Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye yi kurak bir y l bekliyor"

Transkript

1 HABER 17 DE GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana gelmesinin beklendi i bildirildi. Küresel s nman n çok ciddi boyutlara ulaflt n belirten Prof. Kad o lu "S cakl kla birlikte ya fl artsa sorun yok. Ancak ya mur art fl sadece Karadeniz'de olacak. Ege, Akdeniz ve ç Anadolu kavrulacak" ifadelerini kulland. Türkiye yi kurak bir y l bekliyor 15 OCAK 2014 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr HABER 17 DE Türkiye dünyan n en kalabal k 19. ülkesi HABER 18 DE ÖSYS ye baflvuru için son gün Emniyet Genel Müdürlü ü (EGM) Kriminal Dairesi Baflkanl Olay Yeri nceleme ve Kimlik Tespiti fiube Müdürü Fatih Koç, "Sistemimizde, 17,5 milyon kifliye ait parmak izi kay tl. Kay tl kifliler, ehliyet, pasaport, silah ruhsat baflvurular nda, özel güvenlik görevlileri veya polisler. Emniyet teflkilat nda çal flan kiflilerin parmak izleri de kay tl ve gözalt na al nan, adli olaylara kar flan kifliler" dedi. Polis olay yeri ve kimlik tespiti çal flmalar yla bilinmeyenleri ayd nlat yor. Olay yerinde b rak lan parmak izi, zanl y tespit etmekte önemli bir etken iken, yap lan çal flmalarla tan nmaz haldeki bir cesedin de kimli i tespit edilebiliyor. Polis, bu kapsamda 81 il emniyet müdürlü ünde flube müdürlü ü olarak hizmet veriyor. HABER 18 DE PURSAKLAR WUSHU DA 5 MADALYA KAZANDI Haberi 16 da ATIK MALZEMELERDEN 182 YILLIK CAM RESTORE ED LD Haberi 15 te ELEKTR KL ARAÇ PROJES HAZIRLIYORLAR Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin ANKARA - Son 30 y l n rekorunu k rarak en yüksek seyirci say s na ulaflan Türk sinemas, baflar grafi ini giderek art r yor. Kültür ve Turizm Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, 2013 te en çok izlenen 10 filmden 9 u yerli yap m oldu. zlenme oran nda son befl y ld r Avrupa birincisi olan Türk sinemas n n, geride b rakt m z sezonda izlenme oran yüzde 57,7 ye ulaflt. 30 y l aradan sonra 28 milyon 990 bin 773 izleyici say s ile rekor k ran Türk sinemas, 2013 sezonunda 270 milyon 598 bin 592 lira has lat elde etti. Sinema seyirci say s toplamda 50 milyon 405 bin, elde edilen sinema has lat ise 505 milyon 259 bin 847 lira olurken, sinema salonlar n dolduran toplam seyirci say s ndaki art fl ise yüzde 15 e ç kt. -Dü ün Dernek ilk s rada Y l n en çok izlenen filmi s ralamas nda aral k ay nda vizyona giren Dü ün Dernek birinci s raya yerleflirken, vizyona giren yerli filmlerin 26 s Kültür ve Turizm Bakanl deste i ile çekilen filmlerden olufltu. Aç klamada, konuyla ilgili de erlendirmelerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, Türkiye nin ekonomik ve kültürel hayat na büyük katk lar sa layan sinema sektörünün 2013 te büyük baflar lara imza att n belirtti. Sineman n, Türkiye nin imaj n do rudan etkileyen, sesini kendi imkanlar yla ve kendi sanatç lar yla dünyaya duyurabildi i stratejik öneme sahip bir sektör oldu unu vurgulayan Çelik, Türk sinemas her geçen gün özgün nitelikleriyle öne ç kmaktad r. Dünya sinemas içinde Türk sinemas markas olarak ayr cal kl bir yer edinmektedir. Önümüzdeki dönemde, küresel düzeyde Türkiye nin sinema diliyle sesi daha çok duyulacakt r. Bakanl k olarak stratejik hedefimiz sektörün tüm sorunlar n çözmek, Türk sinemas n n dünyadaki imaj n daha da yükseltmek ve küresel düzeyde rekabet imkanlar n art rmakt r. Bakanl k olarak sinema alan nda ç tay her geçen gün daha da yükseltmek için deste imizi art rarak devam ettirece iz, sektörün önünü açacak ad mlar kararl l kla ataca z ifadesini kulland. (AA) 15 Ocak te en çok yerli film izlendi METALL CA, hayranlar na sürpriz yapmaya haz rlan yor ANKARA - Heavy metalin efsanevi gruplar ndan Metallica, Grammy ödül töreninde kariyerinin en benzersiz konserlerinden birini vermeye haz rlan yor. Dokuz kez Grammy ödülüne lay k görülerek k r lmas güç bir rekora imza atan grup, ödül töreninde ünlü Çinli piyanist Lang Lang ile sahneyi paylaflacak. Metallica n n resmi internet sitesinde yap lan aç klamada, Grammy ödül töreninde son sahneye ç k fl m z n üzerinden 22 y l geçti. Yeniden törene davet edilmekten büyük onur duyduk. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için Lang ile çal flmaya karar verdik. Bu çal flma, müzik kariyerimizin en benzersiz performanslar ndan biri olacak denildi. 56. Grammy ödül töreni, 26 Ocak ta Los Angeles taki Staples Merkezi nde yap lacak. Sunuculu unu LL Cool J nin üstlenece i gecede Lorde, Katy Perry, Daft Punk ve Stevie Wonder da sahne alacak.(aa) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Halam Geldi, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Dinazorlarla Yürümek, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Oldboy, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Justin Bieber s Believe, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Halam Geldi, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Kedi Özledi, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Justin Bieber s Believe, Kedi Özledi, Erkekler, Dinazorlarla Yürümek, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Halam Geldi, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Kedi Özledi, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek, Su ve Atefl Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Dü ün Dernek Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Halam Geldi, Patron Mutlu Son stiyor, Erkekler, Bu flte Bir Yaln zl k Var, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum (Armada) Halam Geldi, Oldboy, Walter Mitty nin Gizli Yaflam, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Halam Geldi, Oldboy, Walter Mitty nin Gizli Yaflam, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, blisin O lu 13. Vahflet, Senin Hikayen, Kedi Özledi, Erkekler, Bu flte Bir Yaln zl k Var, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek

3 15 Ocak 2014 ANKARA - Uzun y llard r küçük yaflta ve zorla evlilikler sorunu hakk nda çal flmalar yürüten Uçan Süpürge Derne i, çocuk evlilikler, çocuk haklar yla ilgili özel günler ve kavramlara iliflkin Çocuk Gelinler Sözlü ü haz rlad. Uçan Süpürge Derne i Editörü Selen Do an, AA muhabirine, böyle bir sözlü ün ilk kez haz rland n belirtti. Bunun bir gereksinim oldu una dikkat çeken Do an, Çünkü çocuk gelinler dendi inde, herkes farkl bir fley alg l yordu ve do al olarak, yaln zca yafllar nda evlendirilmifl k z çocuklar akla geliyordu dedi. Dernek olarak çal flmalar na çocuk gelin kimdir sorusuna yan t vererek bafllad klar n anlatan Do an, flöyle devam etti: 18 yafl n doldurmadan yap lm fl evlilikler, çocuk evlilikleridir. Bunun yan s ra çocuk evliliklerinin sebep oldu u sorunlar, hastal klar, bu konudaki hukuki düzenlemeler, çocuk haklar yla ilgili özel günler ve bu sorunla iliflkisi olan her fleyi bir araya getirelim, bir sözlük yapal m dedik. Bu bence kamu yönetiminin, karar vericilerin, yetiflkinlerin ve çocuk ve kad n haklar alan nda çal flan kiflilerin yararlanabilece i bir kaynak oldu. Çünkü çocuk evlilikleriyle iliflkili kavramlar basit ve anlafl l r bir dille yazd k, yazarken de toplumsal cinsiyet bak fl aç s n gözettik. Sözlü e kavram önerilerini bekliyoruz Her fleyin bilmekle bafllad n, üzerinde çal fl lan konunun kavramsal çerçevesinin iyi çizilmesiyle sonuca var labilece ini ifade eden Do an, Bu sözlük, bu ifle yarayacak. Bu, interaktif bir sözlük olsun istiyoruz. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler, ilgili kurumlar, hatta duyarl vatandafllar sözlü e eklenmek üzere kavramlar önerebilirler, bize yaz p gönderebilirler diye konufltu. Do an, sözlü e yak nda online Yaflam H CR 14 Rebi-ül Evvel 1435 olarak, derne in internet sitesinden ulafl labilece ini kaydetti. -Sözlükte yer alan kavramlardan örnekler Çocuk Gelinler Sözlü ü nde, A dan Z ye, 100 üzerinde kavram yer al yor. Sözlük, flartl nakit transferi, ilgili kurulufllar, zorunlu e itim, medeni yasa, nafaka, nikah, zorla evlilik, istismar biçimleri, evlilik yafl, evlilik sözleflmesi, do um kontrolü, çocuk iflçili i, çocuk adalet sistemi, boflanma, aile planlamas gibi çeflitli kavramlar hakk nda aç klamalar içeriyor. Sözlükte yer alan baz kavramlar flöyle: Acil Yard m Hatt : Küçük yaflta evlendirme tehdidi alt ndaki bireylerin aray p güvenlik, sa l k, psikoloji veya hukuk deste i alabilece i telefon numaras d r. Devlete ait tek yard m hakk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl bünyesindeki ALO 183 tür. Berdel: Eskisi kadar yayg n olmasa da halen görülen bir evlendirme biçimidir. Yasal de ildir. RUM msak : Kanun-i Sani Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Çocuk Gelinler Sözlü ü haz rland Çocu a Karfl fiiddeti Önlemek çin Ortakl k A : UNICEF in deste iyle kurulmufltur. Amac, Türkiye de çocuklar n yarar na faaliyet gösteren ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocu a karfl fliddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çal flmalar n kolaylaflt rmak ve desteklemektir. Çocu un yüksek yarar : Çocuk Haklar Sözleflmesi nin 3. maddesine göre, kamusal ya da özel sosyal yard m kurulufllar, mahkemeler, idari makamlar ya da yasama organlar taraf ndan yap lan ve çocuklar ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocu un yarar temel düflüncedir. Çocuk Haklar zleme Komitesi: Çocuk Haklar Sözleflmesi nin üye devletlerce uygulanmas n izleyen ba ms z uzmanlardan oluflmufl bir organd r. Girls not Brides: Çocuk evliliklerini durdurmak için küresel çapta örgütlenmifl, merkezi ngiltere de olan bir a d r. (AA) YARIN 3 Hindistan daki kaplanlar virüs tehdidi alt nda YEN DELH - Hindistan da baz kaplan lefllerinde, genellikle köpeklerde görülen ölümcül bir virüse rastlanmas Hindistan makamlar n alarm durumuna geçirdi. Ulusal Kaplan Do al Yaflam n Koruma Yönetimi yetkilisi Racefl Gopal, geçen y l Hindistan n kuzeyinde ve do usunda en az dört kaplanda ve çok say da baflka hayvanda gençlik hastal virüsüne rastland n söyledi. Genellikle köpeklerde görülen ancak di er etobur hayvanlar için ölümcül olan gençlik hastal virüsü, yayg n kaçak avlanma ve yaflam alanlar n n daralmas gibi nedenlerle zaten nesli tükenme tehlikesi alt nda bulunan Hindistan daki kaplan nüfusu için büyük tehdit oluflturuyor. Köpeklerin virüsten afl lanarak korunmas n n mümkün oldu unu belirten uzmanlar, kaplanlar korumak içinse henüz gelifltirilmifl bir afl n n bulunmad na dikkati çekiyor. Köpekler genellikle hastal zarar görmeden atlat rken, kaplanlar, aslanlar, leoparlar da dahil olmak üzere di er hayvanlar, atefl, nöbetler ve hezeyan geçirmelerinin ard ndan hastal a yenik düflüyor. Hindistan n hastal k nedeniyle alarm durumuna geçti ini belirten Gopal, ülkede bulunan her kaplan leflinin gençlik hastal virüsü taramas ndan geçirilece ini ayr ca köpeklerin bu hastal a karfl korunmas amac yla genifl çapl afl lama kampanyas bafllat laca n aç klad. Vakalar n çok genifl bir alanda belirlendi ine iflaret eden uzmanlar, bunun hastal n flimdiden yaban hayat na bulaflt anlam na geldi ini belirtiyor. Gençlik hastal na iliflkin laboratuvar testlerini yapmakla görevli Hindistan Veterinerlik Araflt rma Enstitüsü nün bafl bilim uzman Dr. A.K. fiarma, Bunlar çok rahats z edici bulgular. Vakalar birbirlerine çok uzak alanlarda bulundu. En son tespit edilen vakaysa köpeklerin olmad bir bölgeydi. Görünüfle göre virüs yay l yor dedi. K zam k virüsünün yak n bir akrabas olan ve genellikle evcil köpeklerde görülen gençlik hastal virüsü 1970 li y llar n sonunda ABD deki da gelinci i nüfusunu tükenmenin efli ine getirmiflti. (AA)

4 4 YARIN Turizm Kayseri, do al ve kültürel yap lar yla turizmde gelecek vaat ediyor KAYSER - Türk sinemas n n Alt n Portakal ödüllü oyuncular ndan Kadir nan r, Kayseri nin tarihi ve turistik mekanlar n gezdi. nan r, Kayseri, do al ve kültürel yap lar yla turizmde gelecek vaat ediyor. dedi. Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Türk sinemas n n Alt n Portakal ödüllü oyuncular ndan Kadir nan r ile tiyatro ve sinema oyuncusu Jülide Kural Kayseri de a rlayarak, flehrin kültür varl klar ile turizm de erlerini yerinde tan tt. Vali Düzgün ün davetlisi olarak Kayseri ye gelen Kadir nan r ile Jülide Kural n ilk dura valilik konutu oldu. Samimi ortamda geçen ve özellikle tiyatro, sinema ve turizm üzerine konular n konufluldu u kahvalt n n ard ndan konuklar ile birlikte Cumhuriyet Meydan n yaya olarak gezen Vali Düzgün ile efli Gül Düzgün, özellikle Kayseri Kalesi ve Saat Kulesi ile meydan n etraf nda yer alan Selçuklu eserlerine iliflkin bilgiler aktard. Konuklar n, tarihi kültür varl klar aç s ndan özel bir önem tafl yan ve bu anlamda sokak sa l klaflt rma çal flmalar yap lan Talas ilçesine götüren Vali Düzgün ile efli Gül Düzgün, Ali Saip Pafla Soka ndaki restore edilen evler hakk nda detayl bilgiler verdi. Talas taki Devlet Konukevi ni de konuklar na gezdiren ve buran n bahçesinden Kayseri yi anlatan Vali Düzgün, konuklar n n, Kayseri yi hiç bu kadar güzel bir aç dan görmemifl ve böylesine güzel oldu unu tahmin etmemifltik. sözleri üzerine, Kayseri nin her bir bölgesinin kendine has güzellikleri bulundu unu, kültür varl klar ve do al güzellikleri üzerine yürütülen çal flmalar sonucunda bu güzelliklerin herkes taraf ndan bilinebilir hale gelece ine dikkat çekti. Bu s rada, Talas taki tarihi dokunun ve geçmiflten bugüne medeniyetlerin ruhunun yap larda hala yafl yor olmas n n kendisini oldukça etkiledi ini dile getiren Kadir nan r ise Kayseri nin de bir parças oldu u Kapadokya Bölgesi nde pek çok televizyon yap m gerçeklefltirdik. Say n valimizin ve de erli efllerinin tan t m yla bu bölgenin de özellikle sinema sektöründe de erlendirilebilece ini gördük. Kayseri, do al ve kültürel yap lar yla turizmde gelecek vaat ediyor. diye konufltu. (CHA) Turistler, Antalya'n n tarihi ören yerlerini deve turlar yla tan yor ANTALYA - Antalya'ya tatile gelen Rus ve skandinav turistler tarihi ve do al güzellikleri deve üstünde ziyaret ediyor. Deve üstünde tarihi ören yerlerini gezen Rus, Norveç, sveç, Finlandiya, Danimarka ve Alman turistler Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanl dönemi eserleri hakk nda bilgi al yor. Deve turcular, turlara en fazla Rus ve skandinav ülke turistlerin ilgi gösterdi imi belirtiyor. Rus kültür turizmi uzman As m Bafltu, Antalya'ya gelen Rus turistlerin Alanya, Side Antik Kent, Aspendos Antik Tiyatro, Myra, Düden fielalesi, Manavgat fielalesi, Patara Meclisi, Xanthos ve Termessos Antik Kent'teki tarihi eserleri deve turlar yla yerinde görerek bilgi sahibi oldu unu söyledi. Ruslar n deve turlar yla Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanl dönemi eserleri yak ndan görmeyi sevdi ini belirten Bafltu, "Antalya'ya gelen Ruslar alternatif turizm kapsam nda tarihi ören yerlerini deve turlar yla görüyor. Ruslar, Antalya'n n tarihi ve do al güzelliklerini deve üstünde görmeyi seviyor." ifadesini kulland. Rus Mobaly Turizm Seyahat Acentesi kültür turizmi uzman Olga brahimova, Antalya'ya getirdikleri turistleri tarihi ören yerlerini deve turlar yla gezdirdiklerini kaydetti. Ruslar n, Side Antik Kent'i kumul alanda deve turlar yla gezmeyi sevdi ini belirten brahimov, "Ruslar, Side'de kumul alanda Side Antik Tiyatro, Devlet Agoras ve Piskoposluk Saray çevresini turlarla geziyor. Turlarda bölgedeki tarihi eserleri tan yor. " dedi. skandinav turizm uzman Ali Y ld z, Antalya gelen Norveç, sveç ve Danimarkal turistleri Side, Alanya, Tlos, Myra, Likya Kaya mezarlar ve Xanthos Antik Kent'teki tarihi eserleri deve üstünde görmeyi sevdi ini belirtti. Y ld z, 15 Ocak 2014 skandinav turistlerin en fazla deve turuna Alanya ve Side Antik Kent'te ç kt n söyledi. Deve turcusu Halil Duman, tarihi ören yerlerinde deve turlar na en fazla Alman, Rus ve skandinav turistlerin ç kt n söyledi. Duman, tarihi ören yerlerinde y ll k ortalama 6 bin turistin deve turu yapt n kaydetti. Öte yandan Alman televizyoncu ve belgesel yap mc David Herregon, Antalya bölgesindeki deve turlar n tan t m için çekim yapt. Deve turcular yla röportaj yapan Herregon, çekimleri mart ay nda Almanya'da bir özel televizyon kanal nda yay nlanaca n söyledi. Deve turu kapsam nda 42 farkl ülke turistinden görüfl ald klar n belirten Herregon, turistlerin deve turlar n ilginç ve fastantik bir tur olarak de erlendirdiklerini kaydetti. Herrogon, "Geçmifl y llarda M s r, spanya ve talya'da da deve turlar yla ilgili belgesel yapm flt m. Türkiye'de daha önce Burdur'un Yeflilova ilçesinde bulunan Salda Gölü çevresinde yap lan deve turlar n göldeki aktivitelerle birlefltirerek belgesel yapm flt m. fiimdi Antalya bölgesinde tarihi ören yerleri ve do al güzellikleri deve turlar yla tan maya yönelik belgesel yap yorum. Röportajlarla turistlerin tur sonras yaflad klar heyacan kay t alt na al yoruz." dedi. (CHA)

5 15 Ocak 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.Ekoloji. 2. zmir ilinin bir ilçesi. Kay nbirader. 3. Bir kimse veya bir sorun için halk n olumlu veya olumsuz kan s n n belirmesi için yap lan oylama. 4. Genifllik. Nezir. 5. Samsun ilinin bir ilçesi. ri, kart. 6. Fikir, düflünce. Eskiden Roma kentine verilen ad. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 7. nsan veya hayvan bedeninin kemik çat s. 8. Baya, s radan. Kuzu sesi. Felsefede bir durumdan baflka bir duruma geçme. 9. Küçük torba. Bir baharat türü. 10. Avrupa Uzay Ajans n n k saltmas. Çocuk sahibi olmufl erkek. 11. Japon lirik dram. Üç veya daha çok sesin bir arada t nlamas. 12. Oluflan, meydana gelen. Baston. 13. Hayvan yok etme, öldürme. Bir askeri birli in k saltmas. 14. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, alamet. Gam, keder, kayg. Meslek. 15. Güzel, hofl, sevimli. talya n n eski para birimi. 16. Meksikal lar n ulusal içkisi. Favori. 17. Befl yüz kuruflluk para birimi. laç vererek hastal iyi etmeye çal flma, tedavi etme. 18. Arapçada birinci tekil flah s, ben. Seçkin. 19. S nama, tecrübe etme. Avuç içi. 20. Sahip, s, malik. Piston. Yukar dan afla ya: 1.Rize ilinin bir ilçesi. Bo an otundan ç kar lan ve hekimlikte kullan lan zehirli bir madde. Evcil bir hayvan. 2. Bir organ m z. Efline az rastlanan, çok de erli. Afl r fliflmanl k hastal. Seslenme sözü. 3. Çok Önemli Kifli anlam nda yabanc bir k saltma. Hile, entrika, oyun. Alüminyumun simgesi. Götürü, toptan ifl. 4. Bir tür otomobil yar fl. Tutsakl k. Asalak bir böcek, sak rga. 5. Gö üs kafesini oluflturan kemiklerden her biri, kaburga. Aç k saman rengi. Bebe in bafls z olarak do mas na t p dilinde verilen ad. Tembih sözü. 6. Marlon Brando nun ünlü bir filmi. Yabanincirinin döllenmesinde etkili olan bir sinek. Küçük ve de ersiz bitki. Tah l ambar. M s r n plaka iflareti. 7. Sürdürme, devam ettirme. Eski dilde bulut. Uzakdo u dövüfl sporlar ndan biri. 8. Dil. El s k flma. Astatinin simgesi. Saha, meydan. 9. Piyasada etki ya da tepki. Giysi, elbise. Baz vak f kurulufllar nda fakirlerin doyurulmas için ayr lan tahsisat. 10. Milli stihbarat Teflkilat n n k saltmas. Gümüfl bal na benzer bir bal k. Gö ün en yüksek kat. Türlü eflya ve öteberinin sat ld pazaryeri. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 15 Ocak 2014 TÜS AD: nternetle ilgili düzenleme kayg verici ANKARA - Türkiye de Kas m ay nda tavuk yumurtas üretimi 1,4 milyar adet olarak gerçekleflti. Tavuk yumurtas üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,2 azal rken, bir önceki y l n ayn ay na göre ise yüzde 9,2 artt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2013 y l Kas m ay Kümes Hayvanc l Üretimi verilerini paylaflt. Buna göre kesilen tavuk say s 78 milyon adet, kesilen hindi say s ise 396 bin adet oldu. Kesilen tavuk say s bir önceki aya göre yüzde 12,1 artarken, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 4,1 azald. Kas m ay nda kesilen hindi say s ise bir önceki aya göre yüzde 10,4 artarken, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 0,6 artt. Tavuk eti üretimi 133 bin 956 ton, Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine gelen 'torba tasar 'da yer alan baz düzenlemelerin internette sansür uygulamalar n art racak nitelikte oldu unu ileri sürdü. STANBUL - TÜS AD, "Kayg verici bir düzenlemedir." dedi i tasar n n, temel hak ve özgürlükleri ve her geçen gün büyüyen internet ekonomisini olumsuz etkileyecek hükümlerden ar nd r lmas gerekti- ini ifade etti. TÜS AD, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nun gündemindeki, çeflitli kanunlarda de ifliklik yapan 'torba tasar 'da yer alan internet suçlar na iliflkin düzenlemeler ile ilgili bir aç klama yapt. Aç klamada afla daki görüfllere yer verildi: " nternetin yayg nlaflmas iletiflim ve bilgiye eriflime h z ve yo- unluk kazand rm fl, ekonomik ve sosyal yaflamlar m z kökten de ifltirmifltir. Yaklafl k 20 senelik bir geçmifli olan internette, ifade ve haber alma özgürlü ü, fikri haklar, kiflisel gizlilik gibi konularda yasal zeminin nas l olmas gerekti i hassasiyetle ele al nmas gereken bir konudur. Ülkemizde 2007 tarihli, 5651 say l ' nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar Arac l yla fllenen Suçlara liflkin Kanun' yürürlü e girdi- inden bu yana, binlerce web sitesine eriflim engellenmifltir. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini s - n rland ran sonuçlar do uran Kanun, ayr ca Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin 'ifade özgürlü ü ihlali' karar na da konu olmufltur. Bu geliflmeler Kanun un kapsaml flekilde gözden geçirilmesi gere ine iflaret etmifltir. Hal böyleyken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nun gündemine gelen 5651 say l Kanun de iflikliklerini de içeren 'torba tasar ', internete sansür uygulamalar n art racak nitelikte, kayg verici bir düzenlemedir. Tasar, internet eriflimini engelleme kararlar n n oranl - ölçülü olmas n sa layacak çözümler getirmemektedir. Ayr ca özel hayat n gizlili inin ihlali iddias halinde darenin emriyle eriflimin engellenmesine imkan tan nmas hukuk devleti normlar yla örtüflmemektedir. Tasar n n, temel hak ve özgürlükleri ve her geçen gün büyüyen internet ekonomisini olumsuz etkileyecek hükümlerden ar nd r lmas gerekmektedir. Bilgiye eriflim ve bilginin yay l - m nda çok önemli etkiye sahip internetin ülkemizde sürekli yasaklama refleksleri ile tart fl lmas, bilgi toplumu olma hedefimizle de çeliflkili bir durumdur. Tasar n n ilgili sivil toplum örgütleri, akademisyenlerin ve internet ekosisteminin paydafllar n n görüflleri dikkate al - narak iyilefltirilmesi TBMM den beklentimizdir." (CHA) Kas m da 1,4 milyar tavuk yumurtas üretildi hindi eti üretimi ise 3 bin 570 ton olarak gerçekleflti. Tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 14,2 artarken, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 1,2 artt. Kas m ay nda hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarken, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 0,8 artt.(cha) Kas m'da 611 bin tona yak n inek sütü topland ANKARA - Türkiye deki ticari süt iflletmelerince Kas m ay nda 610 bin 997 ton inek sütü topland. Toplanan inek sütü miktar bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 6,2 artt. Türkiye statistik kurumu (TÜ K) 2013 y l Kas m ay na iliflkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini paylaflt. Kas m ay nda ticari süt iflletmeleri taraf ndan içme sütü üretimi 110 bin 736 ton olarak gerçekleflti ve bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 16,6 art fl gösterdi. nek peyniri üretimi 44 bin 915 ton ile bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 10,7 artt. Koyun, keçi, manda ve kar fl k sütlerden elde edilen peynir çeflitleri ise 469 ton ile bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 25,8 artt. Yo urt üretimi 83 bin 870 ton ile bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 2,2 art fl gösterdi. Ayran üretimi ise 46 bin 115 ton ile bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 10,7 artt. Ayr ca kaymak üretimi 2 bin 245 ton, koyulaflt r lm fl (konsantre) süt üretimi 340 ton, tam ya l, yar m ya l süt tozu ve kaymak tozu üretimi 2 bin 834 ton, ya s z süt tozu üretimi 3 bin 118 ton, tereya üretimi ise 3 bin 174 ton olarak gerçekleflti. (CHA)

7 15 Ocak 2014 ANKARA - Konuyla ilgili olarak Türkiye Halk Bankas Afi Yönetim Kurulu taraf ndan yap lan yaz l aç klamada, flöyle denildi: "Bilindi i üzere Halkbank hisselerinin yüzde 51 i Kamuya ait ve yüzde 49 u ise halka aç k olup banka hisseleri Borsa stanbul da ifllem görmektedir y l ndaki ilk halka arz sürecinde yurt içindeki yat r mc lar ile birlikte uluslararas kurumsal yat - r mc lar taraf ndan Bankam z hisselerine yo un ilgi ve teveccüh gösterilmifltir. Bu ilgi ve teveccüh Bankam z n gösterdi i performansla birleflerek yurtd fl finansal piyasalarda artarak devam etmifl ve Bankam z, befl y l aradan sonra 2012 y l nda yine ülkemizin en baflar l halka arzlar ndan birini gerçeklefltirmifltir. Halkbank son on y ll k dönemde en baflar l bulunan flirketler aras nda yerini alm flt r. Halkbank n ülkemizde oldu u kadar uluslararas kamuoyunda da seçkin bir yeri ve önemli bir itibar mevcuttur. Uzun emekler sonucunda elde edilmifl olan yerel ve global Ekonomi marka de erinin korunmas hususunda azami gayret ve hassasiyet gösterilmesi gerekti ini kamuoyuna bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz. 23 Aral k 2013 tarihinde kamuoyu ile paylaflt m z hususlar özetle bir kez daha vurgulama gere i duymaktay z. * Bankam z tüm ifl ve ifllemlerinde ulusal ve uluslararas düzenlemelere her zaman tam olarak uymufl, paydafllar n n, ifl ortaklar n n ve mevduat sahiplerinin haklar n n korunmas için tüm tedbirleri alm flt r. * Bankam z n tüm ifl ve ifllemleri ilgili denetim otoriteleri taraf ndan düzenli olarak denetlenmektedir. Adli makamlar taraf ndan yürütülen bir soruflturman n Bankam z faaliyetleri ile ilgisi olmad ilgili otoriteler taraf ndan ifade edilmesine ra men, son günlerde medyada Bankam zla ilgili birtak m kas tl, hatal, yanl fl, eksik, yan lt c, haks z haber ve yorumlar n yap lmaya devam edildi i görülmektedir. Ülkemizin önemli kurumlar ndan biri olan Halkbank n yurt içinde ve yurt d fl nda itibar n ve de erini olumsuz etkileyebilecek kas tl, hatal, yanl fl, eksik, yan lt c, haks z haber ve yo- YARIN Halkbank: Soruflturman n banka faaliyetleriyle ilgisi yok Halk Bankas, adli makamlar taraf ndan yürütülen soruflturma ile banka faaliyetleri aras nda bir ilginin olmad n bir kez daha duyurdu.halk Bankas, adli makamlar taraf ndan yürütülen soruflturma ile banka faaliyetleri aras nda bir ilginin olmad n bir kez daha duyurdu. BURSA - Havalar n so umas yla birlikte zirve yapan patatesin kilo fiyat pazar ve market tezgahlar nda kilosu 3-4 lira aras ndan sat fla sunuluyor. stanbul, Antalya ve Bursa gibi büyük hallerde halen kilosu 2 ile 3.20 TL'den sat fla sunulan patates kilo fiyat, halde TL aras ndan sat lan yerli muz fiyatlar n da sollad. Sektör temsilcileri ise patatesteki art fl n havalar n so umas ve kar ya fl n n bafllamas yla daha da artabilece ine dikkat çekiyor. Son zamanlarda patates fiyatlar ndaki art fl devam ediyor. Patatesin, bir zamanlar n 'zengin meyvesi' olarak bilinen muz fiyatlar n sollamas vatandafl da flafl rt yor. Bursa Büyükflehir Hali'nde taze patatesin kilosu 2,6 ile 2.8 TL aras ndan sat l rken yerli muz 2.1 ile 3 TL aras ndan sat l yor. mev- rumlar zuata göre suç teflkil etmektedir. B u çerçevede stanbul Hali'nde ise yerli muzun kilosu 2 ile 2.70 TL aras ndan, taze patatesin ise kilosu 2 ile 3 TL aras ndan sat l yor. Antalya Büyükflehir Belediyesi Hali'nde ise taze patates 2.5 TL ile 3.20 TL aras ndan, yerli muz ise 1.2 ile 3 TL aras ndan sat l yor. Patatesteki art fl n hava flartlar na göre daha da artabilece ine dikkat çeken Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncular Federasyonu (TÜSEMKOM) Baflkan Yüksel Tavflan, patateste yeni mahsulün May s ay nda zmir Ödemifl'te ç - kaca n, bu tarihten önce bir düflüfl beklemediklerini söyledi. Yüksel Tavflan flunlar kaydetti: "Sektörde maalesef altyap s olan üretim planlamas n n olmad ndan fiyat istikrar sa lanm yor. Geçen y l üretici, elindeki patates kurufltan satmak zorunda kald. 7 bu tür haber ve yorumlara kaynakl k edenler, bu haber ve yorumlar yapan ve yayanlar hakk nda, Bankac l k Kanunu baflta olmak üzere yasalar n Bankam za verdi i tüm haklar kullanaca m z hususundaki kararl l m z kamuoyunun bilgisine sunar z." So uk hava ile birlikte zirve yapan patates, muzu sollad fiimdi piyasada patates fiyatlar konufluluyor. Çünkü mal yok. Depolardaki ürün de iklim flartlar na göre de iflkenlik gösteriyor. Köylü geçen y l patates etmekten b kt. Ama flimdi yeni mahsul ç k ncaya kadar fiyatlar uçacak. Bunun sebebi altyap s olan bir üretim planlamas yok. Patateste ilk mahsul zmir Ödemifl'te May s ay nda bekleniyor. Ama muz fiyatlar nda bir art fl ya da düflüfl yok. Muz senelerdir hep ayn düzeyde sat l yor. Muz, gelecek sene de ayn düzeyde sat l r, ama patates bolluk olunca fiyat düflecektir. Mesela havuçta bir art fl vard. Üreticiler, havuçlar toprak alt nda sakl yordu. Havalar s cakl biraz art nca havuç piyasaya ç kt ve halde kilosu kurufla kadar geriledi." (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi 15 Ocak 2014 'ÖTV otomotivi içeride vurur ama ihracat etkilemez' 'Bölge odalar ile ortak projeler gerçeklefltirmeliyiz' ABD Merkez Bankas (FED) n n tahvil al m n azaltma karar ve Türkiye deki siyasi olaylarla yükselen döviz, son ÖTV zamlar ve kredi taksit miktar n n 36 ayla s n rland r lmas, otomotiv sektörünü de sarst. Yaflar Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Baflkan Doç. Dr. Umut Halaç, 2013'te yüzde 9,72 art flla 853 bin 378 adede yükselen otomotiv pazar n n, 2014 te iç piyasada büyümesinin hayal oldu unu söyledi. ZM R - kinci el pazar nda ilk etapta hareketlilik olabilece ini ancak birkaç ay sonra orada da fiyatlar n yükselece- ini belirten Halaç, geçen y l yüzde 12 art fl ve 21,3 milyar dolarla kapatarak flampiyon olan otomotiv ihracatç lar n n ise yapt klar uzun süreli anlaflmalar sebebiyle 2014 ün ilk yar s nda kay p yaflamas n beklemedi ini kaydetti. Otomotiv Distribütörleri Derne i (ODD) verilerine göre 2013 y l nda otomobil ve hafif ticari araç pazar yüzde 9,72 büyüyüp 853 bin 378 adet oldu. Binek otomobil sat fllar, 19,48 artarak 664 bin 655 adetle rekor k rd. Sat lan arabalar n yüzde 78 inin ithal olmas, dövizdeki h zl yükselifl sebebiyle maliyetin artmas, cari aç n azalt lmas için al - nan kararlar sebebiyle tafl t kredilerinde peflinat n yükseltilmesi ve en fazla 36 ay taksit s n rlamas getirmesi, sektörde bu y l için büyüme umutlar n azaltt. Geliflmelerin otomotiv sektörüne etkisini de erlendiren Doç. Dr. Halaç, arz n ço- unun ithal olmas sebebiyle kur bask s n n sektörde büyük s k nt ya yol açaca n söyledi. Yeni araba alanlar n yüzde 52 sinin kredi kulland n vurgulayarak, Yurtiçi sat fl n n yüzde 78 ini ithalatla yapan sektör, kur bask s nedeniyle zaten s k nt yaflamaya bafllam flt. BDDK n n ald, taksit say s n n s n rland r lmas ve peflinat miktar n n art r lmas karar daha da olumsuz etkileyecektir. Tüm bunlara ilave olarak ÖTV art fl da gelince, sektörün 2013 teki büyümeyi yakalayamayaca n düflünüyorum te iç piyasada büyüme beklemek hayal olur. dedi. Binek otomobilde yaflanan art fla karfl l k hafif ticari araç sat fl ndaki yüzde 14,79 luk azal flla 188 bin 723 rakam - n n normal oldu unu kaydeden Halaç, ki y l önce hafif ticari araçta vergi çok düflüktü. Bu nedenle birçok kifli, ticaret yapmamas na karfl n binek otomobil yerine bu tarz tafl tlar tercih etti. Bu tercih abart l rakamlara ulafl l nca yeni bir vergi düzenlemesi yap ld. fiimdi yaln zca flirketler, bu tafl tlar vergi indirimleriyle sat n alabiliyor. Otomobil kiralama firmalar, bu indirimden faydalanamad için binek otomobilleri tercih ediyor. Ayr ca K ve SRC belgesi, artan trafik denetimleri, h z s n r n n daha az olmas gibi etkenler de rakamlar n düflmesinde etken. fleklinde konufltu. Halaç, geçen y l lüks tafl t sat fllar n n yükseldi ini de hat rlatarak, Çok pahal olan süper lüks tafl tlar n sat fl da yüzde 14 artm fl ancak bu y l artan ÖTV ve kur dengeleri nedeniyle ayn rakamlar yakalayabileceklerini düflünmüyorum. dedi. Umut Halaç, geçen y l yüzde 12 art fl ve 21,3 milyar dolarl k sat flla kapatarak Türkiye ihracat flampiyonu olan otomotiv sektörünün, yapt klar uzun süreli anlaflmalar sayesinde 2014 ün ilk yar s nda kay p yaflamas n beklemedi ini kaydetti: hracatç lar n sözleflmeleri uzun süreli, bu nedenle k sa vadede s k nt yaflayacaklar n düflünmüyorum. Kur art fl, belli bir oranda ihracatç n n k sa vadede ifline bile yarar. kinci yar da da ihracatç lar n bir yolunu bulup yeni y l da art flla kapatacaklar n düflünüyorum. Geçen y l ülke genelinde yaklafl k 4,5 milyon ikinci el araban n sat ld n aktaran Doç. Dr. Halaç, yeni otomobil fiyatlar ndaki art fla ba l olarak ilk etapta ikinci el tafl tlara ilgi olaca n ancak onda da fiyatlar k sa süre sonra yukar ç kaca için çok büyük art fl beklemedi ini dile getirdi. (CHA) ESK fieh R - Eskiflehir Ticaret Odas (ETO) Baflkan Metin Güler, çevre illerle bölge ticaret ve sanayisini ata a kald racak ortak projeler yürütülmesi gerekti ini söyledi. ETO Baflkan Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Fevzi Uzun ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. ETO Yunus Emre Toplant Salonu nda gerçekleflen toplant da konuflan Güler, ticaret ve sanayi odalar n n bulundu u flehir ve bölgenin kalk nmas için önemli rol oynad n kaydetti. Bu ba lamda karfl l kl iflbirli inin ve projelerde birlikte hareket etmenin hem bölge hem de ülke ekonomisine katk sa layaca n belirten Güler, Eskiflehir ve çevresindeki illerin çok önemli f rsatlara sahip oldu unu, ortak irade ile bu f rsatlar de- erlendirmek gerekti ini vurgulad. Bölge ekonomisinin gelece i için Eskiflehir Ticaret Odas olarak çevre illerdeki tüm oda ve kurulufllarla iflbirli ine haz r olduklar n aktaran Güler, flbirli i için öncelikle bir araya gelmek gerekiyor. Bunun ilk ad m n gerçeklefltirdik. Bundan böyle hem Bilecik hem de tüm çevre iller ile hedef birli i yapmal y z." dedi. Güler, ETO olarak 2014 vizyonlar nda bölge odalar - na da yer vermek istediklerini belirtti. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Fevzi Uzun ise ETO Baflkan Güler in bölge odalar n n hedef birli i ça r s n çok olumlu bulduklar n dile getirdi. Bu ça r ya destek vermeye haz r olduklar n ifade eden Uzun, Bilecik TSO olarak bölge ve ülke ekonomisi için iflbirli i yapmaktan memnuniyet duyacaklar n anlatt.(cha)

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il

Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il Ankara

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ÇANKAYA n n kumbaras doluyor HABER 17 DE 4 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Çankaya Belediyesi

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı