ESKĐ ESERLER KORUMA VE DEĞERLENDĐRME MĐMARLIK LTD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKĐ ESERLER KORUMA VE DEĞERLENDĐRME MĐMARLIK LTD"

Transkript

1 ESKĐ ESERLER KORUMA VE DEĞERLENDĐRME MĐMARLIK LTD

2 E S K Đ E S E R L E R K O R U M A V E D E Ğ E R L E N D Đ R M E M Đ M A R L I K L T D KURULUŞ NĐSAN 1987 KURUCU VE FĐRMA YÖNETĐCĐSĐ CENGĐZ KABAOĞLU Mimar 1978 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi FAALĐYET KONULARI ESKĐ VE YENĐ YAPI VE ÇEVRELERĐN PROJELENDĐRĐLMESĐ KONUSUNDA TASARIM VE YÖNETĐM HĐZMETLERĐ Tarihi, kültürel, sanatsal, mimari ve arkeolojik değer taşıyan her türlü yapı ve çevre için mimari belgeleme (rölöve ölçüm ve çizimleri, fotoğrafik çekimler, yapısal ve malzemeye ilişkin inceleme ve değerlendirmeler), tarihi araştırma ve dönemleme (restitüsyon) çalışmalarının ve de koruma, sağlamlaştırma, onarım ve yeniden yapım projelerinin hazırlanması. Tarihi kentsel dokuların ve arkeolojik örenyerlerinin korunması, sağlıklaştırılması ve yeniden canlandırılmasına ilişkin alan yönetimi planlarının ve projelerinin hazırlanması. Tarihi ve modern yapılar için, sağlıklaştırma, yeniden düzenleme ve yenilemeyi de içeren, mimari ve iç mimari tasarım ve uygulama projelerinin geliştirilmesi, mühendislik proje ve raporlarının hazırlanması; yatırımların gerçekleştirilebilmesi için proje yönetiminin ve denetiminin yapılması, uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi. Her türlü yapı ve yapı grubunun çevreleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması, veri ve sonuçların değerlendirilmesi, uygulama ve yatırım kârlılık / uygunluk raporlarının hazırlanması. Somut ve somut olmayan kültürel mirasın sergilenmesi ve sunumu için projelerin hazırlanması; tasarım, eşgüdüm ve uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi. K A. B A L T D K A R U M G A Z Đ O S M A N P A Ş A, A N K A R A T : / F : E : k a - b k a - b a. c o m. t r W : w w w. k a - b a. c o m. t r

3 ÖDÜLLER

4 TAMAMLANAN PROJELERE VERĐLEN ÖDÜLLER 2012 Mimari Mirasın Korunması Kategorisinde Ödül EUROPA NOSTRA 2012 Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülleri Milet Đlyas Bey Külliyesi Projesi 2010 Proje / Seçici Kurul Özel Ödülü 12. Ulusal Mimarlık Sergisi Ve Ödülleri Zeynel Bey Türbesi Projesi 2007 Mimari Mirasın Korunması Kategorisinde En Yüksek Ödül EUROPA NOSTRA 2006 Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülleri Sarıca Kilise Projesi 2006 Restorasyon Ödülü Türk Serbest Mimarlar Derneği Çengelhan Projesi 2006 Başarı Ödülü Tarihi Kentler Birliği Tarihi Mirası Koruma Proje Ve Uygulamalarını Özendirme Ödülleri Sarıca Kilise Projesi (Ürgüp Belediye Başkanı Bekir Ödemiş e verilmiştir) 2004 Yapı / Koruma Yaşatma Ödülü 9. Ulusal Mimarlık Sergisi Ve Ödülleri Sarıca Kilise Projesi 2003 Yeşil Palmiye Ödülü GEO-Saison Dergisi Sarıca Kilise Projesi ( Dr. Yusuf Örnek e verilmiştir) 2003 Esaslı Onarım Ödülü Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri Đzmir Büyükşehir Belediyesi Uşakizade Kültür Merkezi Uşakizade (Latife Hanım) Köşkü 1998 Restorasyon Ödülü Türk Serbest Mimarlar Derneği Eski Darphane Yapıları Projesi

5 TAMAMLANMIŞ VE SÜRMEKTE OLAN ÇALIŞMALAR

6 2015 ZEYREK ÇĐNĐLĐ HAMAM (devam ediyor) Đstanbul Đstanbul Turizm ve Otelcilik A. Ş. Alanı 2285m² Mimar Sinan tarafından tasarlandığı bilinen Çinili Hamam binasının güçlendirilmesi, onarılarak korunması ve teknik sistemlerinin büyük ölçüde yenilenerek sağlıklaştırılması ve tekrar özgün işlevi sürdürülmek şartıyla yeniden değerlendirilmesi için gerekli müdahaleleri içeren uygulamaların gerçekleştirilmesi.

7 2015 RUMKALE BARŞAVMA MANASTIRI (devam ediyor) Gaziantep Koç Üniversitesi Alanı m² Gaziantep te, Yavuzeli Đlçesi sınırları içinde bulunan Rumkale, Fırat ve Merzumen nehirleri arasında yer alan kayalık bir burun üzerine inşa edilmiş olan Rumkale, Roma Dönemi nden itibaren iskân edilmiştir. Doğayla uyumlu bir mimariye sahip olup büyük ve kesme taşlarla inşa edilmiş olan kalenin geçmişte altı kapı ile korunduğu bilinen kaleyi çevreleyen sur duvarları, kuleler ve payandaların önemli bir bölümü in-situ olarak korunmuş durumdadır. Söz konusu alanda Halihazır haritanın çıkartılması, Manastır Yapısı, Sur Duvarları dahil yarımada cepheleri ve yapı kalıntılarının 3 Boyutlu taranarak belgelenmesi çalışmaları yapılmaktadır.

8 2015 TARSUS TARĐHĐ KENT MERKEZĐ ROMA DÖNEMĐ KALINTILARI VE YAKIN ÇEVRESĐ KORUMA GELĐŞTĐRME VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESĐ Tarsus Tarsus Belediyesi Alanı Planlama: m² Projelendirme: 8607 m²

9 Cumhuriyet Alanı ndaki antik yol ve kalıntılar, Tarsus Belediyesi nin 1993 yılında yer altı kapalı otopark inşaatı esnasında ortaya çıkmıştır. Bu tarih itibariyle başlayan kazı çalışmaları 2003 yılına kadar devam etmiştir. Tarsus antik kenti, M.Ö. 63 yılında Roma Kilikya Eyaleti nin başkenti olmuş ve bu tarihten itibaren de Kilikya Bölgesi nin önde gelen merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kazı çalışmaları Tarsus un Hellenistik Dönem den yy lara kadar geniş bir zaman dilimine ait bulguları ortaya çıkartmıştır. Tarsus Kent merkezinde yeralan bu önemli alanın sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde bütünsel bir çevre mirası olarak korunması, sergilenmesi, yeniden işlevlendirilerek kullanıma açılması amacıyla projelendirme çalışmaları yapılmıştır.

10 2015 ANARAD HIGUTYUN ERMENĐ KATOLĐK RAHĐBELERĐ MEKTEBĐ VE KĐLĐSESĐ ANARAD OTEL Đstanbul Anarad Hıgutyun Vakfı Ecetur / Toros Turizm Đşletmeleri ve Yatırımları A. Ş. Alanı 3700 m² Beyoğlu nda 1800 lü yılların ortalarında yapılmış olan bina, o zamanki adıyla Rahibeler Manastırı ve Mektebi, 1870 yılında yaşanan büyük yangın felaketi sonucu harabeye dönüşmüştür. Bu yangından yaklaşık yirmi yıl sonra, 1889 da günün Ruhani lideri Patrik X. Sdepanos Azaryan tarafından yeni bir bina yaptırılmıştır. Yıllar içerisinde ana işlevini kaybeden bina; yakın zamanlara kadar film platosu, dans stüdyosu, sanat atölyesi gibi kullanımlara evsahipliği yapmış; bu plansız kullanımlar da yapıya oldukça zarar vermiştir. Proje; yapının özgün plân kurgusunun, dolaşımın belirli noktalarda geliştirilmesi için sınırlı değişiklikler yapılması dışında, olduğu gibi korunması üzerine kurulmuştur. Alınan ortak karar doğrultusunda yapının; özgün kullanımından farklı bir şekilde, ancak yüksek nitelikte olmak şartıyla, Butik Otel olarak işlevlendirilmesi uygun görülmüştür.

11 2014 KAPTANOĞLU TÜRBELĐNAS YAYLA EVĐ Alanya Müfit Kaptanoğlu Alanı 1430 m² Alanya Türbelinas yaylasında ev tasarımı.

12 2014 HASANKEYF TARĐHĐ YERLEŞĐMĐ KALE / YUKARI ŞEHĐR Alanı Devlet Su Đşleri Genel Müdürlüğü Es Proje Genel Çalışma Alanı: 35,30 hektar Özel Proje Alanları: 3115 m² Ilısu Barajı ının tamamlanmasıyla birlikte, baraj gölü alanında toplanacak suların üzerinde kalacak olan Tarihi Yerleşimi nin doğal / jeolojik oluşumunun bir kuru ada niteliği taşıması nedeniyle sular altında kalmaktan kurtulacak olan Yukarı Şehir yerleşimindeki kültürel değerlerin / varlıkların mümkün olabildiğince korunabilmesini, gelecek nesillere miras olarak aktarılabilmesini ve de elde eski ten geriye kalacak olan bu kısmında arkeolojik ve mimari eserlerde görülen hasarların ve nedenlerinin mevcut kaya yapısı ile ilişkilerinin saptanması ve bunların giderilmesine yönelik müdahale tanımlarının geliştirilmesidir.

13 2014 SEKA KAĞIT FABRĐKASI ALANI Đzmit MEKANIK ATÖLYE VE TAŞLI DEĞIRMEN YAPILARI KORUMA ONARIM PROJESĐ (KAĞIT MÜZESĐ BĐLĐM MERKEZĐ EK YAPILARI) T. C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alanı m²

14 Seka Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi Mekanik Atölye Yapısı Koruma Onarım ve Yeniden Đşlevlendirme Projesi nin devamı niteliğindedir. 1.Kağıt Fabrikasının kuruluşundan sonra yedek parça imalatları için inşa edilen Mekanik Atölye yapısı Bilim Merkezi nin ikinci safhası olarak, Hazır Seluloz Hammaddenin Açılarak Fabrikaya Gönderildiği Yapı; Eski Kağıt ve Selüloz Deposu ve Değirmen Binası Taşlı Değirmen yapısı ise Kağıt Müzesi nin ikinci safhası olarak işlevlendirilmiştir SEKA KAĞIT FABRĐKASI ALANI Đzmit 1. KAĞIT FABRĐKASI KORUMA ONARIM PROJESĐ MUS KONTROLLÜK ĐŞĐ T. C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alanı m² 1. Kağıt Fabrikası Koruma Onarım Projesi nin uygulaması boyunca Mimari Uygulama Sorumluluğu kapsamında Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi nde yapılan imalatların kontrolluğu ve raporlanması SEKA KAĞIT FABRĐKASI ALANI Đzmit 1. KAĞIT FABRĐKASI SEKA KAĞIT MÜZESĐ VE KOCAELĐ BĐLĐM MERKEZĐ ĐÇ MĐMARĐ PROJESĐ T. C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alanı m² 1. Kağıt Fabrikası Koruma Onarım Projesi nin uygulaması ile eş zamanlı olarak Kağıt Müzesi, Bilim Merkezi ve ortak Giriş Yapısı için sergileme tasarımı ve iç mimari projelerin hazırlanması. Aynı kapsam içinde sergi tasarımları, grafik tasarımlar, kurumsal kimlik çalışmalarının hazırlanması.

15 2014 SEKA KAĞIT FABRĐKASI ALANI Đzmit I. ETAP ÇEVRE DÜZENLEME PROJESĐ T. C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alanı m²

16 SEKA Fabrikaları I. Etap Çevre Düzenleme Projesi kapsamında Seka 1. Kağıt Fabrikası, Taşlı Değirmen ve Mekanik Atölye yapıları çevresi ile alanın güneyinden geçen yol ve kentin Doğu Garajı ile sınırlanan bölgede önceden projelendirilmiş yapılarla uyum içinde sert zemin, yeşil alanlar, açık sergileme alanları, su elemanları ve aydınlatma tasarımını içeren çevre düzenleme projesi hazırlanmıştır. Aynı düzenleme çalışmaları dahilinde Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi ne ulaşım için trafik yolları ve kullanıcılar için otopark alanları tasarımı da yapılmıştır SEKA KAĞIT FABRĐKASI ALANI Đzmit ĐŞLEVLENDĐRME PROJESĐ T. C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alanı m² SEKA Fabrikaları ve Çevresi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanınındaki Yapılar ve Doğal Değerlerin; sürdürülebilir gelişme kavramı çerçevesinde, ulusal ve uluslararası koruma ilkeleri gözetilerek, içinde yer alan tarihi kalıntı ile birlikte bütünsel bir çevre mirası olarak özgünlüğü yitirilmeden yeniden kullanılabilmesi amacıyla yakın çevresiyle birlikte ele alan bununla beraber, sit alanı ile bütünleşen Đşlevlendirme ve Kullanım Kararları geliştirilmiştir.

17 2012 SEKA KAĞIT FABRĐKASI ALANI Đzmit 1. KAĞIT FABRĐKASI KORUMA ONARIM PROJESĐ Yüksel Proje Uluslararası A. Ş. Alanı m² Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi olarak yeniden işlevlendirilen yapı, içindeki her türlü makina, cihaz, tesisat ve aksam dahil olmak üzere tüm unsurlarıyla korunması amacıyla tesbit edilen hasarların ve nedenlerinin saptanması ve bunların giderilmesine yönelik müdahale tanımlarının geliştirilmesidir.

18 2014 NĐĞDE - KONSTANTĐN HELENA KĐLĐSESĐ Niğde Niğde Müze Başkanlığı adına Kazı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Sacit Pekak Alanı 715m² Anadolu nun çeşitli bölgelerinde Erken Bizans Dönemi ne ait az sayıda yapı bulunmaktadır. Erken Bizans dönemine tarihlenen, Konstantin ve Helena Kilisesi üç nefli bazilika planına sahiptir. Bir dönem elma deposu olarak kullanılmış olan kilise günümüze tahrip olarak ulaşmıştır. Kilise ve yapı kalıntılarının korunması için gerekli projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

19 2014 BAKKALBAŞI EVĐ Uçhisar Bakkalbaşı Ailesi Alanı 1430 m² Yörenin geleneksel mimari özelliklerini yansıtan Bakkalbaşı Evi, kayadam ve taş yığma sisteminde bir karma yapı grubudur. Pansiyon olarak işlevlendirilmek üzere yapıda gerekli ölçüm çalışmaları yapılarak belgelenmesi tamammlanmış ve avan projeleri hazırlanmıştır.

20 2013 KÖPRÜLÜ KULE VE GÜNEY GĐRĐŞ ALANI Arkeolojik Kazı Başkanlığı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Kazı Başkanı Batman Üniversitesi Alanı 4835 m² Ilısu Barajı göl alanında su tutulmasıyla birlikte özgün yolu kapanacak olan Kalesi ne çıkışın sağlanabilmesi amacıyla bir dikey erişim çözümü olan Köprülü Asansör Kulesi nin tasarlanması ve bunun yakın çevresinin Güney Giriş Alanı olarak düzenlenmesidir.

21 2013 HADJIELEFTHERIADIS KONAĞI Ürgüp Grigoris Hadjieleftheriadis Bugün Hadjieleftheriadis Konağı olarak adlandırılan, yörede Bingo nun evi olarak bilinen, ana kargir yapı, 1900 lü yıllarda Vasili Pingopulo tarafından inşa ettirildi. Konak, 1923 tarihinde yapılan Mübadele ye kadar Pingopulo ailesi tarafından konut olarak kullanıldı. Mübadele sonrasında ise sırası ile okul ve lojman olarak kullanıldı. Daha sonra yapının mülkiyeti belediyeye geçti ve uzun yıllar boyunca herhangi bir işlev verilmeden boş bırakıldı yılında, Grigoris Hadjieleftheriadis tarafından kullanılmak üzere satın alınan ana kargir yapı ve bitişiğinde mevcut ek yapılar, özgün kullanımlarında olduğu konak ve hizmet alanları ile projelendirilmiştir.

22 2013 HÜSEYĐN AVNĐ PAŞA KORUSU YAPILARI Đstanbul Cengiz Đnşaat, Sanayi ve Ticaret A. Ş. Alanı Genel Çalışma Alanı: m² Toplam Yapı Alanı: 1092m² Boğaziçi Koruları ndan biri olarak koruma statüsünde, nadide bir alan olan Hüseyin Avni Paşa Korusu na ve içinde bulunan tescilli kültür varlığı vasfındaki Hüseyin Avni Paşa Köşkü ile alandaki diğer yapı ve yapı kalıntılarına ilişkin belgeleme çalışması ve dönemleme araştırması safhalarının hazırlanması.

23 2012 HASANKEYF TARĐHĐ YERLEŞĐMĐ HACI ALĐ MESCĐDĐ Arkeolojik Kazı Başkanlığı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Kazı Başkanı Batman Üniversitesi Alanı 1225 m² Yeni yerleşiminden güneydoğu yönündeki ekili bahçelere uzanan kademeli bir alanda konumlanmış olan yapıdan günümüze kalan mekânların belgelenmesi çalışması yapılmıştır. GÜNEY BURCU, SU DEPOSU ve TAKSĐM BURCU KALINTILARI Arkeolojik Kazı Başkanlığı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Kazı Başkanı Batman Üniversitesi Kale nin özellikle güney kesimlerinde, tarihi su sistemi ile getirilen özgün çözümler, yani Su Deposu ile Maksem / Taksim Kulesi ne ve bunlardan şehre doğru yayılan kanallara ilişkin kalıntıların korunması amacıyla gerekli projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

24 BÜYÜK SARAY Arkeolojik Kazı Başkanlığı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Kazı Başkanı Batman Üniversitesi Alanı 3170 m² ĐMAM ABDULLAH ZAVĐYESĐ Arkeolojik Kazı Başkanlığı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Kazı Başkanı Batman Üniversitesi Alanı 7015 m² ŞEYH SULTAN TÜRBESĐ Arkeolojik Kazı Başkanlığı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Kazı Başkanı Batman Üniversitesi Alanı 1430 m²

25 YUSUF AĞA EVĐ Arkeolojik Kazı Başkanlığı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Kazı Başkanı Batman Üniversitesi Alanı 803 m²

26 2012 MĐLET - ĐLYAS BEY KÜLLĐYESĐ Söke Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A. Ş. Alan m² Belgeleme, koruma ve onarım, alan / yapı yorumu ve sunumu projelerini kapsayan kültürel miras yönetimi projesi.

27 2012 UÇHĐSAR GÜVERCĐNLĐK VADĐSĐ OTELĐ (devam ediyor) Uçhisar Yaşar Özkan A. Ş. Alan m² Uçhisar Đlçesi, Gemilünü Mevkii nde; doğal ve kültürel çevrenin karakteristik yapısına kütle ve cephe özellikleri itibariyle uygun ve özel belgeli bir işletme gerekliliklerini sağlayacak çağdaş bir otel yapısı için Mimari Avan Proje hazırlanması DARICA KAPALI SPOR SALONU Darıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alan 6900 m²

28 Kocaeli nin, Darıca Đlçesi nde 1500 kişi kapasiteli Kapalı Spor Salonu nun tasarlanarak uygulamaya yönelik projelerin hazırlanması.

29 2011 KÖRFEZ YARI OLĐMPĐK YÜZME HAVUZU Körfez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alan 4500 m² Kocaeli nin, Körfez Đlçesi nde, içerisinde hamam, sauna, fitness salonları gibi kullanımların da yer aldığı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu nun tasarlanarak uygulamaya yönelik projelerin hazırlanması.

30 2011 DĐLOVASI KÜLTÜR MERKEZĐ Dilovası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alan m² Kocaeli nin, Dilovası Đlçesi nde, içerisinde konferans salonu ve nikah salonu olarak da kullanılabilecek çok amaçlı salonları, kütüphane ve KOMEK Bilgi Evi gibi kullanımları da barındıran bir Kültür Merkezi yapısının tasarlanarak uygulamaya yönelik projelerin hazırlanması.

31 2011 KARAMÜRSEL KÜLTÜR MERKEZĐ / DÜĞÜN SALONU Karamürsel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alan 3115 m² Kocaeli nin, Karamürsel Đlçesi nde ana kullanımı düğün salonu olan ancak kültür merkezi olarak da hizmet verebilecek bir yapı için kavramsal proje tasarımının yapılması.

32 2011 GEBZE ENGELLĐLER KOORDĐNASYON VE ĐŞ EĞĐTĐMĐ MERKEZĐ Gebze Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alan 2361m² Kocaeli nin, Gebze Đlçesi nde engellilere hizmet verecek bir merkez yapısı için kavramsal proje tasarımının yapılması.

33 2011 ZORLU KORUSU YAPILARI Đstanbul Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Grubu Alan Genel Çalışma Alanı: m² Toplam Yapı Alanı: m² 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu na göre Boğaziçi Ön Görünüm Bölgesi nde kalan, Zorlu Đpar Korusu ve içindeki tescilli kültür varlıkları olan yapı ve yapı kalıntılarında gerçekleştirilmesi plânlanan Koruma Onarım ve Yeniden Yapım Uygulamaları için mimarlık hizmeti verilmesi.

34 2010 PERA PALAS Đstanbul Beşiktaş Deniz ve Turizm Yatırımları A. Ş. Alan m² Đstanbul un eski Pera semtinde bulunan ünlü tarihi otel yapısının koruma onarımı, sağlıklaştırılması için fikir projesi geliştirilmesi, koruma onarım projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi. perapalas.

35 2010 ĐÇKALE - DOĞU BURÇLARI Sinop Prof. Dr. Scott Redford Koç Üniversitesi Alan 765 m² Sinop Đçkale surlarındaki II. Burç üzerinde yer alan 13. yüzyıldan kalan kitabelerin belgelenmesi.

36 YAPI ÖLÇEĞĐNDE KORUMA, SAĞLAMLAŞTIRMA, ONARIM VE YENĐDEN YAPIM PROJELERĐ

37 2009 KABAOĞLU EVĐ Alanya Cengiz Kabaoğlu Alanya Kaleiçi'nde yer alan eski eser yapının belgelenmesi ve koruma onarım / kısmi yeniden yapım projesinin hazırlanması, uygulama hizmetlerinin verilmesi ĐSTANBUL ARKEOLOJĐ MÜZELERĐ Đstanbul TÜRSAB Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Türkiye nin, Osmanlı döneminde kurulan ilk arkeoloji müzesi olan Đstanbul Arkeoloji Müzesi nin geliştirilmesi kapsamında master-plan hazırlanması (TÜRSAB-ÇEKÜL-KA.BA Protokolu) REDFORD EVĐ Alanya Scott Redford Alanya Kaleiçi'nde yer alan eski eser yapının belgelenmesi, koruma onarım ve uygulama projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi KAPTANOĞLU EVĐ 2 Alanya Müfit Kaptanoğlu Alanya Kaleiçi'nde yer alan eski eser yapının belgelenmesi, koruma onarım ve uygulama projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi BARAN VE YASEMĐN APARTMANLARI Đstanbul Beşiktaş Deniz ve Turizm Yatırımları A. Ş. Đstanbul da yer alan, tescilli yapılar olan Baran ve Yasemin Apartmanları için belgeleme, inceleme değerlendirme ve dönemleme çalışmaları ile koruma onarım projesinin hazırlanması KAYAKAPI KAYA KĐLĐSE Ürgüp UNESCO Dünya Miras Merkezi Eski Kapadokya Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş. Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi kapsamında, Kayakapı Mahallesi nde yer alan tescilli yapının belgeleme, inceleme değerlendirme ve dönemleme çalışmaları ile koruma onarım projesinin hazırlanması ve uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi T. C. CUMHURBAŞKANLIĞI KONUTU / PEMBE KÖŞK

38 Ankara T. C. Cumhurbaşkanlığı Ankara Cumhurbaşkanlığı Kampüsünde yer alan, Atatürk ün isteği üzerine Avusturyalı Mimar Clemens Holzmeister tarafından tasarlanan 1932 tarihli, Pembe Köşk yapısının belgelenmesi ÜRGÜP ÇEŞMELER Ürgüp Ürgüp Belediye Başkanlığı Ürgüp ün değişik mahallelerinde yer alan 4 adet tescilli çeşmenin (Sütunlu Çeşme, Ahmet Genç Çeşmesi, Yunak Çeşmesi, Esbelli Çeşmesi) belgelenmesi ve koruma onarım projelerinin hazırlanması ĐSHAK PAŞA SARAYI ĐKĐNCĐ DÖNEM Doğubayazıt T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski eser yapının döneminde yapılan belgeleme çalışması ve projelendirmesinin güncellenmesi, uygulama sorunlarının giderilmesi McGHEE DOĞU AKDENĐZ ARAŞTIRMALARI MERKEZĐ VE YURT BĐNASI Alanya Georgetown Üniversitesi McGhee Doğu Akdeniz Alanya da bulunan Doğu Akdeniz Araştırmaları Merkezi ve Yurt Binası için yangından korunma, acil müdahale ve onarımlar, engelli ulaşımı, güvenlik sistemleri ve genel bakım onarım projelerinin hazırlanması ESKĐ DARPHANE YAPILARI YEDĐ NOLU YAPI Đstanbul Tarih Vakfı Tarihi Darphane, yedi numaralı yapının belgelenmesi ve koruma onarım projesinin hazırlanması ÜRGÜP - RUM HAMAMI Ürgüp Ürgüp Belediye Başkanlığı Ürgüp te yer alan tescilli hamam yapısının belgeleme, inceleme değerlendirme ve dönemleme çalışmaları ile koruma onarım projesinin hazırlanması KAYAKAPI BAŞAĞA HAMAMI Ürgüp Eski Kapadokya Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş.

39 Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi kapsamında, Kayakapı Mahallesi nde yer alan tescilli yapının belgeleme, inceleme değerlendirme ve dönemleme çalışmaları ile koruma onarım projesinin hazırlanması BAYEZĐD PAŞA CAMĐĐ Amasya Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü Amasya da, Yeşilırmak ın kenarında konumlanan 15. yüzyıla ait tarihi caminin belgelenmesi, koruma onarım ve çevre düzenleme projesinin hazırlanması ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ DĐL VE TARĐH COĞRAFYA FAKÜLTESĐ Ankara Ankara Üniversitesi Cumhuriyet Dönemi ne (1930 lara) ait, Alman Mimar Bruno Taut tarafından tasarlanmış yapının belgelenmesi ve koruma, sağlıklaştırma ve yenileme projesinin hazırlanması, ihale ve uygulama aşamalarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi KEMALOĞLU EVLERĐ Alanya Mehmet Ali Kemaloğlu Alanya Kalesi Etkileme Geçiş Alanı nda yer alan özel mülkiyetli bir arazide, bir eski eser yapının onarımı ve buna uyumlu sekiz adet yeni evin yapımı için belgeleme ve proje geliştirilmesi, planlama hizmeti, uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi KAYA KĐLĐSELER ALT PROJE ALANI - A.P.R.A Ürgüp Eski Kapadokya Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş. Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi kapsamında, Kaya Kiliseler alt proje alanının belgelenmesi ve koruma onarım projelerinin hazırlanması KAYAKAPI SULU CAMĐ VE ESAD AĞA ÇEŞMESĐ Ürgüp Eski Kapadokya Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş. Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi kapsamında, Kayakapı Mahallesi nde yer alan tescilli yapıların belgeleme, inceleme değerlendirme ve dönemleme çalışmaları ile koruma onarım projesinin hazırlanması ANKARA KALESĐ - SALI PAZARI, HĐSAR MEYDANI VE SAAT KULESĐ Ankara Altındağ Belediye Başkanlığı Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı

40 Ankara Kalesi girişinde bulunan saat kulesinin belgelenmesi ve koruma - onarım projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi KAYAKAPI ÇEŞMELER Ürgüp Eski Kapadokya Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş. Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi kapsamında, Kayakapı Mahallesi nde yer alan 6 adet tescilli çeşmenin (Aşağı Akağa Çeşmesi, Yukarı Akağa Çeşmesi, Baş Çeşme, Yeni Çeşme, Esad Ağa Çeşmesi ve Çamaşırlık) belgeleme ve dönemleme çalışmaları ile inceleme değerlendirme ve koruma onarım projesinin hazırlanması KAYAKAPI DAVUT AĞA CAMĐĐ Ürgüp Eski Kapadokya Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş. Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi kapsamında, Kayakapı Mahallesi nde yer alan tescilli yapının belgeleme, inceleme değerlendirme ve dönemleme çalışmaları ile koruma onarım projesinin hazırlanması NĐĞDE - KONSTANTĐN HELENA KĐLĐSESĐ Niğde Niğde Müze Başkanlığı adına Kazı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Sacit Pekak Bizans Dönemi Kilisesi nde sürdürülen kazı çalışmaları için kazı evinin ve de yapı kalıntılarının korunması için geçici üst örtünün tasarımı, yapının belgelenmesi ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ VETERĐNER FAKÜLTESĐ SAATLĐ BĐNA Ankara Ankara Üniversitesi Cumhuriyet Dönemi ne (1930 lara) ait, Đsviçreli Mimar Ernst Egli tarafından tasarlanmış olan ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Kürsüsü tarafından kullanılan Saatli Bina nın belgelenmesi, onarım ve sağlıklaştırma projesinin hazırlanması LENINGRADSKAYA OTEL Moskova Summa Đnşaat Ltd. Moskova şehrinde 1950 lerde yapılmış ünlü tarihi gökdelenlerden olan otel yapısının koruma onarımı, sağlıklaştırılması ve yenilenmesi için yerinde inceleme ve değerlendirme ve fikir projesi geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi ĐSVĐÇRE BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ ELÇĐ KONUTU Ankara

41 Đsviçre Dışişleri Bakanlığı Đnşaat Dairesi Cumhuriyet Dönemi ne (1930 lara) ait, Đsviçreli Mimar Ernst Egli tarafından tasarlanmış yapının belgelenmesi ve korunma, sağlıklaştırma ve yenileme projesinin hazırlanması, ihale ve uygulama aşamalarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi STOWASSER EVĐ Alanya Prof. Dr. Barbara Stowasser Alanya Kaleiçi'nde yer alan küçük, eski eser yapının belgelenmesi ve koruma onarım / yeniden yapım projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetleri verilmesi SUR DUVARLARI VE BURÇLARDAKĐ SELÇUKLU KĐTABELERĐ Antalya Prof. Dr. Scott Redford, Georgetown Üniversitesi Antalya Kalesi surlarındaki II. Burç üzerinde yer alan 13. yüzyıldan kalan kitabelerin belgelenmesi ÇENGELHAN Ankara Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Ulus At Pazarı Meydanı'nda, Hanlar Bölgesi nde yer alan eski eser han için koruma onarım ve yeniden işlevlendirme projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetleri verilmesi SARICA KĐLĐSE Ürgüp Vasco Turizm Yatırımları A. Ş. Magic Life International Ürgüp Mustafapaşa arasındaki Pancarlık Vadisi'nde yer alan Erken Bizans dönemine ait kaya kilisenin belgelenmesi, koruma onarım projesinin hazırlanması ve uygulanması HACI BAYRAM CAMĐĐ YAKINI SUR DUVARI KALINTISI Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi, Đmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Ankara tarihi kent merkezinde bulunan Bizans / Osmanlı dönemi sur kalıntısı için koruma (yapısal sağlamlaştırma) ve sergileme projesinin hazırlanması CUMHURĐYET DÖNEMĐ GAR BĐNASI Afyon Osman Sarı Đnşaat 1999 Afyon Depreminde hasar gören tarihi Gar Binası nın mimari, statik ve malzeme bozulmaları açısından fiziksel durumunun incelenmesi.

42 2002 ASPENDOS TĐYATROSU Antalya T. C. Kültür Bakanlığı Ural A. Ş. Antalya yakınında bulunan Aspendos örenyerindeki Roma tiyatrosunun kısmen (1/6) belgelenmesi TERSANE VE TOPHANE Alanya T. C. Kültür Bakanlığı Alanya Kalesi güney yamacında yer alan Tersane ve Tophane yapılarının belgelenmesi ve koruma onarım projesinin hazırlanması FUAT ERSÖZ EVĐ Artvin T. C. Kültür Bakanlığı, Döner Sermaye Đşletme Merkez Müdürlüğü Artvin Merkez de yer alan 19. yüzyıl ortası konut yapısının belgelenmesi ve koruma onarım projesinin hazırlanması ESKĐ HÜKÜMET KONAĞI Safranbolu T. C. Kültür Bakanlığı Yangın nedeniyle tahrip olmuş 1906 tarihli yapının canlandırılması için belgeleme ve koruma onarım projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi SĐNASOS GÜL KONAKLARI Ürgüp Sinasos Turizm Ticaret A. Ş. Mustafapaşa eski kent dokusu içerisinde yer alan iki adet eski eser yapının koruma onarımı ve butik otel olarak yeniden işlevlendirilmesi için belgeleme, projelendirme ve uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi UŞAKĐZADE KÜLTÜR MERKEZĐ Đzmir Tatiş Holding A. Ş. Đzmir Özel Türk Koleji Tarihi Uşakizade (Latife Hanım) Köşkü nün onarılarak müze kütüphane işlevi verilmesi ve yapılacak ek yapılarla birlikte yakın çevresinin kültür merkezine dönüştürülmesi için belgeleme ve koruma onarım (yapısal sağlamlaştırma) projesinin hazırlanması ve uygulama danışmanlığı hizmetleri verilmesi MAYATEPEK EVLERĐ

43 Alanya Ahmet Osman Mayatepek Alanya Kaleiçi'nde yer alan iki adet tescilli eski eser yapının belgelenmesi ve koruma onarım ve uygulama projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetleri verilmesi FEZA GÜRSEY BĐLĐM EVĐ Đstanbul TÜBĐTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Feza Gürsey Enstitüsü Ön belgeleme ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi KAPTANOĞLU EVĐ 1 Alanya Müfit Kaptanoğlu Alanya Kaleiçi'nde surlar üzerinde yer alan tescilli eski eser yapının belgelenmesi, koruma onarım ve uygulama projesinin hazırlanması, uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi ÖZÜAK EVĐ Đstanbul Aynur Özüak Boğaz da yer alan tescilli bir eski eser yapının koruma ve yeniden işlevlendirme projesinin hazırlanması KULELĐ EVĐ Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi, Đmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Döner Sermaye Đşletmesi Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah Đmar Planı kapsamında eski bir milletvekili evinin koruma onarım projesinin hazırlanması (proje askıya alındı ve yapı daha sonra yıkıldı) SĐNEMA MÜZESĐ, 'ATLAS SĐNEMASI' Đstanbul TÜRSAK Vakfı Beyoğlu'ndaki Tarihi Atlas Sineması'nın korunması ve kültür merkezi olarak yeniden işlevlendirilmesi için kavramsal proje tasarlanması ESKĐ DARPHANE YAPILARI Đstanbul T. C. Başbakanlık, Toplu Konut Đdaresi Tarih Vakfı Tarihi Darphane yapılarının Habitat II Zirve Konferansı kapsamındaki sergiler için

44 hazırlanmasına yönelik tasarım ve uygulama kontrolluğu hizmetinin verilmesi ĐSHAK PAŞA SARAYI Doğubayazıt T. C. Kültür Bakanlığı Eski eser yapının müze olarak yeniden işlevlendirilmesi için belgeleme ve koruma onarım projesinin hazırlanması FORUM INT. MOCKBA OFĐS BĐNASI Moskova FEO A. Ş. Erken 20. yüzyıldan kalan eski eser bir ofis binasının koruma onarımı ve yenilenmesi için projelendirme ve uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi REGION MOCKBA OFĐS BĐNASI Moskova FEO A. Ş. 19. yüzyıldan kalan eski eser bir ofis binasının koruma - onarımı, yenilenmesi ve ek mekan ihtiyaçlarının karşılanması için belgeleme, projelendirme ve uygulama danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi ÇENGELHAN ÇUKURHAN Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi, Đmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Ulus At Pazarı Meydanı'nda, Hanlar Bölgesinde yer alan iki adet eski eser hanın çevreleri ile birlikte korunması ve yeniden işlevlendirilmesi için belgeleme ve koruma onarım projesinin hazırlanması ERTOKUŞ MEDRESESĐ Atabey T. C. Başbakanlık, Göller Bölgesi Projeleri Başkanlığı T. C. Başbakanlık, Türk Tanıtma Fonu Eski eser yapının inceleme ve koruma onarımı için danışmanlık hizmeti ve fikir projesi geliştirilmesi.

45 1993 ĐSHOTYA KĐLĐSESĐ Isparta T. C. Başbakanlık, Göller Bölgesi Projeleri Başkanlığı T. C. Başbakanlık, Türk Tanıtma Fonu 19. yüzyıldan kalan bir kilisenin belgeleme ön çalışması FAZLULLAH CAMĐĐ Atabey T. C. Başbakanlık, Göller Bölgesi Projeleri Başkanlığı T. C. Başbakanlık, Türk Tanıtma Fonu Eski eser yapının inceleme ve koruma onarımı için danışmanlık hizmeti ve fikir projesi geliştirilmesi HIZIR BEY CAMĐĐ, DÜNDAR BEY MEDRESESĐ VE TARĐHĐ ŞEHĐR KAPISI Eğirdir T. C. Başbakanlık, Göller Bölgesi Projeleri Başkanlığı T. C. Başbakanlık, Türk Tanıtma Fonu Eski eser yapının inceleme ve koruma onarımı için danışmanlık hizmeti ve fikir projesi geliştirilmesi AYA BANĐYA KĐLĐSESĐ Isparta T. C. Başbakanlık, Göller Bölgesi Projeleri Başkanlığı T. C. Başbakanlık, Türk Tanıtma Fonu 19. yüzyıldan kalan bir kilisenin belgelenmesi ve koruma onarım projesinin hazırlanması, malzeme sağlamlaştırma / koruma uygulaması AYA STEFANOS KĐLĐSESĐ Eğirdir T. C. Başbakanlık, Göller Bölgesi Projeleri Başkanlığı T. C. Başbakanlık, Türk Tanıtma Fonu 19. yüzyıldan kalan küçük bir köy kilisesinin belgelenmesi ve koruma onarım projesinin hazırlanması, malzeme sağlamlaştırma / koruma uygulaması YEL DEĞĐRMENLERĐ Eski Foça Eski Foça Belediye Başkanlığı Değirmenli Tepe de bulunan tarihi değirmenlerin onarılarak yeniden çalıştırılmaları için belgeleme ve koruma onarım / yeniden yapım projesinin hazırlanması.

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI 1 DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Murat ALÖKMEN İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Orhan BALSAK

Detaylı

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL İzmir in tarihi kent merkezi olarak düşünülen alan, Kuzeydoğusunda

Detaylı

DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013

DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013 DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013 Yayınlayan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü Editörler H. Tuğba ÖRMECİOĞLU İkbal ERBAŞ Kapak Tasarımı

Detaylı

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ...1 YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU...1 1.3 YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER...1 YARIŞMANIN AMACI VE YARIŞMACILARDAN BEKLENENLER...2 YARIŞMAYA

Detaylı

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X. Poster Sunuşları Bildiri Özetleri Kitabı 31 Ekim - 2 Kasım 2014 Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ERZURUM İletişim Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ı r r a Y i i l m Pl t s t i

ı r r a Y i i l m Pl t s t i Hi ul anb t s I em ent Pl an İ s t an bu anı Pl m ma ı r d a ay Y öne hi i r a t T i l st or ag i cal an M Pe a ul n s i n İ s t anbul T ar i hi Yar ı mada Yönet i m Pl anı Eki m 2011 ÖNSÖZ İnsanlık tarihinin

Detaylı

T.C. TARĐHĐ KENTLER BĐRLĐĞĐ

T.C. TARĐHĐ KENTLER BĐRLĐĞĐ T.C. TARĐHĐ KENTLER BĐRLĐĞĐ 2011 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ 1 I-GENEL BĐLGĐLER 4 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C-Đdareye Đlişkin Bilgiler 8 1-Fiziksel Yapı 8 2-Örgüt

Detaylı

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU 2 SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu İnş. Müh. ŞÜKRÜ GENÇ Sarıyer Belediye Başkanı SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 3 TC. SARIYER BELEDİYE

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ 1 2 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1: İdarenin Organizasyon Şeması... 18 GRAFİK LİSTESİ Grafik 1: Personel Durum Grafiği... 24. Grafik 2: İstihdam Grafiği... 25. Grafik 3: Yıllara Göre Personel Durum Grafiği... 26.

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür hizmetlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması, kültürel zenginliklerin

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 249) Dönem: 20 Yasama Yılı: 2

T.B.M.M. (S. Sayısı: 249) Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 249) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve Ona Bağlı Saray, Köşk, Kasır ve Fabrikaların 1996 Yılı

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

TURİZM HAFTASI TARİHÇESİ

TURİZM HAFTASI TARİHÇESİ BÜYÜKŞEHİR DENİZLİ Ege bölgesinin 2. Büyük kenti Denizli; coğrafi konumu, iklimi, doğal ve turistik yönden önemli özelliklere sahip eşsiz bir yerleşim ve uygarlık merkezi olup, bugüne kadar çok sayıda

Detaylı

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı *

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * The Nomination of Ankara City for UNESCO World Heritage Site A

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

2013-2023 TR21 - TRAKYA BÖLGESİ. Turizm. Master Planı

2013-2023 TR21 - TRAKYA BÖLGESİ. Turizm. Master Planı 2013-2023 TR21 - TRAKYA BÖLGESİ Turizm Master Planı İÇİNDEKİLER TR21 Trakya Bölgesi Turizm Master Planı Trakya Bölgesi nde turizm gelişimine temel hazırlamak ve yön haritası çizmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

18. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

18. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 18. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 27-30 NİSAN 2009 SİVAS T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3248

Detaylı

T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 I-GENEL BİLGİLER 3 A-Misyon ve Vizyon 3 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C-İdareye İlişkin Bilgiler 7 1-Fiziksel Yapı 7 2-Örgüt

Detaylı

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016)

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) 1! Bu strateji ve eylem planı, Technopolis Group Türkiye Kurucu Direktörü Şirin Elçi nin yönetiminde, Mike

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. LYKIA LODGE KAPODOKYA UÇHİSAR /NEVŞEHİR 30.11.2012 2012/400-89 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. RAPOR BİLGİLERİ

Detaylı

Kasım www.canakkale.bel.tr

Kasım www.canakkale.bel.tr 38 Kasım www.canakkale.bel.tr Yeni Yılda Yeni Hizmetlerle Kenti Geliştirmeye Devam Edeceğiz İnönü Köprüsü Tamamlandı / Esenler Çevre Yolu Çalışmaları Başladı Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Devam Ediyor Çanakkale

Detaylı

10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ

10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ 10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ Bu bölümde, Projenin Faz 1 ve Faz 2 bölümlerindeki inşaat ve işletme aşamalarının, kara ve denizaltında bulunan arkeolojik alanlar ile mezar ve binalar gibi yerüstü

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3.2. Tarihi Yarımada Dünya Miras Alanları Proje Paketleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Dünya Miras Alanları proje paketlerinin

Detaylı

KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar:

KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar: KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Karpaz Milli Park Alanı Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ. Kağıthane Peyzajı : Yeni Bir Peyzaj Modeli Arayışı "Mesire" Kavramına Güncel ve Özgün Bir Yaklaşım

ARAŞTIRMA PROJESİ. Kağıthane Peyzajı : Yeni Bir Peyzaj Modeli Arayışı Mesire Kavramına Güncel ve Özgün Bir Yaklaşım ARAŞTIRMA PROJESİ Kağıthane Peyzajı : Yeni Bir Peyzaj Modeli Arayışı "Mesire" Kavramına Güncel ve Özgün Bir Yaklaşım Proje Yüklenicisi: B. Deniz Çalış Kural, Yrd. Doç. Dr. Ağustos 2008 2007-İstanbul. Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ I. GİRİŞ I.I. TEKNİK DESTEK FAALİYETİ KÜNYESİ I.II. TALEP EDİLEN TEKNİK DESTEĞİN KAPSAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ I. GİRİŞ I.I. TEKNİK DESTEK FAALİYETİ KÜNYESİ I.II. TALEP EDİLEN TEKNİK DESTEĞİN KAPSAMI T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI 2012 TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA ILGIN TİCARET ODASI NIN TERMAL TURİZMİN MARKALAŞMASI PROJESİ RAPORU EKİM 2012 ILGIN-KONYA İÇİNDEKİLER SUNUŞ I. GİRİŞ I.I. TEKNİK DESTEK

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- ŞİŞLİ İLÇESİ 1199 ADA 384 PARSEL TORUN CENTER PROJESİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. 2 SAYFA İÇİNDEKİLER 3 TABLOLAR LİSTESİ 5 GRAFİKLER

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU SİVAS BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2010 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, Hemşehrilerimizin teveccüh edip bizleri göreve getirmelerinin

Detaylı