KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ"

Transkript

1 PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 004 : 10 : : 35-4 KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ Hüeyin GÜNERHAN Ege Üniveritei, Mühendiik Fakütei, Makina Mühendiiği Böüü, Bornova/İzir Geiş Tarihi : ÖZET Bu çaışa, bir orta içeriinde zaana bağı faz değişiiz ıı ietiinin oaı duruunda eşıcakık eğrierinin hareket hızı ie, aynı orta içeriinde faz değişii oaı duruundaki eşıcakık eğrierinin hızı araında bir iişkinin oduğu fikrine dayanaktadır. Bu iişki, azeenin iki fazına ait fizike özeikere bağıdır. Faz değişii oayan ıı ietii probeerinin anaitik çözüeri var oduğundan bu tür bir iişkinin biinei, faz değişii oaı hainde katı-ıvı ara yüzeyinin buunaına oanak ağayacaktır. Bu fikirden harekete, kartezyen geoetride üç farkı ınır koşu için katıaşa probei anaitik ve ayıa yönteer kuanıarak çözüüş ve faz değişiiz probeere ait çözüerin onuçarıya çoku regreyon anaizeri yapıarak koreayon katayıarı 0.98 ie 1.00 araında değişen iişkier ede ediiştir. Anahtar Keieer : Faz değişii ıı ietii, Hareketi ınır probei, Katıaşa, Entapi yöntei HEAT TRANSFER PROBLEMS WITH AND WITHOUT PHASE CHANGE IN CARTESIAN GEOMETRY ABSTRACT Thi tudy i to how that there i a reationhip between teperature qradient of tie dependent heat conduction probe with and without phae change in the ae ediu. The oidification probe i oved by uing anaytica and nuerica ethod for three different type of boundary condition in carteian geoetry. The reut are correated with the reut of probe without phae change. Thee reut have been found to be correated with utipe correation coefficient ranging between 0.98 and 1.00, which i tatiticay ignificant. Key Word : Heat conduction with phae change, Moving boundary probe, Soidification, Enthapy ethod 1. GİRİŞ Faz değişi veya hareketi ınır probei, katıaşa veya erie oayını içeren zaana bağı ıı tranferi probeidir. Uyguaa aanarı için buz üretii, gıdaarın ve biyoojik addeerin donduruaı, etaurjik işeer, ıı enerjiinin gizi ıı oarak depoanaı, güneş enerjii ıı depoaa iteeri, denizerin ve göerin kışın donaı ve yazın eriei oayarı, örnek veriebiir. Faz değişi probei, ateatik ode oarak ee aındığında, faz değiştiren böge ınırarının hareketi oaı nedeni ie doğrua oayan özeik göterekte ve çözüeri güçeşektedir. Katı ve ıvı bögeer içindeki ıcakık dağııarı ve bu bögeeri birbirinden ayıran ara yüzey konuu biineyeneri ouşturaktadır. Birbirerine bağı oan ve değereri zaana değişen bu biineyenerin ortaya çıkarıaı, ait odukarı difereniye denkeerin eşzaanı çözüeerine bağıdır (İken, 1991). 35

2 Kartezyen Geoetride Faz Değişii ve Faz Değişiiz Iı Tranferi Probeeri, H. Günerhan Faz değişi probeeri doğrua oayan özeik taşıdıkarından adece ınırı ayıda baiteştiriiş probeer için anaitik veya yarı anaitik çözüer ede ediiştir (Lunardini, 1981; Özışık, 1993). Bu nedene birçok faz değişi probeinin çözüü ancak ayıa yönteerin kuanıı ie ede ediebiektedir. Bigiayar teknoojiinin geişiine bağı oarak ayıa yönteerde ede edien geişeer faz değişi probeerine de yanıış ve bu probeere özgü yönteer geiştirierek (Voer et a., 1990; Saarkii et a., 1993) daha haa onuçar ede edieye başanıştır. Bugüne kadar yapıan çaışaarın birçoğu öze probeere ve öze koşuara ait çözüer unaktadırar. Yönte yeniiği veya yeni yönte tanıtıı içeren çaışaardan da yine öze probeerin çözüü ıraında yararanak oaı oaktadır. Bu nedene, anaitik çözü açıından bu deni kııtı oan bir aanda gene ühendiik uyguaaarı için geçeri onuçara uaşak her bir probein yeniden çözüü ie oaı oabiektedir. Bu çaışanın aacı, kartezyen geoetri için üç çeşit ınır koşuu atında faz değişi probeerine ait gene çözüere uaşak ve bu çözüeri taarıcıya yükek koreayon katayıına ahip bir bağıntı ie unabiektir. Aynı başangıç ve ınır koşuara ahip faz değişiiz bir ıı ieti probeinin onuçarı ie faz değişii probein onuçarı araında bir iişki oduğu bu çaışada ieri ürüen fikirdir. Gerçekte fizike bir teee dayanan bu fikir, bu çaışada irdeeniş ve kartezyen geoetri için faz değişii katıaşa probei üç çeşit ınır koşuu atında anaitik veya ayıa oarak çözüerek, katı-ıvı ara yüzey konuunun zaana göre değişii ede ediiştir. Aynı probe, faz değişiiz ıı ietii probei oarak da çözüüş ve faz değişiinin oaı gerektiği ıcakığa ait eşıcakık eğriinin igii zaanardaki konuarı buunuştur. Ede edien bu konuar araında bir fonkiyone iişki oaı gerektiği varayıı ie, probee ait değişkeneri içeren çoku regreyon anaizeri yapıış ve koreayonar ede ediiştir. Anıan faz değişiiz ıı ietii probeerinin ta anaitik çözüeri var oduğundan, bu çözüerin igii koreayonara birikte kuanıı ie, görecei oarak zor bir faz değişi probeini çözeden, bu probein yakaşık çözüüne uaşanın oaı oabieceği göteriiş oaktadır.. FİZİKSEL YAKLAŞIM Bir orta içeriinde zaana bağı faz değişiiz ıı ietiinin oaı duruundaki eşıcakık eğrierinin hareket hızı ie, aynı orta içeriinde faz değişii oaı duruundaki eşıcakık eğrierinin hızı araında bir iişkinin oduğu fikrine dayanan bu çaışanın fizike yakaşıı ik oarak İken ve Günerhan (1996) tarafından kartezyen geoetri için yapııştır. Kartezyen geoetride, başangıçta beiri bir T i ıcakığında oan (T i > T ) yarı onuz bir ortada katıaşa probeini ee aaı (Şeki 1). Katıaşa üçüncü çeşit ınır koşuu atında ve T ıcakığında bir orta (T < T ) etkiiye gerçekeşiyora, ıı ietii odeine göre ateatik denkeerin içerdiği paraetreer cininden katı-ıvı ara yüzeyin konuu, katıaşanın başadığı (yüzeyin T ıcakığına indiği) t 1 anından itibaren fonkiyone oarak t > t 1 için (1) ifadei ie göteriebiir. S * S * (k,k,ρ,ρ,c,c,h,l,t i -T,T -T,t) (1) Aynı yarı onuz orta probeini bu kez faz değişii oaaı duruu için adece bir ıı ietii probei oarak ee aırak (başka bir deyişe ortaın faz değiştirei gerektiği T ıcakığında ve daha düşük ıcakıkarda faz değiştirediğini varayarak), T eşıcakık eğriinin konuu fonkiyone oarak t > t 1 için () ifadei ie göteriebiir. X X (k,ρ,c,h,t i -T,T -T,t) () T T (1) ve () ifadeerinin karşıaştırıaından, faz değişii yarı onuz bir ortada katıaşa probeine ait çözüe faz değişiiz aynı ıı ietii probeine ait çözü araında, azeenin fizike özeikerine ve azeenin fizike özeikerinin oranarına bağı güçü bir iişki oduğu yoruu yapıabiir. Şeki 1. Yarı onuz bir ortada katıaşa probei Kartezyen geoetride, yarı onuz bir ortada katıaşa probei için yapıan bu fizike yakaşı, kartezyen geoetrideki bütün faz değişi probeeri için de geçeri oacaktır. Mühendiik Biieri Dergii () Journa of Engineering Science () 35-4

3 Kartezyen Geoetride Faz Değişii ve Faz Değişiiz Iı Tranferi Probeeri, H. Günerhan Bu çaışada, yukarıda yapıan fizike yakaşı ışığında, kartezyen geoetrideki katıaşa probeeri, probe değişkenerinin farkı değereri ve üç farkı ınır koşu için çözüüş ve ara yüzey konuunun zaana bağı değererini veren ve boyutuz ayıar içeren veri eteri ouşturuuştur. Çözü yöntei oarak Entapi Yöntei eçiiş ve Voer and Cro (1981; 1983) tarafından önerien agorita tee aınıştır. Kartezyen geoetrideki faz değişiiz ıı ieti probeeri, anaitik ve ayıa yönteer kuanıarak çözüüş ve beiri boyutuz zaanardaki boyutuz T eşıcakık eğriine ait konuar beirenerek ikinci veri eteri ouşturuuştur. Faz değişii ve faz değişiiz ıı ieti probeerinin çözüerinden ede edien ve boyutuz ayıardan ouşan veri eteri, çoku regreyon anaizi yöntei kuanıarak, boyutuz ayıardan ouşan koreayonarın ede edieinde kuanııştır. Bu çaışada kuanıan boyutuz ayıarın ınırarı, H O, CaC.6H O ve Na HPO 4.1H O oarak göterien faz değişi azeeerinin özeikeri (Hae et a., 1971; Kakaç et a., 1989) aınarak aptanıştır. Bu üç azee, faz değişii ıı ietii uyguaaarında en çok kuanıan azeeer oaı ve bu azee özeikeri içinde en küçük ve en büyük değereri içereerinden doayı eçiiştir. Faz değişii ve değişiiz duruara ait veri eteri araında yapıan çoku regreyon anaizeri onucunda, kartezyen geoetrideki 6 farkı duru için 6 koreayon ede ediiştir. 3. KARTEZYEN GEOMETRİ İÇİN İLİŞKİLERİN BULUNMASI Kartezyen geoetride, yarı onuz orta ve düze evha ee aınıştır. Yarı onuz orta ve düze evha için faz değişiiz ve faz değişii ıı ietiinde, faz değişiiz durua ait eşıcakık eğriinin konuu (ortaın T ıcakığına gediği ve faz değiştirediği konu) X T ie, faz değişii durua ait ara yüzey konuu (ortaın T ıcakığına gediği ve faz değiştirdiği konu) ie, S * ie göteriiştir (Şeki ve 3). Şeki. Faz değişiiz ve faz değişii yarı onuz orta Şeki 3. Faz değişiiz ve faz değişii L uzunuğundaki düze evha Faz değişiiz yarı onuz orta ve düze evha için enerji eşitiği, ınır ve başangıç koşuarı Tabo 1 ie veriiştir. Dirichet, Neuann ve Robin oarak iiendirien üç çeşit ınır koşuunda enerji denkei, T (x,t) T için x X koşuunda, Tabo 1 ie verien ınır ve T başangıç koşuarı da kuanıarak çözüüş ve onuçar boyutuz oarak yarı onuz orta için Tabo, düze evha için Tabo 3 ie veriiştir. Yarı onuz orta ve düze evha için faz değişii enerji eşitiği, ınır ve başangıç koşuarı Tabo 4 ie veriiştir. Mühendiik Biieri Dergii () Journa of Engineering Science () 35-4

4 Kartezyen Geoetride Faz Değişii ve Faz Değişiiz Iı Tranferi Probeeri, H. Günerhan Tabo 1. Faz Değişiiz Iı İetii İçin Enerji Eşitiği, Sınır ve Başangıç Koşuarı Yarı onuz orta Düze evha Enerji Eşitiği: T(x,t) 1 T(x,t) x 0,t > 0 0< x < L, t > 0 x t Başangıç Koşuu: T (x,t) T i Sınır Koşuu: T (x,t) T i Sınır Koşuu: T(x,t) 0 t 0, x 0 t 0, 0< x < L x, t > 0 x 0, t 0 Tabo. Yarı Sonuz Ortada Faz Değişiiz Orta İçin Çözüer (Incropera and DeWitt, 00) x 0, t > 0 için ınır koşuu Faz değişiiz çözü 1 erf( ξ) Dirichet: T (x,t) T o erf ( ξ) T(x,t) * * x Neuann: k qo q exp( ξ ) x [ 1 erf ( ξ) ] ξ π Robin: T(x,t) k h[ T T(x,t) ] ( ) + erfc( ξ) exp ξ τ Bi +τbi erfc( ξ+ τbi) /(1 ) Tabo 3. Düze Levhada Faz Değişiiz Orta İçin Çözüer (Caraw and Jaeger, 1959; Dağöz, 1974; Mi, 1995) x 0, t > 0 için ınır koşuu Faz değişiiz çözü ( 1) exp( βτ )co( βl ) Dirichet: T (x,t) T o 1 β β ( 1) π /, 1 / T(x,t) Neuann: k q x Robin: T(x,t) k h[ T(x,t) T ] [ ] ( ( ( ) q o { ierfc ζ (n + 1 L ) + ierfc ζ (n + 1+ L ) } ζ n in( β ) co ( βl ) exp( β τ ) 1β + in( β) ( ) β tan( β ) Bi, 1 / Faz değişii ıı ietiinde yarı onuz orta için Tabo 4 ie verien enerji eşitikeri, T (x,t) T (x,t) T için x S aınarak, Tabo 4 ie verien ınır ve başangıç koşuarı ie birinci çeşit ınır koşuunda, Neuann Probei (Özışık, 1993), ikinci ve üçüncü çeşit ınır koşuarında ie Entapi Yöntei (Voer and Cro, 1981; 1983; Fukuako and Seki, 1987) yardııya anaitik ve ayıa oarak çözüüştür. Düze evha için ie, üç çeşit ınır koşuunda, Entapi Yöntei (Voer and Cro, 1981; 1983; Fukuako and Seki, 1987) yardııya ayıa oarak çözüüştür. Mühendiik Biieri Dergii () Journa of Engineering Science () 35-4

5 Kartezyen Geoetride Faz Değişii ve Faz Değişiiz Iı Tranferi Probeeri, H. Günerhan Tabo 4. Faz Değişii Iı İetii İçin Enerji Eşitiği, Sınır ve Başangıç Koşuarı Yarı onuz orta Düze evha Katı Faz için Enerji Eşitiği: T(x,t) 1 dt(x,t) 0 x < S *, t > 0 0 x < S *, t > 0 x dt Sıvı Faz için Enerji Eşitiği: T (x,t) 1 dt (x,t) x > S *, t > 0 S < x L, t > 0 x dt Ara Yüzey için Enerji Eşitiği: T(x,t) T(x,t) dx x S *, t > 0 x S *, t > 0 k k ρl dt Başangıç Koşuu: T (x,t) T i t 0, x 0 t 0, S < x < L Sınır Koşuu: T (x,t) T i x, t > 0 Sınır Koşuu: T(x,t) 0 x 0, t 0 Faz değişiiz ve faz değişii yarı onuz orta ve düze evha için Tabo 5 ve 6 ie verien boyutuz ayıar ve ınırar kuanıarak, üç çeşit ınır koşuu için veri eteri ouşturuuş ve çoku regreyon anaizi (Hoffann, 1993; Iken, 1993) yardııya faz değişiiz probe ie faz değişii probe araında (3) denkeindeki gibi doğrua oayan bir iişki kuruuş ve bu iişkiye ait koreayon ve regreyon katayıarı yarı onuz orta için Tabo 5, düze evha için Tabo 6 ie veriiştir. (3) denkei ie verien ifade, en yükek regreyon katayıarını ağadığı için eçiiştir. y ax x x... (3) b1 b b Denke (3) birçok bağıız değişken içeren doğrua oayan çoku regreyon denkeidir. (3) denkei ie verien y, bağıı değişkeni göterektedir. Kartezyen geoetride yarı onuz orta için bağıı değişken, boyutuz ara yüzey konuu (S), düze evha için ie, boyutuz zaan ( τ ) oarak aınıştır. x1xx 3... ie, bağıız değişkeneri göterektedir. Tabo 5. Yarı Sonuz Orta İçin Sonuçar (Günerhan, 1998) Sınır Regreyon Denkeeri Veri Sayıı (Adet) - R (%) Koşuarı Dirichet S 0.838X Ste (K ) 430x6-100 Neuann Robin x7-99 S 0.974X q (Ste ) (K ) (C ) 3910x7-98 S 3.785X ( ) Bi Ste (K ) (C ) Sınırar H O, CaC.6H O ve Na HPO.1H O için 4 + ( ) ( ) 0.0 < S 1.0,0.1 ve Ste, Ste ve Ste 1.0,10 Bi 100 CaC.6H O ve Na HPO.1H O için 4 * ,10 q 50 HOiçin 1.0,100 * q 500 Mühendiik Biieri Dergii () Journa of Engineering Science () 35-4

6 Kartezyen Geoetride Faz Değişii ve Faz Değişiiz Iı Tranferi Probeeri, H. Günerhan Tabo 6. Düze Levha İçin Sonuçar (Günerhan, 1998) Sınır Koşuarı Regreyon Denkeeri Dirichet Neuann Robin Veri Sayıı (Adet) - R (%) τ 1.96 τ Ste (K ) 430x τ τ q (Ste ) (K ) (C ) 4949x7-100 τ τ ( ) Bi Ste (K ) (C ) 49x7-98 Sınırar H O, CaC.6H O ve Na HPO.1H O için 4 + ( ) ( ) 0.0 < (S ve L ) 1.0, 0.1 ve Ste, Ste ve Ste 1.0,10 Bi 100 CaC.6H O ve Na HPO.1H O için 4 * ,10 q 50 H O için 1.0,100 * q SONUÇ Katıaşa probeerinde, katıaşa ürei veya katıaşa kaınığının değişii, biinei gereki oan en önei paraetreyi ouşturaktadır. Bu çaışanın aacı, anaitik çözüeri biinen kartezyen geoetrideki ıı ietii probeerinin onuçarını kuanarak aynı geoetri ve koşuara ahip faz değişii ıı ietii probeerinin onuçarına beiri bir haaiyete uaşıabieceğini göterektir. Faz değişii probe ie faz değişiiz probe araında buunan iişkiere ait koreayon katayıarı, 0.98 ie 1.00 araında değişektedir. Bu onuç, yapıan çoku regreyon anaizeri onucunda itatitik açıdan anaı iişkier ede edidiğini göterektedir. Tabo 5 ve 6 da çaışa onucu buunan koreayon ve regreyon katayıarını içerektedir. Ede edien koreayonara, çözüü biinen veya bait oarak ede ediebiecek ıı ieti probeerinden karaşık yönteer gerektiren faz değişi probeerinin çözüerine uaşıaı ağanıştır. Bu çaışa onucu ede edien denkeer yardııya, faz değişi probeerine ait katıaşa ürei veya katıaşa kaınığı ie igii bigiere, faz değişii probeeri çözeden beiri bir hata oranı atında uaşıabiinecektir. a,b Bi Katayı Biot ayıı 5. GÖSTERİMLER ( h.1/k,hl /k ) C Özgü ıı [ J/(kgK) ] C Sıvı fazın özgü ııı [ J/(kgK) ] C Katı fazın özgü ııı [ J/(kgK) ] C + Boyutuz özgü ıı ( C /C ) h Iı taşını katayıı W/( K) k Iı ieti katayıı [ W/(K) ] k Sıvı fazın ıı ieti katayıı [ W/(K) ] k Katı fazın ıı ieti katayıı [ W/(K) ] K + Boyutuz ıı ieti katayıı ( k /k ) Adı ayıı n Adı ayıı L Gizi ıı (J/kg) L Uzunuk () L Boyutuz oarak T eşıcakık eğriinin konuu ( X T /L ) q o Iı akıı (W/²) q * Boyutuz ıı akıı q1ql o o, Tk i Tk i R Koreayon katayıı S Boyutuz ara yüzey konuu ( S /1,S /L ) S * Ara yüzey konuu () Ste Stefan ayıı Ste Stefan ayıı C(T T ) L Ste Stefan ayıı C(T T) o L Ste * Stefan ayıı CT i L Mühendiik Biieri Dergii () Journa of Engineering Science () 35-4

7 Kartezyen Geoetride Faz Değişii ve Faz Değişiiz Iı Tranferi Probeeri, H. Günerhan t T T i T T T o T T x X T Zaan () Sıcakık ( C) Başangıç ıcakığı ( C) Sıvı fazın ıcakığı ( C) Faz değişi ıcakığı ( C) Yüzey ıcakığı ( C) Katı fazın ıcakığı ( C) Hacie ıcakık ( C) Konu (), Bağıı değişken T eşıcakık eğriinin konuu () X Boyutuz oarak T eşıcakık eğriinin konuu ( X /1) y T Bağıız değişken Iı yayını katayıı (²/) Sıvı fazın ıı yayını katayıı (²/) Katı fazın ıı yayını katayıı (²/) Boyutuz ıı yayını katayıı ( / ) β Integra değişkeni ζ Boyutuz konu 1 τ ξ Boyutuz konu X τ ρ Yoğunuk (kg/ 3 ) ρ Sıvı fazın yoğunuğu (kg/ 3 ) ρ Katı fazın yoğunuğu (kg/ 3 ) τ Boyutuz zaan t, t, t 1 1 L τ T eşıcakık eğrii için boyutuz zaan t L T i Boyutuz ıcakık T T To + Ti T Boyutuz ıcakık T T T T i Boyutuz ıcakık Ti 6. TEŞEKKÜR Bu çaışa, Faz Değişii ve Değişiiz Iı İeti Probeerinin Sonuçarı Araındaki İişkier Üzerine Bir Araştıra iii doktora tezinin bir böüünün özetidir. Doktora tezi oarak faz değişii ıı tranferi konuunu öneren, düzeni bir çaışa ortaı ouşturarak ıı tranferini ve biie çaışa yönteerini evdiren, İzir Yükek Teknooji Entitüü Makina Mühendiiği Böüü öğreti üyeerinden Prof.Dr.Zafer İLKEN e teşekkür ederi. 7. KAYNAKLAR Caraw, H. S., Jaeger, J. C Conduction of Heat in Soid, Oxford Carendan Pre. Dağöz, A. K Iı Geçişi, Cit 1, Iı İetii, İTÜ Kütüphanei, Sayı: 978, İtanbu. Fukuako, S., Seki, N Fundaenta Apect of Anaytica and Nuerica Method on Freezing and Meting Heat-Tranfer Probe. Annua Review of Nuerica Fuid Mechanic and Heat Tranfer, Vo. 1, Günerhan, H Faz Değişii ve Değişiiz Iı İeti Probeerinin Sonuçarı Araındaki İişkier Üzerine Bir Araştıra, Doktora Tezi, Ege Üniveritei, Fen Biieri Entitüü, Bornova, İzir. Hae, D. V., Hoover, M. J., O Nei, M. J Phae Change Materia Handbook, NASA Contractor Report, NASA CR Hoffan, J. D Nuerica Method for Engineer and Scientit, McGraw-Hi Inc. İken, Z Siindir Çevreinde Katıaşa Probeerinin Farkı Sınır Koşuarı için Çözüü, TIBTD, Iı Biii ve Tekniği Dergii, 14 (3), 10-14, Ankara. Eyü. Iken, Z Coputationa Heat Tranfer and Fuid Fow, Dokuz Eyü Üniveritei, Mühendiik Fakütei, Makina Mühendiiği Böüü, Baıaış Der Notarı, İzir. Iken, Z., Günerhan, H An Invetigation about the Reation Between the Reut of Heat Conduction Probe With and Without Phae Change, Int. Co. in Heat and Ma Tranfer, 3 (6), October. Incropera, F. P., DeWitt, D. P. 00. Fundaenta of Heat and Ma Tranfer (Third Edition), John Wiey & Son. Kakaç, S., Paykoç, E., Yener, Y Storage of Soar Thera Energy: Energy Storage Syte, Mühendiik Biieri Dergii () Journa of Engineering Science () 35-4

8 Kartezyen Geoetride Faz Değişii ve Faz Değişiiz Iı Tranferi Probeeri, H. Günerhan Edited by Biro Kıkış & Sadık Kakaç, NATO ASI Serie, Serie E: Appied Science, Vo. 167, Kuwer Acadeic Pubiher, pp Lunardini, V. J Heat Tranfer in Cod Ciate, Van Notrand Reinhod Copany, New York. Mi, A. F Heat and Ma Tranfer, Richard D. Irwin Inc. Özışık, M. N Heat Conduction (Second Edition), John Wiey & Son Inc. Saarkii, A. A., Vabihchevich, P. N., Iiev, O. P., Churbanov, A. G Nuerica Siuation of Convection/Diffuion Phae Change Probe-A Review, Int. J. Heat Ma Tranfer, 36 (17), Voer, V. R., Cro, M Accurate Soution of Moving Boundary Probe Uing the Enthapy Method, Int. J. Heat Ma Tranfer (4), Voer, V. R., Cro, M An Expicit Nuerica Method to Track A Moving Phae Change Front, Int. J. Heat Ma Tranfer, 6 (1), Voer, V. R., Swainathan, C. R., Thoa, B. G Fixed Grid Technique for Phae Change Probe:A Review, Int. J. Nuer. Method Engng., 30 (4), Mühendiik Biieri Dergii () Journa of Engineering Science () 35-4

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 61-71 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 61-71 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cit: 5 Sayı: 2 sh. 61-71 Mayıs 23 RADYAL KANATLI BORU ÇEVRESİNDE FAZ DEĞİŞİMİ İLE ENERJİ DEPOLANMASI (ENERGY STORAGE BY PHASE CHANGE AROUND RADIALLY

Detaylı

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod UDK : 621.396.019 Düşük Güçü Vericierde Ekran Moiasyonunun Uyguanası ve Anod Modiiasyonu ie Ekonoik Mukayesesi Yazanar : Dr. Mustafa N. PARLAR (*) Atunkan HIZAL (**) Kuanıan Seboer : W nn w c ** i f E.V

Detaylı

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!!

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!! UYGULAMALAR ( Duruş Görüş Uzunuğu, Fren Eniyet Meaei, Stopping Sight Ditance ) PROBLEM: 90 k/a' ik hıza uygun, % 3 eğii bir yo üzerinde tairat (onarı) ebebiye işaret ( uyarı) evhaı konuacaktır. Bu evha

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknoojikarastiraar.co ISSN:1305-631X Yapı Teknoojieri Eektronik Dergisi 2006 (2) 43-48 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not YERSEL LAZER TARAMA TEKNOLOJİSİ H.Murat Yıaz a, Murat Yakar b a Aksaray Üniversitesi,

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

Tek Eklemli Esnek Robot Kolunun Modellenmesi, Tasarımı ve Bulanık Mantık ile Kontrolü

Tek Eklemli Esnek Robot Kolunun Modellenmesi, Tasarımı ve Bulanık Mantık ile Kontrolü Tek Ekei Enek obot ounun Modeenei, Taarıı ve Buanık Mantık ie ontroü Seçuk izir, Zafer Binü, İai H. Akyüz Mekatronik Müendiiği Böüü ocaei Üniveritei, ocaei ecuk.kizir@kocaei.edu.tr, zaferb@kocaei.edu.tr,

Detaylı

Bulanık veri zarflama analizi ile beton pompası seçimi

Bulanık veri zarflama analizi ile beton pompası seçimi Dice Üniveritei Mühendiik Fakütei ühendiik dergii Cit: 8,, - 3-9 Mart 07 Banık veri zarfaa anaizi ie beton popaı eçii Vokan ARSLAN,, Serdar ULUBEYLİ, Büent Ecevit Üniveritei, İnşaat Mühendiiği Böüü, Zongdak

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENDİSİK FAKÜESİ-MAKİNA MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ 1 MK371 ISI RANSFERİ (+) DERSİ-ÖZE BİGİER: (8.6) EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENDİSİK FAKÜESİ MAKİNA MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ MK371 ISI RANSFERİ (+) DERSİ.BÖÜM

Detaylı

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa;

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa; 0. Boru çaı 00 ve uzunuğu 00 oan basınçı hava borusunun başınaki basınç 6,4 at ir. Bu boruan saatte 800 N hava geçiriirse boru sonunaki basınç ne our. Boru iç yüzeyineki ürüzerin boyutu 0,, basınçı hava

Detaylı

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır.

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır. Sınav Süesi 60 dakikadı, atı dakika giiş yapa süesi buunaktadı. Dikkat!! Cevapaın giiş dakikaaını sou çözek için kuanayın çünkü sınava katıan sayı yüksek oduğundan intenet işeeinde sıkıntı yaşanabii!!

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic)

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic) UDK: 61.39 Devre Anaizinde Başangıç Şartan ve Nihaî özet: Devre anaizinde esas probem, Ohm ve Kirchhoff kanunarından faydaanarak, întegre - diferansiye denkemer diye adandırıan denge denkemerini ede etmek

Detaylı

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ 825 LPG DEPOLAMA TAKLARII GAZ VERME KAPASİTELERİİ İCELEMESİ Fehmi AKGÜ 1. ÖZET Sunulan çalışmada, LPG depolama tanklarının gaz verme kapaitelerinin belirlenmei amacına yönelik zamana bağlı ve ürekli rejim

Detaylı

KESİCİ TAKIM AŞINMA DURUMUNUN YAPAY SİNİR AĞI KULLANILARAK BELİRLENMESİ

KESİCİ TAKIM AŞINMA DURUMUNUN YAPAY SİNİR AĞI KULLANILARAK BELİRLENMESİ KESİCİ TAKIM AŞIMA DURUMUU YAPAY SİİR AĞI KULLAILARAK BELİRLEMESİ Murat SÖMEZ H.Metn ERTUC 2 Chan KARAKUZU 3,3 Eetron ve Habereşe Mühendsğ Böüü Kocae Ünverstes, 4040, Kocae 2 Meatron Mühendsğ Böüü Kocae

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3 . Bi uça sesten ızı oaa, H yüseiğinde üstüüzden uçaen ta tepeizden geçtiten τ süe sona sesini duyabiiyouz. es ızı c ise uçağın ızını buunuz. H c τ H c τ H c τ H c τ H c τ tenis oeti u o v tenis topu. Kütesi

Detaylı

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ 1. ESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEİ İLE ÇİZİLESİ Yapı sistemerindeki herhangi bir mesnet tepkisinin veya kesit zorunun tesir çizgisinin kuvvet yöntemi ie çiziebimesi için,

Detaylı

BASINÇLI HAVA PROJESİ

BASINÇLI HAVA PROJESİ SINÇLI HV PROJSİ şağıa basit krokisi verien basınçı hava şebekesi için uygun oan boru çaarı beirenecek; anoar, kavşakar ve koresöre hava basıncının ne oacağı; koresörün gücü ve kaasitesi hesaanacaktır.,

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

Doğrusal Kodların Spektrum Ağırlık Fonksiyonlarının Hesaplanması

Doğrusal Kodların Spektrum Ağırlık Fonksiyonlarının Hesaplanması Doğrusa Kodarın Spektrum Ağırık Fonksiyonarının Hesapanması Orhan Gazi 1, A. Özgür Yımaz 2 1 Eektronik Habereşme Mühendisiği Böümü, Çankaya Üniversitesi Bagat, 653, Ankara. e-posta: o.gazi@cankaya.edu.tr

Detaylı

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of gineering and Architecture of Gazi University it 28 No 1 151-159 2013 Vo 28 No 1 151-159 2013 ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL

Detaylı

HACİM HESAPLARI. Toprak İşlerinde Karşılaşılan Hacim Hesapları

HACİM HESAPLARI. Toprak İşlerinde Karşılaşılan Hacim Hesapları 03..04 İnşaat Mühendisiği Böümü HACİM HEAPLARI Hacim hesabı, İnşaat Mühendisiğinde apıan toprak işerinin temeini ouşturur. Zira, toprak işeri ödemeeri, hacim (m 3 ) bazında apıır. oprak İşeri ers Notarı

Detaylı

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum DÜŞEY ÇI VE EĞİK UUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ OYUTLU KOORDİNT ELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. KRSU ongudak Karaemas Üniversitesi ongudak Mesek Yüksekokuu, Teknik rogramar öümü, 6700 ongudak, vakarsu@mynet.com Özet ±

Detaylı

Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK

Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK 7. BASĐ SARKAÇ ĐLE YERÇEKĐMĐ ĐVMESĐNĐN BULUNMASI AMAÇ Hazırayan Arş. Grv. M. ERYÜREK 1- Basit harmonik hareketerden biri oan sarkaç hareketini fizikse oarak inceemek, yerçekimi ivmesini basit sarkaç kuanarak

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim BASİT MAİNELER Makine; dendiğinde, dişieden, mieden ve daa biçok aeketi paçadan ouşmuş büyük cisimei kadımaya, kımaya yaayan kamaşık bi yapı akımıza gei. Oysa bi işi yapaken daa az kas gücü kuanmak veya

Detaylı

MANYETİK OLARAK STABİLİZE EDİLMİŞ AKIŞKAN YATAKLARDA KÜTLE AKTARIM KATSAYILARININ İNCELENMESİ

MANYETİK OLARAK STABİLİZE EDİLMİŞ AKIŞKAN YATAKLARDA KÜTLE AKTARIM KATSAYILARININ İNCELENMESİ MANYETİK OLAAK STABİLİZE EDİLMİŞ AKIŞKAN YATAKLADA KÜTLE AKTAIM KATSAYILAININ İNCELENMESİ Metn ŞENGÜL, Ahet. ÖZDUAL* Şeker Enttüü Etegut/ANKAA; *H.Ü. Kya Mühendlğ Bölüü Beytepe/ANKAA ÖZET Bu çalışanın

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O AKIŞKANLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNDE TERMODİNAMİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN SİSTEM PERFORMANSINA ETKİLERİ

ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O AKIŞKANLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNDE TERMODİNAMİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN SİSTEM PERFORMANSINA ETKİLERİ Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 20 CİLT SAYI (9-26) ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara.

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara. 0. ULUSAL MAKİNE TEORİSİ SEMPOZYUMU Seçuk Üniversitesi, Knya, Eyü 00 HAFİF UÇAKLAR İÇİN DÜZLEMSEL UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN KİNEMATİK SENTEZİ Yunus Akman Tasarım ve Geiştirme Müdürüğü, TAI, Türkiye Havacıık

Detaylı

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March

Detaylı

DALGACIK PAKET TABANLI HARMONİK ANALİZİ WAVELET PACKET BASED HARMONIC ANALYSIS

DALGACIK PAKET TABANLI HARMONİK ANALİZİ WAVELET PACKET BASED HARMONIC ANALYSIS 5. Ululararaı İleri eknolojiler Sepozyuu (IAS 9), 3-5 Mayı 9, Karabük, ürkiye DALGACIK PAKE ABALI HARMOİK AALİZİ WAVELE PACKE BASED HARMOIC AALYSIS Fahri VAASEVER a, *, Yılaz UYAROĞLU a, Ayhan ÖZDEMİR

Detaylı

ÖRNEKLEME VE NİCEMLEME

ÖRNEKLEME VE NİCEMLEME ÖNEKLEME VE NİCEMLEME Eliizde ürekli bir işaret yada onun graiği olduğunu, bu işareti teleonla arkadaşııza tari edip onun da aynı işareti üreteini/çizeini ağlaak itediğiizi varayalı. Örneğin böyle bir

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

Temel Yasa. Kartezyen koordinatlar (düz duvar) Silindirik koordinatlar (silindirik duvar) Küresel koordinatlar

Temel Yasa. Kartezyen koordinatlar (düz duvar) Silindirik koordinatlar (silindirik duvar) Küresel koordinatlar Temel Yaa Fourier ıı iletim yaaı İLETİMLE ISI TRANSFERİ Ek bağıntı/açıklamalar k: ıı iletim katayıı A: ıı tranfer yüzey alanı : x yönünde ıcaklık gradyanı Kartezyen koordinatlar (düz duvar Genel ıı iletimi

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

Otomatik Kontrol. Blok Diyagramlar ve İşaret Akış Diyagramları. Prof.Dr.Galip Cansever. Ders #3. 26 February 2007 Otomatik Kontrol

Otomatik Kontrol. Blok Diyagramlar ve İşaret Akış Diyagramları. Prof.Dr.Galip Cansever. Ders #3. 26 February 2007 Otomatik Kontrol Der # Otomatik Kontrol Blok Diyagramlar ve İşaret Akış Diyagramları ProfDralip Canever 6 February 007 Otomatik Kontrol ProfDralip Canever Karmaşık itemler bir çok alt itemin bir araya gelmeiyle oluşmuştur

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

ÇEKME DENEYİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

ÇEKME DENEYİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER 1 ÇEKME DENEYİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER ORMÜLLER. S =. ise;.. % Uzama müh = ise. %Uzama ger =. n %Uzama ger = n % Kesit an Daraması = BİRİMLER 1 kg = 9,81 N 1 N =,1193 kg = 1 5 Dyn 1 MPa = 15 Psi =

Detaylı

PASİF ve YARI AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN TİTREŞİM YALITIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

PASİF ve YARI AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN TİTREŞİM YALITIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ 9. Ululararaı Makina Taarı ve İalat Kongrei 3 5 Eylül 000, ODTÜ, Ankara, Türkiye PASİF ve YARI AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN TİTREŞİM YALITIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Meut ŞENGİRGİN, Uludağ Üniveritei

Detaylı

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Frekan Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Prof.Dr. Galip Canever 1 Frekan cevabı analizi 1930 ve 1940 lı yıllarda Nyquit ve Bode tarafından geliştirilmiştir ve 1948 de Evan tarafından geliştirilen kök yer

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

ITAP_Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP_Fizik Olimpiyat Okulu Ttreş_ ITAP FOO: art-6 art 4 Opat Konu Sınaı. Açıa hızarı büüü oara anı, öner e zıt e br brne parae oan ata ndr ütünde ndrern eenne d oara üte oan br tahta buunatadır. Sndrern erezer araında eafe L, tahta

Detaylı

g( l -x ) harekete geçen zincirin masadan ayrıldığındaki hızını bulunuz.

g( l -x ) harekete geçen zincirin masadan ayrıldığındaki hızını bulunuz. x ENERJİ ORUNUMU YASASI. ütesi e uzunuğu oan bir zincir yatay e sürtünesiz asa üzerinde buunuyor. Zincirin x kadar kısı aşağıya doğru sarkaktadır. Bu durudan ( -x ) arekete eçen zincirin asadan ayrıdığındaki

Detaylı

ISI BORU DEVRELERİNDE TOPLAM BASINÇ KAYIPLARININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF TOTAL PRESSURE DROP IN LOOP HEAT PIPES

ISI BORU DEVRELERİNDE TOPLAM BASINÇ KAYIPLARININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF TOTAL PRESSURE DROP IN LOOP HEAT PIPES VI TÜRK-ALMAN ENERJİ SEMPOZYUMU, 1-4 Haziran 001 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ÇEVRE KORUNUMU ISI BORU DEVRELERİNDE TOPLAM BASINÇ KAYIPLARININ ARAŞTIRILMASI Fata ÇANKA, İsai ÇALLI Sakarya Ünirsitsi Fn

Detaylı

Bölmeli bir kare kapalı ortam içindeki nanoakışkanın doğal konveksiyonla ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi

Bölmeli bir kare kapalı ortam içindeki nanoakışkanın doğal konveksiyonla ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi 359 Bölmeli bir kare kapalı ortam içindeki nanoakışkanın doğal konvekiyonla ıı tranerinin ayıal olarak incelenmei Engin AKÇAOĞLU 1, Mülüm ARICI 1, Eli Büyük ÖĞÜT 1 Kocaeli Üniveritei,Mühendilik Fakültei,

Detaylı

4. Yeryüzünden v 1 hızı 53 açı ile v 2 hızı 37 açı ile aynı anda iki cisim atılıyor. İki cisim atıldıkları noktadan yatay yönde x 1 ve x 2

4. Yeryüzünden v 1 hızı 53 açı ile v 2 hızı 37 açı ile aynı anda iki cisim atılıyor. İki cisim atıldıkları noktadan yatay yönde x 1 ve x 2 A β u B. A e B şeirerarasındaki uzakık oup bir uçak iki şeir arasında ızı ie idip eektedir. İki şeri bireştiren doğrutuya öre β açı e u ızı ie rüzar esektedir. Rotadan iç sapaa şartı ie uçağın idiş-eiş

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN ontrol Sitemleri ontrolcüler Doğrual Sitemlerin Sınıflandırılmaı: Birinci Mertebeden Gecikmeli BMG Sitemler: x a T 1 x a t x e t Son değer teoremi : x x x adr adr adr lim xa 0 lim 0 T 1 t T t 2T t 3T t

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI BÖLÜM HLNDIRM KNLLRININ TSRIMI MÇ Hvndır knrını trybie ve fn eçiine e ock bınç kybı ve debi değererini hepybie HLNDIRM KNLLRININ TSRIMI 1 Stndrt Knr ve Eenrı Yuvrk kn iteerinin eenrı tndrtştırııştır Böyece

Detaylı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı Titreşi_ ITAP FOO: art Oipiyat Konu Sınavı. Şeidei esne, hafif ütei tahtanın ucunda buunan sporcu ağırına tahtanın ucunun yerine aşağı doğru h.5 adar değiştiriyor. Tahtanın dene onuuna öre titreşi periyotunu

Detaylı

g H tarafından engel kaldırılsaydı sitemin kütle merkezinin hızı v 2 dir. oranı nedir? Birinci durumda

g H tarafından engel kaldırılsaydı sitemin kütle merkezinin hızı v 2 dir. oranı nedir? Birinci durumda . Bir uçak sesten hızı oarak, yüksekiğinde üstüüzden uçarken ta tepeizden geçtikten τ süre sonra sesini duyabiiyoruz. Ses hızı c ise uçağın hızını buunuz. h u. =00 /s sabit hızı ie hareket eden tanecikerinin

Detaylı

DÜŞEY HALKASAL BİR BORUDA SALINIMLI AKIŞTA ISI GEÇİŞİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

DÜŞEY HALKASAL BİR BORUDA SALINIMLI AKIŞTA ISI GEÇİŞİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Isı Biimi ve Tekniği Dergisi, 8,, 6-66, 8 J. of Therma Science and Technoogy 8 TIBTD Printed in Turkey ISSN 3-365 DÜŞEY HALKASAL BİR BORUDA SALINIMLI AKIŞTA ISI GEÇİŞİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Üna AKDAĞ

Detaylı

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu Yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projeinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi Dagıç DMDP Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

DATUM DÖNÜŞÜMÜNDE KALİTE KONTROL

DATUM DÖNÜŞÜMÜNDE KALİTE KONTROL MMOB Hata ve Kadasto Mühendse Odası ükye Hata Bse ve eknk Kuutayı Mat 5, Ankaa DAUM DÖNÜŞÜMÜNDE KALİE KONROL Y ŞİŞMAN, A DİLAER Kaadenz eknk Ünvestes, Güüşhane Mühendsk Fakütes, Jeodez ve Fotogaet Müh

Detaylı

TUBITAK-UZAY, Uydu Teknolojileri Grubu

TUBITAK-UZAY, Uydu Teknolojileri Grubu Bazı Siindirik Eş-düzemi Dagakıavuzu Süreksizikerinin RF/Mikrodaga Pasif Devre Eemanı oarak Tasarım ve Anaizeri Designs and Anayses of Some Cyindrica CPW Discontinuities as RF/Microwave Passive Components

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

DÜŞEY BORULARDA YOĞUŞMADA ISI TAŞINIM KATSAYISININ ARAŞTIRILMASI

DÜŞEY BORULARDA YOĞUŞMADA ISI TAŞINIM KATSAYISININ ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ DÜŞEY BORULARDA YOĞUŞMADA ISI TAŞINIM KATSAYISININ ARAŞTIRILMASI Makine Yük. Müh. A. Seim DALKILIÇ FBE Makine Mühendisiği Anabiim Daı Isı Proses Programında

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENİSİK FAKÜESİ-MAKİNA MÜHENİSİĞİ BÖÜMÜ 1 MK371 ISI RANSFERİ (+ ERSİ-ÖZE BİGİER: 07 Hazırlayanlar: Yrd.oç.r.Hüeyin GÜNERHAN-Ar.Gör.Mehmet ERKEK-Ar.Gör.Abdullah YIIZ EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENİSİK

Detaylı

SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET

SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET Muğla Üniveritei Soyal Bilimler Entitüü Dergii (ĐLKE) Güz 2005 Sayı 15 SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET Zehra BAŞKAYA * Cüneyt AKAR ** Bu

Detaylı

KANAT YUNUSLAMASI VE DEĞİŞKEN KANATÇIK AÇILARI SIRASINDA OLUŞAN BÜYÜK GİRDAP OLUŞUMLARININ SİMÜLASYONU

KANAT YUNUSLAMASI VE DEĞİŞKEN KANATÇIK AÇILARI SIRASINDA OLUŞAN BÜYÜK GİRDAP OLUŞUMLARININ SİMÜLASYONU Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu HVCILIK VE UZY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCK 2009 CİLT SYI (6-75) KNT YUNUSLMSI VE DEĞİŞKEN KNTÇIK ÇILRI SIRSIND OLUŞN BÜYÜK

Detaylı

EFFECTS OF CONJUGATE HEAT TRANSFER AND VISCOUS DISSIPATON FLOW OVER ON A VERTICAL PLATE

EFFECTS OF CONJUGATE HEAT TRANSFER AND VISCOUS DISSIPATON FLOW OVER ON A VERTICAL PLATE Ahmet KAYA * Orhan AYDIN Muhammed Ene KUYUMCU Karade *orumlu yazar: ekaya8@gmail.com : olan a ve tranferinin ahip -Stoke ve enerji denklemleri benzerlik. Daha onra bu denklemeler Keller- k olarak ve parametrelerinin

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi Dagıç Pompa DMD Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

FAZ DEĞİŞİM MALZEMELİ KAVİTENİN SAYISAL MODELLENMESİ. Alpay ÖZSÜER Veysel Erdem ZÖRER

FAZ DEĞİŞİM MALZEMELİ KAVİTENİN SAYISAL MODELLENMESİ. Alpay ÖZSÜER Veysel Erdem ZÖRER FAZ DEĞİŞİM MALZEMELİ KAVİTENİN SAYISAL MODELLENMESİ Alpay ÖZSÜER Veysel Erdem ZÖRER 1 İçindekiler Giriş FDM Tanımı FDM nin Göstermesi Gereken Özellikler FDM nin Isı Enerjisi Depolama Temeli FDM nin Kullanım

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri *

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri * DOI: 10.5961/jhes.2013.083 Hemşireik Lisans Öğrencierinin Probem Çözme ve Eeştire Düşünme Becerieri * Probem Soving and Critica Thinking Skis of Undergraduate Nursing Students * Yaçın KANBAY, Özgür ASLAN,

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

KENDİNDEN TETİKLEMELİ İNDÜKSİYON ISITICI TASARIMI VE DENEYSEL UYGULAMASI

KENDİNDEN TETİKLEMELİ İNDÜKSİYON ISITICI TASARIMI VE DENEYSEL UYGULAMASI Gazi Üniv. Müh. Mi. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 6, No 4, 77-776, 0 Vol 6, No 4, 77-776, 0 KENDİNDEN TETİKEMEİ İNDÜKSİYON ISITICI TASARIMI VE DENEYSE UYGUAMASI Güngör BA, Seli ÖNCÜ* ve

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

ARDIŞIK BAĞLI BİR İLETİM HATTI-KABLO SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN KISA DEVRE OLAYLARININ GEÇİCİ REJİM ANALİZİ: ARIZA YERİNİN ETKİSİ

ARDIŞIK BAĞLI BİR İLETİM HATTI-KABLO SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN KISA DEVRE OLAYLARININ GEÇİCİ REJİM ANALİZİ: ARIZA YERİNİN ETKİSİ ARDŞ AĞL İR İLETİM ATT-ALO SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN SA DEVRE OLAYLARNN GEÇİCİ REJİM ANALİZİ: ARZA YERİNİN ETİSİ Siyami DROĞLU M.Uğur ÜNVER, Eektrik-Eektronik Müendisiği öümü Sakarya Üniversitesi, 44, Sakarya

Detaylı

Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti

Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti 1. ORGANİK BİLEŞİKLER 2. HİBRİTLEŞME VE MOLEKÜL GEOMETRİSİ 3. ORGANİK BİLEŞİKLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE ADLANDIRMA 4. ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERLİK Hazırayan Ai Arpat 1 ORGANİK

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3144

Kullanım Kılavuzu 3144 MO0804-EA Kuanım Kıavuzu 3144 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

Dinamik dersinde eğik düzlem üzerinde bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi hesaplamıştık;

Dinamik dersinde eğik düzlem üzerinde bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi hesaplamıştık; 1- VAGON HAREKET DİNAMİĞİ Dinamik derinde eğik düzlem üzerinde bir cimi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi heaplamıştık; Şekil 1- Eğik düzlemde hareket = G µ Coα ± G Sinα ±

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

BÖLÜM ÇİFTLENİMLİ SALINICILAR (Coupled Oscillators)

BÖLÜM ÇİFTLENİMLİ SALINICILAR (Coupled Oscillators) BÖLÜM-5 5.1 ÇİFTLENİMLİ SALINICILAR (Couped Osciators) Bundan önceki böümerde tek bir doğa frekansa sahip sistemeri inceedik. Bu böümde birçok farkı frekansarda titreşebien sistemeri inceeyeceğiz. Önce

Detaylı

2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Karayolu Dersi (0423412) Grup 4 Uygulama-I -Çözümler

2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Karayolu Dersi (0423412) Grup 4 Uygulama-I -Çözümler 011-01 Öğreti Yılı Bahar Yarıyılı Karayolu Der (04341) Grup 4 Uygulaa-I -Çözüler Soru 1 (MSY-3+4)- Topla kütle 1,5 ton olan bir otoobil 80 k/a hızla %6,5 eğili bir yol keinde eyrederken yarıçapı 350 olan

Detaylı

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5)

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5) Afyon Kocatepe Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Afyon Kocatepe Univerity Journal of Science AKÜ FEBİD 12 (212) 2521 (1-5) AKU J. Sci. 12 (212) 2521 (1-5) Farklı Yüzey Açılarındaki Işınım Şiddetlerinin Afyonkarahiar

Detaylı

ELASTİK BİYELLİ KRANK-BİYEL MEKANİZMALARININ DİNAMİK KARARLILIĞI HAKKINDA PARAMETRİK İNCELEMELER

ELASTİK BİYELLİ KRANK-BİYEL MEKANİZMALARININ DİNAMİK KARARLILIĞI HAKKINDA PARAMETRİK İNCELEMELER 11. ULUAL MAKİNA TEORİİ EMPOZYUMU Gazi Üniversitesi, Mühendisik-Mimarık Fakütesi, -6 Eyü 003 ELATİK BİYELLİ KRANK-BİYEL MEKANİZMALARININ DİNAMİK KARARLILIĞI AKKINDA PARAMETRİK İNCELEMELER Özgür TURAN İstanbu

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

solenoid dozlama pompaları

solenoid dozlama pompaları teknaevo soenoid dozama pompaarı yeniik > teknooji > geecek Soenoid dozaj pompaarının geişimi Akıı Sadece mode, Sadece PVDF Bütün fonksiyonar tek pompada Bar a varan karşı basınca sahip, 1 t/saat ten 60

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

GEOMETRİK YER ve ÇİZİMLER

GEOMETRİK YER ve ÇİZİMLER GEOMETRİK ER ve ÇİZİMLER LVIII rş. Gör. Dr.Gönü ZGN-SĞ Gazi Üniversitesi Dr. Eçin EMRE-KDOĞN Gazi Üniversitesi İnsanoğu, ik önce doğruarı ve çembereri haya etti ve böyece geometrinin doğumu gerçekeşti

Detaylı

D13k motor euro 6. Net motor gücü: EC 582/2011 D13K540 D13K500 D13K460 D13K420. Motor hızı dev/dak. 1400 1800 dev/dak da. 860 1400 dev/dak da

D13k motor euro 6. Net motor gücü: EC 582/2011 D13K540 D13K500 D13K460 D13K420. Motor hızı dev/dak. 1400 1800 dev/dak da. 860 1400 dev/dak da 2 yürüyen aksam D11k motor Euro 6 Dk motor euro 6 Güç/Tork Güç/Tork Net motor gücü: EC 582/2011 Net motor gücü: EC 582/2011 Güç hp Tork Nm Güç hp 5 5 530 530 500 3200 500 3200 470 3000 470 3000 0 0 410

Detaylı

PASTERNAK ZEMİNİNE OTURAN TIMOSHENKO KİRİŞİNİN DEĞİŞKEN HIZLI VE ŞİDDETİ ZAMANLA ARTAN TEKİL YÜK ALTINDA DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

PASTERNAK ZEMİNİNE OTURAN TIMOSHENKO KİRİŞİNİN DEĞİŞKEN HIZLI VE ŞİDDETİ ZAMANLA ARTAN TEKİL YÜK ALTINDA DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ PASTERNAK ZEMİNİNE OTURAN TIMOSHENKO KİRİŞİNİN DEĞİŞKEN HIZLI VE ŞİDDETİ ZAMANLA ARTAN TEKİL YÜK ALTINDA DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Oan ÇELİK*, İbrahim BAKIRTAŞ* *İtanbul Teknik Üniveritei, İnşaat

Detaylı

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y Ko mi t 39 Tarih Komit v Tapri YSERİ 39 TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 39 TARİH KARAR Y Y ö n Sonuç A 39 04.07.2013 TIR Karnri v Oda hizmt bdrinin krdi kartı i ödnbimsi Ödnbimktdir. d2 K bgrindki ytki

Detaylı

EETROÝ ÞEBEE AAÝZÖRÜ PR-53S Gene Bigi ve uaným Prensiperi: PR-53S bir eetri þebeesine ait tüm parametreeri öçme amacýya tasaranmýþ miroiþemci tabaný üniversa bir cihazdýr. Öçüen parametreer 5 ayrý dispayde

Detaylı