EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL"

Transkript

1 EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL Prof. Dr. M.Orhan OKAY 1931 y l nda stanbul da do du. Vefa Lisesi nden ve.ü. Edebiyat Fakültesi nden mezun oldu (1955). Edebiyat Ö retmenli i ile mesleki hayat na bafllad ( ). Atatürk Üniversitesi nde asistan (1959), Doktor (1963), doçent (1975), ve profesör olarak çal flma hayat n sürdürdü. Beflir Fuad, Bat Edebiyat Karfl s nda Ahmet Mithat Efendi, Necip Faz l K sakürek, Mehmet Akif, Ahmet Hamdi Tanp nar, Sanat ve Edebiyat yaz lar, Silik Foto raflar, Bir Baflka stanbul ve Konuflmalar isimli yay nlanm fl eserleri bulunan Okay Sakarya Üniversitesi nden emekli oldu (1997). Fatih Üniversitesi nde derslerini sürdürdü. ( ). Halen slam Ansiklopedisi Redaksiyon kurulunda çal flmalar n sürdürmektedir. 192

2 Eyüp Sultan Sempozyumu nun May s ay na tesadüf etmesinin, 26 May s 1905 te do an ve 25 May s 1983 te vefat ederek Eyüp s rtlar na defnedilen Necip Faz l için hay rl bir tevafuk olmas temennisiyle bafll yorum. Bu ay onun do umunun 93 üncü, ölümünün de 19 uncu y l na rastlamaktad r. stanbul da, Çemberlitafl ta do an, çocuklu u o civarda geçen, ö renim y llar n da Bo aziçi nde ve Heybeliada da sürdüren Necip Faz l n, Abdülhakim Efendi yle karfl laflmalar vesilesi d fl nda Eyüp e gelip gelmedi i hakk nda bilgimiz yok. Bir ara Okmeydan nda otururlarsa da içinde, karfl k y daki Eyüb e ait bir intiba yoktur. Otuz yafllar na kadar, yani "Kald r mlar fiairi" olarak flöhret yapt genç bir adam olarak y llar, sanatkâr çevrelerinde ve çok defa bohem bir hayat içinde geçen Necip Faz l n hat ralar d fl ndaki eserlerinde de Eyüp ten bir iz bulam yoruz. Necip Faz l, hemen tamamen Abdülhakim Efendi ile ilgili hat ralar n anlatt O ve Ben adl kitab nda onunla tan flmas n n vesilesini bir evliya menk besi gibi anlat r. Y l Bir gün Beylerbeyi ndeki evlerine giderken vapurda kendisine dikkatle bakan bir adamla konuflmaya dalar, bir mürflit aramakta oldu unu söyleyince, tan mad adam ona A a Camii nde vaaz veren Abdülhakim Efendi yi tavsiye eder. Bu karfl - laflmay takip eden Cuma günlerinden birinde, Beyo lu nda bir apartmanda bir tak m sanatkâr arkadafllar yla beraberken, birdenbire vapurdaki yabanc adam n anlatt klar akl na gelir ve yan nda oturan, o s rada pek çok konuda anlaflt klar ressam arkadafl Abidin Dino ya hadiseyi anlatarak A a Camii ne gitmeyi teklif eder. Ve giderler. Necip Faz l n üzerinde ilk intiba olarak nüfuz edici bir tesirle elini öptükleri Abdülhakim Efendi onlara Eyüp Gümüflsuyunda bulundu unu, istedikleri zaman gelebileceklerini söyler. Bu adres Abdülhakim Efendi nin 1919 dan beri fleyhli ini yapt, tekkelerin kapat lmas ndan sonra da ikamet etti i ve tasavvufî sohbetlerde bulundu u Kaflgarî Dergâh d r. Bu tarihten birkaç hafta sonra da Necip Faz l yine arkadafl Abidin Dino ile beraber Eyüb e gelir. Bu s rada Necip Faz l 29 yafl ndad r ve gençli- inin en haflar, ele avuca s maz y llar n yaflamaktad r do umlu Abdülhakim Efendi ise 69 yafl ndad r. Kaç saat kald klar n bilmedikleri o süre içindeki sohbet Necip Faz l da, Abidin Dino yu da flaflk n ve hayran b rakm flt r. Necip Faz l, bu tarihten 3-4 y l sonra yazd - Çile fliirinin flu k tas n n o karfl laflmay ifade etti ini söyler: Ensemin üstünde bir demir balyoz Kapand m yata a son çare diye Bir kanl flafakta bana çil horoz Yepyeni bir dünya etti hediye. Bundan sonra Abdülhakim Efendi nin vefat tarihi olan 1943 y l na kadar pek çok görüflmeleri olur. Bu görüflmelerin Necip Faz l üzerindeki tesiri ve yorumlar hakk nda O ve Ben kitab nda teferruatl bilgi vard r. Ben burada, bu bilgilerin d fl nda, Necip Faz l n yaz lar nda bu tan flman n izlerini göstermek istiyorum aras nda Necip Faz l n hemen hiçbir yaz s nda Abdülhakim Efendi ye ait belirli veya belirsiz bir gönderme, bir bahis yoktur. lk defa Abdülhakim Efendi nin vefat ndan iki ay kadar önce, 17 Eylül 1943 te ç kan ilk Büyük Do u dergisinde "Tanr kulundan Dinlediklerim" genel bafll - alt nda yazd bir dizi yaz da Abdülhakim Efendi nin ilk izleri görülür. "Tanr kulu" bafll kl ilk yaz da onu nas l tan d n sembolik bir dille ifade eder. Bu ilk uzun yaz n n sonu, vapurdaki yabanc adam n sembolü olan bir gölgenin ona mürflidin adresini verdi i flu cümlelerle biter: "S rver- Resim 1; Necip Faz l K sakürek in çocuklu u (Foto raf: Türk Edebiyat, Resim 2-3; Askerlik y llar (Foto raf: Türk Edebiyat, 193

3 Resim 4; Kaflgarî tekkesinin bahçesinde Necip Faz l ve Abdulhakim Efendi (Foto raf: Türk Edebiyat, 194 mez e git! Tespihçiler den geç! Sa a sap! Kapal Cami soka na gir! Yürü, yürü! Y k k Çeflme nin kap s nda 9 numara!.. Gö e bakt m, bir y ld z düflüyordu." Necip Faz l bu son cümleyle kaderinin de iflmekte oldu unu ifade ediyor. Tanr kulundan Dinlediklerim bafll kl yaz lar, bazen yenileri de eklenerek Büyük Do u nun pek çok serisinde yer al r. Daha sonra da iki cilt halinde kitaplafl rken, hemen bütün yaz lar nda ve fliirlerinde oldu u gibi epey de iflikliklere u rar. Bu dizideki, özellikle ilk yaz larla daha sonra ç kan O ve Ben adl hat ralar ndaki paralellikler, bunlardaki Tanr kulu nun Abdülhakim Efendi yi bir dereceye kadar temsil etti ini göstermektedir. Burada, bir dereceye kadar deyiflimiz, Abdülhakim Efendi nin flahsiyetiyle Necip Faz l n fikirlerinin yaz lar ilerledikçe zaman zaman birbirine kar flmakta oluflundand r. Eldeki bilgiler, Necip Faz l la Abdülhakim Efendi aras ndaki sohbetlerde neler konufluldu unu tam olarak verme e yeterli de ildir. Ancak burada ayr nt lar na girmeye gerek görmedi imiz bir çok ifadelerden Tanr kulu nun söylediklerinin bir k sm n n Abdülhakim Efendi ye, bir k sm n n da Necip Faz l a ait oldu u anlafl lmaktad r. Büyük Do u nun y l koleksiyonunda bunun d fl nda Abdülhakim Efendi ye ait baflka bir iz yok. Hatta onun vefat tarihi olan Kas m 1943 ve sonras Büyük Do u lar nda da en küçük bir bilgi veya ima da bulunmamaktad r. Esasen Tanr - kulu nun Abdülhakim Efendi yi temsil etti- i kanaatimizi de ancak ondan sonraki y llar n bilgileriyle birlefltirerek ö renebiliyoruz. Yoksa 1943 Büyük Do u okuyucusunun bunu farketmesi mümkün de ildir. Derginin en uzun, düzenli ve dolgun devresi olan aras nda 26. say dan bafllayan bir yaz dizisinde ilk defa Abdülhakim Efendi nin ismine ima vard r. Bu dizi "Efendimiz, Kurtar c m z, Müjdecimiz den" genel bafll alt nda bir tak m konu bafll klar ve k sa yorum cümleleriyle verilmifl hadislerdir. Necip Faz l a ait oldu- u anlafl lan bu derlemelerin alt nda "Hikmet sahibinin abdinin kölesi" fleklinde bir imza bulunmaktad r. Uzun süre devam eden bu dizinin d fl nda "Dininizi Ö reniniz", " mam Gazali den Hikmetler", "Mektubat tan Parçalar gibi bafll klar alt nda ç - kan yaz larda da ayn imza veya bunun k - salt lmas olan "Hi.Ab.Kö." yahut "Ha.A.Ka." harfleri bulunmaktad r. Bu imzay tahlil etti imiz zaman "Hikmet Sahibi"nin karfl l olarak, Allah n isimlerinden "Hakîm" ile karfl lafl r z. Böylece "Hikmet sahibinin abdi" ibaresi de "Abdülhakim" ad n n karfl l olmaktad r. Onun da kölesi olarak kendisini belirten Necip Faz l, böylece dini konulardaki yaz lar nda sembolik bir ifadeyle efendisinin ad n zikretmifl olmaktad r. Buradan hareket ederek Tanr kulu tamlamas n n da yine Abdülhakîm terkibinin karfl l oldu unu tahmin etmek güç de ildir aras nda ç - kan Büyük Do u larda ise "Merhum Esseyid Abdülhakîm" imzas yla, Abdülhakim Efendi nin 1925 lerde eski harflerle bas lm fl olan "Er-riyazü t-tasavvufiyye" adl eserini sadelefltiren Necip Faz l daha sonra bunlar da Tasavvuf Bahçeleri ad alt nda kitaplaflt rm flt r. fiimdi yine bu konuyu ilgilendiren baflka bir bahse geçmek istiyorum. Necip Faz l n gerek kendi hat ralar, gerekse baflkalar taraf ndan kaleme al nm fl hayat hikâyesi, ondaki dinî e ilimlerin Abdülhakim Efendi yi tan d ktan sonra bafllad izlenimini verir. Gerçekten Necip Faz l, Bab ali ve O ve Ben adl hat ra kitaplar nda Abdülhakim Efendi ile karfl laflt ktan sonra fikirlerinde, sanat nda, hayat nda büyük de iflmeler oldu unu ifade eder. Ona göre Abdülhakim Efendi, Necip Faz l n "çocuklu- unda ve ilk gençli inde masal gibi bir rüya ikliminden toplad karanl k ve kar fl k haberlerin apayd nl k ve dümdüz gerçe ini" vermifltir. Bu bilgi bizi nereye götürür? O esasen Necip Faz l da bulunan "karanl k ve kar fl k olan haberlerin apayd nl k ve dümdüz bir gerçe e" ulaflmas n sa lam fl-

4 t r. Yani keramet sadece Abdülhakim Efendi de de ildir. Tabir caizse biri elini uzatm fl, di eri de o eli tutmufltur. Necip Faz l la beraber Abdülhakim Efendi yi tan yan, hatta onda bir harikulâdelik oldu unu sezen ressam arkadafl Abidin Dino da bu zat n irflad ndan nasibini alabilirdi, almam flt r; çünkü, elini uzatamam flt r, çünkü böyle bir hayata haz rl yoktur. O halde Necip Faz l n dinî hayata bir haz rl vard. Bu konuda onun fikir yaz lar ndan çok duygu hayat n yans tan fliirleri üzerinde durmak istiyorum. Bunun için de Abdülhakim Efendi nin tesirlerinin aç kça görüldü ü 1940 sonras fliirlerini de il ondan öncekilerini tercih ettim. Bunu tercihimin iki sebebi var: Biri, 1940 sonras fliirlerine, dolay s yla Büyük Do u maceras na bugünkü nesillerin daha kolay ulaflabilece i için biraz daha bilinmeyen aras fliirlerini tan tmak. Di eri de, 1940 sonras fliirinde dinî motiflerin daha aç k olarak belirmesi. Halbuki arzetmek istedi im, bu duygular n henüz dinî motifler halini almadan nüve halindeki seyridir. Hatta bu fliirlerden baz lar Çile nin son bas mlar nda bulunmad için daha da önem tafl maktad r. Necip Faz l n ilk fliir kitab olan Örümcek A na al nd halde, nedense sonraki kitaplar na girmemifl ve unutulmufl, her ikisi de "Allah" bafll n tafl yan iki fliiri var. Bu fliirlerde her ne kadar yeni bir ses ve nefes bulunmaktaysa da benzerleri klasik tekke fliirinde görülebilir. Bu y llarda Necip Faz l n yine tekke fliirinden kaynaklanan, tasavvufî ilhamlara aç lan iki fliiri daha var. Biri "Yunus Emre", di eri "Mansur". Bunlar Çile ye de al nm flt r. Her ikisi de mistik bir aray fl dile getirmektedir. Bu do rudan do ruya dinle ilgili motiflerin d fl nda, onu dolayl olarak dinî düflünce ve duygulara sevkeden iç haz rl na geliyorum. Necip Faz l, konuflmam n bafl nda da de indi im gibi, gençli inden beri çok de iflik bir yazar ve sanatkâr çevresindedir. Ço u bohem bir yaflama tarz n benimsemifl ressam, heykeltrafl, müzisyen, flair, romanc bir y n sanatkâr bu çevreyi oluflturur. Onun bu y llar hakk nda bilgi edinmek isteyenler yak n arkadafllar ndan Fikret Adil in Asmal mescit 74 adl kitab yla bizzat kendisinin bahsetti im hat ralar n okuyabilirler. Oldukça uzun süren, hatta Abdülhakim Efendi yi tan d ktan sonra da devam eden bu bocalama devresi içinde, bütün hayat boyunca de iflmeyen bir taraf var: Çok genel hatlar yla maddeci bir dünyan n karfl s nda olmas ve spritüalist Resim 5; At a Senfoni yazar çok sevdi i süvari k yafetiyle (Foto raf: Türk Edebiyat, Resim 6; Nedir surat mda bu çukur yollar (Foto raf: Türk Edebiyat, 195

5 Resim 7; Bir soluk, bir tütsü, bir uçan bu u (Foto raf: Türk Edebiyat, özel say :117) Resim 8; Necip Faz l bitip tükenmez duruflmalar ndan birinde.(foto raf: Türk Edebiyat, Resim 9; Ben flairim, Gaibi kurcalayan çilingir. (Foto raf: Türk Edebiyat, özel say :117) 196 bir felsefeyi benimsemesi. ster bu dünya görüflünün tezahürü olarak kabul edelim, isterse flahsî mizac n n sevketti i bir aray fl olarak benimseyelim, Necip Faz l ilk fliirlerinden itibaren flu özellikleriyle buluruz: Sathî bir tasvir de il, derinli e yönelmek. D fl dünyaya aç lan temalarda bile iç dünyay aksettirme vesileleri bulmak. Buna ba l olarak teflhisi, yani somut bir dünyay de il, soyutu ifade edecek bir tecrit diline ulaflmak. S n rl ve çerçeveli kalmak yerine zamanda ve mekânda sonsuza at lmak. Aflkta erotizme karfl l k platonik duygular. Mevcut olanla yetinmek yerine transandantal yani aflk n olmak. Belki bütün bu kavramlar içine alabilecek bir kelime ile mistiklik. Bu sonuncu kavram, slâmî tasavvuf olarak de il, daha genel manas yla, üstün bir varl kta kendi varl n kaybetmek manas nda kullan yorum. fiimdi bu motifleri, bahsetti- im önceki dönem fliirlerinden baz lar nda görelim. Necip Faz l n son kitaplar na almad "Kitabe" ad - n tafl yan ilk fliiri: Benim de yerim bu el oldu yahu Gençlik bahçesinde sel oldu yahu Çünkü ta derinden ba r m yaran O bafl m n tac el oldu yahu Saçlar boynuma dalgaland da Beni bo mak için tel oldu yahu Alevde yakt ktan sonra nefesi Külümü savurdu yel oldu yahu Ben bu halden ibret almadan geçtim Ondan ibret alan el oldu yahu Bu 18 yafl fliiri, haliyle tam bir Necip Faz l karakteri göstermez. Onda tekke ve divan fliiri mazmunlar ndan, hatta daha yak n devrin R za Tevfik in nefes lerinden sesler vard r. Ancak dikkat edilirse, müphem, belirsiz bir aflk duygusu, eski platonik yani karfl l k beklemeden için için yanan afl klar n masallar ndan izler vard r. Ayn tarihte yazd ve hiçbir kitab na girmeyen baflka bir fliiri daha var: "Yegâne". Bu fliiriyle Fuzuli den bu yana edebiyat m z n vuslat de il ayr l yücelten, ayr l k ac s n n insan olgunlaflt raca na inanan flairler kafilesine Necip Faz l da kat lm flt r.

6 Çile ye girmemifl bir baflka fliir de "Rüzgâr"d r. Konumuzu ilgilendiren bir k tas flöyle: Hey... Ne kimsesizdir bu uzun yollar Gözlerim yollarda birini kollar Bir yavru kufl gibi gönlümü yollar Gönlüm bu gidiflle b kar m bilmem. Bu suretle varl bilinmeyen meçhul sevgililer, flairi bilinmeyenin kap lar na yaklaflt racakt r. Bu duygu, ileriki y llarda daha da aç kl k kazanacakt r. "Kald r mlar" n üçüncü fliiri, ki 1928 y l n n mahsulüdür, ikinci k tas yla bu temay düflündürür: Ondan bir temas gibi rüzgâr beni bürür de Kucaklamak isterim onu gö süme al p Bir türlü yetiflemem, fecre kadar yürür de Heyhat o bir ince ruh, bense etten bir kal p. lk üç m srada, insan n bofluna gayretini gösteren Sizifus efsanesinden Kerem in yanma hikâyesine kadar insan n bütün bir dram tekrar edilir. Ama trajedi son m sradad r: Heyhat o bir ince ruh, bense etten bir kal p. flte Necip Faz l ilâhî aflka yöneltecek olan dünyevî aflk bu m srada flekillenir. Bütün mesele bu ince ruhla o etten kal p aras ndaki çat flmad r. Necip Faz l n kad nla ve aflkla ilgili daha pek çok fliiri vard r. Bu fliirlerde kad n önce teniyle, bedeniyle bir kad n iken; giderek mücerret bir sevgili, sadece sevgisiyle yetinilen Leylâ gibi bir hayal olur. Onun en erotik özellik gösteren fliirlerinde bile derin, platonik, hatta mistik derecede bir aflk vard r. Bunun son güzel örneklerinden birini, çok bilinen "Beklenen" adl fliirde buluruz: Ne hasta bekler sabah Ve ne genç ölüyü mezar Ne de fleytan bir günah Seni bekledi im kadar Geçti, istemem gelmeni Yoklu unda buldum seni B rak vehmimde gölgeni Gelme, art k neye yarar! Necip Faz l n fliirinde derinli- i veren bir tema olarak d fl dünyadan, eflyadan, tabiattan al nan intibalar n, iç dünyada, ruhta de- er kazanmas ndan bahsettik Tarihli "Gece Yar s " fliirinin bir k tas flöyledir: Gittikçe yükselir, alçal r tavan Duvarda küçülür, büyür parmaklar Elbisem çivide canlan r o an çinde bir baflka vücudu saklar. Burada tavan, duvar, elbise gibi etraf m zda gördü ümüz nesneler anlat lm flt r. Ama as l anlat lmak istenen bunlar n iç dünyam zda b rakt izlerdir, izlenimlerdir: Günefl çekildi demin Do du bir renk akflam Bu bütün günlerimin çime denk akflam. flte burada bir tecrit dili bafllamaktad r. Bu akflam, flairin bütün günlerinin içiyle denk oldu u akflamd r. "Son Akflam" adl fliirini ise flu tek m sra idare eder: Akflam, sanki boflluk, içime dolar. fiiirde derinlik, öteler ve mavera duygular n sezdiren bir tema da sonsuzluk ve kaç flt r. Bu dünya ruh için s n rl bir mekând r. nsan ise sonsuzlu un peflindedir. Tasavvufta fena bulmak, yani kendini aflan Resim 10; Bu adam, Gezdirsin bofllu u ense kökünde. (Foto raf: Türk Edebiyat, Resim 11; Necip Faz l dostlar yla birlikte.(foto raf: Türk Edebiyat, 197

7 il, yarat c bir zd rab n mahsulüdür. Onda bu duygunun tezahürünü de 1928 de yazd "Üç Atl " fliirinde görüyoruz: Resim 12-13; Seyret çizgilerimde, neler geçti, ne oldu. (Foto raf: Türk Edebiyat, Resim 14; Necip Faz l n fiiir Kitab Çile Resim 15; Necip Faz l Arma an kitap kapa bir varl kta yok olmay istemek, ayn zamanda beka bulmak, ebedi olmak demektir. Necip Faz l n fliirlerinde bu ebediyet, sonsuzluk duygusuyla ve bunu veren gökyüzü, ufuk ve deniz gibi genifl mekânlarla gelir. Kendisi bu duygusunun çocuklu undan beri mevcut oldu unu hat ralar nda zikreder: "Meçhul semtlerden gelen ve meçhul semtlere giden meçhul flah slara karfl anlat lmaz bir korku duyar ve kendi kendime sorard m: Ben de büyüdü üm zaman bunlar gibi korkmadan her tarafa gidip gelecek miyim?" En büyük meçhul, en büyük bilinmeyen ise Allah t r. Öyleyse dinî duygunun poetik bir lirizm kazanaca sanatkâr flahsiyetlerde bu duygu, meçhule karfl korku ve tecessüsle bafllar. Meçhul diyar bir çeflit egzotizmi veya ütopyay do urur. Egzotizm umumiyetle sembolist flairlerin motifleridir. Bizde Servet_i Fününcularda, Ahmet Haflim de bunun örnekleri vard r. Ancak bunlar n egzotik duygularla dinî veya mistik bir düflünceye ulaflt klar söylenemez. Çünkü egzotizm bunlarda birer hayaldir, fantezidir. Necip Faz l da ise iradi bir aray fl vard r. Bir melânkolinin de- Sürün atl lar sürün Beni al p götürün Bu ilde pek yaln z m Demeyiniz bu da kim Öyle diyor ki içim Candan aflinan z m. Karfl yoldan üç atl Bir kufl gibi kanatl Geliyor gö e do ru Cepkeni kola atm fl Sa elini uzatm fl Üçü de gö e do ru Bir bulut olmufl rüzgâr Heyecandan baflaklar Tutmufl nefeslerini S ra da lar inliyor Kalbi diye dinliyor Çelik nal seslerini Yine kitab na girmemifl, ayn senenin "Yatt m Kaya" adl flirinin son k tas flöyle: Enginden engine koflarken rüzgâr Bende bir yolculuk heyecan var Yatt m kayaya çarpan dalgalar Ç k ver bir sonsuz sefere diyor. Nedir bu sonsuz sefer? Bu soruyu 1928 y l nda Necip Faz l a sorabilseydik, bize herhalde Eflâtun un ideler dünyas teorisinden beri gelen, sanatkâr n yaflad dünyadan tatmin olmamas ve onu aflarak sonsuza ulaflmas ihtiras ndan bahsedecekti. Ama görülüyor ki, bu sonsuzluk ona dinîmistik bir dünyan n kap lar n açacakt r. Bu tarihten bir y l sonra yazd "Y ld zl Bir Gecede" adl fliirde bu duygu daha aç kl k kazan r. Dünya maddîdir ve geçicidir, ruhumuzsa ebedîdir. Bu ikisinin flimdi bir arada yaflamaya mahkûm oluflu da trajik bir gerçektir. fiiir bu trajediyi yans t r: 198

8 Sema bize seslenir Kalma gel, iflkencede Ruhumuz ebedîdir Duyar z bir hecede Ömür ki bir kurak çöl Onu tek bir güne böl fiebnem gibi do ve öl Y ld zl bir gecede. Bütün fliir kitaplar na giren "Yolculuk" fliiri bu meçhul ve ebedî hayat n davetidir. Yolculuk un 1934 y l bafl nda yay nland - n da ifade edelim. Yani o y l Necip Faz l Abdülhakim Efendi ile karfl laflacakt r. Bu fliirde yo un bir aray fl duygusu ve de iflmeye haz r bir ruhun ç rp n fl hissedilmektedir. Yolculuk, her zaman düflündüm onu çimde bu azg n davet ne demek Oraya... Nerdeyse güneflin sonu Uçmak, kay p gitmek, kaç p dönmemek... Alt mdan kayd rd bir el minderi Herkes yata nda ben ayaktay m Bir gece rüyamda gördü üm yeri Gözlerim yumulu, aramaktay m. Ad m ça r yor yepyeni dostlar Bu dostlar ne güzel, dilsiz ve ads z Evimin yerinde bir baflka ev var Avlusu karanl k, sular tats z. Her akflam ayn yer, ayn saatte Güneflten eflyama düflen bir çubuk Bir yang n var gibi yukar katta Arkamdan gel diyor, sessiz ve çabuk. Bafl m, art k onu tafl mak ne zor Bafl m, günden güne yabanc bana. Dal nda bir yaprak gibi dönüyor Ac rüzgârlar n çekti i yana... Necip Faz l n ilk fliirleriyle daha sonraki dinî fliirleri aras nda böyle bir iliflki kuruyoruz. Burada flu sorulabilir: Do rudan do ruya dini olmay p da, bu s ralad m z derinlik, iç dünyan n ifadesi, tecrit dili, zaman ve mekânda sonsuzluk, aflkta platonizm, transandans, hatta dinî olmayan mistik duygular n bir k sm veya tamam baflka flairlerde bulunamaz m? Ve onlar neticede dinî bir hayata; hiç de ilse fliirde, sanatta dinî bir atmosfere girebilmifller midir? Konuflmam n bafl ndan beri zikretti im vas flar n, dinî hayat n bizzat kendisi de il, haz rlay c s oldu unu birkaç defa tekrar ettim. Bu, bir dünya görüflünün, bir felsefî/metafizik çizginin bafllang c d r. O çizginin bir noktaya ulaflmas için bazen de iflik vesileleri, ola anüstü tesadüfleri beklemek gerekir. Birçok sanatkâr n hayat nda böyle yön de ifltirici veya h zland r c hadiselerin bulundu unu biliyoruz. Baz ruhlar için Mevlâna n n fiems le karfl laflmas gibi, sürükleyici mürflitlere ihtiyaç vard r. Necip Faz l, dünya görüflü ve sanat çizgisini Abdülhakim Efendi gibi bir mürflitle gelifltirme talihine eriflmifl bahtiyar insanlardan biridir Resim 16; Necip Faz l son y llar nda (Foto raf: Türk Edebiyat, Resim 17; Necip Faz l n son resimlerinden biri ve meflhur imzas Resim 18; Ölüm y ldönümünde Eyüp teki mazar bafl nda anma, (Foto raf: Eyüp Belediye Arflivi) 199

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem Renkli Noktalar Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem önündeyiz. Baz noktalar maviye, baz noktalar k rm z - ya boyanm fl bir düzlem... Düzlemin sonsuz tane noktas n kim boyam flsa boyam

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. KAVRAM YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI

TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI 23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. KAVRAM YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. 1. 1. Derse otuz befl dakika geç kalm fl; bu da yetmezmifl gibi kitaplar n da getirmemifl.

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı