ESKĐ ESERLER KORUMA VE DEĞERLENDĐRME MĐMARLIK LTD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKĐ ESERLER KORUMA VE DEĞERLENDĐRME MĐMARLIK LTD"

Transkript

1 ESKĐ ESERLER KORUMA VE DEĞERLENDĐRME MĐMARLIK LTD

2 E S K Đ E S E R L E R K O R U M A V E D E Ğ E R L E N D Đ R M E M Đ M A R L I K L T D KURULUŞ NĐSAN 1987 KURUCU VE FĐRMA YÖNETĐCĐSĐ CENGĐZ KABAOĞLU Mimar 1978 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi FAALĐYET KONULARI ESKĐ VE YENĐ YAPI VE ÇEVRELERĐN PROJELENDĐRĐLMESĐ KONUSUNDA TASARIM VE YÖNETĐM HĐZMETLERĐ Tarihi, kültürel, sanatsal, mimari ve arkeolojik değer taşıyan her türlü yapı ve çevre için mimari belgeleme (rölöve ölçüm ve çizimleri, fotoğrafik çekimler, yapısal ve malzemeye ilişkin inceleme ve değerlendirmeler), tarihi araştırma ve dönemleme (restitüsyon) çalışmalarının ve de koruma, sağlamlaştırma, onarım ve yeniden yapım projelerinin hazırlanması. Tarihi kentsel dokuların ve arkeolojik örenyerlerinin korunması, sağlıklaştırılması ve yeniden canlandırılmasına ilişkin alan yönetimi planlarının ve projelerinin hazırlanması. Tarihi ve modern yapılar için, sağlıklaştırma, yeniden düzenleme ve yenilemeyi de içeren, mimari ve iç mimari tasarım ve uygulama projelerinin geliştirilmesi, mühendislik proje ve raporlarının hazırlanması; yatırımların gerçekleştirilebilmesi için proje yönetiminin ve denetiminin yapılması, uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi. Her türlü yapı ve yapı grubunun çevreleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması, veri ve sonuçların değerlendirilmesi, uygulama ve yatırım kârlılık / uygunluk raporlarının hazırlanması. Somut ve somut olmayan kültürel mirasın sergilenmesi ve sunumu için projelerin hazırlanması; tasarım, eşgüdüm ve uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi. K A. B A L T D K A R U M G A Z Đ O S M A N P A Ş A, A N K A R A T : / F : E : k a - b k a - b a. c o m. t r W : w w w. k a - b a. c o m. t r

3 ÖDÜLLER

4 TAMAMLANAN PROJELERE VERĐLEN ÖDÜLLER 2012 Mimari Mirasın Korunması Kategorisinde Ödül EUROPA NOSTRA 2012 Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülleri Milet Đlyas Bey Külliyesi Projesi 2010 Proje / Seçici Kurul Özel Ödülü 12. Ulusal Mimarlık Sergisi Ve Ödülleri Zeynel Bey Türbesi Projesi 2007 Mimari Mirasın Korunması Kategorisinde En Yüksek Ödül EUROPA NOSTRA 2006 Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülleri Sarıca Kilise Projesi 2006 Restorasyon Ödülü Türk Serbest Mimarlar Derneği Çengelhan Projesi 2006 Başarı Ödülü Tarihi Kentler Birliği Tarihi Mirası Koruma Proje Ve Uygulamalarını Özendirme Ödülleri Sarıca Kilise Projesi (Ürgüp Belediye Başkanı Bekir Ödemiş e verilmiştir) 2004 Yapı / Koruma Yaşatma Ödülü 9. Ulusal Mimarlık Sergisi Ve Ödülleri Sarıca Kilise Projesi 2003 Yeşil Palmiye Ödülü GEO-Saison Dergisi Sarıca Kilise Projesi ( Dr. Yusuf Örnek e verilmiştir) 2003 Esaslı Onarım Ödülü Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri Đzmir Büyükşehir Belediyesi Uşakizade Kültür Merkezi Uşakizade (Latife Hanım) Köşkü 1998 Restorasyon Ödülü Türk Serbest Mimarlar Derneği Eski Darphane Yapıları Projesi

5 TAMAMLANMIŞ VE SÜRMEKTE OLAN ÇALIŞMALAR

6 2015 ZEYREK ÇĐNĐLĐ HAMAM (devam ediyor) Đstanbul Đstanbul Turizm ve Otelcilik A. Ş. Alanı 2285m² Mimar Sinan tarafından tasarlandığı bilinen Çinili Hamam binasının güçlendirilmesi, onarılarak korunması ve teknik sistemlerinin büyük ölçüde yenilenerek sağlıklaştırılması ve tekrar özgün işlevi sürdürülmek şartıyla yeniden değerlendirilmesi için gerekli müdahaleleri içeren uygulamaların gerçekleştirilmesi.

7 2015 RUMKALE BARŞAVMA MANASTIRI (devam ediyor) Gaziantep Koç Üniversitesi Alanı m² Gaziantep te, Yavuzeli Đlçesi sınırları içinde bulunan Rumkale, Fırat ve Merzumen nehirleri arasında yer alan kayalık bir burun üzerine inşa edilmiş olan Rumkale, Roma Dönemi nden itibaren iskân edilmiştir. Doğayla uyumlu bir mimariye sahip olup büyük ve kesme taşlarla inşa edilmiş olan kalenin geçmişte altı kapı ile korunduğu bilinen kaleyi çevreleyen sur duvarları, kuleler ve payandaların önemli bir bölümü in-situ olarak korunmuş durumdadır. Söz konusu alanda Halihazır haritanın çıkartılması, Manastır Yapısı, Sur Duvarları dahil yarımada cepheleri ve yapı kalıntılarının 3 Boyutlu taranarak belgelenmesi çalışmaları yapılmaktadır.

8 2015 TARSUS TARĐHĐ KENT MERKEZĐ ROMA DÖNEMĐ KALINTILARI VE YAKIN ÇEVRESĐ KORUMA GELĐŞTĐRME VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESĐ Tarsus Tarsus Belediyesi Alanı Planlama: m² Projelendirme: 8607 m²

9 Cumhuriyet Alanı ndaki antik yol ve kalıntılar, Tarsus Belediyesi nin 1993 yılında yer altı kapalı otopark inşaatı esnasında ortaya çıkmıştır. Bu tarih itibariyle başlayan kazı çalışmaları 2003 yılına kadar devam etmiştir. Tarsus antik kenti, M.Ö. 63 yılında Roma Kilikya Eyaleti nin başkenti olmuş ve bu tarihten itibaren de Kilikya Bölgesi nin önde gelen merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kazı çalışmaları Tarsus un Hellenistik Dönem den yy lara kadar geniş bir zaman dilimine ait bulguları ortaya çıkartmıştır. Tarsus Kent merkezinde yeralan bu önemli alanın sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde bütünsel bir çevre mirası olarak korunması, sergilenmesi, yeniden işlevlendirilerek kullanıma açılması amacıyla projelendirme çalışmaları yapılmıştır.

10 2015 ANARAD HIGUTYUN ERMENĐ KATOLĐK RAHĐBELERĐ MEKTEBĐ VE KĐLĐSESĐ ANARAD OTEL Đstanbul Anarad Hıgutyun Vakfı Ecetur / Toros Turizm Đşletmeleri ve Yatırımları A. Ş. Alanı 3700 m² Beyoğlu nda 1800 lü yılların ortalarında yapılmış olan bina, o zamanki adıyla Rahibeler Manastırı ve Mektebi, 1870 yılında yaşanan büyük yangın felaketi sonucu harabeye dönüşmüştür. Bu yangından yaklaşık yirmi yıl sonra, 1889 da günün Ruhani lideri Patrik X. Sdepanos Azaryan tarafından yeni bir bina yaptırılmıştır. Yıllar içerisinde ana işlevini kaybeden bina; yakın zamanlara kadar film platosu, dans stüdyosu, sanat atölyesi gibi kullanımlara evsahipliği yapmış; bu plansız kullanımlar da yapıya oldukça zarar vermiştir. Proje; yapının özgün plân kurgusunun, dolaşımın belirli noktalarda geliştirilmesi için sınırlı değişiklikler yapılması dışında, olduğu gibi korunması üzerine kurulmuştur. Alınan ortak karar doğrultusunda yapının; özgün kullanımından farklı bir şekilde, ancak yüksek nitelikte olmak şartıyla, Butik Otel olarak işlevlendirilmesi uygun görülmüştür.

11 2014 KAPTANOĞLU TÜRBELĐNAS YAYLA EVĐ Alanya Müfit Kaptanoğlu Alanı 1430 m² Alanya Türbelinas yaylasında ev tasarımı.

12 2014 HASANKEYF TARĐHĐ YERLEŞĐMĐ KALE / YUKARI ŞEHĐR Alanı Devlet Su Đşleri Genel Müdürlüğü Es Proje Genel Çalışma Alanı: 35,30 hektar Özel Proje Alanları: 3115 m² Ilısu Barajı ının tamamlanmasıyla birlikte, baraj gölü alanında toplanacak suların üzerinde kalacak olan Tarihi Yerleşimi nin doğal / jeolojik oluşumunun bir kuru ada niteliği taşıması nedeniyle sular altında kalmaktan kurtulacak olan Yukarı Şehir yerleşimindeki kültürel değerlerin / varlıkların mümkün olabildiğince korunabilmesini, gelecek nesillere miras olarak aktarılabilmesini ve de elde eski ten geriye kalacak olan bu kısmında arkeolojik ve mimari eserlerde görülen hasarların ve nedenlerinin mevcut kaya yapısı ile ilişkilerinin saptanması ve bunların giderilmesine yönelik müdahale tanımlarının geliştirilmesidir.

13 2014 SEKA KAĞIT FABRĐKASI ALANI Đzmit MEKANIK ATÖLYE VE TAŞLI DEĞIRMEN YAPILARI KORUMA ONARIM PROJESĐ (KAĞIT MÜZESĐ BĐLĐM MERKEZĐ EK YAPILARI) T. C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alanı m²

14 Seka Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi Mekanik Atölye Yapısı Koruma Onarım ve Yeniden Đşlevlendirme Projesi nin devamı niteliğindedir. 1.Kağıt Fabrikasının kuruluşundan sonra yedek parça imalatları için inşa edilen Mekanik Atölye yapısı Bilim Merkezi nin ikinci safhası olarak, Hazır Seluloz Hammaddenin Açılarak Fabrikaya Gönderildiği Yapı; Eski Kağıt ve Selüloz Deposu ve Değirmen Binası Taşlı Değirmen yapısı ise Kağıt Müzesi nin ikinci safhası olarak işlevlendirilmiştir SEKA KAĞIT FABRĐKASI ALANI Đzmit 1. KAĞIT FABRĐKASI KORUMA ONARIM PROJESĐ MUS KONTROLLÜK ĐŞĐ T. C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alanı m² 1. Kağıt Fabrikası Koruma Onarım Projesi nin uygulaması boyunca Mimari Uygulama Sorumluluğu kapsamında Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi nde yapılan imalatların kontrolluğu ve raporlanması SEKA KAĞIT FABRĐKASI ALANI Đzmit 1. KAĞIT FABRĐKASI SEKA KAĞIT MÜZESĐ VE KOCAELĐ BĐLĐM MERKEZĐ ĐÇ MĐMARĐ PROJESĐ T. C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alanı m² 1. Kağıt Fabrikası Koruma Onarım Projesi nin uygulaması ile eş zamanlı olarak Kağıt Müzesi, Bilim Merkezi ve ortak Giriş Yapısı için sergileme tasarımı ve iç mimari projelerin hazırlanması. Aynı kapsam içinde sergi tasarımları, grafik tasarımlar, kurumsal kimlik çalışmalarının hazırlanması.

15 2014 SEKA KAĞIT FABRĐKASI ALANI Đzmit I. ETAP ÇEVRE DÜZENLEME PROJESĐ T. C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alanı m²

16 SEKA Fabrikaları I. Etap Çevre Düzenleme Projesi kapsamında Seka 1. Kağıt Fabrikası, Taşlı Değirmen ve Mekanik Atölye yapıları çevresi ile alanın güneyinden geçen yol ve kentin Doğu Garajı ile sınırlanan bölgede önceden projelendirilmiş yapılarla uyum içinde sert zemin, yeşil alanlar, açık sergileme alanları, su elemanları ve aydınlatma tasarımını içeren çevre düzenleme projesi hazırlanmıştır. Aynı düzenleme çalışmaları dahilinde Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi ne ulaşım için trafik yolları ve kullanıcılar için otopark alanları tasarımı da yapılmıştır SEKA KAĞIT FABRĐKASI ALANI Đzmit ĐŞLEVLENDĐRME PROJESĐ T. C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alanı m² SEKA Fabrikaları ve Çevresi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanınındaki Yapılar ve Doğal Değerlerin; sürdürülebilir gelişme kavramı çerçevesinde, ulusal ve uluslararası koruma ilkeleri gözetilerek, içinde yer alan tarihi kalıntı ile birlikte bütünsel bir çevre mirası olarak özgünlüğü yitirilmeden yeniden kullanılabilmesi amacıyla yakın çevresiyle birlikte ele alan bununla beraber, sit alanı ile bütünleşen Đşlevlendirme ve Kullanım Kararları geliştirilmiştir.

17 2012 SEKA KAĞIT FABRĐKASI ALANI Đzmit 1. KAĞIT FABRĐKASI KORUMA ONARIM PROJESĐ Yüksel Proje Uluslararası A. Ş. Alanı m² Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi olarak yeniden işlevlendirilen yapı, içindeki her türlü makina, cihaz, tesisat ve aksam dahil olmak üzere tüm unsurlarıyla korunması amacıyla tesbit edilen hasarların ve nedenlerinin saptanması ve bunların giderilmesine yönelik müdahale tanımlarının geliştirilmesidir.

18 2014 NĐĞDE - KONSTANTĐN HELENA KĐLĐSESĐ Niğde Niğde Müze Başkanlığı adına Kazı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Sacit Pekak Alanı 715m² Anadolu nun çeşitli bölgelerinde Erken Bizans Dönemi ne ait az sayıda yapı bulunmaktadır. Erken Bizans dönemine tarihlenen, Konstantin ve Helena Kilisesi üç nefli bazilika planına sahiptir. Bir dönem elma deposu olarak kullanılmış olan kilise günümüze tahrip olarak ulaşmıştır. Kilise ve yapı kalıntılarının korunması için gerekli projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

19 2014 BAKKALBAŞI EVĐ Uçhisar Bakkalbaşı Ailesi Alanı 1430 m² Yörenin geleneksel mimari özelliklerini yansıtan Bakkalbaşı Evi, kayadam ve taş yığma sisteminde bir karma yapı grubudur. Pansiyon olarak işlevlendirilmek üzere yapıda gerekli ölçüm çalışmaları yapılarak belgelenmesi tamammlanmış ve avan projeleri hazırlanmıştır.

20 2013 KÖPRÜLÜ KULE VE GÜNEY GĐRĐŞ ALANI Arkeolojik Kazı Başkanlığı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Kazı Başkanı Batman Üniversitesi Alanı 4835 m² Ilısu Barajı göl alanında su tutulmasıyla birlikte özgün yolu kapanacak olan Kalesi ne çıkışın sağlanabilmesi amacıyla bir dikey erişim çözümü olan Köprülü Asansör Kulesi nin tasarlanması ve bunun yakın çevresinin Güney Giriş Alanı olarak düzenlenmesidir.

21 2013 HADJIELEFTHERIADIS KONAĞI Ürgüp Grigoris Hadjieleftheriadis Bugün Hadjieleftheriadis Konağı olarak adlandırılan, yörede Bingo nun evi olarak bilinen, ana kargir yapı, 1900 lü yıllarda Vasili Pingopulo tarafından inşa ettirildi. Konak, 1923 tarihinde yapılan Mübadele ye kadar Pingopulo ailesi tarafından konut olarak kullanıldı. Mübadele sonrasında ise sırası ile okul ve lojman olarak kullanıldı. Daha sonra yapının mülkiyeti belediyeye geçti ve uzun yıllar boyunca herhangi bir işlev verilmeden boş bırakıldı yılında, Grigoris Hadjieleftheriadis tarafından kullanılmak üzere satın alınan ana kargir yapı ve bitişiğinde mevcut ek yapılar, özgün kullanımlarında olduğu konak ve hizmet alanları ile projelendirilmiştir.

22 2013 HÜSEYĐN AVNĐ PAŞA KORUSU YAPILARI Đstanbul Cengiz Đnşaat, Sanayi ve Ticaret A. Ş. Alanı Genel Çalışma Alanı: m² Toplam Yapı Alanı: 1092m² Boğaziçi Koruları ndan biri olarak koruma statüsünde, nadide bir alan olan Hüseyin Avni Paşa Korusu na ve içinde bulunan tescilli kültür varlığı vasfındaki Hüseyin Avni Paşa Köşkü ile alandaki diğer yapı ve yapı kalıntılarına ilişkin belgeleme çalışması ve dönemleme araştırması safhalarının hazırlanması.

23 2012 HASANKEYF TARĐHĐ YERLEŞĐMĐ HACI ALĐ MESCĐDĐ Arkeolojik Kazı Başkanlığı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Kazı Başkanı Batman Üniversitesi Alanı 1225 m² Yeni yerleşiminden güneydoğu yönündeki ekili bahçelere uzanan kademeli bir alanda konumlanmış olan yapıdan günümüze kalan mekânların belgelenmesi çalışması yapılmıştır. GÜNEY BURCU, SU DEPOSU ve TAKSĐM BURCU KALINTILARI Arkeolojik Kazı Başkanlığı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Kazı Başkanı Batman Üniversitesi Kale nin özellikle güney kesimlerinde, tarihi su sistemi ile getirilen özgün çözümler, yani Su Deposu ile Maksem / Taksim Kulesi ne ve bunlardan şehre doğru yayılan kanallara ilişkin kalıntıların korunması amacıyla gerekli projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

24 BÜYÜK SARAY Arkeolojik Kazı Başkanlığı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Kazı Başkanı Batman Üniversitesi Alanı 3170 m² ĐMAM ABDULLAH ZAVĐYESĐ Arkeolojik Kazı Başkanlığı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Kazı Başkanı Batman Üniversitesi Alanı 7015 m² ŞEYH SULTAN TÜRBESĐ Arkeolojik Kazı Başkanlığı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Kazı Başkanı Batman Üniversitesi Alanı 1430 m²

25 YUSUF AĞA EVĐ Arkeolojik Kazı Başkanlığı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Kazı Başkanı Batman Üniversitesi Alanı 803 m²

26 2012 MĐLET - ĐLYAS BEY KÜLLĐYESĐ Söke Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A. Ş. Alan m² Belgeleme, koruma ve onarım, alan / yapı yorumu ve sunumu projelerini kapsayan kültürel miras yönetimi projesi.

27 2012 UÇHĐSAR GÜVERCĐNLĐK VADĐSĐ OTELĐ (devam ediyor) Uçhisar Yaşar Özkan A. Ş. Alan m² Uçhisar Đlçesi, Gemilünü Mevkii nde; doğal ve kültürel çevrenin karakteristik yapısına kütle ve cephe özellikleri itibariyle uygun ve özel belgeli bir işletme gerekliliklerini sağlayacak çağdaş bir otel yapısı için Mimari Avan Proje hazırlanması DARICA KAPALI SPOR SALONU Darıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alan 6900 m²

28 Kocaeli nin, Darıca Đlçesi nde 1500 kişi kapasiteli Kapalı Spor Salonu nun tasarlanarak uygulamaya yönelik projelerin hazırlanması.

29 2011 KÖRFEZ YARI OLĐMPĐK YÜZME HAVUZU Körfez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alan 4500 m² Kocaeli nin, Körfez Đlçesi nde, içerisinde hamam, sauna, fitness salonları gibi kullanımların da yer aldığı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu nun tasarlanarak uygulamaya yönelik projelerin hazırlanması.

30 2011 DĐLOVASI KÜLTÜR MERKEZĐ Dilovası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alan m² Kocaeli nin, Dilovası Đlçesi nde, içerisinde konferans salonu ve nikah salonu olarak da kullanılabilecek çok amaçlı salonları, kütüphane ve KOMEK Bilgi Evi gibi kullanımları da barındıran bir Kültür Merkezi yapısının tasarlanarak uygulamaya yönelik projelerin hazırlanması.

31 2011 KARAMÜRSEL KÜLTÜR MERKEZĐ / DÜĞÜN SALONU Karamürsel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alan 3115 m² Kocaeli nin, Karamürsel Đlçesi nde ana kullanımı düğün salonu olan ancak kültür merkezi olarak da hizmet verebilecek bir yapı için kavramsal proje tasarımının yapılması.

32 2011 GEBZE ENGELLĐLER KOORDĐNASYON VE ĐŞ EĞĐTĐMĐ MERKEZĐ Gebze Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alan 2361m² Kocaeli nin, Gebze Đlçesi nde engellilere hizmet verecek bir merkez yapısı için kavramsal proje tasarımının yapılması.

33 2011 ZORLU KORUSU YAPILARI Đstanbul Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Grubu Alan Genel Çalışma Alanı: m² Toplam Yapı Alanı: m² 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu na göre Boğaziçi Ön Görünüm Bölgesi nde kalan, Zorlu Đpar Korusu ve içindeki tescilli kültür varlıkları olan yapı ve yapı kalıntılarında gerçekleştirilmesi plânlanan Koruma Onarım ve Yeniden Yapım Uygulamaları için mimarlık hizmeti verilmesi.

34 2010 PERA PALAS Đstanbul Beşiktaş Deniz ve Turizm Yatırımları A. Ş. Alan m² Đstanbul un eski Pera semtinde bulunan ünlü tarihi otel yapısının koruma onarımı, sağlıklaştırılması için fikir projesi geliştirilmesi, koruma onarım projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi. perapalas.

35 2010 ĐÇKALE - DOĞU BURÇLARI Sinop Prof. Dr. Scott Redford Koç Üniversitesi Alan 765 m² Sinop Đçkale surlarındaki II. Burç üzerinde yer alan 13. yüzyıldan kalan kitabelerin belgelenmesi.

36 YAPI ÖLÇEĞĐNDE KORUMA, SAĞLAMLAŞTIRMA, ONARIM VE YENĐDEN YAPIM PROJELERĐ

37 2009 KABAOĞLU EVĐ Alanya Cengiz Kabaoğlu Alanya Kaleiçi'nde yer alan eski eser yapının belgelenmesi ve koruma onarım / kısmi yeniden yapım projesinin hazırlanması, uygulama hizmetlerinin verilmesi ĐSTANBUL ARKEOLOJĐ MÜZELERĐ Đstanbul TÜRSAB Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Türkiye nin, Osmanlı döneminde kurulan ilk arkeoloji müzesi olan Đstanbul Arkeoloji Müzesi nin geliştirilmesi kapsamında master-plan hazırlanması (TÜRSAB-ÇEKÜL-KA.BA Protokolu) REDFORD EVĐ Alanya Scott Redford Alanya Kaleiçi'nde yer alan eski eser yapının belgelenmesi, koruma onarım ve uygulama projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi KAPTANOĞLU EVĐ 2 Alanya Müfit Kaptanoğlu Alanya Kaleiçi'nde yer alan eski eser yapının belgelenmesi, koruma onarım ve uygulama projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi BARAN VE YASEMĐN APARTMANLARI Đstanbul Beşiktaş Deniz ve Turizm Yatırımları A. Ş. Đstanbul da yer alan, tescilli yapılar olan Baran ve Yasemin Apartmanları için belgeleme, inceleme değerlendirme ve dönemleme çalışmaları ile koruma onarım projesinin hazırlanması KAYAKAPI KAYA KĐLĐSE Ürgüp UNESCO Dünya Miras Merkezi Eski Kapadokya Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş. Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi kapsamında, Kayakapı Mahallesi nde yer alan tescilli yapının belgeleme, inceleme değerlendirme ve dönemleme çalışmaları ile koruma onarım projesinin hazırlanması ve uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi T. C. CUMHURBAŞKANLIĞI KONUTU / PEMBE KÖŞK

38 Ankara T. C. Cumhurbaşkanlığı Ankara Cumhurbaşkanlığı Kampüsünde yer alan, Atatürk ün isteği üzerine Avusturyalı Mimar Clemens Holzmeister tarafından tasarlanan 1932 tarihli, Pembe Köşk yapısının belgelenmesi ÜRGÜP ÇEŞMELER Ürgüp Ürgüp Belediye Başkanlığı Ürgüp ün değişik mahallelerinde yer alan 4 adet tescilli çeşmenin (Sütunlu Çeşme, Ahmet Genç Çeşmesi, Yunak Çeşmesi, Esbelli Çeşmesi) belgelenmesi ve koruma onarım projelerinin hazırlanması ĐSHAK PAŞA SARAYI ĐKĐNCĐ DÖNEM Doğubayazıt T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski eser yapının döneminde yapılan belgeleme çalışması ve projelendirmesinin güncellenmesi, uygulama sorunlarının giderilmesi McGHEE DOĞU AKDENĐZ ARAŞTIRMALARI MERKEZĐ VE YURT BĐNASI Alanya Georgetown Üniversitesi McGhee Doğu Akdeniz Alanya da bulunan Doğu Akdeniz Araştırmaları Merkezi ve Yurt Binası için yangından korunma, acil müdahale ve onarımlar, engelli ulaşımı, güvenlik sistemleri ve genel bakım onarım projelerinin hazırlanması ESKĐ DARPHANE YAPILARI YEDĐ NOLU YAPI Đstanbul Tarih Vakfı Tarihi Darphane, yedi numaralı yapının belgelenmesi ve koruma onarım projesinin hazırlanması ÜRGÜP - RUM HAMAMI Ürgüp Ürgüp Belediye Başkanlığı Ürgüp te yer alan tescilli hamam yapısının belgeleme, inceleme değerlendirme ve dönemleme çalışmaları ile koruma onarım projesinin hazırlanması KAYAKAPI BAŞAĞA HAMAMI Ürgüp Eski Kapadokya Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş.

39 Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi kapsamında, Kayakapı Mahallesi nde yer alan tescilli yapının belgeleme, inceleme değerlendirme ve dönemleme çalışmaları ile koruma onarım projesinin hazırlanması BAYEZĐD PAŞA CAMĐĐ Amasya Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü Amasya da, Yeşilırmak ın kenarında konumlanan 15. yüzyıla ait tarihi caminin belgelenmesi, koruma onarım ve çevre düzenleme projesinin hazırlanması ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ DĐL VE TARĐH COĞRAFYA FAKÜLTESĐ Ankara Ankara Üniversitesi Cumhuriyet Dönemi ne (1930 lara) ait, Alman Mimar Bruno Taut tarafından tasarlanmış yapının belgelenmesi ve koruma, sağlıklaştırma ve yenileme projesinin hazırlanması, ihale ve uygulama aşamalarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi KEMALOĞLU EVLERĐ Alanya Mehmet Ali Kemaloğlu Alanya Kalesi Etkileme Geçiş Alanı nda yer alan özel mülkiyetli bir arazide, bir eski eser yapının onarımı ve buna uyumlu sekiz adet yeni evin yapımı için belgeleme ve proje geliştirilmesi, planlama hizmeti, uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi KAYA KĐLĐSELER ALT PROJE ALANI - A.P.R.A Ürgüp Eski Kapadokya Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş. Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi kapsamında, Kaya Kiliseler alt proje alanının belgelenmesi ve koruma onarım projelerinin hazırlanması KAYAKAPI SULU CAMĐ VE ESAD AĞA ÇEŞMESĐ Ürgüp Eski Kapadokya Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş. Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi kapsamında, Kayakapı Mahallesi nde yer alan tescilli yapıların belgeleme, inceleme değerlendirme ve dönemleme çalışmaları ile koruma onarım projesinin hazırlanması ANKARA KALESĐ - SALI PAZARI, HĐSAR MEYDANI VE SAAT KULESĐ Ankara Altındağ Belediye Başkanlığı Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı

40 Ankara Kalesi girişinde bulunan saat kulesinin belgelenmesi ve koruma - onarım projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi KAYAKAPI ÇEŞMELER Ürgüp Eski Kapadokya Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş. Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi kapsamında, Kayakapı Mahallesi nde yer alan 6 adet tescilli çeşmenin (Aşağı Akağa Çeşmesi, Yukarı Akağa Çeşmesi, Baş Çeşme, Yeni Çeşme, Esad Ağa Çeşmesi ve Çamaşırlık) belgeleme ve dönemleme çalışmaları ile inceleme değerlendirme ve koruma onarım projesinin hazırlanması KAYAKAPI DAVUT AĞA CAMĐĐ Ürgüp Eski Kapadokya Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş. Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi kapsamında, Kayakapı Mahallesi nde yer alan tescilli yapının belgeleme, inceleme değerlendirme ve dönemleme çalışmaları ile koruma onarım projesinin hazırlanması NĐĞDE - KONSTANTĐN HELENA KĐLĐSESĐ Niğde Niğde Müze Başkanlığı adına Kazı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Sacit Pekak Bizans Dönemi Kilisesi nde sürdürülen kazı çalışmaları için kazı evinin ve de yapı kalıntılarının korunması için geçici üst örtünün tasarımı, yapının belgelenmesi ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ SAATLĐ BĐNA Ankara Ankara Üniversitesi Cumhuriyet Dönemi ne (1930 lara) ait, Đsviçreli Mimar Ernst Egli tarafından tasarlanmış olan ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Kürsüsü tarafından kullanılan Saatli Bina nın belgelenmesi, onarım ve sağlıklaştırma projesinin hazırlanması LENINGRADSKAYA OTEL Moskova Summa Đnşaat Ltd. Moskova şehrinde 1950 lerde yapılmış ünlü tarihi gökdelenlerden olan otel yapısının koruma onarımı, sağlıklaştırılması ve yenilenmesi için yerinde inceleme ve değerlendirme ve fikir projesi geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi ĐSVĐÇRE BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ ELÇĐ KONUTU Ankara

41 Đsviçre Dışişleri Bakanlığı Đnşaat Dairesi Cumhuriyet Dönemi ne (1930 lara) ait, Đsviçreli Mimar Ernst Egli tarafından tasarlanmış yapının belgelenmesi ve korunma, sağlıklaştırma ve yenileme projesinin hazırlanması, ihale ve uygulama aşamalarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi STOWASSER EVĐ Alanya Prof. Dr. Barbara Stowasser Alanya Kaleiçi'nde yer alan küçük, eski eser yapının belgelenmesi ve koruma onarım / yeniden yapım projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetleri verilmesi SUR DUVARLARI VE BURÇLARDAKĐ SELÇUKLU KĐTABELERĐ Antalya Prof. Dr. Scott Redford, Georgetown Üniversitesi Antalya Kalesi surlarındaki II. Burç üzerinde yer alan 13. yüzyıldan kalan kitabelerin belgelenmesi ÇENGELHAN Ankara Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Ulus At Pazarı Meydanı'nda, Hanlar Bölgesi nde yer alan eski eser han için koruma onarım ve yeniden işlevlendirme projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetleri verilmesi SARICA KĐLĐSE Ürgüp Vasco Turizm Yatırımları A. Ş. Magic Life International Ürgüp Mustafapaşa arasındaki Pancarlık Vadisi'nde yer alan Erken Bizans dönemine ait kaya kilisenin belgelenmesi, koruma onarım projesinin hazırlanması ve uygulanması HACI BAYRAM CAMĐĐ YAKINI SUR DUVARI KALINTISI Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi, Đmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Ankara tarihi kent merkezinde bulunan Bizans / Osmanlı dönemi sur kalıntısı için koruma (yapısal sağlamlaştırma) ve sergileme projesinin hazırlanması CUMHURĐYET DÖNEMĐ GAR BĐNASI Afyon Osman Sarı Đnşaat 1999 Afyon Depreminde hasar gören tarihi Gar Binası nın mimari, statik ve malzeme bozulmaları açısından fiziksel durumunun incelenmesi.

42 2002 ASPENDOS TĐYATROSU Antalya T. C. Kültür Bakanlığı Ural A. Ş. Antalya yakınında bulunan Aspendos örenyerindeki Roma tiyatrosunun kısmen (1/6) belgelenmesi TERSANE VE TOPHANE Alanya T. C. Kültür Bakanlığı Alanya Kalesi güney yamacında yer alan Tersane ve Tophane yapılarının belgelenmesi ve koruma onarım projesinin hazırlanması FUAT ERSÖZ EVĐ Artvin T. C. Kültür Bakanlığı, Döner Sermaye Đşletme Merkez Müdürlüğü Artvin Merkez de yer alan 19. yüzyıl ortası konut yapısının belgelenmesi ve koruma onarım projesinin hazırlanması ESKĐ HÜKÜMET KONAĞI Safranbolu T. C. Kültür Bakanlığı Yangın nedeniyle tahrip olmuş 1906 tarihli yapının canlandırılması için belgeleme ve koruma onarım projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi SĐNASOS GÜL KONAKLARI Ürgüp Sinasos Turizm Ticaret A. Ş. Mustafapaşa eski kent dokusu içerisinde yer alan iki adet eski eser yapının koruma onarımı ve butik otel olarak yeniden işlevlendirilmesi için belgeleme, projelendirme ve uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi UŞAKĐZADE KÜLTÜR MERKEZĐ Đzmir Tatiş Holding A. Ş. Đzmir Özel Türk Koleji Tarihi Uşakizade (Latife Hanım) Köşkü nün onarılarak müze kütüphane işlevi verilmesi ve yapılacak ek yapılarla birlikte yakın çevresinin kültür merkezine dönüştürülmesi için belgeleme ve koruma onarım (yapısal sağlamlaştırma) projesinin hazırlanması ve uygulama danışmanlığı hizmetleri verilmesi MAYATEPEK EVLERĐ

43 Alanya Ahmet Osman Mayatepek Alanya Kaleiçi'nde yer alan iki adet tescilli eski eser yapının belgelenmesi ve koruma onarım ve uygulama projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetleri verilmesi FEZA GÜRSEY BĐLĐM EVĐ Đstanbul TÜBĐTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Feza Gürsey Enstitüsü Ön belgeleme ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi KAPTANOĞLU EVĐ 1 Alanya Müfit Kaptanoğlu Alanya Kaleiçi'nde surlar üzerinde yer alan tescilli eski eser yapının belgelenmesi, koruma onarım ve uygulama projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi ÖZÜAK EVĐ Đstanbul Aynur Özüak Boğaz da yer alan tescilli bir eski eser yapının koruma ve yeniden işlevlendirme projesinin hazırlanması KULELĐ EVĐ Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi, Đmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Döner Sermaye Đşletmesi Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah Đmar Planı kapsamında eski bir milletvekili evinin koruma onarım projesinin hazırlanması (proje askıya alındı ve yapı daha sonra yıkıldı) SĐNEMA MÜZESĐ, 'ATLAS SĐNEMASI' Đstanbul TÜRSAK Vakfı Beyoğlu'ndaki Tarihi Atlas Sineması'nın korunması ve kültür merkezi olarak yeniden işlevlendirilmesi için kavramsal proje tasarlanması ESKĐ DARPHANE YAPILARI Đstanbul T. C. Başbakanlık, Toplu Konut Đdaresi Tarih Vakfı Tarihi Darphane yapılarının Habitat II Zirve Konferansı kapsamındaki sergiler için

44 hazırlanmasına yönelik tasarım ve uygulama kontrolluğu hizmetinin verilmesi ĐSHAK PAŞA SARAYI Doğubayazıt T. C. Kültür Bakanlığı Eski eser yapının müze olarak yeniden işlevlendirilmesi için belgeleme ve koruma onarım projesinin hazırlanması FORUM INT. MOCKBA OFĐS BĐNASI Moskova FEO A. Ş. Erken 20. yüzyıldan kalan eski eser bir ofis binasının koruma onarımı ve yenilenmesi için projelendirme ve uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi REGION MOCKBA OFĐS BĐNASI Moskova FEO A. Ş. 19. yüzyıldan kalan eski eser bir ofis binasının koruma - onarımı, yenilenmesi ve ek mekan ihtiyaçlarının karşılanması için belgeleme, projelendirme ve uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi ÇENGELHAN ÇUKURHAN Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi, Đmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Ulus At Pazarı Meydanı'nda, Hanlar Bölgesinde yer alan iki adet eski eser hanın çevreleri ile birlikte korunması ve yeniden işlevlendirilmesi için belgeleme ve koruma onarım projesinin hazırlanması ERTOKUŞ MEDRESESĐ Atabey T. C. Başbakanlık, Göller Bölgesi Projeleri Başkanlığı T. C. Başbakanlık, Türk Tanıtma Fonu Eski eser yapının inceleme ve koruma onarımı için danışmanlık hizmeti ve fikir projesi geliştirilmesi.

45 1993 ĐSHOTYA KĐLĐSESĐ Isparta T. C. Başbakanlık, Göller Bölgesi Projeleri Başkanlığı T. C. Başbakanlık, Türk Tanıtma Fonu 19. yüzyıldan kalan bir kilisenin belgeleme ön çalışması FAZLULLAH CAMĐĐ Atabey T. C. Başbakanlık, Göller Bölgesi Projeleri Başkanlığı T. C. Başbakanlık, Türk Tanıtma Fonu Eski eser yapının inceleme ve koruma onarımı için danışmanlık hizmeti ve fikir projesi geliştirilmesi HIZIR BEY CAMĐĐ, DÜNDAR BEY MEDRESESĐ VE TARĐHĐ ŞEHĐR KAPISI Eğirdir T. C. Başbakanlık, Göller Bölgesi Projeleri Başkanlığı T. C. Başbakanlık, Türk Tanıtma Fonu Eski eser yapının inceleme ve koruma onarımı için danışmanlık hizmeti ve fikir projesi geliştirilmesi AYA BANĐYA KĐLĐSESĐ Isparta T. C. Başbakanlık, Göller Bölgesi Projeleri Başkanlığı T. C. Başbakanlık, Türk Tanıtma Fonu 19. yüzyıldan kalan bir kilisenin belgelenmesi ve koruma onarım projesinin hazırlanması, malzeme sağlamlaştırma / koruma uygulaması AYA STEFANOS KĐLĐSESĐ Eğirdir T. C. Başbakanlık, Göller Bölgesi Projeleri Başkanlığı T. C. Başbakanlık, Türk Tanıtma Fonu 19. yüzyıldan kalan küçük bir köy kilisesinin belgelenmesi ve koruma onarım projesinin hazırlanması, malzeme sağlamlaştırma / koruma uygulaması YEL DEĞĐRMENLERĐ Eski Foça Eski Foça Belediye Başkanlığı Değirmenli Tepe de bulunan tarihi değirmenlerin onarılarak yeniden çalıştırılmaları için belgeleme ve koruma onarım / yeniden yapım projesinin hazırlanması.

GÜNCEL ÇALIŞMALAR CURRENT PROJECTS

GÜNCEL ÇALIŞMALAR CURRENT PROJECTS GÜNCEL ÇALIŞMALAR CURRENT PROJECTS 2015 2015 ZEYREK ÇĐNĐLĐ HAMAM (devam ediyor) Đstanbul Đşveren Đstanbul Turizm ve Otelcilik A. Ş. Alanı 2285m² Mimar Sinan tarafından tasarlandığı bilinen Çinili Hamam

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon RESTİTÜSYON Tanımı ve örnekleri RESTİTÜSYON Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. - 64. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. - 64. TOPLANTI GÜNDEMİ ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. 64. TOPLANTI GÜNDEMİ İLİ : ERZURUM TARİH : 3031/01/2014 Sıra No Karar No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel Mülkiyeti Alanı ve Derecesi Nereden Geldiği

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.251 Toplantı Tarihi-No : 14.01.2015-124 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 14.01.2015-2075 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Medrese Alibey Mahallesi, anıtsal mimarlık örneği olarak

Detaylı

.HAKKIMIZDA .İŞTİRAKLERİMİZ

.HAKKIMIZDA .İŞTİRAKLERİMİZ .HAKKIMIZDA 1999 yılında kurulan İHK İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ projeden anahtar teslimine kadar gerek kamu binaları gerekse özel sektöre taahhüt edilen işlerde işverenlerinin ihtiyaçlarını koşulsuz işveren

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN Gölbaşı Yeraltı Şehri İlçemiz Kiçiköy Mahallesinde yeni tespit edilen yer altı şehri ile ilgili temizlik çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde görevli arkeolog nezaretinde başlatılmış

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Karar Tarihi ve No : 28.05.2014-542 KARS Kars İli, Merkez, 224 ada, 15 parselde kayıtlı Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılaşmanın Mimari Uygulama projesine ilişkin,

Detaylı

YAPILAN İŞLER LİSTESİ

YAPILAN İŞLER LİSTESİ YAPILAN İŞLER LİSTESİ KAYSERİ İLİ 1. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Binası Onarımı İşi 2. Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Binası Onarımı İşi 3. Kayseri Atatürk Evi Basit Onarım Teşhir

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Etüt Proje Müdürlüğü 02.04.2007 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararıyla Norm Kadroda oluşturulmuştur.

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2007 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Alanya Belediye Teşkilatı 1872 yılında kurulmuştur. İlk Belediye Başkanı Ahmet Asım Bey 1901 yılında göreve başlamıştır.

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE

UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE İÇERİK Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme Dünya Miras Listesi Türkiye nin Dünya Miras Listesi ndeki Yeri Geçici Liste Dünya Miras Listesine

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Toplantı Tarihi-No: 22.10.2014-115 Karar Tarihi ve No: 22.10.2014-1962 T.C. 22.00.333 Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Yahşifakih Mahallesi, Hükümet (Saraçlar) Caddesi, 10 pafta, 76 ada,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 20.03.85 Toplantı Tarihi ve No : 18.09.2015-107 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 18.09.2015-4234 AYDIN Denizli İli,

Detaylı

BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ

BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ BAKIM (Maintenance)

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.213 T.C. Toplantı Tarihi-No : 12.11.2014-118 Karar Tarihi ve No : 12.11.2014-2005 Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan

Detaylı

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ŞUBAT 2014 (72-73-74-75) SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ŞUBAT 2014 (72-73-74-75) SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı//KAYSERİ) Toplantı Tarihi ve saati : 06 Şubat 2014 Perşembe- 09.30 Molu Mahallesi Camii Tespit- 184 1 Köy

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Doyran Yaylası, Oklukaya Tepe, Üçtepe ve Üçtepelerde bulunan antik yerleşim alanına ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAMIN DESTEKLENMESİ

FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAMIN DESTEKLENMESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAMIN DESTEKLENMESİ BURSA KENTİ VE PASİF YEŞİL ALANLARIN AKTİF KULLANIM MEKANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ A.Nalan FİDAN Bursa

Detaylı

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI / SAMSUN AĞUSTOS 2016

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI / SAMSUN AĞUSTOS 2016 TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI / SAMSUN 19-20 AĞUSTOS 2016 TEŞEKKÜRLER PROF. DR. NUMAN KURTULMUŞ BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ÖZHASEKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI YUSUF ZİYA YILMAZ (SAMSUN

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi 2010 Yılı Side Kazısı Çalışmaları (12 Temmuz-8 Eylül 2010) Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi RAPOR

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 24/02/2016-2869 SAFRANBOLU

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 118 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 118 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu TOPLANTI TARİHİ :25.02.2015 TOPLANTI SAATİ :10.30 1 Sivas Merkez 2 Sivas Merkez 3 Sivas Merkez 4 Sivas Merkez 5 Sivas Merkez 6 Sivas Merkez 7 Sivas Merkez 8 Sivas Merkez 9 Sivas Merkez 10 Sivas Merkez

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

mühendislik HARİTA İNŞAAT MİMARLIK

mühendislik HARİTA İNŞAAT MİMARLIK mühendislik HARİTA İNŞAAT MİMARLIK Tarih boyunca insanlığın refahı ve medeniyetin gelişimi sorumluluklarını kendine vazife edinmiş insanlar ve kurumlar var olmuştur. Bu insanlar ve kurumlar varlıklarını

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Karar Tarihi ve No : 19/12/2013-995 Nevşehir İli, Avanos İlçesi nde, Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 08.11.1998 gün ve 953 sayılı kararı ile uygun bulunan, Avanos Çömlekhaneler

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi : 25-26/07/2013-45 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 25/07/2013-793 KIRŞEHİR Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 08.03.1984 gün ve 177

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 28-29. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 28-29. TOPLANTI GÜNDEMİ Sıra No ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 2829. TOPLANTI GÜNDEMİ İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel i Sit Alanı ve Derecesi İLİ: ERZURUM TARİHİ : 2728/09/2012 Nereden Geldiği Temsilci

Detaylı

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ Yrd.Doç.Dr. Simay KIRCA 2017-2018 Güz Yarıyılı DERS 5 KÜLTÜREL PEYZAJLAR Kültür; toplumların yaşam biçimleri, gelenek ve göreneklerinin, üretim olanaklarının bileşkesi olarak

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.03.805 Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016-154 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 25.08.2016-3173 Bayramiç/ÇANAKKALE

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÖZET FAALİYET RAPORU. Cengiz AKYOL. Nurtop ULUKAYA

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÖZET FAALİYET RAPORU. Cengiz AKYOL. Nurtop ULUKAYA EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÖZET FAALİYET RAPORU Emlak ve İstimlak Dai. Bşk. Cengiz AKYOL Harita Şb. Md. Nurtop ULUKAYA 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri Belediyemiz

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Tol (Yıkık) Kilise ve Jandarma arkasında bulunan Konakla ilgili çalışmalar devam etmiştir. Röleve

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/672-754 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-157 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-3647 SAMSUN Delice-Samsun

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.003/687 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-180 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-4841 İZMİR

Detaylı

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE ve KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA ve TANITMA VAKFI Kadıköy,bugünkü çarşı alanı ile şekillenmeye başlamış, 18.yy da Türkler ve Rumların yaşadığı bölgeye Ermeniler de yerleşmeye başlamıştır.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 124.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 124.TOPLANTI GÜNDEMİ 124.TOPLANTI GÜNDEMİ 10.05.2010 MANAVGAT 1-Antalya İli, İbradı İlçesinde kısmen Maşata Yaylası Turizm Merkezinde kalan Ürünlü Köyünde, Kültür ve Tabiat Varlıklarının tespitine yönelik çalışmaların Koruma

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 135. Toplantı Gündemi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 135. Toplantı Gündemi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 135. Toplantı Gündemi. TOPLANTI YERİ : Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü TOPLANTI ADRESİ : Emek Mah. Nar Yolu No:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü / «i.» a' *8 T.C. \ 1 * * V W - İ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa 872 ada 34 parsel NİP.

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi

Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi GİZEM KUÇAK TOPRAK Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı - Ankara Türkiye Tel: 0 312 586 88 77 E-Mail: gizem.toprak@atilim.edu.tr

Detaylı

No İlçesi Eserin adı Adresi Pafta Ada Parsel 1 Merkez Nevşehir Kalesi 27 300 1 2 Merkez Damat İbrahimpaşa Külliyesi 252 1-16 3 Merkez Tahtalı Cami 28

No İlçesi Eserin adı Adresi Pafta Ada Parsel 1 Merkez Nevşehir Kalesi 27 300 1 2 Merkez Damat İbrahimpaşa Külliyesi 252 1-16 3 Merkez Tahtalı Cami 28 No İlçesi Eserin adı Adresi Pafta Ada Parsel 1 Merkez Nevşehir Kalesi 27 300 1 2 Merkez Damat İbrahimpaşa Külliyesi 252 1-16 3 Merkez Tahtalı Cami 28 209 11 4 Merkez Hacı Şeyh Cami 5 Merkez Kaya Cami 27

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58.

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Esra Bölükbaşı Ertürk 2. Doğum Tarihi: 27.03 3. Unvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arkeoloji-Sanat Tarihi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 134.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 134.TOPLANTI GÜNDEMİ 134.TOPLANTI GÜNDEMİ 17.08.2010 1-Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Kozağacı Köyü sınırları içerisinde Tyriaion Antik Kentine ait yapı temel ve duvar kalıntıları ile Çağman Tepesinde birçok kaya kabartmasının

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri Baraj Tipi Büyük Yapılarda Kayaçlardaki Ayrışmaya Bağlı Direnç Azalmasının İyileştirilmesi, 2003 (97K12048), Ayhan Koçbay, R.Pelin Bilgehan. Özet: Obruk baraj

Detaylı

Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012

Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012 Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012 AMAÇ & KAPSAM ERA Research & Consultancy tarafından gerçekleştirilen araştırmanın ana amacı, Türkiye de yaşanılan şehirlere ilişkin şehir güzelleştirme

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Genel Restorasyon Teknikleri Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Karar Tarihi ve No : 26/09/2013-853 Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ulukışla Beldesi, sınırları içerisinde, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 25.04.2008

Detaylı

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Mimar Orhan Ersan tarafından tasarlanmış olan Balıkesir

Detaylı

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU ANKARA ŞUBESİ HAZİRAN 2017 ANKARA Belediyeler (İller) Bankası Yapım Tarihi: 1935-1937 Yeri: Opera, Ankara Mimar: Seyfi Arkan Belediyelerin planlı

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

DUYURU KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐ Pazartesi Saat:18.00 G Ü N D E M

DUYURU KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐ Pazartesi Saat:18.00 G Ü N D E M DUYURU Belediye Meclisimiz 02.06.2008 Pazartesi günü Saat 18.00 de Đzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak taki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu. Çerçeve Koruma İmar Planı Geç.

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu. Çerçeve Koruma İmar Planı Geç. TOPLANTI TARİHİ: 18.12.2012 TOPLANTI SAATİ: 10.30 SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ S No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel i Türü Nereden geldiği No 14 Merkez

Detaylı

22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 22.00.01 T.C. Toplantı Tarihi-No : 02.04.2014-94 Karar Tarihi ve No : 02.04.2014-1616 Edirne ili Merkezinde yer alan, Kurulumuzun 04.07.2003 gün ve 7697 sayılı kararı ile sınırları belirlenen kentsel sit

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUNAN İŞ DENEYİMLERİ İDARE ADLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞTIR

GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUNAN İŞ DENEYİMLERİ İDARE ADLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞTIR GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUNAN İŞ DENEYİMLERİ İDARE ADLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞTIR Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 5. Grup İllerdeki (Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 07.11.2014 KARAR NO 55 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- % Konu: M uratpaşa, Selçuk Mah. 155 ada 16 parsel. * A EXP02016 0 ^ /0 6 /2 0

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ

KONAK BELEDİYE MECLİSİ DUYURU Belediye Meclisimiz Perşembe günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konaktaki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı