Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik"

Transkript

1 HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/ 5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y YIL: 42 SA YI: ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik TÜR KÝ YE NÝN FA KÝR BI RA KIL DI ÐI NI SÖY LE YEN ÝÞ A DA MI ÝS HAK A LA TON, BU DAR - BE LE RÝ GÖR ME MÝÞ OL SAY DIK BU GÜN AL MAN YA KA DAR ZEN GÝN O LUR DUK DE DÝ. 50 YIL ÖNCE 1 TÜRK, 4 ALMAN A BEDELDÝ A lar ko Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ýs hak A la ton, Tür ki ye nin dar be ler le fa kir bý ra kýl dý ðý ný be lir te rek, Dar be ler ol ma say dý Al man ya o lur duk de di. A Ha ber e ko nu þan A lar ko Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný A la ton, dar be ler le Tür ki ye nin fa kir bý ra kýl dý ðý ný ifade ederek, þöyle konuþtu: "Tür ki ye nin fert ba þý na ge li ri 1950 de Ad nan Men de res ik ti da ra gel di ðin de 200 do lar dý. Al man ya do lar dý. Ya ni Men de res ik ti da ra gel di ði yýl 1 Türk 4 Al man a be del di. 50 yýl geç ti de Al man ya da 36 bin do lar, Tür ki ye 3 bin do lar ol du." 7 KÝÞÝ ÖLDÜRÜLDÜ Su ri ye de bayramda da kan aktý El Ce zi re te le viz yo nu, Su ri - ye nin çe þit li þe hir le rin de bay ram na ma zýn dan son ra dü zen le nen yö ne tim kar þý tý gös te ri ler de, gü ven lik güç le - ri nin aç tý ðý a teþ te 7 ki þi nin öl - dü ðü nü du yur du. Baþ þehir Þam da ki ta ri hî E me vi Ca mi - i ne bay ram na ma zý i çin faz la kim se nin gel me di ði göz len - di. Ha be ri sayfa 7 de SEN HEP FAKÝR KAL DEDÝLER Alaton, "Al man ya biz den 48 de fa da ha faz la mý bü yü dü? Ha - yýr.. Tür ki ye nin a ya ðý na bir gül le bað la dý lar. Dar be ler le Tür ki ye sen koþ ma, sen hep fa kir kal de di ler. Tür ki ye fa kir kal dý de mi yo - rum fa kir bý ra kýl dý. Bu dar be le ri gör me miþ ol say dý bu gün Al man - ya ka dar zen gin o lur du de di. Tür ki ye nin son 10 yýl da ki ge li þi mi - ni a çýk top lum zih ni ye ti ne bað la yan A la ton, bir çok ya ban cý nýn ken di si ne Tür ki ye nin son yýl lar da ki sý ra dý þý bü yü me si ve ge liþ - me si ni sor du ðu nu an lattý Ha be ri sayfa 5 te Dünyada bayram coþkusu Ramazan ayýný geride býrakan Müslümanlar dün yer yüzünü bayram yerine çevirdi. Bayram namazý için camilere koþan Müslümanlar sokaklara taþtý. Gül, kut la ma la rý ilk kez Baþ ko mu tan sý fa týy la ka bul et ti. FO TOÐ RAF: A A BAÞKOMUTAN ABDULLAH GÜL Karargâh ta bir ilk 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý nda bir ilk ya - þan dý. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý Ka rar gâ - hý nda ger çek leþ ti ri len tö ren de Cum hur baþ - ka ný Ab dul lah Gül, kut la ma la rý ilk kez Baþ - ko mu tan sý fa týy la ka bul et ti. Ön ce ki yýl lar da Ge nel kur may Baþ ka ný ve kuv vet ko mu tan la - rý kut la ma la rý ka bul e di yor du. Ha be ri 4 te OLMASI GEREKENÝ YAPTILAR Erdoðan dan TSK ya e-muhtýra kutlamasý Baþ ba kan Recep Tayyip Er do ðan, Ge nel - kur may ýn e muh tý ra yý in ter net si te sin den kal dýr ma sý ný Ol ma sý ge re ke ni yap tý lar, kut lu yo rum de di. Er do ðan, e mek li Or ge - ne ral I þýk Ko þa ner in ses kay dýy la il gi li de - ðer len dir me yap ma yý ah lâ kî bul mu yo - rum di ye rek red det ti. Ha be ri sayfa 4 te Sýnýrlar boþ kaldý Ha be ri sayfa 5 te Kaddafi nin ailesi Cezayir de Ha be ri sayfa 7 de Filistin BM yolunda Ha be ri sayfa 7 de MISIR DA ÝLK ÖZGÜR BAYRAM Mý sýr da 30 yýl lýk Hüsnü Mü ba rek re ji mi - nin so na er me si nin ar dýn dan ilk Ra ma zan Bay ra mý ný Tah rir Mey da ný nda kut - la yan halk öz gür bir bay ram kut la dýk la rý i çin mut lu ol duk la rý ný söy le di. SOMALÝ DE BAYRAM HELVASI So ma li li ler ön ce ge le nek sel bay ram hel - va sý ve ku ra bi ye si ni ye di, son ra Cum hur baþ kan lý ðý Sa ra yý ya nýn da ki Ýs bal - tey si böl ge sin de ki hü kü met ca mi sin de bay ram na ma zý ký lýp bay ram laþ tý. GAZZE DE AÇIK ALANDA NAMAZ Gaz ze de, bay ram na ma zý Han Yu - nus ta yak la þýk 2000 ki þi nin ka tý lý mýy la a çýk bir a lan da kýl dý. ISSN BERLÝN DE CAMÝLERE AKIN Ber lin de ca mi le re a kýn e - den Müs lü man lar baþ ta Türk Þe hit lik Ca mii ol mak ü ze re þehirde ki di ðer ca mi le ri dol dur du. LENÝN MEYDANI DOLDU Kýr gý zis tan ýn baþ þehri Biþ - kek te ki bay ram na ma zý Baþ ba kan lýk bi na sý nýn ö nün de ki Le nin Mey da nýn da ký lýn dý. Ha be ri sayfa 7 de Moskovalý Müslümanlar çifte sevinç yaþadý Rus ya Müf tü ler Kon se yi Baþ ka ný Ra vil Gay nud - din in, bay ram na ma zý hut be sin de Mer kez Ca mii in þa a tý i le il gi li so run la rýn gi de ril di ði ve ge rek li i - zin le rin çýk tý ðý müj de si Müs lü man la rý se vin dir di. Mos ko va da ya þa yan 2 mil yon Müs lü man i çin ye - ter siz ka lan beþ ca mi ye ye ni le ri nin ek len me si i çin ça lýþ ma lar sü rü yor. Ha be ri sayfa 7 de Okuyucularýmýzla bayramlaþtýk /3'te

2 2 Y LÂHÝKA Bayramlarda zikrullaha ve þükre teþvik var Ramazan ve Kurban bayramlarýný Lâ ilâhe illallah larla, Allahü ekber lerle, Elhamdülillah larla Sübhanallah larla süsleyiniz. Câmiü's-Saðîr, No: 2310 / Hadis-i Þerif Meâli Ýnsanýn Bayramlarda gaflet istilâ edip gayr-ý meþrû daireye sapmamak için, rivâyetlerde, zikrullaha ve þükre çok azîm tergîbât vardýr. Tâ ki, bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini þükre çevirip, o nimeti idâme ve ziyadeleþtirsin. Nev-i beþerin aðlanacak gülmelerine, endiþe-i istikbal ve âkýbetbînlik a- desesiyle, gayet þâþaalý bir gece bayramýnda, hapishane penceresinden bakarken, nazar-ý hayâlime inkiþaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum. Sinemada, eski zamanda mezaristanda yatanlarýn vaziyet-i hayatiyeleri göründüðü gibi, yakýn bir istikbalde mezaristan ehli olanlarýn müteharrik cenazelerini görmüþ gibi oldum. O gülenlere aðladým. Birden bir tevahhuþ, bir acýmak hissi geldi. Aklýma döndüm, hakikatten sordum: Bu hayâl nedir? Hakikat dedi ki: Elli sene sonra, bu kemâl-i neþe ile gülen ve eðlenen zavallýlardan elliden beþi, beli bükülmüþ, yetmiþ yaþlý ihtiyarlar gibi; kýrk beþi, mezaristanda çürümüþ bulunacaklar. O güzel simalar, o neþeli gülmeler, zýtlarýna inkýlâp etmiþ olacaklar. Gelmesi muhakkak olan herþey, yakýndýr (Hadis-i Þerif) kaidesiyle, madem yakýnda gelecek þeylerin gelmiþ gibi görülmesi bir derece hakikattir; elbette gördüðün hayâl deðildir. Madem dünyanýn gafletkârâne gülmeleri, böyle aðlanacak acý hallerin perdesidir ve muvakkat ve zevâle mâruzdur. Elbette bîçâre insanlarýn ebedperest kalbini ve aþk-ý bekâya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meþrû dairesinde ve müteþekkirâne, huzurkârâne, gafletsiz, mâsumâne eðlencelerdir ve sevap cihetiyle bâkî kalan sevinçlerdir. Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istilâ edip gayr-ý meþrû daireye sapmamak için, rivâyetlerde, zikrullaha ve þükre çok azîm tergîbât vardýr. Tâ ki, bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini þükre çevirip, o nimeti idâme ve ziyadeleþtirsin. Çünkü þükür nimeti ziyadeleþtirir, gaflet ise kaçýrýr. Lem alar, 28. Lem a, 10. Nükte *** Ý lem eyyühe l-aziz! Tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül, evham zulümatýný daðýtýyor. Lâkin nefsinde, bâtýnýnda, hususî ahvâlinde tefekkür ettiðin zaman, derinden derine tafsilâtla tetkikat yap. Fakat âfakî, haricî, umumî ahvâlâta teemmül ettiðin vakit, sathî, icmâlî düþün, tafsilâta geçme. Çünkü icmalde, fezlekede olan kýymet ve güzellik tafsilâtýnda yoktur. Hem de âfakî tefekkür, dipsiz denize benziyor, sahili yoktur. Ý- çine dalma, boðulursun. Arkadaþ! Nefsî tefekkürde tafsilâtlý, âfâkî tefekkürde ise icmâlî yaparsan, vahdete takarrüb edersin. Aksini yaptýðýn takdirde, kesret fikrini daðýtýr. Evham ise havalandýrýr, enâniyetin kalýnlaþýr. Gafletin kuvvet bulur, tabiata kalb eder. Ýþte dalâlete isâl eden kesret yolu budur. Mesnevî-i Nûriye, s. 124, (yeni tanzim, s. 233) LÛGATÇE: nev-î beþer: Ýnsanoðlu, insanlýk âlemi. endiþe-i istikbal: Gelecek endiþesi. âkýbetbîn: Ýleri görüþlü. Sonunu önceden gören. adese: 1. Mercek. 2. (Mec.) Bakýþ açýsý. inkiþaf: Açýlma, keþfolma. müteharrik: Hareket eden, hareketli. tevahhuþ: Yalnýzlaþma, vahþileþme, yabancýlaþma. kemâl-i neþe: Tam bir neþ e. gafletkârâne: Gafletli bir biçimde. muvakkat: Geçici. zevâl: Son bulma. ebedperest: Sonsuzluða baðlý olan. aþk-ý bekâ: Sonsuzluk aþký. müteþekkirâne: Müteþekkir olarak, teþekkürle, iyilik bilirlikle. huzurkârâne: Gönül rahatlýðýyla. zikrullah: Allah ý zikretme, anma, hatýrlama. sürur: Sevinç. idâme: Devam ettirme. tergîbât: Teþvikler, isteklendirmeler, raðbet vermeler. B Er-Rah man ve Er-Ra hîm te cel li le ri ba ki ci ma il.com / zi nur.com nefsi, rahmâniyetin cilveleriyle, kalbi de rahîmiyetin tecelliyatýyla nimetlendikleri gibi, insanýn aklý da hakîmiyetin letâifiyle zevk alýr, telezzüz eder. 1 u mâ nâ da Be di üzza mân Haz ret le - ri nin þu ge len tesbi ti de çok ma nî dâr - dýr: Ve hem bil ki, Rah mâ ni yet, ra hî - mi yet, ha kî mi yet, â di li yet gi bi ta bir ler, Ce nâb-ý Hakk ýn hem i sim, hem fi il, hem sý fat, hem þe nle ri ne i þa ret e der - ler. 2 Rah mâ ni yet cil ve si, Al lah ýn son suz mer ha met ve þef kat le bü tün mah lû ka - tý rý zýk lan dý ran es mâ sý nýn cil ve si ve Ce nâb-ý Hakk ýn ya rat mýþ ol du ðu bü - tün kul la rý ný bes le me si, ko ru ma sý ve mer ha met et me si dir. Rah mâ ni ye tin cil ve le ri þu had siz kâ i na tý þen len dir mek te, ka ran lýk lý mev cû da tý ý þýk lan dýr mak ta; had siz ih ti yâ cât i çin de yu var la nan mah lû ka - tý ter bi ye e mek te; bü tün kâ i na tý in sa - na mü te vec cih et tir mek te ve her ta - raf ta o na bak tý rýp, mu â ve ne ti ne koþ - tur mak ta ve bu had siz fe zâ yý ve boþ ve hâ li â le mi dol du ra - rak nûr lan dýr mak ta ve þen - len dir mek te; bu fâ ni in sa ný e be de nam zet et mek te, e ze lî ve e be dî bir Zâ ta mu ha tap ve dost yap - mak ta dýr. 3 Ey nefs-i nâ dan Ýþ te, baþ - ta in san o la rak bü tün hay va na týn mun ta za man bir per de-i gayb dan ge - len er zak la rý na bak, Rah mâ ni yet-i Ý - lâ hi ye nin ce mâ li ni gör. 4 ve rah mâ - ni ye tin cil ve le ri ha kî ka tý na râm ol. Ra hî mi yet te cel lî si i se Al lah ýn mer - ha met e di ci lik ve â hi ret te e be dî mü kâ - fat ve ri ci lik vas fý dýr. Hem, bü tün yav ru la rýn mu cî zâ ne i â þe le ri ne ve baþ la rý üs tün de ve an ne - le ri nin si ne le rin de a sýl mýþ tat lý, sâ fî, âb-ý kev ser gi bi i ki tu lum ba cýk sü te te mâ þâ ey le, ra hî mi yet-i Rab bâ ni ye - nin ca zi be dar ce mâ li ni gör. 5 ha kî ka - ti de ra hî mi yet te cel lî si nin en mü þah - has nu mû ne si dir. Ay ný za man da Ra hî mi yet cil ve si U mûm ze min yü zün de ve i çin de ve ha va sýn da ve de ni zin de bü tün zî ha - ya týn ve bil has sa zî rû hun ve bil has sa â ciz ve za yýf la rýn ve bil has sa yav ru la - rýn, hem mad dî ve mi de vî, hem mâ - ne vî bü tün rý zýk la rý ný, þef kat kâ râ ne, ku ru ve ba sit bir top rak tan ve câ mid ve ke mik gi bi ku ru o dun par ça la rýn - dan ya pý lan ve bil has sa en lâ ti fi kan ve fýþ ký or ta sýn dan ge len ve bir dir - hem ke mik gi bi bir tek çe kir dek ten ya pý lan bin ler le ok ka ta am la rýn, vak ti vak ti ne, mu kan nen bir sû ret te, hiç bi - ri ni u nut ma ya rak ve þa þýr ma ya rak, gö zü müz ö nün de, bir dest-i gay bî ta - ra fýn dan ve ril me si 6 ha kî ka ti dir. Hem Gö zü müz le gö rü yo ruz: Bi ri si var ki, bi ze, ze min yü zü nü rah me tin bin ler le he di ye le riy le dol dur muþ, bir zi ya fet gâh yap mýþ ve Rah mâ ni ye tin yüz bin ler le ay rý ay rý lez zet li ta am la rý i çin de di zil miþ bir sof ra et miþ; ve ze - min i çi ni ra hî mi yet ve ha kî mi ye tin bin ler le kýy met tar ih san la rý ný câ mi bir mah zen yap mýþ; ve ze mi ni, devr-i se ne vî sin de, bir ti ca ret ge mi si hük - mün de, her se ne â lem-i gayb dan le - vâ zý mât-ý in sâ ni ye ve ha ya ti ye nin yüz bin çe þit le rin den en gü zel le ri ni i çi ne a la rak yük len miþ bir ne vi se fi ne ve ya þi men di fer gi bi ve her ba ha rý i se, er - zâk ve el bi se mi zi ta þý yan bir va gon hük mün de o la rak biz le re gön de rir, bi zi gâ yet ra hî mâ ne bes let ti rir. Ve bü tün o he di ye ler den, o ni met ler den is ti fâ de et me miz i çin bi ze de yüz ler le ve bin ler le iþ tah lar, ih ti yaç lar, duy gu - lar, his si yât lar, his ler ver miþ tir. 7 Be dî üz za mân Haz ret le ri nin Zi râ in sa nýn nef si, Rah mâ ni ye tin cil ve le riy - le, kal bi de Ra hî mi ye tin te cel lî yâ týy la ni met len dik le ri gi bi... 8 ha kî ka ti i le; Ve ke za Er-Rah mân ni zâm ve a da le - te, Er-Ra hîm de haþ re de lâ let e der. 9 tes bit le ri ni de te fek kür et me ye ça lý þa - lým in þâ al lah. Rah mân is mi i le Yü ce Al lah ken di si - ne î mân e den et me yen, þirk ko þan koþ - ma yan, i tâ at e den ve et me yen bü tün in san la rýn ve mah lû ka tý nýn ih ti yaç la rý ný ve rý zýk la rý ný kar þý la mak ta dýr. Hiç bir mah lûk bu is min cil ve si nin dý þýn da kal - ma mak ta dýr. Hat ta Rah mân is mi i çin Be dî üz za mân Haz ret le ri Zi ra Rah - mân, Rez zak mâ na sý na dýr. Rýzk, be - ka ya se beptir. Be ka, te ker rür-ü vü cût tan (vü cû dun tek râ rýn - dan) i bâ ret tir. 10 de mek te dir. Rah mâ ni yet cil ve si ne fis - le re hi tâp et mek te dir. Çün kü bü tün ne - fis le rin ih ti - yaç la rý Rah mân is mi ge re ðin ce kar þý lan mak ta dýr. Hiç bir nef sin ih ti yâ cý ek sik bý ra kýl mý yor ve ih ti yâç la rý um ma - dýk la rý yer ler den kar þý la ný yor. Böy le ce kâ i nat ta ki ni zâm ve a da let te rah mâ ni yet cil ve si ge re ðin ce ba kýl dý ðýn da her can lý - nýn ih ti yâ cý vakt-i za ma nýn da rah mâ ni - ye tin cil ve le ri ge re ðin ce ye tiþ ti ril mek te ve kar þý lan mak ta dýr. Ne fis, cis mâ nî gý da lar dan lez zet a lýr ve in sa nýn vü cû du nun i dâ me si i çin ge rek li bü tün lez zet li rý zýk lar Rah ma ni ye tin cil ve si dir. O nun i - çin dir ki Rah mân is mi, Rez zak mâ na sý na dýr. Al lah Rah mân is mi muk te zâ sýy la bü tün mah lû ka týn ne fis le ri nin ve rý zýk la rý nýn ih ti yaç - la rý ný kar þý la ya rak tam bir ni zâm ve a da le ti ni gös te rir ken, ra hî mi ye ti ge re ðin ce de ken di si ne î mân e den - le rin kal bî ih ti yaç la rý ný kar þý la mak - ta ve bu i sim haþ rin ve de a hi re tin var lý ðý nýn de li li ni gös ter mek te dir. An cak Ra hîm is mi i se î mân e den le - re hi tâp et ti ði i çin da hâ çok kalp le re te cel lî et mek te ve kalp le rin ih ti yaç la rý - ný kar þý la mak ta dýr. Bu sebep le de Ra - hîm is mi haþ re ya ni a hi re te ba kar. De - mek ki ehl-i î mâ nýn kal bî bü tün ih ti - yaç la rý da hâ çok a hi ret te Ra hîm is mi ge re ðin ce mut ma in e di le cek tir. Hat ta bu dün ya da bi le î mân et me ye mey le - den kalp le re Yü ce Al lah ra hî mi ye ti ge - re ðin ce te cel lî e de rek o ku lu nun kal bî - ne î mân nû ru nu il kâ et mek te dir. Bü tün ne fis le rin ih ti yaç la rý Rah mân is mi ge re ðin ce cil ve si ni gös ter di ði gi bi; o rý zýk la rýn ha kî kî sa hi bi o lan Rez zâk-ý Ke rî mi bil mek ve ta ný mak, Mün im-i Ha kî kî o la rak O na þük ret mek, Hâ - kim-i Ha kîm o la rak O nu zik ret mek ve fik ret mek, Mah bûb-u Ser me dî o la - rak O na mu hab bet duy mak, Kah hâr-ý Zül ce lâl o la rak O ndan kork mak ve O nun rý za sý ný a ra mak, Rabb-i Ra hîm o la rak O na yö nel mek ve O nu is te - mek de Ra hî mi yet te cel lî si dir. Gö rül - dü ðü gi bi Ra hî mi yet te cel li si mad dî de ðil da ha çok mâ ne vî te mâ yül le re ve kal bî te vec cüh le re maz hâ ri yet tir. Al - lah ýn, i râ de-i cüz i ye si ni sarf et tik ten son ra di le di ði ku lu nun kal bi ne koy du - ðu hi dâ yet, fe yiz ve mer ha met de bir Ra hî mi yet te cel li si dir. Al lah Rah mân is mi ge re ðin ce bü tün mah lû ka týn ne fis le ri nin ve rý zýk la rý - nýn ih ti yaç la rý ný kar þý la ya rak ay - rým yap ma dan tam a da le ti ni gös te rir ken, ra hî mi ye ti ge re - ðin ce de ken di si ne î mân e - den le rin ve â ciz, fa kir ve ma - sûm la rýn mâ ne vî ve kal bî ih ti - yaç la rý ný kar þý la mak ta ve bu i sim haþ rin ve de â hi re tin var lý ðý ný is pat et - mek te dir. Rah mân ve Ra hîm, Al lah ý rah me tiy le ta rif e de - rek biz le re bil di rir ler. Al lah ýn son suz rah met ve mer ha met sa hi bi o - lu þu bu i sim ler le da hâ ber rak ve net o la rak gö rül mek te dir. Me se le ye bir de þu nok ta lar dan bak ma ya ça lý þa lým. Ve ke za, Ce lâl, vâ hi di ye tin te cel lî sin den, Ce mal da hi e ha di ye tin te cel lî sin den za hîr o lur. 11 i fâ de sin de ki ben zer lik gi bi; Rah mân is mi vâ hi di ye te, Ra hîm is mi de e ha di - ye te ben zer te cel lî ler gös ter mek te dir. Çün kü vâ hi di yet te cel lî si bü tün kâ i - nat ta zer re den kü re le re ka dar Al lah ýn bir lik te cel lî si i ken, e ha di yet te cel lî si i - se bü tün mev cû dat da ki hu sû sî bir lik te cel lî le ri dir. Bir gü ne þin yer yü zü nü ý - þý ðý ve ý sý sý i le ku þat ma sý vâ hi di yet te - cel li si i se, her par lak ve þef faf eþ ya da ki yan sý ma sý i se e ha di yet te cel lî si dir. Bu ra da Al lah ýn bir o lu þu nu bil di ren Vâ hid ve E had i sim le ri a ra sýn da - ki far ký Rah mân ve Ra hîm i sim le ri a ra sýn da da gö rür ve an la rýz. Vâ hi di - yet Al lah ý bü tün kâ i na týn tek ya ra tý cý - sý o la rak ta ný týr ve bil di rir ken, E had is mi O nun her bir þe yin ya ra týl ma sý i - çin ge rek li bü tün i sim le rin tek sa hi bi o la rak ta ný týr ve gös te rir. Rah mân ve Ra hîm a ra sýn da da böy le bir fark ol - du ðu gö rü lü yor. Her þe yi ku þa tan rah - met vâ hi di yet te cel lî sin den ba kýl dý ðýn - da Rah mân is mi; e ha di yet te cel lî sin - den ba kýl dý ðýn da Ra hîm is mi ni mü þâ - he de e di yo ruz. Rah mân Al lah ýn son - suz rah met sa hi bi ol du ðu nu ih sâs e - der ken, Ra hîm i se Al lah ýn hu sû sî rah - met sa hi bi ol du ðu nu gös te ri yor ve bil - di ri yor. Ya ni Rah mân is mi mad dî ve cis mâ nî te zâ hür le re ve cil - ve le re ba kar ken, Ra - hîm is mi mâ ne vî ve kal bî yâ da rû hî te zâ hür - le re ve te - cel lî le re ba - ký yor ol ma lý - dýr. Ri sâ le-i Nûr ism-i Ha kîm ve ism-i Ra hîm in maz hâ rý ol du ðun dan, Ri sâ le-i Nûr un bir çok yer le rin de, ha kî kat-i rah me tin nük te le ri ve cil ve le ri î zâh ve is pat e dil di ðin den 12 bu ra da, bu ya zý i le o bah re i þa ret e dip o pek u zun kýs sa yý ký sa ke si yo ruz. Dip not lar: 1- Lem a lar, 2005, s: Þuâ lar, 2005, s: Þuâ lar, 2005, s: Þu â lar, 2005, s: Þu â lar, 2005, s: Þuâ lar, 2005, s Þuâ lar, 2005, s Lem a lar, 2005, s: Ý þâ râ tü l-ý câz, 2006, s: Ý þâ râ tü l-ý câz, 2006, s: Mes ne vî-i Nu ri ye, 2006, s: Þu â lar, 2005, s. 268.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 2 Þevval 1432 Rumî: 18 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Berberler sabahakadar mesaiyaptý BAYRAMDA güzel görünmek isteyen vatandaþlar, týraþlarýný son güne býrakýnca berberler sabaha kadar mesai yaptý. Sakarya da bayram týraþý olmak isteyenler, berber ve kuaförlerde kuyruk oluþturdu. Yoðunluk yüzünden talepleri karþýlamakta zorlanan berberler, gece geç saatlere kadar müþterilerine randevu vererek týraþ yaptý. Usta ve kalfalar yoðunluktan baþlarýný kaldýramadý. Ýþlerin fazla olmasý berber esnafýnýn yüzünü güldürdü. Sakarya / cihan Okuyucularýmýzla bayramlaþtýk GELENEKSEL hâle gelen okuyucularýmýzla bayramlaþma bu bayram da gerçekleþti. Okuyucularýmýz bayram namazý için sabahýn erken saatlerinde gazetemizin Güneþli deki merkez tesislerine gelmeye baþladý. Kýlýnan bayram namazýnýn ardýndan okuyucularýmýz, birbirleriyle, gazetemizin çalýþanlarý ve yöneticileriyle bayramlaþtý. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Mehmet Kutlular, çok sayýda okuyucumuzun katýldýðý bayramlaþmada, Ramazan Bayramý nýn Ýslâm âlemi ve insanlýk için barýþ ve huzura vesile olmasý temennisinde bulundu. FOTOÐRAFLAR: MURAT SAYAN Devamsýzlýk yapan öðrenciye sýký takip MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý, devamsýzlýk yapan ilköðretim öðrencilerine yönelik Aþamalý Devamsýzlýk Yönetimi (ADEY) i geliþtirdi. Millî Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Emin Zararsýz imzasýyla, Aþamalý Devamsýzlýk Yönetimi konulu bir genelge yayýnlandý. Genelgede ilköðretim çaðýndaki çocuklarýn okula devamlarý ve okulu zamanýnda diploma a- larak tamamlamalarýnýn önemine dikkat çekildi. Bunun için devamsýzlýðýn erken belirlenmesi, deðerlendirilmesi ve devamsýzlýk yapan çocuða yönelik bireyselleþtirilmiþ uygun müdahalenin yapýlmasýný saðlamak, takibini yapmak amacýyla A- DEY in geliþtirildiði ifade edildi. Genelgeye göre, öðrenci devamsýzlýklarý düzenli olarak e-okul sistemine girilecek. Sistemde yer alan çocuk ve veli bilgileri, sýnýf öðretmeni / rehber öðretmeni tarafýndan her eðitim dönemi baþýnda güncellenecek. Yarým veya bir tam gün özürsüz devamsýzlýk yapan çocuk hakkýnda sýnýf öðretmeni / þube rehber öðretmeni veya ilgili müdür yardýmcýsý tarafýndan telefonla velisi aranacak veya yüz yüze görüþme yapýlacak. Okula devamý saðlanan öðrencinin durumu en az iki eðitim dönemi daha yakýndan izlenecek. Okul tarafýndan çocuðun o- kula devamý saðlanamazsa, yasal yaptýrým baþlatýlacak ve bu durum Ýlçe Risk Takip Kurulu na bildirilecek. Ankara / cihan 31

4 HABERLER HABERLER 4 Y HABER Bakan Eker: Çok geç kalýnmýþ bir karar GI DA Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh di E ker, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te si nin gün cel len me siy le il gi li 27 Ni san bil di ri si nin kal dý rýl ma sý çok geç ka lýn mýþ bir ka rar dýr de di. Ba kan E ker, Va li Mus ta fa Top rak ve AKP mil let ve kil le riy le 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý nýn 89. yýl dö nü mü do la yý sýy - la va li li ðin ö nün de ya pý lan kut la ma nýn ar - dýn dan Ka ra yol la rý Böl ge Mü dür lü ðün de ki res mî bay ram laþ ma tö re ni ne ka týl dý. Ka mu ku rum la rý nýn ve si vil top lum ör güt le ri nin tem sil ci le riy le bay ram la þan Ba kan E ker, ga - ze te ci le rin gün dem de ki ge liþ me ler le il gi li so - ru la rý ný ce vap la dý. Ba kan E ker, ga ze te ci le rin Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün 30 A ðus - tos do la yý sýy la Ge nel kur may Ka rar ga hýn da baþ ko mu tan sý fa týy la kut la ma la rý ka bul et - me si ve Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te si ni gün cel le ye rek 27 Ni san da ki a çýk la - ma yý kal dý rýl ma sýy la il gi li so ru la rý ný þöy le ce vap lan dýr dý: Bun lar Tür ki ye nin nor mal - leþ me si ve si vil leþ me siy le il gi li çok gü zel bir ge liþ me dir. Ol ma sý ge re ken de buy du za ten. Bu nu Tür ki ye i çin bir ka zanç o la rak de ðer - len dir mek lâ zým. Tür ki ye nin de mok ra tik - leþ me si ve si vil leþ me si a dý na a týl mýþ ö nem li bir a dým dýr. 27 Ni san bil di ri si nin kal dý rýl ma - sý çok geç ka lýn mýþ bir ka rar dýr. De mok ra si - ler de böy le bir þey ol maz. Kal dý rýl mýþ ol ma sý o lum lu bir ge liþ me dir. YAÞ da ki ye ni o tur - ma dü ze ni de. Bun lar ol ma sý ge re ken ge liþ - me ler dir. Tür ki ye i çin bir ka zanç týr. Bir ga - ze te ci nin Hü kü me tin gün de min de ka ra o - pe ras yo nu var mý? so ru su ü ze ri ne Ba kan E - ker, hü kü me tin böy le bir ka ra rý ol ma dý ðý ný söy le di. Di yar ba kýr / a a Çe lik: Tür ki ye i yi yol da ÇA LIÞ MA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa - ruk Çe lik, Ge nel kur may Baþ kan lý ðýn in ter - net si te sin de ya pý lan gün cel le me ye i liþ kin Tür ki ye i yi yol da. Son dö nem ler de de mok - ra tik leþ me de al dý ðý mýz me sa fe le ri, va tan daþ - la rý mýz i yi bi li yor. Bü tün ku rum ve ku ru luþ - la rý mýz ta ra fýn dan da tak dir ler kar þý la ný yor de di. Ba kan Çe lik, Ra ma zan Bay ra mý do la yý - sýy la Bur sa Va li li ði nde ger çek leþ ti ri len bay - ram laþ ma prog ra mýn da, 30 A ðus tos Za fer ve Ra ma zan Bay ra mý ný ay ný an da kut la ma nýn se vin ci ni ya þa dýk la rý ný söy le di. Ba kan Çe lik, bir ba sýn men su bu nun, Ge nel kur may Baþ - kan lý ðý nýn in ter net si te si gün cel len di ve e- muh tý ra o la rak ni te len di ri len 27 Ni san ta - rih li a çýk la ma la rý kal dý rýl dý. Bu ko nu da ne ler dü þü nü yor su nuz? so ru su ü ze ri ne de þun la rý söy le di: Tür ki ye i yi yol da. Tür ki ye so run la - rý ný, prob lem le ri ni, ko nu þa rak çö ze bi len en - der ül ke ler den bi ri si. Do la yý sýy la ku ru lu þun - dan bu gü ne Tür ki ye de de ði þim, ge li þim ve ö zel lik le de mok ra tik leþ me a la nýn da ö nem li me sa fe ler al dý ðý mýz ger çek. Son dö nem ler de de mok ra tik leþ me de al dý ðý mýz me sa fe le ri, va - tan daþ la rý mýz i yi bi li yor. Bü tün ku rum ve ku ru luþ la rý mýz ta ra fýn dan da tak dir ler kar þý - la ný yor. Her ül ke nin geç mi þin de sý kýn tý lý dö - nem ler ol muþ tur. Mil let i ra de si nin e ge men - li ði nin tar tý þýl ma dý ðý sü re cin i çin de bu lun - du ðu muz dö nem de, bü tün ke sim le rin, bü - tün ku rum ve ku ru luþ la rýn de mok ra si ye bað lý lý ðý ný gös ter me ye ve bu nu ger çek ten iç - sel leþ tir me ve uy gu la ma ya dö nük bu a dým la - rý son de re ce ö nem li dir. Tür ki ye i yi den i yi ye nor mal le þi yor. Ol ma sý ge re ken ler o lu yor. Gü zel þey ler ya þa ný yor. Gö nül rý za sýy la o lu - yor, e sas i yi ta ra fý bu. Bur sa / a a 363 mül kî a mi rin ye ri de ðiþ ti Ý ÇÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý, 363 mül ki i da re a mi - ri nin gö rev yer le ri ni li ya kat ve ký dem le ri ni dik ka te a la rak de ðiþ tir di. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðýn - dan ya pý lan a çýk la ma da, Mül kî Ý da rî A mir - le ri A ta ma, De ðer len dir me ve Yer De ðiþ tir - me Yö net me li ði ve di ðer mev zu at hü küm le - ri u ya rýn ca Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan her yýl ha zýr la na rak çý kar tý lan ru tin a ta ma ka - rar na me si nin Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra fýn dan o nay lan dý ðý ha týr la týl dý. A - çýk la ma da, müþ te rek ka rar na me i le bu lun - duk la rý yer ler de gö rev sü re le ri ni ta mam la - yan ya da hiz met ve ma ze ret le ri ge re ðin ce ka rar na me kap sa mý na a lý nan 363 mül kî i da - re a mi ri nin gö rev yer le ri nin li ya kat ve ký - dem le ri dik ka te a lý na rak de ðiþ ti ril di ði kay - de dil di. Bu na gö re, Ba kan lýk mer ke zin de gö rev li 7 mül kî i da re a mi ri nin gö rev ye ri nin de ðiþ ti ril di ði, 9 kay ma kam ve 11 va li yar - dým cý sý nýn ba kan lýk mer ke zin de de ði þik gö - rev le re ge ti ril di ði i fa de e dil di. Ka rar na me i le 59 va li yar dým cý sý nýn ye ri nin de ðiþ ti ril di ði, 38 va li yar dým cý sý nýn Kay ma kam lý ða, 1 Va li Yar dým cý sý nýn Ýl Hu kuk Ýþ le ri Mü dür lü ðü ne ge ti ril di ði be lir ti len a çýk la ma da, 162 kay ma - ka mýn nak len ye ri nin de ðiþ ti ril di ði, 69 kay - ma ka mýn va li yar dým cý lý ðý na, 1 kay ma ka mýn Ýl Hu kuk Ýþ le ri Mü dür lü ðü ne a tan dý ðý, 4 Ýl Hu kuk Ýþ le ri Mü dü rü nün de nak len ye ri nin de ðiþ ti ril di ði kay de dil di. A çýk la ma da, Kay - ma kam ken Bü yük þe hir Be le di ye si ne a ta nan 1 mül kî i da re a mi ri nin de tek rar kay ma kam - lý ða a tan dý ðý du yu rul du. An ka ra / a a Gül, tra fik ka za la rý ko nu sun da u yar dý CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, bay ram da ar tan tra fik ka za la rý ko nu sun da va tan daþ la rý u - yar dý. Bay ram na ma zý i çin sa at te Ko ca - te pe Ca mi i ne ge len Gül, na ma zýn ar dýn dan ca mi de ki ler le bay ram laþ tý. Baþ ba kan Yar dým - cý sý Bü lent A rýnç i le ca mi den çý kan Cum hur - baþ ka ný Gül, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, bu gün i ki bay ram bir den kut lan dý ðý ný be lirt ti. Bay ra mýn, bü tün va tan daþ lar i çin ha yýr lý ol ma - sý ný, sað lýk, sýh hat ve a fi yet ge tir me si ni di le yen Cum hur baþ ka ný Gül, þöy le ko nuþ tu: Bu gün - ler, he pi mi zin mut lu luk gün le ri dir. Bü tün va - tan daþ la rý mý zýn a ra sýn da sev gi nin, mu hab be - tin, kar deþ li ðin da ha pe kiþ me si ne ve si le ol ma - sý ný ö zel lik le te men ni e di yo rum. Bu ve si ley le þe hit le ri mi ze bir kez da ha Al lah tan rah met di - li yo rum. Ga zi le ri mi ze ve þe hit a i le le ri ne de hep sa hip çý kýl ma sý ge rek ti ði ni bü tün va tan daþ la rý - ma bir kez da ha ha týr lat mak is ti yo rum. Bu ve - si ley le þu nu da söy le mek is te rim: Dün den be ri ö zel lik le bay ra mý baþ ka yer ler de yap mak i çin se ya hat e den va tan daþ la rý mý zýn dan çok tra fik ka za sý ya pan lar o lu yor. Ger çek ten bay ram da hiç i çi mi ze sin mi yor. Bir kez da ha her ke sin dik ka ti ni çek mek is ti yo rum, lüt fen se ya hat e - den ler tra fik ku ral la rý na hep dik kat et sin ler, dik kat li ol sun lar. Bu bay ram da kim se ye a cý çek tir me sin ler. Þu an da sa yý ço ðal mýþ va zi yet - te. Hal bu ki bi raz dik kat e dil se bun lar ol maz. Bir kez da ha her ke sin bay ra mý ný teb rik e di yo - rum. Gül, ca mi av lu sun da ken di si ni bek le yen ço cuk lar la bay ram la þa rak, fo toð raf çek tir di. Baþ ba kan Yar dým cý sý A rýnç, Cum hur baþ kan lý - ðý Ge nel Sek re te ri Mus ta fa Ý sen ve An ka ra Va - li si A la ad din Yük sel de bay ram na ma zý ný Ko - ca te pe Ca mi i nde kýl dý. An ka ra / a a Bir bi ri mi zi da ha faz la ku cak la ma lý yýz CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, bay - ram lar da kýr gýn lýk la rýn u nu tul ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, Bir bi ri mi zi da ha faz la ku cak la ma lý - yýz. Bir bi ri mi ze da ha faz la de ðer ve ö nem ver - me li yiz de di. Ký lýç da roð lu, Ra ma zan Bay ra - mý ný An ka ra 100. Yýl da ki e vin de kar þý la dý. Ký - lýç da roð lu, 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý kut la ma - la rý i çin A ta türk Kül tür Mer ke zi Hi pod ro - mu na git mek i çin e vin den ay rý lý þý sý ra sýn da ba sýn men sup la rý nýn bay ra mý ný to ka la þa rak kut la dý. Ký lýç da roð lu, bay ram la rýn her kes i çin u mut la bek le nen gün ler ol du ðu nu söy le di. Her yýl bü tün yurt taþ la rýn bay ram da bir a ra ya gel - dik le ri ni an la tan Ký lýç da roð lu, ü zün tü le ri de ðil se vinç le ri pay laþ mak is te dik le ri ni i fa de et ti. Za - ten in sa nýn tabiatýn da bu nun ol du ðu nu di le ge ti ren Ký lýç da roð lu, þöy le de vam et ti: Bay - ram lar da kýr gýn lýk la rý u nut ma lý yýz, bir bi ri mi zi da ha faz la ku cak la ma lý yýz. Bir bi ri mi ze da ha faz la de ðer ve ö nem ver me li yiz. Bu a çý dan bay - ram lar sa de ce bi zim de ðil, bü tün Ýs lâm dün ya - sý i çin ö nem li bir gün. Bü tün Ýs lâm â le mi ne ha - yýr lý u ður lu ol sun. He pi ni zin bay ra mý ný kut lu - yo rum. CHP Li de ri, Ge nel kur may Baþ kan lý - ðý nýn 27 Ni san e-muh tý ra yý in ter net si te sin den kal dýr ma sý na i liþ kin so ru la rý ce vap sýz bý rak tý. Ko nu ya i liþ kin so ru ya Ký lýç da roð lu, On lar ay - rý, si ya set yok kar þý lý ðý ný ver di. An ka ra / ci han Bah çe li, Baþ buð un me za rý na git ti MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, bay ram na ma zý ný Ga zi Mer kez Ca mii nde kýl dý. Na ma zýn ar dýn dan ca mi de ba zý va tan daþ lar la bay ram la þan Bah çe li, da ha son ra es ki MHP Ge nel Baþ ka ný mer hum Al pars lan Tür keþ in me za rý ný zi ya ret et ti. Tür keþ in me za rý ba þýn da par ti li ler le duâ e - den Bah çe li, ka ran fil ler koy du ðu me za rý su la dý. Me za rýn ba þýn da nö bet tu tan la rýn bu lun du ðu ku lü be de bir sü re ka lan Bah çe li, par ti li ler le bay - ram laþ týk tan son ra bu ra dan ay rýl dý. An ka ra / a a Destici, Yazýcýoðlu nun kabrini ziyaret etti BBP Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Des ti ci, Baþ - kan lýk Di va ný ü ye le riy le Ta cet tin Der gâ hý Sul - tan Ca mi i nde bay ram na ma zý ný kýl dýk tan son ra mer hum Muh sin Ya zý cý oð lu nun kab ri - ni zi ya ret et ti. Des ti ci, bir grup par ti li i le Ta - cet tin Der gâ hý Sul tan Ca mi i ne ge le rek bu ra da bay ram na ma zý ný kýl dý. Des ti ci, da ha son ra mer hum Ge nel Baþ kan la rý Muh sin Ya zý cý oð - lu nun kab ri ni zi ya ret e de rek, du a et ti. Bu ra - da ki va tan daþ lar la da bay ram la þan Des ti ci, Türk ve Ýs lâm â le mi nin bay ra mý ný teb rik et ti. Bu bay ra mýn Türk mil le ti nin bir lik ve be ra - ber li ði ne ve si le ol ma sý di le ðin de bu lu nan Des - ti ci þun la rý kay det ti: Türk-Ýs lâm coð raf ya sýn - da zu lüm al týn da yok luk, aç lýk çe ken kar deþ le - ri mi zi u nut ma dýk, u nut tur ma ya ca ðýz. Ön ce - lik le bu bay ra mýn on la rýn kur tu lu þu na, re fa hý - na, öz gür lü ðü ne, gü ven li ði ne, dert le ri nin kur - tu luþ la rý na ve si le ol ma sý ný Ce nâb-ý Al lah tan ni yaz e di yo rum. Bay ram, in þal lah ül ke mi ze bir lik, be re ket ve bol luk ge ti rir. Türk si ya sî ha - ya tý mýz da ki küs kün lük le ri, ger gin lik le rin or ta - dan kalk ma sý na da ve si le o lur in þal lah. Bay ra - mýn en ö nem li ö zel lik le rin den bi ri de küs ve dar gýn la rýn ba rýþ ma sý dýr. Al lah ve Pey gam be - ri mi zin (asm) em ri de bu yön de. An ka ra / a a Ö zel: Ev lât la rý ný za i na nýn ve gü ve nin GE NEL KUR MAY Baþ ka ný Or ge ne ral Nec - det Ö zel, Sev gi li hal ký mýz þun dan e min ol ma lý dýr ki, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin ma - ya sý sað lam dýr. Türk Or du su, Türk Mil le ti - nin bi za ti hi ken di si dir, ay ný has sa si yet le re ve de ðer le re sa hip tir. Bi ze bu gü cü ve ren a ziz mil le ti mi ze Za fer Haf ta sý nda bir kez da ha ses len mek is ti yo rum. Bað rý nýz dan çý kan biz ev lât la rý ný za i na nýn ve gü ve nin de di. Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Ö - zel in bay ram me sa jý, Ge nel kur may in ter - net si te sin de ya yýn lan dý. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin De ðer li Men sup la rý þek lin - de baþ la yan me saj da Or ge ne ral Ö zel, bu - gün, kah ra man Türk or du su nun, halk la bir lik te, va ta na ve ba ðým sýz lý ða yö ne len sal dý rý la ra kar þý ta ri he al týn harf ler le ya zý - lan bir mü ca de le ve re rek ka zan dý ðý Bü yük Za fer in 89 un cu yýl dö nü mü nü ve sev gi, say gý, hoþ gö rü ve ve fa duy gu la rý nýn ön pla na çýk tý ðý, dar gýn lýk ve kýr gýn lýk la rýn ye - ri ni dost luk ve gü ven duy gu la rý nýn al dý ðý çok ö zel gün ler den bi ri si o lan Ra ma zan Bay ra mý ný bir lik te kut la ma nýn coþ ku su nu ya þa dýk la rý ný be lirt ti. Türk Si lâh lý Kuv vet - le ri nin, dün ya nýn fark lý böl ge le rin de ic ra et ti ði ba þa rý lý ba rý þý des tek le me ha re kâ tý i le bütün dün ya nýn tak dir ve say gý sý ný ka - zan dý ðý ný, bir çok ö zel li ðiy le dün ya nýn en i - ti bar lý or du la rý nýn ba þýn da gel di ði ni an la - tan Or ge ne ral Ö zel, þöy le de vam et ti: Son dö nem de, te rör le mü ca de le de ya þa - nan bir kaç a cý mün fe rit o lay kar þý sýn da Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin gü cü nü sor gu - la mak is te yen ler, o nun üs tün ni te lik le ri ni göl ge le ye mez, mo ral ve di sip lin de ðer le ri ni a þýn dý ra maz. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri, dün ol - du ðu gi bi bu gün de bir bü tün o la rak dim dik gö re vi nin ba þýn da ve Yü ce Mil le ti mi zin hiz - me tin de dir. Sev gi li hal ký mýz þun dan e min ol - ma lý dýr ki, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin ma ya sý sað lam dýr. Türk Or du su, Türk Mil le ti nin bi za - ti hi ken di si dir, ay ný has sa si yet le re ve de ðer - le re sa hip tir. Bi ze bu gü cü ve ren a ziz mil le ti - mi ze za fer haf ta sýn da bir kez da ha ses len - mek is ti yo rum. Bað rý nýz dan çý kan biz ev lât la - rý ný za i na nýn ve gü ve nin. An ka ra / a a Kut la ma lar da bir ilk GÜL, 30 A ÐUS TOS DOLAYISIYLA GE NEL KUR MAY KA RAR GÂ HI'NDA ''BAÞ KO - MU TAN'' SI FA TIY LA KUT LA MA LA RI KA BUL E DEN ÝLK CUM HUR BAÞ KA NI OL DU. CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý ve Türk Si lâh lý Kuv vet le ri Gü nü do la yý sýy la Ge nel kur may Ka rar gâ hý nda dü - zen le nen tö ren de teb rik le ri ka bul e de rek, Baþ ko mu tan sý fa týy la kut la ma la rý ka bul e den ilk cum - hur baþ ka ný ol du. Cum hur baþ ka ný Gül ü, Ge nel kur - may Baþ kan lý ðý Ka rar ga hý Þe ref Sa lo - nu nda ki tö ren de, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge - ne ral Nec det Ö zel, CHP Ge nel Baþ ka - ný Ke mal Ký lýç da roð lu, yük sek yar gý or gan la rý nýn baþ kan la rý, Ba kan lar Ku - ru lu ü ye le ri, kuv vet ko mu tan la rý, kon - fe de ras yon, sen di ka ve çe þit li si vil top - lum ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le ri, or ge - ne ral ler, o ra mi ral ler ve Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin di ðer men sup la rý, bü - rok rat lar ve ya ban cý as ke rî a ta þe ler i le di ðer ba zý ku rum ve ku ru luþ la rýn tem - sil ci le ri teb rik et ti. Þe ref Sa lo nu nda, ön ce ki yýl lar da dü zen le nen teb rik tö ren le rin de Ge - nel kur may Baþ ka ný ve kuv vet ko mu - tan la rý kut la ma la rý ka bul e di yor du. Cum hur baþ ka ný Gül, ilk kez ger çek le - þen uy gu la ma ya i liþ kin o la rak, Bu 30 A ðus tos ta baþ ko mu tan o la rak bü tün kut la ma la rý ben ka bul e de ce ðim. Ge - nel kur may Baþ ka ný mýz, Baþ ba ka ný - mýz Mil lî Gü ven lik Ku ru lun dan ön ce yap tý ðý mýz bir ko nuþ ma da Ge nel kur - may Baþ ka ný nýn ge tir di ði bir dü þün - cey di. Biz de çok doð ru bul duk. Uy - gu la ma bun dan son ra böy le o la cak - týr de miþ ti. Cum hur baþ ka ný Gül, kut la ma la rý ka bul e der ken i ki ya nýn da Türk Bay rak la rý yer al dý. Bay rak lar dan bi rin de Cum hur baþ kan lý ðý for su bu lun du ðu gö rül dü. 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý ve Türk Si lâh lý Kuv vet le ri Gü nü; bütün yurt, dýþ tem si li ci lik ler ve Ku zey Kýb rýs Türk Cum hu ri ye - ti nde dü zen le nen tö ren ler le kut - lan dý. An ka ra / a a Gül, 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla Genelkurmay Karargâhý'nda tebrikleri kabul etti. e-muh tý ra kut la ma sý BAÞ BA KAN RECEP TAYYÝP ER DO ÐAN, 'E- MUH TI RA NIN' GE NEL KUR MAY'IN RES MÎ ÝN TER NET SÝ TE SÝN DEN KAL DI RIL MA SI HAK KIN DA, "OL MA SI GE RE - KE NÝ YE RÝ NE GE TÝR DÝK LE RÝ Ý ÇÝN KEN DÝ LE RÝ NÝ KUT LU YO RUM" DE DÝ. BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, e- muh tý ra nýn Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin (TSK) in ter net si te sin den kal dý rýl ma sýy la il gi li o la rak, Biz bu ar zu mu zu da ha ön ce de ön ce ki yö ne tim le re i fa de et miþ tik. On lar bu a dý mý ne den se at ma mýþ tý, a ma þu an da ki Türk Si lâh lý Kuv vet ler yö ne ti - mi, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý mýz, bu a dý - mý at mýþ týr. Do la yý sýy la ol ma sý ge re ke ni ye ri ne ge tir dik le ri i çin ben ken di le ri ni kut lu yo rum de di. Er do ðan, bay ram na - ma zý ný Ha cý Bay ram Ve li Ca mi i nde kýl - dý. Er do ðan, ca mi çý ký þýn da ga ze te ci le rin çe þit li ko nu lar da ki so ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga ze te ce nin 30 A ðus tos ön ce sin de TSK nýn in ter net si te sin e-muh tý ra kal dý - rýl dý. Na sýl de ðer len di ri yor su nuz? so ru su ü ze ri ne Er do ðan, Bu, Türk Si lâh lý Kuv - vet le ri mi zin þu an da ki yö ne ti mi nin ö zel - lik le bir de ði þim, dö nü þü mü de mok ra tik an lam da ba ký þý ný de ðer len dir me si ba ký - mýn dan çok ö nem liy di. Biz bu ar zu mu zu da ha ön ce de ön ce ki yö ne tim le re i fa de et miþ tik. On lar bu a dý mý ne den se at ma - mýþ tý, a ma þu an da ki Türk Si lâh lý Kuv vet - ler Yö ne ti mi, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý - mýz, bu a dý mý at mýþ týr. Do la yý sýy la ol ma sý ge re ke ni ye ri ne ge tir dik le ri i çin ben ken - di le ri ni kut lu yo rum de di. Er do ðan, Es ki Ge nel kur may Baþ kan - la rýn dan I þýk Ko þa ner in bir ses kay dý düþ tü ve ken di si de ka bul et ti. Nok ta sý na vir gü lü ne ka dar ar ka sýn da yým de di. Bu - nu na sýl yo rum lar sý nýz? so ru ü ze ri ne de Þim di bu a çýk la ma la rýn i çin de bir çok þey ler var. Öz e leþ ti ri ler var, a ma bu nun ya nýn da ta bi da ha de ði þik ba zý i fa de ler var ve bun la rýn ü ze rin de bir si ya set çi o la - rak be ra ber ça lýþ tý ðý mýz bir yer de me sai ar ka da þým o la rak þu an da bu nun de ðer - len dir me si ni yap ma yý ö zel lik le ah lâ kî bul mu yo rum. De ðer len dir me si ni ya pa - cak o lan ku rum ve ku ru luþ lar za ten var - dýr, on lar za ten ge re ði ni ya par lar ce va bý - ný ver di. Bir baþ ka ga ze te ci nin Ký lýç da - roð lu nun, si zi ses siz kal mak la il gi li e leþ ti - ri le ri var dý ha týr lat ma sý ü ze ri ne Er do ðan, Ký lýç da roð lu nun ben e leþ ti ri le ri ni, ha ka - ret le ri ni ben pek ta kip e de mi yo rum. O - nun i çin de ðer len dir mi yo rum de di. 30 A ðus tos kut la ma la rý ný bun dan böy le Cum hur baþ kan lýk ma ka mý nýn, Baþ ko mu tan lýk ma ka mý nýn ev sa hip li ði ya pa cak ol ma sý ko nu sun da bir de ðer - len dir me niz o lur mu? so ru su ü ze ri ne i se Er do ðan, Ta biî bu da az ön ce söy - le di ðim gi bi bu de ði þim sü re ci nin ö - nem li bir a dý mý ol du. Sa ðol sun, bu ra da da yi ne Ge nel kur may Baþ ka ný mý zýn böy le bir tek li fi gel di. Biz du rum la fark lý bir ge nel ge yi da ha ön ce ya yýn la - mýþ týk. Ken di le ri bu ge nel ge kar þý sýn da çok da ha ol gun, ö zel bir tek lif le gel di - ler. Sa yýn Cum hur baþ ka ný mýz da böy le bir ge nel ge yi ye rin de bul du ve bu gun - kü teb ri kat bu þe kil de ya pýl mýþ o la cak. Bun dan do la yý ben ken di le ri ni ay rý ca da kut lu yo rum di ye ko nuþ tu. Baþ ba kan Er do ðan, bir ga ze te ci nin Fe ner bah çe yi sor mak is te riz söz le ri ü ze ri ne, O ra yý ka rýþ týr ma ya lým kar - þý lý ðý ný ver di. An ka ra / a a Bayram namazýný Hacý Bayram Veli Camii'nde kýlan Baþbakan Erdoðan, Subayevleri'nde bulunan taksi duraðý çalýþanlarý ile bayramlaþtý.

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr

Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr D P G N L B Þ N I N I L Z B O N U Þ U : Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn BÞÖRÜSÜ SÐINI BN HÇBR ÞLD BUL ORU. N SDC ÜNVRSLRD DÐL, HÇBR RD BUL ORU. BU S NSN HLRIN IRIDIR. NSNLRIN BÞINI ÖRÜP ÖRCÐN, NSIL ÖRCÐN

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı