Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik"

Transkript

1 HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/ 5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y YIL: 42 SA YI: ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik TÜR KÝ YE NÝN FA KÝR BI RA KIL DI ÐI NI SÖY LE YEN ÝÞ A DA MI ÝS HAK A LA TON, BU DAR - BE LE RÝ GÖR ME MÝÞ OL SAY DIK BU GÜN AL MAN YA KA DAR ZEN GÝN O LUR DUK DE DÝ. 50 YIL ÖNCE 1 TÜRK, 4 ALMAN A BEDELDÝ A lar ko Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ýs hak A la ton, Tür ki ye nin dar be ler le fa kir bý ra kýl dý ðý ný be lir te rek, Dar be ler ol ma say dý Al man ya o lur duk de di. A Ha ber e ko nu þan A lar ko Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný A la ton, dar be ler le Tür ki ye nin fa kir bý ra kýl dý ðý ný ifade ederek, þöyle konuþtu: "Tür ki ye nin fert ba þý na ge li ri 1950 de Ad nan Men de res ik ti da ra gel di ðin de 200 do lar dý. Al man ya do lar dý. Ya ni Men de res ik ti da ra gel di ði yýl 1 Türk 4 Al man a be del di. 50 yýl geç ti de Al man ya da 36 bin do lar, Tür ki ye 3 bin do lar ol du." 7 KÝÞÝ ÖLDÜRÜLDÜ Su ri ye de bayramda da kan aktý El Ce zi re te le viz yo nu, Su ri - ye nin çe þit li þe hir le rin de bay ram na ma zýn dan son ra dü zen le nen yö ne tim kar þý tý gös te ri ler de, gü ven lik güç le - ri nin aç tý ðý a teþ te 7 ki þi nin öl - dü ðü nü du yur du. Baþ þehir Þam da ki ta ri hî E me vi Ca mi - i ne bay ram na ma zý i çin faz la kim se nin gel me di ði göz len - di. Ha be ri sayfa 7 de SEN HEP FAKÝR KAL DEDÝLER Alaton, "Al man ya biz den 48 de fa da ha faz la mý bü yü dü? Ha - yýr.. Tür ki ye nin a ya ðý na bir gül le bað la dý lar. Dar be ler le Tür ki ye sen koþ ma, sen hep fa kir kal de di ler. Tür ki ye fa kir kal dý de mi yo - rum fa kir bý ra kýl dý. Bu dar be le ri gör me miþ ol say dý bu gün Al man - ya ka dar zen gin o lur du de di. Tür ki ye nin son 10 yýl da ki ge li þi mi - ni a çýk top lum zih ni ye ti ne bað la yan A la ton, bir çok ya ban cý nýn ken di si ne Tür ki ye nin son yýl lar da ki sý ra dý þý bü yü me si ve ge liþ - me si ni sor du ðu nu an lattý Ha be ri sayfa 5 te Dünyada bayram coþkusu Ramazan ayýný geride býrakan Müslümanlar dün yer yüzünü bayram yerine çevirdi. Bayram namazý için camilere koþan Müslümanlar sokaklara taþtý. Gül, kut la ma la rý ilk kez Baþ ko mu tan sý fa týy la ka bul et ti. FO TOÐ RAF: A A BAÞKOMUTAN ABDULLAH GÜL Karargâh ta bir ilk 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý nda bir ilk ya - þan dý. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý Ka rar gâ - hý nda ger çek leþ ti ri len tö ren de Cum hur baþ - ka ný Ab dul lah Gül, kut la ma la rý ilk kez Baþ - ko mu tan sý fa týy la ka bul et ti. Ön ce ki yýl lar da Ge nel kur may Baþ ka ný ve kuv vet ko mu tan la - rý kut la ma la rý ka bul e di yor du. Ha be ri 4 te OLMASI GEREKENÝ YAPTILAR Erdoðan dan TSK ya e-muhtýra kutlamasý Baþ ba kan Recep Tayyip Er do ðan, Ge nel - kur may ýn e muh tý ra yý in ter net si te sin den kal dýr ma sý ný Ol ma sý ge re ke ni yap tý lar, kut lu yo rum de di. Er do ðan, e mek li Or ge - ne ral I þýk Ko þa ner in ses kay dýy la il gi li de - ðer len dir me yap ma yý ah lâ kî bul mu yo - rum di ye rek red det ti. Ha be ri sayfa 4 te Sýnýrlar boþ kaldý Ha be ri sayfa 5 te Kaddafi nin ailesi Cezayir de Ha be ri sayfa 7 de Filistin BM yolunda Ha be ri sayfa 7 de MISIR DA ÝLK ÖZGÜR BAYRAM Mý sýr da 30 yýl lýk Hüsnü Mü ba rek re ji mi - nin so na er me si nin ar dýn dan ilk Ra ma zan Bay ra mý ný Tah rir Mey da ný nda kut - la yan halk öz gür bir bay ram kut la dýk la rý i çin mut lu ol duk la rý ný söy le di. SOMALÝ DE BAYRAM HELVASI So ma li li ler ön ce ge le nek sel bay ram hel - va sý ve ku ra bi ye si ni ye di, son ra Cum hur baþ kan lý ðý Sa ra yý ya nýn da ki Ýs bal - tey si böl ge sin de ki hü kü met ca mi sin de bay ram na ma zý ký lýp bay ram laþ tý. GAZZE DE AÇIK ALANDA NAMAZ Gaz ze de, bay ram na ma zý Han Yu - nus ta yak la þýk 2000 ki þi nin ka tý lý mýy la a çýk bir a lan da kýl dý. ISSN BERLÝN DE CAMÝLERE AKIN Ber lin de ca mi le re a kýn e - den Müs lü man lar baþ ta Türk Þe hit lik Ca mii ol mak ü ze re þehirde ki di ðer ca mi le ri dol dur du. LENÝN MEYDANI DOLDU Kýr gý zis tan ýn baþ þehri Biþ - kek te ki bay ram na ma zý Baþ ba kan lýk bi na sý nýn ö nün de ki Le nin Mey da nýn da ký lýn dý. Ha be ri sayfa 7 de Moskovalý Müslümanlar çifte sevinç yaþadý Rus ya Müf tü ler Kon se yi Baþ ka ný Ra vil Gay nud - din in, bay ram na ma zý hut be sin de Mer kez Ca mii in þa a tý i le il gi li so run la rýn gi de ril di ði ve ge rek li i - zin le rin çýk tý ðý müj de si Müs lü man la rý se vin dir di. Mos ko va da ya þa yan 2 mil yon Müs lü man i çin ye - ter siz ka lan beþ ca mi ye ye ni le ri nin ek len me si i çin ça lýþ ma lar sü rü yor. Ha be ri sayfa 7 de Okuyucularýmýzla bayramlaþtýk /3'te

2 2 Y LÂHÝKA Bayramlarda zikrullaha ve þükre teþvik var Ramazan ve Kurban bayramlarýný Lâ ilâhe illallah larla, Allahü ekber lerle, Elhamdülillah larla Sübhanallah larla süsleyiniz. Câmiü's-Saðîr, No: 2310 / Hadis-i Þerif Meâli Ýnsanýn Bayramlarda gaflet istilâ edip gayr-ý meþrû daireye sapmamak için, rivâyetlerde, zikrullaha ve þükre çok azîm tergîbât vardýr. Tâ ki, bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini þükre çevirip, o nimeti idâme ve ziyadeleþtirsin. Nev-i beþerin aðlanacak gülmelerine, endiþe-i istikbal ve âkýbetbînlik a- desesiyle, gayet þâþaalý bir gece bayramýnda, hapishane penceresinden bakarken, nazar-ý hayâlime inkiþaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum. Sinemada, eski zamanda mezaristanda yatanlarýn vaziyet-i hayatiyeleri göründüðü gibi, yakýn bir istikbalde mezaristan ehli olanlarýn müteharrik cenazelerini görmüþ gibi oldum. O gülenlere aðladým. Birden bir tevahhuþ, bir acýmak hissi geldi. Aklýma döndüm, hakikatten sordum: Bu hayâl nedir? Hakikat dedi ki: Elli sene sonra, bu kemâl-i neþe ile gülen ve eðlenen zavallýlardan elliden beþi, beli bükülmüþ, yetmiþ yaþlý ihtiyarlar gibi; kýrk beþi, mezaristanda çürümüþ bulunacaklar. O güzel simalar, o neþeli gülmeler, zýtlarýna inkýlâp etmiþ olacaklar. Gelmesi muhakkak olan herþey, yakýndýr (Hadis-i Þerif) kaidesiyle, madem yakýnda gelecek þeylerin gelmiþ gibi görülmesi bir derece hakikattir; elbette gördüðün hayâl deðildir. Madem dünyanýn gafletkârâne gülmeleri, böyle aðlanacak acý hallerin perdesidir ve muvakkat ve zevâle mâruzdur. Elbette bîçâre insanlarýn ebedperest kalbini ve aþk-ý bekâya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meþrû dairesinde ve müteþekkirâne, huzurkârâne, gafletsiz, mâsumâne eðlencelerdir ve sevap cihetiyle bâkî kalan sevinçlerdir. Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istilâ edip gayr-ý meþrû daireye sapmamak için, rivâyetlerde, zikrullaha ve þükre çok azîm tergîbât vardýr. Tâ ki, bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini þükre çevirip, o nimeti idâme ve ziyadeleþtirsin. Çünkü þükür nimeti ziyadeleþtirir, gaflet ise kaçýrýr. Lem alar, 28. Lem a, 10. Nükte *** Ý lem eyyühe l-aziz! Tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül, evham zulümatýný daðýtýyor. Lâkin nefsinde, bâtýnýnda, hususî ahvâlinde tefekkür ettiðin zaman, derinden derine tafsilâtla tetkikat yap. Fakat âfakî, haricî, umumî ahvâlâta teemmül ettiðin vakit, sathî, icmâlî düþün, tafsilâta geçme. Çünkü icmalde, fezlekede olan kýymet ve güzellik tafsilâtýnda yoktur. Hem de âfakî tefekkür, dipsiz denize benziyor, sahili yoktur. Ý- çine dalma, boðulursun. Arkadaþ! Nefsî tefekkürde tafsilâtlý, âfâkî tefekkürde ise icmâlî yaparsan, vahdete takarrüb edersin. Aksini yaptýðýn takdirde, kesret fikrini daðýtýr. Evham ise havalandýrýr, enâniyetin kalýnlaþýr. Gafletin kuvvet bulur, tabiata kalb eder. Ýþte dalâlete isâl eden kesret yolu budur. Mesnevî-i Nûriye, s. 124, (yeni tanzim, s. 233) LÛGATÇE: nev-î beþer: Ýnsanoðlu, insanlýk âlemi. endiþe-i istikbal: Gelecek endiþesi. âkýbetbîn: Ýleri görüþlü. Sonunu önceden gören. adese: 1. Mercek. 2. (Mec.) Bakýþ açýsý. inkiþaf: Açýlma, keþfolma. müteharrik: Hareket eden, hareketli. tevahhuþ: Yalnýzlaþma, vahþileþme, yabancýlaþma. kemâl-i neþe: Tam bir neþ e. gafletkârâne: Gafletli bir biçimde. muvakkat: Geçici. zevâl: Son bulma. ebedperest: Sonsuzluða baðlý olan. aþk-ý bekâ: Sonsuzluk aþký. müteþekkirâne: Müteþekkir olarak, teþekkürle, iyilik bilirlikle. huzurkârâne: Gönül rahatlýðýyla. zikrullah: Allah ý zikretme, anma, hatýrlama. sürur: Sevinç. idâme: Devam ettirme. tergîbât: Teþvikler, isteklendirmeler, raðbet vermeler. B Er-Rah man ve Er-Ra hîm te cel li le ri ba ki ci ma il.com / zi nur.com nefsi, rahmâniyetin cilveleriyle, kalbi de rahîmiyetin tecelliyatýyla nimetlendikleri gibi, insanýn aklý da hakîmiyetin letâifiyle zevk alýr, telezzüz eder. 1 u mâ nâ da Be di üzza mân Haz ret le - ri nin þu ge len tesbi ti de çok ma nî dâr - dýr: Ve hem bil ki, Rah mâ ni yet, ra hî - mi yet, ha kî mi yet, â di li yet gi bi ta bir ler, Ce nâb-ý Hakk ýn hem i sim, hem fi il, hem sý fat, hem þe nle ri ne i þa ret e der - ler. 2 Rah mâ ni yet cil ve si, Al lah ýn son suz mer ha met ve þef kat le bü tün mah lû ka - tý rý zýk lan dý ran es mâ sý nýn cil ve si ve Ce nâb-ý Hakk ýn ya rat mýþ ol du ðu bü - tün kul la rý ný bes le me si, ko ru ma sý ve mer ha met et me si dir. Rah mâ ni ye tin cil ve le ri þu had siz kâ i na tý þen len dir mek te, ka ran lýk lý mev cû da tý ý þýk lan dýr mak ta; had siz ih ti yâ cât i çin de yu var la nan mah lû ka - tý ter bi ye e mek te; bü tün kâ i na tý in sa - na mü te vec cih et tir mek te ve her ta - raf ta o na bak tý rýp, mu â ve ne ti ne koþ - tur mak ta ve bu had siz fe zâ yý ve boþ ve hâ li â le mi dol du ra - rak nûr lan dýr mak ta ve þen - len dir mek te; bu fâ ni in sa ný e be de nam zet et mek te, e ze lî ve e be dî bir Zâ ta mu ha tap ve dost yap - mak ta dýr. 3 Ey nefs-i nâ dan Ýþ te, baþ - ta in san o la rak bü tün hay va na týn mun ta za man bir per de-i gayb dan ge - len er zak la rý na bak, Rah mâ ni yet-i Ý - lâ hi ye nin ce mâ li ni gör. 4 ve rah mâ - ni ye tin cil ve le ri ha kî ka tý na râm ol. Ra hî mi yet te cel lî si i se Al lah ýn mer - ha met e di ci lik ve â hi ret te e be dî mü kâ - fat ve ri ci lik vas fý dýr. Hem, bü tün yav ru la rýn mu cî zâ ne i â þe le ri ne ve baþ la rý üs tün de ve an ne - le ri nin si ne le rin de a sýl mýþ tat lý, sâ fî, âb-ý kev ser gi bi i ki tu lum ba cýk sü te te mâ þâ ey le, ra hî mi yet-i Rab bâ ni ye - nin ca zi be dar ce mâ li ni gör. 5 ha kî ka - ti de ra hî mi yet te cel lî si nin en mü þah - has nu mû ne si dir. Ay ný za man da Ra hî mi yet cil ve si U mûm ze min yü zün de ve i çin de ve ha va sýn da ve de ni zin de bü tün zî ha - ya týn ve bil has sa zî rû hun ve bil has sa â ciz ve za yýf la rýn ve bil has sa yav ru la - rýn, hem mad dî ve mi de vî, hem mâ - ne vî bü tün rý zýk la rý ný, þef kat kâ râ ne, ku ru ve ba sit bir top rak tan ve câ mid ve ke mik gi bi ku ru o dun par ça la rýn - dan ya pý lan ve bil has sa en lâ ti fi kan ve fýþ ký or ta sýn dan ge len ve bir dir - hem ke mik gi bi bir tek çe kir dek ten ya pý lan bin ler le ok ka ta am la rýn, vak ti vak ti ne, mu kan nen bir sû ret te, hiç bi - ri ni u nut ma ya rak ve þa þýr ma ya rak, gö zü müz ö nün de, bir dest-i gay bî ta - ra fýn dan ve ril me si 6 ha kî ka ti dir. Hem Gö zü müz le gö rü yo ruz: Bi ri si var ki, bi ze, ze min yü zü nü rah me tin bin ler le he di ye le riy le dol dur muþ, bir zi ya fet gâh yap mýþ ve Rah mâ ni ye tin yüz bin ler le ay rý ay rý lez zet li ta am la rý i çin de di zil miþ bir sof ra et miþ; ve ze - min i çi ni ra hî mi yet ve ha kî mi ye tin bin ler le kýy met tar ih san la rý ný câ mi bir mah zen yap mýþ; ve ze mi ni, devr-i se ne vî sin de, bir ti ca ret ge mi si hük - mün de, her se ne â lem-i gayb dan le - vâ zý mât-ý in sâ ni ye ve ha ya ti ye nin yüz bin çe þit le rin den en gü zel le ri ni i çi ne a la rak yük len miþ bir ne vi se fi ne ve ya þi men di fer gi bi ve her ba ha rý i se, er - zâk ve el bi se mi zi ta þý yan bir va gon hük mün de o la rak biz le re gön de rir, bi zi gâ yet ra hî mâ ne bes let ti rir. Ve bü tün o he di ye ler den, o ni met ler den is ti fâ de et me miz i çin bi ze de yüz ler le ve bin ler le iþ tah lar, ih ti yaç lar, duy gu - lar, his si yât lar, his ler ver miþ tir. 7 Be dî üz za mân Haz ret le ri nin Zi râ in sa nýn nef si, Rah mâ ni ye tin cil ve le riy - le, kal bi de Ra hî mi ye tin te cel lî yâ týy la ni met len dik le ri gi bi... 8 ha kî ka ti i le; Ve ke za Er-Rah mân ni zâm ve a da le - te, Er-Ra hîm de haþ re de lâ let e der. 9 tes bit le ri ni de te fek kür et me ye ça lý þa - lým in þâ al lah. Rah mân is mi i le Yü ce Al lah ken di si - ne î mân e den et me yen, þirk ko þan koþ - ma yan, i tâ at e den ve et me yen bü tün in san la rýn ve mah lû ka tý nýn ih ti yaç la rý ný ve rý zýk la rý ný kar þý la mak ta dýr. Hiç bir mah lûk bu is min cil ve si nin dý þýn da kal - ma mak ta dýr. Hat ta Rah mân is mi i çin Be dî üz za mân Haz ret le ri Zi ra Rah - mân, Rez zak mâ na sý na dýr. Rýzk, be - ka ya se beptir. Be ka, te ker rür-ü vü cût tan (vü cû dun tek râ rýn - dan) i bâ ret tir. 10 de mek te dir. Rah mâ ni yet cil ve si ne fis - le re hi tâp et mek te dir. Çün kü bü tün ne - fis le rin ih ti - yaç la rý Rah mân is mi ge re ðin ce kar þý lan mak ta dýr. Hiç bir nef sin ih ti yâ cý ek sik bý ra kýl mý yor ve ih ti yâç la rý um ma - dýk la rý yer ler den kar þý la ný yor. Böy le ce kâ i nat ta ki ni zâm ve a da let te rah mâ ni yet cil ve si ge re ðin ce ba kýl dý ðýn da her can lý - nýn ih ti yâ cý vakt-i za ma nýn da rah mâ ni - ye tin cil ve le ri ge re ðin ce ye tiþ ti ril mek te ve kar þý lan mak ta dýr. Ne fis, cis mâ nî gý da lar dan lez zet a lýr ve in sa nýn vü cû du nun i dâ me si i çin ge rek li bü tün lez zet li rý zýk lar Rah ma ni ye tin cil ve si dir. O nun i - çin dir ki Rah mân is mi, Rez zak mâ na sý na dýr. Al lah Rah mân is mi muk te zâ sýy la bü tün mah lû ka týn ne fis le ri nin ve rý zýk la rý nýn ih ti yaç - la rý ný kar þý la ya rak tam bir ni zâm ve a da le ti ni gös te rir ken, ra hî mi ye ti ge re ðin ce de ken di si ne î mân e den - le rin kal bî ih ti yaç la rý ný kar þý la mak - ta ve bu i sim haþ rin ve de a hi re tin var lý ðý nýn de li li ni gös ter mek te dir. An cak Ra hîm is mi i se î mân e den le - re hi tâp et ti ði i çin da hâ çok kalp le re te cel lî et mek te ve kalp le rin ih ti yaç la rý - ný kar þý la mak ta dýr. Bu sebep le de Ra - hîm is mi haþ re ya ni a hi re te ba kar. De - mek ki ehl-i î mâ nýn kal bî bü tün ih ti - yaç la rý da hâ çok a hi ret te Ra hîm is mi ge re ðin ce mut ma in e di le cek tir. Hat ta bu dün ya da bi le î mân et me ye mey le - den kalp le re Yü ce Al lah ra hî mi ye ti ge - re ðin ce te cel lî e de rek o ku lu nun kal bî - ne î mân nû ru nu il kâ et mek te dir. Bü tün ne fis le rin ih ti yaç la rý Rah mân is mi ge re ðin ce cil ve si ni gös ter di ði gi bi; o rý zýk la rýn ha kî kî sa hi bi o lan Rez zâk-ý Ke rî mi bil mek ve ta ný mak, Mün im-i Ha kî kî o la rak O na þük ret mek, Hâ - kim-i Ha kîm o la rak O nu zik ret mek ve fik ret mek, Mah bûb-u Ser me dî o la - rak O na mu hab bet duy mak, Kah hâr-ý Zül ce lâl o la rak O ndan kork mak ve O nun rý za sý ný a ra mak, Rabb-i Ra hîm o la rak O na yö nel mek ve O nu is te - mek de Ra hî mi yet te cel lî si dir. Gö rül - dü ðü gi bi Ra hî mi yet te cel li si mad dî de ðil da ha çok mâ ne vî te mâ yül le re ve kal bî te vec cüh le re maz hâ ri yet tir. Al - lah ýn, i râ de-i cüz i ye si ni sarf et tik ten son ra di le di ði ku lu nun kal bi ne koy du - ðu hi dâ yet, fe yiz ve mer ha met de bir Ra hî mi yet te cel li si dir. Al lah Rah mân is mi ge re ðin ce bü tün mah lû ka týn ne fis le ri nin ve rý zýk la rý - nýn ih ti yaç la rý ný kar þý la ya rak ay - rým yap ma dan tam a da le ti ni gös te rir ken, ra hî mi ye ti ge re - ðin ce de ken di si ne î mân e - den le rin ve â ciz, fa kir ve ma - sûm la rýn mâ ne vî ve kal bî ih ti - yaç la rý ný kar þý la mak ta ve bu i sim haþ rin ve de â hi re tin var lý ðý ný is pat et - mek te dir. Rah mân ve Ra hîm, Al lah ý rah me tiy le ta rif e de - rek biz le re bil di rir ler. Al lah ýn son suz rah met ve mer ha met sa hi bi o - lu þu bu i sim ler le da hâ ber rak ve net o la rak gö rül mek te dir. Me se le ye bir de þu nok ta lar dan bak ma ya ça lý þa lým. Ve ke za, Ce lâl, vâ hi di ye tin te cel lî sin den, Ce mal da hi e ha di ye tin te cel lî sin den za hîr o lur. 11 i fâ de sin de ki ben zer lik gi bi; Rah mân is mi vâ hi di ye te, Ra hîm is mi de e ha di - ye te ben zer te cel lî ler gös ter mek te dir. Çün kü vâ hi di yet te cel lî si bü tün kâ i - nat ta zer re den kü re le re ka dar Al lah ýn bir lik te cel lî si i ken, e ha di yet te cel lî si i - se bü tün mev cû dat da ki hu sû sî bir lik te cel lî le ri dir. Bir gü ne þin yer yü zü nü ý - þý ðý ve ý sý sý i le ku þat ma sý vâ hi di yet te - cel li si i se, her par lak ve þef faf eþ ya da ki yan sý ma sý i se e ha di yet te cel lî si dir. Bu ra da Al lah ýn bir o lu þu nu bil di ren Vâ hid ve E had i sim le ri a ra sýn da - ki far ký Rah mân ve Ra hîm i sim le ri a ra sýn da da gö rür ve an la rýz. Vâ hi di - yet Al lah ý bü tün kâ i na týn tek ya ra tý cý - sý o la rak ta ný týr ve bil di rir ken, E had is mi O nun her bir þe yin ya ra týl ma sý i - çin ge rek li bü tün i sim le rin tek sa hi bi o la rak ta ný týr ve gös te rir. Rah mân ve Ra hîm a ra sýn da da böy le bir fark ol - du ðu gö rü lü yor. Her þe yi ku þa tan rah - met vâ hi di yet te cel lî sin den ba kýl dý ðýn - da Rah mân is mi; e ha di yet te cel lî sin - den ba kýl dý ðýn da Ra hîm is mi ni mü þâ - he de e di yo ruz. Rah mân Al lah ýn son - suz rah met sa hi bi ol du ðu nu ih sâs e - der ken, Ra hîm i se Al lah ýn hu sû sî rah - met sa hi bi ol du ðu nu gös te ri yor ve bil - di ri yor. Ya ni Rah mân is mi mad dî ve cis mâ nî te zâ hür le re ve cil - ve le re ba kar ken, Ra - hîm is mi mâ ne vî ve kal bî yâ da rû hî te zâ hür - le re ve te - cel lî le re ba - ký yor ol ma lý - dýr. Ri sâ le-i Nûr ism-i Ha kîm ve ism-i Ra hîm in maz hâ rý ol du ðun dan, Ri sâ le-i Nûr un bir çok yer le rin de, ha kî kat-i rah me tin nük te le ri ve cil ve le ri î zâh ve is pat e dil di ðin den 12 bu ra da, bu ya zý i le o bah re i þa ret e dip o pek u zun kýs sa yý ký sa ke si yo ruz. Dip not lar: 1- Lem a lar, 2005, s: Þuâ lar, 2005, s: Þuâ lar, 2005, s: Þu â lar, 2005, s: Þu â lar, 2005, s: Þuâ lar, 2005, s Þuâ lar, 2005, s Lem a lar, 2005, s: Ý þâ râ tü l-ý câz, 2006, s: Ý þâ râ tü l-ý câz, 2006, s: Mes ne vî-i Nu ri ye, 2006, s: Þu â lar, 2005, s. 268.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 2 Þevval 1432 Rumî: 18 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Berberler sabahakadar mesaiyaptý BAYRAMDA güzel görünmek isteyen vatandaþlar, týraþlarýný son güne býrakýnca berberler sabaha kadar mesai yaptý. Sakarya da bayram týraþý olmak isteyenler, berber ve kuaförlerde kuyruk oluþturdu. Yoðunluk yüzünden talepleri karþýlamakta zorlanan berberler, gece geç saatlere kadar müþterilerine randevu vererek týraþ yaptý. Usta ve kalfalar yoðunluktan baþlarýný kaldýramadý. Ýþlerin fazla olmasý berber esnafýnýn yüzünü güldürdü. Sakarya / cihan Okuyucularýmýzla bayramlaþtýk GELENEKSEL hâle gelen okuyucularýmýzla bayramlaþma bu bayram da gerçekleþti. Okuyucularýmýz bayram namazý için sabahýn erken saatlerinde gazetemizin Güneþli deki merkez tesislerine gelmeye baþladý. Kýlýnan bayram namazýnýn ardýndan okuyucularýmýz, birbirleriyle, gazetemizin çalýþanlarý ve yöneticileriyle bayramlaþtý. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Mehmet Kutlular, çok sayýda okuyucumuzun katýldýðý bayramlaþmada, Ramazan Bayramý nýn Ýslâm âlemi ve insanlýk için barýþ ve huzura vesile olmasý temennisinde bulundu. FOTOÐRAFLAR: MURAT SAYAN Devamsýzlýk yapan öðrenciye sýký takip MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý, devamsýzlýk yapan ilköðretim öðrencilerine yönelik Aþamalý Devamsýzlýk Yönetimi (ADEY) i geliþtirdi. Millî Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Emin Zararsýz imzasýyla, Aþamalý Devamsýzlýk Yönetimi konulu bir genelge yayýnlandý. Genelgede ilköðretim çaðýndaki çocuklarýn okula devamlarý ve okulu zamanýnda diploma a- larak tamamlamalarýnýn önemine dikkat çekildi. Bunun için devamsýzlýðýn erken belirlenmesi, deðerlendirilmesi ve devamsýzlýk yapan çocuða yönelik bireyselleþtirilmiþ uygun müdahalenin yapýlmasýný saðlamak, takibini yapmak amacýyla A- DEY in geliþtirildiði ifade edildi. Genelgeye göre, öðrenci devamsýzlýklarý düzenli olarak e-okul sistemine girilecek. Sistemde yer alan çocuk ve veli bilgileri, sýnýf öðretmeni / rehber öðretmeni tarafýndan her eðitim dönemi baþýnda güncellenecek. Yarým veya bir tam gün özürsüz devamsýzlýk yapan çocuk hakkýnda sýnýf öðretmeni / þube rehber öðretmeni veya ilgili müdür yardýmcýsý tarafýndan telefonla velisi aranacak veya yüz yüze görüþme yapýlacak. Okula devamý saðlanan öðrencinin durumu en az iki eðitim dönemi daha yakýndan izlenecek. Okul tarafýndan çocuðun o- kula devamý saðlanamazsa, yasal yaptýrým baþlatýlacak ve bu durum Ýlçe Risk Takip Kurulu na bildirilecek. Ankara / cihan 31

4 HABERLER HABERLER 4 Y HABER Bakan Eker: Çok geç kalýnmýþ bir karar GI DA Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh di E ker, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te si nin gün cel len me siy le il gi li 27 Ni san bil di ri si nin kal dý rýl ma sý çok geç ka lýn mýþ bir ka rar dýr de di. Ba kan E ker, Va li Mus ta fa Top rak ve AKP mil let ve kil le riy le 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý nýn 89. yýl dö nü mü do la yý sýy - la va li li ðin ö nün de ya pý lan kut la ma nýn ar - dýn dan Ka ra yol la rý Böl ge Mü dür lü ðün de ki res mî bay ram laþ ma tö re ni ne ka týl dý. Ka mu ku rum la rý nýn ve si vil top lum ör güt le ri nin tem sil ci le riy le bay ram la þan Ba kan E ker, ga - ze te ci le rin gün dem de ki ge liþ me ler le il gi li so - ru la rý ný ce vap la dý. Ba kan E ker, ga ze te ci le rin Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün 30 A ðus - tos do la yý sýy la Ge nel kur may Ka rar ga hýn da baþ ko mu tan sý fa týy la kut la ma la rý ka bul et - me si ve Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te si ni gün cel le ye rek 27 Ni san da ki a çýk la - ma yý kal dý rýl ma sýy la il gi li so ru la rý ný þöy le ce vap lan dýr dý: Bun lar Tür ki ye nin nor mal - leþ me si ve si vil leþ me siy le il gi li çok gü zel bir ge liþ me dir. Ol ma sý ge re ken de buy du za ten. Bu nu Tür ki ye i çin bir ka zanç o la rak de ðer - len dir mek lâ zým. Tür ki ye nin de mok ra tik - leþ me si ve si vil leþ me si a dý na a týl mýþ ö nem li bir a dým dýr. 27 Ni san bil di ri si nin kal dý rýl ma - sý çok geç ka lýn mýþ bir ka rar dýr. De mok ra si - ler de böy le bir þey ol maz. Kal dý rýl mýþ ol ma sý o lum lu bir ge liþ me dir. YAÞ da ki ye ni o tur - ma dü ze ni de. Bun lar ol ma sý ge re ken ge liþ - me ler dir. Tür ki ye i çin bir ka zanç týr. Bir ga - ze te ci nin Hü kü me tin gün de min de ka ra o - pe ras yo nu var mý? so ru su ü ze ri ne Ba kan E - ker, hü kü me tin böy le bir ka ra rý ol ma dý ðý ný söy le di. Di yar ba kýr / a a Çe lik: Tür ki ye i yi yol da ÇA LIÞ MA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa - ruk Çe lik, Ge nel kur may Baþ kan lý ðýn in ter - net si te sin de ya pý lan gün cel le me ye i liþ kin Tür ki ye i yi yol da. Son dö nem ler de de mok - ra tik leþ me de al dý ðý mýz me sa fe le ri, va tan daþ - la rý mýz i yi bi li yor. Bü tün ku rum ve ku ru luþ - la rý mýz ta ra fýn dan da tak dir ler kar þý la ný yor de di. Ba kan Çe lik, Ra ma zan Bay ra mý do la yý - sýy la Bur sa Va li li ði nde ger çek leþ ti ri len bay - ram laþ ma prog ra mýn da, 30 A ðus tos Za fer ve Ra ma zan Bay ra mý ný ay ný an da kut la ma nýn se vin ci ni ya þa dýk la rý ný söy le di. Ba kan Çe lik, bir ba sýn men su bu nun, Ge nel kur may Baþ - kan lý ðý nýn in ter net si te si gün cel len di ve e- muh tý ra o la rak ni te len di ri len 27 Ni san ta - rih li a çýk la ma la rý kal dý rýl dý. Bu ko nu da ne ler dü þü nü yor su nuz? so ru su ü ze ri ne de þun la rý söy le di: Tür ki ye i yi yol da. Tür ki ye so run la - rý ný, prob lem le ri ni, ko nu þa rak çö ze bi len en - der ül ke ler den bi ri si. Do la yý sýy la ku ru lu þun - dan bu gü ne Tür ki ye de de ði þim, ge li þim ve ö zel lik le de mok ra tik leþ me a la nýn da ö nem li me sa fe ler al dý ðý mýz ger çek. Son dö nem ler de de mok ra tik leþ me de al dý ðý mýz me sa fe le ri, va - tan daþ la rý mýz i yi bi li yor. Bü tün ku rum ve ku ru luþ la rý mýz ta ra fýn dan da tak dir ler kar þý - la ný yor. Her ül ke nin geç mi þin de sý kýn tý lý dö - nem ler ol muþ tur. Mil let i ra de si nin e ge men - li ði nin tar tý þýl ma dý ðý sü re cin i çin de bu lun - du ðu muz dö nem de, bü tün ke sim le rin, bü - tün ku rum ve ku ru luþ la rýn de mok ra si ye bað lý lý ðý ný gös ter me ye ve bu nu ger çek ten iç - sel leþ tir me ve uy gu la ma ya dö nük bu a dým la - rý son de re ce ö nem li dir. Tür ki ye i yi den i yi ye nor mal le þi yor. Ol ma sý ge re ken ler o lu yor. Gü zel þey ler ya þa ný yor. Gö nül rý za sýy la o lu - yor, e sas i yi ta ra fý bu. Bur sa / a a 363 mül kî a mi rin ye ri de ðiþ ti Ý ÇÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý, 363 mül ki i da re a mi - ri nin gö rev yer le ri ni li ya kat ve ký dem le ri ni dik ka te a la rak de ðiþ tir di. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðýn - dan ya pý lan a çýk la ma da, Mül kî Ý da rî A mir - le ri A ta ma, De ðer len dir me ve Yer De ðiþ tir - me Yö net me li ði ve di ðer mev zu at hü küm le - ri u ya rýn ca Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan her yýl ha zýr la na rak çý kar tý lan ru tin a ta ma ka - rar na me si nin Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra fýn dan o nay lan dý ðý ha týr la týl dý. A - çýk la ma da, müþ te rek ka rar na me i le bu lun - duk la rý yer ler de gö rev sü re le ri ni ta mam la - yan ya da hiz met ve ma ze ret le ri ge re ðin ce ka rar na me kap sa mý na a lý nan 363 mül kî i da - re a mi ri nin gö rev yer le ri nin li ya kat ve ký - dem le ri dik ka te a lý na rak de ðiþ ti ril di ði kay - de dil di. Bu na gö re, Ba kan lýk mer ke zin de gö rev li 7 mül kî i da re a mi ri nin gö rev ye ri nin de ðiþ ti ril di ði, 9 kay ma kam ve 11 va li yar - dým cý sý nýn ba kan lýk mer ke zin de de ði þik gö - rev le re ge ti ril di ði i fa de e dil di. Ka rar na me i le 59 va li yar dým cý sý nýn ye ri nin de ðiþ ti ril di ði, 38 va li yar dým cý sý nýn Kay ma kam lý ða, 1 Va li Yar dým cý sý nýn Ýl Hu kuk Ýþ le ri Mü dür lü ðü ne ge ti ril di ði be lir ti len a çýk la ma da, 162 kay ma - ka mýn nak len ye ri nin de ðiþ ti ril di ði, 69 kay - ma ka mýn va li yar dým cý lý ðý na, 1 kay ma ka mýn Ýl Hu kuk Ýþ le ri Mü dür lü ðü ne a tan dý ðý, 4 Ýl Hu kuk Ýþ le ri Mü dü rü nün de nak len ye ri nin de ðiþ ti ril di ði kay de dil di. A çýk la ma da, Kay - ma kam ken Bü yük þe hir Be le di ye si ne a ta nan 1 mül kî i da re a mi ri nin de tek rar kay ma kam - lý ða a tan dý ðý du yu rul du. An ka ra / a a Gül, tra fik ka za la rý ko nu sun da u yar dý CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, bay ram da ar tan tra fik ka za la rý ko nu sun da va tan daþ la rý u - yar dý. Bay ram na ma zý i çin sa at te Ko ca - te pe Ca mi i ne ge len Gül, na ma zýn ar dýn dan ca mi de ki ler le bay ram laþ tý. Baþ ba kan Yar dým - cý sý Bü lent A rýnç i le ca mi den çý kan Cum hur - baþ ka ný Gül, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, bu gün i ki bay ram bir den kut lan dý ðý ný be lirt ti. Bay ra mýn, bü tün va tan daþ lar i çin ha yýr lý ol ma - sý ný, sað lýk, sýh hat ve a fi yet ge tir me si ni di le yen Cum hur baþ ka ný Gül, þöy le ko nuþ tu: Bu gün - ler, he pi mi zin mut lu luk gün le ri dir. Bü tün va - tan daþ la rý mý zýn a ra sýn da sev gi nin, mu hab be - tin, kar deþ li ðin da ha pe kiþ me si ne ve si le ol ma - sý ný ö zel lik le te men ni e di yo rum. Bu ve si ley le þe hit le ri mi ze bir kez da ha Al lah tan rah met di - li yo rum. Ga zi le ri mi ze ve þe hit a i le le ri ne de hep sa hip çý kýl ma sý ge rek ti ði ni bü tün va tan daþ la rý - ma bir kez da ha ha týr lat mak is ti yo rum. Bu ve - si ley le þu nu da söy le mek is te rim: Dün den be ri ö zel lik le bay ra mý baþ ka yer ler de yap mak i çin se ya hat e den va tan daþ la rý mý zýn dan çok tra fik ka za sý ya pan lar o lu yor. Ger çek ten bay ram da hiç i çi mi ze sin mi yor. Bir kez da ha her ke sin dik ka ti ni çek mek is ti yo rum, lüt fen se ya hat e - den ler tra fik ku ral la rý na hep dik kat et sin ler, dik kat li ol sun lar. Bu bay ram da kim se ye a cý çek tir me sin ler. Þu an da sa yý ço ðal mýþ va zi yet - te. Hal bu ki bi raz dik kat e dil se bun lar ol maz. Bir kez da ha her ke sin bay ra mý ný teb rik e di yo - rum. Gül, ca mi av lu sun da ken di si ni bek le yen ço cuk lar la bay ram la þa rak, fo toð raf çek tir di. Baþ ba kan Yar dým cý sý A rýnç, Cum hur baþ kan lý - ðý Ge nel Sek re te ri Mus ta fa Ý sen ve An ka ra Va - li si A la ad din Yük sel de bay ram na ma zý ný Ko - ca te pe Ca mi i nde kýl dý. An ka ra / a a Bir bi ri mi zi da ha faz la ku cak la ma lý yýz CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, bay - ram lar da kýr gýn lýk la rýn u nu tul ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, Bir bi ri mi zi da ha faz la ku cak la ma lý - yýz. Bir bi ri mi ze da ha faz la de ðer ve ö nem ver - me li yiz de di. Ký lýç da roð lu, Ra ma zan Bay ra - mý ný An ka ra 100. Yýl da ki e vin de kar þý la dý. Ký - lýç da roð lu, 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý kut la ma - la rý i çin A ta türk Kül tür Mer ke zi Hi pod ro - mu na git mek i çin e vin den ay rý lý þý sý ra sýn da ba sýn men sup la rý nýn bay ra mý ný to ka la þa rak kut la dý. Ký lýç da roð lu, bay ram la rýn her kes i çin u mut la bek le nen gün ler ol du ðu nu söy le di. Her yýl bü tün yurt taþ la rýn bay ram da bir a ra ya gel - dik le ri ni an la tan Ký lýç da roð lu, ü zün tü le ri de ðil se vinç le ri pay laþ mak is te dik le ri ni i fa de et ti. Za - ten in sa nýn tabiatýn da bu nun ol du ðu nu di le ge ti ren Ký lýç da roð lu, þöy le de vam et ti: Bay - ram lar da kýr gýn lýk la rý u nut ma lý yýz, bir bi ri mi zi da ha faz la ku cak la ma lý yýz. Bir bi ri mi ze da ha faz la de ðer ve ö nem ver me li yiz. Bu a çý dan bay - ram lar sa de ce bi zim de ðil, bü tün Ýs lâm dün ya - sý i çin ö nem li bir gün. Bü tün Ýs lâm â le mi ne ha - yýr lý u ður lu ol sun. He pi ni zin bay ra mý ný kut lu - yo rum. CHP Li de ri, Ge nel kur may Baþ kan lý - ðý nýn 27 Ni san e-muh tý ra yý in ter net si te sin den kal dýr ma sý na i liþ kin so ru la rý ce vap sýz bý rak tý. Ko nu ya i liþ kin so ru ya Ký lýç da roð lu, On lar ay - rý, si ya set yok kar þý lý ðý ný ver di. An ka ra / ci han Bah çe li, Baþ buð un me za rý na git ti MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, bay ram na ma zý ný Ga zi Mer kez Ca mii nde kýl dý. Na ma zýn ar dýn dan ca mi de ba zý va tan daþ lar la bay ram la þan Bah çe li, da ha son ra es ki MHP Ge nel Baþ ka ný mer hum Al pars lan Tür keþ in me za rý ný zi ya ret et ti. Tür keþ in me za rý ba þýn da par ti li ler le duâ e - den Bah çe li, ka ran fil ler koy du ðu me za rý su la dý. Me za rýn ba þýn da nö bet tu tan la rýn bu lun du ðu ku lü be de bir sü re ka lan Bah çe li, par ti li ler le bay - ram laþ týk tan son ra bu ra dan ay rýl dý. An ka ra / a a Destici, Yazýcýoðlu nun kabrini ziyaret etti BBP Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Des ti ci, Baþ - kan lýk Di va ný ü ye le riy le Ta cet tin Der gâ hý Sul - tan Ca mi i nde bay ram na ma zý ný kýl dýk tan son ra mer hum Muh sin Ya zý cý oð lu nun kab ri - ni zi ya ret et ti. Des ti ci, bir grup par ti li i le Ta - cet tin Der gâ hý Sul tan Ca mi i ne ge le rek bu ra da bay ram na ma zý ný kýl dý. Des ti ci, da ha son ra mer hum Ge nel Baþ kan la rý Muh sin Ya zý cý oð - lu nun kab ri ni zi ya ret e de rek, du a et ti. Bu ra - da ki va tan daþ lar la da bay ram la þan Des ti ci, Türk ve Ýs lâm â le mi nin bay ra mý ný teb rik et ti. Bu bay ra mýn Türk mil le ti nin bir lik ve be ra - ber li ði ne ve si le ol ma sý di le ðin de bu lu nan Des - ti ci þun la rý kay det ti: Türk-Ýs lâm coð raf ya sýn - da zu lüm al týn da yok luk, aç lýk çe ken kar deþ le - ri mi zi u nut ma dýk, u nut tur ma ya ca ðýz. Ön ce - lik le bu bay ra mýn on la rýn kur tu lu þu na, re fa hý - na, öz gür lü ðü ne, gü ven li ði ne, dert le ri nin kur - tu luþ la rý na ve si le ol ma sý ný Ce nâb-ý Al lah tan ni yaz e di yo rum. Bay ram, in þal lah ül ke mi ze bir lik, be re ket ve bol luk ge ti rir. Türk si ya sî ha - ya tý mýz da ki küs kün lük le ri, ger gin lik le rin or ta - dan kalk ma sý na da ve si le o lur in þal lah. Bay ra - mýn en ö nem li ö zel lik le rin den bi ri de küs ve dar gýn la rýn ba rýþ ma sý dýr. Al lah ve Pey gam be - ri mi zin (asm) em ri de bu yön de. An ka ra / a a Ö zel: Ev lât la rý ný za i na nýn ve gü ve nin GE NEL KUR MAY Baþ ka ný Or ge ne ral Nec - det Ö zel, Sev gi li hal ký mýz þun dan e min ol ma lý dýr ki, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin ma - ya sý sað lam dýr. Türk Or du su, Türk Mil le ti - nin bi za ti hi ken di si dir, ay ný has sa si yet le re ve de ðer le re sa hip tir. Bi ze bu gü cü ve ren a ziz mil le ti mi ze Za fer Haf ta sý nda bir kez da ha ses len mek is ti yo rum. Bað rý nýz dan çý kan biz ev lât la rý ný za i na nýn ve gü ve nin de di. Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Ö - zel in bay ram me sa jý, Ge nel kur may in ter - net si te sin de ya yýn lan dý. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin De ðer li Men sup la rý þek lin - de baþ la yan me saj da Or ge ne ral Ö zel, bu - gün, kah ra man Türk or du su nun, halk la bir lik te, va ta na ve ba ðým sýz lý ða yö ne len sal dý rý la ra kar þý ta ri he al týn harf ler le ya zý - lan bir mü ca de le ve re rek ka zan dý ðý Bü yük Za fer in 89 un cu yýl dö nü mü nü ve sev gi, say gý, hoþ gö rü ve ve fa duy gu la rý nýn ön pla na çýk tý ðý, dar gýn lýk ve kýr gýn lýk la rýn ye - ri ni dost luk ve gü ven duy gu la rý nýn al dý ðý çok ö zel gün ler den bi ri si o lan Ra ma zan Bay ra mý ný bir lik te kut la ma nýn coþ ku su nu ya þa dýk la rý ný be lirt ti. Türk Si lâh lý Kuv vet - le ri nin, dün ya nýn fark lý böl ge le rin de ic ra et ti ði ba þa rý lý ba rý þý des tek le me ha re kâ tý i le bütün dün ya nýn tak dir ve say gý sý ný ka - zan dý ðý ný, bir çok ö zel li ðiy le dün ya nýn en i - ti bar lý or du la rý nýn ba þýn da gel di ði ni an la - tan Or ge ne ral Ö zel, þöy le de vam et ti: Son dö nem de, te rör le mü ca de le de ya þa - nan bir kaç a cý mün fe rit o lay kar þý sýn da Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin gü cü nü sor gu - la mak is te yen ler, o nun üs tün ni te lik le ri ni göl ge le ye mez, mo ral ve di sip lin de ðer le ri ni a þýn dý ra maz. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri, dün ol - du ðu gi bi bu gün de bir bü tün o la rak dim dik gö re vi nin ba þýn da ve Yü ce Mil le ti mi zin hiz - me tin de dir. Sev gi li hal ký mýz þun dan e min ol - ma lý dýr ki, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin ma ya sý sað lam dýr. Türk Or du su, Türk Mil le ti nin bi za - ti hi ken di si dir, ay ný has sa si yet le re ve de ðer - le re sa hip tir. Bi ze bu gü cü ve ren a ziz mil le ti - mi ze za fer haf ta sýn da bir kez da ha ses len - mek is ti yo rum. Bað rý nýz dan çý kan biz ev lât la - rý ný za i na nýn ve gü ve nin. An ka ra / a a Kut la ma lar da bir ilk GÜL, 30 A ÐUS TOS DOLAYISIYLA GE NEL KUR MAY KA RAR GÂ HI'NDA ''BAÞ KO - MU TAN'' SI FA TIY LA KUT LA MA LA RI KA BUL E DEN ÝLK CUM HUR BAÞ KA NI OL DU. CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý ve Türk Si lâh lý Kuv vet le ri Gü nü do la yý sýy la Ge nel kur may Ka rar gâ hý nda dü - zen le nen tö ren de teb rik le ri ka bul e de rek, Baþ ko mu tan sý fa týy la kut la ma la rý ka bul e den ilk cum - hur baþ ka ný ol du. Cum hur baþ ka ný Gül ü, Ge nel kur - may Baþ kan lý ðý Ka rar ga hý Þe ref Sa lo - nu nda ki tö ren de, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge - ne ral Nec det Ö zel, CHP Ge nel Baþ ka - ný Ke mal Ký lýç da roð lu, yük sek yar gý or gan la rý nýn baþ kan la rý, Ba kan lar Ku - ru lu ü ye le ri, kuv vet ko mu tan la rý, kon - fe de ras yon, sen di ka ve çe þit li si vil top - lum ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le ri, or ge - ne ral ler, o ra mi ral ler ve Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin di ðer men sup la rý, bü - rok rat lar ve ya ban cý as ke rî a ta þe ler i le di ðer ba zý ku rum ve ku ru luþ la rýn tem - sil ci le ri teb rik et ti. Þe ref Sa lo nu nda, ön ce ki yýl lar da dü zen le nen teb rik tö ren le rin de Ge - nel kur may Baþ ka ný ve kuv vet ko mu - tan la rý kut la ma la rý ka bul e di yor du. Cum hur baþ ka ný Gül, ilk kez ger çek le - þen uy gu la ma ya i liþ kin o la rak, Bu 30 A ðus tos ta baþ ko mu tan o la rak bü tün kut la ma la rý ben ka bul e de ce ðim. Ge - nel kur may Baþ ka ný mýz, Baþ ba ka ný - mýz Mil lî Gü ven lik Ku ru lun dan ön ce yap tý ðý mýz bir ko nuþ ma da Ge nel kur - may Baþ ka ný nýn ge tir di ði bir dü þün - cey di. Biz de çok doð ru bul duk. Uy - gu la ma bun dan son ra böy le o la cak - týr de miþ ti. Cum hur baþ ka ný Gül, kut la ma la rý ka bul e der ken i ki ya nýn da Türk Bay rak la rý yer al dý. Bay rak lar dan bi rin de Cum hur baþ kan lý ðý for su bu lun du ðu gö rül dü. 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý ve Türk Si lâh lý Kuv vet le ri Gü nü; bütün yurt, dýþ tem si li ci lik ler ve Ku zey Kýb rýs Türk Cum hu ri ye - ti nde dü zen le nen tö ren ler le kut - lan dý. An ka ra / a a Gül, 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla Genelkurmay Karargâhý'nda tebrikleri kabul etti. e-muh tý ra kut la ma sý BAÞ BA KAN RECEP TAYYÝP ER DO ÐAN, 'E- MUH TI RA NIN' GE NEL KUR MAY'IN RES MÎ ÝN TER NET SÝ TE SÝN DEN KAL DI RIL MA SI HAK KIN DA, "OL MA SI GE RE - KE NÝ YE RÝ NE GE TÝR DÝK LE RÝ Ý ÇÝN KEN DÝ LE RÝ NÝ KUT LU YO RUM" DE DÝ. BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, e- muh tý ra nýn Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin (TSK) in ter net si te sin den kal dý rýl ma sýy la il gi li o la rak, Biz bu ar zu mu zu da ha ön ce de ön ce ki yö ne tim le re i fa de et miþ tik. On lar bu a dý mý ne den se at ma mýþ tý, a ma þu an da ki Türk Si lâh lý Kuv vet ler yö ne ti - mi, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý mýz, bu a dý - mý at mýþ týr. Do la yý sýy la ol ma sý ge re ke ni ye ri ne ge tir dik le ri i çin ben ken di le ri ni kut lu yo rum de di. Er do ðan, bay ram na - ma zý ný Ha cý Bay ram Ve li Ca mi i nde kýl - dý. Er do ðan, ca mi çý ký þýn da ga ze te ci le rin çe þit li ko nu lar da ki so ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga ze te ce nin 30 A ðus tos ön ce sin de TSK nýn in ter net si te sin e-muh tý ra kal dý - rýl dý. Na sýl de ðer len di ri yor su nuz? so ru su ü ze ri ne Er do ðan, Bu, Türk Si lâh lý Kuv - vet le ri mi zin þu an da ki yö ne ti mi nin ö zel - lik le bir de ði þim, dö nü þü mü de mok ra tik an lam da ba ký þý ný de ðer len dir me si ba ký - mýn dan çok ö nem liy di. Biz bu ar zu mu zu da ha ön ce de ön ce ki yö ne tim le re i fa de et miþ tik. On lar bu a dý mý ne den se at ma - mýþ tý, a ma þu an da ki Türk Si lâh lý Kuv vet - ler Yö ne ti mi, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý - mýz, bu a dý mý at mýþ týr. Do la yý sýy la ol ma sý ge re ke ni ye ri ne ge tir dik le ri i çin ben ken - di le ri ni kut lu yo rum de di. Er do ðan, Es ki Ge nel kur may Baþ kan - la rýn dan I þýk Ko þa ner in bir ses kay dý düþ tü ve ken di si de ka bul et ti. Nok ta sý na vir gü lü ne ka dar ar ka sýn da yým de di. Bu - nu na sýl yo rum lar sý nýz? so ru ü ze ri ne de Þim di bu a çýk la ma la rýn i çin de bir çok þey ler var. Öz e leþ ti ri ler var, a ma bu nun ya nýn da ta bi da ha de ði þik ba zý i fa de ler var ve bun la rýn ü ze rin de bir si ya set çi o la - rak be ra ber ça lýþ tý ðý mýz bir yer de me sai ar ka da þým o la rak þu an da bu nun de ðer - len dir me si ni yap ma yý ö zel lik le ah lâ kî bul mu yo rum. De ðer len dir me si ni ya pa - cak o lan ku rum ve ku ru luþ lar za ten var - dýr, on lar za ten ge re ði ni ya par lar ce va bý - ný ver di. Bir baþ ka ga ze te ci nin Ký lýç da - roð lu nun, si zi ses siz kal mak la il gi li e leþ ti - ri le ri var dý ha týr lat ma sý ü ze ri ne Er do ðan, Ký lýç da roð lu nun ben e leþ ti ri le ri ni, ha ka - ret le ri ni ben pek ta kip e de mi yo rum. O - nun i çin de ðer len dir mi yo rum de di. 30 A ðus tos kut la ma la rý ný bun dan böy le Cum hur baþ kan lýk ma ka mý nýn, Baþ ko mu tan lýk ma ka mý nýn ev sa hip li ði ya pa cak ol ma sý ko nu sun da bir de ðer - len dir me niz o lur mu? so ru su ü ze ri ne i se Er do ðan, Ta biî bu da az ön ce söy - le di ðim gi bi bu de ði þim sü re ci nin ö - nem li bir a dý mý ol du. Sa ðol sun, bu ra da da yi ne Ge nel kur may Baþ ka ný mý zýn böy le bir tek li fi gel di. Biz du rum la fark lý bir ge nel ge yi da ha ön ce ya yýn la - mýþ týk. Ken di le ri bu ge nel ge kar þý sýn da çok da ha ol gun, ö zel bir tek lif le gel di - ler. Sa yýn Cum hur baþ ka ný mýz da böy le bir ge nel ge yi ye rin de bul du ve bu gun - kü teb ri kat bu þe kil de ya pýl mýþ o la cak. Bun dan do la yý ben ken di le ri ni ay rý ca da kut lu yo rum di ye ko nuþ tu. Baþ ba kan Er do ðan, bir ga ze te ci nin Fe ner bah çe yi sor mak is te riz söz le ri ü ze ri ne, O ra yý ka rýþ týr ma ya lým kar - þý lý ðý ný ver di. An ka ra / a a Bayram namazýný Hacý Bayram Veli Camii'nde kýlan Baþbakan Erdoðan, Subayevleri'nde bulunan taksi duraðý çalýþanlarý ile bayramlaþtý.

5 Y HABER 5 HABERLER TÜBÝTAK a yeni baþkan TÜRKÝYE Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurulu (TÜBÝTAK) baþkanlýðýna atama yapýldý. TÜBÝTAK Baþkanlýðýna, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Altunbaþak getirildi. Altunbaþak ýn atanmasýna iliþkin karar Resmi Gazete nin mükerrer sayýsýnda yayýmlandý. Kararda, Prof. Dr. Altunbaþak ýn 278 sayýlý Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurulu (TÜBÝTAK) Kurulmasý Hakkýnda Kanun un 5. maddesi gereðince atanmasýnýn uygun görüldüðü belirtildi. Ankara / aa Gül Talabani, Erdoðan Papandreu ile görüþtü CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, bayramlaþma maksadýyla önceki gece kendisini arayan Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani ile bir telefon görüþmesi gerçekleþtirdi. Bölgedeki son geliþmelerin ele alýndýðý görüþmede, terörün her iki ülke i- çin de ortak bir bela teþkil ettiði vurgulandý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da, Yunanistan Baþbakaný Yorgo Papandreu ile bir telefon görüþmesi gerçekleþtirdi. Görüþmede, Papandreu nun Baþbakan Erdoðan ýn Ramazan Bayramý ný kutladýðý ve uluslararasý konularda görüþ alýþveriþinde bulunulduðu bildirildi. Ankara / aa Siirt te bir terörist teslim oldu SÝÝRT TE terör örgütü PKK dan kaçan bir terörist teslim oldu. Vali Musa Çolak, yaptýðý yazýlý a- çýklamada, terör örgütü PKK ya mensup bir teröristin, ailesi ile yapýlan ikna görüþmeleri sonucunda dað kadrosundan silah ve mühimmatýný býraktýktan sonra kaçtýðýný, teröristin önceki gün akþam saatlerinde Þirvan Ýlçe Jandarma Komutanlýðýna baðlý Boylu Jandarma Karakolu na teslim olduðunu belirtti. Çeþitli sebeplerle kandýrýlan bütün teröristlere de çaðrýda bulunan Çolak, devletin adaletine ve hoþgörüsüne sýðýnmalarýný istedi. Daða çýkarak hiçbir sorununun çözülemeyeceðini vurgulayan Çolak, çocuklarý kandýrýlan ailelere de büyük görevler düþtüðünü, devletin terör sorununun üstesinden gelecek güce ve kararlýða sahip olduðu bildirdi. Çolak, halkýn huzur ve güvenliðini saðlamak amacýyla çalýþmalarýna a- ralýksýz devam ettiklerini aktardý. Siirt / aa Yardýmlar, 400 milyon TL ye yaklaþtý SOMALÝ Yardým Kampanyasý kapsamýnda toplanan tutar, 393 milyon 391 bin liraya ulaþtý. Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) verilerine göre, önceki gün saat itibarýyla Baþbakanlýk AFAD tarafýndan 86.5 milyon lira, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca 142 milyon lira, diðer kampanyalar kapsamýnda da 164 milyon 891 bin lira toplandý. Yardýmlarýn toplam tutarý, 393 milyon 391 bin liraya ulaþtý. Açýklamada, AFAD koordinasyonunda Somali ye 8 uçak, 4 gemi ile 31 milyon lira tutarýnda ve yaklaþýk 12 bin ton aðýrlýðýnda insani yardým malzemesi gönderildiði de kaydedildi. Ankara / aa 2 milyonluk taklit ürün ele geçirildi ÝSTANBUL DA bu yýlýn 8 aylýk döneminde ünlü markalarýn taklitlerinden oluþan 1 milyon 934 bin 513 korsan ürün ile 1 milyon 515 bin CD, VCD ve DVD ile 10 milyon 519 bin kitap ele geçirildi. Alýnan bilgiye göre, geçen yýl ünlü markalarýn isimlerini taþýyan çanta, aksesuar, saat ve giyim eþyasýnýn oluþturduðu 421 bin 850 parça taklit ürün ele geçiren polis, bu yýlýn 8 aylýk döneminde gerçekleþtirdiði operasyonlarla 1 milyon 934 bin 513 parça taklit ürün elde etti. Yine geçen yýl 1 milyon 761 bin korsan CD, VCD ve DVD ile 7 milyon 776 bin 841 korsan kitap ele geçiren polis, bu yýlýn 8 aylýk döneminde 1 milyon 515 bin CD, VCD ve DVD ile 10 milyon 519 bin kitap sayýsýna ulaþtý. Bu yýl ele geçirilen korsan ürünlerle ilgili 293 bin kiþi hakkýnda da yasal iþlem uygulandý. Ýstanbul / aa AKP, Somali için sanatçýlara teklif götürecek AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hotar, Somali ye yardým için sanatçý ve tiyatro gruplarýyla görüþeceklerini söyledi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn 19 Aðustos taki Somali gezisine katýlan heyette bulunan Hotar, bölgede yaþanan insanlýk dramýný yakýndan gördüklerini kaydetti. Sanatçý Ajda Pekkan ýn 1 Ekim de Somali için yardým konseri düzenleyeceðine dikket çeken Hotar, bu konuda AKP Sosyal Ýliþkiler Baþkanlýðý olarak kendilerinin de giriþimlerde bulunacaklarýný ifade etti. Hotar, Sosyal Ýþler Baþkanlýðýmýzýn temel faaliyet alanlarý içinde yoksullara çözüm üretmek yer alýyor. Somali için de daha önce Filistin için yaptýðýmýz bir kampanya oluþturalým dedik. Bazý sanatçýlarýmýzýn söylemleri bize ilham verdi. Ajda Pekkan Somali de bizimle beraberdi. Türkiye ye döndükten sonra konser vereceðini, gelirini Somali ye yollayacaðýný söyledi. Biz de sanatçýlarýmýzla ya da tiyatro gruplarýyla görüþerek Somali için konser ya da gösteri yapmalarýný rica edeceðiz. Buradan elde edilen geliri Somali ye yönlendirebiliriz dedi. Ýzmir / aa DARBELER OLMASAYDI ALMANYA'YI GEÇERDÝK TÜRKÝYE NÝN FAKÝR BIRAKILDIÐINI SÖYLEYEN ÝÞ ADAMI ÝSHAK ALATON, BU DAR- BELERÝ GÖRMEMÝÞ OLSAYDIK BUGÜN ALMANYA KADAR ZENGÝN OLURDUK DEDÝ. ALARKO Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ýshak Alaton, Türkiye nin darbelerle fakir býrakýldýðýný belirterek, Darbeler olmasaydý Almanya olurduk dedi. A Haber e konuþan Ýshak A- laton, darbelerle Türkiye nin fakir býrakýldýðýný belirterek, þunlarý söyledi: Türkiye nin fert baþýna geliri 1950 de Adnan Menderes iktidara geldiðinde 200 dolardý. Almanya dolardý. Yani Menderes iktidara geldiði yýl 1 Türk 4 Alman a bedeldi. 50 yýl geçti 2000 de Almanya da 36 bin dolar, Türkiye 3 bin dolar oldu. Almanya bizden 48 defa daha fazla mý büyüdü? Hayýr.. Türkiye nin ayaðýna bir gülle baðladýlar. Darbelerle Türkiye sen koþma, sen hep fakir kal dediler. Türkiye fakir kaldý demiyorum fakir býrakýldý. Bu darbeleri görmemiþ olsaydý bugün Almanya kadar zengin olurdu. Alaton, 1950 ile 2000 yýllarý arasýnda Türkiye yi yöneten insanlarýn çoðunun bencil olduðunu ileri sürdü. Alaton, Türkiye nin son 10 yýldaki geliþimini ise açýk toplum zihniyetine baðladý. BÜYÜME KONUÞULUYOR Birçok yabancýnýn kendisine Türkiye nin son yýllardaki sýradýþý büyümesi ve geliþmesini sorduðunu anlatan Alaton, Þehitliklerde hüzünlü bayram RAMAZAN Bayramý nýn birinci gününde mezarlýklar ve þehitlikler vatandaþlarýn akýnýna uðradý. Hüzünlü anlarýn yaþandýðý þehitlikte, aileler, þehit olan yakýnlarý için dua e- dip, Kur ân-ý Kerim okudu. Ýki hafta önce þehit olan askerin aðabeyi birlik mesajý verdi. Arife günü mezarlýklara akýn e- den vatandaþlar bayramýn ilk günü de kaybettikleri yakýnlarýna dua etmek için mezarlýklarý ziyaret etti. Edirnekapý Þehitliði de bayram günü ziyaretçi akýnýna uðradý. Çok sayýda vatandaþ sabahýn erken saatlerinden itibaren mezarlýða geldi. Bayramýn ilk ziyaretini þehit o- lan yakýnlarýna yapan aileler onlar için dua etti, Kur ân-ý Kerim okudu. Hüzünlü anlarýn yaþandýðý þehitlikte bazý aileler gözyaþlarýný tutamadý. Þehitliðe gelen askerler ise þehit yakýnlarýnýn ellerini öperek bayramýný kutladý. Beytüþþebap ta iki hafta önce þehit olan er Onur Karakuþ un a- ðabeyi Halit Karakuþ, kardeþinin kabri baþýnda dua etti. Birlik mesajý veren aðabey Karakuþ, Allah tüm þehitlerimize rahmet eylesin. Mekanýný cennet eylesin. Efendimizin sancaðý altýnda birleþtirsin inþallah. 17 gün oldu þehit olalý. Þýrnak Beytüþþebap ta þehit düþtü. Alýþamadýk daha. Ýnþallah baþka þehidimiz olmaz. Devletimizin askeriyemizin birliði bütünlüðü olur inþallah. Allah herkesin yardýmcýsý olsun, herkese sabýr versin dedi. Ýstanbul / cihan Türkiye nin dinamizmini Türk giriþimcisinin kanatlandýrdýðýný söyledi. TÜSÝAD ile aradaki buzlarýn eridiðini anlatan Alaton, Orada bazý eskide kalmýþ insanlarý yeniden kazanmak i- çin uðraþýyorum. Onlarla arada bir buluþuyorum. Onlara Gel þu bayramda biz de barýþalým diyorum dedi. Ýstanbul Kýzýlay Somali de yara sarýyor TÜRK Kýzýlayý Genel Baþkan Vekili Ahmet Lütfi Akar, açlýk ve kýtlýkla mücadele eden Somali ye bugüne kadar 7 milyon liraya yakýn yardým gönderdiklerini ve 70 milyon lira da yardým topladýklarýný belirtti. Akar, yaptýðý açýklamada, þunlarý kaydetti: Mobil mutfak ve fýrýn göndereceðiz. Kalýcý merkezi aþ evi ve günlük 50 bin kapasiteli fýrýn kuracaðýz. Çadýr kentlerin altýný kilit taþýyla döþemeye ve orayý hijyenik bir hale getirmeye karar verdik. Kilit taþýný oradaki insanlara ürettireceðiz. Ýnsanlarýn hepsi boþ, hiç iþ yok. Ülke çok zor durumda, her þeye ihtiyaçlarý var. Bunun için merkeziyet þart. Somali kýyýlarý, özellikle ton balýklarý ve istiridyelerin çok bol ve en güzellerinin olduðu bölge. Bunlarý Ýspanyollar tutup, götürüyor, Somalililer e de hiçbir þey vermiyor. Türkiye de balýkçýlýkla ilgilenen varsa, orasý son derece bakir bir saha. Hem Somali ye bir faydasý olur, hem de çok büyük para kazanýrlar. SOMALÝ DE BÝZÝM DIÞIMIZDA HÝÇBÝR DEVLETÝN ÝZÝ YOK Türkiye dýþýnda diðer ülkelerin Somali ye yeterince yardým yaptýðýný düþünmediðini dile getiren Akar, Dünya devletleri Somali ye gitmiyor. Giderse de alt düzey gidiyor ve Afrika Birliðinin barýþ gücüne ait zýrhlý araçlar içerisine dolaþýyorlar, dýþarý çýkmaya cesaret edemiyorlar. Ülkenin güneyinde BM nin yaptýðý yardýmlar var ama Somali de bizim dýþýmýzda hiçbir devletin izi yok. Burada Türkiye nin mesuliyeti daha da arttý, çok daha fazla müdahale etmek zorundayýz. En büyük sorunlardan biri güvenlik. Güvenlik de saðlanmalý. Güvenlik saðlanmadan yeterince mücadele edemiyorsunuz. Ýstanbul / aa Cilvegözü bayram coþkusu yaþayamadý TÜRKÝYE-SURÝYE arasýnda 2000 yýlýnda baþlatýlan sýnýr ötesi bayramlaþma ziyaretleri, bu yýl Suriye de yaþanan iç karýþýklýk dolayýsýyla yapýlamayýnca sýnýr kapýlarý boþ kaldý. Hatay dan Suriye ye açýlan Cilvegözü Sýnýr Kapýsý, 2000 yýlýndan bu yana ilk kez Ramazan Bayramý nda boþ kaldý. Suriye de yaþanan iç karýþýklýktan ötürü bu yýl ziyarete gidecek Türk vatandaþlarýnýn can güvenliklerinin saðlanamayacaðý gerekçesi ile sýnýr ötesi bayramlaþma iptal edilince Cilvegözü Sýnýr Kapýsý boþ kaldý. TIR kuyruklarý ile zaman zaman sýkýþmalarýn yaþandýðý kapýda, her yýl Ramazan Bayramý nýn ilk sabahýnda Suriye den gelecek olan akrabalarýný karþýlamak üzere sýnýra akýn eden Hataylýlar, bu yýl bu þansý yakalayamadý. Geçtiðimiz yýl sabah sýralarýnda sýnýr kapýsýnda kuyruk kilometreleri bulurken, bu yýl Cilvegözü Sýnýr Kapýsý nda ülkesine gitmeyi bekleyen çok az sayýda TIR vardý. Suriye den giriþ yapan araç sayýsý da az olunca sýnýr kapýsýnda bayram coþkusu yaþanamadý. Türkiye ye getirdiði sevkýyatý tamamlayarak ülkesine dönmek için bekleyen Suriyeli araç sürücüsü Mohammed Sahar ve Abbas Almad, söylenenlerin aksine, Suriye de olaylarýn yatýþtýðýný ve Suriyelilerin Ramazan Bayramý coþkusunu yaþadýklarýný söyledi. SURÝYELÝLERÝN DOLUP TAÞTIÐI ÇARÞI BOÞ KALDI Hatay daki akrabalarýný 48 saatlik yatýlý izin ile ziyaret eden Suriyelilerin a- lýþveriþ yaptýklarý Antakya çarþýlarý ise bu yýl boþ kaldý. Dükkânlar, her yýlýn aksine sabah saatlerinde gelecek misafirlerin alýþveriþ yapabilmesi amacýyla erken saatlerde kepenklerini açarken, bu yýl gerçekleþen iptal sebebiyle Suriye den misafirler gelemeyince esnaf da kepenklerini açmadý. Hatay / cihan HABERLER Deniz Feneri soruþturmasýna müdahale edilmedi ADALET Bakaný Sadullah Ergin, Deniz Feneri e.v Baðlantýlý Soruþturma yý yürüten savcýlarý görevlerinin deðiþtirilmesine iliþkin, Adalet Bakaný anayasa gereði soruþturma kararýna onay veren makamdýr ve müdahalesi bununla sýnýrlýdýr. Sayýn Baþkanýmýzýn en ufak bir dahli söz konusu deðildir, olamaz zaten dedi. Bakan Ergin, AKP Hatay Ýl Teþkilatýnda partililerle bayramlaþma öncesi gazetecilerin, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nun Deniz Feneri e.v davasýna iliþkin açýklamalarýna yönelik sorularýný cevapladý. Deniz Feneri e.v Baðlantýlý Soruþturma yý yürüten savcýlarý görevlerinin deðiþtirilmesine iliþkin, soruþturmaya muhatap olan kiþilerin avukatlarý HSYK ya bir dilekçe vererek, soruþturma savcýlarýný þikayet ettiðini belirten Ergin, þunlarý kaydetti: Bu þikâyet içerisinde kayda deðer bulunan husus, Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi nin vermiþ olduðu bir kararýn, soruþturma savcýlarý tarafýndan deðiþtirildiði, tahrifat yapýldýðý ve bu tahrifata iþlem yapýldýðý iddialarýdýr. Bunun üzerine HSYK konunun incelenmesini ve gerek görülmesi halinde soruþturulmasýný içeren bir karar almýþtýr. Adalet Bakaný anayasa gereði soruþturma kararýna onay veren makamdýr ve müdahalesi bununla sýnýrlýdýr. Sayýn Baþkanýmýzýn en ufak bir dahli söz konusu deðildir, olamaz zaten. Soruþturulan kiþilerin kendilerinin bilmediði delil ve iddialar, soruþturmaya muhatap olan kiþilerin avukatlarýndan saklanan belgeleri ve dosya içeriðini Sayýn Kýlýçdaroðlu nasýl görmüþtür, nasýl bunlarý incelemiþtir ve bunlarýn ciddî delil olduðuna nasýl kanaat getirmiþtir Hatay / aa Tablet bilgisayar ikinci dönemde MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý (MEB), okullarýn akýllý tahtalarla donatýlmasý ve ders kitaplarýnýn bilgisayar ortamýna taþýnmasýný öngören Fatih Projesi ni eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci döneminde uygulamaya hazýrlanýyor. MEB, Fatih Projesi kapsamýnda öncelikle lise 1. sýnýflardan baþlayarak akýllý tahtalar ile donatacak. Ýkinci dönemden itibaren baþlayacak bu altyapý kurulumu tamamlandýktan sonra her sene ilköðretim 5. sýnýf ile lise 1. sýnýf öðrencilerine tablet bilgisayar daðýtýlacak. Daðýtýlacak tablet bilgisayarlarýn adeti yaklaþýk 2.5 milyon olacak. Öðrenciler, tablet bilgisayarlarý 4 yýl boyunca kullanabilecek. Bu sürenin sonunda tablet bilgisayarlar öðrencinin kendisine ait olacak. Bilgisayarýn bozulmasý durumunda servis garantisi ve aðý olacak. Ýnternet eriþiminin hýzlý ve kaliteli olabilmesi için okullara fiber kablolar döþeniyor. Ancak çok düþük nüfuslu, eriþim maliyeti yüksek kýrsal kesimdeki bazý okullar uydu tipi eriþimle sisteme baðlanacak. Tablet bilgisayarlara, öðrenci hangi sýnýfa devam ediyorsa o sýnýfýn ders kitaplarý yüklenecek. Sýnýflarda akýllý tahtalarla tablet bilgisayarlar etkileþimli olacaðý için dersin iþleniþi de etkileþimli yapýlacak. Okullarýn internet eriþim kalitesinin arttýrýlmasýyla uzaktan eðitim imkanlarý gündeme gelecek ve ülkenin doðusundaki bir o- kulla batýsýndaki bir okul etkileþimli eðitim yapabilecek. Fatih Projesi kapsamýnda eðitsel içeriklerin üretimi, yaygýnlaþtýrýlmasý, daðýtýmý için bir sanal fabrika oluþturulacak. Yeni nesil eðitsel içerikler klasik kitaplardan farklý olarak görsel, iþitsel, tepkisel olarak zenginleþtirilmiþ yapýda sunulacak. Tablet bilgisayar uygulamasýnýn 4 yýlda tamamlanmasý planlanýyor. Ýlköðretim 5 ve lise 1. sýnýf öðrencilerine daðýtýmýn ardýndan, uygulama diðer öðrencilere de yaygýnlaþtýrýlacak. Ankara / aa Meclis in yeni binasý aðaçlara göre þekillendi TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan, yeni halkla iliþkiler binasý planýnýn inþaat alanýnda yer alan aðaçlara göre þekillendirildiðini belirterek, Hiç aðaç kesilmedi diyebiliriz. Aðaçlarý kesmemek için binanýn þekli deðiþtirildi dedi.kalkan, yaptýðý açýklamada, bina inþaatýnda çalýþmalarýn çok hýzlý bir þekilde sürdüðünü, binanýn hizmete girmesiyle birlikte milletvekillerinin çalýþma ortamlarýnýn iyileþtirileceðini anlattý. Milletvekillerinin mevcut çalýþma ortamlarýnýn çok dar olduðuna dikkati çeken Kalkan, Dolayýsýyla, kendilerine daha rahat alanlar oluþturacaðýz. Milletvekillerimiz danýþmanlarýyla, sekreterleriyle beraber daha rahat ortamlarda çalýþacaklar diye konuþtu. Binadaki sosyal donatý alanlarý hakkýnda da bilgi veren Kalkan, kullaným alaný içerisinde toplantý ve konferans salonlarýnýn yer alacaðýný, fonksiyonel iþlev bakýmýndan yeni binaya komisyonlarýn toplantý salonlarýnýn da taþýnabileceðini ifade etti. Kalkan, binada yer alacak büyük konferans salonunda bilimsel, kültürel çeþitli etkinlikler yapýlacaðýný ifade ederek, binanýn kullaným a- laný içerisinde ayrýca restoranlar, banka þubeleri ile yaklaþýk 600 araçlýk bir otoparkýn bulunacaðýný söyledi. Binanýn tamamlanmasýyla birlikte vatandaþlarýn da ziyaretlerini daha rahat ortamlarda yapabileceðini belirten Kalkan, Vatandaþlar, milletvekillerimize daha kolay ulaþabilecekler. Bu da bizim için önemli unsurlardan bir tanesidir dedi. Kalkan, bu derece büyük bir inþaatýn kullaným alanýnda bulunan yeþil kuþaðýn korunmasýna azami oranda özen gösterildiðini ifade ederek, Hatta projeler bu alanlara göre þekillendirildi. Hiç aðaç kesilmedi diyebiliriz. Belki kesilmesi zorunlu olan bir iki fidan kesilmiþ olabilir. Aðaçlarý kesmemek için binanýn þekli deðiþtirildi. Tarihi çýnarlarý koruduk diye konuþtu. Ankara / aa

6 6 HABER Y Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Mehmet Gör mez, Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan Yar dým cý sý Prof. Dr. Ha san Ka mil vatandaþlarla bayramlaþtý. FO TOÐ RAF: A A Bayram sabahlarý çok özel heyecan ÝSTANBUL Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Süleymaniye Camii çýkýþýnda gazetecilere yaptýðý açýklamada, bütün bayram sabahlarýnýn çok özel olduðunu, bayramlaþma heyecanýnýn her yerde yaþandýðýný söyledi. Mutlu, Ramazan ayý sonrasýnda ulaþýlan bayramýn çok özel bir yere sahip olduðunu belirterek, Bayramlaþmak, Süleymaniye Camii nde gerçekten çok anlamlý. Ýnsanlarýn birbirleriyle kucaklaþmalarý çok anlamlý dedi. Ramazan Bayramý nýn bütün kýrgýnlýklarýn ortadan kaldýrýlacaðý bir döneme iþaret olduðunu ifade eden Mutlu, þöyle konuþtu: Barýþýn, huzurun, mutluluðun bütün yüreklerde daim olmasý için duâ edildiði böylesine anlamlý bir günde Ýstanbulumuzda da bu bayramlaþmayý en derin bir þekilde Süleymaniye de idrak ettik, yaþadýk. Diliyoruz ki her gün bu bayram sabahýnýn tadýnda olsun. Bütün gönüllerde kýrgýnlýklar ortadan kaldýrýlsýn. Bütün dileðimiz bu. Bu vesileyle herkesin bayramýný yürekten kutlamak istiyorum. Güzel bayramlara saðlýkla ve huzurla ulaþmamýzý temenni ediyorum. Ýstanbul / aa Hastanelerde bayram ziyareti ANKARA Ýl Sað lýk Mü dür Yar dým cý la - rý Mus ta fa Taþ kýn i le Ý sa Kay han, Va li A la ad din Yük sel a dý na, çe þit li has ta ne - ler de has ta ve has ta ya kýn la rý na bay - ram zi ya re tin de bu lun du. Sað lýk Ba - kan lý ðý An ka ra Nu mu ne E ði tim ve A - raþ týr ma Has ta ne si, Tür ki ye Yük sek Ýh ti sas E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si, Sa na tor yum Has ta ne si, Dr. Ab dur - rah man Yur tas lan On ko lo ji E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si, An ka ra Fi zik Te da vi ve Re ha bi li tas yon E ði tim ve A - raþ týr ma Has ta ne si ve Dr. Sa mi U lus Ka dýn Do ðum, Ço cuk Sað lý ðý ve Has - ta lýk la rý E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne - le rin de has ta ve has ta ya ya kýn la rý i le bi ra ra ya ge len Taþ kýn i le Kay han, sað - lýk lý ve mut lu bay ram lar te men ni sin de bu lun du. Bay ram lar da in san la rýn sev - dik le ri i le bir lik te ol ma yý ar zu et tik le ri - ni be lir ten Taþ kýn ve Kay han, bütün sað lýk so ru nu o lan la rýn en ký sa za man - da sað lýk la rý na ka vuþ ma sý ný di le dik le - ri ni söy le di. An ka ra / aa T. C. ÝSTANBUL 18. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Eski Fatih 1. Ýcra Müd.ðü.) (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/ 199 Tal. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: TAPU KAYDI: Ý po tek li bu lu nan Ýs tan bul i li, Fa tih Ýl çe si, Mi mar Si nan Ma hal le si, 447 Paf ta, 2092 A da, 38 Par sel sa yý lý, 710 m 2 yü zöl çüm lü Ar sa ü ze rin de bu lu nan Ta þýn maz - da 36/710 Ar sa pay lý, 2. Nor mal Kat ta (13) No lu Ça tý a ra sýn da pi ye si o lan Mes ken ni te li ðin de ki Ba ðým sýz Bö lü mün ta ma mý Sa tý la cak týr. ÝMAR DURUMU: Fa tih Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün 19/01/2010 ta rih ve 511 sa yý lý ya zý la rýn da Fa tih Ýl çe si, Hýr ka i Þe rif Mah. 447 Paf ta, 2092 A da, 38 Par sel sa yý lý yer Ýs tan - bul IV Nu ma ra lý Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý ný Ko ru ma Böl ge Ku ru lu nun 1/1000 öl çek li, 21/05/2005 ta rih li, Fa tih (E mi nö nü) Ko ru ma A maç lý Uy gu la ma Ý mar Pla nýn da 3. De re ce Ko ru ma Böl ge sin de Ko nut a la nýn da kal mak ta o lup, TAKS: 0.50 KAKS: 1.50 HMAKS = 9.50 mt. Ýr ti fa al mak ta dýr. Ye ni ya pý laþ ma ha lin de Ko ru ma Ku ru lun dan gö rüþ a lýn ma sý ge rek mek te dir. De ni I mek te dir. HALÝ HAZIR DURUMU : Satýþa konu taþýnmaz Fatih ilçesi, eski Mimar Sinan, yeni Hýrkai Þerif Mahallesi, 447 Pafta, 2092 Ada, 38 Parsel sayýlý arsa üzerine kurulmuþ bulunan betonarme karkas tarzda yapýlmýþ Bina, Doktorlar Sitesi C-Blok, 4 Kapý Nolu Bina, Bodrum+Zemin+3 Normal kat+çatý arasý bölümlerinden oluþmaktadýr. Dairenin bulunduðu bina Keçeci Çeþme sokaða cepheli olup binaya binanýn arka bahçesinden girilmektedir. Dosyada mevcut Taþýnmaz daireye ait Tapu Ýpotek Belgesinde Satýþa konu dairenin binanýn 2. Normal katýnda 13 Nolu Daire olarak yazýlmýþ isede, satýþa konu borçluya ait daire C-Blok, 3.Normal kat, 10 Nolu Dairenin borçluya ait olduðu mahallinde bildirilmiþtir. Daireye giriþte Antre+Salon+Koridor+ 1 Yatak Odasý+mutfak+banyo+Wc.+Balkon bölümlerinden oluþmaktadýr. Dairenin eklentisi olan Çatý arasý Piyes bölümünde ise daire içerisinden üst bölüme çýkýþ merdivenleri olup, çatý piyes bölümüne çýkýþta Antre+Koridor+3 Yatak Odasý bulunmaktadýr. Oda zeminleri parke döþeli, ýslak zeminleri seramik kaplýdýr. Giriþ kapýsý çelik kapý olup, pencere doðramalarý ýsý camlý pimapen doðramadýr. Elektrik ve suyu mevcut Doðalgaz ile ýsýtýlmaktadýr. Kullaným alaný 185 m 2 'dir. Satýþa konu Dairenin bulunduðu binada asansörde bulunmaktadýr. MUHAMMEN DEÐERÝ: Bilirkiþi tarafýndan satýlacak olan Daireye ,00 TL. (Ýkiyüz Yetmiþbeþbin TL) muhammen deðer takdir edilmiþtir. Satýþ Þartlarý : 1-) Sa týþ: 17/10/2011 gü nü sa at : 10:30'dan 10:45'e ka dar ÝS TAN BUL (18). ÝC RA MÜ DÜR LÜ - ÐÜN DE a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la: 27/10/2011 gü nü AY NI yer de AY NI sa at te 2. art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di - le me miþ se gay ri men kul en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös - te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki,art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la - rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-) Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve - ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga res mi ve KDV'nin ta ma mý i le ta pu harç ve mas raf la rý nýn 1/2 'si A lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler i le Tel la li ye be de li sa týþ be de lin den ö de nir. 3-) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy - le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir - me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak lan ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ madan ha riç bý ra ký la - cak lar dýr. 4-) Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o - lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer - rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5-) Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-) Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderacatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/199-Tal sayýlý dosya numarasý ile müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 7-) Ýþbu satýþ ilaný Tapu kaydýnda ad ve adresleri geçipte teblið edilemeyen ilgililere teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 25/08/2011 (Ýc.Ýf.K.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Süleymaniye Camii ndeki bayram namazýna 7 den 70 e herkes büyük ilgi gösterdi. FO TOÐ RAFLAR: A A TARÝHÎ CAMÝLERDE BAYRAM COÞKUSU 7 DEN 70'E MÝMAR SÝNAN IN ESERÝ SÜLEYMANÝYE CAMÝÝ NE GELEN VATANDAÞLAR BAYRAM SEVÝNCÝNÝ DOYASIYA YAÞARKEN BÝR BAÞKA SÝNAN ESERÝ SELÝMÝYE DE DE BAYRAM COÞKUSU VARDI. SÜ LEY MA NÝ YE Ca mii nde ký lý nan Ra - ma zan Bay ra mý na ma zý na va tan daþ lar yo ðun il gi gös ter di. 7 den 70 e ca mi ye a kýn e den va tan daþ lar, bir bir le riy le bay ram laþ tý. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Gör mez, Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu ve ca mi i mam la rýy la bir lik te va - tan daþ lar la bay ram laþ tý. Ca mi de çok sa yý da A rap tu ris tin ol ma sý da dik ka ti çek ti. Ca mi çý kýþ la rýn da aç lýk ve kýt lýk la mü ca de le e den So ma li i çin yar dým top lan dý. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan Yar - dým cý sý Prof. Dr. Ha san Ka mil Yýl maz da va az da So ma li ye ver dik le ri des tek i çin Türk hal ký ný teb rik e de rek, yar - dým laþ ma ya sa de ce Ra ma zan a yýn da ve bay ram lar da de ðil, her za man ö - nem ve ril me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Bu a ra da Fa tih Be le di ye si de va tan daþ - la ra mer ci mek çor ba sý da ðýt tý. Bay ram na ma zý ný kýl dý ran Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör - mez, ver di ði hut be de, bay ra ma ni ce gün ler den son ra ge lin di ði ni, on ca gün aç kal dýk tan son ra bu hu zu run e þi ði ne e riþ tik le ri ni i fa de e de rek, Su suz lu ða ra zý ol du ðu muz, aç lýk la sý nan dý ðý mýz u zun gün düz le rin so nun da gel di bu e - sen lik sa ba hý. Ça re siz li ði ve mah ru mi - ye ti i lik le ri mi ze ka dar ya þa ya rak gel dik bu ra ya; sab ret tik, sus tuk, su sa dýk, bek - le dik di ye ko nuþ tu. Di ya net Ýþ le ri Baþ - ka ný Meh met Gör mez, sa vaþ lar ve a cý - lar la sar sý lan yer yü zü nün, rah met Pey - gam be ri nin (asm) son tem sil ci le ri o - lan lar dan sý ca cýk bir ü mit ký výl cý mý bek le di ði ni be lir te rek, Ay rý coð raf ya - lar dan, ay rý dil ler den, ay rý ýrk lar dan, Se li mi ye de bay ram sevinci EDÝRNE DEKÝ Se li mi ye Ca mi i nde bay ram coþ ku su ya þan dý. Bay ram na ma zý i çin Tür kýs lam þa he ser le rin den Mi mar Si - nan ýn us ta lýk e se ri Se li mi ye Ca mi i ne a kýn e den va tan daþ - lar, vak tin den ön ce ca mi yi dol dur du. E dir ne Müf tü Ve ki li Yu suf Tu na ver di ði va az da bay ram la rýn bir leþ ti ri ci li ðin de ve gü zel lik le rin den söz et ti. Na ma zýn ar dýn dan ca mi çý ký þýn da ba zý va tan daþ lar eþ ve dost la rýy la ve ca mi ce ma a tiy le bay - ram laþ tý. Va tan daþ la rýn bir kýs mý da, bay ram laþ ma nýn ar - dýn dan ya kýn la rý nýn ka bir le ri ni zi ya ret et ti. E dir ne / a a Erciyes in zirvesinde kutlama DAÐCILIK Fe de ras yo nu Kay se ri Ýl Tem sil ci li ði nin or ga ni zas - yo nun da dað cý lar, Er ci yes Da ðý na Ra ma zan Bay ra mý ve 30 A - ðus tos Za fer Bay ra mý dolayýsýyla zir ve týr ma ný þý yap tý lar. Dað - cý lýk Ýl Tem sil ci si Ýs ma il Yýl maz, sa at da 9 dað cý i le zir ve týr ma ný þý ný ger çek leþ tir dik le ri ni bil dir di. Yýl maz, Ra ma zan Bay ra mý ve 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý nýn ay ný gü ne denk gel - di ði ni ve böy le gü zel bir lik te li ði, zir ve týr ma ný þý ya pa rak taç lan - dýr mak is te dik le ri ni i fa de et ti. Kay se ri / a a Fa tih Be le di ye si, ca mi çý ký þýn da va tan daþ - la ra mer ci mek çor ba sý da ðýt tý. ay rý yaþ lar dan, ay rý kül tür ler den mil - yar lar ca in sa nýn þim di ay ný se vinç et - ra fýn da hal ka lan ma sý, týp ký si zin gi bi þu an yan ya na o tu ru yor, ay ný kýb le ye dö - nü yor ol ma sý, mer ha met ku rak lý ðý çe - ken in san lý ðýn mer ha me te ye ni den ku - þan ma sý i çin bir i þa ret fi þe ði dir de di. Bay ra mýn bütün in san lýk a dý na bir ü mit a te þi ol du ðu nu kay de den Gör - mez, þöy le ko nuþ tu: Tu va Va di si nde ben bir a teþ gör düm di ye se vi nen Mu sa nýn ü mi di ni ço ðalt mak i çin bu - ra da yýz. Sa vaþ lar ve a cý lar la sar sý lan yer yü zü, rah met Pey gam be ri nin (asm) son tem sil ci le ri o lan siz den, biz den sý ca cýk bir ü mit ký výl cý mý bek - li yor. Ýn san lýk bir Ý sa te bes sü mü u - mu yor, bir Ýb ra him se rin li ði bek li yor, bir Ya kub sab rý u mu yor, bir Yu suf müj de si is ti yor. Ay rý coð raf ya lar dan, ay rý dil ler den, ay rý ýrk lar dan, ay rý yaþ - lar dan, ay rý kül tür ler den mil yar lar ca in sa nýn þim di ay ný se vinç et ra fýn da hal ka lan ma sý, týp ký si zin gi bi þu an yan ya na o tu ru yor, ay ný kýb le ye dö - Fýndýk iþçisi bayramý bahçelerde geçiriyor Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez Süleymaniye Camii'nde bayram namazý kýldýrdý. nü yor ol ma sý, mer ha met ku rak lý ðý çe ken in san lý ðýn mer ha me ti ye ni den ku þan ma sý i çin bir i þa ret fi þe ði dir. Gör mez, U nut ma yýn, in san lý ðýn ü mi di yiz biz. Bay ra mý ken di a dý mý za de ðil, in san lýk a dý na ya þý yo ruz. Rah - met Pey gam be ri ne (asm) üm met ol - mak de mek baþ ka top lum la ra a na þef ka ti borç lan mak de mek tir. Bay ra - mýn hak ký ný ver mek hak e den ler den ol ma lý yýz. Bay ra mý mýz mü ba rek ol - sun de di. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh - met Gör mez, ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan du a et ti. Ýs tan bul / a a DOÐU ve Güneydoðu illerinden fýndýk toplamak için Ordu ya gelen fýndýk iþçileri, sezonun Ramazan Bayramý na rastlamasý nedeniyle, bay ra mý ça dýr ve fýn dýk bah çe le rin de bu ruk ge çir mek zo run da kal dý. Böl ge ye çe þit li il ler den ge len ve bir ay dýr Or du da bu lu nan 800 iþ çi Or du Va li li ði ta ra fýn dan U zu ni sa Kö yü ne ku ru lan ge çi - ci ko nak la ma ye rin de Ra ma zan Bay ram la rý ný ge çi ri yor. Bay ra - mý fýn dýk bah çe le rin de ge çir mek zo run da ka lan iþ çi ler den Ya - sin Ka le li (55), Her kes bay ram da sev dik le ri nin ya nýn da o lur - ken bir bay ra mý mý zý ça dýr da ve fýn dýk bah çe le rin de ge çir mek zo run da ka lý yo ruz de di. Or du/a a A ya sof ya ö nün de na ma z ÝS TAN BUL Al pe ren O cak la rý ü ye si bir grup, A ya sof ya Ca mii ö nün de bay ram na ma zý kýl dý. Ý ba de te ka pa lý o lan A ya sof ya Ca mii ö nün de bir a ra ya ge len Ýs tan bul Al pe ren O cak la rý ü ye - le ri, yan la rýn da ge tir dik le ri sec ca de le ri mey da na se re rek bu ra - da bay ram na ma zý ný e da et ti. Ýs tan bul / aa

7 Y DÜNYA Dünyada bayram coþkusu RAMAZAN AYINI GERÝDE BIRAKAN MÜSLÜMANLAR DÜN YER YÜZÜNÜ BAYRAM YERÝNE ÇEVÝRDÝ. BAYRAM NAMAZI ÝÇÝN CAMÝLERE KOÞAN MÜSLÜMANLAR SOKAKLARA TAÞTI. ÝS LÂM ül ke le ri baþ ka ol mak ü ze re yer yü - zün de ki bü tün Müs lü man lar, Ra ma zan Bay ra mý ný coþ ku i çin de kut lu yor. Mý sýr da 30 yýl lýk Mü ba rek re ji mi nin so na er me si - nin ar dýn dan kut la nan ilk Ra ma zan Bay - ra mý da baþ kent Ka hi re so kak la rýn da kar - na val ha va sý es ti. Rus ya nýn baþþehri Mos - ko va da yak la þýk 50 bin ki þi bay ram na ma - zý i çin so kak la rý dol dur du. Kýr gý zis tan ýn baþ þehri Biþ kek te ki bay ram na ma zý Baþ ba kan lýk bi na sý nýn ö nün de ki Le - nin mey da nýn da ký lýn dý. Ber lin de ca mi le re a kýn e den Müs lü man lar baþ ta Türk Þe hit lik Ca mi si ol mak ü ze re þehirde ki di ðer ca mi le ri dol dur du. Türk Þe hit lik Ca mi i nde Bay ram hut be si ni Türk çe ve Al man ca o ku yan ca mi i ma mý Meh met Te kin, bay ram da Al man kom þu la rý nýn da zi ya ret e dil me si ni ve on la - rýn bay ram coþ ku su na or tak e dil me si ni is te - di. Bul ga ris tan da baþ ta baþþehir Sof ya ol - mak ü ze re Türk le rin ya þa dý ðý böl ge ler de, bay ram na ma zý do la yý sýy la ca mi ler dol du taþ tý. Gaz ze de ki Müs lü man halk, bay ram na ma zý ný Han Yu nus ta yak la þýk 2000 ki þi - nin ka tý lý mýy la a çýk bir a lan da kýl dý. Ar na - vut luk ta Baþ þehir Ti ran da Þe hit ler Bul va - rýn da ký lý nan bay ram na ma zý na bin le ce ki þi ka týl dý. Na maz son ra sýn da Müs lü man lar ku cak la þa rak bay ram laþ tý. Bay ram sa ba hý na u ya nan So ma li li ler ön ce ge le nek sel bay ram hel va sý ve ku ra bi ye si ni ye di, son ra Cum hur baþ kan lý ðý Sa ra yý ya nýn - da ki Ýs bal tey si böl ge sin de ki hü kü met ca mi - sin de bay ram na ma zý ký lýp bay ram laþ tý. Ka - za kis tan ýn baþ þehri As ta na da ký lý nan bay ram na ma zý son ra sýn da du a lar, So ma li baþ ta ol - mak ü ze re aç lýk la ve kýt lýk la bo ðu þan Af ri - ka da ki in san lar i çin e dil di. Ýs veç te ya þa yan Müs lü man lar, bay ram na ma zý ný kýl mak i çin gel dik le ri ca mi ler de yer bul mak ta zor luk çek ti. Berlin'de gurbetçiler camilere akýn etti AL MAN YA NIN baþ þehri Ber lin de Ra ma - zan Bay ra mý se vinç ve coþ kuy la kut la ný yor. Sa ba hýn ilk sa at le rin de ca mi le re a kýn e den Müs lü man lar baþ ta Türk Þe hit lik Ca mii ol - mak ü ze re þehirde ki di ðer ca mi le ri dol dur du. Türk Þe hit lik Ca mii nde yo ðun luk dolayýsýyla ca mi nin i çin de yer bu la ma yan gur bet çi Türk - ler, bay ram na ma zý ný ca mi av lu sun da kýl dý. Na maz dan ön ce, Tür ki ye nin Ber lin Bü yü kel - çi li ði Din Hiz met le ri Mü þa vi ri A li De re va az ver di. Bay ram hut be si ni Türk çe ve Al man ca o ku yan ca mi i ma mý Meh met Te kin, bay ram - da Al man kom þu la rý nýn da zi ya ret e dil me si ni ve on la rýn bay ram coþ ku su na or tak e dil me si - ni is te di. Ber lin / a a Le nin Mey da nýn da bay ram na ma zý KIR GI ZIS TAN IN baþþehri Biþ kek te ki bay - ram na ma zý Baþ ba kan lýk bi na sý nýn ö nün de ki Le nin mey da nýn da ký lýn dý. Bay ram na ma zý ný müf tü Çu bak Ha cý Ca li lov kýl dýr dý. Ca li lov, na - maz dan ön ce a çýk ha va da top la nan on bin ler - ce Müs lü ma na va az ver di. Müf tü nün va a zý nýn ar dýn dan ko nu þan Baþ ba kan Al maz bek A tam - ba yev, va tan daþ la rýn Ra ma zan Bay ra mý ný kut - la dý. A tam ba yev, Kýr gý zis tan hal ký na, tüm zor - luk la ra rað men bir lik ve be ra ber li ði ni yi tir me - di ði i çin te þek kür e de rek, ül ke de ki halk lar a ra - sýn da ba rýþ ve bir li ðin ko run ma sý ný di le di. Baþ - ba kan A tam ba yev da ha son ra ce ma at le bir lik te bay ram na ma zý ný kýl dý. Biþ kek / a a Bulgaristan'da camiler doldu taþtý BERLÝN BUL GA RÝS TAN DA KÝ Müs lü man lar Ra ma - zan Bay ra mý ný coþ kuy la kut lu yor. Baþ ta baþ - þehir Sof ya ol mak ü ze re Türk le rin ya þa dý ðý böl ge ler de, bay ram na ma zý do la yý sýy la ca mi - ler dol du taþ tý. Sof ya da i ba de te a çýk tek ca mi o lan Ban ya Ba þý nda yüz ler ce ki þi na ma zý av - lu da kýl dý. Çok sa yý da Tür kün ya þa dý ðý Kýr ca a - li, Þum nu, Rus çuk, Dob ru ca, Si lis tre, Raz grad, Tar go viþ te, Has köy, Var na ve Bur gaz da da bay ram na ma zý na bü yük il gi var dý. Bu böl ge - ler de ki bütün ca mi ler bay ram na ma zýn da dol - du taþ tý. Müs lü man ce ma at, na maz dan son ra ku cak la þa rak bay ram laþ tý. Sof ya / a a GAZZE Gaz ze de a çýk a lan da bayram na mazý - Gaz ze de ki Müs lü man halk, bay ram na ma zý ný Han Yu nus ta yak la þýk 2000 ki þi nin ka tý lý mýy la a çýk bir a lan da kýl dý. Sa ba hýn er ken sa at le rin den i ti ba ren Han Yu nus a ge len yak la þýk 2000 Fi lis tin li, bu ra da na maz i çin dü zen le nen boþ bir a ra zi de saf tut tu. Gaz ze hal ký, sün net ol - du ðu nu dü þün dü ðü i çin bay ram na maz la rý ný ca mi ye ri ne a çýk a lan lar da ký lý yor. Bay ram na ma zý nýn ar dýn dan i mam ta ra - fýn dan o ku nan hut be de, bay ram la rýn bir lik ve be ra ber li ði pe kiþ tir di ði an la tý la rak, zen gin le rin fa kir le re yar dým et me si is ten - di. Na ma zýn ar dýn dan Gaz ze li ler ev le ri ne dö ne rek bay ram coþ ku su nu ya þa ma ya baþ la dý lar. Gaz ze / a a Mos ko va da çif te bay ram sevinci RUS YA NIN baþ ken ti Mos ko va da Mer kez Ca mi i ye top la nan yak la þýk 50 bin ki þi bay ram na ma zý i çin so kak la rý dol dur du. Sa bah er ken sa at ler de ca - mi de yer bu la bil mek i çin yol la ra ko - yu lan bin ler ce Müs lü man bir kez da - ha na maz la rý ný so kak ta kýl dý. Mos ko - va da ya þa yan 2 mil yon Müs lü man i - çin ye ter siz ka lan beþ ca mi ye ye ni le ri - nin ek len me si i çin ça lýþ ma lar sü rü yor. Bay ram na ma zý hut be sin de Rus ya Müf tü ler Kon se yi Baþ ka ný Ra vil Gay - nud din, Mos ko va Be le di ye Baþ ka ný Ser gey Sob ya nin in ken di le ri ne Mer - kez Ca mii in þa a tý i le il gi li so run la rýn gi de ril di ði ve ge rek li i zin le rin çýk tý ðý i le il gi li bil gi yi i let ti ði müj de si ni ver di. Hut be sý ra sýn da müj de yi a lan Müs lü - man lar se vinç ten tek bir ge tir di ve al kýþ tut tu. Du var ka ðý dýn dan sec ca de ler ü - ze rin de na maz kýl mak zo run da ka lan Ta tar, Da ðýs tan lý, Baþ kýr, Çe çen, Ta - cik, Türk men, Öz bek, A ze ri ve di ðer DÜNYADA BAYRAM MISIR AFGANÝSTAN LÝBYA-BÝNGAZÝ MOSKOVA on lar ca fark lý mil le ten i na nan la ra hi - tap e den Gay nud din, ca mi le rin ye ter - siz ol du ðu nu, Sob ya nin in iz ni do la yý sý i le de mü te þek kir ol duk la rý ný söy le di. MISIR, 30 yýl lýk Mü ba rek re ji - mi nin so na er me si nin ar dýn - dan ilk Ra ma zan Bay ra mý ný coþ kuy la kut lu yor. Bay ram na - ma zý nýn ký lýn ma sý nýn ar dýn dan baþ kent Ka hi re so kak la rýn da özgür bayram ha va sý e ser ken, mu ha lif ler bay ra mý, öz gür lü - ðün sem bo lü ha li ne ge len Tah rir Mey da ný nda kut la dý. Ka hi re nin ün lü ca mi le ri bay - ram na ma zý ký lan lar la a de ta dol du taþ tý. Bay ram do la yý sýy la be lir li semt le re ku ru lan pa na - Müf tü, Müs lü man lar Rus ya da mi sa - fir de ðil de di. Bay ram na ma zý Rus ya dev let te le viz yon la rý ta ra fýn dan can lý ya yýn lan dý. Mos ko va / ci han Mý sýr da hür ri yet koku lu bay ram yýr lar da eð le nen Mý sýr lý lar, ço - cuk la rý ný da sa týn al dýk la rý þe - ker, ba lon ve o yun cak lar la se - vin dir di ler. Mü ba rek son ra sý ilk de fa Ra ma zan Bay ra mý kut - la yan Mý sýr lý la rýn coþ ku su, yüz le ri ne yan sý dý. Hür ri yet do - lu bir bay ram kut la ma nýn ö ne - mi ne i þa ret e den Man sur Ha - san, Bu bay ram di ðer bay ram - lar dan da ha gü zel. Hür ri yet ko kan bir bay ram. Mü ba rek yok ve mut lu yuz di ye duy gu - la rý ný i fa de et ti. Ka hi re / a a Suriye'de bay ram da da kan a ktý SU RÝ YE NÝN çe þit li kent le rin de bay ram na ma zý nýn ar dýn dan dü - zen le nen yö ne tim kar þý tý gös te ri ler de 7 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. El Ce zi re te le viz yo nu, ül ke nin bir çok ken tin de bay ram na ma zýn dan son ra dü zen le nen yö ne tim kar þý tý gös te ri ler de, gü ven lik güç le ri nin aç tý ðý a teþ te 7 ki þi nin öl dü ðü nü du yur du. Su ri ye nin baþ ken ti Þam da ki ta ri hi E me vi Ca mi si ne bay ram na ma zý i çin faz la kim se - nin gel me di ði göz len di. Ta ri hi E me vi Ca mi si nde bay ram na ma zý - ný ül ke nin i le ri ge len din a dam la rýn dan Mu ham med Ra ma zan El Bu ti kýl dý rýr ken, yö ne tim kar þý tý o lay lar dan do la yý ca mi nin çev re - sin de sý ký gü ven lik ön lem le ri nin a lýn dý ðý dik ka ti çek ti. Þam / a a So ma li li ço cuk la ra bay ram þe ke ri SO MA LÝ YE in sa ni yar dým a ma cýy la ge len baþ ta Türk Ýþ bir li ði ve Kal kýn ma Ý da re si Baþ kan lý ðý (TÝ KA) ve Türk Ký zý la yý ol mak ü ze - re Tür ki ye den ve Türk yar dým ku ru luþ la rýn dan tem sil ci ler baþ - kent Mo ga di þu da Kim se Yok mu Der ne ði bi na sý na bir lik te kah - val tý ya ptýktan sonra Mo ga di þu da ki en bü yük mül te ci kam pý o - lan Ho dan da So ma li li ço cuk la ra bay ram þe ke ri ve harç lýk da ðýt tý. Bay ram sa ba hý na u ya nan So ma li li ler ön ce ge le nek sel bay ram hel va sý ve ku ra bi ye si ni ye di, son ra Cum hur baþ kan lý ðý Sa ra yý ya - nýn da ki Ýs bal tey si böl ge sin de ki hü kü met ca mi si ne bay ram na ma - zý kýl dý. So ma li li ler bay ram se vin ci nin de vam et me si ni, 1,5 ay ön - ce so na e ren iç sa va þýn ye ni den baþ la ma ma sý ný, i ki haf ta dýr ya þa - nan hu zur ve sa kin li ðin de vam et me si ni di le di ler. Mo ga di þu /a a HABERLER Filistinliler BM yolunda EY LÜL a yýn da, BM de 194. ü ye lik san dal ye - si ni kap ma ya ha zýr la nan Fi lis tin li ler, san dal - ye yi þim di den ha zýr et ti. Ba tý Þe ri a da bir grup Fi lis tin li ak ti vist, Fi lis tin li le rin bir dev le ti ve BM de tam ü ye li ði hak et ti ði ni gös ter mek a - ma cýy la, BM nin ge le nek sel ren gi ma vi bir ku maþ la kap lan mýþ san dal ye ü ret ti. Ü ze ri ne BM nin amb le mi ve i çi ne bir san dal ye res - miy le bir lik te Fi lis tin bay ra ðý da iþ le nen, Fi - lis tin ya zý lý san dal ye nin BM ye gön de ril me si plan la ný yor. Ma an ha ber a jan sý nýn ver di ði ha be re gö re, U çan San dal ye a dý ve ri len pro - je nin ko or di na tö rü Ay man El-Sa bih, san dal - ye nin ü re ti mi ne Ba tý Þe ri a nýn he men tüm bü yük kent le ri nin kat ký da bu lun du ðu nu be - lirt ti. El-Sa bih in ver di ði bil gi ye gö re, san dal ye fik ri Ra mal lah tan çýk tý, Nab lus dö þe me lik ku ma þý ný ha zýr la dý; El Ha lil ü ze rin de ki iþ le - me le ri ger çek leþ tir di ve san dal ye nin i ma la tý da Ce nin de ger çek leþ ti ril di. Ku düs i se san - dal ye ler le bir lik te, Fi lis tin li mül te ci le rin ge ri dö nüþ hak la rý ný sim ge le yen i ki a nah tar ha zýr - la dý. Kat la na bi len ve bir va li zin i çi ne sýð dý rý la - bi len san dal yey le Fi lis tin li ak ti vist ler Rus ya, Av ru pa Bir li ði, Ka tar, Lüb nan ve ABD ye gi - de cek le ri ni ve en son du rak la rý nýn da BM o - la ca ðý ný söy le di. Tel A viv / a a Kad da fi nin e þi ve üç ço cu ðu Ce za yir de LÝB YA li de ri Mu am mer Kad da fi nin e þi ve üç ço cu ðu nun Ce za yir e gel di ði bil di ril di. Ce - za yir Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la - ma da, Kad da fi nin e þi Sa fi ye, ký zý Ay þe, o ðul la rý Han ni bal ve Mu ham med i le ço cuk la rý nýn dün sa bah Lib ya sý ný rýn dan Ce za yir e gel di ði be lir - til di. A çýk la ma da, Kad da fi ko nu sun da bil gi ve - ril me di. Lib ya da mu ha lif le rin kur du ðu U lu sal Ge çiþ Kon se yi, Yü rüt me Ku ru lu ü ye si Mu - ham med El Al la gi, Ce za yir den Kad da fi nin e þi ve üç ço cu ðu nu nun Lib ya ya ge ti ril me si ni is te - ye cek le ri ni be lirt ti. Ce za yir / a a I re ne Ka sýr ga sýn da ö lü sa yý sý 44 ü bul du ABD NÝN do ðu ký yý la rý ný vu ran I re ne ka sýr - ga sýn da ö len le rin sa yý sý nýn 44 ü bul du ðu bil di - ril di. ABD nin ku zey do ðu sun da ki Ver mont e - ya le ti nin son yüz yý lýn en kö tü sel fe lâ ke tiy le kar þý laþ tý ðý be lir ti lir ken, hý zý ný yi ti ren I re ne Ka - sýr ga sý yü zün den mil yon lar ca ki þi nin hâ lâ e lek - trik siz ol du ðu kay de di li yor. Ý re ne dolayýsýyla ABD nin ku ze yin de ki New Eng land böl ge sin - de bu lu nan ka sa ba la rýn ha la de va sa sel su la rýy - la bo ðuþ tu ðu, Ku zey Ca ro li na dan Ma i ne ye ka dar bir çok e ya let te in san la rýn sel su la rý nýn oluþturduðu kir li li ði te miz le di ði ve za ra rý tes bit et me ye ça lýþ tý ðý i fa de e di li yor. Ý re ne Ka sýr ga - sýn da ABD de ö len le rin sa yý sý nýn 38 e çýk tý ðý, Do mi nik Cum hu ri ye ti ve Ha i ti de ö len le ri nin sa yý sý nýn sa 5 ki þi ol du ðu, Ka na da nýn Mon tre al þehri nin ku zey do ðu bun da da bir ki þi nin öl dü - ðü kay de dil di. Bu a ra da Stan dard & Po or s üst dü zey e ko no mis ti Beth Ann Bo vi no, Ý re ne Ka - sýr ga sý nýn za ra rý nýn 20 mil yar do la rý bu la bi le - ce ði ni söy le di. Mont pe li er / a a ABD li Müs lü man lar, hü kü met ten ra hat sýz MÜS LÜ MAN A me ri ka lý la rýn ya rý sýn dan faz la sý, ABD hü kü me ti nin te rö rizm le mü ca - de le po li ti ka la rý nýn, ken di le ri ni di ðer va tan - daþ lar dan a yý ra rak da ha faz la gö ze tim, ta kip, teh dit ve em ni yet gö rev li le ri nin kö tü mu a - me le si ne sebep ol du ðu nu dü þü nü yor. Pew A raþ týr ma Mer ke zi ta ra fýn dan ya pý lan a raþ - týr ma ya gö re, A me ri ka lý Müs lü man lar, bü tün bun la ra rað men ül ke den mem nun lar ve i çin - de ya þa dýk la rý top lum la rý ya þa na cak en i yi yer ler den bi ri o la rak gö rü yor lar. Ül ke de ki Müs lü man top lu luk i çin de ya pý lan en kap - sam lý ça lýþ ma lar dan bi ri o lan a raþ týr ma da, ar - tan ya ban cý laþ ma ya da ABD hü kü me ti nin ül ke i çin den çý kan te rö rizm ko nu sun da ki en - di þe le ri ne rað men Müs lü man A me ri ka lý lar a - ra sýn da her han gi bir kýz gýn lýk i þa re ti ol ma dý ðý gö rül dü. A raþ týr ma nýn so nuç la rý ný de ðer len - di ren Was hing ton mer kez li A me ri kan-ýs lam Ý liþ ki le ri Kon se yi söz cü sü Ýb ra him Ho o per, Bu, baþ tan be ri bi zim söy le di ði mi zi te yit e di - yor. A me ri ka lý Müs lü man lar i yi u yum sað la - mýþ mut lu in san lar dýr, an cak top lu mu muz da ki ar tan Müs lü man kar þý tý ta výr ta ra fýn dan ku þa - týl mýþ lýk duy gu su ta þý yor lar. Ýn san lar her gün bi ze en di þe le riy le il gi li, ö zel lik le de 11 Ey lül son ra sý em ni yet güç le ri nin tu tum la rý hak kýn da baþ vu ru da bu lu nu yor de di. Was hing ton / a a

8 8 EKONOMÝ Y HABERLER IMF: Büyüme yavaþlayacak Turist sayýsýnda artýþ oldu ama alýþ veriþler geriledi. Ayaklanmalar, Kapalý Çarþý yý da olumsuz etkiledi KAPALIÇARÞI Esnaflar Derneði Baþkaný Hasan Fýrat, bu yýl Kapalýçarþý yý ziyaret eden turist sayýsýnda artýþ olduðunu, ancak alýþ veriþlerin gerilediðini belirterek, euroluk turla gelen bir turist burada eurodan fazla para harcamadý dedi. Kapalýçarþý nýn yaz aylarýna iliþkin durumunu deðerlendiren Fýrat, bu yaz bekledikleri verimi alamadýklarýný, Arap ülkelerinden tahminlerinin altýnda turist geldiðini söyledi. Ortadoðu da yaþanan karýþýklýklarýn bunda etkili olduðunu anlatan Fýrat, geçen yýllarda bu ülkelerden çok fazla turistin Kapalýçarþý yý ziyaret ettiðini hatýrlattý. Ayný zamanda Avrupa daki borç krizinin de Kapalýçarþý yý etkilendiðini belirten Fýrat, Avrupa dan eskisi gibi mal almaya gelen gruplarýn olmadýðýný söyledi. Fýrat, bu yýl genellikle ucuz turlarla ve gemilerle gelen turistlerin sayýsýnda artýþ olduðunu belirterek, þunlarý söyledi: Turist sayýsýnda artýþ oldu, ancak alýþ veriþler geriledi euroluk turla gelen bir turist burada e- urodan fazla para harcamadý. Dolayýsýyla Kapalýçarþý da halýcý, kuyumcu iþ yapamadý. Baktýðýmýzda oteller dolu, restoranlar dolu ancak Kapalýçarþý esnafýnýn cirosu artmadý. Kapalýçarþý da bin 100 kuyumcudan geçen yýl 100 ünün faaliyet alanýný deðiþtirerek iþlerini sürdüðünü ifade eden Fýrat, bu yýl sonuna kadar kuyumcularýn yüzde 25 inin de ayný þekilde meslek deðiþtirmesini beklediklerini bildirdi. Fýrat, sektörün yaþama þansý kalmadýðýný savundu. Ýstanbul / aa Özel sektöre 9 gün tatil yok KAMU personeli bayramda 9 gün izin yaparken özel sektörün büyük bir kýsmý çalýþacak. Yenibiris.com un yaptýðý ankete göre özel sektörün büyük bir kýsmý bayram haftasýnda çalýþacak. Bayram haftasýnda çalýþmak istemeyenler, hükümetin açýklamasýný beklemeden, hatta birkaç ay öncesinden tatil planlarýný yaptý. Yýllýk izinden kullanmadan çýkýlacak 9 günlük tatil birçok çalýþanýn isteði. Yenibiris.com un, 3 bin 480 kiþi üzerinde yaptýðý anketle bayram haftasýnda çalýþanlarýn mesai yapýp yapmayacaklarýný araþtýrdý. Anket sonucuna göre, çalýþtýðý þirkette idari izin verilenlerin oraný yüzde 19. Yýllýk izninden kullanacaklarýn oraný ise yüzde 16. Ancak çoðunluk iþe gelecek. Pazartesi yarým gün çalýþanlar ile Cuma tam gün çalýþacaklarýn oraný yüzde 65. Tatilde çalýþanlarýnýn iþe gelmesini isteyen þirketler için ise verimlilik problemi söz konusu olabiliyor. Mesainin sürdüðü iþ yerlerinde iþletme gider kalemleri aynen harcanmaya devam ettiði için, uzmanlar þirketlere gerçekten verimli olacaðýna inanýyorlarsa bu dönemde çalýþýlmasýný öneriyor. Ýzmir / cihan Boþ kalan topraklar þimdi sebze bahçesi oldu VAN DA, tarým sektöründe son yýllarda saðlanan desteklerle ivme kazanan sebze yetiþtiriciliði, yýllardýr boþ kalan elveriþli topraklara, yeniden hayat verdi. Yüksek rakýmý ve sert ikliminden dolayý uzun yýllar arpa ve buðday gibi tahýl ürünlerinin dýþýnda pazarlama amaçlý herhangi bir ürünün yetiþtirilmediði Van da, tarým alanýnda son yýllarda yapýlan çalýþmalar, meyvelerini vermeye baþladý. Baþta Vanlý üreticiler olmak üzere Diyarbakýr, Mardin, Siirt ve Adana gibi illerden þehre gelerek yýllardýr boþ kalan binlerce dönümlük tarýmsal alaný kiralayan sebze yetiþtiricileri, ürettikleri sebzelerle hem þehrin ihtiyacýný karþýlýyor, hem de yeni üreticilere öncülük ediyor. Van / aa Beyaz eþyayý al, fýndýk parasýyla öde TRABZON DA bir beyaz eþya satýcýsý, fýndýk üreticileri için Fýndýkla Öde adý altýnda kampanya baþlattý. Kahramanmaraþ Caddesi üzerindeki maðazalarýnda 16 yýldýr beyaz eþya satan Ekrem Çapkýnoðlu, Trabzon civarýnda fýndýðýn önemli geçim kaynaklarýnýn baþýnda geldiðini, beyaz eþya almak isteyen ancak maddi sýkýntý çeken fýndýk ü- reticilerini rahatlatmak için farklý bir kampanya baþlatmayý kararlaþtýrdýklarýný söyledi. Fýndýkla Öde adýný verdikleri kampanyanýn, sloganý ve maðaza giriþindeki afiþi ile üreticilerin dikkatini çektiðini dile getiren Çapkýnoðlu, þöyle devam etti: Çalýþma arkadaþlarýmýzla birlikte düþündük ki, yöremiz için fýndýk vazgeçilmez bir ürün. Ýnsanlar buradan elde ettiði gelirle kimi zaman beyaz eþya alýyor, kimi zaman ise çocuðunun düðününü yapýyor. Biz de bu kampanyayý yaparak beyaz eþyayý þimdi veriyor, parasýný ise üretici fýndýk parasýný aldýðýnda istiyoruz. Trabzon / aa BU YIL ÝÇÝN KÜRESEL EKONOMÝK BÜYÜME TAHMÝNÝNÝ YÜZDE 4,3 TEN YÜZDE 4,2 YE, GELECEK YIL ÝÇÝNSE YÜZDE 4,5 TEN YÜZDE 4,3 E ÝNDÝREN IMF, ABD EKONOMÝSÝNÝN BU YIL YÜZDE 1,6, GELECEK YIL ÝSE YÜZDE 2 BÜYÜYECEÐÝNÝ TAHMÝN EDÝYOR. ULUSLARARASI Para Fonu (IMF), bu yýl için küresel ekonomik büyüme tahminini aþaðý yönlü revize ederek, yüzde 4,2 ye çekti. Ýtalyan haber ajansý Ansa nýn Fonun Küresel Ekonomik Görünüm Raporu nun taslak metnine dayandýrdýðý haberine göre, Fon, bu yýl için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,3 ten yüzde 4,2 ye, gelecek yýl i- çinse yüzde 4,5 ten yüzde 4,3 e indirdi. IMF ayrýca, ABD ekonomisinin bu yýl yüzde 1,6, gelecek yýl ise yüzde 2 büyüyeceðini tahmin ediyor. Fon, Haziran a- yýnda açýkladýðý Küresel Ekonomik Görünüm raporunda ABD ekonomisinin bu yýl yüzde 2,5, gelecek yýl da yüzde 2,7 büyüyeceðini öngörmüþtü. Geçen yýl gayrisafi yurtiçi hasýlasý (GSYH) yüzde 3 artan ABD nin ekonomik büyümesinde yýl baþýndan bu yana ciddî bir yavaþlama görülüyor. Dünyanýn en büyük ekonomisinin GSYH si bu yýlýn ilk çeyreðinde yýllýk bazda yalnýzca yüzde 0,4, ikinci çeyrekte ise yüzde 1 artýþ kaydetti. IMF, ABD nin, hýzlý bir þekilde ülkenin orta vadede bütçe açýðýný azaltma planý açýklamasý gerektiðini vurguladý. Özellikle geliþmiþ ülkelerde ekonomik aktivitelerin yavaþladýðýna dikkati çeken IMF, küresel ekonominin daha dengesiz bir hale geldiðine ve aþaðý yönlü risklerin arttýðýna iþaret etti. Fon, bu yýl için Euro Bölgesi ekonomik büyüme tahminini yüzde 2 den yüzde 1,9 a, 2012 yýlý içinse yüzde 1,7 den yüzde 1,4, Fransa için tahminini yüzde 2,1 den yüzde 1,8 e, 2012 yýlý için yüzde 1,9 dan yüzde 1,6 ya, Ýtalya için öngörüsünü ise yüzde 1 den yüzde 0,8 e, 2012 yýlý için yüzde 1,3 ten yüzde 0,7 ye indirdi. IMF yalnýzca Almanya nýn 2011 yýlý için büyüme tahmini yüzde 3,2 de býrakýrken, 2012 yýlýna iliþkin büyüme tahminini yüzde 2 den yüzde 1,6 yaçekti. IMF, Euro Bölgesi nde yaþanan borç krizi risklerine vurgu yaparak, Avrupa Merkez Bankasý na (ECB) aþýrý oynaklýða karþý tahvil piyasasýna müdahale etmeye devam etme çaðrýsýnda bulundu. IMF nin küresel ekonomiye i- liþkin son tahminlerini 20 Eylül de açýklamasý bekleniyor. Milano / aa ÝMKB deki þirketlerin deðeri 85 milyar lira düþtü ÝSTANBUL Menkul Kýymetler Borsasý nda (ÝMKB) iþlem gören þirketlerin piyasa deðeri son dalgalanmalarla birlikte yýlbaþýndan bu yana 85 milyar lira geriledi. ÝMKB verilerinden derlenen bilgilere göre, 1987 yýlýnda 3 milyon lira olan ÝMKB þirketlerinin piyasa deðeri, yýllar itibariyle katlanarak artarken, kriz yýllarýnda ise geriledi. Ýlk kez 1995 yýlýnda 1 milyar lira sýnýrýný aþan þirketlerin piyasa deðeri, 2007 yýlýný 335 milyar lira deðer ile kapattý yýlýndaki küresel ekonomik kriz ÝMKB þirketlerini de etkilerken, þirketlerin piyasa deðeri o yýl 182 milyar liraya geriledi yýlýndaki toparlanmayla birlikte ÝMKB de iþlem gören þirketlerin piyasa deðeri yeniden 300 milyar liranýn üzerine çýkarak 350 milyar liraya ulaþtý. Geçen yýlý 472 milyar lira piyasa deðeri ile kapatan ÝMKB, bu yýlýn ilk aylarýnda yükseliþini sürdürürken, nisan ayýnda 513 milyar lira ile en yüksek seviyeyi gördü. Temmuz a- yýný 454 milyar lira piyasa deðeri ile kapatan ÝMKB þirketleri, Aðustos ayýndaki dünya piyasalarýna paralel düþüþten etkilendi. Þirketlerin piyasa deðeri ÝMKB nin 63 bin puanlardan 53 binlere gelmesiyle 25 Aðustos itibariyle 386 milyar liraya kadar geriledi. Böylece yýlbaþýndan bu yana þirketlerin toplam piyasa deðeri 85 milyar lira erimiþ oldu. 1 Eylül'de baþlayacak su ürünleri av mevsiminin balýkçýlar için bol ve kazançlý olmasý dileðinde bulunuldu. TZOB dan balýkçýlara rastgele TÜRKÝYE Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 1 Eylül de baþlayacak su ürünleri av mevsiminin ekmeðini denizden çýkaran balýkçýlar için bol ve kazançlý olmasýný diledi. Bayraktar, yazýlý açýklamasýnda, saðlýklý beslenme açýsýndan büyük önem taþýyan deniz ürünlerini sofralara ulaþtýran balýkçýlarýn sorunlarýnýn çözülmesinde, Bakanlýklardan kooperatiflere, birliklerden balýkçýlara kadar sektörün bütün aktörlerine görev ve sorumluluklar düþtüðünü bildirdi. Dünyada yýllýk ortalama kiþi baþýna su ürünleri tüketiminin 16 kilogram olduðuna vurgu yapan Bayraktar, Bu rakam Avrupa Birliði nde (AB) 24, Japonya da 69, ABD ve Kanada da 24, Ýspanya da 40 kilogram i- ken ülkemizde 8 kilogramdýr. Görüldüðü gibi, kiþi baþýna su ürünleri tüketimimiz, geliþmiþ ülkelerdekinden 2-3 kat daha az. Su ü- rünlerinin hem ekonomik deðeri hem de insan saðlýðý yönünden önemi göz önüne alýndýðýnda balýk üretimimizi ve tüketimimizi arttýrmamýz gerektiði ortaya çýkmaktadýr. diye konuþtu. Türkiye sularýnda 100 den fazla türün avcýlýðýnýn yapýldýðýný, balýk üretiminin yüzde ýnýn göçmen (pelajik) türlerden oluþtuðuna dikkati çeken Bayraktar, avcýlýkla elde edilen ürün miktarýnýn arttýrýlabilmesi için açýk deniz balýkçýlýðýna geçilerek, uluslar arasý sularda avlanma alanlarýnýn oluþturulmasý ve ülke kaynaklarýna yönelik av baskýsýnýn azaltýlmasý yoluna gidilmesi gerektiðini belirtti. Ekmeðini denizden çýkaran bütün balýkçýlarýn Ramazan Bayramýný kutlayan Bayraktar, av mevsiminin bol kazançlý ve bereketli geçmesini diledi. Ankara / aa ECB: Kararlarý zamanýnda uygulayýn AVRUPA Merkez Bankasý (ECB) Baþkaný Jean-Claude Trichet, Euro Bölgesi ülkelerine 21 Temmuz kararlarýný tamamýyla ve zamanýnda uygulamalarý çaðrýsý yaptý. Trichet, Avrupa Parlamentosu nda yaptýðý konuþmada, Euro Bölgesi ndeki borç krizine karþý 21 Temmuz da Avrupa Birliði Liderler Zirvesi nde alýnan kararlarýn tam ve zamanýnda uygulanmasýnýn önemli olduðunu vurguladý. Borç krizinin çözülmesi için Euro Bölgesi ndeki hükümetlerin sözlerini tutmasý çaðrýsýnda bulunan Jean-Claude Trichet, Euro Bölgesi ndeki hükümetlerinin imzalarýný korumaktaki kararlýlýðýnýn, piyasalardaki istikrarýn saðlanmasý ve kamu maliyesinin iyileþmesi için anahtar unsur olduðuna dikkati çekti. Euro Bölgesi nde büyümenin orta düzeyde devam etmesinin beklendiðini belirten Trichet, birçok ülkedeki hassas küresel bütçe durumu dolayýsýyla kararsýzlýðýn yüksek olmaya devam ettiðini söyledi. Trichet, Euro Bölgesi nde ekonomik görünümün endiþe verici olduðunu, gelecek aylarda enflasyonun yüzde 2 sinin üzerinde kalmasýnýn beklendiðini de ifade etti. Brüksel / aa Borcunu azaltmayana destek yok ALMANYA Baþbakaný Angela Merkel, borçlarýný azaltmak konusunda ödevlerini yapmayan ülkelere, Euro Bölgesi ülkelerinden destek alamayabilecekleri uyarýsýnda bulundu. Merkel ülkenin kuzeydoðusunda yer alan ecklenburg-vorpommern eyaletinde yaptýðý konuþmada, aðýr borç sorunuyla mücadele eden ülkelerin borçlarýný azaltmak konusunda ev ödevlerini yapmamalarý halinde Euro Bölgesi ülkelerinden desteðe bel baðlamamalarý gerektiðine dikkati çekti. Aðýr borçlanma politikalarýndan kalýcý ve güvenilir bir dönüþ yapmak isteyen ülkelerin diðer Euro Bölgesi ülkelerinden dayanýþma bekleyebileceðine iþaret eden Merkel, ancak ödevlerini yapmayan bazý ülkeleri, desteklerini alamayacaðý konusunda uyardý. Angela Merkel konuþmasýnda, Euro Bölgesi nin ortak tahvil ihracýna karþý olduðunu bir kez daha yineledi. Schwerin / aa Türkiye'nintrilyonlukprojesi makinecileriheyecanlandýrdý TÜRKÝYE Ýþ Makinalarý Distribütörleri ve Ýmalatçýlarý Birliði (ÝMDER) Yönetim Kurulu Baþkaný Cüneyt Divriþ, Türkiye de 2023 yýlýna kadar gerçekleþtirilecek bin projeye odaklandýðýný ve sektörün1 trilyon dolarlýk Türkiye pazarýnýn beklediðini kaydetti. Divriþ, yazýlý açýklamasýnda, bu yýl sektörün yüzde 35 civarýnda bir büyüme yaþayacaðýný belirterek, geçen yýlki satýþ rakamlarýnýn 7 bin 700 a- det olduðunu, bu yýlý ise 10 bin 500 adetlik bir satýþla kapatmayý öngördüklerini, 2014 yýlýnda ise bu rakamýn 19 bin adedi zorlayacaðýný ifade etti. Sektörün Türkiye de 2023 yýlýna kadar gerçekleþtirilecek bin projeye odaklandýðýný vurgulayan Divriþ, sektörün de bu projelerin toplamý olan 1 trilyon dolarlýk Türkiye pazarýný beklediðini belirtti. Geçen yýl 900 milyon dolar olan sektör ihracatýnýn bu yýl 1,2 milyar dolara yükselmesini beklediklerini belirten Divriþ, ihracatýn 2014 yýlýnda 3 milyar dolara, 2023 yýlýnda ise 10 milyar dolara u- laþmasýný, ihracat yapýlan ülke sayýsýnýn da 127 den 160 çýkmasýný hedeflediklerini kaydetti. Sektörde 7 bin 350 si imalatta olmak üzere toplam 13 bin 500 kiþinin istihdam e- dildiðine dikkati çeken Divriþ, 2014 yýlýnda istihdamýn 20 bin kiþiye ulaþacaðýný tahmin ettiklerini belirtti. Türkiye pazarýnýn genel iþ makinelerinde yüzde 70 inin ithalatçý ve distribütör firmalardan, yüzde 30 unun ise yerli imalat gerçekleþtiren firmalardan oluþtuðunu aktaran Divriþ, önceki yýllarda yaklaþýk yüzde 14 olan yerli imalat oranýnýn yüzde 30 lara çýktýðýnýn altýný çizdi. Divriþ, yakýnda dünyanýn en büyük firmalarýnýn Türkiye ye yatýrým yapmak için sýraya gireceðini de ileri sürdü. Ýstanbul / aa Üniversite öðrencilerine TÜGÝAD'dan giriþimcilik dersi TÜGÝAD üyesi genç giriþimciler U- ludað, Marmara ve Bahçeþehir üniversitelerinin iþletme ve iktisadî i- darî bilimler bölümlerinde Giriþimcilik dersi vermeye baþlayacak. Türkiye Genç Ýþadamlarý Derneðinden (TÜGÝAD) yapýlan açýklamaya göre, TÜGÝAD, üniversite kampüslerinde öðrencileri hayata hazýrlayacak bir proje hazýrladý. Proje kapsamýnda TÜGÝAD üyesi genç giriþimciler Uludað, Marmara ve Bahçeþehir üniversitelerinin iþletme ve iktisadi idari bilimler bölümlerinde Giriþimcilik dersi vermeye baþlayacak. Dönemsel bazda verilecek derslerin devamýnda giriþimciliðin yüksek lisans programý olmasýna yönelik çalýþmalar yapýlacak. Üniversitelerde TÜGÝAD baþlýklý derslere giren genç iþ adamlarý ve iþ kadýnlarý kendi hayat hikâyelerini anlatarak, gençlere giriþimcilik konusunda öðütler verirken, teori ile pratik hayatý birleþtirerek deneyimlerini de paylaþacaklar. Ankara / aa T. C. TRABZON 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN METNÝ Davacý Karayollarý Genel Müdürlüðü vekili Av. Burçak Kalay tarafýndan bir kýsým davalýlar aleyhine mahkememize açýlan Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasýnda; Kamulaþtýrma Kanununun 4650 S.K. ile deðiþik 10. maddesi hükmü gereðince tensiben verilen karar uyarýnca; Trabzon Merkezinde yer alan ve aþaðýda köy ve mahalleleri ile malikleri ile özellikleri yazýlý taþýnmazlarda yine aþaðýda belirtilen kýsýmlarýnýn davacý idarenin kararý ile kamulaþtýrýlmasýna karar verildiði ve davalýlar ile anlaþmaya varýlamadýðýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve taþýnmazýn idare adýna tescili için mahkememize iþbu davanýn açýldýðý ve mahkememizce yapýlacak yargýlama sonunda kamulaþtýrýlan taþýnmazlarýn belirlenecek kamulaþtýrma bedellerinin 4650 S.K. gereðince saptanmasýna müteakip bedelin ilgililer adýna mahkememizce belirlenen T. C. Ziraat Bankasý Trabzon Merkez Þubesi'ne yatýrýlmasýna ve bedelin yatýrýlmasý üzerine de taþýnmazlarýn idare adýna tesciline karar verilebileceði hususu kamulaþtýrma kanununun 4650 S.K. ile deðiþik 10. maddesi hükmü gereðince ÝLAN OLUNUR. B: 55360

9 Y MAKALE 9 VECÝZE fer sa dog ni as ya.com.tr Ne þe, o yun ve eð len ce in san lý ðý mý zýn ge - re ði dir. Zi ra, tek bo yut lu, ya ni me le kî var lýk lar de ði liz. Ne fis bo yu tu muz da var. Öy le i se, meþ rû da i re de eð len ce ye de ih - ti ya cý mýz var. As lýn da eð len ce in sâ nî, kal bî, vic dâ nî du - yar lý lý ðý mýz la ya kýn dan il gi li. Hem cins le ri miz pe ri þan i ken, a ca ba ne ka dar eð le ne bi li riz ve eð le nir sek ger çek zevk ve lez ze ti ta da bi lir mi - yiz? Að rý lar-sý zý lar i çin de zar zor has ta ne ye ye - Son bay ram! As lýn da her â ný mýz so nu muz o la bi lir. Ýþ te bu bay ram da, son bay ra mý mýz ol ma sý müm kün. Bir da ha kim ö le, kim ka la? Kaç de fa bay ram ya zý la rý pay laþ týk siz ler le. Hep aþk-ý mut lak, þevk-i mut lak ve þükr-ü mut lak i çin de ol mak ge re kir ken, kör o la sý ne fis ve his ler in sa ný a lýp bir yer le re gö tü rür ba zen, en gel o la maz sý nýz. Ni ce duy gu lar in san ö nü ne ge çer ler. Bu yýl ilk de fa gur bet te ya þý yo rum. As lýn da hep gur bet te yiz de Ben gur bet te de ðil, gur bet be nim i çim de di yen þa ir mi sâ li Diz di ze o muz o mu za gel di ði miz, saf saf o lup hu zu ru na yö nel di ði miz mü ba rek bay - ram lar; ki ni mi zi, hýr sý mý zý, þey ta ný mý zý kül o - lur ca sý na yak ma lý, bi zi bir li ðe ve kar deþ li ðe er dir me li; dar gýn la rý mý zý ba rýþ týr ma lý ve ha - yýr da ya rýþ ma lý dýr di yor Ö mer Öz top. Da ha kim ler ne ler söy le me miþ ki bay ram i - çin? Ki mi göz yaþ la rý ný i çi ne a kýt mýþ, ki mi le ri i se kim se nin gör me di ði yer de hün gür hün gür að la mýþ. Ve a ta sö zü müz þöy le ses len miþ: Ra ma zan da o ruç yi ye nin, bay ram da yü zü ka ra o lur Bay ram, ken di si ni A rif Ni hat As ya nýn li sa - nýn da þöy le bu lur: Yal nýz tad ha lin de a ðýz lar da yým, Tek bir sa ba hý yým, se na ak þa mý yým, Her kes se vi nip þe ker bay ra mý yým der; Bil mez ki þe ker de ðil, þü kür bay ra mý yým. Bay ram hem se vinç, hem hü zün an la rý dýr. Bu ra sý dün ya Meþ rû ol ma yan lez zet ler ze hir li bal gi bi dir. Ve Ha cý Bay ram-ý Ve li haz ret le ri a sýr lar ön ce sin den þöy le ses le nir biz le re: Yan dý bu gön lüm, yan dý bu gön lüm, Yan ma da der man bul du bu gön lüm Bay ra mým im di, bay ra mým im di Bay ram e der ler yar i le þim di. Hamd ü se na lar, hamd ü se na lar Yar i le bay ram kýl dý bu gön lüm! Bu na Er zu rum lu M. Lüt li E fe þu nu ek le miþ: Can bu la ca na ný ný / Bay ram o bay ram o la, Kul bu la sul ta ný ný / Bay ram o bay ram o la. Mev lâ bi zi af fe de / Bay ram o bay ram o la, Cürm ü ha ta lar gi de / Bay ram o bay ram o la. U za yýp gi der tren yol la rý gi bi duy gu lar. Kim bi lir bu na siz ler ne ler ek ler si niz? Ab dur ra him Ka ra koç i se þöy le fe ve ran e der: Ya bay ram lar bay ram o lup kur tul sun, Ya tak vim ler ca yýr ca yýr ya kýl sýn E fen dim Bay ra mý nýz mü ba rek ol sun. Evet, eðer namazlarýn arkasýnda, hususan bayram namazlarýnda, bir anda Allahu ekber diyen yüzer milyon insanlarýn sesleri, âlem-i gaybda ittihad ettikleri gibi, âlem-i þehadette dahi birbiriyle ittihad e- dip içtima etse, küre-i arz tamamýyla büyük bir insan olup, azametine nispeten büyük bir sadâ i- le söylediði Allahu ekber'e müsavi geldiðinden, o muvahhidînin ittihadýyla bir anda Allahu ekber demeleri, küre-i arzýn büyük bir Allahu ekber'i hükmüne geçiyor. On Yedinci Lem a, sf. 131 Ýnsanî, vicdanî duyarlýlýk, oyun ve eðlence tiþ ti ril miþ bir has ta ve ya ka za ze de yi dü þü nü - nüz. Da ya nýl maz að rý lar yü zün den fer yat e di - yor. Ya kýn la rý a cýy la kýv ra ný yor! Dok tor-hem - þi re i se, þeþ beþ a tý yor, eð le ni yor! A ca ba bun - la ra ne de riz? Ýþ te; gü nü müz de in san lýk ce ha let ba tak lý - ðýn da fer yat e dip, aç lýk sý ný rýn da kýv ra nýr ken; kom þu lar a teþ çem be rin de ço luk-ço cuk, ih ti - yar, yaþ lý, baþ la rý na bom ba ya ðar ken eð len ce - ye da lý na bi lir mi? Ve hiç bir þey u mur sa ma - dan na sýl key fe de bi li riz ki? Di ðer ta raf tan; kalp ve vic dan ta þý yan bir in san; aç la rýn hu zu run da, að zý ný þa pýr ta da rak ke mâl-i iþ tah la ye mek yi ye bi lir mi? Ýs tib dat, iþ gal, sa vaþ, kýt lýk (Or ta do ðu, So - ma li vs.) ve ak la ha ya le gel mez iþ ken ce ler al - týn da i nim i nim in le yen hem cins le rin fer yad u fi gân la rý ný tem po ka bul e dip, kah ka ha lar a - ta rak dans e de bi lir, raks e de bi lir, eð len ce ye da la bi lir mi yiz? Ehl-i dün ya nýn, ö zel lik le za lim Ba tý nýn, ha - sis men fa at le ri (pet rol ve sâ ir ye rüs tü, yer al tý zen gin lik le ri ve ya ha ki mi yet i çin) in san lý ða ve bil has sa Müs lü man la ra et ti ði bun ca iþ gal, e zi - yet, iþ ken ce ler kar þý sýn da bay ram da ol sa; að - la na cak ha li mi ze gü lüp-eð le ne bi lir mi yiz? Ya kýn bir is tik bal de me zar að zý ný aç mýþ bi zi bek li yor! Ve ma dem dün ya nýn gaf let kâ râ ne gül me le - ri, böy le að la na cak a cý hal le rin per de si dir ve mu vak kat ve ze vâ le mâ ruz dur. El bet te bî ça re in san la rýn e bed pe rest kal bi ni ve aþk-ý be ka ya mef tun o lan ru hu nu gül dü re cek, se vin di re - cek, meþ rû da i re sin de ve mü te þek ki râ ne, hu - zur kâ râ ne, gaf let siz, mâ su mâ ne eð len ce ler dir ve se vap ci he tiy le bâ ki ka lan se vinç ler dir. Bu - nun i çin dir ki, bay ram lar da gaf let is ti lâ e dip gayr-ý meþ rû da i re ye sap ma mak i çin, ri va yet - Asýl bayram FUAT TÜRKER Müs lü man la rýn in kâr cý gö rüþ le re kar - þý o nur lu bir mü ca de le i çin de ol - mak ye ri ne bir bir le riy le çe kiþ me le ri güç ve va kit kay bý dýr. Al lah, Çe ki þip bir bi - ri ni ze düþ me yin, çö zü lüp yýl gýn la þýr sý nýz, gü cü nüz gi der. Sab re din. Þüp he siz Al lah sab re den ler le be ra ber dir. (En fal Sû re si 46) bu yu rur ve i na nan la rý bu ko nu da u ya rýr. Be di üz za man i man sa hip le ri nin, ih ti ras - la rý ve düþ man ca ta raf tut ma la rý dolayýsýyla kuv vet le ri nin hi çe i ne ce ði ne ve az bir kuv - vet le e zi le bi le cek le ri ne dik kat çe ker. Ve þöy le de vam e der: Ha yat-ý iç ti ma i ye niz le [sos yal ha yat la] a lâ ka nýz var sa, Mü min mü min i çin sað lam bir bi na nýn bir bi ri ne kuv vet ve ren taþ la rý gi bi dir düs tur-u â li ye yi [yük sek pren si bi ni] düs tur-u ha yat ya pý nýz, se fa let-i dün ye vî den ve þe ka vet-i uh re vi ye - den [a hi ret sý kýn tý sýn dan] kur tu lu nuz. Gü nü müz dün ya sýn da aç lýk, yok sul luk, pa ra sýz lýk en ö nem li so run la rýn ba þýn da gel mek te dir. Yö ne tim de ki ve e ko no mi de ki ak sak lýk lar, sa vaþ lar, bas ký cý yö ne tim ler in - san la rýn yok sul luk çek me le ri ne sebep ol - mak ta dýr. Bü tün bun lar ya þa nýr ken, Müs lü - man la rýn bir a ra ya gel me me le ri, da ha sý bu - nu is te me me le ri çok bü yük ya nýl gý dýr. A ra - la rýn da mez hep, gö rüþ ve uy gu la ma an la - mýn da çe þit li fark lý lýk lar ol sa da bu, bir - bi ri niz le ta nýþ ma nýz i çin si zi halk lar ve ka - bi le ler (þek lin de) kýl dýk. (Hu cu rat Sû re si: 13) â ye tiy le bil di ril di ði gi bi ta ný þýp kay naþ - ma la rý i çin dir. Fark lý ol ma la rý bir bir le ri nin din kar de þi ol duk la rý ger çe ði ni de ðiþ tir mez. Vic dan lý Müs lü man la ra dü þen, Kur ân ah - lâ ký ge re ðin ce bu kar deþ li ði ko ru mak ve güç len dir mek tir. Bu gün Müs lü man lar a ra sýn da ih ti lâf ko - nu su o lan ko nu lar da fi kir bir li ði ne va rý la - ma ma sý dolayýsýyla tar týþ ma ve ça týþ ma lar ya þan mak ta dýr. Oy sa ih ti lâf ye ri ne ak lýn ve vic da nýn yol gös ter me siy le it ti fak ol ma lý, kan lý i de o lo ji ler yok e di le ne ka dar fi kir mü - ca de le si sür me li dir. Çar pýk gö rüþ le rin yer yü zün den ta ma men kalk tý ðý ný, an cak te rör, a nar þi ve zu lüm ler dur du ðun da an la ya bi li riz. Hâ lâ ma sum in - san lar kat le di li yor ve bir çok yer de zu lüm ler de vam e di yor sa, kan lý i de o lo ji le rin ta raf tar - la rý iþ ba þýn da de mek tir. Dün ya nýn her kö þe sin de ki her so run, dec câ lî/þey ta nî yön tem ler le de ðil, Rah mâ nî yön tem ler le çö zü lür. Yer yü zün de Al lah ýn sis te mi, þey ta nî sis te min ye ri ni al ma dýk ça Barýþ, huzur, dostluk mutluluk verecek, ruhumuzu coþkuya açacak, tam bir bayram sevinci yaþatacak olan Ýttihad-ý Ýslâm... Ýþte Ýslâm âleminin asýl bayramý budur. ýz tý ra býn, a cý nýn ö nü ne geç mek müm kün de ðil dir. O hal de ön ce lik le ya pýl ma sý ge re ken, bütün Müs lü man lar a ra sýn da bir lik, be ra - ber lik ve kar deþ lik ru hu nun ye ni den ha ya ta ge çi ril me si dir Ve vic dan lý in san la ra dü - þen gö rev çok a çýk týr; fit ne kal ma yýn ca ya ka dar mü ca de le et mek... Pey gam be ri miz (asm), Si ze i ki þey bý ra - ký yo rum on la ra sým sý ký sa rýl dýk ça as la da lâ - le te düþ me ye cek ve sap ma ya cak sý nýz; Kur ân ve sün ne tim söz le riy le Müs lü man - la ra uy ma la rý ge re ken yo lu gös te rir. So run la rýn çö zü mü, bü tün Müs lü man la - rýn o nun ý þý ðýy la ay dýn la nan bu yo la uy ma - sý, bir lik ol ma sý dýr. Al lah ýn i pi ne sa rýl mak, Al lah ýn buy ru ðu dur; na maz ve o ruç gi bi bir buy ruk tur. Na maz kýl ma mak na sýl bü - yük bir ya nýl gý i se, Ýs lâm â le mi nin bir leþ - me si ni is te me mek de bü yük bir ya nýl gý dýr. ler de, zik rul la ha ve þük re çok a zîm ter gi bat var dýr. Tâ ki, bay ram lar da o se vinç ve sü rur ni met le ri ni þük re çe vi rip, o ni me ti i da me ve zi ya de leþ tir sin. Çün kü þü kür ni me ti zi ya de - leþ ti rir, gaf let i se ka çý rýr. 1 Öy le i se ken di mi ze þöy le ses len me li yiz: Ey ne fis; sa kýn al dan ma! Ve eð len ce ye dâ vet e - den des sa sa de ki: E ðer ar kam da ki as la ný öl dü rüp, ö nüm de ki da ra ða cý ný kal dý rýp, sað ve so lum da ki ya ra la rý def e dip, pe þim de ki yol cu lu ðu men e de cek bir ça re sen de var sa, bu lur san; hay di yap, gös ter, gö re lim. Son ra de, Gel key fe de lim. Yok sa sus, hey ser sem! Tâ Hý zýr gi bi bu zât-ý se mâ vî de di ði ni de sin. 2 Dip not lar: 1- Lem a lar, s Söz ler, s. 35. Son dö nem de u lus la r a ra sý top lan tý ve kon fe rans lar da, Ýs lâm dün ya sýn da ki so run - la rýn üs te sin den gel me nin tek yo lu nun Ýs - lâm top lum la rý nýn ve Ýs lâm ül ke le ri nin it ti - fa kýn dan geç ti ði yö nün de sýk lýk la a çýk la ma - lar ya pýl mak ta dýr. Bir lik ol ma la rý yal nýz ca Müs lü man la rýn de ðil, bütün in san lý ðýn çek ti ði sý kýn tý la ra Al lah ýn iz niy le son ve re cek, dün ya ba rýþ, hu zur ve mut lu lu ða ka vu þa cak týr. Böy le ce Kur ân ah lâ ký nýn gü zel lik le ri nin ya þan ma - dý ðý hiç bir yer kal ma ya cak týr. Bu Al lah ýn va a di dir ve O nun di le me siy le ger çek le þe - cek tir: El çi le ri ni hi da yet ve hak din ü ze re gön - de ren O dur. Öy le ki o nu (hak din o lan Ýs - lâm ý) bü tün din le re kar þý üs tün ký la cak týr; müþ rik ler hoþ gör me se bi le. (Saff Sû re si, 9) BAY RAM SA BAH LA RI Bay ram gün le ri in san lar bü yük haz lar ya - þar lar. Sa bah ký lý nan bay ram na maz la rý, Rabb le ri nin hu zu run da saf tu tan mü min - le rin kar deþ lik le ri nin gös ter ge si dir. Sa bah na ma zýy la baþ la yan Al lah a ya kýn laþ ma ve kar deþ lik ru hu Ýs lâm ru hu nu ký ya me te ka dar de vam et ti re cek o lan, iþ te bu dur Bütün Müs lü man ül ke ler de bay ram la so - lu nan bu kar deþ lik duy gu su, u mu lur ki da - ha da güç le nir ve na maz la saf tu tan mü min ler, kur þun la kay na týl mýþ gi bi, bir a - ra da, ger çek an lam da kar deþ li ði ya þar lar Bay ram, bütün Ýs lâm dün ya sý i çin ha yýr la ra ve bir lik yö nün de ö nem li ge liþ me le re ve si le ol sun. Ba rýþ, hu zur, dost luk mut lu luk ve re cek, ru hu mu zu coþ ku ya a ça cak, tam bir bay ram se vin ci ya þa ta cak o lan Ýt ti had-ý Ýs lâm... Ýþ te Ýs lâm â le mi nin a sýl bay ra mý bu dur. GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan (0 505) Gözlere ve gönüllere bayram olsun! Ýstanbul'dan bayan okuyucumuz: "Bu bayramýn adý sünnette ne olarak geçiyor? Ramazan Bayramý veya þeker bayramý demenin, birinin diðerine göre herhangi bir sakýncasý veya efdaliyeti var mýdýr?" Ýsim üzerinde duralým. Fakat þunu bilelim: Ý- simler ve resimler hakikati deðiþtirmez. Bu bayramda üzerinde durmamýz gereken hususu Kur'ân vurguluyor. Kur'ân, "Mü'minler kurtuldu." 1 bu yu ru yor. Öy ley se de ne bi lir ki, mü'min ler bay ra mý hak et ti. Çün kü gü nah tan, ga zap tan, a zap tan, a teþ ten, ce hen nem den, ce za dan kur tu la nýn bay ram yap - ma sý an ne si nin ak sü tü gi bi hak ký dýr, he lâ li dir. Mü'min ler o ruç tut mak su re tiy le Al lah'ýn e mir le ri ne du yar lý lýk ka zan dý lar. Duy gu la rý, lâ ti fe le ri, a kýl la rý, kalp le ri, ne fis le ri Ý la hi e - mir le yý kan dý, bo yan dý. Göz le ri, söz le ri, öz le - ri, ku lak la rý, el le ri, a yak la rý ha ra ma kar þý o ruç kal ka ný na gir di; he lâ le kar þý e dep ve i ta at diz - gi ni ni bul du. Ha ra ma kar þý za ten Ý lâ hî ne hiy ler var dý ve mü'min, nef si nin rað mý na i ta at e di yor du. Ra ma zan'da he lâ le kar þý da Ý lâ hî ne hiy ler bul - du ve nef si nin rað mý na yi ne i ta at et ti. Ye me ye cek sin den di; ye me di! Ýç me ye cek sin em ri gel di; iç me di! He lâ le kar þý ne hiy le re i ta at e der ken, ha ra ma kar þý ne hiy le re de i ta a ti ni sür dür dü. E sa sen ha ra ma kar þý ne hiy le re i ta a ti ni bir ha - yat pren si bi bil miþ ti. Bu se bep le að zý o ruç lu i ken gö zü nü ha ram lar - dan ko ru du, ku la ðý ný kö tü söz ler den mu ha fa za et ti, duy gu la rý ný gü nah lar dan a lý koy du. Be di üz - za man'ýn i fa de siy le 'mi de gi bi bü tün duy gu la rý, gö zü, ku la ðý, kal bi, ha ya li, fik ri gi bi ci ha zat-ý in - sa ni ye ye da hi bir ne vi o ruç tut tur mak su re tiy le o ru cu nu ke ma le er dir di. 2 Mü'mi nin duy gu la rý za ten o ruç la bir lik te bay - ram ya þa ma ya baþ la mýþ tý. Gön lü mer ha me tin do ru ðu na u laþ mýþ, kal bi he lâl sev gi nin zir ve si ne e riþ miþ, ak lý i ma nýn, i za nýn, il ti za mýn ve sa lâ be - tin müs tes na mev ki i ne yük sel miþ, ru hu te vek - kü lün ve tes li mi ye tin sa a de tin de u çu yor du. Þim di bay ram la be ra ber, gön lü, kal bi, ak lý ve duy gu la rý se vin cin zir ve sin de per vaz e di yor. Çün kü in þal lah mak bu li yet um du ðu o ru cu - nun if ta rý ný ya þý yor. Ni te kim müj de yi Pey gam - ber E fen di miz'den (asm) al mýþ týr: "O ruç lu i çin i ki se vinç var dýr: Bi ri if ta rý a nýn da ki se vin ci, di ðe - ri de Rab bi ne ka vuþ tu ðu an da ki se vin ci dir." Ýþ te mü'min Ra ma zan bo yun ca her gün kýs - men ya þa dý ðý if tar se vin ci ni, Ra ma zan Bay ra - mýn da ta ma men ve kâ mi len ya þý yor. Ra ma zan bo yun ca i ta at et miþ, þük ret miþ, ik - ram et miþ, ih san et miþ, ve ren el ol muþ, nef si ni ter bi ye et miþ, Kur'ân i le bo yan mýþ Þim di bu bay ram la gö zü, gön lü, duy gu la rý, Kur'ân'ýn hik - me ti i le bo yan mýþ ak lý, ter bi ye e dil miþ nef si, diz - gin len miþ he ves le ri ve a hi re te iþ ti yak duy muþ ar zu la rý þük rün, ik ra mýn ve Ý lâ hî ih sa nýn se vin ci - ni do lu diz gin ya þý yor. Ý sim de ve re sim de ta ký lýp kal mý yor. Ge le lim is me Bu bay ra mýn sün net te a dý "Fý týr Bay ra mý"dýr. 3 "Yev mü'l-fý týr" ve ya "Iy - dü'l-fý týr" di ye ge çer. Fý týr, Ra ma zan da o ruç em ri çer çe ve sin de ya sak lan mýþ o lan ye me ve iç me nin ser best bý ra kýl ma sý de mek tir. Ay ný kök ten ge len if tar da, ye me iç me a ný dýr. Ve ya fýt rat la rýn, fýt rat i çin ya ra týl mýþ yi ye cek ve i çe - cek le bu luþ tu ðu za man di li mi dir. Fý týr Bay ra - mý na bu an lam da fýt rat bay ra mý da de ne bi lir. Bu bay ra mýn a dý na þe ker ne re den ka rýþ mýþ týr? Ne den þe ker bay ra mý den miþ tir? Ýlk ba kýþ ta bu i sim bay ra mý Ra ma zan dan ko - par ma gay re ti gi bi gö zü kü yor. Oy sa bay ra mýn þe ke re nis pet e dil me si nin, Ra - ma za na nis pet e dil me si ne o ran la halk nez din de hiç tut ma dý ðý a çýk týr. Bu nun la be ra ber, bu bay ra mýn sün net te tat lý i le bað lan tý sý yok da de ðil dir. Haz ret-i E nes (ra) bil di ri yor ki: Pey gam ber E fen di miz (asm) Ra ma - zan Bay ra mýn da, sa yý ca tek o lan bir kaç hur ma ye me dik çe na ma za git mez di." 4 Hur ma nýn, o ruç yor gun lu ðun dan son ra in san di ma ðý na güç ve kuv vet ver di ði bi li nen bir ger - çek tir. Ta bi in den ba zý la rý, zih ni ve ze kâ yý aç tý ðý ve vü cu da güç ver di ði i çin hur ma yok sa bal ve ya tat lý nýn bu bay ram da müs te hap ol du ðu gö rü - þün de dir ler. Bu bay ra mýn a dý nýn þe ker le i liþ ki - len di ril me si nin böy le bir alt ya pý sý nýn ol du ðu dü þü nü le bi lir. Ne var ki ta bi in dö ne min de ve da ha son ra ki dö nem ler de bu bay ra ma hur ma bay ra mý ve ya tat lý bay ra mý den me miþ tir. Bu mü lâ ha za lar çer çe ve sin de söy le ne bi lir ki, en a zýn dan, bu bay ra ma þe ker bay ra mý de me nin da ha fa zi let li ol du ðu nu söy le mek zor dur. Fa kat ön ce sin de ki o ruç em ri ne nis pet le Ra ma zan bay - ra mý de mek ku la ða, hiss-i za hi ri ye ve kul lu ðun a sa le ti ne da ha uy gun dü þü yor. Dip not lar: 1- Mü'mi nun Sû re si: Mek - tu bat, s E bû Da vud, Sa lât 245, (1134); Ne sâ î, Iy deyn 1, (3, 179). 4- Bu hâ rî, Iy deyn: 4, Tir mi zî, Sa lât: 390, (543); Ýb ra him Ca nan, Ku tub-i Sit te Ter cü me ve Þer hi, Ak - çað Ya yýn la rý: 9/355.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Bur sa nýn ta ri h yolu Bazý kelimeler vardýr; dile getirildiði ve iþitildiði anda derin çaðrýþýmlar, duygu yüklü mülâhazalar uyandýrýr yüreklerde, zihinlerde. Geçmiþten perdeler canlanýr bütün gerçekliðiyle. Yaþananlar maziye ait deðilmiþçesine taptaze, capcanlý ve dipdiridir. Ýþte bayramlar, böylesi bir tarifle hayat bulur içimizde. Özel bir yeri vardýr hayat öykümüzde. Bir bayram günü, diye baþlayan hatýralar unutulmaz nedense. Sürekli anlatýla gelir Sair günlere nazaran daha özel, daha anlamlý ve en mutena zamanlardýr. Herkesin mesrurâne, mütebessimâne görüldüðü ender vakitlerden biridir ve en çok çocuklar bunun bilincindedir. Bu yüzden kaygýsýzca þýmarsalar da, akýl almaz yaramazlýklarýyla baþ döndürseler de affedilirler bir çýrpýda. Biz de bayram demek; sokaðý tanýmak, hayatýn arasýna karýþmak, dýþ dünyanýn olaðanüstü hallerine þahit olmak demekti. Özgürlük kavramý, bayramla beraber taným kazanýyordu þehirli çocuklarýn lügatinde. Ýlk ve son þeker toplama maceramý hiç unutmam. Üç kardeþ önce anneannemlerin apartmanýný dolaþmýþ, sonra usulca yan apartmanlara ve mahallenin en ücra köþesine kadar uzanmýþtýk. Korkuyla karýþýk bir heyecan dalgasý bütün vücudumu sararken zile basýyor, kapýnýn ardýnda nasýl bir yer olduðunu, nasýl insanlarla karþýlaþacaðýmý merakla bekliyordum. Açýlan her kapý bizi bir an i- çin baþka hikâyelere konuk ederdi. Bazen kapýyý ihtiyar bir nefes açardý; içeriden dýþarýya taþan yalnýzlýk kokusu çarçabuk sinerdi tenimize. Ve hüzün konardý kalbimize. Bazen yaþýtýmýz çocuklar karþýlardý bizi ve kýskanç edalarla þeker kâsesini uzatýrlardý. Bazen de cömert teyzeler, amcalar Avucumuza bozuk para sýkýþtýrýrlar, almak istemediðimiz vakit uzun uzun ýsrar e- derlerdi. Birer ikiþer dolan ceplerimizde bir saatten fazla durmazdý bozukluklar; hemen hesabýný yapardýk alýnacaklar listesinin: su ve mantar tabancasý, leblebi tozu, kâðýt helva, balon, çikolata, pamuk þeker Bir çocuk daha ne isteyebilir ki? En güzeli de bayramý tam da þairin dediði gibi en â- lâ duygularla yaþardýk: Âfâk bütün hande, cihan baþka cihandýr; / Bayram ne kadar hoþ, ne þetâretli zamandýr! * Sý la-i ra him de u nu tul ma yan bir baþ ka bay ram ha - tý ra la rý dýr. Sý ray la ak ra ba lar ge zi lir, hal ha týr so ru lur - ken bir lik ve be ra ber lik duy gu su nun ku þa tý cý lý ðý his - se di lir bütün zer re le ri miz de. Bü yük le rin ha yýr du â la rý yük se lir ken gök yü zü ne, hu zur yer le þi ve rir u sul ca gön lü mü ze. Bay ra ma mün ha sýr da ha pek çok þey var dýr; bay - ram na ma zý, me zar zi ya re ti, el öp me fa sýl la rý, el ya pý - mý bak la va lar, ka lem gi bi in ce cik sar ma lar, en va i çe þit ho þaf lar Bütün bu gü zel lik le riy le be ra ber ya þa nýr sa bay ram, bay ram dýr. Bi ri ek sik kal dý ðý va kit, in san da bu ruk bir tat, sap sa rý bir ke der ve a cý bý ra kýr. Ýn þal lah bay ra mý nýz bay ram ol sun; ni ce gü zel, renk li, yýl lar bo yu mut lu luk ve ren ha tý ra la rý nýz ol sun. * Meh med  kif Er soy Bayramýnýz bayram ola 70 yaþýndaki Yunus Çavdar, ken di ta bi riy le Tür ki ye nin en gü - zel, Kur ân-ý Ke rim i ni pi ya sa ya sür dü. FOTOÐRAF: CÝHAN Kur ân ýn gelirini Ýslâmî eserlere adadý BUGÜNE kadar birçok Kur ân-ý Kerim i baþka kurumlar için basan Yunus Çavdar, 70 yaþýna gelince bir yýl araþtýrma yaptý ve kendi tabiriyle Türkiye nin en güzel, Kur ân-ý Kerim ini piyasaya sürdü. Kitapçýlara satýþýný yapmadan özel hediye edilmesi için çalýþma baþlatan Çavdar, geliri ile de Ýslâmî eserlere yoðunlaþacaðýný söyledi. Ýstanbul / cihan Mezar taþlarýnýn her biri san'at eseri VAN Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Top, Bitlis in Ahlat ilçesindeki tarihî Selçuklu Meydanlýk Mezarlýðý nda bulunan mezar taþlarýnýn her birinin dönemin san'atçýlarý tarafýndan yapýldýðýný, her mezar taþýnýn san'at eseri deðerinde olduðunu söyledi. Mezar taþlarýnýn üzerlerinde özellikle Selçuklu kültürünü yansýtan geometrik ve bitkisel bezemeler yer aldýðýný belirten Top, Mezar taþlarýnýn üzerindeki yazýlar mezar taþlarýnýn kime ait olduklarýný bize bildirirken motifler de buradaki kültürel derinliðin yoðun bir þekilde taþa iþlendiðini ve yansýtýldýðýný bize gösteriyor. dedi. Ahlat / aa OSMANLI Payitahtý Bursa da 600 yýl önce Yýldýrým Bayezid tarafýndan söz verdiði 20 cami yerine 20 kubbeli olarak yaptýrýldýðý belirtilen tarihî Ulucami, büyük yangýn, deprem ve savaþlara raðmen bütün ihtiþamýyla ayakta duruyor. Emir Sultan ýn nefesi, Somuncu Baba nýn hutbesi, þairlerin güftesi, bestekarlarýn bestesinin bulunduðu Ulucami, Ýslâm dünyasýnda ö- nemli bir mabet olarak görülüyor. Bursa Valiliði ile Ýl Özel Ýdaresinden alýnan bilgiye göre, Niðbolu harbini kazandýðý takdirde Allah rýzasý için 20 cami yaptýracaðýný vadeden Yýldýrým Bayezid tarafýndan, vakfýn yeterli imkâný olmamasý dolayýsýyla, Emir Sultan ýn tavsiyesiyle yýllarý arasýnda 20 kubbeli olarak yaptýrýlan tarihi Ulucami, Türkiye nin ve Ýslâm dünyasýnýn önemli camileri a- rasýnda yer alýyor. Geniþ ve ferah iç mekâný, 20 kubbesiyle, Selçuklulardan beri süregelen Ulucami tipinin en son ve en güzel örneklerinden olan tarihî mabet, yaþadýðý deprem ve yangýnlar, uðradýðý saldýrýlar ve geçirdiði savaþlara raðmen deðerinden bir þey kaybetmeden nadide mücevher gibi kuþaktan kuþaða aktarýlarak bugünlere geldi. Ülkenin gücünü içerde ve dýþarda göstermenin bir aracý olarak yaptýrýlmýþ olabileceði tahmin edilen Ulucami, inþasýndan sonraki tarihlerde yýpranmasý dolayýsýyla bazý bakýmlardan geçse de büyük ölçekli ilk onarýmýný 1801 de gördü. Þehrin büyük bölümünü harabeye çeviren ve çok sayýda kiþinin öldüðü bu yangýnda büyük zarar gören Ulucami, Hasib Efendi ve vezir Nurullah Paþa tarafýndan yenilerek, ibadete tekrar sunuldu BULMACA 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ U lu ca mi den ge çi yor OS MAN LI PA YÝ TAH TI BUR SA DA 600 YIL ÖN CE YIL DI RIM BA YE ZÝD TA RA FIN DAN YAP TI RI LAN U LU CA MÝ, A SIR LAR BO YUN CA Ý BA DET YE RÝ OL MA SI NIN YA NI SI RA E ÐÝ TÝM, KÜ TÜP HA NE, AR ÞÝV, MÜ ZE VE HAT TA AV LU SUY LA PA ZAR YE RÝ O LA RAK HÝZ MET VER DÝ. 5. EN YÜKSEK MERTEBELÝ MABED Son onarýmý yýllarý arasýnda yapýlan Ulucami nin hat ve nakýþlar, ahþap minber, levhalar, hünkâr mahfeli gibi bölümleri yenilendi, yýpranan kýsýmlarý bakýmdan geçirildi. 12 fiil ayaðý üzerine oturtulan, Emir Sultan ýn nefesi, Somuncu Baba nýn hutbesi, þairlerin güftesi, bestekârlarýn bestesinin bulunduðu 600 yýllýk Ulucami, Mescid i Haram, Mescid i Nebevi, Mescid i Aksa ve Emeviye Camii nden sonra en yüksek mertebeli mabet olarak biliniyor. Kurulduðu yýllar ve bugünkü döneme göre, sahip olduðu konumu, üstlendiði misyonuyla Bursa nýn kalbi olarak nitelendirilen Ulucami, þehri bir Müslüman þehri olarak dünya sahnesine çýkaracak nitelikte bir yapý olarak deðerlendiriliyor. YERLÝ VE YABANCI TURÝSTLERÝN AKININA UÐRUYOR Bursa nýn tarihiyle özdeþleþen Ulucami, günümüzde özellikle Ramazan ayýnda, Cuma ve kandil günlerinde yerli ve yabancý turistlerin a- kýnýna uðruyor. Ýçinde binlerce kiþinin ayný anda namaz kýldýðý caminin avlusunda bile çoðu zaman yer bulunamýyor. Özellikle, Ramazan TÜRKÝYE 24. Uluslararasý Moskova Kitap Fuarý na Uluslararasý Kitap Fuarlarý Organizasyon Komitesi tarafýndan hazýrlanan bir programla katýlacak. Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Rusya da, 7-12 Eylül 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek Moskova Kitap Fuarý na Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Uluslararasý Kitap Fuarlarý Organizasyon Komitesi koordinasyonunda kültürel, sanatsal ve edebi zenginliklerini yansýtan 2 bin eserle katýlým saðlayacak. Türkiye, ziyaretçilerle buluþacaðý 70 metrekarelik ulusal standýnýn 30 metrekaresini Ýstanbul Ticaret Odasý na ayýrarak, ülkeler arasýnda ikili iþbirliðine yönelik kültürel tanýtýmda bulunacak. Ayrýca Türk tarihi, edebiyatý, san'atý, kültürel mirasý, tarihî ve turistik mekânlarý, halk kültürü gibi alanlarda yayýnlanmýþ 10 bin materyal de fuar ziyaretçilerine ulaþtýrýlacak. Türk edebiyatýnýn yurt dýþýnda tanýtýlmasý amacýyla yabancý yazar, yayýnevi ve çevirmenlere, Türk, Kültür Sanat ve Edebiyatýnýn Dýþa Açýlýmý (TEDA) projesi nin tanýtýmý gerçekleþtirilecek. SOLDAN SAÐA 1. Ýnsan ve toplumla ilgili her tür olayý konu alarak abartýlý bir biçimde veren, düþündürücü ve güldürücü resim. - Dikkati çekmek, uyarmak için kullanýlan bir söz. 2. Ebuzziya Tevfik'in ünlü oyunu. - Fiziksel bir olaya baðlý olan ve veri taþýyan, zamana baðýmlý bir deðer. 3. Mimarlýkta, sanayide ve bazý san'at dallarýnda yer alan eserlerin taslak durumundaki küçük örneði. - Toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran. 4. Þen, rahat. - Orta Anadolu'da yetiþtirilen, kuyruðu iri ve yaðlý bir tür koyun. 5. Çýkýþ yeri kolay bulunamayacak kadar karýþýk koridorlarý olan yapý. - Gözde sarýya çalan kestane rengi. 6. Birbirinin ayný olan veya birbirine çok benzeyen iki þeyden her biri, benzeri. - III. tekil þahýs zamiri yaklaþma hâli. - Harar, büyük çuval. 7. Ýnsanda bulunan, bir þey yapabilme yeteneði, meleke. - Ýþini iyi bilen, yetenekli kimse. - Iþýk, aydýnlýk. 8. Karýnca ve termit sosyetelerinde koloninin iþlerini paylaþan, kanatsýz ve büyük baþlý iþçi bireylerden oluþan sýnýf. - Yeþil ile menekþe rengi arasýnda bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi. - Parýltýlý ay, ýþýklý ay. 9. Notada duraklama zamaný ve bunu gösteren iþaretin adý. - Bir yüzeyin üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti veya çýkýntý. - Arapçada su. 10. Bir þeyin nitelik veya nicelik bakýmýndan deðeri olma durumu, ehemmiyet. - Bir anlaþma, sözleþme veya isteðin yerine getirilmesini saðlamak için güvence olarak ele geçirilen kimse, tutak. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Erzincan iline baðlý ilçelerden biri. 2. Merak, kararsýzlýk veya kuþku anlatan bir söz. - Olaðanüstü sezgileriyle birtakým gerçekleri gördüðüne inanýlan kimse. 3. Ayný amacý güden kimseler arasýndaki çekiþme, yarýþma, yarýþ. - Sindirilebilir enerji. 4. Duygu, düþünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla baþkalarýna aktarýlmasý, bildiriþim, haberleþme, komünikasyon. 5. Parasýz denecek kadar ucuz. - Yýlýn onikide biri. 6. Tülbent, baþ örtüsü, beyaz yaþmak. - Kendirgillerden, sapýndaki liflerden halat, çuval vb. kaba örgüler yapýlan, iki evcikli bir bitki, kendir. 7. Madagaskar'ýn baþþehri. 8. Ovalýk, düzlük. - Tersine transkriptaz. 9. Hindistan'da prenslere verilen unvan. - En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik), maksimum, maksimal. 10. Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi, kaput bezi. 11. Asya'da bir sýra dað. 12. Osmanlý'da yeni okula baþlayan çocuklar için düzenlenen tören. Ge niþ ve fe rah iç me kâ ný, 20 kub be siy le, Sel çuk lu lar dan be ri sü re ge len U lu ca mi ti pi nin en son ve en gü zel ör nek - le rin den o lan ta ri hî ma bet, ya þa dý ðý dep rem ve yan gýn lar, uð ra dý ðý sal dý rý lar ve ge çir di ði sa vaþ la ra rað men de ðe rin - den bir þey kay bet me den na di de mü cev her gi bi ku þak tan ku þa ða ak ta rý la rak bu gün le re gel di. FOTOÐRAFLAR: AA aylarýnda avlusunda oruç açanlar, teravih namazýný bekleyenler, avuç açýp duâ edenler, mistik havasý soluyanlar, saf tutup namaz kýlanlar, içinde Kur ân-ý Kerim okuyanlarla Ulucami, ziyaretçilerine ayrý bir huzur, rahatlýk ve dinginlik veriyor. Ulucami, kendine özgü mistiði ve manevî havasýyla, ihtiþamýyla, hat ve nakýþlarýyla, göze, kulaða, kalbe hitap ediyor. Payitahtýn kalbi, asýrlar boyunca, ibadethane olmanýn yaný sýra eðitim, kütüphane, arþiv, müze ve hatta avlusuyla pazar yeri olarak hizmet verdiði biliniyor. Bursa Ulucami, þehrin mahkeme sicillerinin muhafaza edildiði yer olarak arþiv görevi görüyor defter halinde 15. yüzyýl sonlarýndan 20. yüzyýl baþlarýna kadar düzenli olarak tutulmuþ mahkeme kayýtlarý, Ulucami deki dolaplar içine korunarak bugünlere ulaþýyor. ÝLK ÝMAMI SÜLEYMAN ÇELEBÝ Ýlk imamýnýn, sedasý 600 yüzyýldýr gök kubbede yankýlanan Süleyman Çelebi olduðu belirtilen Ulucami de, Mevlânâ Süleyman, Mevlânâ Cemal b. Emir, Mevlânâ Muslihýddin, Þeyh Ali Efendi gibi ülkenin önde gelen imamlarý görev yaptý. Bursa / aa Türkiye, Moskova Kitap Fuarý na 2 bin eserle katýlacak SEÇKÝN ESERLER MOSKOVA ULUSAL KÜTÜPHANESÝ NE BAÐIÞLANACAK BU arada, bakanlýðýn proje kapsamýnda bu zamana kadar Rusya da destek verdiði 27 eserden 18 i yayýnlanarak Rus okuyucularla buluþurken, yeni yayýn ve çeviri iþbirliði projelerinin ön baðlantýlarýný kurmak üzere 3 Türk Telif Ajansý yöneticisi ile 10 dan fazla yayýncý da Moskova Kitap Fuarý na götürülecek. Fuara katýlan Türk heyeti, Türkiye ile Rusya arasýnda son yýllarda geliþen iliþkilere kültürel boyutta katkýda bulunmak amacýyla Rusya Yazarlar Birliði ni ve Rusya Devlet Edebiyat Müzesi ni ziyaret ederek, Rusya Kitap Sendikasý ile Rusya Kültürel Ýþbirliði Fonu yöneticileri ile de görüþmelerde bulunacak. Moskova Kitap Fuarý nda sergilenecek Türk yayýn dünyasýnýn seçkin eserleri, araþtýrmacýlarýn hizmetine sunulmak üzere Her Ülkeye Türkiye Kitaplýðý Projesi kapsamýnda baþta Moskova Ulusal Kütüphanesi olmak üzere, Türk kültürü, san'atý ve dili üzerine araþtýrma yapan kurum ve kuruluþlar ile Moskova Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü kütüphanelerine baðýþlanacak. Ankara / aa BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI P A L A M U T Ý H U M A A S R A A K B Ý Ý B Y A E N Z E U L L A U S K A A D A R E K A B A S A R T O M Ý R N K E R A T A O L A N A B A T A L E P N U M A R A T Ö R A A A E K E Y E R E Z E A D A R U L E T E T E K R A R L M E T A B O L Ý Z M A

11 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý 11 BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? Aztech'in yeni modemlerinde her iþlev bir arada! Az tech pi ya sa ya ye ni sun du ðu 5001EN ve 5008EN mo dem ler - le her iþ le vi bir a ra da ya pa bi lir ve 2 fark lý ci haz al mak zo run da kal maz sý nýz. Ev kul la ný cý la rý na uy gun bu i ki ü rün, yük sek ka li te li trip le play hiz me ti sa ye sin de ci ha zýn hem kab lo lu hem de kab lo - suz bað lan tý kur ma sý na imkân sað lar. Yü sek kab lo suz hýz ö zel lik - le ri i le HD vi de o iz le me, mü zik ve re sim gi bi ge niþ dos ya pay la þý - mý nýn key fi ni ya þar sý nýz. Ay rý ca dâ hi li ro u ter sa ye sin de ko lay kul - la ný mý i le e vi niz de ya da o fi si niz de yer den ta sar ruf e der si niz. AZTECH 5008EN; 300Mbps kablosuz hýzda iletiþim, çoklu giriþ ve çýkýþlarý (MIMO) destekleyen geliþmiþ að geçididir. Ayrýca WiFi hýzlý kurulum düðmesi sadece birkaç saniye içinde güvenli bir að ile baðlamanýza yardýmcý olur. Kötü niyetli bilgisayar korsanlarýna karþý güvenliði saðlamak için çoklu oturum, VPN Pass-ve DMZ desteði ile evden çalýþanlar için ilave AES/WEP/WPA/WPA2 based encryption/mac Address Filtreleme gibi destekler saðlar. Dinamik DNS sunucusu seçimleri sayesinde kullanýcýlarý web veya farklý alan adlarý ile FTP sunucu barýndýrmasýna esneklik verir. ADSL2 + Kablosuz LAN b/g/n Geliþmiþ 4 Port Çevirmeli Að Geçidi tamamen ADSL, ADSL2 ve ADSL2 uyumlu ITUstandartlarýna uygun. Son WiFi standardý n Draft 2.0 Spec destekler. Çok kullanýcýlý için iþlevsellik paylaþýmý yönlendirmede, 4 port 10/100 AutoMDI / MDIX QoS desteði, yüksek hýzlý geri IEEE802.11n ile 300 Mbps Kablosuz LAN eriþim noktasý için uyumluluk b / g/n ve USB ek nüfus seçeneði að depolama eki için 2,0 ana yönetilebilir, switch veya yazýcý uyumluðu gösterir. Çoklu Port desteði ile hýzlý Ethernet baðlantýsýný birçok kullanýcý ile paylaþýrken, uygulama sýrasýnda ayný anda güvenliðin saðlanmasýna da izin verir. Türkçe dil desteði sayesinde çok kolay kurulabilen bu ürün ayný zamanda WPS butonu sayesinde WPS destekli diðer ürünlerde tek tuþ üzerinden eþleþebilir. Aztech 5001EN modeli; 150Mbps kablosuz hýzda iletiþim, çoklu giriþ ve çýkýþlarý (MIMO) destekleyen geliþmiþ að geçididir. WiFi hýzlý kurulum düðmesi sadece birkaç saniye içinde güvenli bir að ile baðlamanýza yardýmcý olur. Çok kullanýcýlý için iþlevsellik paylaþýmý Yönlendirmede ise, 1 port 10/100 AutoMDI / MDIX QoS desteði, yüksek hýzlý geri IEEE802.11n ile 150 Mbps Kablosuz LAN eriþim noktasý için uyumluluk gösterir. Kötü niyetli bilgisayar korsanlarýna karþý güvenliði saðlamak için çoklu oturum, VPN Pass-ve DMZ desteði ile evden çalýþanlar için ilâve AES/WEP/WPA/WPA2 based encryption/mac Address Filtreleme gibi destekler saðlar. Dinamik DNS sunucusu seçimleri sayesinde kullanýcýlarý web veya farklý alan adlarý ile FTP sunucu barýndýrmasýna esneklik verir. ADSL2 + Kablosuz LAN b/g/n Geliþmiþ 1 Port Çevirmeli Að Geçidi tamamen ADSL, ADSL2 ve ADSL2 uyumlu ITU standartlarýna uygun. Aztech 5001EN son WiFi standardý n Draft 2.0 Spec destekler. Türkçe dil desteði sayesinde çok kolay kurulabilen bu ürün ayný zamanda WPS butonu sayesinde WPS destekli diðer ürünlerde tek tuþ üzerinden eþleþebilir. PAROLA hýrsýzlýðý, þifre kýrma veya parola tahmin etme, sanal dünyanýn en ciddî tehditlerinin baþýnda geliyor. Ýnternette farklý ve uzun parolalar oluþturmak ve bunlarý düzenli deðiþtirmek zorunda kalmak, bilgisayar kullanýcýlarý açýsýndan sýkýntýlý görünebilir. Ancak ESET Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuðral'a göre parola hýrsýzlýðý, þifre kýrma ve parola tahmin etme, IT alanýnýn halen en ciddî tehditleri arasýnda yer alýyor. Tuðral, parola belirleme ve yenileme konusunu bir alýþkanlýk haline getirmeyi öneriyor. Þifrelerin ve parolalarýn güvenliði, bilgisayarlarýn giderek daha kýsa sürede daha fazla veriyi iþleyebilmesi dolayýsýyla daha büyük bir problem haline geldi. Bakýldýðýnda, parolalar sadece, kiþinin gerektiðinde hatýrlayýp, bilgisayar klavyesinden girmek zorunda olduðu bir dizi karakterler bütünü olarak görünüyor. Ama , banka, e- devlet, oyun, mesajlaþma gibi sayýsý giderek artan her uygulama için ayrý þifre düzenlemek sevimlilikten uzak bir iþ olarak öne çýkýyor. ESET Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuðral, bu noktada uyarýyor: "Eðer biliþim yapýnýz giriþ doðrulama için sadece parolalar kullanýyorsa; þifrematikler, USB þifre cihazlarý, parmak izi ya da retina doðrulamayý da birlikte kullanan çoklu faktör doðrulama yapan yapýlara göre, çok daha fazla parola çalýnmasý ve saldýrý riski altýndadýr. Maalesef parolalar, bilgisayar kullanýcýsýnýn hatýrlayabilmesi için bazen çok karmaþýk olabiliyorken, parola kýrma araçlarý için ise þaþýrtýcý derecede kolay karakter dizileri olabilmektedir" diyen Tuðral, parola kýrmak için farklý HAFTANIN ÝPUCUSU MIC RO SOFT Tür ki ye Blog'u (blog.mic ro soft.com.tr) Mic ro soft Tür ki ye, blog.mic ro soft.com.tr ad re sin de ki ye ni plat for mu nu bi - li þim se ver le rin be ðe ni si ne sun - du. Bi li þim dün ya sý nýn nab zý ný tu - ta cak ve i çe rik le ri i le ta kip çi le ri - ni ye ni ve ön de ol ma ya dâ vet e - de cek Mic ro soft Tür ki ye Blog'u si te si ni ta kip e de bi lir si niz. Win dows, Of fi ce, Su nu cu ve A raç lar, Mic ro soft Ad ver ti sing, Mic ro soft Dyna mics a na baþ - lýk la rý nýn ya ný sý ra son kul la ný - cý, ya zý lým ge liþ ti ri ci ler, KO BÝ ve ku rum sal müþ te ri le re ö zel yöntemler kullanýldýðýný söyledi. Han gi so run lar ya þa ný yor? Bu tür den sal dý rý la ra kar þý ger çek ko - ru ma yön te mi o la rak çok u zun pa ro la - lar kul lan mak ve ya çok lu fak tör doð ru - la ma kul lan mak sa yý la bi lir. An cak çok u zun ve kar ma þýk pa ro la lar kul lan mak, ka rak ter le rin ko lay ha týr la na ma ma sý dolayýsýyla ters et ki o luþ tu ra bi li yor. Ba zý yön tem ler le kul la ný cý la rýn 12'den 16 ka te go ri le rin yer al dý ðý blog da muhtevalar, Mic ro soft Tür ki - ye'nin yö ne ti ci le ri ve iþ or tak la - rý nýn kat ký la rýy la ha zýr la ný yor. Blog a ra cý lý ðýy la Mic ro soft dün ya sýn da ki son ge liþ me le re u laþ ma fýr sa tý ya ka la yan kul la - ný cý lar, bu sa ye de ü rün ve hiz - met le re, bu ü rün ve hiz met ler - le il gi li i puç la rý na, ger çek leþ ti ri - le cek e ði tim ve et kin lik bil gi le - ri ne, bu or ga ni zas yon lar dan vi - de o la ra, web se mi ner le ri ne, ha - ber le re ve ba þa rý hi kâ ye le ri ne u la þa bi le cek. Zi ya ret et mek i çin; ro soft.com.tr Parolanýzý deðiþtirmekten çekinmeyin! ka rak te re ka dar gö re ce u zun pa ro la la - rý ha týr la ya bil me si müm kün ol sa bi le sa de ce pa ro la i le doð ru la ma yön te mi - nin a þa ðý da ki ler gi bi prob lem le ri ol ma - ya de vam e di yor: * Kul la ný cý lar ay ný pa ro la yý pek çok he sap la rýn da, hat ta gü ven siz ve ya az gü ven li bir or tam o lan in ter net te bi le ay ný an da kul lan mak ta dýr lar. * Kul la ný cý lar ha týr la mak ta zor la na - cak la rý ný dü þün dük le ri pa ro la la rý ný bir yer le re ya zýp, ko lay ca u la þý la bi lir yer ler de sak la ya bi li yor lar. * Pa ro la bil gi le ri ni þif re le me den, düz me tin o la rak i le ten web, e-ma il ve me saj laþ ma pro to kol le ri nin kul la - ný mý çok yay gýn. * Ya zý lým ve do na ným ta ban lý key - log ger (klav ye de ba sý lan tuþ la rý kay - de den prog ram) teh di di söz ko nu su. Ne yap ma lý? Pa ro la hýr sýz lý ðý, þif re kýr ma ve pa ro la tah min et me nin, IT a la nýn da ki ha len en cid dî teh dit ler a ra sýn da ol du ðu nu be lir - ten E SET Tür ki ye Tek nik Mü dü rü Er kan Tuð ral, ko run mak i çin þu tav si ye de bu - lu nu yor: "Bu teh dit le re kar þý en i yi ko ru - ma; harf li-sa yý lý pa ro la, an ti vi rüs ya zý lý - mý, þif re ma tik gi bi çok lu fak tör gü ven lik çö züm le ri kul lan mak ve bil gi sa yar kul - la ný cý la rý nýn gü ven li pa ro la be lir le me ve ye ni le me a lýþ kan lýk la rý e din me si dir." BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... SolidWorks mühendisleri ve amatör tasarýmcýlar birlikte ürün geliþtiriyor TEBRÝK ve DUYURU Düzce Üniversitesini kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Düzce'de kalmak için erkek ve kýz öðrencilerimize ev temin edilir. Ýritibat Telefonlarý: (0532) (0545) Düzce Yeni Asya Temsilciliði TEBRÝK ve DUYURU Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni kazanan bay ve bayan öðrencileri tebrik eder, kalacak yer hususunda yardýmcý olacaðýmýzý duyururuz. Ýrtibat: (0507) (0530) Trabzon Yeni Asya Temsilciliði DÜN YA NIN li der ta sa rým ya zý lý mý So lid Works, Let's Go De sign "Ha di Ta sar la ya lým" si te si i le a ma tör ta sa rým cý lar - la pro fes yo nel uz man ve mü hen dis le ri bir a ra ya ge tir di. Top lu luk ye ni lik çi ü rün pro je le ri ü ze rin de bir lik te ça lý þa - rak ge le ce ðin ta sa rým la rý na im za a tý yor. DS So lid Works Corp. ta sa rým cý la rý ve mü hen dis le ri bu luþ tu ran et ki le þim li web si te si Let's Go De sign "Ha di Ta sar la ya lým", pro je ge liþ tir me et kin lik le riy le bü yük il gi gö rü yor. So lid Works ta sa rým cý ve mü hen dis le ri nin ak - tif ka tý lý mýy la en son o la rak per for mans lý bir be bek a ra - ba sý ta sa rý mý nýn ger çek leþ ti ril di ði si te nin iz le yi ci le ri de ye ni lik çi fi kir le ri i le Let's Go De sign e ki bi ne des tek o lu - yor. Tü ke ti ci ler den ta sa rým cý la ra ge niþ bir ka tý lým cý kit - le si o lan si te de, ye ni lik çi ü rün ta sa rým la rý nýn ve pro to - tip le ri nin So lid Works'ün zen gin 3D CAD ta sa rým o la - nak la rýy la na sýl ha ya ta geç ti ði can lý o la rak iz le ne bi li yor. En son pro je de (Pro ject 3) bir za man la rýn se vi len te - le viz yon di zi si McGyver'ýn he ye can ve ren i cat la rý gi bi yep ye ni bir ü rün ü ze rin de ça lý þan e kip, si te nin ka tý lým - cý la rýy la bir lik te çok ge liþ miþ bir be bek a ra ba sý ta sar la - ma ya ka rar ver di. Be bek a ra ba sý nýn ço cu ðun gü ven li ði - ni sað lar ken, an ne ve ba ba la rýn ih ti ya cý o lan u fak te fek þey le ri de ta þý ma sý ge re ki yor du. An cak ta sa rým za man - la e be veyn le rin ço cuk la rý ný ta þý ya ca ðý kon for lu ve çev - re ci bir a ra ca doð ru ev rim gös ter me ye baþ la dý. Ü rün i çin or ta ya a tý lan a na fi kir den pro to ti pin fi zik - sel ge li þi mi ne ka dar pro je nin ta ma mý, bu si te de ta sa - rým cý ka tý lým cý lar i çin do kü man te e di lir ken, sü re cin her a þa ma sýn da iz le yi ci ler den ge len bil gi ler dik ka te a lý - na rak ta sa rým da i yi leþ tir me ler ya pý lý yor. Let's Go De - sign e ki bi da ha on ce de üs tün ö zel lik le re sa hip bir CAD o fis is kem le si ve çok a maç lý bir spor ka bi ni ni ha - ya ta ge çir miþ ti. So lid Works Ser ti fi kas yon Mü dü rü ve Let's Go De - sign ta kým li de ri o lan Je remy Luc hi ni, ye ni lik çi li ðin ü - rün ta sa rým la rý i çin son de re ce ö nem li ol du ðu gü nü - müz de Let's Go De sign plat for mu nun her yaþ tan ve de ne yim den ka tý lým cý la rý, ta kým ça lýþ ma sý et ra fýn da bir leþ tir di ði ni söy lü yor. Luc hi ni'ye gö re Let's Go De - sign'a ye ni ne sil ta sa rým cý lar ka dar de ne yim li mü hen - dis ler ve en düs tri ta sa rým cý la rý da bü yük il gi gös te re rek ta sa rý mýn sý nýr la rý ný zor lu yor. Let's Go De sign si te si bü yük bir ta sa rým top lu lu ðu - nu bi ra ra ya ge ti rir ken, ge le ce ðin sos yal med ya ka nal la - rý nýn da be lir li uz man lýk lar ve iþ lev sel lik ler doð rul tu - sun da na sýl þe kil le ne ce ði ni gös te ri yor. Meselâ bu plat - form da ha sa rý mýn fark lý par ça la rý ge liþ ti ri lir ken ve he - men her a þa ma da iz le yi ci ler oy la ma ya pa rak or ta ya ko - nan ye ni lik çi ü rün fi kir le ri nin yet kin leþ me si i çin bü yük bir kat ký sað lý yor. E ðer ye ni lik çi ta sa rým lar la il gi le ni yor sa nýz, Pro ject 3'e ko nu o lan ta sa rý mýn bi rin ci ve i kin ci bö lüm le ri go de sign.tv/ web ad re sin den iz le ye bi lir, ay rý - ca Twit ter ve Fa ce bo ok ü ze rin den de So lid Works e ki - bi ve di ðer top lu luk ü ye le riy le de pay la þým da bu lu na bi - lir si niz. Twit ter: ter.com/te amlgd Fa ce bo ok: https://www.fa ce bo ok.com/so lid - works?sk=wall So lid Works hak kýn da da ha faz la bil gi i çin - lid works.com ve lid works.com.tr web ad res le - ri ne baþ vu ru la bi lir.

12

13 Y SPOR 13 HABERLER HAYDÝ 12 DEV ADAM Diego Forlan Ýnter'le anlaþtý URUGUAYLI futbolcu Diego Forlan, Ýnter ile anlaþtýðýný açýkladý. Futbolcu, Madrid'de düzenlediði basýn toplantýsýnda, 4 yýlý Atletico Madrid'de olmak üzere Ýspanya'da geçirdiði 7 yýllýk maceraya son verdiðini ve gelecek sezon Ýnter formasýný giyeceðini söyledi. Atletico Madrid'den ayrýlmanýn kolay olmadýðýný, Ýtalya'ya, hayatý boyunca unutmayacaðý güzel hatýralarla gideceðini ifade eden futbolcu, ''32 yaþýnda Ýnter'e gitme þansýný fazla futbolcu bulamaz. U- marým beklentileri karþýlarým'' diye konuþtu. Villareal ile Atletico Madrid formalarýyla Ýspanya'da iki kez gol kralý olan Forlan, Güney Afrika'daki Dünya Kupasý'nýn en iyi oyuncusu seçilmiþti. Türk atlet Bekele elendi 13. Dünya Atletizm Þampiyonasýnda, bayanlar 5000 metre seçmelerinde yarýþan Almitu Bekele Degfa turnuvaya veda etti. Daegu kentinde yapýlan yarýþta Türk atlet 2. seride yarýþtý. Kendi serisinde, 'lik derecesiyle 9. olan Bekele, genel sýralamada ise 17. sýrada yer alarak þampiyonanýn dýþýnda kaldý. Bekele, bu sezonun en iyi derecesini Stockholm'deki yarýþta ile elde etmesine karþýn, burada o baþarýyý tekrarlayamadý. 23 atletin yer aldýðý, ancak bir atletin start almadýðý yarýþýn finali ise 2 Eylül'de koþulacak. Bu arada, 2 ayrý seçme serisinde yapýlan yarýþlarda 15 atlet finale yükselmeyi baþardý. Tayfur Havutçu YALANLADI FUTBOLDA yürütülen þike soruþturmasý kapsamýnda tutuklu bulunan Beþiktaþ Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun avukatý Nail Gönenli, genç teknik adamýn herhangi bir saðlýk sorununun bulunmadýðýný söyledi. Gönenli, Beþiktaþ Kulübünün internet sitesine yaptýðý açýklamada, 49 gündür Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tayfur Havutçu hakkýnda, hatalý haberler ve gerçek dýþý açýklamalarýn yapýldýðýný belirterek, þunlarý kaydetti: ''Her gün kendisini gören birisi olarak, Tayfur Havutçu'nun herhangi bir saðlýksýz durumu bulunmamaktadýr. Basýnda bahsedildiði þekilde 30 kilo gibi bir kaybý olmamýþtýr. Ramazan ayý boyunca orucunu eksiksiz tutan Havutçu'nun herkes gibi bir iki kilo kaybý olmasý normal, ayrýca saðlýk durumu gayet iyi. Camiamýzýn kendisine olan desteði de en büyük moral kaynaðý. Uðramýþ olduðu haksýzlýk nedeniyle 49 gündür cezaevinde bulunan Havutçu, hukuki süreç sonunda suçsuzluðunun anlaþýlarak tekrar görevine dönmek istiyor. itirazýmýzýn sonucunu bekliyoruz. Türk adaletine olan güvenimiz tam ve haklýlýðýmýzýn ortaya çýkmasýný bekliyoruz.'' BASKETBOL A MÝLLÝ TAKIMI LÝTVANYA'DA BUGÜN BAÞLAYACAK 2011 AVRUPA ÞAMPÝYONASI'NDA A GRUBU'NDAKÝ ÝLK MAÇINDA PORTEKÝZ ÝLE KARÞILAÞACAK. Litvanya'da bugün start alacak 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý finallerinde A Grubunda yer alan 12 Dev Adam bugün Portekiz önünde 856. maçýna çýkacak. FOTOÐRAF: A.A A MÝLLÝ TAKIM, 75 YILLIK TARÝHÝNDE YAPTIÐI 855 MÝLLÝ MAÇTA, 435 GALÝBÝYET, 419 YENÝLGÝ VE 1 BERABERLÝK ALDI. MÝLLÝLER, 2010'DA YAPTIÐI 9 MAÇIN 8'ÝNÝ KAZANARAK DÜNYA ÝKÝNCÝSÝ OLDU. LÝTVANYA'DA bugün baþlayacak 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý Finalleri'nin ilk gününde Portekiz ile karþýlaþacak A Milli Takým, tarihindeki 856. milli maçýna çýkýyor. Saat 17.45'te baþlayacak karþýlaþma NTV Spor'dan canlý olarak ekrana gelecek. Türkiye grubundaki ikinci maçýný perþembe günü Büyük Britanya ile yapacak. ''12 Dev Adam'', 75 yýllýk tarihinde yaptýðý 855 maçýn 435'ini kazanýrken, 419 maçtan yenilgiyle ayrýldý. Milliler, özel bir karþýlaþmada da berabere kaldý. Ay-yýldýzlýlar, tarihindeki ilk maçýný, Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptý. Beyoðlu Halkevi Salonu'nda yapýlan maçý, Türkiye kazandý. Ýlk resmi maçýný ise 1936'da Berlin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunlarý'nda Þili ile oynayan milliler, 7 Aðustos 1936'da yapýlan karþýlaþmada rakibine yenildi. ''12 Dev Adam'' 2010 yýlýnda yaptýðý 9 resmi maçta 8 galibiyet, 1 yenilgi aldý. Türkiye'de yapýlan 2010 Dünya Basketbol Þampiyonasý'nda üst üste 8 maçýný kazanarak, finale yükselen A Milliler, finalde ABD'ye yenilerek, tarihinde ilk kez Dünya ikincisi oldu. Milliler, geçen yýl Dünya Þampiyonasý'nda arka arkaya Fildiþi Sahili, Rusya, Yunanistan, Porto Riko, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Slovenya ve Sýrbistan'ý maðlup etti. EN FARKLI SKORLAR (A) Milli Basketbol Takýmý, tarihinde en farklý skorlu galibiyetini Libya karþýsýnda elde etti. Ýzmir'de F.Bahçe Santos'u Arsenal'e verdi FUTBOL Federasyonunun kararýyla UEFA Þampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe, yabancý futbolcularýyla yollarýný ayýrýyor. Uruguaylý savunma oyuncusu Diego Lugano'yu Fransa'ýn Paris Saint Germain kulübüne veren sarý_lacivertli kulüp, Brezilyalý futbolcusu Andre Santos'un transferi için de yurt dýþýndan kulüplerle görüþmelere baþlandýðýný Borsa'ya bildirdi. Açýklamada, ''Oyuncumuz Andre Clarindo Dos Santos'un transferi konusunda yurt dýþýndan kulüplerle görüþmelere baþlanmýþtýr'' denildi. Sarý_lacivertli kulüp, Andre Santos'un gideceði takým konusunda bir açýklama yapmazken, Brezilyalý futbolcu için Ýngiltere'nin Arsenal ile anlaþmaya varýldýðý öðrenildi. Andre Santos'un yarýn Londra'ya gideceði ifade ediliyor. Fenerbahçe'ye 2009_2010 sezonu öncesi transfer edilen Andre Santos, sarý_lacivertli formayý iki sezon giydi. Arsenal'in Fenerbahçe kulübüne Santos'un transferi için 7 milyon Avro bonservis bedeli ödeme konusunda anlaþtýðý ileri sürüldü. Brezilyalý oyuncu, dün sabah saatlerinde Londra'ya gitti. Andre Santos'un, Ýngiltere'de sözleþme imzaladýktan sonra tekrar Türkiye'ye döneceði ve yönetici, teknik adamlar ve oyuncu arkadaþlarýyla vedalaþacaðýný belirtildi. GÖKHAN GÖNÜL AÇIKLAMASI Öte yandan Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinde Gökhan Gönül'le ilgili çýkan transfer haberleriyle ilgili olarak þu açýklamayý yaptý: "Bugün bazý gazetelerde, futbolcumuz Gökhan Gönül ile ilgili birtakým haberler yer almaktadýr.bahsi gecen bu haberlerde, futbolcumuzun Kulübümüzden ayrýlmak istemediði, ancak Yönetimimizin aldýðý karar gereði futbolcumuzun satýlacaðý yazýlmakta ve bu haberler, içeriði güçlendirmek maksadýyla Gönülsüz gidiþ gibi baslýklarla sayfalarda yer almaktadýr. Yönetimimizin, futbolcumuzun arzusu olmaksýzýn, kendisiyle ilgili transfer kararý almasý söz konusu deðildir." Aziz Yýldýrým umudunu koruyor ÞÝKE soruþturmasý kapsamýnda Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým, avukatlarý aracýlýðýyla, Ramazan Bayramý'ný ve 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutladý. Mesajýnda Fenerbahçeli taraftarlara ve camiaya seslenen baþkan Yýldýrým, þunlarý ifade etti: ''Sizden ayrý geçirdiðimiz bu bayramda, destekleriniz ile güç buluyor, sizden gelen haberlerle yarýna umutla bakýyoruz. Demokratik haklarýmýzý yine hukuk kurallarý çerçevesinde ilk günkü gibi arayan siz taraftarlarýmýza bu vesileyle bir kez daha teþekkür ederim. Tüm Ýslam Aleminin Ramazan Bayramý'ný en içten dileklerimle kutlar; bayramýn herkese mutluluk, huzur ve barýþ getirmesini temenni ederim. Öte yandan, ulusumuz adýna çok önemli bir gün olan 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný da en içten dileklerimle kutlarým.'' Öte yandan adli süreç nedeniyle yine tutuklu bulunan asbaþkanlar Þekip Mosturoðlu ve Ýlhan Ekþioðlu, altyapý koordinatörü Cemil Turan ve mali iþler müdürü Tamer Yelkovan da avukatlarý aracýlýðyla ilettikleri mesajlarla, tüm camianýn Ramazan Bayramý'ný ve 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutladýlar. yapýlan Ýslam Ülkeleri Spor Oyunlarý'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yý tam 97 sayý farkla, yendi. Türkiye, tarihindeki en farklý skorlu yenilgisini ise Hýrvatistan karþýsýnda aldý. Milliler, Almanya'da yapýlan 28. Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nda, 24 Haziran 1993'de Hýrvatistan'a 'lük skorla, 50 sayý farkla yenildi. ÝNGÝLTERE'YE ÜSTÜNLÜÐÜMÜZ VAR 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nda A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, gruptaki rakiplerinden Büyük Britanya'ya üstünlüðü bulunuyor. ''12 Dev Adam'', daha önce Ýngiltere olarak þampiyonalara katýlan, ancak son yýllarda Ýskoçya ve Galler Milli Takýmlarýyla beraber ''Büyük Britanya'' olarak mücadele eden rakibiyle yaptýðý 15 maçta, 9 galibiyet, 6 yenilgi aldý. Rakip potaya 1191 sayý gönderen A Milli Takým, 15 maçta 1077 sayý yedi. Ýngiltere ile ilk kez 1955 yýlýnda Budapeþte'deki Avrupa Þampiyonasý'nda karþýlaþan A Milliler, karþýlaþmadan galip ayrýldý. Rakibiyle ''Büyük Britanya'' olarak en son 2009 yýlýnda Ankara'da yapýlan Efes Pilsen World Cup 8 turnuvasýnda karþý karþýya gelen Türkiye, bu karþýlaþmayý da 34 sayý farkla (87-53) kazanarak, rakibi karþýsýndaki en farklý galibiyetini elde etti. Ýngiltere'de FIBA Turnuvasý'nda rakibine 27 Nisan 1991'de yapýlan maçta 11 sayý farkla (89-78) maðlup olan milliler, en farklý yenilgisi aldý. Ýngiliz kulübü Arsenal'in Fenerbahçe kulübüne Santos'un transferi için 7 milyon Avro bonservis bedeli ödeme konusunda anlaþtýðý ileri sürüldü. F.Bahçe yönetiminin hiç mi suçu yok? Türk futbolu hiç olmadýðý kadar sýkýntý içinde. Þike iddialarýyla baþlayan süreçte F.Bahçe Þampiyonlar Ligi'nden ihraç edildi. Camiadan, Türkiye futbol federasyonu ve UEFA'nýn maksatlý þekilde kendilerini cezalandýrdýðý yönünde açýklamalar geldi. Diðer kulüplerin F.Bahçe'nin bu durumundan memnun olduðunu söylediler. Trabzonspor' un, F.Bahçe'nin yerine Þampiyonlar Ligi'ne alýnmasýna mana veremediklerini söylediler. Yani Trabzonspor'un da þike söylentilerinin i- çinde olduðunu ve F.Bahçe alýnmýyorsa, Trabzonspor'un de alýnmamasý gerektiði açýklamalarý yapýldý. Ve israrla, yönetici Ali Koç tarafýndan Bank Asya ligine düþürülmesi isteði tekrarlandý durdu. Ayný isteði teknik direktör Aykut Kocaman basýn toplantýsýnda yaptý. Bu arada F.Bahçe yeni aldýðý Emenike ve ardýndan önemli oyuncusu Lugano ve Santos'u sattý. Daha da bazý oyuncularýn gideceði söyleniyor. F.Bahçe'nin içine düþtüðü durum gerçekten kabus gibi. Yöneticisi, taraftarý, oyuncusu teknik adamý bir tramvanýn içinde. Tepkilerin normal þartlarda yapýlmayacak cinsten olduðunu herkes görüyor. Hatta Baþbakan bile, teknik adam ve eski futbolcu ve yorumcuyla görüþme yapýp sakin olmalarý yönünde tavsiyesi bile pek etkili olmuþ görünmedi. Süreç yargýda. Emniyet, adý belirlenen þahýslarý zaman zaman çaðýrýp ifadelerine baþ vuruyor. Durumu çöpleþtiren önemli ayrýntý, TFF'nin çeliþkili açýklamalarý ve icraatlarý oldu. Keþke bu konularda aceleci davranmasaydý. Ya da, uefa ile koordineli hareket etseydi bu kadar da hedef olmazdý. Bütün bunlar ýþýðýnda þu sorularla sürece bakmak istiyorum: 1- UEFA'nýn kararý, ispiyonlamalar, TFF'nin yanlý tavrý v.s gibi bütün durumlarý kabul edelim. Bu yaþananlarýn müsebbibi UEFA mý, jurnalciler mi, rakip takýmlar mý, Tff mi? hangisi? Durup dururken mi F.Bahçe'nin Þampiyonlar Ligi'ne katýlýmýna mani olundu? Ýddia edidiði gibi hiç bir sebep yok mu? Asýl hesap sorulmasý gereken kim veya kimler? 2- Bank Asya ligine düþürülmeyi istemenin hiç mantýklý tarafý yok. TFF bu cezayý verirse tamam. Ancak süreç sonunda puan silme cezasý da çýkabilir. Bank Asya'ya düþmek F.Bahçe kulübünü maddi zarara uðratacaðý bilinmiyor mu? Diyelim alt lige düþme talebi kabul edildi. Burada oynarken düþürme cezasý çýkarsa oradan da daha bir alt lige düþürme gerçekleþirse, düþürülmeyi isteyenler hangi durumla karþýlaþacaklarýný tahmin ediyorlar mý? 3- Teknik adamý ve oyuncularý basýn toplantýsý düzenleyip, TFF ve UEFA'yý hedef alan konuþmalarýnýn ceza alabileceði hesabý yapýlmaksýzýn, sorumsuzca ve profesyonelliðe aykýrý hareketlere, neden F.Bahçe kulübü müsaade ediyor? 4- Türkiye'nin ekonomisi en güçlü olan takýmý diye lanse edilen F.Bahçe, neden birden bire haraç mezat önemli oyuncularýný elden çýkarmaya baþladý? 5- Baþkaný hapiste olan diðer idareciler, krizi akl-ý selimle yönetebildiklerini söyleyebilirler mi? 6- Geçmiþte Türkiye'de teþvik primi olduðu bir realite. Sporda Þiddet PYasasý çýktýktan sonra teþvik þike gibi suç oldu. Neden bu iþlere tevessül e- dilmeye devam edildi? Bunu yapanlar her kimse asýl sorgulanmasý gerekenler deðil mi? Sorgulanýlýyorsa neden gocunuluyor? Bu sorulara baþkalarý da eklenebilir. Ancak F.Bahçe kulübünün genel kurul kararý çok doðru ve geç alýnmýþ bir karar. Çünkü baþkaný hapiste. Yeni bir baþkan ve yeni bir yönetim seçilmesi, kulübün yeni bir nefes getirecektir. Trabzonspor'un Þampiyonlar Ligi'ne gönderilmesini art niyetli olarak görmek doðru deðil. Çünkü hiç bir yöneticisi hapiste deðil. Sadece baþkanýn yurt dýþýna çýkýþ yasaðý vardý o da kaldýrýldý. Beþiktaþ'ýn yöneticisi ve teknik adamý hapiste. Kupasýný iade etmedi henüz. UEFA ligine katýlýmý þu an için devam ediyor. Ancak Avrupa Ligi henüz baþlamadý. Bu konuda UEFA yeni bir karar alýp ülkemize bildirebilir. Yani Beþiktaþ da Avrupa liginden ihraç edilebilir. Ziegler Trabzonspor'a gelmekten vazgeçti TRABZONSPOR kulübünün, transfer görüþmeleri yaptýðý ve kulübü Juventus ile anlaþtýðý açýklanan Reto Ziegler transferinde pürüz çýktýðý bildirildi. Bonservisi konusunda kulübü ile anlaþýlan kendisinin de olumlu cevap verdiði belirtilen Ziegler in son anda Trabzonspor'a gelmek istememesi nedeniyle transfer zora girdi. Trabzonspor Genel Sekreteri Hasan Yener, daha önce olumlu cevap alýnan Ziegler'in Trabzonspor'a gelmeye sýcak bakmadýðýný söyledi. Futbolcunun kararýný son anda deðiþtirdiðini ifade eden Yener, görüþmelerin devam ettiðini, ancak futbolcunun kararýndan dönmesinin zor gibi göründüðünü belirtti.

14

15 Y HABER 15 Çocuklara cep i sýnýrlayýn Bebeklerin ve geliþmekte olan çocuklarýn, elektromanyetik radyasyondan yetiþkinlere oranla çok daha fazla etkilendiði ifade edildi. SAKARYA Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Osman Çerezci, bebeklerin ve geliþmekte olan çocuklarýn, elektromanyetik radyasyondan yetiþkinlere oranla çok daha fazla etkilendiðini söyledi. Çerezci, ebeveynlerin çocuklarýnýn cep telefonu görüþmelerini sýnýrlý tutmalarýnýn saðlýk açýsýndan öneli olduðunu belirtti. Çocuklarýn vücutlarýndaki su oranýnýn yüksek olmasý dolayýsýyla elektromanyetik radyasyondan yetiþkinlere oranla çok daha fazla etkilendiklerini ifade eden Prof. Dr. Osman Çerezci, radyasyonun çocuklarýn baðýþýklýk sisteminde bozulmalara sebep olabileceði uyarýsýnda bulundu. Çocuklarýn çok küçük yaþta radyasyon ile tanýþtýðýný kaydeden Çerezci, Çocuklarýn gelecekteki yaþamlarýný saðlýklý bir þekilde sürdürebilmeleri için onlarý radyasyondan mümkün olduðunca uzak tutmak zorundayýz. dedi. Radyasyonun konsantrasyon bozukluðu, hayat kalitesinde düzensizlik, uyku bozukluðu, huysuzluk, sinirlilik ve halsizlik gibi etkiler gösterdiðini anlatan Çerezci, saðlýklý hayat için çocuklarýn radyasyona karþý bilinçlendirilmesi gerektiðini dile getirdi. Sakarya / cihan Nuh un San'at Tufaný projesine ilk destek Malatyalý iþ adamý Nurettin Uður ve Kemal Oðuz dan geldi. Gençleridaðaçýkmaktan kurtaracakprojeyedestek BABASI þehit olan ve Mehmetçik Vakfý nýn bursuyla öðretmen olan Serpil Þahin, niþanlýsý ile birlikte bir proje baþlatýp Doðu da ne kadar çocuðu ve genci kurtarýrsak, o kadar kâr etmiþ olacaðýz diyerek, Nuh un San'at Tufaný projelerine destek için yola çýktý. Þýrnak ýn Cizre Ýlçesi Vatan Ýlköðretim O- kulu sýnýf öðretmeni Serpil Þahin, Malatyalý iþ adamý Kemal Oðuz ile birlikte yaptýðý basýn açýklamasýnda, Nuh un San'at Tufaný isimli projeleri hakkýnda bilgi verdi. Cizre de müzik öðretmenliði yapan niþanlýsý Fýrat Yardýmcý ile birlikte tasarladýklarý Nuh un San'at Tufaný isimli proje ile Cizre deki çocuklarý daða çýkmaktan kurtarmak istediklerini söyleyen Serpil Öðretmen, Cizre de sanatsal a- landa faaliyet gösteren yer yok. Gençler, keman çalarak, resim yaparak, futbol ya da basketbol oynayarak boþ zamanlarýný olumlu þekilde deðerlendirip, özel yetenek kazanacaklar. Böylece kandýrýlýp daða çýkarýlmayacaklar, terörist olmayacaklar ifadelerini kullandý. Babasý Yusuf Þahin in 1984 yýlýnda þehit olduðunu hatýrlatan ve Mehmetçik Vakfý nýn bursu ile o- kuyup öðretmen olan Serpil Þahin, Benim de babam öldü, doðuda birçok çocuðun babasý da öldü. Eþlerini yitiren kadýnlar var. 6 yýl orada kaldýktan sonra niþanlým ile düþündük ki, buradaki çocuklarýn iyi eðitilmesi gerekiyor. Bu nedenle Nuh un San'at Tufaný projesini hazýrladýk. Önce Millî Eðitim Bakanlýðý na projemizi sunduk. Ses çýkmayýnca iþ adamlarýna baþvurduk. Projemiz çerçevesinde ilçeye kültür san'at evi yapýlacak ve çocuklara kurs açýlacaktýr þeklinde konuþtu. Malatyalý iþ adamý Kemal Oðuz ise, Hoca haným niþanlýsýyla beraber projeyi bize anlattý. 750 bin lira deðeri olan projenin 250 bin liralýk kýsmýný iþ ortaðým Nurettin Uður ile karþýlamaya karar verdik. Kalan parayý toplamak için gerekirse baþbakanýmýzýn eþi Emine Erdoðan ile irtibat kuracaðýz dedi. Buradaki insanlarýn çocukken kandýrýlmaya baþlandýðýný anlatan Oðuz, þunlarý söyledi: Belki uzun vadeli proje, ancak uzun vadeli buralardan verim alýnacaktýr. Kandýrýlmak vasýtasýyla daða çýkan insanlarýmýzýn birini kurtarabilirsek kendimizi mutlu sayacaðýz. Ýstanbul / Yeni Asya

16 Urfa da Külünçe'den vazgeçilmiyor ÞANLIURFA DA evlerde hazýrlanan pasta türlerinden Külünçe, bayram tatlarýnýn vazgeçilmezleri arasýnda yer alýyor. Bir çok aile, bayramda tüketip, misafirlerine ikram edecekleri bazý tatlýlarý çarþýdan temin ederken, yörenin bayramdaki geleneksel lezzeti Külünçe yi (Bir tür peksimet veya pasta) ise evlerde özenle hazýrlýyor. Çeþitli baharatlarýn hamura katýlmasýyla hazýrlanan Külünçe, mahallelerdeki fýrýnlarda piþirilerek, gelen misafirlere kolonya ve þekerin ardýndan çayla birlikte ikram ediliyor. Bazý aileler, evlerde yapýmý zahmetli olduðu için ve son yýllarda pastanelerin mönüleri arasýna da giren Külünçe yi, dýþardan alýyor. Þanlýurfa / aa ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y HABERLER AVM gibi hayýr marketi A DA NA DA ÝH TÝ YAÇ SA HÝP LE RÝ Ý ÇÝN O LUÞ TU RU LAN SOS YAL YAR DIM MER KE ZÝ TIP KI A LIÞ VE RÝÞ MER KE ZÝ GÝ BÝ ÝÞ LÝ YOR. DU RUM LA RI NA GÖ RE 3 AY RI GRU BA AY RI LAN ÝH TÝ YAÇ SA HÝP LE RÝ, KEN DÝ LE RÝ NE VE RÝ LEN KART LAR - DA KÝ KRE DÝ LER LE A LIÞ VE RÝÞ YA PI YOR. BELEDÝYENÝN KURDUÐU MERKEZDE 4 BÝN 392 ADET ÜRÜN BULUNUYOR. A DA NA DA mer kez Çu ku ro - va Be le di ye si nin kur du ðu Sos yal Yar dým Mer ke zi ne ge - len ih ti yaç sa hip le ri ken di le ri - ne ve ri len kart lar da ki kre di - ler le a lýþ ve riþ ya pa rak ih ti yaç - la rý ný kar þý lý yor. A lýþ ve riþ mer ke zi man tý ðýy la ça lý þan Sos yal Yar dým Mer ke zi nde ü rün gi riþ ve çý kýþ la rý ka yýt al - tý na a lý na rak bar kot la ný yor. Mer kez de, a yak ka bý dan ký ya - fe te, ev teks ti lin den çe yiz lik eþ ya la ra, kýr mý zý et ten mo bil - ya ya ka dar 4 bin 392 a det ü - rün bu lu nu yor. Ký ya fet al mak is te yen ih ti yaç sa hip le ri ka - bin ler de be ðen dik le ri giy si le ri de ne ye bi li yor. Yar dým Mer - ke zi nden il çe de, muh tar lýk lar a ra cý lý ðýy la be lir le nen 292 yok sul a i le ya rar la ný yor. Ýh ti yaç sa hip le ri a lýþ ve riþ le - ri ni kre di kar tý na ben ze yen gö rü nü me sa hip bir kart la ya - pa bi li yor. Üç ay rý gru ba ay rý - lan yar dým a lan a i le ler den alt grup ta ki le rin kart la rý na her ay, or ta gru ba 2 ay da bir, üst grup ta ki le rin kart la rý na i se 3 ay da bir 100 kre di yük le ni yor. Sos yal Yar dým Mer ke zi nde a yak ka bý 10, ta kým el bi se 20, pan to lon 5, kra vat 1, et 5, ev süs eþ ya la rý 5 ve ço cuk o yun par ký da 20 kre di i le ih ti yaç sa hip le ri ne ve ri li yor. BÝR E LÝN VER DÝ ÐÝ NÝ DÝ ÐE RÝ GÖR ME SÝN ÇU KU RO VA Be le di ye Baþ ka ný Yýl - dý ray A rý kan, þe hir de ör nek bir Sos yal Yar dým Mer ke zi aç týk la rý ný söy le di. Ýl çe de ih ti yaç sa hip le ri nin muh tar lýk lar a ra cý lý ðýy la be lir le - dik le ri ni kay de den Yýldýray A rý - kan, þun la rý kay det ti: Yar dým mer ke zi miz de 8 per so - nel ça lý þý yor. Be le di ye mi ze mü ra - ca at e den ih ti yaç sa hip le ri i çin baþ vu ru for mu dü zen li yo ruz. Ev de ya þa yan fert sa yý sý, e ði tim du ru - mu, ge lir gi der du ru mu nu a raþ tý rý - yo ruz. Form la rý dol du rur ken ki þi - nin ev ih ti yaç la rý ný da be lir li yo ruz. Buz do la bý es ki i se not dü þü lü yor. Ger çek an lam da ih ti ya cý o lan la ra u la þý yo ruz. Ýn ce le me ko mis yo nun - da 3 si ya sî par ti den 3 be le di ye mec lis ü ye miz de gö rev ya pý yor. Bir e lin ver di ði ni di ðer el gör me sin is ti yo ruz. Ýh ti yaç sa hip le ri ne kart - la a lýþ ve riþ im kâ ný sað la dýk la rý ný di le ge ti ren A rý kan, Bu kart la rý a i - le re i si ne ve ri yo ruz. Ýh ti yaç sa hi bi a i le ler bu kart lar la mü ra ca at et ti ði za man ken di si ve di ðer a i le fert le ri i çin a lýþ ve riþ ya pa bi li yor. Ýs te yen ü rü nü ka bin ler de de ni yor. Da ha son ra kar tý ný ci ha za o ku ta rak yap - tý ðý a lýþ ve ri þe gö re kar týn dan kre - di ler dü þü lü yor de di. Bu gü ne ka dar 212 ha yýr se ver - den 17 bin 421 ü rün gi ri þi ya pýl dý - ðý ný bil di ren A rý kan, þöy le de vam et ti: Bu na kar þý lýk 60 bin 291 kre - di ve ril di. Bu ta rih ten i ti ba ren 13 bin 92 a det ü rün i le 38 bin 565 kre di çý ký þý ya pýl mýþ týr. Þu an 4 bin 392 a det ü rün i le 21 bin 726 kre di var. Yok sul la ra ve ri len eþ ya - la rýn ye ni ol ma sý na ö zen gös te ri - yo ruz. Ý kin ci el eþ ya la rýn da te miz ve kul la ný la bi lir ol ma sý na dik kat e di yo ruz. Ý kin ci el eþ ya lar dan giy - si le ri mer ke zi miz de yý ka yýp ü tü le - dik ten son ra ih ti yaç sa hi bi ne ve ri - yo ruz. A da na / a a 23 yaþýndaki Yulia için ihtida töreni düzenlendi. Müs lü man ol dum, ger çek hu zu ru bul dum AN TAL YA NIN Kaþ il çe si ne bað lý Kal kan bel de sin de ya þa yan ve bir Türk le ev len me ka - ra rý a lan Rus Yu li a Lo pa ti na, Müs lü man ol du. Ýs lâm di ni ne geç mek i çin Kaþ Ýl çe Müf tü sü Ya sin A taþ a baþ vu ran Yu li a Lo pa ti na (23) i çin ih ti da tö re ni dü zen len di. Þa hit le rin hu zu - run da Ke li me-i Þe ha det ge ti re rek Müs lü man o lan Lo pa ti na, ken di is te ðiy le Ber fin a dý ný al - dý. Lo pa ti na ya ih ti da bel ge si ni ve ren Müf tü Ya sin A taþ, Rus ça me al li Kur ân-ý Ke rim he di - ye et ti. Kal kan bel de sin de es naf o lan Þa hin Ak gün i le ev le ne ce ði ni be lir ten Lo pa ti na, Müs lü man lar ýn ya þan tý sýn dan çok et ki len di - ði ni söy le di. Ýs lâm ý a raþ týr dý ðý ný ve da ha son ra Müs lü man ol ma ya ka rar ver di ði ni an la tan Lo pa ti na, Ýs lâ mi yet hak kýn da çok ki tap o ku - dum. Þim di ken di mi kuþ lar gi bi ha fif his se di - yo rum. Müs lü man o la rak ger çek hu zu ru bul - dum. Müs lü man ol mak tan gu rur, mut lu luk ve þe ref duy dum de di. Kaþ / a a ATM þif re si ni böy le çal dý lar ÞÝF RE gi rer ken dik kat e din, çün kü ban ka - ma tik le re gi ri len þif re yi o ku ma nýn çok ko lay bir yo lu bu lun du! Ka li for ni ya Ü ni ver si te sin - den üç a raþ týr ma cý, ter mal ka me ra lar yo luy la ban ka ATM le rin de yaz dý ðý mýz þif re le rin o ku - na bil di ði ni or ta ya çý kar dý. Ra po ra gö re; þif re yi gi re rek düð me ye bas tý ðý mýz da, par ma ðý mýz düð me yi ý sý tý yor ve bu ý sý bir sü re düð me ü ze - rin de ka lý yor. Do la yý sýy la ma ki ne den u zak laþ - týk tan son ra bir ter mal ka me ra yo luy la gi ri len þif re a çý ða çý ka rý la bi li yor. A raþ týr ma cý la ra gö re bu yön tem, da ha ön ce ki þif re al gý la ma yön - tem le rin den çok da ha ko lay. Tek so run i se hac ker ýn ba sý lan 4 ra ka mýn sý ra la ma sý ný bil - me me si. An cak ra po ra gö re bu da bü yük bir so run de ðil, zi ra ih ti mal sa yý sý nýn 10 bin den 24 e düþ müþ o lu yor. Bu nun ya nýn da so ðu ma se vi ye si, han gi tuþ la rýn ön ce ba sýl dý ðý ný or ta ya çý ka ra bi lir. A raþ týr ma cý lar, ü re ti ci le re da ha az ba sýnç ge rek ti ren düð me ler kul lan ma sý ný ö ne - ri yor. Bu nun ya nýn da plas tik mad de le rin sý - cak lý ðý da ha u zun ko ru du ðu söy le ni yor; bu ne den le me tal tuþ lar ö ne ri li yor. ntvmsnbc Kumluca'da A min Du â sý ge le ne ði sür dü rü lü yor A N T A L Y A N I N Kum lu ca il çe si ne bað lý Be len Kö yün de yýl lar dýr sür dü rü len fark lý bir bay ram kut - la ma sý, bu yýl da ço - cuk la rýn ka tý lý mýy la de vam et ti ril di. A- min Duâ sý a dý ve ri - len kut la ma da, bay - ram na ma zý ön ce si ca mi ye ge len köy lü - ler, be ra ber le rin de ço cuk la rý ný da köy mey da ný na ge ti ri yor yaþ la rýn da ki ço - cuk lar, köy mey da - nýn da bek ler ken, bay - ram na ma zýn dan çý - kan köy lü ler, ca mi ö - nün de ki sa tý cý lar dan þe ker sa týn a lý yor lar. A lý nan þe ker ler, a çý - lan bir ki li min ü ze ri - ne bo þal tý la rak ka rýþ - tý rý lý yor. Da ha son ra bu þe ker ler, köy mey - da nýn da ki bü tün ço - cuk la ra e þit þe kil de da ðý tý lý yor. Þe ker da - ðý tý mý nýn ar dýn dan köy i ma mý ve ya kö - yün en yaþ lý ki þi si ta - ra fýn dan ço cuk la ra duâ et ti ri li yor. Ço - cuk lar, duâ ya yük sek ses le A min di ye rek ka tý lý yor lar. Be len Kö yün de ya þa yan 80 ya þýn da ki Sab ri Gir - gin, A min Du â sý - nýn ço cuk lu ðun dan bu ya na ya pýl dý ðýn söy le di. Gir gin, bu ge le ne ðin ge le cek ne - sil le re de ak ta rýl ma sý - ný is te di. Kum lu ca / a a

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı