6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen"

Transkript

1 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen

2 VERGĠ ALACAKLARININ YENĠDEN YAPILANDIRILMASI (6552/73. Md.) GEREKÇE Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında endekslenmek suretiyle ödenmesi, Kamu ile olan mali iliģkinin belli bir plan dahilinde çözümlenmesi suretiyle faaliyetlere devam edilmesi, Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir bir Ģekilde devamlılığını temin etmek, Yatırım ortamını iyileģtirmek, Özel sektörün kamuya olan borç yükünü azaltmak, Maliye ve para politikalarının daha etkin Ģekilde kullanılmasını sağlamak, 2

3 KesinleĢmiĢ Borçlar VAR VAR 2- Ġhtilaflı Borçlar VAR YOK 3- Ġnceleme AĢamasındaki ĠĢlemler VAR YOK 4- Matrah Artırımı (Gelir, Kurumlar, KDV) VAR YOK 5- Kasa Hesabının Düzeltilmesi VAR VAR 6- Ortaklardan Alacaklar Hesabının Düzeltilmesi VAR VAR 7- Stok Hesaplarının Düzeltilmesi VAR YOK 8- Sabit Kıymet Hesaplarının Düzeltilmesi VAR YOK 3

4 6552 SAYILI KANUN 73.MADDE BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI 4

5 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI 6552 sayılı Kanun kapsamında bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın; maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması, 2- kesinleģmiģ alacak olması, 3- Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (11/09/2014) vadesi geldiği halde ödenmemiģ ya da ödeme süresi henüz geçmemiģ olması gereklidir. Bir alacağın 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi kapsamında yapılandırılarak ödenebilmesi için bu üç Ģartın bir arada bulunması gerekmektedir. 5

6 KESĠNLEġMĠġ ALACAK Yapılandırılacak alacakların, 11/09/2014 tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleģmiģ olması gerekir. Bir alacağın kesinleģmesi, alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmamasıdır. Alacakların kesinleģmesi, düzenlendikleri veya iliģkili oldukları kanunlardaki hükümler nedeniyle farklı Ģekilde gerçekleģebilmektedir. 6

7 V.U.K. KAPSAMINA GĠREN VERGĠLER VE VERGĠ CEZALARININ KESĠNLEġMESĠ 1. Beyanname ile beyan edilen vergiler beyan edildiği tarihte kesinleģir. 2. Ġhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin dava konusu yapılması halinde bu vergiler kesinleģmemiģ alacak hükmündedir. Ancak, 6552/73-4 fıkrasında ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. denilmektedir. Diğer bir ifadeyle, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergiler, eğer istenirse yapılandırma kapsamında ödenebilir. 7

8 V.U.K. KAPSAMINA GĠREN VERGĠLER VE VERGĠ CEZALARININ KESĠNLEġMESĠ 3. Ġkmalen, re sen veya idarece tarh edilen vergiler ile kesilen vergi cezalarına iliģkin düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine; - 30 gün içerisinde dava açılmaması, - dava açılmıģ olmakla birlikte yargılama aģamalarının son bulması, - uzlaģma hükümlerinden yararlanılarak uzlaģılması hallerinde vergi ve vergi cezaları kesinleģir. 8

9 TANIMLAR (YĠ-ÜFE) YĠ-ÜFE = Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksi YĠ-ÜFE aylık değiģim oranları tabiri; Türkiye Ġstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar Toptan EĢya Fiyatları Endeksi (TEFE) aylık değiģim oranlarını, 01/01/2015 tarihinden itibaren Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) aylık değiģim oranlarını, 01/01/2014 tarihinden itibaren Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksi (YĠ-ÜFE) aylık değiģim oranlarını ifade eder. 9

10 TANIMLAR VERGĠ TABĠRĠ VUK kapsamına giren; vergi, resim, harç, fon payı, eğitime katkı payını ifade eder. 10

11 TANIMLAR BEYANNAME TABĠRĠ Vergi tarhına esas olan; beyanname ve bildirimleri ifade eder. 11

12 TANIMLAR YĠ-ÜFE AYLIK DEĞĠġĠM ORANI 6552/73.maddesi hükümlerine göre ödenecek alacaklara Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken YĠ-ÜFE aylık değiģim oranı olarak, Ağustos/2014 ayı için belirlenen YĠ-ÜFE aylık değiģim oranı esas alınır. 12

13 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-a-1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince (vergi dairelerince) tahsil edilen; V.U.K. Kapsamına giren; 1. 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayalı vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere iliģkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına iliģkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç), 13

14 VERGĠLENDĠRME DÖNEMĠ 15 GÜN OLAN MÜKELLEFĠYETLER Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname/bildirim verme süresinin son günü Nisan/2014 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi Nisan/2014 ayına rastlamakla beraber beyanname/bildirim verme süresinin son günü Mayıs/2014 ayına sirayet edenler kapsama girmemektedir. 14

15 VERGĠLENDĠRME DÖNEMĠ AYLIK OLAN MÜKELLEFĠYETLER Mart/2014 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Nisan/2014 ve sonraki dönemler kapsama girmemektedir. 15

16 VERGĠLENDĠRME DÖNEMĠ ÜÇ AYLIK OLAN MÜKELLEFĠYETLER Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Nisan/2014 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, Nisan/2014 ayından sonraya rastlayanlar kapsama girmemektedir. (Not: 2014/1.Dönem Geçici Verginin beyanname verme süresi 14/05/2014 olduğundan yapılandırma kapsamına girmemektedir.) 16

17 VERGĠLENDĠRME DÖNEMĠ YILLIK OLAN MÜKELLEFĠYETLER Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, 2013 takvim yılı ve önceki yıllara iliģkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte, 2014 takvim yılına iliģkin vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bakımından, özel hesap döneminin kapandığı tarih ve beyanname verme süresinin son günü 30/04/2014 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise kapsama girmemektedir. 17

18 VERASET VE ĠNTĠKAL VERGĠSĠ MÜKELLEFĠYETLERĠ Beyanname verme süresinin son günü 30/04/2014 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir. 18

19 30/04/ /09/2014 TARĠHLERĠ ARASINDA VERĠLEN PĠġMANLIK/DÜZELTME BEYANNAMELERĠ Tebliğde net bir açıklama olmamakla birlikte, normal beyan tarihi 30/04/2014 tarihine kadar verilmesi gereken, ancak bu tarihten sonra 11/09/2014 tarihinden önce verilen düzeltme veya piģmanlık talepli düzeltme beyannamelerine iliģkin ödemelerin de 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılacağı anlaģılmaktadır. 19

20 HARÇ MÜKELLEFĠYETLERĠ Harçlar Kanununa göre alınan harçlar genel olarak iģlem anında beyanname alınmaksızın tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir. 30/04/2014 tarihi ve bu tarihten önce gerçekleģtirilen gayrimenkullerin devir ve iktisap iģlemleri nedeniyle ödenmesi gereken harç tutarı ile ilgili olarak devir ve iktisap tarihinden sonra tarhiyat yapılabilmektedir. 10/09/2014 tarihine kadar kesinleģmiģ bulunan harçlar yapılandırma kapsamındadır. Karar ve ilam harçları ile Harçlar Kanunu nun 8.maddesine göre yıllık olarak alınan harçlardan, 11/09/2014 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiģ olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiģ bulunanlar kapsama girmektedir. 20

21 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-a-2) yılına iliģkin olarak 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taģıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) 21

22 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-a-2) 2014 yılına iliģkin olarak 30/04/2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taģıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi alacaklar Kanun kapsamına girmektedir yılı içinde ilk defa kayıt ve tescil edilen taģıtlara iliģkin olup, kayıt ve tescilin yapıldığı tarih 30/04/2014 tarihi veya bu tarihten önce olanlar Kanun kapsamına girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise girmemektedir. Ancak, 6552/73-a-(2) alt bendi gereğince, 2014 yılına iliģkin olarak tahakkuk eden Motorlu TaĢıtlar Vergisinin Temmuz/2014 ayında ödenmesi gereken ikinci taksitinin madde kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır. 22

23 UZLAġMA VE TARHĠYAT ÖNCESĠ UZLAġMA 11/09/2014 tarihinden önce V.U.K. nun gerek uzlaģma gerekse tarhiyat öncesi uzlaģma hükümlerinden yararlanılarak uzlaģma sağlanmıģ ancak Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiģ borcu olan mükellefler, uzlaģma sonucu kesinleģerek tahakkuk eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate alınarak madde yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 23

24 VERGĠ ZĠYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA ĠNDĠRME (V.U.K MD.) V.U.K. uyarınca kesilmiģ olan vergi aslına bağlı vergi cezaları için anılan Kanunun 376 ncı maddesi hükmü uyarınca indirim talebinde bulunulan ancak, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiģ dolayısıyla kesinleģtiği halde henüz ödeme süresi geçmemiģ bulunan alacaklar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak yapılandırma hükümlerinden yararlanılabilecektir. 24

25 PĠġMANLIK HÜKÜMLERĠNE GÖRE BEYAN EDĠLEN MATRAHLAR ÜZERĠNDEN TAHAKKUK EDEN ALACAKLAR (V.U.K MD.) 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) piģmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve bu tarih itibarıyla henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiģ olan alacaklar için tahakkuk eden piģmanlık zammı tutarları için yapılandırma hükümlerinden faydalanılabilir. Bu takdirde, piģmanlık zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar YĠ-ÜFE aylık değiģim oranları kullanılarak piģmanlık zammı tutarı yeniden hesaplanacaktır. 25

26 ĠKMALEN RE SEN VE ĠDARECE YAPILAN TARHĠYATA ĠLĠġKĠN OLARAK DAVA AÇILMAKSIZIN KESĠNLEġEN ALACAKLAR Ġkmalen, re sen ya da idarece tarh edilmiģ ve Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibarıyla dava açılmaksızın kesinleģmiģ olan ve ödeme süresi henüz geçmemiģ bulunan alacaklar için, tarhiyata iliģkin vergi/ceza ihbarnamelerinde belirlenen tutar ve hesaplanan gecikme faizi dikkate alınarak 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükmünden yararlanılabilecektir. 26

27 ASILLARI KISMEN ÖDENMĠġ OLAN VERGĠ VE VERGĠ ASLINA BAĞLI VERGĠ CEZALARI Asılları kısmen ödenmiģ olan vergilerin ödenmemiģ kısmına, vade tarihinden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak gecikme zammı yerine, daha önce hesaplanmıģ gecikme faizi olması halinde, gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak gecikme faizi yerine, YĠ-ÜFE aylık değiģim oranı esas alınarak YĠ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. 27

28 ASILLARI TAMAMEN ÖDENMĠġ VERGĠLER ĠLE VERGĠ ASLINA BAĞLI VERGĠ CEZALARINA ĠLĠġKĠN FER Ġ ALACAKLAR Asılları tamamen ödenmiģ vergiler üzerinden hesaplanmıģ gecikme zammı ve gecikme faizleri; - verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine, - vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak gecikme faizi yerine, YĠ-ÜFE aylık değiģim oranı esas alınarak YĠ-ÜFE tutarı hesaplanarak yapılandırılacaktır. 28

29 ASILLARI TAMAMEN ÖDENMİŞ VERGİLER İLE VERGİ ASLINA BAĞLI VERGİ CEZALARINA İLİŞKİN FER İ ALACAKLARDAN KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE KISMEN TAHSİL EDİLENLER Asılları tamamen ödenmiģ vergilere iliģkin gecikme faizi ve gecikme zamlarından, Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen tahsilat yapılmıģsa, - verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine, - vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, YĠ-ÜFE aylık değiģim oranı esas alınarak YĠ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Tahsil edilmiģ olan gecikme zammı ve gecikme faizinden herhangi bir red ve iade yapılmayacaktır. 29

30 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-a-3) 3. 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere iliģkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (Mart/2014 dönemine ait vergi cezası 01/05/2014 tarihinde kesinleģeceğinden yapılandırma kapsamına girmemektedir.) 30

31 BĠR VERGĠ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN KESĠLMĠġ OLAN VERGĠ CEZALARI 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere iliģkin olarak kesilmiģ olan vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları da 11/09/2014 tarihi itibarıyla kesinleģmiģ ve vadesi geldiği halde ödenmemiģ ya da ödeme süresi geçmemiģ olması halinde anılan maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılandırılabilecektir. Bu durumda, vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının (I. ve II. derece usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezaları) %50 sinin maddede belirtilen süre ve Ģekilde tamamen ödenmesi Ģartıyla cezaların kalan %50 sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Kanunun yayımlandığı tarihten önce bu cezalara karģılık kısmi ödeme yapılmıģ olması halinde ödenmemiģ kısım için bu maddeden yararlanılabilecektir. 31

32 KAPSAMA GĠREN ĠDARĠ PARA CEZALARI (6552/73-b) 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce, - Askerlik Kanunu, - Karayolları Genel Müdürlüğü KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun, - Milletvekili Seçimi Kanunu, - Karayolları Trafik Kanunu, - Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, - Anayasa DeğiĢikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, - Karayolu TaĢıma Kanunu, 32

33 KAPSAMA GĠREN ĠDARĠ PARA CEZALARI (6552/73-b) - Nüfus Hizmetleri Kanunu, - Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanun, - Radyo ve Televizyonların KuruluĢ Hizmetleri Hakkında Kanun, - Karayolları Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları, 33

34 KAPSAMA GĠREN ĠDARĠ PARA CEZALARI (6552/73-b) Genel Kural: 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen idari para cezaları yapılandırma kapsamındadır. Söz konusu idari para cezalarından, idari yaptırım karar tutanağının düzenlenme tarihi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleģmiģ olup vadesi geldiği halde ödenmemiģ veya ödeme süresi henüz geçmemiģ olanlar kapsam dahilindedir. Ancak, 30/04/2014 tarihinden önce verilmekle birlikte 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleģmemiģ olan idari para cezaları madde kapsamına girmemektedir. 34

35 TRAFĠK VE KARAYOLU TAġIMA ĠDARĠ PARA CEZALARI 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında trafik ve karayolu taģıma idari para cezalarının yapılandırılmasında aylık %5 oranında hesaplanacak faiz yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar YĠ-ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak YĠ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Ancak, hesaplanan YĠ-ÜFE tutarı da ilgili Kanun gereğince idari para cezasının iki katını geçemeyecektir. 35

36 31/07/2004 TARĠHĠNDEN ÖNCE TEBLĠĞ EDĠLEN TRAFĠK KANUNU VE KARAYOLU TAġIMA KANUNU ĠDARĠ PARA CEZALARININ DURUMU Karayolu TaĢıma Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu na istinaden kesilip 31/07/2004 tarihinden önce tebliğ edilen ve ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içerisinde ödenmeyen trafik idari para cezaları iki katına çıkarak ödeme süresi on gün daha uzakta ve bu süre içerisinde de ödenmeyen trafik idari para cezaları üç katına çıkmaktaydı. Bu cezaların trafik idari para cezalarının yapılandırılmasında herhangi bir ferî alacak bulunmadığından, bu alacak üzerinden YĠ-ÜFE tutarı hesaplanmayacak ve yapılandırmaya üç katına çıkmıģ tutar esas alınacaktır. 36

37 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c) 73.Maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleģmiģ olup vadesi geldiği halde ödenmemiģ ya da ödeme süresi henüz geçmemiģ bulunan asli alacakların ödenmemiģ kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi adlarla uygulanan fer i amme alacakları yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar YĠ-ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, maddede öngörülen süre ve Ģekilde ödenmesi Ģartıyla bu alacaklara uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 37

38 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c) Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmemiģ olan alacağın sadece fer i alacaktan ibaret olması halinde ise fer i alacak yerine YĠ-ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın maddede öngörülen süre ve Ģekilde ödenmesi Ģartıyla madde hükmünden yararlanılacak ve faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 38

39 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c) Ayrıca, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup vergi dairelerine takip için intikal etmiģ olan amme alacakları da 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılacaktır sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beģinci fıkrası uyarınca hesaplanan (haksız çıkma tazminatı) %10 oranındaki zam, 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan (inkar tazminatı) %10 oranındaki tazminatlar asli alacak olarak dikkate alınmak suretiyle madde kapsamında yapılandırılacaktır. 39

40 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c) Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına; - Ecrimisiller, - Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları, - Destekleme ve Fiyat Ġstikrar Fonu (DFĠF) alacakları, - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve süresinde ödenmemesi nedeniyle vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları, - Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar, - 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları ĠnĢası KarĢılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri, gibi alacaklar girmektedir. 40

41 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c) Yukarıdaki bentler dıģında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı AATUHK kapsamında takip edilen; adli ve idari para cezaları (6552/73-1-(b) bendinde yer alan idari para cezaları yapılandırma kapsamındadır)ile - Mülga Petrol Kanuna istinaden alınan Devlet hissesi ve devlet hakkı, - Türk Petrol Kanuna istinaden alınan Devlet hissesi, - Mülga ġeker Kanuna istinaden alınan Ģeker fiyat farkı, - Mülga Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma TeĢkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler Ġhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, 41

42 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c) - Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, - Mülga Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları YAPILANDIRMA KAPSAMININ DIġINDADIR. Yukarıda sayılanlar haricinde kalan asli ve ferî amme alacakları - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiģ olan amme alacakları yapılandırma kapsamındadır. 42

43 TECĠLLĠ ALACAKLAR (6552/73-13) 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamına giren kesinleģmiģ alacakların(örneğin: 6111 Sayılı Kanun, veya 6183 Sayılı Kanun uyarınca tecil edilmiģ alacaklar), Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilmiģ ve tecil Ģartlarına uygun ödeniyor olması halinde borçlular, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi geçmemiģ olan taksit tutarları için madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 43

44 TECĠLLĠ ALACAKLAR (6552/73-13) Bu takdirde tecil Ģartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacaktır. Bu Ģekilde ödenmiģ taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanmıģ ve tahsil edilmiģ olduğundan, ödenmiģ kısım ile ilgili herhangi bir iģlem yapılmayacaktır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiģ alacak kabul edilerek 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükümleri uygulanacaktır. 44

45 EVVELCE GERÇEKLEġTĠRĠLEN HACĠZ ĠġLEMLERĠ VE VERĠLEN TEMĠNATLARIN DURUMU (6552/73-13) Yapılandırma kapsamındaki borçlarını ödemek üzere baģvuran ve borçlarına karģılık ödemede bulunan mükelleflerin mal varlığına tatbik edilen hacizler, bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların amme alacağını karģılayacak değerde olması halinde, ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Bu hüküm çerçevesinde, borçları madde hükmüne göre taksitlendirilen mükelleflerin teminat değiģikliği talepleri de değerlendirilebilecektir. 45

46 BELEDĠYELERCE TAKĠP EDĠLEN ALACAKLAR (6552/73-16-a) Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taģınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı, (Not: 2014 yılı Emlak Vergisi ve ÇTV nin 1.taksit ödemesinin son gününün 30/04/2014 tarihinden sonraya rastlaması nedeniyle yapılandırma kapsamına girmemektedir.) 46

47 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-16-b ve c) Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı ferî (sözleģmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları, Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükģehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî (sözleģmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları, vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde kesinleģmiģ olup 11/09/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiģ bulunan alacaklar yapılandırma kapsamındadır. 47

48 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-5) Motorlu TaĢıtlar Vergisi ile bu vergiye bağlı kesilen vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırma hükümleri ihlal edilmemek kaydıyla, ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kiģiler, MTV nin ödenip ödenmediğini araģtırmak zorunda değillerdir. 48

49 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-2) V.U.K. Kapsamına giren ve 11/09/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiģ olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiģ bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiģ olan vergi cezalarının %50 sinin yapılandırma kapsamında ödenmesi Ģartıyla cezaların kalan %50 sinin tahsilin vazgeçilir. Bu açıdan; - Ba-Bs formları, - Kesin Mizan Bildirimi, - Mükellef Bilgileri Bildirimi, - Özel Usulsüzlük Cezaları bu kapsamdadır. 49

50 DAVA AġAMASINDA OLAN VERGĠ VE CEZALARIN DURUMU (6552/73-6) Yapılandırma hükümlerinden faydalanmak isteyen borçluların, 73.maddede belirtilen Ģartların yanı sıra dava açmamaları, açılmıģ davalarından vazgeçmeleri ve kanun yollarına baģvurmamaları Ģarttır. Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir. Dilekçelerin tahsil dairesine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih kabul edilir. 50

51 DAVA AġAMASINDA OLAN VERGĠ VE CEZALARIN DURUMU (6552/73-6) Yapılandırma kapsamına alacağın varlığı hususunda ihtilaf olan alacaklar girmemekte olup, münhasıran kesinleģmiģ alacaklar girdiğinden, yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların bu kesinleģmiģ alacaklara iliģkin dava açmamaları, açılmıģ davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına baģvurmamaları gerekmektedir. Borçluların bu yöndeki iradelerini baģvuruları sırasında belirtmeleri Ģarttır. 51

52 BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ (6552/73-8) 6552/73.madde kapsamında baģvuru yapacak borçluların en geç 01/12/2014 (30/11/2014 tarihi resmi tatile rastlamaktadır) mesai saati bitimine kadar, borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak baģvurmaları gerekmektedir. (Dikkat: 6552/73-17.bendiyle Bakanlar Kuruluna baģvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmiģtir.) 52

53 BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ (6552/73-8) Borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan (yazılı olarak) posta yoluyla veya GĠB nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinde baģvuru yapabilirler. Doğrudan veya posta yoluyla yapılan baģvurularda tebliğ ekinde yer alan baģvuru dilekçelerinden baģvuru konusuna uygun olanı kullanılır. Borçlunun birden fazla vergi dairesinde mükellefiyetinin bulunması halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı baģvuru yapılacaktır. 53

54 BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ (6552/73-8) Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve vergi türler açısından da yapılandırma hakkından yararlanabilirler. Ancak, Motorlu TaĢıtlar Vergisi mükelleflerinin, her bir taģıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için baģvuruda bulunmaları zorunludur. 54

55 BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ (6552/73-8) Ġnternet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılandırmadan yararlanmak için baģvuruda bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalar bulunması halinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da baģvurmaları Ģarttır. 55

56 ALACAK TUTARININ TESPĠTĠ (6552/73-c) KesinleĢmiĢ olup, 11/09/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiģ olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiģ bulunan alacakların ödenmemiģ kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakları yerine, 6552 sayılı kanunun yayımlandığı tarihe kadar YĠ-ÜFE aylık değiģim esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiģ alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması halinde ferî alacak yerine YĠ-ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 6552 sayılı kanunda belirtilen süre ve Ģekilde tamamen ödenmesi Ģartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir. 56

57 ÖDEME SÜRESĠ VE ġeklġ (6552/73-8) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine, Belediyelere, BüyükĢehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon idarelerine borçlu bulananların yapılandırmadan faydalanabilmeleri için 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) baģvurmaları gerekmektedir. Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikiģer aylık dönemler halinde azami on sekiz eģit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi 31/12/2014 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir. 57

58 TAKSĠTLE ÖDEME VE KATSAYI UYGULAMASI (6552/73-9) Yapılandırılan tutarın; ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara Kanun un yayınlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. Taksit Adedi Katsayı 6 eģit taksit 1,05 9 eģit taksit 1,07 12 eģit taksit 1,10 18 eģit taksit 1,15 58

59 TAKSĠTLE ÖDEME VE KATSAYI UYGULAMASI (6552/73-9) BaĢvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir. Borçlu tarafından taksit sayısına iliģkin bir tercihte bulunulmaması halinde, idarece fıkrada öngörülen en uzun taksit sayısı olan 18 taksite iliģkin ödeme planı verilecektir. Maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendindeki açık hüküm sebebiyle borçlular tercih ettikleri taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapamayacaktır. 59

60 TAKSĠTLE ÖDEME VE KATSAYI UYGULAMASI (6552/73-9) Taksitle yapılacak ödemeler için fıkranın öngördüğü ilgili katsayı, yapılandırılan alacak tutarı ile çarpılacak ve bulunacak tutar borçlu tarafından seçilen taksit sayısına bölünerek ikiģer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı bulunacaktır. 60

61 KREDĠ KARTIYLA ÖDEME (6552/73-11) Yapılandırılan tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesi mümkündür. Kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilmesi için aracılık yapan bankalarla anlaģma yapılması gerekmektedir. Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenecek alacakların tahsilatı amacıyla ödemeye aracılık yapacak bankalarla gerekli anlaģma sağlanmıģ olup kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir. Ancak, bankaların uygulama geliģtirmeleri halinde, internet siteleri veya Ģubeleri üzerinden de kredi kartıyla tahsilat iģlemleri yapılması mümkündür. 61

62 KREDĠ KARTIYLA ÖDEME (6552/73-11) Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya bir ya da birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi Ģeklinde yapılabilecektir. Borçluların kredi kartına taksit Ģeklinde ödeme yapmak istemeleri halinde, madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarı banka tarafından borçlunun hesaplarına maddenin dokuzuncu fıkrasının öngördüğü taksit aylarında yansıtılacaktır. Bununla birlikte, borçlu tarafından yapılan ödeme tutarını gösterir alındı, kredi kartı ile ödeme iģleminin yapıldığı tarih itibarıyla verilecek ve borç ödenmiģ kabul edilecektir. 62

63 MAHSUBEN ÖDEME (6552/73-12) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, madde hükümlerinden yararlanmak için baģvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için baģvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri Ģarttır. Belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleģtirilebilmesi için teminat, yeminli mali müģavir raporu veya vergi inceleme raporu da aranan durumlarda, bunların da aynı süre içinde vergi dairesine intikal etmiģ olması gerekmektedir. 63

64 YAPILANDIRILAN TAKSĠTLERĠN DÜZENLĠ OLARAK ÖDENME ZORUNLULUĞU (6552/73-10-a) Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi Ģartıyla yapılandırma hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen Ģekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 64

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59 Ġstanbul, 16 Eylül 2014 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59 KONU : 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone +90 (212)

Detaylı

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR 6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI Adana, 17.11.2014 İbrahim GÜLER * Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YENĠDEN YAPILANDIRMA KANUNUNUN GETĠRDĠKLERĠ Dr. M. Emin ZARARSIZ Kurum BaĢkanı 28 ġubat 2011 1 / 51 YENĠDEN YAPILANDIRMA VE SOSYAL GÜVENLĠĞE Kamu oyunda Torba Kanun olarak bilinen

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim

Detaylı

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor?

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Yeni Vergi Af Paketi ile ilgili Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM ye gönderilmiştir. Paketin başlığı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI 6111 SAYILI KANUN SUNUŞ 216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik) 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Dr. Resul KURT SGK E. BAŞMÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ info@resulkurt.com Twitter/resulkurt34 25.09.2014 www.resulkurt.com

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 22/07/2013 Konu : 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teģviki düzenlemeleri GENELGE

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 1. Yapılandırma kapsamına giren borç türleri ve dönemleri nelerdir? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti TAHSĠLAT VE ÖDEMELERĠNĠ BANKA VEYA BENZERĠ FĠNANS KURUMLARINCA DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSĠK MECBURĠYETĠ Ticari iģlemler ve finansal

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı