Adalet. Adalet. Adalet BİR OPERASYON: AVRUPA NIN VE AKP N N GERÇEK YÜZÜ. Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adalet. Adalet. Adalet BİR OPERASYON: AVRUPA NIN VE AKP N N GERÇEK YÜZÜ. Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok!"

Transkript

1 fiiiler Silahl Direnifle Bafllad Sunniler-fiiiler Birlikte Direniyor Amerika Felluce de Katliam Yapt Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok! Ekmek ve Adalet Adalet Ey AKP liler; stratejik orta n z flii-sunni demeden katlediyor, camileri bombal yor... Sizde müslümanl n m si de mi kalmad? Adalet Haftal k Dergi / Say : 106 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) Ekmek ve Hapishanelerde 110 nsan n öldü ü gerçe ini bu operasyon senaryolar yla da gizleyemezsiniz! BİR OPERASYON: AVRUPA NIN VE AKP N N GERÇEK YÜZÜ AB ciler, AB misyonerleri, hukukçular! AB ye ve AKP ye sormayacak m s n z; bu operasyonda, kaç hücre, kaç silah, bomba yakalad n z? Düzmece Operasyon, tüm boyutlar yla bu say da

2 Ne Buldunuz? Aç klay n! Terör, terörist, terörizm... deyip iflin içinden s yr lamazs n z! Bunlar aç klayamazsan z, bu operasyon senaryosunu yazanlar, yürürlü e koyanlar, komplocu, provokasyoncu olarak an lacakt r. YDUYUR ÇA I U 30 Mart - 17 Nisan Devrim fiehitlerini Anma Partinin Kuruluflunu Kutlama Günleri Aç kla Abdülkadir Aksu! Güzel neticeler ald k diyorsun bu operasyon senaryosuna iliflkin. Ald n neticeleri aç kla? çiflleri Bakan olarak, kaç hücre evin aç a ç kar ld n, kaç silah, kaç bomba, kaç canl bomba yakalad n z aç kla! Tüm dünyaya aç klay n ald n z neticeyi! E er netice sizin için sadece onlarca devrimciyi tutuklamak ise, o halde onlar hangi kan tlarla tutuklad n z aç kla! Aç kla Emniyet Müdürü! Daha emniyet sorgusu bile yap lmadan, kimseyi hakim önüne ç karmadan, 37 kifliyi neye dayanarak örgüt üyesi ilan ettin, aç kla? Onlar n örgüt üyeli ini gösteren hangi deliller var elinde, aç kla? Her günü, her faaliyeti denetiminiz alt nda olan dernek, dergi bürolar, kültür merkezleri, ne oldu da bir günde hücre evi oldu, bask n düzenledi iniz yerleri kamuoyuna neden böyle yans tt n z, aç kla! Aç kla talya! Sizin yasalar n z, hukukunuz kaç paraya sat l k? Aç klay n! talya Baflbakan Berlusconi, savc lar na ne emri verdi? Türkiye faflizminin ve o faflizmin bafl dostun Tayyip Erdo an n hukukd fl isteklerini neyin karfl l nda kabul ettiniz? Tayyip Erdo an, sizin kendi hukukunuzu bile çi neyip Avrupa da yapt rd n z operasyon lar karfl l nda, hangi tekelinize yeni ç karlar sa layacak? Aç klay n stanbul DGM nin Savc ve Hakimleri! Kendi yasalar n za göre bile yasad fl olan bir arama izni ni nas l verdiniz polise? Polisin önünüze örgüt üyesi diye getirdi i onlarca kifliyi, hiçbir delil, kan t olmadan neye göre, hangi kurumlar n iste i, hangi makamlar n talimat üzerine tutuklad n z, aç klay n! Ya aç klay n, ya üzerinizdeki cüppeleri ç kar p iflkenceci polis üniformas n giyin. fieh TLER M ZDEN Ö REN YORUZ! fieh TLER M ZDEN DEVRALDI IMIZ BAYRAK ELLER M ZDE, PART N N REHBERL NDE DEVR ME YÜRÜYORUZ! Ey Dersim... syan nla tarihimiz, da lar ndaki flahanlar nla gelece imiz... çiflleri Bakan fiükrü Kaya, 1930 lar n bafl nda TBMM kürsüsünde konufluyordu; Yüksek da lar, derin dereleri, ve genifl vadileri vard r. Ve bu bölgenin k smi azamisi tafll k ve kayal kt r... Bugün buras 91 aflirete münkasemdir dan bugüne kadar muhtelif zamanlarda Dersim üzerine harekat askeriye yap lm flt r. Halk cahil, biraz da topra n fakirli i dolay s yla halk fakir olur ve de silahl bulunursa tabii böyle bir yerde vukuat eksik olmaz... Yukar da da arzetti im gibi 1876 senesinden beri bugüne kadar muhtelif tarihlerde muhtelif kuvvetlerle on bir harekat askeriye yap lm fl, fakat... Fakat, Dersim teslim al namam flt. On bir harekat askeriye de yaflananlar, Dersim in kanl, ac l ve isyankar tarihidir. Ma aralara s nm fl kad n ve çocuklar, ma aralar n giriflleri örülerek diri diri mezara gömüldüler bu harekat askeriye lerde. Dersim in da lar, köyleri, vadileri bombalara bo uldu. Ah keflke, keflke Dersim i yeryüzünden silebilselerdi... O kadar çok istiyorlard ki böyle yapmay ; yapamay nca, Tunceli il merkezini önce geçici olarak Elaz a, oradan da 4993 say l kanunla Kalan ilçesine naklettiler... Ama Dersim yokolmad. Fakir b rak lm fl, milliyeti hakir görülmüfl Dersim de isyan da yokolmad. Elleri silahl veya silahs z, gönülleri hep isyan dolu oldu de her bir vadisini, her koya n, ma aras n mezara çevirdikleri Dersim in da lar nda, 1970 li y llar n sonlar nda yine silahl isyan filizleri boy verdi. O gün bugün onlar yoketmek için durmaks z n harekat askeriye ler düzenleseler de, baflaram yorlar. 28 Mart ta Dersim in Kinzir ormanlar n kanlar yla sulayan H d r DEM R, Erhan KÖKDEM R ve Haydar BOYRAZ, iflte o yokedilemeyen, kökü kurutulamayan filizlerdendir. Ekmek ve Adalet Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Mustafa Köflker Genel Yay n Yönetmeni: Gülizar Kesici Adresi: nebey Mahallesi nk lap Caddesi Oto Han 55/54 Aksaray Fatih stanbul rtibat Telefonu: Faks: Hesap No: Y lmaz Bas. Yay. Da. Org. Akbank Yusufpafla fiubesi/ ST Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro 27 Mart ta Kinzir ormanlar nda flehit düflen Cephe gerillas H d r Demir in Çemiflgezek Oski köyünde yap lan cenaze töre- Sadece askeri harekatlar düzenlemekle ninden kalmad lar. Özellikle son on y ld r, kültürel harekatlarla, yozlaflt rarak bitirmeye çal fl yorlar Dersim i. Festivallerinin içi boflalt l yor, Munzuru sivil toplumculu a basamak yap l - yor... Yeter ki bitsin Dersim! Bitsin, fakir b rak lm fl ve hakir görülmüfl halk n n zulme isyan! Tüm harekatlar n n amac bu. Haydarlar, H d rlar, Erhanlard r Dersim in direnen dinami idir. Onlar Dersim in yokedilemeyen tarihi ve bizden asla çal namayacak gelece idir. Onlar varsa, Dersim var demektir. Onlar hep olacaklar. Dersim varolmaya devam edecek; ve son söz: Dersim, Dersim olarak kalacak! INTERNET adresi: adresi: ngiltere: 2.5 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Bürolar m z Yap verlag Venloerstr. 507-A Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. 7. Sokak K z lay fl Han arkas Özkan Apt. No:10/2 Tel-faks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 151 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Telfaks: Bursa- Baflak Cad. Gür fl Han Daire: 25/4 Heykel Tel-faks: Gaziantep- Karatarla Mahallesi Gaziler Caddesi Yeniçeri Sokak No:27 Daire:10 fiahinbey Hopa:Hopa fl Merkezi Zemin Kat No: 1 HOPA Tel-Faks: zmir- Milli-i Kütüphane Cad. No: 17/104 Tepeköylü fl Merkezi Konak/ zmir Tel-Faks: Kocaeli- Hürriyet Caddesi Gakko Kervan Saray flhan Kat:7 No:79 Tel-Faks: Malatya- Dabakhane Mah. Bak rc lar Çarfl s Sar beyo lu flhan Kat:1 No:43 Tel: Mersin- Zeytinlibahçe Caddesi Petek Apartman No:26 Kat:1/3 Mersin Samsun- Talimhane Cad. Bozluolcay fl Han Kat: 3/42 Tel-faks: Trabzon- Kemerkaya Mah. Kundurac lar cad. Dedeo lu sokak Pustular iflhan Zemin Kat No:4 Tel-faks:

3 Ekmek ve Adalet çindekiler Bir operasyon senaryosu ve fiyasko! 3... Bir operasyon senaryosu ve fiyasko! 5... Avrupa da 23, Türkiye de 40 örgüt üyesi yakaland 7... Hukuk d fl bask n, talan, gözda ve tutuklama 8... Bir operasyon ve Türkiye gerçe i güne kadar hakk m zdaki suçlamalar ö renemedik Y lmayaca z AKP nin ve AB nin terörüne tepkiler ya yor mparatorlu un önünde halklar var Faflizmin Fehriye tak nt s Amerika yalan söyler de AKP iktidar durur mu? AKP nin demokrasi diye bir derdi var m? AB nin demokrasi diye bir derdi var m? Mutlaka tutuklayacaklard Mart 1972 den günümüze bir destan May s haz rl k komitelerini kural m Devrimin reformizme, revizyonizme karfl Umudunuzu diri tutun, emperyalizm yenilecek Direnenlerin yüre i dünyan n her yerinde ayn atar Bu ülke böyle yönetiliyor Yüzeyselli in ve demagojilerin girdab nda Yurtd fl ndan Bir direnifl destan Kahramanlar ölmez Ümit Günger sloganlarla u urland Amerikan uflaklar içeride, vatanseverler d flar da Nas l bir ülkede yafl yoruz? fiu veya bu nedenle bu sorunun cevab nda yan lanlar, emperyalizm ve iflbirlikçileri taraf ndan kullan lmaktan, sömürülmekten, afla lanmaktan, istismar edilmekten kurtulamazlar. Bu sorunun tek do ru cevab n devrimciler vermifltir. Yaflad m z her olay, bu ülkeye dair sömürücülerin de il, devrimcilerin tesbitlerini do rulam flt r. Onlar demokrasi var diyorlar, biz faflizm diyoruz. Bir haftad r burjuva bas nda, televizyonlarda ilk s ralarda verilen uluslararas DHKP-C operasyonu na bakan herkes, bu ülkenin bir huhuk devleti olmad n, demokrasiyle yönetilmedi ini, tersine tepeden t rna a hukuksuzlu a kesmifl, halk n mücadelesini bast rmak için katliamdan komplolara kadar her türlü yönteme baflvuran bir faflizmle yönetildi ini görür. Bu öyle bir operasyon ki, nereleri bast klar n bile aç klayam yorlar; bask n düzenledikleri yasal, demokratik kurumlar örgüt üssü, bu kurumlarda bulunan kiflileri de örgüt üyesi ilan edip, sorgusuz, kan ts z tutukluyorlar. Operasyona ciddi, büyük bir hava vermek için Avrupa da bu ifle ortak ediliyor. Türkiye, Avrupa y da yönlendirerek onlara da operasyon yapt r yor. Türkiye de nas l bir hukuk, nas l bir adalet var? Avrupa bilmiyor mu? AB bunu nas l onaylay p ona ba l operasyon yap yor? Bu oyunu görmüyor mu? Görüyor ama oyun bir çok bak mdan onun da ifline geliyor. Avrupa, Türkiye yi AB ye al p askeri, siyasi, ekonomik bölgesel ç karlar n sa lamak için, bu yalanlar yutar görünüyor... Ülkemizdeki AB ciler de, iflin içinde Avrupa da olunca bunun teröre karfl bir operasyon oldu una inanmakta sak nca görmüyorlar. Avrupa sözde iflgallere karfl d r, Amerikan hukuksuzlu una karfl görünür, ama ABD nin gitti i yoldan gider, alt düzeyde onu taklit eder... Bu operasyon Amerika n n terör demagojisinin taklididir. Avrupa emperyalizmi ve oligarflinin sürdürdü ü politika, Amerikan imparatorlu unun teröre karfl savafl ad na her türlü muhalefeti yok etme politikas ndan baflka bir fley de ildir. F Tiplerindeki katliam birlikte yapt lar ve yapmaya devam ediyorlar. Operasyonun Türkiye aya nda da, Avrupa aya nda da her türlü hukuk ayaklar alt na al nm flt r Aral k taki ve F Tiplerindeki amac hat rlay n; devrimcileri halktan tecrit etmek ve giderek yoketmek. flte bu operasyonun amac da ayn hedefe yöneliktir. Hayat n çeflitli alanlar nda demokratik mücadeleyi yokederek, tüm di er ilerici kesimlerin devrimcilerden uzak durmas n sa layarak, devrimcileri tecrit etmek. Teröre karfl operasyon ad alt nda yap lan bu operasyon, halk n devrimci muhalefetini, haklar ve özgürlükler mücadelesini bitirme operasyonudur. Terör nerede, teröristler nerede? Tam tersine, bas lan kurumlar, tutuklanan kifliler, emperyalizmin ve faflizmin terörüne karfl mücadele edenlerdir. ABD nin Irak taki terörüne, AKP nin F tiplerindeki terörüne karfl ç kanlard r. Bu gerçek aç k oldu una göre, uluslararas operasyon diye sahnelenen bu tezgah n amac da anlafl l r. Bu arada bir noktaya da dikkat çekelim; Nato Zirvesi ne haz rl k, 1 May s engelleme gibi amaçlar, bu operasyonun amaçlar n n yan nda talidir; bunlar ancak zamanlamada etken olabilir; ama mesele bunun çok ötesindedir. Emperyalizm ve oligarfli için, Nato zirvesinin güvenli i, 1 May s engelleme gibi bir hedef, bu operasyonun as l hedefinin yan nda

4 küçük bir hedeftir. Demokratik alana yöneltilen bu sindirme ve tasfiye operasyonu, meydan devlet solcular na, düzeniçi muhalefete b rakma operasyonudur. Amerikan n imparatorluk stratejisinde de bu vard r. Sadece icazetli muhalefete yer vard r Amerikanc dünya düzeninde. Amerikanc AKP ve Avrupa da ayn anlay fltad r. Asla iktidar hedeflenmeyecektir. Protesto nun ötesine geçilmeyecektir. K sacas, sistemin özüne elefltiri yöneltilmeyecektir. Yöneltenler, yokedilmelidir. fiimdi bir daha ayn soruyu soral m: Türkiye de demokrasi var m? Sadece bu operasyona bak n, cevab n görürsünüz. Sadece TAYAD l lar n 107 nsan öldü! Duydunuz mu! afifllerini, afiflleriniz yasal ama ast rmayaca z! diyerek ast rmayan zihniyeti hat rlay n yeter. Bitmifl ve sürmekte olan yüzlerce iflkence, infaz davas n n seyrini hat rlay n yeter. Binlerce kay p dosyas n n hala aç lmad n, Kopenhag kriterlerinin y lmaz savunucular n n da, AB denetçilerinin de asla böyle bir istekte bulunmad n hat rlay n... Grevlerin yasakland n, meydanlara ç k p en s radan özlük haklar n isteyen memurlar n terörist ilan edildi ini hat rlay n... Sonra dönüp bu ülkede demokrasi var m cevaplay n. Say s z demokratikleflme paketi yle demokrasiden yana olduklar yalan n yutturmaya çal flan TÜS AD patronlar n n itiraz var m böylesine hukuksuz operasyonlara? Demokrasi flampiyonlu unu kimselere b rakmayan medyadan bir itiraz var m? Ekranlarda milyonlar n gözünün içine bakarak okuduklar n n yalan, gazetelerde yazd klar n n yalan oldu unu biliyorlar. Ama düzen onlar öylesine kifliliksizlefltirmifl ki, bir haberde onlarca insan n kalemini k r veriyorlar. Ba ms z yarg ise zaten polisin emrinde. Parlamento deseniz, Onlar, halklar n devrimci mücadelesinin ve örgütlenmesinin tasfiye edildi- i, emperyalizmin izin verdi i kadar bir muhalefeti olan bir demokrasicilik oyunu peflindeler. Biz gerçek bir demokrasiden, halk n demokrasisinden yanay z. Onlar, ipimizi kime teslim etsek diye tart fl yor. Biz ba ms zl k için mücadele ediyoruz. Bu operasyonlar, iflte bunun için bize yöneliyor. IMF nin, AB nin, ABD nin isteklerini yasalaflt rmaktan, onlar n parmak indirip kald ran kuklalar olmaktan baflka bir rolleri yok. Kim, hangi kurum, hangi zihniyetle uygulayacak bu ülkede demokrasiyi? AKP sinden CHP sine, Kürt milliyetçilerinden reformistlere, MGK s ndan Tüsiad na, sendikalara kadar, bir çok kesim, emperyalizmin kuca na kofluyor. AB nin flemsiyesi alt nda, ABD nin himayesi alt nda, demokratl k, özgürlükçülük oynan yor. Onlar, halklar n devrimci mücadelesinin ve örgütlenmesinin tasfiye edildi i, emperyalizmin izin verdi i kadar bir muhalefeti olan bir demokrasicilik oyunu peflindeler. Biz gerçek bir demokrasiden, halk n demokrasisinden yanay z. Onlar, ipimizi kime teslim etsek diye tart fl yor. Biz ba ms zl k için mücadele ediyoruz. Bu operasyonlar, iflte bunun için bize yöneliyor. F tiplerindeki duvarlar, halk n etraf na örülen bask -yasak duvarlar, komplolar, operasyonlar, ABD nin, AB nin ülkemizi sömürgelefltirme politikalar n n devam d r. Ba ms zl ktan demokrasiden yana olmak, emperyalizme ve oligarfliye karfl direnmektir. Emperyalizmin ve oligarflinin terör demagojisiyle gerçeklefltirdi i operasyonlar n karfl s na dikilmektir. Ne yaz k ki, kendine demokrat, vatansever, sol diyenlerin önemli bir k sm bu gerçe i görmekten uzakt r. Uzak oldu u için de böyle bir operasyon senaryosu karfl s nda sessizdir. Böyle bir olay sizi ilgilendirmezse ne ilgilendirir? Bugünlerin revaçta tart flmas Sol niye geliflmiyor sorusunun cevab da buradad r iflte. Bu halinizle iflçilerin, köylülerin, yoksullar n, iflsizlerin sorunlar yla da ilgilenemezsiniz tabii. Bunlar solun ahlak n, vicdan n gösteren bir kriterdir. Beni ilgilendirmez ; böyle bir sol anlay fl olur mu? Biz kar flmayal m, sald r lar bize dokunmadan geçsin gitsin diye düflünenler, bu düflüncenin beyhudeli ini geçmiflte defalarca yaflad lar. Yine yaflayacaklard r. Tarihin tekerrür etmemesinin yolu, bütün bunlardan ders ç karmakt r. Ba ms zl, demokrasiyi, hukuku ve adaleti savunan tüm güçlerin bir blok olmas d r. Operasyonun kendisi bir fiyasko dur. AKP hükümeti ve polisi, iddia etti i hiç bir fleyi kan tlayamayacak durumdad r. Operasyonun esas amac aç s ndan da sonucun bir fiyasko olaca n buradan tekrarlayal m. Boyutlar yla, biçimlenifliyle yak n tarihimizde benzer örne i görülmese de, ayn amaca yönelmifl çok operasyonlar n hedefi olmufltur devrimciler. Ve hepsinde de operasyonlar bofla ç karmas n bilmifllerdir. Kimse sanmas n ki, Ekmek ve Adalet kavgan n sesi olmaktan vazgeçecek, kimse sanmas n ki, TAYAD l lar 20 y ll k tarihlerinin üzerine bir çarp çekecekler, kimse sanmas n ki haklar ve özgürlükler mücadelesi durdurulacak! Kimse sanmas n ki, ba ms zl k demokrasi ve sosyalizm yürüyüflü duracak!.. 34 y ll k tarihimizde bunu bir çok kez gösterdik, yine herkes yaflayarak görecek.

5 Avrupa da 23, Türkiye de 40 Örgüt Üyesi Yakaland! Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi 2 Nisan tarihli 328 no lu aç klamas ile, oligarflinin polisinin, medyas n n uluslararas DHKP-C operasyonu olarak yans tt operasyonda yalanlar gözler önüne serdi ve operasyonun amac n ortaya koydu. Aç klamada, Emniyet Genel Müdürlü ü sözcüsü Ramazan Er in söyledi i ve bas n n da aynen tekrarlad Avrupa da 23, Türkiye de 40 örgüt üyesi yakaland... sözleri hat rlat larak flöyle denildi: Örgüt üyeleri yakalanm fl, sorgulanm fl, mahkeme aç lm fl, mahkeme sonuçlanm fl, Yarg - tay da onaylanm fl ve örgüt üyelikleri kesinleflmifl!.. Yani hiçbir sorgu ve yarg olmadan insanlar yarg lanm fl ve en az 12,5 y l örgüt cezas alm fl durumdalar. Operasyonlar yapan-yapt ran polis, hükmü de çoktan vermifl. Bu tablo herkes için çok ö retici ve Türkiye tablosunun ne oldu unu gösteren önemli bir kriterdir. Türkiye de hukukun, hak ve özgürlüklerin ne anlama geldi inin tarife gerek b rakmayan örne idir. Kim bu örgüt üyeleri? Nerede yakalanm fllar? Nas l yakalanm fllar? diye soran Cephe, bas lan yerlerin istisnas z tümünün Avrupa da ve Türkiye de yasalar çerçevesinde kurulmufl, devletin ve kamuoyunun denetiminde, y llard r demokratik mücadele sürdüren, herkes taraf ndan bilinen dernekler, kültür merkezleri, radyolar, dergiler oldu unu belirterek, bu kurumlar n baflkanlar n n, yöneticilerinin, üyelerinin bir anda, bir gece bask n ile örgüt üyesi ilan edildi ini belirtti. Operasyonlar yapan polisin, bir anda bu kurumlar suçlu ilan etti ini dile getiren Cephe, suçlaman n hep ayn oldu unu, falanca örgütle iliflki halindeler yalanlar na baflvuruldu unu söyledi. Polisin hukuksuzlu unun bununla da bitmeyip, Avrupa daki bu tür çeflitli dernekleri, kurumlar da bast rd hat rlat lan aç klamada, Türkiye polisi bu derneklerin, Türkiye dahil olmak üzere, söz konusu ülkelerin kendi yasalar ile kuruldu unu, denetlendi ini ve bütün etkinliklerini bildi i halde, Avrupa ya, bunlar terörist diye göstermek için yalanlara, düzmece belgelere ve provokasyonlara baflvuruyor. Bu dernek ve kurumlar n örgütümüzle hiçbir ilgisi yoktur. Bu konudaki bütün iddialar, infazc, katliamc, kaybeden, iflkenceci, komplocu Türkiye polisinin yalan ve demagojilerinden ibarettir. dedi. Oligarflinin Amac Nedir? Operasyonlar n amac n n de erlendirildi i aç klamada, Amaç; Türkiye de gerici-faflist AKP iktidar n, kapitalist sistemi elefltiren, muhalefet eden, sosyalizmi savunan hiçbir gücün kalmamas d r. Türkiye polisi bu amaçla demokratik her kurumu, muhalif her kifliyi suçlu göstermek için her türlü yönteme baflvurmaktad r. DHKP-C ye Büyük operasyon denilerek, demokratik hak ve özgürlükler yok edilmektedir. ifadelerine yer verildi. Avrupa n n da bu operasyona kat lmas n n, AB ye girmek isteyen gerici-faflist AKP iktidar n rahatlatmak amac tafl d belirtilen aç klamada, Avrupa da bas lan, talan edilen hiçbir yerle örgütümüzün iliflkisi yoktur. denildi. talya da örgütün hücresi çökertildi türünden haberlere de aç kl k getiren Cephe, bu konuda aç klamada flu ifadelere yer verdi: talya da örgütümüzün hücresi oldu u, çeflitli eylemler yapt ve üstlendi i tamamen Türkiye polisinin uydurmas ve komplosudur. talya daki anti-emperyalistlerden lojistik destek ald m z iddialar da tümden yaland r. De il talya da, ülkemiz d fl ndaki hiçbir ülkede bu tarz bir örgütlenmemiz ve faaliyetimiz yoktur. Bu ülkelerdeki faaliyetimiz tamamen demokratik ve yasald r. Fehriye Erdal la ilgili haberlerin tümden yalan oldu u dile getirilen aç klamada, operasyonlar n psikolojik savafl yönüne de yer verildi. Polis neredeyse her gün bast, talan etti i, yönetici ve üyelerini gözalt na ald dernek ve benzeri kurumlar yeniden Avrupa ile ayn gün basarak psikolojik savafl yapmaktad r. denilen aç klamada, bunun nedeninin, dernek ve demokratik kurumlar n terörize edilmesi, korku ve gözda vererek ifllemez hale getirilmesi oldu u belirtildi. Yine, Avrupa ile eflzamanl operasyon havas vermesinin de, polisin kendi yasad fl l n Bir Operasyon; AB ve AKP nin hukuksuzlu u 5

6 6 gizlemek için baflvurulmufl bir taktik oldu u söylendi. Tayyip Erdo an n o lunun dü ününe sald - racaklard... canl bomba olacaklard... gibi haberler tamamen polisin bask nlar n meflrulaflt rmak için uydurdu u yalanlar oldu u belirtilen aç klamada, Avrupa daki operasyonlar koordine eden talyan Hükümetine de yer verildi. Berlusconi nin, talya halk nezdinde her yönüyle teflhir oldu u belirtilirken, Tayyip Erdo an n özel dostu oldu una vurgu yap larak, Anlafl lan o ki, iki faflist-gerici bir araya gelmifl, muhaliflerimizi nas l yok ederiz, konusunda planlar yapm fl ve bu karar alm fllar. Türkiye Baflbakan Tayyip Erdo- an n, Berlusconi nin talyan tekellerinin Türkiye deki ç karlar na iliflkin istekleriyle özel olarak ilgilenip yerine getirdi ini herkes biliyor. Anlafl - ABD ve srail i Destekleyen, flbirli i Yapan Hiçbir Ülke Hukuk Uygulayamaz Demokratik kurumlara tahammül edemeyenler, demokratik mücadele yürüten devrimcilere, demokratlara sald ranlar, büyük terör operasyonu diyenlerin kimler oldu una bak n. Amerika ve srail terörünü her yönüyle destekleyen, onunla her türlü iflbirli ini yapan gerici-faflist AKP iktidar ve onu destekleyen Avrupa. Amerika ve srail terörünü görmezden gelen, destekleyen hiçbir devlet kendi hukukunu uygulayamaz. Amerika n n hukuksuzluk düzenine boyun e en, o hukuksuzluktan kendi muhalif güçlerine karfl güç alan bu tür ülkeler kendi meflruiyetini yitirirler. Amerika ve srail in katliamlar na suç orta olan bu devletler, Amerika ve srail karfl - s nda diz çökmektedirler. Bu diz çöküflün en basit ifadeyle anlam, bizde hukuk ve adalet yoktur diye bas bas ba- rmakt r. Zerrece hukuku olan, hukuka sayg s olan bir ülke, bir iktidar ilk önce Amerika ve srail in hukuksuzlu una karfl ç kar. Bunlar yapmazlar, yapamazlar. Sonra s ra devrimcilere gelince binlerce silahl gücünü, özel timlerini ve hukuksuzlu unu seferber etmekte ve terör demagojileriyle demokratik haklar yok etmeye çal flmaktad rlar. TERÖR, halklar n iradelerini yokederek, nas l yönetilece- ini, kimin yönetece ini onlara dayatmakt r. TERÖR, halk n evini bafl na y kmak, çocuklar, gençleri, kad nlar, yafll lar roketlerle paramparça etmektir. TERÖR, bir halk aç k hapishaneye mahkum edip dört bir yan n dünyan n gözleri önünde duvarlarla kuflatmakt r. TERÖR, tekellerin ç karlar için ülkeleri iflgal etmektir. TERÖR, katliamlar yap p teröre karfl savafl yorum yalan yla üzerini örtmektir. TERÖR, Üç-befl tekelin kasalar n doldurup milyarlar açl a mahkum etmektir. Yoksul çocuklar ilaç tekellerine kobay olarak sunmakt r. TERÖR, halka karfl savafl- lan talyan tekellerinin ç karlar her fleyin üstünde. Hukuk ve adalet yok. Zaten Amerika n n suç ortaklar ndan baflka bir fley beklenemez. denildi. Adalet, eflitlik, özgürlük için mücadele ediyoruz. Ba ms z, demokratik ve sosyalist bir Türkiye için savafl yoruz. diyen Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi, karfl m zda, b rak n halktan yana hukuku, kendi hukukunu da hiçe sayan, gayrimeflru, yasad fl her yola baflvuran ahlaks z bir güç var diyerek oligarflinin ve emperyalizmin ahlak olmad n belirtti. Aç klaman n sonunda, bunlar bizi devrim yolundan döndüremez, sindiremez. denilirken, 34 y ll k tarihimiz buna tan kt r. Devrimcilere karfl emperyalistleri arkas na alarak savaflan iflbirlikçi oligarfli de bunu çok iyi bilir. ifadeleri ile aç klama sona erdi. mak, Susurluklar örgütlemek, köyleri yak p y kmak, kad nlara tecavüz etmek, genç k zlar m z ve o ullar - m z dipsiz kuyularda kaybetmektir. Bunlar biz yapm yoruz. Bize terörist diyerek sald ran AKP iktidar ve Avrupa yap yor. Onlar n destekledi i Amerika ve srail yap yor. Biz, dünyay adaletsizli e mahkum etmek isteyenlere karfl her alanda, halklar n biny llard r meflru gördü ü yollarla savafl yoruz. Bizi yok etmek isteyenler, adalet ve eflitlik mücadelesini yoketmek isteyenlerdir. Egemen s n flar n ony llard r hedefidir bu. flgalleri, talanlar, katliamlar, zulümleri, tekelleri, medyalar, devletleri hep bunun için seferber edilmifl durumdad r. TERÖR, bugün amaçlar na ulaflmak için baflvurduklar yegane demagojidir. Ne AKP iktidar ne de Avrupa gerçekten teröre karfl olamaz, hukuktan sözedemezler. Tüm dünya halklar n n terörist ilan etti i iki güçtür Amerika ve srail. Bize terörist diye sald - ranlar Amerika ve srail in iflbirlikçileri ve ayn terör demagojisiyle halklar n haklar - n yoketmek isteyenlerdir. Bir Operasyon; AB ve AKP nin hukuksuzlu u

7 Hukukd fl Bask n, Talan, Gözalt ve Tutuklama Bir Operasyon; AB ve AKP nin hukuksuzlu u Hala AKP ye demokratl k misyonu biçenler; aç n gözünüzü ve okuyun! Bu tabloyu yaratan AKP iktidar d r. Hâlâ bütün pervas zl yla gözalt ve tutuklama terörü sürüyor 1 Nisan günü sabaha karfl Türkiye ve Avrupa da AKP iktidar n n ve emperyalistlerin eflzamanl terörü yafland. *** Avrupa da, Belçika, talya, Hollanda ve Almanya da çok say da yasal kurum ve Türkiyeli demokrat insanlar n evleri bas ld. talyan savc l - n n talebi üzerine yap ld aç klanan tüm bu operasyonlar n sonucunda, halen talya da Avni Er ve Zeynep K l ç isimli iki kifli d fl nda hiç kimse gözalt nda bulunmuyor. Büyük operasyon havas yaratmak, ilk andaki tepkileri geçifltirmek için yap lan gözalt lar hemen serbest b rak l rken, son olarak Belçika da Kaya Saz serbest b rak ld. talya ve AKP iktidar n n polisinin aç klamalarla yalanlar s ralan rken, Kaya Saz n sözkonusu operasyonla hiçbir ilgisi bulunmayan Hollanda da y llar önce yaflanan bir baflka olaydan dolay ifadesine baflvuruldu u ö renildi. Baflka bir zamanda, istenildi inde çok rahat ifadesi al nabilirdi Kaya Saz n. Ama bu operasyonlara denk getirilerek, Avrupa daki operasyonlar n Türkiye deki hukuksuzlu un üzerini örtmek, AKP nin terörünü perdelemek için yap ld bu örnekle de ortaya ç kt. Fehriye Erdal a iliflkin haber ve aç klamalar n gerçekle ilgisinin bulunmad ise Cephe taraf ndan yap lan aç klamada dile getirildi. *** Türkiye de, komploya, hukuksuzlu a dayanan, tümü demokratik kurulufllarda çal flan insanlara yönelik operasyonlar ise halen sürüyor. fiu ana kadar elimize ulaflan bilgilere göre; stanbul da 1 Nisan günü sabaha karfl bask n yap lan yerler flunlar: Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i, TAYAD, Halk n Hukuk Bürosu, dil Kültür Merkezi, Anadolu nun Sesi Radyosu, Gençlik Gelecektir Dergisi ve Ekmek ve Adalet Dergisi. Bu kurumlardan ve yollardan gözalt na al nan 39 kifliden 22 kifli tutukland. Tutuklananlar n isimleri flöyle: Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i Üyeleri fiadi N. Özpolat, Gülsen Salman, Çayan Güner. Halk n Hukuk Bürosu çal flanlar Av. Behiç Aflç, Mehmet Do an, Kudret Sar gül. Grup Yorum eleman Ali Arac, Tayad çal flanlar Eylül flcan, H d r Gül. Gençlik Gelecektir Dergisi çal flanlar ve stanbul Gençlik Derne i Üyesi Ferhat Özdemir, Hasibe Çoban, Mehmet Yayla, Perihan Demirk ran ve Serkan Onur Y lmaz. Ekmek ve Adalet Dergisi çal flanlar Gülizar Kesici, Yeliz Türkmen, Seval Yaprak, Y lmaz Kaya, Yalç n Akar ve Alp Yarbafl. Yaflad m z Vatan dergisi eski Genel Yay n Yönetmeni Metin Yavuz ile fiiflli'de bir otobüs dura ndan gözalt na al nan Zeliha Koyup nar. Bursa da yaflanan gözalt lar sonucu, Münevver Köz Gölcük'te tutukland. zmir de de terör hakimdi. Nurhan Y lmaz, Cafer Sad k Ero lu, Ozan Anar ve Sabahattin Filazo lu tutukland lar. Ünye Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i de, bu hukuksuzluktan pay na düfleni ald. Temel Haklar baflkan Bülent Yaz c ve dernek çal flanlar, Ceyhan Çavufl, lker Keskin, Nihat Sönmez, Hüseyin Saka ç kar ld klar mahkemece tutukland lar. Amasya da yolda otobüsleri durdurularak gözalt na al nan Samsun Temel Haklar çal flanlar Sad k Türk, hsan Özdil, Günefl Erdemir de ç kar ld klar mahkeme taraf ndan tutuklananlar aras ndayd. Halen, operasyonlar n sürdü ü stanbul da Küçükarmutlu dan al nan Fadik Ad yaman ve Necla Can tutuklan rken; Kocaeli de Temel Haklar ve Gençlik Derne i üyelerine, Samsun Temel Haklar ve Gençlik Derne i üyelerine yönelik gözalt terörü sürüyor. *** Di er kurumlara yap lan bask nlarda oldu u gibi dergimizin teknik haz rl klar n n yap ld Y lmaz Yay nc l k n bas lmas nda da arama ad alt nda tam bir talan gerçeklefltirildi. Tümü, yay nc l k faaliyetlerinde kulland m z, bütün bas n kuruluflunlar nda bulunan bilgisayarlar m za, cep telefonu kartlar m za, arflivlerimize, resim arflivlerine, CD kay tlar m za, yaz c m za (leaser printer), foto raf makinalar ve kameralar m za, muhabirlerimize ait cep telefonlar na el konuldu. Büromuzda bulunan tüm eflyalar da - t larak parçaland, kitaplar m z yerlere saç larak ço u kullan lamaz hale getirildi. Bask n gibi, aramada da kendi yasalar na dahi uymad lar. Aramaya, avukat ya da büro yetkililerinden birinin nezaret etmesi gerekirken, bu hak keyfi flekilde kulland r lmad. 7

8 Bir Operasyon ve Türkiye Gerçe i Bir Operasyon; AB ve AKP nin hukuksuzlu u 8 Medya arac l yla kamuoyu nas l yan lt l r? Hiçbir gerekçeye, kan ta dayanmadan operasyon havas nas l yarat l r? Devlet ad na nas l yalan söylenir? Habercilik ad na nas l yalan yaz l r? Hukuk ad na nas l hukuksuzluk sergilenir? Komplo nas l kurulur? Uluslararas DHKP-C operasyonu havas yarat larak, Avrupa ve Türkiye nin birçok yerinde demokratik, yasal, meflru kurumlar n nas l bas ld n n, çal flanlar n n nas l gözalt na al nd - n n, tutukland n n çeflitli ayr nt lar n dergimizde okuyorsunuz. Resmetti imiz bu gerçekler, Türkiye de hukukun, adaletin nas l iflledi inin göstergesidir. Birkaç örne i ele alarak, belli bafll yalan ve hukuksuzluklar s ralayarak ülkemizin nas l bir polis devleti oldu una, demokratiklefliyoruz ad alt nda AKP iktidar n n nas l faflist politikalar uygulad na bakal m. Operasyon Avrupa ve Türkiye boyutuyla tam bir Komplo! komplo örne idir. Yasad fl denilebilecek hiçbir kifli ve kurum bu operasyonun kapsam nda de- ildir. Öyle gösterilmifl, medya kullan larak komplo için hava yarat lm fl, Avrupa bu büyük hukuksuzlu un suç ortakl n yaparak komploya ortak olmufltur. Çok iyi bilinen bir komplo, Komplo! yalan örne idir; ad n vermeyen bir kiflinin telefon ihbar ile insanlar bir anda örgüt üyesi, canl bomba ilan edilir. Bursa da Hayriye Gündüz'ün gözalt na al nma sebebi de polis taraf ndan avukatlara flöyle bildirildi: "16 yafl ndaki kimli i bilinmeyen bir kifli taraf ndan 155 polis imdat a telefon edildi ve örgüt üyesi olmas gerekti i yoksa Hayriye Gündüz'ün kendisini öldürece ini söyledi. Birilerinin buna inanmas na gerek yoktur, polis, kendince bir gözalt nedeni yaratmak için düflünür ve uydurur, itirazlar da dinlemez. Polis devletinin iflleyifli böyledir. çiflleri Bakanl, hak ve özgürlükler mücadelesinin oldu u, Temel Haklar, Gençlik Dernekleri, dergimizin bürolar vb. kurumlar n bulundu u illerin emniyet müdürlüklerine talimat göndermifl, flu flu kiflileri gözalt na al n demifltir. Bursa n n zavall Emniyet Müdürü nün parlak ekas ndan da ancak bu kadar ç km flt r. Daha ilk aç klamada, operasyonun büyüklü ünün en Yalan! önemli kan t olarak iki canl bomba yakaland denildi. Birinin ad bile Eyüp Beyaz olarak bas - na yazd r ld. Nerede bu canl bombalar? zmir de tutuklananlardan Sebahattin Filazo lu ve Ozan Yalan! Anar n, 24 Martta zmir valili i önünde, tecriti protesto etmek için kendini yakan Yusuf Poyraz azmettirdikleri söylenmekte. Dergimizin 105. say s nda k sa haber olarak yer alan olay n asl n anlatmadan, devrimci hareketin d flar da böyle bir eylemi oldu unda bunu bütün dünyaya aç klayaca n hat rlatal m. Bundan birkaç ay önce demokratik kurumlara gidip gelmeye bafllayan Yusuf Boyraz, Muharrem ve Günay n kendilerini feda etmesinden etkilenmifl, psikolojik sorunlar oldu u bilinen bir gençtir. Eylemi yapt nda üzerinden bir yaz da ç km flt r. Yaz da, kendini neden yakt n anlat rken, bu konuda kimseye bir fley söylememesini flu sözlerle ifade etmektedir: Size haber vermedim, çünkü bana engel olaca n z biliyordum. Yaz tutana a da geçilerek, polis taraf ndan avukatlara verilmifltir. Yine Yusuf Boyraz, Evrensel ve sosyalist bas na kendini yakaca n önceden haber verirken, sadece dergimize haber vermemifltir. Olaya iliflkin zmir Haklar ve Özgürlükler Cephesi de bir aç klama aç klama yapm flt r. 6 Nisan günü olaya iliflkin haber yapan bütün gazetelerde, Yalan! fiadi Özpolat n dergimizde gözalt na al nd, kap s nda nöbetçilerin bekledi i... vb. yaz ld. fiadi Özpolat Temel Haklar üyesi olup, oradan gözalt - na al nm flt r. Dergimize Hücreevi dedikten sonra dergimizin içine de bir hücre yerlefltirme ihtiyac hissedip labirent tarifleri, ses geçirmez hücreleri uydurdular. Yine 6 Nisan tarihli gazeteler Yalan!(ne hikmetse hepsi cümlesi cümlesine ayn ) yurtd fl ndan al nan flifreleri eylem talimatlar ndan sözetmektedir. Hangi eylem, nas l eylemler belirsiz. Yurtd fl ndan oldu- unu üzerindeki pul dan m anlam fllar acaba? Bir baflka haberde, DGM ye gönderilen 29 kiflinin DHKP-C örgütünün beyin tak m oldu u ö renildi... (6 Nisan Türkiye) deniliyor. Kimden ö rendin? Cevap yok! Madem 29 u da Beyin ta-

9 k m yd o zaman 7 si niye b rak ld? Cevap yok! Beyin tak m ne demek, hangi kan tla yaz yorsun? Cevap yok! Komplo senaryosunu tamamlamak için bas na yazd r lan yalanlar bunlar. Emniyet Genel Müdürlü ü Yalan! aç klamalar nda, Bir y ld r haz rlan yorduk, böyle bir operasyon için sözleri yaland r. Yalan n ötesinde komiktir. Bas lan yerler gizli de il, herkesin bildi i kurumlard r. Bu yalan n bilinen nedenlerinin d fl nda bir di er yan da, polisin, büyük örgüt operasyonu havas yarat p rant elde etmek istemesidir. Hukuksuzluk! Arama yap lan bir mekanda, o mekan n sahibinin, bir avukat n, bunlar yoksa mekan n bulundu u yerin muhtarl n n nezareti gerekti i, bu ülkenin kanunlar nda yazar. Dergimiz baflta olmak üzere buna gerek duyulmam fl, kanun biziz denilmifltir. Avukat bürolar - Hukuksuzluk! n n, masalar n n, çanta ve üzerinin aranmas özel kanunlarla belirlenmifltir. Arama belgesinde bir avukat bürosunun aranaca dahi belirtilmeden, s radan bir iflyeri gibi gösterilerek Halk n Hukuk Bürosu nda arama yap lm flt r. Keza, zorunlu olmas na karfl n, hangi avukat n masas n n, evraklar n n incelenece i belirtilmemifltir. Bu hukuksuzluk, tutulan bir tutanakla da HHB avukatlar taraf ndan belgeli hale getirilmifltir. Operasyonu yapan devlet gücü Hukuksuzluk! (Emniyet) ad na konuflan biri, gözalt na ald kiflileri, yarg lanm fl, hüküm giymifl gibi gösteremez, bu aç k bir suçtur. Emniyet Genel Müdürlü- ü sözcüsü Ramazan Er, daha bask nlar n yap ld gün Avrupa da 23, Türkiye de 40 örgüt üyesi yakaland aç klamas n tüm bas n önünde yapm flt r. Bas n bu hukuksuzlu a ortak olarak, günler boyunca, gözalt na al nan ve tutuklananlar için örgüt üyesi diye yazm flt r. Hukuksuzluk! Avukatlardan, yasal derneklerin baflkan ve üyelerine kadar gözalt na al nan ve tutuklananlar n tümü davetiye ile ifadesini verebilecek kiflilerdir. Kurumlara iliflkin bir inceleme gerekiyorsa, bunu da hukuki bir çerçevede yapman n önünde hiçbir engel yoktur. Böyle bir yol hiç düflünülmemifltir bile. Aksine operasyon havas yaratmak için kap lar balyozlarla k r lm fl, yasal kurumlar bas lm flt r. Bas n operasyon havas n n Bas na özel rol! yarat lmas nda özel bir rol oynad. Tüm katliamlar, infazlar, iflkencelerde oldu u gibi, yine polisin faflist uygulamalar n n üzerini örtmek, zeminini haz rlamak onlara düfltü. Hürriyet gibi, habercilikle alakas z, patronlar ve devlet ad na savaflan manfletler atanlar da vard ; yapt haberin tek kelimesi bile do ru olmayanlar da... zmir deki Ekspres gazetesi gibi, polisin yerel bas n dan da kulland kifliliksizlefltirilmifl olanlar da az de- ildi. Tümünü s ralamak mümkün de il, sadece Vatan gazetesini örnek verelim. Gazi Mahallesi baskınında 37 örgüt üyesi ele geçirildi... Operasyonun stanbul aya ında ço- unlu u bölge sorumlusu olan 37 kifli gözaltına alındı. Gazi Mahallesi, Küçükarmutlu, Yenibosna, Ba cılar, Okmeydanı ve Ümraniye'deki hücre evlerine yapılan baskınlarda örgüte yönelik pekçok kilit çözüldü. Gazi mahallesindeki operasyonda, bir örgüt üyesinin yakalandı ını anlayınca evde bulunan patlayıcıları ortadan kaldırmak isterken yaralandı ı saptandı. (2 Nisan) Neresinin yalan oldu unu anlatacaks n z flu haberin. Gazi mahallesinden gözalt na al nan olmad n m? Say lan mahallelerde bu haberin yay nlanmas ndan günler sonra ve sadece Armutlu da gözalt na al nan oldu unu mu? Yoksa patlay c diye yazd n n gaz s k flmas ndan meydana gelen bir patlama oldu unu mu? Yoksa, elinde DHKP-C nin örgütsel hiyerarflik yap s - n n çizelgesi varm fl gibi, bölge sorumlular ilan etmesini mi? Kilit çözüldü gibi, her operasyonda s ralanan polis hamasetlerine ise hiç girmeye gerek yok zaten. Ama bir bas n düflünün ki, bas lan yerlerin tümünün yasal kurumlar oldu unu bilerek hücreevi diye yazabiliyor. Utanmas, ahlak olmad için, bu hücreevi diye yazd klar ndan iki yerin bas n kuruluflu oldu unu bu kafaya hat rlatmaya bile gerek yok ki! Anlay fl flu; televolesi olmayan, iktidara ya çekmeyen hiçbir bas na, bas n denilmez. Operasyonlarda ad geçmedi i halde s ralad mahallelere dikkat edin; yoksulllar n, ço unlu u alevi halk n yaflad yerler. Kafas nda buralar zaten örgüt yuvas, bas lmal, ordaki insanlar da örgüt üyesi olmal. Operasyon laf n duyar duymaz otomatikman s ral yor mahalleleri. Son söz; Gazete mi flimdi bu? Habercilik mi yap yor bunlar? Uydur uydur yaz! Bir Operasyon; AB ve AKP nin hukuksuzlu u 9

10 10 4. güne kadar hakk m zdaki suçlamalar ö renemedik Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i nden gözalt na al n p serbest b rak lanlar, yaflananlar ve nas l bir hukukla, nas l bir yasad fl l kla yönetildi imizin örneklerini anlat yor Sabah kurumlar n bas ld - n ö rendik, baz lar n arad k, telefonlara ç kan olmad. Ekmek ve Adalet Dergisi'ni arad m zda telefonu açan kifliye kim oldu unu sorduk, "Halkal 'dan Özgür" dedi. Bu cevab daha önceki bask nlardan tan d m zdan anlad k diyerek telefonu kapatt k. Metin Yavuz, Halk n Hukuk Bürosu na haber vermeye gitmiflti. Bir süre sonra telefonu çalmaz oldu. Anlad k ki, o da yolda gözalt na al nm flt. Biz telefonla bilgi almaya çal fl rken polis kap ya dayand. Kap y tekmeleyerek açmam z için ba rd lar. Arama izinleri olup olmad n sorduk. Aç n diyorlard. Aramay ancak dernekler masas n n yapabilece ini söyledik. Bu s rada derne imizin yönetiminde de bulunan Av. Özkan Köylüo lu yola ç km fl geliyordu. Bunu belirtmemize ra men kilidi patlatt lar. Tam o s rada Avukat Özkan Köylüo lu nun binaya girdi ini gördük. Tahammülsüzdüler, avukat beklemek istemiyorlard. Dernek yöneticilerimizden Gülsen Salman a "Sen git erkek yok mu o gelsin" diye tehdit ediyorlard. Avukat m z geldi inde arama izinlerini göstermifller ve kap y açt k. Girer girmez siviller sald rganlaflt, avukat m zla tart flt - lar, hatta surat na bir yumruk att lar. Biz müdahale edince de bize sald rd lar. Bir arkadafl - m z n cep telefonunu duvara vurarak parçalad. Siyasi flubeden top sakall, orta yafll göbekli bu adam içip içip ortal da tan ayyafllara benziyordu. Di erleri ona "savaflç diye sesleniyorlard. yi poliskötü polis oyunu oynuyorlard. Sonra talana dönüflen arama yap ld. Aç klamalar m z yazd m z bilgisayarlar m za, video kasetlerine el koydular. Kimliklerimizi ald lar. Yapt klar n n yasal olmad n söyledi- imizde "yasal olmad n ben de biliyorum, flu anda yasa benim dedi imdir, daha sonra suç duyurusunda bulun" diyorlard. Arama sürerken derne e gelen üyelerimizi geri gönderdik. En son fiadi Özpolat geldi. Polis kimdi diye sorunca, fiadi kendisi ismini söylemesi ile birlikte tüm polisler üzerine atlad. Bizi gözalt na alacaklar n söylediler, neden, GBT ye bakt n z, aranmam z yok dedik. Nuray Ö rener in var diyerek yalan söylediler. Ama sadece onu de il, hepimizi almak istiyorlard. En son birisi, aç klama yapmak zorunda de iliz, hepinizi götürece iz, inmezseniz zor kullanaca z diyerek o yasalarda yazanlar n hiçbir anlam n n olmad n göstermifl oldu. Karga tulumba, merdivenlerde sürüklenerek 8 kat afla ya indirildik. flkence uluorta sürüyordu, biz de " nsanl k Onuru flkenceyi Yenecek" sloganlar yla yaflad - m z protesto ediyorduk. Vatan Emniyet Müdürlü- ü ne giriflte de direnme hakk m z kulland k. Küfür, hakaret, tekmeler, sürüklenerek içeri ald lar. Üst aramas yerlere yat rarak, her fleyi soyarak tam bir iflkence halinde yap ld. Di er kurumlardan al - nanlar n her taraf inleten sloganlar na biz de kat l yorduk. fiadi Özpolat, Metin Yavuz, Mehmet Do an gibi baz arkadafllar tek hücrelerde tutuyorlard. Su, fleker dahi vermiyorlard. Sloganlarla, kap lar döverek protesto ediyorduk. Hiçbir fleye imza atmayarak bu hukuksuzlu a tav r ald k. flkenceciler iradelerini kabul ettirmek için her yola baflvuruyorlard. Bir çok insan avukat geldi diye yalan söyleyerek ifadeye götürdüler. Bayanlar n tuvaletleri arkadan kilitlenmiyordu. Bunu bile ahlaks zl klar na malzeme yapt lar, bir arkadafl m z içerideyken kap y açt lar. Her fleyi iflkence arac - na dünüfltürme amac yla hareket ediyorlard. Hele kad n polisler! Erkek arkadafllar n karga tulumba tafl nmas na b rak ben tafl y m diye gönüllü olmalar, erkek polislere y l flmalar, küfürlü konuflmalarla tam da içinde bulunduklar çürümeyi gösteriyorlard. Parmak izi almak bile iflkenceydi. Yüzüstü yere yat rarak, irik y m polisler üzerimize bas yor, öyle al yorlard. Dördüncü güne kadar neyle suçland m z dahi ö renemedik. O gün parmak izi al rken, o da resmi de il, iflkencecilerin komplo senaryolar ile övünmeleri sayesinde ö rendik. Savc l a ç kt m zda ö renmifltik suçlamalar ve afla- l k komplo senaryosunu. Adli tabibli e götürülürken bu komployu Yalanlar komplolar bofla ç karaca z sloganlar yla teflhir ettik. Bu komployla 22 arkad fl m z tutukland, biz b rak ld k. Bir Operasyon; AB ve AKP nin hukuksuzlu u

11 Yap lan terör demagojileri, iktidar n halka karfl terörünü gizlemeye dönük çabalard r. Kurumlar m z, haklar ve özgürlükler mücadelesinin en önünde yer alan kurumlard r. Bizler ülkemizin emperyalist ülkeler taraf ndan sömürülmesine karfl y z. Bizler halk m z n açl k yoksulluk çekmesini istemiyoruz. Halk m z n depremlerde, trafik kazalar nda, iflkencehanelerde, tecrit hücrelerinde ölmesine karfl y z. Bizler ba ms z, demokratik bir ülke istiyoruz. Yap lan bask nlar bu düflünceleredir. Yap lan terör demagojileri bu düflünceleredir. Terör diyenler, terörizmi Ortado u halklar n n katliam nda suç ortakl yapan AKP'de, halka karfl 'Psikolojik Harp' uygulayan MGK'da, iflkencehanelerde devrimcileri katleden Emniyet'te aramal d r. Demokrasi ve ba ms zl k mücadelesi verenler bitirilemez. flbirlikçi AKP iktidar san yor ki bask yla halk sindirilebilecek. Bunlar beyhude çabalard r ve bilinmelidir ki temelini hakl l ktan alanlar hiçbir zaman yok edilemez. Temel Haklar Ve Özgürlükler Derne i Bilinmelidir ki; halk hiçbir zaman zülüm düzenine izin vermemifltir. Tarihin zülüm ve zorbal kla halklara hükmetmeye çal - flan nice hükümdarlar çöplü üne gönderdi ini herkes bilmektedir. Bugün iktidar koltu unda oturan ve hükümdarl k özlemleri duyan ege- Amerikanc l kta s n r menler tan mayan AKP iktidar n n son icraat yasal dernekleri bas, çal flanlar n gözalt - na al, hücre evine girdik de, örgüt üyesi de sonra tutukla. Kendisi gibi düflünmeyen herkese düflman olan AKP, mualiflerini yok etmeyi düflünüyor. Bunu yaparken de arkas na ABD'yi ve AB'yi almadan da yapm - yor. Bu kadar yalan, dolan nereye kadar götüreceksiniz. Tüm bunlar Irak halk n katleden, Filistin'i iflgal eden, dünyan n bir çok bölgesine bar fl diyerek zulüm kusan Bushlar, fiaronlar, Blairlar için yap yor. Bizler Gençlik Dernekleri Federasyonu giriflimi olarak estirilen gözalt ve tutuklama terörüne derhal son verilmesini istiyoruz. BASKILAR KOMPLOLAR B Z YILDIRAMAZ! GENÇL K DERNEKLER FEDERASYONU giriflimi Y lmayaca z! bilmelidir ki; bizler hakl l m zdan ald m z güçle zorbal a karfl direnmeye, insan haklar ve hukuk ihlallerini takip etmeye devam edecek; halk n eflit, özgür ve demokratik bir ülke özlemi dinene kadar hiçbir bask ya boyun e meyecek ve y lmayaca z. Bir Operasyon; Komplolar, gözalt lar ve son perdede tutuklamalar!.. Ortaça da bile türüne rastlanmam fl bir hukuk(!) anlay fl ile karfl karfl yay z. Bu hukuk kimin hukuku, bu hukuk nas l bir hukuk anlay fl ki hiçbir dayana olmayan gerekçelerle onlarca kifli gözalt na al n yor ve tutuklan yor. Bu komplonun arkas nda yatan gerçe i biliyoruz. Her f rsatta inasn haklar nda dem vuran AKP ve Avrupa daha ne kadar demokratikleflme yalanlar n arkas na s nabilecek. Biz biliyoruk ki temel haklar n kazan lmas için sürdürdü ümüz mücadelenin önüne geçmek için gözalt ve tutuklamalara devam edeceklerdir. Ama her seferinde bu komplolar bofla ç kart lm fl, haklar ve özgürlükler mücadelesine devam edilmifltir. Kendi koyduklar yasalar n çi neyen bir devlet, hukuk devleti olamaz. Bu komik senaryo bir an evvel son bulmal, bu komplo kasam n da tutuklananlar derhal serbest b rak lmal d r. BASKILAR B Z YILDIRAMAZ!.. TAYAD'l Aileler Temel Haklar ve Özgürlükler Derne i stanbul Gençlik Derne i Anadolu nun Sesi Radyosu Ekmek ve Adalet Dergisi Gençlik Gelecektir Dergisi dil Kültür Merkezi Halk n Hukuk Bürosu TAYAD Emniyet Müdürlü- ü, dün yapt aç klamada, bu operasyon için bir y ld r haz rl k içinde oldu unu aç klad. Bu kuruma herkes elini kolunu sallayarak giriyor. steyen herkes buraya çok rahat girebiliyor. Polis de buraya çok rahat girmifltir. O zaman, bir y ld r neye haz rland lar? Günledir okudu umuz komplo senaryolar na m? Görünen o ki bu konuda da baflar l de iller Grup Yorum; elemanlar tutuklanarak, çal flma mekan daralt l p, kullan lamaz hale getirilerek müzik yapamaz hale getirilmeye çal fl l yor. Bunlar ucuz numaralard r ve Grup Yorum üzerinde defalarca denenmifl ama asla sonuç al namam flt r. Biz bu bask a n k raca z. Bugüne kadar nas l k rd ysak öyle k raca z. ktidar, demokrasi mücadelesi verenleri suçlu gibi göstererek, anti-demokratik ve ba ml kimli ini belgeliyor. AB demokrasinden medet umanlara sunulur, iflte AB icraat. Art k AB üyesi say labiliriz, art k efl zamanl iflkence görecek ve tutuklanaca z. GRUP YORUM / D L KÜLTÜR MERKEZ AB ve AKP nin hukuksuzlu u 11

12 Bir Operasyon; AB ve AKP nin hukuksuzlu u AKP nin ve AB nin Terörüne Tepkiler Ya yor Boyun E meyece iz 12 Avrupa ve Türkiye de gerçeklefltirilen hukuksuz, gayrimeflru operasyonlar, çeflitli aç klamalar, bas n toplant lar ve gösterilerle protesto edildi. Sosyalist Bas ndan Dayan flma Eylemleri - 2 Nisan günü, 13 sosyalist bas n kuruluflu, Türkiye Gazeticiler Cemiyeti önünde, "Ekmek ve Adalet Yaln z De ildir!" dövizleri ile bas n aç klamas yapt, TGC nin duyarl olmas istendi. 3 Nisanda, stanbul daki Avrupa Birli i Bilgi Merkezi önünde yap lan bas n aç klamas na yaklafl k 100 kifli kat l rken, AB'nin demokrasi maskesinin alt ndaki gerçek yüzünü gösterdi i belirtildi. Eylemde s k s k "Ekmek ve Adalet Yaln z De ildir!, Bask lar Bizi Y ld ramaz!, Sosyalist Bas n Susturulamaz!, AB, ABD, NATO Bizi Y ld ramaz!" sloganlar at ld, dövizleri tafl nd. Yap lan aç klaman n ard ndan 13 de iflik Sosyalist Bas n kuruluflundan temsilciler dergimizin stiklal caddesinde sat fl n yapt lar. Ayd nlardan Protesto - 2 Nisan da TMMOB da bir araya gelen Ayd n ve Sanatç lar ile DKÖ ler bask nlar protesto ettiler ve bir süre önce komployla tutuklanan TAYAD Baflkan Tekin Tangün'ün de serbest b rak lmas n istediler. TAYAD'l Naime Kara n n ard ndan Cezmi Ersöz yapt konuflmada; "TAYAD' n "107 insan öldü duydunuz mu?" kampanyas n yürüten dernek üyelerinin özelinde bafllat lan sald r lar n amac n n hapishanelerde yaflanan gerçekli i sessizli e bo makt r." dedi ve demokratik kurum ve kurulufllar n bas lmas n k - nad. Ayd n ve sanatç lar ile DKÖ temsilcileri de söz alarak bask nlar n hak ve özgürlüklere sald r oldu unu belirten konuflmalar yapt lar. Aç klamaya sanatç -yazar fianar Yurdatapan, yazar Abdurahman Dilipak, flair-yazar Cezmi Ersöz, flair Ruhan Mavruk, yazar Rag p Zarakolu, HD stanbul fiube Baflkan Hürriyet fiener, MKM Baflkan Zübeyir Perihan, Türkiye PEN Baflkan Üstün Ökmen, Mazlum-Der, Özgür-Der, BEKSAV, LPS temsilcileri ile Grup Yorum üyelerinin de yer ald 100 kifli kat ld. Aç klama, bask lara karfl dayan flma ça r s yla son buldu. ÇHD de Bas n Toplant s - 2 Nisan günü Ça dafl Hukukçular Derne i'nde yap lan bas n toplant - s nda, gözalt na al nanlara iflkence yap ld belirtildi. HHB avukatlar ndan Taylan Tanay n okudu u aç klaman n ard ndan Temel Haklar dan Tigin Öztürk, TAYAD ad na Naime Kara ve Grup Yorum üyesi nan Altun söz alarak yaflanan bask n anlatt lar. Bursa da Protesto Eylemi - Bursa da dergimiz çal flanlar Hayriye Gündüz ve Nevzat Demir, Uluda Gençlik Derne i baflkan Ümit Yaflar Öztürk ve Bursa Temel Haklar Baflkan Yrd. Ahmet Burak Ery ld r m n gözalt na al nmas, bask nlar, 3 Nisanda Heykel meydan nda yap lan bir eylemle protesto edildi. Özgür Gençli in de destek verdi- i eylemde Hayriye Gündüz ün gözalt na al nmas na, 155 polis imdat a gelen bir telefon gerekçe gösterildi i belirtildi ve telefonda, 16 yafl nda kimli i bilinmeyen bir kiflinin, Hayriye Gündüz örgüt üyesi olmam gerekti ini yoksa öldürülece- imi söyledi ifadelerinin yer ald n n polis taraf ndan avukatlara söylendi i belirtildi. Adana da Protesto: Y ld ramazs n z! - nönü Park 'nda bir eylem yapan Haklar ve Özgürlükler Cephesi, Adana daki bask nlar protesto etti. Ömür Çal fl r, "Kurumlar m - z n balyozlarla, onlarca polisle bas l p, çal flanlar n gözalt na al nd, gece yar s evlerimizin bas lmas, en demokratik meflru eylemle-

13 rimize polislerin hukuksuzca sald rmas hangi hukukda var. Yapt n z n meflru oldu una inan yorsan z bunun aç klamas n yap n. Bask lar - n z, meflru mücadelemizde bizleri y ld ramaz" dedi. Ankara: Zulüm Uygulamaktan Vazgeçin- Ankara Temel Haklar 2 Nisan günü Yüksel caddesinde yapt klar eylemde sald r lar protesto ederek, faflizm gerçe ini ve AB demokrasisi aldatmacas n teflhir etti. ESP, EKB, BDSP ve Kald raç dergisinin destekledi i eylemde, Zulüm uygulamaktan vazgeçin ça r s yap ld ve zulmün er geç sahibini vuraca hat rlat ld. Kocaeli: Demokratikleflme Hikayeden baret - Kocaeli Gençlik Dernekli Ö renciler, 2 nisan günü, bask nlar ve üniversite ö rencileri üzerindeki bask lar yapt klar aç klamayla protesto etti. Ankara K z lay daki sald r n n, devrimci-demokrat kurumlara yönelik bask nlar n tümünün hak ve özgürlükler mücadelesine tahammülsüzlük oldu- unun dile getirildi i aç klamaya, ESP, SDP, DE- HAP, EMEP, DPG, Temel Haklar, Kocaeli Üniversitesi Ö rencileri ve Halkevleri kat larak destek verdi. zmir: Bask lar Bizi Y ld ramaz - Konak Sümerbank önünde toplanan Haklar ve Özgürlükler Cephesi "Bask lar komplolar tutuklamalar bizleri y ld ramaz" pankart açarak tutuklamalar protesto etti. AKP iktidar n n tüm ülkede sürdürdü ü insan av na son vermesi ça r s yap lan eyleme ESP ve Mücadele Birli i destek verdi. Samsun: Ülkede Terör Havas Estiriliyor - Haklar ve Özgürlükler Cephesi 4 Mart günü Süleymaniye geçidinde BASKILAR B Z YILDIRAMAZ pankart açarak bir eylem yapt. "Emperyalizmin tüm dünyada terör demagojisini sürdürdü ü belirtilen aç klamada, AKP iktidar n n da tüm ülkede terör havas estirdi i vurguland. Ekim Gençli i ve SDP'nin de kat ld eylem at lan sloganlarla sona erdi. stanbul da Bas lan Kurumlarda Aç klamalar - 2 Nisan da, bir gün önce bas lan kurumlarda bas n toplant lar düzenlendi. Temel Haklar da yap lan toplant da, "devrimci kurumlar n ilk defa yaflad - bask lar de ildir bunlar. denilerek, gözalt ndakilerin serbest b rak lmas istendi. dil Kültür Merkezi nde yap lan bas n toplant - s nda ise, bas n dil Hücre Evine hoflgeldiniz sözleriyle karfl land. ktidar n pervas z yalan teflhir edilirken, KM çal flanlar Gamze Mimaro lu, Beril Güzel, Devrim Koç ve Eylem Yerli nin mahkemeye bile ç kar lmadan serbest b -ak ld klar dile getirildi. Grup Yorum eleman Ali Arac n n ise hala gözalt na tutuldu u belirtilen aç klamada, Grup Yorum un susturulamayaca söylendi. Aç klamaya, Mazlum Çimen, Alaaddin Us, Metin Y lmaz, Kaz m Koyuncu, brahim Karaca ve Ruhan Mavruk kat l rken; Halkevleri, Beksav, Demokratik Haklar ve Kültür Derne i, Yüz Çiçek Açs n Kültür Merkezi, Vardiya Müzik Grubu, Osman Akgün Kültür Merkezi desteklerini belirten kurumlar aras nda yer ald. Hatay: Keyfi Gözalt - 5 Nisanda HD de düzenlenen bas n toplant s nda, keyfi gözalt, iflkence uygulamalar n n sürdü ü dile getirildi. Bask nlar n protesto edildi i aç klamaya HÖC ün yan s - ra, sosyalist bas n temsilcileri, sendikalar ve DKÖ temsilcilerinden oluflan 50 kifli kat ld. stanbul: DGM Önünde Dayan flma - Gözalt na al - nanlar n DGM ye ç kar ld gün, çok say da sosyalist bas n temsilcisi, sendika, DKÖ temsilcileri destek verdi. Yap lan aç klamada, Onlar gerçeklerin, emekçi halk kitlelerine aç klanmas ndan korkuyorlar." denildi. Bask lar Bizi Y ld ramaz! ABD, AB, NATO Bizleri Susturamaz, Ekmek ve Adalet Yaln z De ildir, Sosyalist Bas n Susturulamaz sloganlar at lan aç klamaya; Yeni At l m, Sosyalist Demokrasi,Hareket, Sosmokrasi, Yeni Dünya çin Ça r, Direnifl, Devrimci Haraket, K - z l Bayrak, Sömürüsüz Bir Dünya çin Dayan fl- HHB: flkence, Taciz ve Hukuksuzluk Halk n Hukuk Bürosu'nda 2 Nisan günü yap lan bas n toplant s yla, bask nlar protesto edildi. HHB'nin de bulundu u kurumlar n bas lmas n n hukuksuz ve gayri meflru oldu u dile getirildi. DHKP-C'ye yönelik büyük operasyon izlenimi yarat larak, demokratik kurumlar n bas ld vurgulanan aç klamada konuflan Av. Zeki Rüzgar, arama karar nda gerekçenin dahi belirtilmemesini örnek vererek, keyfili e dikkat çekti. Gözalt ndakilerle görüflen Av.Taylan Özgür de, gözalt na alma s ras ndaki ve Emniyet teki iflkencelere de indi. Özellikle Gençlik Derne i'nden ve Ekmek ve Adalet dergisinden gözalt na al nanlar n feci flekilde dövüldüklerini, baz lar n n ç plak oldu- unu söyleyen Özgür, açl k grevi yapan müvekkillerinin su ve fleker dahil hiçbir ihtiyaçlar - n n karfl lanmad n, tuvalete dahi götürülmediklerini, avukatlar - n n götürdükleri elbise, ayakkab, çorap gibi eflyalar n n kendilerine verilmedi ini aç klad. Eylem Yerli ve Ferhat Özdemir'in baflka insanlar üzerine ifade vermeye zorland n dile getiren avukatlar, Nuray Ö rener in de polislerin cinsel tacizine maruz kald n tespit ettiklerini belirttiler. Bir Operasyon; AB ve AKP nin hukuksuzlu u 13

14 14 ma, Özgür Gençlik dergi ve gazetelerinin yan s ra, Tuzla Deri fl, LPS, DDSB, Halkevleri, Tohum Kültür Merkezi, EHP, BEKSAV, TUYAP, ESP temsilcileri kat ld. Okurlar m z, DGM önüne gelmeden önce Taksim de "Bask lara ra men yay n m z kesintisiz sürüyor" diyerek dergimizin sat fl n yapt lar ve halka gerçekleri anlatt lar. Esenyurt ta jandarma terörü - 6 Nisan günü stanbul Esenyurt ta bas n aç klamas yapmak isteyen kitleye jandarma sald rarak 4 kifliyi gözalt - na ald. Temel Haklar ve TAYAD l lar n, Cumhuriyet meydan nda yapmak istedi i bask nlar protesto eylemine kat lmak isteyen Ayd n Mahir, Havali Mengi, Niyazi Göz ve Sevgi Göz ü keyfi bir flekilde gözalt - na ald ve dövizlere de el koydu. Nurtepe de yürüyüfl - Tutuklamalar 7 Nisanda Nurtepe de yürüyüflle protesto edildi. Devrim fiehidi Hüseyin Aksoy park nda toplanarak meflale ve sloganlarla yürüyüfle geçen kitle "Tutuklamalar bask lar bizi y ld ramaz" pankart açt. Nurtepe Temel Haklar giriflimcilerinin yan s ra ESP lilerin de kat ld yürüyüfl boyunca oligarflinin sald r lar n protesto eden sloganlar hayk r ld. Yap lan aç klamada Devrimciler bu sald r - lara boyun e meyecektir denildi. Hakl y z kazanaca z - Temel Haklar 3 Nisanda K fllahan otel önünde yapt eylemde, ABD nin terörizm demagojisinin AKP iktidar nca sürdürüldü ü dile getirildi. K z lbayraklar n tafl nd eylemde, Bask lar bizi y ld ramaz, Halk z hakl y z kazanaca z sloganlar at ld. Komplolar engelleyemez - Sivas Gençlik Derne i, di er gençlik örgütlenmelerinin kat l m ile 7 Nisan- da bir bas n toplant s yapt. F Tiplerindeki tecrite ve gençli e yönelik sald r lara de inilen aç klamada, Bu tür komplolar halk n demokratik örgütlenmesini ve mücadelesini engelleyemeyecektir. denildi. D ER TEPK LER, Gözda -AKP nin demokratikleflme söylemlerinin göstergesi olan... muhalefeti bask alt na alma ve gözda giriflimi olan bu uygulamay k n yoruz. D SK/Genel fl 2 ve 3 nolu bölge Bflk. ve sekreterleri, 7 No lu ve Trakya fib. Bflk., Konut- fl fib. Bflk., Bask lara son-hükümet, emekten yana demokrat kifli ve kurulufllardan elini çekmeli. Muhalifler üzerindeki bask lara son vermeli ve yeni gözalt na al nanlar ve tutuklananlar derhal serbest b rak lmal d r. TÜM-BELSEN stanbul No lu fiube, Kurumlar n yasal oldu unu biliyoruz-bu kurumlar n tamamen yasal, her an her türlü denetime aç k oldu unu ve gözalt na al - nanlar n da bu kurumlar n ayn durumdaki yönetici ve üyeleri oldu unu biliyoruz. BES stanbul No lu fiube, Behiç Aflç serbest b rak ls n-avukatlar gününü bu y l da kutlayam yoruz. flkenceye karfl mücadelede, temel haklar ve özgürlüklerin korunmas ve gelifltirilmesi çabalar nda en ön saflarda bulunan meslektafllar m z y ld r lmak ve cezaland r lmak istenmektedir. Behiç Asç serbest b rak lmal d r. Ankara ÇHD, Endifle verici!-yasal kurulufllar olan dernek ve kültür merkezi gibi yerlere, yasad fl çal flma, yasad fl örgütle iliflkili olma gibi suçlamalar yöneltilmesi ve bu kurumlar n yönetici ve üyelerinin gözalt na al n p tutuklanmalar endifle vericidir. D SK, KESK, TMMOB, TTB, Zorbal k Emperyalistlerin ve Uflaklar n n Karakteridir-Sald r ya u rayan kurumlar sahiplenmek, tüm devrimci-demokratlar n görevidir. Devrimci Hareket Dergisi, Susturamazs n z-faflist TC kendisine muhalif, anti-emperyalist devrimci-demokrat kifli ve kurumlar hedef alarak tutuklama, gözalt, iflkence vs. sald r furyas n yo unlaflt rd. Partizan, flçi- Köylü, YDG, Sermayenin terörü-bu bir terör operasyonudur! Uluslararas sermaye egemenli inin emekçi halklara karfl terörist sald r lar lar n n parças olan bir terör operasyonu Mücadele Birli i Platformu, Sald r hepimize-akp hükümeti s n fsal özüne uygun bir flekilde devrimcilere sald rmaya devam ediyor. Sald r lar hepimize. Kimsenin flüphesi olmas n ki gerici iktidarlar n bütün tehdit ve bask lar na ra men bu ülkede devrimciler vard, var olmaya devam edecek! Ürün Sosyalist Dergisi, NATO zirvesi öncesi sald r -Bu sald r lar stanbul'da yap lacak NA- TO zirvesi öncesi devrimci demokratik muhalefeti engellemek amaçl yap lm flt r... TUYAB Bir Operasyon;, Bütün gücümüzle destekliyoruz- KM, Tav r ve Grup Yorum'a yönelik sald r lar n bir an önce durmas, sanatç lar n serbest b rak lmas ve bu pervas z sald r y düzenleyenlerin yarg lanmas yönündeki çal flmalar bütün gücümüzle destekliyoruz. BEKSAV ***, Protesto eden di er kurumlar- BES Ankara flubeleri, Tutuklu Gazetecilerle Dayan flma Platformu, Irak ta flgale Hay r Koordinasyonu, Devrimci Demokrasi, EHP, AG F, G F-G, FG F-G, Hollanda VEKSV, Londra G K-DER, Özgür Gençlik... AB ve AKP nin hukuksuzlu u

15 mparatorlu un önünde halklar var! Irak direnifli yeni bir aflamada; fiiiler Silahl Direnifle Geçti ç savafl hesab yapanlara karfl Sunniler-fiiiler Birlikte Amerika Felluce de katliam yaparak halka karfl sindirme operasyonu sürdürüyor... Dünya halklar n n kalbi flimdi Felluce de kuflat lan, iflgal içinde iflgal edilen Irakl larla at yor. Dünya halklar n n kalbi, Necef te, Nasiriye de, Kut da, Basra da, Amara da ayaklanan fiiilerle at yor. Dünya halklar Felluce yi savunmak için birleflen, ayn ortak düflmana birlikte vuran fiii- Sunni Irakl lar selaml yor. Son bir haftad r hemen herkesin a z nda Savafl yeni bafll yor gibi sözü var. Irak taki tablo gerçekten de böyle düflündürüyor. Onlarca kentte direnifl iflgalcilere kafa tutacak güçte sürüyor. Baz yerlerde iflgalci güçler, iflgal ettikleri yerlerden ç kar ld. Irak iflgal etti inden bu yanaki en büyük kay plar n veren iflgalci ABD, direnen halk sindirmek için Felluce de katliam operasyonu bafllatt. flgalin birinci y ldönümünde, iflgale karfl ayaklanma Irak n (Kürtlerin egemenli indeki Kuzeyi hariç) hemen her yerini iflgalciye karfl s k lan kurflun seslerinin kaplad geliflmeler, esas olarak 4 Nisan da bafllad. AKP Yöneticileri! Sünnisi fiiisi ile müslüman halk katlediliyor; Stratejik müttefikiniz, Amerika camileri bombal - yor; Tafleronlu una talip oldu unuz Büyük Ortado u Projesi, halklara kan ve gözyafl getiriyor. flbirli ine devam edecek misiniz? Ey AKP liler; Oy verdi iniz partinin stratejik orta fiii-sunni demeden katlediyor, camileri bombal yor... Sizde müslümanl n m si de mi kalmad? Hala AKP yi savunmaya devam m edeceksiniz? fiii liderlerden Mukteda Sadr taraftarlar n n 4 Nisan da, kapat lan El Havza gazetesinin aç lmas ve Sadr' n Necef temsilcisi Mustafa el Yakubi nin serbest b rak lmas talebiyle bafllatt gösteriler, birkaç gün içinde çeflitli flehirlerde ayaklanmalara dönüfltü. Necef te yap lan ve 15 bin kiflinin yürüdü ü gösteriye El Salvador ve ABD askerleri atefl açarak 20 yi aflk n Irak l y katlettiler. Yüzlerce Irakl da kurflunla yaraland. Bunun üzerine Sadr iflgalcilere anlad klar dilden cevap verilmesi ça r s yapt ve ayaklanma bir anda, fiiilerin bulundu u hemen tüm kentlere yay ld. Burjuva medya, direnifli Sadr n milis örgütlenmesi olan Mehdi Ordusu na maletmeye çal flsa da Irak tan yans yan görüntü ve bilgiler, bütün bir halk n silahl direnifle kat ld n gösteriyordu. fiii halk, Basra, Necef, Nasiriye gibi kentlerde valilik binalar na, karakollara ve iflgal yönetim binalar na karfl sald r lar düzenlediler. Çeflitli yerlerde iflgalcilerden silah ele geçirildi. Basra Valili- i ne el konuldu. Ayr ca Necef ve Kufe deki kutsal mekânlar fiii milislerce denetim alt na al nd. flgalci ABD, bir yandan direnifli küçümseyen aç klamalar yaparken, öte yandan bir çok yerde sald r ya geçti; helikopter ve uçaklarla halka karfl hava sald r lar düzenlendi. Ba dat tan Felluce ye Örülen fiii-sunni Dayan flmas 8 Nisan da Ba dat ta toplanan binlerce fiii ve Sunni, Felluce ye do ru yürüyüfle geçti. Sunni yok, flii yok, biz kardefliz, ülkemizi satmay z! sloganlar yla yürüyen, Felluce ye, ilaç, yiyecek, giyecek, para, kan yard m götüren halk, Irak halk n birbirine düflürmek isteyenlerin hevesini 15

16 16 kursaklar nda b rakacak bir tablo yaratt lar. fiiilerin direniflinin ertesi günü, burjuva medyada Irak iç savafla sürükleniyor... yorumlar öne ç kt. Oysa, Irak ta çat flan tek bir fiii ve Sunni yoktu. Araplarla Kürtler aras nda da somut olarak bir çat flma sözkonusu de ildi. Peki öyleyse nereden ç k yordu bu bafll k? Bizzat ABD taraf ndan empoze edilen bir bafll kt bu. Direniflin tüm Irakl lar kapsamas ihtimaline karfl ABD nin alttan alta halk birbirine düflürmeye yönelik politikalar k flk rtt bilinmeyen bir fley de ildi. Ama son direnifl bu oyunu da büyük ölçüde bozmufltur. Düne kadar sünni üçgeni diyerek, direnifli bir kesime s k flt rmaya çal flanlar, hatta daha ileri giderek, üç befl Baasç, yabanc lar, teröristler demagojileri yapanlar yalanl yor iflgalin 1. y l ndaki Irak tablosu. Amerikanca düflünen ve konuflanlar bu yalanlara sar l p Irak ta halk direnifli olmad n ispatlamaya giriflecek kadar ölçüyü kaç rm fllard. fiimdi Irak n her yeri yang n yeridir. Yang n, iflgalcileri yak yor. Halklar birbirine düflürme Amerika n n NSAN a ve NANÇ lara Sayg s! flgalci Amerika n n, Felluce de bir camiyi direniflçilerin s nd gerekçesiyle bombalamas sonucunda camideki 40 kifli katkledildi. Amerikal iflgal komutan Tu general Brennan Byrne, bu katliamdan sonra verdi i demeçte flöyle diyordu: Yaklafl k 40 kifli öldürüldü... amac m z camideki herkesi öldürmekti. Sanmay n ki sadece bir generale ait bu zihniyet: Bush, ayn gün Teksas'taki çiftli inden verdi i demeçte Katiller ve teröristler bizi sarsamayacak. Bu katillerin hiçbir de eri yok... diyerek zihniyeti aç kça ortaya koyuyordu. ABD nin Irak a sald r gerekçelerinden biri Irak ta inanç özgürlü ünün olmamas, fiiilerin bask alt nda olmas yd. ABD nin getirdi i inanç özgürlü ünde camiler de art k pervas zca katliamlar n gerçeklefltirildi i mekanlara dönüfltürüldü. Bush un Bu katillerin hiçbir de eri yok... sözünü ise herkes flöyle okumal d r; Bu Ortado u halklar n n hiç bir de eri yok. Onlar istedi in gibi yönetebilir, öldürebilirsin... Ortado u ya müdahalesiyle insan haklar, demokrasi getirece i söylenen ABD nin halklara bak fl iflte tam böyledir. plan, flu aflamada tam ters etki yapm fl, fiii, Sünni halklar direnifl cephesinde birleflmifltir. Bu birlikteli in tohumu, fiiilerin ayaklanmas - n n hemen bafllang c nda at lm flt. Felluce ve Bakuba daki Sünni direniflçilerden oluflan silahl heyetler, Ba dat taki fiii camilerini ziyaret ederek Sadr taraftarlar n desteklediklerini aç klad lar. fiimdi de Sadr taraftarlar n n fiiilerin tümünü temsil etmedi i demagojisiyle direnifl küçük gösterilmeye çal fl l yor. Ülkenin di er önemli fiii liderlerinden Sistani, bafllang çta halka sakin olmalar ça r s yaparken, geliflmeler karfl s nda, Sadr taraftarlar n n mücadele hakk oldu unu aç klayarak direnifle karfl ç kmad. Ayr ca Sadr n önderli inde bafllayan direniflin di er fiii kesimlerin tabanlar nda da belli ölçülerde etkili oldu u belirtiliyor. K sacas, direnifl her geçen gün daha genifl kesimleri içine çekiyor, aç k gerçek budur. Felluce ye katliam sald r s ve sokak sokak direnifl flgalci ABD nin direniflin yayg nlaflmas na ve iflgale karfl eylemlerin boyutunun yükselmesine cevab Felluce yi kuflat p katliama giriflmek oldu. Kentin d fl dünyayla tüm ba lar n kesen Amerika, Felluce ye dört gün boyunca havadan bombalad. Helikopterlerle bafllayan sald r lar, iki helikopterin direniflçiler taraf ndan düflürülmesi üzerine savafl uçaklar yla bombalamaya dönüfltü. Resmi aç klamalara göre, güya iflgal yönetimi, Felluce sakinlerinden 4 paral askeri öldürenleri teslim etmesini istemifl, onlar da kimseyi teslim etmeyince, katilleri aramak için operasyona bafllam flt. Havadan Felluce yi bombalayarak yap lan bir arama! Elbette kimse inanmad Amerika ya. Burjuva bas n bile bunun bir intikam sald r s oldu unu yazd. Ama intikam dan da öte, esas nda yayg nlaflan halk direnifline karfl bir sindirme katliam d r Felluce. Sald r lar n ilk üç gününde katledilen Irakl lar n say s 300 ü aflt. Sald r, Irak iflgal etmek için yap lan sald r - lardan daha vahfliceydi. Ortada bir askeri hedef de yoktu. Amerikan uçaklar ndan f rlat lan bombalar do rudan evleri, camileri hedef ald. flgalciler bedel ödüyor! Dünya halklar n n bafldüflman Amerika, iflgalden bu yana, en büyük darbeleri ald geçen hafta boyunca. Mesela 5 Nisan daki çat flmalardan birinde, Ba dat n Sadr semtinde Amerikan askerleriyle fiii milisler aras ndaki çat flmalarda 8 ABD aske-

17 ri öldü, 24 ü yaraland. Ramadi deki çat flmalarda ise, Amerika flgalin gerçekleflti i 9 Nisan 2003 ten bu yana, tek bir sald r da en büyük kayb n verdi. Direniflçilerin sald r - s nda 12 Amerikan deniz piyadesi iflgal suçunun bedelini ödediler. Dünya halklar n n bafldüflman Amerika, Irak tan sana sa -salim ç k fl yok! flgal ederek, katlederek, mezarl n seçtin! Sadr haydut ilan ederek, direniflçileri üç-befl haydut diye göstererek iflgale karfl direnifl gerçe ini ne gizleyebilirsiniz, ne de o direniflin fliddetinden kurtulabilirsiniz. Savaflt n z sadece Irak halk de il, direnenler tüm dünyan n ezilen halklar - d r. Dünya halklar, Amerikan imparatorlu una yeni Vietnamlar yaflatacakt r, bundan emin olun. Amerika iflgali baflaramam flt r; flimdi fiiiler de düflman! flbirlikçilerin ifli art k daha zordur... Amerika iflgali baflaramam flt r. Kürt milliyetçileri ve az nl k bir grup iflbirlikçi d fl nda hiç kimseyi kazanamam flt r. Onlar n da bu ihanet çizgisini ne kadar sürdürebilecekleri tart flmal d r. (Direniflin yayg nlaflmas karfl s nda kukla Geçici Hükümet Konseyi çiflleri Bakan n n istifa etmesi, direniflin er geç kukla yönetimi bile açmaza sokaca n n göstergesidir.) fiu anda dayand klar tek nokta, Güney Kürdistan daki iflbirlikçi Barzani ve Talabani milliyetçili idir. Kuzey Irak d fl nda iflgalcilerin tam denetiminin oldu u bir yer yoktur. 12 Nisan da Kerbala n n 40. günü nedeniyle kutsal kentleri ziyaret etmeyi düflünen fiiilere, iflgal yönetimi kutsal kentler tehlikeli uyar - s yapt. ABD nin Irak a getirdi i güvenlik de iflte bu kadard r. flbirlikçilerin ifli art k daha zordur. Kürt milliyetçili inin iflbirlikçili inin oynad halk düflman rol, bu geliflmelerle birlikte daha da aç a ç km flt r. Kürt milliyetçi hareketin yöneticilerinden D fliflleri Bakan Zebari, direnifl karfl s nda kendi konumlar n de erlendirmek yerine Irak a daha fazla yabanc asker gönderilmesini istiyoruz. aç klamas yapt. Ayn Ba dat n bombaland günlerde Saddam rejiminin bir an önce düflmesi için daha yo un bombalama yap lmas n istedikleri gibi. Ama bu yol ç kmazd r. Bu ç kmaz onlar iflgalcilerden daha katliamc yapacakt r. fiimdi ABD nin kurtar c l na soyundu u fiii ler de düflman ilan edilmifltir. fiiiler, yaklafl k bir y l boyunca, iflgale karfl aç k direnifle geçmemifllerdir. Ama Amerika n n dayatmalar bitmemifl; ya direnifl, ya teslimiyet dayatmas içinde bugüne gelinmifltir. flgalin oldu u bir ülkede arada uzun süre kalmak mümkün de ildir. Ya iflgalciden yana, ya direniflin içinde olunacakt r. fiu an hala aç k direniflin d fl nda kalan kesimler de eninde sonunda bu tercihi yapacakt r. BM, israil Terörizmine Teslim! Gazze deki mülteci kamplar nda bar nmak zorunda b rak lan Filistinlilere Birleflmifl Milletler taraf ndan gönderilen yard mlar durduruldu. BM nin yard mlar durdurma gerekçesi, ABD destekli israil terörünün nas l pervas zca, ve nas l insanl k d fl boyutlarda sürdürüldü ünün yeni bir kan t d r. BM sözcüsü, yard mlar n srail taraf ndan engellendi ini, srail hükümeti nezdinde yapt klar giriflimlerden bugüne kadar bir sonuç alamad klar n belirterek yard mlar durdurma karar ald klar n aç klad. Asl nda flafl lacak bir fley yok. O srail ki, bugüne kadar BM nin kendisine dair ald hiç bir karar uygulamam flt r. Çünkü arkas nda ABD vard r ve BM nin efendisi de ABD dir. BM, Amerika olmad n bir hiç oldu unu ilan etmifltir bu kararla. fiaron, fieyh Yasin i katlettikten sonra, Arafat yine öldürmekle tehdit etti! srail Baflbakan Ariel fiaron, HAMAS n liderlerinden fieyh Yasin in katledilmesinin ard ndan yapt bir aç klamayla, Filistin lideri Arafat'a zarar vermeyecekleri yönünde ABD'ye verdikleri sözün art k geçerli olmad n aç klad. fiaron ayn aç klamada Hizbullah lideri Nasrallah n da hedefleri oldu unu ilan etti. Burjuva bas n bu geliflmeyi fiaron, Arafat konusunda ABD ile köprüleri att fleklinde yans tt. Oysa bu Ortado u da y llard r süren bir dan fl kl dö üfl. srail in Ortado u daki katliamc l n n ve sald rganl n n ekonomik, askeri, siyasi bafldestekçisi olan ve Irak a müdahalenin ard ndan srail le politikalar daha da bütünleflen ABD, zaman zaman srail i dizginleyen rollere bürünerek dünya halklar gözünde tam teflhir olmaktan kendini korumaya çal fl r. Arafat konusundaki tav r da bu çerçevededir. srail Arafat katlederse, bilinmelidir ki, bu ayn zamanda bir Amerikan cinayeti olacakt r. (Tabii Amerikanc ve srail in Ortado u daki has müttefiki AKP nin de cinayeti olacak.) Irak ta tafl üstünde tafl b rakmamacas na aynen srail yöntemleriyle katliamlar yapan, Sadr n bulundu u yerleri hedef alan, Arafat n üç y ld r kuflatma alt nda tutulmas na onay veren ABD nin israil katilamc l na karfl ç kaca n düflünmek ancak Amerikanc kafayla mümkün olur. 17

18 18 Faflizmin Fehriye tak nt s - hazmedilemeyen bir darbe - 9 Ocak saat da Sabanc Holding Merkezi AHMET FAZIL ÖZDEM R S LAHLI PROPAGAN- DA B RL M Z taraf ndan bas lm flt r. Sabanc Holdingin yönetim kurulu üyesi ve önemli adam ÖZDEM R SABANCI, yine holdingin en büyük kurulufllar ndan Toyota-Sa Genel Müdürü HA- LUK GÖRGÜN ve Sak p Sabanc n n Sekreteri N LGÜN HASEFE cezaland r lm flt r. Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi nin 9 Ocak 1996 tarihli, 26 no lu aç klamas n n Halk n Adaleti arabafll ndan sonraki bölümde yazan bu ifadaler hâlâ haf zalarda taze, hala oligarflinin irin kaplam fl yaralar n kanatmay sürdürüyor. Sabanc Center bask n oligarfliye öyle etkili bir vurufltu ki, aradan 7 y l geçmesine ra men hazmedemiyorlar hala. Eylemin etkisi, siyasi ve askeri cüretinden, üstü örtülmek istenen gerçeklere fl k tutmas ndan kaynakl d r. Fehriye Erdal ad n n bu eylemle birlikte an lmas, bu haz ms zl n Fehriye yi iade edin... ç l klar na dönüflmesine neden oluyor. Hukuksuz bir düzenin iktidarlar Sabanc lara yaranmak için, baflka ülkelere yasalar n z bir yana b rak n, Fehriye yi verin, asal m, keselim... diye bast r yor. Sabanc eylemi devrimci halk n cephesinde Sabanc Center bask n oligarfliye öyle etkili bir vurufltu ki, aradan 7 y l geçmesine ra men hazmedemiyorlar hala. stiyorlar ki, biz sömürelim, sömürü düzenimiz sürsün diye her türlü zulüm yöntemine baflvural m ama kimse bizden hesap sormas n. Bu ülkede halk n da bir adaleti vard r büyük mutluluk ve umut yarat rken, oligarfli cephesinde korku, panik, suçüstü yakalanm fll n telafl na neden oldu. Oligarflinin beynine vurmaya kimsenin cüret edemeyece ini düflünenler hala o floku atlatabilmifl de illerdir. Oysa, düflünmedikleri, devrim yapmak için, yani bir düzeni alt üst edip, yeni bir düzen kurmak için yola ç kanlar bu cürete bafltan sahiptirler. Devrimci hareketin siyasi ve askeri cüreti, bugün art k tart fl lamayan bir gerçektir. Eylem iflbirlikçi tekellerin yerlefltirmek istedikleri statükolar alt üst etmifltir. flbirlikçi tekeller istiyorlar ki, biz sömürelim, sömürü düzenimizin sürmesi için her türlü katliam, infaz, iflkenceyi yapal m, akla hayale gelmedik bask ve zulüm yöntemlerine baflvural m, Susurluklar örgütleyelim, halk n binlerce evlad - n n kan n ak tal m... ama kimse bizden hesap sormas n. Üstelik öyle ars zlar ki, demokrasi, hukuk devleti, iflçi babas gibi yalanlar na herkesin inanmas n, memleketin yüzak ifladam diye bafltac edilmeyi bile istiyorlar. Bilime, diyalekti e ayk r d r bu. Halklar adaletsiz yaflayamazlar. Adaletsizli in kayna düzenin kendisiyse, halk kendi adaletini yarat r. Bu ülkede de halk n bir adaleti vard r. Sabanc eylemi, bu yalan, demagojiyi paramparça eden bir eylemdi. Sömürenin, katledenin as l olarak iflbirlikçi tekeller oldu unu Türkiye halk na en aç k flekilde gösterdi. Oligarflinin kiral k kalemleri, komplo teorisyenleri, halk n fliddetine karfl olan her türden düzenin solcular ve burjuva bas n, eylemi karalamak için görülmedik bir kampanya yürüttü. Devrimci adaleti tekellerin tafleronu gibi göstermek ifllerine geliyordu. Eylemin gösterdi i ç plak gerçe in üzerini böylece örteceklerini düflündüler. Hiçbiri cevaps z b - rak lmad. Denilebilir ki, arflivlerde bu konuya iliflkin yap lan tart flmalardan bir külliyat olufltu. 4 Ocak Ümraniye Hapishanesi katliam n n hemen ard ndan yap lan eyleme iliflkin bildirisinde Cephe, herkesin çok iyi bildi i zulmün ve sömürünün Türkiyesinin tablosunu s ralad ktan sonra flu sözlerle eylemin nedenini aç kl yordu: Her yer kan dolu, her yere pislik bulaflt ve kapkara bir tablo olufltu. Bu tabloda tek bir fl k var; o da yükselen halk n kurtulufl savafl d r. Bu tablo Türkiye nin resmidir. Bu kara tabloyu yaratanlar, iki elin parmaklar n geçmeyen bir avuç sömürücü az nl kt r. Emperyalizmle iflbirli i yaparak ülkeyi ve halk sömüren iflbirlikçi tekellerdir. Hükümetler kuran, hükümetler y kan, cuntalar ilan eden demokrasi deyip halk katleden, iliklerine kadar sömüren Bir Operasyon; AB ve AKP nin hukuksuzlu u

19 ve sayesinde zenginliklerine zenginlik katan SABANCILAR d r. Ülkemizin ekonomisine, politikas na yön veren, denetleyen, e itim ve kültürün nas l ve neye göre oluflturulaca na karar veren SABANCILAR d r: Hükümetleri oluflturan bütün burjuva partileri bu sermaye güçlerine ba l d r ve esas olarak bunlar n denetimi d fl na ç kmazlar. SA- BANCI gibi, iflbirlikçi sermaye kesimleri, emperyalizmle iflbirli i yaparak varolmufl, büyümüfl ve ülke yönetimine hakim olmufllard r. Ülkemizin ba ms zl n n yok edilmesinden, faflizmle yönetilmesinden, sömürü ve zulümden Sabanc lar n, Koçlar n bafl nda bulundu u tekellerin örgütü TÜ- S AD vb. di er sermaye örgütlerini sorumlu tutuyoruz. Oligarfli beyninden yedi i darbenin etkisini hafifletmek için 7 y ld r ç rp n yor. Ac o kadar derin ki, kendilerine s nan itirafç y bile öldürtmekten çekinmediler. Oligarfli kendi hukukunu, yasalar n bir yana b rakarak devrimci av na ç kt, efendisine yaranmak isteyen bütün iktidarlar, tüm güçlerini seferber ettiler. flkencehanelerde, Niye polis vuruyorsunuz, gidin Sabanc lar, Koçlar vurun diyen iflkenceci polisler, canh rafl operasyonlar yapt - lar, binlerce evi bast lar, binlerce insan iflkencelerden geçirdiler. Sabanc da bofl durmad. Hukuk devleti dilinden düflmeyen flarlatan sömürücü, mafyac lardan, ölüm mangalar ndan kiral k katiller tuttu. Bu ülkede onbinlerce anan n, kardeflin, eflin gözyafllar n ak tan onlar de ilmifl gibi; vatan m z emperyalist tekellere satan iflbirlikçi tekellerin ç - karlar için satamayaca ne ana, ne kardefl varm fl gibi; kardefl ac s demagojisi yapan Sabanc ya yaranma s ras flimdi AKP iktidar nda. Fehriye nin tutsak edilmesinden bugüne siyasi-ekonomik flantajlarla, rüflvetlerle yapamad klar n, Amerika n n yaratt teröre karfl mücadele havas nda yapabilme hayalleri ile ç rp n yor AKP. Fehriye nin hukuki statüsünü bilmesine ra men, Belçika ya bofl ver hukuku dayatmas n sürdürüyor. Çünkü beyninden vurulan AKP nin düzenidir, sermayenin partisi oldu unu bir buçuk y l gibi k sa zamanda icraatleriyle kan tlam flt r. Do an Medya n n Sabanc Dalkavuklu u Operasyonlarda gözalt na al nan devrimcilerin, daha hiçbir yarg karar yokken örgüt üyesi olarak ilan eden polisin bu hukuksuzlu- unu aynen kabul ederek yayanlar n bafl n Do an Medya çekti. Devlet gazetesi Hürriyet ve Do an Medyan n Tv leri, di er gazeteleri, emniyetin yalanlar ile de yetinmeyerek yeni yalanlar kendileri ürettiler. Fehriye Erdal a iliflkin haberleri bunun somut örne iydi. Do an Medya, Sabanc ad na savafl yor, habercilik yapm yordu. Do an-sabanc ortakl n n ç karlar için söylenen yalanlar, halka haber diye yutturulmak isteniyor. Lümpen manfletler atarak aç kla bakal m Belçika diyor Hürriyet. (5 Nisan) Kanl terör örgütü ile anlaflma m yapt n z? Yoksa siz bir teröristi mi koruyorsunuz? Fehriye Erdal n hukuki durumunu çok iyi biliyor. Ama onun hesab, bu yarat lan hukuksuzluk havas ndan bir pay ç kartabilir miyiz? Sanki Fehriye nin hukuki durumunda bir de iflme olmufl da iade et bask s yap yor. Üstelik bir de hukuktan sözediyor utanmadan. Daha bir hafta önce, Ertu rul Özkök, (ve kendi deyifliyle yay n kurulunun yüzde 90 ) hukuktan ne anlad n çok aç k gösterdi. Devletin Bayrampafla hapishanesindeki katliam idare mahkemesi taraf ndan tescillenmifl ve katledilen tutsaklardan birinin ailesine tazminat ödeme karar verilmifltir. Olur mu böyle fley diye isyan ediyordu Özkök. Yani devlet katledecek, diri diri yakacak, ama hukuk olmayacak. Niye, çünkü onlar terörist. Ne hukuku ulan diyen kafa flimdi ç km fl hukuktan, terörden sözediyor. Senin ne hakk n var hukuktan söz etmeye? Senin kafana göre; vur, as, kes, k r! Hürriyet in kafas baflka fley bilmez. Yeter ki, Sabanc lar, Do anlar semirsin. Hürriyet Muhabirlerini Kifliliksizlefltiriyor Hürriyet in Brüksel muhabiri Zeynel Lüle, bir muhabirin nas l kifliliksizlefltirilece inin, patronun ç kar için nas l yalan söyletilece inin en güzel örneklerinden biridir. Fehriye Erdal a, DHKC enformasyon bürosuna ve operasyona iliflkin yazd klar - n n, CNN Türk te anlatt klar n n yalan oldu unu çok iyi biliyor oysa. Yalanlar na mutlaka bir gerekçesi vard r; mesela ekmek paras diyecektir. Ya da flöyle haber yap dediler diyecektir. Kifliliksizlefltirme de böyle oluyor zaten. Al maafl, sat kiflili ini. Bir Operasyon; AB ve AKP nin hukuksuzlu u 19 Zeynel Lüle

20 20 Amerika Yalan Söyler De AKP ktidar Durur Mu? 5 fiubat 2003 te, Bu elimde gördü ünüz tüp, Irak' n çiçek virüsü üretebilecek ve bunu silah olarak kullanabilecek kapasiteye sahip oldu unu gösteriyor. diyordu. Bugün yalan söyledi ini itiraf ediyor. AKP iflte bu efendilerini taklit ediyor. Tarih 5 fiubat Irak sald r s n n günler öncesi, zemin haz rlama çal flmalar alabildi ine yo un, dünya halklar n n beyinleri korkunç bir yalan bombard man na tutulmufl durumda. ABD D fliflleri Bakan Colin Powell BM Güvenlik Konseyi nde konufluyor, bütün dünya medyas canl yay nl yor konuflmay. Elinde bir tüp, dev ekranda uydudan çekilmifl görüntüler, hopörlerde kitle imha silahlar üzerine konuflan iki Irakl subay n sesi... Amerikan hükümetinin güvercin k l na sokulmufl D fliflleri Bakan Powell di er ülkeleri, neden Irak n iflgal edilmesi gerekti ine ikna etmeye çal fl yor. Bak n bak n seyyar laboratuvar nas l da hareket ediyor, bu kamyonlarda kitle imha silahlar üretiyorlar diyor zencilerin yüzkaras bir adam. Asl nda aç klad klar n n hiçbirinin kan t olmad n herkes biliyor, görüyor. Powell de kan t sunmuyor gerçekte herkesi tehdit ediyor. Yalan g rla gidiyor; Bu uydu foto raflar, grafikler Irak' n cephaneliklerini gösteriyor. Bu tesislerin içinde kitle imha silahlar var. Bu elimde gördü ünüz tüp, Irak' n çiçek virüsü üretebilecek ve bunu silah olarak kullanabilecek kapasiteye sahip oldu unu gösteriyor. Dinleyin kasetteki albay ve generalin konuflmalar n... Buradaki anahtar noktalar ele alal m. Bir endifle var. Demek ki ellerinde bulundurmamalar gereken birfley var. Onu de ifltirmediniz mi diyor... Söz konusu flirket gizli silah sistemleri ile ilgili tan t lan bir kaset. Irak lideri Saddam Hüseyin'in El Kaide örgütüyle aras nda tehditkar bir ba lant var. Irak; Rusya, Romanya, Slovenya ve Hindistan'dan uranyumu zenginlefltirmekte kullan lacak elektromanyetik malzeme alma girifliminde bulundu. Irak' n 100 ila 500 ton kimyasal silah malzemesi bulundu unu tahmin ediyoruz. Saddam bilim adamlar n ölümle tehdit ediyor, baz lar n da BM denetçilerinden sakl yor. Görgü tan klar anlat m, Irak'ta mobil biyolojik silah laboratuvarlar oldu unu gösteriyor. (6 fiubat 2003 tarihli tüm gazeteler) Ve bugün... Konuflan yine Powell: BM de sunumumu haz rlarken, bu bana sa lam temellere dayanan bir istihbarat gibi sunuldu, ancak flu an öyle de- ilmifl, o kadar sa lam temellere dayanm yormufl gibi görünüyor. Peki sonuç? Irak iflgal edildi, onbinden fazla insan katledildi, zulüm sürüyor... Basit bir yalan ve demokratl k, fleffafl k soytar l ile bugün itiraf. ktidar n Yalanlar n Halka Anlatal m Peki Amerika yalan söyler de AKP durur mu? Emperyalizmin ve iflbirlikçileri yalan söylemeden iktidarlar n sürdüremezler. Mutlaka halklar aldatmak zorundalar. Türkiye iflbirlikçi iktidarlar n n yönetmek için yalan n en büyük silah oldu unu, alfabenin ABC si gibi bilmeliyiz. Üstelik iflbirlikçiler sahiplerinden daha beter, daha rezilce yalana baflvururlar. Çünkü taklitçidirler, Amerika dan ne görürlerse onu taklit ederler. Dergimizin sayfalar nda s kça bu yalanlar okuyorsunuz, son yalanlar silsilesini kurumlar n bas lmas nda yaflad k. Canl bomba yakalad k diyor; yalan! Örgüt üyelerini yakalad k diyor; yalan! Hücreevleri diyor; yalan! Eylem flifreleri diyor; yalan! Ekonomi düzeldi diyor, kendi kurumu D E iflsizli in 2003 te de büyüdü ünü aç kl yor. Biz yoksuldan yanay z diyor; patronlar Baflbakan n bizim için ifl takibi yapmas ndan çok memnunuz aç klamalar yap yor. flkenceye s f r tolerans diyor; iflkence soka a tafl yor. Örnekler ço alt labilir. Kitlelere bu yalanlar göstermezsek; kimin hukuktan, adaletten, hak ve özgürlüklerden yana oldu unu, kimin halk gerçekten sevdi ini bilemeyecek, göremeyeceklerdir. ktidar da bu durumu kullanarak yalanlar n sürdürüyor ve yönetiyor. ktidar din dahil her fleyi sat yor, yalanla kitleleri uyutuyor. Onlar n ahlak yoktur. Ahlaklar kapitalizmin, Amerika n n ahlak d r. Amerikan ahlak n n ne oldu unu en iyi Powell anlat yor. Tekellerin ç karlar için her türlü yalan, katliam, iflgal mübah. AKP de ayn yoldan yürüyor.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu 別 記 第 七 十 四 号 様 式 ( 第 五 十 五 条 関 係 ) Ek Form 74 (Madde 55 ile ilgili) 日 本 国 政 府 法 務 省 Adalet Bakanlığı, 法 務 大 臣 殿 Kime: Adalet Bakanı 氏 名 Adı soyadı 生 年 月 日 Doğum Tarihi 国 籍 地 域 ( 又 は 常 居 所 を 有 していた 国 名

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z.

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. Bizler ortak hareket etme hedefi ile bir araya gelen sa k çal anlar n temsilcileri olarak sa k alan nda gerçekle tirilen her türlü

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58 AKLINIZI BAŞINIZA ALIN KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Perşembe 26 Haziran 2014 12:58 TBMM de görüşmeleri devam eden Torba yasa içerisine memurların İŞ GÜVENCELERİNİelleri nden alacak maddeler eklenmesine

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Aşağıdaki bilgileri okuduktan sonra dilerseniz S.S.S. bölümümüzede bakabilirsiiz.

Aşağıdaki bilgileri okuduktan sonra dilerseniz S.S.S. bölümümüzede bakabilirsiiz. ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI ALMAK İÇİN MÜRACAAT EVRAKLARI Aşağıdaki bilgileri okuduktan sonra dilerseniz S.S.S. bölümümüzede bakabilirsiiz. INTERNETTEN RANDEVU ALARAK GİDİNİZ. http://e-randevu.istanbul.pol.tr/randevuapp/

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Tebli. Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35)

Tebli. Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35) Ticaret Müste arl ndan: Tebli Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35) Madde 1- thal edilecek oyuncaklar n, 17/5/2002 tarih ve 24758 say Resmi Gazete de yay mlanan Oyuncaklar Hakk nda Yönetmeli

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Adalet. Faflist bask lara karfl HAKLIYIZ KAZANACA IZ NANCIYLA D RENECE Z EN BÜYÜK GÜÇ D RENEN HALKLARIN GÜCÜDÜR. Adalet. Adalet

Adalet. Faflist bask lara karfl HAKLIYIZ KAZANACA IZ NANCIYLA D RENECE Z EN BÜYÜK GÜÇ D RENEN HALKLARIN GÜCÜDÜR. Adalet. Adalet flgalciler Tabutlar n Gizleme Telafl nda Adalet Haftal k Dergi / Say : 108 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Ekmek ve Ölüm orucu direnifli 110 flehitle

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nde Bodrum da bir basın açıklaması yapıldı. İMO Bodrum Temsilciliği nde yapılan basın açıklaması Bodrum İKK Genel Sekreteri Şahabettin

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Susurlukçu, Mafyac katilleri serbest b rak yor, kaç rt yor; Devrimcileri, demokratlar sahte belgeler düzenleyip tutukluyor!

Adalet. Adalet. Adalet. Susurlukçu, Mafyac katilleri serbest b rak yor, kaç rt yor; Devrimcileri, demokratlar sahte belgeler düzenleyip tutukluyor! 12. GENEL KURUL'DAN fiç LER N DEVR MC D SK' N ST YORUZ Ekmek ve Adalet AKP, tecrit ve iflkenceyle öldürmeye devam ediyor... Haftal k Dergi / Say : 110 / Tarih: 30May s / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

GÖZETMENLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR

GÖZETMENLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR GÖZETMENLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR 1. Sınavın uygulanmasına ilişkin Kurallar gözetmenler tarafından yerine getirilir. 2. Gözetmen sınav saatinden en az 10 dakika önce aksi belirtilmedikçe sınav

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

BASINDA TEKS F. TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ ( )

BASINDA TEKS F. TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ ( ) BASINDA TEKS F TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ (2007-2011) TEKS F TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI GENEL MERKEZ Ziya Gökalp Cad. Aydo mufl

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı