Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo an n AK Parti Kurulufl Y ldönümü konuflmas AK Parti nin Kurulufl Y ldönümü AK Parti nin Kurulufl Y ldönümü büyük bir coflkuyla kutland B kmadan usanmadan 2B gerçe i Çevre ve Orman Bakan Osman Pepe 2B ye iliflkin sorular m z cevaplad Sosyal güvenlik tek çat alt nda Yeni fl Yasas neler getiriyor? Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Murat Baflesgio lu anlat yor Biliflim Fuar Recep Tayyip Erdo an Biliflim Fuar n n aç l fl nda telekonferans yoluyla bir konuflma yapt Okul kitaplar haz r Milli E itim Bakanl okul kitaplar n n dönem bafl nda haz r olaca n aç klad Önce hizmette kalite çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu, bakanl n n icraatlar n ve projelerini anlatt K rsal alanda sosyal destek Yoksullukla mücadele kapsam nda haz rlanan K rsal Alanda Sosyal Destek Projesi hayata geçti AK Parti nin Ar-Ge çal flmalar Ar-Ge den Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Reha Denemeç yeni projelerini anlatt Ad m ad m Anadolu AK Parti Genel Merkez Kad n Kollar Baflkan Selma Kavaf teflkilat gezilerini anlatt... Ayrıca Medyalan da Atıf Hüseyin, Aktüel Test, kitap ve multimedya dünyasından seçmeler, Eylül Tarihi.. 1

4 E D T Ö R D E N Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:1 Say :4 Eylül 2003 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Osman Güzelgöz Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan ve Ülkü Tafl Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Foto raf Beflir Coflkun Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Murat Mercan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s 1. Ola an Kongreye Do ru... Türkiye Bülteni nin bu say s AK Parti aç s ndan çok önemli ve sevindirici olaylar n s cakl içerisinde ç k yor. Öncelikle geçti imiz günlerde AK Parti nin 2. Kurulufl Y ldönümünü tam anlam yla bir flenlik havas nda kutlad k. Öte yandan, AK Parti ayn günlerde demokratik bir yar fl atmosferinde gerçekleflen il kongrelerini tamamlad. Ama yap lan il kongreleri aras nda Kahramanmarafl il kongresini özellikle anmak istiyorum. Kahramanmarafl il kongresindeki coflku ve heyecan do rusu kelimelerin anlatabilece inin çok ötesindeydi. Burada AK Parti ye yönelik ilgi o denli yo undu ki, kongre stadyumda yap lmak durumunda kal nd. Bu, vurgulamak isterim ki, Türk siyasi tarihinde bir ilki oluflturuyor. Bu vesileyle il baflkanl klar n kazanan arkadafllar m za bu görevlerinde baflar lar dilemek istiyorum. AK Parti il teflkilatlar m z n bu arkadafllar m z n gayretli çal flmalar yla çok daha güçlenece ine yürekten inan yorum. Türkiye Bülteni nin bu ayki say s bir yandan bu heyecan verici geliflmelerin nabz n tutarken, bir yandan da AK Parti iktidar n n Türkiye için bir dönüm noktas oluflturan icraatlar na tan kl k etmeyi sürdürüyor. Bu icraatlar n Türkiye için bir dönüm noktas oluflturdu unu söylerken bunun bir abartma oldu unu düflünmüyorum. Çünkü AK Parti geçmiflin siyasi k s r döngülerini bir kenara b rakarak ve toplumsal bar fl zedeleyen siyasi manevralar n tuza na düflmeksizin, bütün bir toplumu kucaklayan, bütün bir toplumu ça dafl ve demokratik bir Türkiye ye kavuflturmay hedefleyen icraatlar n büyük bir cesaret ve kararl l kla uygulamaya koyuyor. Ve bizler de Türkiye Bülteni yle buna tan kl k ediyor olmaktan dolay büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu arada, bütün okuyucular m zdan, Türkiye Bülteni hakk ndaki görüfl, öneri ve elefltirilerini bize iletmelerini bekledi imizi bir kez daha hat rlatmak istiyorum. De erli görüflleriniz Türkiye Bülteni nin daha ifllevsel ve yararl bir yay n organ olmas na büyük bir katk sa layacakt r. Evet, il kongreleri tamamland. Ve AK Parti flu günlerde, yaklaflmakta olan 1. Ola an Kongresinin heyecan n yafl yor. AK Parti 1. Ola an Kongresi nin herkes için, bütün Türkiye için hay rl olmas n diliyorum. TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL 2003

5 EYLÜL TAR H Sakarya Zaferi Sakarya Savafl Milli Mücadele nin en önemli dönüm noktalar ndand r. II. nönü Zaferi nden sonra Yunanl lar 10 Temmuz 1922 de Türk ordusunu yok etmek için taarruza geçti ve ilerlemeye muvaffak oldu. Zor durumdan kurtulmak isteyen Türk ordusu taktik savunma yapmak için, Mustafa Kemal Pafla n n emriyle Sakarya n n do usuna çekildi. 5 A ustos 1921 de TBMM, Mustafa Kemal Pafla ya Baflkomutan unvan n ve TBMM nin yetkisini kullanma hakk n verdi. 23 A ustos ta Yunanl lar n taarruzuyla bafllayan savafl 13 Eylül e kadar aral ks z 22 gün sürdü. 100 kilometrelik cephe üzerinde yap lan meydan muharebesinde, kuvvetleri yok edilen Yunan ordusu cepheyi terk etmek zorunda kald. Sakarya Zaferiyle birlikte, Türk ordusunun geri çekilme süreci sona ermifltir. lerleme halindeki Yunan ordusunun taarruz kabiliyeti k r lm fl ve kendisini savunmak zorunda b rak lm flt r. Sakarya Zaferi, uluslararas iliflkilere de tesir etmifl, d fl dünyadaki itibar - m z artt rm flt r. Arnold Toynbee ye göre, "Sakarya Savafl, içinde yaflad - m z yüzy l n en büyük savafllar ndan biridir." II. Dünya Savafl n n Bafllamas Hitler yönetimindeki Almanya 1 Eylül 1939 sabah Polonya ya sald rd. Bunun üzerine ngiltere ve Fransa 3 Eylül 1939 da Almanya ya savafl açt. Böylece II. Dünya Savafl bafllad ve 2 Eylül 1945 e kadar devam etti. Türkiye ise II. Dünya Savafl süresince tarafs zl esas alan bir d fl politika izledi. Ama savafl n sonlar na do ru Almanya ve müttefiklerine savafl ilan ederek galip devletlerin yan nda yer ald. zmir Yunan flgalinden Kurtuldu Yunanistan 15 May s 1919 da zmir i iflgal etmiflti. Anadolu içlerine kadar ilerleyen Yunan ordusu 30 A ustos 1922 de Dumlup nar da Baflkomutanl k Meydan Muharebesi nde büyük bir yenilgiye u rad. Bu yenilgiden sonra Bat ya do ru h zla ilerleyen Türk ordusu 9 Eylül de zmir i Yunan iflgalinden kurtard. Preveze Deniz Zaferi Barbaros Hayreddin Pafla komutas ndaki 122 gemilik Osmanl donanmas, Andrea Doria komutas ndaki 246 gemilik Haçl donanmas n Preveze aç klar nda yenilgiye u ratt. 28 Eyül de savafl meydan n terk etmek zorunda kalan Haçl donanmas n n 36 teknesi ele geçirildi. Bu zaferle, Do u Akdeniz den sonra Orta Akdeniz de de Osmanl üstünlü ü sa lanm fl oldu. Kanuni nin tahta ç k fl I. Süleyman 30 Eylül 1520 de tahta ç kt. Yapt kanunlar dolay s yla "Kanunî" unvan n ald. Osmanl mparatorlu u'nun ihtiflam n doru una ç kartm fl olmas dolay - s yla Kanunî Sultan Süleyman, Avrupal larca "Muhteflem Süleyman" olarak an ld. Yaklafl k 46 y l tahtta kalan Kanuni 7 Eylül 1566'da Zigetvar Seferi s ras nda, arkas nda büyük bir imparatorlu u miras b rakarak, hayata gözlerini yumdu. Nürenberg Mahkemeleri bitti II. Dünya Savafl s ras nda savafl suçu iflleyen Nazilerin yarg land Nürenberg Mahkemeleri sona erdi. Mahkeme sonunda Nazilerin önde gelen isimlerinden Göring, Kaltenbunner ve Rosenberg gibi baz kifliler ölüme mahkum edilirken, baz lar da ömür boyu hapis cezas na çarpt r ld. Almanya eski Baflbakan ve Ankara Büyükelçisi Von Papen ise beraat etti. TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL

6 D ünya Aktüalite Atlas CIA, 11 Eylül teröristini y llard r izliyormufl Amerikan Merkezi Haberalma Teflkilat CIA in, 11 Eylül sald r lar n düzenleyen teröristlerden Mervan El fieyhi yi 1999 y l n n Mart ay ndan bu yana izledi i ileri sürüldü. Alman 1. televizyon kanal ARD ile Stern dergisinin araflt rmalar na göre, CIA, 11 Eylül sald r lar ndan yaklafl k 2 buçuk y l önce El fieyhi nin kimli ini ve cep telefonu numaras n, ayr ca Hamburg taki di er teröristlerle iliflkisini biliyordu. Stern dergisinde yer alan haberde, El fieyhi nin, El Kaide örgütü üyesi oldu u tahmin edilen Suriye kökenli Alman vatandafl Haydar Zammar ile olan iliflkisinin de bilindi i ifade edildi. Nikaragua, füzelerini imha etmeyi düflünüyor Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua, bölgedeki askeri güç dengesini bozmamak için uçaksavar füzelerini imha etmeyi düflünüyor. D fliflleri Bakan Norman Caldera, Nikaragua n n sahip oldu u SAM-7 tipi uçaksavar füzelerini, ülkeyi bölgesel seviyede dezavantajl b rakmayacak flekilde imha edebileceklerini söyledi. BM, Irak taki geçici yönetimi tan d BM Güvenlik Konseyi, Irak ta kurulan Geçici Yönetim Konseyi ni memnunlukla karfl lad n belirtti. Güvenlik Konseyi toplant s nda kabul edilen karar tasar s yla, Irak a yard m amac yla bir BM misyonu kurulmas na da yeflil fl k yak ld. ABD taraf ndan haz rlanan karar tasar s, Konsey de 14 oyla kabul edildi. Oylamada, Konsey Baflkanl n yürüten Suriye çekimser kald. Irak n egemenlik ve toprak bütünlü ünün vurguland kararda, Irak ta 13 Temmuz 2003 tarihinde oluflturulan Hükümet Konseyi nin, uluslararas alanda tan nan, temsil kabiliyetine sahip bir Irak hükümetinin oluflturulmas yolunda at lm fl önemli bir ad m oldu u kaydediliyor. Liberya da asilerin lideri: Savafl bitmifltir Liberya da Devlet Baflkan Charles Taylor görevini Devlet Baflkan Yard mc s Moses Blah a devretti. Taylor n görevinden çekilerek Nijerya ya sürgüne gitmesi üzerine, y llard r süren iç savafl n en büyük isyanc örgütü LURD un liderlerinden Seku Fofana, "Savafl bitmifltir, halk n çekti i ac lar sona ermifltir" dedi. Libya, Lockerbie facias nda sorumlulu u üstleniyor Libya hükümetinin, 270 kiflinin ölümüne yol açan Lockerbie facias yla ilgili sorumlulu u üstlenmeye haz rland ve bu konuda ABD, ngiltere ve Libya aras nda anlaflmaya var ld bildirildi. Kaynaklar n verdi i bilgiye göre Libya, Amerikan "PanAm" uça- n n skoçya n n Lockerbie kasabas üzerinde düflürülmesi olay ndan sorumlu oldu unu kabul ettikten sonra, olayda ölen 270 kiflinin yak nlar na tazminat ödeyecek. Tazminat n kifli bafl na 10 milyon dolar olaca bildiriliyor. Öte yandan ngiltere, BM Güvenlik Konseyi nden Libya ya yönelik yapt r mlar n h zla sona erdirilmesi talebinde bulundu. srail deki insan haklar örgütü: El Halil de insan haklar çi neniyor srail de faaliyet gösteren bir insan haklar örgütü, "Bat fieria daki El-Halil kentinin srail denetimindeki bölümünde insan haklar n n ayaklar alt na al nd - n " bildirdi. B Tselem adl sivil toplum kuruluflunun yay mlad raporda, çok say da Filistinlinin, insan haklar ihlalleri yüzünden yaflad klar yerleri terk etmek zorunda kald kaydedildi. Rapora göre, srail ordusunun denetimi alt ndaki bölgede bulunan üç büyük sokakta oturanlar n yüzde 43 ü, Filistin intifadas - n n bafllad 2000 Eylül ünden bu yana evlerini terk etti. 4 TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL 2003

7 talya D fliflleri Bakan : Türkiye nin yeri Avrupa d r AB Dönem Baflkan talya n n D fliflleri Bakan Franco Frattini, "Türkiye nin AB perspektifinin geri dönüflü olmayan bir yol oldu unu" belirtti. Frattini, Atina da yay nlanan Kathimerini gazetesindeki demecinde Türkiye-AB iliflkilerine de inirken, "Türkiye nin yeri Avrupa d r" dedi. ISAF n komutas n NATO devrald Afganistan n baflkenti Kabil de, 5 bin bar fl gücü askeriyle görev yapan Uluslararas Güvenlik ve Destek Gücü nün (ISAF) komutas n NATO devrald. ISAF n komutas n 10 fiubat tan beri ortak olarak yürüten Almanya ve Hollanda dan görevi devralan NATO, böylece 54 y ll k tarihinde ilk kez Avrupa d fl nda bir operasyonun ad m n atm fl oldu. Uganda n n eski diktatörü di Amin öldü Uganda n n eski devlet baflkanlar ndan ve Afrika n n en kötü üne sahip diktatörlerinden di Amin in Suudi Arabistan da öldü. di Amin, 1971 de iktidar ele geçirmifl, 1979 da ise devrilmiflti. ktidar n n bafllang c nda popüler olan di Amin, giderek otoriter hale gelmiflti. di Amin rejimi döneminde, bin Ugandal n n öldürüldü ü ya da kayboldu u tahmin ediliyor. Irak ta terör t rman yor Geçti imiz haftalarda Irak n baflkenti Ba dat da Birleflmifl Milletler merkezinde meydana gelen ve aralar nda BM nin Irak temsilcisi De Mello nun da bulundu u 20 kiflinin öldü ü patlaman n ard ndan, Necef de kana buland. Hz. Ali Camii'ne düzenlenen bombal sald r da Irak slam Devrim Yüksek Konseyi lideri Muhammed Bak r El-Hekim in yan s ra 82 kifli hayat n kaybetti, 175 kifli de yaraland. Filistin yönetimi, Hamas ve slami Cihad la iliflkilerini kesti Filistin Özerk Yönetimi nin, Kudüs te 20 kiflinin ölümüne neden olan intihar sald r s n n ard ndan, Hamas ve slami Cihad la iliflkisini kesti i belirtildi. Karar n, Filistin Baflbakan Mahmud Abbas n, sald r sonras dün gece güvenlik yetkilileriyle yapt toplant da al nd öne sürülüyor. Üst düzey bir Filistinli yetkili, Filistin Yönetimi nin Hamas ve slami Cihad la her türlü diyalo- u durdurmaya karar verdi ini, bu gruplar n Filistin halk n n yüksek düzeydeki milli ç karlar - n zedelemekten sorumlu tutuldu unu söyledi. Filistinli yetkili, "Filistin Özerk Yönetimi, yak nda Hamas ve slami Cihad üyelerine karfl güvenlik tedbirleri alacak" dedi. Türkmen Kurultay, bu ay Kerkük te toplanacak Irak taki Türkmenleri bir araya getirecek olan 3. Türkmen Kurultay, bu ay Kerkük te toplanacak. Kurultay haz rl k heyeti taraf ndan yap lan yaz l aç klamada, Türkmenlerin Saddam rejiminin y k lmas ndan sonra demokrasi için mücadele vermeye haz rland klar belirtildi. Yeni bir internet virüsü: "Lovsan" adl bir virüsün internette yay lmaya bafllad. Yeni virüs Microsoft un Windows iflletim program n n de iflik sürümlerinin yüklü oldu u bilgisayarlara bulafl yor. TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL

8 R. T A Y Y P E R D O A N K NC YILIMIZDA ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ, AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an AK Parti Kurulufl Y ldönümü konuflmas nda geçen iki y l n muhasebesini yapt ve çok önemli mesajlar verdi. 6 TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL 2003

9 De erli arkadafllar m, hepinizi sevgiyle ve dostlukla selaml yorum. Sizlerin flahs nda büyük milletimize en kalbi duygularla muhabbetlerimi sunuyorum. Bundan bir y l önce, AK Parti nin 1. Kurulufl y ldönümünde "aziz milletimizin emaneti emin ellerde olacak" demifltim. flte bugün, aziz milletimizin emanetini ellerinde tafl yan insanlar olarak bir araday z. Bize bu flerefi bahfleden Allah a hamdediyor, omuzlar m za bu flerefli emaneti yükleyen büyük milletimize teflekkür ediyoruz. Milletimiz, 3 Kas m seçimleriyle hem çat flmac, hem statükocu köhne siyaseti tasfiye etmifl ve Türkiye ye yarafl r bir dinamizmle AK Parti yi tek bafl na iktidara tafl - m flt r. Dolay s yla AK Parti, milletimizin kalbinden do mufltur. Milletimizin Adalet ve Kalk nma talebinden do an AK Parti iki y l önce ç kt yolda azim ve kararl l kla yürümektedir. Yolu aç k, yolculu u bereketli olsun. Bundan bir y l önce, partimizin birinci kurulufl y ldönümünde "gerekirse kendimiz bedel ödeyece iz ama, milletimize bedel ödetmeyece iz" demifltim, hat rlars n z. Bu özgüvenle diyorum ki; gördü ünüz gibi, bugüne kadar milletimizin bafl n önüne e dirmedik ve mahcup etmedik. Yar n da milletimizi mahcup ve piflman etmeyece iz. De erli kardefllerim, bugün burada partimizin ikinci kurulufl y ldönümünü kutlamak üzere toplanm fl bulunuyoruz.bu kadar k sa bir zaman içinde, Türkiye siyasi tarihinde bir baflka siyasi partiye gösterilmemifl olan bir teveccühle karfl laflt k. Bu bizim halis niyetimizin, temiz siyaset anlay fl m z n ve milletimizle ayn lisan konufluyor olmam z n getirdi i bir bereketti kuflkusuz. Bu iki y l, genelde Türkiye siyaseti, özelde AK Partililer olarak bizler için, önemli ipuçlar ile doludur. Önce milletimizin bu ülkede siyaset yapmaya azmeden herkese yol gösteren siyasi olgunlu unu takdir etmeliyiz. Milletin Türkiye aflk ve sevgisinden asla flüpheye düflmemeliyiz. Neyin Türkiye nin menfaatine oldu u, neyin olmad konusundaki milli basirete ve engin kavray fla kulak vermekten asla geri kalmamal y z. Biz bu ilkeler fl nda, AK parti olarak yola ç karken dedik ki; Türkiye de millet, siyasetin arkas ndan gitmeyecektir. Türkiye de siyaset her zaman milletin içinden, ba r ndan hayat bulacakt r. Bu nedenle AK Parti nin siyasi anayasas n n de iflmez maddesi olarak da: Önce Millet! Dedik. Ve iflte Türkiye de siyasetin bitme noktas na geldi i, umutlar n k r ld -, kimsenin önünü göremedi i kriz ve bunal m günlerinden sonra siyaset için ak bir sayfa açan partimiz ve iflte icraat - m z. Bu büyük millet davas na omuz veren herkesi flükranla an yorum. Geçen bu iki y l boyunca can n difline takarak AK Parti misyonunu ileriye tafl yan, ideallerine sahip ç kan ve hizmet aflk yla bizimle birlikte yollara düflen herkese kalbi muhabbetlerimi ve teflekkürlerimi sunuyorum. Eminim ki onlar n vicdanlar rahatt r. Çünkü partimizi iktidara tafl yan bu uzun yolda, asl nda sadece AK Parti ye de il, Türkiye nin mutlu ve ayd nl k yar nlar na omuz verdiklerinin bilincindedirler. 3 Kas m seçimlerinden hemen sonra milletimize flunlar söylemifltim: "AK Parti kadrolar milletin emanetine liyakatle sahip ç kacaklard r." Yine o gün demifltim ki: "Biz iktidar sarhofllu una kap lmayaca z. Sak n, hiçbir AK Partili iktidar sarhofllu una ve rehavete kap lmas n, bu emanet bize milletimizin emanetidir." De erli Kardefllerim, sözlerimizin ve ilkelerimizin ne kadar arkas nda durdu umuzu iktidar m z n ilk dokuz ayl k icraat nda gördünüz, bütün Türkiye gördü. "Bugünden sonra Türk siyasetinde hiçbir fley eskisi gibi olmayacak" demifltik. Yine gördü ünüz gibi hiçbir fley eskisi gibi olmad. AK Parti iktidar nda Türkiye, eksi büyümeden, büyümeye geçti. Türkiye, kronik enflasyon canavar n durdurdu ve 18 y l sonra eksi enflasyonla tan flt. Faizler %70 lerden %40 lara indi. Döviz fiyatlar düfltü, kapasite kullan m oranlar artt. flyerleri yeniden istihdam üretir duruma geldi. Borç ödeme rasyosu %100 ler, %90 lardan %70 lere geriledi. Toplumun mayas ndaki bin y ll k kardefllik duygular harekete geçti ve gerilim tasfiye edildi, yerine güven ve istikrar egemen oldu. Yolsuzlara yol göründü ve milletin yolu aç lmaya bafllad. Malzemeden çalanlar hesap vermeye bafllad. Devletin kaynaklar - na ve milletin lokmas na göz diken cüretkar hortumcular n hortumlar kesildi. AK Parti nin yürürlü e koydu u Acil Eylem Plan m zla Türkiye nin öncelikli sorunlar 205 kalemde tespit edildi ve derhal icraata baflland. Her f rsatta toplumla birlikte düflünmeye devam edece- iz dedik ve devletin kap lar n ard na kadar sivil topluma açt k. Ankara ya hapis olmayaca z dedik ve her gün milletimizle birlikte olduk. Türkiye ye nefes ald rd k. De erli kardefllerim, nas l bir Türkiye devrald - m z hepiniz biliyorsunuz. Yüksek enflasyon, ka- TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL

10 mu aç klar ve borç stoku, düflük büyüme, dengesiz gelir da l m, yüksek iflsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk milletin umutlar n alabildi ine zay flatm flt. Türkiye adeta yönetilemez bir hale gelmiflti. Y llar n biriktirdi i demokratik talepler sürekli erteleniyordu. Peki, AK Parti iktidar ne yapt? Adalet ve Kalk nma kavramlar n siyasetimizin temel direkleri yapt.art k hiçbir fleyin eskisi gibi olmayaca flekilde ad mlar att. Bilmelisiniz ki, AK Parti iktidar n n en büyük yat r m demokrasiye olmufltur. Demokrasiye yat r m yaparak gelecek nesillerin güvenli ini, refah ve mutlulu unu garanti alt na ald k. Bu yat r - m n ekonomik de eri ölçülemeyecek kadar büyüktür. Uluslararas iliflkilerden d fl borç ödemelerine, enerji politikalar ndan e itime kadar ekonomik ve sosyal alanlar n hepsinde demokrasiye yapt m z yat r mlar n çarpan etkisi olmufltur. De erli dostlar, art k dünya ile konuflurken bafl m z dik ve aln m z aç kt r. Art k çok yönlü ve uzun dönemli bir d fl politika yürüterek ülkemizin gelece ini güvenceye al yoruz. Türkiye nin uzun dönemli ç arlar n günü birlik siyasete feda etmiyoruz. Ülkemizin tarihi a rl na yarafl r yepyeni bir d fl politika yürütüyoruz. Bu çal flmalar m z sayesindedir ki, Türkiye nin küresel rolü, bölgesel önemi büyük ölçüde artm flt r. Son on y l n toplam kadar diplomatik bir trafik yaflayarak, 9 ayl k AK parti iktidar m zda dünyan n bütün ülkeleriyle tam 377 resmi görüflme, ziyaret gerçeklefltirdik. Daha iktidar m z n ilk gününde Avrupa Birli i, K br s ve Irak meselesi ile yüzleflti imizi biliyorsunuz. Her üç sorun alan nda son derece ince ve diplomatik bir siyaset gelifltirdik. Komflu ülkelerle, Balkan ve Kafkas ülkeleriyle de diplomatik, ekonomik ve siyasi iliflkilerimizde geçmiflin hatalar n telafi ediyoruz. flte Kerkük- Yumurtal k Boru Hatt nda yeniden petrol akmaya bafll yor. Özellikle Do u ve Güneydo u Bölgelerimizi y llard r olumsuz etkileyen s n r ticareti yeniden canlan yor. AB konusunda iliflkilerimiz en üst düzeye gelmifl bulunuyor. K br s ta nereden nereye geldi imizi biliyorsunuz. Bu arada Irak ta bizim olmad m z hiçbir denklemin Irak n normalleflmesine katk s olmayaca n bütün dünya gördü. De erli arkadafllar m, kuflkusuz yapt klar m z ülkemiz için yeterli görmüyoruz. Kendimizi henüz yolun bafl nda kabul ediyor ve ülkemiz için daha yapacak çok iflimiz var diyoruz. Gelece e güvenle koflacak enerjimiz var. Bütün enerjimizi ülkemiz için harcayaca z. Bu arada hepimiz kendi özelefltirimizi, muhasebemizi yapmak durumunday z. ktidarlar n y prat c, yorucu, bozucu özelli i bizleri de ifltirmemeli. Bu konuda hepinizi teyakkuza davet ediyorum. Kimse yapt klar n yeterli görmesin ve kendini rehavete b rakmas n. Omuzlar m zdaki emanet milletin emanetidir. Sevdas n tazelemeyenlerin tökezleyece ini, h z m za yetiflmeyenlerin elenece ini unutmayal m. De erli Arkadafllar m; AK Partililer, bundan böyle de, iktidar sarhofllu u yaflamayacak, kendi menfaatleri için millet menfaatlerini unutmayacak ve hizmet aflk n asla yitirmeyeceklerdir. Çünkü AK Parti, Allah n izniyle Türkiye ye asla ihanet etmeyecek, milletinden ald her bir oyu helal ettirecektir. Bugüne kadar oldu u gibi, bundan sonra da samimi, inançl ve gayretli desteklerinizi bekliyorum. Bundan böyle de AK Parti Türkiye nin itibar na itibar katma kararl l ndad r. Bak n z Türkiye silkinmifl, üzerindeki ölü ölü top ra n atm fl, yeniden nefes almaya bafllam flt r. Gelece e umutla bakabilmek için gereken özgüven yeniden kazan lm flt r. Allah n izniyle bundan böyle Türkiye nin yolu da aç kt r, ufku da aç kt r. Yeter ki, milletimize hizmet etmekten duydu umuz heyecan, ülkemize ve gelece imize olan inanc m z yitirmeyelim. Bu azim ve heyecan bizde var. Ayn heyecan ve azim milletimizde de var. Bu birlik ve beraberli e, bu azim ve heyecana, bu Türkiye aflk na bakarak diyorum ki; bugünler yar nlar n habercisidir. nflallah Türkiye, ülkesi ve milletiyle bir daha e ilmemek üzere aya a kalkacak, sorunlar n tek tek çözecek ve çocuklar na yeniden umut veren bir ülke haline gelecektir. Bunu sizlere gönül rahatl yla müjdeliyorum. Sizler de ayn gönül rahatl yla çocuklar n za müjdeleyin! De erli Arkadafllar, gelece e umutla bakarken, yaflad klar m z unutmamam z, geçmiflten ders almam z gerekiyor. Türkiye nin siyasi ve ekonomik krizlerle kaybetti i y llar hiç hat r m zdan ç karmaman z gerekiyor. Param z n pul oldu u, milli servetin hortumland, yolsuzluklar n her yan sard, gençlerimizin ülkemizin gelece inden umudu kesti- i, yönetenlerin yönetmekten aciz kald, kimseye yarar olmayan tart flmalarla zihinsel enerjimizin çal nd o zor y llar akl m zdan hiç ç karmamam z gerekiyor. Türkiye nin bir daha ayn günlere dönmemesi omuzlar m zdaki emanetin fluurunda olmam za ba l d r. Hiçbir ayr mc l k gözetmeden milletimize hizmet etmeliyiz. Türkiye nin ayn girdaba yeniden sü- 8 TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL 2003

11 Bundan böyle milletimin tek bir kuruflu bile bofla harcanmayacak, tek bir liras bile hortumlanmayacak. rüklenmemesi için dikkatli ve kararl hareket etmemiz gerekiyor. Allah n izniyle bir daha ayn korkulu rüyalar görmeyece iz. Ama bunun için ülkemizde yaflayan her bireyin akl selimle düflünüp hareket etmesi gerekiyor. Hepimiz ayn gemideyiz. Su s zd ran delikleri el birli iyle kapat rsak, gemiyi yüzdürür ve yolumuza esenlik içinde devam ederiz. Bu ülkenin Baflbakan olarak aç kça söylüyorum; Türkiye bugün yak n geçmifliyle karfl laflt r lamayacak kadar iyi bir noktadad r. Ancak flunu da ilave etmeliyim ki, Türkiye henüz bütün sorunlar n çözmüfl, bütün meflakkatlerini aflm fl, bütün dertlerine deva üretmifl de de ildir. Daha yapmam z gereken çok ifl var, açmam z gereken çok yol var. Sadece benim de il, sadece Bakanlar Kurulu ndaki arkadafllar m n de il, sadece Meclis teki arkadafllar m z n da de il, hepimizin, bu ülkede yaflayan herkesin, bu ülkeyi seven her vatandafl m z n yapaca daha çok ifller var. Biliyorum milletimiz bugüne kadar çok fedakarl k yapt ve bu fedakarl klar n n karfl l n da pek göremedi. Ama ben bu kürsüden milletime söz veriyorum. Bundan böyle milletimin tek bir kuruflu bile bofla harcanmayacak, tek bir liras bile hortumlanmayacak, yap lm fl tek bir fedakarl k bile karfl - l ks z kalmayacak. Milletime diyorum ki, bize güvenin, çok yak nda düzlü e ç kaca z. Bize deste inizi esirgemeyin, dualar n z eksik etmeyin. De erli Arkadafllar, bütün içtenli imle inan yorum ki çok yak nda Türkiye de flafa n söktü üne, güneflin ülkemizin her köflesini ayn flekilde ayd nlatt na, s tt na hep birlikte flahit olaca z. Hiç kimsenin merak, endiflesi olmas n, Türkiye art k güvenlik sorunlar n önemli ölçüde aflm fl, huzuru tesis etmifl bir ülkedir. Bar fl ve kardefllik rüzgar yurdumuzun bir ucundan di er ucuna esmektedir. Köylerimizde, kasabalar m zda, flehirlerimizde, vatan m z n köfle buca nda hiçbir vatandafl m z n uykusu korku ve endifleler yüzünden bölünmemektedir. Türkiye bugün güvenli bir ülkedir. Milletimiz birbiriyle eskiden oldu u gibi bugün de s k s k ya kaynaflm fl, düflmanl klar k r lm fl, asayifl problemleri asgariye çekilmifl, kanayan yaralar sar lm flt r. Bu kardeflli in, bu bar fl ikliminin bozulmas na bir daha izin verilmeyecektir. Milletimizin ufkunu karartmak isteyenlere, kardefli kardefle düflman etmek için f rsat kollayanlara Allah n izniyle bir daha meydan verilmeyecektir. Türkiye kendine güvenini de, güvenli ini de bir daha kaybetmeyecektir. Herkes flunu bilmelidir; devletimiz bütün kademeleriyle bu hassas görevin bilincindedir. Yediden yetmifle herkesin içi rahat olsun; Türkiye sahipsiz de ildir. Sessiz kitleler sesini bulmufl, kimsesizler kimine kavuflmufltur. Ülkemizin bugün ulaflt bu sevindirici nokta, istikrarl ve kararl bir yönetimin eseridir. Türkiye bugüne kadar istikrars z yönetimlerin, karar almakta acze düflen çok parçal hükümetlerin, kilitlenen Meclis aritmetiklerinin çok ac s n çekti... 3 Kas m da sand ktan ç kan sonuç, bu vahim tabloya milletin itiraz n ve istikrarl yönetime olan özlemini dile getiriyordu. Bu sonuç ayn zamanda milletimizin AK Parti iktidar ndan beklentilerini de ortaya koymufl oluyordu. Bugün sevinerek görüyoruz ki AK Parti ye gösterilen bu teveccüh, istikrarl, kararl ve sorunlar n üstüne vakit kaybetmeden gidebilen bir hükümet anlay fl n n önünü açm flt r. Bugün iktidara geldi imizden çok daha büyük bir halk deste ine sahibiz. Partimizin il kongreleri tam bir flölen havas nda geçti. Genel kurulumuza daha çok büyüyerek ve coflkumuzu da büyüterek gidiyoruz. zledi imiz siyasetin ne kadar isabetli oldu u gerçe i Türkiye büyük Millet Meclisine de yans m fl bulunmaktad r. Hükümetimiz ayn enerji ve güçle problemlerin üzerine gidebilmektedir. Keza, bürokratik kademelerin de bizdeki bu heyecan paylaflma yar fl na girmifl olduklar n görmek bizi ayr ca sevindirmektedir. Meclisimiz geçmifl dönemlere göre yüzde 40 oran nda daha fazla çal flm fl, tarihinin en verimli çal flma dönemini geçirmifltir. Devlet yönetimimizde uzun y llard r görülmemifl bir uyum ve düzen hüküm sürmektedir. Devletin kurumlar aras nda çat flma ve gerilim yerine ahenk hakim olmufltur. Velhas l yönetimdeki istikrar, bütün ülkemize yay lm fl, iflçisinden sanayicisine, memurundan emeklisine, çiftçisinden esnaf na toplumun bütün kesimleri yeniden devletine ve hükümetine güvenir hale gelmifltir. Bir kere daha görülmüfltür ki istikrarl programlar, istikrarl uygulamalar, istikrarl hükümetler, Türkiye nin bütün hastal klar n n ilac d r. Hükümetimiz bunu aç kça göstermifltir. TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL

12 Bak n z enerjimizin en net olarak yans d alanlardan biri olan enerji sektöründen birkaç örnek veriyorum y l n n ilk alt ay nda elektrik üretimimiz yüzde 6.5 artt. Devlet Su iflleri Genel Müdürlü ümüz Haziran ay nda 4, Temmuz ay nda 8 tane tar msal sulama, içme suyu ve enerji baraj n n ya temelini atm fl ya da hizmete açm fl bulunuyor. TE- DAfi sadece alacaklar n yeniden yap land rarak 1.1 katrilyon liral k bir kayna a ulaflt. Evet, Türkiye Avrupa ile bölge ülkeleri aras nda enerji koridoru haline geliyor. Do algaz ve akaryak t fiyatlar ilk kez düflüyor ve skandallarla ülke gündeminde olan enerji hatlar temizleniyor. fiehirlerimiz bir bir do- algaza kavufluyor. flte Erzurum, Kayseri ve Konya y di er illerimiz takip edecektir... De erli arkadafllar m, evet, ekonomik politikalar m z sosyal politikalarla, d fl politikam z ekonomik hedeflerimizle birlikte yürütüyoruz. Bölünmüfl yollarla Türkiye yi bir flantiyeye çevirdik. Ülkemizin y llard r çözüm bekleyen e itim ve sa l k sorunlar na kal c çözümler üreterek gelece imize yat r m yap yoruz. Gençlerimizin ve çocuklar m z n gelece ine güvenle bakmas n istiyoruz. Bunun için e itim en öncelikli gelece imizdir. Bu yüzden bütün ilkö retim ö rencilerimizin ders kitaplar n ücretsiz olarak da- t yoruz. E itimde haks z rekabeti kald rman n ilk ad m olarak yoksul ailelerimizin çocuklar n devlet eliyle özel okullarda okutmak istiyoruz. lkö retimden üniversiteye kadar haks z rekabetin ve haks z uygulamalar n önünü kapatt gençlerimizin maruz kald bütün yanl fllar telafi etmek istiyoruz. Bafllatt m z Sa l kta Dönüflüm Projesini tamamlad - m zda gerçek anlamda bir sa l k reformu yapm fl olaca z. Türkiye nin tar mda ve hayvanc l kta yeniden kendine yeten bir ülke olmas için her türlü tedbiri al yoruz. Orman vasf n kaybetmifl arazilerin ekonomiye kazand r lmas için büyük bir dirayetle gerçeklefltirdi imiz yasal düzenlemede kararl y z y l n n ilk yar s nda bütün parasal hedeflerimiz tutmufltur. Yüzde 6.5 faiz d fl fazla, yüzde 5 büyüme hedefimiz ile yüzde 20 lik enflasyon hedefimizde sapma yaflanmam fl, güven ve istikrar her alanda belirleyici olmufltur. Mali piyasalar, bankac - l k sektörü, siyasi ve ekonomik dalgalanmalara karfl muhafaza alt na al nm flt r. Bak n z, yan bafl m zda yaflanan savafl n yol açt talep daralmas na ra men ihracat m z ilk yedi ayda yüzde 34.4 oran nda büyüme kaydetmifltir. Temmuz ay nda Cumhuriyet tarihinin rekoru k r lm fl ve bir ayda 4.4 milyar dolarl k ihracat yap lm flt r. 47 tane çevre ve komflu ülke ile ihracat m z geçmifl y llara göre yüzde 46 oran nda artm flt r. Mali milad n kald r lmas, vergi bar fl, çiftçi borçlar ndan, SSK ve Ba -Kur borçlar n n yeniden yap land r lmas na kadar bir dizi ifllemle hem toplumsal bar fl yeniden tesis ettik, hem ekonominin t - kanan kanallar n açt k. Baflta Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Yerel Yönetimler Yasas, Bilgi Edinme Hakk gibi çal flmalar m zla Türkiye nin y llard r çözüm bekleyen yap sal sorunlar n gidermek azmindeyiz. Evet; bu samimiyetin berekete dönüflmesi, gayretin semereye dönüflmesidir. Her fley Türkiye için diye yola ç kt k ve her fleyi Türkiye için yap - yoruz. Kuflkusuz yapt klar m zla yetinmiyoruz ve gelecek ufuklara bak yoruz. Gelecek nesillerin aidiyetinden mutluluk duyaca, gelece ine güvenle bakacaklar bir Türkiye özlüyoruz. Ülkemiz hem dünya ile bütünlensin hem de kendi flerefli mazisine, manevi dinamiklerine sahip ç ks n istiyoruz. Bunun için toplumsal dokumuzun korunmas n, bizi millet k lan de erlerin muhafaza edilmesini hayati derecede önemsiyoruz. Bu topraklarda yaflayan insanlar olarak iddia ile söylüyorum, bizim bütün dünyaya ve uygarl çok kal c etkilerimiz, katk lar m z olacakt r. flte biz, dünyaya buradan bak yoruz. Dünyada hiçbir ülkenin, hiçbir sektörün sahip olmad zenginliklere ve imkanlara sahibiz. Bu zenginlikleri gelecek nesillere emanet b rakmal y z ki, Yar nki Türkiye de yaflayacak insanlar bizi hay rla yâd etsinler. De erli arkadafllar m, iftiharla söylüyorum ki, partimizin program na en çok sinmifl kavram demokrasidir. Ekonomideki istikrar Türkiye yi mali aç dan nas l düzlü e ç kartacaksa, demokrasideki istikrar da toplumsal dirlik ve düzenimizi, birlik ve beraberli- imizi o kadar sa lamlaflt racakt r. Türkiye eksiksiz demokrasiyi fazlas yla hakeden insanlar n yaflad bir ülkedir. Bu ülkede bu saatten sonra hiç kimsenin antidemokratik s n rlamalarla, temsil haklar n n gölgelenmesiyle, temel özgürlüklerinin tart flmaya aç lmas yla u raflmaya niyeti yoktur. Modern demokrasinin tarifi aç k ve nettir. Avrupa Birli i sürecinin sonuna yaklaflmakta olan bir ülkenin, kendi insanlar na özürlü ve kusurlu bir demokrasi tarifi dayatmaktan vazgeçmesi flartt r. Bu ülkenin kendine özgü flartlar oldu unda herkes hemfikirdir. Ancak Türkiye ye özgü bu flartlar n, bu s k nt lar n varl, Türkiye ye özgü bir demokrasi tarifi yapmay hakl ç - karmaz. Türkiye kendi insan na, kendi demokratik geçmifline ve siyasi kültürüne güvenebilecek kadar 10 TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL 2003

13 Devlet yönetimimizde uzun y llard r görülmemifl bir uyum ve düzen hüküm sürmektedir. Devletin kurumlar aras nda çat flma ve gerilim yerine ahenk hakim olmufltur. olgun bir ülkedir. Bize özgü demokrasi tariflerinden, bugünün sosyal ihtiyaçlar na cevap veren ça dafl ve özgürlükçü gerçek demokrasi tariflerine geçmenin vakti geldi diye düflünüyorum. Türkiye tam demokrasiye haz rd r. Türkiye ye özgü s k nt lar n giderilmesi için en büyük garanti de, göreceksiniz, demokrasimizin eksiklerinin giderilmesi yolunda att m z cesur ad mlar olacakt r. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi çat s alt nda gecesini gündüzüne katarak çal flan herkese bir kez daha teflekkür ediyorum. Hassaten AB ye uyum yasalar n n Meclisimizden geçmesi konusunda gösterilen bu gayret benim için gurur kayna d r. Yurtd fl gezilerimiz s ras nda Meclisimizin bu duyarl gayretlerinin d fl çevrelerce ne kadar büyük bir takdirle karfl land na flahit oluyoruz. Bu da bize ayr ca mutluluk veriyor. Ayn mutlulukla söyleyebilirim ki, hükümeti devrald m z günden bu yana AB yolunda ald m z mesafe gerçekten ümit vericidir. Çok yak n bir zamanda bu kararl gayretlerimizin karfl l n görece imize dair inanc m tamd r. Hepinizin de flahidi oldu unuz üzere göreve geldi imiz günden bu yana, dünyan n dört bir taraf na oldukça yo un ve faydal d fl geziler yapt k. Bu temaslar m zda da gördük ki, Türkiye kendi içine kapand kça, kendi problemlerinde bo uldukça, asl nda kendi büyüklü ünü hissetmekten uzaklafl yor. Dünyada Türkiye nin yeri, bugün bizim kendi aram zda konufltu umuzun çok üstünde bir a rl a sahiptir. Yeter ki bizler ülkemizi olmas gerekti i her yerde, bulunmas gerekti i her zaman ve tafl mas gerekti i kadar büyük bir a rl kla temsil edebilelim. çi bofl tekerlemeleri bir tarafa b rakal m art k. Türkiye bar flç ve dostane çabalar n sürdürdü ü sürece, dünyada bir çok dostluk köprüsü, bir çok iflbirli i imkan kurabilecek durumdad r. Bu süre içinde yapt - m z d fl seyahatlerde biz bu sevindirici potansiyeli fazlas yla gördük ve yaflad k. Bu temaslar n semeresi k sa süre içinde hem siyasi, hem de ekonomik olarak görülmeye bafllanm flt r. Unutmayal m ki, komflumuz ve s n rdafl m z olan bir ülkede önemli bir savafl felaketi yafland. Türkiye nin maddi ve manevi olarak etkilenmesi kaç n lmazd. Bir yandan insani hassasiyetlerimizi, komfluluk ve kardefllik hukukumuzu gözetirken, di er yandan da ülkemizin menfaatlerini korumak durumundayd k. Bu zor ikilemi en az zararla aflt m za inan yorum. Türkiye bu badireden demokrasisine olan inanc n, bölgedeki a rl n ve tarihsel misyonunu tazeleyerek ç km flt r. nflallah ülkemizin ve yer ald m z bölgenin menfaatlerine uygun olarak bar fl n tesisinde de üzerimize düfleni yapaca z. Bar fl, bölgemizde ve dünyada birinci önceli imizdir ve bundan da vazgeçmeyece iz. De erli Arkadafllar, Kuflkusuz bu y l dönümünde, iktidar m z n yapt tüm çal flmalar size aktarmam mümkün de ildir. Yapt klar m z öyle bir-iki konuflma çerçevesine s abilecek ölçüde de de ildir. Ama özet bab nda flu kadar n rahatl kla söyleyebilirim. Bizim iktidar m zla herkes önünü görmeye bafllad. Özel sektöre büyük bir dinamizm geldi. Bunu son befl ay içinde 60 n üzerinde kat ld m aç l fllarda çok net gördüm. Sanayicimiz, yat r mc m z yeniden nefes ald. Piyasalar güven kazand. Kredibilitemiz artt. Türkiye yeniden dünyan n her köflesinde yat r m yapan ve dünyan n her köflesinden yat r mc lar kendisine çeken bir noktaya do ru hareketlendi. Tabii ki, henüz yolun bafl nday z, çal flmalar m z istikrarl biçimde sürecek. Genifl halk kesimlerimizin bu rahatlamay daha fazla hissedebilece i günler de yak nd r. flsizli in azald n, çal flanlar m z n emeklerine karfl l k olabilecek ücretler almaya bafllad klar n inflallah hep birlikte görece iz. Kimse umudunu ve heyecan n kaybetmesin. Türkiye tafl d büyük ekonomik potansiyelle önümüzdeki on y llara damgas n mutlaka vuracakt r. Allah yolumuzu aç k etsin. AK Partinin ikinci kurulufl y ldönümü milletimize, ülkemize hay rl ve u urlu olsun. Her fley Türkiye için. TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL

14

15 Y I L D Ö N Ü M Ü AK PART ye gönül verenlerin büyük ve coflkulu kat l m yla tam bir flenlik havas nda geçen kutlamalar partiye yeni kat l mlarla ayr bir anlam kazand. AK Parti nin 2. kurulufl y ldönümü kutlamalar Foto raflarla AK Parti Sergisi nin aç l fl yla bafllad D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, parti genel merkezinde düzenlenen Foto raflarla AK Parti Sergisi nin aç l fl nda yapt konuflmada AK partinin iki y l önce 14 A ustos'ta kuruldu unu hat rlatarak, ''flaibelerin, adam kay rmalar n, bir sürü soru iflaretlerini içinde tafl yan bir dönem kapand ve Türkiye'de yeni bir dönem aç ld '' dedi. Gül, sergi aç l fl dolay s yla yapt konuflmada, AK Parti kurulduktan sonra Anadolu'yu ''gergef'' ifller gibi ad m ad m dolaflt klar n ve seçimler geldi inde de siyasi tarihte benzerine rastlanmayacak flekilde halk n kendilerini ba r na bast - n ve tek bafl na iktidara getirdi ini anlatt. Gül, konuflmas n flu sözlerle sürdürdü: "Türkiye'de reform paketleri ç kt, demokrasinin standartlar gelifltirildi, ekonomi düzene sokuldu. ki sene önce flunlar flunlar yapaca- z desek inanmayaca n z, rüya m görüyorsunuz diyece iniz fleyler Türkiye'de gerçeklefltirilmeye bafllad. Ümit ediyoruz ki bu daha iyi bir flekilde devam edecektir. Bu olumlu trend daha da geliflecektir. Türkiye ve Türk halk özledi i günlere kavuflacakt r. Tekrar Türkiye'ye zenginlik gelecektir, halk arzu etti i flekilde yaflamaya bafllayacak, iflsizlik sona erecek. Yat r mlar artacak, Türkiye, yabanc sermaye için çok daha kårl bir ülke haline gelecektir.'' Düzenlenen foto raf serginin AK Parti n n iki y l n n bir özeti oldu unu belirten Gül, flimdiye kadar yapt klar yla yetinmeyeceklerini ve bundan sonra daha yapacak çok fleyleri oldu unu da sözlerine ekledi. D fliflleri Bakan ve Baflbakan yard mc s Abdullah Gül ün aç l fl n yapt - foto raf sergisi izleyenler taraf ndan büyük bir ilgi gördü.

16 Y I L D Ö N Ü M Ü AK Parti nin 2. kurulufl y ldönümü dolay s yla Baflbakan Erdo an ve AK Parti Kurucular Kurulu An tkabir i ziyaret etti Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti'nin 2. kurulufl y ldönümü dolay s yla AK Parti kurucular kurulu üyeleriyle birlikte An tkabir'i ziyaret ederek, Atatürk ün kabrine çelenk koydu. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve kurucular kurulu üyeleri aslanl yoldan yürüyerek An tkabir tören alan na geldiler. Baflbakan Erdo an' n, üzerinde ''Adalet ve Kalk nma Partisi'' yazan k rm z ve beyaz çiçeklerden oluflan çelengi Büyük Önder'in kabrine koymas n n ard ndan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda sayg duruflunda bulunuldu. Baflbakan Erdo an ve beraberindekiler merdivenler üzerinde ''Hakimiyet kay ts z flarts z milletindir'' yaz s önünde foto raf çektirdikten sonra Misak- Milli Kulesi'ne geçtiler. Erdo an burada An tkabir Özel Defterini imzalad. Erdo- an deftere flunlar yazd : ''Büyük Atatürk, bundan iki y l önce 14 A ustos 2001 tarihinde partimizi kurdu umuz gün kurucular kurulu üyesi arkadafllarla huzurunuza gelmifltik ve tarihi insanl k tarihi kadar eski, flan ve flöhretlerle dolu ulusumuzu iflaret etti iniz muas r medeniyetler seviyesine ç karmak, onun her ferdini insanl k camias - n n en seçkin konumuna, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin kurallar içinde getirmek görevimiz demifltik. ki y l aradan sonra milletimizin partimize gösterdi i büyük teveccüh ve güven sayesinde bu kez büyük bir aile olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan s fat yla yeniden huzurunuza gelmifl bulunuyoruz. fiimdi iki y l önce dile getirdi imiz varl k sebebimizi yerine getirmifl olman n huzuruyla bundan sonra da ayn yolda ilerlemek için daha büyük azim ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti'nin 2. kurulufl y ldönümü dolay s yla An tkabir'i ziyareti s ras nda, An tkabir özel defterine flunlar yazd : Bundan iki y l önce 14 A ustos 2001 tarihinde partimizi kurdu umuz gün kurucular kurulu üyesi arkadafllarla huzurunuza gelmifltik ve tarihi, insanl k tarihi kadar eski, flan ve flöhretlerle dolu ulusumuzu iflaret etti iniz muas r medeniyetler seviyesine ç karmak, onun her ferdini insanl k camias n n en seçkin konumuna, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin kurallar içinde getirmek görevimiz demifltik. ki y l aradan sonra milletimizin partimize gösterdi i büyük teveccüh ve güven sayesinde bu kez büyük bir aile olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan s fat yla yeniden huzurunuza gelmifl bulunuyoruz. fiimdi iki y l önce dile getirdi imiz varl k sebebimizi yerine getirmifl olman n huzuruyla, bundan sonra da ayn yolda ilerlemek için daha büyük azim ve gayretle çal flaca m za dair söz veriyoruz. 14 TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL 2003

17 Y I L D Ö N Ü M Ü Kat l mlarla TBMM'deki milletvekili da l m flöyle oldu: AK Parti : 368 CHP : 175 DYP : 3 Ba ms z : 4 TOPLAM : 55 gayretle çal flaca m za dair söz veriyoruz. Ruhun flad olsun.'' An tkabir'deki törene, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc lar Mehmet Ali fiahin, Abdüllatif fiener, D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Devlet Bakanlar Kürflad Tüzmen, Ali Babacan, Güldal Akflit, Mehmet Ayd n, çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu, Maliye Bakan Kemal Unak tan, Adalet Bakan Cemil Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu milletvekilleri ve parti üst düzey yöneticileri kat ld. ANAP'tan istifa eden Hakkari Milletvekili Mustafa Zeydan ile CHP'den istifa eden Batman Milletvekili Mehmet Nezir Nas ro lu, AK Parti'ye kat ld lar. Zeydan ve Nas ro lu'nun kat l mlar, AK Parti'nin 2. Kurulufl y ldönümü kutlamalar çerçevesinde Bilkent Odeon'da düzenlenen törenle gerçekleflti. Zeydan ve Nas ro lu'nun parti rozetlerini AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an takt. Zeydan ve Nas ro lu'nun kat l mlar yla, AK Parti TBMM Grubu'nun say s 366'dan 368'e yükseldi. Böylece, AK Parti, Anayasa'y de ifltirebilecek ço unlu a ulaflm fl oldu. Bilindi i gibi, Anayasa de iflikli i için, 367 milletvekilinin oyu gerekiyor. 3 Kas m 2002 seçimlerinde Türk halk n n büyük teveccühüyle girdi i ilk seçimde yüzde 34 ün üzerinde oy alarak tek bafl na iktidara gelen AK Parti, kinci kurulufl y ldönümündeki bu yeni kat - l mlarla birlikte flimdi çok daha güçlenmifl bulunuyor. Türkiye de yepyeni bir siyaset anlay fl n n öncüsü olan ve Türkiye yi yeni TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL

18 Y I L D Ö N Ü M Ü Abdullah GÜL : TÜRK YE'de reform paketleri ç kt, demokrasinin standartlar gelifltirildi, ekonomi düzene sokuldu. ÜM T ediyoruz ki bu daha iyi bir flekilde devam edecektir. Bu olumlu trend daha da geliflecektir. TÜRK YE ve Türk halk özledi i günlere kavuflacakt r. TEKRAR Türkiye'ye zenginlik gelecektir, halk arzu etti i flekilde yaflamaya bafllayacak, iflsizlik sona erecek, yat r mlar artacakt r. bir anlay flla ayd nl k gelece ine do ru büyük bir kararl l kla tafl yacak olan AK Parti, Türk halk n n büyük güveniyle, önümüzdeki y llarda daha da güçlenerek yürüdü ü yolda ilerlemeye devam edecek. AK Parti'nin 2. kurulufl y ldönümü dolay s yla Bilkent Odeon'da düzenlenen törende Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ve Kars Belediye Baflkan Naif Alibeyo lu ile birlikte 14 ilçe ve belde belediye baflkan AK Parti'ye kat ld. Partiye kat lan belediye baflkanlar n n rozetlerini AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an takt. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek kat l m töreninin ard ndan yapt konuflmada, AK Parti'nin önümüzdeki yerel seçimlerde yeni bir rekora daha imza ataca n söyledi. AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra belediyenin sorunlar ile yak ndan ilgilendi ini ifade eden Gökçek, partiye geçti i için mutlu oldu unu söyledi. Yerel yönetime büyük bir önem veren ve Türkiye de ça dafl bir yerel yönetim anlay fl n n gelifltirilmesi için gereken yasal düzenlemelerin yap lmas konusunda haz rl klar n h zla sürdüren AK Parti için, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ve Kars Belediye Baflkan Naif Alibeyo lu ile 14 ilçe ve belde belediye baflkan n n AK Parti'ye kat lmas bu nedenle ayr bir önem tafl - yor. Türk halk n n büyük teveccühüyle çok k sa zamanda bugünlere gelen AK Parti, flimdi çok daha güçlenmifl olarak 12 Ekim tarihinde Ankara da gerçeklefltirece i 1. Ola an Kongresine haz rlan yor. 12 Ekim günü Ankara ASK Tesislerinde gerçekleflecek olan AK Parti 1. Ola an Kongresinden, çok daha güçlenmifl olarak ç kacak ve Türkiye nin önünü açan, Türkiye yi ayd nl k yar nlar na götüren icraatlar na çok daha güçlü bir flekilde devam edecek. l Kongrelerinden yüz ak yla ç kan AK Parti, 1. Ola an Kongresiyle de büyük bir siyaset ve demokrasi dersi verecek. 16 TÜRK YE BÜLTEN EYLÜL 2003

19 YILDÖNÜMÜ Y I L D ÖKUTLAMALARI N Ü M Ü AK Parti'ye kat lan il, ilçe ve belde belediye baflkanlar Melih Gökçek Ankara B. Belediye Baflkan Naif Alibeyo lu Kars Belediye Baflkan Ömer Bayg n Gerede Belediye Baflkan (Bolu) At lkan Y lmaz Mucur Belediye Baflkan (K rflehir) Mehmet Y ld r m Viranflehir Eyyübnebi Belediye Baflkan (fi.urfa) brahim Özyavuz Harran Belediye Baflkan (fi.urfa) Ahmet Akay Akçakale Belediye Baflkan (fi.urfa) Mehmet Akkufl Suruç Belediye Baflkan (fi.urfa) Mehmet Kap l P narhisar Belediye Baflkan (K rklareli) Hikmet Özyünlü Digor Belediye Baflkan (Kars) Zeynel Abidin Turan znik Belediye Baflkan (Bursa) Adem Esen Selçuklu Belediye Baflkan (Konya) Cevdet Kara Gölbafl Belediye Baflkan (Ankara) Rüstem Altunbafl Sincan Belediye Baflkan (Ankara) Ziya Kahraman Alt nda Belediye Baflkan (Ankara) Gazi fiahin Mamak Belediye Baflkan (Ankara)

20 2 B D O S Y A S I BIKMADAN USANMADAN 2B GERCEGI OSMAN PEPE LE RÖPORTAJ Orman niteli ini yitiren alanlar n sat fl na olanak sa layan yasan n geri gönderilmesini ve Say n Cumhurbaflkan 'n n iade gerekçelerini nas l de- erlendiriyorsunuz? Say n Cumhurbaflkan n n kendi takdiridir, bu karara sayg duymam z laz m. Fakat, kendisinin iade gerekçelerine kat lmam mümkün de il. Çünkü, Cumhurbaflkan m z n, Nisan ay nda yapm fl oldu umuz Anayasa de ifliklik paketinde 169. ve 170. maddelerle alakal olarak g yabi gerekçelerini göz önünde bulundurarak gerekli düzenlemeleri yapt k. Türkiye'de 5-6 milyar metrekarelik orman vasf n yitirmifl arazi var. Bu arazilerin üzerinde yüzbinlerce yap var. Bu araziler üzerinde devletin resmi binalar, kaymakaml k binalar var. Devlet altyap s n götürmüfl, üst yap s n getirmifl; mahalleler, ilçeler, beldeler, köyler ve belediyeler oluflmufl. Buralar n bir daha orman vasf na dönüfltürülmesi, orman olarak de erlendirilmesi mümkün de il. Burada orman köylüsü yaflam yor, defalarca el de ifltirmifl; üzerlerinde apartmanlar, fabrikalar, 450 binden daha fazla konut var. fiimdi bunlar bugüne kadar devlete vergi, harç ve herhangi bir flekilde para ödemiyorlar. 5-6 milyar metrekarelik orman vasf n yitirmifl bir araziden bahsediyoruz. Peki 2B ile bu arazilerin durumu ne olacak? Orman vasf n yitirmifl, Anayasan n 169 ve 170. Maddesinde ve de 6831 say l Orman Kanununun 2/B Maddesinde aç k bir flekilde ortaya konulan tarihinden önce orman vasf - n yitirmifl orman arazileri var. Bu orman vasf n yitirmifl arazilerin Türkiye deki da l m na bakt m z zaman, ortaya ç kan tablo fludur: Rant en yüksek 18 en geliflmifl ilimizde 2B arazilerinin yüzde 80 ini var, yani 2B diye orman vasf n tarihinden önce yitirmifl, ormanla uzaktan yak ndan hiçbir alakas kalmam fl bu arazilerin yüzde 80 ini 18 ilimizdedir. Mersin, Antalya,

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 115 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

Neler Oluyor. Acilen Zam Yap n AMA, MEMURA DE L!

Neler Oluyor. Acilen Zam Yap n AMA, MEMURA DE L! TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 3 SAYI: 30 HAZ RAN 2006 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi Enflasyonu AYAKKABI, Kiray MORTAJ Terörü DIfi GÜÇLER, Tansiyonu HÜKÜMET YÜKSELTT... Gizlenen enflasyon

Detaylı