Ýnternet Bilgisayar Teknolojilerinin Önemi Ve Türkiye'de E- Vergilendirme Sistemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýnternet Bilgisayar Teknolojilerinin Önemi Ve Türkiye'de E- Vergilendirme Sistemi"

Transkript

1 Ýnternet Bilgisayar Teknolojilerinin Önemi Ve Türkiye'de E- Vergilendirme Sistemi * Ferhat Baþkan ÖZGEN Özet: Bu makalede internet-bilgisayar teknolojilerinin (IBT'nin) devlet ve ekonomi açýsýndan önemi ve baþlýca etkileri genel olarak tartýþýlmakta, IBT'nin vergilendirme alanýnda kullanýlmasýyla ortaya çýkan e-vergilendirme sistemi, Türkiye'deki uygulama boyutuyla incelenmektedir. IBT yardýmýyla arz edilen kamu hizmetleri arasýnda, vergilendirme hizmetleri pek çok ülkede ilk sýralarda yer alýr. Bu nedenle e-vergilendirme, IBT'nin devlet için öneminin gözlenebildiði en güzel alanlardan biridir. Bu makalede e-vergilendirme, vergi beyannamesinin elektronik olarak alýnmasý ve verginin elektronik olarak ödenmesi olarak tanýmlanmaktadýr. Türkiye'de bu yönde kurulan ve hala geliþmekte olan sistem incelenmekte, e-vergilendirme sisteminin geliþtirilmesi için öneriler sunulmaktadýr. Anahtar kelimeler: Elektronik vergilendirme, E-vergilendirme, E-vergileme sistemi, E-vergi doldurma, E-beyan, E-vergi ödeme. The Importance of Internet and Computer Technologies and E-Taxation System in Turkey Abstract: The article examines the importance and effects of the internet and computer technologies (ICT) to the government and economy, and investigates e-taxation system in Turkey. Tax service is among the leading services that are supplied by using ICT at a lot of country. That's why, e-taxation issue is one of the best area of which we can see the importance of ICT. At the article, e-taxation is defined as lodgement the tax returns and payment the tax owe electronically. Turkey's e-taxation system is discussed and it is offered the solutions to develop the system. Keywords: Electronic tax, E-tax, E-taxation, E-tax system, E-tax filing, E-filing, E-lodgement, E- tax payment, E-payment. JEL Classification : E62, H11, H20, H21, K34, O33, O38. GÝRÝÞ Tüm dünyada internet-bilgisayar teknolojileri, pek çok alanda önemli etki ve sonuçlara neden olmaktadýr. Bu makalede internet-bilgisayar teknolojilerinin (IBT'nin) devlet ve ekonomi açýsýndan önemi ve baþlýca etkileri genel olarak tartýþýlmakta, IBT'nin vergilendirme alanýnda kullanýlmasýyla ortaya çýkan e- vergilendirme olgusu, Türkiye'deki uygulama boyutuyla incelenmektedir. * Yardýmcý Doçent Doktor - ADU Nazilli Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi 195

2 Ferhat Baþkan ÖZGEN Amaç, IBT'nin devlet ve ekonomi için önemini vurgulamak ve Türkiye'de yeni þekillenmekte olan e-vergilendirme sistemini tanýtmaktýr. Makale, e- vergilendirme ile ilgili, Türkiye'de ankete dayalý olarak yapýlan ilk akademik çalýþmalardan birisidir. IBT'nin devlet ve ekonomi açýsýndan önemi, baþlýca etkileri, ekonomik kalkýnmayý destekleyici özelliði açýsýndan ele alýnabilir. IBT'nin doðru ve yaygýn kullanýmý, gerçekten de hemen her ülkede ekonomik kalkýnmayý teþvik edebilir. Örneðin Avrupa Birliðinde ekonomik büyümenin %50'sinde IBT'ye baðlý sektörlerin katkýsý vardýr (EC, 2007). Geliþmekte olan ülkelerde bu tür sektörlerin payý daha az olsa da, IBT'nin ekonomik kalkýnma üzerindeki teorik etki ve sonuçlarýnýn önemsenmesi gereklidir. IBT'nin ekonomik kalkýnma üzerindeki etkileri en azýndan teorik olarak belirgindir, fakat özellikle geliþmekte olan ülkelerin çoðu için henüz ölçülememiþtir. Romer (1986), bilgi birikimi ile gelen bir ekonomik büyüme modeli ortaya atmýþ, bu modelde, bilgi, sermayenin bir þekli olarak tanýmlanmýþtýr (Romer, 1986, ). Bilginin etkilediði sosyal sermaye ise, devletin ekonomik geliþmeyi etkileme gücünü önemli ölçüde arttýrabilmektedir (Knack, 2000, 1-31). Ne var ki, bu modeli doðrulayan, sosyal sermayenin IBT yardýmýyla güçlendirilmesine iliþkin ampirik çalýþmalarýn genelinin, esas itibariyle geliþmekte olan ülkelerdeki veri yetersizliði nedeniyle, geliþmiþ ülkelere ait olduðu görülmektedir. Geliþmekte olan ülkelerde, veri probleminin çözümü ile birlikte, ampirik çalýþma ihtiyacý vardýr. Derinlemesine ampirik çalýþmalara izin vermeyen veri problemi, Türkiye açýsýndan da geçerli olduðundan, makalenin birinci bölümünde, IBT'nin devlet ve ekonomi açýsýndan önemi ve baþlýca etkileri, genel olarak, teorik boyutuyla tartýþýlmaktadýr. Özellikle geliþmekte olan ülkelerde, IBT'nin devlet ve ekonomi alanýnda kullanýlmasý ile ilgili ilk teþebbüsler, genellikle kamu sektöründen gelir ve yenilikçi stratejiler devletin öncülüðünde yürütülür. Temel kamu hizmetlerinin IBT yardýmýyla daha geniþ bir alanda daha az iþlem maliyetleriyle daha verimli þekilde arz edilmesi, önemli bir uygulama olarak karþýmýza çýkar. IBT'nin devlet açýsýndan öneminin gözlenebildiði en güzel alanlardan biri de vergilemedir. IBT yardýmýyla arz edilen kamu hizmetleri arasýnda, vergilendirme hizmetleri ilk sýralarda yer alýr (Torres ve diðerleri, 2005, ). IBT altyapýlarýndan yararlanarak beyanname alýnmasýna ve vergi toplanmasýna, dar anlamda elektronik vergileme, bu þekilde toplanan vergilere de dar anlamda elektronik vergi (e-vergi, e-tax) adý verilebilir. E-vergi, ilk olarak ABD'de ortaya çýkmýþ ve denenmiþtir. Günümüzde söz konusu uygulama pek 196

3 1 çok ülkeye yayýlmýþtýr. Ýnternet Bilgisayar Teknolojilerinin Önemi Ve Türkiye'de E-Vergilendirme Sistemi Vergi sistemleri ülkeler arasýnda farklýlýk arz ettiðinden, vergi beyannamelerinin elektronik olarak doldurulmasý ve verginin elektronik olarak tahsil edilmesine iliþkin sistemlerin veya uygulamalarýn adlarý da farklý olabilmektedir. Örneðin Avustralya'da e-vergi (e-tax), Avustralya Vergi Ýdaresi (ATO-Australia Tax Office) tarafýndan uygulanan üç elektronik vergi ödeme modelinden biridir. 2 Feige (2000)'de otomatik ödeme iþlem vergisi (APT-Tax) ve Goldberg (2005)'te ise elektronik vergi (E-Tax), alým satým faaliyetleri üzerinden geliþmiþ bilgisayar teknolojileri sayesinde alýnan, özel bir iþlem vergisi olarak tanýmlanmaktadýr. Elektronik vergilendirme, bu makalede, verginin, internete baðlý bilgisayarlar, çevrimiçi haberleþme araçlarý veya vergi dairesine gitmeyi gerektirmeyen diðer iletiþim aygýtlarý yardýmýyla, tahakkuku ve tahsilini saðlayan bir e-devlet uygulamasý ve kamu hizmeti sunuþ þekli olarak tanýmlanmaktadýr. Makalenin ikinci bölümü bu alana ayrýlmýþtýr. Türkiye'de e-vergilendirme sistemi, vergi türlerine göre sýnýflandýrýlmakta ve incelenmektedir. E- vergilendirme konusunda daha önce yapýlmýþ bir araþtýrmaya rastlanmadýðýndan, makalenin katkýsýný belki burada aramak uygun olur. E-vergi doldurma ve e-vergi ödeme sistemlerine iliþkin uluslararasý literatür ise, yenidir ve hýzla artmaktadýr. Hansford, ve diðerleri (2006), Hung ve diðerleri (2006), Barnes ve Vidgen (2006), Chang ve diðerleri (2005) ve Turner ve Apelt (2004), konu ve alanla ilgili çalýþmalar arasýnda sayýlabilir. Heeks ve Bailur (2007), Yýldýz (2007) ve Titah ve Barki (2005)'te alanla ilgili en yeni literatür özetleri verilmektedir. Wang (2002) ve Fu ve diðerleri (2006), e-verginin benimsenmesini, TAM kullanarak test eden iki örnek çalýþmadýr. Horst ve diðerleri (2007)'de ise genel olarak e-devlet hizmetlerini, TAM kullanýlarak yapýsal denklik modeli çerçevesinde incelemektedir. ÝNTERNET-BÝLGÝSAYAR TEKNOLOJÝLERÝNÝN DEVLET VE EKONOMÝ AÇISINDAN ÖNEMÝ Günümüzde bilim ve teknolojideki hýzlý ilerlemelerle birlikte gelen yenilikler, çok önemli ekonomik sosyal, siyasal ve kültürel sonuçlara yol açmaktadýr. Bilginin üretimi, kullanýmý ve yayýlmasý süreci gittikçe artan bir ivme ile devam etmektedir. Yeni bir toplum yapýsý oluþmaktadýr. 1 Vergi beyannamelerinin elektronik olarak doldurulmasý ve gönderilmesi uygulamasýna sahip baþlýca ülkeler þunlardýr: Avustralya, ABD, Kanada, Ýngiltere, Ýrlanda, Almanya, Fransa, Ýtalya, Hollanda, Finlandiya, Ýsveç, Ýsviçre, Norveç, Singapur, Brezilya, Meksika, Þili, Hindistan, Çin, Singapur, Tayland, Tayvan, Malezya, ve Türkiye. 2 Diðer iki yöntem, Electronic Lodgement Service (ELS), TaxPackExpress'dir. 197

4 Ferhat Baþkan ÖZGEN Sanayi toplumu, günümüzde geliþmiþ ülkelerden baþlayarak yerini bilgi toplumuna býrakmaktadýr. Bilgi toplumuna geçiþte, belirleyici rolü, teknoloji oynamakta ve bu süreç, 21. yüzyýlda da devam edecek gibi gözükmektedir. Dünyada hiçbir devlet IBT'nin bu artan önemine kayýtsýz kalamamaktadýr. IBT, ekonomik, sosyal siyasal, kültürel alanlarý etkilemekte, deðiþimi inanýlmaz boyutlarda hýzlandýrmaktadýr. Ýnternet - Bilgisayar Teknolojilerinin Etkileri Bir teknolojik yenilik süreci, birkaç aþamadan oluþur. Önce buluþ aþamasý, ardýndan araþtýrma geliþtirme aþamasý vardýr. Yeni teknoloji ve yöntem, eski teknoloji ve yönteme göre, daha üstün hale getirildikten sonra, ilk olarak üretim sürecinde yani ekonomik alanda kullanýlýr. Yeni teknolojinin üretim sürecinde kullanýlmasýyla birlikte, iþ süreçleri deðiþir, yeni iþbölümü biçimleri oluþur ve yeni meslekler doðar. Böylece sosyal alan, yeni teknolojilerden etkilenir. Sosyal alanda meydana gelen deðiþiklikler, siyasal ve kültürel alana da yansýr (Erkan, 1994, 93-94). Baský gruplarý, yeni toplumsal gruplar, siyasal ve kültürel alaný deðiþime zorlar. Deðiþim kaçýnýlmazdýr. Fakat her alanda, özellikle kültürel alandaki deðiþim, deðiþime direnenler yüzünden genellikle bir gecikme ile devam eder. Ýnternet ve bilgisayar teknolojilerindeki yenilik sürecinin en belirgin özelliði, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlardaki, deðiþimleri kabul etmedeki gecikmeleri, zaman açýsýndan oldukça kýsaltmýþ olmasýdýr. Ýnternet - Bilgisayar Teknolojileri ve Ekonomik Kalkýnma Ýliþkisi Ýnternet ve bilgisayar teknolojilerinin önemini, ekonomik kalkýnmaya etkileri açýsýndan yani bilgi iktisadý açýsýndan, daha yakýndan inceleyebiliriz. Bilgi iktisadý, bireylerin, firmalarýn ve toplumun, daha ileri bir iktisadi kalkýnma için, biliþimden nasýl daha etkin þekilde yararlanabileceklerini inceleyen iktisat dalýdýr. 3 Ýnternet ve bilgisayar teknolojileri (IBT), bir ülkenin kalkýnmasýnda etkili bir araç olarak kullanýlabilir. Fakat bunun için, IBT uygulamalarýnýn, ülke içi ve ülkelerarasý dijital uçuruma meydan vermeyecek þekilde, kapsamlý, etkili ve hýzlý bir biliþim politikasýyla, toplumda dengeli ve yoðun daðýlmasý temin edilmelidir. IBT'deki geliþmelerle birlikte bilgi, doðal kaynaklar, emek ve sermayeden çok daha önemli bir üretim faktörü haline gelmiþtir. Bilgi, artýk, üretim sürecinde kullanýlabilir durumdadýr (Biliþim Þurasý, 2004, 13). Bilgi sektörü dördüncü bir sektör durumuna dönüþmüþtür (Masuda, 1990, 68). IBT, açýklýk ve öngörülebilirliði de artýrýr. Duruma baðlý ekonomi politikalarý yerine, kurala baðlý ekonomi politikalarýnýn etkinliðini kuvvetlendirir. Kural hâkimiyetinin güçlenmesi, mali sorumluluk ve hesap verilebilirliði takviye eder. 3 Bilgi iktisadýnýn bir baþka tanýmý için Bkz: DPT (2005). 198

5 Ýnternet Bilgisayar Teknolojilerinin Önemi Ve Türkiye'de E-Vergilendirme Sistemi Üretim sürecinde kurumsallaþmayý daha önemli hale getirir. IBT, firma davranýþýnda ve kamu kurumlarýnýn eylem ve iþlemlerinde, verimliliði ve rekabet gücünü artýrýr (Durdu, 2003, 7). IBT, yatýrým artýþlarýna ve toplam faktör verimliliðine de katký yapar. IBT, teknoloji kullanan tüm sektörlerde, yatýrým artýþlarýna ve faktör verimliliði artýþlarýna yol açar. Sermaye birikimini ve büyüme hýzýný artýrýr (Saygýlý, 2001, 211). Bilgi ekonomisinin yaygýnlaþmasýyla birlikte, yatýrým bileþimi, maddi yatýrýmlardan maddi olmayan yatýrýmlara doðru aðýrlýk kazanýr. Üretim ve ihracatýn bileþiminde, ileri teknoloji lehine deðiþim olur (Kelleci, 2003, 3). Ekonomide meydana getirilen katma deðerin, bu þekilde bilgi-teknoloji yoðun hale gelmesi, kalkýnmada çok önemli bir unsur olan ekonomik verimliliði artýrýr (Durdu, 2003, 1). IBT, organizasyonel düzeyde sürekli öðrenmeyi daha hýzlý hale getirerek, firmalara, rekabet gücü avantajý (Zhang ve Chen 2005, 427), kamu kurumlarýna da daha etkin kamu hizmeti sunma imkâný saðlar. AR-GE harcamalarýna daha fazla önem verilmesi, var olan bilgiden, yenilik ve buluþlara ulaþýlmasý, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde giriþimcilik bilincinin daha hýzlý geliþmesini mümkün hale getirir (Fernald, 1988, ). Giriþimcilik bilinci, bilgi ekonomisinin geliþmesini saðlayan en önemli unsurlardan birisi olduðu için, kamu sektörü eski hantal yapýsýndan hýzla uzaklaþabilir. IBT, kamu ve özel kurumlarda kalifiye iþgücünün önemini artýrýrken, kalifiye olmayan iþgücünün önemini azaltýr. Her düzeyde artan rekabet, iþgücünü daha fazla kalifiye olmaya zorlarken, firmalarý ve devleti, daha basit, esnek verimli üretim yapýlarýna yöneltir (Durdu, 2003, 3). IBT, iþlem maliyetlerini de azaltýr (Mariscal, 2005, 415). Bu açýdan firmalarýn ve devletin etkin çalýþmasýna zemin hazýrlar. Böyle bir ortamda IBT'nin yaygýnlaþmasýyla hýzlanan ekonomik dönüþüm ve kalkýnma sürecinde, bilinçli ve kapsamlý bir yenilikçi strateji izlenmediði takdirde, yoðun þekilde eþitsizlik ve risklerin görülmesi olasýlýðý da yüksektir. Uygun olmayan IBT politikalarý, ülkelerarasý ve ülke içi, zengin-yoksul ve eðitimli-eðitimsiz nüfus arasýndaki farklýlýklarý yani dijital uçurumu derinleþtirir. Dijital uçurumun derinleþmesi, bu kez ekonomik kalkýnmayý negatif etkileyebilir (Antonelli, 2003, ). 199

6 Ferhat Baþkan ÖZGEN TÜRKÝYE'DE KAMU HÝZMETLERÝNDE ÝNTERNET - BÝLGÝSAYAR TEKNOLOJÝLERÝ KULLANIMI IBT kullanarak ekonomik kalkýnmayý devlet eliyle hýzlandýrmanýn yolu, öncelikle temel kamu hizmetlerinin, IBT yardýmýyla daha geniþ bir alanda daha az iþlem maliyetleriyle daha verimli þekilde arz edilmesidir. Geleneksel devlet yaklaþýmýndan elektronik devlet yaklaþýmýna geçiþ çabalarý, hemen hemen her ülkenin kamu yönetim sisteminin (özellikle son dönemde) karþý karþýya kaldýðý ve gidermek zorunda olduðu iki ihtiyaçtan, kamu yönetim mekanizmasýnýn; 1) daha az maliyetle, 2) daha iyi çalýþýr hale getirilmesi ihtiyaçlarýndan kaynaklanmaktadýr (Ýnce, 2001, 103). Türkiye'de IBT'den daha iyi yararlanýlmasý için ilk olarak, 1983 yýlýnda Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kurulmuþtur. BTYK'nýn dýþýnda BÝLTEN, Internet Üst Kurulu, Kamu-Net Üst Kurulu, Elektronik Ticaret 7 Koordinasyon Kurulu ve pek çok dernek ve vakýf (TBD, TBV, vb.) biliþim alanýnda hizmetlerini sürdürmektedir (Bengshir, 2000, 50). Mernis, Mebsis, Takbis, Vedop I ve Vedop II, Say 2000 Projeleri, Tarým- Net, Çiftçi Kayýt Sistemi, Uyap I ve Uyap II, Polnet, Gümsis, Güvas, E-Bildirge, Beos, Ses, vb. merkezi idaredeki e-devlet projelerine, Yeryön, Yerep, Yerelbilgi, Yerelnet, ise yerel yönetimlerin sürdürdüðü e-devlet projelerine örnektir (Nohutçu ve Demirel, 2005, 38-50). TÜRKÝYE'DE E-VERGÝLENDÝRME SÝSTEMÝ IBT'nin devlet açýsýndan öneminin gözlenebildiði en güzel alanlardan biri de vergilemedir. IBT yardýmýyla arz edilen kamu hizmetleri arasýnda, vergilendirme hizmetleri ilk sýralarda yer alýr (Torres ve diðerleri, 2005, ). E-vergilendirmenin en yaygýn olduðu ülkeler, ABD, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Fransa, Almanya'dýr (Turner ve Apelt, 2004, 242). E-vergilendirme, bir e-devlet uygulamasýdýr. E-vergileme, günümüzde yeni geliþen e-ticaretten elde edilen gelir ve kazancýn vergilendirilmesi ve devletin mevcut vergi konularýndan elde edilen gelir ve 4 TÜBÝTAK bünyesindedir ve ortak birçok uluslararasý IBT araþtýrma projesi yürütür. 5 Ulaþtýrma Bakanlýðý bünyesindedir ve internet altyapýsýnýn ve kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýný amaçlayan çalýþmalar yapar. 6 Baþbakanlýk bünyesindedir ve kamu hizmetlerinde kalite ve hýzýn arttýrýlmasýný amaçlayan çalýþmalar yürütür. 7 Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý bünyesindedir ve elektronik ticareti yaygýnlaþtýrmayý amaçlar. 200

7 kazançlarýnýn vergilerinin (gelir, kurumlar, gümrük vergileri vb.) IBT altyapýlarýndan yararlanýlarak toplanmasý olmak üzere iki alanda geliþim göstermektedir. Bu iki alanýn ortak özelliði, vergilendirmenin elektronik olarak gerçekleþmesi, yani e-vergilendirme (elektronik olarak vergilendirme) yapýlýyor olmasýdýr. Bu nedenle, devletin mevcut vergi konularýndan elde edilen gelir ve kazançlarýnýn vergilendirilmesi, Þekil 1'de dar anlamda e- vergilendirme olarak isimlendirilmiþtir. Þekil 1 E-Vergilendirme Ýnternet Bilgisayar Teknolojilerinin Önemi Ve Türkiye'de E-Vergilendirme Sistemi E-Ticaretten Elde Edilen Gelir ve Kazancýn Elektronik Vergilendirilmesi (E-Ticaretin Vergilendirilmesi) Devletin Mevcut Vergi Konularýndan Elde Edilen Gelir ve Kazançlarýn Elektronik Vergilendirilmesi (Dar Anlamda E-Vergilendirme) Ýnternet vergilemesi adý da verilen e-ticaretin vergilendirilmesi konusunda, dar anlamda e-vergilendirmeden çok farklý tartýþma alanlarý vardýr. Bu konudaki tartýþma, esas itibariyle, a)internet aracýlýðýyla elde edilen gelir veya kazancýn ve mükellefin tespiti; b)gelir ve kazancýn vergilendirilmesi boyutlarýnda gerçekleþir. Mevcut vergilerin IBT altyapýlarýndan yararlanarak toplanmasý anlamýna gelen dar anlamda e-vergilendirme konusu ise, e-vergi doldurma (e-beyan) ve e- vergi ödeme olmak üzere iki boyutta incelenebilir. Her bir verginin özelliðine baðlý olarak, ya sadece e-ödeme ya da e-beyan ve e-ödeme birlikte söz konusu olur. Gerek e-ticaretin vergilendirilmesinde, gerekse dar anlamda e-vergilendirme olarak isimlendirilen devletin mevcut vergi konularýndan elde edilen gelir ve kazançlarýn vergilendirilmesinde, vergilendirmenin elektronik olarak yapýlmasý dolayýsýyla, elde edilen gelir, e-vergi geliridir. Fakat bu çalýþmanýn konusu, mevcut vergi konularýndan elde edilen gelir ve kazançlarýn vergilendirilmesi olduðu için, burada kullanýlan e-vergilendirme ve e-vergi kavramlarýndan, dar anlamda e-vergilendirmeyi ve e-vergiyi anlamak gereklidir. Þekil 2 Dar Anlamda E-Vergilendirme E-Vergi Doldurma (E-Tax Filing, E-Filing) (E-Beyan) E-Vergi Ödeme (E-Tax Payment, E-Payment) (E-Ödeme) 201

8 Ferhat Baþkan ÖZGEN Türkiye'de e-vergilendirme uygulamasý, bugünkü en geniþ zeminine, Vedop-I ve Vedop-II adlý projelerle ulaþmýþtýr. Vedop-I ile bütün vergi dairesi iþlemlerinin bilgisayar ortamýnda izlenmesi hedeflenmiþtir. Nisan 2004 itibariyle 22 il merkezinde ve 155 vergi dairesinde uygulamaya geçilmiþtir ve uygulama her geçen gün yaygýnlaþtýrýlmýþtýr. Vedop-II ile, vatandaþlarýn vergi ile ilgili iþlemlerini elektronik ortamda yapabilmelerinin saðlanmasý için, (a) otomasyonlu vergi dairesi sayýsýnýn artýrýlmasý, (b)beyannamelerin internetten alýnmasý (e-beyanname), (c) internet vergi dairesinin (e-vergi dairesinin) kurulmasý, denetim, otomasyonu ve veri ambarýnýn oluþturulmasý alt uygulamalarý tamamlanmýþtýr (DPT, 2005b, 20). Türkiye'de dar anlamda e-vergilendirme sistemi, beþ alt baþlýk altýnda, daha ayrýntýlý aþaðýda incelenmektedir. Þekil 3 Türkiye'de E-Vergilendirme Sistemi Gümrük Vergilerinde E-Vergilendirme Sosyal Güvenlik Ödemelerinde E-Vergilendirme Beyanname Verilmesi Zorunlu Olan Diðer Merkezi Vergiler için E-Vergilendirme Beyanname Verilmesi Gerekmeyen Diðer Merkezi Vergiler için E-Vergilendirme Yerel Düzeyde Toplanan Vergiler ve Kamu Gelirleri için E- Vergilendirme Gümrük Vergilerinde E-Vergilendirme Türkiye'de e-vergilendirme için kurulan ilk sistem, gümrük vergilerinde e- vergilendirme sistemidir. Gümrük vergilerinde e-vergilendirme, Bilge Projesi olarak da bilinir. Projenin ilk pilot uygulamasýna, Temmuz 1998'de baþlanmýþtýr 'da, EDI-Web olarak adlandýrýlan Bilge Projesinin, beyannamelerin elektronik olarak verilmesine iliþkin ikinci aþamasýna geçilmiþtir 'de 9 Bilge, tüm gümrüklerde yayýlmaya baþlamýþtýr. Bu tarihten itibaren, Garanti Bankasý, Akbank ve Yapý-Kredi Bankasý ile yapýlan 8 EDI-WEB, Gümrük Müþavirlerinin, Ýthalat ve Ýhracat Þirketlerinin beyanname bilgilerini Gümrük bilgisayar sistemine WEB üzerinden aktarmalarýný saðlayan internet çözümüdür. EDI- WEB ile kullanýcý, Özet Beyan (ÖZBY), Detaylý Beyan (TCGB) tescili yapabilmekte, tescil ettiði beyannamenin çýktýsýný alabilmektedir. EDI-WEB'e, adresinden ulaþýlabilmektedir. Giriþ, EDI Kullanýcý Kodu ve EDI Mesaj Þifresi ile olur. Ayrýntýlý Bilgi için Bkz: Gümrük Müsteþarlýðý. (2007a) 9 Bkz: Gümrük Genel Müdürlüðü, (2001). 202

9 Ýnternet Bilgisayar Teknolojilerinin Önemi Ve Türkiye'de E-Vergilendirme Sistemi protokol gereðince, ithalattan alýnan gümrük vergisi, KDV, toplu konut fonu kesintisi, telafi edici vergi, ithal harcý gibi yükümlülüklerin, bu bankalar aracýlýðýyla tahsili mümkün hale gelmiþtir. Böylece, e-ödeme safhasýna ait altyapý da tamamlanmýþtýr yýlý itibariyle, toplam 102 gümrük müdürlüðünün sadece 28'inde EDI-Web yoktur ve uygulama, detaylý beyanda (TCGB'de) %84'e ulaþmýþtýr (Gümrük Müsteþarlýðý, 2007b). Günümüzde, EDI-Web ile, gümrük tarafýna gönderilebilen beyanname bilgileri, gümrük tarafýnda onaylanmakta, tescil numarasý, gelecekte gümrük onayý aþamasýnda istenen belge isimleri, hesaplanan vergi miktarý bilgileriyle birlikte geri gönderilmektedir. Kullanýcý, geri gönderilen onaylý beyannameye, tescil numarasýný ekleyip çýktý almakta ve bu beyannameyi imzalamaktadýr. Bu arada, hesaplanan vergi, banka aracýlýðýyla, e-ödeme yoluyla, bankaya hiç gitmeden, ödenebilmektedir. Bankanýn gümrük vergi alýndýlarýný imzalamasýna gerek yoktur. Çünkü EDI-Web'li gümrük idarelerinde, vergi mükellefinin yaptýðý vergi ödemesinin, Bilge sisteminde teyit sorgulamasý mümkündür (Gümrük Müsteþarlýðý, 2007c). Sosyal Güvenlik Ödemelerinde E-Vergilendirme Sosyal güvenlik ödemelerinde e-vergilendirme çalýþmalarý, e-bildirge projesi kapsamýnda yürütülmektedir. E-bildirge, iþçi ve iþverenler ile emeklilere iliþkin iþlemleri kapsar. Emeklilerle ilgili iþlemlerde, e-vergilendirme boyutu yoktur. Bu iþlemler þimdilik bilgilendirme düzeyindedir sayýlý Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 21 inci maddesi (TBMM, 2003) ve Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliði'nin 21 inci maddesi (SSK, 2004) e-bildirgenin yasal dayanaðýný oluþturur. E-bildirge, 01 Mayýs 2004 tarihinden beri uygulanmaktadýr. Ýþyerlerinde sekiz ve üzerinde sigortalý çalýþtýran özel ve resmi iþyeri iþverenleri e-bildirge ile beyanname vermek zorundadýrlar (SSK, 2007c). E-bildirge, iþverenlerin, çalýþtýrdýklarý iþçilerine ait sigorta bildirimlerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlere ait tahakkuk bedellerini de internet bankacýlýðý aracýlýðý ile ödeyebilmeleri için oluþturulan elektronik bir portaldýr (SSK, 2007b). E-bildirge uygulamasý ile birlikte, daha önce SSK þubelerine iþverenler tarafýndan aylýk olarak verilen tahakkuk bildirgeleri ve 4 aylýk olarak verilen dönem bordrolarý, Aylýk Prim ve Hizmet Belgesi adý altýnda birleþtirilerek alýnmaya baþlanmýþtýr. Uygulama adresinden iþler ve bu adresten ilgili her türlü yardým alýnabilir. E-bildirge projesi, Ýspanya Sosyal Güvenlik Kurumu'nca, uluslararasý að ve altyapý teknoloji geliþtirme þirketi CISCO'nun sponsorluðunda gerçekleþtirilen 203

10 Ferhat Baþkan ÖZGEN seminerde, dünyanýn en baþarýlý e-devlet projesi seçilmiþtir yýlýnda, aktif sigortalýlarýn yüzde 95'inin e-bildirge ile beyannamelerini verdikleri iddia edilmektedir (Memurlar Net, 2007). Sistemin, Türkiye'deki diðer e-vergilendirme türlerinden önemli bir farký veya üstünlüðü, ödeme modülünü de içinde barýndýrmasýdýr. Ana menüden Ödeme Ýþlemleri baðlantýsý ile geçilen bu modülde, otomatik ödeme talimatý verilen banka bilgileri görüntülenir. Otomatik ödeme talimatý olmayan iþverenler için, iþverenin çalýþmakta olduðu banka seçilerek bankanýn web sayfasýna geçiþ yapýlmasý imkâný da vardýr (SSK, 2007a, 16). Beyanname Verilmesi Zorunlu Olan Diðer Merkezi Vergiler için E- Vergilendirme Beyanname verilmesi zorunlu olan tüm vergiler için, e-vergilendirme uygulamasý, iki aþamada yürür. Birinci aþamada vergi beyannamelerinin bilgisayar ortamýnda doldurulmasý ve elektronik olarak gönderilmesi, ikinci aþamada ise, tahakkuk fiþleri elektronik olarak kesilen ve gönderilen verginin, bankacýlýk sistemi yardýmýyla elektronik olarak Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýna transfer edilmesi vardýr. Bu açýdan, stopaj usulüyle tahsil edilen ve edilmeyen vergiler arasýnda fark olmadýðý gibi, gümrük vergileri, sosyal güvenlik ödemelerinin vergilendirilmesi veya yerel vergiler arasýnda da bir fark yoktur. Beyanname verilmesi zorunlu olan, -gümrük vergileri ve sosyal güvenlik ödemeleri dýþýnda kalan- merkezi vergiler için, Türkiye'de 1 Ekim 2004'de internet vergi dairesi hazýr edilmiþ ve isteðe baðlý e-beyanname uygulamasý 10 baþlatýlmýþtýr. Kasým 2005'te uygulama zorunlu hale getirilmiþtir. Günümüzde internet vergi dairesinde; veraset ve intikal vergisi hariç, otomasyonlu vergi dairelerinin sorumluluðundaki diðer merkezi vergilerin beyannameleri, elektronik olarak alýnabilmekte ve 2006'dan beri vergi dairesine veya bankaya 12 hiç gitmeden internet yardýmýyla ödenebilmektedir. 10 Bkz: 346 Sýra No'lu VUK Genel Tebliði, Tarih ve sayýlý Resmi Gazete. Elektronik olarak gönderilebilen beyannameler þunlardýr: Katma Deðer Vergisi Beyannameleri (1 ve 2 11 no'lu), Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2a beyannamesi hariç), Muhtasar Beyanname (KVK 24.Maddesine göre yapýlan tevkifatlar için verilecek beyanname dahil), Damga Vergisi Beyannamesi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi, Özel Ýletiþim Vergisi Beyannamesi, Þans Oyunlarý Vergisi Beyannamesi, Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi, Gayrimenkul Sermaye Ýradý Beyannamesi, Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi, Yýllýk Gelir Vergisi Beyannamesi, Noter Harçlarý Vergisi Beyannamesi. Bkz: VergiPortalý (2005). 12 Ýnternet üzerinden ödenemeyen vergiler sadece þunlardýr: Vadesi geçmiþ vergi borçlarý, veraset ve intikal vergisi, Tapu harcý, yurt dýþý çýkýþ harcý, esnaf sicil harcý, ticaret sicil harcý, geçiþ ücreti ve idari para cezasý, karayollarý taþýma kanunu idari para cezasý. Vadesi geçmiþ vergi borçlarý hariç diðerleri için bizzat bankaya giderek ödeme mümkündür. Vadesi geçmiþ vergi borçlarý, sadece vergi dairesine ödenebilir. Fakat, vadesi geçmiþ olsa dahi, motorlu taþýtlar vergisi, vadesinin rastladýðý yýlýn sonuna kadar, bankalara ödenebilmektedir. Bkz. GIB (2007). 204

11 Ýnternet Bilgisayar Teknolojilerinin Önemi Ve Türkiye'de E-Vergilendirme Sistemi Ayrýca vergi kimlik numarasý sorgulama, gecikme zammý hesaplama hizmetleri de verilmektedir. Bu hizmetlere ve yararlanma þartlarýna Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn resmi web sitesinden ulaþýlabilmekte, her türlü yardým alýnabilmektedir. Türkiye'de e-beyanname sistemi çok hýzlý geliþmiþtir. Bunun temel nedeni, vergi beyannamesinin doldurulmasýnda mükellefe aracýlýk yapan serbest muhasebecilerle muhatap olunarak, sistemin geliþtirilmesinin tercih edilmesidir. Pek çok vergi mükellefi, Türkiye'de vergi beyannamesini serbest muhasebecisi aracýlýðýyla doldurur. Bu beyanname verilmesi zorunlu olan tüm vergiler için geçerlidir. Vergi toplanmasýndan sorumlu merkezi devlet birimi olan Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, serbest muhasebecilere yönelik gönüllü bilgilendirme ve eðitim programlarý düzenlemiþ, onlarý e-vergilendirmeye hazýrlamýþtýr. E-beyanname sistemi, vergisini kendi ödemek isteyen vergi mükelleflerine de kapalý deðildir. Sistemin kýsa zamanda yaygýnlaþtýrýlabilmesinin bir baþka nedeni, belli bir gelir düzeyini aþan mükellefler için zorunlu tutulmuþ olmasýdýr. 13 Bu sayede kuruluþundan itibaren bir yýl içinde, e-beyannamenin Vedop içindeki payý, 14 ortalama %65,69'a ulaþmýþtýr yýlý itibariyle, bu oranýn %95'e yaklaþtýðý tahmin edilmektedir. Beyanname verilmesi zorunlu olan diðer merkezi vergilerde, e-bildirgeden farklý olarak, entegre bir e-vergi ödeme modülü yer almaz. Bu onun eksikliðidir. Fakat vergilerde, interaktif banka hesaplarýndan e-ödeme her zaman mümkün olduðundan 15söz konusu eksiklik, ciddi bir iþleyiþ veya entegrasyon problemi meydana getirmemektedir. Yerel Düzeyde Toplanan Vergiler ve Kamu Gelirleri için E-Vergilendirme Türkiye'de yerel yönetimler tarafýndan toplanan pek çok kamu geliri vardýr. Bunlar arasýnda, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, yangýn ve sigorta, tarihinden itibaren ise 346 Sýra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ile tarihi itibarýyla; aktif ve ciro toplamlarý esas alýnmak suretiyle gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için yýllýk gelir vergisi, kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamelerini; özel tüketim vergisi, özel iletiþim vergisi ve þans oyunlarý vergisi mükellefleri için ise aktif ve ciro toplamýna bakýlmaksýzýn bu vergilerin beyannamelerini elektronik ortamda gönderme mecburiyeti getirilmiþtir Bu veri, Gelir Ýdaresi Baþkaný Mehmet Atuð ile kiþisel görüþmeden elde edilmiþtir. Ýnternet yardýmýyla ödenebilen merkezi vergiler þunlardýr: Yýllýk Gelir Vergisi, Gelir Vergisi Stopajý, Kurumlar Vergisi, Kurumlar Vergisi Stopajý, Katma Deðer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi, Gelir Geçici Vergi, Kurum Geçici Vergi, Damga Vergisi, Gayrimenkul Sermaye Ýradý Vergisi, Basit Usul Ticari Kazanç Vergisi, Diðer Ücret Vergisi, Noter Harcý, Motorlu Taþýtlar Vergisi, Trafik Para Cezasý, 5035 RTÜK Eðitime Katký Payý, 5035 Sayýlý Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcý. Bkz. GIB. (2007). 205

12 Ferhat Baþkan ÖZGEN eðlence, damga vergileri, çeþitli para cezalarý, elektrik, telefon, su faturalarý tahsilâtýndan aktarýlan paylar vb. sayýlabilir. Yerel yönetimler, son yýllarda farklý düzeylerde de olsa, bu kamu gelirlerini elektronik olarak beyan etme ve ödeme hizmeti vermektedirler. Bu hizmetler, e- belediye veya e-yerel yönetim hizmetleri kapsamýnda deðerlendirilmektedir. E- belediyecilikte, Bursa Nilüfer Belediyesi, Yalova Belediyesi, Ýstanbul Büyükþehir ve Ýlçe Belediyeleri ilk sýrada gelmektedir. Yerel düzeyde toplanan vergiler için e-vergilendirme düzeyinin ne olduðuna dair Türkiye çapýnda veriye ulaþýlamamýþtýr. Fakat Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesinden Korhan Mavnacýoðlu'nun 2005 yýlýnda Ýstanbul'da 24 belediyede yaptýðý araþtýrmada, e-belediye hizmetlerinden yararlanma oranlarý ölçülmüþ, vergi mükellefleri arasýnda yerel vergi ödeme oranýnýn %13,3, borç ödemenin %10 olduðu tespit edilmiþtir (Turkpoint, 2007). Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin web sitesinden, /gelir_tahsilat/index.asp adresinden, vergi mükellefleri, vergi numaralarýný girerek, vergi borçlarýný sorgulayabilmekte ve borç ödeme butonu yardýmýyla internet bankacýlýðý ile vergilerini ödeyebilmektedirler (IBB, 2007b). Belediye ayrýca, Ebtis sistemine eþdeðer, yerel düzeyde Elektronik Dekont Takip Sistemi (Edts) adlý bir sistemi de kullanmaktadýr (IBB, 2007a). Bursa Nilüfer Belediyesi, Türkiye'de Kiosk ile vergi borcu öðrenme ve vergi ödeme hizmeti veren ilk belediyedir. Ayrýca belediye, telefon belediyeciliði, kýsa mesaj yoluyla da bu hizmetleri vermekte, kredi kartý numarasýndan e-tahsilât yapmaktadýr. Bu hizmetlerini https://www.e-islem.net/ sitesinden halka duyurmaktadýr. Bursa'da interaktif hesabý kullanarak, telefon belediyeciliðiyle, banka havalesi yoluyla, kiosklarla, posta çekiyle, belediye iletiþim noktalarýndan yerel vergi borcu öðrenilebilir ve ödenebilir. E-iþlem.net sayfasýndan, emlak vergileri, ilan ve reklam vergileri ve diðer vergiler beyan edilebilir. SONUÇ VE ÖNERÝLER IBT pek çok alanda etkili olmakta ve IBT'nin önemi her geçen gün artmaktadýr. IBT, özellikle geliþmekte olan ülkelerde ekonomik kalkýnma açýsýndan da önemlidir. Bu makalede IBT'nin ekonomik kalkýnmaya nasýl etki edebildiði teorik olarak tartýþýlmýþ ve IBT'nin devlet açýsýndan önemi vurgulanmýþtýr. IBT'den Türkiye de yararlanmaktadýr. Pek çok e-devlet projesi son yýllarda uygulamaya sokulmuþtur. Pek çok ülkede IBT yardýmýyla arz edilen kamu hizmetleri arasýnda, vergilendirme hizmetleri ilk sýralarda yer alýr. Bu nedenle, IBT'nin devlet açýsýndan öneminin gözlenebildiði en güzel alanlardan biri de vergilemedir. 206

13 Ýnternet Bilgisayar Teknolojilerinin Önemi Ve Türkiye'de E-Vergilendirme Sistemi Buradan hareket ederek, makalenin ikinci bölümünde, Türkiye'de e- vergilendirme sistemi incelenmiþtir. E-vergilendirmeyi, e-ticaretten elde edilen gelir ve kazancýn vergilendirilmesi (e-ticaretin vergilendirilmesi) ve devletin geleneksel vergi konularýndan elde edilen gelir ve kazançlarýn vergilendirilmesi (dar anlamda e-vergilendirme) olarak anlamak mümkündür. Bu makalede dar anlamda e-vergilendirme üzerinde durulmuþtur. Dar anlamda e-vergilendirme, e-vergi doldurma (e-tax filing, e-filing - e-doldurma, e-beyan) ve e-vergi ödeme (e-tax payment, e- payment - e-ödeme) þekillerinde karþýmýza çýkabilir. Türkiye'de e-vergilendirme sistemi, e-beyan ve e-ödeme boyutlarý dikkate alýnarak, beþ alt baþlýk altýnda makalede incelenmiþtir. Türkiye'de gümrük vergilerinde ve sosyal güvenlik ödemelerinde e- vergilendirme oldukça iyi durumdadýr. Vergi mükellefleri, vergilerini tamamen elektronik olarak beyan edebilmekte ve ödeyebilmektedirler. Uygulama e- beyan alanýnda, detaylý beyanda %84'e ulaþmýþtýr. Beyanname gerekmeyen diðer merkezi vergilerde e-ödeme, bankacýlýk sistemi ile olur. E-ödemenin yaygýnlýk düzeyi hakkýnda, Türkiye çapýnda veri yoktur. Türkiye'de bankacýlýk altyapýsý oldukça iyi durumdadýr. Fakat bu vergilerde e- ödemenin yaygýnlaþtýrýlmasý, IBT'nin yaygýnlaþtýrýlmasý ve toplumsal dönüþüm ile saðlanabilecektir. Beyanname verilmesi zorunlu olan, gümrük vergileri ve sosyal güvenlik ödemeleri hariç diðer merkezi vergiler için e-vergilendirme, Türkiye'de oldukça hýzlý geliþmiþtir. Sistemin, ödeme modülünü de içinde barýndýrmasý ve farklý tahsilât usulleri ile tahsilât yapýlabilmesi önerilebilir. Bu tür vergilerde, e- beyanýn %95'e ulaþtýðý tahmin edilmektedir. Yerel düzeyde toplanan vergiler ve kamu gelirleri için e-vergilendirme, henüz Türkiye'de yaygýn kullaným alaný bulamamýþtýr. Fakat, Bursa Nilüfer Belediyesi, Yalova Belediyesi, Ýstanbul Büyükþehir ve Ýlçe Belediyeleri bu konuda çok güzel uygulamalara sahiptir. Bursa Nilüfer Belediyesi, Türkiye'de ilk defa kiosklarla vergi tahsilâtý yapan ve telefon bankacýlýðýyla vergi borcu öðrenme ve ödeme hizmeti veren kurumdur. Bu kurumlarýn e-vergilendirme uygulamalarýnýn diðer yerel yönetimlere de yaygýnlaþtýrýlmasý gereklidir. Türkiye'de e-vergilendirme sisteminin geliþtirilmesi için diðer öneriler þu þekilde sýralanabilir: E-vergileme hizmetleri, açýk anlaþýlýr ve kullanýmý basit bir altyapýdan 207

14 Ferhat Baþkan ÖZGEN sunulmalýdýr. E-vergileme hizmeti veren web siteleri tek bir portalda birleþtirilmelidir. Bu portalda, her bir hizmetin etkin arzýndan açýkça sorumlu tutulmuþ kamu görevlileri bulunmalý, hizmetin iþleyiþinde görülen aksaklýklar ya da bu alanda ortaya çýkabilecek sorular için, vatandaþýn kiminle nasýl iletiþime geçeceði ilan edilmiþ olmalýdýr. E-vergileme hizmeti veren web sitelerinin kullanýcý arayüzleri basitleþtirilmeli, her bir vatandaþýn teknoloji kullaným yeteneðinin farklý olduðu hesaba katýlarak, son derece kolay eriþilebilir ve kolay kullanýlabilir olarak düzenlenmelidir. Web sitelerinde e-beyan ve e-ödeme modülleri birlikte bulunmalýdýr. E-vergileme hizmetlerini kolaylaþtýrmak için, vergi sisteminin sadeleþtirilmesine devam edilmelidir. E-beyan sýrasýnda kullanýlan bilgisayar programlarýnýn, diðer muhasebe programlarý ile entegrasyonu saðlanmalýdýr. Web tabanlý e-beyan altyapýlarý, kamu ve özel sektör iþbirliði ile ve kullanýcýlarýn deneyimleri göz önüne alýnarak geliþtirilmeli, yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Bu altyapýlar muhasebe programlarý ile uyumlu olmalýdýr. E-beyan programlarý, karýþýk vergi iþlemlerini daha fazla basitleþtiren çözümler içermelidir. Web tabanlý e-beyan programlarýnda ve bankalarýn e-ödeme sitelerinde, güvenlik altyapýsý daima güçlendirilmelidir. Tüm IBT uygulamalarýnda olduðu gibi e-vergileme uygulamalarýnda da gizlilik ve güvenlik, kamuoyu tarafýndan, yaygýnlaþtýrmayý etkileyen temel faktörlerden biri olarak algýlanmaktadýr. IBT uygulamalarýnýn benimsenmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasýný etkileyen faktörler, bilgisayar sayýsý, kullaným kolaylýðý, yaþ, eðitim düzeyi, internet deneyimi, internet kullaným sýklýðý, bilgisayar korkusu, ekran dizayný, geribildirim fýrsatý, teknolojik altyapý yeterliliði, Ýnternet ve bilgisayar teknolojilerine yapýlan harcamalar, teknoloji yatýrýmlarý, IBT sektörlerindeki toplam istihdam, IBT kullaným birim maliyeti, IBT kullaným talebi, IBT kullanan iþletme büyüklüðü, iþletmenin faaliyet gösterdiði alan olarak sayýlabilir. E-vergileme hizmetlerini geliþtirilmesi, devletin özel sektörle iþbirliði halinde, bu faktörlerin her birine iliþkin sistemli eylem planlarý hazýrlamasý ve bu konularda ilerleme kaydetmesine de baðlýdýr. IBT'nin, dijital uçurumu arttýrmayacak þekilde doðru ve yaygýn kullanýmý, e- vergilendirmede de geçerlidir. Bu amaçla, devlet-özel sektör iþbirliðiyle, tanýtýcý-özendirici kampanyalar ve sübvansiyon uygulamalarý yapýlabilir. Vergi dairelerine ve meslek mensuplarýna yönelik bilgilendirme ve sübvansiyon programlarýna önem verilirken, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn desteðiyle, yerel halka bilgilendirme kampanyalarý 208

15 Ýnternet Bilgisayar Teknolojilerinin Önemi Ve Türkiye'de E-Vergilendirme Sistemi uygulanabilir. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn öncülüðünde, toplumda e- okuryazarlýðýn geliþtirilmesi için çaba harcanabilir. 209

16 Ferhat Baþkan ÖZGEN KAYNAKÇA ANTONELLI, C. (2003). The Digital Divide: Understanding the Economics of New Information and Communication Technology in the Global Economy, Information Economics and Policy, Vol 15, pp: BARNES, S.J., VIDGEN, R.T. (2006). Data Triangulation-A Case Study in E-Government, Information & Management, Vol 43, pp: BENGSHÝR, K.T. (2000). Bilgi Toplumu Bakanlýðý Mekanik Bir Örgüt mü, Amme Ýdaresi Dergisi, Cilt: 33, Eylül, Sayý:3, ss: BÝLÝÞÝM ÞURASI, (2005). Biliþim Þurasý Taslak Raporu, Türkiye 2. Biliþim Þûrasý, Mayýs 2004, Ankara, <http://www.bilisimsurasi.org.tr/ raporlar/taslakrapor.pdf> ( ). CHANG, I-C., LI, Y-C., HUNG, W-F., and HWANG, H-G. (2005). An Empirical Study on the Impact of Quality Antecedents on Tax Payers' Acceptance of Internet Tax-Filing Systems, Government Information Quarterly, Vol 22, pp: DPT. (2005a). Bilgi Ekonomisine ve Bilgi Toplumuna Geçiþ, 2004 Türkiye Ýktisat Kongresi Çalýþma Grubu Raporu, Rapor No: 3, Cilt 13, DPT Yayýný, Ankara, <http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tik2004/ cilt13.pdf> ( ). DPT. (2005b). E-Devlet Proje ve Uygulamalarý Raporu, Devlet Planlama Teþkilatý Bilgi Toplumu Dairesi, 2004 Türkiye Ýktisat Kongresi, 5-9 Mayýs 2004, <http://bilgitoplumu.gov.tr/ E-Devlet Proje ve Uygulamalarý.pdf> ( ). DURDU, Ö.F. (2003). Avrupa Birliði Yolunda Bilgi Teknolojisinin Türkiye Ekonomisi Ýçin Önemi, Akademik Biliþim Konferanslarý, 3-5 Subat 2003, Çukurova Üniversitesi, Adana, <http://ab.org.tr/ab03/ tammetin/ 171.doc> ( ). ss: 1-8. EC. (2007). ICT drives 50% of ICT Growth, Says Commission's Annual Report on the Digital Economy, European Commission Information Society Press Release, Reference: IP/07/453 Date: 30/03/2007, <http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_i d=3303> ( ). ERKAN, H. (1994). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Geliþme, Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý. FEIGE, E.L. (2000). Taxation for the 21st Century: The Automated Payment Trasaction (APT) Tax, Economic Policy, Volume 15, Issue 31, October, pp: FERNALD, L.W. (1988). The Underlying Relationship Between Creativity, Innovation and Entrepreneurship, Journal of Creative Behavior, Vol 22, 210

17 Number 3, pp: Ýnternet Bilgisayar Teknolojilerinin Önemi Ve Türkiye'de E-Vergilendirme Sistemi FU, J.R., FARN, C.K., and CHAO, W.P. (2006). Acceptance of Electronic Tax Filing: A Study of Taxpayer Intentions, Information & Management Vol43, Jan, pp: GIB. (2007). Vergimi Kolayca Nasýl Öderim?, <http://www.gib.gov.tr /fileadmin/beyannamerehberi/vergimi_kolayca_nasil_oderim.pdf> ( ). GOLDBERG, D.S. (2005). E Tax: The Flat Tax as an Electronic Credit VAT, University of Maryland School of Law, Legal Studies Research Paper, No: , <http://ssrn.com/abstract=832204> ( ) pp:1-15. GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ, (2001) Tarih ve 2001/31 Sayýlý Gümrükler Genel Müdürlüðü Genelgesi, <http://www.gumrukler.gov.tr/ggmbim/ emevzuat/mevzuatportal/ Genelgeler.aspx> ( ) GÜMRÜK MÜSTEÞARLIÐI. (2007a). Bilge Edi-Web Kullaným Kýlavuzu, <http://www.customs-edi.gov.tr/dosyalar/ediwebkilavuz.zip> ( ). GÜMRÜK MÜSTEÞARLIÐI. (2007b). Bilge Sistemini Kullanan Gümrük Ýdarelerinde Haziran 2007 Toplam Beyanname Sayýlarý ve EDI Oranlarý, <http://www.customs-edi.gov.tr/istatistik.aspx?id=toplam> ( ) GÜMRÜK MÜSTEÞARLIÐI. (2007c). Gümrük Partnerlerinin EDI Kullanýmý, <http://www.customs-edi.gov.tr/icerik.aspx?id=genelbilgiler> ( ). HANSFORD, A., LYMER, A., and PILKINGTON, C. (2006). "IT Adoption Strategies and Their Application to E-filing Self-Assessment Tax Returns: The Case of the UK", ejournal of Tax Research, Vol 4, Number 1, August, Atax, The University of New South Wales, Faculty of Law, pp: HEEKS, R., BAILUR, S. (2007). Analyzing E-Government Research: Perspectives, Philosophies, Theories, Methods, and Practice, Government Information Quarterly, Vol 24, pp: HORST, M., KUTTSCHREUTER, M., and GUTTELING, J.M. (2007). Perceived Usefulness, Personal Experiences, Risk Perception and Trust as Determinants of Adoption of E-Government Services in the Netherlands, Computers in Human Behavior, Vol 23, pp: HUNG, S-Y., CHANG, C-M., and YU,T-J. (2006). Determinants of User Acceptance of the E-Government Services: The Case of Online Tax Filing and Payment System, Government Information Quarterly, Vol 23, pp: IBB. (2007a). Elektronik Dekont Takip Sistemi, <http://www.ibb.gov.tr/ IBB/ 211

18 DocLib/pdf/ birimler/gelirler_mud/ index.htm> ( ). IBB. (2007b). Gelirler Muhtelif Borç Sorgulama, <http://bim.ibb.gov.tr/ gelir_tahsilat/index.asp> ( ). ÝNCE, N.M. (2001). Elektronik Devlet-Kamu Hizmetlerinin Sunulmasýnda Yeni Ýmkanlar, DPT Yayýný, Mayýs, <http://ekutup.dpt.gov.tr/ bilisim/incem/edevlet.pdf> ( ). KELLECÝ, M.A. (2003). Bilgi Ekonomisi, Ýþgücü Piyasasýnýn Temel Aktörleri ve Eþitsizlik: Eðilimler, Roller, Fýrsatlar ve Riskler, Devlet Planlama Teþkilatý Ekonomik Modeller ve Stratejik Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü Yayýný, Ankara. KNACK, S. (2000). Social Capital and the Quality of Governments: Evidence from the US States, The World Bank, Policy Research Working Papers Series, Nu 2504, December, pp:1-31. MARISCAL, J. (2005). Digital Divide in a Developing Country, Telecommunications Policy, Vol 29, pp: MASUDA, Y. (1990). Managing in the Information Society, Cambridge MA, Basil Blackwell. MEMURLAR-NET, (2007). SSK'nýn Projesi Dünyanýn En Baþarýlý E-Devlet Uygulamasý, <http://www.memurlar.net/haber/38994> ( ). MEVZUAT BÝLGÝ SÝSTEMÝ, (2005). 346 Sýra No'lu VUK Genel Tebliði, Tarih ve sayýlý Resmi Gazete, <http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr> ( ). NOHUTÇU, A., DEMÝREL?, D. (2005). Türkiye'deki E-Devlet Uygulamalarý, Türk Ýdare Dergisi, Sayý 447, Haziran 2005, <http://www.icisleri.gov.tr/_icisleri/turkidaredergisi/uploadedfiles/a.nohu t doc> ( ). ss: ROMER, P.M. (1986). "Increasing Returns and Long-Run Growth", The Journal of Political Economy, Vol 94, No 5, October, pp: SAYGILI, Þ. (2001). Yeni Ekonomi ve Avrupa Birliði:Yeni Ekonomi Sürecinde ABD-Japonya Çerçevesinde Türkiye'nin Yeri Yeni Ekonomi El Kitabý, TCMB Yayýnlarý, Ankara, ss: SSK. (2004). Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliði, 16 Ocak 2004 Tarihli, Sayýlý Resmi Gazete, <http://www.hakis.org.tr/mevzuat/isguvenligi/is_guv_tuz_yon/ssk_sosyal_sigorta_islemleri_yonetmeligi.htm> ( ) SSK. (2007a). E-Bildirge Kullaným Kýlavuzu, <http://www.ssk.gov.tr /sskdownloads/anasayfa/kilavuz.doc> ( ). 212

19 Ýnternet Bilgisayar Teknolojilerinin Önemi Ve Türkiye'de E-Vergilendirme Sistemi SSK. (2007b). Ýþverenlere Yönelik Bilgiler E-Bildirge Nedir?, <http://www.ssk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_a/7_0_dj?cpid=393> ( ). SSK. (2007c). Ýþverenlere Yönelik Bilgiler - Hangi Ýþverenler E-Bildirge Vermek Zorundadýr?, <http://www.ssk.gov.tr/wps/portal/!ut /p/_s.7_0_a/7_0_dj? cpid=393> ( ). TBMM, (2003) Sayýlý Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 06/08/2003 Tarihli, Sayýlý Resmi Gazete, <http://www.tbmm.gov.tr /kanunlar/k4958.html> ( ) TITAH, R. and BARKI, H. (2005). E-Government Adoption and Acceptance: A Literature Review, International Journal of Electronic Government Research, Vol 2, Issue 3, pp: TORRES, L., PINA, V., and ACERETE, (2005). B. E-Government Developments on Delivering Public Services among EU Cities", Government Information Quarterly, Vol 22, pp: TURKPOINT, (2007). E-Belediye Hizmetinde Borç Öðrenme Ýlk Sýrada, <http://www.turkpoint.com/e-yasam/e_belediye_hizm_ist.asp> ( ). TURNER, L. and APELT, C. (2004). Globalisation, Innovation and Information Sharing in Tax Systems: The Australian Experience of the Diffusion and Adoption of Electronic Lodgement, ejournal of Tax Research, Atax, The University of New South Wales, Faculty of Law, Volume 2, Number 2, p: VERGIPORTALI, (2005). E-Beyanname Kýlavuzu-Aralýk 2005, <http://www.vergiportali. com/doc/pb/e-beyanname.pdf> ( ). WANG, Y,-SHUN, 2002, The Adoption of Electronic Tax Filling Systems: An Empirical Study,Government Information Quarterly,Vol 20, pp: YARANLI, Ý.O. (2002). E-Devlet'e Doðru Ödüllü Bir Proje: VEDOP Internet Vergi Dairesi, VIII. Türkiye'de Internet Konferansý, Askeri Müze/Harbiye Kültür Sitesi, Aralýk 2002, Ýstanbul, <http://inettr.org.tr/inetconf8/program/138.html> ( ). YILDIZ, M. (2007). E-Government Research-Reviewing the Literature Limitations, and Ways Forward", Government Information Quarterly, Vol 24, pp: ZHANG, F-H. and CHEN, J. (2005). Resource Acquisition and Innovation Performance in Chinese Hi-Tech Firms: An Empirical Study Based on BP Neural Network, Engineering Management Conference Proceedings, <http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber = > ( ) pp:

20 214

2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009

2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009 2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009 Ay Ýlk Tarih Son Tarih Konu Aralýk Ekim 2009 Dönemine Ait Haberleþme Vergisinin Beyaný ve Veraset ve Ýntikal Vergisi 2. Taksit 2009 Yýlý Çevre

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TÜRKİYE DE E-BEYANNAME SİSTEMİNİN BENİMSENMESİ: GELİŞTİRİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA *

TÜRKİYE DE E-BEYANNAME SİSTEMİNİN BENİMSENMESİ: GELİŞTİRİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA * Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (1) 2009, 134-147 TÜRKİYE DE E-BEYANNAME SİSTEMİNİN BENİMSENMESİ: GELİŞTİRİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA * ADOPTION OF E-DECLARATION SYSTEM IN TURKEY:

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME

ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME I-MADDE METNİ: Verginin Ödeneceği Daire: Madde 110-Vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Mükellef vergi borcunu vergi dairesinin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Vergi Ýdaresindeki Deðiþimin Farkýnda mýsýnýz? Türkiyede pek çok kurumda gerçekleþen deðiþimler özellikle

Detaylı

Vergi takvimi eylül 2008 Cumartesi, 16 Aðustos 2008

Vergi takvimi eylül 2008 Cumartesi, 16 Aðustos 2008 Vergi takvimi eylül 2008 Cumartesi, 16 Aðustos 2008 Taþpýnar Muhasebe Ay Ýlk Tarih Son Tarih Konu Eylül Temmuz 2008 Dönemine Ait Haberleþme Vergisinin Beyaný ve Diðer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit

Detaylı

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 111 İST, 30. 12. 2011 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Vergi Takvimimizde yer alan tarihler, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, beyan ve ödeme

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212)

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212) SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 01 İST, 02. 01. 2008 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Takvimimize göre beyan ve ödeme sürelerinin sonu tatil gününe rastlayan işlemleriniz için V.U.K

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ www.gib.gov.tr Ücretsiz dir VERGİ TAKVİMİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 154 Aralık 2012 2013 VERGI TAKVIMI Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi

Detaylı

2014 YILI VERGİ TAKVİMİ

2014 YILI VERGİ TAKVİMİ 2014 YILI VERGİ TAKVİMİ OCAK Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı Web Sitesi Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, surelerin son gününün resmi tatile rastladığı

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Bu takvim 31.12.2009 tarihi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Başkanlığı Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 52 Aralık

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 06.01.2009 2009 Yılı Vergi Takvimi Hakkında DUYURU NO:2009/06 01.01.2009 31.12.2009 döneminde beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergiler ile bildirimlere

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bu yayına elektronik ortamda  adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZDİR Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 118 Aralık 2010 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Vergi Takvimi www.denetimvergi.com www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı 16-31 Aralık 2014 Dönemine

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr ve www.nigdesmmmo.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bu takvim 10.12.2007 tarihi itibariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ 2009 YILI VERGİ TAKVİMİ Bu takvim 31.12.2008 tarihi itabariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup olmadığını Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) adresinde yer alan

Detaylı

2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 15 Ocak 2014 20 Ocak 2014 23 Ocak 2014

2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 15 Ocak 2014 20 Ocak 2014 23 Ocak 2014 2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 15

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir.

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir. ocak 01 2016 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı. Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA

2016 VERGİ TAKVİMİ. Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı. Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA 2016 VERGİ TAKVİMİ Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı Ocak 2016 2016 Yılı Vergi Takvimi 01/01/2016 11/01/2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel 01/01/2016 12/01/2016 16-31

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZDİR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 135 Aralık 2011 Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son

Detaylı

OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ

OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ 01/01/2016 11/01/2016 01/01/2016 12/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2014 YILI VERGİ

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

ARALIK KASIM OCAK EKİM ŞUBAT VERGİ EYLÜL TAKVİMİ MART NİSAN AĞUSTOS TEMMUZ MAYIS HAZİRAN. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

ARALIK KASIM OCAK EKİM ŞUBAT VERGİ EYLÜL TAKVİMİ MART NİSAN AĞUSTOS TEMMUZ MAYIS HAZİRAN. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR KASIM ARALIK OCAK EYLÜL EKİM VERGİ TAKVİMİ ŞUBAT MART AĞUSTOS NİSAN TEMMUZ HAZİRAN MAYIS www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 172 Aralık 2013

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2016-017 Tarih : 11.04.2016 Konu : Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete yayımlanan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

www.muhasebetr.com 2010 VERGĐ TAKVĐMĐ

www.muhasebetr.com 2010 VERGĐ TAKVĐMĐ 2010 VERGĐ TAKVĐMĐ Ay Đlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 05/12/2009 05/01/2010 Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) 05/12/2009 05/01/2010 Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ana Sayfa Mevzuat e-işlemler İletişim www.gib.gov.tr Vergilerinizle Büyüyen Türkiye Sade, hızlı ve kullanımı kolay www.gib.gov.tr sitemiz yenilenmiştir ÜCRETSİZDİR Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri

Detaylı

16-31 Aralık 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-31 Aralık 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 2010 OCAK AYI VERGĐ TAKVĐMĐ 5 Ocak 2010 Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına Đlişkin Bildirim (Form Bs) 11 Ocak

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. 11 Ocak Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2016 VERGİ TAKVİMİ. 11 Ocak Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 2016 OCAK AYI VERGİ TAKVİMİ 2016 VERGİ TAKVİMİ 11 Ocak 2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin 12 OCAK 2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DUYURU DUYURU: /26. Mayıs 2016 Vergi Takvimi. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

DUYURU DUYURU: /26. Mayıs 2016 Vergi Takvimi. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu 1 DUYURU: 04.05.2016/26 2016 Vergi Takvimi DUYURU 2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Aralık 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin. 20 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin. 20 Ocak 2014 10 Ocak 2014 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce 15 Ocak 2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/075 Ref: 4/075. Konu: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/075 Ref: 4/075. Konu: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 12.04.2016 Sayı: 2016/075 Ref: 4/075 Konu: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR Hatırlanacağı üzere 27.1.2016 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6661

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/52 12/Nisan/2016 İçindekiler: * Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapıldı. MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 27 Ocak 2016 tarihli

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile mali tatil uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştı.

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile mali tatil uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştı. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,12/04/2016 Sayı:2016/22

Detaylı