Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...4 Çevre Korumaya Katkýnýz...6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....7 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir?...12 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý...13 Koruyucu Folyo...13 Temizlik ve Bakým...13 Soðutma Bölmesinin Ayrý Kapatýlmasý...14 Uzun Süre Evde Bulunmamak...14 Doðru Isý Soðutma Bölmesinde Derin Dondurucuda...15 Isý Ayarý...15 Isý Göstergesi Olasý Isý Ayar Deðerleri...16 Sinyal...17 Isý Derecesi Alarmý Kapak Alarmý...17 Sinyal Sisteminin Açýlmasý...17 Sinyalin Önceden Kapatýlmasý SüperFrost ve DynaCool Kullanýmý...18 SüperFrost Fonksiyonu...18 DynaCool m...19 Soðutma Bölmelerinden Yararlanma...20 Farklý Soðutma Bölmeleri...20 Soðutucu Ýçin Uygun Olmayan Besinler...21 Besinleri satýn alýrken þunlara dikkat ediniz: Besinlerin Doðru Yerleþtirilmesi...21 Meyve ve Sebze...21 Ambalajsýz hayvansal veya bitkisel besinler...22 Protein Zengini Besinler...22 Et...22 Dolap Ýçi Düzeni...23 Raf Yerlerinin Deðiþtirilmesi...23 Bölünmüþ Raflar Raflarýn/Þiþe Rafýnýn Yerinin Deðiþtirilmesi...23 Þiþe Desteði Ayarý

3 Ýçindekiler Derin Dondurma ve Saklama...25 En Yüksek Dondurucu Kapasitesi...25 Taze Besinlerin Dondurulmasýnda Neler Olur? Hazýr Derin Dondurulmuþ Gýdalarýn Saklanmasý...25 Gýdalarýn Dondurulmasý...26 Þunlara Dikkat Ediniz...26 Ambalaj Yerleþtirmeden Önce...27 Yerleþtirme...27 Dondurulmuþ Besinlerin Çözülmesi...27 Buz Küplerinin Hazýrlanmasý...28 Ýçeceklerin Hýzlý Soðutulmasý...28 Otomatik Eritme...29 Soðutucu...29 Derin Dondurucu...29 Temizlik ve Bakým...30 Dolap Ýçi, Aksesuar Dýþ Yüzeyler...32 Havalandýrma Kafesleri...33 Kapak Contasý...33 Aktif Kömür Filtre Aktif Kömür Filtrenin Deðiþtirilmesi Ne Yapmalý, eðer...?...35 Seslerin Sebepleri...38 Müþteri Hizmetleri/Garanti Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý...39 Elektrik Baðlantýsý...40 Yerleþtirme Bilgileri...41 Cihazýn Kurulma Yeri...41 Ýklim Sýnýfý...41 Hava Giriþ-Çýkýþý Cihazýn Yerleþtirilmesi...41 Cihazýn Ayak Ayarý Cihaz Ölçüleri...43 Kapak Açma Yönünün Deðiþtirilmesi...44 Kapaklarýn Ayarý Cihazýn Montajý

4 Cihazýn Tanýtýmý a Tüm cihaz için Açma Tuþu ve Soðutma Bölmesi için ayrý Açma-/Kapama-Tuþu b DynaCool-Tuþu (Dinamik Soðutma) ve Kontrol Iþýðý c Soðutma Bölmesi Isý Ayar Tuþu d Soðutma Bölmesi Isý Göstergesi e Derin Dondurucu Isý Göstergesi f Derin Dondurucu Isý Ayar Tuþu g SüperFrost-Tuþu ve Kontrol Iþýðý h Sinyal Sesi Kapatma Tuþu ve Kontrol Iþýðý i Tüm Cihaz için Ana Açma-/Kapatma Tuþu 4

5 Cihazýn Tanýtýmý a Derin Dondurucu Rafý b Vantilatör c Tereyaðý- ve Peynir Rafý d Soðutma Bölmesi Rafý e Yumurta Rafý/Raf f Active AirClean Filtre Haznesi g Ýç Aydýnlatma h Eriyen buzlarýn aktýðý oluk ve çýkýþ deliði i Þiþe Desteði j Þiþe Rafý k Meyve- ve Sebze Çekmeceleri 5

6 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Cihaz nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan ambalajý sayesinde korunur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tasarrufu saðlandýðý gibi çöp oluþumu da azaltýlmýþ olur. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Eski dolabýnýz evden çýkarýlýncaya kadar soðutucu borularýnýn zarar görmemesine dikkat ediniz. Ancak bu þekilde boru içindeki soðutucu maddesinin ve kompresördeki yaðýn çevreye zarar vermeden kurallara uygun bir biçimde ortadan kaldýrýlmasý saðlanabilir. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu soðutucu yasal güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve cihaza zarar verebilir. Cihazýnýzý kullanmadan önce Kullanma Kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Burada montaj, güvenlik, kullaným ve bakým hakkýnda önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve icabýnda cihazýn sizden sonraki sahibine veriniz! Kullaným Kurallarý ~ Bu cihaz sadece evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlabilir, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve diðer benzeri çalýþma yerlerinde çiftliklerde otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve benzeri diðer ortamlarda. Bunun dýþýndaki kullaným amaçlarýna izin verilemez ve tehlikelidir. Üretici firma kurallara aykýrý veya yanlýþ kullanýmdan doðan zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklar hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceðini anlayacak yaþta olmalýdýr. ~ Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna ve dolabýn kapaðýna asýlmalarýna asla izin vermeyiniz. Bu cihaz dýþ alanda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Soðutucunuzu sadece evde besinlerin soðutulmasý ve saklanmasý veya dondurulmuþ besinlerin ve taze besinlerin dondurulmasý ve buz hazýrlanmasý için kullanýnýz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik ~ Soðutucuyu-/Derin dondurucuyu kurmadan önce dýþtan gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir soðutucu-/derin dondurucuyu kurmayýnýz ve çalýþtýrmayýnýz. ~ Þebeke baðlantý kablosu hasarlý ise, kullanýcý için tehlike oluþturmamasý açýsýndan bunun yetkili Miele personeli tarafýndan yenilenmesi þarttýr. ~ Cihazýnýzda Ýzobutan isimli (R600a) soðutucu bir madde bulunmaktadýr. Bu madde çevreye çok uyumlu, doðal bir gazdýr, fakat yanýcýdýr. Bu gaz Ozon tabakasýna zarar vermez ve sera etkisi yapmaz. Çevre dostu bu soðutucu madde kýsmen de olsa cihazýn motor sesini arttýrmýþtýr. Kompresörün çalýþma sesinin yanýnda tüm soðuk hava dolaþýmýnýn da sesi duyulabilir. Önlenmesi mümkün olmayan bu sesler cihazýn çalýþma gücünü hiçbir þekilde etkilemez. Cihaz taþýnýrken ve kurulurken, soðuk hava dolaþým sistemlerinin zarar görmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Dýþarý sýzacak soðutucu madde gözde yaralanmalara yol açabilir! ~ Cihazýn içindeki soðutucu maddenin miktarý bulunduðu yerin büyüklüðü ile orantýlý olmalýdýr. Borulardaki bir delinme, küçük mekanlarda parlayýcý bir gaz-hava karýþýmý oluþturabilir. Her 8 g soðutucu madde için 1 m 3 alan gereklidir. Soðutucunun içinde bulunan tip etiketinden soðutucu maddenin miktarýný öðrenebilirsiniz. ~ Cihaz ancak kullanma kýlavuzu ve montaj talimatý þartlarýna göre monte edildiði ve elektriðe baðlandýðý takdirde güvenle çalýþabilir. ~ Soðutucuyu elektrik tesisatýna baðlamadan önce tip etiketindeki baðlantý (gerilim ve frekans) deðerlerini evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazda arýzalar meydana gelmemesi için bu bilgilerin mutlaka birbirleri ile uyuþmasý gerekir. Emin olmadýðýnýz durumlarda uzman bir elektrikçiye danýþýnýz. ~ Gerekli güvenliðin saðlanamamasý nedeniyle dolabýn elektrik baðlantýsý bir uzatma kablosu veya çoklu priz yardýmýyla yapýlmamalýdýr(aþýrý ýsýnma tehlikesi). Böyle bir durumda: açýk ateþ veya parlayýcý maddelerle temasý engelleyiniz, fiþi prizden çekiniz, soðutucunun bulunduðu yeri birkaç dakika havalandýrýnýz, ve servise haber veriniz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun korumalý bir kablo sistemine baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Ayrýca bu durumu bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Üretici, eksik veya kopmuþ bir sigorta kablosu nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan mesul tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). ~ Cihazýn montaj ve bakým iþleri sadece ana firmanýn yetki verdiði uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurallara aykýrý montaj ve bakým iþleri veya tamirler neticesinde kiþi veya cihaz için ciddi zararlar oluþabilir ve üretici bundan sorumlu tutulamaz. ~ Cihazýn garanti süresi içindeki tamiri sadece üretici firmanýn yetkilendirdiði bir teknik servis tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkmýþ olacaktýr. ~ Montaj ve bakým iþlerinde cihazýn elektrikle olan baðlantýsý kesilmelidir. Bunun için aþaðýdaki þartlar yerine getirilmelidir: cihazýn fiþi prizden çekilmelidir. Bunu yaparken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. evdeki sigorta kapatýlmalýdýr. ~ Cihazýn bozuk yapý parçalarý ancak orijinal Miele-yedek parçalarý ile yenilenebilir. Ancak bu parçalar kullanýldýðý takdirde cihazýn güvenle çlýþmasý saðlanmýþ olacaktýr. ~ Cihaz ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Doðru Kullaným ~ Derin dondurulmuþ malzemeleri ýslak elle tutmayýnýz. Elleriniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! ~ Buz küplerini ve buz parçalarýný dondurucudan çýkardýktan sonra aðzýnýza almayýnýz. Dondurulmuþ malzeme çok soðuk olduðundan dudaklarýnýz veya diliniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! ~ Çözülmeye baþlayan veya çözülmüþ olan yiyecekleri tekrar dondurmayýnýz. Yiyeceklerin besin deðerlerini kaybetmeleri ve bozulmalarý nedeniyle mümkün olan en kýsa sürede tüketilmeleri gerekir. Çözülmüþ olan besinleri piþirdikten veya kýzarttýktan sonra yeniden dondurabilirsiniz. ~ Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey kutularýný ve patlayýcý maddeleri dolabýnýzda saklamayýnýz. Termostat çalýþmaya baþlarken kývýlcým çýkabilir. Bu kývýlcýmlar patlamaya sebep olabilir. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Dolabýn içinde elektrikli alet çalýþtýrmayýnýz (buz yapma cihazý gibi). Oluþan kývýlcýmlar nedeniyle patlama tehlikesi! ~ Yüksek oranda alkol içeren içecekleri, mutlaka dik ve aðzý sýkýca kapalý olarak soðutma bölgesine yerleþtiriniz. Patlama tehlikesi! ~ Þiþede veya kutularda bulunan gazlý içecekleri veya donabilecek sývýlarý derin dondurucuda saklamayýnýz. Kutu veya þiþeler patlayabilir. Yaralanma veya hasar görme tehlikesi! ~ Hýzla soðumalarý için derin dondurucuya yerleþtirdiðiniz þiþeleri en geç bir saat sonra dolaptan çýkartýnýz. Aksi halde þiþeler patlayabilir. Yaralanma veya hasar görme tehlikesi! ~ Çok fazla bekletilmiþ yiyecekler besin zehirlenmelerine yol açabilir. Saklama süresi, besinlerin tazelik derecesi, kalitesi ve soðutma derecesine baðlýdýr. Besinlerin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! Besin üreticilerinin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! ~ Aþaðýdaki iþlemleri yapmak için asla sivri uçlu ve keskin aletler kullanmayýnýz, aksi halde soðutucuya zarar verebilir ve arýzalanmasýna sebep olabilirsiniz: Buz tabakalarýnýn kaldýrýlmasý ve donmuþ besinlerin yerinden sökülmesi gibi. ~ Buzlarý eritmek için dolabýn içine asla elektrikli ýsýtýcýlar veya mumlar koymayýnýz. Soðutucunun plastik bölümleri zarar görebilir. ~ Buz çözücüler veya eritme spreyleri kullanmayýnýz. Bunlar patlayýcý gazlar meydana getirebileceðinden plastik bölümlere ve besinlere zarar verebilirler. ~ Kapak lastiðine katý veya sývý yaðlar sürmeyiniz. Dolabýn kapak lastiði zamanla delinebilir. ~ Cihazda veya kapaðýndaki raflarda katý ve sývý yað saklandýðýnda, bunlarýn dolabýn plastik kýsýmlarýna dökülmemesine dikkat ediniz. Plastik çatlayabilir veya kýrýlabilir. ~ Soðutucunun bazasýndaki havalandýrma kafesinin önünü kapatmayýnýz. Aksi takdirde hava dolaþýmý engellenmiþ olur. Elektrik tüketimi artar ve soðutucu arýzalanabilir. ~ Bu soðutucu belirli bir iklim sýnýfýna göre (oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bunun sýnýrlarýna uyulmasý gereklidir. Soðutucunun içindeki tip etiketinde iklim sýnýfý belirtilmiþtir. Oda ýsýsýnýn daha düþük olmasý soðutucunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur ve cihaz gerekli soðutma derecesine ulaþamaz. ~ Soðutucunun temizlenmesi ve buzlarýn eritilmesi için asla buhar basýnçlý bir alet kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten bölümlerine girerek kýsa devreye neden olabilir. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Çelik dolaplar için þunlar geçerlidir: ~ Dolap kapaðýnýn üstüne not kaðýtlarý, þeffaf yapýþkanlý bantlar, kapatma bantlarý veya diðer yapýþkanlý ürünler yapýþtýrmayýnýz. Dolabýn üst tabakasý zarar görür ve kirlere karþý koruyucu özelliðini kaybeder. ~ Kapaðýn çok deðerli kaplamasý çiziklere karþý hassastýr. Hatta buzdolabý mýknatýslarý bile çizilmelere sebep olabilir. Soðutucu-/Derin Dondurucunun Kaldýrýlmasý ~ Eski derin dondurucunun/soðutucunun yaylý veya sürgülü kilidini bozunuz. Böylece çocuklarýn oynarken dolabýn içinde saklanýp hayatlarýný tehlikeye sokmalarý önlenmiþ olacaktýr. ~ Eskiyen cihazýn artýk kullanýlmamasý için fiþini prizden çekiniz ve kablodan sökünüz. ~ Soðuk hava dolaþýmýný saðlayan parçalarýn hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara özellikle dikkat ediniz, örneðin: Buhar sistemindeki soðuk hava kanallarýnýn delinmemesine, Borularýn kývrýlmamasýna, Yüzey kaplamalarýnýn kazýnmamasýna. Dýþarý sýzabilecek soðutucu madde gözlere zarar verebilir. Güvenlik tavsiye ve uyarýlarýna dikkat edilmemesi neticesinde ortaya çýkabilecek hasarlardan üretici firma mesul deðildir. 11

12 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Normal Enerji Tüketimi Yüksek Enerji Tüketimi Cihaz Kurulma Yeri Havalandýrýlabilen yerlerde. Kapalý, havalandýrýlamayan yerlerde. Doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan Doðrudan güneþ ýþýðý altýnda. korunmuþ. Termostat ýsý ayarý "Yaklaþýk-sayýlar" (kademe ayarý) Termostat ýsý ayarý "kesin derece" (Dijital gösterge) Kullaným Çözme Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. Bir ýsý kaynaðýnýn yanýnda olmasý (radyatör, ocak). 20 C gibi ideal bir oda sýcaklýðý. Çevre ýsýsýnýn yüksek olmasý. Havalandýrma delikleri kapatýlmamalý ve düzenli tozlarý alýnmalýdýr. 2 ile 3 arasý ortalama ýsý ayarý. Yüksek ýsý ayarý: ýsý derecesi ne kadar düþük olursa, enerji tüketimi o kadar yüksek olur! Mahzen raf derecesi: 8 ile12 C arasý Soðutma rafý derecesi: 4 ile 5 C arasý PerfectFresh-Bölmesi: yaklaþýk 0 C Derin dondurucu rafý -18 C Þarap saklama bölmesi: 10 ile 12 C arasý Çekmeceler, raflar bölmeler fabrika teslimindeki gibi kullanýlmalýdýr. Cihazýn kapaðýný sadece gerektiðinde kýsa bir süre için açýnýz. Besinleri cinslerine göre ayýrýnýz. Sýcak yemek ve içecekleri önce cihazýn dýþýnda soðumaya býrakýnýz. Besinleri paketleri içinde veya üstlerinin kapalý olmasýna dikkat ediniz. Derin dondurulmuþ malzemeleri çözülmeleri için soðutucuya yerleþtiriniz. Hava dolaþýmýnýn saðlanabilmesi için raflarý çok doldurmayýnýz. Derin dondurucu rafý 0,5 cm kalýnlýðýnda buzlandýðýnda çözülmeye býrakýnýz. Kýþ çalýþma sisteminin mevcut olduðu cihazlarda çevre ýsýsýnýn 16 C veya 18 C dereceden yüksek olmasý halinde þalterin kapalý olmasýna dikkat ediniz! Kapaðýn sýk sýk ve uzun süreli açýlmasý = Soðutma kaybý Uzun süreli arama kapaðýn uzun süre açýk kalmasý demektir. Dolaptaki sýcak yemekler kompresörün uzun süre çalýþmasýna sebep olur (cihaz daha fazla soðutmaya çalýþýr). Soðutucu içindeki sývýlarýn buharlaþma ve yoðunlaþmasý soðutma gücünün kaybolmasýna sebep olur. Buz tabakasý dondurulacak besinlere aktarýlacak soðuðu engeller ve dolayýsýyla enerji tüketimi yükselir. 12

13 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Ýlk Kullanýmdan Önce Cihazýn nakliyesinden sonra montajýný yapmadan önce yaklaþýk 1/2 ile 1 saat arasý dinlenmeye býrakýnýz. Bu önlem cihazýn ilerdeki çalýþmasý açýsýndan çok önemlidir! Koruyucu Folyo Çelik çýtalar ve çelik aský çerçeveleri nakliyede zarar görmemesi için koruyucu bir folyo ile kaplanmýþtýr. Ayrýca çelik cihazlarýn dýþ yüzeyleri de koruyucu folyo ile kaplanmýþtýr. ^ Koruyucu folyoyu ancak cihazý yerine yerleþtirdikten sonra çekip alýnýz. Temizlik ve Bakým ^ Koruyucu folyoyu çekip aldýktan sonra çelik çýtalarý ve çelik askýlarý cihazla birlikte verilen Miele çelik bakým maddesi ile siliniz. ^ Ayrýca koruyucu folyoyu çýkardýktan sonra çelik cihazýn yan yüzeylerini Miele çelik bakým maddesi ile siliniz. Cihaz kapaklarý kolay kirlenmeyen özel bir kaplama ile kaplanmýþtýr. Cihaz kapaðýný Miele çelik bakým maddesi ile silmeyiniz! Önemli! Miele çelik bakým maddesi yüzeyde hýzlý kirlenmeyi önleyecek bir film tabakasý býrakýr! ^ Dolabýn içini ve aksesuarlarýný temizleyiniz. Bunun için ýlýk su kullanýnýz, ve daha sonra bir bezle kurulayýnýz. Aktif Kömür Filtre (Aktif AirClean Filtre) ^ Cihazla verilen aktif kömür filtreleri hazneye yerleþtiriniz ve hazneyi soðutucu içinde herhangi bir yere koyunuz ( "Aktif Kömür Filtre" böl.bak.). Cihazýn Açýlmasý Saðdaki ana tuþ ile soðutucuyu ve derin dondurucuyu ayný anda açabilirsiniz. Bunu soldaki Açma-Tuþu ile de yapabilirsiniz. ^ Saðdaki ana tuþa basýnýz. Soðutucu ýsý göstergesi ayarlanan ýsý derecesini gösterir. Derin dondurucu göstergesi ve sinyal sesi-kapatma-tuþunun kontrol ýþýðý derin dondurucu içindeki ýsý yeterli seviyeye düþünceye kadar yanýp söner. Cihaz soðutmaya baþlar ve soðutucu içindeki lamba kapak açýldýðýnda yanar. Yiyecekleri ilk defa dolabýn içine yerleþtirmeden önce ýsý derecesinin yeterli seviyeye düþmesi için, dolabý birkaç saat soðumaya býrakýnýz. Cihazýn Kapatýlmasý ^ Isý göstergelerinin ýþýklarý sönünceye kadar saðdaki ana tuþa basýnýz. 13

14 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Dolap içi lambasý söner ve soðutma motoru kapanýr. Soðutma Bölmesinin Ayrý Kapatýlmasý Dolabýn derin dondurucu bölmesi çalýþmaya devam ederken soðutma bölmesini ayrý olarak kapatabilirsiniz. Bu ayrýcalýk özellikle tatil süresi için önemlidir. ^ Saðdaki ana tuþa basýnýz. Soðutma- ve derin dondurucu bölmelerinin kontrol ýþýklarý yanar. ^ Soðutma bölmesinin ýsý göstergesinin ýþýklarý sönünceye kadar soðutma bölmesi Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Soðutma bölmesi kapanmýþtýr. Derin dondurucu ýsý göstergesinin ýþýðý yanmaya devam eder. Uzun Süre Evde Bulunmamak Cihazý uzun bir süre kullanmayacaksanýz: ^ cihazý kapatýnýz, ^ fiþi prizden çekiniz veya evdeki sigortayý kapatýnýz, ^ cihazý temizleyiniz ve ^ koku oluþmasýný önlemek için cihazýn kapaðýný biraz açýk býrakýnýz. Eðer cihaz uzun bir süre kullanýlmayacaðý için kapalý býrakýlmýþ ve temizlenmemiþ ise dolap içinde küflenmeler meydana gelebilir. Soðutma Bölmesinin Tekrar Açýlmasý ^ Yeniden Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Soðutma bölmesi kontrol göstergesinin ýþýðý yanar. Soðutma bölmesi soðumaya baþlar ve kapak açýldýðýnda dolap içi lambasý yanar. 14

15 Doðru Isý Besinleri saklamak için ýsý ayarýnýn doðru seçilmesi çok önemlidir. Mikroorganizmalar besinlerin çok çabuk bozulmasýna sebep olurlar. Isý derecelerinin doðru ayarlanmasý sayesinde bu bozulmalar önlenebilir veya geciktirilebilir. Isý derecesi mikroorganizmalarýn büyüme hýzlarýný etkiler. Düþen ýsý sayesinde geliþmeleri yavaþlar. Cihaz içindeki ýsý derecesi þu sebeplerden yükselir: kapaðýn çok sýk açýlmasý ve uzun süre açýk kalmasý, soðutucuya çok fazla miktarda yiyecek yerleþtirilmesi, dolaba yeni konulan besinlerin sýcak olmasý, dolabýn bulunduðu yerin ýsý derecesinin yüksekliði. Cihaz belirli bir iklim sýnýfýna göre (oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bu sýnýrlara uyulmasý gereklidir.... Soðutma Bölmesinde Soðutucu içerisinde 5 Cderecelik bir ýsý önerilir.... Derin Dondurucuda Taze gýdalarý dondurmak ve besinleri uzun süre saklamak için -18 C gibi bir soðutma derecesi gerekli olacaktýr. Bu ýsý derecesinde mikroorganizmalarýn geliþmeleri önemli ölçüde durur. Isý -10 C derecenin üzerine çýktýðýnda mikroorganizmalarýn sebep olduðu ayrýþma baþlar ve besinlerin dayanma süreleri kýsalýr. Bu nedenle bir kere çözülen yiyecekleri ancak piþirildikten veya kýzartýldýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. Piþirme veya kýzartma sýrasýndaki yüksek ýsýlarda çoðu mikroorganizmalar yok olurlar. Isý Ayarý Soðutma bölmesi ve derin dondurucudaki ýsý derecelerini ýsý ayar tuþu ile deðiþtirebilirsiniz. ^ Ýstediðiniz ýsý derecesi ýsý göstergesinde görülünceye kadar ýsý ayar tuþuna basýnýz. Isý derecesi devamlý deðiþir. Ayar sýrasýnda ayarlanan ýsý derecesi yanýp sönerek kendini belli eder. 15

16 Doðru Isý Isý Göstergesi Kumanda panelindeki ýsý göstergesi daima istenilen ýsý derecesini gösterir. Olasý Isý Ayar Deðerleri Isý dereceleri þöyle ayarlanabilir: Soðutma bölmesinde 1 C ile 9 C arasý. Derin dondurucuda -15 C ile -32 C arasý. En düþük ýsý deðerine ulaþmak dolabýn yerleþtirildiði alan ve oda sýcaklýðý ile baðlantýlýdýr. Oda sýcaklýðýnýn yüksek olmasý halinde en düþük ýsý deðerine ulaþmak mümkün olmayabilir. Isý göstergesi aþaðýdaki durumlarda yanýp söner: cihaz içindeki ýsý derecesi ýsý göstergesinin deðer sýnýrlarý içinde deðilse, baþka bir ýsý derecesi seçilmiþse, cihaz içindeki ýsý derecesi birkaç derece yükselirse, bu soðutma kaybýnýn bir göstergesidir. Bu kýsa süreli soðutma kaybý aþaðýdaki sebeplere dayanýyorsa, önemli deðildir: cihazýn kapaklarý bir defa uzun süreliðine açýk kalmýþsa, örneðin: çok miktarda yiyeceðin dolabý yerleþtirilmesi veya çýkarýlmasý gibi. Taze besinler henüz donduruluyorsa. Derin dondurucudaki ýsý deðeri uzun bir süre -18 C'den daha sýcak ise, besinlerin çözülmeye baþlayýp baþlamadýklarýný kontrol ediniz. Bu durumda çözülmeye baþlayan gýdalarý hemen tüketiniz! 16

17 Sinyal Derin dondurucudaki ýsý derecesinin siz farkýnda olmadan yükselmesi ve cihaz kapaðýnýn açýk kalmasý durumunda enerji kaybýný önlemek amacýyla soðutucu bir sinyal sistemi ile donatýlmýþtýr. Isý Derecesi Alarmý Derin dondurucuda ýsý derecesi çok sýcak bir dereceye yükselirse, bir sinyal sesi duyulur. Ayný anda sinyal kontrol lambasý yanýp söner. Akustik ve optik sinyal þu durumlarda devreye girer: Dolap içi yerleþtirmede veya besinler dýþarý alýnýrken içeri çok fazla sýcak hava dolduðunda. Çok miktarda gýda maddesi derin dondurucuya henüz yerleþtirildiðinde. Uzun süren bir elektrik kesintisinde. Kapak Alarmý Eðer dolabýn veya derin dondurucunun kapaðý yaklaþýk 60 saniyeden fazla açýk kalýrsa, sinyal sesi duyulur. Sinyal Sisteminin Açýlmasý Sinyal sistemi otomatik olarak daima çalýþmaya hazýrdýr. Ayrýca açýlmasýna gerek yoktur. Sinyalin Önceden Kapatýlmasý Derin dondurucu içindeki ýsý derecesi yeterli derece düþtüðünde veya cihazýn kapaklarý kapandýðýnda (kapak alarmý), sinyal sesi durur ve kontrol lambasý söner. Sinyal sesi sizi rahatsýz ederse, sinyali önceden kapatabilirsiniz. ^ Sinyal-tuþuna basýnýz. Sinyal sesi durur. Derin dondurucu içindeki ýsý derecesi yeterli soðukluða ulaþtýðýnda kontrol lambasý artýk yanýp sönmez, devamlý yanmaya baþlar. Daha sonra kontrol lambasý söner ve sinyal sistemi tekrar çalýþmaya hazýr hale gelir. 17

18 SüperFrost ve DynaCool Kullanýmý SüperFrost Fonksiyonu Taze besinleri en iyi þekilde dondurabilmek için dondurmadan önce Süper Frost fonksiyonunu açýnýz. Böylece dolaba yerleþtirilen yiyecekler hýzla donabilir ve besin deðerlerini, vitaminlerini, görünümlerini ve lezzetlerini koruyabilirler. Ýstisnalar: Daha önce dondurulmuþ gýdalarýn yerleþtirilmesi. Günde dolaba en fazla 2 kg'a kadar yiyecek konulmasý. SüperFrost Sisteminin Kapatýlmasý SüperFrost fonksiyonu otomatik olarak yaklaþýk 6 saat sonra kapanýr. Kontrol lambasý söner ve cihaz tekrar normal soðutma gücünde çalýþmaya baþlar. Derin dondurucudaki ýsý en az -18 C dereceye ulaþtýðýnda, enerji tasarrufu açýsýndan SüperFrost fonksiyonunu kendiniz de kapatabilirsiniz. ^ Kontrol lambasýnýn sönmesi için SüperFrost-tuþuna basýnýz. Cihazýn soðutmasý tekrar normal gücünde çalýþmaya baþlar. SüperFrost Sisteminin Açýlmasý Derin dondurulacak besinler dolaba yerleþtirilmeden 6 saat önce SüperFrost fonksiyonu çalýþtýrýlmalýdýr. Eðer maksimum dondurucu kapasitesinden yararlanýlmak isteniyorsa SüperFrost foksiyonu 24 saat öncesinden çalýþtýrýlmalýdýr! ^ Kontrol lambasýnýn yanmasý için SüperFrost-tuþuna basýnýz. Cihaz mümkün olan en yüksek soðutma gücünde çalýþtýðýndan, cihazýn içindeki ýsý derecesi düþer. 18

19 SüperFrost ve DynaCool Kullanýmý DynaCool m Dinamik soðutma (DynaCool) sistemi çalýþtýrýlmadýðý hallerde doðal hava dolaþýmý sebebiyle soðutucu içinde farklý soðutma alanlarý oluþur (soðuk ve aðýr hava aþaðýya çöker). Besinlerin saklanmasý sýrasýnda bu soðuk alanlardan uygun bir þekilde yararlanýlabilir ("Soðutucunun Ýyi Kullanýlmasý" bölümüne bakýnýz). Soðutucuya bir seferde büyük miktarda yiyecek ve içecek yerleþtirecekseniz (örneðin:bir toplantý için) dinamik soðutma sistemini çalýþtýrarak tüm raflarda eþit bir ýsý daðýlýmý saðlayabilir, tüm besinlerin ayný güçte soðutulmasýný temin edebilirsiniz. Isý derecesinin yüksekliði ýsý düðmesi ile ayarlanabilir. Dinamik soðutma(dynacool) sistemi ayrýca þu sebeplerden de açýlabilir: oda sýcaklýðýnýn yüksek olmasý (yaklaþýk 30 C'den itibaren) ve havadaki nemin yüksek olmasý. Aradaki vantilatör deliklerinin önü kapatýlmamalýdýr. Aksi halde dolap içindeki soðuk havanýn eþit daðýlýmý saðlanamaz. Dinamik Soðutmanýn Kapatýlmasý Dinamik soðutma sistemi çalýþýrken enerji tüketimi biraz arttýðýndan, normal þartlarda dinamik soðutmayý tekrar kapatýnýz. ^ Kontrol lambasýnýn yanmasý için dinamik soðutma tuþuna m basýnýz. Dolap kapaðý açýldýðýnda vantilatör geçici bir süre için otomatik olarak durur! Dinamik Soðutmanýn Açýlmasý ^ Kontrol lambasýnýn yanmasý için dinamik soðutma tuþuna basýnýz. 19

20 Soðutma Bölmelerinden Yararlanma Farklý Soðutma Bölmeleri Doðal hava dolaþýmý nedeniyle soðutucu içinde farklý ýsý bölgeleri oluþur. Soðuk ve aðýr hava dolabýn alt bölmelerine çöker. Besinleri dolaba yerleþtirirken bu farklý soðutma alanlarýndan yararlanýnýz! Bu dinamik soðutmalý bir cihazdýr. Devamlý çalýþan bir vantilatör sayesinde eþit bir ýsý derecesi elde edilir. Dolayýsýyla dolap içinde çok fazla farklý ýsýda bölgeler oluþmaz. En Sýcak Bölge Soðutucu içinde en sýcak bölme kapakta en üst kýsýmdýr. Bu bölmeye ekmeðe kolay sürülmesi için ve kokusunun kaybolmamasý için tereyaðý ve peyniri koyabilirsiniz. En Sýcak Bölge Soðutucudaki en soðuk bölge sebze çekmecelerinin üstüdür. Bu bölgeyi aþaðýda belirtilen dayanýksýz ve çabuk bozulabilen gýdalar için kullanýnýz, örneðin: Balýk, et, kanatlýlar, Salam ve sosis, hazýr yemekler, Yumurta- veya kremalý yiyecekler / -hamur iþleri Kek hamuru, pasta-, pizza-, kiþ hamuru, Peynir ve süt ürünleri, Son kullanma tarihine kadar en az 4 C ýsýda saklanabilen folyoya sarýlmýþ hazýr gýdalar ve diðer taze besinler. 20 Dolaba patlayýcý maddeler veya alev alabilen gazlar (sprey gibi) koymayýnýz. Patlama tehlikesi! Alkol derecesi yüksek maddeleri aðzý kapalý ve dik olarak dolaba koyabilirsiniz. Soðutucunun kapýsýna sývý yað þiþesini koymayýnýz, dökülebilir. Kapak contasýnda çatlaklar meydana gelebilir. Gýdalar dolabýn içinde arka duvara deðmemelidir. Aksi halde arka duvarda donabilirler. Dolap içinde iyi bir hava dolaþýmý saðlanabilmesi için besinleri çok sýk bir arada yerleþtirmeyiniz. Arka taraftaki vantilatörün önünü kapatmayýnýz - soðutucunun çalýþmasý açýsýndan bu çok önemlidir!

21 Soðutma Bölmelerinden Yararlanma Soðutucu Ýçin Uygun Olmayan Besinler Her türlü gýdayý soðutucu içinde saklamak mümkün olmayabilir. Bunlarýn arasýnda aþaðýdakileri sayabiliriz: Muz, avokado, papaya, patlýcan, biber, domates ve salatalýk gibi soðuða dayanýklý olamayan meyve ve sebzeler, Olgunlaþmasý gereken meyveler, Patates, Sert peynirler (Parmesan). Besinleri satýn alýrken þunlara dikkat ediniz: Besinlerin soðutucuda uzun süre dayanabilmesi onlarýn tazeliðine baðlýdýr. Yiyeceklerin soðutma zincirini mümkün olduðu kadar bozmamaya çalýþýnýz. Satýn aldýktan sonra yiyecekleri çok uzun süre sýcak arabada býrakmayýnýz. Bayatlama ve bozulma baþladýktan sonra bunu durdurmak imkansýzdýr. Soðutma zincirinde iki saatlik bir ara yiyeceklerin bozulmaya baþlamalarýna yol açar. Besinler satýn alýndýktan sonra mümkün olan en kýsa zamanda soðutucuya yerleþtirilmelidir. Besinlerin Doðru Yerleþtirilmesi Besinleri iyi ambalajlanmýþ veya üzerleri kapatýlmýþ olarak saklayýnýz. Böylece diðer yiyeceklerin kokularýnýn sinmesini, kurumayý veya þayet varsa bakterilerin bulaþmasýný önlemiþ olursunuz. Doðru ýsý ayarlamasý ve buna uygun saðlýklý bir ortam sayesinde salmonelle gibi bakterilerin üremesi geciktirilir. Meyve ve Sebze Meyve sebzeler ambalajsýz olarak sebze çekmecelerinde saklanabilir. Fakat bu arada dikkat edilecek husus bazý meyvelerin çýkardýðý tabii gazlarýn diðer meyveleri çürütme iþlemini hýzlandýrmasýdýr. Bazý meyve ve sebze türleri bu tabii gazlara karþý çok hassastýr. Bu nedenle bütün meyve ve sebze çeþitleri ayný çekmecede saklanmamalýdýr. Fazla miktarda tabii gaz çýkartan meyve ve sebzeler þunlardýr: Elma, kayýsý, armut, nektar, þeftali, erik, avokado ve incir, kavun, fasulye. Diðer meyve ve sebzelerin çýkardýðý tabii gazlara karþý çok hassas olan meyve sebzeler: Kivi, brokoli, karnabahar, lahana, mango, kavun, elma, kayýsý, salatalýk, domates, armut, nektar ve þeftali. Örnek: Brokoli elma ile birlikte saklanmamalýdýr, çünkü elma fazla miktarda doðal gaz çýkartýr ve brokoli de doðal gaza karþý çok hassastýr. Brokolinin dolapta dayanma süresi kýsalýr. 21

22 Soðutma Bölmelerinden Yararlanma Ambalajsýz hayvansal veya bitkisel besinler Hayvansal ve bitkisel besinlerin eðer ambalajlarý yoksa, o zaman bunlarý ayýrýnýz. Bunlarýn mutlaka bir arada saklanmasý gerekiyorsa, o durumda bunlarý paketleyiniz. Böylece mikrobiyolojik deðiþimleri önlemiþ olursunuz. Et Eti ambalajsýz olarak saklayýnýz. (Folyo ve kaplarýn üstünü açýnýz.) Et yüzeyinin kurumasý mikroplarýn üremesini önler ve etin daha uzun dayanmasýný saðlar. Farklý et cinsleri birbirlerine temas etmemeli ve araya bir ambalaj kaðýdý konulmalýdýr. Böylece etin hýzla bozulmasý engellenmiþ olur. Protein Zengini Besinler Protein bakýmýndan zengin olan besinlerin daha çabuk bozulduðunu unutmayýnýz. Bu da þu anlama gelir, kabuklu deniz hayvanlarý balýktan daha çabuk, ve balýk da etten daha çabuk bozulur. 22

23 Dolap Ýçi Düzeni Raf Yerlerinin Deðiþtirilmesi Raflarýn yüksekliðini yiyecek paketlerinin veya kaplarýnýn boyuna göre ayarlayabilirsiniz: ^ Rafý kaldýrýnýz, biraz öne doðru çekiniz, pimlerin üzerine gelen girintileri kaldýrýnýz ve rafý isterseniz aþaðýya, isterseniz yukarýya yerleþtiriniz. Arka dayanma kenarý yukarý doðru durmalýdýr, böylelikle besinler arka duvara temas etmez ve donmazlar. Raflarda bulunan küçük engeller sayesinde raflarýn yanlýþlýkla dýþarý çýkarýlmasý mümkün deðildir. Bölünmüþ Raflar Uzun þiþeler veya kaplar gibi daha büyük boyutlu gýdalarý yerleþtirmek için bölünmüþ raflar vardýr, bunlarýn ön kýsmý dikkatle arka kýsmýna altýna sürülebilir: ^ Arkadaki yarým cam tablayý hafifçe kaldýrýnýz. ^ Ayný zamanda öndeki yarým cam tablayý hafifçe kaldýrýnýz ve dikkatle arkadaki yarým parçanýn altýna doðru sürünüz. Bölünmüþ rafýn yerinin deðiþtirilmesi için: ^ her iki yarým cam tablayý dýþarý alýnýz, ^ her iki tutucu çýtayý istediðiniz yüksekliðe sola veya saða takýnýz, ^ cam tablalarý arka arkaya içeri sürünüz. Cam tablanýn dayanma kenarý arkaya doðru durmalýdýr! Raflarýn/Þiþe Rafýnýn Yerinin Deðiþtirilmesi ^ Askýlý rafý yukarý doðru kaldýrýnýz ve çelik çerçevesinden çýkartýnýz. ^ Çelik askýlý çerçeveyi yukarý kaldýrýnýz ve öne doðru çekiniz. ^ Çelik askýlý çerçeveyi istediðiniz bir yere tekrar takýnýz. Bu arada yerine iyi oturmasýna dikkat ediniz. ^ Askýlý rafý çelik askýlý çerçeveye oturtunuz. Bu askýlý raflarý doldurmak veya boþaltmak istediðinizde tamamen dýþarý alabilir ve tekrar yerine takabilirsiniz. Askýlý kapak raflarýný içindeki yiyeceklerle birlikte servis amacýyla doðrudan yemek masasýna da koyabilirsiniz. 23

24 Dolap Ýçi Düzeni Þiþe Desteði Ayarý (Modele göre) Þiþe desteðini saða veya sola kaydýrabilirsiniz. Böylece dolabýn kapaðý açýldýðýnda þiþeler daha saðlam duracaktýr. Þiþe desteðini (temizlik için) tamamen çýkartabilirsiniz: ^ Þiþe desteðini yukarý doðru çekiniz ve yerinden çýkartýnýz. 24

25 Derin Dondurma ve Saklama En Yüksek Dondurucu Kapasitesi Besinlerin hücrelerine kadar mümkün olan en kýsa sürede donabilmeleri için, en yüksek derin dondurucu kapasitesi aþýlmamalýdýr. 24 Saat içinde en yüksek derin dondurucu kapasitesine ait bilgiyi tip etiketi üzerinde "Derin Dondurucu Kapasitesi...kg/24 h" (h=saat) olarak bulacaksýnýz. Tip etiketinde yazýlý en yüksek dondurucu kapasitesi DIN EN ISO normuna göre bildirilmiþtir. Taze Besinlerin Dondurulmasýnda Neler Olur? Taze besinlerin besin deðerleri, vitaminleri, görünümleri ve lezzetlerinin korunmasý için mümkün olan en kýsa sürede dondurulmasý lazýmdýr. Besinler ne kadar yavaþ dondurulursa, hücrelerinden o kadar fazla sývý dýþarý çýkar. Hücreler büzülür. Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzan sývýnýn ancak bir bölümü hücrelere geri döner. Bu besinlerde fazlaca sývý kaybý meydana geldiði anlamýna gelir. Besinler çözülürken etrafýnda biriken sulardan bunu anlayabilirsiniz. Yiyecekler hýzla dondurulursa, hücre sývýlarý dýþarý sýzacak zamaný pek bulamazlar. Bu nedenle hücreler daha az büzülür. Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzmýþ olan çok az sývý hücrelere geri döner ve besinin sývý kaybý az olur. Çözülmekte olan yiyeceðin yanýnda az miktarda sývý görebilirsiniz! Hazýr Derin Dondurulmuþ Gýdalarýn Saklanmasý Hazýr derin dondurulmuþ gýdalarý satýn alýrken þunlara dikkat ediniz: ambalajýnda hasar olmamasýna, son kullanma tarihine ve satýldýðý bölümdeki soðutucunun derecesine. Soðutucunun ýsý derecesi -18 C'den sýcak ise, derin dondurulmuþ gýdanýn dayanma süresi kýsalýr. ^ Derin dondurulmuþ gýdalarý alýþ veriþinizin en sonunda alýnýz ve bir gazeteye sararak veya bir soðutucu çanta içinde eve götürünüz. ^ Dondurulmuþ gýdalarý evde hemen derin dondurucuya yerleþtiriniz. Çözülmüþ gýdalarý tekrar dondurmayýnýz. Ancak bu gýdalarý piþirdikten veya kýzarttýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. 25

26 Derin Dondurma ve Saklama Gýdalarýn Dondurulmasý Taze ve iyi durumda olan besinleri kendiniz de dondurabilirsiniz! Þunlara Dikkat Ediniz Dondurulmaya uygun besinler: Taze et, kanatlýlar, av eti, balýk, sebze, otlar, ham meyve, süt ürünleri, hamur iþleri, kalan yemekler, yumurta sarýsý, yumurta aký ve hazýr yemekler. Dondurulmaya uygun olmayan besinler : Üzüm, yaprak salata, kýrmýzý ve karaturp, mayonez, kabuklu yumurta, soðan, çið elma ve armut. Renkleri, tatlarý, aromalarý ve içlerindeki C vitaminin kaybolmamasý için sebze ve meyveler derin dondurulmadan önce çok az haþlanmalýdýr. Sebzeleri porsiyonlar halinde 2-3dakika kaynar suya atýnýz. Daha sonra dýþarý alýp, akan suyun altýnda soðutunuz ve süzdürünüz. Yaðsýz et yaðlý ete oranla daha kolay dondurulur ve daha uzun süre saklanabilir. Pirzola, bonfile, þnitzel v.s. arasýna birer plastik folyo koyarak, birbirlerine yapýþarak donmalarýný önleyiniz. Çið besinlere ve hafif haþlanmýþ sebzelere dondurulmadan önce tuz ve baharat koymayýnýz. Yemeklere ise çok az tuz ve baharat koyabilirsiniz. Bazý baharat türleri donma süresince kendi tatlarýný kaybederler. Daha önce dondurulmuþ besinlerin çözülmesini önlemek ve enerji 26 tüketimini arttýrmamak için sýcak yiyeceklerin ve içkilerin dolaba konmadan önce dýþarýda bir müddet soðumalarý için bekletilmeleri gerekir. Ambalaj ^ Besinleri porsiyon halinde dondurunuz. Uygun Ambalaj - Plastik folyo - Polietilen torba-folyo - Aluminyum folyo - Derin dondurucu kaplarý Uygun Olmayan Ambalaj - Ambalaj kaðýdý - Parþömen kaðýdý - Selofan - Çöp torbalarý - Kullanýlmýþ alýþ veriþ poþetleri ^ Ambalajýn havasýný tamamen alýnýz. ^ Ambalajý sýkýca - Lastikle - Plastik klipslerle - Sicimle veya - Soðuða dayanýklý bantlarla kapatýnýz. Folyo ve torbalarý folyo kaynak makinesi ile kapatabilirsiniz. ^ Ambalajýn üzerine içindekileri ve dondurma tarihini kaydediniz.

27 Derin Dondurma ve Saklama Yerleþtirmeden Önce ^ Besinleri dolaba yerleþtirmeden önce SüperFrost fonksiyonu açýlmalýdýr ("SüperFrost Kullanýmý" bölümüne bakýnýz). Böylece henüz yerleþtirilen gýdalar belirli bir miktar soðuðu depolamýþ olur. Yerleþtirme ^ Hücrelerine kadar hýzla donmasý için dondurulacak yiyecekleri rafa yatay olarak yerleþtiriniz. ^ Birleþik ya da yapýþýk olarak donmalarýný önlemek için ambalajlarý kuru olarak koyunuz. Henüz donmakta olan besinler daha önce donmuþ olan yiyeceklere deðmemelidir. Aksi halde donmuþ olanlar çözülmeye baþlayabilir. SüperFrost fonksiyonu bir süre sonra otomatik olarak kapanýr. Kontrol ýþýðý söner ve cihaz tekrar normal gücünde çalýþmaya baþlar. Dondurulmuþ Besinlerin Çözülmesi Derin dondurucudan çýkardýðýnýz gýdalarý þu þekilde çözebilirsiniz: Mikrodalga fýrýnda, Fýrýnda "Turbo" veya "Çözme" programýnda, Oda sýcaklýðýnda, Buzdolabýnda (dondurulmuþ besinlerden çýkan soðuk diðer besinlerin soðumasý için kullanýlýr), Buharlý fýrýnda. Yassý et ve balýk dilimleri çözülmeden sýcak tavaya konabilir. Meyveler oda sýcaklýðýnda veya paketin içinde ya da kapalý bir kapta çözülebilir. Sebzeler genelde donmuþ halde kaynar suya batýrýlabilir veya sýcak yaðda buðulanabilir. Piþme süresi taze sebzeye göre daha kýsadýr. Çözülmüþ besinleri tekrar dondurmayýnýz. Bunlarý ancak piþirme veya kýzartma gibi bir iþlemden geçirdikten sonra tekrar dondurabilirsiniz. 27

28 Derin Dondurma ve Saklama Buz Küplerinin Hazýrlanmasý ^ Buz küpü kalýbýnýn dörtte üçünü su ile doldurunuz ve derin dondurucu tabanýna yerleþtiriniz. ^ Buz kalýbýnýn yapýþmasý halinde bir kaþýk sapý ile yerinden hafifçe oynatabilirsiniz. ^ Kalýptaki buzlarý çýkartmak için kalýbý kýsa bir süre akan suyun altýna tutunuz. Ýçeceklerin Hýzlý Soðutulmasý Hýzlý soðutma için derin dondurucuya yerleþtirilen içecek þiþelerinin en geç 1 saat sonra dýþarý alýnmasý lazýmdýr. Aksi halde þiþeler patlar! 28

29 Otomatik Eritme Soðutucu Soðutucunun motoru çalýþýrken, cihazýn arka duvarýnda hafif buz ve donmuþ su damlalarý görülebilir. Bunlarý temizlemenize gerek yoktur, soðutucu bu buz damlalarýný otomatik olarak eritecektir. Eriyen damlalarýn oluþturduðu sular, bir kanal ve borudan akarak buharlaþtýrma sistemine ulaþacaklardýr. Eriyen buz damlalarýnýn rahat akabilmesi için boruyu ve çýkýþ kanalýný temiz tutunuz. Derin Dondurucu Cihaz NoFrost -Sistemlidir ve buzu otomatik olarak eritir. Düþen sývý buharlaþtýrýcýya çarpar ve belli zaman aralýklarýnda eritilir ve buharlaþtýrýlýr. Otomatik eritme sayesinde derin dondurucu her zaman buzsuzdur. Bu özel sistem sayesinde besinler erimezler! 29

30 Temizlik ve Bakým Elektroniðin veya dolap lambasýnýn içine su kaçmamasýna dikkat ediniz. Su oluðu ve çýkýþ deliðine temizlik sularý kaçmamalýdýr. Buhar basýnçlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten parçalarýna girerek kýsa devre yapmasýna yol açabilir. Dolabýn içindeki tip etiketi çýkarýlmamalýdýr. Bir arýza olduðunda gerekli olacaktýr! Cihazýn çelik kapaklarý kirlere karþý dayanýklý özel bir madde ile kaplanmýþtýr. Bu kapaklarý üzerinde iz kalmamasý için çelik bakým maddesi ile silmeyiniz! Cihazýn çelik bölmeleri için Miele çelik bakým maddesi (Miele yetkili servislerinden satýn alýnabilir) kullanýnýz. Bu bakým maddesi diðer bakým maddeleri gibi cila maddesi içermez ve çeliði korur. Bu sayede kirler kolayca yok edilir ve yüzeyde su tutmayan koruyucu bir tabaka kalýr. Dolabýn yüzeyine zarar vermemesi için þu maddeleri kullanmayýnýz: soda-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü deterjanlar, aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, çözücü maddeler içeren temizlik ürünleri, çelik-temizleme maddesi, bulaþýk makinesi deterjaný, fýrýn spreyleri, cam temizleme deterjaný, aþýndýrýcý sert sünger ve fýrçalar, kir sökücü maddeler, keskin metal kazýyýcýlar! Temizlikten Önce ^ Cihazý kapatýnýz. ^ Fiþi prizden çekiniz ve evdeki sigortayý kapatýnýz. ^ Dolaptaki yiyecekleri dýþarý çýkartýnýz ve serin bir yerde saklayýnýz. ^ Dýþarý çýkarýlabilen tüm parçalarý temizlemek için dýþarý alýnýz. 30

31 Temizlik ve Bakým ^ Kapak içindeki þiþe rafýný ve diðerleri temizlemek için çelik askýlarýndan çýkartýnýz. Tereyaðý ve peynir raflarýnýn kapaklarýndaki çelik panelleri çýkartmak için: ^ Tereyaðý ve peynir raflarýný tamamen dýþarý çýkartýnýz. ^ Bu raflarýn kapaðýný açýnýz. Plastik kapak üzerindeki çelik çýtalar ancak kuvvetle tutularak çýkarýlabilir! Dolap Ýçi, Aksesuar ^ Cihazý en az ayda bir kere temizleyiniz. Bu temizlik iþlemi için ýlýk su ve elde yýkama deterjaný kullanýnýz. Aþaðýdaki parçalar bulaþýk makinesinde yýkanabilir: tereyaðý bölmesi, yumurta rafý, buz küpü kabý (modele göre) iç kapakta þiþe ve servis rafý (çelik askýsýz) tereyaðý ve peynir rafý (çelik panelsiz) Kapak içindeki çelik çerçeve ve çelik panel bulaþýk makinesinde yýkanamaz! ^ Kapaðýn bir tarafýndaki çelik çýtayý kapak kenarýndan kaldýýrnýz (1.). ^ Beyaz plastik düðmelere basýnýz (2.). ^ Temizlik iþleminden sonra çelik çýtalarý ayný iþlemle tekrar yerine takýnýz. Bulaþýk makinesinde seçilen yýkama programýnýn ýsý derecesi en fazla 55 C olabilir! Dolabýn plastik parçalarý bulaþýk makinesinde yýkanýrken domates, havuç gibi doðal besin maddeleri tarafýndan boyanabilirler. Bu renk deðiþtirme parçalara zarar vermez. ^ Ýç bölmedeki raf ve çekmeceleri elde temizleyiniz, bunlar bulaþýk makinesinde yýkanamaz! ^ Týkanmamasý için su oluðu ve çýkýþ deliði temizliði bir çubuk veya benzeri ile daha sýk yapýlmalýdýr. 31

32 Temizlik ve Bakým ^ Temizlikten sonra iç bölümleri ve aksesuarý duru su ile siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Soðutucunun kapaðýný kýsa bir süre açýk býrakýnýz. ^ Çelik yüzeyleri Miele bakým maddesi ile temizleyiniz. ^ Çelik aský ve panelleri her temizlikten sonra mutlaka Miele bakým maddesi ile siliniz. Böyle çelik yüzeyler korunacak ve hýzla kirlenmesi önlenecektir! Dýþ Yüzeyler Dolabýn dýþ yüzeyindeki kirleri hemen siliniz. Bunlar uzun süre temizlenmezse kalýcý olabilir ve renk deðiþimlerine sebep olabilir. Bütün yüzeyler çizilmeye karþý hassastýr. Temizlik için uygun olmayan deterjanlar yüzey renklerinin deðiþmesine sebep olabilir. ^ Dolabýn dýþ yüzeylerini temiz bir süngerli bez, elde yýkama deterjaný ve sýcak su ile temizleyiniz. Temizlik için mikrofazerli deterjansýz ýslak bir bez de kullanabilirsiniz. ^ Temizlikten sonra dýþ yüzeyleri duru su ile siliniz ve yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Ayrýca çelik dolaplar için þunlar geçerlidir: Cihaz Kapaðý Cihaz kapaðý deðerli yüzey kaplama maddesi ile kaplanmýþtýr. BU madde kirlenmeyi önler ve temizliði kolaylaþtýrýr. Kaplamaya zarar verebileceði için çelik temizleme maddesi kullanmayýnýz! Ayrýca Miele çelik bakým maddesi de kullanýlmamalýdýr. Yan Yüzeyler ^ Yan yüzeyleri Miele çelik bakým maddesi ile siliniz, çelik yüzeyler korunacaktýr. ^ Yan yüzeyleri her temizlikten sonra mutlaka Miele çelik bakým maddesi ile siliniz. Böylece çelik yüzeyler tekrar hýzla kirlenmeye karþý koruyucu bir madde ile kaplanacaktýr! 32

33 Temizlik ve Bakým Havalandýrma Kafesleri ^ Havalandýrma kafesini düzenli olarak bir fýrça veya elektrik süpürgesi ile temizleyiniz. Buralarda birikecek tozlar enerji tüketimini arttýrýr. Dolap Arkasý Metal Kafesler Cihazýn arkasýndaki metal kafeslerin (ýsý dolaþýmý) en az yýlda bir kere tozlarý alýnmalýdýr. Burada biriken tozlar enerji tüketiminin yükselmesine sebep olur! ^ Metal kafesi temizlerken kablo veya diðer parçalarýn bükülmemesine ve zarar görmemesine dikkat ediniz. Kapak Contasý Temizlikten Sonra ^ Bütün parçalarý dolabýn içine yerleþtiriniz. ^ Besinleri soðutucunun içine yerleþtiriniz. ^ Cihazýn fiþini takýnýz ve çalýþtýrýnýz. ^ Derin dondurucunun hýzla soðumasý için SüperFrost fonksiyonunu açýnýz. ^ Derin dondurucu içindeki ýsý derecesi yeterli seviyeye düþtükten sonra yiyecekleri derin dondurucu içine yerleþtiriniz. ^ SüperFrost fonksiyonunu SüperFrost-tuþuna basarak kapatýnýz. Kapak çevresindeki lastik contaya yað sürmeyiniz. Aksi halde zamanla lastik geçirgen hale gelebilir. Kapak lastiðini düzenli olarak duru su ile siliniz ve arkasýndan bir bezle kurulayýnýz. 33

34 Aktif Kömür Filtre 6 ayda bir aktif kömür filtrenin deðiþtirilmesi gerekir. Aktif Kömür Filtrenin Deðiþtirilmesi Öneri: Çok kokulu yiyeceklerde (örneðin çok baharatlý bir peynir gibi): aktif kömür filtre haznesini peyniri koyduðunuz rafa yerleþtiriniz, aktif kömür filtresini ihtiyaca göre daha erken deðiþtirebilirsiniz, diðer aktif kömür filtresini (haznesi ile) cihazýn içine koyunuz. ^ Soðutma bölümündeki kömür filtre haznesini yukarý doðru çekiniz. Aktif AirClean filtre haznesini yetkili servislerden alabilirsiniz. ^ Her iki kömür filtreyi çýkartýnýz ve yerlerine yeni filtreleri takýnýz ve hazneden aþaðýya doðru itiniz. ^ Filtre haznesini herhangi bir rafýn arkasýna doðru ortalama olarak yerleþtiriniz. 34

35 Ne Yapmalý, eðer...? Elektrikli cihazlarýn tamir iþleri ancak yetkili ve uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu þartý dikkate almadan tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Ne yapmalý, eðer cihaz soðutmuyorsa? ^ Cihazýn açýk olup olmadýðýný kontrol ediniz. Isý gösterge ýþýðýnýn yanmasý gerekit. ^ Cihazýn fiþi prize tam oturmamýþ olabilir. ^ Evdeki sigorta atmýþ olabilir. Eðer durum böyle ise yetkili servisi çaðýrýnýz.... soðutma bölümünün ýsý derecesi çok düþük ise? ^ Isý derecesini biraz yükseltiniz. ^ SüperFrost fonksiyonu hala devrededir, kontrol ýþýðý yanmaktadýr. SüperFrost yaklaþýk 65 saat sonra otomatik olarak kapanýr. ^ Cihaz kapaklarýnýn doðru kapanýp kapanmadýklarýný kontrol ediniz. ^ Büyük miktar yiyecek bir defada dondurulmak istenmiþ olabilir. Bu nedenle soðutma motoru uzun süre çalýþmak zorunda kalýr ve dolap içindeki ýsý otomatik olarak düþer.... soðutma motoru sýk sýk devreye giriyor ve uzun süre çalýþýyorsa? ^ Buzdolabýnýn altýndaki ve üstündeki hava delikleri kapanmýþ veya tozlu olabilir. ^ Cihaz kapaklarý sýk sýk açýlmýþtýr veya dolaba kýsa bir süre önce yerleþtirilen büyük miktarda gýda maddesi henüz dondurulmaktadýr. ^ Kapaklarýn düzgün kapanýp kapanmadýðýný kontrol ediniz.... derin dondurucu içindeki ýsý yükseldiði için dondurulan malzeme çözülüyorsa? ^ Dolabýn bulunduðu oda sýcaklýðý yapýlan ayarýn altýna düþmüþ olabilir. Oda sýcaklýðýný arttýrýnýz. Oda sýcaklýðý çok düþtüðünde soðutma motoru daha seyrek çalýþýr. Bu nedenle derin dondurucu içindeki ýsý derecesi yükselebilir.... derin dondurulan gýdalar kaskatý olmuþsa? Donmuþ gýdalarý bir kaþýk sapý ile yapýþýp kaldýðý yerden kaldýrýnýz. 35

36 Ne Yapmalý, eðer...?...sesli sinyal duyuluyor ve sesli sinyalin kontrol ýþýðý yanýp sönüyorsa? Derin dondurucunun çok ýsýnmasý þu sebeplere dayanabilir: ^ derin dondurucu kapaðý çok sýk açýlmýþ veya büyük miktarda gýda henüz donduruluyor olabilir. ^ havalandýrma kafesinin önü kapatýlmýþ olabilir. ^ elektrik kesintisi uzun sürmüþ olabilir. Bu hatalar giderildikten sonra sesli sinyal kontrol ýþýðý söner ve sinyal sesi durur... bir sinyal sesi duyuluyorsa? Cihazýn bir kapaðý yaklaþýk 60 saniyeden fazla açýk kalmýþ olabilir! ^ Cihazýn kapaðýný kapatýnýz!... SüperFrost-kontrol ýþýðý yanmýyor, fakat soðutma motoru çalýþýyorsa? Kontrol ýþýðý bozuk olabilir. Yetkili servisi çaðýrýnýz.... soðutma bölmesindeki iç aydýnlatma lambasý yanmýyorsa? ^ Cihazýn fiþini prizden çekiniz veya dolabýn baðlý olduðu sigortayý kapatýnýz. ^ Lamba kapaðýný (1) kaldýrýnýz ve asýlý býrakýnýz (2). ^ Ampulü duydan çevirerek çýkartýnýz ve deðiþtiriniz. Ampulün baðlantý deðerleri: V, Soket E 14 Gerekli güç (Watt) için bozuk lambaya bakýnýz. ^ Lamba kapaðýný tekrar yerine takýnýz ve kenarlardan bastýrýnýz.... soðutma bölmesinin zemini ýslak ise? Eriyen buzlarýn aktýðý oluk týkalý olabilir. ^ Bu oluðunu ve suyun çýkýþ deliðini temizleyiniz. 36

37 Ne Yapmalý, eðer...? Verilen bu bilgiler ýþýðýnda arýzayý gideremiyorsanýz, o zaman yetkili servisi çaðýrýnýz. Cihazdaki hata çözülünceye kadar içerdeki soðuk havanýn dýþarý kaçmamasý için mümkün olduðunca cihazýn kapaðýný açmamaya çalýþýnýz. 37

38 Seslerin Sebepleri Normal Sesler Brrrrr... Blubb, blubb... Klik... Sssrrrrr... Knak... Neden Oluþur? Bu ses motordan (kompresör) gelir. Motor çalýþmaya baþlarken bu ses kýsa bir süre için yükselebilir. Bu ses borulardan akan soðutucu maddesinden gelebilir. Termostat motoru açýp kapatýrken bu ses duyulur. Çok bölgeli veya NoFrost-cihazlarda hava akýmýndan oluþan bir ses duyulabilir. Cihaz içinde genleþme olduðu takdirde bu çýtýrdama sesi duyulur. Motor- ve soðutma döngüsünde oluþan bu seslerin yok edilemeyeceði unutulmamalýdýr! Giderilmesi Kolay Sesler Klap, Rap, Klir Neden Oluþurlar ve Bunlara Karþý Ne Yapýlabilir? Cihaz eðri duruyor: Bir su terazisi yardýmý ile cihazýn duruþunu düzeltiniz. Bunun için dolabýn altýndaki vidalý ayaklarý kullanýnýz veya cihazýn altýna bir þey koyunuz. Cihaz baþka dolaplara veya cihazlara dayanýyor: Cihazý yanýndaki dolaptan veya cihazdan biraz ayýrýnýz. Çekmeceler, kaplar veya raflar sarsýlýyor veya sýkýþýyor: Sökülebilen parçalarý çýkartýnýz ve yeniden takýnýz. Þiþeler ve kaplar birbirine deðiyor: Þiþeleri veya kaplarý hafifçe birbirinden ayýrýnýz. Kablo askýsý hala cihazýn arkasýnda duruyor: Kablo askýsýný çýkartýnýz. 38

39 Müþteri Hizmetleri/Garanti Bir arýzayý kendiniz gideremiyorsanýz Miele müþteri hizmetlerini arayýnýz T veya Müsteri hizmetlerinde cihazýnýzýn tip ve numarasýna ihtiyaç duyacaklardýr. Bu iki bilgi de cihazýnýzýn içindeki tip etiketinde bulabilirsiniz. Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý Cihazýn garanti süresi 2 yýldýr. Ülkenizdeki garanti þartlarý ile ilgili daha ayrýntýlý bilgiyi aþaðýdaki telefon numarasýndan öðrenebilirsiniz:

40 Elektrik Baðlantýsý Bu cihaz 50 Hz V'luk alternatif akým için üretilmiþ olup yönetmeliklere uygun topraklý bir prize baðlanmalýdýr. Baðlantý sadece standartlara uygun elektrik tesisatýna yapýlabilir. Güvenliðin arttýrýlmasý için 30 ma'lýk bir F1-Koruyucu þalter takýlmasý tavsiye edilir. Sigorta en az 10 A'lýk olmalýdýr. Priz mümkün olduðunca cihazýn yanýnda ve kolay ulaþýlýr bir yerde olmalýdýr. Bir uzatma kablosu üzerinden baðlantý yapýlmamalýdýr, bunlar cihaz için gerekli güvenliði saðlayamazlar (aþýrý ýsýnma tehlikesi). Bu soðutucu güneþ enerjisi gibi özel besleme sistemleri ile çalýþtýrýlmamalýdýr. Cihazýn ilk çalýþmasýnda yüksek gelen gerilim nedeni ile sigorta atabilir. Elektronik kart zarar görebilir! Cihazýn þebekeye baðlantý kablosu deðiþmesi gerektiðinde bu iþ mutlaka uzman ve yetkili bir elektrikçi tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. 40

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (Dynacool) Buzdolabý ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 id KF 9713 id tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (Dynacool) Buzdolabý ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 id KF 9713 id tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

TR Kullanma talimatlarý Kombine buzdolabý - dondurucu 8 FCB 4802 PS XS 7080 165-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý dikey buzdolaplarý için FRS 40 AS XS 08 64-00 Ventilator 9 C SuperCool max. 0 Cihaza kýsa bir bakýþ Çalýþtýrma ve kontrol elemanlarý A Hava akýþý 4 9 C SuperCool max. 0 þek. A Açma/kapama

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý BioFresh NoFrost buzdolabý-dondurucular için FCS 2902 FS XS 7082 162-00 Tazeleyici Cihaza kýsa bir bakýþ A1 A2 Tazeleyici Açýk/kapalý 5-18 Açýk/kapalý SuperFrost Alarm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box. Operating instructions Mini Refrigerator. Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel

Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box. Operating instructions Mini Refrigerator. Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box Operating instructions Mini Refrigerator Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel Mode d'emploi Mini - Réfrigérateur Istruzione d'uso Frigorifero - Box Instrucciones

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBI SOGUTUCU/DONDURUCU GB F E English, 1 Français, 11 Espanol, 21 Türkçe, 31 4D X T/HA Içindekiler Montaj, 32 Yerlestirme ve baglama Cihazýn tanýmý, 33-34 Kontrol paneli Genel görünüm

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı