli i bafllatmaya projesi bafllatmay arzuluyoruz. Bunu baz arkadafllar, onay olarak söylediler. Bu kelimelerin hepsi tek tek seçilerek, merkezi Irak ve Kuzey Irak Kürdistan bölgesel yönetimi ile mutab k kal narak yap lm fl bir metinlerdir. Bu bir olay niteli i tafl m yor. Ama onlar n r zas n n olmas do ru bir fleydir. Ben yüzden diyorum, varl kta buluflmak laz m. Bundan sonra, top merkezi ve Kuzey Irak yönetimindedir. Benim görüflüm r za göstererek bu ifller olsun. Bu ifllerin olmas Irak a yap - lacak en büyük katk d r. Yapt m z müzakereler, taraflar n görüfllerini de olumlu yönde etkileyecektir. diye konufltu. Bakan, LPG ye yap lan zamm n sorulmas üzerine de, serbest piyasada bütün fiyatlama mekanizmalar n n kendi içinde devam etti ini söyledi. Fiyat n zaman zaman düfltü ünü zaman zaman ise yükseldi ini belirten Y ld z, fiyatlar n 30 kurufl armas n ise Serbest piyasa ile aç klayabiliriz. Düfltü ündeki gerekçeleri aynen yükseldi inde de kullanabiliriz. diye yorumlad. 70 ülkeye tohum ihraç ediliyor ama çok daha fazlas ithal ediliyor Sertifikal tohum üretimi 2012 y l nda 145 bin ton iken yüzde 345 artarak 2012 y l nda 647 bin tona ulaflm flt r y l hedefimiz 1 milyon tondur. Ülkemiz tohumculu u 2012 y l verilerine göre 63 ülkeye 121 milyon dolarl k tohum ihracat yapabilen ve uluslar aras rekabette var olan sektör haline gelmifltir. fleklinde konufltu. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Müsteflar Vedat Mirmahmuto ullar, dünyada 900 milyon insan n yata a aç girdi ini, bunun yan nda 1,2 milyar insan n da yetersiz beslendi ini ifade etti. BAfiSA LI I Gazetemiz Yaz flleri Müdürü Ayflegül Baldemir in sevgili babas Esat BALDEM R Hakk n rahmetine kavuflmufltur. Merhuma Allah tan rahmet, ailesine ve yak nlar na sab r ve baflsa l dileriz. OLAY Gazetesi çal flanlar

6 /6 DIfi HABERLER CEM L YILDIZ AfiKABAT (CHA)- Tütünsüz Avrupa hayali sürüyor T ürkiye yi temsilen TBMM Sa l k, Aile, Çal flma ve Sosyal fller Komisyonu Baflkan Cevdet Erdöl ve beraberindeki heyet ifltirak ediyor. 13 ülkenin bakan düzeyinde kat ld konferans n ilk oturumu, Aflkabat taki Ruhiyet Saray nda yap ld. Konferansa, Devlet Baflkan Gurbanguli Berdimuhamedov da kat ld. Kanser, kalp ve fleker hastal klar na karfl mücadele yollar n n ele al nd konferansta konuflan Devlet Baflkan Berdimuhamedov, Türkmenistan da sa l k alan nda önemli reformlar n yap ld n ve ülke genelinde çok say da sa l k tesisinin infla edildi ini belirtti. Türkmen lider, ülke halk n n sa l kl yaflam için yo un çaba sarf ettiklerini belirterek, birçok hastal na sebep olan tütün ürünlerinin kullan m n n BM: Suriye'deki kuflatma alt ndaki insanlara yard m ulaflt r lam yor SEZA KALAYCI NEW YORK (CHA)- B irleflmifl Milletler (BM) nsani fllerden Sorumlu Genel Sekreter Yard mc s ve Acil Durumlar Koordinatörü Valerie Amos, Suriye hükümetinin ülkeye insani yard m girifli için baz kolayl klar sa lad n söyledi. Amos, ancak Suriye'nin hala kuflatma alt nda bulunan yaklafl k 250 bin insana ulafl labilmesi için kolayl klar tan mad n KALOR FER LE BRÜLÖR TES SAT MALZEMES SATIN ALINACAKTIR ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES KENT ESTET DA RE BAfiKANLI I Daire Bafl Ba l Olar Çal fl Yür Kent Bak Onar fiube Müd Bel Ba l Gençlik Merk, Han m Lokal, Belmek Kurs Yer, tfaiye Grup le Di er Birim Kalor Tes ile Brülör Tes Ar z Gider Bak m ve Onar Yap l Kul Üzere Kal Tes ile Brülör Tes Malz Al m fli al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : EMN YET MAH. H PODROM CAD. 5 VARLIK YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar :124 Kalem Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Kent Esteti i Dairesi Baflkanl -Kent Esteti i ve AR-GE fiube Müdürlü ü' nün gösterece- i yere teslim edilecektir c) Teslim tarihi : Sözleflmenin imzalanmas na müteakip ifle bafllama tarihinden itibaren 30(Otuz) Takvim Günü çerisinde idarenin Ankara ili mücavir alan s n rlar içerisinde gösterece i yere kullan ma haz r vaziyette teslim edilecektir 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara Büyükflehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binas B Blok 7. Kat Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Her türlü Kalorifer Tesisat Malzemesi mal al m iflleri benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Büyükflehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binas B Blok 10. Kat Yenimahalle/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Büyükflehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binas B Blok 7. Kat Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n ) 60 (www.bik.gov.tr) dile getirdi. BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye konusunda verdi i brifingin ard ndan bas n aç klamas yapan Amos, Suriye hükümetinin özellikle Konsey taraf ndan kabul edilen 'Baflkanl k Bildirisi' sonras insani yard m konusunda baz olumlu ad mlar att n söyledi. Hükümetin görevlilere vize verme ve ek yard m merkezi kurma konular nda kolayl klar sa lad n belirten Amos, bu ba lamda Suriye içinde üç azalt lmas yönünde önemli ad mlar n at ld n belirtti. Berdimuhamedov, bu sene sonuna kadar Meclis taraf ndan sigara içmeyen insanlar n korunmas yönünde bir yasa tasar s n n haz rlanaca n belirtti. TÜTÜNSÜZ AVRUPA HAYAL SÜRÜYOR Konferansa kat lan Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Zsuzsanna Jakab yapt konuflmas nda, bulafl c olmayan hastal klar n ölümcül olduklar n belirterek, bu konuda önlemlerin al nmas için zaman n geldi ini belirtti. Jakab, alkol ve tütün kullan m, obezite ve fiziksel hareketsizli in Avrupa Bölgesi nin karfl laflt en büyük sa l k sorunlardan biri oldu unu ve ortak bir tav r al nmas gerekti ini söyledi. DSÖ yetkilisi, sa l kl yaflam için bulafl c olmayan hastal klar n önlenmesi gerekti ini kaydetti. Konferansta yap lan konuflmalarda her y l 14 milyon insan n sigara yüzünden öldü ü belirtildi. ERDÖL: TÜRKMEN STAN ÖRNEK ALINACAK ÜLKE Konferansa kat lan Ak Parti milltevekili Cevdet Erdöl, Türk bas n na yapt aç klamas nda, Dünya Sa l k Örgütü nün çok önemli bir toplant s na kat ld klar n ve bulafl c olmayan hastal klara karfl yeni merkez daha edinebildiklerini kaydetti. Baz iyilefltirmelere karfl n okul ve hastanelerin asker ve silahlalardan ar nd r lmad ve kuflatma alt ndaki sivillere yard m ulaflt r lmas konusunda hiçbir ilerleme sa lanamad n aktaran Amos, Kuflatma alt ndaki bölgelerde yaflayan yaklafl k 250 bin kifliye hiçbir flekilde ulaflam yoruz. 2,5 milyon kifli ise ulafl lmas zor bölgelerde bulunuyor ve çok az yard m götürülebiliyor." diye konufltu. Türkmenistan n baflkenti Aflkabat, Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) Avrupa Bakanlar Konferans na ev sahipli i yap yor. Bulafl c olmayan hastal klar n önlenmesi iliflkin konferansa, 35 ülkeden bakan, bakan yard mc s ve bölüm baflkanlar düzeyinde kat l m gerçeklefltirildi. mücadele stratejilerinin belirlenece ini belirtti. Ayr ca, tütünsüz Avrupa projesinin hayata geçirilmesi bak m ndan uygulamalar n nas l yap laca na dair tart flmalar n yer alaca n belirten Erdöl, Dünyan n çocuklar n n gelece ini ilgilendiren konular n tart fl ld önemli bir toplant. Bulafl c olmayan hastal klar denildi inde akla alkol kullan m na ba l, tütün kullan m na ba l hastal klar, kanser, fleker hastal klar geliyor. Bunlar içinde önlenebilir hastal klar hangileri derseniz, bunlar n bafl nda tütün ve alkol kullan m n n k s tlanmas ve ona ba l hastal klar n engellenmesi anlafl l yor. Bu konuda Türkmenistan örnek al nabilecek ülke. Kapal alanlar n d fl nda caddelerde de tütün kullan lm yor. diye konufltu. Ruhiyet Saray nda ilk oturumdan sonra konferans O uzkent otelinde devam etti. ki gün sürecek konferans ile ilgili yar n bir bas n toplant s düzenlenecek. Alkol ve tütün kullan m yüzünden Avrupa n n bafl dertte. Avrupa Bölgesi nin baz ülkelerinde bu alanda önemli geliflme kaydedilmesine ra men, Avrupa hala en çok sigara içilen bölge olarak kal yor. Bu nedenle Dünya Sa l k Örgütü Tütünsüz Avrupa için Aflkabat Bakanlar Konferans ayr bir önem tafl yor. Aflkabat taki toplant da konuflulacak en önemli gündem maddelerinin birisi de, Tütünsüz Avrupa hayalini gerçeklefltirmek için yol haritas n n belirlenmesi olacak. T.C. ANKARA 1. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2013/62 ESAS Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 02/12/ hale Tarihi : 08/01/2014 günü, saat 10:40-10:45 aras. 2. hale Tarihi : 29/01/2014 günü, saat 10:40-10:45 aras. hale Yeri : ANKARA ADL YES 1 NOLU MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 BV 9194 Plakal, 2008 Model, FIAT Marka, LINEA 1.3 M. JET Tipli, GR RENKL, GENEL DURUMU Y, MUHTEL F Ç Z KLER MEVCUT OTOMOB L (Bas n ) 59 (www.bik.gov.tr) AT LLA DO AN NfiAAT VE TES SAT ANON M fi RKET GENEL KURUL LANI Ticaret Sicil No: Yönetim Kurulu ndan fiirketimiz 2012 Faaliyet y l na ait Ola an Genel Kurulu günü saat 14:00 de Ankara,, Abdullah Cevdet Sokak No: 13 fiirket Merkezinde afla daki gündemi görüflüp karara ba lamak üzere toplanaca ndan Say n Ortaklar m z n asaleten veya vekilleri marifeti ile kat lmalar n rica ederiz. fiirket e ait Faaliyet ve Denetim Raporlar ile Bilanço ve Gelir Tablolar inceleme için fiirket Merkezinde haz r bekletilmektedir. Sayg lar m zla, AT LLA DO AN NfiAAT VE TES SAT ANON M fi RKET GÜNDEM : l- Divan baflkan ve heyetinin seçimi, 2- Toplant tutanaklar imzalamak üzere Divan Heyetine yetki veilmesi, 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun okunmas ve müzakeresi, 4- Bilanço ve kar-zarar hesaplar n n incelenmesi, müzakeresi ve tasdiki, 5- Yönetim Kurulu ve denetçinin ibras, 6- Genel Kurul Çal flma Esas ve Usulleri Hakk nda ç Yönergenin görüflülmesi ve karara ba lanmas, 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin seçimi ve süresinin tespiti, 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin ücretlerinin tespiti, 9- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396.nci maddesinde say lan izinlerin verilmesi, 10- Dilekler ve kapan fl. (Bas n ) 58 (www.bik.gov.tr)

7 MEL H GASGAR BALIKES R (CHA) - Empati için gözlerine siyah bant tak p yürüdüler B al kesir Valisi Ahmet Turhan ve Belediye Baflkan smail Ok, 3 Aral k Dünya Engelliler Günü dolay s yla gözlerine siyah bant tak p empati yürüyüflü yapt. Yaklafl k 300 metre gözleri kapal yürüyen Turhan ve Ok, çok zorland klar n belirterek, engellilerin önündeki engelleri kald rman n çok önemli oldu unu yaflayarak anlad klar n ifade etti. Bal kesir Kent Konseyi taraf ndan, 3. Engelliler Günü nde, engellilere 61 akülü araç ORHAN YILDIRIM ERZURUM (CHA)- Özel kardefllerimizle hayat beraber yaflayal m' kampanyas kapsam nda, Polis Meslek Yüksek Okulu spor salonunda akülü araç da t m yap ld. Programda, TRT ses sanatç lar ndan Didem Dilara Duman da mini bir konser verdi.fark ndal k oluflturma ve engellilerin toplumsal hayatta sorunlar na dikkat çekmek amac yla polis aday ö renciler engelli k yafeti, aksesuar ve tiplemeleri ile gösteri sundu. Ayn ö renciler davetlilere Türk Halk Müzi i konseri verdi. Tatbikat lkö retim Okulu ö rencilerinin Kafkas Görme engelli memur, ilçenin canl telefon rehberi gibi hizmet veriyor HAM T KAVAK KAHRAMANMARAfi (CHA)- K ahramanmarafl' n Elbistan ilçesinde Milli E itim Müdürlü ü'nün santralinde görev yapan görme engelli mdat Koyun, 3 bine yak n telefon numaras n haf zas nda tutarak inan lmaz baflar yor. Çevirdi i telefon numaras n bir daha unutmayan mdat Koyun, ilçede canl rehber olarak tan n yor. 118 bilinmeyen telefonlar hatt n aratmayan mdat Koyun, ilçedeki hemen hemen tüm memurlar n ev, ifl, cep telefonlar n soranlara an nda cevap veriyor. Ben görme engelliyim ama görmemem bana engel de il diyen mdat Koyun, 1975 y l nda Elbistan da dünyaya geldi ini 20 yafl na kadar hiçbir e itim almad n, 20 yafl ndan sonra yaflam ile ilgili bir fleyler yapmaya karar verdi ini anlatarak, "Ankara ya gitmek k smet oldu. Orada okuma-yazma kursuna gittim. 5 y ll k belge ald m. Daha sonra aç k ortaokulu ve liseyi bitirdim y l na geldi imizde Milli E itim Bakanl n n açm fl oldu u engelli personel alma Engelsizsiniz etkinlikleri düzenlendi. Bu kapsamdaki empati yürüyüflü büyük ilgi gördü. Engellilerden oluflan mehter tak m n n da renk katt gösteri be eni toplad. Kent Konseyi Baflkan Yusuf Özenç'in de kat ld etkinlikte renkli görüntüler yafland. fiehir merkezinde bulunan Alt Eylül lkokulu'nun önünde toplanan engelli mehter tak m, buradan vatandafllar n sevgi gösterileri aras nda vilayet binas na kadar yürüdü. Yürüyüfle kat lan Vali Turhan ve Baflkan Ok, engelli aileleri ve di er vatandafllara karanfil verdi. Ailelerle ayaküstü halk oyunlar gösterisinin ard ndan Vali Alt parmak' n efli Özden Alt parmak, engellilerin topluma emanet oldu unu ifade etti. Alt parmak, engellilere ac mak yerine onlar n önünü açacak ve toplumsal hayata önlerini açacak tedbirlerin al nmas n n gerekli ine dikkat çekti. Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Abdullah fiahin'in efli araflt rmac - yazar Emine fiahin ise, 3 haftal k bir kampanya sonucunda 61 akülü araç ald klar n dile getirdi. fiahin, engellilerin varl n n topluma yük ve eziyet olmad n kaydetti. Türkiye Sakatlar Derne i fiube Baflkan Sadullah s nav na girdim. Orada il genelinde en yüksek puan alan 3 kifli al nd. Bende bunlardan biri oldum. 15 A ustos 2003 te Elbistan lçe Milli E itim'e atamam yap ld. 10 y ld r devlet memuru olarak görev yapt n anlatan mdat Koyun, "Saymad m ama 2-3 bin civar nda ortalama telefon numaras biliyorum. Allah vergisi bir sohbet eden Turhan, Dünya Engelliler Günü'nü kutlad. Daha sonra gözlerine siyah bant takan Turhan ve Ok, destek alarak yaklafl k 300 metre yürüdü.gözünde siyah bantla aç klama yapan Vali Ahmet Turhan, "Ne kadar nimetler içerisinde oldu umuzu anl yoruz. Allah kolayl k versin. Engellilerimizin önündeki engelleri kald rman n ne kadar önemli oldu unu anl yoruz. Herkesin empati yapmas gerçekten önemli. Bu görüntü bize müthifl bir empati yapma imkan verdi. nsan n gözlerinin görmeyifli, hareket kabiliyetini k s tl yor. T.C. ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES LAN Erzurum Valisi Ahmet Alt parmak' n efli Özden Alt parmak' n himayesinde Polis Meslek Yüksekokulu personeli eflleri ve Erzurumlu kad nlar n deste i ile 61 engelliye törenle akülü araç da t ld. Efe, ülke nüfusunun yüzde 10'unu engellilerin oluflturdu una dikkat çekti. Efe, söz konusu oran n geliflmifl ülkeler ortalamas n n üzerinde oldu una iflaret ederek,"ülkemizde 8 milyon 500 bin engeli bulunmakta. Bu rakam oldukça yüksek." fleklinde konufltu. Cumhuriyet Baflsavc s Ramazan Apaç k, Dumlu beldesindeki atl rehabilite merkezine toplumun ilgisinin istenilen seviyede olmad ndan yak narak,"toplumumuz maalesef atl rehabilite merkezine sahip ç km yor, ilgi göstermiyor." ifadelerini kulland. durum. Bir kere arad m numara haf zamda kal yor. fiafl ran oluyor. 10 y ldan beri ne kadar kulland m telefon varsa afla yukar, özellikle okul müdürlerinin, müdür yard mc lar n n, memur arkadafllar n telefon numaralar, cep telefonlar, ikinci telefonu varsa ikisini de biliyorum. fleklinde konufltu. Engellilere de seslenen mdat Koyun, Çal flmak gerekiyor. En az ndan kendilerinin engelli oldu unu kabullenmemesi gerekiyor. diyor. Amirleri de mdat Koyun un çal flkan halinden oldukça memnun. Elbistan Milli E itim fiube Müdürü Ali K zmaz, memnuniyeti dile getirirken ilk geldi inde yaflanan soru iflaretlerini ve flaflk nl klar n hat rlat yor. K zmaz, flunlar söyledi: mdat bey 7-8 y ld r bizim burada çal fl yor. Arkadafl m z santral görevlisi olarak görevlendirdik. Ancak birkaç ay sonra bakt k ki mdat bütün okullar n telefonlar n, köy muhtarlar n n telefonlar n, okul müdürlerini cep telefonlar n, müdür yard mc lar n n cep telefonlar n n tamam n haf zas na alm fl. Bizde flafl rd k. mdat, gerçekten yetenekli bir arkadafl m z. BÜLENT BOLATÇI AMASYA (CHA) - A masya'da Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürlü ü, yaklafl k 3 y l önce geçirdi i rahats zl k nedeniyle felç olan ve yürüyemeyen Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, Anafartalar Caddesi Ulus Merkez Belediye Çarfl s nda bulunan iflyerleri, afla da belirtilen muhammen bedel ve geçici teminatlar üzerinden 2886 say l yasan n 36. Maddesi do rultusunda kapal zarf usulüyle 1 (Bir) y l süre ile ayr ayr kiraya verilmek üzere ihaleye ç kart lacakt r. 1- hale için verilen Teklif Mektuplar ENCÜMEN Baflkanl na ihale günü ( ) saat 12:00 ye kadar verilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektuplar de erlendirmeye al nmayacakt r. 2- haleler afla da belirtilen tarihlerde Yenimahalle Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 18 adresindeki Belediye Hizmet Binas Toplant Salonunda toplanan EN- CÜMEN huzurunda saat 14:00 de yap lacakt r. 3- hale edilecek iflyerlerine ait, genifl ve teferruatl bilgiyi içeren flartname ve kira sözleflmesi her gün çal flma saatleri içerisinde Büyükflehir Belediye Baflkanl Destek Hizmetleri Dairesi Baflkanl ndan (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 13 Yenimahalle/ANKARA) görülebilir veya TL karfl l temin edilebilir. 4- haleye kat lacak olan Tüzel Kifli veya Kurulufllar: Ticaret Odas ndan veya ba l bulunduklar ilgili Dernek Kurulufllar ndan alacaklar Üyelik Belgesini veya Faaliyet Belgesini, Ticaret Sicil Gazetesini, mza Sirkülerini (Noterden), geçici teminat makbuzunu, fiah slar: Nüfus Cüzdan Sureti, kametgah Belgesi, Geçici Teminat Makbuzunu, Ortak haleye girecekler bu belgelerin yan s ra noterden ald klar ortakl k belgesini de d fl zarf n içine koymak zorundad r. D fl zarflar aç ld nda bu belgelerden birine rastlanmaz ise ihale d fl b rak l r. Tamam, oldu u görülür ise iç zarf aç l r ve de erlendirmeye geçilir. 5- hale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koflulu ile ihaleyi fesh etmeye veya aç k pazarl a çevirmekte serbesttir. ENCÜ- MEN ce görüflülerek karara ba lanan ihaleler ta Amirinin Onay n takiben geçerlilik kazanaca gibi ta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde ifltirakçi idareye karfl herhangi bir hak iddias nda bulunamaz. S.NO fi YER N N ADRES SÜRE M 2 1 YILLIK MUH. BEDEL GEÇ C TEM NAT %3 HALE TAR H 1 Ulus Merkez Belediye Çarfl s No:1 1 Y l ,00-TL+KDV 594,00-TL Ulus Merkez Belediye Çarfl s No: 2 1 Y l ,00-TL+KDV 648,00-TL Ulus Merkez Belediye Çarfl s No:21 1 Y l ,00-TL+KDV 567,00-TL (Bas n A-17118) 64 (www.bik.gov.tr) /7 GÜNCEL YAfiAM LÖSEV sofralara bereket götermeye devam ediyor Lösemili Çocuklar Vakf ülke genelinde kay tl i aflk n lösemi ve kanser hastas çocuk ve onlar n imkânlar k s tl aileleri için çal flmalar n aral ks z sürdürüyor. Vakfa kay tl lösemili ve kanserli çocuklar n e itimini sa lamak, ailelere bilgilendirici kurs ve seminerler düzenlemek ve kansere karfl toplumsal bilinç yaratmak için çal flan LÖSEV, giyecekten yiyece e, yakacaktan mobilyaya ailelerin ihtiyaçlar n göz önünde bulundurarak y l boyunca Türkiye genelinde yard mlar n iletmeye devam ediyor. Kurban ba fllar m zla sofralara bereket götürüyoruz. 12 ay boyunca gerçeklefltirdi imiz et ve et ürünleri da t mlar m z büyük bir heyecanla sürdürüyoruz. LÖSEV y l boyunca yaklafl k 50 Bini aflk n g da kolisini Türkiye nin dört bir yan ndaki ailelerine ulaflt rmay hedefliyor. Hafta sonu yapaca m z da t mla birlikte Türkiye genelinde LÖSEV e kay tl lösemili ve kanserli çocuklar m z ve ailelerine BANV T in destekleriyle 550 adet et ve et ürünlerinden oluflan kolileri ulaflt raca z. Samsun dan g da kolimizi alan annemiz Kadriye.nin duygu dolu mektubu yap lan yard mlar n önemini anlat r çabada; Göndermifl oldu unuz g da kolimizi teslim ald k. nan n mutlulu umuz bir kat daha artt. H z r gibi her zaman yetifliyorsunuz. O lum Taha n n sünnet dü ünü vard ve nas l et al r z dedi imiz anda g da kolimiz geldi. O lumuz anne bak LÖSEV bizi unutmam fl diyor. yi ki vars n z. Engelliler Günü'nde engelli maafl na kavufltu Roman vatandafla bak m maafl ba lad. Bak ma muhtaç olan 57 yafl ndaki Neriman Sancak a müjdeli haberi vermek için ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürü Ahmet Duman aile taraf ndan çok s cak karfl land. Bak m maafl ba lanmas süreci hakk nda bilgi veren Duman, Bak m ayl için müracaat eden Mediha Sivlim, ablas olan Neriman Han m' n rahats zl ndan bahsetti ve bizim eve gelip bakmam z istedi. Biz de geldik teyzemizin rahats z oldu unu ve bak ma muhtaç oldu unu tespit ettik. Daha sonra kendi imkanlar m zla Neriman Han m' hastaneye götürerek özürlü raporunu almalar için yard m ettik. Daha sonra kardeflinin bak m ücretinden faydalanmas n sa lad k. 3 Aral k Dünya Engelliler Günü nde böyle bir vatandafl n sevindirilmesinin kendilerini de mutlu etti ini kaydeden Duman, "Bundan sonraki süreçte de tüm engelli vatandafllar m z n hayat n daha kolaylaflt rmak için, onlar n sosyal hayata daha kolay entegre olabilmeleri için yanlar ndan olaca z. ifadelerini kulland. Bak ma muhtaç Neriman Sancak ise Bana kardeflim olmasa bakan yok. Zaten kardeflim bana maafl olmasa da 3 y ld r bak yor. Ben eflim öldükten sonra böyle oldum. Bana yard m edenlerden Allah raz olsun. Bu ev çok kalabal k s m yoruz. Baflbakan mdan bana bir göz ev yapmas n istiyorum. diye konufltu. Yaklafl k 3 y ld r ablas n yan nda tutarak ihtiyaçlar n karfl lamaya çal flan, Mediha Sivlim, Zaten ben ablama bak yordum. Mecburum bakmaya.

8 SA LIK Özel hastanlerde, halk aras nda avuçiçi kimlik do rulama olarak bilinen Biyometrik Kimlik Do rulama Sistemine Baflkentteki hastanelerde ilgi yo- un oldu. "RAM raporlar Türkiye nin her noktas nda ayn de erlendirmeyi versin" ANKARA (CHA) Z ihinsel Engelliler Federasyonu Genel Baflkan Aynur Dankaz, engelli gruplar içinde en dezavantajl kitleyi zihinsel engellilerin oluflturdu unu belirterek, " sterdik ki evlatlar m z n sosyal hayata kat l m tamamlanm fl olsun. Onlar ve ailelerinin yaflam biçimleri toplumun tüm kesimlerinde kabul görmüfl ve özümsenmifl olsun. RAM raporlar Türkiye nin her noktas nda ayn de erlendirmeyi versin." 3 Aral k Dünya Engelliler Günü" nedeniyle aç klama yapan Aynur Dankaz, özel ve sa l k sorunlar göz ard edilmeden, telafi dersleri yap lmas ve bunun tart flma konusu olmamas n da isteyerek, taleplerini s ralamaya, flöyle devam etti: "E itimlerini norm kadrolar n doldurdu- u alan d fl e itmenler de il dünya özel e itim standartlar nda e itim alm fl uzman kadrolar versin. Üniversitelerimizin hepsinde özel e itim bölümleri olsun. Nas lsa zihinsel engelli anlamaz ya da kimseyle konuflamaz zihniyeti ile fiziki koflullar uygun olmayan mekanlarda e itilmesin, fliddete maruz kalmas n, kriterlere uygun olmayan araçlarla tafl nmas n. Sadece diplomas zorunlu oldu u için onlar sevmeyen yada anlamayan davran fllar na e itimlilerine bir fley katmayan e itmenlerin imzas na mahkum olmas nlar. Onlar kar, zarar hesaplar n n malzemesi olmas n, zaten zor olan ö renme kapasiteleri y llard r sistemlerin denendi i dönemlerle heba olmas n. /8 ANKARA (AA) Y urt genelinde 1 Aral k Pazar gününden itibaren bafllayan uygulama ile özel hastaneye baflvuran vatandafllar n, biyometrik kimlik do rulama ifllemini yapt rmas gerekiyor. Hastan n biyometrik sisteme geçmesi, avuçiçi damar izi veya parmak izi fleklinde yap l - yor. Acil durumlar ile genel sa l k sigortal olan 12 yafl ve alt çocuklar ile 65 yafl üstü kifliler, her iki eli olmayanlar, her iki elinde avuç içi damar izi bütünlü ü bozulmufl olanlar, felç ve benzeri t bbi nedenlerden dolay avuç içi damar izi al namayan kiflilerin, avuç içi damar izi sistemiyle biyometrik kimlik do rulamas n n yap lmas gerekmiyor. AA muhabirinin ald bilgiye göre, Baflkent te SGK ile kalp-damar cerrahisi, kardiyoloji ve acil servislerde branfl anlaflmas bulunan Özel TOBB ETÜ Hastanesi ne, yaklafl k bir hafta süresince yaklafl k 300 kifli kay t yapt rd. Hastanenin flletme Direktörü Ahmet Rol, Sosyal Güvenlik Kurumunun, GSS kapsam ndaki hak sahiplerinin sa l k hizmetlerine baflvuru aflamas nda kimliklerini do rulamak amac yla gelifltirdi i sistemin uygulamas na iliflkin iki y ld r tart flmalar yafland n belirterek, Birkaç ertelemeden sonra 1 Aral k 2013 tarihinden itibaren ülke çap nda kullan lmaya bafllanm flt r Hastanelerin, hizmet verdikleri alanlara ve hasta kapasitelerine göre yeterli say da tan ma cihaz al p, SGK ile online ba lant lar n yapt n anlatan Rol, uygulamaya iliflkin flunlar kaydetti: Hastaneler, kendilerine baflvuran hastalar n sa ve sol el avuç içlerini cihazlara tan tmak suretiyle hasta kabul etmeye bafllad lar. Avuçiçi damar sistemi verileri, kiflinin TC kimlik numaras na ba l kimlik bilgileriyle efllenerek SGK sistemine kaydedilmekte, bu tan mlamadan sonra hasta ayn veya baflka sa l k kurulufluna müracaat nda bu bilgilere kolayl kla ulafl lmaktad r. Uygulama öncesi TC kimlik numaras ve resmi kimlik belgesi ile yap lan ifllemlerde tedavi alan kiflilerin gerçekten hak sahibi kifliler olup olmad endiflesi yaflanabiliyordu. Önceden göz kontrolü ile yap lan bu kimlik-kifli efllefltirmesi flimdi teknoloji kullan larak yap l r hale geldi. Bu uygulamadan, acil baflvurular ile 0-12 yafl grubundaki çocuklar ve 65 yafl üstündeki yafll lar ve özürlüler muaf. Bafllang ç olmas na ra men hastanemizde bu yöntemden kaynaklanan bir memnuniyetsizlik yok. Sa l k hizmetlerimizin geliflmesine katk da bulunmas n diliyorum. Medicana International Ankara Hastanesi ise uygulaman n zorunlu hale geldi i 1 Aral k tan bugüne yaklafl k bin kiflinin kayd yap ld. Hastane yönetimi, sisteme iliflkin kay k yapt r lmas istendi inde herhangi bir sorunla karfl laflmad klar n, vatandafllar n tam uyum gösterdi ini iletti. Uygulamaya sistem henüz zorunla hale getirilmeden bafllayan Özel Koru Hastanesi ise Mart ay ndan bugüne kadar yaklafl k 10 bin kifliyi bu sistem arac l yla kay t alt na ald n bildirdi. Sistemin zorunlu hale geldi i 1 Aral k tan bu yana ise 400 kiflinin bilgilerinin söz konusu sistemle kay t alt na girdi ini kaydetti. Özel Koru Hastanesi Medikal Muhasebe Sorumlusu Öznur Aysel de özel hastanelerde zorunlu bir uygulama haline gelen sistem ile bir hastan n baflka bir hastan n kimlik bilgilerini alarak tedavi olmas n n önüne geçilece ini vurgulayarak, Kurumumuz bu uygulamadan oldukça memnun. Bas - n n, bu konudaki hassas davran fl sayesinde hastalar m zdan olumsuz bir yan t alm yoruz de erlendirmesinde bulundu. Biyometrik Kimlik Do rulama Sistemleri ne ait k lavuz, 13 Kas m tarihinde SGK n n web sayfas nda yay mlanm flt. kinci basamak özel sa l k hizmet sunucular n n 1 Aral k a kadar biyometrik sistemlerden birini seçerek sisteme geçifllerini tamamlamalar gerekiyordu. Bu tarihten sonra gidilecek ilk muayene öncesi hastane bankolar nda kurulan biyometrik kimlik do rulama ünitesinde hastan n nüfus cüzdan, pasaportu veya sürücü belgesi ile 5 dakikal k bir ifllem sonucu biyometrik kimlik do rulama ifllemiyle bilgiler, SGK kay tlar na iflleniyor. Bu ifllem sonras nda muayene ifllemi gerçeklefltiriliyor ve bir sonraki muayene ifllemi herhangi bir kimlik kart na ihtiyaç olmadan, biyometrik kimlik do rulama ile muayene yapt r labiliyor. "Bat l laflt kça kanser oran m z artacak" Aflk ac s terapi ile afl l yor STANBUL (CHA) P sikolojik Dan flman ve Sosyolog Rukiye Karaköse, aflk ac s n n terapi ile afl ld n vurgulad. Moral FM de Hatice Kübra Tongar n Kad nca Karar nca program na konuk olan Rukiye Karaköse, Herkesin kendince bir aflk ac s n unutma yöntemi var. Karaköse, bireylerin aflk n ard ndan, yaralar kapama ad na yard m talebinde bulundu unu belirtti. Karaköse, uzman yard m almadan aflk bunal m ndan kurtulman n kolay olmad n da dile getirdi. Aflk bir alarm durumu olarak yorumlayan Rukiye Karaköse, Her gün ayn hisleri tatman n senelerce devam edemeyece ini kabul etmeli. Öte yandan aflk bireylerin s ra d fl davranmas na, duygular n yo un bir flekilde tatmas na neden AYDIN (CHA) S a l k Bakanl Türkiye Halk Sa l Kurumu Kanser Daire Baflkan Doç Dr. Murat Gültekin, "Meme kanseri dünya genelinde art yor. Türkiye nin rakamlar na bakt m zda geliflmifl bat ülkelerine göre halen daha gerilerdeyiz ama bu art fl bizde de görülecek. Çünkü bat l - lafl yoruz. Çünkü daha çok obezitemiz art yor. Do um ve emzirme say lar m z azal yor." Ayd n da kad nlarda meme ve rahim kanserinin erken teflhisi için mobil Kanser Erken Teflhis Tarama ve E itim Merkezi (KETEM) aç l fl nda konuflan Gültekin, flu anda Türkiye'nin kanser vakalar nda geliflmifl Avrupa ülkelerine göre say olarak daha gerilerde oldu u nu söyledi. Murat Gültekin, "Meme kanseri dünya genelinde art yor. Türkiye nin rakamlar na bakt m zda geliflmifl bat ülkelerine göre halen daha gerilerdeyiz ama bu art fl bizde de görülecek. O yüzden meme kanseri önemli. Çünkü bat l lafl yoruz. Çünkü daha çok obezitemiz art yor. Do um ve emzirme say lar m z azal yor. Benzer flekilde g da al flkanl klar - m z beslenme al flkanl klar m z de ifliyor. Bunlar meme kanserinde dünya genelinde görülen art fl ülkemize de yans t yor. fiu anda bat l ülkelerde k yaslad m zda gerilerdeyiz ama önümüzdeki dönemler rakamlar m z onlara yaklaflacak gibi görünüyor." Kanseri uluslararas arenada ciddi bir hastal k olarak tan mlayan Doç Dr. Murat Gültekin, Türkiye nin çal flmalar n n dünyada örnek teflkil etti ini söyledi y l nda kanseri kontrol alt na almak için ulusal bir program bafllatt klar n ve Türkiye nin dünyada kanser kontrol çal flmas bafllatan dünyadaki ilk ülkelerden oldu- unu kaydeden Gültekin, "2011 y l nda Birleflmifl Milletler tüm ülkeleri bu yönde kanseri kontrol alt na alma çal flmalar na davet etmifltir. Kanser, art k sadece geliflmifl ülkelerin veya Türkiye gibi bölgesinde lider ülkelerin de il olur ancak biyolojik olarak da hissedilen aflkta o halin zaman n beklemek normal hayat devam ettirmeye dahi engeldir. ifadelerini kulland. Boflanman n da s hhatli bir yas dönemi ile afl labilece ine iflaret eden Karaköse, Yas için kendimize bir süre vermeliyiz. Bu süre uzun olmamal ancak ac lar da atlatmak için aceleci davranmamak gerekir. tavsiyelerinde bulundu. Avuç içi kimlik do rulama sistemine uyum tam tüm dünya ülkelerin ulusal kanser kontrol programlar olacak. Bizim yapt m z program dünyada be- eniyle kazanm flt r. Meme kanseri çok önemli. Çünkü kad nlar bizim için çok önemli. Kad n demek bir sonraki nesil demek. Kad n demek flu anki içerisinde yaflad m z ailemiz demek. Kad n demek hakikaten toplumumuzun gelece i anneleri demek. Meme kanseri kad nlarda görülen en s k kanser. Bu gün kanser olan kad nlar m za bakt m zda dördünden birisinde meme kanseri var. Bu tür çal flmalarla erken teflhis çal flmalar yla önlemeye çal flaca z." fleklinde konufltu. Kelebek Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:20/B Akyurt Erflen Talatpafla Bulvar No:13/A Alt nda Alt nda Habibe Ulucanlar Cad. No:86/B Ulucanlar Alt nda Çal flkan Cumhuriyet Meydan Yeni Belediye flhan No:7-8 Ayafl Ayafl nan Halil fi vg n Cad. No:3 Beypazar Beypazar Bar fl Nevzat Tando an Cad. No:18/E Afla Ayranc Türkü Sokullu Mehmet Pafla Cad. No:115 Dikmen Günefl Dikmen Cad. Zarif Sok. No:2/C Dikmen Yalç n Biflkek Cad. (8.Cad.) No:187/2-B Emek Safirtepe Mustafa Kemal Mah. Dumlup nar Bulvar No:226/B Mersin Fakülteler Mah. Cemal Gürsel Cad. No:82/B Cebeci Borahan Birlik Mah.401.Sok. No:14/B Cankat Bülten Sok. No:29/B K.Dere Gürol Meflrutiyet Cad. No:36/1 K z lay ANKA Eti Mah. G.M.K. Bulvar No:47/A /Ankara Kerem Hacettepe Mah. Sar kad n Sok. No: Gül Y ld r m Beyaz t mah. Ankara Bulvar No:1/C Çubuk Çubuk nce Kemalpafla Mah. So ukp nar Sok. No:5 Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan Elmada Erek Elvan Mah Cad.No:22/15/C Etimesgut Etimesgut EZG ALTUNTAfi AYYILDIZ MAH.1624.SOK.TREND L FE ÇARfiISI NO:3-B/15 Etimesgut Akcenter Eryaman Mah Sok. Akcenter Al flverifl Merkezi No:6/91 Etimesgut Etimesgut Yeni S la Bahçelievler Mah Sok. No:20/B Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Hayat Ankara Cad. No:12/A Haymana Haymana Dönmez Cuma Mah. stasyon Cad. No:1/B Kalecik Kalecik Yorulmaz Atatürk Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. No:5/A Kazan Kazan Serim Karakaya Mah. Ba lum Bulvar No: 101/B Keçiören Keçiören Yeni Aile Kamil Ocak Mah. Felek Cad. No:95/A Keçiören Keçiören Güneflin Uyan fl Mah. K zlarp nar Cad. No:226/C Keçiören Keçiören Ezgican ncirli Mah. Yunus Emre Cad. No:149/B ncirli Keçiören Farma Gn. Dr. Tevfik Sa lam Cad. Küçükbahçe Sok. No: 3/B Etlik Keçiören K z lcahamam Merkez Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. No:2/A K z lcahamam K z lcahamam Çorumlu Baflak Mah. Özalp Cad. No:51/A Mamak Mamak bn-i Sina Cumhuriyet Mah. Turan Cad. No:8/C Polatl

9 Özel Burç Okullar, dersleri 3D teknoloji ile verecek Say n, TCDD' yi Gelifltirme ve TCDD Personeli Dayan flma ve Yard mlaflma Vakf 26. Dönem Ola an Mütevelli Heyet Bütçe Toplant s, afla daki gündemde belirtilen konular görüflmek üzere, 20 Aral k 2013 Cuma günü Saat 15:00'de TCDD flletmesi Genel Müdürlü ü Büyük Toplant Salonunda yap lacakt r. Teflriflerinizi rica ederim. Süleyman KARAMAN Mütevelli Heyet Baflkan TOPLANTI GÜNDEM ; 1- Aç l fl, 2- Sayg duruflu, 3- Katip Üyelerin belirlenmesi, y l Vak f Üyelik ve Fon aidatlar n n belirlenmesi, a) 2014 y l Vak f Üyelik aidat n n belirlenmesi, b) 2014 y l Toplu Ödeme Fonu ayl k aidat n n belirlenmesi, c) 2014 y l Toplu Ödeme Fonu Hizmet Borçlanmas aidat n n belirlenmesi, y l nda üyelerin varislerine ödenecek Ölüm Yard m tutar n n belirlenmesi, 6- Vakf m z ve Ba l Ortakl klar n n 2014 y l bütçelerinin görüflülerek oylanmas, 7- Dilek ve temenniler, 8- Kapan fl. (BASIN-17169)62(www.bik.gov.tr) KONGRE LANI KAZAN KURS VE OKUL TALEBELER NE YARDIM DERNE BAfiKANLI INDAN Kazan Kurs Ve Okul Talebelerine Yardim Derne i'nin Ola an Genel Kurul Toplant s 31 Aral k 2013 Sal günü saat 17:00 de YAZIBEYL MAH. NO:60 KAZAN / ANKARA daki Dernek hizmet binas nda afla daki gündemle yap lacakt r. Toplant da yeterli ço unluk sa lanmad takdirde 07 Ocak 2014 Sal günü ayn yer ve saatte yap lacakt r. Üyelerimize duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM: 1- Aç l fl, Divan heyetinin seçimi. 2- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullar raporlar n n okunmas ve müzakeresi. 3- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibras. 4- Yönetim Kurulunca haz rlanan Tahmini bütçenin görüflülmesi ve karara ba lanmas. 5- Yap lacak tüzük tadilat n n görüflülmesi ve karara ba lanmas 6- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi. 7- Derne e lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul mallar n sat n al nmas, kiralanmas, ba fl veya vasiyet yoluyla derne e intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yap lmas, mülkiyetten baflka ayni haklar n tesis edilmesi veya mevcut menkul ve gayrimenkul mallar n sat lmas veya kendisine ait mevcut menkul veya gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin d fl ndaki ayni haklar n baflkalar lehine tesis ve tescil edilmesi, Resmi özel ve tüzel kiflilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi tahsisin kabulü veya kiralanmas, menkul veya gayrimenkullerin baflkalar na hibe edilmesi veya baflkalar n yapaca hibelerin kabul edilmesi, tapuda tevhit ve ifraz yapt rmaya inflaat yapt rmaya tapuda takrir vermek, takrir almak cins tashihi yapmak tafl nmazlar üzerinde üst hakk tesis etmek, tapu kütü ünde her türlü ayni hak tesis etmek flerh vermek flerh almak, intifa ve irtifa hakk tesis ettirmek, derne in gayesine uygun olarak borç alma hususlar nda yönetim kuruluna salahiyet verilmesi 8- Dilek ve temenniler. 9- Kapan fl..olay TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI T.C. ANKARA 19. CRA MÜDÜRLÜ Ü LAN Dosya No: 2012/13252 ALACAKLI : ATESTAfi VEK LLER : Av. Ebru DEM RTAfi KARL & Av. Dilek YILDIRIM BORÇLU : OSMAN ANNAK T.C. NO: **** Talep ve verilen karar gere ince cra flas Kanunu' nun 87. Ve 103. Maddesi gere ince borçluya ait 06 AF 9831 Plakal 15/11/2013 Tarihinde fiilen haczi ve k ymet takdiri yap lm fl olup, k ymet takdir de eri ,00 TL olarak belirlenmifltir. fl bu ka d n tebli i tarihinden itibaren tebligat kanunun 28. Ve 31. Maddesi gere ince yedi güne 3 gün eklemek suretiyle 10 gün içinde haciz tutana n incelemeniz ve bir diyece iniz var ise bildirmeniz için cra Dairesine baflvurman z tebli olunur. 21/11/2013 (BASIN-17192)61(www.bik.gov.tr) TCDD'Y GEL fit RME VE TCDD PERSONEL DAYANIfiMA VE YARDIMLAfiMA VAKFI BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA ADANA B urç Okullar son olarak yurtd fl nda say l e itim kurumunda kullan lan 3 boyutlu e itimi ö rencileriyle buluflturdu. Okullar bünyesinde yap lan 3D Teknoloji S - n flar ve Zenginlefltirilmifl E itim Laboratuvarlar n n aç l fl Burç Vural lkokulu ndaki törenle yap ld. Aç l flta konuflan Adana Valisi Hüseyin Avni Cofl, Burç Okullar n n Adana n n güzide e itim kurumlar ndan biri oldu unu söyleyerek, aç l fl yap lan teknoloji s n flar yla ö rencilerin daha iyi yetiflip, daha donan ml olacaklar n söyledi. Burç Okullar ndaki standartlara di- TEKNOLOJ /9 er e itim kurumlar n n da ulaflmas gerekti ini vurgulayan Vali Cofl, aç l fl yap lan tesislerin hay rl olmas temennisinde bulundu. KONGRE LANI VED K KURS VE OKUL TALEBELER NE YARDIM DERNE BAfiKANLI INDAN vedik Kurs Ve Okul Talebelerine Yardim Derne i'nin Ola an Genel Kurul Toplant s 31 Aral k 2013 Sal günü saat 21:00 de VOGSAN CAD SK. NO: 28 YEN MAHALLE / ANKARA daki Dernek hizmet binas nda afla daki gündemle yap lacakt r. Toplant da yeterli ço unluk sa lanmad takdirde 07 Ocak 2014 Sal günü ayn yer ve saatte yap lacakt r. Üyelerimize duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM: 1- Aç l fl, Divan heyetinin seçimi. 2- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullar raporlar n n okunmas ve müzakeresi. 3- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibras. 4- Yönetim Kurulunca haz rlanan Tahmini bütçenin görüflülmesi ve karara ba lanmas. 5- Yap lacak tüzük tadilat n n görüflülmesi ve karara ba lanmas 6- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi. 7- Derne e lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul mallar n sat n al nmas, kiralanmas, ba fl veya vasiyet yoluyla derne e intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yap lmas, mülkiyetten baflka ayni haklar n tesis edilmesi veya mevcut menkul ve gayrimenkul mallar n sat lmas veya kendisine ait mevcut menkul veya gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin d fl ndaki ayni haklar n baflkalar lehine tesis ve tescil edilmesi, Resmi özel ve tüzel kiflilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi tahsisin kabulü veya kiralanmas, menkul veya gayrimenkullerin baflkalar na hibe edilmesi veya baflkalar n yapaca hibelerin kabul edilmesi, tapuda tevhit ve ifraz yapt rmaya inflaat yapt rmaya tapuda takrir vermek, takrir almak cins tashihi yapmak tafl nmazlar üzerinde üst hakk tesis etmek, tapu kütü ünde her türlü ayni hak tesis etmek flerh vermek flerh almak, intifa ve irtifa hakk tesis ettirmek, derne in gayesine uygun olarak borç alma hususlar nda yönetim kuruluna salahiyet verilmesi 8- Dilek ve temenniler. 9- Kapan fl. OLAY-3 KONGRE LANI GÜVENÇ KÖYÜ KURS VE OKUL TALEBELER NE YARDIM DERNE BAfiKANLI INDAN Güvenç Köyü Kurs Ve Okul Talebelerine Yardim Derne i'nin Ola an Genel Kurul Toplant s 31 Aral k 2013 Sal günü saat 19:00 de GÜVENÇ KÖYÜ NO:15 KAZAN / ANKARA daki Dernek hizmet binas nda afla daki gündemle yap lacakt r. Toplant da yeterli ço unluk sa lanmad takdirde 07 Ocak 2014 Sal günü ayn yer ve saatte yap lacakt r. Üyelerimize duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM: 1- Aç l fl, Divan heyetinin seçimi. 2- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullar raporlar n n okunmas ve müzakeresi. 3- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibras. 4- Yönetim Kurulunca haz rlanan Tahmini bütçenin görüflülmesi ve karara ba lanmas. 5- Yap lacak tüzük tadilat n n görüflülmesi ve karara ba lanmas 6- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi. 7- Derne e lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul mallar n sat n al nmas, kiralanmas, ba fl veya vasiyet yoluyla derne e intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yap lmas, mülkiyetten baflka ayni haklar n tesis edilmesi veya mevcut menkul ve gayrimenkul mallar n sat lmas veya kendisine ait mevcut menkul veya gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin d fl ndaki ayni haklar n baflkalar lehine tesis ve tescil edilmesi, Resmi özel ve tüzel kiflilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi tahsisin kabulü veya kiralanmas, menkul veya gayrimenkullerin baflkalar na hibe edilmesi veya baflkalar n yapaca hibelerin kabul edilmesi, tapuda tevhit ve ifraz yapt rmaya inflaat yapt rmaya tapuda takrir vermek, takrir almak cins tashihi yapmak tafl nmazlar üzerinde üst hakk tesis etmek, tapu kütü ünde her türlü ayni hak tesis etmek flerh vermek flerh almak, intifa ve irtifa hakk tesis ettirmek, derne in gayesine uygun olarak borç alma hususlar nda yönetim kuruluna salahiyet verilmesi 8- Dilek ve temenniler. 9- Kapan fl..olay-5 Soldan sa a 1. Genellikle boyna ba lanan, bir tür ince ipek kumafl... Sabah erkenden (eski) Kurum veya kurulufllarda yönetim birimlerinden sorumlu kimse... Masallarda göze görünmeyen, türlü biçimlere girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yarat k Birine karfl duyulan öç alma iste i, garaz... Bu daygillerden, bahçelerin, yol kenarlar n n ve parklar n yeflillendirilmesinde yararlan lan çok y ll k bitki... Ortaya ç kan, oluflan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü ifl, hadise, vaka... Tellür elementinin simgesi Epidemioloji ile ilgili Mikropla oluflan, mikroplu (eski)... yi bir nitelikte bilinip tan nm fl olma durumu, flöhret, flan, nam, ad... Deha sahibi kimse, dâhi Müzikal ses dizilerinde mi ile sol aras ndaki ses... Gerçekleme... Kedigillerden, enine siyah çizgili, koyu sar postu olan, Asya'da yaflayan çevik ve y rt c hayvan Kayak... Esebilmek ifli Genellikle ipek ibriflim kullanarak i ne, mekik, t veya firkete ile yap lan ince dantel... Özerklik... Boyac l kta kullan lan Hint zamk (eski) Bütünsel... Talim görmemifl Bir ifli do ru ve uygun bulmak, tasvip etmek... Kurçatovyum elementinin simgesi... Evropiyum elementinin simgesi... kiden sonra gelen say n n ad Asya'n n tropik bölgelerinde ve Afrika'n n kuzeyinde yetiflen, yapraklar telek damarl, çiçekleri salk m durumunda, meyvesinden kokusuz bir ya elde edilen a aç... Atlamak ifli Turpgillerden, flalgama benzeyen bir bitki... Döl yata içine konan, gebeli i önleyici sarmal biçiminde araç Nikel elementinin simgesi... Tekne, yukaç karfl t... Ak m, s, ses vb.ni geçiren (madde), nâkil, yal tkan karfl t Birçok kal n direk yan yana ba lanarak yap lan, düz ve korkuluksuz deniz veya rmak tafl t... S v lar ölçmede kullan lan, bir desimetreküp hacminde ölçü birimi... De ifliklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaflam na giren geçici yenilik Atfedilmek ifli... Bir yola giren, bir yolda giden... Yukar dan afla ya 1. tbari... Otoyol Ut çalan çalg c, utçu... Ulusçuluk yanl s olan kimse Tanr 'n n sevgi ve ilgisinden yoksun olma, beddua... Bir cins iri at... Bir suçu, bir kusuru veya bir hatay ba fllama Utanma, utanç duyma... Kedi, köpek vb. hayvanlar n ön aya (halk a z )... Bir parça sevimli ve cana yak n bir biçimde (çal nmak) Baz bitkilerde, özellikle çamlarda oluflan, kat veya yar ak flkan organik salg maddesi, a aç sak z... S k s k olan, olagelen, do al, tabii, olmad k karfl t liflkinlik... Kaflesi olan Kamu... K rm z, ac biber (halk a z )... Orman tavu ugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaflayan bir kufl, da tavu u Lityum elementinin simgesi... Azalan, eksilen (eski)... Tulyum elementinin simgesi Morfinden kimyasal yolla elde edilen uyuflturucu bir madde... Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri... Pireler tak m ndan, insan n ve baz hayvanlar n kan n emerek yaflayan, iyi s çrad için kolay yakalanamayan, küçük, asalak böcek Tah l vb. ürünlerin korundu u, sakland veya depoland, genellikle silindir biçiminde ambar... Birtak m, baz s, kimisi... Evlilik ve kan ba na dayanan, kar, koca, çocuklar, kardefller aras ndaki iliflkilerin oluflturdu u toplum içindeki en küçük birlik Alkalölçer Herhangi bir paran n gerçek de eriyle sürüm de eri aras nda veya bir ticaret senedinin üzerinde yaz l miktar ile indirimden sonraki tutar aras nda do an fark... Prometyum elementinin simgesi... Sulatmak ifli Bizmut elementinin simgesi... Jölesi olan... Bira, flarap vb. s v - lar n veya pancar, patates niflastas n n flekere dönüfltürülmesi sonucu ortaya ç kan glikoz çözeltilerin mayalaflm fl özlerinin dam t lmas yla elde edilen, kokulu, uçucu, yan c, renksiz s v, ispirto, etanol, etil alkol Tarihsel bir döneme ait olan... Asman n taze veya kuru olarak yenilen ve salk m durumunda bulunan meyvesi... Birbiriyle iyi anlaflan iki yafll n n bafl bafla kal fl n anlatan "... ile Büdü, fiakire Dudu" deyiminde geçen bir söz (halk a z ) Mezra... Amniyon s v s...

10 YAfiAM KÜBRA KARA STANBUL (CHA)- ETT, 'Sa l kl Beslenme Hareketi' kapsam nda Medipol Üniversitesi ile anlaflma yapt. Sa l k durumlar ve özellikle obeziteye karfl al nan önlemleri içeren çal flma kapsam nda, floförler ve ETT personeli düzenli olarak sa l k taramas ndan geçirilecek. ETT ile Medipol Üniversitesi iflbirli iyle, ETT floförlerine yönelik olarak bafllat lan Sa l kl Beslenme Hareketi program ETT Ulafl m /10 Havaliman nda kaçak cep telefonlar ele geçirildi TEK N GÜRBULAK ZM R (CHA)- Bagaj nda yap lan aramada, gümrük kaça oldu u zmir Adnan Menderes Havaliman ndaki iki belirlenen ve piyasaya de eri 155 bin TL olan 168 yolcunun bagaj nda flüphe üzerine arama yapan adet cep telefonu ve 44 adet USB cep telefonu Gümrük Muhafaza Kaçakç l k ekipleri, de eri kablosu ele geçirildi. Gözalt na al nan K.B., 175 bin TL olan kaçak cep telefonlar ve tablet bilgisayarlar ele geçirdi. çine bir fley konmufl olabilir. ifadesinde, Bagaj m a r oldu u için b rakt m. Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü ü Di er bir denetimde ise ABD den stanbul Adnan Menderes Gümrük Muhafaza Kaçakç l k aktarmal zmir e gelen.ö.ö. nün valizinde, ve stihbarat Bölge Amirli i ekipleri, Dubai den gümrük kaça ve piyasa de eri 20 bin TL olan 10 stanbul aktarmal olarak zmir e gelen Türk adet cep telefonu ile bir adet tablet bilgisayar ele vatandafl K.B. nin hareketlerinden flüphelendi. geçirildi. ki yolcuyla ilgili kanuni ifllem bafllat ld. Kütüphanesi nde düzenlendi. mza törenine ETT Genel Müdürü Hayri Baraçl, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Ayd n, daire baflkanlar, birim müdürleri ve çal flanlar kat ld. mza töreninde konuflan Baraçl, obezite ile mücadele ve sa l k bilincinin art r lmas n n büyük önem tafl d n söyledi. Baraçl, Bizler sa l kl beslenmenin önemli bir unsur oldu unu, ayn zamanda düzgün beslenenlerin ifllerini de düzgün yapaca anlay fl na sahibiz. Ortaklafla yürüttü ümüz çal flma sayesinde baflta floförlerimiz BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ETT ile Medipol Üniversitesi iflbirli iyle, ETT floförlerine yönelik olarak bafllat lan Sa l kl Beslenme Hareketi program ETT Ulafl m Kütüphanesi nde düzenlendi. ETT floförlerine beslenme program olmak üzere çeflitli birimlerde görev yapan iflçilerimizin sa l k taramalar yap ld ve beden kitle endeksleri ölçüldü. Taramalar n sonucunda sa l k profilleri belirlenerek, kifliye özel sa l kl beslenme programlar oluflturuldu. Bu süreçte hekimler taraf ndan yönlendirilen ya da talepte bulunan personellerimize de diyet hizmeti veriliyor. Ayr ca, uzman deste i ile çal flanlar m z n ba l bulunduklar garajlarda genel beslenme, hastal klara özgü beslenme ve hijyen konular nda çeflitli e itimler verildi. ifadelerini kulland. TAYFUR DEM R MARD N (CHA)- M ardin in Midyat ilçesinde Suriyeli mülteciler için kurulan çad r kentte, görev alan Suriyeli ve Midyatl ö retmenler onuruna program düzenlendi. Programda duygulu anlar da yafland. Midyat ta bayanlara yönelik çal flmalar yürüten Nisan Ya muru Kad nlar Derne i (N SADER) taraf ndan organize edilen programa; Kaymakam O uzhan Bingöl ün efli Ayflegül Bingöl, Belediye Baflkan fiehmus Nas ro lu nun efli Nurflen Nas ro lu, Hastane Baflhekimi Opr. Dr. Bilal Ar kan n efli Akgül Ar kan, N SADER temsilcileri, Suriyeli ve Midyatl ö retmenler kat ld. Türkçe, Kürtçe ve Arapça türkülerin okundu u programda def eflli inde ilahilerde seslendirildi. Suriyeli bir ö retmenin Arapça seslendirdi i türkü ise kat l mc lar taraf ndan duygulu anlar n yaflanmas na neden oldu. Midyat ta kurulan çad r kentte yaklafl k 3 bin Suriyeli bulunurken, aç lan kurslarda ise 21 Suriyeli ö retmenin ve 8 Midyatl ö retmen çal fl yor. MEHMET OKAY, HAKAN OKAY B TL S (CHA) - B itlis in Tatvan lçe Emniyet Müdürlü ü Toplum Destekli Polislik Büro Amirli i'nce, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek çin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Program (ÇOGEP) kapsam nda hayata geçirilen ' flimi seviyorum gelece e umutla bak yorum 2' projesi sayesinde ilçede bulunan risk grubundaki gençler art k gelece e umutla bak yor. Toplum Destekli Polislik Büro Amirli i'nce hayata geçirilen erkek kuaförlü ü, aflç l k ve elektrik tesisatç l kurslar n baflar yla tamamlayan kursiyerlere yönelik sertifika ve kapan fl program düzenledi. Tatvan Polis Kamp 'nda düzenlenen programda ' flimi seviyorum, gelece e umutla bak yorum-2' isimli proje dâhilinde, ilçe genelindeki yafl aral ndaki suça sürüklenme ihtimali bulunan risk grubundaki toplamda 44 erkek kursiyere törenle sertifikalar verildi. Risk grubundaki gençleri meslek sahibi yapmak amac yla aç lan zay f ak m tesisatç l, aflç l k ve berberlik alan nda meslek edindirme kurslar Kur'an- Kerim in mealini okuma yar flmas düzenlendi FAT H ATEfi ADANA(CHA)- A dana Kozan Merkez Fatih Camii nde düzenlenen Kur'an- Kerim in Türkçe mealini okuma yar flmas nda dereceye giren cami cemaatine ödülleri düzenlenen törenle verildi. Fatih Camii mam Hatibi Yusuf Kaplan n teflviki ile cami cemaati aras nda bafllat lan ve 2 ay süren Kur'an- Kerim in Türkçe mealini okuma yar flmas na kat lan 9 kifliden 7 si yar flmay baflar yla tamamlad. Dereceye girenler için Kozan Müftüsü Bilal Baflo lu nun da kat l m ile ö le namaz sonras ödül töreni düzenlendi. Törende konuflan lçe Müftüsü Baflo lu, Bizler Kuran- Kerim i bu dünyada ifllerimizin artmas veya herkes bizi Kuran okudu umuzu görsün ve maflallah desin diye de il Allah r zas için gerçeklefltiriyoruz. Kur'an- Kerim in mealini okuyan arkadafllar m z tebrik ediyorum. Allah bizlere iyi bir kul olmay nasip eylesin. Cami mam Hatibi Yusuf Kaplan ise "Cami cemaatimiz aras nda 2 ay önce Kur'an- Kerim in mealini okuma yar flmas düzenlemifltik. Asl nda amac m z cemaatimizi yar flmaya de il Kur'an okumaya teflvik etmekti ve gayet baflar l oldu unu düflünüyorum. Yar flmam za 10 arkadafl m z kat ld. Bunlardan 7'si Kuran- Kerim in mealini tamamen okumay baflard. Kendilerini tebrik ediyoruz ve bugünde haz rlam fl oldu umuz ödüllerimizi kendilerine takdim ediyoruz diye konufltu. Yap lan konuflmalar n ard ndan cami cemaati aras nda düzenlenen yar flmada dereceye giren Saim Kamal, Kadir Bursal, Cumali Y ld r m, Do an Karao lu, Fedai Baykul, Bünyamin Ünlü ve Cafer Sar ya plaket ve ödülleri Müftü Baflo lu ve Cami mam Hatibi Kaplan taraf ndan takdim edildi. Çad r kentteki Suriyeli ö retmenler için Türkçe, Kürtçe ve Arapça program Kampta aç lan kurslarda; dikifl-nak fl, bilgisayar, Türkçe, kuaförlük, satranç, giyim, okul öncesi ve Kur an e itimleri veriliyor. Program ile ilgili aç klamada bulunan Kaymakam O uzhan Bingöl ün efli Ayflegül Bingöl, Suriyeli ö retmenlerimiz için topland k. Arkadafllar m z çok güzel flark lar ilahiler söylediler teflekkür ediyorum. Nisan Ya muru Kad nlar Derne i'ni de böyle bir organizasyon yapt klar izin kutluyorum." fleklinde konufltu. Moral ve motivasyon için bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden N SADER gönüllüsü Nevin Yücel, Kampta görev yapan Suriyeli ve Türk ö retmenlerimizi mutlu etmek için böyle bir etkinlik yapt k, umar m onlaru mutlu ettik. ifadelerini kulland. Suriye de devam eden iç savafltan kaç p Midyat a geldi ini belirten Leyla Ceylan ise Ben tercümanl k yap yorum fluan Midyat kamp nda. Çifte vatandafl m, savafltan dolay buraya geldim. Orada çok zarar gördük. Üniversite s nav n kazanm flt m ve avukat olacakt m ama fluan buradaki kardefllerime yard mc oluyorum. Gençler gelece e art k umutla bak yor sayesinde bu kategoride bulunan kursiyerlere hem kurs verildi hem de meslek sahibi olmalar sa land. Kursu baflar yla tamamlayan geçler ayr ca ilçedeki ifl yerlerinde istihdam edilme baflland. Ayr ca proje kapsam nda kursiyerlere ifl k yafeti, spor ayakkab s, spor çantas, tiflört, eflofman tak m hediye edildi. Düzenlenen proje kapan fl ve sertifika töreninde konuflan Tatvan Kaymakam Murat Erkan, bu gün gençlerin gelece i için bir arada olduklar n söyledi. Gençlerin ülkenin ve toplumun gelece i oldu una vurgu yapan Kaymakam Erkan, hayata geçirdikleri projelerde geçmiflteki ihmalleri telafi ettiklerini belirti. Kurslarda yap lan etkinlikler ve kapsama alan yla da ilgili bilgiler veren Erkan flöyle konufltu: Kursiyerlerimize kurs süresince her hafta sonlar spor hocas eflli inde voleybol ve basketbol e itimi verilmifltir. Yine proje kapsam nda Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürlü ü taraf ndan görevlendirilen psikolog taraf ndan 44 kursiyerimize, ilçemizdeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl hizmet binas nda 15 günde bir psikolojik destek ve rehberlik e itimi verilmesi sa lanm flt r.

11 Sivas ta Hitit saray kal nt s bulundu S VAS (AA) - MERVE TOPUZ - SEY T AHMET EKS K - S ivas n Y ld zeli ilçesinde Hititler den kalma Kayal p nar Harabe Ören Yerinde yap lan kaz larda, milattan önce y llar na ait oldu u tahmin edilen saray kal nt s bulundu. Almanya n n Marburg Üniversitesinde görev yapan Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe, AA muhabirine yapt aç klamada, Kayal p nar da kendisinin bilimsel dan flmanl nda yürütülen kaz çal flmalar n n bu seneki k sm n n k sa süre önce tamamland n söyledi. YEN MAHALLE LÇES fieh T P YADE ÇAVUfi BRAH M ÇOBAN LKOKULU YAPIM fi ANKARA L ÖZEL DARES Yenimahalle lçesi fiehit Piyade Çavufl brahim Çoban lkokulu Yap m fli yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla- da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Tanzimat Cd. No: Varl k YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : bir adet ilkokul yap m ifli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ankara Yenimahalle c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 330 (üçyüzotuz) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara l Özel daresi - mar Ve Bay nd rl k D.Bflk. Plan Proje Yat r m Ve nflaat Md. - Varl k M. Tanzimat C. No:67 Yenimahalle Ankara b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat. TUR ZM /11 Kayal p nar n 4 medeniyete ev sahipli i yapt n dile getiren Karpe, bu sezonki kaz larda Hitit saray kal nt s bulduklar n belirtti. Saray n milattan önce y llar na ait oldu u tahmin ettiklerini aktaran Karpe, bodrum, girifl ve üst kattan oluflan saray n en az 40 odas n n bulundu unu düflündüklerini ifade etti. Saray kal nt s nda büyük bir avlu bulundu unu kaydeden Karpe, avlunun bir yan nda saray n di er taraf nda ise depo olarak kullan ld n tahmin ettikleri k sm n yer ald n belirterek, flunlar söyledi: Saray kal nt s yla ortaya ç kan depo k sm nda 100 den fazla ok ucu ile z rh parçalar bulundu. Bu buluntular, oran n depo olarak kullan ld na iflaret ediyor. Daha önce hiçbir yerde bu kadar fazla ok ucu bulunmad. Bir de depo binas n n üzerinde Hitit çivi yaz l tabletler ele geçti. Hitit tabletleri, genelde bayram ve fal metinlerinden oluflmakta hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap m fllerinde fl Deneyiminde De erlendirilecek Benzer fllere Dair Tebli inde yer alan B/III grubu ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Müh. / Mimar 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Liras ) karfl l (Ziraat Bankas Ulus fiubesi Hesap No: ) darede banka flubesi var. adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara l Özel daresi - mar Ve Bay nd rl k D.Bflk. Plan Proje Yat r m Ve nflaat Md. - Varl k M. Tanzimat C. No:67 Yenimahalle Ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 (Bas n )... (www.bik.gov.tr) UYDU ÜZER NDEN SES VE VER TRANSFER TÜRK YE PETROLLER ANON M ORTAKLI I GENEL MÜDÜRLÜ Ü(TPAO) B LG TEKNOLOJ LER DA RE BAfiKANLI I Uydu Üzerinden Ses ve Veri Transferi hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Sö ütözü Mahallesi Cadde No: Sö ütözü ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Download yönündeki bant geniflli i 5 Mbps, upload yönündeki bant geniflli i 1Mbps olacak flekilde, 730 gün süre ile; T.C. ile K.K.T.C. s n rlar ve karasular dahilinde yer alan idarece bildirilecek en fazla 50 lokasyonda genifl bantl uydu eriflimi hiz. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti s n rlar ve karasular dahilinde yer alan yerleri idare taraf ndan bildirilecek en fazla 50 lokasyon. c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 730 (Yediyüzotuz) gündür 3- halenin a) Yap laca yer : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlü ü Biliflim Teknolojileri Daire Baflkanl Sö ütözü Mah Cadde No:86 / ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, stekli sa lad hizmetin uzay kesimini Türksat Uydu Haberleflme Kablo TV ve flletme A.fi'ye ait uydulardan sa lamakla mükelleftir. stekli, Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu nca ilgili hizmetleri sunmak üzere yetkilendirilmifl olacakt r. stekli, alm fl oldu u yetki belgesinin bir nüshas n teklifi ile birlikte dare ye sunacakt r Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu- unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli taraf ndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullan lmam fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde k s tlama bulunmayan mevduat n gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sa lanabilir steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y l sonu bilançosu veya eflde er belgeleri: a) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olan istekliler y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini, b) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olmayan istekliler, y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sa land n göstermek üzere yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eflde er belgelerde; a) Cari oran n (dönen varl klar / k sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas, b) Öz kaynak oran n n (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmas, c) K sa vadeli banka borçlar n n öz kaynaklara oran n n 0,50 den küçük olmas, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aran r. Yukar da belirtilen kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r. Serbest meslek erbab n n verece i, ilgili mevzuat na göre düzenlenmifl ve onaylanm fl serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen de erlere göre, son y la ait toplam gelirin toplam gidere oran n n veya son iki y la ait gelir ve giderlerin parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden bulunacak oran n en az (1,25) olmas flart aran r. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir ya da vergi dairesince onayl olmas gerekir. hale veya son baflvuru tarihi y l n ilk dört ay nda olan ihalelerde, bir önceki y la ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sa layamayanlar ise iki önceki y l n belgeleri ile üç önceki y l n belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r fl hacmini gösteren belgeler: a) halenin yap ld y ldan önceki y la ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt alt nda devam eden hizmet ifllerinin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen hizmet ifllerinin parasal tutar n gösteren, ihalenin yap ld y ldan önceki y lda düzenlenmifl faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmas yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %20 sinden, taahhüt alt nda devam eden ifllerin gerçeklefltirilen k sm - n n veya bitirilen ifllerin parasal tutar n n ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmamas gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa layan ve sa lad kritere iliflkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki y - l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanamad na bak l r. Y l n ilk dört ay nda olan ihalelerde, bir önceki y la ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki y l n gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sa layamamas halinde, iki önceki y l n ve üç önceki y l n gelir tablolar sunulabilir. Bu durumda, gelir tablolar sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Uydu üzerinden ses ve veri transferi hizmetlerinin tamam 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç k olup, yerli istekliler lehine %10 oran nda fiyat avantaj uygulanacakt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Liras ) karfl l Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlü ü Biliflim Teknolojileri Daire Baflkanl 322 No lu oda Sö ütözü Mah Cadde No:86 / ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlü ü Gelen Evrak Servisi Sö ütözü Mah Cad.No:86 / ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, ihale üzerine b rak lan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n )... (www.bik.gov.tr)

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Tiyatro perdesi çocuklar için aç ld KAYSER (CHA) K ayseri Büyükflehir Belediye Konservatuar, tiyatro sezonunun ilk çocuk oyununu sahneye koydu. 'Ali Baba ve K rk Haramiler' adl tiyatro oyununu anne ve babalar ile birlikte izleyen çocuklar keyif dolu anlar yaflad. Tiyatro sezonunu 'Yeflil Papa an Limited' adl oyunla açan Büyükflehir Belediye Konservatuar, sezonun ilk çocuk oyunu olan 'Ali Baba ve K rk Haramiler' adl tiyatro oyununu sahneledi. Büyükflehir Belediyesi Tiyatro Salonu'na gelen çocuklar farkl bir pazar geçirdiler. Büyükflehir Belediye Konservatuar Tiyatro Bölümü oyuncular n n rol ald oyunu Can Do an kaleme ald, Murat Özdeniz yönetti. 'Ali Baba ve K rk Haramiler' adl tiyatro oyunu, her Pazar saat 13.00'te Büyükflehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ücretsiz olarak izlenebilecek. Yerli çizgi sinema filmi Ayas'tan gifle baflar s ESK fieh R (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Türkiye'nin yerli çizgi sinema filmi Ayas' n, ilk 3 günde 47 bin 491 bilet sat fl yla, milyon dolar bütçeli filmlerin gifle rakamlar n geride b rakt bildirildi. "P epee"yi çizgi film dünyas na kazand ran Düflyeri ile Befliktafl Kültür Merkezi (BKM) ifl birli- iyle, Eskiflehir'de 70 kiflilik bir ekip taraf ndan 3 y lda tamamlanan ve hafta içerisinde vizyona giren Ayas' n fikir sahibi ve senaristi Ayfle fiule Bilgiç, AA muhabirine yapt aç klamada, filmlerinin gördü ü ilgi karfl - s nda çok heyecanland klar n söyledi. Ayas' ilk 3 günde 47 bin 491 kiflinin izledi ini aktaran Bilgiç, " lk 3 günlük rakamlar Türkiye'nin bizi yaln z b rakmad n gösteriyor. Milyon dolarl k yap mlardan çok daha önde bir gifleyle bafllad k sinemaya, bu çok umut verici. Bundan sonraki filmlerle yabanc larla rekabet edebilece imizi hatta onlar geçebilece imizi hissediyoruz. Bu çok önemli ve de erli bir fley. Ekibimle beraber Türkiye için gerçekten bir baflar s hikayesi yazd k. Bu, 3 senelik çok büyük bir eme in mücadelesinin sonucu. Çok mutluyuz" Seyircilerin kendilerini ilerleyen günlerde de yaln z b rakmayacaklar n düflündüklerini dile getiren Bilgiç, ikinci ve üçüncü filmle, çok daha büyük gifleler yapacaklar n ve sektörde "biz de var z" diyebileceklerini vurgulad.. Ayas' n özellikle okul ça ve okul öncesi çocuklar n be enisini toplad n anlatan Bilgiç, flöyle konufltu: sinem Dan flman Brad Pitt, Cameron Diaz, Penelope Cruz ve Javier Bardem gibi isimlerin rol ald "Dan flman", gerilim merakl lar n sinema salonlar na çekmeyi hedefliyor. Ridley Scott' n yönetmen koltu una oturdu u, senaryosunu ise Cormac Mccarthy'nin yazd gerilim türündeki filmde, baflar l bir avukat olan Counselor, son zamanlarda yaflad ekonomik s k nt - lardan dolay bir karar verir ve kendisini uyuflturucu ticaretinin ortas nda bulur. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Bir Vampir Hikayesi Yönetmenli ini Neil Jordan' n yapt - fantastik gerilim türündeki "Bir Vampir Hikayesi"nin senaryosunu Moira Buffini yazd. Oyuncu kadrosunda, Gemma Arterton, Saoirse Ronan, Jonny Lee Miller, Sam Riley ve Tom Hollander gibi isimler bulunan filmde, 200 y ld r insan kan yla hayatta kalan vampirler olan Clara ve k z Eleanor'un bir ngiliz kasabas na s nd ktan sonra yaflad klar konu al n yor. "Yetiflkinlerden de çok güzel geri dönüfller al yoruz. 'Kendi çocuklu umuzdaki an lar n, bize ait de erlerin oldu u, özlerimizin, kültürümüzün yans t ld -, stanbul gibi bizim mekanlar m z n kullan ld çok özel bir proje' diyorlar. Bu de erlerden birisi türküler. Ayas'ta sanatç K raç' n aranje 5 türkü var. Ayr ca filmin bir yerinde akflam üstü Ayas' n halalar, teyzeleri, bütün kalabal k ailesi çay demlemifl. Türk bardaklar nda çaylar n içip, saz çal p, türkü söylüyorlar. Bunlar bizim kalabal k ailelerimizde yaflad m z s cak fleyler. Üstelik Ayas' n en yak n arkadafllar teyze o ullar, onlarla diyaloglar, konuflmas bizler gibi. Ayas, tamamen bizim genlerimizden üretilmifl bir karakter. Bunu filmin her yerinde görebiliyorsunuz." Bilgiç, kendilerine bildirilen istatistiklere göre on binlerce çocu un Ayas'la ilk sinema filmi tecrübesi yaflad n kaydederek, flöyle devam etti: "Biz pedagojik alt yap y çok önemseyen bir ekibiz. Kendi çocuklar m za izletmeyece imiz hiçbir projeye, düflyeri imzas n koymuyoruz, koymayaca z da. Bunun verdi i güvenle Pepee'den bizi takip edenler, Düflyeri'nin bu hassasiyetini bildikleri için çocuklar n gözleri kapal filmimize getirdiler. Ayas, onlara çok mutlu ve huzurlu bir tecrübe yaflatt." nkara Ruhlar Bölgesi Bölüm 2 Kendilerini tehlikeli bir flekilde ruhsal dünyaya ba layan gizemli çocukluk s rlar n aç a ç karma peflindeyken musallat olunan Lambert ailesini anlatan ünlü korku filminin devam niteli- indeki "Ruhlar Bölgesi Bölüm 2"nin hikayesi flöyle: "Lambert ailesi, çocuklar n esir alan fleytan ve ruhlardan kurtulmay baflard ktan sonra, çareyi bulunduklar yeri terk edip o ullar Dalton' büyükannesi Lorraine'in yan na götürmekte bulurlar. Böylece hepsi güvende olacak ve yeni bir sayfa açacaklard r. Yar m Kalan fiark stanbul Film Festivali'nde de gösterilen "Yar m Kalan fiark "'da Terence Stamp, Vanessa Redgrave ve Gemma Arterton izleyici karfl s na ç - kacak. ngiltere ve Almanya ortak yap m olan filmi, Paul Andrew Williams, yaz p yönetti. ngiliz Ba ms z Film Ödülleri'ne üç dalda aday olan filmin konusu flöyle: "Aksi ve huysuz Arthur, kanserle bo uflan çok sevdi- i kar s Marion'un srar yla, yerel bir koroya kat l r.

13 Etimesgut ta engelsiz e lence Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, ilçedeki engelli ve aileleriyle Dünya Engelliler Günü nde bulufltu. Hizmetleriyle her zaman engellilerin yan nda olduklar n belirten Demirel e, engelliler ve ailelerinden tam destek geldi. Programda engelliler tiyatro ve defile gösterisi sunarken, aileleri hayranl kla onlar izledi. Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yap Meslek Lisesi Mezunlar Derne i (YAPIDER) üyelerini yemekte a rlad. Gecede YAPIDER lilerin gönlünü fetheden Yaflar n derne- e üyelik kayd da gerçekleflti. Yenimahalle Belediyesi lk Ad m Salonu nda gerçekleflen yeme e yaklafl k 250 meslek lisesi A nkara Valisi Alaaddin Yüksel in Baflkent Ankara ya yak flm yor dedi i görüntülerin yok edilmesi üzerine yetkisiz kiflilerin çöp toplamalar n n engellenmesi karar al nd. Valilik taraf ndan gönderilen Ankara linde Cadde ve Sokaklarda Kâ t Toplanmas na liflkin Usul ve Esaslar genelge ile denetimler s klaflt r ld. Pursaklar Belediyesi de E timesgut Belediyesi, Engelliler Günü nde ilçedeki engellileri ve ailelerini bir araya getirdi. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Ömer Seyfettin Salonu nda düzenlenen programa Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, MHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan aday Mevlüt Karakaya, TEDAY Baflkan limdar Boztafl ile bine yak n engelli ve yak nlar kat ld. Yürüteç Engelli Rehabilitasyon Merkezi nin etkinli inde engelliler tüm hünerlerini sergilediler. Engelliler önce tiyatro gösterileriyle büyük alk fl ald lar. Hayvan kostümleriyle flark ve türküler söyleyerek e lenen engelliler, moda gösterisiyle de herkesi kendilerine hayran b rakt lar. Kat l mc lar, engellilerin ortaya koydu u performans hayranl kla izlerken, onlar n imkan tan nd nda neleri baflarabileceklerine bir kez daha flahit oldular. Baflkan Demirel, engellilere yönelik yapt hizmetleri anlatt. Biz ayr m yapmadan bütün insan m z seviyoruz diyen Demirel, engellilerin yaflamlar n kolaylaflt racak; daha çok hayata katacak hizmet ve projeler gerçeklefltirdiklerini söyledi. Demirel Engelsiz bir Etimesgut oluflturmak istediklerini belirterek, sözlerini flöyle sürdürdü: Belediyemiz bünyesinde Engelli Hizmet ve Dan flma Masas n kurduk. Burada engelli ve ailelerine rehberlik hizmeti sunuyoruz, ihtiyaç sahibi engellilere yaflam deste i sa l yoruz. Binlerce engellimize akülü araba, tekerlekli sandalye sa lad k. Türkiye ye örnek bir hizmet olan Engellileri Denizle Buluflturma projesini hayata geçirdik. Bu kapsamda iki bine yak n engelli ve ailemiz denizle bulufltu, tatillerini yapt. Yine engellilerimizi toplumla kaynaflt rma ve hayata katma ad na sosyal, kültürel projeler gerçeklefltirdik; ebru kurslar, sinema gösterileri, geziler, konserler düzenledik. Engellilerimizin yararlanaca asansörlü engelli arac m z onlara tahsis ettik. Engelli ve ailelerinin sorunlar na çözüm bulacaklar, seslerini duyurabilecekleri Kent Konseyimizde Engelli Meclisi ni kurduk. Elbette bunlar yeterli de il, engellilerimiz daha güzel hizmetlere lay kt r. nflallah önümüzdeki süreçte en iyi hizmetleri sunmaya devam edece iz. Engellileri yan m zda görmek, onlarla her zaman daha çok beraber olmak istiyoruz. MHP Ankara Büyükflehir mezunu kat ld. Gecenin ilgi oda olan Yaflar, k sa bir konuflma yaparak YAPIDER lilere hitap etti. Kendisinin de meslek lisesine dönüflen Sanat Enstitüsü mezunu oldu unu kaydeden Yaflar, meslek liselerine daha çok önem verilmesi gerekti ini kaydetti. Konuflmas nda e itim sistemini de elefltiren Yaflar, Aileler difllerinden, t rnaklar nda artt rarak evlatlar n okutuyor. Ancak üniversiteden mezun olan gençlerimiz maalesef ifl bulam yor. Bu çarp k e itim sistemimizden ileri geliyor. 4-5 ayda de ifliklik gösteren e itim sistemini ne idareciler ne ö retmenler ne de ö renciler anlayabiliyor. Karmakar fl k bir yap var Türkiye de meslek liselerine ikinci s n f lise muamelesi yap ld - n söyleyen Yaflar, meslek liselerinin Avrupa daki gibi ara eleman yetifltiren bir konuma gelmesi gerekti ini söyledi ve Litvanya y örnek gösterdi. Litvanya n n e itim alan nda Avrupa birincisi bir ülke oldu unu ifade eden Yaflar, Litvanya da ö rencilerin ço unun yapm fl oldu u çal flmalar sonucu ambalaj at klar toplay - c lar ve ilgili firmalarla bir araya gelerek durum de erlendirmesi yapt. S k s k bu konuyla ilgili görüflmeler yapan belediye yetkilileri, s k takibe bafllad. At k toplay c lar na, belediyelerce ambalaj at klar n n toplanmas, tafl nmas ve ayr flt r lmas na iliflkin yetkilendirilmifl kurulufl ve yüklenici firmalar d fl nda baflka bir firmaya sat fllar n yasak oldu u Belediye Baflkan aday Mevlüt Karakaya da Ankara n n yaln z engelliler için de il, herkes için engelli bir baflkent oldu unu söyledi. Karakaya, B rak n engelli insan m z, sa l kl insan m z bile bir caddeyi bafltanbafla yürümekte zorlan yor. Bisiklet yolu, yürüme yollar yok. nflallah göreve geldi imde engellilerin bütün sorunlar - n çözece im. Engellilere özel hizmetler üretece im Tüm Engelli ve Aileleri Yard mlaflma Derne i (TEDAY) Baflkan limdar Boztafl ise konuflmas nda, engellilere verdi i destek için Baflkan Demirel e teflekkür ederek, ilçedeki bütün engelliler olarak Demirel in her zaman yan nda ve destekçisi olacaklar n kaydetti. Konuflmalar n ard ndan engelli ve aileleri Hüseyin Ka- t n türküleriyle cofltu. Baflkan Demirel de engellilerle birlikte oynad. Demirel, sahneye gelemeyen engellilerin yanlar - na giderek coflkular na ortak oldu. Yaflar, YAPIDER lilerle yemekte bulufltu Y l: 39 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Hüseyin ÇIVGIN Polis-Adliye : Alp Aslan O UZ nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz meslek liselerini tercih etti inin alt n çizdi. Gecede Yenimahalle Belediyesi nin hizmetlerine de de inen Yaflar, Yenimahalle yi ve insan n seviyorum. Bana oy verenlerin bafl n öne e memek için çal fl yorum. Ne söz verdiysem hepsini yerine getirdim. Daha Yenimahalle ye yapacak çok hizmetim var YAPIDER Sözcüsü Soner Akdo an ise YAPIDER liler olarak Yaflar Yenimahalle de bir kez daha iktidara tafl mak için var güçleriyle çal flacaklar n kaydetti. Ard ndan YAPIDER Baflkan Can Tafldemir, Yaflar n derne e üyelik kayd n gerçeklefltirdi ve günün an s na Yaflar a bir plaket takdim etti. At k toplay c lar denetleniyor CHP Engelliler Üst Kurulu, düzenledi i Engelsiz Kurultay ile ç Anadolu Bölgesi nden 13 l Baflkanl Temsilcisi ve 4 belediyenin engelliler hizmet birimi yetkililerini bir araya getirdi. CHP zmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven in divan baflkanl n yapt Kurultay da sivil toplum ve CHP l Baflkanl klar temsilcileri engelsiz bir kent yaflam için haz rlad klar raporlar sunarken, belediyeler ise kentlerinde yapt klar düzenlemeleri ve projelerini aktard. Eskiflehir Büyükflehir ve Tepebafl, Ankara ve Yenimahalle belediyeleri anlat ld. Ayr ca toplay c lara görev kartlar ve ifl k yafetleri verildi. At k toplamada kullan lan araçlara ise standart getirildi. ENGELS Z KURULTAY temsilcilerinin çal flmalardan örnekler sergiledi i sunum bölümünde Belediyesi ad na kürsüye gelen Baflkan Yard mc s Eser Atak, engellilerin toplumsal bir olgu, sosyal bir sorun oldu una vurgu yaparak, engellilerin de il toplumun ve devletin kendisini dönüfltürmesi gerekti ine inanarak hizmet ürettiklerini söyledi. ANKARA/13 Deniz Saf n z belirleme zaman... Neden öldüklerini bilmeyen insanlar... Niye evlerinin y k ld n anlamayan bebekler... Niçin herkes gibi okuluna gidemedi ini soran çocuklar... Neden savafl n hala sürdü ünü anlamaya çal - flan yafll lar... Savafl n tam ortas ndaki masum insanlar n yaflad klar zorluklar, neler düflündüklerini, nas l muhtaç bir durumda olduklar n anlamak son derece önemli. Bunu anlad n z oranda saf n z belirlersiniz, bunu anlad n z oranda asl nda savafl n muhatab olmamas gereken kiflilerin yerine kendinizi koyarak onlar için elinizden geleni yapars n z. Yoksa savafl baz kiflilerce "ola an" gibi düflünülebilir. Hatta evinizde otururken ya da iflyerinizde iken kendinizi bunlardan sorumlu de ilmifl gibi düflünebilirsiniz, baflka bir ülkede baflka insanlar n bafl na geldi i için o kadar önemsemeyebilirsiniz. Ancak, böyle yaparsan z istemeden ve bilmeden de olsa- insanl kd fl uygulamalara ortak olup, büyük bir yan lg ya düflersiniz. yi bir insansan z savafl n ac görüntüleri sizi de rahats z eder ve bunu dile getirirsiniz, savafl n kötülü ünü anlat rs n z ama e er vicdanl ve imanl bir insansan z bu rahats zl kalben hisseder, oradaki insanlar n yerine kendinizi koyars - n z. Nisa Suresindeki 75. ayeti düflünür, zulme u rayan insanlardan kendinizi sorumlu hisseder ve zalimli i tamamen ortadan kald rmak için var gücünüzle çal fl rs n z. Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halk zalim olan bu ülkeden ç kar, bize Kat ndan bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Kat ndan bir yard m eden yolla" diyen erkekler, kad nlar ve çocuklardan zay f b rak lm fllar ad na savaflm yorsunuz? (Nisa Suresi, 75) Özetle saf n z belirlemek sizin elinizde... Birileri tatilde iken de savafllar devam ediyor, çocuklar-anneler öldürülüyor, insanlar kaç r l yor. Evde televizyon karfl s nda bofl zaman geçirilirken de bombalarla evler yerlebir ediliyor. Verece iniz bir karar ile Hak bildi iniz u urda çal flmaya bafllayabilirsiniz. Örne in tek bir güzel söz ile birfleyleri de ifltirebilirsiniz. Bofl vakitlerinizi bofl olmaktan ç kararak, güzel olana davet edebilir ve en önemlisi de inananlar aras nda kardeflli i pekifltirecek flekilde davranarak, siz de birfleyleri de ifltirebilirsiniz. Unutmay n ki bofl durulan her an, sarf edilen kötü bir söz, müslümanlar atalete sürükleyen davran fllar, tembellik ve benzerleri hep zalimlerin ifline yar yor. Birinin k zg nl ya da müslümanlar ötekilefltirmesi, insanlar n kendilerince s n flara ayr lmas hep zulmedenlere vakit kazand r yor, yeni mevziler aç yor. Bu mevzileri teker teker yok etmek elimizde, tan d m z herkese bunu anlatabiliriz, Bakkala giderken yan na düflen bir bomba ile baca n kaybeden bir genç k z, elinde oyunca ile uyurken y k nt lar n aras nda kalan bir bebek, yiyecek almak istedi i pazarda kolunu-baca n kaybeden anne hep bizim sorumlulu umuzda. Bediüzzaman Hazretleri de Mektubat taki, HAM YET- SLAM YE FEVERAN EDE- CEK sözleriyle, imanlar art racak ve slam koruma iste ini ortaya ç karacak, müslümanlar n heyecanlar n ve fikri mücadele azmini harekete geçirecek olaylar n yaflanaca n bize bildirmifltir. Savafllar, haks zl klar, adaletsizlikler ve s k nt lar Müslümanlar n hamiyet hislerini feveran ettirecek, art racak vesilelerdir. Bütün müslümanlar, Allah m bizi bir an önce ttihad- slam a kavufltur diye dua etmeli, bunu her f rsatta dile getirmeli, pankartlar oluflturup her yerde kullanmal, her konuyu slam birli- inin aciliyetine ba lamal d rlar. Allah n Müslümanlar birlefltirmesi yani ttihad- slam n olmas için herkesin bu konuda samimi gayret etmesi ve bunu istemesi çok hayati. slam dünyas nda yaflanan ac lar görüp de sadece kahrolsun tarz nda sloganlar atmak hiç kimseye bir fayda sa lamaz, savafllar durdurmaz, huzuru sa lamaz, zavall çocuklar n-kad nlar n ac lar n dindirmez, aç insanlar yeme e kavuflturmaz. Zulmü lanetlemek için slogan atmak yeterli de ildir. Bizler müslüman z ve Kuran a göre hareket ederiz, bunun için de Allah n bir emri olan, inananlar üzerine farz olan slam birli ini isteriz. Bunun için vargücümüzle çal fl r, her f rsat de- erlendiririz. ttihad- slam yani birlik olmak Kuran a göre farzd r. Tam tersine, da lmak ayr lmak ise haramd r. Allah Kuran da, Allah n ipine s ms k sar l n. Da l p ayr lmay n (Al-i mran Suresi, 103) buyurmufltur bize düflen de slam birli ini hemen oluflturmak için gerekeni yapmakt r.

14 E T M /14 Ö renciler müzikle suçtan korunacak STANBUL (CHA) stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilimdal Ö retim Üyesi Doç. Dr. Osman Abal, dershanelerin e itimin yan s ra çocuklar n sosyalleflmesine de katk sa lad n belirtti. Abal, Dershanelerin kapat lmas durumunda gençlerin sosyal aktivitelerinin daha da k s tlanaca n, arkadafl iliflkilerinin daha fazla körelece ini, Dershaneler, çocuklar n sosyalleflmesini sa l yor KOCAEL (CHA) K ocaeli nde suça meyilli ö rencileri korumak amac yla proje haz rland. Ritimle Açan Çiçekler Projesi'yle sorunlu ö rencilere perküsyon müzi i e itimi verilecek. Bu sayede ö rencilerin suça bulaflmalar n n önlenmesi ve topluma kazand r lmalar hedefleniyor. Kocaeli Üniversitesi E itim Fakültesi Dekan ve proje koordinatörü Prof. Dr. Cevat Celep, Sorunlu davran fllar yenebilmenin ön koflulu hayata olumlu bakabilecek ortamlar oluflturmak. Bunlardan biri de müzik. Müzikle sorunlar n üstesinden gelmek istiyoruz. Kocaeli Emniyet Müdürlü ü Toplum Destekli Polislik fiube Müdürlü- ü, ö rencilere yönelik projelerine bir yenisini ekledi. Kocaeli Üniversitesi E itim Fakültesi nin koordinatörlü ünde liselerde ö renim gören ö rencileri suçtan uzak tutmak ve topluma kazand rmak amac yla Ritimle Açan Çiçekler Projesi haz rlad. Proje kapsam nda ilk önce liselerde okuyan ö rencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için suça bulaflanlar n profilleri ç - kart lacak. Profil sayesinde Ritimle Açan Çiçekler nin hedef kitlesi oluflturulacak. Profile uyan ö renciler belirlendikten sonra liselerle irtibata geçilerek faaliyetlere bafllanacak. Faaliyet kapsam nda, Kocaeli Üniversitesi E itim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Anabilim Dal Ö retim üyeleri taraf ndan 80 kiflilik gönüllü üniversite ö rencisi belirlenecek. Üniversite ö rencileri yaflam koçlu u ve terapötik beceriler e itimine tabi tutulduktan sonra proje kapsam na al nan liselere eflit olarak da t lacak. Gönüllü üniversiteliler, liselerdeki dezavantajl gençlere yönelik faaliyetlerden sorumlu olacak. Toplum Destekli Polislik fiube Müdürlü ü de 30 kiflilik gönüllü personeliyle etkinliklerde görev alacak. Bu ekibin yan s ra Kocaeli Emniyet Müdürlü ü nün çeflitli birimlerinden 30 kiflilik gönüllü bir grup oluflturulacak. Çeflitli birimlerden toplanan bu gönüllü çal flanlara Toplum Destekli Polislik fiube Müdürlü ü rehberlik edecek. Projenin en önemli aya n oluflturan perküsyon e itimi de bu alanda deneyimli olan ve Kocaeli Üniversitesi Beden E itim Meslek Yüksekokulu Beden E itimi Bölümü nden mezun olan Murat Bizel taraf ndan televizyon ve bilgisayara daha fazla ba ml olaca n düflünüyorum. Doç. Dr. Osman Abal, çocuklar n ve gençlerin aile d fl ortamlarda kendi kimliklerini bularak, kifliliklerini tamamlad n belirtti. Dershanelerin gençlerin sosyalleflmesine engel oldu- u iddialar n n gerçe i yans tmad n vurgulayan Abal, Çocuklar ve gençler günlük ortalama 4 saat bilgisayar verilecek. 90 kifliden oluflan perküsyon grubuna uygun bir çal flma ortam belirlenecek. Perküsyon çal flmalar haftada bir olmak üzere 50 fler dakikadan oluflan 3 oturum halinde gerçeklefltirilecek. Proje 18 ayl k süreyi kapsayacak. Projenin ilk etab 3 ay olarak belirlendi. Bu 3 ayl k süre içerisinde belirlenen 6 lisede bir ay içerisinde 4 etkinlik yap lacak. Bu etkinliklere ek olarak tüm okullar n kat l m yla ortak faaliyetler gerçeklefltirilecek. E itimler süresince dezavantajl konumundaki gençler yaflam koçlar n n nezaretinde e itici ve ö retici çeflitli etkinlik ve faaliyetlere kat lacak. Daha sonraki etkinlikler yine 3 ayl k süreler halinde uygulanacak ve bunlar n sonuçlar raporlar halinde sunulacak. ve televizyon karfl s nda vakit geçiriyor. Televizyon ve bilgisayar karfl s nda vakit geçirilmesi, gençlerin bireysel yaflamalar na, insanlarla etkileflime girmemelerine, hatta ev içerisinde anne babas ndan ayr bir hayat sürmelerine neden oluyor. Dolay s yla biz gençleri ekran karfl s ndan al p iletiflime, etkileflime yönlendirmemiz gerekir. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/ Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 STANBUL (CHA) G eçti imiz ay yaz l bas nda ç kan spor haber ve köfle yaz lar içinde en çok ismi geçen teknik direktör s ralamas n n zirvesinde Galatasaray n talyan Teknik Direktörü Roberto Mancini nin ad n n yer ald ortaya ç kt. Interpress in ulusal, bölgesel ve yerel iki bine yak n gazete ve dergiyi kapsayan Bas nda en çok Mancini konufluldu KARABÜK (CHA) Z iraat Türkiye kupas 4. Tur maç nda sahas nda 3.lig tak mlar ndan Perflembe günü Hacettepespor u, 8 Aral k Pazar günü ise lig maç nda Kayserispor u konuk edecek olan k rm z -mavililer, haz rl klar na aral ks z devam ediyor. dman öncesinde bas n mensuplar n n sorular n yan tlayan Teknik Direktör Tolunay Kafkas, Pazar günü Kayserispor karfl s na, Hacettepespor maç nda oynamayan oyuncularla ç kacaklar n ve sonucuna katlanacaklar n ifade etti. Kafkas, "Hafta sonu oynayaca m z Kayserispor maç bizim için önemli bir maç. O yüzden de oynamayan oyuncular m z oynataca z. Umar m turu atlar z. Hacettepe, iyi ve genç bir tak m; iflimiz kolay de- il. Üst üste iki deplasman maç oynad k ve buralardan 4 puan ald k. Biz puan alamad m z zaman da iyi oynuyorduk. fiimdi bunu puana da çevirmeye bafllad k fakat sizde takdir edersiniz ki lig gerçekten s - k nt l ; afla dakiler, ortadakiler ve yukar dakiler diye üç ana bölüme bölündü. Bizim bu aradan iki maç kim kazan rsa bir üste ç kma durumu var, kaybeden alta gidecek. Onun için oynayaca m z iç saha lig maçlar bizim için çok de- erli ve çok önemli." fleklinde konufltu. Tak m n son vurufllarda biraz beceriksizli inin oldu unu ve bunu gidermek için yo un bir çaba sarf ettiklerini dile getiren Kafkas, "Pozisyona girmek de önemli. Bizim belli bir kalitemiz var. Önemli olan takviyelerle birlikte bu kaliteyi biraz daha yukar ya ç karmak." Mütevaz bir Anadolu kulübü olduklar n, kendi ya yla kavrulmaya çal flt klar n belirten Kafkas, "Baflkan m z Mustafa Yolbulan olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz taraf ndan borçsuz yönetilmeye çal fl lan, verdikleri sözü tutan ve buraya genç oyuncular kazand rmaya çal - Turkcell, Sesi Görenler Ligi'ne sponsor oldu araflt rmas nda, Galatasaray Yönetim Kurulu nun ald bir kararla Fatih Terim in görevine son verilerek yerine getirilen Mancini nin, toplam haberle Kas m ay nda spor sayfalar nda gündeme damga vurdu. Ayn araflt rmada bu sezon Fenerbahçe nin bafl nda göreve bafllayan Ersun Yanal haberle ikinci olurken, Befliktafl n yine bu sezon teknik direktörlük görevine getirilen Slaven Bilic in de haberle üçüncü s ray ald tespit edildi. Süper Lig deki tak mlar n teknik direktörlerinin bas n yans malar n n incelendi i araflt rmada, Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki 775 haberle dördüncü olurken, Bursaspor u çal flt ran Alman Christoph Daum un da toplam 761 haberle beflinci s ray ald belirlendi. SPOR flan bir yap içerisindeyiz. Bizim etimiz budumuz belli. Bu y l için hedeflerimiz belli. Günü kurtaran de il de gelece e yat r m yapan bir Karabükspor yapmak istiyoruz. Geçifl dönemi kolay olmuyor. Bu geçifl döneminde ben bas n mensubu arkadafllar m z ve taraftar m zdan sab r bekliyorum. Do ru iflleri de erlendirebilmek çok önemli. Burada yap lan ifller do ru, yol do ru. fiimdi iyi bir tak m oluflturmak çok önemli. O da kolay olmayacak. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama geçen dönemlerde tak m n gelece i ile ilgili bir yat r m yap lmam fl. Bu bir gerçek. fiimdi biz bunlar yapmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kulland. Hafta sonu iç sahada oynayacaklar Kayserispor maç n n kendileri aç s ndan daha önemli oldu unu da vurgulayan Kafkas, /15 Tolunay Kafkas: Gelece e yat r m yapan bir Karabükspor yapmak istiyoruz Karabükspor'da Teknik Direktör Tolunay Kafkas, hafta sona oynayacaklar Kayserispor maç n n çok önemli oldu unu söyledi. Kafkas, "Günü kurtaran de il de gelece- e yat r m yapan bir Karabükspor yapmak istiyoruz." STANBUL (CHA) T urkcell, Görme Engelli Spor Federasyonu ana sponsorlu unun yan s - ra 'Görme Engelli Futbolu'na da destek vermeye bafllad. Önceki y llarda Görme Engelli Bisiklet branfl n n Türkiye ye gelmesini sa layan Turkcell, flimdi de Görme Engelli Futbol Milli Tak m ve Sesi Görenler Ligi nin iletiflim ve teknoloji sponsoru oldu. 3 Aral k Dünya Engelliler Günü nde Turkcell in görme engellilerin sorunlar na dikkat çekmek amac yla Ülker Sports Arena da gerçeklefltirdi i etkinli e A Milli Futbol Tak m Teknik Direktörü Fatih Terim de kat ld. Etkinli e Terim'le birlikte Mehmet Topal, Tümer Metin, Bülent Korkmaz, Metin Tekin, Ali Gültiken gibi ünlü futbolcular, Türk medyas n n önde gelen isimleri ve Görme Engelli Futbol Milli Tak m oyuncular temsili maç yapt lar. Görme Engelliler Federasyonu Baflkan Abdullah Çetin, "Görme engelli vatandafllar - m z n hayat n içinde yer almas için federasyon olarak çal flmalar m z sürdürüyoruz. Baflta görme engelli futbol ve di er branfllarda bir çok müsabaka ve turnuva gerçeklefltiriyoruz. Vatandafllar m z n sporun içinde yer almas için yapt m z çal flmaya desteklerinden dolay Turkcell e teflekkkür ediyorum. Bu iflbirli i ile ülkemizde spora yapan görme engelli vatandafllar m z n say s nda art fl olaca ndan hiç flüphem yok." fleklinde konufltu. Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan Vekili Ufuk Özerten de "2002 y l ndan bu yana Turkcell le sürdürdü ümüz iflbirli ini geniflletiyoruz. Yeni boyut kazand rd m z ortak çal flmam z sayesinde Türkiye de engelli futboluna daha fazla dikkat çekece imize ve fark ndal k yarataca m za inan yoruz. Futbolumuz daha renkli olacak, görme engelli futbol ile ülkemiz futbolu daha da de er kazanacak. nan yoruz ki millilerimiz 2016 da Paralimpik Oyunlar nda ülkemizi en iyi flekilde temsil edecek." Toplant n n bitiminde Mehmet Topal, Tümer Metin, Bülent Korkmaz, Metin Tekin, Ali Gültiken gibi ünlü futbolcular, bas n mensuplar ve görme engelli milli futbolcular n mücadele etti i bir gösteri maç gerçekleflti. Karfl laflma renkli görüntülere sahne olurken, her iki tak mda yapt mücadeleyle göz doldurdu. Müsabakay Beyaz Tak m, Ali Gültiken ve Serdar Ali Çelikler in golleriyle 2-1 kazand. Son dakikada Bülent Korkmaz la bir penalt dan yararlanamayan mavi tak m n tek golünü ise ayn zamanda Görme Engelli Milli Tak m oyuncusu olan Ali Çavdar kaydetti. Görme Engelliler tak m ile ünlülerden oluflan karfl laflmay izleyen A Milli Futbol Tak m Teknik Direktörü Fatih Terim, "Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Bu olaydan çok etkilendi imi de söylüyorum. Burada çok de iflik bir gün geçiriyorum. Kimse engel falan tan m yor. Arkadafllara sayg duymak laz m. Düflünün bizler bile bir iki saniye gözümüzü kapat nca büyük s k nt lar çekiyoruz. Ama onlar aslanlar gibi mücadele ediyorlar. Bir saniye sonra biz bile çizginin öbür taraf nda olabiliriz. Hergün Allah'a flükür etmek laz m. Ama o arkadafllara da yard mc olmak laz m." diye konufltu. Görme Engelli Futbolu'nda sahaya ç kan Fenerbahçeli Mehmet Topal ise mücadelenin sonras nda gazetecilere yapt aç klamada, "Bu kardeflleri tebrik ediyorum. Onlar sayg - y hakediyorlar. Turnuvalar nda da onlara baflar lar diliyorum. Ülkemizi en iyi flekilde temsil ederler. Hayat m boyunca unutamayca m bir gün yaflad m." Görme Engelliler Milli Tak m Kaptan Ali Çavdar da "Bize sponsor olan Turkcell flirketinin yetkililerini kutluyorum. Bize böylesine bir günde destek olan Mehmet Topal'a da çok teflekkür ediyoruz. Bugünkü maçta bir de gol att m. Gol at nca görevimi yapm fl olman n mutlulu unu yafl yorum." diye konufltu. Turkcell Kurumsal letiflim ve liflkilerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Koray Öztürkler de toplumda f rsat eflitli i oluflturma ad na ve topluma daha faydal ifller yapmak istediklerini söyledi. Oynanan karfl laflma sonras nda bas n mensuplar na aç klamalarda bulunan Öztürkler, "Bugün çok keyifli bir gündü. Görme Engelliler Federasyonu ile bir ilke imza att k. Engelli ligine markam z koyduk. Bundan sonra bu ligin ismi Turkcell Sesi Görenler Futbol Ligi olarak an lacakt r. Amaç engelli kardefllerimizi daha fazla sporun içine çekmek. Geçen y l bu kardefllerimiz Avrupa üçüncüsü olmufllar y l nda Brezilya'da düzenlenecek paralimpik oyunlar na kat lacaklar. Baflar l olmak için onlara destekleyece iz." diye konufltu. "Kayserispor çok iyi bir tak m, çok iyi bir kadroya sahip. Bizim bütçemizin en az iki üç kat. Biz mütevazi bir kadro kurduk. Bu mütevazi kadro ile de bizim bu y l bu ligde yaflamam z çok önemli." diye konufltu. K rm z -mavili ekip, yar m saha çift kale maç ile idman tamamlad. U ur Uçar ve Lualua ise düz koflu yapt. YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 11 NC KMAL MERKEZ K.LI I M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK TAKT K TEKERLEKL ARAÇLAR Ç N YEDEK PARÇA al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : fieh T ÜSTE MEN HASAN fiahan KIfiLASI 11' NC ANA KMAL MERKEZ KOMU- TANLI I YEN KENT S NCAN/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 63 Kalem Tekerlekli Araçlar çin Yedek Parça Al m. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : 45' inci Bak m Merkezi Komutanl Tfln.(Day) 526 Mal Saymanl ET MESGUT / AN- KARA c) Teslim tarihi : Mal n teslim tarihi sözleflmenin imzalanmas n müteakip 30 (otuz) takvim günüdür 3- halenin a) Yap laca yer : Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanl 11?inci Ana kmal Merkezi Komutanl 1 Numaral hale Komisyon Baflkanl Yenikent/ ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanl 11?inci Ana kmal Merkezi Komutanl 1 Numaral hale Komisyon Baflkanl Yenikent/ ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanl 11?inci Ana kmal Merkezi Komutanl 1 Numaral hale Komisyon Baflkanl Yenikent/ ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n-17151)63(www.bik.gov.tr)

16 5 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: Hentbol Bayanlar Süper Lig 9. Hafta maç nda Yenimahalle Belediyesi, Ardeflen Gençlik Sporu ma lup etti. Bayanlar Hentbol Süper Lig i nefesleri kesen bir karfl laflma ile devam etti. S amanyolu Lisesi Yazarl k Okulu ö rencileri yazar Osman Alagöz ile bir söylefli gerçeklefltirdi. Yaz n n Olgunlaflma Aflamalar konusu üzerinde yap lan söyleflide Osman Alagöz genç yazarlara yaz - n n inceliklerinden, etkili bir anlat m için kullan lmas gereken kelimelerden bahsedip, yazarl k alan nda yeni olanlar n sözlük okumas gerekti ini vurgulad. Yaklafl k iki saat süren söylefli de Osman Alagöz, Bence bir yazar n en büyük s rr daha yaz ya geçirmemifl oldu u düflünceleridir. fiahsen ben bu düflüncelerimi yaz y yazmadan önce baflkalar yla paylaflm yorum. Sanki baflkalar na anlatt m zaman, yazaca m yaz n n tüm büyüsü kaç yormufl gibi oluyor. Bir yazar n eksiklerini görebilmesi için yazm fl oldu u yaz ya birkaç gün sonra dönüp bir daha bakmas gerekti ini belirten Alagöz, yaz y tamamlad ktan sonra ise baflkalar na gösterilmesinden korkulmamas gerekti ini, e er baflar l bir yazar olmak isteniyorsa elefltirilere her zaman aç k olunmas, elde edilen yeni fikirler sayesinde ortaya iyi bir eser ç kart labilece ini söyledi. ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Yenimahalleli hentbolcular zirveyi sa lamlaflt rd B ölgesel Amatör Lig de mücadele eden Etimesgut Belediyespor, ligin 10. haftas nda Tosya Belediyespor u a rlad. Etimesgut Atatürk Stad nda oynanan maç Ahmet lhan Ayd n, Hakan Evren, Hakan Gökp nar, Adem Cinek hakem dörtlüsü yönetti. Maç n 19. dakikas nda Yunus un golüyle Etimesgut 1-0 öne geçti. Gol perdesini açan Yunus, 42. dakikada Etimesgut un ikinci golünü kaydetti. lk yar Etimesgut Belediyespor un 2-0 üstünlü üyle sona erdi. kinci yar da gol ya muru devam etti. 67. Dakikada, ikinci yar oyuna giren Hakk maç 3-0 a getiren golü filelerle buluflturdu. Yunus, karfl - laflman n 69. dakikas nda kendisinin 3, tak m n n 4. golünü att. Tosya ekibi yedi i gollerle tak m disiplininden koptu. Ali Tuna 70. dakikada att golle tak m n 5-0 öne geçirdi. Etimesgut, son 20 dakikada maç rölantiye ald. Maç n 90 dakikas 5-0 Etimesgut üstünlü üyle sona erdi. Bu sonuçla Etimesgut Belediyespor son iki haftada rakip filelere 11 gol atma baflar s n gösterdi. Puan n 17 ye ç karan Etimesgut, grubunda liderin 1 puan gerisinde 3. s raya yükseldi. Etimesgut Belediyespor 11. hafta Aksaray Belediyespor deplasman na gidecek. 8 Aral k Pazar günü saat 13:30 da oynanacak maça Etimesgut mutlak 3 puan için ç kacak. L ig in zirvesinde bulunan Yenimahalle Belediyesi, yak n takipçilerinden Ardeflen Gençlik Sporu farkl yenerek nama lup liderli ini devam ettirdi. Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu nda oynanan mücadeleye f rt - na gibi bafllayan Yenimahalle Belediyesi, Esra n n sol kanatta gösterdi i müthifl performansla ilk yar y 16-9 önde kapatt. kinci yar n n bafllamas yla kald - yerden devam eden Belediye, Yeliz ve Lenche nin tecrübelerini sahaya yans tmas yla sahadan farkl bir galibiyetle ayr ld. Yenimahalle Belediyesi nin hiçbir maç n kaç rmayan belediye bürokratlar ve kulüp yönetimi tam kadro tribündeydi. Yenimahalle Belediyesi Baflkan Yard mc lar Erhan Aras ve Baflar Bal, Kulüp Baflkan Mesut Bolatcan, Cumhuriyet Halk Partisi Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan ve çok say da taraftar tak mlar n coflkuyla destekledi. Yenimahalle Belediyesi TUB L Halk Danslar Toplulu u nun devre aras nda sergiledi i halk oyunu ise tribünlerdeki taraftarlardan alk fl ald. Yenimahalle Belediyesi bu sonuçla beraber 17 puan ve art 60 averajla zirvedeki yerini sa lamlaflt rd. Etimesgut Belediyespor rakibini farkl yendi Yazarl k Okulu Alagöz ü a rlad Yaz YORUM M. Kemal Pilavo lu Mehmet Akif Duman Muhammed Aslan TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı