Adalet. Adalet. Adalet BİR OPERASYON: AVRUPA NIN VE AKP N N GERÇEK YÜZÜ. Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adalet. Adalet. Adalet BİR OPERASYON: AVRUPA NIN VE AKP N N GERÇEK YÜZÜ. Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok!"

Transkript

1 fiiiler Silahl Direnifle Bafllad Sunniler-fiiiler Birlikte Direniyor Amerika Felluce de Katliam Yapt Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok! Ekmek ve Adalet Adalet Ey AKP liler; stratejik orta n z flii-sunni demeden katlediyor, camileri bombal yor... Sizde müslümanl n m si de mi kalmad? Adalet Haftal k Dergi / Say : 106 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) Ekmek ve Hapishanelerde 110 nsan n öldü ü gerçe ini bu operasyon senaryolar yla da gizleyemezsiniz! BİR OPERASYON: AVRUPA NIN VE AKP N N GERÇEK YÜZÜ AB ciler, AB misyonerleri, hukukçular! AB ye ve AKP ye sormayacak m s n z; bu operasyonda, kaç hücre, kaç silah, bomba yakalad n z? Düzmece Operasyon, tüm boyutlar yla bu say da

2 Ne Buldunuz? Aç klay n! Terör, terörist, terörizm... deyip iflin içinden s yr lamazs n z! Bunlar aç klayamazsan z, bu operasyon senaryosunu yazanlar, yürürlü e koyanlar, komplocu, provokasyoncu olarak an lacakt r. YDUYUR ÇA I U 30 Mart - 17 Nisan Devrim fiehitlerini Anma Partinin Kuruluflunu Kutlama Günleri Aç kla Abdülkadir Aksu! Güzel neticeler ald k diyorsun bu operasyon senaryosuna iliflkin. Ald n neticeleri aç kla? çiflleri Bakan olarak, kaç hücre evin aç a ç kar ld n, kaç silah, kaç bomba, kaç canl bomba yakalad n z aç kla! Tüm dünyaya aç klay n ald n z neticeyi! E er netice sizin için sadece onlarca devrimciyi tutuklamak ise, o halde onlar hangi kan tlarla tutuklad n z aç kla! Aç kla Emniyet Müdürü! Daha emniyet sorgusu bile yap lmadan, kimseyi hakim önüne ç karmadan, 37 kifliyi neye dayanarak örgüt üyesi ilan ettin, aç kla? Onlar n örgüt üyeli ini gösteren hangi deliller var elinde, aç kla? Her günü, her faaliyeti denetiminiz alt nda olan dernek, dergi bürolar, kültür merkezleri, ne oldu da bir günde hücre evi oldu, bask n düzenledi iniz yerleri kamuoyuna neden böyle yans tt n z, aç kla! Aç kla talya! Sizin yasalar n z, hukukunuz kaç paraya sat l k? Aç klay n! talya Baflbakan Berlusconi, savc lar na ne emri verdi? Türkiye faflizminin ve o faflizmin bafl dostun Tayyip Erdo an n hukukd fl isteklerini neyin karfl l nda kabul ettiniz? Tayyip Erdo an, sizin kendi hukukunuzu bile çi neyip Avrupa da yapt rd n z operasyon lar karfl l nda, hangi tekelinize yeni ç karlar sa layacak? Aç klay n stanbul DGM nin Savc ve Hakimleri! Kendi yasalar n za göre bile yasad fl olan bir arama izni ni nas l verdiniz polise? Polisin önünüze örgüt üyesi diye getirdi i onlarca kifliyi, hiçbir delil, kan t olmadan neye göre, hangi kurumlar n iste i, hangi makamlar n talimat üzerine tutuklad n z, aç klay n! Ya aç klay n, ya üzerinizdeki cüppeleri ç kar p iflkenceci polis üniformas n giyin. fieh TLER M ZDEN Ö REN YORUZ! fieh TLER M ZDEN DEVRALDI IMIZ BAYRAK ELLER M ZDE, PART N N REHBERL NDE DEVR ME YÜRÜYORUZ! Ey Dersim... syan nla tarihimiz, da lar ndaki flahanlar nla gelece imiz... çiflleri Bakan fiükrü Kaya, 1930 lar n bafl nda TBMM kürsüsünde konufluyordu; Yüksek da lar, derin dereleri, ve genifl vadileri vard r. Ve bu bölgenin k smi azamisi tafll k ve kayal kt r... Bugün buras 91 aflirete münkasemdir dan bugüne kadar muhtelif zamanlarda Dersim üzerine harekat askeriye yap lm flt r. Halk cahil, biraz da topra n fakirli i dolay s yla halk fakir olur ve de silahl bulunursa tabii böyle bir yerde vukuat eksik olmaz... Yukar da da arzetti im gibi 1876 senesinden beri bugüne kadar muhtelif tarihlerde muhtelif kuvvetlerle on bir harekat askeriye yap lm fl, fakat... Fakat, Dersim teslim al namam flt. On bir harekat askeriye de yaflananlar, Dersim in kanl, ac l ve isyankar tarihidir. Ma aralara s nm fl kad n ve çocuklar, ma aralar n giriflleri örülerek diri diri mezara gömüldüler bu harekat askeriye lerde. Dersim in da lar, köyleri, vadileri bombalara bo uldu. Ah keflke, keflke Dersim i yeryüzünden silebilselerdi... O kadar çok istiyorlard ki böyle yapmay ; yapamay nca, Tunceli il merkezini önce geçici olarak Elaz a, oradan da 4993 say l kanunla Kalan ilçesine naklettiler... Ama Dersim yokolmad. Fakir b rak lm fl, milliyeti hakir görülmüfl Dersim de isyan da yokolmad. Elleri silahl veya silahs z, gönülleri hep isyan dolu oldu de her bir vadisini, her koya n, ma aras n mezara çevirdikleri Dersim in da lar nda, 1970 li y llar n sonlar nda yine silahl isyan filizleri boy verdi. O gün bugün onlar yoketmek için durmaks z n harekat askeriye ler düzenleseler de, baflaram yorlar. 28 Mart ta Dersim in Kinzir ormanlar n kanlar yla sulayan H d r DEM R, Erhan KÖKDEM R ve Haydar BOYRAZ, iflte o yokedilemeyen, kökü kurutulamayan filizlerdendir. Ekmek ve Adalet Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Mustafa Köflker Genel Yay n Yönetmeni: Gülizar Kesici Adresi: nebey Mahallesi nk lap Caddesi Oto Han 55/54 Aksaray Fatih stanbul rtibat Telefonu: Faks: Hesap No: Y lmaz Bas. Yay. Da. Org. Akbank Yusufpafla fiubesi/ ST Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro 27 Mart ta Kinzir ormanlar nda flehit düflen Cephe gerillas H d r Demir in Çemiflgezek Oski köyünde yap lan cenaze töre- Sadece askeri harekatlar düzenlemekle ninden kalmad lar. Özellikle son on y ld r, kültürel harekatlarla, yozlaflt rarak bitirmeye çal fl yorlar Dersim i. Festivallerinin içi boflalt l yor, Munzuru sivil toplumculu a basamak yap l - yor... Yeter ki bitsin Dersim! Bitsin, fakir b rak lm fl ve hakir görülmüfl halk n n zulme isyan! Tüm harekatlar n n amac bu. Haydarlar, H d rlar, Erhanlard r Dersim in direnen dinami idir. Onlar Dersim in yokedilemeyen tarihi ve bizden asla çal namayacak gelece idir. Onlar varsa, Dersim var demektir. Onlar hep olacaklar. Dersim varolmaya devam edecek; ve son söz: Dersim, Dersim olarak kalacak! INTERNET adresi: adresi: ngiltere: 2.5 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Bürolar m z Yap verlag Venloerstr. 507-A Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. 7. Sokak K z lay fl Han arkas Özkan Apt. No:10/2 Tel-faks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 151 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Telfaks: Bursa- Baflak Cad. Gür fl Han Daire: 25/4 Heykel Tel-faks: Gaziantep- Karatarla Mahallesi Gaziler Caddesi Yeniçeri Sokak No:27 Daire:10 fiahinbey Hopa:Hopa fl Merkezi Zemin Kat No: 1 HOPA Tel-Faks: zmir- Milli-i Kütüphane Cad. No: 17/104 Tepeköylü fl Merkezi Konak/ zmir Tel-Faks: Kocaeli- Hürriyet Caddesi Gakko Kervan Saray flhan Kat:7 No:79 Tel-Faks: Malatya- Dabakhane Mah. Bak rc lar Çarfl s Sar beyo lu flhan Kat:1 No:43 Tel: Mersin- Zeytinlibahçe Caddesi Petek Apartman No:26 Kat:1/3 Mersin Samsun- Talimhane Cad. Bozluolcay fl Han Kat: 3/42 Tel-faks: Trabzon- Kemerkaya Mah. Kundurac lar cad. Dedeo lu sokak Pustular iflhan Zemin Kat No:4 Tel-faks:

3 Ekmek ve Adalet çindekiler Bir operasyon senaryosu ve fiyasko! 3... Bir operasyon senaryosu ve fiyasko! 5... Avrupa da 23, Türkiye de 40 örgüt üyesi yakaland 7... Hukuk d fl bask n, talan, gözda ve tutuklama 8... Bir operasyon ve Türkiye gerçe i güne kadar hakk m zdaki suçlamalar ö renemedik Y lmayaca z AKP nin ve AB nin terörüne tepkiler ya yor mparatorlu un önünde halklar var Faflizmin Fehriye tak nt s Amerika yalan söyler de AKP iktidar durur mu? AKP nin demokrasi diye bir derdi var m? AB nin demokrasi diye bir derdi var m? Mutlaka tutuklayacaklard Mart 1972 den günümüze bir destan May s haz rl k komitelerini kural m Devrimin reformizme, revizyonizme karfl Umudunuzu diri tutun, emperyalizm yenilecek Direnenlerin yüre i dünyan n her yerinde ayn atar Bu ülke böyle yönetiliyor Yüzeyselli in ve demagojilerin girdab nda Yurtd fl ndan Bir direnifl destan Kahramanlar ölmez Ümit Günger sloganlarla u urland Amerikan uflaklar içeride, vatanseverler d flar da Nas l bir ülkede yafl yoruz? fiu veya bu nedenle bu sorunun cevab nda yan lanlar, emperyalizm ve iflbirlikçileri taraf ndan kullan lmaktan, sömürülmekten, afla lanmaktan, istismar edilmekten kurtulamazlar. Bu sorunun tek do ru cevab n devrimciler vermifltir. Yaflad m z her olay, bu ülkeye dair sömürücülerin de il, devrimcilerin tesbitlerini do rulam flt r. Onlar demokrasi var diyorlar, biz faflizm diyoruz. Bir haftad r burjuva bas nda, televizyonlarda ilk s ralarda verilen uluslararas DHKP-C operasyonu na bakan herkes, bu ülkenin bir huhuk devleti olmad n, demokrasiyle yönetilmedi ini, tersine tepeden t rna a hukuksuzlu a kesmifl, halk n mücadelesini bast rmak için katliamdan komplolara kadar her türlü yönteme baflvuran bir faflizmle yönetildi ini görür. Bu öyle bir operasyon ki, nereleri bast klar n bile aç klayam yorlar; bask n düzenledikleri yasal, demokratik kurumlar örgüt üssü, bu kurumlarda bulunan kiflileri de örgüt üyesi ilan edip, sorgusuz, kan ts z tutukluyorlar. Operasyona ciddi, büyük bir hava vermek için Avrupa da bu ifle ortak ediliyor. Türkiye, Avrupa y da yönlendirerek onlara da operasyon yapt r yor. Türkiye de nas l bir hukuk, nas l bir adalet var? Avrupa bilmiyor mu? AB bunu nas l onaylay p ona ba l operasyon yap yor? Bu oyunu görmüyor mu? Görüyor ama oyun bir çok bak mdan onun da ifline geliyor. Avrupa, Türkiye yi AB ye al p askeri, siyasi, ekonomik bölgesel ç karlar n sa lamak için, bu yalanlar yutar görünüyor... Ülkemizdeki AB ciler de, iflin içinde Avrupa da olunca bunun teröre karfl bir operasyon oldu una inanmakta sak nca görmüyorlar. Avrupa sözde iflgallere karfl d r, Amerikan hukuksuzlu una karfl görünür, ama ABD nin gitti i yoldan gider, alt düzeyde onu taklit eder... Bu operasyon Amerika n n terör demagojisinin taklididir. Avrupa emperyalizmi ve oligarflinin sürdürdü ü politika, Amerikan imparatorlu unun teröre karfl savafl ad na her türlü muhalefeti yok etme politikas ndan baflka bir fley de ildir. F Tiplerindeki katliam birlikte yapt lar ve yapmaya devam ediyorlar. Operasyonun Türkiye aya nda da, Avrupa aya nda da her türlü hukuk ayaklar alt na al nm flt r Aral k taki ve F Tiplerindeki amac hat rlay n; devrimcileri halktan tecrit etmek ve giderek yoketmek. flte bu operasyonun amac da ayn hedefe yöneliktir. Hayat n çeflitli alanlar nda demokratik mücadeleyi yokederek, tüm di er ilerici kesimlerin devrimcilerden uzak durmas n sa layarak, devrimcileri tecrit etmek. Teröre karfl operasyon ad alt nda yap lan bu operasyon, halk n devrimci muhalefetini, haklar ve özgürlükler mücadelesini bitirme operasyonudur. Terör nerede, teröristler nerede? Tam tersine, bas lan kurumlar, tutuklanan kifliler, emperyalizmin ve faflizmin terörüne karfl mücadele edenlerdir. ABD nin Irak taki terörüne, AKP nin F tiplerindeki terörüne karfl ç kanlard r. Bu gerçek aç k oldu una göre, uluslararas operasyon diye sahnelenen bu tezgah n amac da anlafl l r. Bu arada bir noktaya da dikkat çekelim; Nato Zirvesi ne haz rl k, 1 May s engelleme gibi amaçlar, bu operasyonun amaçlar n n yan nda talidir; bunlar ancak zamanlamada etken olabilir; ama mesele bunun çok ötesindedir. Emperyalizm ve oligarfli için, Nato zirvesinin güvenli i, 1 May s engelleme gibi bir hedef, bu operasyonun as l hedefinin yan nda

4 küçük bir hedeftir. Demokratik alana yöneltilen bu sindirme ve tasfiye operasyonu, meydan devlet solcular na, düzeniçi muhalefete b rakma operasyonudur. Amerikan n imparatorluk stratejisinde de bu vard r. Sadece icazetli muhalefete yer vard r Amerikanc dünya düzeninde. Amerikanc AKP ve Avrupa da ayn anlay fltad r. Asla iktidar hedeflenmeyecektir. Protesto nun ötesine geçilmeyecektir. K sacas, sistemin özüne elefltiri yöneltilmeyecektir. Yöneltenler, yokedilmelidir. fiimdi bir daha ayn soruyu soral m: Türkiye de demokrasi var m? Sadece bu operasyona bak n, cevab n görürsünüz. Sadece TAYAD l lar n 107 nsan öldü! Duydunuz mu! afifllerini, afiflleriniz yasal ama ast rmayaca z! diyerek ast rmayan zihniyeti hat rlay n yeter. Bitmifl ve sürmekte olan yüzlerce iflkence, infaz davas n n seyrini hat rlay n yeter. Binlerce kay p dosyas n n hala aç lmad n, Kopenhag kriterlerinin y lmaz savunucular n n da, AB denetçilerinin de asla böyle bir istekte bulunmad n hat rlay n... Grevlerin yasakland n, meydanlara ç k p en s radan özlük haklar n isteyen memurlar n terörist ilan edildi ini hat rlay n... Sonra dönüp bu ülkede demokrasi var m cevaplay n. Say s z demokratikleflme paketi yle demokrasiden yana olduklar yalan n yutturmaya çal flan TÜS AD patronlar n n itiraz var m böylesine hukuksuz operasyonlara? Demokrasi flampiyonlu unu kimselere b rakmayan medyadan bir itiraz var m? Ekranlarda milyonlar n gözünün içine bakarak okuduklar n n yalan, gazetelerde yazd klar n n yalan oldu unu biliyorlar. Ama düzen onlar öylesine kifliliksizlefltirmifl ki, bir haberde onlarca insan n kalemini k r veriyorlar. Ba ms z yarg ise zaten polisin emrinde. Parlamento deseniz, Onlar, halklar n devrimci mücadelesinin ve örgütlenmesinin tasfiye edildi- i, emperyalizmin izin verdi i kadar bir muhalefeti olan bir demokrasicilik oyunu peflindeler. Biz gerçek bir demokrasiden, halk n demokrasisinden yanay z. Onlar, ipimizi kime teslim etsek diye tart fl yor. Biz ba ms zl k için mücadele ediyoruz. Bu operasyonlar, iflte bunun için bize yöneliyor. IMF nin, AB nin, ABD nin isteklerini yasalaflt rmaktan, onlar n parmak indirip kald ran kuklalar olmaktan baflka bir rolleri yok. Kim, hangi kurum, hangi zihniyetle uygulayacak bu ülkede demokrasiyi? AKP sinden CHP sine, Kürt milliyetçilerinden reformistlere, MGK s ndan Tüsiad na, sendikalara kadar, bir çok kesim, emperyalizmin kuca na kofluyor. AB nin flemsiyesi alt nda, ABD nin himayesi alt nda, demokratl k, özgürlükçülük oynan yor. Onlar, halklar n devrimci mücadelesinin ve örgütlenmesinin tasfiye edildi i, emperyalizmin izin verdi i kadar bir muhalefeti olan bir demokrasicilik oyunu peflindeler. Biz gerçek bir demokrasiden, halk n demokrasisinden yanay z. Onlar, ipimizi kime teslim etsek diye tart fl yor. Biz ba ms zl k için mücadele ediyoruz. Bu operasyonlar, iflte bunun için bize yöneliyor. F tiplerindeki duvarlar, halk n etraf na örülen bask -yasak duvarlar, komplolar, operasyonlar, ABD nin, AB nin ülkemizi sömürgelefltirme politikalar n n devam d r. Ba ms zl ktan demokrasiden yana olmak, emperyalizme ve oligarfliye karfl direnmektir. Emperyalizmin ve oligarflinin terör demagojisiyle gerçeklefltirdi i operasyonlar n karfl s na dikilmektir. Ne yaz k ki, kendine demokrat, vatansever, sol diyenlerin önemli bir k sm bu gerçe i görmekten uzakt r. Uzak oldu u için de böyle bir operasyon senaryosu karfl s nda sessizdir. Böyle bir olay sizi ilgilendirmezse ne ilgilendirir? Bugünlerin revaçta tart flmas Sol niye geliflmiyor sorusunun cevab da buradad r iflte. Bu halinizle iflçilerin, köylülerin, yoksullar n, iflsizlerin sorunlar yla da ilgilenemezsiniz tabii. Bunlar solun ahlak n, vicdan n gösteren bir kriterdir. Beni ilgilendirmez ; böyle bir sol anlay fl olur mu? Biz kar flmayal m, sald r lar bize dokunmadan geçsin gitsin diye düflünenler, bu düflüncenin beyhudeli ini geçmiflte defalarca yaflad lar. Yine yaflayacaklard r. Tarihin tekerrür etmemesinin yolu, bütün bunlardan ders ç karmakt r. Ba ms zl, demokrasiyi, hukuku ve adaleti savunan tüm güçlerin bir blok olmas d r. Operasyonun kendisi bir fiyasko dur. AKP hükümeti ve polisi, iddia etti i hiç bir fleyi kan tlayamayacak durumdad r. Operasyonun esas amac aç s ndan da sonucun bir fiyasko olaca n buradan tekrarlayal m. Boyutlar yla, biçimlenifliyle yak n tarihimizde benzer örne i görülmese de, ayn amaca yönelmifl çok operasyonlar n hedefi olmufltur devrimciler. Ve hepsinde de operasyonlar bofla ç karmas n bilmifllerdir. Kimse sanmas n ki, Ekmek ve Adalet kavgan n sesi olmaktan vazgeçecek, kimse sanmas n ki, TAYAD l lar 20 y ll k tarihlerinin üzerine bir çarp çekecekler, kimse sanmas n ki haklar ve özgürlükler mücadelesi durdurulacak! Kimse sanmas n ki, ba ms zl k demokrasi ve sosyalizm yürüyüflü duracak!.. 34 y ll k tarihimizde bunu bir çok kez gösterdik, yine herkes yaflayarak görecek.

5 Avrupa da 23, Türkiye de 40 Örgüt Üyesi Yakaland! Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi 2 Nisan tarihli 328 no lu aç klamas ile, oligarflinin polisinin, medyas n n uluslararas DHKP-C operasyonu olarak yans tt operasyonda yalanlar gözler önüne serdi ve operasyonun amac n ortaya koydu. Aç klamada, Emniyet Genel Müdürlü ü sözcüsü Ramazan Er in söyledi i ve bas n n da aynen tekrarlad Avrupa da 23, Türkiye de 40 örgüt üyesi yakaland... sözleri hat rlat larak flöyle denildi: Örgüt üyeleri yakalanm fl, sorgulanm fl, mahkeme aç lm fl, mahkeme sonuçlanm fl, Yarg - tay da onaylanm fl ve örgüt üyelikleri kesinleflmifl!.. Yani hiçbir sorgu ve yarg olmadan insanlar yarg lanm fl ve en az 12,5 y l örgüt cezas alm fl durumdalar. Operasyonlar yapan-yapt ran polis, hükmü de çoktan vermifl. Bu tablo herkes için çok ö retici ve Türkiye tablosunun ne oldu unu gösteren önemli bir kriterdir. Türkiye de hukukun, hak ve özgürlüklerin ne anlama geldi inin tarife gerek b rakmayan örne idir. Kim bu örgüt üyeleri? Nerede yakalanm fllar? Nas l yakalanm fllar? diye soran Cephe, bas lan yerlerin istisnas z tümünün Avrupa da ve Türkiye de yasalar çerçevesinde kurulmufl, devletin ve kamuoyunun denetiminde, y llard r demokratik mücadele sürdüren, herkes taraf ndan bilinen dernekler, kültür merkezleri, radyolar, dergiler oldu unu belirterek, bu kurumlar n baflkanlar n n, yöneticilerinin, üyelerinin bir anda, bir gece bask n ile örgüt üyesi ilan edildi ini belirtti. Operasyonlar yapan polisin, bir anda bu kurumlar suçlu ilan etti ini dile getiren Cephe, suçlaman n hep ayn oldu unu, falanca örgütle iliflki halindeler yalanlar na baflvuruldu unu söyledi. Polisin hukuksuzlu unun bununla da bitmeyip, Avrupa daki bu tür çeflitli dernekleri, kurumlar da bast rd hat rlat lan aç klamada, Türkiye polisi bu derneklerin, Türkiye dahil olmak üzere, söz konusu ülkelerin kendi yasalar ile kuruldu unu, denetlendi ini ve bütün etkinliklerini bildi i halde, Avrupa ya, bunlar terörist diye göstermek için yalanlara, düzmece belgelere ve provokasyonlara baflvuruyor. Bu dernek ve kurumlar n örgütümüzle hiçbir ilgisi yoktur. Bu konudaki bütün iddialar, infazc, katliamc, kaybeden, iflkenceci, komplocu Türkiye polisinin yalan ve demagojilerinden ibarettir. dedi. Oligarflinin Amac Nedir? Operasyonlar n amac n n de erlendirildi i aç klamada, Amaç; Türkiye de gerici-faflist AKP iktidar n, kapitalist sistemi elefltiren, muhalefet eden, sosyalizmi savunan hiçbir gücün kalmamas d r. Türkiye polisi bu amaçla demokratik her kurumu, muhalif her kifliyi suçlu göstermek için her türlü yönteme baflvurmaktad r. DHKP-C ye Büyük operasyon denilerek, demokratik hak ve özgürlükler yok edilmektedir. ifadelerine yer verildi. Avrupa n n da bu operasyona kat lmas n n, AB ye girmek isteyen gerici-faflist AKP iktidar n rahatlatmak amac tafl d belirtilen aç klamada, Avrupa da bas lan, talan edilen hiçbir yerle örgütümüzün iliflkisi yoktur. denildi. talya da örgütün hücresi çökertildi türünden haberlere de aç kl k getiren Cephe, bu konuda aç klamada flu ifadelere yer verdi: talya da örgütümüzün hücresi oldu u, çeflitli eylemler yapt ve üstlendi i tamamen Türkiye polisinin uydurmas ve komplosudur. talya daki anti-emperyalistlerden lojistik destek ald m z iddialar da tümden yaland r. De il talya da, ülkemiz d fl ndaki hiçbir ülkede bu tarz bir örgütlenmemiz ve faaliyetimiz yoktur. Bu ülkelerdeki faaliyetimiz tamamen demokratik ve yasald r. Fehriye Erdal la ilgili haberlerin tümden yalan oldu u dile getirilen aç klamada, operasyonlar n psikolojik savafl yönüne de yer verildi. Polis neredeyse her gün bast, talan etti i, yönetici ve üyelerini gözalt na ald dernek ve benzeri kurumlar yeniden Avrupa ile ayn gün basarak psikolojik savafl yapmaktad r. denilen aç klamada, bunun nedeninin, dernek ve demokratik kurumlar n terörize edilmesi, korku ve gözda vererek ifllemez hale getirilmesi oldu u belirtildi. Yine, Avrupa ile eflzamanl operasyon havas vermesinin de, polisin kendi yasad fl l n Bir Operasyon; AB ve AKP nin hukuksuzlu u 5

6 6 gizlemek için baflvurulmufl bir taktik oldu u söylendi. Tayyip Erdo an n o lunun dü ününe sald - racaklard... canl bomba olacaklard... gibi haberler tamamen polisin bask nlar n meflrulaflt rmak için uydurdu u yalanlar oldu u belirtilen aç klamada, Avrupa daki operasyonlar koordine eden talyan Hükümetine de yer verildi. Berlusconi nin, talya halk nezdinde her yönüyle teflhir oldu u belirtilirken, Tayyip Erdo an n özel dostu oldu una vurgu yap larak, Anlafl lan o ki, iki faflist-gerici bir araya gelmifl, muhaliflerimizi nas l yok ederiz, konusunda planlar yapm fl ve bu karar alm fllar. Türkiye Baflbakan Tayyip Erdo- an n, Berlusconi nin talyan tekellerinin Türkiye deki ç karlar na iliflkin istekleriyle özel olarak ilgilenip yerine getirdi ini herkes biliyor. Anlafl - ABD ve srail i Destekleyen, flbirli i Yapan Hiçbir Ülke Hukuk Uygulayamaz Demokratik kurumlara tahammül edemeyenler, demokratik mücadele yürüten devrimcilere, demokratlara sald ranlar, büyük terör operasyonu diyenlerin kimler oldu una bak n. Amerika ve srail terörünü her yönüyle destekleyen, onunla her türlü iflbirli ini yapan gerici-faflist AKP iktidar ve onu destekleyen Avrupa. Amerika ve srail terörünü görmezden gelen, destekleyen hiçbir devlet kendi hukukunu uygulayamaz. Amerika n n hukuksuzluk düzenine boyun e en, o hukuksuzluktan kendi muhalif güçlerine karfl güç alan bu tür ülkeler kendi meflruiyetini yitirirler. Amerika ve srail in katliamlar na suç orta olan bu devletler, Amerika ve srail karfl - s nda diz çökmektedirler. Bu diz çöküflün en basit ifadeyle anlam, bizde hukuk ve adalet yoktur diye bas bas ba- rmakt r. Zerrece hukuku olan, hukuka sayg s olan bir ülke, bir iktidar ilk önce Amerika ve srail in hukuksuzlu una karfl ç kar. Bunlar yapmazlar, yapamazlar. Sonra s ra devrimcilere gelince binlerce silahl gücünü, özel timlerini ve hukuksuzlu unu seferber etmekte ve terör demagojileriyle demokratik haklar yok etmeye çal flmaktad rlar. TERÖR, halklar n iradelerini yokederek, nas l yönetilece- ini, kimin yönetece ini onlara dayatmakt r. TERÖR, halk n evini bafl na y kmak, çocuklar, gençleri, kad nlar, yafll lar roketlerle paramparça etmektir. TERÖR, bir halk aç k hapishaneye mahkum edip dört bir yan n dünyan n gözleri önünde duvarlarla kuflatmakt r. TERÖR, tekellerin ç karlar için ülkeleri iflgal etmektir. TERÖR, katliamlar yap p teröre karfl savafl yorum yalan yla üzerini örtmektir. TERÖR, Üç-befl tekelin kasalar n doldurup milyarlar açl a mahkum etmektir. Yoksul çocuklar ilaç tekellerine kobay olarak sunmakt r. TERÖR, halka karfl savafl- lan talyan tekellerinin ç karlar her fleyin üstünde. Hukuk ve adalet yok. Zaten Amerika n n suç ortaklar ndan baflka bir fley beklenemez. denildi. Adalet, eflitlik, özgürlük için mücadele ediyoruz. Ba ms z, demokratik ve sosyalist bir Türkiye için savafl yoruz. diyen Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi, karfl m zda, b rak n halktan yana hukuku, kendi hukukunu da hiçe sayan, gayrimeflru, yasad fl her yola baflvuran ahlaks z bir güç var diyerek oligarflinin ve emperyalizmin ahlak olmad n belirtti. Aç klaman n sonunda, bunlar bizi devrim yolundan döndüremez, sindiremez. denilirken, 34 y ll k tarihimiz buna tan kt r. Devrimcilere karfl emperyalistleri arkas na alarak savaflan iflbirlikçi oligarfli de bunu çok iyi bilir. ifadeleri ile aç klama sona erdi. mak, Susurluklar örgütlemek, köyleri yak p y kmak, kad nlara tecavüz etmek, genç k zlar m z ve o ullar - m z dipsiz kuyularda kaybetmektir. Bunlar biz yapm yoruz. Bize terörist diyerek sald ran AKP iktidar ve Avrupa yap yor. Onlar n destekledi i Amerika ve srail yap yor. Biz, dünyay adaletsizli e mahkum etmek isteyenlere karfl her alanda, halklar n biny llard r meflru gördü ü yollarla savafl yoruz. Bizi yok etmek isteyenler, adalet ve eflitlik mücadelesini yoketmek isteyenlerdir. Egemen s n flar n ony llard r hedefidir bu. flgalleri, talanlar, katliamlar, zulümleri, tekelleri, medyalar, devletleri hep bunun için seferber edilmifl durumdad r. TERÖR, bugün amaçlar na ulaflmak için baflvurduklar yegane demagojidir. Ne AKP iktidar ne de Avrupa gerçekten teröre karfl olamaz, hukuktan sözedemezler. Tüm dünya halklar n n terörist ilan etti i iki güçtür Amerika ve srail. Bize terörist diye sald - ranlar Amerika ve srail in iflbirlikçileri ve ayn terör demagojisiyle halklar n haklar - n yoketmek isteyenlerdir. Bir Operasyon; AB ve AKP nin hukuksuzlu u

7 Hukukd fl Bask n, Talan, Gözalt ve Tutuklama Bir Operasyon; AB ve AKP nin hukuksuzlu u Hala AKP ye demokratl k misyonu biçenler; aç n gözünüzü ve okuyun! Bu tabloyu yaratan AKP iktidar d r. Hâlâ bütün pervas zl yla gözalt ve tutuklama terörü sürüyor 1 Nisan günü sabaha karfl Türkiye ve Avrupa da AKP iktidar n n ve emperyalistlerin eflzamanl terörü yafland. *** Avrupa da, Belçika, talya, Hollanda ve Almanya da çok say da yasal kurum ve Türkiyeli demokrat insanlar n evleri bas ld. talyan savc l - n n talebi üzerine yap ld aç klanan tüm bu operasyonlar n sonucunda, halen talya da Avni Er ve Zeynep K l ç isimli iki kifli d fl nda hiç kimse gözalt nda bulunmuyor. Büyük operasyon havas yaratmak, ilk andaki tepkileri geçifltirmek için yap lan gözalt lar hemen serbest b rak l rken, son olarak Belçika da Kaya Saz serbest b rak ld. talya ve AKP iktidar n n polisinin aç klamalarla yalanlar s ralan rken, Kaya Saz n sözkonusu operasyonla hiçbir ilgisi bulunmayan Hollanda da y llar önce yaflanan bir baflka olaydan dolay ifadesine baflvuruldu u ö renildi. Baflka bir zamanda, istenildi inde çok rahat ifadesi al nabilirdi Kaya Saz n. Ama bu operasyonlara denk getirilerek, Avrupa daki operasyonlar n Türkiye deki hukuksuzlu un üzerini örtmek, AKP nin terörünü perdelemek için yap ld bu örnekle de ortaya ç kt. Fehriye Erdal a iliflkin haber ve aç klamalar n gerçekle ilgisinin bulunmad ise Cephe taraf ndan yap lan aç klamada dile getirildi. *** Türkiye de, komploya, hukuksuzlu a dayanan, tümü demokratik kurulufllarda çal flan insanlara yönelik operasyonlar ise halen sürüyor. fiu ana kadar elimize ulaflan bilgilere göre; stanbul da 1 Nisan günü sabaha karfl bask n yap lan yerler flunlar: Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i, TAYAD, Halk n Hukuk Bürosu, dil Kültür Merkezi, Anadolu nun Sesi Radyosu, Gençlik Gelecektir Dergisi ve Ekmek ve Adalet Dergisi. Bu kurumlardan ve yollardan gözalt na al nan 39 kifliden 22 kifli tutukland. Tutuklananlar n isimleri flöyle: Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i Üyeleri fiadi N. Özpolat, Gülsen Salman, Çayan Güner. Halk n Hukuk Bürosu çal flanlar Av. Behiç Aflç, Mehmet Do an, Kudret Sar gül. Grup Yorum eleman Ali Arac, Tayad çal flanlar Eylül flcan, H d r Gül. Gençlik Gelecektir Dergisi çal flanlar ve stanbul Gençlik Derne i Üyesi Ferhat Özdemir, Hasibe Çoban, Mehmet Yayla, Perihan Demirk ran ve Serkan Onur Y lmaz. Ekmek ve Adalet Dergisi çal flanlar Gülizar Kesici, Yeliz Türkmen, Seval Yaprak, Y lmaz Kaya, Yalç n Akar ve Alp Yarbafl. Yaflad m z Vatan dergisi eski Genel Yay n Yönetmeni Metin Yavuz ile fiiflli'de bir otobüs dura ndan gözalt na al nan Zeliha Koyup nar. Bursa da yaflanan gözalt lar sonucu, Münevver Köz Gölcük'te tutukland. zmir de de terör hakimdi. Nurhan Y lmaz, Cafer Sad k Ero lu, Ozan Anar ve Sabahattin Filazo lu tutukland lar. Ünye Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i de, bu hukuksuzluktan pay na düfleni ald. Temel Haklar baflkan Bülent Yaz c ve dernek çal flanlar, Ceyhan Çavufl, lker Keskin, Nihat Sönmez, Hüseyin Saka ç kar ld klar mahkemece tutukland lar. Amasya da yolda otobüsleri durdurularak gözalt na al nan Samsun Temel Haklar çal flanlar Sad k Türk, hsan Özdil, Günefl Erdemir de ç kar ld klar mahkeme taraf ndan tutuklananlar aras ndayd. Halen, operasyonlar n sürdü ü stanbul da Küçükarmutlu dan al nan Fadik Ad yaman ve Necla Can tutuklan rken; Kocaeli de Temel Haklar ve Gençlik Derne i üyelerine, Samsun Temel Haklar ve Gençlik Derne i üyelerine yönelik gözalt terörü sürüyor. *** Di er kurumlara yap lan bask nlarda oldu u gibi dergimizin teknik haz rl klar n n yap ld Y lmaz Yay nc l k n bas lmas nda da arama ad alt nda tam bir talan gerçeklefltirildi. Tümü, yay nc l k faaliyetlerinde kulland m z, bütün bas n kuruluflunlar nda bulunan bilgisayarlar m za, cep telefonu kartlar m za, arflivlerimize, resim arflivlerine, CD kay tlar m za, yaz c m za (leaser printer), foto raf makinalar ve kameralar m za, muhabirlerimize ait cep telefonlar na el konuldu. Büromuzda bulunan tüm eflyalar da - t larak parçaland, kitaplar m z yerlere saç larak ço u kullan lamaz hale getirildi. Bask n gibi, aramada da kendi yasalar na dahi uymad lar. Aramaya, avukat ya da büro yetkililerinden birinin nezaret etmesi gerekirken, bu hak keyfi flekilde kulland r lmad. 7

8 Bir Operasyon ve Türkiye Gerçe i Bir Operasyon; AB ve AKP nin hukuksuzlu u 8 Medya arac l yla kamuoyu nas l yan lt l r? Hiçbir gerekçeye, kan ta dayanmadan operasyon havas nas l yarat l r? Devlet ad na nas l yalan söylenir? Habercilik ad na nas l yalan yaz l r? Hukuk ad na nas l hukuksuzluk sergilenir? Komplo nas l kurulur? Uluslararas DHKP-C operasyonu havas yarat larak, Avrupa ve Türkiye nin birçok yerinde demokratik, yasal, meflru kurumlar n nas l bas ld n n, çal flanlar n n nas l gözalt na al nd - n n, tutukland n n çeflitli ayr nt lar n dergimizde okuyorsunuz. Resmetti imiz bu gerçekler, Türkiye de hukukun, adaletin nas l iflledi inin göstergesidir. Birkaç örne i ele alarak, belli bafll yalan ve hukuksuzluklar s ralayarak ülkemizin nas l bir polis devleti oldu una, demokratiklefliyoruz ad alt nda AKP iktidar n n nas l faflist politikalar uygulad na bakal m. Operasyon Avrupa ve Türkiye boyutuyla tam bir Komplo! komplo örne idir. Yasad fl denilebilecek hiçbir kifli ve kurum bu operasyonun kapsam nda de- ildir. Öyle gösterilmifl, medya kullan larak komplo için hava yarat lm fl, Avrupa bu büyük hukuksuzlu un suç ortakl n yaparak komploya ortak olmufltur. Çok iyi bilinen bir komplo, Komplo! yalan örne idir; ad n vermeyen bir kiflinin telefon ihbar ile insanlar bir anda örgüt üyesi, canl bomba ilan edilir. Bursa da Hayriye Gündüz'ün gözalt na al nma sebebi de polis taraf ndan avukatlara flöyle bildirildi: "16 yafl ndaki kimli i bilinmeyen bir kifli taraf ndan 155 polis imdat a telefon edildi ve örgüt üyesi olmas gerekti i yoksa Hayriye Gündüz'ün kendisini öldürece ini söyledi. Birilerinin buna inanmas na gerek yoktur, polis, kendince bir gözalt nedeni yaratmak için düflünür ve uydurur, itirazlar da dinlemez. Polis devletinin iflleyifli böyledir. çiflleri Bakanl, hak ve özgürlükler mücadelesinin oldu u, Temel Haklar, Gençlik Dernekleri, dergimizin bürolar vb. kurumlar n bulundu u illerin emniyet müdürlüklerine talimat göndermifl, flu flu kiflileri gözalt na al n demifltir. Bursa n n zavall Emniyet Müdürü nün parlak ekas ndan da ancak bu kadar ç km flt r. Daha ilk aç klamada, operasyonun büyüklü ünün en Yalan! önemli kan t olarak iki canl bomba yakaland denildi. Birinin ad bile Eyüp Beyaz olarak bas - na yazd r ld. Nerede bu canl bombalar? zmir de tutuklananlardan Sebahattin Filazo lu ve Ozan Yalan! Anar n, 24 Martta zmir valili i önünde, tecriti protesto etmek için kendini yakan Yusuf Poyraz azmettirdikleri söylenmekte. Dergimizin 105. say s nda k sa haber olarak yer alan olay n asl n anlatmadan, devrimci hareketin d flar da böyle bir eylemi oldu unda bunu bütün dünyaya aç klayaca n hat rlatal m. Bundan birkaç ay önce demokratik kurumlara gidip gelmeye bafllayan Yusuf Boyraz, Muharrem ve Günay n kendilerini feda etmesinden etkilenmifl, psikolojik sorunlar oldu u bilinen bir gençtir. Eylemi yapt nda üzerinden bir yaz da ç km flt r. Yaz da, kendini neden yakt n anlat rken, bu konuda kimseye bir fley söylememesini flu sözlerle ifade etmektedir: Size haber vermedim, çünkü bana engel olaca n z biliyordum. Yaz tutana a da geçilerek, polis taraf ndan avukatlara verilmifltir. Yine Yusuf Boyraz, Evrensel ve sosyalist bas na kendini yakaca n önceden haber verirken, sadece dergimize haber vermemifltir. Olaya iliflkin zmir Haklar ve Özgürlükler Cephesi de bir aç klama aç klama yapm flt r. 6 Nisan günü olaya iliflkin haber yapan bütün gazetelerde, Yalan! fiadi Özpolat n dergimizde gözalt na al nd, kap s nda nöbetçilerin bekledi i... vb. yaz ld. fiadi Özpolat Temel Haklar üyesi olup, oradan gözalt - na al nm flt r. Dergimize Hücreevi dedikten sonra dergimizin içine de bir hücre yerlefltirme ihtiyac hissedip labirent tarifleri, ses geçirmez hücreleri uydurdular. Yine 6 Nisan tarihli gazeteler Yalan!(ne hikmetse hepsi cümlesi cümlesine ayn ) yurtd fl ndan al nan flifreleri eylem talimatlar ndan sözetmektedir. Hangi eylem, nas l eylemler belirsiz. Yurtd fl ndan oldu- unu üzerindeki pul dan m anlam fllar acaba? Bir baflka haberde, DGM ye gönderilen 29 kiflinin DHKP-C örgütünün beyin tak m oldu u ö renildi... (6 Nisan Türkiye) deniliyor. Kimden ö rendin? Cevap yok! Madem 29 u da Beyin ta-

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz? Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 88 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Suçlular F tiplerine karşı

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu!

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Adalet Bakanl Koltu unda Katliamc lar Geçidi Haftal k Dergi Say : 43 12 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Oltan Sungurlu Mehmet A

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da.

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da 3 ÖLÜM! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 57 18 Haziran 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com ISSN 13005-7944

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128 www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 128 28 Ekim 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Ba ms z ve Demokratik Olmayan Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü www.yuruyus.com ZAFER ONLARLA KAZANDIK; N

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler!

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! 12 Temmuz Katliam ; Suç Kan tland! Suçlular Belli! AKP nin Adalet S nav : Baflta A ar olmak üzere 12 Temmuz

Detaylı

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR D R E N fi 6. Y I L I N D A Bulut olup gürlesen ne fayda Ya mur olup ya madıktan sonra Ya mur olup ya san ne fayda Tarlada tohum olmadıktan sonra Nehir olup coflsan ne fayda Bofl denize aktıktan sonra

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA!

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA! Dolarlarımızı kim çaldı? Kaplanlar bir bir dökülüyor! Türkiye 26 Kasım Cuma gününe kişi başına 2 bin 354 dolar daha zenginleşmiş olarak uyandı. Böylece kişi başına gelir, 15 bin 392 dolara yükselmiş oldu.

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı