VerGİ SİStemLerİnDe. SİStemİnİn UyGULanmaSI Ve elektronik VerGİLenDİrme. VerGİ İŞİ. Göze Öztürk 5(119)/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VerGİ SİStemLerİnDe. SİStemİnİn UyGULanmaSI Ve elektronik VerGİLenDİrme. VerGİ İŞİ. Göze Öztürk 5(119)/2014 149"

Transkript

1 n VerGİ İŞİ UOT (479.24) Göze Öztürk Yüksek Lisans Öğrencisi Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampüsü, Öğrenci Evleri, n Blok, no:311, Çankaya/Ankara. n Ümummilli lider Heydər Əliyevin 91 illik yubileyi münasibətilə «Vergitutmada müasir meyillər: dünya təcrübəsi və Azərbaycanda tətbiqi imkanları» mövzusunda magistrantlar arasında referat yazılışı üzrə keçirilmiş beynəlxalq müsabiqənin qalibi II yer VerGİ SİStemLerİnDe kayitli elektronik posta SİStemİnİn UyGULanmaSI Ve elektronik VerGİLenDİrme səh Özet Araştırmanın amacı Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi nin Azerbaycan vergi sistemine uygulanmasıyla, vergilendirmede etkinliğin sağlanması ve dolayısıyla vergi kayıplarının ve vergi kaçakçılığının önüne geçilmesinin önemini vurgulamaktır. Araştırmanın yöntemi mukayeseli tahlil. Temel sonuçlar 1) KEP sistemi ile resmî, özel ve ticarî her türlü belge veya yazı, kurumlar ve şahıslar arasında elektronik posta ile gönderilip alınabilmekte, yasal olarak geçerli elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, başvuru, bildirim, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilmektedir. 2) Sistemin kullanılmasıyla kâğıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinin azalması sağlanmakta ve zaman kayıpları minimuma indirilerek işlemler daha hızlı yürütülebilmektedir. 3) Çevrenin korunmasına büyük ölçüde katkı sağlanmaktadır. Araştırmanın sınırlılıkları konu ile ilgili yasal düzenlemelerdeki altyapı eksikliği ve konu ile ilgili yeterli çalışmaların olmaması. Pratik yararları konu ile ilgili araştırma yapan kişi ve/veya birimlere katkıda bulunmak. Bilimsel değeri vergi uygulamaları açısından önem arz eden Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminin ve sistemin uygulanabilirliği için gerekli hukuki altyapıyı sağlamanın öneminin belirlenmesi. Anahtar Kelimeler: Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı, elektronik vergilendirme, elektronik beyanname, elektronik tebligat. 149 PDF processed with CutePDF evaluation edition

2 1. Giriş Günümüzde bilişim teknolojilerinde görülen hızlı değişim elektronik vergilendirme uygulamalarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu uygulamanın kullanımına olanak sağlayan ve yeni bir uygulama olan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi de birçok ülkede hızla uygulamaya konulan ve gelişmiş ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için oldukça önem arz eden bir sistemdir. Bu uygulamanın vergi sistemlerinde kullanılması vergilendirme süreçlerinden olan verginin tarhı ve tahakkuku aşamalarında etkinliğin arttırılması ve böylece yolsuzluk, vergi kaçak - çılığı ve vergiden kaçınmanın önüne geçilerek, vatandaş açısından zaman maliye - tinde tasarruf ve vergi ödemede kolaylık sağlanmasına neden olacaktır. Dolayısıyla, kamu gelirlerinin toplanmasında meydana gelen aksaklıkların giderilerek verimli - liğin arttırılması, vergi sistemlerinde elektronik hizmetlerin uygulanması yoluyla mümkün olabilecektir. Ülkeler, genellikle, vergi sistemlerindeki noksanlıkları gidermek için mevcut vergi sistemlerindeki kurallar üzerinde bir takım düzenlemeler yapmakla yetinmektedirler. Oysaki yapılması gereken, sadece kendi vergi sistemine odaklanarak kendi içinde var olan eksiklikleri gidermeye çalışmak değil, diğer ülkelerdeki vergi sistemlerini inceleyerek mevcut vergi düzenine, günümüz teknolojisine uygun yenilik ve gelişmeler getirmektir. Sürekli olarak daha önce uygulanmış eski yöntemler terk edilmeli ve sadece kendi mevcut vergi sistemine odaklanma yoluyla noksanlıkları gidermeye çalışarak içine girilmiş olunan kısır döngüden çıkılmalıdır. Çalışmada ilk olarak Verginin Tarihsel Gelişimi ve Vergi Reformunun Önemi üzerinde durulacaktır. Gelişme bölümünde sırasıyla, Azerbaycan Vergi Sistemi, Türkiye ve Avrupa da Uygulanan Vergi Sistemleri, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi, Türkiye Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi Uygulamaları ve Dünya Örnekleri, Elektronik Vergilendirme, Elektronik Beyanname ve Elektronik Tebligat Uygulamaları konuları incelenecektir. Çalışma ile yeni bir uygulama olan Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminin vergi sistemlerinde kullanımının önemi üzerinde durulacaktır. Sonuç ve öneriler kısmında sistemin uygulanması için gerekli hukuki altyapının oluşturulmasına yönelik çözüm önerileri getirilerek çalışma sonlandırılacaktır. 2. Verginin tarihsel gelişimi ve vergi reformunun önemi Vergi, devletle vatandaş arasında kuvvetli bir bağdır. Vergi, devletin vazgeçemeyeceği önemli bir gelir kaynağıdır. Vergi olmadan bir devletin ayakta kalmasına ve bir halkın siyasal bir topluluk haline gelmesine imkân yoktur. Vergi, devletle vatandaşlar arasında önemli ihtilaflara çekişmelere ve kavgalara neden olmuştur [4]. Verginin tarihsel gelişimi, teoride verginin gelişimi ve uygulamada verginin gelişimi olmak üzere iki şekilde incelenebilir. 150

3 2.1. Teoride Verginin Gelişimi Vergi teorileri devletin vergiyi kimlerden, ne kadar, nasıl ve niçin alacağını açıklamaya çalışan bilimsel disiplinlerdir. Vergiyi açıklamaya çalışan iki tür vergiden bahsedilebilir. Bunlar, İstifade Teorisi ve İktidar Teorisidir İstifade Teorisi Bu teorinin üzerinde kurulduğu temel düşünceye göre, devletle vatandaşlar arasında karşılıklı bir istifade ya da yararlanma söz konusudur. 18.yy. da hâkim olan bu teoriye göre devletin görevi kişilerin mal ve canını korumak, kişilerin görevi ise devletin yaptığı hizmetlere karşılık, devlete vergi vermektir. Kişilerin elde ettiği yarar, mal ve canlarının korunmasıdır. Teoriye göre kişilerin ödediği vergiler ise elde ettikleri istifade karşılığıdır. Bu istifade de devlet faaliyetlerinden sağlanır. Burada korunan can ve mal ile vergi arasında doğru bir orantı söz konusudur (Kayan, 2000, s.81) İktidar teorisi İktidar teorisine göre kişilerin vergi vermesiyle kamu hizmetlerinden istifade etmesi arasında doğrudan hiçbir bağ yoktur. Kişiler, kamu harcamalarına, kamu hizmetlerinden istifade etmekten bağımsız olarak katılmak zorundadır. Ancak kişilerin kamu harcamalarına katılması iktisadi güçleri oranında olmalıdır. Kişilerin iktisadi gücünü ise kişilerin geliri, serveti ve harcaması belirler. İktidar teorisine göre devlet kendi vatandaşlarına vergi koyma hakkına sahiptir. Vatandaşların devlete karşı vergi ödevleri vardır. Durum böyle olunca vergilerin vatandaşlar arasında nasıl dağıtılacağı konusu gündeme gelmektedir. Devlet egemenlik gücüne dayanarak vergi koyduğuna göre aynı zamanda vergi adaletini de sağlamalıdır. Vergi yükümlüleri, kamu harcamalarına, iktisadi gücüne göre katılırsa vergi yükü toplum için en az fedakârlıkla yerine getirilmiş olur [4, s.81] 2.2. Uygulamada verginin gelişimi Vergi insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Henüz devlet haline gelmeden önce insanların, kabile reisi, aşiret reisi, derebeyi gibi yöneticilere yaptıkları gönüllü yardımlar veya bağışlar verginin ilk şekilleri olarak kabul edilebilir. Her ne kadar verginin temelinde gönüllü veya rızaya dayanan ilişki varsa da toplumun siyasal güç haline gelmesi ile bu durum değişmiştir. İnsanlar siyasi topluluk haline gelmeye başladığı andan itibaren kamusal nitelikteki hizmetlerin görülmesi için kendilerini vergi vermekle yükümlü bulmuşlardır. Vergi değişik tarihlerde değişik isimler altında alınmıştır. İlkel dönemlerde gönüllü hediye, yardım, rica şeklinde alınan vergi giderek geleneksel bir yükümlülük haline gelmiştir. Gönüllü ve geleneksel yükümlülükler zamanla yetersiz hale gelince vergi zorunlu bir kamu ödevi haline gelmiştir [4, s.81]. 151

4 3. Azerbaycan vergi sistemi Azerbaycan vergi sistemi üçlü bir yapıya sahiptir. Bu üçlü yapı, Devlet Vergileri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Vergileri ve Belediye Vergileridir. Azerbaycan Vergi Mecellesi nin 6. Maddesinde Devlet vergileri şu şekilde sıralanmıştır. 1. Fiziki şahısların gelir vergisi 2. Hukuki şahısların menfaat vergisi 3. İlave değer vergisi 4. Aksizler 5. Hukuki şahısların emlak vergisi 6. Hukuki şahısların toprak vergisi 7. Yol vergisi 8. Maden vergisi 9. Sadeleştirilmiş vergi Devlet vergileri Azerbaycan Cumhuriyetinin esas vergi kaynağını oluştururken, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergileri, aksizler, emlak vergisi, yol vergisi, maden vergisi ve sadeleştirilmiş vergi Azerbaycan devlet bütçesinin temel finansman kaynağını oluşturmaktadır. İkinci olarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Vergileri Azerbaycan Vergi Mecellesinin 7. Maddesinde şu şekilde sıralanmaktadır. 1. Nahçıvan fiziki şahısların gelir vergisi 2. Nahçıvan hukuki şahısların menfaat vergisi 3. Nahçıvan ilave değer vergisi 4. Nahçıvan aksizler 5. Nahçıvan hukuki şahısların emlak vergisi 6. Nahçıvan hukuki şahısların toprak vergisi 7. Nahçıvan maden vergisi 8. Nahçıvan sadeleştirilmiş vergi Üçüncü olarak Belediye Vergileri Azerbaycan Vergi Mecellesinin 8. Maddesinde şu şekilde sıralanmaktadır. 1. Fiziki şahısların toprak vergisi 2. Fiziki şahısların emlak vergisi 3. Yerel öneme sahip inşaat malzemeleri üzerinden alınan maden vergisi 4. Belediye mülkiyetinde olan müessese ve teşkilatların menfaat vergisi Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra, serbest piyasa ekonomisine geçişin ilk yıllarında, diğer birçok alanda olduğu gibi vergi alanında da pek çok boşluk yaşamıştır. Bu boşlukları doldurabilmek amacıyla vergi alanında bir takım düzenlemeler yapılması zorunlu bir hal almıştır. Bilindiği gibi, vergi sistemlerinde yapılan değişikliklerde çeşitli amaçlar hedef - lenmelidir. Bunlar, vergilemeyle optimal hasılayı sağlamak, adil gelir dağılımının 152

5 gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, vergi hukukunda köklü değişiklikler yapmak, yatırımları yönlendirmek, vergi tabanını yaymaya çalışmak, vergi güvenliğini arttırıcı önlemler almak, vergi yönetimini ve vergi idaresini etkin kılmak vb. olarak sıralanabilmektedir. Ülkelerin sahip olduğu vergi sistemlerinde yapılan düzenleme ve değişikliklerin bu amaçlara uygun olarak yapılması, sağlam ve istikrarlı bir yapıyı beraberinde getirmektedir. Çalışmanın Giriş bölümünde de değinildiği gibi vergi sistemlerinin mükemmelleştirilebilmesi, günümüz teknolojik gelişmelerine ayak uyduran, diğer ülke uygulamalarını dikkate alarak kendi vergi sistemi ile bütünleştirmeye çalışan bir anlayışla mümkün olabilmektedir. Vergi sistemlerine yeni uygulamaların getirilmesi ve sürecin sağlıklı işleyebilmesi de ancak hukuki altyapının sağlam oluşturulması ile sağlanabilir. 4. Türkiyede ve Avrupada kullanılan vergi sistemi 4.1. Türk vergi sistemi Türk vergi sistemi konularına göre, gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergiler olmak üzere üç şekilde sınıflandırılmaktadır. Gelir üzerinden alınan vergiler, vergi sisteminin önemli bir kısmını oluşturur. Bunlar; gelir vergisi ve kurumlar vergisidir. Gelir vergisinin konusu, gerçek kişilerin gelirleridir. Gelir ise bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. 1 Harcama üzerinden alınan vergiler ise bir kişinin gelir ve servetinin harcadığı kısımlarından alınan vergidir. Bu verginin amacı kişilerin harcamalarını vergilen - dirmektir. Ülkemizde harcamalar üzerinden alınan en önemli vergi Katma Değer Vergisidir. Bunun yanında, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, gümrük vergileri, damga vergisi, harçlar, şans oyunları vergisi, belediye vergileri de harcamalar üzerinden alınan diğer vergilerdir. Üçüncü olarak servet üzerinden alınan vergiler gelmektedir. Bu vergiler, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi olarak tasnif edilmektedir. Türk vergi sisteminin zayıf olduğu noktalardan en önemlisi kayıt dışı ekonominin varlığıdır. Kayıt dışı ekonomi, yıllardır hakkında yoğun tartışmaların yapıldığı bir konudur. Kayıt dışı ekonomi, kamu finansman dengesi üzerinde olumsuz sonuçlar yaratmakla kalmayıp, vergisini tam ve zamanında ödeyen mükelleflerle kayıt dışı çalışan mükellefler arasında rekabet eşitsizliğine yol açmaktadır. Bu durum, kayıt dışı ekonominin ivedilikle ortadan kaldırılması gerektiğini göstermektedir. Türkiye de vergi bürokrasisinin yoğun olması mükelleflerin bazı kazançlarını kayıt altında tutmamalarına neden olmaktadır. Bürokratik işlemlerin aşırı ve karmaşık olması kayıtlı ekonomide yeterince istihdam artışının sağlanamamasına dolayısıyla kayıt dışı faaliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Vergi idaresinin etkin 1 Gelir Vergisi Kanunu, m

6 çalışmaması ve denetimdeki eksikler yanında insanlarda, toplanan vergilerin kötü harcandığına dair oluşan kanı kişileri kayıt dışılığa itmektedir [8]. Ayrıca vergi yasalarının değişkenliği, karmaşıklığı ve kolay uygulanamaz oluşu da yine kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasını engelleyen faktörlerdendir. Burada dikkat edilmesi gereken belki de en önemli unsur, vergi uygulamalarının karmaşıklığı ve zorluğudur. Vergi uygulamalarının karmaşıklığının üzerinde durulması gereken en önemli sebeplerinden biri alternatif çözümlerle giderilebilir olmasından kaynaklanmaktadır Avrupa birliği ülkelerinde vergi sistemi Avrupa Birliği ülkelerinde vergi politikaları küçük yerel yönetim farklılıkları ile birlikte tüm üye ülkelerle ortak belirlenmektedir. Fakat burada unutulmaması gereken önemli nokta, AB üyesi ülkeler vergi politikalarını oluştururken AB nin kurucu antlaşması olan Roma Antlaşmasından bağımsız davranamamaktadırlar. Roma Antlaşmasının 269. Maddesine göre topluluğunun bütçesi tamamen kendi kaynakları ile finanse edilecektir. Bugün için AB nin bütçesini oluşturan kaynaklar, canlı hayvancılıktan alınan vergiler, gümrük vergileri, Katma Değer Vergileri (KDV), ve Gayri Safi Milli Hasıla ya (GSMH) bağlı kaynaklardır. AB nin vergi politikalarını oluştururken temel olarak kabul ettiği Roma Antlaşmasından bağımsız hareket etmesi düşünülemez. AB nde tek bir pazar yaratılması yönünde büyük çabalar olmasına rağmen yine de vergi kanununda üye ülkeler arasında tam bir uyumlaştırılmanın yapıldığı söylenemez. AB nde vergi politikasının koordinasyonunun sağlanması yönünde atılan adımlar çok yavaş yürütülmektedir. Bunun en büyük nedeni ise AB üyesi ülkelerin ekonomilerindeki karmaşık yapı ve Roma Antlaşmasında yer alan vergi yükümlülükleri ile ilgili düzenlemelerin değişime pek açık olmamasıdır [11]. 5. Kayıtlı elektronik posta sistemi Kayıtlı Elektronik Posta, elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade etmektedir [5]. Türkiye de kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin olarak evrak alış-verişinin gerçekleştirilebilmesi için altyapı oluşturan Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminin temeli Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü nün (ETSI) ETSI TS numaralı standardına dayanmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülmekte olan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) (Registered REM, Certified CEM) projesi, 2012 yılında tamamlanmıştır [6]. Farklı kişi ve kurumlar arasında elektronik ortamda hukuken geçerli ve güvenli bir şekilde bilgi ve belge gönderimi, teslimi ve saklanması hususlarını kapsayan, 154

7 yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta şeklinde tanımlanan KEP; SMTP (Simple Mail Transfer Protocol- Basit Posta Aktarım Protokolü) protokolü ile çalışan, güvenli e-imza ve zaman damgası kullanan, KEP Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) sayesinde gönderen ve alan tarafın kimliklerinin belirlenmesini, gönderilen iletinin başkalarınca değiştirilmediğinin garanti altına alınmasını, gönderenin göndermediğini ve/veya alanın almadığını inkâr edememesini sağlayacak bir sistemdir. KEP Sistemi, belgeyi zarf ile kurumlar arası taşıyan bir kuryenin yaptığı işin elektronik ortamda yapılmasına imkân sağlamaktadır [6,s.10]. 6. Türkiye de kayıtlı elektronik posta sistemi uygulamaları ve dünya örnekleri Türkiye de, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 18. ve Maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili maddeler gereğince sırasıyla; Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetki - lendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır. Hükümleri yer almaktadır. Kayıtlı elektronik posta hizmeti, önceden değinildiği gibi, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları tarafından verilmektedir. Türkiye de hali hazırda dört kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş, TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş ve KEPSİS Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş dir. Kayıtlı elektronik posta sistemi, dünyanın çeşitli ülkelerinde de kullanılmaktadır. Örneğin, Avusturya da, Document Delivery System (DDS) adı altında Avustrian Federal Chancellery tarafından 2004 yılında hazırlanan Law on the Delivery of Offical Documents ile sistemin hukuki altyapısı oluşturulmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Tüm süreçlerinde elektronik imza ve zaman damgası kullanılan sistem, kamu sektöründe kullanılmaktadır. İtalya da kullanılan The Post Elettronica Certificate (PEC) kayıtlı elektronik posta sistemi, hem kamu hem özel sektörde kullanılmaktadır. Sistemin hukuki altyapısı 2005 yılında yayımlanan hükümet kararı ile oluşturulmuştur yılında yayımlanan bir kanunla da sistemin teknik alt 155

8 yapısına ilişkin hususlar belirlenmiştir. Düzenlemelere göre tüm şirketler, kamu kurumları ve serbest meslek erbapları PEC ten kayıtlı elektronik posta hesabı almak zorundadır. Almanya da ise, vatandaşlar ile iş dünyası arasındaki iletişimin daha iyi sağlanması amacıyla oluşturulmuş olan D adlı sistem kullanılmaktadır. Sistemin hukuki altyapısı The Federal Office for Information Security (BSI) tarafından 2009 da yayımlanan Citizen Portals Law ile oluşturulmuştur. Sistemin tüm süreçlerinde elektronik imza ve zaman damgası kullanılmaktadır. Slovenya da kullanılan Moja.posta.si adlı sistem ise, Slovenian Post tarafından özel sektöre ve - ri len bir hizmettir. Sistemin amacı kamu, özel sektör ve vatandaşlar arasında güvenilir bir iletişim sağlamaktır. Sistemin hukuki altyapısı için elektronik imza yeterli olarak kabul edilmektedir. Bu uygulamalara ek olarak, İspanya da Apartado Postal Electro nico, Kanada da PosteCS, Belçika da e-deliveryservice ve Amerika da RPost Registered sys gibi sistemlerle yine kayıtlı elektronik posta hizmeti verilmektedir [12]. 7. Elektronik vergilendirme uygulamaları e-vergileme, günümüzde yeni gelişen e-ticaretten elde edilen gelir ve kazancın vergilendirilmesi ve geleneksel vergi konularından elde edilen vergilerin (gelir, kurumlar, gümrük vergileri vb.) internet ve bilgisayar teknolojilerinden (IBT) yararlanılarak toplanması olmak üzere iki alanda gelişim göstermektedir. IBT den yararlanarak beyanname alınmasına ve vergi toplanmasına, dar anlamda elektronik vergileme, bu şekilde toplanan vergilere de elektronik vergi (e-vergi, e-tax) adı ve - rilebilir. Dar anlamda e-vergilendirme konusu, e-vergi doldurma ve e-vergi ödeme olmak üzere iki boyutta incelenebilir [7, s. 1364]. e-vergileme, ilk olarak ABD de ortaya çıkmış ve denenmiştir. Günümüzde söz konusu uygulama pek çok ülkeye yayılmıştır. Vergi sistemleri ülkeler arasında farklılık arz ettiğinden, verginin elektronik olarak doldurulması ve tahsil edilmesine ilişkin sistemlerin veya uygulamaların adları da farklı olabilmektedir. Örneğin Avustralya da e-vergi (e-tax), Avustralya Vergi İdaresi (ATO-Australia Tax Office) tarafından uygulanan üç elektronik vergi ödeme modelinden biridir. Feige (2000) de otomatik ödeme işlem vergisi (APT-Tax) ve Goldberg (2005) te ise elektronik vergi (e-tax), alım satım faaliyetleri üzerinden gelişmiş bilgisayar teknolojileri sayesinde alınan, özel bir işlem vergisi olarak tanımlanmaktadır [7]. Elektronik vergilendirme yoluyla verginin vergi dairesine gitmeyi gerektirmeyen iletişim araçları kullanılarak tahakkuk ve tahsiline imkân sağlanmaktadır. Türkiye de e-vergilendirme uygulaması ise, esas itibariyle, vergi borcunun miktarını belirten vergi beyannamesinin, vergi idaresine elektronik olarak teslim edilmesi (e-beyanname-e-vergi doldurma) ve tahakkuk eden vergi borcunun vergi idaresine gitmeden yatırılması (e-vergi ödeme) olmak üzere iki aşamadan oluşur [7, s.1365]. 156

9 7.1. Elektronik beyanname Vergi Usul Kanununun Yetki başlıklı mükerrer 257. Maddesinin 1. Fıkrasının 4 numaralı bendi, 5228 sayılı Kanunun 8. Maddesiyle değiştirilmiştir tarihinden itibaren geçerli olan değişikliğe göre, Maliye Bakanlığı, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ve diğer elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında doğrudan mükellefler tarafından gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılındığı gibi, bunların yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla gönderilmesine de izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır [2]. Maliye Bakanlığı, mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirmede gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin doldurulmasındaki hataları en aza indirerek mükellef mağduriyetini önlemek, vergi dairesinin beyanname kabul, tarh, tahakkuk işlemlerini azaltarak iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve diğer alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermek amacıyla e-beyanname uygulamasını vergi mevzuatımıza dâhil etmiştir [2, s.199]. Elektronik ortamda verilen beyanname sayısının çok hızlı bir şekilde arttığı ve mükelleflerin vergi idaresinin başlatmış olduğu e-beyanname uygulamasına çok çabuk uyum sağladıkları görülmektedir. Maliye Bakanlığı da Türkiye genelindeki tam otomasyonlu vergi dairelerinin sayısını her geçen gün arttırarak bu konudaki yasal düzenlemeleri tamamlayarak mükelleflerin bu uyumuna eşlik etmektedir [2, s.200] Elektronik tebligat Tebligat, yasal bir işlemden ilgili kişinin haberdar edilmesini sağlamak için, yet - kili makamın yazı veya ilan yoluyla yapacağı belgelendirme işlemidir. Başka bir deyişle, yasal bir işlem hakkında muhatabı bilgilendirmek amacıyla hazırlanan belgenin muhatabına başarıyla ulaştırıldığının biçimsel kanıtıdır. Kısaca, tebligat, belgeli teslimattır. Bu tanımlar, tebligatın üç fonksiyonu bulunduğunu göstermektedir. Bunlar; teslim, bilgilendirme ve belgelendirmedir [9]. Tebligat Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle Türk Hukukuna elektronik yolla tebligat uygulaması imkanı getirilmiştir yılında Tebligat Kanununa ek madde getirilerek düzenleme yapılmıştır. İlgili maddede; Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılır. Hükmü yer almaktadır. Ayrıca, yapılan düzenlemelerle, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 19 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği gereğince elektronik tebligat hizmeti; 157

10 Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanması hizmeti olarak tanımlanmaktadır. e-tebligatın en azından elektronik olmayan tebligat kadar teslim, bilgilendirme ve belgelendirme sağlayacağı tespit edilirse, Türk Hukukuna olumlu katkılar sağla - yacağı öngörülebilir. Diğer taraftan adli yargıdaki davaların uzun sürmesinin en önemli sebebi tebligat sisteminin çok ağır işlemesi olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla, e-tebligatın, elektronik olmayan tebligata kıyasla, zaman, işgücü ve paradan tasarruf sağlayacağı tespit edilirse, verimli sonuçlar doğuracağı ileri sürülebilir [9, s.142]. Kısacası, kayıtlı elektronik posta sistemi aracılığıyla kullanımına imkân sağlanan elektronik tebligat uygulaması, noterler aracılığıyla gönderilen ihbar ve ihtarlar, vergi, gümrük, kamu ihalesi ve sosyal güvenlik ve yargılama gibi birçok alanda herkesin faydalanabileceği bir yeniliktir. 8. Sonuç ve öneriler Devletlerin sahip olduğu güç, şüphesiz, sahip olunan ekonomik güçle doğru orantılıdır. Bilindiği üzere, devletin fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi bakımından en önemli finansman araçlarından biri vergidir. Zamanında ödenmeyen, beyan edilmeyen vergi sonucunda vergi gelirlerinden yoksun kalan devlet, harcamalarını kısarak borçlanma yoluna gider. Vatandaşların ödemekle yükümlü oldukları vergiyi zamanında ve eksiksiz ödemesi, kamu hizmetlerinin, finansmanında herhangi bir aksama olmadan sunulmasına imkân sağlar. Vergi, önemli bir finansman aracı olmasının yanında; gelir dağılımının düzenlenmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması gibi sosyo-ekonomik amaçların gerçekleştirilmesinde de önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Devletin sahip olduğu ekonomik gücü zedelememek için vergi bilincinde olan vatandaşların yanı sıra sağlam temeller üzerine kurulmuş ve çağın gereksinimlerine uyum sağlayabilen bir vergi sisteminin varlığı gerekmektedir. Çalışmada, yeni bir uygulama olan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi, Türkiye ve dünya uygulamalarından örnekler verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Bu elektronik hizmetin vergi sistemlerine uygulanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan elektronik vergilendirme, verginin, vergi dairesine gitmeyi gerektirmeyen iletişim araçları yardımıyla tahakkuk ve tahsilinin sağlanabilmesine olanak veren bir e-devlet uygulamasıdır. Elektronik beyanname uygulaması ise, bilgi işlem teknolojilerindeki hızlı değişimin bir sonucu olarak karşımıza çıkan bir diğer uygulamadır. e-beyanname ile vergi dairelerindeki kâğıt ortamında beyanname kabul etmekten kaynaklanan 158

11 yoğunluklar önlenmekte ve bu sayede daha verimli ve etkin bir hizmet sunulabilmektedir. Benzer amaçlarla uygulamaya konulan elektronik tebligat uygulaması da, bilgi güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin korunması ve kaliteli hizmet sunulabilmesine imkân sağlamaktadır. Görüldüğü üzere, kayıtlı elektronik posta sistemi, gerekli hukuki alt yapının oluşturulmasının akabinde, vergi uygulamalarındaki karmaşıklık ve zorluğun giderilmesine imkân sağlamaktadır. Çalışmanın amacı, Türkiye de ve dünyanın birçok ülkesinde uygulama konulan ve vergi sistemlerinde de kullanılmak üzere hukuki alt yapısının oluşturulduğu Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminin Azerbaycan vergi sisteminde de uygulanmasının sağlayacağı faydaları göstermektir. Türk vergi sistemi ile benzer özellikleri taşıyan Azerbaycan vergi sistemi, bu uygulama ile gerekli hukuki alt yapıyı oluşturarak vergilendirmede etkinliği sağlayabilecektir. Kaynakça 1. Azerbaycan Cumhuriyetinin Vergi Mecellesi. (2013). s Bakmaz Zübeyir. (2007). Son düzenlemeler işığında tüm yönleriyle e-beyanname uygulaması. SMMMO yayın organı, eylül ekim, sayı: Elektronik tebligat yönetmeliği. (2013). T.C. Resmi Gazete, 28533, 19 ocak Kayan Ahmet. (2000). Verginin tarihsel gelişimi ve sebep olduğu bazı önemli olaylar. Maliye Dergisi, Sayı: 135, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik. (2011). T.C. Resmi Gazete, 28036, 25 ağustos. 6. Önaçan K.B.M ve diğerleri. ( 2012) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) nin faydaları ve kurum bünyesinde EBYS yapılandırmaya yönelik bir yol haritası. Sayıştay Dergisi, sayı:85/nisan-haziran. 7. Özgen, F.B. (2007). Kamu hizmet arzında verimlilik açısından e-vergilendirme uygulamaları (Türkiye'de e-beyanname sistemi üzerine bir inceleme), Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Aralık, İstanbul Türkiye, ss: Sarılı M.A. (2002). Türkiye de kayıt dışı ekonominin boyutları, nedenleri, etkileri ve alınması gereken tedbirler. Bankacılar Dergisi. Sayı:41, Tüzüner Özlem. (2011). Elektronik tebligatın kalitatif yöntemle incelenmesi, Sayı: Nisan, Ankara Barosu Dergisi sayılı Türk Ticaret Kanunu. (2011). T.C. Resmi Gazete, 27846, 14 Şubat

12 Göze Öztürk Hacettepe Universiteti İqtisadi və İnzibati Elmlər Fakültəsi Vergi sistemlərində qeydiyyatlı elektron poçt sisteminin tətbiq edilməsi və elektron vergitutma Xülasə Tədqiqatın məqsədi Qeydiyyatlı Elektron Poçt (QEP) Sisteminin Azərbaycan vergi sisteminə tətbiq edilməsi yolu ilə vergitutmada səmərəliliyin təmin edilməsi, vergi itkilərinin və yayınmalarının qarşısının alınmasının əhəmiyyətini göstərməkdir. Tədqiqatın metodologiyası müqayisəli təhlil. Tədqiqatın nəticələri 1) QEP sistemi ilə rəsmi, özəl və kommersiya olmaqla hər cür sənəd və ya yazı, qurumlar və şəxslər arasında elektron poçt ilə göndərilib alına bilinir, qanunauyğun elektron yazışma və bəyanetmə (bəyannamə, müraciət, xəbərdarlıq, bildiriş və s.) həyata keçirilə bilir; 2) Sistemin tətbiqi ilə kağız, arxiv, poçt və əməliyyat xərclərinin azalmasına nail olunur və vaxt itkiləri minimuma endirilərək əməliyyatlar daha sürətlə reallaşdırılır; 3) Sistem ətraf mühitin qorunmasına böyük xidmət göstərir. Tədqiqatın məhdudiyyətləri mövzu ilə bağlı qanuni tənzimləmələrdəki yetərsizliklər və mövzu ilə bağlı müvafiq yetərli tədqiqatların olmaması. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti mövzu ilə bağlı araşdırma aparan şəxslərə və ya qurumlara köməklik etmək. Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi vergitutma baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən Qeydiyyatlı Elektron Poçt Sisteminin və sistemin tətbiq edilə bilməsi üçün zəruri hüquqi infrastrukturu təmin etmənin əhəmiyyətinin göstərilməsi. Açar sözlər: Qeydiyyatlı Elektron Poçt (QEP) Sistemi, Qeydiyyatlı Elektron Poçt Xidmət Təminedicisi (QEPXT), elektron vergitutma, elektron bəyannamə, elektron maarifləndirmə. Goze Ozturk Hacettepe University The Faculty of Economic and Administrative Sciences The implementation of registered electronic mail system in tax systems and electronic taxation Abstract Purpose the purpose of the study is to emphasis on optimization in taxation and prevention of tax avoidance and tax evasion through the implementation of Registered Electronic Mail System in Azerbaijan tax system. Design/methodology comperative analysis. Findings through the REM system all official, private and commercial documents or writings can be sent and received via electronic mail between institutions and individuals and legal electronic correspondence and notifications (declarations, applications, notifications, warnings, notices etc.) can be made. 2) By using the system; paper, archive and postage costs can be reduced. Also, with this system time losses can be minimized so transactions can be carried out faster. 3) The system signifcantly contributes to the protection of the environment. Research limitations infastructural deficiency in legal regulation about issue, difficulties in finding source. Practical implications contribute to person and/or unit who research about issue. Originality/value specifying the importance of providing legal infrastructure for the applicability of REM system, which is significant in terms of tax applications. Keywords: registered electronic mail system (rems), registered electronic mail service provider, electronic taxation, electronic declaration, electronic notification. JEl Classification Codes: E62, H21, O23. Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur: Təkrar işləməyə göndərilmişdir: Çapa qəbul olunmuşdur:

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ. Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ. Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul Neden KEP? Standart e-posta hizmetlerine ilave olarak, e-postanın gönderilip gönderilmediğine, Alıcısına ulaşıp

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ & e-tebligat. Demet KABASAKAL 13.05.2014, Ankara

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ & e-tebligat. Demet KABASAKAL 13.05.2014, Ankara KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ & e-tebligat Demet KABASAKAL 13.05.2014, Ankara Mevcut İhtiyaç Güvenli ve hukuken geçerli e-belge oluşturulabiliyor. (e-imza) Ancak teknik olarak güvenli ve hukuki olarak

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta Sunum İçeriği Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) KEP Sisteminin Özellikleri KEP Sisteminin İşleyişi KEP ile Yapılabilecek İşlemler KEPHS Teknik Standartlar

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar ÖZET : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

2013 ün ilk yarısında öncelikle bankacılık, finans, telekom ve kamu

2013 ün ilk yarısında öncelikle bankacılık, finans, telekom ve kamu Kayıtlı Elektronik Posta Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin TBD Ankara YK Üyesi Ülkemizde özellikle iş ve ekonomi dünyasına köklü değişiklikler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek olan Yeni

Detaylı

Kayıtlı e-posta (KEP) güvenli e- posta hizmetidir ve bu yönü ile standart e- posta sistemlerinden ayrılır.

Kayıtlı e-posta (KEP) güvenli e- posta hizmetidir ve bu yönü ile standart e- posta sistemlerinden ayrılır. İçindekiler Kayıtlı E- Posta (KEP) Nedir?... 2 Kayıtlı E- Posta (KEP) Hizmetini Kimler Sunar?... 2 Kayıtlı E- Posta Özellikleri Nelerdir?... 2 Kayıtlı E- Posta Neden Güvenli ve Hukuken Geçerlidir?... 3

Detaylı

KAYITLI E-POSTA (KEP)

KAYITLI E-POSTA (KEP) KAYITLI E-POSTA (KEP) Kayıtlı elektronik posta; Yasal olarak geçerli ve güvenli kabul edilen elektronik posta olarak tanımlanabilir. Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı 1 Sunumun Đçeriği 1. KEP e Duyulan Đhtiyaç 2. KEP Sistemi ve Yararları 3. Türkiye

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ 1. GİRİŞ: Son yıllarda bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ekonomik ve ticari alanı ve bu alanları düzenleyen hukuki yapıyı da büyük ölçüde etkilemiş, hukuki işlemlerin

Detaylı

Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi. Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat

Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi. Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat TNB KEP Türkiye Noterler Birliği Vakfı Teknoloji Şirketidir. Genel Merkez: Ankara Bölge Müdürlüğü: İstanbul Veri Merkezi: Ankara

Detaylı

İş Yaşamında E-Posta

İş Yaşamında E-Posta MÖ 150 MS 2013 İş Yaşamında E-Posta Mevzuat Türk Ticaret Kanunu Madde 18. Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

KAYITLI E-POSTA (KEP)

KAYITLI E-POSTA (KEP) KAYITLI E-POSTA (KEP) Kayıtlı elektronik posta; Yasal olarak geçerli ve güvenli kabul edilen elektronik posta olarak tanımlanabilir. Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın!

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! TÜRKKEP KEP, E-Tebligat, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İmza ve E-Saklama hizmetlerini tek başına bütünleşik olarak mevzuata

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT I- GİRİŞ

ELEKTRONİK TEBLİGAT I- GİRİŞ ELEKTRONİK TEBLİGAT I- GİRİŞ Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü bilgi ve belgenin günün her saatinde kolaylıkla iletilebilmesi, en hızlı iletim aracı olması, iletim maliyetinin son derece

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) 2. Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar Hangileridir

1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) 2. Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar Hangileridir 1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) Kamunun yapacağı tebligatlarda da elektronik ortamın kullanımını gündeme getirmiş ve elektronik tebligat da uygulamaya girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Sayın İzmir YMMO; Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. 1840 yılından bu yana yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizi sürekli ihtiyaçlar ve zamanın gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

E-TEBLİGAT VE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ UYGULAMALARI

E-TEBLİGAT VE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ UYGULAMALARI E-TEBLİGAT VE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ UYGULAMALARI Muhammet BAYRAM* 33 Abdullatif KARABALIK** 34 ÖZ Son yıllarda kamu kurumları arasındaki bilgi aktarım sistemleri ile kamusal işlemler hızlı bir

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Kolay ve Hızlı @ Dünyası Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada en yoğun kullanılan

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın TÜRKKEP KEP SUNUMU

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın TÜRKKEP KEP SUNUMU Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın TÜRKKEP KEP SUNUMU Kolay ve Hızlı @ Dünyası Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada

Detaylı

DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2015/30 27.10.2015 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere, Elektronik Yolla Tebligat Yapılması Zorunluluğu Kapsamında

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA VE DÜNYA UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Demet KABASAKAL, Bilişim Uzmanı 11 Mart 2013, İstanbul

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA VE DÜNYA UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Demet KABASAKAL, Bilişim Uzmanı 11 Mart 2013, İstanbul KAYITLI ELEKTRONİK POSTA VE DÜNYA UYGULAMA ÖRNEKLERİ Demet KABASAKAL, Bilişim Uzmanı 11 Mart 2013, İstanbul 2 Mevcut İhtiyaç Güvenli ve hukuken geçerli e-belge oluşturulabiliyor. (e-imza) Ancak teknik

Detaylı

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 29458 Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2015 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine

Detaylı

VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi

VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi Vergi, tüm gerçek ve tüzel kişilerin doğal ortağı olan devletin ekonomik

Detaylı

BAŞVURU İŞLEMLERİ. Kurumsal Başvurular İçin;

BAŞVURU İŞLEMLERİ. Kurumsal Başvurular İçin; Elektronik Tebligat (e-tebligat) Kimler İçin Zorunludur? 7201 sayılı Tebligat Kanunu nun 7. Maddesinde yapılan değişiklik ile Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ)

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) 09.11.2015 TARİHİNDE GÜNCELLEMİŞTİR.!! SUNUŞ Değerli Üyemiz, 31/08/2015* Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2016-020 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE (SIRA NO: 1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) OLUŞTURMAKTADIR. 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Kolay ve Hızlı @ Dünyası Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada en yoğun kullanılan

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın E-Posta ile Haberleşme e-posta yoluyla iletilen, resmi, hukuki ve ticari belgelerin ve yazıların gönderici ve alıcı açısından yasal geçerliliği

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 ÖZET: Mükelleflere ait elektrik ve doğal gaz abonelikleri ve tüketim bilgileri vergi idaresince takip edilecektir. 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456-467 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) SUNUŞ Değerli Üyemiz, 11/03/2016 Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında ve el ile yapılan işlemler artık elektronik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 82 İST, 25.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 82 İST, 25.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 82 İST, 25.01.2015 ÖZET: Bazı mükellef gruplarına, elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirildi. SÜREKLİ BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 31.08.2015 Sayı: 2015/019 Konu: ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI HAKKINDA VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR Özet: Vergi dairelerince düzenlenen ve VUK hükümleri kapsamında mükellefe

Detaylı

GENELGE NO: 15/90 İstanbul,

GENELGE NO: 15/90 İstanbul, GENELGE NO: 15/90 İstanbul,28.12.2015 İlgili Birim Konu İlgi : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler / Muhasebe, Hukuk : İnternet Satışı Nedeniyle e-arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Detaylı

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda E-İmza ya bağlı olarak Katma Değerli servislerde sunmaktadır.

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464) 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesinde kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil)

Detaylı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/80 İstanbul, 28/12/2015 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/52 12/Nisan/2016 İçindekiler: * Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapıldı. MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 27 Ocak 2016 tarihli

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2015-6 08.09.2015, ANKARA KONU: 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan V e r g i U s u l K a n u n u G e n e l T e b l i ğ i ( S ı r a N o : 4 5 6 ) H k. 27.08.2015

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 29 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 29 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 29 İstanbul,11.04.2016 KONU : Mali Tatil kapsamında ve Mali Tatilde yer alan sürelerde değişiklikler yapılmıştır. 10/04/2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmi Gazete de; Mali Tatil Uygulaması

Detaylı

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile mali tatil uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştı.

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile mali tatil uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştı. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,12/04/2016 Sayı:2016/22

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN E.ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ:

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN E.ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ: TARİH : 24/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/94 İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN E.ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ: 433 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde elektronik

Detaylı

Konu : E-Arşiv uygulamasında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir.

Konu : E-Arşiv uygulamasında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir. 28.12.2015 Sirküler, 2015 / 29 Sayın Meslektaşımız; Konu : E-Arşiv uygulamasında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir. 24.12.2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 11 1.1. Osmanlı Devleti nde Vergi Sistemi 12 1.1.1. Osmanlı Devleti nde Öşür Vergisi 12 1.1.2. Osmanlı Devleti nde Haraç Vergisi 13 1.1.3.

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2014 / 28. Dikkat Önemli

SİRKÜLER NO: 2014 / 28. Dikkat Önemli SİRKÜLER NO: 2014 / 28 Dikkat Önemli 25.07.2014 Konu: 5549 sayılı kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen KEP almayan yükümlülere Başkanlık tarafından yapılan her tespit için 10 000,00 TL idari para cezasına

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28533 ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/075 Ref: 4/075. Konu: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/075 Ref: 4/075. Konu: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 12.04.2016 Sayı: 2016/075 Ref: 4/075 Konu: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR Hatırlanacağı üzere 27.1.2016 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6661

Detaylı

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 28.08.2015 Sirküler, 2015 / 23 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 27.08.2015 tarihli

Detaylı

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21 Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları 27.08.2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik tebligatın

Detaylı

S İ R K Ü L E R : / 3 3

S İ R K Ü L E R : / 3 3 03.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 3 Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayımlandı 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği nin 7. maddesine göre anonim,

Detaylı

Gerçek Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Gerçek Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Gerçek Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309 53 58 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr www.pttkep.gov.tr

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2016-017 Tarih : 11.04.2016 Konu : Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete yayımlanan

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA. Yüksel SAMAST. Genel Müdür, VERİON teknoloji Grubu A.Ş. bilgi@verion.com.tr

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA. Yüksel SAMAST. Genel Müdür, VERİON teknoloji Grubu A.Ş. bilgi@verion.com.tr KAYITLI ELEKTRONİK POSTA Yüksel SAMAST Genel Müdür, VERİON teknoloji Grubu A.Ş. bilgi@verion.com.tr Özet: Bu bildiride, kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemi, işleyişi ve uygulamaları hakkında genel bilgi

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICILARI İÇİN ISO/IEC 27001 İN GEREKLİLİĞİ Demet KABASAKAL Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Güvenliği

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KAMU KURUMLARININ TEBLİĞLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR:

ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KAMU KURUMLARININ TEBLİĞLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR: SİRKÜLER TARİHİ : 28 /1/ 2013 SİRKÜLER NO : 2013/15 ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KAMU KURUMLARININ TEBLİĞLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR: 7201 sayılı Tebligat Kanunu nu kapsamına; kaza

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 Optimal vergileme denildiğinde en iyi ve en uygun vergileme sistemi anlaşılmaktadır. Tarih boyunca böyle bir sistem aranmış ancak halen böyle bir

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) KEP Nedir? Kayıtlı elektronik posta (KEP): gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği

Detaylı

İstanbul Ticaret Odası 27 Haziran 2014

İstanbul Ticaret Odası 27 Haziran 2014 KAYITLI e- POSTA (KEP ) Bilgi Notu 1) KAYITLI e-posta (KEP) NEDİR? Kayıtlı elektronik posta (KEP), yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanmaktadır. KEP, bilinen elektronik

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI ZORUNLU ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINA GEÇİYOR:

MALİYE BAKANLIĞI ZORUNLU ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINA GEÇİYOR: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/71 MALİYE BAKANLIĞI ZORUNLU ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINA GEÇİYOR: 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 456 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/71 28/08/2015 İçindekiler: * Maliye Bakanlığı zorunlu elektronik tebligat uygulamasına geçiyor. MALİYE BAKANLIĞI ZORUNLU ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINA GEÇİYOR: 27 Ağustos 2015 tarihli

Detaylı

ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME

ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME I-MADDE METNİ: Verginin Ödeneceği Daire: Madde 110-Vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Mükellef vergi borcunu vergi dairesinin

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 22 İST, 28.01.2013 ÖZET: Kamu kurumlarının Anonim ve Limited şirketlere tebliğleri elektronik ortamda yapılacak. ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KAMU KURUMLARININ TEBLİĞLERİ

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2014 YILI VERGİ

Detaylı

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin,

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin, ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/68

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul,

SİRKÜLER İstanbul, SİRKÜLER İstanbul, 17.12.2012 Sayı: 2012/246 Ref:4/246 Konu: ELEKTRİK DAĞITIM LİSANSI ALMIŞ ŞİRKETLER İLE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİKLERİNE VE DOĞALGAZ DAĞITIM LİSANSI ALMIŞ ŞİRKETLERE ABONELERİ

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir.

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir. ocak 01 2016 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü

Detaylı

KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. SİRKÜLER 15/

KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. SİRKÜLER 15/ KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. SİRKÜLER 15/22 03.11.2015 213 sayılı V.U.K u hükümlerine göre tebliği gereken evrakın Elektronik ortamda Tebliğ edilmesi uygulamasına, 01.01.2016 tarihi

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

2014 YILI VERGİ TAKVİMİ

2014 YILI VERGİ TAKVİMİ 2014 YILI VERGİ TAKVİMİ OCAK Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı Web Sitesi Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, surelerin son gününün resmi tatile rastladığı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /150-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /150-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 28.08.2015/150-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456) YAYIMLANDI Tebliğde, vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 107/A maddesi hükümlerine

Detaylı

PTT İşyeri ve İşlem Kapasitesi

PTT İşyeri ve İşlem Kapasitesi İÇERİK PTT İşyeri ve İşlem Kapasitesi KEP Nedir? KEP e Neden İhtiyaç Duyulmuştur? KEP Uygulamasına Geçiş Süreci. KEP Mevzuatı KEP Nasıl Çalışır? Elektronik Tebligat Nedir? Elektronik Tebligat Mevzuatı

Detaylı

DUYURU SÖZ KONUSU TEBLİĞ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN ANA BAŞLIKLARI İLE 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL GENEL TEBLİĞİ (VUK) METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

DUYURU SÖZ KONUSU TEBLİĞ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN ANA BAŞLIKLARI İLE 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL GENEL TEBLİĞİ (VUK) METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. DUYURU 1 OCAK 2016 DAN İTİBAREN ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINA GEÇİLECEK OLUP, ÜYELERİMİZİN E- TEBLİGAT İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT ETMELERİ GEREKİR. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI E- BEYANNAME,

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

SİRKÜLER. Tarih : No : 2015/81

SİRKÜLER. Tarih : No : 2015/81 SİRKÜLER Tarih : 25.12.2015 No : 2015/81 Bu Sirkülerimiz; E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Ve Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilenlere İlişkin 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında Olacaktır.

Detaylı

Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Duyuru No: 2015/66 İstanbul, 28/08/2015 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı. Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA

2016 VERGİ TAKVİMİ. Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı. Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA 2016 VERGİ TAKVİMİ Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı Ocak 2016 2016 Yılı Vergi Takvimi 01/01/2016 11/01/2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel 01/01/2016 12/01/2016 16-31

Detaylı

SİRKÜLER 2015/34. Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER 2015/34. Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. SİRKÜLER 2015/34 31/08/2015 Sayın Yetkili; Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Vergi Takvimi www.denetimvergi.com www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014

Detaylı

Sirküler No : 2015/76 Sirküler Tarihi : 25.12.2015

Sirküler No : 2015/76 Sirküler Tarihi : 25.12.2015 Sirküler No : 2015/76 Sirküler Tarihi : 25.12.2015 Konu : İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA KAYITLI ELEKTRONİK POSTA Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elektronik iletilerin uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan ve elektronik

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ)

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) YASAL DAYANAK: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA KAYITLI ELEKTRONİK POSTA Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elektronik iletilerin uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan ve elektronik

Detaylı

BÜLTEN tarih ve sayılı Resmi Gazete de 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

BÜLTEN tarih ve sayılı Resmi Gazete de 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 18.12.2012 SAYI :2012-082

Detaylı

OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ

OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ 01/01/2016 11/01/2016 01/01/2016 12/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/76

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/76 28.08.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/76 KONU : 01.01.2016 Tarihine Kadar Elektronik Tebligat İçin Başvuru Yapılması Gerekmektedir: Vergi dairelerince düzenlenen

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

SDI Audit &Financial

SDI Audit &Financial Sayı &Tarih : S.Ö.B.06.G.0004-06.01.2014 Özet Bülten : : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Değerli Müşterimiz, sunulmuştur. Kayıtlı Elektronik Posta ( KEP ) konusu hakkında bilgiler tarafınıza Yararlı olması

Detaylı

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR Sirküler Rapor 20.01.2012/42-1 MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR ÖZET : 413 sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren başlamak üzere kurumlar vergisi,

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Vergi Hukuku HUK 914 4 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı