TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede Türkiye Halk Bankası A.Ş. BANKA, satışa sunulmuş taşınmazlar GAYRİMENKUL, satıştaki gayrimenkulü almak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İSTEKLİ, gayrimenkulün satışına onay verilen gerçek ve tüzel kişiler ise ALICI olarak anılacaktır. 1. GENEL ŞARTLAR 1.1. Gayrimenkul satışlarında; açık teklif toplama, pazarlık, açık arttırma, müzayede, kapalı teklif isteme, elektronik ortamda teklif isteme veya mevzuat sisteminde izin verilen diğer satış yöntemlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılabilir. Bankanın satış yöntemini değiştirme hakkı saklıdır Satışı yapılacak gayrimenkuller elektronik ortamda Bankanın internet sitesinden, sitesinden veya ihtiyaç duyulması halinde ulusal/yerel medyada verilen ilanlar yolu ile duyurulur Bankanın satışa sunduğu gayrimenkuller herhangi bir taahhüt veya garanti olmaksızın mevcut hukuki ve fiili durumda satılmaktadır. Gerek satış şartnamesinde verilen bilgiler, gerekse basın ve internette yayınlanan her türlü ilanlar ve Bankanın gayrimenkul ile ilgili verdiği tüm bilgi ve açıklamalar taahhüt niteliğinde olmayıp genel tanıtıcı bilgi niteliğindedir. Gayrimenkuller ile ilgili olarak yayınlanan bilgiler Banka açısından herhangi bir taahhüt içermediğinden, hukuki ve fiili gerekli araştırmalar gayrimenkulün isteklisi tarafından yapılmalıdır. Fiili durum ile Banka tarafından verilen bilgilerin farklı olması halinde Bankanın herhangi bir yükümlülüğü yoktur İstekli, gayrimenkulün mevcut durumunu, (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve aidat-prim borçları, lojman olarak tahsis, kiracı, işgal, hasar, tapu kaydı, hisse, alan(m²), imar, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler vb. durumları) üzerindeki yükümlülükleri, eksiklikleri ve borçları ile birlikte görmüş, gayrimenkul ile ilgili resmi kayıtlar dahil her türlü incelemeyi yapmış ve kabul edilmiş sayılır. İstekli bu nedenlerle gayrimenkulün alımından vazgeçemeyeceği gibi Bankadan bu nedenler ile ilgili herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder Banka 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na tabi olmadığından, satışı yapıp yapmamakta veya satışı uygun gördüğü şartlarda dilediği istekliye yapmakta veya iptal etmekte, satış yöntemini değiştirmek konusunda serbesttir. Bankanın teklif alındıktan sonra satıştan vazgeçmesi halinde isteklilerin yatırmış oldukları teminatlar kendilerine iade edilecektir. İstekliler, teminatın yatırılması ile iade edilmesine kadar geçen süreye ait faiz, tazminat vb. herhangi bir talep hakkı olmadığını kabul eder Banka gerekli gördüğü durumlarda teminat tutarını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İstekli, Banka tarafından kendisine bildirilen tutar kadar teminatında değişiklik yapmak zorunda olduğunu kabul eder. 1

2 1.7. İstekliler tarafından verilecek tekliflerin, belirtilen teklif toplama süresinin sonuna kadar Banka ya iletilmesi gerekmektedir. Tekliflerin herhangi bir nedenle Bankaya ulaşmaması, postadaki gecikmeler, elektronik ihalede internet, telefon ve GSM hatlarındaki sorunlar ve yanlış kullanıcı şifresi girilmesi sonucu hesabın bloke olması sebebiyle teklif verilememesi halinde istekli, Bankayı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağı ve herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Teklif toplama süresinin bitiminde iletilen teklifleri kabul edip etmeme Bankanın takdirindedir Banka uygun bulduğu takdirde gayrimenkulü, teklif toplama süresi içinde satma hakkına sahiptir İsteklilerin başvurularında verdikleri bilgilerin hatalı olması nedeniyle açık adrese posta yolu ile veya faks, e-posta, telefon ile yapılan tebligatlardaki gecikmeler sonucu istekliye ulaşılamaması veya geç ulaşılmasından Banka sorumlu değildir. İstekli bu konuda hiçbir itiraz hakkı olmadığını kabul eder. 2. KATILIM KOŞULLARI 2.1. Satışlara katılım için isteklilerin, gayrimenkule ait muhammen satış bedelinin %3 ü tutarındaki geçici teminat bedelini en yakın Banka Şubesine veya sitesindeki Geçici Teminat Yatırma menüsünden yatırmaları gerekmektedir. İstenilen geçici teminat nakit olarak, kredi kartıyla veya diğer banka teminat mektubuyla (Bankamız teminat mektubu hariç) yatırılabilir. Geçici teminat tutarını yatırmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacak olup, teklif her koşulda geçersiz kabul edilecektir. İstekli geçici teminatı yatırmadan teklifi ile ilgili hiçbir hak iddiasında bulunamaz Satışlara katılım için Gayrimenkul Satış Şartnamesinin, Gayrimenkul Satışı İdari Şartnamesinin ve Teklif Mektubunun doldurulup her sayfası imzalanarak, aşağıdaki belgeler ile birlikte en yakın Bankamız Şubesine veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı (Söğütözü Mahallesi, 2. Cad. No:63 Söğütözü) adresine gönderilmesi şarttır. Postadaki gecikmelerden Banka sorumlu olmayacaktır. Gönderilmesi Gereken Belgeler: Gayrimenkul Satış Şartnamesi Gayrimenkul Satışı İdari Şartnamesi Teklif Mektubu Geçici Teminat Yatırma Dekontu Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi Noterden Düzenlenmiş Vekaletname (vekaleten teklif verme söz konusu ise) Teklif veren firma ise; Yetki Belgesi İmza Sirküleri Ticaret veya Sanayi Oda Kayıt Belgesi 2.3. Banka, teminat bedelini ödemiş olsa dahi teklif vermesini uygun görmediği isteklilerin satış ve ihalelere katılımına izin vermeme, satış yapmama ya da tekliflerini iptal etme yetkisine sahiptir. 2

3 3. TEKLİF VERME Bankaca satışa çıkarılan gayrimenkullere T. Halk Bankası A.Ş. Gayrimenkul Satışı İdari Şartnamesinin C maddesinde belirtilen usullerle teklif verilebilir. 4. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SATIŞ 4.1. Teklif verme süresi sona erdikten sonra, ihale sürecinde verilen teklifler Banka tarafından incelenir. Satış işlemlerine, tekliflerin Banka yetkili kurulları tarafından onaylanması sonrasında başlanılır Teklifi onaylanan İstekliye onay bilgisi iletilir ve bundan böyle Alıcı konumuna gelmiş olur. Alıcılar, kendilerine bildirilecek olan şubeye şahsen veya bu hususta yetkili olan temsilcisi/vekili aracılığı ile derhal başvurarak satış işlemini gerçekleştirebileceklerdir. Alıcı, Banka tarafından onay tebligatında belirtilen sürenin bitimine kadar teklif bedelinin tamamını veya taksitli satışlarda belirtilen peşinatı yatıracaktır. Tanınan süre içinde alıcı tarafından kaynaklanan bir neden ile satış gerçekleştirilemez ise Banka tarafından uygun bulunursa alıcıya, gecikme bedelini ödemesi şartıyla ek süre verilebilir veya ek süre uygun bulunmaz ise ihbar ve ihtara gerek kalmadan alıcı satın alma hakkından vazgeçmiş sayılır, satış iptal edilir ve geçici teminat bedeli Bankaca irat kaydedilir. Alıcı bu hususta hiçbir itiraz hakkı olmadığını peşinen kabul eder. İstekli hiçbir şekilde ihalenin yapıldığı veya teklifin verildiği andan kendisine ihalenin sonucunun bildirileceği süreye kadar teklifinden vazgeçemez. İstekli bu süre zarfında teklifinden vazgeçtiği takdirde geçici teminatının Bankaca irad kaydedilmesini peşinen kabul etmiş sayılır Gecikme bedeli, yatırılmayan tutar için T.C.M.B avans faiz oranından düşük olmamak üzere Bankanın uygun göreceği temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanarak müşteriden tahsil edilir Verilen sürede satış gerçekleşmez ise Banka diğer isteklilere teklif götürme ve yeni tekliflere göre hareket etme hakkına sahiptir Satış Şartnamesinde belirtilen satış şekli sonucunda satışına karar verilen gayrimenkuller, peşin olarak satılabileceği gibi, Banka yetkili kurullarınca karar verilmesi durumunda; alıcıya Bankadan kredi kullandırmak suretiyle kredili veya vadeli satış da yapılabilecektir Satışın peşin, Bankadan kredi kullanmak suretiyle kredili veya vadeli olması durumunda, satışın hangi istekliye yapılacağına Banka karar verecek olup, teklif sahipleri bu konuda hiç bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder Peşin ve Kredili satışlarda tapu ve harç masraflarında Bankaca satış bedeli üzerinden oluşan (Binde 20) lik kısmı karşılanacak, bunun dışında doğacak diğer sair bütün vergi ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir. Genel Kredi Sözleşmesi/Kredi Sözleşmesine ait her türlü vergi, resim ve harçlar da Alıcıya aittir. Ayrıca gayrimenkulün satışından kaynaklanan döner sermaye ücreti de alıcı tarafından ödenecektir. 3

4 4.8. Vadeli satışlarda; Banka tapu devrinin yapıldığı yıla ait harçlar üzerinden değil, ihale sonrasında Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin tanzim yılına ait değerlendirmeli bedel veya satışa esas bedel üzerinden harç ödemesi yapacaktır. Tapuda ferağın verileceği devir tarihine kadar 492 sayılı Harçlar Kanunu nun 63.maddesinin a-b-c- ve d fıkraları hükümlerine göre matrahtaki veya harç oranındaki yükseltmeler nedeniyle artacak harç tutarının tamamı ALICI tarafından ödenecektir. Ayrıca tapu devri yapılmadan belediyeden ilgili gayrimenkule ilişkin olarak alınacak son rayiç bedelin, satış bedelinden düşük olması halinde satış bedeli üzerinden, fazla ise rayiç bedel üzerinden harç ödemesi yapılacak olup, satış bedelinden yüksek olan rayiç bedel ile satış bedeli arasındaki harcın tamamı Alıcıya ait olacaktır. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine ve Satış Protokolüne ait her türlü vergi, resim ve harçlar ile bu satıştan kaynaklanan her türlü vergi ve masraflar Alıcıya aittir Satışına karar verilen gayrimenkulün, satış bedelinin alıcı tarafından taksitle ödenmesinin tercih edilmesi durumunda, belirlenen satış bedelinin en az %25 i nakden ve peşin tahsil edilir. Kalan bakiyeye satılan gayrimenkulün türüne göre( işyeri, fabrika, arsa, konut, vs) Bankamız ilgili birimleri tarafından belirlenecek vade ve faiz oranı üzerinden vade farkı uygulanacaktır. (Vadeden dolayı oluşacak BSMV vergisi %25 peşinatla birlikte peşin tahsil edilecektir.) Kredili satışlarda; teklif bedelinin en az % 25 i nakden ve peşin olarak tahsil edilecek, bakiye borç akdedilecek Bankamız KREDİ SÖZLEŞMESİ çerçevesinde istendiği takdirde vadelendirilebilecektir Kredili satışlarda Bankamız KREDİ SÖZLEŞMESİ çerçevesinde borçlandırılarak belirlenecek taksit sayısı ve bedeli, Kredi Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. Bu tarihten sonra vadesinden önce Alıcı tarafından borç kapatma talebi olduğu takdirde, bakiye bedelinden vadesinden önce ödeme yapılması nedeniyle herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Bu konuda Alıcı Bankadan herhangi bir hak ve/veya talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder Vadeli olarak yapılacak satışlarda, 2(iki) taksitin üst üste ödenmemesi ve taksitlerin 2(iki) kez vadesinde ödenmemesi halinde bakiye borcun tamamı ihtara gerek kalmaksızın muaccel olur ve borcun tamamına sözleşmede yazılı hükümler uygulanır. Banka tarafından yasal işlemlerin başlatılmamış olması, borçluya herhangi bir hak sağlamaz Vadeli satışlarda satılan taşınmazın zilyetliğinin Alıcıya devrine kadar geçen sürede gayrimenkule ait vergi ve gayrimenkule ait diğer borçlar BANKA tarafından ödenerek borçsuz devredilecektir. a- Zilyetlik Devrinden (gelecek yıl/yıllarda [taksit vadesi süresince] ) sonra doğacak Emlak ve Çevre Temizlik vergileri ve benzeri her türlü vergi yükümlülükleri Alıcıya aittir ve Alıcı tarafından ödenecektir. Bu yükümlülükler mülkiyet hakkı veya herhangi bir nedenle Banka tarafından ödenmesi halinde, bu ödemeler alıcı tarafından Bankaya derhal ödenir. Ödemede meydan gelebilecek gecikmelerde Bankanın uygun göreceği faiz oranı üzerinden faiz ve ferileri alıcı tarafından ödenecektir. b- Vadeli satışlarda, Banka satış değeri üzerinden uygun gördüğü sigorta şirketlerine taşınmazı dilediği risklere karşı sigorta ettirebilir. Sigorta prim ücretleri her halükarda Alıcıya ait olup alıcıdan tahsil edilecektir. Kredi kullanılması halinde kredinin vadesi boyunca alıcı gayrimenkulü kredi sözleşmeleri kapsamında sigorta ettirecektir. 4

5 4.14. Tapu devir tarihinden itibaren gayrimenkulle ilgili ortaya çıkacak her türlü gider alıcıya aittir. Alıcı, Bankanın abonelik borçları (elektrik, su, doğalgaz ve diğer abonelikler) ile ilgili idareler nezdinde Bankanın yazılı onayını almaksızın herhangi bir işlem yapamaz. Gayrimenkulün Banka mülkiyetine geçmeden önceki dönemlere ait masrafları borçları Bankamız sorumluluğunda olmayıp Banka bu borçları ödeyip ödememekte serbesttir. Ödenmemesi halinde alıcı Bankadan herhangi bir talepte bulunamaz Alıcı, doğrudan veya dolaylı olarak gayrimenkulde kiracı veya işgal eden durumunda ise Bankanın talep ettiği geçmişe dönük kira veya işgal tazminatını ve gayrimenkulü kullandığı süre içerisinde ödemesi gereken vergi, fatura vb. borçlarını ödemedikçe ve/veya bu kira ve işgal tazminatı dava konusu olup Mahkeme ce verilen karar kesinleşmedikçe ve davanın Banka lehine sonuçlanmış olması halinde kirayı veya işgal tazminatını icra ve/veya mahkeme masraflarıyla birlikte ödemedikçe tapu devrini talep etmeyecek ve Bankayı buna zorunlu tutmayacaktır İhaleye çıkarılan bir gayrimenkulün henüz resmi merciler tarafından Bankaya teslim edilmemiş olması durumunda, alıcı resmi mercilerin gayrimenkulü Bankaya teslim edeceği tarihe kadar beklemeyi kabul etmiş sayılır. Banka bu gayrimenkulleri dilediği takdirde ihale dışı bırakabilir İstekli, bu şartnamede yer alan adresini kanuni ikametgâh edindiğini beyan eder; sözü geçen adrese yapılacak tebligatın şahsına yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmasa bile tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanunu nun 21. maddesinin uygulanmasını; adresinin değişmesi halinde noter kanalıyla adres değişikliğini Bankaya bildirmedikçe bundan doğabilecek zarardan Bankayı hiçbir surette sorumlu tutmayacağını, Bankaya karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İstekli kendisine yapılacak tebligatın postadaki gecikmeler veya adres değişikliği nedeniyle geç ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından Bankanın herhangi bir sorunluluğu olmayacağını bu konuda hiçbir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder İstekliler bu şartnameyi görmüş, okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. İstekliler, iş bu şartnameyi görüp, okuyup incelediklerini ve içeriğini anlayıp, tüm hükümlerini kabul ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır..../.../20... TEKLİF VERİLEN GAYRİMENKULÜN ADRESİ TEKLİF VERENİN VKN/ TCKN : ADI SOYADI(ÜNVANI) : EV TEL : İŞ TEL : CEP TEL : FAX : ADRESİ : İMZA: Bütün bilgiler eksiksiz doldurulacaktır 5

6 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Teklif Verme Tarihi: Gazete satış ilanı tarihinden itibaren ihale tarihine kadar her iş günü saat 17:00 ye kadar imza karşılığı ilanda ilgili şube olarak belirlenen Şubeye teslim edilecektir. İhale Gün ve Saati: Kapalı teklif isteme yöntemiyle yapılan ihaleler / /, günü, saat de yapılacaktır. Elektronik ihaleler /../ tarihi saat ile / /. tarihi saat. arasında yapılacaktır. A- İhale günü ilgili gayrimenkulün satışının gerçekleşmemesi halinde söz konusu gayrimenkulün satışına Bankaca belirlenen süre boyunca devam edilecektir. Bankamız tarafından yapılan gayrimenkul satış işlemi BSMV ye (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) tabi tutulacak olup, satış işleminden KDV (Katma Değer Vergisi) ödenmeyecektir. Satış İşleminden doğacak BSMV Alıcı tarafından ödenecektir. B- Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından satışına karar verilen ve EK 1 de özellikleri ve nitelikleri liste halinde gösterilen gayrimenkuller, Peşin, Bankamızdan kredi kullanılmak suretiyle kredili veya vadeli olmak üzere ve kapalı zarf usulü teklif alınmak ve sonrasında Bankaca gerek görülmesi halinde teklif sahipleri (Alıcılar) arasında açık arttırma yapılmak suretiyle veya elektronik ihale yöntemiyle satışa sunulmuştur. C- Bankamızca ihaleye çıkarılan gayrimenkullere aşağıdaki usullerde teklif verilebilir. 1- Şubeler Aracılığı İle Teklif Verme Kapalı teklif isteme yöntemiyle ihalesi yapılacak gayrimenkullere tekliflerin bu usulde verilmesi gerekmektedir. Teklif sahipleri, teklif dilekçesine satın almayı düşündükleri taşınmazla ilgili tüm tapu bilgilerini, açık adresini yazacak ve teklif ettiği tutarı (peşin, Bankamızdan kredi kullanılmak suretiyle kredili veya vadeli) rakam ve yazı ile belirtecektir. Teklif Dilekçesi imzalanıp zarfa konulacak ve zarfın üzerine TEKLİF ibaresi yazılacaktır. Gayrimenkul Satış Şartnamesinin ve Gayrimenkul Satışı İdari Şartnamesinin ilgili yerleri doldurulup imzalanacak, geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge ve teklif veren eğer tüzel kişi ise ihale yılı Ticaret Odası Sicil Belgesi, temsil eden şahısların tasdikli vekaletname ve imza sirküleri zarflanarak üzerine BELGE ibaresi yazılacaktır. Ayrıca gerçek kişilerde TC kimlik numarasını içeren kimlik fotokopisi de belgelerin içine konulacaktır. Hazırlanan her iki zarf dış zarfa konup üzerine SATIŞ TEKLİFİ ibaresi yazılıp kapatılacaktır. Teklifler, gazete satış ilanı tarihinden itibaren ihale tarihine kadar her iş günü saat 17:00 ye kadar kapalı zarf içerisinde ilanda belirtilen ilgili Şubesine/Bölge Koordinatörlüğü ne elden teslim edilecektir. İlanda ilgili şubesi/bölge Koordinatörlüğü olarak görünen sütunda Genel Müdürlük ibaresi var ise teklifler Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 18. Kat (Söğütözü Mah. 2. Cadde No:63 Söğütözü/ANKARA) adresine elden veya posta ile gönderilecektir. İhale günü saat ye kadar (Elden veya vb. kanallarla) Bankaya ulaşmayan teklifler dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Banka sorumlu olmayacaktır. 6

7 Herhangi bir gayrimenkule birden fazla teklif geldiği takdirde en yüksek teklif bedelinden başlamak üzere teklif sahipleri arasında açık arttırma usulü ile satış yapılacaktır. Teklif sahipleri ihale gün ve saatinde İlgili İhale Komisyonunun toplanacağı adreste hazır bulunacaktır. Banka gerektiğinde açık artırma yapmaksızın da ihaleyi dilediği teklifi esas alarak sonuçlandırabilir. İhale başladıktan ve zarflar açıldıktan sonra katılımcılar ihaleye kesintisiz devam edeceklerdir. Katılımcıların kendi aralarında komisyon dışında görüşmelerine kesinlikle izin verilmeyecek olup, böyle bir istekte bulunmayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. 2. İnternet Aracılığı İle Teklif Verme İstekliler sitesinden satıştaki gayrimenkulleri inceleyerek teklif vermek istediği gayrimenkule TEKLİF VER butonundan teklif verebilir. İstekli tarafından girilmiş olan teklif Bankanın ilgili bölümü tarafından değerlendirilir ve teklif satılabilir değerler içinde ise istekliye , telefon veya faks yolu ile teklifin değerlendirmeye alınabileceği, ancak bunun için geçici teminat bedelinin yatırılarak gerekli evrakların ilgili bölüme gönderilmesi gerektiği bilgisi verilir. Eğer söz konusu gayrimenkul için ihale düzenlenecek ise ihalenin yeri, tarihi ve saati de bildirilir. İstekli evrakları kendisine en yakın Bankamız Şubesine teslim edebilir ya da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 18. Kat (Söğütözü Mah. 2. Cadde No:63 Söğütözü/ANKARA) adresine elden veya posta yolu ile iletebilir. İnternet aracılığıyla sadece ihale tarihi geçmiş ve teklif usulüyle satışına devam edilen gayrimenkullere teklif verilebilir. Henüz ihale tarihi gelmemiş gayrimenkullere internet aracılığıyla teklif verilemez. 3. E-İhale Yöntemi İle Teklif Verme Gayrimenkul Satış Şartnamesinde belirtilen evrakların Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 18. Kat (Söğütözü Mah. 2. Cadde No:63 Söğütözü/ANKARA) adresine ulaşmasından sonra, ihaleye katılması uygun bulunan istekliler için ve/veya SMS yolu ile isteklilere katılım için şifre gönderilir. İstekli bu şifrenin kişiye özel olduğunu, güvenliğinden ve gizliliğinden sorumlu olduğunu, bunların ihlali ile ortaya çıkabilecek olumsuz durumlarda Bankanın hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğünün olmadığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı kodu gerçek kişilerde TC kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasıdır. İstekli kullanıcı kodu ve şifresi ile adresinden giriş yaparak istenilen bilgileri ve zorunlu alanları eksiksiz olarak doldurur. Gayrimenkul Satış Şartnamesini okuyup kabul ettiğini işaretledikten sonra ihaleye katılabilir. 7

8 İstekliler elektronik ortamda sadece, teminat yatırmış oldukları ve Banka tarafından ihaleye katılım yetkisi verilen gayrimenkuller için teklif verebilirler. İhale Banka tarafından belirlenen başlangıç fiyatı ile açılır ve en az Bankanın belirlediği minimum artış tutarı kadar artış yapılır. Banka ihaleden önce veya ihale sırasında başlangıç fiyatını değiştirme hakkına sahiptir. İhale süresince istekli teklif verebilir. İhalede manuel teklif verilebileceği gibi otomatik artış talimatı ile de teklif verilebilir. Otomatik artış talimatı; isteklinin verdiği teklifin üzerine başka bir isteklinin çıkması durumunda, isteklinin belirleyeceği üst limite kadar olmak üzere minimum artış tutarı kadar teklifin otomatik artırılmasıdır. Verilen limit başka bir istekli tarafından geçildiğinde veya aynı tutarda teklif verildiğinde otomatik artırım gerçekleşmez. Ancak istekli ihale süresince üst limiti artırma yetkisine sahiptir. İhalede aynı tutarda teklif verilmesi durumunda, teklif verme sırasına göre ilk artıranın teklifi geçerli sayılacaktır. İhale için belirlenen bitiş saatine üç (3) saat kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin arttırılması halinde ihale saati, ihale bitiş saatinden sonra beş (5) saat uzatılır. Uzatılmış bir ihalede ihale bitimine otuz (30) dakika veya daha az zaman kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin artırılması halinde ihale 30 dakika daha uzatılacaktır. Otuz (30) dakikalık uzatmalar yeni bir teklif verilmeyene kadar devam eder. Elektronik ihalede verilen her tekliften istekliler sorumludurlar. İhaleden sonra verilen tekliflerin geri alınması veya alımdan vazgeçilmesi söz konusu olmayıp, bu tür taleplerin olması halinde istekliler yatırılan geçici teminatın irad kaydedileceğini peşinen kabul etmiş sayılır. D- İhaleye Giremeyecek Olanlar: Aşağıdaki şahıslar doğrudan ve dolaylı olarak ihalelere katılamazlar: a) Bankanın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, b) İhale konusu işle ilgili olarak her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak ve denetlemekle görevli olanlar, c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların anne, baba, eş ve çocukları, d) (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan şahısların ortakları ile şirketleri (Bu şahısların Yönetim ve Denetim Kurullarında görevli olmadıkları Anonim Şirketler hariç), e) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevlerden ayrılmış olanlar (Ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl süreyle doğrudan veya dolaylı olarak), f) Bankanın diğer tüm çalışanları, (lojman ve misafirhane satışları hariç) g) İlgili İhale Komisyonları tarafından ihaleden çıkarılmasına karar verilen tüm gerçek ve tüzel kişiler 8

9 E- Alıcı tarafından, Bankamızdan kredi kullanılmak suretiyle veya taksitli (vadeli) seçeneklerinin tercih edilmesi durumlarında, belirlenen satış bedelinin en az %25 i nakden ve peşin olmak kaydıyla, kalan bakiye, kredile satışlarda satılan gayrimenkulün türüne göre( işyeri, fabrika, arsa, konut, vs) Bankamız iigili birimleri tarafından belirlenecek vade ve faiz oranı üzerinden kredilendirilebilecek, Vadeli satışlarda satılan gayrimenkulün türüne göre( işyeri, fabrika, arsa, konut, vs) Bankamız İlgili birimleri tarafından belirlenecek vade ve faiz oranı üzerinden vade farkı uygulanacaktır. F- Peşin veya Bankamızdan kredi kullanılmak suretiyle yapılacak satışlarda ihaleye katılan teklif sahibi adına, (kişi ve kurum/ kuruluşlara) tapu devri yapılacak olup, sonradan üçüncü kişilere devredilmesi ancak Bankanın onay vermesi halinde yapılabilecektir. İhaleye katılan kişi ve kurum/kuruluşlar bu şartı peşinen kabul etmiş sayılırlar. G- İhale öncesi muhammen bedelin %3 oranında yatırılan geçici teminat tutarı; 1-İhaleyi kazanan kişi/kurumun geçici teminatları; İhale tutarından düşülerek kalan para tahsil edilebilir. İhale tutarının tamamı tahsil edildikten sonra ilgiliye ödenebilir, geçici teminat kredi kartıyla yatırıldı ise kredi kartına iade edilebilir. İhale tutarının tamamı tahsil edilmeden hiçbir sebeple geçici teminat geri ödenmeyecektir. 2- İhalede en yüksek teklifi veren ilk üç (3) kişiden 2. ve 3 üncü kişilerin teminatları; Peşin satışlarda, satış yapılan kişiye tapu devri yapıldıktan, Kredili/Vadeli satışlarda ise Sözleşme düzenlendikten sonra, iade edilebilir, geçici teminat kredi kartıyla yatırıldı ise kredi kartına iade edilebilir. 3- İhaleye iştirak eden diğer katılımcıların geçici teminatları ise 2 iş günü içerisinde iade edilebilir, geçici teminat kredi kartıyla yatırıldı ise kredi kartına iade edilebilir. Müşteri geçici teminat tutarının iadesi için aradan geçecek süre için Bankadan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Gayrimenkul Satışı İdari Şartnamesini imzalayan teklif sahipleri bu şartnameyi görmüş, okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Teklif Sahibinin VKN/ TCKN : Adı Soyadı (Ünvanı) : Telefon : Fax No : Geçici Teminat : Adresi : Türkiye Halk Bankası A.Ş. İmzası :.../.../20... Bütün bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. 9

10 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş....ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE TEKLİF MEKTUBU (İç Zarf) GAYRİMENKUL SERİ NO:.... Aşağıda Tapu Bilgileri ve adresi belirtilen Taşınmazı Bankanız şartnamesinde belirtilen şartlar kapsamında; A. TEKLİF BİLGİLERİ: PEŞİN TEKLİF İÇİN 1. Peşin Teklif: (...)TL. 2. Vadeli Teklif Tutarı (Toplam) : (.. )TL. Peşinat ( Teklif tutarının en az %25 i olmalıdır) : (...)TL. VADELİ TEKLİF İÇİN Taksit Adedi : (.) Ödeme Sıklığı : (.) Ödemesiz Dönem : (.) Vade farkından doğacak BSMV vergisi nakden ve peşin olmak kaydıyla satış şartnamelerinde belirtilen şartlar kapsamında ödemeyi taahhüt ederim. 3. ABD $ / EURO Peşin/Vadeli: (...) Bedel ile satın almayı teklif ve taahhüt ediyorum. (Bankamızdan Kredi kullanmak suretiyle / Vadeli satışlarda faiz oranı Bankamız tarafından belirlenecektir.) B. TAŞINMAZ BİLGİLERİ: *Adres : *İl/İlçe : *Ada/Parsel : *Bağımsız Bölüm No :.../.../...20 Teklif Sahibi Adı Soyadı İmza C. TEKLİF VEREN ŞAHIS/FİRMA BİLGİLERİ: * TCKN/VKN/ YKN : *Teklif Sahibi Adı Soyadı/Firmanın Ünvanı : *Adres : *Telefon : *Fax : Not: A. Bölümünde sadece bir madde doldurulması; B. ve C.Bölümlerinde ise tüm alanların MUTLAKA doldurulması mecburidir. Not: Teklif İç Zarfımızda bulunan maddelere ek olarak yazılacak maddeler dikkate alınmayacak olup şekil şartına uyulmadığı gerekçesiyle teklif işleme alınmayacaktır. 10

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş...ŞUBESİ GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş...ŞUBESİ GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş....ŞUBESİ GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ l. Bankacılık Kanunu gereğince elden çıkarılması gereken ve ihtiyaç fazlası taşınmazlar, kapalı zarf ile teklif alma ve sonrasında Bankaca

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ GAYRİMENKULE İLİŞKİN BİLGİLER l. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. olarak anılacaktır.) mülkiyetinde

Detaylı

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İşbu şartname Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii AŞ. nin mülkiyetinde bulunan, Trabzon İli, Yomra İlçesi, G43B03D4A Pafta, 21

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ GAYRİMENKULE İLİŞKİN BİLGİLER l. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. olarak anılacaktır.) mülkiyetinde

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ 1. SATIŞA KONU YAPIYA AİT BİLGİLER Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. veya İŞVEREN olarak anılacaktır.)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede satıcı; Türkiye Halk Bankası A.Ş.; BANKA, satışa sunulmuş

Detaylı

Banka tarafından gayrimenkuller Başlangıç Bedeli üzerinden satışa sunulacaktır.

Banka tarafından gayrimenkuller Başlangıç Bedeli üzerinden satışa sunulacaktır. AKBANK T.A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İşbu şartname, AKBANK T.A.Ş. (Kısaca Banka olarak anılacaktır) mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulmuş olan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenler. Şartnamede

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ İşbu Şartname de Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş nin maliki bulunduğu aşağıda evsafı yazılı taşınmazların satışına ilişkin esas, usul ve şartlar

Detaylı

HSBC BANK A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

HSBC BANK A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 268376 Ticaret Ünvanı : HSBC BANK A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul Sicile Kayıtlı Olduğu Yer : Esentepe Mah.

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

HSBC BANK A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

HSBC BANK A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 268376 Ticaret Ünvanı : HSBC BANK A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul Sicile Kayıtlı Olduğu Yer : Esentepe Mah.

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

İŞTİRAKLER VE GAYRİMEKULLER DAİRE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL MÜZAYADESİ

İŞTİRAKLER VE GAYRİMEKULLER DAİRE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL MÜZAYADESİ İŞTİRAKLER VE GAYRİMEKULLER DAİRE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL MÜZAYADESİ T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İştirakler ve Gayrimekuller Daire Başkanlığı GAYRİMENKUL LİSTESİ AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ

Detaylı

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan MENKULLER, aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla

Detaylı

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartname ekinde TMSF (FON) nca satışa çıkarılan gayrimenkullerin tapu bilgileri, muhammen satış bedelleri, özellikleri, fotoğrafları ve gayrimenkulün görülmesini

Detaylı

RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25. Tarih:../..

RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25. Tarih:../.. RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25 Tarih:../../ TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU TAŞINMAZIN TAPU BİLGİLERİ 1-GAYRİMENKULÜN

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı Büyükdere Cad.No:143 Kat:8 Esentepe İstanbul Tel: 0212 340 22 35 Faks: 0212 275 30 26 Web: www.tmsf.org.tr/satış ilanları Tarih:../../

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ İşbu şartname Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkulün satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede satıcı; HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş. ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş. ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş. ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ İşbu şartname, T. Halkbankası A.Ş. (Kısaca Banka olarak anılacaktır) mülkiyetinde ihtiyaç fazlası olarak bulunan ve satışa sunulmuş motorlu/motorsuz taşıt

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Ek: B-2-a/1 PEŞİN SATIŞLAR İÇİN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından satışı ilan edilen, aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen gayrimenkul, ilanda

Detaylı

TİCARET BORSASINA AİT ARSA SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

TİCARET BORSASINA AİT ARSA SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ TİCARET BORSASINA AİT ARSA SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ MADDE 1 İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: 1. Mülkiyeti Ticaret Borsamıza ait taşınmaz 29.07.2016 tarih 37 nolu Meclis kararı ile satışa sunulmuş olup, İlimiz Şanlıurfa

Detaylı

TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan gayrimenkul/ler, aşağıda belirtilen

Detaylı

S.S. ÖZAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ARSA TAHSİS BELGESİ DÜZENLENMESİ / ORTAK KAYIT ŞARTNAMESİ

S.S. ÖZAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ARSA TAHSİS BELGESİ DÜZENLENMESİ / ORTAK KAYIT ŞARTNAMESİ S.S. ÖZAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ARSA TAHSİS BELGESİ DÜZENLENMESİ / ORTAK KAYIT ŞARTNAMESİ İşbu şartname, S.S. ÖZAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ (Kısaca Kooperatif olarak anılacaktır) mülkiyetinde

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ (MUHAMMEN BEDELİ AÇIKLANAN GAYRİMENKULLER) PEŞİN SATIŞLAR İÇİN

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ (MUHAMMEN BEDELİ AÇIKLANAN GAYRİMENKULLER) PEŞİN SATIŞLAR İÇİN Ek: B-2-a/1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ (MUHAMMEN BEDELİ AÇIKLANAN GAYRİMENKULLER) PEŞİN SATIŞLAR İÇİN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından satışı ilan edilen, aşağıda tapu kaydı

Detaylı

TİCARET BORSASINA AİT GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

TİCARET BORSASINA AİT GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ TİCARET BORSASINA AİT GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ MADDE 1 İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: 1. Mülkiyeti Ticaret Borsamıza ait taşınmaz 12.06.2015 tarih 25 nolu Meclis kararı ile satışa sunulmuş olup, İlimiz

Detaylı

TEKLİFLERİN VERİLMESİ :

TEKLİFLERİN VERİLMESİ : www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR BAŞLIĞIYLA YAYINLANAN LİSTEDEKİ BURSA DAKİ TAŞINMAZIN TEKLİF ALMA YÖNTEMİYLE SATIŞ PROSEDÜRÜ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İşbu şartname, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Kısaca Banka olarak anılacaktır) mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulmuş olan gayrimenkullerin satış koşullarını

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İlave ihalelerde satılacak taşınmazların Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü web sitesinde ilan edilecektir.

İlave ihalelerde satılacak taşınmazların Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü web sitesinde ilan edilecektir. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından (bundan sonra Eti Maden olarak adlandırılacaktır) İzmir İli, Konak İlçesi Umurbey Mahallesi, İşçiler Caddesinde bulunan 3169 ada, 149 no lu parsel ve üzerindeki

Detaylı

5. Tekliflerin Verilme Zamanı:

5. Tekliflerin Verilme Zamanı: T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Ek: B-2-a PEŞİN SATIŞLAR İÇİN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından satışı ilan edilen, aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen gayrimenkul, ilanda

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

34 FU 2033 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 216.012 34 FU 2034 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 237.821 34 YN 8964 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 269.116

34 FU 2033 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 216.012 34 FU 2034 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 237.821 34 YN 8964 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 269.116 KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Kooperatifimizin (S.S.İstanbul Eczacılar Üretim Temin Dağıtım Kooperatifi) demirbaşlarında kayıtlı ihtiyaç fazlası aşağıda markası ve modeli yazılı araçlar 23.09.2014

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ( bundan sonra Eti Maden olarak adlandırılacaktır) Ankara

Detaylı

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ Fon mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan gayrimenkuller aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla ve ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır. Bu şartnamede

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1. İHALE KONUSU VE ŞEKLİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Smart Finansal Kiralama A.Ş (Bundan böyle Şirket olarak anılacaktır)nin maliki olduğu Antalya ili, Kepez ilçesi, Sinan Mahallesi, Ülker Sokak,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. İLİ HATAY İLÇESİ REYHANLI MAH./KÖYÜ İRTAH PAFTA 3 ADA - PARSEL 2070 YÜZÖLÇÜMÜ 992 m² VASFI TARLA ARSA PAYI 2/119 BLOK NO - KAT NO 3 BAĞ. BL. NO. 52 NİTELİK BÜRO HİSSESİ TAM GAYRİMENKUL

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRESİ MÜZAYEDE İLANI

İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRESİ MÜZAYEDE İLANI İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRESİ MÜZAYEDE İLANI İHALE TARİHİ VE YERİ: TMSF İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRE BAŞKANLIĞI MÜZAYEDEYE ÇIKARTILAN GAYRIMENKUL LİSTESİ AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (Bundan böyle İdare olarak anılacaktır) arsaları, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat

Detaylı

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ İLİ ISPARTA İLÇESİ YALVAÇ MAH./KÖYÜ SÜCÜLLÜ MEVKİİ KÖYİÇİ PAFTA - ADA - PARSEL 6437 YÜZÖLÇÜMÜ 400 m² NİTELİĞİ ARSA ARSA

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

TOSAB BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ İSTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SANAYİ PARSELİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOSAB BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ İSTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SANAYİ PARSELİ SATIŞ ŞARTNAMESİ TOSAB BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ İSTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SANAYİ PARSELİ SATIŞ ŞARTNAMESİ TOSAB mülkiyetinde bulunan ve 1. Madde de tanımlanan gayrimenkul aşağıda

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AYAZMA EMLAK KONUTLARI KURA BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU 1) Satıcı: Adres: Atatürk Mah Çitlenbik Cad. No:4 Ataşehir / İSTANBUL İletişim: Tel:02165791515 Faks

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI ve DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ İLİ KOCAELİ İLÇESİ DARICA MAH./KÖYÜ DARICA PAFTA 29K.IVB ADA 1151 PARSEL 4 YÜZÖLÇÜMÜ 1.657,00 m² NİTELİK Dubleks Mesken

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İhalenin konusu, İdaremizde çalışan 137 si

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ÇORUM KARGI TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ÇORUM KARGI TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ÇORUM KARGI TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Çorum Kargı Toplu

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

TEKLİFLERİN VERİLMESİ :

TEKLİFLERİN VERİLMESİ : www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE KANALTÜRK BİNASINDAKİ VARLIKLARIN SATIŞI BAŞLIĞIYLA YAYINLANAN LİSTEDEKİ VARLIKLARIN TEKLİF ALMA YÖNTEMİYLE SATIŞ PROSEDÜRÜ Tasarruf Mevduatı Sigorta

Detaylı

KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR.

KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ KONUT MÜZAYEDESİ 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. 150.000TL den

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.) ALT GELİR GRUBU (2+1) BAŞVURU ŞARTLARI Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Projeye başvuru yapabilmek için,

Detaylı

SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ ATAŞEHİR / İST.

SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ ATAŞEHİR / İST. T.Emlak Bankası A.Ş. Munzam Sos. Güv. ve Yardım Vakfı MADDE 1-KONU ve KOD: SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ ATAŞEHİR / İST. 1.1-İstanbul ili, Ataşehir (Kadıköy) ilçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 1882 ada, 1 nolu

Detaylı

GAYRİMENKUL SATINALMA TEKLİF MEKTUBU

GAYRİMENKUL SATINALMA TEKLİF MEKTUBU Ek: 4 GAYRİMENKUL SATINALMA TEKLİF MEKTUBU T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI NA Bankanız tarafından satışa çıkarılan,... İli,... İlçesi,... Mahallesi/Köyü,... Caddesi/Mevkii,...

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ GAYRİMENKULE İLİŞKİN BİLGİLER l. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. olarak anılacaktır.) mülkiyetinde

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ S O B A T R 1 0 BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ İşbu BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme )... adresinde yerleşik... ( Müşteri ) ile... adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş.... Şubesi ( Banka )

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı