SİRKÜLER ( ) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir."

Transkript

1 SİRKÜLER ( ) Konu: 6552 Sayılı Kanunun; 73 üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar Tarihine Kadar ile 74 üncü Maddesine Göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bilançolarında Görülmekle Birlikte İşletmelerinde Bulunmayan Kasa Mevcutları ve Ortaklardan Alacakları Tarihine Kadar Beyan Edilerek Aktiften Çıkartmaları, tarihli sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yenden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. A sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve Vergi Usul Kanunu kapsamına gire kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bir takım idari para cezaları ile Bazı Kanunlar uyarınca tahsil edilen devlet payları hisseleri, emlak ve çevre temizlik vergileri, kültür varlıkların korunmasına katkı payı ve su kullanımından kaynaklanan ve belediyeler tarafından tahsil edilen alacaklar bakımından, burçlulara yeniden yapılandırma olanağı getirilmiştir. Aynı Kanunun 74 üncü maddesinde, bilanço esasına tabi kurumlar vergisi mükelleflerinin tarihi itibariyle kasada veya ortaklardan alacaklar hesabında gözüken ve işletmeden çekilen bu paralara ilişkin olarak %3 oranında vergi ödenmesi suretiyle af getirilmiştir. Yukarıda belirttiğimiz iki maddenin uygulamasıyla ilgili olarak Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden yapılandırılmasına dair Genel Tebliğ Seri No:1 yayımlanarak, bahse konu hususlarla ilgili açıklamalar yapılmıştır. Tebliğe göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın, - Maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması, - Kesinleşmiş alacak olması, - Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş alacak olması gerekmektedir. Tebliğde yapılandırma kapsamında olana alacaklar şöyledir. Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir. İhitirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin dava konusu yapılması halinde, bu vergiler kesinleşmiş alacak olduğu kabul edilecek ve davadan vazgeçmeleri halinde madde hükmüne göre yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir. Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire: Beyoğlu - İSTANBUL TÜRKİYE Tel: +90 (212) (3 hat) Fax: +90 (212)

2 İkmalen veya resen idarece tarh edilen vergilerde, Düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerine istinaden, bu nevi alacakların dava konusu edilmesi halinde, dava konusu alacak için kanunun yayımlandığı tarihinden önce vazgeçilmiş olması veya bu tarih itibariyle dava kesinleşmiş olması halinde ödeme tarihi geçmiş veya geçmemiş olan bu alacaklar yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir. Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle dava konusu olan ve yargılamaları devam eden vergi ve cezalar yeniden yapılandırma kapsamına girmemektedir. Uzlaşma hükümlerinde yararlanarak tarihinde önce uzlaşılan (tarhiyat öncesi uzlaşma dahil) ancak ödeme süresi geçmemiş borcu olan mükellefler, uzlaşma sonucu kesinleşerek tahakkuk eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri için yeniden yapılandırmadan yararlanabilirler. Vergi Usul Kanununun 376 ıncı maddesine göre vergi aslına bağlı vergi cezaları için tarihi itibariyle indirim talebinde bulunan tarihi itibariyle dava açma süresi geçmiş dolayısıyla kesinleştiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş bulunana alacaklar yeniden yapılandırmadan yararlanabilirler. İdari yaptırım kararlarına karşı süresi içinde dava açılmaması veya dava açılmış olması halinde yargılamanın son bulmuş olması halinde yeniden yapılandırmadan yararlanılacaktır sayılı kabahatler kanununa göre tahsil edilen idari para cezalarında, dava konusu yapılmış olanların kanunun yayımlandığı tarihten önce davadan feragat edenlere ilişkin mahkeme kararının tebliğ edilmiş olması halinde yeniden yapılandırmadan yararlanabileceklerdir tarihi itibariyle idari para cezalarından dolayı davası devam edenler yeniden yapılandırmadan yararlanmaları mümkün değildir. Oy kullanılmaması nedeniyle kesilen idari para cezaları hakkında dava yolu bulunmadığından bu cezalar kesildiği tarih itibariyle kesinleştiğinden bu nevi idari para cezaları yeniden yapılandırma kapsamındadırlar. Ecrimisil; ihbarnemesi/düzeltme ihbarnamesinin tebliği üzerine süresi içinde dava açılmaması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulmuş olması halinde bu borçlar da yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir. Kapsama giren alacaklar: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamına giren vergiler, vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecike zamları gibi feri alacaklar, tarihinden bu tarih dahil önceki dönemler ait beyana dayanan vergiler, bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları madde kapsamındadır. Beyan süresi ü aşan diğer bir ifade ile beyan tarihleri Mayıs 2014 ayına sarkan ve ödenmemiş bulunan vergiler yeniden yapılandırma kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla tarihine kadar beyan edilmiş vadesinde ödenmemiş bulunan vergiler ve cezaları ile gecikme zam ve faizleri yeniden yapılandırma kapsamına girmektedirler. Harçlar genel olarak işlem anında beyanname alınmaksızın tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir tarihi ve bu tarihten önce gerçekleştirilen gayrimenkul devir ve iktisap işlemleri nedeniyle tarh edilip tarihine kadar kesinleşmiş bulunan harçlar yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir. Karar ve ilam harçları ile her yıl maktu ödenen yıllık harçlarda, kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş yada ödeme süresi geçmemiş bulunan harçlar yeniden yapılandırma kapsamına girmektedirler. Veraset ve intikal vergisi mükellefiyetlerinde, beyanname verme süresinin son günü tarihi ve bu tarihten önce olanlar yeniden yapılandırma kapsamına girmektedirler.

3 Motorlu taşıtlar vergisi, 2014 yılına ilişkin olup, tarihinden önce tahakkuk edip ödenmeyen vergiler yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir. Son ödeme vadesi olan motorlu taşıtlar vergisinin 2 inci taksitleri yeniden yapılandırma kapsamına girmemektedir. Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında, tarihinden (bu tarih dahil) yapılan tespitlere göre kesilen ve kanunun yayımlandığı tarihinde kesinleşmiş vergi aslına bağlı olmayan kesinleşmiş olup, vadesi geçen veya ödeme süresi geçmemiş bulunan cezalar yeniden yapılandırma kapsamına girmektedirler. Ba ve Bs formlarına ilişkin cezalarda, tarihine kadar verilen beyanlar üzerinden kesinleşmiş bulunan cezalar yeniden yapılandırma kapsamına girmektedirler tarihinden sonra verilen bildirim formları nedeniyle kesilen cezalar yeniden yapılandırma kapsamına girmemektedirler. Kapsama giren idari para cezalar : 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre kesilen İdari Para Cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununa göre kesilen İdari Para Cezaları, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa göre kesilen İdari Para Cezaları, 2918 sayılı Karayolları Kanuna göre kesilen İdari Para Cezaları, 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyeti Seçimi hakkında Kanununa göre kesilen İdari Para cezaları, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halk Oyuna Sunulması Hakkında Kanununa göre kesilen İdari Para Cezaları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen İdari Para Cezaları, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre kesilen İdari Para Cezaları, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanununa göre kesilen İdari Para Cezaları, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununa göre kesilen İdari Para Cezaları, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa göre kesilen İdari Para Cezaları, Bu idari para cezalarının, idari yaptırım karar tutanağının düzenleme tarihi tarihinden (bu tarih dahil) önce olan ve kanunun yayımlandığı tarih ( ) itibariyle kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olanlar yeniden yapılandırma kapsamına girmektedirler. Yukarıda belirtilen idari cezalarının haricinde kalan diğer idari para cezaları, 6552 sayılı kanun gereği yeniden yapılandırma kapsamında değillerdir. Belediyelerce Takip Edilen Yeniden Yapılandırma Kapsamındaki Alacaklar: Vadesi tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde, 6552 sayılı kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ( ) kesinleşmiş olup, ödenmemiş bulunan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi, ile Emlak Vergisine bağlı olarak hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı ile su ihtiyacını belediyelerce tesisi edilmiş abonelerinden su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı feri (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zam ve cezalar) alacaklardan vadesi olduğu halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kesinleşmiş olup, ödenmemiş bulunan borçlar yeniden yapılandırma kapsamındadırlar. Keza İstanbul su ve kanalizasyon müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin abonelerinden olan atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların vadesi önce olduğu halde kesinleşmiş ve ödenmemiş bulunan abonelerin borçları da yeniden yapılandırma kapsamındadırlar.

4 Belediye ve Su İdaresine olan borçların yeniden yapılandırılmasındaki süre; vergi taksitlendirme talep ve ödeme süreleri içinde yapılması gerekmektedir. Başvuru, Alacak Tutarının Tespiti ve Ödeme Süreleri: 6552 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırmaya tabii olan yukarıda belirttiğimiz borçların yapılandırılması için kanunun yayım tarihini takip eden ikinci ayın sonunda tahsile yetkili kurumlara başvurmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi 30 Kasım 2014 günün tatile rastlaması nedeniyle son müracaat tarihi ilk iş günü olan günü mesai saati bitimine kadar ilgili tahsil idaresine yazılı müracaat ederek, ilgili idareye borçlarını yeniden yapılandırmaları gerekmektedir. Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine borcu olan borçları için madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla Gelir İdaresi Başkanlığının internet sahifesinden elektronik ortamda başvurabilirler. Borçları birden fazla vergi dairesine olan mükellefler, müracaatlarını her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir. Borç yapılandırmasıyla ilgili yeniden yapılandırma talep eden mükelleflerin ilgili kesinleşen borçlarıyla alakalı davaların olması halinde, söz konusu davadan feragat ettiklerine dair yapılandırma talep ettikleri vergi dairesine yazılı olarak başvurmaları şarttır. İlgili Tahsil Dairesince Alacakların Tespitinde; bu alacaklara ait faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi feri alacakların yerine bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksindeki Yİ-ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak alacak tutarı hesaplanacaktır. (Yİ ÜFE aylık değişim oranları tebliğin ekinde yer almaktadır.) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede öngörülen sürede ( tarihi mesai saati bitimine kadar) ve şartlarda ilgili tahsil idaresine başvurmaları gerekmektedir. İlk taksitin kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir. İlk taksit ödeme tarihinden itibaren başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri şarttır. Taksit ödeme gününün hafta tatiline rastlaması halinde taksit ödeme süresi, hafta tatilini izleyen iş günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir. Borçlu mükellefler dilerlerse, borçlarını peşin olarak ödeyebilecekleri gibi, mükellefin ilgili tahsil dairesine borcu olanları, yukarıda ikinci paragrafta belirttiğimiz şekilde tespit edilen borç tutarlarını; Altı eşit taksitte ödeme istemeleri halinde tepit edilen borç tutarına (1,05), Dokuz eşit taksitte ödeme istemeleri halinde tespit edilen borç tutarına (1,07) On iki eşit taksitte ödeme istemeleri halinde tespit edilen borç tutarına (1,10) On sekiz eşit taksitte ödeme istemeleri halinde tespit edilen borç tutarına (1,15) Katsayısı ile çarpılarak ve bulunan tutar talep edilen taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarları hesaplanacaktır. On sekiz aylık süresi için borç yapılandıran mükelleflerin, borç tutarı 1.15 katsayısı ile çarpılmak suretiyle bulunan tutar 18 e bölünerek ödenecek taksit tutarları bulunmaktadır. Yapılandırılmış borcunu daha erken ödeyen mükellefler, ilgili tahsil dairesi tarafından erken taksit ödeme süresi içinde bulundukları katsayı esas alınarak, yeniden borç tutarı hesaplanacak ve kalan borç tutarı bu doğrultuda düzetilerek ödenecektir. Mahsuben Ödeme; Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların, mükelleflerin vergi idaresinden olan alacaklarından mahsup etme imkanı getirilmiştir. Yeniden yapılandırmadan borcu bulunan mükelleflerin, vergi idaresinden iade edilecek vergi alacaklarından mahsup işleminin yapılabilmesi için mahsup için aranan belge ve şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla mahsup işlemi yapılamasına olanak getirilmiştir.

5 Kredi Kartı İle Ödeme Yapılması: 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine istinaden mükelleflerin yeniden yapılandırılan borçlarını kredi kartıyla ödeme imkanı getirilmiştir. (Vergi idaresinin anlaştığı bankalar vasıtasıyla kredi kartıyla taksit ödemeleri yapılabilir.) Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar: Maliye Bakanlığına bağlı tahsil vergi dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilmemiş bulunan ve 6183 sayılı kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle 50,00 TL tutarındaki asıl alacaklar ile aslı ödenmiş feri ödenmemiş alacaklardan 100,00 TL ısını aşmayanların tahsilinden vazgeçilecektir. Keza 120,00 TL sının altındaki idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir. (Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesi ile Kabahatler Kanunun 39 ncu maddesine/yasaklı alanlarda sigara içenlere uygulanan idari para cezaları hariç tutulmuştur.) Kanundan Faydalanma Koşulunun Kaybedilmesi : Yeniden yapılandırılan borcun, taksit ödeme sürelerinde; 2014 yılında bir taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi, takip eden yıllardaki taksit ödeme süreleri içinde, bir takvim yılında iki veya daha az taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Amme Alacaklarının tahsil Usulü Hakkındaki kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla beraber ödenmesi halinde bu kanun maddesindeki yeniden yapılandırma hakkında yararlanılacaktır. Yeniden yapılandırılan borcun ödeme taksitleri içinde ödedikleri taksit tutarları kadar af kapsamından yararlanma hakları getirilmiştir. B sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, tarihi itibariyle kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların tutarı üzerinden kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ( ) belirlenen tutarlar üzerinden %3 oranındaki vergiyi beyanname verme süreleri içinde beyan ederek ödemeleri halinde, bu tutarlar ile ödenen vergiler bilançodan düşülerek gelir tablosuna aktarılarak kanunen kabul edilmeyen gider olarak yazılmasına imkan getirilmiştir. Mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vermiş oldukları tarihli bilançolarını dikkate almaları gerekmektedir. Mükelleflerin süresinden sonra verdikleri düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançolar dikkate alınmayacaktır. Ortaklar cari hesaplarının tespitinde, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısıyla (ödünç ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklar ile ortaklara borçlu olduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını varsa açık kasa mevcudu ile beraber beyana tabi tutarları tespit ederek beyan etmeleri gerekmektedir. (ortaklar cari hesaplarının /431 hesaplarının esas alınarak ortaklardan olan net alacağın hesaplanması gerekmektedir.) Beyana esas alınacak tutarların hesabında, kasa hesabında fiili bulunmayan nakit mevcudunun bulunması ile borçlu net ortaklar cari hesabının da bulunması halinde bu iki hesap kalemlerinin birlikte beyan edileceğine ilişkin olması zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğde, kasada fiili bulunmayan tutarın hesabında beyan tarihinde azalma olması halinde, beyan tarihindeki tutarın esas alınması gerektiği, keza borçlu net ortaklar cari hesabının beyan tarihinde azalması halinde bu tutarın beyana esas alınması gerektiği, dolayısıyla tarihindeki tutarların beyana esas olarak alınmayacağına ve muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağına ilişkin örnekli açıklamalara yer verilmiştir.

6 Söz konusu tebliğin metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/ htm (Resmi Gazete: tarih sayılı) Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla; TÜRKERLER Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan

Detaylı

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR 6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI Adana, 17.11.2014 İbrahim GÜLER * Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor?

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Yeni Vergi Af Paketi ile ilgili Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM ye gönderilmiştir. Paketin başlığı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59 Ġstanbul, 16 Eylül 2014 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59 KONU : 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 1. Yapılandırma kapsamına giren borç türleri ve dönemleri nelerdir? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı 15 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/91 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Daha önceki bültenlerimizde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından

Detaylı

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone +90 (212)

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI 6111 SAYILI KANUN SUNUŞ 216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik) 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE

MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yükümlülere açılım sağlanması, Devlete olan borçlarını

Detaylı

G E N E L G E 2008-9339393...

G E N E L G E 2008-9339393... T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-744137 13.11.2008 Konu : Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 10 Kasım 2014 69471265-305-10366

Detaylı

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 Tarih 10/03/2014 Sayı 65472180-110[6402-103]-27350 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 65472180-110[6402-103]-27350 10/03/2014 Konu : Tecil

Detaylı

6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Dr. Resul KURT SGK E. BAŞMÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ info@resulkurt.com Twitter/resulkurt34 25.09.2014 www.resulkurt.com

Detaylı

Torba kanun, fiktif kasa, ortaklardan alacaklar, ticari zarar, kâr dağıtımı, tevkifat matrahı,

Torba kanun, fiktif kasa, ortaklardan alacaklar, ticari zarar, kâr dağıtımı, tevkifat matrahı, 6552 Sayılı Torba Kanun İle Fiktif Kasa Mevcudu İle Ortaklardan Alacakların Gider Yazılması Nedeniyle Yıl Sonu Bilançosunda Ticari Zarar Oluşacak Mükellefleri Kâr Dağıtımı Sırasında Bekleyen Vergisel Risk

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI

I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler Mali Tatilde İşlemeyen (Duran) Süreler Mali Tatil Kapsamında Olmayan İş ve İşlemler Mali Tatil Kapsamında Olan

Detaylı