6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen"

Transkript

1 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen

2 VERGĠ ALACAKLARININ YENĠDEN YAPILANDIRILMASI (6552/73. Md.) GEREKÇE Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında endekslenmek suretiyle ödenmesi, Kamu ile olan mali iliģkinin belli bir plan dahilinde çözümlenmesi suretiyle faaliyetlere devam edilmesi, Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir bir Ģekilde devamlılığını temin etmek, Yatırım ortamını iyileģtirmek, Özel sektörün kamuya olan borç yükünü azaltmak, Maliye ve para politikalarının daha etkin Ģekilde kullanılmasını sağlamak, 2

3 KesinleĢmiĢ Borçlar VAR VAR 2- Ġhtilaflı Borçlar VAR YOK 3- Ġnceleme AĢamasındaki ĠĢlemler VAR YOK 4- Matrah Artırımı (Gelir, Kurumlar, KDV) VAR YOK 5- Kasa Hesabının Düzeltilmesi VAR VAR 6- Ortaklardan Alacaklar Hesabının Düzeltilmesi VAR VAR 7- Stok Hesaplarının Düzeltilmesi VAR YOK 8- Sabit Kıymet Hesaplarının Düzeltilmesi VAR YOK 3

4 6552 SAYILI KANUN 73.MADDE BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI 4

5 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI 6552 sayılı Kanun kapsamında bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın; maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması, 2- kesinleģmiģ alacak olması, 3- Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (11/09/2014) vadesi geldiği halde ödenmemiģ ya da ödeme süresi henüz geçmemiģ olması gereklidir. Bir alacağın 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi kapsamında yapılandırılarak ödenebilmesi için bu üç Ģartın bir arada bulunması gerekmektedir. 5

6 KESĠNLEġMĠġ ALACAK Yapılandırılacak alacakların, 11/09/2014 tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleģmiģ olması gerekir. Bir alacağın kesinleģmesi, alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmamasıdır. Alacakların kesinleģmesi, düzenlendikleri veya iliģkili oldukları kanunlardaki hükümler nedeniyle farklı Ģekilde gerçekleģebilmektedir. 6

7 V.U.K. KAPSAMINA GĠREN VERGĠLER VE VERGĠ CEZALARININ KESĠNLEġMESĠ 1. Beyanname ile beyan edilen vergiler beyan edildiği tarihte kesinleģir. 2. Ġhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin dava konusu yapılması halinde bu vergiler kesinleģmemiģ alacak hükmündedir. Ancak, 6552/73-4 fıkrasında ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. denilmektedir. Diğer bir ifadeyle, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergiler, eğer istenirse yapılandırma kapsamında ödenebilir. 7

8 V.U.K. KAPSAMINA GĠREN VERGĠLER VE VERGĠ CEZALARININ KESĠNLEġMESĠ 3. Ġkmalen, re sen veya idarece tarh edilen vergiler ile kesilen vergi cezalarına iliģkin düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine; - 30 gün içerisinde dava açılmaması, - dava açılmıģ olmakla birlikte yargılama aģamalarının son bulması, - uzlaģma hükümlerinden yararlanılarak uzlaģılması hallerinde vergi ve vergi cezaları kesinleģir. 8

9 TANIMLAR (YĠ-ÜFE) YĠ-ÜFE = Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksi YĠ-ÜFE aylık değiģim oranları tabiri; Türkiye Ġstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar Toptan EĢya Fiyatları Endeksi (TEFE) aylık değiģim oranlarını, 01/01/2015 tarihinden itibaren Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) aylık değiģim oranlarını, 01/01/2014 tarihinden itibaren Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksi (YĠ-ÜFE) aylık değiģim oranlarını ifade eder. 9

10 TANIMLAR VERGĠ TABĠRĠ VUK kapsamına giren; vergi, resim, harç, fon payı, eğitime katkı payını ifade eder. 10

11 TANIMLAR BEYANNAME TABĠRĠ Vergi tarhına esas olan; beyanname ve bildirimleri ifade eder. 11

12 TANIMLAR YĠ-ÜFE AYLIK DEĞĠġĠM ORANI 6552/73.maddesi hükümlerine göre ödenecek alacaklara Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken YĠ-ÜFE aylık değiģim oranı olarak, Ağustos/2014 ayı için belirlenen YĠ-ÜFE aylık değiģim oranı esas alınır. 12

13 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-a-1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince (vergi dairelerince) tahsil edilen; V.U.K. Kapsamına giren; 1. 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayalı vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere iliģkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına iliģkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç), 13

14 VERGĠLENDĠRME DÖNEMĠ 15 GÜN OLAN MÜKELLEFĠYETLER Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname/bildirim verme süresinin son günü Nisan/2014 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi Nisan/2014 ayına rastlamakla beraber beyanname/bildirim verme süresinin son günü Mayıs/2014 ayına sirayet edenler kapsama girmemektedir. 14

15 VERGĠLENDĠRME DÖNEMĠ AYLIK OLAN MÜKELLEFĠYETLER Mart/2014 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Nisan/2014 ve sonraki dönemler kapsama girmemektedir. 15

16 VERGĠLENDĠRME DÖNEMĠ ÜÇ AYLIK OLAN MÜKELLEFĠYETLER Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Nisan/2014 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, Nisan/2014 ayından sonraya rastlayanlar kapsama girmemektedir. (Not: 2014/1.Dönem Geçici Verginin beyanname verme süresi 14/05/2014 olduğundan yapılandırma kapsamına girmemektedir.) 16

17 VERGĠLENDĠRME DÖNEMĠ YILLIK OLAN MÜKELLEFĠYETLER Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, 2013 takvim yılı ve önceki yıllara iliģkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte, 2014 takvim yılına iliģkin vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bakımından, özel hesap döneminin kapandığı tarih ve beyanname verme süresinin son günü 30/04/2014 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise kapsama girmemektedir. 17

18 VERASET VE ĠNTĠKAL VERGĠSĠ MÜKELLEFĠYETLERĠ Beyanname verme süresinin son günü 30/04/2014 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir. 18

19 30/04/ /09/2014 TARĠHLERĠ ARASINDA VERĠLEN PĠġMANLIK/DÜZELTME BEYANNAMELERĠ Tebliğde net bir açıklama olmamakla birlikte, normal beyan tarihi 30/04/2014 tarihine kadar verilmesi gereken, ancak bu tarihten sonra 11/09/2014 tarihinden önce verilen düzeltme veya piģmanlık talepli düzeltme beyannamelerine iliģkin ödemelerin de 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılacağı anlaģılmaktadır. 19

20 HARÇ MÜKELLEFĠYETLERĠ Harçlar Kanununa göre alınan harçlar genel olarak iģlem anında beyanname alınmaksızın tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir. 30/04/2014 tarihi ve bu tarihten önce gerçekleģtirilen gayrimenkullerin devir ve iktisap iģlemleri nedeniyle ödenmesi gereken harç tutarı ile ilgili olarak devir ve iktisap tarihinden sonra tarhiyat yapılabilmektedir. 10/09/2014 tarihine kadar kesinleģmiģ bulunan harçlar yapılandırma kapsamındadır. Karar ve ilam harçları ile Harçlar Kanunu nun 8.maddesine göre yıllık olarak alınan harçlardan, 11/09/2014 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiģ olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiģ bulunanlar kapsama girmektedir. 20

21 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-a-2) yılına iliģkin olarak 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taģıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) 21

22 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-a-2) 2014 yılına iliģkin olarak 30/04/2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taģıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi alacaklar Kanun kapsamına girmektedir yılı içinde ilk defa kayıt ve tescil edilen taģıtlara iliģkin olup, kayıt ve tescilin yapıldığı tarih 30/04/2014 tarihi veya bu tarihten önce olanlar Kanun kapsamına girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise girmemektedir. Ancak, 6552/73-a-(2) alt bendi gereğince, 2014 yılına iliģkin olarak tahakkuk eden Motorlu TaĢıtlar Vergisinin Temmuz/2014 ayında ödenmesi gereken ikinci taksitinin madde kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır. 22

23 UZLAġMA VE TARHĠYAT ÖNCESĠ UZLAġMA 11/09/2014 tarihinden önce V.U.K. nun gerek uzlaģma gerekse tarhiyat öncesi uzlaģma hükümlerinden yararlanılarak uzlaģma sağlanmıģ ancak Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiģ borcu olan mükellefler, uzlaģma sonucu kesinleģerek tahakkuk eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate alınarak madde yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 23

24 VERGĠ ZĠYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA ĠNDĠRME (V.U.K MD.) V.U.K. uyarınca kesilmiģ olan vergi aslına bağlı vergi cezaları için anılan Kanunun 376 ncı maddesi hükmü uyarınca indirim talebinde bulunulan ancak, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiģ dolayısıyla kesinleģtiği halde henüz ödeme süresi geçmemiģ bulunan alacaklar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak yapılandırma hükümlerinden yararlanılabilecektir. 24

25 PĠġMANLIK HÜKÜMLERĠNE GÖRE BEYAN EDĠLEN MATRAHLAR ÜZERĠNDEN TAHAKKUK EDEN ALACAKLAR (V.U.K MD.) 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) piģmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve bu tarih itibarıyla henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiģ olan alacaklar için tahakkuk eden piģmanlık zammı tutarları için yapılandırma hükümlerinden faydalanılabilir. Bu takdirde, piģmanlık zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar YĠ-ÜFE aylık değiģim oranları kullanılarak piģmanlık zammı tutarı yeniden hesaplanacaktır. 25

26 ĠKMALEN RE SEN VE ĠDARECE YAPILAN TARHĠYATA ĠLĠġKĠN OLARAK DAVA AÇILMAKSIZIN KESĠNLEġEN ALACAKLAR Ġkmalen, re sen ya da idarece tarh edilmiģ ve Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibarıyla dava açılmaksızın kesinleģmiģ olan ve ödeme süresi henüz geçmemiģ bulunan alacaklar için, tarhiyata iliģkin vergi/ceza ihbarnamelerinde belirlenen tutar ve hesaplanan gecikme faizi dikkate alınarak 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükmünden yararlanılabilecektir. 26

27 ASILLARI KISMEN ÖDENMĠġ OLAN VERGĠ VE VERGĠ ASLINA BAĞLI VERGĠ CEZALARI Asılları kısmen ödenmiģ olan vergilerin ödenmemiģ kısmına, vade tarihinden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak gecikme zammı yerine, daha önce hesaplanmıģ gecikme faizi olması halinde, gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak gecikme faizi yerine, YĠ-ÜFE aylık değiģim oranı esas alınarak YĠ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. 27

28 ASILLARI TAMAMEN ÖDENMĠġ VERGĠLER ĠLE VERGĠ ASLINA BAĞLI VERGĠ CEZALARINA ĠLĠġKĠN FER Ġ ALACAKLAR Asılları tamamen ödenmiģ vergiler üzerinden hesaplanmıģ gecikme zammı ve gecikme faizleri; - verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine, - vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak gecikme faizi yerine, YĠ-ÜFE aylık değiģim oranı esas alınarak YĠ-ÜFE tutarı hesaplanarak yapılandırılacaktır. 28

29 ASILLARI TAMAMEN ÖDENMİŞ VERGİLER İLE VERGİ ASLINA BAĞLI VERGİ CEZALARINA İLİŞKİN FER İ ALACAKLARDAN KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE KISMEN TAHSİL EDİLENLER Asılları tamamen ödenmiģ vergilere iliģkin gecikme faizi ve gecikme zamlarından, Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen tahsilat yapılmıģsa, - verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine, - vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, YĠ-ÜFE aylık değiģim oranı esas alınarak YĠ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Tahsil edilmiģ olan gecikme zammı ve gecikme faizinden herhangi bir red ve iade yapılmayacaktır. 29

30 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-a-3) 3. 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere iliģkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (Mart/2014 dönemine ait vergi cezası 01/05/2014 tarihinde kesinleģeceğinden yapılandırma kapsamına girmemektedir.) 30

31 BĠR VERGĠ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN KESĠLMĠġ OLAN VERGĠ CEZALARI 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere iliģkin olarak kesilmiģ olan vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları da 11/09/2014 tarihi itibarıyla kesinleģmiģ ve vadesi geldiği halde ödenmemiģ ya da ödeme süresi geçmemiģ olması halinde anılan maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılandırılabilecektir. Bu durumda, vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının (I. ve II. derece usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezaları) %50 sinin maddede belirtilen süre ve Ģekilde tamamen ödenmesi Ģartıyla cezaların kalan %50 sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Kanunun yayımlandığı tarihten önce bu cezalara karģılık kısmi ödeme yapılmıģ olması halinde ödenmemiģ kısım için bu maddeden yararlanılabilecektir. 31

32 KAPSAMA GĠREN ĠDARĠ PARA CEZALARI (6552/73-b) 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce, - Askerlik Kanunu, - Karayolları Genel Müdürlüğü KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun, - Milletvekili Seçimi Kanunu, - Karayolları Trafik Kanunu, - Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, - Anayasa DeğiĢikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, - Karayolu TaĢıma Kanunu, 32

33 KAPSAMA GĠREN ĠDARĠ PARA CEZALARI (6552/73-b) - Nüfus Hizmetleri Kanunu, - Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanun, - Radyo ve Televizyonların KuruluĢ Hizmetleri Hakkında Kanun, - Karayolları Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları, 33

34 KAPSAMA GĠREN ĠDARĠ PARA CEZALARI (6552/73-b) Genel Kural: 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen idari para cezaları yapılandırma kapsamındadır. Söz konusu idari para cezalarından, idari yaptırım karar tutanağının düzenlenme tarihi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleģmiģ olup vadesi geldiği halde ödenmemiģ veya ödeme süresi henüz geçmemiģ olanlar kapsam dahilindedir. Ancak, 30/04/2014 tarihinden önce verilmekle birlikte 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleģmemiģ olan idari para cezaları madde kapsamına girmemektedir. 34

35 TRAFĠK VE KARAYOLU TAġIMA ĠDARĠ PARA CEZALARI 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında trafik ve karayolu taģıma idari para cezalarının yapılandırılmasında aylık %5 oranında hesaplanacak faiz yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar YĠ-ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak YĠ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Ancak, hesaplanan YĠ-ÜFE tutarı da ilgili Kanun gereğince idari para cezasının iki katını geçemeyecektir. 35

36 31/07/2004 TARĠHĠNDEN ÖNCE TEBLĠĞ EDĠLEN TRAFĠK KANUNU VE KARAYOLU TAġIMA KANUNU ĠDARĠ PARA CEZALARININ DURUMU Karayolu TaĢıma Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu na istinaden kesilip 31/07/2004 tarihinden önce tebliğ edilen ve ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içerisinde ödenmeyen trafik idari para cezaları iki katına çıkarak ödeme süresi on gün daha uzakta ve bu süre içerisinde de ödenmeyen trafik idari para cezaları üç katına çıkmaktaydı. Bu cezaların trafik idari para cezalarının yapılandırılmasında herhangi bir ferî alacak bulunmadığından, bu alacak üzerinden YĠ-ÜFE tutarı hesaplanmayacak ve yapılandırmaya üç katına çıkmıģ tutar esas alınacaktır. 36

37 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c) 73.Maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleģmiģ olup vadesi geldiği halde ödenmemiģ ya da ödeme süresi henüz geçmemiģ bulunan asli alacakların ödenmemiģ kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi adlarla uygulanan fer i amme alacakları yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar YĠ-ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, maddede öngörülen süre ve Ģekilde ödenmesi Ģartıyla bu alacaklara uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 37

38 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c) Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmemiģ olan alacağın sadece fer i alacaktan ibaret olması halinde ise fer i alacak yerine YĠ-ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın maddede öngörülen süre ve Ģekilde ödenmesi Ģartıyla madde hükmünden yararlanılacak ve faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 38

39 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c) Ayrıca, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup vergi dairelerine takip için intikal etmiģ olan amme alacakları da 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılacaktır sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beģinci fıkrası uyarınca hesaplanan (haksız çıkma tazminatı) %10 oranındaki zam, 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan (inkar tazminatı) %10 oranındaki tazminatlar asli alacak olarak dikkate alınmak suretiyle madde kapsamında yapılandırılacaktır. 39

40 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c) Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına; - Ecrimisiller, - Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları, - Destekleme ve Fiyat Ġstikrar Fonu (DFĠF) alacakları, - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve süresinde ödenmemesi nedeniyle vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları, - Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar, - 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları ĠnĢası KarĢılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri, gibi alacaklar girmektedir. 40

41 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c) Yukarıdaki bentler dıģında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı AATUHK kapsamında takip edilen; adli ve idari para cezaları (6552/73-1-(b) bendinde yer alan idari para cezaları yapılandırma kapsamındadır)ile - Mülga Petrol Kanuna istinaden alınan Devlet hissesi ve devlet hakkı, - Türk Petrol Kanuna istinaden alınan Devlet hissesi, - Mülga ġeker Kanuna istinaden alınan Ģeker fiyat farkı, - Mülga Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma TeĢkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler Ġhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, 41

42 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKĠP EDĠLEN DĠĞER ALACAKLAR (6552/73-c) - Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, - Mülga Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları YAPILANDIRMA KAPSAMININ DIġINDADIR. Yukarıda sayılanlar haricinde kalan asli ve ferî amme alacakları - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiģ olan amme alacakları yapılandırma kapsamındadır. 42

43 TECĠLLĠ ALACAKLAR (6552/73-13) 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamına giren kesinleģmiģ alacakların(örneğin: 6111 Sayılı Kanun, veya 6183 Sayılı Kanun uyarınca tecil edilmiģ alacaklar), Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilmiģ ve tecil Ģartlarına uygun ödeniyor olması halinde borçlular, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi geçmemiģ olan taksit tutarları için madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 43

44 TECĠLLĠ ALACAKLAR (6552/73-13) Bu takdirde tecil Ģartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacaktır. Bu Ģekilde ödenmiģ taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanmıģ ve tahsil edilmiģ olduğundan, ödenmiģ kısım ile ilgili herhangi bir iģlem yapılmayacaktır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiģ alacak kabul edilerek 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükümleri uygulanacaktır. 44

45 EVVELCE GERÇEKLEġTĠRĠLEN HACĠZ ĠġLEMLERĠ VE VERĠLEN TEMĠNATLARIN DURUMU (6552/73-13) Yapılandırma kapsamındaki borçlarını ödemek üzere baģvuran ve borçlarına karģılık ödemede bulunan mükelleflerin mal varlığına tatbik edilen hacizler, bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların amme alacağını karģılayacak değerde olması halinde, ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Bu hüküm çerçevesinde, borçları madde hükmüne göre taksitlendirilen mükelleflerin teminat değiģikliği talepleri de değerlendirilebilecektir. 45

46 BELEDĠYELERCE TAKĠP EDĠLEN ALACAKLAR (6552/73-16-a) Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taģınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı, (Not: 2014 yılı Emlak Vergisi ve ÇTV nin 1.taksit ödemesinin son gününün 30/04/2014 tarihinden sonraya rastlaması nedeniyle yapılandırma kapsamına girmemektedir.) 46

47 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-16-b ve c) Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı ferî (sözleģmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları, Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükģehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî (sözleģmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları, vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde kesinleģmiģ olup 11/09/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiģ bulunan alacaklar yapılandırma kapsamındadır. 47

48 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-5) Motorlu TaĢıtlar Vergisi ile bu vergiye bağlı kesilen vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırma hükümleri ihlal edilmemek kaydıyla, ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kiģiler, MTV nin ödenip ödenmediğini araģtırmak zorunda değillerdir. 48

49 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-2) V.U.K. Kapsamına giren ve 11/09/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiģ olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiģ bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiģ olan vergi cezalarının %50 sinin yapılandırma kapsamında ödenmesi Ģartıyla cezaların kalan %50 sinin tahsilin vazgeçilir. Bu açıdan; - Ba-Bs formları, - Kesin Mizan Bildirimi, - Mükellef Bilgileri Bildirimi, - Özel Usulsüzlük Cezaları bu kapsamdadır. 49

50 DAVA AġAMASINDA OLAN VERGĠ VE CEZALARIN DURUMU (6552/73-6) Yapılandırma hükümlerinden faydalanmak isteyen borçluların, 73.maddede belirtilen Ģartların yanı sıra dava açmamaları, açılmıģ davalarından vazgeçmeleri ve kanun yollarına baģvurmamaları Ģarttır. Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir. Dilekçelerin tahsil dairesine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih kabul edilir. 50

51 DAVA AġAMASINDA OLAN VERGĠ VE CEZALARIN DURUMU (6552/73-6) Yapılandırma kapsamına alacağın varlığı hususunda ihtilaf olan alacaklar girmemekte olup, münhasıran kesinleģmiģ alacaklar girdiğinden, yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların bu kesinleģmiģ alacaklara iliģkin dava açmamaları, açılmıģ davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına baģvurmamaları gerekmektedir. Borçluların bu yöndeki iradelerini baģvuruları sırasında belirtmeleri Ģarttır. 51

52 BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ (6552/73-8) 6552/73.madde kapsamında baģvuru yapacak borçluların en geç 01/12/2014 (30/11/2014 tarihi resmi tatile rastlamaktadır) mesai saati bitimine kadar, borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak baģvurmaları gerekmektedir. (Dikkat: 6552/73-17.bendiyle Bakanlar Kuruluna baģvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmiģtir.) 52

53 BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ (6552/73-8) Borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan (yazılı olarak) posta yoluyla veya GĠB nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinde baģvuru yapabilirler. Doğrudan veya posta yoluyla yapılan baģvurularda tebliğ ekinde yer alan baģvuru dilekçelerinden baģvuru konusuna uygun olanı kullanılır. Borçlunun birden fazla vergi dairesinde mükellefiyetinin bulunması halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı baģvuru yapılacaktır. 53

54 BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ (6552/73-8) Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve vergi türler açısından da yapılandırma hakkından yararlanabilirler. Ancak, Motorlu TaĢıtlar Vergisi mükelleflerinin, her bir taģıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için baģvuruda bulunmaları zorunludur. 54

55 BAġVURU SÜRESĠ VE ġeklġ (6552/73-8) Ġnternet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılandırmadan yararlanmak için baģvuruda bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalar bulunması halinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da baģvurmaları Ģarttır. 55

56 ALACAK TUTARININ TESPĠTĠ (6552/73-c) KesinleĢmiĢ olup, 11/09/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiģ olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiģ bulunan alacakların ödenmemiģ kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakları yerine, 6552 sayılı kanunun yayımlandığı tarihe kadar YĠ-ÜFE aylık değiģim esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiģ alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması halinde ferî alacak yerine YĠ-ÜFE aylık değiģim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 6552 sayılı kanunda belirtilen süre ve Ģekilde tamamen ödenmesi Ģartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir. 56

57 ÖDEME SÜRESĠ VE ġeklġ (6552/73-8) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine, Belediyelere, BüyükĢehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon idarelerine borçlu bulananların yapılandırmadan faydalanabilmeleri için 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) baģvurmaları gerekmektedir. Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikiģer aylık dönemler halinde azami on sekiz eģit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi 31/12/2014 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir. 57

58 TAKSĠTLE ÖDEME VE KATSAYI UYGULAMASI (6552/73-9) Yapılandırılan tutarın; ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara Kanun un yayınlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. Taksit Adedi Katsayı 6 eģit taksit 1,05 9 eģit taksit 1,07 12 eģit taksit 1,10 18 eģit taksit 1,15 58

59 TAKSĠTLE ÖDEME VE KATSAYI UYGULAMASI (6552/73-9) BaĢvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir. Borçlu tarafından taksit sayısına iliģkin bir tercihte bulunulmaması halinde, idarece fıkrada öngörülen en uzun taksit sayısı olan 18 taksite iliģkin ödeme planı verilecektir. Maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendindeki açık hüküm sebebiyle borçlular tercih ettikleri taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapamayacaktır. 59

60 TAKSĠTLE ÖDEME VE KATSAYI UYGULAMASI (6552/73-9) Taksitle yapılacak ödemeler için fıkranın öngördüğü ilgili katsayı, yapılandırılan alacak tutarı ile çarpılacak ve bulunacak tutar borçlu tarafından seçilen taksit sayısına bölünerek ikiģer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı bulunacaktır. 60

61 KREDĠ KARTIYLA ÖDEME (6552/73-11) Yapılandırılan tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesi mümkündür. Kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilmesi için aracılık yapan bankalarla anlaģma yapılması gerekmektedir. Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenecek alacakların tahsilatı amacıyla ödemeye aracılık yapacak bankalarla gerekli anlaģma sağlanmıģ olup kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir. Ancak, bankaların uygulama geliģtirmeleri halinde, internet siteleri veya Ģubeleri üzerinden de kredi kartıyla tahsilat iģlemleri yapılması mümkündür. 61

62 KREDĠ KARTIYLA ÖDEME (6552/73-11) Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya bir ya da birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi Ģeklinde yapılabilecektir. Borçluların kredi kartına taksit Ģeklinde ödeme yapmak istemeleri halinde, madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarı banka tarafından borçlunun hesaplarına maddenin dokuzuncu fıkrasının öngördüğü taksit aylarında yansıtılacaktır. Bununla birlikte, borçlu tarafından yapılan ödeme tutarını gösterir alındı, kredi kartı ile ödeme iģleminin yapıldığı tarih itibarıyla verilecek ve borç ödenmiģ kabul edilecektir. 62

63 MAHSUBEN ÖDEME (6552/73-12) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, madde hükümlerinden yararlanmak için baģvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için baģvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri Ģarttır. Belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleģtirilebilmesi için teminat, yeminli mali müģavir raporu veya vergi inceleme raporu da aranan durumlarda, bunların da aynı süre içinde vergi dairesine intikal etmiģ olması gerekmektedir. 63

64 YAPILANDIRILAN TAKSĠTLERĠN DÜZENLĠ OLARAK ÖDENME ZORUNLULUĞU (6552/73-10-a) Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi Ģartıyla yapılandırma hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen Ģekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 64

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

SON DÖNEM KAMUYA OLAN BORÇLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILARAK TAKSĠTLER HALĠNDE ÖDENMESĠ ĠMKÂNI GETĠRĠLMĠġTĠR

SON DÖNEM KAMUYA OLAN BORÇLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILARAK TAKSĠTLER HALĠNDE ÖDENMESĠ ĠMKÂNI GETĠRĠLMĠġTĠR SİRKÜLER NO: YORDAM 2017/S 30 ĠST. 06.06.2017 SON DÖNEM KAMUYA OLAN BORÇLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILARAK TAKSĠTLER HALĠNDE ÖDENMESĠ ĠMKÂNI GETĠRĠLMĠġTĠR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı R. Gazetede yayınlanan

Detaylı

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. 2014/050 10.09.2014 Konu: Torba Yasanın Vergilerle İle İlgili Düzenlemeleri Söz konusu Torba Yasa, kayıtlarda yer aldığı halde gerçekte olmayan kasa bakiyeleri ile ortak cari hesap borçları dışında bir

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR -213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE

TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE 10.09.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda TORBA YASA olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

1. KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR:

1. KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR: Maliye Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediye Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlendiği Tebliğ Yayımlandı. 27/5/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR KAPSAM-1 213 sayılı V.U.K. kapsamına giren; - 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere,

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları SGK, VERGİ ve DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ TORBA KANUNA AİT BAŞVURULAR Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları Tarih: 13.09.2014 1. Giriş:

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Eyyup İnce İVDB Grup Müdürü 1 of 13 Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 sayılı Kanun kapsamında takip

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Tarih: 08.10.2014 Sayı: 2014/1178 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/060

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/060 Sirküler Tarihi : 08.06.2017 Sirküler No : 2017/060 7020 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YENİDEN YAPILANACAK ALACAKLARA İLİŞKİN 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ ÖZETİ 3 Haziran 2017 gün ve 30085 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

10 Eylül 2014 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek 6552 kanun numarasıyla yasalaşan "Torba Kanun" olarak da bilinen İş Kanunu ile

10 Eylül 2014 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek 6552 kanun numarasıyla yasalaşan Torba Kanun olarak da bilinen İş Kanunu ile 1 10 Eylül 2014 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek 6552 kanun numarasıyla yasalaşan "Torba Kanun" olarak da bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması ile

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Henüz Resmi Gazetede yayımlanmadığı için yürürlüğe girmeyen ancak, TBMM tarafından kabul edilen ve Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı

Detaylı

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KAPSAMI: 2014 yılı Nisan ve önceki aylara iliģkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiģ olan borçlar kapsamdadır KAPSADIĞI

Detaylı

MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 15 Eylül 2014

MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 15 Eylül 2014 Sayfa 1 / 8 MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 15 Eylül 2014 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER: TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE 10.09.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

KANUN SA 7020 S YI A LI B

KANUN SA 7020 S YI A LI B 7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN HAZİRAN 2017 1 YAPILANDIRMA HÜKÜMLERİ MADDE İÇERİK 1. Madde Amaç, Kapsam ve Tanımlar 2. Madde Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan

Detaylı

BİLGİ NOTU: /

BİLGİ NOTU: / BİLGİ NOTU: 20.09.2016/2016-11 6736 SAYILI KANUN KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR GENEL TEBLĠĞ (SERĠ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR GENEL TEBLĠĞ (SERĠ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR GENEL TEBLĠĞ (SERĠ NO: 1) 6552 sayılı ĠĢ Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması ile Bazı

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi Tarih : 18.09.14 Sayı : İST.YMM.14/2180 Sirküler No : İST.YMM.14/62 Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI 05.06.2017/73-1 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR 6552 SAYILI KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR 6552 SAYILI KANUN BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR 6552 SAYILI KANUN Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Tahsilat ve Ġhtilaflı ĠĢler Daire BaĢkanlığı 1 Eylül 2014 KAPSAMA GĠREN ALACAKLI KURUMLAR - Maliye Bakanlığı,

Detaylı

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB.

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN VERGİ, CEZA VB. BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. BORÇLAR

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113 12.09.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/113 KONU: İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

ALFA GENELGE 2011 / 18. Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

ALFA GENELGE 2011 / 18. Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Ġstanbul, 18.02.2011 ALFA GENELGE 2011 / 18 Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması 2011/17 sayılı Alfa Genelgemizde genel hatları ile açıklamış olduğumuz ve henüz Resmi Gazetede

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN 21 Ekim 2014 1 SUNU İÇERİĞİ 2 6552 Sayılı Kanunun Madde Özeti Kapsama Giren Alacakların Türleri ve Dönemleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/29

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/29 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 09.06.2017 Sayı : 2017/29 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 7020 Sayılı Kanunla; kesinleşmiş olup son vade tarihi 31 Mart

Detaylı

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari para cezalarının yeniden yapılandırılması. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN E-BÜLTEN İLE YENİDEN 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA İMKANI 2016 yılında yapılan taksitlendirmeler ile ilgili ödeme süreleri de dörder ay uzatılmış ve Mayıs 2017 sonuna kadar süre tanınmıştır. Söz konusu

Detaylı

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81)

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) SİRKÜLER 2014/25 15.09.2014 KONU : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) Bilindiği üzere Torba Kanun olarak gündemde bulunan 6552 Sayılı

Detaylı

Vergi ve prim borcu affı TBMM'de

Vergi ve prim borcu affı TBMM'de On5yirmi5.com Vergi ve prim borcu affı TBMM'de Maliye Bakanlığı'nın takibindeki vergi alacakları ile SGK'nın prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN 1 Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı EKİM 2014 KAPSAMA GİREN ALACAKLI KURUMLAR - Maliye Bakanlığı, - Belediyeler - Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

Mayıs/2016 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Haziran/2016 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir.

Mayıs/2016 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Haziran/2016 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. 23 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29810 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

6552 SAYILI YASA VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

6552 SAYILI YASA VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME 6552 SAYILI YASA VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Keramettin TEZCAN Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Öğretim Üyesi VERGİ (KAMU) ALACAKLARININ

Detaylı

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir.

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir. SİRKÜLER TARİHİ : 15/9/2014 SİRKÜLER NO : 2014/55 VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı Kanunun 73. Maddesi ile Maliye

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: SİRKÜLER NO:2014/55 15/9/2014 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TEBLİĞ. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan:

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TEBLİĞ. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ağustos 2016 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: BAZI ALACAKLARIN

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 Konu: 6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİ KAPSAMINDAKİ AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN GENEL

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler 2016-046 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 sayılı Kanun Sirküleri-SGK Borç Yapılandırma 6736 Sayılı Kanun un Sosyal Güvenlik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-18 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) www.taxand.com KANUNUN KAPSAMI (VERGĠLERLE SINIRLI OLARAK) 1 Vergi

Detaylı

İlgili maddede yer alan düzenlemelere göre kapsama giren alacaklar aşağıdaki gibidir.

İlgili maddede yer alan düzenlemelere göre kapsama giren alacaklar aşağıdaki gibidir. Sirküler Tarihi : 19.09.2014 Sirküler No : 2014-4 KONU : 6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

4. TOPLUMSAL RAPORLAR

4. TOPLUMSAL RAPORLAR 4. TOPLUMSAL RAPORLAR 11.08.2016 SMMMO Başkanı Zafer Büyüknohutçu, TBMM'den geçerek yasalaşan vergi ve prim barışının gerçek ve tüzel kişilere sağladığı avantajları

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 06.06.2017 Sirküler No : 2017/21 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir.

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir. 02.10.2014 SİRKÜLER (2014 42) Konu: 6552 Sayılı Kanunun; 73 üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar 01.12.2014 Tarihine Kadar ile 74 üncü Maddesine Göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

DİĞER ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

DİĞER ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI DİĞER ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI 7020 SAYILI KANUN HÜKÜMLERI DİĞER ALACAKLAR 31/3/2017 TARIHINDEN ÖNCE BU KANUNUN YAYIMI TARIHI ITIBARIYLA ÖDENMEMIŞ BULUNAN *** 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE ILGILI DIĞER

Detaylı

GÜMRÜK ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI:

GÜMRÜK ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 05/06/20176 SİRKÜLER NO : 2017/79 GÜMRÜK ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI: 3 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede Gümrük

Detaylı

Sirküler Rapor 29.09.2014/172-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİG (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 29.09.2014/172-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİG (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.09.2014/172-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİG (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde; 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında

Detaylı

1) Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Tahsil Edilen 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamına Giren

1) Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Tahsil Edilen 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamına Giren SİRKÜLER 2017/38: 7020 SAYILI Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı ÖZET: 7020 Sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

Yeni Yapılandırma Yasası Neler Getirdi A. Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Düzenlemeler 1. Hangi Kurumların Alacakları Yapılandırılacak

Yeni Yapılandırma Yasası Neler Getirdi A. Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Düzenlemeler 1. Hangi Kurumların Alacakları Yapılandırılacak Yeni Yapılandırma Yasası Neler Getirdi Esas itibariyle vergi ve sigorta prim borçlarının yapılandırılmasını içeren ancak başkaca konularında düzenlendiği 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 75 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 75 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 75 İST, 06.06.2017 ÖZET: 03.06.2017 tarih ve 30085 sayılı Resmi Gazete de 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında gümrük alacaklarının yeniden

Detaylı

Kesinleştiği halde ödemede gecikilmiş borçlarda Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme,

Kesinleştiği halde ödemede gecikilmiş borçlarda Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme, 1 Temmuz 2016 31 Mart 2017 Dönemi Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 sayılı Kanun, 27 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile; Kesinleştiği halde

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA (TORBA KANUN) VERGİ VB. BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA (TORBA KANUN) VERGİ VB. BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA (TORBA KANUN) VERGİ VB. BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU Bilindiği üzere, Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un "Kapsam ve Tanımlar" başlıklı 1.

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un Kapsam ve Tanımlar başlıklı 1. 16.08.2016 / Salı ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 80 Konu: 6736 sayılı Kanun un vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemler le ilgili hükümleri

Detaylı

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (6552 Sayılı Kanun)

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (6552 Sayılı Kanun) Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (6552 Sayılı Kanun) Recep Bıyık YMM 24 Eylül 2014 İçerik Af Uygulamalarıyla İlgili Genel Açıklamalar Kanun un Kapsamı ve Dönemi Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. No: 2011/25 Tarih: 02.05.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

71 no.lu sirkülerimize aşağıdaki adresten ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

71 no.lu sirkülerimize aşağıdaki adresten ulaşılması mümkün bulunmaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/73

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) Resmi Gazete No: 30085 Resmi Gazete Tarihi: 03/06/2017 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 27/5/2017

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

DUYURU 386. Konu: 7020 Sayılı Kanundaki vergi, SGK ve kimi alacakların yapılandırılması ile kimi hükümler hakkında.

DUYURU 386. Konu: 7020 Sayılı Kanundaki vergi, SGK ve kimi alacakların yapılandırılması ile kimi hükümler hakkında. İstanbul, 29.05.2017 DUYURU 386 Konu: 7020 Sayılı Kanundaki vergi, SGK ve kimi alacakların yapılandırılması ile kimi hükümler hakkında. 1. Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması 27.05.2017 Tarih ve 30078

Detaylı

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun un Getirdiği İmkanlardan Yararlanmak ve Bu İmkanlar İçin Öngörülen Son Başvuru Sürelerini Kaçırmamak Adına Hem Bu İmkanları Hem de

Detaylı

DUYURU 365. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında.

DUYURU 365. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 365 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı