Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye yi kurak bir y l bekliyor"

Transkript

1 HABER 17 DE GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana gelmesinin beklendi i bildirildi. Küresel s nman n çok ciddi boyutlara ulaflt n belirten Prof. Kad o lu "S cakl kla birlikte ya fl artsa sorun yok. Ancak ya mur art fl sadece Karadeniz'de olacak. Ege, Akdeniz ve ç Anadolu kavrulacak" ifadelerini kulland. Türkiye yi kurak bir y l bekliyor 15 OCAK 2014 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr HABER 17 DE Türkiye dünyan n en kalabal k 19. ülkesi HABER 18 DE ÖSYS ye baflvuru için son gün Emniyet Genel Müdürlü ü (EGM) Kriminal Dairesi Baflkanl Olay Yeri nceleme ve Kimlik Tespiti fiube Müdürü Fatih Koç, "Sistemimizde, 17,5 milyon kifliye ait parmak izi kay tl. Kay tl kifliler, ehliyet, pasaport, silah ruhsat baflvurular nda, özel güvenlik görevlileri veya polisler. Emniyet teflkilat nda çal flan kiflilerin parmak izleri de kay tl ve gözalt na al nan, adli olaylara kar flan kifliler" dedi. Polis olay yeri ve kimlik tespiti çal flmalar yla bilinmeyenleri ayd nlat yor. Olay yerinde b rak lan parmak izi, zanl y tespit etmekte önemli bir etken iken, yap lan çal flmalarla tan nmaz haldeki bir cesedin de kimli i tespit edilebiliyor. Polis, bu kapsamda 81 il emniyet müdürlü ünde flube müdürlü ü olarak hizmet veriyor. HABER 18 DE PURSAKLAR WUSHU DA 5 MADALYA KAZANDI Haberi 16 da ATIK MALZEMELERDEN 182 YILLIK CAM RESTORE ED LD Haberi 15 te ELEKTR KL ARAÇ PROJES HAZIRLIYORLAR Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin ANKARA - Son 30 y l n rekorunu k rarak en yüksek seyirci say s na ulaflan Türk sinemas, baflar grafi ini giderek art r yor. Kültür ve Turizm Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, 2013 te en çok izlenen 10 filmden 9 u yerli yap m oldu. zlenme oran nda son befl y ld r Avrupa birincisi olan Türk sinemas n n, geride b rakt m z sezonda izlenme oran yüzde 57,7 ye ulaflt. 30 y l aradan sonra 28 milyon 990 bin 773 izleyici say s ile rekor k ran Türk sinemas, 2013 sezonunda 270 milyon 598 bin 592 lira has lat elde etti. Sinema seyirci say s toplamda 50 milyon 405 bin, elde edilen sinema has lat ise 505 milyon 259 bin 847 lira olurken, sinema salonlar n dolduran toplam seyirci say s ndaki art fl ise yüzde 15 e ç kt. -Dü ün Dernek ilk s rada Y l n en çok izlenen filmi s ralamas nda aral k ay nda vizyona giren Dü ün Dernek birinci s raya yerleflirken, vizyona giren yerli filmlerin 26 s Kültür ve Turizm Bakanl deste i ile çekilen filmlerden olufltu. Aç klamada, konuyla ilgili de erlendirmelerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, Türkiye nin ekonomik ve kültürel hayat na büyük katk lar sa layan sinema sektörünün 2013 te büyük baflar lara imza att n belirtti. Sineman n, Türkiye nin imaj n do rudan etkileyen, sesini kendi imkanlar yla ve kendi sanatç lar yla dünyaya duyurabildi i stratejik öneme sahip bir sektör oldu unu vurgulayan Çelik, Türk sinemas her geçen gün özgün nitelikleriyle öne ç kmaktad r. Dünya sinemas içinde Türk sinemas markas olarak ayr cal kl bir yer edinmektedir. Önümüzdeki dönemde, küresel düzeyde Türkiye nin sinema diliyle sesi daha çok duyulacakt r. Bakanl k olarak stratejik hedefimiz sektörün tüm sorunlar n çözmek, Türk sinemas n n dünyadaki imaj n daha da yükseltmek ve küresel düzeyde rekabet imkanlar n art rmakt r. Bakanl k olarak sinema alan nda ç tay her geçen gün daha da yükseltmek için deste imizi art rarak devam ettirece iz, sektörün önünü açacak ad mlar kararl l kla ataca z ifadesini kulland. (AA) 15 Ocak te en çok yerli film izlendi METALL CA, hayranlar na sürpriz yapmaya haz rlan yor ANKARA - Heavy metalin efsanevi gruplar ndan Metallica, Grammy ödül töreninde kariyerinin en benzersiz konserlerinden birini vermeye haz rlan yor. Dokuz kez Grammy ödülüne lay k görülerek k r lmas güç bir rekora imza atan grup, ödül töreninde ünlü Çinli piyanist Lang Lang ile sahneyi paylaflacak. Metallica n n resmi internet sitesinde yap lan aç klamada, Grammy ödül töreninde son sahneye ç k fl m z n üzerinden 22 y l geçti. Yeniden törene davet edilmekten büyük onur duyduk. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için Lang ile çal flmaya karar verdik. Bu çal flma, müzik kariyerimizin en benzersiz performanslar ndan biri olacak denildi. 56. Grammy ödül töreni, 26 Ocak ta Los Angeles taki Staples Merkezi nde yap lacak. Sunuculu unu LL Cool J nin üstlenece i gecede Lorde, Katy Perry, Daft Punk ve Stevie Wonder da sahne alacak.(aa) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Halam Geldi, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Dinazorlarla Yürümek, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Oldboy, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Justin Bieber s Believe, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Halam Geldi, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Kedi Özledi, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Justin Bieber s Believe, Kedi Özledi, Erkekler, Dinazorlarla Yürümek, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Halam Geldi, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Kedi Özledi, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek, Su ve Atefl Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Dü ün Dernek Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Halam Geldi, Patron Mutlu Son stiyor, Erkekler, Bu flte Bir Yaln zl k Var, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum (Armada) Halam Geldi, Oldboy, Walter Mitty nin Gizli Yaflam, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, Senin Hikayen, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Halam Geldi, Oldboy, Walter Mitty nin Gizli Yaflam, Patron Mutlu Son stiyor, 47 Ronin, blisin O lu 13. Vahflet, Senin Hikayen, Kedi Özledi, Erkekler, Bu flte Bir Yaln zl k Var, Hobbit: Smaug un Çorak Topraklar, Dü ün Dernek

3 15 Ocak 2014 ANKARA - Uzun y llard r küçük yaflta ve zorla evlilikler sorunu hakk nda çal flmalar yürüten Uçan Süpürge Derne i, çocuk evlilikler, çocuk haklar yla ilgili özel günler ve kavramlara iliflkin Çocuk Gelinler Sözlü ü haz rlad. Uçan Süpürge Derne i Editörü Selen Do an, AA muhabirine, böyle bir sözlü ün ilk kez haz rland n belirtti. Bunun bir gereksinim oldu una dikkat çeken Do an, Çünkü çocuk gelinler dendi inde, herkes farkl bir fley alg l yordu ve do al olarak, yaln zca yafllar nda evlendirilmifl k z çocuklar akla geliyordu dedi. Dernek olarak çal flmalar na çocuk gelin kimdir sorusuna yan t vererek bafllad klar n anlatan Do an, flöyle devam etti: 18 yafl n doldurmadan yap lm fl evlilikler, çocuk evlilikleridir. Bunun yan s ra çocuk evliliklerinin sebep oldu u sorunlar, hastal klar, bu konudaki hukuki düzenlemeler, çocuk haklar yla ilgili özel günler ve bu sorunla iliflkisi olan her fleyi bir araya getirelim, bir sözlük yapal m dedik. Bu bence kamu yönetiminin, karar vericilerin, yetiflkinlerin ve çocuk ve kad n haklar alan nda çal flan kiflilerin yararlanabilece i bir kaynak oldu. Çünkü çocuk evlilikleriyle iliflkili kavramlar basit ve anlafl l r bir dille yazd k, yazarken de toplumsal cinsiyet bak fl aç s n gözettik. Sözlü e kavram önerilerini bekliyoruz Her fleyin bilmekle bafllad n, üzerinde çal fl lan konunun kavramsal çerçevesinin iyi çizilmesiyle sonuca var labilece ini ifade eden Do an, Bu sözlük, bu ifle yarayacak. Bu, interaktif bir sözlük olsun istiyoruz. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler, ilgili kurumlar, hatta duyarl vatandafllar sözlü e eklenmek üzere kavramlar önerebilirler, bize yaz p gönderebilirler diye konufltu. Do an, sözlü e yak nda online Yaflam H CR 14 Rebi-ül Evvel 1435 olarak, derne in internet sitesinden ulafl labilece ini kaydetti. -Sözlükte yer alan kavramlardan örnekler Çocuk Gelinler Sözlü ü nde, A dan Z ye, 100 üzerinde kavram yer al yor. Sözlük, flartl nakit transferi, ilgili kurulufllar, zorunlu e itim, medeni yasa, nafaka, nikah, zorla evlilik, istismar biçimleri, evlilik yafl, evlilik sözleflmesi, do um kontrolü, çocuk iflçili i, çocuk adalet sistemi, boflanma, aile planlamas gibi çeflitli kavramlar hakk nda aç klamalar içeriyor. Sözlükte yer alan baz kavramlar flöyle: Acil Yard m Hatt : Küçük yaflta evlendirme tehdidi alt ndaki bireylerin aray p güvenlik, sa l k, psikoloji veya hukuk deste i alabilece i telefon numaras d r. Devlete ait tek yard m hakk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl bünyesindeki ALO 183 tür. Berdel: Eskisi kadar yayg n olmasa da halen görülen bir evlendirme biçimidir. Yasal de ildir. RUM msak : Kanun-i Sani Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Çocuk Gelinler Sözlü ü haz rland Çocu a Karfl fiiddeti Önlemek çin Ortakl k A : UNICEF in deste iyle kurulmufltur. Amac, Türkiye de çocuklar n yarar na faaliyet gösteren ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocu a karfl fliddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çal flmalar n kolaylaflt rmak ve desteklemektir. Çocu un yüksek yarar : Çocuk Haklar Sözleflmesi nin 3. maddesine göre, kamusal ya da özel sosyal yard m kurulufllar, mahkemeler, idari makamlar ya da yasama organlar taraf ndan yap lan ve çocuklar ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocu un yarar temel düflüncedir. Çocuk Haklar zleme Komitesi: Çocuk Haklar Sözleflmesi nin üye devletlerce uygulanmas n izleyen ba ms z uzmanlardan oluflmufl bir organd r. Girls not Brides: Çocuk evliliklerini durdurmak için küresel çapta örgütlenmifl, merkezi ngiltere de olan bir a d r. (AA) YARIN 3 Hindistan daki kaplanlar virüs tehdidi alt nda YEN DELH - Hindistan da baz kaplan lefllerinde, genellikle köpeklerde görülen ölümcül bir virüse rastlanmas Hindistan makamlar n alarm durumuna geçirdi. Ulusal Kaplan Do al Yaflam n Koruma Yönetimi yetkilisi Racefl Gopal, geçen y l Hindistan n kuzeyinde ve do usunda en az dört kaplanda ve çok say da baflka hayvanda gençlik hastal virüsüne rastland n söyledi. Genellikle köpeklerde görülen ancak di er etobur hayvanlar için ölümcül olan gençlik hastal virüsü, yayg n kaçak avlanma ve yaflam alanlar n n daralmas gibi nedenlerle zaten nesli tükenme tehlikesi alt nda bulunan Hindistan daki kaplan nüfusu için büyük tehdit oluflturuyor. Köpeklerin virüsten afl lanarak korunmas n n mümkün oldu unu belirten uzmanlar, kaplanlar korumak içinse henüz gelifltirilmifl bir afl n n bulunmad na dikkati çekiyor. Köpekler genellikle hastal zarar görmeden atlat rken, kaplanlar, aslanlar, leoparlar da dahil olmak üzere di er hayvanlar, atefl, nöbetler ve hezeyan geçirmelerinin ard ndan hastal a yenik düflüyor. Hindistan n hastal k nedeniyle alarm durumuna geçti ini belirten Gopal, ülkede bulunan her kaplan leflinin gençlik hastal virüsü taramas ndan geçirilece ini ayr ca köpeklerin bu hastal a karfl korunmas amac yla genifl çapl afl lama kampanyas bafllat laca n aç klad. Vakalar n çok genifl bir alanda belirlendi ine iflaret eden uzmanlar, bunun hastal n flimdiden yaban hayat na bulaflt anlam na geldi ini belirtiyor. Gençlik hastal na iliflkin laboratuvar testlerini yapmakla görevli Hindistan Veterinerlik Araflt rma Enstitüsü nün bafl bilim uzman Dr. A.K. fiarma, Bunlar çok rahats z edici bulgular. Vakalar birbirlerine çok uzak alanlarda bulundu. En son tespit edilen vakaysa köpeklerin olmad bir bölgeydi. Görünüfle göre virüs yay l yor dedi. K zam k virüsünün yak n bir akrabas olan ve genellikle evcil köpeklerde görülen gençlik hastal virüsü 1970 li y llar n sonunda ABD deki da gelinci i nüfusunu tükenmenin efli ine getirmiflti. (AA)

4 4 YARIN Turizm Kayseri, do al ve kültürel yap lar yla turizmde gelecek vaat ediyor KAYSER - Türk sinemas n n Alt n Portakal ödüllü oyuncular ndan Kadir nan r, Kayseri nin tarihi ve turistik mekanlar n gezdi. nan r, Kayseri, do al ve kültürel yap lar yla turizmde gelecek vaat ediyor. dedi. Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Türk sinemas n n Alt n Portakal ödüllü oyuncular ndan Kadir nan r ile tiyatro ve sinema oyuncusu Jülide Kural Kayseri de a rlayarak, flehrin kültür varl klar ile turizm de erlerini yerinde tan tt. Vali Düzgün ün davetlisi olarak Kayseri ye gelen Kadir nan r ile Jülide Kural n ilk dura valilik konutu oldu. Samimi ortamda geçen ve özellikle tiyatro, sinema ve turizm üzerine konular n konufluldu u kahvalt n n ard ndan konuklar ile birlikte Cumhuriyet Meydan n yaya olarak gezen Vali Düzgün ile efli Gül Düzgün, özellikle Kayseri Kalesi ve Saat Kulesi ile meydan n etraf nda yer alan Selçuklu eserlerine iliflkin bilgiler aktard. Konuklar n, tarihi kültür varl klar aç s ndan özel bir önem tafl yan ve bu anlamda sokak sa l klaflt rma çal flmalar yap lan Talas ilçesine götüren Vali Düzgün ile efli Gül Düzgün, Ali Saip Pafla Soka ndaki restore edilen evler hakk nda detayl bilgiler verdi. Talas taki Devlet Konukevi ni de konuklar na gezdiren ve buran n bahçesinden Kayseri yi anlatan Vali Düzgün, konuklar n n, Kayseri yi hiç bu kadar güzel bir aç dan görmemifl ve böylesine güzel oldu unu tahmin etmemifltik. sözleri üzerine, Kayseri nin her bir bölgesinin kendine has güzellikleri bulundu unu, kültür varl klar ve do al güzellikleri üzerine yürütülen çal flmalar sonucunda bu güzelliklerin herkes taraf ndan bilinebilir hale gelece ine dikkat çekti. Bu s rada, Talas taki tarihi dokunun ve geçmiflten bugüne medeniyetlerin ruhunun yap larda hala yafl yor olmas n n kendisini oldukça etkiledi ini dile getiren Kadir nan r ise Kayseri nin de bir parças oldu u Kapadokya Bölgesi nde pek çok televizyon yap m gerçeklefltirdik. Say n valimizin ve de erli efllerinin tan t m yla bu bölgenin de özellikle sinema sektöründe de erlendirilebilece ini gördük. Kayseri, do al ve kültürel yap lar yla turizmde gelecek vaat ediyor. diye konufltu. (CHA) Turistler, Antalya'n n tarihi ören yerlerini deve turlar yla tan yor ANTALYA - Antalya'ya tatile gelen Rus ve skandinav turistler tarihi ve do al güzellikleri deve üstünde ziyaret ediyor. Deve üstünde tarihi ören yerlerini gezen Rus, Norveç, sveç, Finlandiya, Danimarka ve Alman turistler Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanl dönemi eserleri hakk nda bilgi al yor. Deve turcular, turlara en fazla Rus ve skandinav ülke turistlerin ilgi gösterdi imi belirtiyor. Rus kültür turizmi uzman As m Bafltu, Antalya'ya gelen Rus turistlerin Alanya, Side Antik Kent, Aspendos Antik Tiyatro, Myra, Düden fielalesi, Manavgat fielalesi, Patara Meclisi, Xanthos ve Termessos Antik Kent'teki tarihi eserleri deve turlar yla yerinde görerek bilgi sahibi oldu unu söyledi. Ruslar n deve turlar yla Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanl dönemi eserleri yak ndan görmeyi sevdi ini belirten Bafltu, "Antalya'ya gelen Ruslar alternatif turizm kapsam nda tarihi ören yerlerini deve turlar yla görüyor. Ruslar, Antalya'n n tarihi ve do al güzelliklerini deve üstünde görmeyi seviyor." ifadesini kulland. Rus Mobaly Turizm Seyahat Acentesi kültür turizmi uzman Olga brahimova, Antalya'ya getirdikleri turistleri tarihi ören yerlerini deve turlar yla gezdirdiklerini kaydetti. Ruslar n, Side Antik Kent'i kumul alanda deve turlar yla gezmeyi sevdi ini belirten brahimov, "Ruslar, Side'de kumul alanda Side Antik Tiyatro, Devlet Agoras ve Piskoposluk Saray çevresini turlarla geziyor. Turlarda bölgedeki tarihi eserleri tan yor. " dedi. skandinav turizm uzman Ali Y ld z, Antalya gelen Norveç, sveç ve Danimarkal turistleri Side, Alanya, Tlos, Myra, Likya Kaya mezarlar ve Xanthos Antik Kent'teki tarihi eserleri deve üstünde görmeyi sevdi ini belirtti. Y ld z, 15 Ocak 2014 skandinav turistlerin en fazla deve turuna Alanya ve Side Antik Kent'te ç kt n söyledi. Deve turcusu Halil Duman, tarihi ören yerlerinde deve turlar na en fazla Alman, Rus ve skandinav turistlerin ç kt n söyledi. Duman, tarihi ören yerlerinde y ll k ortalama 6 bin turistin deve turu yapt n kaydetti. Öte yandan Alman televizyoncu ve belgesel yap mc David Herregon, Antalya bölgesindeki deve turlar n tan t m için çekim yapt. Deve turcular yla röportaj yapan Herregon, çekimleri mart ay nda Almanya'da bir özel televizyon kanal nda yay nlanaca n söyledi. Deve turu kapsam nda 42 farkl ülke turistinden görüfl ald klar n belirten Herregon, turistlerin deve turlar n ilginç ve fastantik bir tur olarak de erlendirdiklerini kaydetti. Herrogon, "Geçmifl y llarda M s r, spanya ve talya'da da deve turlar yla ilgili belgesel yapm flt m. Türkiye'de daha önce Burdur'un Yeflilova ilçesinde bulunan Salda Gölü çevresinde yap lan deve turlar n göldeki aktivitelerle birlefltirerek belgesel yapm flt m. fiimdi Antalya bölgesinde tarihi ören yerleri ve do al güzellikleri deve turlar yla tan maya yönelik belgesel yap yorum. Röportajlarla turistlerin tur sonras yaflad klar heyacan kay t alt na al yoruz." dedi. (CHA)

5 15 Ocak 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.Ekoloji. 2. zmir ilinin bir ilçesi. Kay nbirader. 3. Bir kimse veya bir sorun için halk n olumlu veya olumsuz kan s n n belirmesi için yap lan oylama. 4. Genifllik. Nezir. 5. Samsun ilinin bir ilçesi. ri, kart. 6. Fikir, düflünce. Eskiden Roma kentine verilen ad. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 7. nsan veya hayvan bedeninin kemik çat s. 8. Baya, s radan. Kuzu sesi. Felsefede bir durumdan baflka bir duruma geçme. 9. Küçük torba. Bir baharat türü. 10. Avrupa Uzay Ajans n n k saltmas. Çocuk sahibi olmufl erkek. 11. Japon lirik dram. Üç veya daha çok sesin bir arada t nlamas. 12. Oluflan, meydana gelen. Baston. 13. Hayvan yok etme, öldürme. Bir askeri birli in k saltmas. 14. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, alamet. Gam, keder, kayg. Meslek. 15. Güzel, hofl, sevimli. talya n n eski para birimi. 16. Meksikal lar n ulusal içkisi. Favori. 17. Befl yüz kuruflluk para birimi. laç vererek hastal iyi etmeye çal flma, tedavi etme. 18. Arapçada birinci tekil flah s, ben. Seçkin. 19. S nama, tecrübe etme. Avuç içi. 20. Sahip, s, malik. Piston. Yukar dan afla ya: 1.Rize ilinin bir ilçesi. Bo an otundan ç kar lan ve hekimlikte kullan lan zehirli bir madde. Evcil bir hayvan. 2. Bir organ m z. Efline az rastlanan, çok de erli. Afl r fliflmanl k hastal. Seslenme sözü. 3. Çok Önemli Kifli anlam nda yabanc bir k saltma. Hile, entrika, oyun. Alüminyumun simgesi. Götürü, toptan ifl. 4. Bir tür otomobil yar fl. Tutsakl k. Asalak bir böcek, sak rga. 5. Gö üs kafesini oluflturan kemiklerden her biri, kaburga. Aç k saman rengi. Bebe in bafls z olarak do mas na t p dilinde verilen ad. Tembih sözü. 6. Marlon Brando nun ünlü bir filmi. Yabanincirinin döllenmesinde etkili olan bir sinek. Küçük ve de ersiz bitki. Tah l ambar. M s r n plaka iflareti. 7. Sürdürme, devam ettirme. Eski dilde bulut. Uzakdo u dövüfl sporlar ndan biri. 8. Dil. El s k flma. Astatinin simgesi. Saha, meydan. 9. Piyasada etki ya da tepki. Giysi, elbise. Baz vak f kurulufllar nda fakirlerin doyurulmas için ayr lan tahsisat. 10. Milli stihbarat Teflkilat n n k saltmas. Gümüfl bal na benzer bir bal k. Gö ün en yüksek kat. Türlü eflya ve öteberinin sat ld pazaryeri. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 15 Ocak 2014 TÜS AD: nternetle ilgili düzenleme kayg verici ANKARA - Türkiye de Kas m ay nda tavuk yumurtas üretimi 1,4 milyar adet olarak gerçekleflti. Tavuk yumurtas üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,2 azal rken, bir önceki y l n ayn ay na göre ise yüzde 9,2 artt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2013 y l Kas m ay Kümes Hayvanc l Üretimi verilerini paylaflt. Buna göre kesilen tavuk say s 78 milyon adet, kesilen hindi say s ise 396 bin adet oldu. Kesilen tavuk say s bir önceki aya göre yüzde 12,1 artarken, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 4,1 azald. Kas m ay nda kesilen hindi say s ise bir önceki aya göre yüzde 10,4 artarken, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 0,6 artt. Tavuk eti üretimi 133 bin 956 ton, Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine gelen 'torba tasar 'da yer alan baz düzenlemelerin internette sansür uygulamalar n art racak nitelikte oldu unu ileri sürdü. STANBUL - TÜS AD, "Kayg verici bir düzenlemedir." dedi i tasar n n, temel hak ve özgürlükleri ve her geçen gün büyüyen internet ekonomisini olumsuz etkileyecek hükümlerden ar nd r lmas gerekti- ini ifade etti. TÜS AD, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nun gündemindeki, çeflitli kanunlarda de ifliklik yapan 'torba tasar 'da yer alan internet suçlar na iliflkin düzenlemeler ile ilgili bir aç klama yapt. Aç klamada afla daki görüfllere yer verildi: " nternetin yayg nlaflmas iletiflim ve bilgiye eriflime h z ve yo- unluk kazand rm fl, ekonomik ve sosyal yaflamlar m z kökten de ifltirmifltir. Yaklafl k 20 senelik bir geçmifli olan internette, ifade ve haber alma özgürlü ü, fikri haklar, kiflisel gizlilik gibi konularda yasal zeminin nas l olmas gerekti i hassasiyetle ele al nmas gereken bir konudur. Ülkemizde 2007 tarihli, 5651 say l ' nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar Arac l yla fllenen Suçlara liflkin Kanun' yürürlü e girdi- inden bu yana, binlerce web sitesine eriflim engellenmifltir. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini s - n rland ran sonuçlar do uran Kanun, ayr ca Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin 'ifade özgürlü ü ihlali' karar na da konu olmufltur. Bu geliflmeler Kanun un kapsaml flekilde gözden geçirilmesi gere ine iflaret etmifltir. Hal böyleyken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nun gündemine gelen 5651 say l Kanun de iflikliklerini de içeren 'torba tasar ', internete sansür uygulamalar n art racak nitelikte, kayg verici bir düzenlemedir. Tasar, internet eriflimini engelleme kararlar n n oranl - ölçülü olmas n sa layacak çözümler getirmemektedir. Ayr ca özel hayat n gizlili inin ihlali iddias halinde darenin emriyle eriflimin engellenmesine imkan tan nmas hukuk devleti normlar yla örtüflmemektedir. Tasar n n, temel hak ve özgürlükleri ve her geçen gün büyüyen internet ekonomisini olumsuz etkileyecek hükümlerden ar nd r lmas gerekmektedir. Bilgiye eriflim ve bilginin yay l - m nda çok önemli etkiye sahip internetin ülkemizde sürekli yasaklama refleksleri ile tart fl lmas, bilgi toplumu olma hedefimizle de çeliflkili bir durumdur. Tasar n n ilgili sivil toplum örgütleri, akademisyenlerin ve internet ekosisteminin paydafllar n n görüflleri dikkate al - narak iyilefltirilmesi TBMM den beklentimizdir." (CHA) Kas m da 1,4 milyar tavuk yumurtas üretildi hindi eti üretimi ise 3 bin 570 ton olarak gerçekleflti. Tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 14,2 artarken, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 1,2 artt. Kas m ay nda hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarken, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 0,8 artt.(cha) Kas m'da 611 bin tona yak n inek sütü topland ANKARA - Türkiye deki ticari süt iflletmelerince Kas m ay nda 610 bin 997 ton inek sütü topland. Toplanan inek sütü miktar bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 6,2 artt. Türkiye statistik kurumu (TÜ K) 2013 y l Kas m ay na iliflkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini paylaflt. Kas m ay nda ticari süt iflletmeleri taraf ndan içme sütü üretimi 110 bin 736 ton olarak gerçekleflti ve bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 16,6 art fl gösterdi. nek peyniri üretimi 44 bin 915 ton ile bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 10,7 artt. Koyun, keçi, manda ve kar fl k sütlerden elde edilen peynir çeflitleri ise 469 ton ile bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 25,8 artt. Yo urt üretimi 83 bin 870 ton ile bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 2,2 art fl gösterdi. Ayran üretimi ise 46 bin 115 ton ile bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 10,7 artt. Ayr ca kaymak üretimi 2 bin 245 ton, koyulaflt r lm fl (konsantre) süt üretimi 340 ton, tam ya l, yar m ya l süt tozu ve kaymak tozu üretimi 2 bin 834 ton, ya s z süt tozu üretimi 3 bin 118 ton, tereya üretimi ise 3 bin 174 ton olarak gerçekleflti. (CHA)

7 15 Ocak 2014 ANKARA - Konuyla ilgili olarak Türkiye Halk Bankas Afi Yönetim Kurulu taraf ndan yap lan yaz l aç klamada, flöyle denildi: "Bilindi i üzere Halkbank hisselerinin yüzde 51 i Kamuya ait ve yüzde 49 u ise halka aç k olup banka hisseleri Borsa stanbul da ifllem görmektedir y l ndaki ilk halka arz sürecinde yurt içindeki yat r mc lar ile birlikte uluslararas kurumsal yat - r mc lar taraf ndan Bankam z hisselerine yo un ilgi ve teveccüh gösterilmifltir. Bu ilgi ve teveccüh Bankam z n gösterdi i performansla birleflerek yurtd fl finansal piyasalarda artarak devam etmifl ve Bankam z, befl y l aradan sonra 2012 y l nda yine ülkemizin en baflar l halka arzlar ndan birini gerçeklefltirmifltir. Halkbank son on y ll k dönemde en baflar l bulunan flirketler aras nda yerini alm flt r. Halkbank n ülkemizde oldu u kadar uluslararas kamuoyunda da seçkin bir yeri ve önemli bir itibar mevcuttur. Uzun emekler sonucunda elde edilmifl olan yerel ve global Ekonomi marka de erinin korunmas hususunda azami gayret ve hassasiyet gösterilmesi gerekti ini kamuoyuna bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz. 23 Aral k 2013 tarihinde kamuoyu ile paylaflt m z hususlar özetle bir kez daha vurgulama gere i duymaktay z. * Bankam z tüm ifl ve ifllemlerinde ulusal ve uluslararas düzenlemelere her zaman tam olarak uymufl, paydafllar n n, ifl ortaklar n n ve mevduat sahiplerinin haklar n n korunmas için tüm tedbirleri alm flt r. * Bankam z n tüm ifl ve ifllemleri ilgili denetim otoriteleri taraf ndan düzenli olarak denetlenmektedir. Adli makamlar taraf ndan yürütülen bir soruflturman n Bankam z faaliyetleri ile ilgisi olmad ilgili otoriteler taraf ndan ifade edilmesine ra men, son günlerde medyada Bankam zla ilgili birtak m kas tl, hatal, yanl fl, eksik, yan lt c, haks z haber ve yorumlar n yap lmaya devam edildi i görülmektedir. Ülkemizin önemli kurumlar ndan biri olan Halkbank n yurt içinde ve yurt d fl nda itibar n ve de erini olumsuz etkileyebilecek kas tl, hatal, yanl fl, eksik, yan lt c, haks z haber ve yo- YARIN Halkbank: Soruflturman n banka faaliyetleriyle ilgisi yok Halk Bankas, adli makamlar taraf ndan yürütülen soruflturma ile banka faaliyetleri aras nda bir ilginin olmad n bir kez daha duyurdu.halk Bankas, adli makamlar taraf ndan yürütülen soruflturma ile banka faaliyetleri aras nda bir ilginin olmad n bir kez daha duyurdu. BURSA - Havalar n so umas yla birlikte zirve yapan patatesin kilo fiyat pazar ve market tezgahlar nda kilosu 3-4 lira aras ndan sat fla sunuluyor. stanbul, Antalya ve Bursa gibi büyük hallerde halen kilosu 2 ile 3.20 TL'den sat fla sunulan patates kilo fiyat, halde TL aras ndan sat lan yerli muz fiyatlar n da sollad. Sektör temsilcileri ise patatesteki art fl n havalar n so umas ve kar ya fl n n bafllamas yla daha da artabilece ine dikkat çekiyor. Son zamanlarda patates fiyatlar ndaki art fl devam ediyor. Patatesin, bir zamanlar n 'zengin meyvesi' olarak bilinen muz fiyatlar n sollamas vatandafl da flafl rt yor. Bursa Büyükflehir Hali'nde taze patatesin kilosu 2,6 ile 2.8 TL aras ndan sat l rken yerli muz 2.1 ile 3 TL aras ndan sat l yor. mev- rumlar zuata göre suç teflkil etmektedir. B u çerçevede stanbul Hali'nde ise yerli muzun kilosu 2 ile 2.70 TL aras ndan, taze patatesin ise kilosu 2 ile 3 TL aras ndan sat l yor. Antalya Büyükflehir Belediyesi Hali'nde ise taze patates 2.5 TL ile 3.20 TL aras ndan, yerli muz ise 1.2 ile 3 TL aras ndan sat l yor. Patatesteki art fl n hava flartlar na göre daha da artabilece ine dikkat çeken Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncular Federasyonu (TÜSEMKOM) Baflkan Yüksel Tavflan, patateste yeni mahsulün May s ay nda zmir Ödemifl'te ç - kaca n, bu tarihten önce bir düflüfl beklemediklerini söyledi. Yüksel Tavflan flunlar kaydetti: "Sektörde maalesef altyap s olan üretim planlamas n n olmad ndan fiyat istikrar sa lanm yor. Geçen y l üretici, elindeki patates kurufltan satmak zorunda kald. 7 bu tür haber ve yorumlara kaynakl k edenler, bu haber ve yorumlar yapan ve yayanlar hakk nda, Bankac l k Kanunu baflta olmak üzere yasalar n Bankam za verdi i tüm haklar kullanaca m z hususundaki kararl l m z kamuoyunun bilgisine sunar z." So uk hava ile birlikte zirve yapan patates, muzu sollad fiimdi piyasada patates fiyatlar konufluluyor. Çünkü mal yok. Depolardaki ürün de iklim flartlar na göre de iflkenlik gösteriyor. Köylü geçen y l patates etmekten b kt. Ama flimdi yeni mahsul ç k ncaya kadar fiyatlar uçacak. Bunun sebebi altyap s olan bir üretim planlamas yok. Patateste ilk mahsul zmir Ödemifl'te May s ay nda bekleniyor. Ama muz fiyatlar nda bir art fl ya da düflüfl yok. Muz senelerdir hep ayn düzeyde sat l yor. Muz, gelecek sene de ayn düzeyde sat l r, ama patates bolluk olunca fiyat düflecektir. Mesela havuçta bir art fl vard. Üreticiler, havuçlar toprak alt nda sakl yordu. Havalar s cakl biraz art nca havuç piyasaya ç kt ve halde kilosu kurufla kadar geriledi." (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi 15 Ocak 2014 'ÖTV otomotivi içeride vurur ama ihracat etkilemez' 'Bölge odalar ile ortak projeler gerçeklefltirmeliyiz' ABD Merkez Bankas (FED) n n tahvil al m n azaltma karar ve Türkiye deki siyasi olaylarla yükselen döviz, son ÖTV zamlar ve kredi taksit miktar n n 36 ayla s n rland r lmas, otomotiv sektörünü de sarst. Yaflar Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Baflkan Doç. Dr. Umut Halaç, 2013'te yüzde 9,72 art flla 853 bin 378 adede yükselen otomotiv pazar n n, 2014 te iç piyasada büyümesinin hayal oldu unu söyledi. ZM R - kinci el pazar nda ilk etapta hareketlilik olabilece ini ancak birkaç ay sonra orada da fiyatlar n yükselece- ini belirten Halaç, geçen y l yüzde 12 art fl ve 21,3 milyar dolarla kapatarak flampiyon olan otomotiv ihracatç lar n n ise yapt klar uzun süreli anlaflmalar sebebiyle 2014 ün ilk yar s nda kay p yaflamas n beklemedi ini kaydetti. Otomotiv Distribütörleri Derne i (ODD) verilerine göre 2013 y l nda otomobil ve hafif ticari araç pazar yüzde 9,72 büyüyüp 853 bin 378 adet oldu. Binek otomobil sat fllar, 19,48 artarak 664 bin 655 adetle rekor k rd. Sat lan arabalar n yüzde 78 inin ithal olmas, dövizdeki h zl yükselifl sebebiyle maliyetin artmas, cari aç n azalt lmas için al - nan kararlar sebebiyle tafl t kredilerinde peflinat n yükseltilmesi ve en fazla 36 ay taksit s n rlamas getirmesi, sektörde bu y l için büyüme umutlar n azaltt. Geliflmelerin otomotiv sektörüne etkisini de erlendiren Doç. Dr. Halaç, arz n ço- unun ithal olmas sebebiyle kur bask s n n sektörde büyük s k nt ya yol açaca n söyledi. Yeni araba alanlar n yüzde 52 sinin kredi kulland n vurgulayarak, Yurtiçi sat fl n n yüzde 78 ini ithalatla yapan sektör, kur bask s nedeniyle zaten s k nt yaflamaya bafllam flt. BDDK n n ald, taksit say s n n s n rland r lmas ve peflinat miktar n n art r lmas karar daha da olumsuz etkileyecektir. Tüm bunlara ilave olarak ÖTV art fl da gelince, sektörün 2013 teki büyümeyi yakalayamayaca n düflünüyorum te iç piyasada büyüme beklemek hayal olur. dedi. Binek otomobilde yaflanan art fla karfl l k hafif ticari araç sat fl ndaki yüzde 14,79 luk azal flla 188 bin 723 rakam - n n normal oldu unu kaydeden Halaç, ki y l önce hafif ticari araçta vergi çok düflüktü. Bu nedenle birçok kifli, ticaret yapmamas na karfl n binek otomobil yerine bu tarz tafl tlar tercih etti. Bu tercih abart l rakamlara ulafl l nca yeni bir vergi düzenlemesi yap ld. fiimdi yaln zca flirketler, bu tafl tlar vergi indirimleriyle sat n alabiliyor. Otomobil kiralama firmalar, bu indirimden faydalanamad için binek otomobilleri tercih ediyor. Ayr ca K ve SRC belgesi, artan trafik denetimleri, h z s n r n n daha az olmas gibi etkenler de rakamlar n düflmesinde etken. fleklinde konufltu. Halaç, geçen y l lüks tafl t sat fllar n n yükseldi ini de hat rlatarak, Çok pahal olan süper lüks tafl tlar n sat fl da yüzde 14 artm fl ancak bu y l artan ÖTV ve kur dengeleri nedeniyle ayn rakamlar yakalayabileceklerini düflünmüyorum. dedi. Umut Halaç, geçen y l yüzde 12 art fl ve 21,3 milyar dolarl k sat flla kapatarak Türkiye ihracat flampiyonu olan otomotiv sektörünün, yapt klar uzun süreli anlaflmalar sayesinde 2014 ün ilk yar s nda kay p yaflamas n beklemedi ini kaydetti: hracatç lar n sözleflmeleri uzun süreli, bu nedenle k sa vadede s k nt yaflayacaklar n düflünmüyorum. Kur art fl, belli bir oranda ihracatç n n k sa vadede ifline bile yarar. kinci yar da da ihracatç lar n bir yolunu bulup yeni y l da art flla kapatacaklar n düflünüyorum. Geçen y l ülke genelinde yaklafl k 4,5 milyon ikinci el araban n sat ld n aktaran Doç. Dr. Halaç, yeni otomobil fiyatlar ndaki art fla ba l olarak ilk etapta ikinci el tafl tlara ilgi olaca n ancak onda da fiyatlar k sa süre sonra yukar ç kaca için çok büyük art fl beklemedi ini dile getirdi. (CHA) ESK fieh R - Eskiflehir Ticaret Odas (ETO) Baflkan Metin Güler, çevre illerle bölge ticaret ve sanayisini ata a kald racak ortak projeler yürütülmesi gerekti ini söyledi. ETO Baflkan Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Fevzi Uzun ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. ETO Yunus Emre Toplant Salonu nda gerçekleflen toplant da konuflan Güler, ticaret ve sanayi odalar n n bulundu u flehir ve bölgenin kalk nmas için önemli rol oynad n kaydetti. Bu ba lamda karfl l kl iflbirli inin ve projelerde birlikte hareket etmenin hem bölge hem de ülke ekonomisine katk sa layaca n belirten Güler, Eskiflehir ve çevresindeki illerin çok önemli f rsatlara sahip oldu unu, ortak irade ile bu f rsatlar de- erlendirmek gerekti ini vurgulad. Bölge ekonomisinin gelece i için Eskiflehir Ticaret Odas olarak çevre illerdeki tüm oda ve kurulufllarla iflbirli ine haz r olduklar n aktaran Güler, flbirli i için öncelikle bir araya gelmek gerekiyor. Bunun ilk ad m n gerçeklefltirdik. Bundan böyle hem Bilecik hem de tüm çevre iller ile hedef birli i yapmal y z." dedi. Güler, ETO olarak 2014 vizyonlar nda bölge odalar - na da yer vermek istediklerini belirtti. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Fevzi Uzun ise ETO Baflkan Güler in bölge odalar n n hedef birli i ça r s n çok olumlu bulduklar n dile getirdi. Bu ça r ya destek vermeye haz r olduklar n ifade eden Uzun, Bilecik TSO olarak bölge ve ülke ekonomisi için iflbirli i yapmaktan memnuniyet duyacaklar n anlatt.(cha)

9 15 Ocak 2014 Ekonomi YARIN Çeçenistan ile ticari iliflkiler gelifltirilecek 9 ADANA - ATO da düzenlenen Çeçenistan ülke sohbet toplant s nda konuflan ATO Baflkan Atila Menevfle, dünya ticaretinin yüzde 95 nin komflu ülkeler aras nda yap ld n ifade etti. Bu istatisti in her geçen gün afla yönde de iflti- ini belirten Menevfle, küresel rekabet ortam n n dünyan n ayr uçlar aras ndaki ülke ve firmalar ticaret partneri olarak belirleyebildi ini söyledi. Bu trendin etkisiyle Türkiye nin son dönemde Asya, Afrika ve Uzak Do u pazar na yöneldi ini dile getiren Menevfle, Çeçenistan heyetiyle de ayn amaçla bir araya geldiklerini vurgulad. Türkiye nin 2023 hedefleri do rultusunda ihracat n 500 milyar dolar seviyesine ç karmay planlad n bildiren Menevfle, Yani ihracatta 10 y lda yaklafl k 3.5 kat büyümemiz gerekiyor. Bu hedef do rultusunda mevcut pazarlar m z gelifltirirken, yeni d fl ticaret ortakl klar kurmal, yeni pazarlar keflfetmeliyiz. Çeçenistan ile ülkemiz d fl ticareti çok düflük seviyededir. Üyelerimizden yaln zca biri Çeçenistan a ihracat yapm flt r. thalatta da durum benzerdir. Bu çerçevede bak ld nda Çeçenistan ile önümüzde büyük ve önemli bir d fl ticaret potansiyeli oldu unu söyleyebiliriz. dedi. Uzun y llar savafllar içerisinde kalan Çeçenistan n art k toparlanma sürecine girerek yaralar n h zla sard n aktaran Menevfle, Türk vatandafllar ile Çeçenistan aras ndaki soy ba n n memnuniyetini art rd n hat rlatt. Menevfle flöyle devam etti: Biz ifl dünyas olarak Çeçenistan n bu kalk nma mücadelesine karfl l kl ticari iliflkilerimizi gelifltirerek destek veriyoruz. Nitekim Türkiye mermer ihracat n n önemli bir k sm Çeçenistan a yap lm flt r. 10 bin civar nda Türk iflçi inflaat ifllerinde çal flm flt r. Türk mimar Semih rtefl in bu ülkede 100 ün üzerinde eseri bulunmaktad r. Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti Baflbakan Yard mc s Khasan Süleymanoviç Khakimov ise ülkesi ile Türkiye aras nda tarihi güçlü ba lar n bulundu unu kaydetti. Çeçenistan n uluslararas iliflkilere büyük BERL N - Almanya ya ak n etmesinden endifle edilen fakir göçmenlerin birçok soruna yol açaca- n iddia edenlerin aksine, bunun tam tersini düflünenler de var. Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Örgütü nün (OECD) raporuna göre, Do- u Avrupa dan al nan göç Avrupa Birli i nin (AB) ifline yar yor. Almanya da sosyal sisteme fakir göçü tart fl l rken, Do u Avrupa dan gelen tüm göçmenlerin sosyal sisteme yük olmad belirtiliyor. çeri i kamuya tan t lmadan Spiegel Online arac l yla duyurulan OECD nin raporuna göre bu ülkelerden gelen göçmenler kendi ülkelerinin iflsizlik oran n azalt yor, geldikleri ülkede ise iflçi bulunamayan iflleri üstleniyor. Böylece Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Romanya veya Adana Ticaret Odas (ATO) ile Çeçenistan Ticaret Sanayi Odas aras nda Kardefl oda protokolü imzaland. önem verdi inin alt n çizen Khakimov, lk etap olan Çeçenistan Cumhuriyeti nin huzura ve istikrara erme aflamas tamamland. Bugün art k bir sonraki geliflmelerin yo- unlaflt r lmas aflamas na bafllad k. Bu aflamada ülkemizde yenilikçi teknolojilerin uygulanmas, özel sektörün gelifltirilmesi ile do rudan bütçe d fl yat r mlar n art r lmas ile sa l kl bir ekonominin oluflturulmas hedefleniyor. Çeçenistan n yat - r m portföyü 190 milyar rubleden fazla bir tutarla tar m, enerji, sanayi, inflaat ve di er hizmetler alan nda 66 öncelikli yat r m projesi sunmaktad r. diye konufltu. Toplant da da daha sonra Çeçenistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Nurbek Lomalieviç Adaev ile ATO Baflkan Atila Menevfle aras nda Kardefl oda protokolü imzaland. Menevfle, Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti Baflbakan Yard mc s Khakimov baflkanl ndaki heyete hediyeler sunarken, misafir heyette ATO baflkan na kalpak ve k l ç takdim etti.(cha) OECD'ye göre göç Avrupa'ya yar yor Bulgaristan gibi ülkelerden gelenler Avrupa Birli i nin istihdam piyasas n dengelemifl oluyor. Rapora göre Bulgar ve Rumenlerin büyük ço- unlu u göç etti i ülkede ifl bulabiliyor. Örne in y llar nda ngiltere ye gidenlerin yüzde 76 s ifl bulurken, Almanya ya gelen Rumen ve Bulgarlar n yüzde 62 si istihdam piyasas na kat ld. (CHA) Airbus, Boeing'i geride b rakt PAR S - Avrupal uçak üreticisi Airbus, 2013 y l sat fl raporlar n aç klad. Aç klamada, 2013 y l nda al nan net siparifl rakamlar yla Airbus'un Amerikal rakibi Boeing'i geride b rakt kaydedildi. Avrupal uçak üreticisi, 2013 y l nda bin 619 uçak siparifli al rken, iptallerle bu say n n bin 503 olarak gerçekleflti i belirtildi. Buna karfl l k Boeing'e toplamda verilen siparifl miktar n n bin 531 oldu u, iptallerle bu say n n ise bin 355'e geriledi i ifade edildi y l nda Airbus, 626 uça tamamlay p sahiplerine teslim ederken bu say Boeing'de bu say 648 olarak gerçekleflti y l nda Türk Hava Yollar da Airbus'la Türk sivil havac l k tarihinin en büyük uçak siparifl anlaflmas n imzalayarak, flirketten 117 uçak talep etmiflti. Avrupal uçak üreticisi, son rakamlarla 100 koltuktan büyük uçaklar kapsayan dünya pazar n n yüzde 51'ini eline geçirmifl oldu. Airbus Yönetim Kurulu Baflkan Fabrice Bregier, mükemmel bir baflar kaydettiklerini vurgulayarak pazar n iyi yönetildi ini söyledi. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi 15 Ocak 2014 Karayollar 2 bin 16 projeye 122 milyar lira harcayacak Karayollar Genel Müdürlü ü nün (KGM), karayolu ulafl m n n etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu olmas hedefiyle yat r m program nda proje bedeli 122 milyar lira olan 2 bin 16 proje bulunuyor. ANKARA - AA muhabirinin KGM yetkililerinden ald bilgiye göre, kuruluflun sorumlulu unda 31 Aral k 2013 tarihi itibariyle 2 bin 244 kilometre otoyol, 31 bin 347 kilometre devlet yolu ve 32 bin 53 kilometre il yolu olmak üzere toplam 65 bin 644 kilometre yol a bulunuyor. Bu yol a n n 46 bin 566 kilometresi sathi kaplama, 15 bin 565 kilometresi bitümlü s cak kar fl m kaplamadan olufluyor. Karayolu ulafl m n n etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu olmas hedefiyle hizmet veren KGM nin yat r m program nda proje bedeli 122 milyar lira olan 2 bin 16 proje bulunuyor y l öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunlu undaki bölünmüfl yol a yla sadece 6 il birbirine ba l yken, 2003 y l ndan itibaren 16 bin 950 kilometre yol yap larak toplamda 23 bin 51 kilometreye ulaflan bölünmüfl yol a ile 74 ilin birbiriyle ba lant s sa land. Bölünmüfl yol uzunlu unun 2018 y l nda 29 bin 194 kilometreye, 2023 y l nda ise 37 bin kilometre ulaflt r lmas hedefleniyor. Genel Müdürlü ün, bölünmüfl yol projelerinde en önemli amaçlar ndan biri trafik güvenli ini art rarak kazalar azaltmak ve kazalardaki ölüm oran n düflürmek. Bölünmüfl yollar, toplam yol a n n yüzde 35 ini oluflturmas na karfl n, bütün yol a nda hareket eden trafi in (Tafl t-km) yaklafl k yüzde 80 ine hizmet veriyor. Buna ra men, ana arter olan baz yollar n, bölünmüfl yol haline getirilmesi sonucu y llara göre kaza de iflimleri incelendi inde, kazalarda yüzde 71, ölü say s nda yüzde 61 azalma oldu u tespit edildi. Türkiye statistik Kurumu (TÜ- K) verilerine göre, 2003 y l nda 7 milyon 720 bin olan motorlu araç say s, yaklafl k yüzde 129 artarak 2013 y l nda 17 milyon 735 bine ulaflt. Tafl t say s ndaki bu art fla ra men Emniyet Genel Müdürlü- ünün 2012 y l Kaza statistikleri Raporlar na göre 1995 y l nda yüzde 1,51, 2000 y l nda yüzde 0,77 olan yol kusurlar bugün itibariyle yüzde 0,57 seviyelerine indi. Trafik kazalar ndaki yol kusuru çok düflük seviyelerde olmas na ra men yollarda yaflanan trafik kazalar nda yol kusurlar n n en aza indirilebilmesi için yol geometrisinde iyilefltirme (kavflak düzenlenmesi, bölünmüfl yol yap m, t rmanma fleridi yap m, flerit geniflletmesi veya daralt lmas, banket geniflletmesi, s nma cebi inflas, sanat Yap s Yap m ), trafik güvenlik ekipmanlar ile iyilefltirme (Otokorkuluk yap m, sinyalizasyon, yatay ve düfley iflaretleme uygulamas, ayd nlatma, alt-üst geçit yap m çal flmalar ) kesintisiz devam ediyor. Karayollar ndaki trafik kazalar nda uluslararas ölçüt olan can kayb n n trafik hacmine göre de- erlendirilmesini inceledi inde ise yerleflim yeri d fl ndaki yollarda meydana gelen kazalar dikkate al nd nda 100 milyon tafl t-km bafl na düflen can kayb 2003 y - l nda 5,72 kifli iken bu de er, yaklafl k yüzde 54 azalarak 2012 y - l nda 2,63 kifliye düfltü. KGM nin bölünmüfl yol yap - m ndaki di er hedefi ise mevcut kapasite yetersizliklerini iyilefltirerek, tafl t iflletme giderlerinden sa lanan tasarrufla ekonomiye katk da bulunmak, yollar n fiziki ve geometrik standartlar n yükselterek yol kullan c lar n n seyahat konforunu art rmak ve seyahat süresini k saltmak y l ndan itibaren bugüne kadar 16 bin 950 kilometre bölünmüfl yolun yap lmas ve yollar n iflletme performans n n art r lmas sonucu sa lanan kesintisiz trafik ak fl yla, seyahat eden vatandafllar n y ll k 189,9 milyon saat zaman yla yaklafl k 1 milyar 154 milyon litre akaryak t tasarrufu oldu. Seyahat süresindeki k salmalardan yaklafl k 6 milyar 755 milyon lira iflgücü tasarrufu, akaryak t tasarrufundan ise yaklafl k 4 milyar 375 milyon lira olmak üzere toplam y ll k 11 milyar 130 milyon lira ekonomik fayda sa land. Bunlar n yan s ra emisyon sal n m ndan da 3,05 milyon ton azalma sa land. Geliflen ticaret, özellikle yurtd fl ticaret hacmimiz ile ithalat ve ihracat m z n artmas, limanlar n daha teknik ve verimli kullan lmas n ve bu limanlar n ülkemiz içinde birbirleriyle karayolu ulafl m ba lant s - n n sa lanmas n zorunlu hale getirdi. Türkiye nin özellikle Kafkas ve Orta Asya ülkeleri, Rusya ve Kuzeybat Avrupa ülkeleri ile olan ticaret, genelde Karadeniz limanlar vas tas yla, ayn flekilde Ortado- u, Afrika, Güney Avrupa ve okyanus afl r olan ticaret de Akdeniz limanlar ndan yap l yor.(aa) Isparta, 2013 ihracat n 9 milyon dolar art rd ISPARTA - Isparta, ihracat n 9 milyon dolar art rarak 187 milyon 868 bin dolarla 2013 y l n kapatt. Isparta Ticaret ve Sanayi Odas (ITSO) Baflkan Yard mc s Salih Sar - kaya, 2013 ihracat rakamlar n aç klad rakamlar n n 2011 e göre 25 milyon dolar art flla 187 milyon 868 bin dolara yükseldi ini söyledi. Isparta n n 2023 hedefine ad m ad m yaklaflt n kaydeden Salih Sar kaya, limizin 2023 hedefine emin ad mlarla ilerledi ini görüyoruz. Biz inan - yoruz ki 2023 y l nda Isparta 500 milyon dolar hedefini geçecektir. dedi. fiehrin ihracat nda ürün çeflitlili ine dikkat çeken Sar kaya, 2013 y l nda Isparta n n sadece maden ve metaller kaleminde 44 milyon 392 bin dolar ihracat yapt n bildirdi. Maden ve metalleri 29 milyon 414 bin dolar ile çimento cam seramik ve toprak ürünlerinin takip etti ini belirten Sar - kaya, tekstilde rakamlar n geçen y la oranla 3,5 milyon dolar art fl göstererek 2013 ü 18,6 milyon dolarla kapatt n vurgulad. Kimyevi madde ve mamulleri (gül ya ) kaleminin 2013 y l nda 20,1 milyon dolar oldu unu belirten Sar - kaya, bu rakamlar yafl sebze ve meyve ile mamullerinin takip etti ini bildirdi y l na oranla yüzde 100 art fl gösteren ürünler aras nda haz r giyim ve konfeksiyonun olmas n n dikkat çekti ini belirten Sar kaya, Isparta n n yavafl yavafl farkl sektörlerde de boy gösterdi ine dikkat çekti. Isparta n n en çok ihracat yapt ülkeler aras nda Fransa, Almanya, Birleflik Krall klar geldi ini belirten IT- SO Baflkan Yard mc s Sar kaya, limiz Fransa dan Ürdün e kadar 107 ülkeye ihracat yapmaktad r.(cha)

11 15 Ocak Ekonomi YARIN Tarhan: Kredi kart na, sigaradaki gibi uyar c yaz lar yaz labilir STANBUL - Kredi kart borçlanmalar nedeniyle çok say da kiflinin ma dur olmas, uzmanlar n kredi kart kullanma olgunlu u sa lanmas önerisini gündeme getirdi. Kredi kart kullan m nda insan beyninin iflleyifline dikkat çeken Psikiyatr Nevzat Tarhan, dürtü bozuklu u olanlar n 'dur, düflün ve eyleme geç'i yapamad klar n belirterek aceleci, sab rs z ve hiperaktif davran fllar sergilendi ini ifade etti. Tarhan, kredi kartlar n n üzerine t pk sigarada oldu u gibi uyar c yaz lar yaz labilece ini söyledi. Kredi kart kullan m na ba l olarak pek çok aile dram n n ortaya ç kmas yeni tedbirler al nmas - na gündeme getirdi. Son olarak Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Banka Kartlar Ve Kredi Kartlar Hakk nda Yönetmelik te yapt de ifliklikle kredi kartlar na en fazla 9 ay taksit zorunlulu u getiriliyor. Bu kapsamda g da, yemek ve akaryak t harcamalar nda taksitlendirme yap lamayacak. Yeni uygulama 1 fiubat 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yasal önlemler yan nda uzmanlar baz uyar c yönlendirmelerin de bu konuda bilinç oluflturabilece- ini belirtti. Bu konuda en dikkat çeken teklif, ayn zamanda Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü olan Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan dan geldi. Tarhan, t pk sigara paketleri üzerinde oldu u gibi kredi kartlar n n üzerinde de uyar - c ifadeler bulunabilece ini söyledi. Kredi kart kullanma ol- gunlu- KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ unun sa lanmas gerekir. diyen Tarhan, insanlar n günümüzde bütçelerine göre borçlanmad klar - n, ve bu nedenle de acil bir flekilde bütçe kültürü oluflturulmas n n önemine iflaret etti. Tarhan, Biz, çocuk 10 yafl na geldi inde bütçe kavram n n oluflturulmas n savunuyoruz. E er bütçeyi kullanmay ö renebilirse kifli, ileride kredi kart kullan m n da kontrollü bir flekilde yapar. Bu küçük yaflta ö retilmeli. Para kullanmak zaman yönetimi gibi önemli ve de yönetilebilmeli. Sermaye iki türlü olarak bilinir. Biri kazan lan sermaye di eri de tasarruf edilen sermaye. Paray Tasarruf etmek de bir birikimdir. Tasarrufu maalesef popüler kültürün etkisiyle kaybettik. dedi.(cha) Ç E V R E B L M 2 A L A A N 3 Y P L E B S T 4 E N L A D A K 5 L A D K A N A Ç 6 D E R M S A 7 S K E L E T M 8 A D M E O L U 9 K E S E K E K K 10 O E S A B A B A 11 N O A K O R A 12 B A R E T A S A 13 T E L E F K T R 14 Z T A S A 15 N K L R E T 16 T E K L A A S 17 K E S E O T A M A 18 E E N E E L T 19 D E N E M E A Y A 20 Y E T E N E K

12 12 YARIN Ekonomi 15 Ocak 2014 Zamlar kamyoncular çileden ç kard Kamyon ve TIR floförleri, Marmara Nakliyeciler Garaj önünde mazot fiyatlar n n yüksek, nakliye ücretlerinin düflük oldu unu ileri sürerek ifl b rakma eylemi yapt. BURSA - Moda endüstrisinin uluslararas fuar arenas ndaki lideri Première Vision ile Türkiye nin fuarc l k sektöründeki firmalar ndan CNR Holding, Do u Avrupa ve Ortado u nun tekstil profesyonellerinin bir araya gelece i, Première Vision stanbul için ortakl k anlaflmas imzalad. lki Ekim 2014 tarihleri aras nda CNR Expo stanbul da düzenlenecek fuar ile ilgili ortakl k anlaflmas için bas n toplant s düzenlendi. Première Vision CEO'su Philippe Pasquet, GL Events Yönetim Kurulu Baflkan Oliver Ginan ve Uluda Tekstil hracatç lar Birli i (UT B) Baflkan brahim Burkay n kat ld bas n toplant - s nda, anlaflma ile ilgili bilgiler veren CNR Holding Yönetim Kurulu Baflkan Ceyda Erem, tekstil sektörünün özlemini çekti i Premier Vision Fuar art k stanbul da düzenlenecek. dedi. KOCAEL - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Marmara Nakliyeciler Garaj 'nda önünde toplanan kamyon ve TIR floförleri mazota gelen zamma tepki gösterdi. Çevik kuvvet ekiplerinin yo un güvenlik önlemi ald eyleme yaklafl k 400 floför kat ld. Mazot zamm na ve SRC Belgesi al m ndaki zorluklara dikkat çeken floförler, yol kenarlar na araçlar n park edip kontak kapatt. Olay yerine gelen Gebze lçe Emniyet Müdürü Güner Y lmaz, eylem yapan floförlerle konufltu. Kamyon ve TIR floförleri, "Son zamanlarda mazota yap lan zam bizleri çileden ç kard. Biz kamyon floförleri olarak çok zor flartlar alt nda ekmek param z kazan rken bir de mazota büyük bir flekilde zam yap l yor. Ald m z ve yapt - m z ifller belli, bizler sadece kamyon floförleriyiz. Kazanc m z az oldu u halde vergilerimizi kesinlikle aksatmadan ödüyoruz. Buna karfl - l k mazota yap lan zam, sineye çekilecek gibi de il. Art k ya ile kar fl k mazot kullanarak araçlar m z çal flt r yoruz." diye konufltu. Son zamanlarda gündemde oldukça s k tart fl lan SRC belgelerinden de dert yanan kamyon ve TIR sürücüleri bu tür kurallara tepki gösterdi. "Biz tahsilsiz insanlar z" diyen floförler flöyle konufltu: "SRC sorular na bakt m zda flaflk na döndük. Yurt d fl ndaki floförleri ilgilendiren sorular bizlere soruyorlar. Oxford'da bile o tür kar - fl k sorular sormazlar." Marmara Nakliyeciler Garaj önünde kontak kapatarak eylem yapan floförler, " fl olmad için günlerdir araçlar m z garajda bekliyor. Borç harç bulup araçlar m za mazot al yoruz. Daha önce de s - k nt lar m z dile getirdik. CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Gebze Belediye Baflkan Adnan Köflker, Gebze Ticaret Odas Baflkan Nail Çiler bizlerin s k nt lar n çözeceklerini söylemifllerdi. Aradan onca zaman geçti, halen durum ayn." ifadelerini kulland. Olay yerine gelen Gebze fioförler Odas Baflkan smail Bülbül, kontak kapatan floförleri eylemlerini sonland rmalar için ikna etmek istedi. Bülbül, "Bu yapm fl oldu unuz eylem öncelikle hay rl olsun. Bu s k nt sadece sizin de il benim de s k nt m. Fakat emniyet güçlerine s k nt yaflatmadan burada bir konuflma yapmam z gerek. Sizlerin emekleri oldukça fazla, ayn zamanda yapm fl oldu unuz meslek dal çok da zor. Saatlerce yollarda direksiyon sall yorsunuz, bu yapm fl oldu unuz eylemi sizlere söz veriyorum bugün Ankara'ya tafl yaca m." dedi. Gebze lçe Emniyet Müdürü Güner Y lmaz ise bir süre floförleri dinledi. fioförler, görüflme esnas nda olay yerine gelen TOMA nedeniyle Y lmaz'a tepki gösterdi. Yaflanan tepki nedeniyle TOMA olay yerinden uzaklaflt r ld. Yaklafl k 400 kiflilik grup Gebze lçe Emniyet Müdürü Güner Y lmaz ile görüflmelerinin ard ndan olay yerinden ayr ld. (CHA) Tekstil sektörüne Première Vision stanbul müjdesi Sektör olarak Premier Vision stanbul Fuar n n destekçisi olacaklar n belirten Uluda Tekstil hracatç lar Birli i (UT B) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan (BTSO) Baflkan brahim Burkay organizasyonun Do u Avrupa ve Ortado u nun tekstil profesyonellerini bir araya getirece ini söyledi. novatif ve nitelikli hizmetlerin vitrine ç kaca Premiere Vision stanbul fuar yla tekstil sektörünün ticaret hacminin art r lmas n n hedeflendi ini ifade eden brahim Burkay, flunlar ifade etti: Dünya n n tüm k talar nda 180 den fazla ülkeye ve bölgeye ihracat gerçeklefltiren UT B olarak ihracat ç tam z n yükselmesinde böyle nitelikli fuarlar bizim için büyük de- er tafl yor. Bugüne kadar Türk tekstil sektörü için zor ulafl l r bir hedef olan Premiere Vision, art k stanbul da sektörümüze kap lar n açacak. K talar birlefltiren stanbul, Premiere Vision ile Türkiye nin fuarc l k endüstrisindeki öncüsü CNR a UT B olarak katk sa layarak Do u Avrupa ve Ortado u baflta olmak üzere tüm dünyadan tekstil profesyonellerini biraraya getirecek olman n heyecan n yafl yoruz. Giyim tekstilini ciddi oranda desteklediklerini anlatan Burkay, 8 milyar dolar n üzerinde olan tekstil ihracat n 20 milyar dolar n üzerine ç karmay hedefliyoruz. Bunun yolu böyle organizasyonlardan geçiyor. diye konufltu. Fuar n ilkinin Ekim 2014 tarihleri aras nda düzenlenece ini bildiren Premier Vision CE- O su Philippe Pasquet de, profesyonel moda pazar na ait bütün sektörün Premier Vision stanbul Fuar na kat laca n söyledi. Türkiye nin önemli bir moda piyasas - na sahip oldu unu ve tekstil sektörünün her geçen gün ülkede dinamizim kazand n belirten Philippe Pasquet, CNR n fuarc l k sektöründeki birikimine ve fuar alan - n n uygunlu una dikkat çekerek, flöyle konufltu: Gerçeklefltirece imiz organizasyonla stanbul ve Türkiye önemli bir hale gelecek. Fuar ile flehir moda pazar n n merkezi rolünü üstlenecek. Biz rekabetçi bir organizasyon de il güçlü iflbirli ine sad k bir organizasyon gerçeklefltiriyoruz. GL Events Yönetim Kurulu Baflkan Oliver Ginan ise Türkiye pazar na ve enerjisine güvendiklerini belirterek Fuarc l ktaki bilgi birikimimizi bu organizasyonla paylaflaca z. Tekstil sektöründe ileri bir noktada yer alan Türkiye ile uluslararas pazarlama konusunda çok güçlü olan Premier Vision, stanbul Fuar nda birleflecek. dedi. (CHA)

13 15 Ocak 2014 Hamburg da olaylar devam ediyor HAMBURG - Hamburg da bir süredir yürürlükte olan tehlikeli bölge uygulamas, cuma akflam yast k savafl, cumartesi günü ise gösterilerin sembolü haline gelen 'Tuvalet F rças ' ile protesto edildi. St. Pauli semtinde toplanan yüzlerce protestocunun yast k savafl yapt esnada üç polis yaraland, iki kifli gözalt na al nd. Tuvalet f rças ile yap lan protesto bafllang çta sakin geçse de topluluk içerisindeki ufak bir grup Schanzen semtinde sokakta atefl yakarak gerginli i t rmand rd. Hamburg çiflleri Bakan Michael Neumann, ç kan olaylar üzerine uygulamaya getirilecek s n rlaman n yeniden de erlendirilece ini söyledi. S n rlama karar n n erken al n p al nmad n emniyet yetkilileriyle görüflece ini belirten bakan, "Denetimlerde k s tlama ve alanlar n daralt lmas n n olaylar n t rmanmas n engelleyece ini ummufltum. Görünen o ki hâlâ olay ve fliddet ç karmak isteyenler var." dedi. Hamburg dan sonra Berlin'de de afl r sol ve otonom gruplar n polisle çat flmas ndan endifle ediliyor. Geçti imiz haftalarda Hamburg da afl r sol gruplar polislere sald rm fl, Berlin in Kreuzberg semtindeki Oranienplatz meydan nda bulunan mülteci kamp etraf nda da olaylar yaflanm flt. Berlin ç stihbarat Örgütü Baflkan Bernd Palenda, "Berlin deki afl r sol gruplar içinde hareketlilik tespit ediyoruz. Gerek Hamburg daki, gerekse Kreuzberg deki olaylardan sonra afl r sol gruplar içinde atmosfer gergin durumda." dedi. Berlin den 200 civar nda afl r solcu Hamburg daki protestolara kat lm flt. fiu s ralar afl r sol gruplar aras nda dayan flma ça r - s yap ld belirtiliyor. Hamburg daki olaylarda 200 kadar polis de yaralanm flt. Almanya da afl r solcu 7 bin 100 civar nda kifli oldu u, bunlar n 6 bin 400 kadar n n da fliddete meyilli oldu u belirtildi. (CHA) D fl Haberler WASHINGTON - Beyaz Saray yönetimi, ran ve P5+1 ülkeleri aras nda geçti imiz y l n kas m ay nda imzalan nükleer anlaflman n 20 Ocak tarihinde yürürlü e girece ini duyurdu. ABD Baflkan Barack Obama, konuya iliflkin yapt yapt yaz l aç klamada geliflmeyi memnuniyetle karfl lad n ifade etti. ran ile P5+1 ülkeleri aras nda Cenevre de sürdürülen müzakereler olumlu sonuçland. Konu hakk nda yaz l aç klama yapan Obama, 20 Ocak tan bafllamak üzere ran n ilk kez stoklar ndaki yüksek seviyede zenginlefltirilmifl uranyumlar elemine edece ini ve zenginlefltirmeyi mümkün k lan baz altyap faaliyetlerine son verece ini duyurdu. Buna mukabil gelecek 6 aydan sonra ABD ve P5+1 ülkelerinin baz yapt r mlar gevfletece ini vurgulayan Obama, " ran sorumluluklar n yerine MOSKOVA - Rosoboronexport sözcüsü Vyaç slav Davidenko, Rus yap m Kornet-E tanksavar füzeleri ve Osa hava savunma sistemlerinin Yunanistan a sat fl nda herhangi bir rüflvet verilmedi ini belirtti. Sevkiyat n, y llar nda imzalanan anlaflmalar çerçevesinde yap ld n, Rusya hukuku ve uluslar aras kurallara tamam ile uyduklar n ifade eden Davidenko, "Rosoboronexport küresel mali krizin yafland dönemde de Yunanistan la iflbirli ini gelifltirdi Maalesef bu piyasadaki baflar lar m z, dürüst olmayan rekabetle manipüle ediliyor " savunmas nda bulundu. Atina Baflsavc l n n yürüttü ü soruflturma çerçevesinde y llar nda Almanya, sveç ve Rusya dan yap lan al mlarda yabanc silah flirketlerinden 26 milyon Euro luk rüflvet al nd belirlendi. Rüflvet skandal n n siyasileri de kapsayaca, miktar n ise 10 kat na kadar ç kabilece i iddia ediliyor. Soruflturma kapsam nda tutuklanan Yunanistan Silahlanma Eski Genel Müdür Vekili Antonios Kantas n ald 16 milyon euro rüflvetten 9 milyonunu merkez bankas na geri yat rd belirtildi. Alman silah flirketlerinin Yunanistan da bulunan temsilciliklerinden getirdi i sürece ran n nükleer program nda daha kapsaml çözümün yollar n arayaca z. Bununla birlikte rejime yönelik genifl yapt r mlar dinamik bir flekilde uygulamaya devam edece iz ve e er ran taahhütlerini yerine getirmez ise yapt - r mlar m z art rmak üzere harekete geçece iz." dedi. Anlaflman n uygulanmas sürecinde ran a yönelik yeni yapt r mlardan uzak durulmas mesaj veren Obama, "fiu YARIN Rus silah flirketi: Yunanistan daki rüflvet skandal ile ilgimiz yok Rus silah ihrac flirketi Rosoboronexport, Yunanistan da ordunun silah al m ile ilgili patlak veren milyonlarca dolarl k rüflvet ve yolsuzlukla ilgilerinin olmad n aç klad. iki kifli de Kantas la birlikte tutuklananlar aras nda. Yunanistan Savunma Bakanl, silah al mlar ile ilgili ihalelerde yolsuzluk ve rüflvetin önüne geçmek için daha fleffaf bir yap n n kurulaca aç klamas nda bulundu. (CHA) Beyaz Saray: ran ile nükleer anlaflma 20 Ocak ta yürürlü e giriyor an yeni yapt r mlar n uygulanmas sadece bu sorunun bar flç l bir flekilde çözümüne yönelik çabalar m za darbe vuracakt r ve ben müzakereler sürecinde yeni yapt r m uygulanmas na yönelik herhangi bir kanunu onaylamayaca m." ifadelerini kulland. Obama, ran müzakere masas na bir kez daha benzeri görülmemifl yapt r mlar n ve sert diplomasinin getiridi ini vurgulad. (CHA)

14 14 YARIN Göçmenlere yard m karar Almanya ile Brüksel'in aras n gerdi BERL N - Avrupa Komisyonu nun Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler baflta olmak üzere AB üyelerinden gelen vatandafllara Almanya n n sosyal yard mda bulunmas n ön gören karar tepkilere sebep oldu. Komisyonun karar n n Avrupal - l k Düflüncesi'ne zarar verdi ini iddia eden H ristiyan Sosyal Birlik (CSU) Baflkan Horst Seehofer, Brüksel in Almanya n n içifllerine müdahale etti ini ileri sürdü. "AB Komisyonu hayat n gerçeklerinden uzak" diyen Seehofer, örnek olarak göç politikas ve Alman otobanlar nda yabanc araçlara uygulanmas düflünülen ücrete komisyonun karfl ç kmas n gösterdi. Kendisinin ve partisinin Avrupa Birli i düflüncesinin yayg nlaflmas için Bavyera da gayret sarf etti ini söyleyen CSU Baflkan, AB Komisyonu nun kararlar yla bu gayretlerinin zarar gördü ünü belirtti. Birlik Partileri (CDU/CSU) Grup Baflkan Volker Kauder de, AB Komisyonu nun ald karar n kabul edilemez oldu unu söyledi. Kauder, "Bu karar uygulad m zda sadece Almanya dan sosyal yard m almak için bir y n insan gelecektir." dedi. AB Komisyonu nun k sa vadeli düflündü ünü belirten Kauder, "Komisyon verdi i karar n nelere sebep olaca n düflünmüyor. Bu gelecek y llarda fakir göçü dalgas na sebep olacakt r." ifadelerini kulland. CDU Genel Baflkan Yard mc s Armin Laschet de, "Bizim sosyal birli imiz yok. Kim bir fley ödemiflse o hizmet al r. Yoksa herkes kendisi için en uygun sosyal sistemi araflt r r." diyerek bunun AB nin temel prensiplerinden oldu unu kaydetti. Laschet, bunun sadece Bulgaristan ve Romanya vatandafllar için de il, birçok AB vatandafl için geçerli oldu unu söyledi. AB Parlamentosu Baflkan Martin Schulz da yapt aç klamada Bulgaristan ve Romanya vatandafllar n ima ederek, "Baz flehirlerde problemli az nl klar n oldu u ve bunlar n sorumluluk duygusundan uzak davrand klar gerçe i görmezden gelinemez." ifadelerini kullanarak, sorunlar n gerçekçi, aç k ve dürüstçe tart fl lmas gerekti ini belirtti. (CHA) D fl Haberler 15 Ocak 2014 Die Presse ten, Türkiye ye 'Muz Cumhuriyeti' benzetmesi Avusturya'n n sayg n gazetelerinden Die Presse, Türkiye'deki son geliflmeleri de erlendiren 'Aniden muz cumhuriyeti, Cinnet içerisinde bir ülke' bafll kl bir haber yay mlad. V YANA - Haberde "K sa süre önceye kadar tüm bölge için model olarak gösterilen G20 üyesi ve AB'ye girmek isteyen ülke, aniden bir muz cumhuriyeti olarak karfl - m zda duruyor. Her yeni gün ortaya ç kan haberler, bir dosta yap lan kötü bir flaka gibi alg lan - yor." ifadelerine yer verildi. stanbul muhabiri Susanne Güsten imzal haber analizde, Türkiye'de Gezi olaylar ndan sonra ortam n sakinleflmedi i belirtilerek, "Yolsuzluk skandal ülkeyi sarst. Erdo an hükümeti etraf k - r p geçiriyor. Gülen Hareketi ile güç kavgas alevlendi." yorumuna yer verildi. Geliflmeleri, "Ayakkab kutusunda saklanan milyonlar, bir bakana hediye edilen 200 bin avro de erinde saat, hükümetin kendilerine güvenmedi i için yerleri de- ifltirilen binlerce polis, Baflbakan' n aya na bast klar için önemli soruflturmalardan el çektirilen istenmeyen savc lar. Türkiye'deki son yolsuzluk skandal ve hükümetin verdi i tepki kimi takipçilerde absürt bir tiyatro izlenimi uyand r yor." fleklinde anlatan haberde muhalefetin, "baflbakan akl n yitirdi" iddias nda bulundu u aktar ld. Baflbakan Yard mc s Emrullah fller'in gündemdeki yolsuzluk iddialar na dair "Kamu mal na yönelik yolsuzluk iddialar de- ildir. Bunlar bir flahs n menfaat elde etmeye yönelik bir tak m iddialar - d r" aç klamas na yer veren gazete, "Hükümete göre kötü olan muhtemel yolsuzluk de il, yolsuzlu- un ortaya ç kar l fl biçimi." yorumunu yapt. Hükümetin geliflmeleri "paralel yap lar ve d fl güçlerin seçim operasyonu" olarak de erlendirdi- ini aktaran haberde buna delil sunulmad belirtilerek, "Görevden al nan 1500 polis ve savc ile soruflturmalar ciddi anlamda zarar gördü. Bir dava aç l p aç lmayaca ya da ne zaman aç laca- n kimse bilmiyor." ifadeleri kullan ld. Gülen Hareketi ile hükümet aras nda güç kavgas oldu u iddialar n sayfalar na tafl yan Die Presse, "Gülen'in Türkiye'de milyonlarca destekleyeni ve bürokraside birçok destekçisi var. Gülen, toplumlar aras daha fazla diyalog talep ediyor. Hükümet ise 30 Mart seçimleri öncesi kutuplaflt rma siyaseti yap yor ve seçmenlerini bir arada tutmay hedefliyor. Hareketin temsilcileri, Gezi olaylar ndan beri hükümeti bu yüzden elefltiriyor. Hükümet olaylar n arkas nda hareketi görürken Gülen bunu reddediyor." ifadelerini kulland.(cha) Genç anne-babalar n 32 saat çal flma fikri Merkel den döndü BERL N - Almanya Federal Aile Bakan Manuela Schwesig in (SPD) Genç anne-babalar haftada 32 saat çal fls n fikri Baflbakan Angela Merkel taraf ndan kabul görmedi. Schwesig in Aile çal flma saati tart fl lmadan gündemden kalkt. Böylece Aile Bakan n n Büyük Koalisyon un ilk dört haftas ndaki ilk ad m baflar - s zl kla sonuçland. Merkel in sözcüsü Steffen Seibert yapt aç klamada, Bakan flahsi bir fikir ortaya att. Hükümet koalisyon sözleflmesinde yer alan daha fazla anaokulu ve ebeveyn paras - n n (Elterngeld) art r lmas çal flmalar na yo unlaflacakt r. Bunun d fl nda çal flma saatlerinin azalmas için vergi paras ndan ödeme yapmay düflünmüyor." dedi. Aile çal flma saati teklifinden geri ad m adan Schwesig ise önceliklerinin ebeveyn paras yard m nda art r m olaca n, çal flma saatlerinin azalt lmas n n ise uzun vadeli hedeflerinden oldu unu aç klad. Annebabalar n daha az çal flmas teklifine Daha fazla destek beklerdim ifadesiyle hayal k r kl n dile getiren bakan, faydal düflünce ve tekliflerin hemen etkisiz hale getirilmemesi ve tart fl lmas gerekti ini, kendisinin de bunun için çal flaca n ifade etti. (CHA)

15 15 Ocak 2014 Ankara Belediye Baflkanl ziyaretinde Belediye Baflkan Lokman Özden, metro, askeriyeden boflalan alana fakülte, spor kompleksi ve kültür merkezi gibi isteklerini iletti. fller, söz konusu istekleri tek tek not alarak çözüm bulmaya çal flaca- n söyledi. Kaymakaml k ziyaretinin ard ndan Çubuk Belediyesi ne geçen Baflbakan Yard mc s Emrullah fller ve beraberindekiler burada kalabal k bir heyet taraf ndan karfl land. Belediye binas na geliflinde kendilerini bekleyen vatandafllara hitaben k sa bir konuflma yapan Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, ilçenin AK Parti iktidar zaman nda çok büyük yat r mlar ald n söyledi. Milletvekilli i süresince ilçeye her zaman ziyaret eden ve ilçenin sorunlar ile yak ndan ilgilenen Baflbakan Yard mc s fller e ilçesi ad na teflekkür eden Baflkan Özden, Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an a ve ekibine ilçemiz ad na teflekkür ederim. Baflbakan Yard mc m z Say n Emrullah fller her zaman ilçemizin sorunlar yla yak ndan ilgilenmifltir. Kendisiyle gurur duyuyoruz. diye konufltu. Alt yap n n ard ndan ilçenin en önemli ihtiyaçlar n n spor kompleksi oldu unu anlatan Baflkan Özden, Sünlü Mahallesi nde bulunan ve imarda gerekli düzenlemelerin yap ld 60 bin metrekarelik alana futbol sahas, olimpik yüzme havuzu, kapal spor salonlar n n olaca spor kompleksi yap lmas noktas nda destek olmalar n istedi. Baflkan Özden, Gençlik ve Spor Bakanl na daha önce de bu konudaki isteklerini ilettiklerini sözlerine ekledi. Askeriyeden boflalan yaklafl k 400 dönümlük alana Y ld r m Beyaz t Üniversitesi nin 2 adet fakülte kurmas gerekti ini söyleyen Baflkan Özden, lçe merkezinde kalan ve Gazi Üniversitesi nden Y ld r m Beyaz t Üniversitesi ne devredilen yaklafl k 400 dönümlük alana biz Sa l k Bilimleri Yüksek Okulu'nun yan nda slami Bilimler Fakültesi ve E itim Bilimleri Fakültesi'nin de kurulmas n istiyoruz. Fakülteler burada YARIN Baflbakan Yard mc s fller Çubuk ta incelemelerde bulundu Baflbakan Yard mc s Emrullah fller, Ankara'n n Çubuk ilçesinde önce Kaymakaml, ard ndan AK Parti lçe teflkilat n ve daha sonra Çubuk Belediye Baflkanl n ziyaret etti. Haymana ilçesine ba l So ulcal köyünde bulunan 182 y ll k cami restore edildi y l nda yap lan tarihi So ulca Köyü Camii'nin çat s, kubbesi yenilendi. Köy muhtar Bayram fiimflek, restorasyon çal flmalar - n n 40 bin liraya mal oldu unu söyledi. fiimflek, Köylülerimizin duyarl olmalar ve katk sa lamalar sayesinde tarihi camii y pranmaktan kurtuldu. Asl na uygun restore edilen camimiz de cemaatimiz k fl n az olsa da yaz n ço- al yor. Restorasyon çal flmas na katk sa layan tüm kifli ve kurulufllara teflekkür ederim. dedi. (CHA) aç l rsa ilçenin ekonomisine bir kat s olur. Ayr ca yerleflkenin yan nda yaklafl k 600 kiflilik yeni bir ö renci yurdu yap l rken, merkezde bulunan yaklafl k 300 kiflilik de ö renci yurdu haz r bulunmaktad r. Bu alan her durumda fakültelere haz r. Sizden biz bu konuda da destek bekliyoruz. fleklinde konufltu.ulaflt rma Bakanl taraf ndan Esenbo a Havaalan na kadar yap lacak hafif rayl metro sisteminin ilçe merkezine kadar uzat lmas n isteyen Baflkan Özden, yapt klar imar planlar nda istasyonlar n yerlerinin ayr ld n belirtti. Metronun ilçe merkezine kadar getirilmesinin hem ulafl m sorununun köklü bir flekilde çözümünü sa layaca n hem de ilçenin makus talihinin de iflmesine neden olaca n savunan Baflkan Özden, kendisi gibi tüm ilçe halk - n n de iste i olan metro konusunda da kendilerine Baflbakan Yard mc s fller in destek olmas n istedi. Özden, Baflbakan Yard mc s fller'den bir de kültür merkezi için destek talebinde bulundu.(cha) 182 y ll k tarihi cami at k malzemelerle restore edildi

16 16 YARIN Ankara 15 Ocak 2014 Turgut Özal, elektrikli araç üzerinde çal fl yor Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ö retim üyeleri ile ö rencileri, elektrikli araç projesi üzerinde çal fl yor. Üniversiteliler proje kapsam nda haz rlad klar Hibrit sistemler için batarya teknolojilerinin incelenmesi konulu bir sunumu gerçeklefltirdi. Konya Selçuk Üniversitesi nin organize etti i UTES Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Süleyman Demirel Kongre Merkezi nde yap ld. Turgut Özal Üniversitesi ni temsilen sempozyuma kat lan Mühendislik Fakültesi ö retim üyeleri ve ö rencileri, TÜB TAK-Elektrikli Araç projesi kapsam nda haz rlad klar Hibrit sistemler için batarya teknolojilerinin incelenmesi konulu sunumu gerçeklefltirdi. Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Göksel Günlü ve Yrd. Doç. Dr. Ayfle Elif Sanl ile 3. s n f ö rencileri Burak Gerifllio lu, Furkan Öztürk ve Abdulkadir Eken in gerçeklefltirdikleri sunum baflar yla geçti. Üniversitenin hedefleri Yrd. Doç. Dr. Ayfle Elif Sanl Pursaklar, wushuda 5 madalya kazand Pursaklar Belediyespor Kulübü baflar dan baflar ya kofluyor. Sporcular, Baflkent te yap lan Wushu Sanda Ankara Seçmesi nde 3 alt n 2 gümüfl madalya kazand. Ankara l Seçmesi kapsam nda çekiflmeli geçen müsabakalarda Pursaklar Belediyespor Kulübü oyuncular kazand klar 5 madalya ile ilçeyi temsil etti. Wushu l Spor Temsilcili i nin 2014 y l faaliyet program nda yer alan Wushu Sanda Genç (bay-bayan) Ankara Seçmeleri Pursaklar Gençlik Hizmetleri ve Spor lçe Müdürlü ü Pursaklar Kapal Spor Salonu nda yap ld. Müsabakalara Pursaklar Belediyespor u temsilen kat lan Yasin Urfal, Mert Can Sünger ve Samet konuyla ilgili yapt aç klamada; ö rencilerin lisans seviyesinde projeler içinde yer alarak, proje temelli olarak yetifltirilmelerinin Turgut Özal Üniversitesi nin Can Kaplan alt n madalya kazan rken; Mert Can Gündüz, M. Enes Korkmaz da gümüfl madalya kazanarak ilçeyi baflar lar yla temsil etti. Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, baflar l sporcular ziyaret ederek tebrik etti. Elde edilen derecelerle Wushu da iddial olduklar n belirten Pursaklar Belediyespor Kulübü Wushu Antrenörü Ümit fiensoy, Spora ve sporcuya destek veren, bizleri hiçbir zaman yaln z b rakmayan Pursaklar Belediye Baflkan m z Say n Selçuk Çetin e teflekkür ederiz. Bu baflar da Baflkan - m z n büyük katk s vard r. dedi. (CHA) önemli hedeflerinden oldu unu söyledi. Sanl, Bu flekildeki aktif e itim f rsatlar, ö rencilerin yarat c l klar n ortaya ç karmalar, kapasitelerini gelifltirmeleri, derslere ve projelere adaptasyonlar n art rmalar aç s ndan oldukça önemlidir. Proje temelli düflünmek ve kendini akademik olarak ifade edebilme becerisi kazanmak aç - s ndan ö rencilerin bilimsel aktivitelere yönlendirilmesi üniversitemiz ö retim görevlilerinin misyonlar aras ndad r diye konufltu. Motivasyon flart Ö renci Oturumu açarak, lisans seviyesindeki ö rencilerinin çal flmalar n sunmalar n sa layan Kongre Yürütme Kurulu Baflkan Prof. Dr. Mustafa Acaro lu da, Bizler kongreleri kendi aram zda yaparken, ö rencilerin neler çal flt n unutmamam z gerekiyor. Liselerde dahi son derece baflar l çal flmalar yapan ö rencilerimiz var. Bunlar n motive edilmesi gerekir dedi. Selçuk Üniversitesi nde 4 gün boyunca devam eden Ulusal Temiz Enerji Kongresi nde, enerji ile ilgili Türkiye nin pek çok üniversitesinde ve yurtd fl ndaki üniversitelerde yap lan 100 ü aflk n araflt rman n sunuldu. (CHA)

17 15 Ocak 2014 Genel YARIN 17 Türkiye yi kurak bir y l bekliyor Türkiye de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana gelmesinin beklendi i bildirildi. ANKARA - stanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kad o lu, AA muhabirine yapt aç klamada, iklim de iflikli inin olumsuz etkilerinin her y l biraz daha fazla kendini hissettirdi ini söyledi. Küresel s nman n çok ciddi boyutlara ulaflt n belirten Kad o lu S cakl kla birlikte ya fl artsa sorun yok. Ancak ya mur art fl sadece Karadeniz de olacak. Ege, Akdeniz ve ç Anadolu kavrulacak ifadelerini kulland. Kad o lu, Türkiye nin büyük bölümünde 2014 te kurakl k beklediklerine dikkati çekerek, flöyle konufltu: Kar tabii ki ya acak ama bu ya- fl yeterince olmayacak. Aral k ay nda stanbul ve Ankara ya ya an ya murlar, su oranlar iyice düflen barajlar belirli bir süre doldurmak için iyi ama özellikle Anadolu ya kar laz m. 1 Ekim tarihinden beri hava kurak gidiyor te ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda bir azalma meydana gelecek ve bu da Türkiye de kurakl k yaflanaca anlam na geliyor. Oysa eylül, ekim, kas m, aral k normalde en çok ya fl olan zamanlard r. Ama bu aylar n üçte biri kurak geçti, bu da endiflelenmek için yeterli. K fllar l k ve ya fll olmazsa bafl m z dertte Bu y l k fl n s cakl klar n Karadeniz k y lar ve Marmara n n bir k sm hariç mevsim normallerinin üzerinde di er bölgelerde ise 1-2 derece üzerinde olaca n vurgulayan Kad o lu, insanlar n bunu günlük yaflant içinde fark etmeyebilece ini söyledi. Kad o lu, esas problemi ya fllar n oluflturdu unu dile getirerek, flöyle devam etti: Akdeniz ikliminde yaflad m z için bizim topraklar m z k fl n ya fl al yor. K fllar l k ve ya fll olmazsa bafl m z dertte demektir. Trakya, Marmara n n Bat Karadeniz e yak n k s mlar, Bat Karadeniz den bafllayarak Do u Karadeniz e kadar ve ç Anadolu nun çok az bir bölümünde ya fl olacak. Hatta mevsim normallerinin biraz üzerinde gerçekleflecek. Ama di er tüm bölgeler Marmara, Akdeniz Antalya dan Ege ye kadar olan kuflak ve Konya dan Mersin e kadarki kuflakta ayr ca Do u Anadolu da kurakl k bekleniyor. (AA) Türkiye dünyan n en kalabal k 19. ülkesi STANBUL - Türkiye yaklafl k 76,5 milyonluk nüfusu ile dünyan n en kalabal k 19. ülkesi konumunda bulunuyor. AA muhabirlerinin Uluslararas Para Fonu (IMF) verilerinden yapt derlemeye göre, 2013 y l itibariyle nüfusu 76 milyon 480 bin civar nda olan Türkiye dünyan n en kalabal k nüfusa sahip 19. ülkesi olurken, dünya nüfusundaki pay ise yüzde 1,1 olarak gerçekleflti. Buna göre dünyadaki her 100 kifliden biri Türkiye de yafl yor. Çin 1 milyar 360 milyonluk nüfusu ile dünyan n en kalabal k ülkesi olurken, bu ülkeyi 1 milyar 243 milyonluk nüfusu ile Hindistan takip ediyor. Verilere göre Çin in dünya nüfusundaki pay yüzde 19,57. Yani dünyadaki her 5 kifliden biri Çinli. Listenin üçüncü s ras nda yer alan ülke ise süper güç olarak nitelendirilen Amerika Birleflik Devletleri (ABD). ABD nin 2013 y l verilerine göre nüfusu yaklafl k 316,5 milyon kifli. Bu ülkeyi Endonezya, Brezilya ve Pakistan takip ediyor. Verilere göre, bu ülkelerin nüfusu ise s ras yla yaklafl k olarak 247 milyon 950 bin, 199 milyon 880 bin ve 182 milyon 590 bin olarak hesapland. Dünyada nüfusu bir milyar n üzerinde olan ülkeler sadece Çin ve Hindistan olurken, 100 milyonun üzerinde olan ülke say s ise 11 oldu. Bu ülkeler Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya, Pakistan, Nijerya, Bangladefl, Rusya, Japonya ve Meksika olarak s raland. Dünyan n en kalabal k ülkeleri Asya k tas nda bulunuyor. Zira nüfusu en fazla olan ilk 10 ülkeden Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Bangladefl, Rusya ve Japonya Asya k tas nda yer al yor. En kalabal k ülkelerden ABD ve Brezilya Amerika k tas nda yer al rken, Nijerya da Afrika k tas nda bulunuyor. Dünyan n en kalabal k ilk 5 ülkesinin, dünya nüfusundaki pay yüzde 48,46 olarak hesapland. Yani dünyan n yar s n Çin, Hindistan, ABD, Endonezya ve Brezilya oluflturuyor.(aa)

18 18 YARIN ANKARA - Emniyet teflkilat nda çal flan kiflilerin parmak izleri de kay tl ve gözalt na al nan, adli olaylara kar flan kifliler dedi. Polis olay yeri ve kimlik tespiti çal flmalar yla bilinmeyenleri ayd nlat yor. Olay yerinde b rak lan parmak izi, zanl y tespit etmekte önemli bir etken iken, yap lan çal flmalarla tan nmaz haldeki bir cesedin de kimli i tespit edilebiliyor. Polis, bu kapsamda 81 il emniyet müdürlü ünde flube müdürlü ü olarak hizmet veriyor. Olay Yeri nceleme ve Kimlik Tespiti fiube Müdürü Koç, AA muhabirine yapt aç klamada, genel olarak yapt klar 4 çal flma bulundu- unu belirterek, bunlardan ilkinin kimlik tespit ifllemleri, ikincisinin olay yeri inceleme ifllemleri, üçüncüsünün adli görüntüleme, dördüncüsünün ise parmak izi tespiti oldu- unu bildirdi. Koç, polisin kanuna göre parmak izi alma yetkisi bulundu unu hat rlatarak, bu yetkiye göre, pasaport, ehliyet, ruhsat gibi bir belge isteyen, bir suçtan dolay gözalt na al nan kiflilerin parmak izlerinin tespit edildi ini söyledi. Koç, gönüllü olanlar n da parmak izlerinin al nd - n dile getirdi. Parmak izi alma sisteminin kurulufl amac n n kimlik tespiti oldu unu vurgulayan Koç, Sistemin amac, kiflilerin kimliklerinin baflkalar taraf ndan kullan lmas n n önüne geçmek ve ayn zamanda olay yerlerinden elde edilen parmak izlerinin de kime ait oldu unun tespiti dedi. Koç, Sistemimizde, 17,5 milyon kifliye ait parmak izi kay tl. Kay tl kifliler, ehliyet, pasaport, silah ruhsat baflvurular nda bulunanlar ile özel güvenlik görevlileri veya polisler. Sisteme emniyet teflkilat nda çal flan kiflilerin parmak izleri de kay tl. Ayr ca adli olaylara kar flan kiflilerin de sistemde kayd bulunuyor diye konufltu. Bilgisayar destekli parmak izi alma sisteminin 81 ilde de faal oldu- unu vurgulayan Koç, ayr ca ehliyet, ruhsat veya silah ruhsat için 15 Ocak 2014 Genel 17,5 milyon kiflinin parmak izi kay tl Emniyet Genel Müdürlü ü (EGM) Kriminal Dairesi Baflkanl Olay Yeri nceleme ve Kimlik Tespiti fiube Müdürü Fatih Koç, Sistemimizde, 17,5 milyon kifliye ait parmak izi kay tl. Kay tl kifliler, ehliyet, pasaport, silah ruhsat baflvurular nda, özel güvenlik görevlileri veya polisler. ANKARA Ö renci Seçme ve Yerlefltirme Sistemine (ÖSYS) baflvuru ifllemleri yar n sona erecek. Ölçme Seçme ve Yerlefltirme Merkezi (ÖSYM) Baflkanl, baflvuru ifllemleri 2 Ocak ta bafllayan ve yar n sona erecek 2014 ÖSYS baflvuru süresinin uzat lmayaca n duyurmufltu ÖSYS ye baflvuru için s nav ya da s navs z geçifl ücretini yat rmak yeterli ÖSYS ye baflvuru için son gün emniyete gidenlerin de parmak izlerinin al nd n bildirdi. Koç, elde edilen verilerin bulunduklar merkeze geldi ini belirterek, flöyle konufltu: Kimli inizi kaybetti inizde veya sizin ad n za biri bir belge ç kartmak istedi inde bu sistem asl nda buna karfl bir güvence oluflturuyor. Çünkü parmak izi karfl laflt rmas yapmak suretiyle sistem, sizin ad - n za bir kimlik ç kart lmaya çal fl ld - nda otomatik olarak uyar yor. Dolay s yla kimli inizin baflkalar taraf ndan kullan lmas n n bir flekilde önüne geçiyor. Sistemin as l kurulufl amac bu. Tabi parmak izlerinin al nmas, arflivlenmesi, kullan lmas tamamen kanunla düzenlenmifl bir husus ve bütün ifllemler burada kanuna uygun olarak yerine getiriliyor. nsanlar n parmak izi vermeye karfl bir çekinceleri oldu unu dile getiren Koç, bu çekincenin kifliler belge ç kartmaya geldi inde de yafland n söyledi. Koç, Öncelikle biz flu güvenceyi vatandafl m za vermek istiyoruz. Burada hiçbir flekilde al nan veriler istismar edilmiyor. Bunlar tamamen kimlik tespit amaçl ve vatandafl m - z n kimli inin baflkalar taraf ndan kullan lmas na karfl önlem amaçl dedi. Olay yeri incelemesi s ras nda parmak izi almak için kullan lan tozdan, zaman zaman vatandafllar n flikayet ettiklerini anlatan Koç, parmak izi alma konusunda dünyada en yayg n kullan lan yöntemin bu oldu unu bildirdi. Koç, tozlayarak parmak izi tespit etme sisteminin flu an en masrafs z ve kolay yöntem oldu u için kullan ld na iflaret etti. Parmak izi incelemesinin meydana gelen olaylardaki çözüm oran n n ise yüzde 5 civar nda bulundu unu dile getiren Koç, geçen y l AK Parti binas na yap lan lav silahl sald r n n zanl s n n olay yerinde b - rak lan mazemedeki parmak izlerinden belirlendi ini sözlerine ekledi.(aa) olmuyor, baflvuru iflleminin, 2014 ÖSYS k lavuzunda belirtildi i flekilde tamamlanmas gerekiyor. nternetten bireysel baflvuru yapacak adaylar n, ekranda Baflvuru ifllemi baflar yla tamamland aç klamas n görmeleri ve aday baflvuru kay t bilgilerinin dökümünü yaz c dan edinmeleri gerekiyor. Baflvuru merkezlerinde yap lan ifllem sonras adaya verilecek geçici flifrenin 2014-ÖSYS baflvuru süresi içinde ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr (aday ifllemleri sistemi) adresinden de- ifltirmesi ve s nav n bütün aflamalar nda hem de aday n sonraki y llarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapaca bütün ifllemlerde gerekli olan bu flifrenin aday taraf ndan özenle korunmas ve kesinlikle paylafl lmamas isteniyor. nternet üzerinden baflvurular, yar n saat da, baflvuru merkezlerinden baflvuru alma ifllemi ise yar n mesai saati bitiminde sona erecek. 23 Mart 2014 tarihinde yap lacak YGS için baflvuru sonuçlar na ba l di er haz rl k çal flmalar n n hemen bafllat laca ndan 2014-ÖSYS baflvuru süresi uzat lmayacak.(aa)

19 15 Ocak 2014 E itim Çerkezce ve Gürcüce e itmenleri yetifliyor DÜZCE - Düzce Üniversitesi (DÜ) bünyesinde aç lan Çerkez ile Gürcü Dili ve Edebiyat bölümlerinde okuyan 29 ö renci, mezuniyetlerinin ard ndan Çerkezce ve Gürcüce e itmenli i yapacak. Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün kenti ziyaretinde yapt öneriyle çal flmalar na bafllanan Çerkez ile Gürcü Dili ve Edebiyat bölümleri rektörlük taraf ndan aç ld. Fakülte bünyesinde e itime bafllayan Çerkez Dili ve Edebiyat Bölümü Türkiye'de ilk, Gürcü Dili ve Edebiyat Bölümü ise ikincilik özelli i tafl yor. Ö retim üyesi ihtiyaçlar Adige Cumhuriyeti ve Gürcistan'daki üniversitelerden karfl lanan bölümlerde, e itim-ö retimin ilk iki y l nda Çerkezce ve Gürcüce e itimi verilmesi, ard ndan ö rencilerin seçmeli dersler arac l yla dil bilimi alan na yönlendirilmesi planlan yor. Mezun olacak ö renciler, Çerkez, Gürcü dili, genel veya toplum dil bilimi alanlar nda yüksek lisans yaparak, araflt rmac ve akademisyen olarak çal flabilecek, Çerkezce ve Gürcüce e itmenli i de yapabilecek. DÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. lhan Genç, AA muhabirine yapt aç klamada, Cumhurbaflkan Gül'ün üniversiteyi ziyareti esnas nda, Rektör Prof.Dr. Funda Sivrikaya fierifo lu'na kültürlerin yaflat lmas için çal flmalar yap lmas n önerdi ini söyledi. "Rektörümüzün verdi i direktifler sonucunda k sa zamanda gerekli izin ve kararlar al p e itim-ö retime bafllad k" diyen Genç, "Daha sonra rektörümüzle Adige Cumhuriyeti'ne gittik. Oradaki üniversite rektörüyle diyalog kurduk. Buraya üç hocam z geldi. fiu anda Çerkez Dili ve Edebiyat bölümünde 17, Gürcü Dili ve Edebiyat bölümünde de 12 ö renci var. Ek kontenjandan ötürü say m z bu sene biraz az. Seneye daha çok ö renci olaca n düflünüyorum. Çerkez Dili ve Edebiyat Türkiye'de ilk, Gürcü Dili ve Edebiyat ise ikinci olarak üniversitemizde aç ld " fleklinde konufltu. Verdikleri e itimin kurs ya da seminer fleklinde de il, dil a rl kl oldu unu, bir profesör, iki doçent ve bir yard mc doçentin görev ald n aktaran Genç, ö rencilerin dil ö renmeye bafllad n anlatt. (AA) YARIN Tarihi medrese yeniden e itimin hizmetinde AKSARAY - Aksaray'daki yaklafl k 700 y ll k Zinciriye Medresesi, tarihi binan n ruhuna uygun olarak bugün de e itim faaliyetlerinin yan s ra kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipli i yap yor. Karamano ullar 'ndan Yahfli Bey taraf ndan 14. yüzy lda yapt r lan Zinciriye Medresesi, tarihte iz b rakan önemli e itim kurumlar aras nda yer al yor. Cumhuriyetten sonra bir dönem hapishane olarak kullan - lan, 1985 y l ndan itibaren Aksaray Müzesi olarak ziyaretçilerini a rlamaya bafllayan yap, müzenin tafl nmas n n ard ndan restore edildi. Zinciriye Medresesi, günümüzde Aksaray Belediyesince aç lan kurslarla, ö rencilere hat sanat, ebru ve Osmanl ca baflta olmak üzere birçok farkl alanda verilen e itime ev sahipli i yap yor. Aksaray Belediye Baflkan Nevzat Palta, AA muhabirine 19 yapt aç klamada, medresenin 1336 y l ndan kalan bir yap oldu unu belirterek, "Zinciriye Medresesinin günümüzdeki karfl l üniversitedir, üniversite tahsili yapan kiflilerin e itim almas için yapt r lm flt r. Sadece slami ilimlerle ilgili de il müspet ve ilmi konularda ciddi katk lar bulunmufltur. Uzun y llar boyunca ilme hizmet etmifltir" diye konufltu. Palta, medresenin geçmifl dönemlerde s k s k restorasyon geçirdi ini ifade ederek, en son 6-7 y l önce restorasyon çal flmalar na baflland n aktard. Geçmiflte Zinciriye Medresesinde birçok alimin yetiflti ini dile getiren Palta, "Oralarda Cemaleddin Aksarayi gibi, gerçekten hem slami ve t bbi ilimler alan nda hem de hukuk dal nda zirve yapan insanlar, buralarda yetiflmifllerdir. Bu çerçevede buralarda birçok mütefekkir ve devlet adamlar yetiflmifl. Medrese, 1900'lü y llara kadar ifllevini yerine getirmifl, daha sonra de- iflik amaçlarla kullan lm flt r" dedi. Medresenin, yak n tarihimizde bir dönem hapishane olarak kullan ld n belirten Palta, flunlar kaydetti: "Aksaray Belediyesi olarak buray ald k ve restorasyon çal flmalar bitirdik. Yak n tarihte bir dönem hapishane olarak da kullan lan Zinciriye Medresesini, bu tarihi binan n ruhuna uygun olmak kayd yla yeniden ilim irfan yuvas haline getirmeye çal fl yoruz. Burada Aksaray Üniversitesi ile 'Tarih Araflt rma Merkezi' kurduk. Buraya yine hocalar m z gelerek üniversite ö rencilerimize dersler veriyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde kurslar aç yoruz. Hat sanat, tezhip, ebru, Osmanl ca ve müzik aletleriyle ilgili kurslar m z var." (AA)

20 20 YARIN NEVfiEH R - Yazar ve flair Cemal Süreya n n ölümünün 24. y l an s na, Nevflehir in Ürgüp ilçesine ba l Akköy ve brahimpafla köylerinde yapt r lan iki sanat galerisi hizmete kazand r ld. Nergis Canefe nin yerel ustalarla çal flarak sanatç lara ve sanat tutkunlar na hizmet etmek amac yla yapt rd ve yazar ve flair Cemal Süreya n n ilk fliirlerini toplad Üvercinka ismi verilen her iki köydeki sanat galerisi ve sanat kahvesinde, ilk olarak Zeytin Foto raf Amatörleri Derne i (ZEY- FOD) üyesi Aydan Tortop, Demet T n Hakman, Emel Semizo lu, Güvenç U uz, Sabriye Çelik in Türkiye nin ve özellikle Burhaniye ve çevresinin yaflam n anlatan 30 foto raf, Burhaniye Belediyesi nin katk s ile sanatseverlerle bulufltu. Kapadokya bölgesinin sanat galerisine sahip ilk köyleri olarak da de erlendirilen Ürgüp ilçesine ba l Akköy ve brahimpafla köylerinden Hep Yaflam konulu foto raf sergisine köylülerin ilgisi de yo un oldu. Sergi,12 Nisan 2014 tarihine kadar sanatseverlerce gezilebilecek. Her iki Kültür Sanat Cemal Süreya an s na 2 köyde sanat galerisi ADANA - TÜYAP Adana Fuarc l k A.fi. nin Türkiye Yay nc lar Birli i iflbirli i ile haz rlad Çukurova 7. Kitap Fuar, dün Adana da kap lar n açt. Bu y l 235 yay nevi ve sivil toplum kuruluflunun kat l m yla düzenlenen Çukurova Kitap Fuar nda söylefli, fliir dinletisi, panel ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 60 etkinlik gerçeklefltirilecek. Etkinliklerde ve imza günlerinde 300 yazar okurlar yla bir araya gelecek. Organizasyonda Türk edebiyat n n en üretken yazarlar ndan biri olan Orhan Kemal, do umunun 100. y l dolay s yla bir dizi söylefli, panel, sergi ve Orhan Kemal 100 Yafl nda Sempozyumu ile an lacak. Fuar dolay s ile Seyhan Oteli nde düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Türkiye Yay nc lar Birli i Baflkan Metin Celal, Kültür ve Turizm Bakanl ISBN Ajans ile Telif Haklar ve Sinema Genel Müdürlü ü nden edindikleri bilgilere göre 2013 te Türkiye de bin 732 yay nc n n 47 bin 352 çeflit (bafll k) kitap yay nland n söyledi. Celal, e-kitap üretiminin yüzde 0.7 olarak gerçekleflti ini belirtti. Geçen y l toplam 536 milyon 259 bin 40 adet kitap üretildi ini aç klayan Celal, bu kitaplar için 330 milyon 17 bin 403 adet bandrol sat n al nd n kaydetti. TÜ K rakamlar na göre ülke nüfusunun 75 milyon 624 bin 384 oldu unu hat rlatan Celal, kifli bafl na 7.1 kitap düfltü ünü köydeki oluflturulan "Üvercinka" isimli sanat galerisi, yerli ve yabanc sanatç lar n sanatsal alandaki çal flmalar için de kullan labilecek. (CHA) vurgulad. UNESCO nun 2012 verilerine göre 42 bin 337 çeflit kitapla Türkiye nin dünyan n en büyük 13. kitap üreten ülkelerinden biri oldu unu dile getiren Metin Celal, Uluslararas Yay nc lar Birli i nin (IPA) araflt rmalar na göre Türkiye 1 milyar 682 milyon Euro ciro ile dünyan n en büyük 13. yay nc l k sektörü. Türkiye de kitap okunmaz diye genel bir kan var. Rakamlar yetersiz bulabiliriz. Ama ülkenin dünyada 172 milletin aras nda 13 üncü s rada olmas da bir fley ifade etmifl olmas laz m. Halada kitap okunmuyor deniliyorsa, harika bir fley. Daha fazla okuyaca m za inan yorum. Kararl l kla okumuyoruz inanc yla belki gelecek y l 15 Ocak 2014 Gençler Osmanl Türkçesi ö renecek ADIYAMAN - Gençlik ve Spor Bakanl, Hayrat Vakf iflbirli i ile bakanl a ba l gençlik merkezlerinde gençlere ücretsiz Osmanl ca Türkçesi kursu düzenleyecek. Gençlerin kurslara yo un ilgisine dikkat çeken Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürü Seyit Ahmet Ba c, Gençlik ve Spor Bakanl Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü ü, Hayrat Vakf iflbirli i ile milli kültürümüzün en önemli kaynaklar n teflkil eden Osmanl ca basma ve yazma eserleri okuyup anlayacak, bu eserlerdeki bilgi ve belgelerden azami derecede faydalanacak ve bunlar kültür hayat m za kazand racak gençlerin yetifltirilmesi amac yla gençlik merkezlerinde ücretsiz olarak Osmanl Türkçesi kurslar düzenliyor. ki kurum aras nda yap lan protokole göre Osmanl ca kurslar iki y l boyunca kursiyerlerini a rlayacak. Ayr ca Osmanl Türkçesi kursunu baflar ile tamamlayanlara kat l m belgesi verilecek. dedi. (CHA) Y l n ilk TÜYAP Kitap Fuar Adana da kap lar n aç yor ilk 10 da gireriz. dedi. Milli E itim Bakanl n n geçen sene ilk ve orta ö retim ö rencilerine 206 milyon 241 bin 635 (yüzde 38,46) adet ücretsiz kitap da tt n aktaran Metin Celal, 90 milyon (yüzde 16,78) s nava haz rl k, yard mc ders kitab n n bas ld na iflaret etti. Bu rakamlarla kitap üretiminin yüzde 55 ni ders kitaplar ve e itim yay nc l na yönelik oldu una dikkat çeken Celal, flöyle devam etti: Bu bize has bir durum de il. Bütün dünyada bu böyle. Ders ve di er e itim kitaplar olmay nca yay nc l n di er dallar da geliflmiyor. Bizde tek s k nt bunun büyük bir bölümünün Milli E itim Bakanl taraf ndan üretiliyor olmas d r. Türkiye de en büyük yay nc devlettir. 206 milyon 241 bin 635 adet kitab n yüzde 40 n devlet, geri kalan k sm n da ihale etme yöntemiyle yay nevlerine veriyorlar. Yüzde 11,75 ile çocuk ve ilk gençlik yay nlar ders kitaplar ndan sonra geliyor. Bu da çocuklar n okudu u tezimizi kan tlayan bir rakamd r. Türlere göre kitap sat fllar nda 3 üncü s rada inanç (yüzde 11,56), 4 üncü s rada edebiyat (yüzde 11,19), 5 inci s rda inceleme-araflt rma (yüzde 6,53) ve sonda akademik (yüzde 3,73) yay nlar yer al yor. Celal, mevcut siyasi hareketlili in insanlar daha çok okumaya yöneltti ini sözlerine ekledi. (CHA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı