Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye yi kurak bir y l bekliyor"

Transkript

1 HABER 17 DE GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana gelmesinin beklendi i bildirildi. Küresel s nman n çok ciddi boyutlara ulaflt n belirten Prof. Kad o lu "S cakl kla birlikte ya fl artsa sorun yok. Ancak ya mur art fl sadece Karadeniz'de olacak. Ege, Akdeniz ve ç Anadolu kavrulacak" ifadelerini kulland. Türkiye yi kurak bir y l bekliyor 15 OCAK 2014 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr HABER 17 DE Türkiye dünyan n en kalabal k 19. ülkesi HABER 18 DE ÖSYS ye baflvuru için son gün Emniyet Genel Müdürlü ü (EGM) Kriminal Dairesi Baflkanl Olay Yeri nceleme ve Kimlik Tespiti fiube Müdürü Fatih Koç, "Sistemimizde, 17,5 milyon kifliye ait parmak izi kay tl. Kay tl kifliler, ehliyet, pasaport, silah ruhsat baflvurular nda, özel güvenlik görevlileri veya polisler. Emniyet teflkilat nda çal flan kiflilerin parmak izleri de kay tl ve gözalt na al nan, adli olaylara kar flan kifliler" dedi. Polis olay yeri ve kimlik tespiti çal flmalar yla bilinmeyenleri ayd nlat yor. Olay yerinde b rak lan parmak izi, zanl y tespit etmekte önemli bir etken iken, yap lan çal flmalarla tan nmaz haldeki bir cesedin de kimli i tespit edilebiliyor. Polis, bu kapsamda 81 il emniyet müdürlü ünde flube müdürlü ü olarak hizmet veriyor. HABER 18 DE PURSAKLAR WUSHU DA 5 MADALYA KAZANDI Haberi 16 da ATIK MALZEMELERDEN 182 YILLIK CAM RESTORE ED LD Haberi 15 te ELEKTR KL ARAÇ PROJES HAZIRLIYORLAR Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin ANKARA - Son 30 y l n rekorunu k rarak en yüksek seyirci say s na ulaflan Türk sinemas, baflar grafi ini giderek art r yor. Kültür ve Turizm Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, 2013 te en çok izlenen 10 filmden 9 u yerli yap m oldu. zlenme oran nda son befl y ld r Avrupa birincisi olan Türk sinemas n n, geride b rakt m z sezonda izlenme oran yüzde 57,7 ye ulaflt. 30 y l aradan sonra 28 milyon 990 bin 773 izleyici say s ile rekor k ran Türk sinemas, 2013 sezonunda 270 milyon 598 bin 592 lira has lat elde etti. Sinema seyirci say s toplamda 50 milyon 405 bin, elde edilen sinema has lat ise 505 milyon 259 bin 847 lira olurken, sinema salonlar n dolduran toplam seyirci say s ndaki art fl ise yüzde 15 e ç kt. -Dü ün Dernek ilk s rada Y l n en çok izlenen filmi s ralamas nda aral k ay nda vizyona giren Dü ün Dernek birinci s raya yerleflirken, vizyona giren yerli filmlerin 26 s Kültür ve Turizm Bakanl deste i ile çekilen filmlerden olufltu. Aç klamada, konuyla ilgili de erlendirmelerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, Türkiye nin ekonomik ve kültürel hayat na büyük katk lar sa layan sinema sektörünün 2013 te büyük baflar lara imza att n belirtti. Sineman n, Türkiye nin imaj n do rudan etkileyen, sesini kendi imkanlar yla ve kendi sanatç lar yla dünyaya duyurabildi i stratejik öneme sahip bir sektör oldu unu vurgulayan Çelik, Türk sinemas her geçen gün özgün nitelikleriyle öne ç kmaktad r. Dünya sinemas içinde Türk sinemas markas olarak ayr cal kl bir yer edinmektedir. Önümüzdeki dönemde, küresel düzeyde Türkiye nin sinema diliyle sesi daha çok duyulacakt r. Bakanl k olarak stratejik hedefimiz sektörün tüm sorunlar n çözmek, Türk sinemas n n dünyadaki imaj n daha da yükseltmek ve küresel düzeyde rekabet imkanlar n art rmakt r. Bakanl k olarak sinema alan nda ç tay her geçen gün daha da yükseltmek için deste imizi art rarak devam ettirece iz, sektörün önünü açacak ad mlar kararl l kla ataca z ifadesini kulland. (AA) 15 Ocak te en çok yerli film izlendi METALL CA, hayranlar na sürpriz yapmaya haz rlan yor ANKARA - Heavy metalin efsanevi gruplar ndan Metallica, Grammy ödül töreninde kariyerinin en benzersiz konserlerinden birini vermeye haz rlan yor. Dokuz kez Grammy ödülüne lay k görülerek k r lmas güç bir rekora imza atan grup, ödül töreninde ünlü Çinli piyanist Lang Lang ile sahneyi paylaflacak. Metallica n n resmi internet sitesinde yap lan aç klamada, Grammy ödül töreninde son sahneye ç k fl m z n üzerinden 22 y l geçti. Yeniden törene davet edilmekten büyük onur duyduk. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için Lang ile çal flmaya karar verdik. Bu çal flma, müzik kariyerimizin en benzersiz performanslar ndan biri olacak denildi. 56. Grammy ödül töreni, 26 Ocak ta Los Angeles taki Staples Merkezi nde yap lacak. Sunuculu unu LL Cool J nin üstlenece i gecede Lorde, Katy Perry, Daft Punk ve Stevie Wonder da sahne alacak.(aa) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Halam Geldi, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Dinazorlarla Yürümek, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Oldboy, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Justin Bieber s Believe, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Halam Geldi, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Kedi Özledi, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Justin Bieber s Believe, Kedi Özledi, Erkekler, Dinazorlarla Yürümek, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Halam Geldi, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Kedi Özledi, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek, Su ve Atefl Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Dü ün Dernek Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Halam Geldi, Patron Mutlu Son stiyor, Erkekler, Bu flte Bir Yaln zl k Var, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum (Armada) Halam Geldi, Oldboy, Walter Mitty nin Gizli Yaflam, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Halam Geldi, Oldboy, Walter Mitty nin Gizli Yaflam, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, blisin O lu 13. Vahflet, Senin Hikayen, Kedi Özledi, Erkekler, Bu flte Bir Yaln zl k Var, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek

3 15 Ocak 2014 ANKARA - Uzun y llard r küçük yaflta ve zorla evlilikler sorunu hakk nda çal flmalar yürüten Uçan Süpürge Derne i, çocuk evlilikler, çocuk haklar yla ilgili özel günler ve kavramlara iliflkin Çocuk Gelinler Sözlü ü haz rlad. Uçan Süpürge Derne i Editörü Selen Do an, AA muhabirine, böyle bir sözlü ün ilk kez haz rland n belirtti. Bunun bir gereksinim oldu una dikkat çeken Do an, Çünkü çocuk gelinler dendi inde, herkes farkl bir fley alg l yordu ve do al olarak, yaln zca yafllar nda evlendirilmifl k z çocuklar akla geliyordu dedi. Dernek olarak çal flmalar na çocuk gelin kimdir sorusuna yan t vererek bafllad klar n anlatan Do an, flöyle devam etti: 18 yafl n doldurmadan yap lm fl evlilikler, çocuk evlilikleridir. Bunun yan s ra çocuk evliliklerinin sebep oldu u sorunlar, hastal klar, bu konudaki hukuki düzenlemeler, çocuk haklar yla ilgili özel günler ve bu sorunla iliflkisi olan her fleyi bir araya getirelim, bir sözlük yapal m dedik. Bu bence kamu yönetiminin, karar vericilerin, yetiflkinlerin ve çocuk ve kad n haklar alan nda çal flan kiflilerin yararlanabilece i bir kaynak oldu. Çünkü çocuk evlilikleriyle iliflkili kavramlar basit ve anlafl l r bir dille yazd k, yazarken de toplumsal cinsiyet bak fl aç s n gözettik. Sözlü e kavram önerilerini bekliyoruz Her fleyin bilmekle bafllad n, üzerinde çal fl lan konunun kavramsal çerçevesinin iyi çizilmesiyle sonuca var labilece ini ifade eden Do an, Bu sözlük, bu ifle yarayacak. Bu, interaktif bir sözlük olsun istiyoruz. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler, ilgili kurumlar, hatta duyarl vatandafllar sözlü e eklenmek üzere kavramlar önerebilirler, bize yaz p gönderebilirler diye konufltu. Do an, sözlü e yak nda online Yaflam H CR 14 Rebi-ül Evvel 1435 olarak, derne in internet sitesinden ulafl labilece ini kaydetti. -Sözlükte yer alan kavramlardan örnekler Çocuk Gelinler Sözlü ü nde, A dan Z ye, 100 üzerinde kavram yer al yor. Sözlük, flartl nakit transferi, ilgili kurulufllar, zorunlu e itim, medeni yasa, nafaka, nikah, zorla evlilik, istismar biçimleri, evlilik yafl, evlilik sözleflmesi, do um kontrolü, çocuk iflçili i, çocuk adalet sistemi, boflanma, aile planlamas gibi çeflitli kavramlar hakk nda aç klamalar içeriyor. Sözlükte yer alan baz kavramlar flöyle: Acil Yard m Hatt : Küçük yaflta evlendirme tehdidi alt ndaki bireylerin aray p güvenlik, sa l k, psikoloji veya hukuk deste i alabilece i telefon numaras d r. Devlete ait tek yard m hakk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl bünyesindeki ALO 183 tür. Berdel: Eskisi kadar yayg n olmasa da halen görülen bir evlendirme biçimidir. Yasal de ildir. RUM msak : Kanun-i Sani Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Çocuk Gelinler Sözlü ü haz rland Çocu a Karfl fiiddeti Önlemek çin Ortakl k A : UNICEF in deste iyle kurulmufltur. Amac, Türkiye de çocuklar n yarar na faaliyet gösteren ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocu a karfl fliddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çal flmalar n kolaylaflt rmak ve desteklemektir. Çocu un yüksek yarar : Çocuk Haklar Sözleflmesi nin 3. maddesine göre, kamusal ya da özel sosyal yard m kurulufllar, mahkemeler, idari makamlar ya da yasama organlar taraf ndan yap lan ve çocuklar ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocu un yarar temel düflüncedir. Çocuk Haklar zleme Komitesi: Çocuk Haklar Sözleflmesi nin üye devletlerce uygulanmas n izleyen ba ms z uzmanlardan oluflmufl bir organd r. Girls not Brides: Çocuk evliliklerini durdurmak için küresel çapta örgütlenmifl, merkezi ngiltere de olan bir a d r. (AA) YARIN 3 Hindistan daki kaplanlar virüs tehdidi alt nda YEN DELH - Hindistan da baz kaplan lefllerinde, genellikle köpeklerde görülen ölümcül bir virüse rastlanmas Hindistan makamlar n alarm durumuna geçirdi. Ulusal Kaplan Do al Yaflam n Koruma Yönetimi yetkilisi Racefl Gopal, geçen y l Hindistan n kuzeyinde ve do usunda en az dört kaplanda ve çok say da baflka hayvanda gençlik hastal virüsüne rastland n söyledi. Genellikle köpeklerde görülen ancak di er etobur hayvanlar için ölümcül olan gençlik hastal virüsü, yayg n kaçak avlanma ve yaflam alanlar n n daralmas gibi nedenlerle zaten nesli tükenme tehlikesi alt nda bulunan Hindistan daki kaplan nüfusu için büyük tehdit oluflturuyor. Köpeklerin virüsten afl lanarak korunmas n n mümkün oldu unu belirten uzmanlar, kaplanlar korumak içinse henüz gelifltirilmifl bir afl n n bulunmad na dikkati çekiyor. Köpekler genellikle hastal zarar görmeden atlat rken, kaplanlar, aslanlar, leoparlar da dahil olmak üzere di er hayvanlar, atefl, nöbetler ve hezeyan geçirmelerinin ard ndan hastal a yenik düflüyor. Hindistan n hastal k nedeniyle alarm durumuna geçti ini belirten Gopal, ülkede bulunan her kaplan leflinin gençlik hastal virüsü taramas ndan geçirilece ini ayr ca köpeklerin bu hastal a karfl korunmas amac yla genifl çapl afl lama kampanyas bafllat laca n aç klad. Vakalar n çok genifl bir alanda belirlendi ine iflaret eden uzmanlar, bunun hastal n flimdiden yaban hayat na bulaflt anlam na geldi ini belirtiyor. Gençlik hastal na iliflkin laboratuvar testlerini yapmakla görevli Hindistan Veterinerlik Araflt rma Enstitüsü nün bafl bilim uzman Dr. A.K. fiarma, Bunlar çok rahats z edici bulgular. Vakalar birbirlerine çok uzak alanlarda bulundu. En son tespit edilen vakaysa köpeklerin olmad bir bölgeydi. Görünüfle göre virüs yay l yor dedi. K zam k virüsünün yak n bir akrabas olan ve genellikle evcil köpeklerde görülen gençlik hastal virüsü 1970 li y llar n sonunda ABD deki da gelinci i nüfusunu tükenmenin efli ine getirmiflti. (AA)

4 4 YARIN Turizm Kayseri, do al ve kültürel yap lar yla turizmde gelecek vaat ediyor KAYSER - Türk sinemas n n Alt n Portakal ödüllü oyuncular ndan Kadir nan r, Kayseri nin tarihi ve turistik mekanlar n gezdi. nan r, Kayseri, do al ve kültürel yap lar yla turizmde gelecek vaat ediyor. dedi. Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Türk sinemas n n Alt n Portakal ödüllü oyuncular ndan Kadir nan r ile tiyatro ve sinema oyuncusu Jülide Kural Kayseri de a rlayarak, flehrin kültür varl klar ile turizm de erlerini yerinde tan tt. Vali Düzgün ün davetlisi olarak Kayseri ye gelen Kadir nan r ile Jülide Kural n ilk dura valilik konutu oldu. Samimi ortamda geçen ve özellikle tiyatro, sinema ve turizm üzerine konular n konufluldu u kahvalt n n ard ndan konuklar ile birlikte Cumhuriyet Meydan n yaya olarak gezen Vali Düzgün ile efli Gül Düzgün, özellikle Kayseri Kalesi ve Saat Kulesi ile meydan n etraf nda yer alan Selçuklu eserlerine iliflkin bilgiler aktard. Konuklar n, tarihi kültür varl klar aç s ndan özel bir önem tafl yan ve bu anlamda sokak sa l klaflt rma çal flmalar yap lan Talas ilçesine götüren Vali Düzgün ile efli Gül Düzgün, Ali Saip Pafla Soka ndaki restore edilen evler hakk nda detayl bilgiler verdi. Talas taki Devlet Konukevi ni de konuklar na gezdiren ve buran n bahçesinden Kayseri yi anlatan Vali Düzgün, konuklar n n, Kayseri yi hiç bu kadar güzel bir aç dan görmemifl ve böylesine güzel oldu unu tahmin etmemifltik. sözleri üzerine, Kayseri nin her bir bölgesinin kendine has güzellikleri bulundu unu, kültür varl klar ve do al güzellikleri üzerine yürütülen çal flmalar sonucunda bu güzelliklerin herkes taraf ndan bilinebilir hale gelece ine dikkat çekti. Bu s rada, Talas taki tarihi dokunun ve geçmiflten bugüne medeniyetlerin ruhunun yap larda hala yafl yor olmas n n kendisini oldukça etkiledi ini dile getiren Kadir nan r ise Kayseri nin de bir parças oldu u Kapadokya Bölgesi nde pek çok televizyon yap m gerçeklefltirdik. Say n valimizin ve de erli efllerinin tan t m yla bu bölgenin de özellikle sinema sektöründe de erlendirilebilece ini gördük. Kayseri, do al ve kültürel yap lar yla turizmde gelecek vaat ediyor. diye konufltu. (CHA) Turistler, Antalya'n n tarihi ören yerlerini deve turlar yla tan yor ANTALYA - Antalya'ya tatile gelen Rus ve skandinav turistler tarihi ve do al güzellikleri deve üstünde ziyaret ediyor. Deve üstünde tarihi ören yerlerini gezen Rus, Norveç, sveç, Finlandiya, Danimarka ve Alman turistler Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanl dönemi eserleri hakk nda bilgi al yor. Deve turcular, turlara en fazla Rus ve skandinav ülke turistlerin ilgi gösterdi imi belirtiyor. Rus kültür turizmi uzman As m Bafltu, Antalya'ya gelen Rus turistlerin Alanya, Side Antik Kent, Aspendos Antik Tiyatro, Myra, Düden fielalesi, Manavgat fielalesi, Patara Meclisi, Xanthos ve Termessos Antik Kent'teki tarihi eserleri deve turlar yla yerinde görerek bilgi sahibi oldu unu söyledi. Ruslar n deve turlar yla Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanl dönemi eserleri yak ndan görmeyi sevdi ini belirten Bafltu, "Antalya'ya gelen Ruslar alternatif turizm kapsam nda tarihi ören yerlerini deve turlar yla görüyor. Ruslar, Antalya'n n tarihi ve do al güzelliklerini deve üstünde görmeyi seviyor." ifadesini kulland. Rus Mobaly Turizm Seyahat Acentesi kültür turizmi uzman Olga brahimova, Antalya'ya getirdikleri turistleri tarihi ören yerlerini deve turlar yla gezdirdiklerini kaydetti. Ruslar n, Side Antik Kent'i kumul alanda deve turlar yla gezmeyi sevdi ini belirten brahimov, "Ruslar, Side'de kumul alanda Side Antik Tiyatro, Devlet Agoras ve Piskoposluk Saray çevresini turlarla geziyor. Turlarda bölgedeki tarihi eserleri tan yor. " dedi. skandinav turizm uzman Ali Y ld z, Antalya gelen Norveç, sveç ve Danimarkal turistleri Side, Alanya, Tlos, Myra, Likya Kaya mezarlar ve Xanthos Antik Kent'teki tarihi eserleri deve üstünde görmeyi sevdi ini belirtti. Y ld z, 15 Ocak 2014 skandinav turistlerin en fazla deve turuna Alanya ve Side Antik Kent'te ç kt n söyledi. Deve turcusu Halil Duman, tarihi ören yerlerinde deve turlar na en fazla Alman, Rus ve skandinav turistlerin ç kt n söyledi. Duman, tarihi ören yerlerinde y ll k ortalama 6 bin turistin deve turu yapt n kaydetti. Öte yandan Alman televizyoncu ve belgesel yap mc David Herregon, Antalya bölgesindeki deve turlar n tan t m için çekim yapt. Deve turcular yla röportaj yapan Herregon, çekimleri mart ay nda Almanya'da bir özel televizyon kanal nda yay nlanaca n söyledi. Deve turu kapsam nda 42 farkl ülke turistinden görüfl ald klar n belirten Herregon, turistlerin deve turlar n ilginç ve fastantik bir tur olarak de erlendirdiklerini kaydetti. Herrogon, "Geçmifl y llarda M s r, spanya ve talya'da da deve turlar yla ilgili belgesel yapm flt m. Türkiye'de daha önce Burdur'un Yeflilova ilçesinde bulunan Salda Gölü çevresinde yap lan deve turlar n göldeki aktivitelerle birlefltirerek belgesel yapm flt m. fiimdi Antalya bölgesinde tarihi ören yerleri ve do al güzellikleri deve turlar yla tan maya yönelik belgesel yap yorum. Röportajlarla turistlerin tur sonras yaflad klar heyacan kay t alt na al yoruz." dedi. (CHA)

5 15 Ocak 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.Ekoloji. 2. zmir ilinin bir ilçesi. Kay nbirader. 3. Bir kimse veya bir sorun için halk n olumlu veya olumsuz kan s n n belirmesi için yap lan oylama. 4. Genifllik. Nezir. 5. Samsun ilinin bir ilçesi. ri, kart. 6. Fikir, düflünce. Eskiden Roma kentine verilen ad. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 7. nsan veya hayvan bedeninin kemik çat s. 8. Baya, s radan. Kuzu sesi. Felsefede bir durumdan baflka bir duruma geçme. 9. Küçük torba. Bir baharat türü. 10. Avrupa Uzay Ajans n n k saltmas. Çocuk sahibi olmufl erkek. 11. Japon lirik dram. Üç veya daha çok sesin bir arada t nlamas. 12. Oluflan, meydana gelen. Baston. 13. Hayvan yok etme, öldürme. Bir askeri birli in k saltmas. 14. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, alamet. Gam, keder, kayg. Meslek. 15. Güzel, hofl, sevimli. talya n n eski para birimi. 16. Meksikal lar n ulusal içkisi. Favori. 17. Befl yüz kuruflluk para birimi. laç vererek hastal iyi etmeye çal flma, tedavi etme. 18. Arapçada birinci tekil flah s, ben. Seçkin. 19. S nama, tecrübe etme. Avuç içi. 20. Sahip, s, malik. Piston. Yukar dan afla ya: 1.Rize ilinin bir ilçesi. Bo an otundan ç kar lan ve hekimlikte kullan lan zehirli bir madde. Evcil bir hayvan. 2. Bir organ m z. Efline az rastlanan, çok de erli. Afl r fliflmanl k hastal. Seslenme sözü. 3. Çok Önemli Kifli anlam nda yabanc bir k saltma. Hile, entrika, oyun. Alüminyumun simgesi. Götürü, toptan ifl. 4. Bir tür otomobil yar fl. Tutsakl k. Asalak bir böcek, sak rga. 5. Gö üs kafesini oluflturan kemiklerden her biri, kaburga. Aç k saman rengi. Bebe in bafls z olarak do mas na t p dilinde verilen ad. Tembih sözü. 6. Marlon Brando nun ünlü bir filmi. Yabanincirinin döllenmesinde etkili olan bir sinek. Küçük ve de ersiz bitki. Tah l ambar. M s r n plaka iflareti. 7. Sürdürme, devam ettirme. Eski dilde bulut. Uzakdo u dövüfl sporlar ndan biri. 8. Dil. El s k flma. Astatinin simgesi. Saha, meydan. 9. Piyasada etki ya da tepki. Giysi, elbise. Baz vak f kurulufllar nda fakirlerin doyurulmas için ayr lan tahsisat. 10. Milli stihbarat Teflkilat n n k saltmas. Gümüfl bal na benzer bir bal k. Gö ün en yüksek kat. Türlü eflya ve öteberinin sat ld pazaryeri. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 15 Ocak 2014 TÜS AD: nternetle ilgili düzenleme kayg verici ANKARA - Türkiye de Kas m ay nda tavuk yumurtas üretimi 1,4 milyar adet olarak gerçekleflti. Tavuk yumurtas üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,2 azal rken, bir önceki y l n ayn ay na göre ise yüzde 9,2 artt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2013 y l Kas m ay Kümes Hayvanc l Üretimi verilerini paylaflt. Buna göre kesilen tavuk say s 78 milyon adet, kesilen hindi say s ise 396 bin adet oldu. Kesilen tavuk say s bir önceki aya göre yüzde 12,1 artarken, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 4,1 azald. Kas m ay nda kesilen hindi say s ise bir önceki aya göre yüzde 10,4 artarken, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 0,6 artt. Tavuk eti üretimi 133 bin 956 ton, Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine gelen 'torba tasar 'da yer alan baz düzenlemelerin internette sansür uygulamalar n art racak nitelikte oldu unu ileri sürdü. STANBUL - TÜS AD, "Kayg verici bir düzenlemedir." dedi i tasar n n, temel hak ve özgürlükleri ve her geçen gün büyüyen internet ekonomisini olumsuz etkileyecek hükümlerden ar nd r lmas gerekti- ini ifade etti. TÜS AD, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nun gündemindeki, çeflitli kanunlarda de ifliklik yapan 'torba tasar 'da yer alan internet suçlar na iliflkin düzenlemeler ile ilgili bir aç klama yapt. Aç klamada afla daki görüfllere yer verildi: " nternetin yayg nlaflmas iletiflim ve bilgiye eriflime h z ve yo- unluk kazand rm fl, ekonomik ve sosyal yaflamlar m z kökten de ifltirmifltir. Yaklafl k 20 senelik bir geçmifli olan internette, ifade ve haber alma özgürlü ü, fikri haklar, kiflisel gizlilik gibi konularda yasal zeminin nas l olmas gerekti i hassasiyetle ele al nmas gereken bir konudur. Ülkemizde 2007 tarihli, 5651 say l ' nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar Arac l yla fllenen Suçlara liflkin Kanun' yürürlü e girdi- inden bu yana, binlerce web sitesine eriflim engellenmifltir. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini s - n rland ran sonuçlar do uran Kanun, ayr ca Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin 'ifade özgürlü ü ihlali' karar na da konu olmufltur. Bu geliflmeler Kanun un kapsaml flekilde gözden geçirilmesi gere ine iflaret etmifltir. Hal böyleyken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nun gündemine gelen 5651 say l Kanun de iflikliklerini de içeren 'torba tasar ', internete sansür uygulamalar n art racak nitelikte, kayg verici bir düzenlemedir. Tasar, internet eriflimini engelleme kararlar n n oranl - ölçülü olmas n sa layacak çözümler getirmemektedir. Ayr ca özel hayat n gizlili inin ihlali iddias halinde darenin emriyle eriflimin engellenmesine imkan tan nmas hukuk devleti normlar yla örtüflmemektedir. Tasar n n, temel hak ve özgürlükleri ve her geçen gün büyüyen internet ekonomisini olumsuz etkileyecek hükümlerden ar nd r lmas gerekmektedir. Bilgiye eriflim ve bilginin yay l - m nda çok önemli etkiye sahip internetin ülkemizde sürekli yasaklama refleksleri ile tart fl lmas, bilgi toplumu olma hedefimizle de çeliflkili bir durumdur. Tasar n n ilgili sivil toplum örgütleri, akademisyenlerin ve internet ekosisteminin paydafllar n n görüflleri dikkate al - narak iyilefltirilmesi TBMM den beklentimizdir." (CHA) Kas m da 1,4 milyar tavuk yumurtas üretildi hindi eti üretimi ise 3 bin 570 ton olarak gerçekleflti. Tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 14,2 artarken, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 1,2 artt. Kas m ay nda hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarken, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 0,8 artt.(cha) Kas m'da 611 bin tona yak n inek sütü topland ANKARA - Türkiye deki ticari süt iflletmelerince Kas m ay nda 610 bin 997 ton inek sütü topland. Toplanan inek sütü miktar bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 6,2 artt. Türkiye statistik kurumu (TÜ K) 2013 y l Kas m ay na iliflkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini paylaflt. Kas m ay nda ticari süt iflletmeleri taraf ndan içme sütü üretimi 110 bin 736 ton olarak gerçekleflti ve bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 16,6 art fl gösterdi. nek peyniri üretimi 44 bin 915 ton ile bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 10,7 artt. Koyun, keçi, manda ve kar fl k sütlerden elde edilen peynir çeflitleri ise 469 ton ile bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 25,8 artt. Yo urt üretimi 83 bin 870 ton ile bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 2,2 art fl gösterdi. Ayran üretimi ise 46 bin 115 ton ile bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 10,7 artt. Ayr ca kaymak üretimi 2 bin 245 ton, koyulaflt r lm fl (konsantre) süt üretimi 340 ton, tam ya l, yar m ya l süt tozu ve kaymak tozu üretimi 2 bin 834 ton, ya s z süt tozu üretimi 3 bin 118 ton, tereya üretimi ise 3 bin 174 ton olarak gerçekleflti. (CHA)

7 15 Ocak 2014 ANKARA - Konuyla ilgili olarak Türkiye Halk Bankas Afi Yönetim Kurulu taraf ndan yap lan yaz l aç klamada, flöyle denildi: "Bilindi i üzere Halkbank hisselerinin yüzde 51 i Kamuya ait ve yüzde 49 u ise halka aç k olup banka hisseleri Borsa stanbul da ifllem görmektedir y l ndaki ilk halka arz sürecinde yurt içindeki yat r mc lar ile birlikte uluslararas kurumsal yat - r mc lar taraf ndan Bankam z hisselerine yo un ilgi ve teveccüh gösterilmifltir. Bu ilgi ve teveccüh Bankam z n gösterdi i performansla birleflerek yurtd fl finansal piyasalarda artarak devam etmifl ve Bankam z, befl y l aradan sonra 2012 y l nda yine ülkemizin en baflar l halka arzlar ndan birini gerçeklefltirmifltir. Halkbank son on y ll k dönemde en baflar l bulunan flirketler aras nda yerini alm flt r. Halkbank n ülkemizde oldu u kadar uluslararas kamuoyunda da seçkin bir yeri ve önemli bir itibar mevcuttur. Uzun emekler sonucunda elde edilmifl olan yerel ve global Ekonomi marka de erinin korunmas hususunda azami gayret ve hassasiyet gösterilmesi gerekti ini kamuoyuna bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz. 23 Aral k 2013 tarihinde kamuoyu ile paylaflt m z hususlar özetle bir kez daha vurgulama gere i duymaktay z. * Bankam z tüm ifl ve ifllemlerinde ulusal ve uluslararas düzenlemelere her zaman tam olarak uymufl, paydafllar n n, ifl ortaklar n n ve mevduat sahiplerinin haklar n n korunmas için tüm tedbirleri alm flt r. * Bankam z n tüm ifl ve ifllemleri ilgili denetim otoriteleri taraf ndan düzenli olarak denetlenmektedir. Adli makamlar taraf ndan yürütülen bir soruflturman n Bankam z faaliyetleri ile ilgisi olmad ilgili otoriteler taraf ndan ifade edilmesine ra men, son günlerde medyada Bankam zla ilgili birtak m kas tl, hatal, yanl fl, eksik, yan lt c, haks z haber ve yorumlar n yap lmaya devam edildi i görülmektedir. Ülkemizin önemli kurumlar ndan biri olan Halkbank n yurt içinde ve yurt d fl nda itibar n ve de erini olumsuz etkileyebilecek kas tl, hatal, yanl fl, eksik, yan lt c, haks z haber ve yo- YARIN Halkbank: Soruflturman n banka faaliyetleriyle ilgisi yok Halk Bankas, adli makamlar taraf ndan yürütülen soruflturma ile banka faaliyetleri aras nda bir ilginin olmad n bir kez daha duyurdu.halk Bankas, adli makamlar taraf ndan yürütülen soruflturma ile banka faaliyetleri aras nda bir ilginin olmad n bir kez daha duyurdu. BURSA - Havalar n so umas yla birlikte zirve yapan patatesin kilo fiyat pazar ve market tezgahlar nda kilosu 3-4 lira aras ndan sat fla sunuluyor. stanbul, Antalya ve Bursa gibi büyük hallerde halen kilosu 2 ile 3.20 TL'den sat fla sunulan patates kilo fiyat, halde TL aras ndan sat lan yerli muz fiyatlar n da sollad. Sektör temsilcileri ise patatesteki art fl n havalar n so umas ve kar ya fl n n bafllamas yla daha da artabilece ine dikkat çekiyor. Son zamanlarda patates fiyatlar ndaki art fl devam ediyor. Patatesin, bir zamanlar n 'zengin meyvesi' olarak bilinen muz fiyatlar n sollamas vatandafl da flafl rt yor. Bursa Büyükflehir Hali'nde taze patatesin kilosu 2,6 ile 2.8 TL aras ndan sat l rken yerli muz 2.1 ile 3 TL aras ndan sat l yor. mev- rumlar zuata göre suç teflkil etmektedir. B u çerçevede stanbul Hali'nde ise yerli muzun kilosu 2 ile 2.70 TL aras ndan, taze patatesin ise kilosu 2 ile 3 TL aras ndan sat l yor. Antalya Büyükflehir Belediyesi Hali'nde ise taze patates 2.5 TL ile 3.20 TL aras ndan, yerli muz ise 1.2 ile 3 TL aras ndan sat l yor. Patatesteki art fl n hava flartlar na göre daha da artabilece ine dikkat çeken Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncular Federasyonu (TÜSEMKOM) Baflkan Yüksel Tavflan, patateste yeni mahsulün May s ay nda zmir Ödemifl'te ç - kaca n, bu tarihten önce bir düflüfl beklemediklerini söyledi. Yüksel Tavflan flunlar kaydetti: "Sektörde maalesef altyap s olan üretim planlamas n n olmad ndan fiyat istikrar sa lanm yor. Geçen y l üretici, elindeki patates kurufltan satmak zorunda kald. 7 bu tür haber ve yorumlara kaynakl k edenler, bu haber ve yorumlar yapan ve yayanlar hakk nda, Bankac l k Kanunu baflta olmak üzere yasalar n Bankam za verdi i tüm haklar kullanaca m z hususundaki kararl l m z kamuoyunun bilgisine sunar z." So uk hava ile birlikte zirve yapan patates, muzu sollad fiimdi piyasada patates fiyatlar konufluluyor. Çünkü mal yok. Depolardaki ürün de iklim flartlar na göre de iflkenlik gösteriyor. Köylü geçen y l patates etmekten b kt. Ama flimdi yeni mahsul ç k ncaya kadar fiyatlar uçacak. Bunun sebebi altyap s olan bir üretim planlamas yok. Patateste ilk mahsul zmir Ödemifl'te May s ay nda bekleniyor. Ama muz fiyatlar nda bir art fl ya da düflüfl yok. Muz senelerdir hep ayn düzeyde sat l yor. Muz, gelecek sene de ayn düzeyde sat l r, ama patates bolluk olunca fiyat düflecektir. Mesela havuçta bir art fl vard. Üreticiler, havuçlar toprak alt nda sakl yordu. Havalar s cakl biraz art nca havuç piyasaya ç kt ve halde kilosu kurufla kadar geriledi." (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi 15 Ocak 2014 'ÖTV otomotivi içeride vurur ama ihracat etkilemez' 'Bölge odalar ile ortak projeler gerçeklefltirmeliyiz' ABD Merkez Bankas (FED) n n tahvil al m n azaltma karar ve Türkiye deki siyasi olaylarla yükselen döviz, son ÖTV zamlar ve kredi taksit miktar n n 36 ayla s n rland r lmas, otomotiv sektörünü de sarst. Yaflar Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Baflkan Doç. Dr. Umut Halaç, 2013'te yüzde 9,72 art flla 853 bin 378 adede yükselen otomotiv pazar n n, 2014 te iç piyasada büyümesinin hayal oldu unu söyledi. ZM R - kinci el pazar nda ilk etapta hareketlilik olabilece ini ancak birkaç ay sonra orada da fiyatlar n yükselece- ini belirten Halaç, geçen y l yüzde 12 art fl ve 21,3 milyar dolarla kapatarak flampiyon olan otomotiv ihracatç lar n n ise yapt klar uzun süreli anlaflmalar sebebiyle 2014 ün ilk yar s nda kay p yaflamas n beklemedi ini kaydetti. Otomotiv Distribütörleri Derne i (ODD) verilerine göre 2013 y l nda otomobil ve hafif ticari araç pazar yüzde 9,72 büyüyüp 853 bin 378 adet oldu. Binek otomobil sat fllar, 19,48 artarak 664 bin 655 adetle rekor k rd. Sat lan arabalar n yüzde 78 inin ithal olmas, dövizdeki h zl yükselifl sebebiyle maliyetin artmas, cari aç n azalt lmas için al - nan kararlar sebebiyle tafl t kredilerinde peflinat n yükseltilmesi ve en fazla 36 ay taksit s n rlamas getirmesi, sektörde bu y l için büyüme umutlar n azaltt. Geliflmelerin otomotiv sektörüne etkisini de erlendiren Doç. Dr. Halaç, arz n ço- unun ithal olmas sebebiyle kur bask s n n sektörde büyük s k nt ya yol açaca n söyledi. Yeni araba alanlar n yüzde 52 sinin kredi kulland n vurgulayarak, Yurtiçi sat fl n n yüzde 78 ini ithalatla yapan sektör, kur bask s nedeniyle zaten s k nt yaflamaya bafllam flt. BDDK n n ald, taksit say s n n s n rland r lmas ve peflinat miktar n n art r lmas karar daha da olumsuz etkileyecektir. Tüm bunlara ilave olarak ÖTV art fl da gelince, sektörün 2013 teki büyümeyi yakalayamayaca n düflünüyorum te iç piyasada büyüme beklemek hayal olur. dedi. Binek otomobilde yaflanan art fla karfl l k hafif ticari araç sat fl ndaki yüzde 14,79 luk azal flla 188 bin 723 rakam - n n normal oldu unu kaydeden Halaç, ki y l önce hafif ticari araçta vergi çok düflüktü. Bu nedenle birçok kifli, ticaret yapmamas na karfl n binek otomobil yerine bu tarz tafl tlar tercih etti. Bu tercih abart l rakamlara ulafl l nca yeni bir vergi düzenlemesi yap ld. fiimdi yaln zca flirketler, bu tafl tlar vergi indirimleriyle sat n alabiliyor. Otomobil kiralama firmalar, bu indirimden faydalanamad için binek otomobilleri tercih ediyor. Ayr ca K ve SRC belgesi, artan trafik denetimleri, h z s n r n n daha az olmas gibi etkenler de rakamlar n düflmesinde etken. fleklinde konufltu. Halaç, geçen y l lüks tafl t sat fllar n n yükseldi ini de hat rlatarak, Çok pahal olan süper lüks tafl tlar n sat fl da yüzde 14 artm fl ancak bu y l artan ÖTV ve kur dengeleri nedeniyle ayn rakamlar yakalayabileceklerini düflünmüyorum. dedi. Umut Halaç, geçen y l yüzde 12 art fl ve 21,3 milyar dolarl k sat flla kapatarak Türkiye ihracat flampiyonu olan otomotiv sektörünün, yapt klar uzun süreli anlaflmalar sayesinde 2014 ün ilk yar s nda kay p yaflamas n beklemedi ini kaydetti: hracatç lar n sözleflmeleri uzun süreli, bu nedenle k sa vadede s k nt yaflayacaklar n düflünmüyorum. Kur art fl, belli bir oranda ihracatç n n k sa vadede ifline bile yarar. kinci yar da da ihracatç lar n bir yolunu bulup yeni y l da art flla kapatacaklar n düflünüyorum. Geçen y l ülke genelinde yaklafl k 4,5 milyon ikinci el araban n sat ld n aktaran Doç. Dr. Halaç, yeni otomobil fiyatlar ndaki art fla ba l olarak ilk etapta ikinci el tafl tlara ilgi olaca n ancak onda da fiyatlar k sa süre sonra yukar ç kaca için çok büyük art fl beklemedi ini dile getirdi. (CHA) ESK fieh R - Eskiflehir Ticaret Odas (ETO) Baflkan Metin Güler, çevre illerle bölge ticaret ve sanayisini ata a kald racak ortak projeler yürütülmesi gerekti ini söyledi. ETO Baflkan Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Fevzi Uzun ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. ETO Yunus Emre Toplant Salonu nda gerçekleflen toplant da konuflan Güler, ticaret ve sanayi odalar n n bulundu u flehir ve bölgenin kalk nmas için önemli rol oynad n kaydetti. Bu ba lamda karfl l kl iflbirli inin ve projelerde birlikte hareket etmenin hem bölge hem de ülke ekonomisine katk sa layaca n belirten Güler, Eskiflehir ve çevresindeki illerin çok önemli f rsatlara sahip oldu unu, ortak irade ile bu f rsatlar de- erlendirmek gerekti ini vurgulad. Bölge ekonomisinin gelece i için Eskiflehir Ticaret Odas olarak çevre illerdeki tüm oda ve kurulufllarla iflbirli ine haz r olduklar n aktaran Güler, flbirli i için öncelikle bir araya gelmek gerekiyor. Bunun ilk ad m n gerçeklefltirdik. Bundan böyle hem Bilecik hem de tüm çevre iller ile hedef birli i yapmal y z." dedi. Güler, ETO olarak 2014 vizyonlar nda bölge odalar - na da yer vermek istediklerini belirtti. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Fevzi Uzun ise ETO Baflkan Güler in bölge odalar n n hedef birli i ça r s n çok olumlu bulduklar n dile getirdi. Bu ça r ya destek vermeye haz r olduklar n ifade eden Uzun, Bilecik TSO olarak bölge ve ülke ekonomisi için iflbirli i yapmaktan memnuniyet duyacaklar n anlatt.(cha)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı