Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo an n AK Parti Kurulufl Y ldönümü konuflmas AK Parti nin Kurulufl Y ldönümü AK Parti nin Kurulufl Y ldönümü büyük bir coflkuyla kutland B kmadan usanmadan 2B gerçe i Çevre ve Orman Bakan Osman Pepe 2B ye iliflkin sorular m z cevaplad Sosyal güvenlik tek çat alt nda Yeni fl Yasas neler getiriyor? Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Murat Baflesgio lu anlat yor Biliflim Fuar Recep Tayyip Erdo an Biliflim Fuar n n aç l fl nda telekonferans yoluyla bir konuflma yapt Okul kitaplar haz r Milli E itim Bakanl okul kitaplar n n dönem bafl nda haz r olaca n aç klad Önce hizmette kalite çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu, bakanl n n icraatlar n ve projelerini anlatt K rsal alanda sosyal destek Yoksullukla mücadele kapsam nda haz rlanan K rsal Alanda Sosyal Destek Projesi hayata geçti AK Parti nin Ar-Ge çal flmalar Ar-Ge den Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Reha Denemeç yeni projelerini anlatt Ad m ad m Anadolu AK Parti Genel Merkez Kad n Kollar Baflkan Selma Kavaf teflkilat gezilerini anlatt... Ayrıca Medyalan da Atıf Hüseyin, Aktüel Test, kitap ve multimedya dünyasından seçmeler, Eylül Tarihi.. 1

4 E D T Ö R D E N Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:1 Say :4 Eylül 2003 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Osman Güzelgöz Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan ve Ülkü Tafl Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Foto raf Beflir Coflkun Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Murat Mercan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s 1. Ola an Kongreye Do ru... Türkiye Bülteni nin bu say s AK Parti aç s ndan çok önemli ve sevindirici olaylar n s cakl içerisinde ç k yor. Öncelikle geçti imiz günlerde AK Parti nin 2. Kurulufl Y ldönümünü tam anlam yla bir flenlik havas nda kutlad k. Öte yandan, AK Parti ayn günlerde demokratik bir yar fl atmosferinde gerçekleflen il kongrelerini tamamlad. Ama yap lan il kongreleri aras nda Kahramanmarafl il kongresini özellikle anmak istiyorum. Kahramanmarafl il kongresindeki coflku ve heyecan do rusu kelimelerin anlatabilece inin çok ötesindeydi. Burada AK Parti ye yönelik ilgi o denli yo undu ki, kongre stadyumda yap lmak durumunda kal nd. Bu, vurgulamak isterim ki, Türk siyasi tarihinde bir ilki oluflturuyor. Bu vesileyle il baflkanl klar n kazanan arkadafllar m za bu görevlerinde baflar lar dilemek istiyorum. AK Parti il teflkilatlar m z n bu arkadafllar m z n gayretli çal flmalar yla çok daha güçlenece ine yürekten inan yorum. Türkiye Bülteni nin bu ayki say s bir yandan bu heyecan verici geliflmelerin nabz n tutarken, bir yandan da AK Parti iktidar n n Türkiye için bir dönüm noktas oluflturan icraatlar na tan kl k etmeyi sürdürüyor. Bu icraatlar n Türkiye için bir dönüm noktas oluflturdu unu söylerken bunun bir abartma oldu unu düflünmüyorum. Çünkü AK Parti geçmiflin siyasi k s r döngülerini bir kenara b rakarak ve toplumsal bar fl zedeleyen siyasi manevralar n tuza na düflmeksizin, bütün bir toplumu kucaklayan, bütün bir toplumu ça dafl ve demokratik bir Türkiye ye kavuflturmay hedefleyen icraatlar n büyük bir cesaret ve kararl l kla uygulamaya koyuyor. Ve bizler de Türkiye Bülteni yle buna tan kl k ediyor olmaktan dolay büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu arada, bütün okuyucular m zdan, Türkiye Bülteni hakk ndaki görüfl, öneri ve elefltirilerini bize iletmelerini bekledi imizi bir kez daha hat rlatmak istiyorum. De erli görüflleriniz Türkiye Bülteni nin daha ifllevsel ve yararl bir yay n organ olmas na büyük bir katk sa layacakt r. Evet, il kongreleri tamamland. Ve AK Parti flu günlerde, yaklaflmakta olan 1. Ola an Kongresinin heyecan n yafl yor. AK Parti 1. Ola an Kongresi nin herkes için, bütün Türkiye için hay rl olmas n diliyorum. TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL 2003

5 EYLÜL TAR H Sakarya Zaferi Sakarya Savafl Milli Mücadele nin en önemli dönüm noktalar ndand r. II. nönü Zaferi nden sonra Yunanl lar 10 Temmuz 1922 de Türk ordusunu yok etmek için taarruza geçti ve ilerlemeye muvaffak oldu. Zor durumdan kurtulmak isteyen Türk ordusu taktik savunma yapmak için, Mustafa Kemal Pafla n n emriyle Sakarya n n do usuna çekildi. 5 A ustos 1921 de TBMM, Mustafa Kemal Pafla ya Baflkomutan unvan n ve TBMM nin yetkisini kullanma hakk n verdi. 23 A ustos ta Yunanl lar n taarruzuyla bafllayan savafl 13 Eylül e kadar aral ks z 22 gün sürdü. 100 kilometrelik cephe üzerinde yap lan meydan muharebesinde, kuvvetleri yok edilen Yunan ordusu cepheyi terk etmek zorunda kald. Sakarya Zaferiyle birlikte, Türk ordusunun geri çekilme süreci sona ermifltir. lerleme halindeki Yunan ordusunun taarruz kabiliyeti k r lm fl ve kendisini savunmak zorunda b rak lm flt r. Sakarya Zaferi, uluslararas iliflkilere de tesir etmifl, d fl dünyadaki itibar - m z artt rm flt r. Arnold Toynbee ye göre, "Sakarya Savafl, içinde yaflad - m z yüzy l n en büyük savafllar ndan biridir." II. Dünya Savafl n n Bafllamas Hitler yönetimindeki Almanya 1 Eylül 1939 sabah Polonya ya sald rd. Bunun üzerine ngiltere ve Fransa 3 Eylül 1939 da Almanya ya savafl açt. Böylece II. Dünya Savafl bafllad ve 2 Eylül 1945 e kadar devam etti. Türkiye ise II. Dünya Savafl süresince tarafs zl esas alan bir d fl politika izledi. Ama savafl n sonlar na do ru Almanya ve müttefiklerine savafl ilan ederek galip devletlerin yan nda yer ald. zmir Yunan flgalinden Kurtuldu Yunanistan 15 May s 1919 da zmir i iflgal etmiflti. Anadolu içlerine kadar ilerleyen Yunan ordusu 30 A ustos 1922 de Dumlup nar da Baflkomutanl k Meydan Muharebesi nde büyük bir yenilgiye u rad. Bu yenilgiden sonra Bat ya do ru h zla ilerleyen Türk ordusu 9 Eylül de zmir i Yunan iflgalinden kurtard. Preveze Deniz Zaferi Barbaros Hayreddin Pafla komutas ndaki 122 gemilik Osmanl donanmas, Andrea Doria komutas ndaki 246 gemilik Haçl donanmas n Preveze aç klar nda yenilgiye u ratt. 28 Eyül de savafl meydan n terk etmek zorunda kalan Haçl donanmas n n 36 teknesi ele geçirildi. Bu zaferle, Do u Akdeniz den sonra Orta Akdeniz de de Osmanl üstünlü ü sa lanm fl oldu. Kanuni nin tahta ç k fl I. Süleyman 30 Eylül 1520 de tahta ç kt. Yapt kanunlar dolay s yla "Kanunî" unvan n ald. Osmanl mparatorlu u'nun ihtiflam n doru una ç kartm fl olmas dolay - s yla Kanunî Sultan Süleyman, Avrupal larca "Muhteflem Süleyman" olarak an ld. Yaklafl k 46 y l tahtta kalan Kanuni 7 Eylül 1566'da Zigetvar Seferi s ras nda, arkas nda büyük bir imparatorlu u miras b rakarak, hayata gözlerini yumdu. Nürenberg Mahkemeleri bitti II. Dünya Savafl s ras nda savafl suçu iflleyen Nazilerin yarg land Nürenberg Mahkemeleri sona erdi. Mahkeme sonunda Nazilerin önde gelen isimlerinden Göring, Kaltenbunner ve Rosenberg gibi baz kifliler ölüme mahkum edilirken, baz lar da ömür boyu hapis cezas na çarpt r ld. Almanya eski Baflbakan ve Ankara Büyükelçisi Von Papen ise beraat etti. TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL

6 D ünya Aktüalite Atlas CIA, 11 Eylül teröristini y llard r izliyormufl Amerikan Merkezi Haberalma Teflkilat CIA in, 11 Eylül sald r lar n düzenleyen teröristlerden Mervan El fieyhi yi 1999 y l n n Mart ay ndan bu yana izledi i ileri sürüldü. Alman 1. televizyon kanal ARD ile Stern dergisinin araflt rmalar na göre, CIA, 11 Eylül sald r lar ndan yaklafl k 2 buçuk y l önce El fieyhi nin kimli ini ve cep telefonu numaras n, ayr ca Hamburg taki di er teröristlerle iliflkisini biliyordu. Stern dergisinde yer alan haberde, El fieyhi nin, El Kaide örgütü üyesi oldu u tahmin edilen Suriye kökenli Alman vatandafl Haydar Zammar ile olan iliflkisinin de bilindi i ifade edildi. Nikaragua, füzelerini imha etmeyi düflünüyor Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua, bölgedeki askeri güç dengesini bozmamak için uçaksavar füzelerini imha etmeyi düflünüyor. D fliflleri Bakan Norman Caldera, Nikaragua n n sahip oldu u SAM-7 tipi uçaksavar füzelerini, ülkeyi bölgesel seviyede dezavantajl b rakmayacak flekilde imha edebileceklerini söyledi. BM, Irak taki geçici yönetimi tan d BM Güvenlik Konseyi, Irak ta kurulan Geçici Yönetim Konseyi ni memnunlukla karfl lad n belirtti. Güvenlik Konseyi toplant s nda kabul edilen karar tasar s yla, Irak a yard m amac yla bir BM misyonu kurulmas na da yeflil fl k yak ld. ABD taraf ndan haz rlanan karar tasar s, Konsey de 14 oyla kabul edildi. Oylamada, Konsey Baflkanl n yürüten Suriye çekimser kald. Irak n egemenlik ve toprak bütünlü ünün vurguland kararda, Irak ta 13 Temmuz 2003 tarihinde oluflturulan Hükümet Konseyi nin, uluslararas alanda tan nan, temsil kabiliyetine sahip bir Irak hükümetinin oluflturulmas yolunda at lm fl önemli bir ad m oldu u kaydediliyor. Liberya da asilerin lideri: Savafl bitmifltir Liberya da Devlet Baflkan Charles Taylor görevini Devlet Baflkan Yard mc s Moses Blah a devretti. Taylor n görevinden çekilerek Nijerya ya sürgüne gitmesi üzerine, y llard r süren iç savafl n en büyük isyanc örgütü LURD un liderlerinden Seku Fofana, "Savafl bitmifltir, halk n çekti i ac lar sona ermifltir" dedi. Libya, Lockerbie facias nda sorumlulu u üstleniyor Libya hükümetinin, 270 kiflinin ölümüne yol açan Lockerbie facias yla ilgili sorumlulu u üstlenmeye haz rland ve bu konuda ABD, ngiltere ve Libya aras nda anlaflmaya var ld bildirildi. Kaynaklar n verdi i bilgiye göre Libya, Amerikan "PanAm" uça- n n skoçya n n Lockerbie kasabas üzerinde düflürülmesi olay ndan sorumlu oldu unu kabul ettikten sonra, olayda ölen 270 kiflinin yak nlar na tazminat ödeyecek. Tazminat n kifli bafl na 10 milyon dolar olaca bildiriliyor. Öte yandan ngiltere, BM Güvenlik Konseyi nden Libya ya yönelik yapt r mlar n h zla sona erdirilmesi talebinde bulundu. srail deki insan haklar örgütü: El Halil de insan haklar çi neniyor srail de faaliyet gösteren bir insan haklar örgütü, "Bat fieria daki El-Halil kentinin srail denetimindeki bölümünde insan haklar n n ayaklar alt na al nd - n " bildirdi. B Tselem adl sivil toplum kuruluflunun yay mlad raporda, çok say da Filistinlinin, insan haklar ihlalleri yüzünden yaflad klar yerleri terk etmek zorunda kald kaydedildi. Rapora göre, srail ordusunun denetimi alt ndaki bölgede bulunan üç büyük sokakta oturanlar n yüzde 43 ü, Filistin intifadas - n n bafllad 2000 Eylül ünden bu yana evlerini terk etti. 4 TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL 2003

7 talya D fliflleri Bakan : Türkiye nin yeri Avrupa d r AB Dönem Baflkan talya n n D fliflleri Bakan Franco Frattini, "Türkiye nin AB perspektifinin geri dönüflü olmayan bir yol oldu unu" belirtti. Frattini, Atina da yay nlanan Kathimerini gazetesindeki demecinde Türkiye-AB iliflkilerine de inirken, "Türkiye nin yeri Avrupa d r" dedi. ISAF n komutas n NATO devrald Afganistan n baflkenti Kabil de, 5 bin bar fl gücü askeriyle görev yapan Uluslararas Güvenlik ve Destek Gücü nün (ISAF) komutas n NATO devrald. ISAF n komutas n 10 fiubat tan beri ortak olarak yürüten Almanya ve Hollanda dan görevi devralan NATO, böylece 54 y ll k tarihinde ilk kez Avrupa d fl nda bir operasyonun ad m n atm fl oldu. Uganda n n eski diktatörü di Amin öldü Uganda n n eski devlet baflkanlar ndan ve Afrika n n en kötü üne sahip diktatörlerinden di Amin in Suudi Arabistan da öldü. di Amin, 1971 de iktidar ele geçirmifl, 1979 da ise devrilmiflti. ktidar n n bafllang c nda popüler olan di Amin, giderek otoriter hale gelmiflti. di Amin rejimi döneminde, bin Ugandal n n öldürüldü ü ya da kayboldu u tahmin ediliyor. Irak ta terör t rman yor Geçti imiz haftalarda Irak n baflkenti Ba dat da Birleflmifl Milletler merkezinde meydana gelen ve aralar nda BM nin Irak temsilcisi De Mello nun da bulundu u 20 kiflinin öldü ü patlaman n ard ndan, Necef de kana buland. Hz. Ali Camii'ne düzenlenen bombal sald r da Irak slam Devrim Yüksek Konseyi lideri Muhammed Bak r El-Hekim in yan s ra 82 kifli hayat n kaybetti, 175 kifli de yaraland. Filistin yönetimi, Hamas ve slami Cihad la iliflkilerini kesti Filistin Özerk Yönetimi nin, Kudüs te 20 kiflinin ölümüne neden olan intihar sald r s n n ard ndan, Hamas ve slami Cihad la iliflkisini kesti i belirtildi. Karar n, Filistin Baflbakan Mahmud Abbas n, sald r sonras dün gece güvenlik yetkilileriyle yapt toplant da al nd öne sürülüyor. Üst düzey bir Filistinli yetkili, Filistin Yönetimi nin Hamas ve slami Cihad la her türlü diyalo- u durdurmaya karar verdi ini, bu gruplar n Filistin halk n n yüksek düzeydeki milli ç karlar - n zedelemekten sorumlu tutuldu unu söyledi. Filistinli yetkili, "Filistin Özerk Yönetimi, yak nda Hamas ve slami Cihad üyelerine karfl güvenlik tedbirleri alacak" dedi. Türkmen Kurultay, bu ay Kerkük te toplanacak Irak taki Türkmenleri bir araya getirecek olan 3. Türkmen Kurultay, bu ay Kerkük te toplanacak. Kurultay haz rl k heyeti taraf ndan yap lan yaz l aç klamada, Türkmenlerin Saddam rejiminin y k lmas ndan sonra demokrasi için mücadele vermeye haz rland klar belirtildi. Yeni bir internet virüsü: "Lovsan" adl bir virüsün internette yay lmaya bafllad. Yeni virüs Microsoft un Windows iflletim program n n de iflik sürümlerinin yüklü oldu u bilgisayarlara bulafl yor. TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL

8 R. T A Y Y P E R D O A N K NC YILIMIZDA ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ, AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an AK Parti Kurulufl Y ldönümü konuflmas nda geçen iki y l n muhasebesini yapt ve çok önemli mesajlar verdi. 6 TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL 2003

9 De erli arkadafllar m, hepinizi sevgiyle ve dostlukla selaml yorum. Sizlerin flahs nda büyük milletimize en kalbi duygularla muhabbetlerimi sunuyorum. Bundan bir y l önce, AK Parti nin 1. Kurulufl y ldönümünde "aziz milletimizin emaneti emin ellerde olacak" demifltim. flte bugün, aziz milletimizin emanetini ellerinde tafl yan insanlar olarak bir araday z. Bize bu flerefi bahfleden Allah a hamdediyor, omuzlar m za bu flerefli emaneti yükleyen büyük milletimize teflekkür ediyoruz. Milletimiz, 3 Kas m seçimleriyle hem çat flmac, hem statükocu köhne siyaseti tasfiye etmifl ve Türkiye ye yarafl r bir dinamizmle AK Parti yi tek bafl na iktidara tafl - m flt r. Dolay s yla AK Parti, milletimizin kalbinden do mufltur. Milletimizin Adalet ve Kalk nma talebinden do an AK Parti iki y l önce ç kt yolda azim ve kararl l kla yürümektedir. Yolu aç k, yolculu u bereketli olsun. Bundan bir y l önce, partimizin birinci kurulufl y ldönümünde "gerekirse kendimiz bedel ödeyece iz ama, milletimize bedel ödetmeyece iz" demifltim, hat rlars n z. Bu özgüvenle diyorum ki; gördü ünüz gibi, bugüne kadar milletimizin bafl n önüne e dirmedik ve mahcup etmedik. Yar n da milletimizi mahcup ve piflman etmeyece iz. De erli kardefllerim, bugün burada partimizin ikinci kurulufl y ldönümünü kutlamak üzere toplanm fl bulunuyoruz.bu kadar k sa bir zaman içinde, Türkiye siyasi tarihinde bir baflka siyasi partiye gösterilmemifl olan bir teveccühle karfl laflt k. Bu bizim halis niyetimizin, temiz siyaset anlay fl m z n ve milletimizle ayn lisan konufluyor olmam z n getirdi i bir bereketti kuflkusuz. Bu iki y l, genelde Türkiye siyaseti, özelde AK Partililer olarak bizler için, önemli ipuçlar ile doludur. Önce milletimizin bu ülkede siyaset yapmaya azmeden herkese yol gösteren siyasi olgunlu unu takdir etmeliyiz. Milletin Türkiye aflk ve sevgisinden asla flüpheye düflmemeliyiz. Neyin Türkiye nin menfaatine oldu u, neyin olmad konusundaki milli basirete ve engin kavray fla kulak vermekten asla geri kalmamal y z. Biz bu ilkeler fl nda, AK parti olarak yola ç karken dedik ki; Türkiye de millet, siyasetin arkas ndan gitmeyecektir. Türkiye de siyaset her zaman milletin içinden, ba r ndan hayat bulacakt r. Bu nedenle AK Parti nin siyasi anayasas n n de iflmez maddesi olarak da: Önce Millet! Dedik. Ve iflte Türkiye de siyasetin bitme noktas na geldi i, umutlar n k r ld -, kimsenin önünü göremedi i kriz ve bunal m günlerinden sonra siyaset için ak bir sayfa açan partimiz ve iflte icraat - m z. Bu büyük millet davas na omuz veren herkesi flükranla an yorum. Geçen bu iki y l boyunca can n difline takarak AK Parti misyonunu ileriye tafl yan, ideallerine sahip ç kan ve hizmet aflk yla bizimle birlikte yollara düflen herkese kalbi muhabbetlerimi ve teflekkürlerimi sunuyorum. Eminim ki onlar n vicdanlar rahatt r. Çünkü partimizi iktidara tafl yan bu uzun yolda, asl nda sadece AK Parti ye de il, Türkiye nin mutlu ve ayd nl k yar nlar na omuz verdiklerinin bilincindedirler. 3 Kas m seçimlerinden hemen sonra milletimize flunlar söylemifltim: "AK Parti kadrolar milletin emanetine liyakatle sahip ç kacaklard r." Yine o gün demifltim ki: "Biz iktidar sarhofllu una kap lmayaca z. Sak n, hiçbir AK Partili iktidar sarhofllu una ve rehavete kap lmas n, bu emanet bize milletimizin emanetidir." De erli Kardefllerim, sözlerimizin ve ilkelerimizin ne kadar arkas nda durdu umuzu iktidar m z n ilk dokuz ayl k icraat nda gördünüz, bütün Türkiye gördü. "Bugünden sonra Türk siyasetinde hiçbir fley eskisi gibi olmayacak" demifltik. Yine gördü ünüz gibi hiçbir fley eskisi gibi olmad. AK Parti iktidar nda Türkiye, eksi büyümeden, büyümeye geçti. Türkiye, kronik enflasyon canavar n durdurdu ve 18 y l sonra eksi enflasyonla tan flt. Faizler %70 lerden %40 lara indi. Döviz fiyatlar düfltü, kapasite kullan m oranlar artt. flyerleri yeniden istihdam üretir duruma geldi. Borç ödeme rasyosu %100 ler, %90 lardan %70 lere geriledi. Toplumun mayas ndaki bin y ll k kardefllik duygular harekete geçti ve gerilim tasfiye edildi, yerine güven ve istikrar egemen oldu. Yolsuzlara yol göründü ve milletin yolu aç lmaya bafllad. Malzemeden çalanlar hesap vermeye bafllad. Devletin kaynaklar - na ve milletin lokmas na göz diken cüretkar hortumcular n hortumlar kesildi. AK Parti nin yürürlü e koydu u Acil Eylem Plan m zla Türkiye nin öncelikli sorunlar 205 kalemde tespit edildi ve derhal icraata baflland. Her f rsatta toplumla birlikte düflünmeye devam edece- iz dedik ve devletin kap lar n ard na kadar sivil topluma açt k. Ankara ya hapis olmayaca z dedik ve her gün milletimizle birlikte olduk. Türkiye ye nefes ald rd k. De erli kardefllerim, nas l bir Türkiye devrald - m z hepiniz biliyorsunuz. Yüksek enflasyon, ka- TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL

10 mu aç klar ve borç stoku, düflük büyüme, dengesiz gelir da l m, yüksek iflsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk milletin umutlar n alabildi ine zay flatm flt. Türkiye adeta yönetilemez bir hale gelmiflti. Y llar n biriktirdi i demokratik talepler sürekli erteleniyordu. Peki, AK Parti iktidar ne yapt? Adalet ve Kalk nma kavramlar n siyasetimizin temel direkleri yapt.art k hiçbir fleyin eskisi gibi olmayaca flekilde ad mlar att. Bilmelisiniz ki, AK Parti iktidar n n en büyük yat r m demokrasiye olmufltur. Demokrasiye yat r m yaparak gelecek nesillerin güvenli ini, refah ve mutlulu unu garanti alt na ald k. Bu yat r - m n ekonomik de eri ölçülemeyecek kadar büyüktür. Uluslararas iliflkilerden d fl borç ödemelerine, enerji politikalar ndan e itime kadar ekonomik ve sosyal alanlar n hepsinde demokrasiye yapt m z yat r mlar n çarpan etkisi olmufltur. De erli dostlar, art k dünya ile konuflurken bafl m z dik ve aln m z aç kt r. Art k çok yönlü ve uzun dönemli bir d fl politika yürüterek ülkemizin gelece ini güvenceye al yoruz. Türkiye nin uzun dönemli ç arlar n günü birlik siyasete feda etmiyoruz. Ülkemizin tarihi a rl na yarafl r yepyeni bir d fl politika yürütüyoruz. Bu çal flmalar m z sayesindedir ki, Türkiye nin küresel rolü, bölgesel önemi büyük ölçüde artm flt r. Son on y l n toplam kadar diplomatik bir trafik yaflayarak, 9 ayl k AK parti iktidar m zda dünyan n bütün ülkeleriyle tam 377 resmi görüflme, ziyaret gerçeklefltirdik. Daha iktidar m z n ilk gününde Avrupa Birli i, K br s ve Irak meselesi ile yüzleflti imizi biliyorsunuz. Her üç sorun alan nda son derece ince ve diplomatik bir siyaset gelifltirdik. Komflu ülkelerle, Balkan ve Kafkas ülkeleriyle de diplomatik, ekonomik ve siyasi iliflkilerimizde geçmiflin hatalar n telafi ediyoruz. flte Kerkük- Yumurtal k Boru Hatt nda yeniden petrol akmaya bafll yor. Özellikle Do u ve Güneydo u Bölgelerimizi y llard r olumsuz etkileyen s n r ticareti yeniden canlan yor. AB konusunda iliflkilerimiz en üst düzeye gelmifl bulunuyor. K br s ta nereden nereye geldi imizi biliyorsunuz. Bu arada Irak ta bizim olmad m z hiçbir denklemin Irak n normalleflmesine katk s olmayaca n bütün dünya gördü. De erli arkadafllar m, kuflkusuz yapt klar m z ülkemiz için yeterli görmüyoruz. Kendimizi henüz yolun bafl nda kabul ediyor ve ülkemiz için daha yapacak çok iflimiz var diyoruz. Gelece e güvenle koflacak enerjimiz var. Bütün enerjimizi ülkemiz için harcayaca z. Bu arada hepimiz kendi özelefltirimizi, muhasebemizi yapmak durumunday z. ktidarlar n y prat c, yorucu, bozucu özelli i bizleri de ifltirmemeli. Bu konuda hepinizi teyakkuza davet ediyorum. Kimse yapt klar n yeterli görmesin ve kendini rehavete b rakmas n. Omuzlar m zdaki emanet milletin emanetidir. Sevdas n tazelemeyenlerin tökezleyece ini, h z m za yetiflmeyenlerin elenece ini unutmayal m. De erli Arkadafllar m; AK Partililer, bundan böyle de, iktidar sarhofllu u yaflamayacak, kendi menfaatleri için millet menfaatlerini unutmayacak ve hizmet aflk n asla yitirmeyeceklerdir. Çünkü AK Parti, Allah n izniyle Türkiye ye asla ihanet etmeyecek, milletinden ald her bir oyu helal ettirecektir. Bugüne kadar oldu u gibi, bundan sonra da samimi, inançl ve gayretli desteklerinizi bekliyorum. Bundan böyle de AK Parti Türkiye nin itibar na itibar katma kararl l ndad r. Bak n z Türkiye silkinmifl, üzerindeki ölü ölü top ra n atm fl, yeniden nefes almaya bafllam flt r. Gelece e umutla bakabilmek için gereken özgüven yeniden kazan lm flt r. Allah n izniyle bundan böyle Türkiye nin yolu da aç kt r, ufku da aç kt r. Yeter ki, milletimize hizmet etmekten duydu umuz heyecan, ülkemize ve gelece imize olan inanc m z yitirmeyelim. Bu azim ve heyecan bizde var. Ayn heyecan ve azim milletimizde de var. Bu birlik ve beraberli e, bu azim ve heyecana, bu Türkiye aflk na bakarak diyorum ki; bugünler yar nlar n habercisidir. nflallah Türkiye, ülkesi ve milletiyle bir daha e ilmemek üzere aya a kalkacak, sorunlar n tek tek çözecek ve çocuklar na yeniden umut veren bir ülke haline gelecektir. Bunu sizlere gönül rahatl yla müjdeliyorum. Sizler de ayn gönül rahatl yla çocuklar n za müjdeleyin! De erli Arkadafllar, gelece e umutla bakarken, yaflad klar m z unutmamam z, geçmiflten ders almam z gerekiyor. Türkiye nin siyasi ve ekonomik krizlerle kaybetti i y llar hiç hat r m zdan ç karmaman z gerekiyor. Param z n pul oldu u, milli servetin hortumland, yolsuzluklar n her yan sard, gençlerimizin ülkemizin gelece inden umudu kesti- i, yönetenlerin yönetmekten aciz kald, kimseye yarar olmayan tart flmalarla zihinsel enerjimizin çal nd o zor y llar akl m zdan hiç ç karmamam z gerekiyor. Türkiye nin bir daha ayn günlere dönmemesi omuzlar m zdaki emanetin fluurunda olmam za ba l d r. Hiçbir ayr mc l k gözetmeden milletimize hizmet etmeliyiz. Türkiye nin ayn girdaba yeniden sü- 8 TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL 2003

11 Bundan böyle milletimin tek bir kuruflu bile bofla harcanmayacak, tek bir liras bile hortumlanmayacak. rüklenmemesi için dikkatli ve kararl hareket etmemiz gerekiyor. Allah n izniyle bir daha ayn korkulu rüyalar görmeyece iz. Ama bunun için ülkemizde yaflayan her bireyin akl selimle düflünüp hareket etmesi gerekiyor. Hepimiz ayn gemideyiz. Su s zd ran delikleri el birli iyle kapat rsak, gemiyi yüzdürür ve yolumuza esenlik içinde devam ederiz. Bu ülkenin Baflbakan olarak aç kça söylüyorum; Türkiye bugün yak n geçmifliyle karfl laflt r lamayacak kadar iyi bir noktadad r. Ancak flunu da ilave etmeliyim ki, Türkiye henüz bütün sorunlar n çözmüfl, bütün meflakkatlerini aflm fl, bütün dertlerine deva üretmifl de de ildir. Daha yapmam z gereken çok ifl var, açmam z gereken çok yol var. Sadece benim de il, sadece Bakanlar Kurulu ndaki arkadafllar m n de il, sadece Meclis teki arkadafllar m z n da de il, hepimizin, bu ülkede yaflayan herkesin, bu ülkeyi seven her vatandafl m z n yapaca daha çok ifller var. Biliyorum milletimiz bugüne kadar çok fedakarl k yapt ve bu fedakarl klar n n karfl l n da pek göremedi. Ama ben bu kürsüden milletime söz veriyorum. Bundan böyle milletimin tek bir kuruflu bile bofla harcanmayacak, tek bir liras bile hortumlanmayacak, yap lm fl tek bir fedakarl k bile karfl - l ks z kalmayacak. Milletime diyorum ki, bize güvenin, çok yak nda düzlü e ç kaca z. Bize deste inizi esirgemeyin, dualar n z eksik etmeyin. De erli Arkadafllar, bütün içtenli imle inan yorum ki çok yak nda Türkiye de flafa n söktü üne, güneflin ülkemizin her köflesini ayn flekilde ayd nlatt na, s tt na hep birlikte flahit olaca z. Hiç kimsenin merak, endiflesi olmas n, Türkiye art k güvenlik sorunlar n önemli ölçüde aflm fl, huzuru tesis etmifl bir ülkedir. Bar fl ve kardefllik rüzgar yurdumuzun bir ucundan di er ucuna esmektedir. Köylerimizde, kasabalar m zda, flehirlerimizde, vatan m z n köfle buca nda hiçbir vatandafl m z n uykusu korku ve endifleler yüzünden bölünmemektedir. Türkiye bugün güvenli bir ülkedir. Milletimiz birbiriyle eskiden oldu u gibi bugün de s k s k ya kaynaflm fl, düflmanl klar k r lm fl, asayifl problemleri asgariye çekilmifl, kanayan yaralar sar lm flt r. Bu kardeflli in, bu bar fl ikliminin bozulmas na bir daha izin verilmeyecektir. Milletimizin ufkunu karartmak isteyenlere, kardefli kardefle düflman etmek için f rsat kollayanlara Allah n izniyle bir daha meydan verilmeyecektir. Türkiye kendine güvenini de, güvenli ini de bir daha kaybetmeyecektir. Herkes flunu bilmelidir; devletimiz bütün kademeleriyle bu hassas görevin bilincindedir. Yediden yetmifle herkesin içi rahat olsun; Türkiye sahipsiz de ildir. Sessiz kitleler sesini bulmufl, kimsesizler kimine kavuflmufltur. Ülkemizin bugün ulaflt bu sevindirici nokta, istikrarl ve kararl bir yönetimin eseridir. Türkiye bugüne kadar istikrars z yönetimlerin, karar almakta acze düflen çok parçal hükümetlerin, kilitlenen Meclis aritmetiklerinin çok ac s n çekti... 3 Kas m da sand ktan ç kan sonuç, bu vahim tabloya milletin itiraz n ve istikrarl yönetime olan özlemini dile getiriyordu. Bu sonuç ayn zamanda milletimizin AK Parti iktidar ndan beklentilerini de ortaya koymufl oluyordu. Bugün sevinerek görüyoruz ki AK Parti ye gösterilen bu teveccüh, istikrarl, kararl ve sorunlar n üstüne vakit kaybetmeden gidebilen bir hükümet anlay fl n n önünü açm flt r. Bugün iktidara geldi imizden çok daha büyük bir halk deste ine sahibiz. Partimizin il kongreleri tam bir flölen havas nda geçti. Genel kurulumuza daha çok büyüyerek ve coflkumuzu da büyüterek gidiyoruz. zledi imiz siyasetin ne kadar isabetli oldu u gerçe i Türkiye büyük Millet Meclisine de yans m fl bulunmaktad r. Hükümetimiz ayn enerji ve güçle problemlerin üzerine gidebilmektedir. Keza, bürokratik kademelerin de bizdeki bu heyecan paylaflma yar fl na girmifl olduklar n görmek bizi ayr ca sevindirmektedir. Meclisimiz geçmifl dönemlere göre yüzde 40 oran nda daha fazla çal flm fl, tarihinin en verimli çal flma dönemini geçirmifltir. Devlet yönetimimizde uzun y llard r görülmemifl bir uyum ve düzen hüküm sürmektedir. Devletin kurumlar aras nda çat flma ve gerilim yerine ahenk hakim olmufltur. Velhas l yönetimdeki istikrar, bütün ülkemize yay lm fl, iflçisinden sanayicisine, memurundan emeklisine, çiftçisinden esnaf na toplumun bütün kesimleri yeniden devletine ve hükümetine güvenir hale gelmifltir. Bir kere daha görülmüfltür ki istikrarl programlar, istikrarl uygulamalar, istikrarl hükümetler, Türkiye nin bütün hastal klar n n ilac d r. Hükümetimiz bunu aç kça göstermifltir. TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL

12 Bak n z enerjimizin en net olarak yans d alanlardan biri olan enerji sektöründen birkaç örnek veriyorum y l n n ilk alt ay nda elektrik üretimimiz yüzde 6.5 artt. Devlet Su iflleri Genel Müdürlü ümüz Haziran ay nda 4, Temmuz ay nda 8 tane tar msal sulama, içme suyu ve enerji baraj n n ya temelini atm fl ya da hizmete açm fl bulunuyor. TE- DAfi sadece alacaklar n yeniden yap land rarak 1.1 katrilyon liral k bir kayna a ulaflt. Evet, Türkiye Avrupa ile bölge ülkeleri aras nda enerji koridoru haline geliyor. Do algaz ve akaryak t fiyatlar ilk kez düflüyor ve skandallarla ülke gündeminde olan enerji hatlar temizleniyor. fiehirlerimiz bir bir do- algaza kavufluyor. flte Erzurum, Kayseri ve Konya y di er illerimiz takip edecektir... De erli arkadafllar m, evet, ekonomik politikalar m z sosyal politikalarla, d fl politikam z ekonomik hedeflerimizle birlikte yürütüyoruz. Bölünmüfl yollarla Türkiye yi bir flantiyeye çevirdik. Ülkemizin y llard r çözüm bekleyen e itim ve sa l k sorunlar na kal c çözümler üreterek gelece imize yat r m yap yoruz. Gençlerimizin ve çocuklar m z n gelece ine güvenle bakmas n istiyoruz. Bunun için e itim en öncelikli gelece imizdir. Bu yüzden bütün ilkö retim ö rencilerimizin ders kitaplar n ücretsiz olarak da- t yoruz. E itimde haks z rekabeti kald rman n ilk ad m olarak yoksul ailelerimizin çocuklar n devlet eliyle özel okullarda okutmak istiyoruz. lkö retimden üniversiteye kadar haks z rekabetin ve haks z uygulamalar n önünü kapatt gençlerimizin maruz kald bütün yanl fllar telafi etmek istiyoruz. Bafllatt m z Sa l kta Dönüflüm Projesini tamamlad - m zda gerçek anlamda bir sa l k reformu yapm fl olaca z. Türkiye nin tar mda ve hayvanc l kta yeniden kendine yeten bir ülke olmas için her türlü tedbiri al yoruz. Orman vasf n kaybetmifl arazilerin ekonomiye kazand r lmas için büyük bir dirayetle gerçeklefltirdi imiz yasal düzenlemede kararl y z y l n n ilk yar s nda bütün parasal hedeflerimiz tutmufltur. Yüzde 6.5 faiz d fl fazla, yüzde 5 büyüme hedefimiz ile yüzde 20 lik enflasyon hedefimizde sapma yaflanmam fl, güven ve istikrar her alanda belirleyici olmufltur. Mali piyasalar, bankac - l k sektörü, siyasi ve ekonomik dalgalanmalara karfl muhafaza alt na al nm flt r. Bak n z, yan bafl m zda yaflanan savafl n yol açt talep daralmas na ra men ihracat m z ilk yedi ayda yüzde 34.4 oran nda büyüme kaydetmifltir. Temmuz ay nda Cumhuriyet tarihinin rekoru k r lm fl ve bir ayda 4.4 milyar dolarl k ihracat yap lm flt r. 47 tane çevre ve komflu ülke ile ihracat m z geçmifl y llara göre yüzde 46 oran nda artm flt r. Mali milad n kald r lmas, vergi bar fl, çiftçi borçlar ndan, SSK ve Ba -Kur borçlar n n yeniden yap land r lmas na kadar bir dizi ifllemle hem toplumsal bar fl yeniden tesis ettik, hem ekonominin t - kanan kanallar n açt k. Baflta Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Yerel Yönetimler Yasas, Bilgi Edinme Hakk gibi çal flmalar m zla Türkiye nin y llard r çözüm bekleyen yap sal sorunlar n gidermek azmindeyiz. Evet; bu samimiyetin berekete dönüflmesi, gayretin semereye dönüflmesidir. Her fley Türkiye için diye yola ç kt k ve her fleyi Türkiye için yap - yoruz. Kuflkusuz yapt klar m zla yetinmiyoruz ve gelecek ufuklara bak yoruz. Gelecek nesillerin aidiyetinden mutluluk duyaca, gelece ine güvenle bakacaklar bir Türkiye özlüyoruz. Ülkemiz hem dünya ile bütünlensin hem de kendi flerefli mazisine, manevi dinamiklerine sahip ç ks n istiyoruz. Bunun için toplumsal dokumuzun korunmas n, bizi millet k lan de erlerin muhafaza edilmesini hayati derecede önemsiyoruz. Bu topraklarda yaflayan insanlar olarak iddia ile söylüyorum, bizim bütün dünyaya ve uygarl çok kal c etkilerimiz, katk lar m z olacakt r. flte biz, dünyaya buradan bak yoruz. Dünyada hiçbir ülkenin, hiçbir sektörün sahip olmad zenginliklere ve imkanlara sahibiz. Bu zenginlikleri gelecek nesillere emanet b rakmal y z ki, Yar nki Türkiye de yaflayacak insanlar bizi hay rla yâd etsinler. De erli arkadafllar m, iftiharla söylüyorum ki, partimizin program na en çok sinmifl kavram demokrasidir. Ekonomideki istikrar Türkiye yi mali aç dan nas l düzlü e ç kartacaksa, demokrasideki istikrar da toplumsal dirlik ve düzenimizi, birlik ve beraberli- imizi o kadar sa lamlaflt racakt r. Türkiye eksiksiz demokrasiyi fazlas yla hakeden insanlar n yaflad bir ülkedir. Bu ülkede bu saatten sonra hiç kimsenin antidemokratik s n rlamalarla, temsil haklar n n gölgelenmesiyle, temel özgürlüklerinin tart flmaya aç lmas yla u raflmaya niyeti yoktur. Modern demokrasinin tarifi aç k ve nettir. Avrupa Birli i sürecinin sonuna yaklaflmakta olan bir ülkenin, kendi insanlar na özürlü ve kusurlu bir demokrasi tarifi dayatmaktan vazgeçmesi flartt r. Bu ülkenin kendine özgü flartlar oldu unda herkes hemfikirdir. Ancak Türkiye ye özgü bu flartlar n, bu s k nt lar n varl, Türkiye ye özgü bir demokrasi tarifi yapmay hakl ç - karmaz. Türkiye kendi insan na, kendi demokratik geçmifline ve siyasi kültürüne güvenebilecek kadar 10 TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL 2003

13 Devlet yönetimimizde uzun y llard r görülmemifl bir uyum ve düzen hüküm sürmektedir. Devletin kurumlar aras nda çat flma ve gerilim yerine ahenk hakim olmufltur. olgun bir ülkedir. Bize özgü demokrasi tariflerinden, bugünün sosyal ihtiyaçlar na cevap veren ça dafl ve özgürlükçü gerçek demokrasi tariflerine geçmenin vakti geldi diye düflünüyorum. Türkiye tam demokrasiye haz rd r. Türkiye ye özgü s k nt lar n giderilmesi için en büyük garanti de, göreceksiniz, demokrasimizin eksiklerinin giderilmesi yolunda att m z cesur ad mlar olacakt r. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi çat s alt nda gecesini gündüzüne katarak çal flan herkese bir kez daha teflekkür ediyorum. Hassaten AB ye uyum yasalar n n Meclisimizden geçmesi konusunda gösterilen bu gayret benim için gurur kayna d r. Yurtd fl gezilerimiz s ras nda Meclisimizin bu duyarl gayretlerinin d fl çevrelerce ne kadar büyük bir takdirle karfl land na flahit oluyoruz. Bu da bize ayr ca mutluluk veriyor. Ayn mutlulukla söyleyebilirim ki, hükümeti devrald m z günden bu yana AB yolunda ald m z mesafe gerçekten ümit vericidir. Çok yak n bir zamanda bu kararl gayretlerimizin karfl l n görece imize dair inanc m tamd r. Hepinizin de flahidi oldu unuz üzere göreve geldi imiz günden bu yana, dünyan n dört bir taraf na oldukça yo un ve faydal d fl geziler yapt k. Bu temaslar m zda da gördük ki, Türkiye kendi içine kapand kça, kendi problemlerinde bo uldukça, asl nda kendi büyüklü ünü hissetmekten uzaklafl yor. Dünyada Türkiye nin yeri, bugün bizim kendi aram zda konufltu umuzun çok üstünde bir a rl a sahiptir. Yeter ki bizler ülkemizi olmas gerekti i her yerde, bulunmas gerekti i her zaman ve tafl mas gerekti i kadar büyük bir a rl kla temsil edebilelim. çi bofl tekerlemeleri bir tarafa b rakal m art k. Türkiye bar flç ve dostane çabalar n sürdürdü ü sürece, dünyada bir çok dostluk köprüsü, bir çok iflbirli i imkan kurabilecek durumdad r. Bu süre içinde yapt - m z d fl seyahatlerde biz bu sevindirici potansiyeli fazlas yla gördük ve yaflad k. Bu temaslar n semeresi k sa süre içinde hem siyasi, hem de ekonomik olarak görülmeye bafllanm flt r. Unutmayal m ki, komflumuz ve s n rdafl m z olan bir ülkede önemli bir savafl felaketi yafland. Türkiye nin maddi ve manevi olarak etkilenmesi kaç n lmazd. Bir yandan insani hassasiyetlerimizi, komfluluk ve kardefllik hukukumuzu gözetirken, di er yandan da ülkemizin menfaatlerini korumak durumundayd k. Bu zor ikilemi en az zararla aflt m za inan yorum. Türkiye bu badireden demokrasisine olan inanc n, bölgedeki a rl n ve tarihsel misyonunu tazeleyerek ç km flt r. nflallah ülkemizin ve yer ald m z bölgenin menfaatlerine uygun olarak bar fl n tesisinde de üzerimize düfleni yapaca z. Bar fl, bölgemizde ve dünyada birinci önceli imizdir ve bundan da vazgeçmeyece iz. De erli Arkadafllar, Kuflkusuz bu y l dönümünde, iktidar m z n yapt tüm çal flmalar size aktarmam mümkün de ildir. Yapt klar m z öyle bir-iki konuflma çerçevesine s abilecek ölçüde de de ildir. Ama özet bab nda flu kadar n rahatl kla söyleyebilirim. Bizim iktidar m zla herkes önünü görmeye bafllad. Özel sektöre büyük bir dinamizm geldi. Bunu son befl ay içinde 60 n üzerinde kat ld m aç l fllarda çok net gördüm. Sanayicimiz, yat r mc m z yeniden nefes ald. Piyasalar güven kazand. Kredibilitemiz artt. Türkiye yeniden dünyan n her köflesinde yat r m yapan ve dünyan n her köflesinden yat r mc lar kendisine çeken bir noktaya do ru hareketlendi. Tabii ki, henüz yolun bafl nday z, çal flmalar m z istikrarl biçimde sürecek. Genifl halk kesimlerimizin bu rahatlamay daha fazla hissedebilece i günler de yak nd r. flsizli in azald n, çal flanlar m z n emeklerine karfl l k olabilecek ücretler almaya bafllad klar n inflallah hep birlikte görece iz. Kimse umudunu ve heyecan n kaybetmesin. Türkiye tafl d büyük ekonomik potansiyelle önümüzdeki on y llara damgas n mutlaka vuracakt r. Allah yolumuzu aç k etsin. AK Partinin ikinci kurulufl y ldönümü milletimize, ülkemize hay rl ve u urlu olsun. Her fley Türkiye için. TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL

14

15 Y I L D Ö N Ü M Ü AK PART ye gönül verenlerin büyük ve coflkulu kat l m yla tam bir flenlik havas nda geçen kutlamalar partiye yeni kat l mlarla ayr bir anlam kazand. AK Parti nin 2. kurulufl y ldönümü kutlamalar Foto raflarla AK Parti Sergisi nin aç l fl yla bafllad D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, parti genel merkezinde düzenlenen Foto raflarla AK Parti Sergisi nin aç l fl nda yapt konuflmada AK partinin iki y l önce 14 A ustos'ta kuruldu unu hat rlatarak, ''flaibelerin, adam kay rmalar n, bir sürü soru iflaretlerini içinde tafl yan bir dönem kapand ve Türkiye'de yeni bir dönem aç ld '' dedi. Gül, sergi aç l fl dolay s yla yapt konuflmada, AK Parti kurulduktan sonra Anadolu'yu ''gergef'' ifller gibi ad m ad m dolaflt klar n ve seçimler geldi inde de siyasi tarihte benzerine rastlanmayacak flekilde halk n kendilerini ba r na bast - n ve tek bafl na iktidara getirdi ini anlatt. Gül, konuflmas n flu sözlerle sürdürdü: "Türkiye'de reform paketleri ç kt, demokrasinin standartlar gelifltirildi, ekonomi düzene sokuldu. ki sene önce flunlar flunlar yapaca- z desek inanmayaca n z, rüya m görüyorsunuz diyece iniz fleyler Türkiye'de gerçeklefltirilmeye bafllad. Ümit ediyoruz ki bu daha iyi bir flekilde devam edecektir. Bu olumlu trend daha da geliflecektir. Türkiye ve Türk halk özledi i günlere kavuflacakt r. Tekrar Türkiye'ye zenginlik gelecektir, halk arzu etti i flekilde yaflamaya bafllayacak, iflsizlik sona erecek. Yat r mlar artacak, Türkiye, yabanc sermaye için çok daha kårl bir ülke haline gelecektir.'' Düzenlenen foto raf serginin AK Parti n n iki y l n n bir özeti oldu unu belirten Gül, flimdiye kadar yapt klar yla yetinmeyeceklerini ve bundan sonra daha yapacak çok fleyleri oldu unu da sözlerine ekledi. D fliflleri Bakan ve Baflbakan yard mc s Abdullah Gül ün aç l fl n yapt - foto raf sergisi izleyenler taraf ndan büyük bir ilgi gördü.

16 Y I L D Ö N Ü M Ü AK Parti nin 2. kurulufl y ldönümü dolay s yla Baflbakan Erdo an ve AK Parti Kurucular Kurulu An tkabir i ziyaret etti Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti'nin 2. kurulufl y ldönümü dolay s yla AK Parti kurucular kurulu üyeleriyle birlikte An tkabir'i ziyaret ederek, Atatürk ün kabrine çelenk koydu. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve kurucular kurulu üyeleri aslanl yoldan yürüyerek An tkabir tören alan na geldiler. Baflbakan Erdo an' n, üzerinde ''Adalet ve Kalk nma Partisi'' yazan k rm z ve beyaz çiçeklerden oluflan çelengi Büyük Önder'in kabrine koymas n n ard ndan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda sayg duruflunda bulunuldu. Baflbakan Erdo an ve beraberindekiler merdivenler üzerinde ''Hakimiyet kay ts z flarts z milletindir'' yaz s önünde foto raf çektirdikten sonra Misak- Milli Kulesi'ne geçtiler. Erdo an burada An tkabir Özel Defterini imzalad. Erdo- an deftere flunlar yazd : ''Büyük Atatürk, bundan iki y l önce 14 A ustos 2001 tarihinde partimizi kurdu umuz gün kurucular kurulu üyesi arkadafllarla huzurunuza gelmifltik ve tarihi insanl k tarihi kadar eski, flan ve flöhretlerle dolu ulusumuzu iflaret etti iniz muas r medeniyetler seviyesine ç karmak, onun her ferdini insanl k camias - n n en seçkin konumuna, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin kurallar içinde getirmek görevimiz demifltik. ki y l aradan sonra milletimizin partimize gösterdi i büyük teveccüh ve güven sayesinde bu kez büyük bir aile olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan s fat yla yeniden huzurunuza gelmifl bulunuyoruz. fiimdi iki y l önce dile getirdi imiz varl k sebebimizi yerine getirmifl olman n huzuruyla bundan sonra da ayn yolda ilerlemek için daha büyük azim ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti'nin 2. kurulufl y ldönümü dolay s yla An tkabir'i ziyareti s ras nda, An tkabir özel defterine flunlar yazd : Bundan iki y l önce 14 A ustos 2001 tarihinde partimizi kurdu umuz gün kurucular kurulu üyesi arkadafllarla huzurunuza gelmifltik ve tarihi, insanl k tarihi kadar eski, flan ve flöhretlerle dolu ulusumuzu iflaret etti iniz muas r medeniyetler seviyesine ç karmak, onun her ferdini insanl k camias n n en seçkin konumuna, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin kurallar içinde getirmek görevimiz demifltik. ki y l aradan sonra milletimizin partimize gösterdi i büyük teveccüh ve güven sayesinde bu kez büyük bir aile olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan s fat yla yeniden huzurunuza gelmifl bulunuyoruz. fiimdi iki y l önce dile getirdi imiz varl k sebebimizi yerine getirmifl olman n huzuruyla, bundan sonra da ayn yolda ilerlemek için daha büyük azim ve gayretle çal flaca m za dair söz veriyoruz. 14 TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL 2003

17 Y I L D Ö N Ü M Ü Kat l mlarla TBMM'deki milletvekili da l m flöyle oldu: AK Parti : 368 CHP : 175 DYP : 3 Ba ms z : 4 TOPLAM : 55 gayretle çal flaca m za dair söz veriyoruz. Ruhun flad olsun.'' An tkabir'deki törene, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc lar Mehmet Ali fiahin, Abdüllatif fiener, D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Devlet Bakanlar Kürflad Tüzmen, Ali Babacan, Güldal Akflit, Mehmet Ayd n, çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu, Maliye Bakan Kemal Unak tan, Adalet Bakan Cemil Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu milletvekilleri ve parti üst düzey yöneticileri kat ld. ANAP'tan istifa eden Hakkari Milletvekili Mustafa Zeydan ile CHP'den istifa eden Batman Milletvekili Mehmet Nezir Nas ro lu, AK Parti'ye kat ld lar. Zeydan ve Nas ro lu'nun kat l mlar, AK Parti'nin 2. Kurulufl y ldönümü kutlamalar çerçevesinde Bilkent Odeon'da düzenlenen törenle gerçekleflti. Zeydan ve Nas ro lu'nun parti rozetlerini AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an takt. Zeydan ve Nas ro lu'nun kat l mlar yla, AK Parti TBMM Grubu'nun say s 366'dan 368'e yükseldi. Böylece, AK Parti, Anayasa'y de ifltirebilecek ço unlu a ulaflm fl oldu. Bilindi i gibi, Anayasa de iflikli i için, 367 milletvekilinin oyu gerekiyor. 3 Kas m 2002 seçimlerinde Türk halk n n büyük teveccühüyle girdi i ilk seçimde yüzde 34 ün üzerinde oy alarak tek bafl na iktidara gelen AK Parti, kinci kurulufl y ldönümündeki bu yeni kat - l mlarla birlikte flimdi çok daha güçlenmifl bulunuyor. Türkiye de yepyeni bir siyaset anlay fl n n öncüsü olan ve Türkiye yi yeni TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL

18 Y I L D Ö N Ü M Ü Abdullah GÜL : TÜRK YE'de reform paketleri ç kt, demokrasinin standartlar gelifltirildi, ekonomi düzene sokuldu. ÜM T ediyoruz ki bu daha iyi bir flekilde devam edecektir. Bu olumlu trend daha da geliflecektir. TÜRK YE ve Türk halk özledi i günlere kavuflacakt r. TEKRAR Türkiye'ye zenginlik gelecektir, halk arzu etti i flekilde yaflamaya bafllayacak, iflsizlik sona erecek, yat r mlar artacakt r. bir anlay flla ayd nl k gelece ine do ru büyük bir kararl l kla tafl yacak olan AK Parti, Türk halk n n büyük güveniyle, önümüzdeki y llarda daha da güçlenerek yürüdü ü yolda ilerlemeye devam edecek. AK Parti'nin 2. kurulufl y ldönümü dolay s yla Bilkent Odeon'da düzenlenen törende Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ve Kars Belediye Baflkan Naif Alibeyo lu ile birlikte 14 ilçe ve belde belediye baflkan AK Parti'ye kat ld. Partiye kat lan belediye baflkanlar n n rozetlerini AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an takt. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek kat l m töreninin ard ndan yapt konuflmada, AK Parti'nin önümüzdeki yerel seçimlerde yeni bir rekora daha imza ataca n söyledi. AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra belediyenin sorunlar ile yak ndan ilgilendi ini ifade eden Gökçek, partiye geçti i için mutlu oldu unu söyledi. Yerel yönetime büyük bir önem veren ve Türkiye de ça dafl bir yerel yönetim anlay fl n n gelifltirilmesi için gereken yasal düzenlemelerin yap lmas konusunda haz rl klar n h zla sürdüren AK Parti için, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ve Kars Belediye Baflkan Naif Alibeyo lu ile 14 ilçe ve belde belediye baflkan n n AK Parti'ye kat lmas bu nedenle ayr bir önem tafl - yor. Türk halk n n büyük teveccühüyle çok k sa zamanda bugünlere gelen AK Parti, flimdi çok daha güçlenmifl olarak 12 Ekim tarihinde Ankara da gerçeklefltirece i 1. Ola an Kongresine haz rlan yor. 12 Ekim günü Ankara ASK Tesislerinde gerçekleflecek olan AK Parti 1. Ola an Kongresinden, çok daha güçlenmifl olarak ç kacak ve Türkiye nin önünü açan, Türkiye yi ayd nl k yar nlar na götüren icraatlar na çok daha güçlü bir flekilde devam edecek. l Kongrelerinden yüz ak yla ç kan AK Parti, 1. Ola an Kongresiyle de büyük bir siyaset ve demokrasi dersi verecek. 16 TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL 2003

19 YILDÖNÜMÜ Y I L D ÖKUTLAMALARI N Ü M Ü AK Parti'ye kat lan il, ilçe ve belde belediye baflkanlar Melih Gökçek Ankara B. Belediye Baflkan Naif Alibeyo lu Kars Belediye Baflkan Ömer Bayg n Gerede Belediye Baflkan (Bolu) At lkan Y lmaz Mucur Belediye Baflkan (K rflehir) Mehmet Y ld r m Viranflehir Eyyübnebi Belediye Baflkan (fi.urfa) brahim Özyavuz Harran Belediye Baflkan (fi.urfa) Ahmet Akay Akçakale Belediye Baflkan (fi.urfa) Mehmet Akkufl Suruç Belediye Baflkan (fi.urfa) Mehmet Kap l P narhisar Belediye Baflkan (K rklareli) Hikmet Özyünlü Digor Belediye Baflkan (Kars) Zeynel Abidin Turan znik Belediye Baflkan (Bursa) Adem Esen Selçuklu Belediye Baflkan (Konya) Cevdet Kara Gölbafl Belediye Baflkan (Ankara) Rüstem Altunbafl Sincan Belediye Baflkan (Ankara) Ziya Kahraman Alt nda Belediye Baflkan (Ankara) Gazi fiahin Mamak Belediye Baflkan (Ankara)

20 2 B D O S Y A S I BIKMADAN USANMADAN 2B GERCEGI OSMAN PEPE LE RÖPORTAJ Orman niteli ini yitiren alanlar n sat fl na olanak sa layan yasan n geri gönderilmesini ve Say n Cumhurbaflkan 'n n iade gerekçelerini nas l de- erlendiriyorsunuz? Say n Cumhurbaflkan n n kendi takdiridir, bu karara sayg duymam z laz m. Fakat, kendisinin iade gerekçelerine kat lmam mümkün de il. Çünkü, Cumhurbaflkan m z n, Nisan ay nda yapm fl oldu umuz Anayasa de ifliklik paketinde 169. ve 170. maddelerle alakal olarak g yabi gerekçelerini göz önünde bulundurarak gerekli düzenlemeleri yapt k. Türkiye'de 5-6 milyar metrekarelik orman vasf n yitirmifl arazi var. Bu arazilerin üzerinde yüzbinlerce yap var. Bu araziler üzerinde devletin resmi binalar, kaymakaml k binalar var. Devlet altyap s n götürmüfl, üst yap s n getirmifl; mahalleler, ilçeler, beldeler, köyler ve belediyeler oluflmufl. Buralar n bir daha orman vasf na dönüfltürülmesi, orman olarak de erlendirilmesi mümkün de il. Burada orman köylüsü yaflam yor, defalarca el de ifltirmifl; üzerlerinde apartmanlar, fabrikalar, 450 binden daha fazla konut var. fiimdi bunlar bugüne kadar devlete vergi, harç ve herhangi bir flekilde para ödemiyorlar. 5-6 milyar metrekarelik orman vasf n yitirmifl bir araziden bahsediyoruz. Peki 2B ile bu arazilerin durumu ne olacak? Orman vasf n yitirmifl, Anayasan n 169 ve 170. Maddesinde ve de 6831 say l Orman Kanununun 2/B Maddesinde aç k bir flekilde ortaya konulan tarihinden önce orman vasf - n yitirmifl orman arazileri var. Bu orman vasf n yitirmifl arazilerin Türkiye deki da l m na bakt m z zaman, ortaya ç kan tablo fludur: Rant en yüksek 18 en geliflmifl ilimizde 2B arazilerinin yüzde 80 ini var, yani 2B diye orman vasf n tarihinden önce yitirmifl, ormanla uzaktan yak ndan hiçbir alakas kalmam fl bu arazilerin yüzde 80 ini 18 ilimizdedir. Mersin, Antalya,

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi.

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi. REEL SEKTÖRDE DE YENİDEN YAPILANMA ŞART GİRİŞ Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL BTSO tarafından beş yıldan beri gerçekleştirilen Bursa da 250 Büyük Firma çalışması bize göre bu şehirde yapılan en önemli çalışmalardan

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı